Публикации Катедра "Славистика" / Department of Slavonic Studies


Бонджолов, Христо (2018) Европейци, но не чак дотам... Труд, 21.02.2018. ISSN - 1313-7719. COBISS.BG-ID - 1232578276.

Бонджолов, Христо (2017) Приказки, прошепнати край морето Делева, Надежда. Приказки, прошепнати край морето. [Предговор]. В. Търново : Фабер, 2017. 7-9 стр. ISBN - 978-619-00-0669-5. COBISS.BG-ID – 1284761572.

Бонджолов, Христо (2016) "Без борба няма победа" (There is no victory without struggle) De Jure, 2 (13), 2016, с. 112. ISSN 2367-8410. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=582415

Бонджолов, Христо (2013) Homo Balcanicus – по време на криза и на границата с белия свят (Според Радое Доманович и Бранислав Нушич) Време и пространство в културата на българи и сърби/ Време и простор у култури Бугара и Срба. Варна: „Славена”, 2013. 236-246 стр. ISBN - 978-954-579-975-4 COBISS.BG-ID - 1258146276

Бонджолов, Христо (2012) "Ход с коня" Филимонов, Алексей Олегов. Люлякова стихия = Сиреневая гроза (стихотворения). В. Търново: Фабер, 2012. ISBN - 978-954-400-690-7. COBISS.BG-ID – 1246838244.

Бонджолов, Христо (2012) „Ход конем”. (Перевод с болгарского Христо Граматикова) Альманах „Под небом единым”. Санкт-Петербург - Хельсинки, выпуск 6 – 2012, 53-55. ISBN 978-5-4311-0019-2.

Бонджолов, Христо (2012) История на южнославянските литератури [В съавторство с Ганчо Савов] Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012. 364 с. ISBN - 978-954-524-854-2. COBISS.BG-ID - 1248582116.

Бонджолов, Христо (2012) Славянски етюди В. Търново: Издателство Faber. 188 с. ISBN - 978-954-400-705-8. COBISS.BG-ID - 1246782180.

Бонджолов, Христо (2011) Homo balcanicus като homo ludens (Сатиричната картина на света в творчеството на Радое Доманович и Бранислав Нушич) В. Търново: Издателство Faber. 2011. 2. прераб. изд. 140 с. ISBN - 978-954-400-476-7. COBISS.BG-ID - 1239495396.

Бонджолов, Христо (2011) Да ожениш стар ерген (Елин Пелин - Жената със златния косъм) Светът на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Николай Даскалов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011. ISBN - 978-954-524-775-0. COBISS.BG-ID - 1238056420.

Бонджолов, Христо (2011) Името като белег за разпознаване и различаване в романа на Димитър Талев „Железният светилник" Име у култури срба и бугара/Името в културата на сърби и българи. // Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2012. ISBN: 978-86-7379-242-2.

Бонджолов, Христо (2011) Ни град, ни село (Нишките повести на Стеван Сремац) Селото и градът в културата на българи и сърби. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011. 140-145 стр. ISBN - 978-954-524-788-0. COBISS.BG-ID - 1237699556.

Бонджолов, Христо (2010) Да пребродиш нечистата кръв (Романът на Бора Станкович “Нечиста кръв”) Годишњак Учитељског факултета у Врању (главни и одговорни уредник Сунчица Денић) . 2010, књ. 1. Врање: Учитељски факултет у Врању, 2010, 279-286. ISSN 1820-3396

Бонджолов, Христо (2010) Сънища за щастие (анализи на произведения от българската литература) В. Търново: Издателство „Фабер”. 2. прераб. изд. 104 с. ISBN - 978-954-400-378-4. COBISS.BG-ID - 1233527012.

Бонджолов, Христо (2008) Играта на руски консул в Косово – Югославия (Вук Драшкович – “Руският консул”) Играта в културата на българи и сърби/Игра у култури бугара и срба. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 128-134. ISBN 978-954-524-690-6. COBISS.BG-ID - 1231350244.

Бонджолов, Христо (2007) Меракът умира последен Еротско у култури срба и бугара = Еротичното в културата на сърби и българи. Ниш : Филоз. фак., 2007. 20-28 стр. ISBN - 978-86-7379-132-6. COBISS.BG-ID – 1267164132.

Бонджолов, Христо (2007) Сънища за щастие В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2007. 78 с. ISBN - 978-954-524-568-8. COBISS.BG-ID - 1243792868.

Бонджолов, Христо (2007) Южнославянските литератури до началото на XX век (в съавторство с Ганчо Савов). В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2007. 123 с. ISBN - 978-954-524-574-9. COBISS.BG-ID - 1243675364.

Бонджолов, Христо (2006) „Пътят назад към дома – сън за щастие” Традиционална естетска култура. Естетска димензиjа куће. Ниш, 2006. Стр. 27-34. ISBN 978-86-7025-424-4.

Бонджолов, Христо (2006) За равнинния и високопланинския абсурд в пиесата на Христо Бойчев „Полковникът-птица” Свое и чуждо в културата на българи и сърби / 3. Своjе и ґуђе у култури Бугара и Срба. ВТ, 2006. ISBN 10:954-524-519-0; ISBN 13:978-954-524-519-0. COBISS.BG-ID - 1243657956

Бонджолов, Христо (2005) Грузинската сага В.Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий“, "Фабер", 2005. 112 с. ISBN - 954-524-442-9. COBISS.BG-ID - 1043330020.

Бонджолов, Христо (2003) Homo balkanicus като homo ludens (Сатиричната картина на света в творчеството на Радое Доманович и Бранислав Нушич) В.Търново: издателство Faber, 2003. 115 с. ISBN - 954-775-236-7. COBISS.BG-ID - 1040960228.

Бонджолов, Христо (2003) Текст и прототекст („Доктор Живаго” на Б. Л. Пастернак) В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003. 148 с. ISBN - 954-524-355-4. COBISS.BG-ID - 1041668836.

Бонджолов, Христо (2001) Времето като дом и път в романа на Б. Л. Пастернак „Доктор Живаго“ Дом и път. Домът, пътуването и завръщането в литературата/ Ред. Н. Звезданов. В. Търново: Издателство "Естрея", 2001. С. 85–92. ISBN 954-777-001-2. COBISS.BG-ID - 1039306724.

Бонджолов, Христо (1998) Мотивът за жертвата и саможертвата в романа на Борис Л. Пастернак „Доктор Живаго“. // Књижевност и историjа. III. Жртвовање и саможртвовање у књижевности. Зборник радова са треħег научног скупа, 2-4. X 1997. Центар за научна истраживања САНУ и универзитета у Нишу: Ниш, 1998, с. 93-102. ISBN – 86-7181-034-8.

Бонджолов, Христо (1998) Текст и прототекст в романа на Борис Леонидович Пастернак "Доктор Живаго". Дисертация за придобиване на ОНС "доктор" (кандидат на филологическите науки). Велико Търново, 1998. 176 л. COBISS.BG-ID - 1264129252.

Бонджолов, Христо (1998) Фрагментарното начало в романа на Борис Леонидович Пастернак „Доктор Живаго“. Проглас: филологическо списание. ISSN 0861-7902. - VII, 1 (1998), с. 128-136. ISSN - 0861-7902. COBISS.BG-ID – 1119668196.

Бонджолов, Христо (1993) Двете лица на „Март“ от Пастернак. Литературен форум. XLVIII, 50 (15-21 дек. 1993), с. 7. ISSN 0861-2153. COBISS.BG-ID – 1119415524 (COBISS.BG-ID – 1186523876).

Бонджолов, Христо (1993) Само тая чаша, авва отче … („Хамлет“ на Б. Л. Пастернак). Славистични проучвания. Сб. в чест на XI междунар. славист. конгр. = Etudes Slaves: Melange a l'occasion du XI congr. internat. des slavisants. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 1993, 145-148. ISBN - 954-524-041-5. COBISS.BG-ID – 1025827044.

Бонджолов, Христо (1987) Моята революция Читалище. 1987. № 10. С. 4-5.

Бонова, Станка (2021) Homonimia a przekład tekstów specjalistycznych. Kilka uwag na przykładzie języka polskiego i bułgarskiego PRACE JĘZYKOZNAWCZE INSTYTUTU FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UKSW, Tom 11, Wokół homonimii międzyjęzykowej, SBN: 978-83-8281-032-5, с. 35-43, Warszawa, 2021 г.

Бонова, Станка (2021) Wzajemna gościnność światów. Georgi Gospodinow i Olga Tokarczuk – komunikacja twórcza w „polu kultury” Pierre’a Bourdieu Гостоприемството в полската и в българската култура / Gościnność w kulturze polskiej i bułgarskiej, В. Търново, 2021, с. 107 – 128, ВТУ ISBN 978-619-208-287-1, UKSW ISBN 978-83-8281-034-9 e-ISBN 978-83-8281-035-6

Бонова, Станка (2021) Адам Загаевски. Възпей осакатения свят Нова социална поезия, април, 2021, ISSN 2603-543X,

Бонова, Станка (2021) За падежите в словашкия език Проглас, том 30 кн.2, ISSN: 2367-8585, Велико Търново

Бонова, Станка (2021) Превод от полски на български език: Станислав Лем: Писма на Станислав Лем до неговия американски преводач Майкъл Кендъл София, Литературен вестник бр. 30 2021 г., с.30, ISSN 1310-9561

Бонова, Станка (2020) Превод от полски език „България в дейността на полската дипломация в периода 1918 – 1926 година“, автор на оригиналния текст Владислав Стемпняк Известия на института за исторически изследвания том XXXV „Извоюваната независимост – полски и български перспективи“, с. 58-64, София 2020 г., ISSN 23-67-5187

Бонова, Станка (2020) Превод от полски език „Из Архетипи на детската литература“, автор на оригиналния текст Алиция Балюх София, Литературен вестник бр. 21 2020 г., с.11-12, ISSN 1310-9561

Бонова, Станка (2020) Фразематика и чуждоезиково обучение. (Върху материали от български и от полски език) ДИАЛОГИЧНИ ПРОСТРАНСТВА Сборник с доклади от Юбилейна славистична международна конференция Велико Търново, 13-14 май 2014 г.,с.134-141, Велико Търново, ISBN: 978-619-00-1162-0

Бонова, Станка (2019) Превод на полски език на "Manifest nowej socjalnej poezji", автор на оригиналния текст Vladimir Sabourin Списание „Нова социална поезия“, октомври, 2019, ISSN 2603-543X

Бонова, Станка (2019) Превод от полски език на "Начало на социалистическата конспирация. Полска социалистическа партия - Свобода, равенство, независимост", автор на оригиналния текст Мачей Жучковски, София, Списание История кн. 5, 2019 г., с. 506, ISSN 1314–8524 (Online), ISSN 0861–3710 (Print)

Бонова, Станка (2019) Превод от полски език на "Писател и съдба За творчеството на Густав Херлинг-Груджински", автор на оригиналния текст Ева Бенковска, София, Литературен вестник бр. 19 2019 г. с.15, ISSN 1310-9561

Бонова, Станка (2019) Превод от полски език на "Полска народна република. Дали и как е възможна свободна литература в страна лишена от свобода?", автор на оригиналния текст Камила Будровска София, Литературен вестник бр.30 2019 г., с.19, ISSN 1310-9561

Бонова, Станка (2018) Tłumacz przysięgły języka polskiego. Realia bułgarskie Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy, tom VI "Języki i kultury w kontakcie", Катовице, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-3586-5 (print), ISBN 978-83-226-3587-2 (online), с.104-115 http://www.wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/106-18_polonistyka_na_poczatku_xxi_wieku_t_6_blok_druk_nakladu.pdf

Бонова, Станка (2018) Превод от полски език на „Прозорливото дете“ – за биографията на Збигнев Херберт", автор на оригиналния текст Катажина Вишинска, София, Литературен вестник, бр. 27, 2018, с. 16, ISSN 1310-9561

Бонова, Станка (2018) Превод от полски език на "В дебрите на горите и хората", автор на оригиналния текст Фердинанд Осендовски София, Литературен вестник, бр. 34, 2018, с. 28, ISSN 1310-9561

Бонова, Станка (2018) Превод от полски език на "Правото на живот на детето: помощ и спасителна дейност по време на Втората световна война (1939-1945)", автор на оригиналния текст Веслав Тайс Списание "Педагогика", кн. 9, 2018 г., с. 53-65, ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print)

Бонова, Станка (2018) Превод от полски език на "Светлините на тази земя", автор на оригиналния текст Анджей Франашек София, Литературен вестник, бр. 27, 2018, с. 38-40, ISSN 1310-9561

Бонова, Станка (2018) Превод от полски език на Стефан Хвин, Защо Бруно Шулц не иска да бъде еврейски писател (за „изтриването“ на еврейското в Санаториум „Клепсидра“ и Канелените магазини), Литературен вестник, бр. 38, 2017 г., с 26-27 София, Литературен вестник, ISSN 1310-9561. - Год. 26, бр. 38 (22-28 ноем. 2017), с. 26-27, COBISS.BG-ID - 1284240100

Бонова, Станка (2018) Роднинската терминология в речевия етикет на българския и на полския език Велико Търново, STUDIA PHILOLOGICA, том 37, кн. 1, ISSN: 2534-9236, с.123-133.

Бонова, Станка (2017) „Българската граматика от полска гледна точка“, рецензия на Zarys gramatyki języka bułgarskiego, Zbigniew Rusek, Kraków 2014 Списание "Език и литература" 2017 1-2, София, ISSN 0342-1270, COBISS.BG-ID - 1288816356

Бонова, Станка (2017) Красотата в обръщенията към деца Красотата в културата на българи и сърби / Лепота у култури Бугара и Срба, ред. Ценка Иванова, Н. Йович, Р. Радев, Ст. Бонова, В. Седефчева, С. Стаменкович. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, ISBN 978-619-208-100-3. COBISS.BG-ID - 1280447460, с.23-33

Бонова, Станка (2017) Културата в консекутивния превод. Адресативни форми в преводите от български на полски език Култура - памет - идентичност: сборник с материали от международна научна конференция, посветена на 20-годишнината от основаването на катедра Културология към Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград 2017, ISBN: 978-954-00-0156-2, COBISS.BG-ID - 1285022180

Бонова, Станка (2017) Превод от полски език на "„КОЙТО ПРЕДОСТАВИ НА ЕВРЕИН ПОДСЛОН, ДОСТАВИ МУ ХРАНА ИЛИ МУ ОКАЖЕ ДРУГ ВИД ПОМОЩ, ПОДЛЕЖИ НА СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ“. Поляци, репресирани заради оказана от тях помощ на еврейското население – програма на Института за национална памет", автор на оригиналния текст Александра Намисло Списание История, кн. 5/2017, София, ISSN 1314–8524 (Online), ISSN 0861–3710 (Print)

Бонова, Станка (2017) Превод от полски език на "Антропологичният дискурс в творчеството на Конрад", автор на оригиналния текст Марек Пацукевич София, Литературен вестник, ISSN 1310-9561. - Год. 26, бр. 18 (17-23 май 2017), с. 30, 31, COBISS.BG-ID - 1283557860

Бонова, Станка (2017) Речев етикет и превод на документация. Върху материали от български и полски език STUDIA PHILOLOGICA, 2017 / Том 36 / Брой 2, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print), ISSN: 2534-918X (Print), COBISS.BG-ID - 1277647332, с.115-125.

Бонова, Станка (2016) „В началото бяха релсите“ София, Литературен вестник бр. 16-17, 2016, ISSN - 1310-9561, COBISS.BG-ID - 1278927076

Бонова, Станка (2016) Интернет като инструмент за подпомагане на превода. Върху примери от български и от полски език Проглас, том 25 брой 2, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, ISSN 0861-7902, COBISS.BG-ID - 1119668196, с. 431-444.

Бонова, Станка (2016) Международна научна конференция "Езици, култури, комуникации" Проглас, том 25 брой 2, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, ISSN 0861-7902, с. 556-557, COBISS.BG-ID - 1284821988

Бонова, Станка (2016) Помагало по специализиран превод. Превод на документация - български и полски език. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново 2016, ISBN 978-619-208-061-7, COBISS.BG-ID - 1275830500

Бонова, Станка (2016) Превод от полски език на "Обединена Европа на страниците на „Култура“", автор на оригиналния текст Ивона Хофман София, Литературен вестник, бр. 35, 2016 г, с. 16, ISSN 1310-9561

Бонова, Станка (2016) Превод от полски език на "Победата на Гедройч", автор на оригиналния текст Войчех Карпински София, Литературен вестник : седмично издание. ISSN 1310-9561. - Год. 25, бр. 35 (26 окт.-1 ноем. 2016), с. 27, COBISS.BG-ID - 1279692516

Бонова, Станка (2016) Шестият световен конгрес на полонистите и българското участие в него Проглас, том 25 брой 2, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, ISSN 0861-7902, с. 558-560, COBISS.BG-ID - 1284821988

Бонова, Станка (2015) Превод от полски език "Креслото", автор на оригиналния текст Ханна Кралл Алманах за литература, наука и изкуство Света гора, Велико Търново, ISSN 1311-0209

Бонова, Станка (2014) Превод от полски език на "Баши – доказателство за съществуването на Бог", автор на оригиналния текст Войчех Ягелски София, итературен вестник, ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 25, 27, COBISS.BG-ID - 1261403364

Бонова, Станка (2014) Рецензия на Zarys gramatyki języka bułgarskiego, атор Zbigniew Rusek Krakow, Wydawnictwo Andrzej Nowosad ABC, ISBN978-83-938937-0-6

Бонова, Станка (2013) Błędy w użyciu przyimków polskich Postscriptum polonistyczne, 2(12) 2013, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wydawnictwo Gnome, ISSN 1898-1593, с.311-319

Бонова, Станка (2013) Превод от полскии език на „In vino Veritas”, автор на оригиналния текст Юлиан Тувим София, Литературен вестник, бр. 30-31, 2013 г, с. 14-15, ISSN 1310-9561

Бонова, Станка (2012) Превод от полски език на „Литература-литературознание-философия. Проблеми на релацията, езиците, комуникацията", автор на оригиналния текст Жанета Налевайк Проглас, кн. 2, В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 0861-7902

Бонова, Станка (2010) Рецензия на учебно помагало Фонетични упражнения по полски език, В. Мирославска Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, ISBN 978-954-524-728-6

Бонова, Станка (2009) Фразеологични единици, свързани с християнството. Българско-полски паралели. В. Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-656-2, COBISS.BG-ID - 1230263524

Бонова, Станка (2008) Български и полски фразеологични единици с компонент дявол Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. дфн Кети Анкова–Ничева) (Материали от III национална конференция с международно участие на Българското лексикографско дружество). АИ “Проф. Марин Дринов”, София 2008, ISBN 9789543221660, COBISS.BG-ID - 1228120548, с. 421.

Бонова, Станка (2007) Костеливият орех на превода. (Превод на устойчиви сравнения в обучението на студентите по полски език), Славяните и Европа : Доклади [от] VIII национални славистични четения, София 2007, ISBN - 978-954-580-236-2, COBISS.BG-ID - 1229548772, с. 194-197

Бонова, Станка (2006) Български и полски фразеологични единици, свързани с акта на вярата и с християнския етичен кодекс Проглас кн. 1, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново 2006, ISSN 0861 7902, с. 33-56.

Бонова, Станка (2006) Фразеологични единици в българския и в полския език, свързани с християнството COBISS.BG-ID - 1242311652

Бонова, Станка (2004) Bóg wysoko, car daleko. Kilka uwag o kulturowych podstaw funkcjonowania tego frazeologizmu w języku bułgarskim Etnolingwistyka 16, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ISSN 0860-8032, с. 305-313

Бонова, Станка (2004) На всяка манджа меродия. Трапезата в културата на българи и сърби, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, ISBN 954-524-406-2, COBISS.BG-ID - 1042507236, с. 113-122.

Бонова, Станка (2003) Езиков образ на извънезиковата реалност. Фразеологична интерпретация на света. Българистични проучвания, В. Търново, издателство Фабер, ISBN 954-775-281-2, 2003 г., с.247-256

Бонова, Станка (2002) Фразеологичният елемент от езиковия образ на българския поп Българистични проучвания, Фабер, В. Търново 2002 г, ISBN 954-775-130-1, с.193-199.

Гаранчовска, Ленка (2021) JEŽÓ GARANČOVSKÁ, Lenka. (Nové) e-learningové platformy určené na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (2. – 3. februára 2021). Bratislava: UK (V tlači).

Гаранчовска, Ленка (2021) JEŽÓ GARANČOVSKÁ, Lenka. 2021. Autentický videomateriál vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Slovenčina ako cudzí jazyk v škole. Ed.: J. Kesselová. Užhorod: Vydavnyctvo Oleksandry Harjuši, 2021, s. 147 – 164. ISBN 978-617-531-236-0.

Гаранчовска, Ленка (2021) JEŽÓ GARANČOVSKÁ, Lenka. 2021. Podnetná publikácia (nielen) pre lektorov slovenčiny ako cudzieho jazyka. [Pavlová, Renáta: Nové prístupy vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka. Nümbrecht: Kirsch Verlag, 2020. 248 s. ISBN 978-3-943906-48-6]. In: Slavica Slovaca, roč. 56, č. 2, 2021, s. 306 – 307. ISSN 0037-6787.

