Публикации Катедра "Компютърни системи и технологии" / Department of Computer Systems and Technologies


Асенов, Олег (2018) Performance Optimization in Heterogeneous Wireless Access Networks Based on User Heat Maps 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2018

Асенов, Олег (2017) Multilayered Distributed Routing for Power Efficient MANET Performance Springer Wireless Personal Communications

Асенов, Олег (2016) Layered routing algorithm for sustainable MANET operation 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2016

Асенов, Олег (2015) Improved open loop power control for LTE uplink 2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 20

Асенов, Олег (2015) Risk assessment based LTE HetNet uplink power and interference control 2015 2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2015

Асенов, Олег (2014) Combined power and inter-cell interference control for LTE based on role game approach Springer US

Асенов, Олег (2013) “Resource Management Based on Dynamic Users Association for Future Heterogeneous Telecommunication Access Infrastructures”, Springer Journal, Wireless Personal Communications, vol. 78, no. 3, pp. 1595-1611, 2014, DOI: 10.1007/s11277-014-1911-z. (JCR Thompson Reuters: 0.979 (2013); Indexed By: Scopus, Google Scholar). Springer US

Асенов, Олег (2013) Heuristic approach to dynamic uplink power control in LTE IEEE Xplore: 30 September 2013

Бялмаркова, Петя (2020) Organization of the interface of games and applications, developed for children with intellectual disability International Conference on Technics, Technologies and Education - ICTTE 2020

Бялмаркова, Петя (2019) Подходи и начини за изграждане на проекти по дисциплината „Компютърна графика” при специалности от област лингвистика Scientific Conference of Young Researchers, Faculty of Mathematics and Informatics Veliko Tarnovo University, 2019

Бялмаркова, Петя (2018) Cloud Computing as modern education technology and interactive environment International Symposium “Education 21”, Veliko Turnovo, 2018

Бялмаркова, Петя (2018) Possibilities and applications of cloud computing in the educational process Eastern Academic Journal, Issue 4, December, 2018, ISSN 2367-738

Бялмаркова, Петя (2015) 3D Technologies - A Revolution in Education and Training Международная научная конференция «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РЕГИОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» Сборник статей, Белово, Россия

Бялмаркова, Петя (2015) 3D технологиите като електронен образователен ресурс Сборник доклади Юбилейна международна научна конференция „25 години факултет Математика и информатика“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България

Бялмаркова, Петя (2015) Антиплагиат – характеристика и приложение VIII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании" (КузГТУ), Филиал КузГТУ в г. Белово, Россия

Бялмаркова, Петя (2015) Библиотерапията: философски концепции и перспективи за прилагане в сферата на библиотекознанието VIII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании" (КузГТУ), Филиал КузГТУ в г. Белово, Россия

Бялмаркова, Петя (2014) 3D обучителен модул за автостереоскопичен дисплей Journal Computer & Communications Engineering, No 1/2014,ISSN 1314-2291, София, България.

Бялмаркова, Петя (2013) Approaches in Creation of 3D Content for Autostereoscopic Displays The 2nd International Virtual Conference - ICTIC 2013, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Thomson Ltd, Vol. 2, Issue: 1, ISBN: 978-80-554-0648-0, Zilina, Slovakia

Бялмаркова, Петя (2011) 3D Technologies in e-Learning Proceeding of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society – e-Learning ’11, European Thematic Network Teaching, Researching and Inovation in Computing Education, ISBN: 978-606-505-460-8, Bucharest, Romania.

Бялмаркова, Петя (2011) Анализ на развитието на 3D технологиите за визуализация Майски четения “Дни на науката 2011”, Велико Търново, България.

Вълчева, Доника (2019) Application of semantic technologies in bibliographic databases: A literature review and classification. Electronic Library

Вълчева, Доника (2019) Body Sensors Monitoring System for Increasing E-Learning Effectiveness. 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, ISMSIT 2019 – Proceedings

Вълчева, Доника (2019) Graph-Based Representation of Customer Reviews for Online Stores 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, ISMSIT 2019 – Proceedings

Вълчева, Доника (2018) A Model For Pseudo-Cloud Hosted E-Learning Module For Collaborative Learning. 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, ISMSIT 2018. Ankara Turkey, DOI: 10.1109/ISMSIT.2018.8567263, Publisher: IEEE. Electronic ISBN: 978-1-5386-4184-2. Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5386-4185-9.