Гаранчовска, Ленка (2021) JEŽÓ GARANČOVSKÁ, Lenka. 2021. Prínosná gramatická príručka (nielen) pre bulharských slovakistov. [Константинова, Даниела: Граматичната категория падеж (блгарско-словашки паралели). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. 256 стр. ISBN 978-619-208-265-9]. In: Slavica Slovaca, roč. 56, č. 2, 2021, s. 307 – 308. ISSN 0037-6787.

Гаранчовска, Ленка (2021) JEŽÓ GARANČOVSKÁ, Lenka. Využitie audiovizuálneho materiálu vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka (výsledky dotazníkového prieskumu uplatnené pri tvorbe e-learningovej platformy). In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie (28. apríl 2021). Sofia (V tlači).

Гаранчовска, Ленка (2019) Využitie publicistických komunikátov v procese výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Ed. T. Ivanova. Veliko Tarnovo: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Sv. Kiril i Metodij“, vol. 38, roč. 1, s. 61 – 77. ISN 2534-918X.

Гаранчовска, Ленка (2018) Pieseň ako efektívny nástroj rozvoja jazykových a komunikatívnych kompetencií v kontexte inovatívnej výučby cudzích jazykov (na príklade slovenčiny ako cudzieho jazyka). In: Romanoslavica. Simpozion – Pavel Josef Šafařík, 180 de ani de slavistică românească, 26. 11. 2017. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti.

Гаранчовска, Ленка (2017) Aplikácia učebných štýlov vo vyučovaní cudzích jazykov. In: Romanoslavica. Conferinţa internaţională Zilele culturilor slave la Bucureşti 23. – 24. septembrie 2016. Ed. A. Olteanu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. LIII, č. 1, 2017, s. 43 – 59. ISSN-L 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2016) Animované seriály pri výučbe a/alebo (samo)štúdiu slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: In Honorem Dagmar Maria Anoca. Ed.: A. Olteanu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, 2016, s. 173 – 186. ISBN 978606160755-6.

Гаранчовска, Ленка (2016) Dejiny slovenskej literatúry v Rumunsku. [Dagmar Mária Anoca: Slovenská literatúra v Rumunsku. 2. doplnené vydanie. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2010. 322 s. ISBN 978-973-107-060-5]. In: In Honorem Dagmar Maria Anoca. Ed.: A. Olteanu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, 2016, s. 571 – 573. ISBN 978606160755-6.

Гаранчовска, Ленка (2016) Nový rumunsko-český prekladový slovník. [Ionescu, Anca Irina. Dicționar român-ceh / Rumunsko-český slovník. 3. doplnené vydanie. Bukurešť: Editura Lider International 2015. 446 s. ISBN 978-973-629-359-7]. In: In Honorem Anca Irina Ionescu. Omagiu la 70 de primăveri. Ed.: Octavia Nedelcu. Bucureşti: Editura Lider Internaţional, 2016, s. 571 – 574. ISBN 978-973-629-359-7.

Гаранчовска, Ленка (2016) Životné jubileum Cornelia Barboricu. Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu, 2016, roč. IV, č. 6, s. 152 – 154. ISSN 1335-7786. (V skrátenej verzii bolo uverejnené aj: JEŽÓ GARANČOVSKÁ, Lenka. 2016. Jubileum Cornelia Barboricu. In: Literárny týždenník, 2016, roč. XXIX, č. 15 – 16, s. 15. ISSN 0862-5999.)

Гаранчовска, Ленка (2015) Antológia slovenskej dolnozemskej literatúry nielen pre študentov, ale aj pre širokú čitateľskú verejnosť. [Šenkár, Patrik. Slovenská dolnozemská literatúra (v teórii a praxi). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho 2015. 218 s. ISBN 978-80-8122-133-0]. In: Dolnozemský Slovák, roč. XX, č. 4, 2015, s. 40 – 41. ISSN 1454-5489.

Гаранчовска, Ленка (2015) Antroponymá v kontexte Slovákov v Rumunsku. In: 19. slovenská onomastická konferencia. Zborník referátov (Bratislava 28. – 30. 04. 2014). Ed. I. Valentová. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie, 2015, s. 177 – 185. ISBN 978-80-224-1426-5.

Гаранчовска, Ленка (2015) Obraz Ľudovíta Štúra v dnešnej spoločnosti. In: Romanoslavica. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. LI, č. 4, 2015, s. 125 – 135. ISSN 0557-272X

Гаранчовска, Ленка (2015) Slovenskí priekopníci masmediálneho priestoru v Rumunsku. In: V tvorivej symbióze medzi Dolnou zemou a Slovenskom. Zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, 21. – 22. marca 2015 Nadlak. Ed.: I. M. Ambruš, P. Hlásnik a B. Unc. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2015, s. 85 – 96. ISBN 978-973-107-105-3.

Гаранчовска, Ленка (2015) Sounds, colours, tastes and odours in Slovak proverbs and sayings. In: Romanoslavica. Ed. C. Geambaşu a S. Paliga. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. LI, č. 1, 2015, s. 131 – 142. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2015) Testy zo slovenčiny ako cudzieho jazyka / Tests of Slovak as a Foreign Language. București: Editura Universității din București 2015. 150 s. ISBN 978-606-16-0624-5.

Гаранчовска, Ленка (2015) Tipy a triky pre prácu so slovnou zásobou v rámci výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Slovenčina ako cudzí jazyk. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou (Bratislava 23. – 24. 11. 2015). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 146 – 157. ISBN 978-80-223-3983-4. Dokument je umiestnený na www stránke Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave: http://cdv.uniba.sk/fileadmin/cdv/UJOP/Konferencia_Slovencina_ako_cudzi_jazyk/Slovencina_ako_cudzi_jazyk.pdf

Гаранчовска, Ленка (2014) Didaktická hra vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Romanoslavica. Conferinţa internaţională dedicată aniversării a 70 de ani de predare a limbii slovace la Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 30-31 mai 2014. Ed. A: Olteanu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. L, č. 2, 2014, s. 163 – 174. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2014) Ghid de conversație român – slovac. București: Editura Universității din București 2014. 351 s. ISBN 978-606-16-0618-4.

Гаранчовска, Ленка (2014) Niekoľko poznámok o osobitostiach slovenčiny v Rumunsku. In: Historické aspekty života dolnozemských Slovákov. Zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, 21. – 22. marca 2014 Nadlak. Ed.: I. M. Ambruš, P. Hlásnik a B. Unc. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2014, s. 243 – 250. ISBN 978-973-107-096-4.

Гаранчовска, Ленка (2014) O jazyku, literatúre a kultúre Slovákov v Rumunsku. [Anoca, D. M.: Slovacica miscellanea. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2012. 156 s. ISBN 978-973-107-081-0]. In: Literárny týždenník, roč. XXVII, 2014, č. 11-12, s. 15. ISSN 0862-5999.

Гаранчовска, Ленка (2014) Vysokoškolské skriptá zo slovenskej morfológie (nielen) pre prekladateľov a tlmočníkov. [Ladislav György: Kapitoly zo slovenskej morfológie pre prekladateľov a tlmočníkov. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB – Belianum, Filozofická fakulta UMB 2014. 110 s. ISBN 978-80-557-0759-4]. In: Romanoslavica. Conferinţa internaţională dedicată aniversării a 70 de ani de predare a limbii slovace la Universitatea din Bucureşti Bucureşti, 30-31 mai 2014. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. L, č. 2, 2014, s. 300 – 301. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2013) Antroponymá ako jeden z faktorov vymedzenia dolnozemských Slovákov. In: Dolnozemskí Slováci – hranice určenia. Zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, 15. – 16. marca 2013 Nadlak. Ed.: I. M. Ambruš, P. Hlásnik a B. Unc. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2013, s. 139 – 153. ISBN 978-973-107-087-2.

Гаранчовска, Ленка (2013) Na počesť Cyrila a Metoda. Honorifikačný motív v onomastike. In: Romanoslavica. Sesiunea ştiinţifică internaţională „A 1150-a aniversare a sfinţilor Chiril şi Metodie. Contribuţia lui Chiril şi Metodie la dezvoltarea culturii europene”, Bucureşti, 14-15 iunie 2013. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLIX, č. 2, 2013, s. 57 – 64. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2013) Porecle desemnând numele locuitorilor din ținutul-de-jos din România. In: Omagiu profesorului Constantin Geambaşu la 65 de ani. Ed.: A. Olteanu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, 2013, s. 297 – 303. ISBN 978606160298-8.

Гаранчовска, Ленка (2013) Pragmatoniomele (denumiri ale produselor fabricate în serie) ca amprentă a mărturiei generaţiilor. In: Romanoslavica. Sesiunea ştiinţifică internaţională „Slavistica românească şi dialogul culturilor. 80 de ani de predare a limbii ruse la Universitatea din Bucureşti”, Bucureşti, 3-5 octombrie 2013. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLIX, č. 4, 2013, s. 163 – 174. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2013) Slovensko-rumunský frazeologický slovník / Dicționar frazeologic slovac – român. București: Editura Universității din București 2013. 283 s. ISBN 978-606-16-0412-8.

Гаранчовска, Ленка (2013) Výučba slovenského jazyka ako cudzieho jazyka kreatívne a zážitkovo. In: Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 15. – 16. novembra 2012, Békešská Čaba, Maďarsko. Eds.: A. Kováčová a A. Uhrinová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2013, s. 188 – 198. ISBN 978-963-88583-9-9.

Гаранчовска, Ленка (2013) Využitie internacionalizačných procesov pri výučbe slovenského jazyka pre cudzincov (na príklade vzťahu slovenčina – rumunčina). In: Romanoslavica. Sesiunea științifică a Departamentului de Filologie rusă și slavă, București, 10. noiembrie 2012. Ed.: A. I. Ionescu a A. Uliu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLIX, č. 1, 2013, s. 71 – 80. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2012) Chrématonomastický výskum na Slovensku (a jeho parciálne výsledky). In: Romanoslavica. Ed. C. Geambaşu a M. Mangiulea. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLVIII, č. 1, 2012, s. 47 – 56. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2012) Dynamics of Development Trends in Dairy Product Names in Slovakia. In: Romanoslavica. Ed. A. I. Ionescu a D. M. Anoca. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLVIII, č. 3, 2012, s. 55 – 60. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2012) Od ameriky cez talianov, maďarov, mongolov až po turecké hospodárenie (Národné stereotypy v jazykovej praxi). In: VARIA XX. Zborník materiálov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 153 – 166. ISBN 978-80-970561-3-1. – Abstrakt príspevku uverejnený pod rovnakým názvom. In: VARIA XX. Zborník abstraktov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. B. Chocholová a A. Ramšáková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 40. ISBN 978-80-970561-2-4.

Гаранчовска, Ленка (2012) Pragmatonymá v spoločenskej komunikácii. In: VARIA XX. Zborník materiálov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 142 – 152. ISBN 978-80-970561-3-1. – Abstrakt príspevku uverejnený pod rovnakým názvom. In: VARIA XX. Zborník abstraktov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. B. Chocholová a A. Ramšáková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 41 – 42. ISBN 978-80-970561-2-4

Гаранчовска, Ленка (2012) Prezývkové obyvateľské mená slovenských obcí v Rumunsku (ako svedectvo slovenského dolnozemského bytia). In: Svedectvá slovenského dolnozemského bytia (aspekty zo slovenskej dolnozemskej kultúrnej histórie a kultúrnej antropológie). Zborník prác z rovnomenného medzinárodného seminára (16. – 17. marca 2012 v Nadlaku). Ed. I. M. Ambruš, P. Hlásnik a B. Pascu. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2012, s. 202 – 209. ISBN 978-973-107-083-4.

Гаранчовска, Ленка (2012) Status pragmatoným – chaos alebo systém? In: Jednotlivé a špecifické v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia, Prešov 12. – 14. 9. 2011. Ed. M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 280 – 289. ISBN 978-80-555-0576-3.

Гаранчовска, Ленка (2011) [Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu. Eds. M. Harvalík – E. Minářová – J. M. Tušková. Brno: Masarykova univerzita 2009. 316 s. ISBN 978-80-210-5102-7]. In: Jazykovedný časopis, roč. 62, 2011, č. 2, s. 133 – 141. ISSN 0037-6981.

Гаранчовска, Ленка (2011) K vývinovým tendenciám pragmatoným (na materiáli názvov mliečnych výrobkov). In: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře (Ústí nad Labem 1. 9. – 3. 9. 2010). Ed. P. Mitter a Z. Menšíková. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2011, s. 264 – 270. ISBN 978-80-7414- 362-5.

Гаранчовска, Ленка (2011) O spôsoboch tvorenia chrématoným. In: Chrematonimia jako fenomen współczesności. XVII. Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (Olsztyn 9. – 11. 9. 2010). Red. M. Biolik a J. Dumy. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2011, s. 357 – 370. ISBN 978-83-7299-748-7.

Гаранчовска, Ленка (2010) Alarmujúci stav vykania v bežnej jazykovej praxi. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 56, 2009/2010, č. 7 – 8, s. 235 – 241.

Гаранчовска, Ленка (2010) Analýza pragmatoným mliekarenského priemyslu na Slovensku [Dizertačná práca]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied 2010. 253 s.

Гаранчовска, Ленка (2010) Chrématonymá mliekarenského priemyslu na Slovensku. In: Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie (Trnava 12. – 14. 9. 2007). Zost.: J. Hladký a I. Valentová. Bratislava: JÚĽŠ SAV, Pedagogická fakulta trnavskej univerzity, VEDA – vydavateľstvo SAV, 2010, s. 427 – 436.

Гаранчовска, Ленка (2010) Modelové poňatie pragmatoným. In: Acta onomastica. Red. M. Harvalík a M. Vitoslavská. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení onomastiky. Roč. LI, 2, 2010, s. 470 – 496. ISSN 1211-4413.

Гаранчовска, Ленка (2010) Niekoľko filozoficko-lingvistických poznámok k tvorbe pragmatoným (z oblasti mliekarenského priemyslu). In: Češtinář (Zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové). Red. J. Zeman. Hradec Králové: Katedra českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové v nakladatelství Gaudeamus. Roč. XX, 2009 – 2010, č. 2, s. 39 – 45. ISSN 1211-6874.

Гаранчовска, Ленка (2010) Ochranná známka (s ohľadom na chrématonymá mliekarenského priemyslu). In: VARIA XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007). Zost.: V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave, 2010, s. 120 – 126. ISBN 80-89037-04-6.

Гаранчовска, Ленка (2010) Tradičné stretnutie mladých lingvistov už po devätnásty raz. In: Kultúra slova, roč. 44, 2010, č. 1, s. 44 – 49. ISSN 0023-5202.

Гаранчовска, Ленка (2010) Transonymizácia chrématoným. In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Humanitné vedy – lingvistika. Zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ed. K. Krnová. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010, s. 208 – 214. ISBN 978-80-557-0038-0.

Гаранчовска, Ленка (2010) Warennamen (und ihr ambimodaler Charakter). In: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Sborník příspevků ze 4. české onomastické konference (15. – 17. září 2009 Ostrava). Ed. J. David, M. Čornejová a M. Harvalík. Ostrava – Praha: Filozofická fakulta Ostravské unverzity v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010, s. 150 – 157. ISBN 978-80-7368-779-3.

Гаранчовска, Ленка (2009) Je každý odborný text (preklad) koncipovaný náučným štýlom? In: Mladá veda 2009. Humanitné vedy – lingvistika. Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009, s. 201 – 207. ISBN 978-80-8083-859-1.

Гаранчовска, Ленка (2009) Pragmatonymá – záležitosť proprií či apelatív? In: Studia Slovakistica 10.: Onomastika. Toponymika. Užhorod: Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny, Užhorodská národná univerzita, 2009, s. 56 – 62. ISBN 978-966-8946-95-0.

Гаранчовска, Ленка (2009) Propriá ako nositelia (nielen jazykových) konfliktov. [Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext. Regensburger Symposium, 11. – 13. 4. 2007. Hrsg. von N. Eller, S. Hackl, M. Ľupták. Regensburg: Edition vulpes, 2008, 338 S.]. In: Slovenská reč, roč. 74, 2009, č. 1, s. 47 – 49. ISSN 0037-6981.

Гаранчовска, Ленка (2009) S dvomi priezviskami po svadbe. In: Varia XVIII Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Eds.: M. Ološtiak, M. Ivanová a L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 161 – 167. ISBN 978-80-555-0083-6. Dokument je umiestnený na www stránke Univerzitnej knižnice PU: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html. Abstrakt príspevku uverejnený pod rovnakým názvom. In: Varia XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Eds.: M. Ivanová a M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2009, s. 42 – 43. ISBN 978-80-555-0083-6.

Гаранчовска, Ленка (2009) Štylistická analýza textu (Niekoľko poznámok k relevantnosti štylistickej analýzy východiskového textu pre preklad). In: Od textu k prekladu IV. Ed. A. Ďuricová. Praha: Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2009, s. 37 – 45. ISBN 978-80-7374-090-0.

Гаранчовска, Ленка (2009) Tyronymá (názvy syrov) slovenskej proveniencie. In: Češtinář (Zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové). Red. J. Zeman. Hradec Králové: Katedra českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové v nakladatelství Gaudeamus. Roč. XIX, 2008 – 2009, s. 120 – 127. ISSN 1211-6874.

Гаранчовска, Ленка (2009) Vymedzenie chrématoným v onymickom systéme. In: Acta onomastica. Red. M. Harvalík a Ž. Dvořáková. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení onomastiky. Roč. L, 2009, s. 88 – 101. ISSN 1211-4413.

Гаранчовска, Ленка (2008) Google – nenahraditeľný pomocník pri prekladoch odborných textov. In: Od textu k prekladu III. Ed. A. Ďuricová. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008, s. 50 – 57. ISBN/EAN 978-80-7374-089-4.

Гаранчовска, Ленка (2008) Inšpiračný zdroj pre elektronické spracovanie slovenskej toponymie? [Šindelářová, Jaromíra: Modelová analýza anoikonym na Lounsku. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2005. 166 s. ISBN 80-7044-700-1]. In: Kultúra slova, roč. 42, 2008, č. 1, s. 55 – 58. ISSN 0023-5202.

Гаранчовска, Ленка (2008) Priestor v jazyku a v literatúre. [Prostor v jazyce a v literatuře. Sborník z medzinárodní konference. Ústi nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007. 418 s. ISBN 978-80-7044-863-2]. In: Kultúra slova, roč. 42, 2008, č. 3, s. 180 – 185. ISSN 0023-5202.

Гаранчовска, Ленка (2008) Problematika pomenovania mliečnych výrobkov. In: Acta onomastica, věnováno k 70. narozeninám PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové, CSc. Red. M. Harvalík a P. Štepán. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení onomastiky. Roč. IL, 2008, s. 116 – 124. ISSN 1211-4413.

Гаранчовска, Ленка (2008) Vlastné mená vo vyučovaní slovenského jazyka. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 54, 2007/2008, č. 5 – 6, s. 176 – 179.

Гаранчовска, Ленка (2008) Vlastné meno v športovej terminológii. In: Onomastika a škola 8. Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23. – 24. januára 2008. Ed.: S. Pastyřík, V. Víška. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 153 – 160.

Григорова, Маргрета (2021) Wzajemna gościnność światów: Georgi Gospodinow i Olga Tokarczuk – komunikacja twórczaw w „Polu kultury” Pierr’a Bourdieu, Гостоприемството в полската и българската култура. Gościnność w kulturze polskiej i bułgarskiej, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, 2021, с. 107-129, ВТУ ISBN 978-619-208-287-1, UKSW ISBN 978-83-8281-034-9, e-ISBN 978-83-8281-035-6

Григорова, Маргрета (2021) Conrad’s Artistic Returns: Perspectives on a Bulgarian Debut in Staging Heart of Darkness, Yearbook of Conrad Studies, 2019, Vol. 14, s. 35–59, data publikacji on line: 2021

Григорова, Маргрета (2021) Nieukończony bułgarski debiut "Dziadów" Aadama Mickiewicza 1937-1938 DE B I UT Y M IC K I EWICZA. DE B I UT Y ROMANTYKÓW Studia. W 200. rocznicę debiutu wieszcza: 1818–2018 Redakcja naukowa Jarosław Ławski i Łukasz Zabielski Kraków 2021, ISBN 978-83-7676-327-9, s. 285-311 http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/spis-publikacji/wydawnictwa-pozaseryjne/2021/1898-debiuty-mickieiwcza-debiuty-romantykow

Григорова, Маргрета (2021) Polsko-bułgarskie relacje historyczno-kulturowe do 1918 roku Prelekcje mistrzów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Prelekcja 17, Białystok 2021, s. 7-59, ISBN 978-83-7657-335-9

Григорова, Маргрета (2021) Антологичната концепция на полските броеве на „Литературен вестник“ в рецепционен контекст, w: Стоичкова, Н., Стоянова, Н., Игнатов, В., ред. Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021, c. 110–120. ISBN 978-954-07-5355-3

Григорова, Маргрета (2021) ЗА СИЛАТА НА ДИСКРЕТНИЯ СВЕТОГЛЕД. НОВ ПРОЧИТ НА ТВОРЧЕСТВОТО НА АТАНАС ДАЛЧЕВ (Камен Рикев, Защото е на скрито…Християнският светоглед в творчеството на Атанас Далчев, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, Lublin, 2020) сп. "Проглас", кн. 1, 2021 (год. ХХX), ISSN 0861-7902, с. 135-137. http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol30/iss1/

Григорова, Маргрета (2020) "Sen kamennego psa". Obrazy nieistnienia w twórczości Zbigniewa Herberta i ich geometryczne ekwiwalenty „Klusownik i miśliwy. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta”, (red. Justyna Pyza i Józef Ruszar). Kraków: Instytut literatury, 2020, s. 223 - 243 ISBN 978-83-66359-33-8

Григорова, Маргрета (2020) 30. Wiesław Walkiewicz. Wychodzenie z cienia. Wysiłek bułgarski z perspektywy nadwiślańskiej. - Виеслав Валкиевич. Излизане от сянката. Българските усилия, гледани откъм Висла Известия на Института за исторически изследвания към БАН, т.35, 2020, 174, ISSN: 2367-5187

Григорова, Маргрета (2020) 9. Joanna Papuzińska, Wiersze i opowiadania wybrane, Sławomir Krzyśka, Wiersze wybrane Anna Onihimowska, Dzień czekolady – Избрани стихове и кратки разкази от Йоанна Папужинска, Анна Онихимовска, Славомир Кшишка Литературен вестник, 2020/21, c. 28, 33.