Вълчева, Доника (2018) Изследване на възможностите за повишаване персонализацията на обучението в средното училище чрез използване на ИКТ. Сп. Математика, компютърни науки и образование, том 1, брой1, 2018. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново. ISSN 2603-4670, (pp. 20-30).

Вълчева, Доника (2017) Social - Oriented applications of the folklore heritage for the needs of the non-formal learning and cultural tourisms Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, 2017, 1, pp. 51–59

Вълчева, Доника (2016) VIRTUAL COLLABORATION AND TEAM MANAGEMENT IN AN ONLINE ENVIRONMENT International Conference on e-Learning’16, Bratislava, Slovakia

Вълчева, Доника (2016) Virtual collaborative learning International Scientific Conference, 18 – 19 November 2016, Gabrovo, Bulgaria

Вълчева, Доника (2015) 4D Model of E-Learning Международна научна конференция “Е-Learning”, Берлин, Германия, 11-12 Септември, 2015.

Вълчева, Доника (2015) A Virtual Infrastructure for Collaborative Learning Десети международен симпозиум “Приложна информатика”, Обуда, Унгария, 11 Ноември 2015.

Вълчева, Доника (2014) A 3D Model for Adaptive Multi-Lingual Online Assessment International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’14, Rousse, Bulgaria ISBN 978-1-4503-2753-4, (pp.357-363).

Вълчева, Доника (2014) Personalized e-courses for students in Computer science International conference on e-Learning’14, Spain, 12. 09. 2014, ISBN 978-954-712-611-4, (pp. 261-267).

Вълчева, Доника (2014) Софтуерни технологии Издателство Фабер, В. Търново, 2014. ISBN 978-619-00-0152-2.

Вълчева, Доника (2013) Appropriate Learning Tools and Approaches According to the Different Learning Styles and Collaboration Skills of the Students ICEST, 2013, Vol. 1, ISBN 978-9989-786-90-7, Ohrid, Macedonia (pp. 551-554).

Вълчева, Доника (2013) Serious games and computer simulations in e-learning. Юбилейна научна конференция с международно участие 45 години катедра "Компютърни науки и технологии", 30 години специалност "Компютърни системи и технологии", 27-28 септември, 2013 г., Варна, България, сп. „Компютърни науки и технологии”, Година XI, Брой 2/2013, ISSN 1312-3335, (pp. 40-46).

Вълчева, Доника (2012) Methods and tools for increasing the effectiveness of e-learning. Methods, tools and new developments for E-learning INTECH, ISBN 978-953-51-0029-4, (pp.75-92)

Вълчева, Доника (2010) 3D Model of E-Learning International Conference on Computer Systems and Technologies. CompSysTech, 2010, Sofia, Bulgaria.ACM ISBN 978-1-4503-0243-2, (pp.359-364).

Вълчева, Доника (2010) Мултимедийни компютърни системи Издателство Фабер, В. Търново, 2010. ISBN 978-954-400-310-4.

Вълчева, Доника (2009) Structuring Multimedia Scenarios According to the Different Learning Modalities. EATIS 2009, Prague, Czech Republic, Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship.ACM New York, NY, USA ©2009, ISBN 978-1-60558-398-3.

Вълчева, Доника (2008) BLOG as a container for preservation and sharing Memory Line entities. Tell me a (digital) story: Memory line project., 2008, ISBN 978-954-775-974-9, (pp.157-172). Издателство Фабер, В. Търново

Вълчева, Доника (2008) Investigation of the focus group in Romania. Tell me a (digital) story: Memory line project., 2008, ISBN 978-954-775-974-9, (pp.224-227). Издателство Фабер, В. Търново

Вълчева, Доника (2008) Разработване и управление на проекти, ISBN 978-954-400-192-6. Издателство Фабер, 2009г.

Вълчева, Доника (2008) Digital preservation. Tell me a (digital) story: Memory line project.ISBN 978-954-775-974-9, (pp.140-156) Издателство Фабер, В. Търново

Вълчева, Доника (2008) Студентски старт в бизнеса. Фабер, В. Търново, 2008. ISBN 978-954-775-981-7. Фабер, В. Търново

Вълчева, Доника (2007) Мутимедиен хардуер Издателство Фабер, В. Търново, 2007. ISBN 978-954-775-786-8.