Григорова, Маргрета (2020) Głos Olgi Tokarczuk w Bułgarii, czyli jak odnaleźć zgubioną duszę Postscriptum Polonistyczne, tom 25, 2020, s. 163-175 ISNN: 1898-1593 e-ISNN: 2353-9844, indeks w Erih Plus, Index Copernicus, CEEOL, CEISH, BazHUM

Григорова, Маргрета (2020) Grzegorz Leszczyński: Dekalog współczesności, Współczesny psarz jako trikster w: Książki pierwsze. Książki ostatnie? Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności, SBP, Warszawa, 2012;– Декалогът на съвремието, фрагменти от „Книги първи. Книги последни? Литературата за деца и юноши и предизвикателствата на съвремието, Варшава 2012;Съвременният писател като трикстер (есе) Литературен вестник, 2020/21, 8-9; 15-16.

Григорова, Маргрета (2020) Janusz Korczak, Spowiedź motyla (fragment) - Януш Корчак, Изповедта на пеперудата Литературен вестник, 2020/21, 17-18.

Григорова, Маргрета (2020) POLSKIE DOŚWIADCZENIE HISTORYCZNE A SŁOWIAŃSKA PERSPEKTYWA LITER ACKA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (CZESŁAW MIŁOSZ, MILAN KUNDER A, DANILO KIŠ) Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, Vol 9 (2020), s. 36-57. https://journals.umcs.pl/zcm/issue/view/657/showToc

Григорова, Маргрета (2020) Ryzyko bycia bałkanistą albo o zasługach kulturowych i przeżytych represjach w biografii Gancza Sawowa Inny świat w literaturze narodów, Instytut literatury, Kraków, 2020, s. 261-287. ISBN 978-83-66359-38-3.

Григорова, Маргрета (2020) Texts and Contexts: The Reception in Bułgaria of Polish, Nineteenth-Century Novels on Bulgarian Themes, В: Another Canon, Polonistik in Context: The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context (Grażyna Borkowska, Lidia Wiśniewska (Eds.) vol. 4, LIT Verlag Münster, 2020, pp. 241-263. ISBN 978-3-643-91285-5 (pb) ISBN 978-3-643-96285-0 (PDF) Превод от полски на английски Уршула Филипс.

Григорова, Маргрета (2020) Полската следа в творчеството на български режисьори - абсолвенти на Лодзката филмова школа Bułgarystyka - tradycje i przyszłość. Българистиката / традиции и бъдеще, red. Adriana Kovacheva, Patryk Borowiak, Polska Akademia Nauk, Poznań, 2020, s. 295-309

Григорова, Маргрета (2019) „Сърцето на мрака“ – идеи и решения на първата българска постановка Проглас, 2019. кн.1, 35-46 (двойни)

Григорова, Маргрета (2019) Anna Bikont, Joanna Sczęsna, Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej, Warszawa, 1997, fragment o Noblu – Анна Биконт, Йоанна Шчнсна, Вехтории за спомен. Биография на Вислава Шимборска, Литературен вестник, 2019/41, c. 32, c. 34.

Григорова, Маргрета (2019) Discourse of heresy in Polish post-WWII literature Herling’s and Herbert’s heretics Acta Universitatis Lodziensiss. Folia Literaria Polonica. FROM LITERARY ARCHIVES OF THE 19TH AND 20TH CENTURY, 4 (55), 2019, ed. Marzena Woźniak-Łabieniec, 4 (55) 2019, ISSN 1505-9057, e-ISSN 2353-1908, pp. 451-469. Превод от полски на английски Анна Вишневска-Грабарчик. (Przeł. z polskiego na j. angielski Anna Wiśniewska-Grabarczyk) Списанието се индексира в: Arianta BazHum CEEOL CEJSH EBSCO ERIH PLUS ICI Journals Master List MIAR Slavic Humanities Index

Григорова, Маргрета (2019) Grzegorz Majchrzak, Kłopotliwy Nobel. Władze PRL wobec wyróżnienia dla Lecha Wałęsy, artykuł - Гжегож Майхшак, Проблемният Нобел Литературен вестник, 2019/41,c. 39.

Григорова, Маргрета (2019) Grzegorz Majchrzak, Sebastian Ligarski, Niebezpieczny Nobel (reakcje władz i środowiska na nagrodę dla Czesława Miłosza) Recenzje i cytaty (o wydanych książkach, artykułach, przekładach, redagowanych zbiorach – Гжегож Майхшак, Себастиан Лигарски, Опасният Нобел Литературен вестник, 2019/41, s.27.

Григорова, Маргрета (2019) Jacek Romanek, Kolaboracja mniejszości narodowych II Rzeczypospolitej z Sowietami na terenach zajętych przez Armię Czerwoną we wrześniu i październiku 1939 r. – Яцек Романек, Сътрудничеството между националните малцинства на Втората Полска република и Съветските власти в завладените от Червената армия територии през септември и октомври 1939 г. сп. История/vol. 27, бр. 5, 2019, с. 533 – 545.

Григорова, Маргрета (2019) Jacek Romanek, Kolaboracja mniejszości narodowych II Rzeczypospolitej z Sowietami na terenach zajętych przez Armię Czerwoną we wrześniu i październiku 1939 r.. – Яцек Романек, Сътрудничеството между националните малцинства на Втората Полска република и Съветските власти в завладените от Червената армия територии през септември и октомври 1939 г., сп. История, 2019/том 27, кн.5, с. 533 – 545.

Григорова, Маргрета (2019) Międzynarodowa polonistyka w Katowicach - słodkie owoce spotkania Literatura polska w świecie. Recepcja i adaptacja. Mecenaty i emigracje. Prace, ofiarowane profesorowi Romualdowi Cudakowi, red. Katarzyna Frukacz, Uniwersytet Sląski: Wydawnictwo Gnome, Katowice, 2019, s.287-293

Григорова, Маргрета (2019) Pewien polsko-czeski dialog: legenda o brodatej świętej u Olgi Tokarczuk (Dom dzienny, dom nocny, 1998) i Jakuba Arbesa (Ukrzyżowana, 1876), Słowacja, Europa Środkowa i jeszcze dalej. Tom dedykowany Profesor Joannie Goszczyńskiej (red. Patricjusz Pająk i inni), przeł. Angelika Kosieradzka Słowacja, Europa Środkowa i jeszcze dalej. Tom dedykowany Profesor Joannie Goszczyńskiej (red. Patricjusz Pająk i inni), Uniwersytet Warszawski Wzdyia' Polonistyki & Autorzy, ISBN 978-83-60938-92-8

Григорова, Маргрета (2019) Polski Beduin i Polak Indianin – konstrukcje i dekonstrukcje Kazimierza Nowaka i Dariusza Rosiaka Literatura polska w świecie, t. VII. Reportaż w świecie. Światowość reportażu, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2019, 199-215. ISBN 978-83-226-3844-6; ISSN 0208-6336

Григорова, Маргрета (2019) The Bulgarian Reception of Jerzy Liebert: Bringing Him Out of the Shadows Tekstualia, nr 1 (5), 2019, s. 19 -30. Transl. Stefan Stefanow, ISSN: 1734-6029, https://tekstualiascience.com/resources/html/article/details?id=207877&preview=true

Григорова, Маргрета (2019) Владислав Шпилман, Пианистът. Варшавски спомени, Книга, Издателство "Елиас Канети", Русе, с.5-221 (Спомените на Владислав Шпилман и увода от сина му, Анджей Шпилман )

Григорова, Маргрета (2019) Превод на поезия в антология Преводи на поезия в антологията: «Полската поезия между двете световни войни" Александър Ват: «Какво казва нощта», «Аритметика», «Видение» ( с. 276, 279, 280) Йежи Либерт: «Ездачът», «Любовен стих», «Началото на есента», «От тебе се уча, човеко», «Сняг». С. 68-73. Титус Чижевски: «Стих за живопистта», с.272. София: Унив. Изд., 2019, ред. Панайот Карагьозов

Григорова, Маргрета (2018) Perspectives on the Contemporary BulgarianCultural Space: Conrad, Bulgarians and the Sea In: Autorial Self Polish and Other. Vol. 27 of the series Conrad: Eastern and Western Perspectives, edited by Wiesław Krajka.Ed. with an Introduction by Wiesław Krajka, Maria-Skłodowska-Curie University Press, Lublin dystr. By Columbia University Press, New York, 351-387, ISBN 978-83-227-9056-4

Григорова, Маргрета (2018) Рецензия за доктората на Зориана Чайковска на тема LWÓW W TWÓRCZOŚCI WSPÓŁCZESNYCH PISARZY POLSKICH, UKRAIŃSKICH I ROSYJSKICH (Лвов в творчеството на съвременни полски, украински и руски писатели) Написaн на полски език с рък. проф. Ромуалд Цудак http://www.fil.us.edu.pl/studium-doktoranckie/studia/tematy-streszczenia-recenzje-prac/

Григорова, Маргрета (2018) Bułgarska recepcja literatury polskiej na początku XXI wieku:puls współczesności, czynniki recepcyjne, przesłania Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. T. II, Red. I części R. Cudak, K. Poszpil, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2018, 198-214. ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-3578-0 print, 978-83-226-3579-7 https://www.academia.edu/37879289/Polonistyka_na_pocz%C4%85tku_XXI_wieku._Diagnozy_-_koncepcje_-_perspektywy_red._J._Tambor_t._II_Literatura_i_kultura_polska_w_%C5%9Bwiecie_red._R._Cudak_K._Pospiszil_A._Tambor_A._Rudzi%C5%84ska_Katowice_2018

Григорова, Маргрета (2018) Mihail Madjarov’s Pilgrim Travelogues in the Context of the Bulgarian Hadzhiystvo, transl. by Teodora Grigorova Jerusalem as the text of culture. The meeting place of many traditions and religions. Ed. D. Muszytowska, A.M.Szczepan+Wojnarska, Berlin-Bern-Bruhelles - New York - Oxford - Warszawa- Wien: Peter Lang, 177-19, ISSN 2510-5353, ISBN 978-3-631-75-684-3 Print

Григорова, Маргрета (2018) Obraz Myśliciela i jego polskie oblicze. Wędrówka transkulturowa, Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. T. II, Red. I części R. Cudak, K. Poszpil, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2018, 287-306. ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-3578-0 print, 978-83-226-3579-7https://www.academia.edu/37879289/Polonistyka_na_pocz%C4%85tku_XXI_wieku._Diagnozy_-_koncepcje_-_perspektywy_red._J._Tambor_t._II_Literatura_i_kultura_polska_w_%C5%9Bwiecie_red._R._Cudak_K._Pospiszil_A._Tambor_A._Rudzi%C5%84ska_Katowice_2018

Григорова, Маргрета (2018) Spełniony sen z Bolesławem Prusem (słowo z okazji otrzymania Nagrody Polonicum) Kwartalnik Polonicum, 2018, nr 30, 4-9, Issn: 1895-8427 Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców “Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego реферирано в CEJSH http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-82a7811e-8050-4d06-ad84-0cbad54bb895 Impact factor 5, http://impactfactor.pl/czasopisma/15847-kwartalnik-polonicum Вписано във Филаделфийския каталог

Григорова, Маргрета (2018) Владислав Панас. Тайната на седмия ангел Литературен вестник, бр.27, с.32-33, ISSN 1310 – 9561

Григорова, Маргрета (2018) ГЕОРГИ ИНГИЛИЗОВ В ПОСЛЕДНОТО МУ ИНТЕРВЮ С МАРГРЕТА ГРИГОРОВА сп. Проглас, 2018, кн.1, с. 96-99, ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print)

Григорова, Маргрета (2018) ГЕОРГИ ИНГИЛИЗОВ И БЪЛГАРСКАТА МАРИНИСТИКА Проглас, 2018/1, 59-68, ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print) journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=5335&type=.pdf

Григорова, Маргрета (2018) Данута Опацка-Валасек. Нишката на живота, тъканта на поезията Литературен вестник, бр. 27, с.28-29, ISSN 1310 – 9561

Григорова, Маргрета (2018) Збигнев Херберт и даровете на Хермес Литературен вестник, брой 27/11-17 юли, ISSN 1310 – 9561

Григорова, Маргрета (2018) Рафал Жебровски. Из "Камъкът, на който бях роден..." Литературен вестник, бр. 27, с. 13, ISSN 1310 – 9561

Григорова, Маргрета (2018) Ришард Нич. „Несигурната яснота“ на текста и „верността“ на интерпретацията За стихотворението на Херберт "Пан Когито разказва за изкушението на Спиноза" Литературен вестник, бр. 27/11-17 юли 2018, с. 26-27, ISSN 1310 – 9561

Григорова, Маргрета (2017) Становише за конкурс за "доцент" за Ярмила Николаева Даскалова

Григорова, Маргрета (2017) 18. Zdzisław Najder, Życie Josepha Conrada Korzeniowskiego (fragment) – Литературен вестник, 2017/18, 27-28. http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1546.pdf

Григорова, Маргрета (2017) Jerzy Jarzębski, Schulz pośród rzeczy/Шулц сред нещата, Литературен вестник, 2017/38, 20-21.

Григорова, Маргрета (2017) Piotr Borek, Kozacy w twórczości Juliusza Słowackiego. Od „Ukraińskiej dumki” do „żmii” - Казаците в творчеството на Юлиуш Словацки. От „Украинска думка“ до „Змията“, Проглас, 2017/ 1, 44-50, http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol26/iss1/6

Григорова, Маргрета (2017) Ryszard Nycz, Bruno Schulz: sztuka jako kulturowa ekstrawagancja/Изкуството като културна екстравагантност, Литературен вестник, 2017/38, 36-37.

Григорова, Маргрета (2017) Śladami „skradzionego“ mózgu. Fantastyczne fabuły w romanetach Jakuba Arbesa Rocznik “Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”, 2017, 207-228, ISSN: 2299-7458 e-ISSN: 2449-8386,Impact Factor 5,CEJSH, CEOOL,http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/25426

Григорова, Маргрета (2017) Wiera Meniok, „Nie ma nic niemożliwego dla duszy pragnącej”: intrygi i mity literackich interpretacji biografii Brunona Schulza/ Няма нищо невъзможно за жадуващата душа: интриги и литературни митове в и, Литературен вестник, 2017/38, 24-25.

Григорова, Маргрета (2017) Wiesław Krajka, „Polskość twórczości Josepha Conrada w europejskiim i światowym dialogu kultur” - Полският глас на Конрад в европейския и световен диалог на културите, Литературен вестник, 2017/18, 12-13. http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1546.pdf

Григорова, Маргрета (2017) Джоузеф Конрад Коженьовски. Световният поляк Литературен вестник, 2017/18, с. 1-2.

Григорова, Маргрета (2017) Джоузеф Конрад и българската маринистика Език и литература, 2017, 1–2, 114-132, Print ISSN: 0324-1270 Online ISSN: 2535-1036

Григорова, Маргрета (2017) Излюпването на приказния гущер или за многоцветния Шулц Литературен вестник,. 2017/38, с. 3.

Григорова, Маргрета (2017) Легендата за светицата с мъжко лице при Олга Токарчук (Дом дневен, дом нощен) и Якуб Арбес (Разпнатата) STUDIA PHILOLOGICA (2017) Том 36, Брой 1, 337-350. ISSN 2534-9236 online, 2534-918X print, http://journals.uni-vt.bg/studiaphilologica/bul/vol36/iss1/31

Григорова, Маргрета (2017) Литературата като дом за южните славяни. (Людмила Миндова, Другата Итака. За дома на литературата, 2016) Proglas, 2017/ 1, c. 159-160

Григорова, Маргрета (2017) Полска книга за срещите с Юда в българската литература през ХХ и XXI век (Ewelina Drzewiecka, Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej. Studium przypadku, 2016) Литературен вестник, 2017/25, с. 7, ISSN 1310 – 9561

Григорова, Маргрета (2017) Световният поляк в българските очи Литературен вестник, 2017/18, с. 9

Григорова, Маргрета (2017) Становище за конкърса за "доцент" за Петя Иванова Цонева

Григорова, Маргрета (2017) Становище за Людмила Миндова - конкурс за „доцент“ в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Балкански литератури и култури за нуждите на секция „Културна история на балканските народи“ с единствен кандидат главен асистент д-р Людмила Миндова. https://balkanstudies.bg/bg/konkursi/403-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-2017.html

Григорова, Маргрета (2016) 1. Andrzej Nowosad, Media w systemie politycznym Rumunii - Новосад Анджей, Медиите в политическата система в Румъния, Проглас 2016/1, 92-113.

Григорова, Маргрета (2016) Bruno i Caravaggio. Filozof heretyk i malarz heretyk w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Annales, Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria XVI (2016), 61-79, ISSN 2081-1853, e- ISSN 2300-5831

Григорова, Маргрета (2016) Magdalena Popiel, O monumentalności - Магдалена Попел, За монументалността, Литературен вестник, 2016/27, 11-13.

Григорова, Маргрета (2016) Specular Transformations of Joseph Conrad’s Philosophy of the Sea in “Life of Pi” (the Novel and the Film) – Refraction of the Transition betheen the XX and XXI Century Yearbook of Conrads studies, vol. X, 2015, Kraków:Jagiellonian University Press, 2015, ISSN 1899-3028, e-ISSN 2084-3941, 83-95. Punkty MNISW: 8 http://www.ejournals.eu/Yearbook-of-Conrad-Studies/2015/Issue-X/art/7116print/

Григорова, Маргрета (2016) Teksty i konteksty. Bułgarska recepcja polskich powieści XIX wieku o tematyce bułgarskiej Nowa Panorama literatury polskiej. Przestrzenie Henryka Sieńkiewicza Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (projekt realizowany w ramach Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN ), 2016 http://nplp.pl/artykul/teksty-i-konteksty-bulgarska-recepcja-polskich-powiesci-xix-wieku-o-tematyce-bulgarskiej/

Григорова, Маргрета (2016) Wojciech Gałązka, Uwagi o „Historii literatury bułgarskiej”T. Dąbek-Wirgowej Войчех Галонзка, Бележки за „История на българската литература“ на Тереса Домбек-Виргова, Проглас, 2016/2, 358-366.

Григорова, Маргрета (2016) Гедройч и Херлинг-Груджински. Благородно приятелство, рицарска раздяла Литературен вестник, 2016, бр. 35, 26.10-1.11.2016, с. 6-7. ISSN 0861-0029

Григорова, Маргрета (2016) Научно-фантастични сюжети и обекти в поезията на Вислава Шимборска сп. Проглас, 2016, кн. 2, 379-398, ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print)

Григорова, Маргрета (2016) Нова среща със старополската муза (за Камен Рикев. Два зубъра и видра) Проглас, 2016, кн.2, 479-482, ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print)

Григорова, Маргрета (2016) Рецензия за Катерина Бойчева Кокинова, Защита на докторска дисертация на тема: „Авторефлексията в творчеството на Витолд Гомбрович и Владимир Набоков” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ 25 февруари 2016.

Григорова, Маргрета (2016) Становище за дисертацията на Радостина Диянова Петрова, ЛИТЕРАТУРНИЯТ ЖИВОТ НА МЕЖДУВОЕННА ПОЛША В МЕМОАРНАТА ЛИТЕРАТУРА, 15.06.2016 г.

Григорова, Маргрета (2016) Становище за доцент - Димитрина Георгиева Костадинова-Хамзе, Езиково изразяване на комичното (върху материал от творчеството на Витолд Гомбрович), септември, 2016.

Григорова, Маргрета (2016) Становище за защита (Доктор на науките) на проф. Калина Бахнева Докторатът е на тема: на тема: „МЕЖДУ ЕЛАДА И РИМ. ПОЛСКАТА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ ХІХ И ХХ ВЕК” https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_slavyanski_filologii/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_nauchna_stepen_doktor_na_naukite/arhiv/prof_d_r_kalina_bahneva_bahneva_fakultet_po_slavyanski_filologii

Григорова, Маргрета (2016) Становище за Станка Бонова Дойчинова, конкурс за академичната длъжност доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (полски език), обявен в ДВ бр. 28 / 08.04.2016 г.

Григорова, Маргрета (2015) Лицата на Марек Биенчик в „Книга на лицето“ Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от ХІІ международни славистични четения, 2014 г. Т. 2. Литературознание и фолклор, Унив. изд. Св. Климент Охридски, София, 227-238, ISBN 978-954-07-4046-1

Григорова, Маргрета (2015) Споделената автобиография във филма „Пианистът“ на Роман Полански (Полански - Шпилман – Шопен - Хозенфелд) Научни трудове на Пловдивски университет. Филология, т.53, кн.1, СБ.Б, Унив. издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 353-375.ISSN 0861–0029

Григорова, Маргрета (2014) Historia starych butów. Recepcja dzieł Kraszewskiego i utworów mu przypisanych w Bułgarii Kraszewski i wiek XIX, seria Przełomy/Pogranicza, Białystok, 2014, 267-281, ISBN 978-83-63470-33-3.

Григорова, Маргрета (2014) Niechronologiczny czas historii recepcyjnej: próba zarysu teorii względności przekładowej polskiej literatury w Bułgarii Literatura polska w świecie. Mapowanie, opisy, interpretacje, T. V, Red. R. Cudak, Katowice:Uniw. Śląski, Wyd. Gnom, 2014, 11-25, ISBN 978-83-63268-33-6. https://ecitydoc.com/download/literatura-polska-w-wiecie-katedra-midzynarodowych-studiow_pdf

Григорова, Маргрета (2014) Topos „jądra ciemności” w literaturze Polonistyka wobec wyznań współczesności, t.I, V kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg-Opole, 10-13 lpica, 2012, Opole, 2014, 470-482, ISBN 978-83-7395-641-4

Григорова, Маргрета (2014) Антология „Любими полски автори и творби“ /Antologia studenckich tłumaczeń Ulubieni polscy autorzy i dzieła, Велико Търново: Фабер, 2014 r. – съставител и отговорен редактор Велико Търново: Фабер, 2014, ISBN: 978-619-00-0055-6, http://www.faber-bg.com/index.php?mod=books_item&show=1857 COBISS.BG-ID1266226660

Григорова, Маргрета (2014) Българската рецепция на Джоузеф Конрад – липси и наличности, В: Сборник от Юбилейна конференция 50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Ред. Х. Бонджолов и др. Велико Търново:Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 167-182. ISBN 978-954-524-975-4. COBISS.BG-ID 1274191588

Григорова, Маргрета (2014) Картината като разказ. „Умиращата монахиня“ на Франциско Гоя и Густав Херлинг-Груджински Научни трудове на Филологическия факултет в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, т.52, кн.1, СБ.А, 2014, Унив. издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 432 -449, ISSN 0861-0029.

Григорова, Маргрета (2014) Очите на словото. Полонистични студии Велико Търново:Фабер, 354 с., ISBN 978-619-00-184-3

Григорова, Маргрета (2014) Репортажите на полския бедуин Кажимеж Новак – значимия предшественик на Ришард Капушчински Литературен вестник,бр.19, 21-27.05.2014, 2014, с.2, 8, ISSN 1310-9561

Григорова, Маргрета (2014) Хор от любовни гласове в 100 любовни стихотворения. (Рецензия за „Любов не е думата. Антология на полски поети и поетеси, дебютирали след 1989 г.“, Пловдив, 2014) Литературен вестник бр. 40 от 10-16.2014, с.4-5, ISSN 1310-9561.

Григорова, Маргрета (2013) Długi rok Miłosza w Bułgarii. Przekład tytułu „Rodzinnej Europy” jako motyw analizy literackiej, Postcriptum polonistyczne, nr 2 (12), 2013, 177-191, ISSN 1898-1593 http://www.postscriptum.us.edu.pl/pdf/ps2013_2_17.pdf

Григорова, Маргрета (2013) Fenomen kreacyjny Pogranicza: efekty pograniczności w biografiach twórczych, historii i geografii literatury POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2013, 1 (11), 79-91,ISSN 1898-1593 ; Polonistyka wobec wyznań współczesności, t.I, V kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg-Opole, 10-13 lpica, 2012, Opole, 2014, 344-349. ISBN 978-83-7395-641-4, http://www.postscriptum.us.edu.pl/pdf/ps2013_1_07.pdf

Григорова, Маргрета (2013) JOSEPH CONRAD KORZENIOWSKI: THE CREATOR AS SEAFARER (EXCERPTS), (transl. Petya Tsoneva) Yearbook of Conrad Studies (Poland) Vol. VIII 2013, pp. 31–46, ISSN 1899-3028, e-ISSN 2084-3941 http://www.ejournals.eu/Yearbook-of-Conrad-Studies/2013/Issue-VIII/art/1753/

Григорова, Маргрета (2013) Polonistyka na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim Postcriptum polonistyczne, nr 2 (12), 2013, 57-69. ISSN 1898- 1593 http://www.postscriptum.us.edu.pl/pdf/ps2013_2_07.pdf

Григорова, Маргрета (2013) Under Bulgarian Eyes: the Reception of Joseph Conrad in Bulgaria Yearbook of Conrad Studies (Poland), Vol. VIII 2013, pp. 47–63. Yearbook of Conrad Studies (Poland), Vol. VIII 2013, pp. 47–63, ISSN 1899-3028, e-ISSN 2084-3941 http://www.ejournals.eu/Yearbook-of-Conrad-Studies/2013/Issue-VIII/art/1754/

Григорова, Маргрета (2013) Андрич като свой. Ключови моменти в полската рецепция на Иво Андрич ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – БЪЛГАРИЯ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 50, КН. 1, Ред. Ж. Чолакова и др.,Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски,2012 – ФИЛОЛОГИЯ, 228- 244. ISSN 0861-0029

Григорова, Маргрета (2013) Бакхусовият слуга Тувим в огледалото на виното (Рецензия за книгата Tuwim J. Nalej mi wina!,Warszawa, Wyd. Iskry, 2013) Литературен вестник, бр.30-31, 2-8.10,с.7, ISSN1310-9561

Григорова, Маргрета (2013) Липсващият български Нобел като сюжет за отвлечения нобелист (За книгата на Елена Алексиева, Нобелистът, София, Сиела, 2011) Нобеловата награда за литература – мост между културите. Ред. М. Григорова, Велико Търново: Ивис, 2013, 356-360. ISBN 978-954-2968-48-1 COBISS.BG-ID 1263599844

Григорова, Маргрета (2013) На лекции с професор Боян Пенев и Калина Бахнева (Б. Пенев. Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури. Съставителство и встъпителна студия – Калина Бахнева, Унив.изд. Св. Климент Охридски, С., 2013) Литературен вестник, бр.30-31, 2-8.10, с.2. ISSN 1310-9561

Григорова, Маргрета (2013) Нобелистът Милош и „несполучливият кандидат“Конрад в огледалото на подобията Нобеловата награда за литература – мост между културите, Ред. М. Григорова, Велико Търново: Ивис, 2013, 151-163, ISBN 978-954-2968-48-1 COBISS.BG-ID 1263599844

Григорова, Маргрета (2012) „Мислителят“ на Роден, Карел Хинек Маха, Иван Крамской, Албер Камю. Вкаменяването на размисъла Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов. Ред. Й. Гошчинска и др., София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2012, 192-205. ISBN 978-954-07-3424-8 COBISS.BG-ID 1249377252

Григорова, Маргрета (2012) Baśń o wiatrach w zwierciadle morza Josepha Conrada: Odyseja za słupami Herkulesa, [W:] Literatura polska w świecie. T. IV. Oblicza światowości, Red. R. Cudak, Katowice:Uniw. Śląski, Wyd. Gnome, 2012, 268-278. ISBN 978-83-63268-07-7 http://www.studiapolskie.us.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/T.-4.-Oblicza-%C5%9Bwiatowo%C5%9Bci.pdf Literatura polska w świecie. T. IV. Oblicza światowości, Red. R. Cudak, Katowice:Uniw. Śląski, Wyd. Gnome, 2012, 268-278. http://www.studiapolskie.us.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/T.-4.-Oblicza-%C5%9Bwiatowo%C5%9Bci.pdf

Григорова, Маргрета (2012) Podróż do centrum Afryki: Kongo Belgijskie w utworach Josepha Conrada, Ryszarda Kapuścińskiego i Kazimierza Nowaka „Topografia tożsamości”, t.2, red. A. Firlej, W. Jóźwiak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012. стр. 339-349. ISBN: 978-83-232-2438-9, ISSN: 1429-7612 http://slavic-complit.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/07/Topografia-to%C5%BCsamo%C5%9Bci-t.-2.pdf

Григорова, Маргрета (2012) Джоузеф Конрад: писането като разговор със сенки. Сянка, име и плът в „Личен дневник” „Пространствата на словото“, Юбилеен сборник в чест на 65 годишнината от рождението на проф. дфн Светлозар Игов, т.2, Ред. К. Протохристова и др., София : Боян Пенев, 2012, 125-139, ISBN 978-954-8712-84-2 COBISS.BG-ID 1252405476

Григорова, Маргрета (2012) Ерес и святост в постмодерната полска литература. Еретици, клади и инквизитори в творчеството на Густав Херлинг-Груджински и Збигнев Херберт Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения. 19-21 април 2012, т.2, Литературознание. Фолклор. Ред. А. Бурова и др., София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. 292-299. ISBN 978-954-07-3458-3 COBISS.BG-ID 1260566756

Григорова, Маргрета (2012) Милош – ловецът на действителност. „Обичай дивия лебед“ (Рецензия за Годината на ловеца. Балкани, 2011. Прев. В. Деянова и Б. Обретенов Лит. вестник, 2012, № 17, 2-3. ISSN 1310-9561

Григорова, Маргрета (2011) Legenda – Obraz – Apokryf. Przesłania malarza Paollo Ucello w utworach Olgi Tokarczuk i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Legendy-obrazy-apokryficzność Świat i słowo. Obrazy literatury, Bielsko-Biała, 2011, 1 (16),119-135, ISSN 1731-3317 www.swiatislowo.ath.bielsko.pl/sis16/sis16_calosc.pdf http://docplayer.pl/amp/23289739-Legenda-obraz-apokryf-przeslania-paola-uccella-w-utworach-gustawa-herlinga-grudzinskiego-i-olgi-tokarczuk.html

Григорова, Маргрета (2011) Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий",438 с. , ISBN 978-954-524-816-0 COBISS.BG-ID1246129636

Григорова, Маргрета (2011) Джоузеф Конрад. Полша – книгата на спомените Светът на словото. В чест на проф. Н. Даскалов, Велико Търново, 2011, 232-244. ISBN 978-954-524-775-0

Григорова, Маргрета (2011) Джоузеф Конрад: Полша – книгата на спомените - В: Светът на словото. Сборник посветен на 70-годишнината от рождението на проф. дфн Н.Даскалов. Ред. Ц. Иванова и др. Велико Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2009, 2011, 232-244, ISBN 978-954-524-775-0 COBISS.BG-ID 1238056420

Григорова, Маргрета (2011) Седмата картина от цикъла „Легенда за оскверненото причастие“ на Паоло Учело – истина и измислица в посланията на Густав Херлинг-Груджински - В: Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите славистични четения. Ред. Е.Дараданова и др. София: Лектура, 2011, 568-577, ISBN 978-954-92732-1-2 COBISS.BG-ID 1244702948

Григорова, Маргрета (2010) Kapitan, Pielgrzym i Podróżujący Herodot albo polski twórca w załodze międzynarodowej (Rozważania o polskiej misjii międzykulturowej), IV kongres polonistyki zagranicznej, Kraków, 8-11.10, 2008 -W: Polonistyka bez granic, t. 1, Wiedza o literaturze i kulturze, red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz Kraków: Universitas, 2010, 305-314, ISBN 97883-242-1376-4 http://universitas.com.pl/produkt/2951/Polonistyka-bez-granic-Tom-1-Wiedza-o-literaturze-i-kulturze-Tom-2-Glottodydaktyka-polonistyczna---wspolczesny-jezyk-polski---jezykowy-obraz-swiata

Григорова, Маргрета (2010) Mapa i ruch, czyli dialog Nomadów i „taniec z mapami”.Na przykładzie książki „Bieguni” Olgi Tokarczuk w odniesieniu do twórczości Ryszarda Kapuścińskiego Literatura polska w świecie. t.III. Obecności, red. Roman Cudak, Katowice, 37–56, ISBN 978-83-87819-60-6, http://www.studiapolskie.us.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/T.-3.-Obecno%C5%9Bci.pdf

Григорова, Маргрета (2010) Полската рецепция на Джоузеф Конрад „между сушата и морето”. Езици на преселението - В: Научни трудове на Филологически факултет в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, т. 48, кн. 1 (Материали от Единадесетия полско-български колоквиум, 7-8 ноември, 2010), Ред. Ж. Чолакова и др. Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2010, с. 359-373, Print ISSN 0861-0029.

Григорова, Маргрета (2009) Słowianie w Europie – spojrzenie w przeszłość. Idee illiryzmu w dialogicznym europejskim I slawistycznym kontekście - W:„Żyje, żyje duch słowiański”?(Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny). Red. I.Kuźma, P. Schmidt, Toruń:Adam Marszalek, 2009, s. 11-37, ISBN 978-83-7611-580-1

Григорова, Маргрета (2008) Rozmowy w podróży - W: Dialogi romantyczne. Filozofia. Teoria i historia. Komparatystyka. Red. E.Kasperski, T. Mackiewicz. Pułtusk- Warszawa:Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2008, s. 115-145 ISBN 978-83-7549-049-7, ISBN 978-83-7545-086-6

Григорова, Маргрета (2008) Полските романтици в културния салон на Европа, Юбилеен сборник на Филологическия факултет послучай 45-годишнината от създаването на ВТУ. Ред. Б. Борисова и др., Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил Методий, 2008, ISBN 978-954-524-673-9 COBISS.BG-ID 1230260196

Григорова, Маргрета (2008) Светлината на абаноса. Африканската приказка на Ришард Капушчински -В: Научни трудове на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Т. 46, кн. 1, сб. Б, Паисиеви четения. Международна славистична конференция „Интеркултурният диалог – традиции и перспективи”, 27-28 ноември 2008. Литературознание. Ред. Ж. Чолакова и др. Пловдив: УИ Паисий Хилендарски, 2008, 456-466 ISSN 0861-0029

Григорова, Маргрета (2007) Legendy włoskie w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – klucze symboliki religijnej. Obraz hostii w “Drugim przyjściu”, [W:] III kongres polonistyki zagranicznej. Red.M. Czermińska i inni Poznań:Wyd.uniw. UAM, 8-10 czerwca, 2007, 483-501.ISBN 83-232-1725-4, ISSN 0554-8179

Григорова, Маргрета (2007) Topika włoska w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, [W:] Prowincja – Świat – Europa – Polska - I lubelskie sympozjum polonistów Europy Środkowo-wschodnej. Red. M. Ryszkiewicz Lublin: Wyd. uniw. UMCS, 2007, 249-265. ISBN 978-83-227-2664-8

Григорова, Маргрета (2007) Wizje I sny apokaliptyczne – kronika Objawienia. Parafrazy polskie I bułgarskie, [W:] : Apokalipsa. Symbolika. Tradycja. Egzegeza, t.II. Red. K. Korotkich, J. Ławski i inni Białystok:Uniwersytet w Białymstoku, 2007, 483-501. ISBN 978-83-7431-122-9

Григорова, Маргрета (2007) Григорова М. Прогласът на Людевит Гай и гласовете на „лирата Илирия”. Проглас, 2007, кн.1, 58-82, Print ISSN 0861 7902

Григорова, Маргрета (2007) Григорова М. Ришард Капушчински – пътешествия, мисии и книги -В: Алманах за литература, наука и изкуство „Света Гора”, Ред.С.Василев Велико Търново:Слово, 2007, с. 195-202, Print ISSN 1311-0209.

Григорова, Маргрета (2007) Морето на Конрад и морето на Мицкевич - W: VIIІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Festiwal Kultury Polskiej „Dni Mickiewicza na Krymie”, Krymsko-Polskie zeszyty Naukowe, т.5, Red. A.Gadomski, Symferopol: Krymski Ośrodek Związku Polskich Naukowców na Ukrainie, t.5, 2007, 47- 55, ISBN 978-966-8048-35-7

Григорова, Маргрета (2006) Grigorowa M. Miłosz i Mickiewicz - przesłania biografii powtórzonej. Litewski rodowód i problematyka tożsamości, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Festiwal Kultury Polskiej „Dni Mickiewicza na Krymie” Krymsko-Polskie zeszyty Naukowe, т.3. Red. A. Gadomski, Symferopol, 2006, 44-57 ISBN 978-966-8048-28-9

Григорова, Маргрета (2006) Документализъм и легендаризация в разказите на Густав Херлинг-Груджински -В:Књjевност и историjа VII, М.Стојановић Књjевност и историjа VII, М.Стојановић, Ниш: САНУ и унив.у Нишу, 2006, 213-230 ISBN 86-7025-417-4

Григорова, Маргрета (2006) Путеводитель романтического путешественика - В: Мир романтизма, т. 11 (35) К 45-летию профессора И.В. Карташовой Тверь: Изд. Тверской Гос. университет, 2006, 76-86, ISBN 5-227-00457-9

Григорова, Маргрета (2005) Los ciała i tekst Losu w opowiadaniach Gustawa Herlinga- Grudziskiego - W: Dziedzictwo religijne w kulturze i literaturze Europy XIX i XX wieku. Ред. Л. Рошек Częstochowa: Wyd. Wyższej szkoły pedagogicznej, 2005, 107-119. ISBN 83-7098-925-X

Григорова, Маргрета (2004) Chrzest Bułgarii i Polski między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem. Obrazy Rzymu i Konstantynopola, [W:] Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm.Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, Red. J. Ławski, K. Rorotkich i inni Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2004, 105-119. ISBN 83-86064-08-0, индексирано на сайта на Herder Institut, http://www.litdok.de/cgi-bin/litdok?lang=pl&t_multi=x&v_0=THS&q_0=stosunki%20bu%C5%82garsko-polskie

Григорова, Маргрета (2004) Чешкият “май” и полският “ноември” – символни месеци и литературни послания - В: Сборник от конференция ”Дни на науката 2003”, Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Ред. И. Харалампиев и др. Велико Търново: Съюз на учените в България, 2004, 50-58.COBISS.BG-ID 1041310180

Григорова, Маргрета (2003) “Приказната сватба” в “Пан Тадеуш” на Мицкевич и “Стара приказка” на Крашевски// Юбилеен сборник, посветен на 65-годишния юбилей на доц. Николай Димков Шумен: Унив. изд. Еп. К. Преславски, 2003, 219-231.

Григорова, Маргрета (2003) Змиеборският сюжет и темата за хазартната игра в разказа “За пръв път с баща ми на утринна” на Лазар Лазаревич -В: Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката, Българистични проучвания Сб. докл. от VIII междунар. научна сесия. Ред. Д. Кенанов и др. Велико Търново: Фабер, 2003, 295-303.ISBN 954-775-281-2, COBISS.BG-ID 1042210276

Григорова, Маргрета (2003) Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература В.Търново: Фабер, 200 с. ISBN 954-775-227-8.