Гълъбов, Мирослав (2021) Adapting a method for tracking the movement of the camera in the visualization of augmented reality. Paper presented at the International Conference on Technics, Technologies and Education, Yambol, Bulgaria, 4-6 November 2020. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 1031(2021), pp. 1-8. Online ISSN: 1757-899X, Print ISSN: 1757-8981 DOI 10.1088/1757-899X/1031/1/012064

Гълъбов, Мирослав (2021) CHALLENGES TO THE SECURITY OF USERS USING FACEBOOK APPLICATIONS Applied Researches in Technics Technologies and Education 9(2):80

Гълъбов, Мирослав (2021) Research Problems and Methods in Big Data Analytics for Knowledge Discovery from Customer Feedback 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT)

Гълъбов, Мирослав (2021) Semantic Web Technologies for Big Data Modeling from Analytics Perspective: A Systematic Literature Review Baltic Journal of Modern Computing, Vol. 9 (2021), No. 4, 377-402

Гълъбов, Мирослав (2021) Solving IoT Security and Scalability Challenges with Blockchain 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT)

Гълъбов, Мирослав (2020) Real-time data integration AWS Infrastructure for Digital Twin. Paper presented at the 21-st International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, 19 June 2020. Ed. by Tzvetomir Vassilev, R. Trifonov. New York: Association for Computing Machinery, 2020, pp. 223-228, ISBN: 978-1-4503-7768-3.

Гълъбов, Мирослав (2020) Гълъбов, Мирослав. Съвременни технологии за обработка и визуалиция на 3D изображения. Велико Търново: изд. Фабер, 2020. – 108 с. ISBN 978-619-00-1169-9. (второ преработено и допълнено издание) COBISS.BG-ID - 41631752 https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/41631752

Гълъбов, Мирослав (2019) Application of Non-Relational Databases in the Social Networks BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 2019, Volume 10, Issue 4, pages: 56-72 | doi:10.18662/brain/05

Гълъбов, Мирослав (2019) Body Sensors Monitoring System for Increasing e-Learning Effectiveness 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies October 11-12-13, 2019, Ankara, Turkey

Гълъбов, Мирослав (2019) Graph-Based Presentation of Customer Reviews for Online Stores 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies October 11-12-13, 2019, Ankara, Turkey

Гълъбов, Мирослав (2015) 3D Multi-View reconstruction algorithms Computer & Communications Еngineering, Vol. 8, No. 2/2015,pp.69-71, ISSN 1314-2291.

Гълъбов, Мирослав (2015) A Real Time 2D To 3D Image Conversion Techniques Interational Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT), Volume 4, No 1, 2015, pp.297-304, ISSN:2319-5967

Гълъбов, Мирослав (2015) RANSAC ROBUST ESTIMATION ALGORITHM OVERVIEW VIII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", г.Белово, Россия, 05-06 март 2015.

Гълъбов, Мирослав (2015) Visualization of Three-Dimensional Geometric Models in a Stereoscopic Information System 10th Annual South East European Doctoral Student Conference (DSC2015), Thessaloniki, Greece, 2015.

Гълъбов, Мирослав (2015) Въведение в компютърното зрение изд.Фабер, стр.112, ISBN 978-619-00-0189-8, 2015.

Гълъбов, Мирослав (2014) 3D DCT multiview autostereoscopic image compression, Proceedings of EIIC 2014, Zilina, Slovakia,2014,pp.506-509, ISSN 1338-7871

Гълъбов, Мирослав (2014) Oбработката и трансфера на образи, като обект в електронното здравеопазване, Международная научная Интернет-конференция, г.Белово, Россия, 18-19 декабря 2014,pp.102-105, ISBN 978-619-208-011-2

Гълъбов, Мирослав (2014) 2D to 3D conversion algorithms Proceedings of RCITD 2014, Zilina, Slovakia,2014,pp.91-93, ISSN 1339-5076

Гълъбов, Мирослав (2014) 3D Capturing with Monoscopic Camera Radioengineering, Volume 23, Number 4, December 2014,pp.1208-1212, ISSN 1210-2512.

Гълъбов, Мирослав (2014) Depth map generation for the automatic 2D–3D conversion Proceedings of ARSA 2014, Zilina, Slovakia,2014, pp.350-353, ISSN 1338-9831

Гълъбов, Мирослав (2014) Рендиране базирано на дълбочината на изображенията за многоизгледни стереоскопични дисплеи Международная научная Интернет-конференция, г.Белово, Россия, 18-19 декабря 2014,pp.57-63, ISBN 978-619-208-011-2

Гълъбов, Мирослав (2014) Съвременни технологии за обработка и визуалиция на 3D изображения изд.Фабер, ISBN 978-619-00-0130-0, 2014.