Григорова, Маргрета (2003) Музикални мотиви в литературата на “Млада Полша” -В: Памет и дълг. При глаголемите на българската литература. Сборник по повод на 60 годишнината от рождението на проф. Иван Радев. Ред. С. Василев и др. Велико Търново:Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003, 316-323. ISBN 954-524-345-7 COBISS.BG-ID

Григорова, Маргрета (2003) Романтични метаморфози. Полски визии -В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Ред. Б. Борисова и др. Велико Търново:Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003, 362-369.ISBN 954-524-377-5 COBISS.BG-ID 1041660900

Григорова, Маргрета (2002) Комуникативна структура на творбата от времето на полския позитивизъм -В: Библиотеки – четене – комуникации. Национална научна конференция, 28 ноември 2002. Ред. Е. Георгиева и др. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирили и Методий, 2002, 263-272, ISBN 954-524-368-6 COBISS.BG-ID 1041013988

Григорова, Маргрета (2002) Полските сватби – литературен летопис - В: Славистиката в началото на ХХІ век. Традиции и очаквания. Шести национални славистични четения, 26- 27 април 2002 г. София:Сема РШ, 2002, 366-371. ISBN 978-954-322-166-0 COBISS.BG-ID 1228120548

Григорова, Маргрета (2002) Хоризонти и пътища на полската идентичност В.Търново:Унив.изд. “Св.Св.Кирил и Методий”, 223 с. ISBN 954 -524 – 307 - 4, COBISS.BG-ID 1038519780

Григорова, Маргрета (2001) “Świątynia nieba” i “Ksęga niebios” w polskiej literaturze barokowej// Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej, Przeł. Julian Bożkow, T.II, Cz.1. Red. L. Rożek Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie , T.II, Cz.1, 2001, 219-226. ISBN 8370985009,

Григорова, Маргрета (2001) За “текста на небето” в бароковия ХVІІ век -В: Коментар. Интерпретации. Възможност за четене, Ред. Б. Биолчев и др. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001, 378-386. ISBN 9540715644 COBISS.BG-ID 1037129444

Григорова, Маргрета (2001) Полският Рим - В: Да мислим Другото. Образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ-ХХ век. Ред. Н. Аретов и др. София: Кралица Маб, 2001, 262-273.ISBN 954-533-045-7 COBISS.BG-ID 1039189732

Григорова, Маргрета (2001) Пътят до Центъра на всезнанието в поетическото мислене на Мицкевич- В: Дом и път. Домът, пътуването и завръщането в литературата Велико Търново:Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2001, 93-105. ISBN 954-777-001-2 COBISS.BG-ID 1039306724

Григорова, Маргрета (2000) Podróż do centrum wszechwiedzy w poetyckim myśleniu Mickiewicza, [W:] Roczniк Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza XXXV, 2000, 99-107. Прев. Anna Szwed ISSN 0137-9658. реферира се в ERIH Plus, Index Copernicus Value, CEJSH и полските библографски бази BAZHUM PBL, http://bazhum.pl/bib/article/103112/

Григорова, Маргрета (2000) В сянката на Сфинкса. Романтични и позитивистични мотиви на полското отношение към Египет - В: Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2000, 216-223. ISBN 954-524-224-8

Григорова, Маргрета (2000) Юлиуш Словацки и “Дървото” на цивилизацията -В: Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели и надежди. Ред. Б.Биолчев и др. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000, 258-263, 954-07-1456-7 COBISS.BG-ID 1035441892

Григорова, Маргрета (1999) Луцифер и Св.Франциск. Ракурси към литературата от периода на “Млада Полша”. Ред. М. Каназирска и др., Вeлико Търново:Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий,353-363, ISBN 954-524-189-6, COBISS.BG-ID1033990884

Григорова, Маргрета (1999) Митичното тяло на Полша в хрониките на Гал и Кадлубек Проглас, 3-4, 1999, 107-131. Print ISSN 0861-7902, Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий

Григорова, Маргрета (1999) Отвъдните светове в славянските литератури – пътища на проверената идентичност - В: Език. Литература. Идентичност.Ред. Б. Биолчев и др. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999, 216-223. ISBN 954-07-1304-8 COBISS.BG-ID1033843428

Григорова, Маргрета (1999) Похитената илюзия на отвъдните светове (П.К.Яворов – К.Х.Маха: славистичен диалог) -В: Славата на поета. 120 години от рождението на Яворов. Нови изследвания. Ред. Д. Михайлов и др. Велико Търново:Абагар ISBN 9544273581

Григорова, Маргрета (1998) Theatrum mundi и загадката на отворения финал в романа на Болеслав Прус “Кукла” - В: Славистични проучвания : Сб. в чест на XI междунар. славист. конгр. Etudes Slaves : Melange a l'occasion du XI congr. internat. des slavisants, Вeлико Търново: ПИК, 1998, 125-141. ISBN 954-736-005-1, COBISS.BG-ID 1025827044

Григорова, Маргрета (1998) Осъденият на смърт в две творби на чешката литература. Войната като предсмъртен репортаж в “Репортаж, писан с примка на шията” на Юлиус Фучик - В:Втората световна война и славянския свят, Славянски летописи, т. ІV, София, 1998, 263-278.

Григорова, Маргрета (1995) Докторска дисертация „Два метафорични модела на реалността в романа на Болеслав Прус „Кукла“ Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий. Защитена на 15.03.1995 г.

Григорова, Маргрета (1994) Лечението като игрова ситуация в романа на Болеслав Прус “Кукла”, Проглас,1995/2, 58-67, Print ISSN 0861-7902

Григорова, Маргрета (1994) Моделът Theatrum mundi в “Кукла” на Болеслав Прус – аспекти на присъствие, Проглас, 1994/1, 90-97, Print ISSN 0861 - 7902

Григорова, Маргрета (1994) Янко Музикантът или разказът като предрешена приказка. Препоръки към преподаването на разказа - В:Алманах VI клас : Нар. песни, бълг. лит., чужда лит. - литературознание, език, стил, методика. Ред. И. Радев, Велико Търново:Слово, 1994, 347-353, ISBN 954-439-260-2 COBISS.BG-ID 1030188772

Григорова, Маргрета (1993) Диалогичният модел на съзнанието и елементът на загадката в романа на Прус “Кукла” -В: Славистични проучвания. (В чест на ХІ международен славистичен конгрес). Л. Селимски, Г. Данчев, Р. Русинов, Г. Гочев Велико Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1993, 149-156. ISBN 954-524-041-5 COBISS.BG-ID 1025827044

Григорова, Маргрета (1991) Образът на куклата в кодовата структура на романа “Кукла” на Болеслав Прус. - В: Българистични и славистични изследвания. Материали от научната конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на академик Емил Георгиев (1910-1982).Ред. кол. Георги Данчев и др. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1991, 153-161. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, COBISS.BG-ID1024827876

Григорова, Маргрета (1991) Полският позитивизъм като акт на терапия – трансформация в системата на художествения знак - Трудове на ВТУ. Филологически факултет Филологически факултет = Travaux de L'universite St. St. Cyrille et Methode de Veliko Tirnovo. Faculte de philologie, т.29, кн. 1, 1991, изд. 2001. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 133-168, ISSN 0204-6369, изд. 2001COBISS.BG-ID 1124241892

Григорова, Маргрета (0) 1. Roman Honet, Korona, Żeby wrzał, Ptak już nigdy, Kwiaty, larwy - Роман Хонет Корона, За да кипи, Птицата никога вече, Цветя, ларви: Любов не е думата. Антология на полски поети и поетеси, дебютирали след 1989 (Miłość nie jest tym słowem. Antologia poetek i poetów polskich, debiutujących po roku 1989, red. Wera Dejanowa), Жанет 45, Пловдив, 2014, 144-154.

Григорова, Маргрета (0) Marek Żebrowski, Kto go widział, kto go zna… - Марек Жебровски, Кой ли го е виждал, кой ли го познава…, Литературен вестник, 2016/ 35, 26-27.

Григорова, Маргрета (0) Piotr Borek. Chocim 1621 w relacjach diariuszowo-paamiętnikarskich - Пьотр Борек, Хотинската битка през 1621 г. и нейните отражения в дневници и записки, Проглас, 2014/1, 46-73.

Григорова, Маргрета (0) Ryszard Nycz, Humanistyka dziś, Ришард Нич, Хуманитаристиката днес, Литературен вестник, 2016/17-18, 22-25.

Иванова, Ценка (2021) Ценка Иванова. Българистиката извън България - академични поколения и диалози. Международна научна конференция, организирана от Съвета за чуждестранна българистика при БАН (20 май 2021 г.) Българистика / Bulgarica, Print ISSN: 1311-8544, str. 91 - 98; file:///C:/Users/cenka%20ivanova/Downloads/bulgarica-2021-42-table-of-content..pdf

Иванова, Ценка (2021) Ценка Иванова. За непреводимото в междукултурния диалог (или за „превода“ на стереотипни текстове в устната комуникация) Проблеми на устната комуникация, том 12, 2021, стр. 317 - 330; ISSN: 2738-8840 (Online); ISSN: 2367-8712 (Print)

Иванова, Ценка (2021) Ценка Иванова. Ново полско-българско средоточие на общуването или за „Гостоприемството в полската и българската култура / Gościnność w kulturze polskiej i bułgarskiej“ – двуезичен и двудомен проект с обещаващо бъдеще (вместо предговор) Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; ВТУ ISBN 978-619-208-287-1; UKSW ISBN 978-83-8281-034-9; e-ISBN 978-83-8281-035-6

Иванова, Ценка (2021) Ценка Иванова. Синтагматска организација лексема (колокација) као дистинктивно обележје код блискосродних језика - бугарског и српског Велике теме српске лингвистике. Научни састанак слависта у Вукове дане (1971 - 2019). 50 година Међународног славистичког центра, књ. 2, с. 621 - 634; ISBN 978-86-6153-674-8, COBISS.SR

Иванова, Ценка (2019) Езици в лингвистичния смисъл и езици в политическия смисъл: южнославянски ракурси В: ПОЛИТИКАТА В КУЛТУРАТА НА БЪЛГАРИ И СЪРБИ (сборник с доклади от научна конференция във ВТУ, май 2018 г., стр. 159-169); изд. Фабер, ISBN 978-619-00-1042-5.

Иванова, Ценка (2019) Славистиката и българската интелигенция в края на XIX и началото на XX век: Ватрослав Ягич и/в България. // Slavistics and Bulgarian intellectuals in the end of the XIX and the beginning of the XX cent: Vatroslav Yagich and / in Bulgaria. Отговорността пред езика, кн. 5, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, 2019 г., ISSN 1313-695X, 196-204.

Иванова, Ценка (2018) Cenka Ivanova, Marinela Porczyńska, Zagadnienia tłumaczenia na tle lingwistyki kulturowej (Na przykładach języków słowiańskich z akcentem na język bułgarski i polski). [w:] Tłumaczenia w XX wieku. Pod red. Anny Szczepan-Wojnarskiej, Agaty Mikołajko i Łukasza Kucharczyka. Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, s. 37-53. ISBN 978-83-8090-436-1 (wersja drukowana); ISBN 978-83-8090-437-8 (wersja elektroniczna).); Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego

Иванова, Ценка (2018) Ежегодната конференция "Езици, култури, комуникации" във Филологическия факултет на ВТУ сп. Проглас, кн. 1/2018, том 27; ISSN 0861-7902

Иванова, Ценка (2018) КОНВЕРГЕНТНИ И ДИВЕРГЕНТНИ ПРОЦЕСИ НА ЕЗИКОВАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОТ СРЕДАТА НА 19. ДО СРЕДАТА НА 20. ВЕК (ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ КНИЖОВНИ ЕЗИЦИ) XVI Међународни конгрес слависта: ОКРУГЛИ СТО "Kрај Првог светског рата и словенски свет: Језичко наслеђе и језичка политика", Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија; http://www.ikum.org.rs/images/stories/programmks1.pdf

Иванова, Ценка (2018) Ценка Иванова. XVI международен конгрес на славистите: между традициите, иновациите и предизвикателствата към бъдещето (Белград, 20-27 август 2018 година) ПРОГЛАС, издание на Филологическия факултет на Великотърновския университет, кн. 2, 2018 (год. ХХVII), ISSN 0861-7902

Иванова, Ценка (2017) Languages and Writing Systems: Between the Cultural Heritage and Politics (A Sociolinguistic Perspective) // Cenka Ivanova Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future. Papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress 26th BETA-IATEFL Annual International Conference 22nd-25th June 2017 Varna, Bulgaria; p. 126-146; ISSN 1314-6874; http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2018/01/BETA-IATEFL-Newsletter_July_August_2017-Special-Issue.pdf

Иванова, Ценка (2017) Езици, реалии, бизнес комуникации // Tsenka Ivanova: Languages, Realia, Business Communication Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от централна и източна Европа (колективен том). Институт "Конфуций", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: Фабер, 2017, 60-71. ISBN 978-619-00-0745-6.

Иванова, Ценка (2017) Красив и грозен – лингвокултурологични антонимни опозиции (универсални и индивидуализиращи черти в български и сръбски) // Леп и ружан – лингвокултуролошке антонимне опозиције (универзалне и индивидуалне црте у бугарском и српском језику) Красотата в културата на българи и сърби // Лепота у култури Бугара и Срба. Велико Търново: УИ «Св. Св. Кирил и Методий», 2017, ISBN 978-619-208-100-3.

Иванова, Ценка (2016) Близостта на езиците като извор на положителни емоции (сръбската и българската реч в общата оценъчна представа към езика на „другия“ и като отношение в литературни произведения) Емоције у култури Срба и Бугара //Емоциите в културата на сърби и българи; Ниш, Филозофски факултет, ISBN 978-86-7379-411-2, стр. 221-232.

Иванова, Ценка (2016) Нов труд, предназначен за българи, изучаващи словашки език: Даниела Константинова. Падежите в словашкия език (с оглед на преподаването им на българи), Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, 170 с. Проглас, кн. 2, 2016

Иванова, Ценка (2016) Тематична лексика, славянски колокации и превод Мултикултурализъм и многоезиичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения. София, 21-23 април 2016 г. Фабер: Велико Търново, с.687-695.

Иванова, Ценка (2015) БАЛКАНИСТИКАТА КАТО ЛИНГВИСТИЧНА НАУКА В ДИАХРОНИЯ: НАЧАЛО И РАЗГРЪЩАНЕ НА ПРЕДМЕТА НА ИЗСЛЕДВАНЕ / BALKAN STUDIES AS LINGUISTIC BRANCH OF SCHOLARSHIP IN DIACHRONY: BEGGINING AND DEVELOPMENT OF THE OBJECT OF STUDY Балканите – език, история, култура. Т. 4, ВТУ-ИВИС, Велико Търново

Иванова, Ценка (2015) ДУМИ, НАСОЧВАЩИ КЪМ ОЧАКВАНИ ДЕЙСТВИЯ/ЖЕСТОВЕ И ТЪЛКУВАНИЯТА ИМ ПРИ БЛИЗКОРОДСТВЕНИ ЕЗИЦИ // РЕЧИ КОЈЕ УПУЋУЈУ НА ОЧЕКИВАНЕ РАДЊЕ/ГЕСТОВЕ И ЊИХОВА ТУМАЧЕЊА КОД БЛИСКОСРОДНИХ ЈЕЗИКА Слово и жест в културата на българи и сърби (единайсети тематичен двуезичен сборник), В. Търново, ВТУ издателство 2015, стр. 28-40.

Иванова, Ценка (2015) Ценка Иванова. ЕЗИКОВИ И МЕЖДУКУЛТУРНИ КОМУНИКАЦИИ (социолингвистични и лингвокултурологични теми: славянски и балканославянски езици) електронно издание

Иванова, Ценка (2014) ИДЕЯТА ЗА ОБЩ ЮЖНОСЛАВЯНСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК ПРЕЗ 19. ВЕК – ФИКЦИЯ И/ИЛИ РЕАЛНОСТ // ИДЕЈА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ЈУЖНОСЛОВЕНСКОМ КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ У 19. ВЕКУ – ФИКЦИЈА И/ИЛИ СТВАРНОСТ Стварност и фикција у култури Срба и Бугара/ Реалност и фикция в културата на сърби и българи (десети тематичен двуезичен сборник), Ниш 2014, стр. 77-92.

Иванова, Ценка (2014) Колокацията като междуславянски диференциален признак (с оглед на южнославянските езици) Проглас, 1/2014.

Иванова, Ценка (2014) Практическа българска граматика за сърби (с елементи на сравнение и акценти върху интерференциите между сръбския и българския език). // За студенти, изучаващи български език в университетите в Сърбия (електронен формат) Електронен формат

Иванова, Ценка (2014) Родът на съществителните имена в сръбския и българския език Српски језик XIX, Београд, стр. 445-459.

Иванова, Ценка (2013) Cenka Iwanowa, Margreta Grigorowa. Polonistyka na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim Postscriptum polonistyczne. – In: Szkoła języka i kultury polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Polonistyka w Bułgarii – wczoraj i dziś, 2013/2 (12), s. 57-67.

Иванова, Ценка (2013) Daniela Konstantinova, Cenka Ivanova. Slovakistika na Veľkotrnovskej univerzite Sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Trnove v Bulharsku Slovenčina vo svete. Súčasný stav a perspektívy. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava 22 – 25.10. 2013, s. 241–244.

Иванова, Ценка (2013) БАЛКАНИСТИКАТА, КОПИТАР И «СЕРБСКИЙ ЛЕТОПИС» ОТ 1830 ГОДИНА (албански, влашки, български и сръбски езикови сравнения) // THE BALKAN STUDIES, KOPITAR AND “SERBSKIY LETOPIS /SERBIAN CHRONICLE” (1830) (Albanian, Wallachian, Bulgarian and Serbian language comparisons) Време и пространство в културата на българи и сърби// Време и простор у култури Бугара и Срба. В. Търново – ВТУ – „Славена“, 2013, стр. 84-103.

Иванова, Ценка (2013) ЕЗИКЪТ И КУЛТУРАТА НА „ДРУГИЯ” В УЧИЛИЩАТА И УНИВЕРСИТЕТИТЕ НА БАЛКАНИТЕ // THE LANGUAGE AND CULTURE OF THE “OTHER” IN THE SCHOOLS AND UNIVERSITIES ON THE BALKANS. „Балканите – език, история, култура” /3, изд. ИВИС, ВТУ – Велико Търново 2013, стр. 375-383

Иванова, Ценка (2013) ЗА ДВУЕЗИЧНИТЕ И МНОГОЕЗИЧНИТЕ РАЗГОВОРНИЦИ В ДНЕШНО ВРЕМЕ // FOR BILINGUAL AND MULTILIGUAL PHRASEBOOKS TODAY Проблеми на устната комуникация. Книга девета/1, Девета международна научна конференция (28-29 окт. 2011); ВТУ, 2013, 123-134.

Иванова, Ценка (2013) О КАРАКТЕРОЛОГИЈИ СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА СА ГЛЕДИШТА ЊЕГОВОГ ЛЕКСИЧКОГ ФОНДА // КЪМ ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕТО НА СРЪБСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА НЕГОВИЯ ЛЕКСИКАЛЕН ФОНД Научни састанак слависта у Вукове дане, 42/1, Београд, 2013, стр. 61-71.

Иванова, Ценка (2013) УНИВЕРСИТЕТСКАТА БЪЛГАРИСТИКА В ЧУЖБИНА „Минало, настояще и перспективи на чуждестранната българистика.'' Сборник с доклади от Международната кръгла маса, посветена на петдесетата годишнина на Летния семинар по българистика. София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2013, 54-66.

Иванова, Ценка (2012) БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА, БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК, БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА https://www.president.bg/docs/1352300257.pdf: Президент на Р България. Заседание на Съвета по духовност, култура и национална идентичност на тема "Проблеми на пълноценния диалог и сътрудничеството с българите по света", 7 ноември 2012 г.

Иванова, Ценка (2012) ЕЗИКОВИТЕ И МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ КОНТАКТИ В СЛАВИСТИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – МЕЖДУ ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ И СПЕЦИФИЧНОТО Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят” (ВТУ – Башкирски държавен университет): март 2012 г., стр. 427-436; Публикувани доклади [PDF] www.uni-vt.bg/pages/6346/uplft/dok-bash-5[1]ci.1.pdf.

Иванова, Ценка (2012) ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В ЧУЖБИНА И ЗА РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (между традициите и съвременните реалности) // FOR THE BULGARIAN LANGUAGE ABROAD AND FOR THE ROLE OF THE BULGARIAN STATE (between the traditions and contemporary realities) Българската езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация. Пловдив, Унив. издателство, 2012, ISBN 978-954-423-784-4, стр. 132-149

Иванова, Ценка (2012) ПРЕВОДИТЕ КАТО ИЗТОЧНИК ЗА НОВИ НОМИНАЦИИ В ЕЗИКОВАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 19. ВЕК // THE TRANSLATIONS AS A SOURCE OF NEW NOMINATIONS IN THE LANGUAGE STANDARDIZATION DURING 19th century „Име у култури Срба и Бугара/ Името в културата на сърби и българи”, Осми двуезичен тематичен сборник В. Търново – Ниш, 2012, ISBN 978-86-7379-242-2, с. 133-146

Иванова, Ценка (2012) СЛАВИСТИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДНЕС И ТРАДИЦИИТЕ В СЛАВИСТИКАТА Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи. Благоевград, ЮЗУ, 2012, стр. 141-147.

Иванова, Ценка (2011) Категорията род в български и сръбски – общи и различни черти (аспекти на разграниченията при близкородствени езици) Научни трудове в памет на Георги Герджиков. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011; стр. 279–293.

Иванова, Ценка (2011) ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ КОДИФИКАЦИИ (ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕНЕН АСПЕКТ) // POLITICAL CONTEXT OF SOUTH SLAVIC CODIFICATIONS (HISTORICAL AND CONTEMPORARY ASPECTS) Власт и кодификация (конференция на Комисията по книжовни езици към МСК), Пловдив, ISBN 978-954-423-660-1, 2011, стр. 121-134.

Иванова, Ценка (2011) СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАЛКАНСКИТЕ СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ // CONTEMPORARY CHALLENGES THE BALKAN SLAVIC LANGUAGES „Балканите – език, история, култура” /2, Велико Търново 2011, стр. 25-36; ISSN 1314-4065.

Иванова, Ценка (2010) Балканославянска глаголна колокация (конвергентен и дивергентен аспект) Глаголната система на балканските езици – наследство и неология, Сборник с доклади от Международна научна конференция, 30.04.-2.05. 2009 г.). Велико Търново, 2010, ISBN 978-954-400-357-9, с. 149-162.

Иванова, Ценка (2010) Густав Мурин. Поезията на информацията / информиращата поезия – от политика към наука. // превод от словашки език Славянска прегръдка 2010, изд. на Славянската литературна и артистична академия – Варна; също също В: Густав Мурин: Животът като самиздат. Велико Търново: Издателство „ПИК”, 2013. Murín, Gustáv: Život ako samizdat. Veľké Trnovo: Vydavateľstvo PIC, 2013 (ред. Д. Константинова);

Иванова, Ценка (2010) Къде да те карам? (българско-сръбски разговорни паралели) Проблеми на устната комуникация. Книга осма, В. Търново, 2010, ISBN 978-954-524-745-3, стр. 250-258.