Гълъбов, Мирослав (2013) How to improve Wireless Router Performance with Open-Source Firmware Computer & Communications Еngineering, Vol. 7, No. 1/2013,pp.69-71, ISSN 1314-2291.

Гълъбов, Мирослав (2013) Methods of Medical Images Obtaining, a Comparative Analysis and Contextual Problems in the Received Images Computer Science and Technologies,No1/2013,pp.182-193, ISSN 1312-3335

Гълъбов, Мирослав (2013) Електронен учебник по “Електронен бизнес” http://www.tuj.asenevtsi.com/eBusiness/Index.htm - 2013.

Гълъбов, Мирослав (2012) PEER-TO-PEER WIRELESS NETWORK BASED ON OPEN SOURCE LINUX ROUTERS XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST'2012)

Гълъбов, Мирослав (2009) APPLICATION OF THE SOFTWARE OF MATWORKS FOR THE PROCESSING OF MEDICAL IMAGES AND DATA International scientific conference UNITECH’09, Gabrovo,2009,pp.I-549-553, ISSN 1313-230Х

Гълъбов, Мирослав (2009) PROBLEMS CONCERNING THE VISUALIZATION OF IMAGES AND THE FORMATION OF THREE-DIMENSIONAL FRAME WITH 3D-DISPLAYS 12 th International Conference on Interactive Computer aided learning 2009, Villach, Austria.

Гълъбов, Мирослав (2008) Classification and technologies for 3D Video Displays International scientific conference UNITECH’08, Gabrovo,2008,pp.I-401-407, ISSN 1313-230Х

Гълъбов, Мирослав (2005) Съкращаване на информационния излишък чрез дискретно косинусово преобразуване при наземна цифрова телевизия сп."Електротехника и електроника",бр.1-2,2005, pp.69-75, ISSN 0861-4717

Гълъбов, Мирослав (2004) DTMF Tone Detection Implementation Using DSP сп.”Автоматика и Информатика”

Гълъбов, Мирослав (2004) Implementation of IMDCT Block of an MP3 Decoder trough Optimization on the DCT Matrix Radioengineering, Dec.2004, vol.13,n.4

Гълъбов, Мирослав (2004) MATLAB implementation of IMDCT used in MP3 de-coding ЮНК"Образоването в глобализиращия се свят" ВТУ, В.Търново

Гълъбов, Мирослав (2003) Fractal Image Compression CompSysTech '03 Proceedings of the 4th international conference conference on Computer systems and technologies: e-Learning , pp.320-326,Sofia. ISBN:954-9641-33-3, doi:10.1145/973620.973673

Гълъбов, Мирослав (2003) The Discrete Wavelet Transform International Applied Scientific Conference COMPUTER SCIENCE

Гълъбов, Мирослав (2001) Архитектура на съвременна радиокомуникационна система Научна конференция' 2001 с международно участие на ВВОВУ "В.Левски"

Гълъбов, Мирослав (2001) Цифрова междинночестотна технология за 3G системи Научна конференция' 2001 с международно участие на ВВОВУ "В.Левски"

Гълъбов, Мирослав (2001) Performance of time division duplex CDMA mobile communication Journal of applied electromagnetism.Dec.2000,V3,N3,Athens,Greece

Гълъбов, Мирослав (2001) Sign Area Conversion of Radar Images Journal of applied electromagnetism. Dec.2000,V3,N3,Athens,Greece

Гълъбов, Мирослав (2001) Основна компютърна подготовка - част 3. Интернет. Презентации.(Internet Explorer, Power Point ) изд.Фабер,В.Търново, 2001. ISBN 954-775-043-7

Гълъбов, Мирослав (2001) Проектиране на КИХ филтър с минимални пулсации с помощта на бързо преобразуване на Фурие. Юбилейна научна се-сия с международно участие на ВВМУ "Н.Вапцаров", Варна

Гълъбов, Мирослав (2001) Проектиране на цифров радиоприемник на базата на сигнален процесор. Юбилейна научна се-сия с международно участие на ВВМУ "Н.Вапцаров", Варна

Гълъбов, Мирослав (2000) Estimation DSP processor's performance CompSysTech '00 Proceedings of the conference on Computer systems and technologies, pp.1101-1105, DOI: 10.1145/365143.365320

Гълъбов, Мирослав (1999) Основна компютърна подготовка - част 3. Интернет и Мултимедия. . изд.Абагар, В.Търново, 1999. ISBN 954-427-385-9

Гълъбов, Мирослав (1999) Особености при проектирането на системи използващи сигнални процесори. Месец на науката - Варна'99, Варна

Гълъбов, Мирослав (1999) Сигналните процесори - основа на съвременната цифрова обработка на сигналите. Дни на науката '99, В.Търново

Гълъбов, Мирослав (1997) Теория и приложение на цифровата обработка на сигналите. Издателство "Св.Г.Победоносец" гр.София

Гълъбов, Мирослав (1994) Един метод за визуализация на двумерни сигнали Научна сесия на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

Гълъбов, Мирослав (1989) Спектрален анализ и изобразяване на двумерни сигнали Научна сесия на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

Калушков, Теодор (2020) A Beacon-Based Indoor Positioning System for Location Tracking of Patients in a Hospital 2nd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications 2020

Калушков, Теодор (2020) Modern Virtual Reality Headsets 2nd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications 2020

Калушков, Теодор (2019) Body Sensors Monitoring System for Increasing E-Learning Effectiveness International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 2019

Калушков, Теодор (2019) Graph-Based Representation of Customer Reviews for Online Stores “International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 2019

Калушков, Теодор (2018) A Model for Pseudo-Cloud Hosted E-Learning Module for Collaborative Learning 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 2018, Kızılcahamam/Ankara, Turkey

Калушков, Теодор (2017) РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ ИЗДАТЕЛСТВО "РОВИТА" - гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Калчев, Стефан (2018) Customer Feedback Text Analysis for Online Stores Reviews in Bulgarian IAENG International Journal of Computer Science, Vol. 45, No. 4, 2018, pp. 560-568, ISSN: 1819-9224 (online version); 1819-656X (print version), https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85057385056&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=e75e6ed7ca8cca9a911939cee6cd0015&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857204829482%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

Калчев, Стефан (2018) Customer Feedback Text Analysis for Online Stores Reviews in Bulgarian IAENG International Journal of Computer Science, Vol. 45, No. 4, 2018, pp. 560-568, ISSN: 1819-9224 (online version); 1819-656X (print version), https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85057385056&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=e75e6ed7ca8cca9a911939cee6cd0015&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857204829482%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

Калчев, Стефан (2013) Data PER Model CompSysTech’13 Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria, June 28-29, 2013.

Калчев, Стефан (2013) Data PER Model CompSysTech’13 Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria, June 28-29, 2013.

Калчев, Стефан (2013) Extended Information Model (EIM) John Atanasoff Celebration days – 110th Anniversary International Conference Аutomatics And Informatics’2013, Sofia, Bulgaria, 3-7 October 2013.

Калчев, Стефан (2013) Extended Information Model (EIM) John Atanasoff Celebration days – 110th Anniversary International Conference Аutomatics And Informatics’2013, Sofia, Bulgaria, 3-7 October 2013.

Калчев, Стефан (2013) Method for data modeling with PER International Conference on Information Technologies (InfoTech-2013), Varna, Bulgaria, 19-20 September 2013.

Калчев, Стефан (2013) Method for data modeling with PER International Conference on Information Technologies (InfoTech-2013), Varna, Bulgaria, 19-20 September 2013.

Калчев, Стефан (2013) Метод за разработка на разширен информационен модел сп. „Компютърни науки и технологии”, Варна, ISSN 1312-335, год. XI, бр. 1/2013.

Калчев, Стефан (2013) Метод за разработка на разширен информационен модел сп. „Компютърни науки и технологии”, Варна, ISSN 1312-335, год. XI, бр. 1/2013.

Калчев, Стефан (2011) Methods for creation of Enterprise Architecture International Conference on Information Technologies (InfoTech-2011) Varna, Bulgaria, 15-16 September 2011.

Калчев, Стефан (2011) Methods for creation of Enterprise Architecture International Conference on Information Technologies (InfoTech-2011) Varna, Bulgaria, 15-16 September 2011.