Иванова, Ценка (2010) Славистични срещи 2010: Велико Търново – Ниш Проглас, кн. 1/2010, ISSN 0861 - 7902; 258-259.

Иванова, Ценка (2009) За източниците в изследванията по история на книжовния език (методологически аспекти) Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачкова, Шумен, Унив. изд., Anno iubilaeo, Series Linguistica 3/2009, стр. 132-139, ISSN 1313-695Х.

Иванова, Ценка (2009) За одеянието или за буквите на българския и сръбския език (исторически и съвременни ракурси) Тело и одело у култури Срба и Бугара / Тяло и дрехи в културата на сърби и българи (шести по ред двуезичен сборник), Ниш – Велико Търново, 2009, COBISS.SR-ID 174693900.

Иванова, Ценка (2009) Иванова Ценка, Анастасия Петрова. Международна научна конференция „Глаголната система на балканските езици – наследство и неология” (30 април до 2 май 2009 г.) Проглас, кн.2/2009

Иванова, Ценка (2009) Иванова Ценка, Кр. Мутафова. Втора научна конференция „Балканите – език, история, култура” – Велико Търново 2009 Проглас, кн. 2/2009

Иванова, Ценка (2009) Поредният тематичен проект на преподаватели от Велико Търново и Ниш. (Играта в културата на българи и сърби / Игра у култури Бугара и Срба. Авторски колектив, Великотърновски университет, Филологически факултет – Университет в Ниш, Философски факултет, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008, 186 стр.) Проглас, кн.1/2009

Иванова, Ценка (2009) Ясмина Буква. Кратки хумористични разкази (Писмо, И те така, Велики петък, Толерантност, С еленов скок – ходом марш!) © Електронно списание LiterNet, 13.01.2009, № 1 (110);

Иванова, Ценка (2008) Емил Кудличка. Писмо от България. Културата на преден план. Източник: Literarny dvojtyzdennik, 5.11.2008., с. 11 // превод от словашки език www.liternet.bg

Иванова, Ценка (2008) Междуезиковата “игра” на думи, смисли и употреби – български и сръбски Играта в културата на българи и сърби / Игра у култури Бугара и Срба, Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008, ISBN 978-954-524-690-6

Иванова, Ценка (2008) Съвременни аспекти на разграниченията при южнославянските езици Славянска филология. БАН – Български национален комитет на славистите. Доклади и статии за ХIV Международен конгрес на славистите. Том 24. София, Акад. изд. «М. Дринов», 2008, стр. 321-338. ISBN 978-954-8712-46-0

Иванова, Ценка (2007) Status bugarskog jezika u Srbiji sa sociolingvističkog i lingvokulturološkog aspekta // THE STATUS OF THE BULGARIAN LANGUAGE IN SERBIA IN A SOCIO-LINGUISTIC AND LINGUO-CULTURAL ASPECT Zbornik SANU Položaj nacionalnih manjina u Srbiji, str. 571-579. САНУ, Београд; https://www.peacepalacelibrary.nl/plinklet/index.php?ppn=317425218

Иванова, Ценка (2007) XXX Международен летен семинар по български език и култура във ВТУ. (съавторство със Светлозар Влайков) Проглас, кн. 2, 2007, стр. 195-198

Иванова, Ценка (2007) Езици и езикова политика на Балканите (тезиси за социолингвистичен анализ) // Language and language policy of the Balkans (thesises for socio-linguistic analysis) Балканите – език, история, култура. Сборник от Международна научна конференция В. Търново, 13-15 април 2007, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, стр. 378-390. ISBN 978-954-524-636-4

Иванова, Ценка (2007) Историята на българския книжовен език в контекста на сравнението Език и литература, кн. 3-4/2007, стр. 117-128; ISSN 0324-1270

Иванова, Ценка (2007) Историята на българския книжовен език в контекста на сравнението Език и литература, кн. 3-4/2007, стр. 117-128; ISSN 0324-1270

Иванова, Ценка (2007) Синтагматска организација лексема (колокација) као дистинктивно обележје код блискосродних језика – бугарског и српског Научни састанак слависта у Вукове дане, 36/1, Београд 2007, стр. 273-282, ISBN 978-86-86419-17-8.

Иванова, Ценка (2007) Српско-бугарски речник – тематски, хомонимни // Сръбско български тематичен и омонимен речник Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, ISBN 987-86-17-14088-3, 390 стр.; автори Ценка Иванова и Мариана Алексич

Иванова, Ценка (2007) Съвременният български език, българската държава и светът, в който живеем (По повод национална кръгла маса или конференция, посветена на съвременния български език – 29 март 2007 г., Национален дворец на културата) сп. “Проглас”, кн.1/2007, В. Търново, ISSN 0861 7902

Иванова, Ценка (2006) Lingvokulturološki aspekti studija balkanskih kultura Za studije balkanskih kultura, Filozofski fakultet – Institut za sociologiju, Niš 2006; също на http://liternet.bg/publish10/civanova/lingvo.htm

Иванова, Ценка (2006) Българският език в европейското университетско образование – статус, проблеми, перспективи сборник "Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство". Велико Търново, 2006, стр. 64-75; http://liternet.bg/publish10/civanova/bylgarskiat.htm

Иванова, Ценка (2006) Двадесет и девети международен летен семинар по български език и култура във ВТУ (съавтори Ценка Иванова и Светлозар Влайков) Проглас, кн. 2, 2006, ISSN 0861 - 7902; 179-181

Иванова, Ценка (2006) Променливи на представата за свое и чуждо при близкородствени езици и култури (български и сръбски) Свое и чуждо в културата на българи и сърби / Своје и туђе у култури Бугара и Срба, Велико Търново, 2006, стр. 84-94.

Иванова, Ценка (2005) Bilateralna kulturna saradnja – iskustva i perspektive Savremeni Balkan u kontekstu geokulture razvoja kulture mira i evrointegracijskih procesa. Filozofski fakultet – Institut za sociologiju, Niš, 2005, 387-394.

Иванова, Ценка (2005) O Bugarima u Srbiji (автори Ц. Иванова и В. Бойков) Prava manjina, OGI centar – Niš, 2005, стр. 129-160; ISBN 86-83561-10-0

Иванова, Ценка (2005) Българско-сръбски разговорник Плевен, Грамма, ISBN 954-8805-68-5, автори Ц. Иванова и Биляна Васич

Иванова, Ценка (2005) За близките и различни славянски езици в съвременен контекст (с оглед към южнославянския ареал) сп. Мост (списание на българското малцинство за литература, изкуство, наука, обществени въпроси), № 188-191, Ниш, 2005, стр. 250-264

Иванова, Ценка (2005) За разграниченията при южнославянските езици Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Боян Байчев. Велико Търново, Унив. изд., 2005, стр. 249-260

Иванова, Ценка (2005) Изследване на българската и сръбската езикова стандартизация чрез преводите между двата езика през ХІХ век Зборник Матице српске за славистику 67; Матица Српска Нови Сад, 2005, 137-150; http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/slavistiku_67.pdf.

Иванова, Ценка (2004) Близки и различни. Южнославянски езикови проекции Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-437-2

Иванова, Ценка (2004) За българско-сръбския интеркултурен диалог и езиковите контакти Regionalni razvoj i integracija Balkana u strukture EU - balkanska raskršća i alternative, Filozofski fakultet – Institut za sociologiju, Niš 2004, str.461-473

Иванова, Ценка (2004) За интеркултурните контакти и фоновите езикови знания Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 182-183, 2004, стр. 176-200.

Иванова, Ценка (2004) Иванова, Ценка. Близки и различни: Южнославянски езикови проекции (монография, 244 стр.), В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004; ISBN - 954-524-437-2; COBISS.BG-ID – 1042878180 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий

Иванова, Ценка (2004) Кулинарните недоразумения на сръбско-българската езикова граница Трапезата в културата на българи и сърби / Трпеза у култури Бугара и Срба (двуезичен сборник), Ниш – Велико Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”& Faber, 2004, стр. 71-84. ISBN 954-524-406-2.

Иванова, Ценка (2004) Милан Орлич. На поезията не е позволена посредственост (интервю) // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 180-181, 2004, стр. 80-83; 84-85.

Иванова, Ценка (2004) Новинарска компетенција у регионалном и европском плурализму Uloga masovnih medija u razvoju demokratskog multikulturnog drustva i regionalne saradnje, Nis, Filozofski fakultet, 2004, 40-44.

Иванова, Ценка (2004) Сладжана Илич. Поезия, в която отекват хилядолетия (портрет на М. Орлич) // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 180-181, 2004, стр. 73-79

Иванова, Ценка (2004) Южнославянские сопоставительные аспекты: формы и употребление будущего времени в болгарском и сербском языках Балканско езикознание XLIII, (2003-2004), 2-3, str. 261-268.

Иванова, Ценка (2003) Говорът и книжовноезиковата практика на българите – католици от сръбски Банат (съавтори Ценка Иванова и Ничка Бечева) Славистика VІІ, Славистичко друштво Србиjе, Београд 2003 http://falmis.org/virtualna-biblioteka/govorat-na-bulgarite-katolici

Иванова, Ценка (2003) Михайло Пантич, Котки, разказ // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 174/2003, стр.18-25

Иванова, Ценка (2003) Радомир Виденович-Равид. Високо рееща се космогония на огъня (поезията на Бранко Милкович). // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 173/2003.

Иванова, Ценка (2003) Щрихи към балканския Вавилон. Българско-сръбски книжовноезикови отношения 18. - 19. век Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-326-0

Иванова, Ценка (2002) Данните от съпоставителното езикознание за езиковата история и езиковата прогностика Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, том 33, кн. 2, Велико Търново, 2002

Иванова, Ценка (2002) Изследвания за българско-сръбските езикови и книжовноезикови отношения (ХV-ХХ век) Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси, Ниш,170-171/2002, стр. 107-129

Иванова, Ценка (2002) На 24 май в Интернет стартира виртуалната библиотека “Растко – България” с десетки публикации, отразяващи българско-сръбските културни връзки https://www.rastko.rs/rastko-bg/tekuce/civanova-izlohbata.php

Иванова, Ценка (2001) Автореферат на дисертация „Българско-сръбски книжовноезикови връзки през Възраждането” (Аспекти на езиковата стандартизация в балканославянския ареал), 51 стр. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" на ВТУ Специализиран научен съвет по езикознание при ВАК, Софийски университет - Факултет по славянски филологии

Иванова, Ценка (2001) Изследване на българската и сръбската езикова стандартизация чрез преводите между двата езика през ХІХ век Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику LI

Иванова, Ценка (2000) In memoriam. Милич Станкович - Милич от Мачва (1934-2000) Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 163-164-165/2000.

Иванова, Ценка (2000) За типовете междуезикови контакти (в творбите на български и сръбски писатели) Краят на хилядолетието - носталгии, раздели и надежди (Сборник с доклади от конференция Факултета по славянски филологиии на СУ; ред. Б. Биолчев, В. Стефанов, Н. Чернокожев). София, Унив. изд-во, 2000; 239-247

Иванова, Ценка (2000) Към историята на българо-сръбските книжовноезикови отношения (по материали от българския вестник “Въстокъ”, издаван в Белград през 1865 год.) Jужнословенски филолог LVI/1-2 (Посвећено Павлу Ивићу), Београд, 2000, стр. 455-461

Иванова, Ценка (1999) Контролирани и неконтролирани промени на езиковия статус в балканославянския ареал Сборник доклади от ІV международна научна конференция “Общества в преход - теория и практика”, Велико Търново, 1999 год., стр. 71-88

Иванова, Ценка (1999) Ц. Иванова, М. Алексич. Сръбско-български тематичен речник и Лексикон на междуезиковите омоними и полисеми. Велико Търново, ПИК, 1999, 288 стр., ISBN 954-736-008-6; научна редакция.

Иванова, Ценка (1999) Южнославянската междуезикова омонимия и полисемия в приложната лингвистика Сръбско-български тематичен речник и Лексикон на междуезиковите омоними и полисеми. В. Търново, 1999, стр. 271-286; колективен том, ISBN 954-736-008-6

Иванова, Ценка (1998) “Ред” и “неред” код негираних облика у jужнословенском jезичком ареалу Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 1998, № 27/2; стр. 137-147

Иванова, Ценка (1998) Езикова история и езикова прогностика - въз основа на съпоставителното езикознание (Перспективи на балканославянския ареал) Jужнословенски филолог, 1998, LIV, стр. 131-141.

Иванова, Ценка (1998) Междуславянските лексико-семантични отношения в приложната лингвистика Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII международен славистичен конгрес. В. Търново, 1998, стр. 35-44

Иванова, Ценка (1998) Фоновите чуждоезикови (не)знания и (не)съзнателната манипулация в международните политически коментари Медиите и езикът. София, 1998, стр. 204-208.

Иванова, Ценка (1998) Южнославянският езиков ареал - наследени и нови тенденции в конвергентните и дивергентни процеси Славянска филология. Доклади за ХII международен конгрес на славистите в Краков, 1998; т. 22, стр. 34-46

Иванова, Ценка (1997) За езика на Стеван Сремац (типологически преглед) Мост, списание на българската народност в Югославия, N147/1997; стр. 57-62

Иванова, Ценка (1997) О наставном процесу на српском jезику на страним универзитетима Округли сто “Статус србистике у свету” - Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 1997, књ. 26/2; стр. 495-497

Иванова, Ценка (1997) Типолошки осврт на jезик Стевана Сремца Научна конференциjа “Књижевно дело Стевана Сремца - ново читање”, Ниш, 1997, стр. 93-98

Иванова, Ценка (1996) Среща на българисти от три континента. ХIХ летен семинар по български език и култура във Велико Търново Българистика и българисти, 1996, N3; стр. 17-18

Иванова, Ценка (1996) Српски jезик у општетеоретским и компаративно-историjским класификациjама (Досадашњи статус, перспективе и задаци у настави и универзитетским уџбеницима) Округли сто “Статус србистике у свету” - Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 1996, књ. 25/2; стр. 491-494

Иванова, Ценка (1996) Юбилейна научна сесия във Философския факултет на Университета в гр. Ниш Проглас, 1996, N4; ISSN 0861 - 7902; стр. 121-122

Иванова, Ценка (1996) Южнославянските езикови стандарти между рационалното и емоционалното (исторически и съвременен аспект) Българистични проучвания. Международен семинар по бълг. език и култура. В. Търново,1996; стр. 217-247

Иванова, Ценка (1995) О књижевноjезичким контактима на почетку српске и бугарске стандардизациjе Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, Међународни славистички центар на Филолошком факултету, UDK 80 YU ISSN 0351-9066, 1995, књ. 25/2; стр. 223-233

Иванова, Ценка (1995) Проницаеми езикови равнища в българската и сръбската донационална книжовноезикова формация Палеобалканистика и Старобългаристика. Първи есенни четения “Професор Иван Гълъбов”. В. Търново, 1995; стр. 209-216

Иванова, Ценка (1995) Синиша Паунович (in memoriam) Проглас, 1995, N3; стр. 114-115

Иванова, Ценка (1995) Славянската междуезикова омонимия в приложната лингвистика. Първа част: теоретична мотивация Проглас,1995, N1; стр. 20-31; ISSN: 2367-8585 (Online); ISSN: 0861-7902 (Print); Лиценз: CC BY-NC-ND

Иванова, Ценка (1994) О културноj комуникациjи на Балкану са гледишта словенске међуjезичке хомонимиjе Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд,1994, књ. 24/1; стр.205-213

Иванова, Ценка (1994) Сборник в чест на единайсетия международен славистичен конгрес (съавторство с Р. Кърпачева) Проглас, 1994, N1; стр. 129-134

Иванова, Ценка (1993) Българският книжовен език в отношение към една специфична езикова ситуация Проблеми на социолингвистиката (езиковата ситуация в микро- и макросоциалните общности). Трета национална школа по социолингвистика, В. Търново, 1993; стр. 167-173. Колективен том с научна редакция; ISBN 954 - 524 - 015 - 6.

Иванова, Ценка (1993) По някои принципни и специфични въпроси на междуезиковата омонимия в славянските езици Славистични проучвания // Etudes slaves. Сборник в чест на ХI международен славистичен конгрес. В. Търново, 1993; стр. 67-77. Колективен том, научна редакция, ISBN 954-524-041-5.

Иванова, Ценка (1993) Роля на екстралингвистичните фактори за процесите в сръбско-хърватския книжовен език в миналото и днес Юбилейна научна сесия “80 години от Балканската война” - ВВОУ “В. Левски”. В. Търново, 1993; стр. 25-32

Иванова, Ценка (1992) Българският книжовен език - компонент на една специфична езикова ситуация (по материали от изданията на българската редакция “Братство” в гр. Ниш, Сърбия) Трудове на ВТУ, т. ХХVІІІ, книга 2, Езикознание, 1992, стр. 7-35 (студия). Годишна поредица, научна редакция, ISSN 0204-6369.

Иванова, Ценка (1992) История на езика и история на книжовния език - допирни точки и специфика в подхода към фактите Съвременни проблеми на българската езикова история. В. Търново, 1992; ISBN 954-524-021-0; стр. 114-126.

Иванова, Ценка (1991) Към предвъзрожденския етап от историята на южнославянските книжовни езици Българистични и славистични изследвания (в памет на акад. Емил Георгиев). В. Търново, 1991; стр. 86-98

Иванова, Ценка (1990) Доситей Обрадович и Софроний Врачански за основата на книжовния език МОСТ, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българската народност в Югославия. Ниш, 1990, N123; стр. 45-51

Иванова, Ценка (1990) Концепциите на Доситей Обрадович и Софроний Врачански за книжовен език /съпоставителен анализ/ Софроний Врачански и проблемите на българската култура. В. Търново, 1990; стр. 56-62.

Иванова, Ценка (1989) Доситей Обрадович Съпоставително езикознание, ISSN – 0204 – 8701; 1989, N6; стр. 76-79.

Константинова, Даниела (2021) "Граматичната категория падеж (българско-словашки паралели)" Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, стр. 256 ISBN: 978-619-208-265-9

Константинова, Даниела (2021) Триезичен лингвистичен речник за студенти слависти (за Надежда Сталянова, Елена Крейчова. Речник на лингвистичните термини за студенти слависти. част A - H, част О – Я. Български език – чешки език – полски език. София: Парадигма, 2020, ISBN 978-9543263875; ISBN 978-954-326-425-4. Списание "Проглас",ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print), кн. 2/2021, стр. 278-279 DOI: https://doi.org/10.54664/CGAR4118

Константинова, Даниела (2020) "За някои комуникативни и граматични аспекти на говоренето на „ти” и на „Вие” в българския и словашкия език." Диалогични пространства. Сборник с доклади от Юбилейна славистична научна конференция. Велико Търново, 13.–14.05.2014 г. Велико Търново: Фабер, стр. 41-48 ISBN ISBN: 978-619-00-1162-0 https://www.uni-vt.bg/res/11504/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_-_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf

Константинова, Даниела (2020) Превод от български на словашки език: Габриела Футова "Задръстенячката" Електронно списание LiterNet 2020, № 1 (242) https://liternet.bg/publish32/gabriela-futova/zadrysteniachkata.htm

Константинова, Даниела (2020) Превод от словашки на български език: "Нашата обща история доказва значението на сътрудничеството за общото ни бъдеще" Литературен вестник, бр.37, 4 - 7.11.2020 г., година 29 https://litvestnik.files.wordpress.com/2020/11/lv_37.pdf

Константинова, Даниела (2020) Превод от словашки на български език: Игор Хохел "Златните петдесет години". Електронно списание LiterNet, 31.01.2020, № 1 (242) https://liternet.bg/publish32/igor-hohel/zlatnite-50.htm?fbclid=IwAR0cnAzjYW44TDE6jw1ULLoiL3Ur3lHZcUejGIltUd1c4XsuXUpEtuwnN0Y

Константинова, Даниела (2019) "Българите за балканските народи – отново за някои стереотипи в мисленето" STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS TARNOVENSIS // ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Том / Volume 38 (1), 2019, с.159 - 177, ISSN 2534-918X http://journals.uni-vt.bg/studiaphilologica/bul/vol38/iss1/15

Константинова, Даниела (2019) "Словакия и България, словашкият и българският език през погледа на студентите" STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS TARNOVENSIS // ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Том / Volume 38 (1), 2019, с. 33 - 42, ISSN 2534-918X http://journals.uni-vt.bg/studiaphilologica/bul/vol38/iss1/4

Константинова, Даниела (2019) Годишната международна конференция на Филологическия факултет във ВТУ. Проглас, Издание на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, год. ХХII, 2019, №1, с. 152–153, ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID - 1119668196 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol28/iss1/24

Константинова, Даниела (2019) Превод от български на словашки език: Vladimir Sabourin. "Manifest novej sociálnej poézie" списание „Нова социална поезия“, бр. 17, май, 2019, ISSN 2603-543X https://novasocialnapoezia.eu/2019/05/02/manifest-novej-soci-lnej-po-zie/

Константинова, Даниела (2019) Превод от словашки на български език: Вацлав Панковчин - фрагменти "Монахини", "Краят на света и едно счупено яйце", "Сестро, помощ!" Литературен вестник, бр.3, 23 - 29.1.2019 г., година 28, с.12 http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1626.pdf

Константинова, Даниела (2019) Превод от словашки на български език: Йозеф Урбан "Убийте това куче, той е критик!" Литературен вестник, бр.3, 23 - 29.1.2019 г., година 28, с. 16 http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1626.pdf

Константинова, Даниела (2019) Превод от словашки на български език: Марта Соучкова "Словашката литература след 1989 година" Литературен вестник, бр.3, 23 - 29.1.2019 г., година 28, с. 3, с.7 http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1626.pdf

Константинова, Даниела (2018) "Към въпроса за концепта вино в българския и в словашкия език (върху материал от фразеологията и паремиологията)" LIMES SLAVICUS 3. Културни концепти на славянството. Ред. С. Цанов. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2018, с. 13 – 23 ISSN 2603-3127 (Print) ISSN 2603-3135 (Online) COBISS.BG-ID 1286265572

Константинова, Даниела (2018) "Medzinárodná vedecká konferencia a 40. výročie lektorátu slovakistiky na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Trnove v Bulharsku" Slavica Slovaca, Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 53, 2018 (2), pp. 193–94, ISSN 0037-6787 http://www.slavu.sav.sk/casopisy/slavica/2018_2/2018_2_Final_bezorez.pdf, стр. 193 -194

Константинова, Даниела (2018) "Oбръщенията и титулуването в деловата кореспонденция в българския и словашкия език" Romanoslavica, Universitatea din Bucureşti, LIII, 2018 (3), pp. 129 - 136. ISSN 0557-272X (Print), ISSN 2537-4214 (Online) https://drive.google.com/file/d/1VX5hQuzHW0Z_sO2oHKivpaxKLV4xl1zR/view http://www.romanoslavica.ro

Константинова, Даниела (2018) "Гастрономическите традиции на българи и словаци, отразени в българската и словашката фразеология." STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS TARNOVENSIS // ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Том / Volume 37, 2018, с. 89 - 102, ISSN 2534-918X http://journals.uni-vt.bg/studiaphilologica/bul/vol37/iss1/8

Константинова, Даниела (2017) "Поздравите в българския и словашкия език – някои лингвокултурологични аспекти." В: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky (Ed. K. Žeňuchová – M. Kitanova – P. Žeňuch), Bratislava – Sofia: Slavistický inštitút Jana Stanislava SAV, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, Bratislava 2017, с. 277-283. ISBN 978-954-92489-8-2. COBISS.BG-ID 1284493796

Константинова, Даниела (2017) "J. G l o v ň a – K. D u d o v á. Konverzačná príručka zo slovenského jazyka. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2016. 173 s." Съпоставително езикознание. Contrastive linguistics. София: СУ „Св. Климент Охридски”, XLII, 2017 (1), с.115-117. ISSN 0204-8701. COBISS.BG-ID - 1119680484

Константинова, Даниела (2017) "Международна интердисциплинарна конференция за езика и културата в славянски контекст (Братислава, 5 – 7 октомври 2016 г.)" Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", XXVI, 2017 (1), с. 290 ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196

Константинова, Даниела (2017) "Особености на учебниците за самообучение по чужд език (върху материал от „Словашки език за българи - самоучител в диалози”)" STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS TARNOVENSIS // ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Том / Volume 35, 2017, с. 177 - 183, ISSN 2534-918X http://journals.uni-vt.bg/studiaphilologica/bul/vol36/iss2/16

Константинова, Даниела (2017) "Съпоставително изследване за лексикалната асиметрия в българския и чешкия език" Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", XXVI, 2017 (2), с. 278 - 279 ISSN 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196

Константинова, Даниела (2017) "Ценен принос за обновяването на лексикографските ресурси на българската словакистика" Slavica Slovaca, 2017, 53 (1), pp. 93 – 95. ISSN 0037-6787

Константинова, Даниела (2016) "Втори конгрес на словашката славистика" Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", ХХIV, 2016 (1), с. 224–225 ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol25/iss1/19

Константинова, Даниела (2016) "Езиковедската словакистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", ХХV, 2016, №2, с. 526–537 ISSN 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol25/iss2/26

Константинова, Даниела (2016) "Словакистиката във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” – традиции и oчаквания" Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě III. Kolektivní monografie. Eds. P. Krejčí, E. Krejčová. Brno: Sojnek, 2016, pp. 261–270. ISBN 978-80-906183-7-4

Константинова, Даниела (2016) "Словашки език - самоучител в диалози" Плевен: Грамма, 191 с. ISBN 978-954-2943-09-9 COBISS.BG-ID 1282100964

Константинова, Даниела (2016) "Фразеологизми с компоненти ‘шапка’ и различни видове шапки (върху материал от български и словашки език)" Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. Kolektivní monografie. Eds. P. Krejčí, E. Krejčová. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016, s. 94–100.ISBN 978-80210-8372-1

Константинова, Даниела (2016) Slavistika a slovakistika na Veľkotrnovskej univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Bulharsku Ján Stanislav a slovenská slavistika. Ed. J. Doruľa, P. Žeňuch. Bratislava: Slavistický Ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2016, s. 185–193.ISBN 978-80-89489-28-2

Константинова, Даниела (2015) "Образът на кучето в българските фразеологизми, пословици и поговорки" Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazologie a ideomatiky (Ed. Jana Raclavská and col.). Ostrava: Ostravská univezita v Ostravě, 2015. pp. 63–79. ISBN 978-80-7464-785-7

Константинова, Даниела (2015) "Падежите в словашкия език (с оглед на преподаването им на българи)" Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий", 2015, 171 с. ISBN 978-619-208-027-3 COBISS.BG-ID 1273669348

Константинова, Даниела (2015) "Речевият етикет и чуждоезиковото обучение (върху материали от български и словашки език)" Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Kolektivní monografie. Eds. P. Krejčí, E. Krejčová. Brno: Sojnek - Galium, 2015, pp. 275-284. ISBN 978-80-905336-6-0

Константинова, Даниела (2015) E l e n a K u p c e v i č o v á – V í t ě z s l a v V i l í m e k. Современный русский речевой этикет для чехов. Současná ruská řečová etiketa pro čechy. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2013. 253 s. Съпоставително езикознание. Contrastive linguistics. София: СУ „Св. Климент Охридски”, XL, 2015 (4), с. 98–99. ISSN 0204-8701 COBISS.BG-ID - 1119680484

Константинова, Даниела (2014) "За някои български иронични фразеологизми, съдържащи музикални мотиви" Frazeologické štúdie VI. Hudobné motívy vo frazeológii. Ed. M. Dobríková. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. pp. 113–119 ISBN 978-80-223-3677-2

Константинова, Даниела (2014) M. Sokolová, M. Vojteková, W. Mirosławska, M. Kyseľová. Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami. Prešov. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. 336 s. Съпоставително езикознание. София: СУ „Св. Климент Охридски”, XXXIX, 2014 (2), с.111–113. ISSN 0323-9861 COBISS.BG-ID 1266956516

Константинова, Даниела (2014) Výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka v južnoslovanskom prostredí ROMANOSLAVICA, Vol. L, 2014 (2). Bukuresti: Universitatea din Bucuresti, pp. 281–286. ISSN 0557-272X http://www.romanoslavica.ro/

Константинова, Даниела (2014) Хуморът в хуманитарстиката. Humour in the humanites. „ХУМОРЪТ: ПРОЧИТИ, ПРАКТИКИ, ТЕХНИКИ” (Съст. Д. Генова, Ст. Станоев), Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2013 Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", ХХIIII, 2014 (2), с. 131–134 ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol23/iss2/13

Константинова, Даниела (2013) "За някои особености на българския и словашкия речев етикет" Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", ХХII, 2013 (2), с. 118–128 ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol22/iss2/6

Константинова, Даниела (2013) "Неологизмите и фразеологичните неологизми при преподаване на български език като чужд" Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sešit, Brno: Masarykova univerzita, XXIII, 2013 (4), pp. 215–221 ISSN 1211-7676

Константинова, Даниела (2013) Словашката славистика вчера и днес. Slovenská slavistka včera a dnes. Peter Žeňuch (ed.) Bratislava: Slovenský komitét slavistov a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2012. 268 с. Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", ХХII, 2013 (2), с. 191–195 ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol22/iss2/13

Константинова, Даниела (2012) "Първи конгрес на словашката славистика" Проглас, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ХХI, 2012 (1), с. 205–208. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol21/iss1/17

Константинова, Даниела (2012) "Христианские аллюзии в некоторых болгарских и словацких иронических фразеологизмах" Sacrum et Profantum. Языковые, литературные и этнические взаимосвязи христианской культуры. Ред. М.М. Валенцова, Е.С. Узенева. Москва: Институт славяноведения РАН, 2012, с. 201–211 ISBN 978-7576-0263-9

Константинова, Даниела (2012) Z u z a n a P r o f a n t o v á a kolektív. Hodnota zmeny – zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989.(Зузана Профантова и колектив. Ценност на промяната – промяна на ценността. Демаркационната 1989 година.) Български фолклор: ИСЛЯМ И НАРОДНИ ТРАДИЦИИ 5, София: БАН, Институт за етнология флклористика, ХХХVІIІ, 2012 (3–4) (5), с. 174–177 ISSN 0323-9861 COBISS.BG-ID 1255387364

Константинова, Даниела (2011) "Иронията във фразеологията. Начини за създаване на ироничен ефект във фразеолoгията" Езиковедски изследвания. В чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. Ред. и съст.: С. Калдиева-Захариева, Р. Захариева. София: Академично издателство "Проф. М. Дринов", 2011, с. 151–162 ISBN 978-954-322-430-2 COBISS.BG-ID: 1236892644

Константинова, Даниела (2011) "Иронията като начин за възприемане на света (върху материал от българската и словашката фразеология)" Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 192 с., ISBN 978-954-524-808-5 COBISS.BG-ID 1239171556

Константинова, Даниела (2010) "Значение на фразеологията при преподаване на български език като чужд" Преподаването на български език в славянски и неславянски контекст. Ред. Е. Крейчова, П. Крейчи. Brno: Porta Balkanica, 2010, с. 111–117 ISBN 978-80-904846-03

Константинова, Даниела (2010) "Иронията като начин на възприемане на света в българската и словашката фразеология" Kam smeruje slovakistika. Zborník venovaný 20. výročiu slovakistiky ako samostatného odboru a pomenovaniu slovakistického kabinetu podľa PhDr. Emila Kudličku, CSc.. Ed. D. Ivanova, S. Lihanova, V. Panajotov. Sofia: Heron Press 2010, pp. 58–71. ISBN 978-954-580-289-8 COBISS.BG-ID 1234643940

Константинова, Даниела (2010) "Иронията като начин на възприемане на света в българската и словашката фразеология" (дисертация) - науч. ръководител проф. дфн В. Кювлиева-Мишайкова

Константинова, Даниела (2010) "Образи на чужди етноси в някои иронични фразеологизми в българския език" Phraseologische Studien. Фразеологические исследования. Dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie. Динамические тенденции в славянской фразеологии. Eds. D. Baláková, H. Walter. Greifswald: E. M. Arnoldt Universitat, 2010, pp. 198–205 ISBN 978-3-86006-354-5

Константинова, Даниела (2010) Трудните деца в училище. Комуникация, взаимодействие, отговорности. (Превод от словашки език: Д. Константинова) РААБЕ, София, 2010, ISSN: 1314-202X.

Константинова, Даниела (2009) "Езикови грешки, допускани от българите, изучващи словашки език" Словаците и словакистиката в България. Сборник, посветен на 60-годишнината от реемиграцията на словаците и 30-годишнината на словакистиката във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Съст. К. Седлакова. София: Стигмати, 2009, с. 189–195 ISBN 978-954-336-073-4 COBISS.BG-ID 1230439396

Константинова, Даниела (2008) "За някои иронични фразеологизми в българския и словашкия език" Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография. В памет на проф. дфн Кети Aнковa-Ничева. Ред. и съст.: С. Калдиева-Захариева, Л. Крумова-Цветкова. София: Академично издателство "Проф. М. Дринов", 2008, с. 113–117 ISBN 978-954-322-166-0 COBISS.BG-ID 1228120548

Константинова, Даниела (2008) "За някои фразеологични неологизми в българския език" Славистични проучвания. Etudes Slaves. Сборник в чест на XIV международен славистичен конгрес. Ред. Н. Даскалов, В. Бонджолова, В. Грудков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 57–66 ISBN 978-954-524-652-4 COBISS.BG-ID1229239268

Константинова, Даниела (2008) "Фразеологични неологизми в българския език, мотивирани от обществено-политическия живот след промените през 1989 г." Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. 3. Frazeologia. Red. W. Mokijenko, H. Walter Harry. Universitӓt Greifswald – Institut für Slawistik, Universytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej. Opole, 2008, стр. 297–304 530 s. ISBN: 978-83-86881-50-5

Константинова, Даниела (2008) Slovenský jazyk a jeho vyučovanie v Bulharsku. A szlovák nyelv és annak tanítása Bulgaráriában. (Slovak language learning in Bulgaria.) Slovenčina v menšinovom prostredí. Eds. A. Uhrinová, A. J. Tóth. Békéšská Csaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2008, pp. 560–566 ISBN 978-963-87342-5-9

Константинова, Даниела (2006) "Българско-словашки разговорник" Плевен: Грамма, 2006, 448 с. ISBN 978-954-8805-74-2 COBISS.BG-ID 1226841572

Константинова, Даниела (2006) "Смехът в българската фразеология" Мост, Ниш: НУИ „Братство”, 2006, № 3–6, с. 157–164. ISSN 0580-0293 COBISS.BG-ID 1118225380 COBISS.SK-ID 122548748

Константинова, Даниела (2006) Irónia v bulharskej frazeológii STUDIA BALCANICA BOHEMO-SLOVACA. VI. (2), Ed. V. Stěpánek. Brno: Matice moravská, 2006, pp. 1033–1039 ISBN 80-86488-32-2

Константинова, Даниела (2005) SLOVENČINA PRE BULHAROV – pre pokročilých Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” ISBN 954-524-446-1 COBISS.BG-ID 1043279844

Константинова, Даниела (2004) K prekladu frazeologizmov v bulharskom i slovenskom jazyku Preklad a tlmočenie, 6. Eds. I. Sedlák a kol. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB 2004, s. 82–86 ISBN 80-8083-012-6

Константинова, Даниела (2003) "Ироничното отношение към човека, отразено в някои български и словашки фразеологизми" Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. Шести национални славистични четения, СУ „Св. Климент Охридски”. Ред. В. Панайотов, Я. Бъчваров. София: Сема РШ, 2003, с. 93–96. ISBN 978-954-322-166-0 COBISS.BG-ID 1228120548

Константинова, Даниела (2003) "Иронията като отношение към света" Ценности и ценностни ориентации. Ред. С. Марков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" 2003, с. 127–131 ISBN 954-524-378-3 COBISS.BG-ID 1042279908

Константинова, Даниела (2002) "Преводът на реалии в обучението по чужд език" - Специализирано обучение по чужд език (материали от работен семинар). Бюлетин полиция, брой 13, София: ВИПОНД -МВР, 2002 г., с. 172-177. ISSN 1310-4705; COBISS.BG-ID 1120850404

Константинова, Даниела (2002) "Характеристика на някои образи на домашни животни в българските и словашките устойчиви сравнения" Състояние и проблеми на българската ономастика (6), Съст. М. А. Ангелова-Атанасова, В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с.270-277 ISBN 954-524-310-4 COBISS 1039149028

Константинова, Даниела (2001) "За съперничеството и толерантността между чешки и словашки език преди и след разделянето на Чехословакия" Обществата в преход – теории и практики. Сборник доклади от Шестата международна научна конференция. Съст. Т. Калейнска. Велико Търново: Европейски информационен център, 2001, с. 145–150. ISBN 954-90888-1-2 COBISS.BG-ID 1039394788

Мирославска, Виргиния (2017) Leksyka motywująca współczesne polskie i rosyjskie imiona męskie o proweniencji słowiańskiej Dialogul slaviștilor la începutul secolului al XXI-lea, Anul VI, nr.1/2017, Editori: Katalin Balázs, Ioan Herbil, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2017, 86-92

Мирославска, Виргиния (2017) O nazwach pokrewieństwa w języku polskim i bułgarskim (tezy referatu) Материали VІ міжнародного науково-методичного семинару з болгарської мови, літератури, культури та історії, 18 – 19 травня 2017 року, Бердянськ 2017, s. 21- 23

Мирославска, Виргиния (2017) Специфични характеристики на адресативните форми в съвременния полски език Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Филологически проучвания на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", том 36/1, 2017, 71-76

Мирославска, Виргиния (2016) ABC fleksji polskiej. Ćwiczenia, (съавторка Стелиана Александрова),100 c. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016

Мирославска, Виргиния (2016) Граматична форма присудка і рівень мовленнєвого етикету у сучасній польській мові Проблеми слов'янознавства = Problems of slavonic studies : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016, s. 246-250

Мирославска, Виргиния (2016) За някои проблеми на българските студенти при усвояването на полския речев етикет, Проглас, Издание на Филологически факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, кн. 2 (2016), 419 - 430

Мирославска, Виргиния (2014) Gramatická podoba prísudku a úroveň jazykovej etikety v slovenčine a poľštine Romanoslavica, Vol. L, nr. 2, Bukuresti: Editura Universitatii din Bukuresti, 2014, 87- 92

Мирославска, Виргиния (2013) Trudne miejsca w nauczaniu wymowy polskiej w środowisku bułgarskojęzycznym Postscriptum Polonistyczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome, 2013, 2 (12), 303- 309

Мирославска, Виргиния (2013) О семантике словацких мужских имён славянского происхождения Състояние и проблеми на българската ономастика, 13. Материали от Международна научна конференция “Славянска и балканска ономастика” (Велико Търново, 13 – 15 септември 2012 г.), Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, 571- 580

Мирославска, Виргиния (2013) ФОРМАТА НА СКАЗУЕМОТО КАТО ПОКАЗАТЕЛ ЗА ЕЗИКОВА ВЕЖЛИВОСТ В БЪЛГАРСКИЯ И ПОЛСКИЯ ЕЗИК Проглас. Филологическо списание, кн. 2 (2013), Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 129 -135

Мирославска, Виргиния (2012) ABC fleksji polskiej, 88 с. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012

Мирославска, Виргиния (2012) Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami, 336 с. (съавторка) Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012

Мирославска, Виргиния (2011) Językowy savoir-vivre w podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców Научни трудове, том 48, кн. 1, сб. А, 2010, Филология, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2011, 441- 447

Мирославска, Виргиния (2010) Ćwiczenia fonetyczne z języka polskiego, 98 с. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010

Мирославска, Виргиния (2010) Роль дисциплин историко-лингвистического цикла в преподавании польского языка как иностранного Studii de Limbă, Literatură şi Metodică, Lucrările simpozionului internaţional: Tendinţe actuale în studierea limbilor, literaturilor şi culturilor slave, Cluj-Napoca, 19-20 iunie 2008, Cluj-Napoca 2010, 333 - 338

Мирославска, Виргиния (2009) Z problematyki semantyki słowackich imion żeńskich o rodowodzie słowiańskim Словаците и словакистиката в България. Slováci a slovakistika v Bulharsku, София: Издателство „Стигмати“, 2009, 134 -142

Мирославска, Виргиния (2008) O semantyce słowackich i polskich imion żeńskich o rodowodzie słowiańskim Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция 14-15 ноември 2008 ВТУ, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 504 - 513

Мирославска, Виргиния (2008) Z problematyki kształtowania się nazwisk polskich (na materiale historycznym z cntralnej Polski) Славистични проучвания. Сборник в чест на XIV международен славистичен конгрес, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 29 - 36

Мирославска, Виргиния (2007) Dzieje narodu a rozwój kultury i języka Studia Polonica. Materiały naukowo-dydaktyczne dla studentów filologii polskiej, Калининград: Издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, 2007, 66 - 83

Мирославска, Виргиния (2006) Polskie nazwy własne. Ćwiczenia, 40 с. Калининград: Издательство Российского государственного университета им. И. Канта, 2006

Мирославска, Виргиния (2005) Fleksja polska. Wzory odmiany, 74 с. Калининград: Издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, 2005

Мирославска, Виргиния (2005) Nauczanie wiedzy o Polsce i polskiej kulturze na studiach polonistycznych polonistycznych w Kaliningradzie Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, pod red. Piotra Garncarka, Warszawa: Instytut Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum, 2005, 275 - 281

Мирославска, Виргиния (2002) Ćwiczenia z fonetyki języka polskiego, 52 с. Калининград: Издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, первое издание, 2002, второе издание, 2004

Мирославска, Виргиния (1999) Formy nazwisk dzieci w dialektach polskich i słowackich Nárečia a národný jazyk. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie (Budmerice 24. – 26. septembra 1997), Bratislava 1999, 191 - 196

Мирославска, Виргиния (1997) K problématike ženských priezvísk v slovenčine a poľštine Slovensko-poľské jazykové a literárne vzťahy. Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 1997, 16 - 23

Мирославска, Виргиния (1997) Nazwy osobowe mieszkańców Lutomierska (XVII – XVIII w.) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997, 148 с.

Мирославска, Виргиния (1997) Uwagi o deklinacji nazwisk polskich Varia VI. Zborník zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra – Piesok 27.11. – 29.11.1996), Bratislava 1997, 145 - 149

Мирославска, Виргиния (1996) K problématike poľského a slovenského slovesa. Syntaktické funkcie infinitívu v poľštine a slovenčine (съавторка Miloslavá Sokolová) Varia V. Zborník z V. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra – Piesok 29.11. – 1.12.1995), Bratislava 1996, 59 - 64

Мирославска, Виргиния (1996) Miesto onomastiky vo vyučovacích programoch a školskej praxi v Poľsku 12. slovenská onomastická konferencja a 6. seminár „Onomastika a škola“, Prešov 25. – 26. októbra 1995, Prešov 1996, 80 - 82

Мирославска, Виргиния (1996) Vedomosti o urbanonymách vo vyučovaní poľštiny Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996), Banská Bystrica – Bratislava 1996, 271 - 273

Мирославска, Виргиния (1995) Ženské osobné mená v matrikách z Lutomierska a Kazimierza (17. a 18. stor.) Varia IV. Materiály zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra – Piesok 30.11. – 2.12.1994), Bratislava 1995, 10 - 14

Мирославска, Виргиния (1994) Imiona chrzestne w księdze metrykalnej parafii Kazimierz z XVII w. :] Onomastický zpravodaj (Zpravodaj Místopisné komisie ČSAV), ročník XXXIV – XXXV, Praha 1994, 82 - 85

Мирославска, Виргиния (1994) Nazwy osobowe mieszkańców Lutomierska Jazyková a mimojazyková stránka vlastných mien. 11. slovenská onomastická konferencja Nitra 19. – 20. mája 1994. Zborník referatov, Bratislava – Nitra 1994, 149 - 151

Мирославска, Виргиния (1992) „Ludowe” etymologie nazwisk w „Liber chamorum” Waleriana Nekandy Trepki Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae, annus XXVIII, wolumen 3, Slavistika. Prešov 1992, 109 - 115

Мирославска, Виргиния (1990) Imiona chrzestne w księdze metrykalnej Lutomierska Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. XXXVI, 1990, 145 - 152

Седефчева, Валентина (2021) Различита времена. Адријеве рок хронике. Наше стварање. Часопис за књижевност, уметност и културу. LXVIII 3-4/2021, с. 50-55.

Седефчева, Валентина (2021) Традицията в представянето на образа на свети Сава в България Обичаји у култури Срба и Бугара. Универзитет у Нишу, Филозофски факултет: Ниш. 27-38.

Седефчева, Валентина (2019) Обществено-политическата лексика като ключов тематичен корпус в обучението по сръбски и хърватски език. Политиката в културата на българи и сърби. Фабер: Велико Търново.

Седефчева, Валентина (2019) Рецепцијата на македонската литература во Бугарија през XXI век. XLV меѓународна научна конференција на LI летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Универзитет Св. „Кирил и Методиј“: Скопје. 165-179.

Седефчева, Валентина (2019) Характеристики на рецепцията на словенската и македонската литература в България. Национално издателство за образование и наука "Аз-буки" София, 91-100.

Седефчева, Валентина (2018) SUVREMENI UMJETNIČKI PRIJEVODI KAO KNJIŽEVNI I KULTURNI MOST IZMEĐU BUGARA I HRVATA Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret/Първа българскo-хърватскa славистична среща. Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu, 23. i 24. listopada 2015, Zagreb. Zagrab: FF-Press, с.55-62. CIP 001018736. ISBN 978-953-175-655-6.

Седефчева, Валентина (2018) Актуелно стање и перспективе србистике на Великотрновском универзитету у Бугарској. Научни састанак слависта у Вукове дане. Чигоја штампа: Београд, с.197-206.

Седефчева, Валентина (2017) Как да превеждаме красивото: сръбско-български транслатологичен анализ // Како да преводимо лепо: српско-бугарска транслатолошка анализа Красотата в културата на българи и сърби // Лепота у култури Бугара и Срба. Унив. издателство "Св. св. Кирил и Методий" : Велико Търново, 182-193. ISBN 978-619-208-100-3

Седефчева, Валентина (2017) ПОЕТИКАТА В АЛТЕРНАТИВНИТЕ БЪЛГАРСКИ И СРЪБСКИ РОК ТЕКСТОВЕ ОТ 80-ТЕ И 90-ТЕ ГОДИНИ Музика у култури Срба и Бугара // Музиката в културата на сърби и българи. Изд. Универзитет у Нишу. Филозофски факултет: Ниш.

Седефчева, Валентина (2017) Преносът на архаична лексика в южнославянския превод (върху материал от романите "Преселения" на М. Църнянски) // THE TRANSFER OF ARCHAIC LANGUAGE IN THE SOUTH SLAVONIC TRANSLATION (ON THE MATERIAL OF THE NOVELS “MIGRATIONS” BY MILOS TSERNIANSKI) Мултикултурализъм и многоезиичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения. София, 21-23 април 2016 г. Том I. Лингвистика. Фабер: Велико Търново, с. 575-584. ISBN 978-619-00-0646-6.

Седефчева, Валентина (2017) Ролята на Милош Църнянски за формиране облика на сръбската литература в България ЕЗИЦИ, КУЛТУРИ, КОМУНИКАЦИИ. Международна научна конференция, 8 и 9 юни 2017 г. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий": В. Търново.

Седефчева, Валентина (2017) Славянската тема в романите на Милош Църнянски / THE SLAVIC THEME IN THE NOVELS BY MILOS TSERNIANSKI Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". ISBN 978-619-208-120-1

Седефчева, Валентина (2016) СЛАВЯНСТВОТО В ЕМОЦИИТЕ НА НА КИРИЛ ХРИСТОВ И МИЛОШ ЦЪРНЯНСКИ Емоције у култури Срба и Бугара/Емоциите в културата на сърби и българи. Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 117-127. ISBN 978-86-7379-411-2.

Седефчева, Валентина (2016) Преводен рецепционен модел на южнославянските литератури в България. The Bulgarian translation-reception model of South Slavic literatures Проглас, филологическо списание, кн.2,год. XXV.В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 341-357. ISBN 0861-7902.

Седефчева, Валентина (2016) ПРЕВОДНА РЕЦЕПЦИЯ НА ХЪРВАТСКАТА ЛИТЕРАТУРА В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА СРЕДА Езици, култури, комуникации. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий": В. Търново

Седефчева, Валентина (2016) ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКА ТРАДИЦИЈА 18. ВЕКА У РОМАНУ „СЕОБЕ“ И ЊЕН ПРЕВОД НА БУГАРСКИ ЈЕЗИК: ТРАНСЛАТОЛОШКА АНАЛИЗА ЛИНГВИСТИЧКИ ПРАВЦИ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА СРПСКУ ЛИНГВИСТИКУ, 45/1. 45. 45. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 17-20.09.2015, Београд: Чигоја штампа, 2016, с. 435-444. CIP81-11"19"(082), 811.163.41(082). ISBN 978-86-6153-315-0. COBISS.SR-ID 225164812.

Седефчева, Валентина (2015) Вуков језик у Другој књизи „Сеоба“ и његов превод на бугарски језик – „Преселения. Книга втора“. Два века од Вукове "Писменице српскога језика", бр. 44/1. 44. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 11-14.09.2014, Београд: Чигоја штампа, 2015, с. 243-252. CIP 811.163.41 Караџић В. С. (082), 811.163.41"1914/1918"(082), 821.163.41.09"1914/1918"(082). ISBN 978-86-6153-291-7. COBISS.SR-ID 216119308

Седефчева, Валентина (2015) Изгнаническата съдба на „Роман за Лондон ” от Милош Църнянски Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Дванадесети международни славистични четения. Том 2. Литературознание и фолклористика. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски, с. 382-388. ISBN 978-954-07-4046-1.

Седефчева, Валентина (2015) Палимпсестът като слово и жест в творчеството на М. Църнянски Слово и жест в културата на българи и сърби. Велико Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 132-142. ISBN 978-619-208-010-5.

Седефчева, Валентина (2014) Документалност и фикция в сръбско-българския диалог „При Хиперборейците” от Милош Църнянски Реалност и фикција у култури Срба и Бугара. // Реалност и фикция в културата на сърби и българи. Унив. у Нишу. Филозофски факултет, с. 225-236. ISBN 978-86-7379-329-0. COBISS.SR-ID 207229708

Седефчева, Валентина (2013) Блискост језика – олакшица или препрека у међусловенском преводу (на материјалу из романа Другa књигa Сеоба) Култура: у потрази за новом парадигмом, књ. II. Београд: Универзитет у Београду, Филолошки факултет, с. 257-270. CIP 316.72(082), 82.09:316.72(082). ISBN 978-86-6153-190-3 (књ.2). COBISS.SR-ID 204053772.

Седефчева, Валентина (2013) Епохата в оригиналния текст спрямо адекватността на превода Време и пространство в културата на българи и сърби.// Време и простор у култури Бугара и Срба. Изд. „Славена”, Варна, с. 50-67. ISBN 978-954-579-975-4.

Седефчева, Валентина (2003) Кинематографични похвати при анализа на литературни текстове Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Научна конференция в чест на Международната година на езиците, Велико Търново 15-17 май 2001. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 376-386. ISBN 954-524-377-5.

Седефчева, Валентина (2002) Психологията на дервиша и монаха като код за разчитане на балканската история в романите "Антихрист" на Емилиян Станев и "Дервишът и смъртта" на Меша Селимович История. Истории. Наративи. Балканската историческа проза от втората половина на ХХ век. Фабер: В. Търново, с. 87-91.ISBN 954-775-089-5.

Седефчева, Валентина (2002) Ситуативната игра в чуждоезиковото обучение (при преподаване на сръбски език в българска езикова среда) Специализирано обучение по чужд език (материали от работен семинар). Бюлетин, бр. 13. София: Полиграфическа база на МВР, 177-189. Рег. № 3233/25.04.2000 г. на ВИПОНД - МВР. ISSN 1310-4705.

Стаменкович, Сава (2021) Zemljomorje Ursule Legvin Niš: Srbija

Стаменкович, Сава (2020) Књижевност у настави српског као страног језика Српски као страни језик у теорији и пракси IV. Ур. Весна Крајишник. Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик. 2020. Стр. 501-510. УДК: 378.147::811.163.41’243(497.2) 371.671:811.163.41’243 ISBN 978-86-6153-642-7

Стаменкович, Сава (2020) Лик Тома Бомбадила у делима Џ. Р. Р. Толкина. У: Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, Vol. 37/1. ISSN 2534-918Х (print) ISSN 2534-9236 (online) Стр. 343-354. Универистетско издателство: Велико Търново.

Стаменкович, Сава (2019) Ekokritika i visoka fantastika: Legvin, Tolkin, Martin (Ecocriticism and High Fantasy: Le Guin, Tolkien, Martin). Уметност и контекст 3: Миграције, Уметност и контекст 4: Природа. Ниш: Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу. Стр. 187-200. (ISBN 978-86-7025-839-6) Ниш

Стаменкович, Сава (2019) Женска антиратна политика у роману Равнотежа Светлане Слапшак (Women's Anti-war Policy in the Novel "Balance" by Svetlana Slapšak). У: Политика у култури Бугара и Срба. Велико Търново: Издателство "Фабер". Стр. 114-128. (ISBN: 978-619-00-1042-5) Ниш

Стаменкович, Сава (2018) Како данас предавати српски и хрватски језик и културу – пример Великотрновског универзитета (How to Teach Serbian and Croatian Language and Culture Today: Teaching Practice at the University of Veliko Turnovo). У: Међународни научни састанак слависта у Вукове дане (Српски језик у настави у иностранству), 48, 2018. Стр. 207-216. (ISBN: 978-86-6153-538-3) Ниш

Стаменкович, Сава (2018) Музика у настави српског и хрватског језика и културе у блискосродним језичким срединама: пример Бугарске. У: Музика у култури Срба и Бугара. Ниш: Филозофски факултет. Стр. 135-148. (УДК 371.3::811.163.41/.42`243[:78 / ISBN 978-86-7379-474-7) Ниш, Сърбия

Стаменкович, Сава (2017) O "Analima Zlatne obale" Ursule Legvin Književna fantastika, jul 2017. Beograd: ArtAnima, Kontrast. Str. 50-52

Стаменкович, Сава (2017) Друштво у кризи: „Урнебесна трагедија“ Душана Ковачевића и „Пуковник птица“ Христа Бојчева и „Кућа лудака“ Андреја Кончаловског. Душан Ковачевић: Идеологија, човек, драма. Грачаница: Дом културе „Грачаница“. Стр. 23-39. (ISBN 978-86-85261-25-1) Грачаница, Сърбия

Стаменкович, Сава (2017) Лудило и Балкан у транзицији: „Урнебесна трагедија“ Душана Ковачевића и „Пуковник птица“ Христа Бојчева. У: Балканите – език, история, култура, т. V. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. Стр. 499-506. (ISSN 1314-4065) Велико Търново, България

Стаменкович, Сава (2017) Мој проблем није у мени, мој проблем је искључиво на мени - питање лепоте у "класику" Едмонда Ростана и "обичној омладинској драми" Леона Ковкеа. Красотата в културата на българи и сърби. Ур. Ценка Иванова, Сава Стаменкович и др. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2017. Стр. 122-134. (ISBN 978-619-208-100-3) Велико Търново

Стаменкович, Сава (2017) О „Заточнику пете силе“ Љиљане Пешикан Љуштановић. У: Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Косовска Митровица: Филозофски факултет. Стр. 401-406. (ISSN 0354-3293 eISSN 2217-8082) Косовска Митровица, Сърбия

Стаменкович, Сава (2017) Политика и дијалект: Иван Ивановић, шопски говор и приповетке из циклуса „Север-југ“. Исходишта 3. Timișoara: Editura Universității de Vest. Стр. 419-430. (ISSN 2457-5585 ISSN-L 2457-5585) Тимишоара, Румъния

Стаменкович, Сава (2017) Сукоб култура у омладинском роману „Тихана из Ерга“ Предрага Урошевића. У: Мултикултурализъм и многоезичие. т. II, Антропология, Литературознание. СУ: София, Велико Търново: Издателство „Фабер“. Стр. 594-604. (ISBN 978-619-00-0651-0) София, Велико Търново, България

Стаменкович, Сава (2016) Значење робота – „Р.У.Р.“ Карела Чапека Стаменковић, Сава, Стаменковић, Зоран. У: Језик, књижевност, значење – књижевна истраживања. Ур. Весна Лопичић и Биљана Мишић Илић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 367-378. (УДК 821.162.3.09-2 Чапек К. 81'37:00752 / ISBN 978-86-7379-408-2)

Стаменкович, Сава (2016) Од мржње и одбацивања до љубави и прихватања – социјално-емоционални развој детета у „Јану Бибијану“ Елина Пелина Емоције у култури Срба и Бугара / Емоциите в културата на сърби и българи. Ур. Бојана Димитријевић. Ниш: Филозофски факултет. Стр. 211-220. (УДК 821.163.2.09-93-31 Пелин Е. / ISBN 978-86-7379-411-2)

Стаменкович, Сава (2016) Религија „Земљоморја“ Урсуле Легвин Уметност и контекст: Религија у уметничким делима. Ур. Драган Жунић, Сава Стаменковић и Биљана Ћирић. Српска академија наука и уметности – Огранак у Нишу и Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу: Ниш. Стр. 123-135. (УДК 821.111(73)-311.9.09 Легвин У. / ISBN 978-86-7025-586-9)

Стаменкович, Сава (2015) Гестови и поднаписи у првом српском филму „Живот и дела бесмртног вожда Карађорђа“ Слово и жест в културата на българи и сърби / Реч и гест у култури Бугара и Срба. Ур. Ценка Иванова и др. ВТУ: Велико Трново, 2015, стр. 177-188. (ISBN 978-619-208-010-5)

Стаменкович, Сава (2015) Историјска мелодрама „Мејрима или Бошњаци“ Матије Бана Монографија „Из новије дубровачке књижевности“. Ур. Ирена Арсић. Београд: Арс Либри. Стр. 185-204. (ISBN 978-86-7588-225-1)

Стаменкович, Сава (2015) Положај Чефура у роману Горана Војновића ''Чефури раус!'' Стаменковић, Сава, Бечејски, Мирјана. 2015. Движение и пространство в словянските езици, литератури и култури - Том втори: Литературознание и фолклористика. Ур. Маргарита Младенова и др. София: Университетско издателство ''Св. Климент Охридски''. Стр. 238-245. (ISBN 978-954-07-4046-1)

Стаменкович, Сава (2015) Припаднице покрета отпора у филмовима „Црна књига“ Пола Верховена, „Пожуда, опрез“ Анга Лија и „Шарлота Греј“ Џилијан Армстронг Жене, рат, уметност: зборник радова са научног симпозијума. Ур. Драган Жунић, Сава Стаменковић и Јелена Младеновић. Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу: Ниш. Стр. 161-172. (УДК 791.32:791(100)“200“ / ISBN 978-86-7025-560-9)

Стаменкович, Сава (2015) Хејтерски дискурс у „Ходању“ Томаса Бернхарда и „Излажењу“ Барби Марковић Језик, књижевност, дискурс. Филозофски факултет: Ниш. Ур. Весна Лопичић и Биљана Мишић Илић. Стр. 457-466. (UDK 821.112.2(436).09-31 Bernhard T. 821.163.41.09-31 Marković B. / ISBN 978-86-7379-368-9)

Стаменкович, Сава (2014) Gedo senki – (не)успела екранизација Земљоморја Урсуле Легвин Зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије. Књ. 2. Ур. Маја Анђелковић. ФИЛУМ: Крагујевац. Стр. 167-178. (UDK 821.111(73)-311.9.09 Le Guin U. 821.111(73)-311.9:791.228(52) / ISBN 978-86-85991-61-5)

Стаменкович, Сава (2014) Будућност пола у „Венери плус икс“ Т. Стерџена Савремене парадигме у науци и научној фантастици (Наука и савремени универзитет 3). Ур. Бојана Димитријевић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 289-299. (УДК 821.111(73).09-311.9 Стерџен Т. 82.01:305 / ISBN 978-86-7379-348-1)

Стаменкович, Сава (2014) Сусрет маргина у „Пољупцу жене паука“ М. Пуига Стаменковић, Сава, Трнавац Ћалдовић, Наташа. У: Језик, књижевност, маргинализација. Ур. Весна Лопичић и Биљана Мишић Илић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 561-572. (УДК 821.134.2(82).09 Пуиг М. / ISBN 978-86-7379-324-5)

Стаменкович, Сава (2013) Историјска мелодрама „Мејрима или Бошњаци“ Матије Бана Philologia Mediana, год. V, бр. 5. Ур. Ирена Арсић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 59-76. (УДК 821.163.41-23.09 Бан М. / ISSN 1821-3332 = Philologia Mediana)

Стаменкович, Сава (2013) Положај жене и породица у роману „Техану“ Урсуле Легвин Наука и савремени универзитет 2 – Од науке до наставе (тематски зборник радова). Ур. Бојана Димитријевић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 391-404. (УДК 821.111(73).09-31 Чегвин У. / ISBN 978-86-7379-299-6)

Стаменкович, Сава (2013) Феминизам у „Човеку празних шака“ Урсуле Легвин Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије. Књ. 2. Ур. Маја Анђелковић. ФИЛУМ: Крагујевац, 2013. Стр. 611-620. (821.111(73)-31.09 Легвин У. / ISBN 978-86-85991-51-6)

Стаменкович, Сава (2009) Врсте сигналистичке поезије у збирци Мирољуба Тодоровића "Свиња је одличан пливач" Нови Сад. Летопис Матице српске, књ. 484, св. 6, дец. 2009. Ур. Иван Негришорац (Драган Станић). Стр. 1000-1016. (ISSN 0025-5939)

Тодорова, Валерия (2021) Учебник по български език за чужденци, нива А1-A2. изд. Фабер, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Департамент за езиково обучение, 316 с. ISBN 978-619-00-1210-8, COBISS.BG-ID 51800584

Тодорова, Валерия (2016) Странна птица е душата Източник: Литературен вестник : седмично издание. - ISSN 1310-9561 (Год. 25, бр. 11, 16-22 март 2016, с. 3) COBISS.BG-ID - 1275488228

Тодорова, Валерия (2015) Kodifikácia spisovnej slovenčiny a estetika slovenského romantizmu Orol tatranský, č. 6/2015

Тодорова, Валерия (2015) Slovenská katolícka moderna a jej genéza В сб. Диалогични пространства – доклади от Юбилейна славистична международна конференция, В. Търново 2015 г.

Тодорова, Валерия (2015) Словашкият романтизъм – модерност и традиция Изд. „Ровита“, В. Търново, 2015 г. ISBN- 978-9-54891-435-2 COBISS.BG-ID 1271479780

Тодорова, Валерия (2015) Словашкият романтизъм като литературна и културна идентичност Велико Търново: Проглас:филологическо списание. - ISSN 0861-7902 (Год. 24, кн. 1, 2015, с. 121-129) COBISS.BG-ID - 1273983460

Тодорова, Валерия (2008) Интеркултурни контексти на символа в поезията на словашката католическа модерна литература Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029 (Т. 46, кн. 1, сб. Б, 2008, с. 275-281) COBISS.BG-ID - 1249684964

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/