Калчев, Стефан (2010) Component model of the enterprise architecture Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2010) Varna, Bulgaria, 16-17 September 2010.

Калчев, Стефан (2010) Component model of the enterprise architecture Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2010) Varna, Bulgaria, 16-17 September 2010.

Калчев, Стефан (2010) Using the „Building Blocks” for modeling data Международна научна конференция „Информатиката в научното познание 2010”, Варна, 2010.

Калчев, Стефан (2010) Using the „Building Blocks” for modeling data Международна научна конференция „Информатиката в научното познание 2010”, Варна, 2010.

Калчев, Стефан (2010) Модел на зрялост на информационните технологии Международна научна конференция “Информационни технологии в управлението на бизнеса”, Варна, 2010.

Калчев, Стефан (2010) Модел на зрялост на информационните технологии Международна научна конференция “Информационни технологии в управлението на бизнеса”, Варна, 2010.

Калчев, Стефан (2008) Educational Process Model CompSysTech’2008, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June 2008.

Калчев, Стефан (2008) Educational Process Model CompSysTech’2008, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June 2008.

Калчев, Стефан (2005) Модел на система за информационна сигурност НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Калчев, Стефан (2005) Модел на система за информационна сигурност НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Калчев, Стефан (2005) Пирамидален модел на система за електронно обучение НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Калчев, Стефан (2005) Пирамидален модел на система за електронно обучение НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Калчев, Стефан (2000) Пирамидален модел на Гражданска информационна система CompSysTech’2000 – Bulgarian Computer Science Conference, Sofia, Bulgaria, 22-23 June 2000.

Калчев, Стефан (2000) Пирамидален модел на Гражданска информационна система CompSysTech’2000 – Bulgarian Computer Science Conference, Sofia, Bulgaria, 22-23 June 2000.

Калчев, Стефан (1999) Анализ и проектиране на Интранет Интернет - среда за нови технологии, В. Търново, 1999.

Калчев, Стефан (1999) Анализ и проектиране на Интранет Интернет - среда за нови технологии, В. Търново, 1999.

Калчев, Стефан (1999) Техники за проектиране на Web Интернет - среда за нови технологии, В. Търново, 1999

Калчев, Стефан (1999) Техники за проектиране на Web Интернет - среда за нови технологии, В. Търново, 1999

Милев, Васил (2015) Data Building Blocks - Taxonomy International Journal on Information Technologies and Security,volume 7 / 2015

Милев, Васил (2015) ДАННИ ГРАДИВНИ БЛОКОВЕ ПРИ ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ

Милев, Васил (2014) Taxonomy for describing of data building blocks Publishing House of Technical University - Sofia

Милев, Васил (2014) Концепция за използване на градивни блокове,при моделиране на данни Сборник с резюмета, Университетско издателство ”Св. Климент Охридски”, София 2014

Милев, Васил (2013) Creation Of Ontology For Enterprise Architecture VI Международная научно-практическая конференция “Инновации в Технология и Образовании” 2013

Милев, Васил (2013) Data PER Model CompSysTech'13 Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM ICPS Vol. 767, ACM Inc., NY, USA,

Милев, Васил (2013) Extended Information Model Publishing John Atanasoff Society Of Automatics And Informatics Bulgaria, Sofia, October 3 - 7, 2013

Милев, Васил (2013) Method For Data Modeling With PER Publishing House of Technical University - Sofia

Милев, Васил (2013) Архитектурата на данните като фундамент на архитектурата на предприятие ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Милев, Васил (2013) Таксономия на данни градивни блокове сп.„Компютърни науки и технологии”, год. XI, бр. 2/2013

Милев, Васил (2012) Онтология на архитектурата на предприятието Университетско издателство “Епископ К. Преславски“- Шумен

Милев, Васил (2011) 3D МОДЕЛ НА АРХИТЕКТУРА НА ДАННИТЕ Сборник доклади, УНСС, София

Милев, Васил (2011) Architectural approach, based synchronization business and information technology Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“- Шумен

Милев, Васил (2011) Methods for creation of Enterprise Architecture Publishing House of Technical University - Sofia

Милев, Васил (2011) The “Building Blocks” Concept Using for Modeling Data Publishing House of Technical University - Sofia

Милев, Васил (2011) Използване на таксономия при разработка на архитектура на данните Академично издателство “Ценов“- Свищов

Милев, Васил (2011) Развитие на ВУЗ през призмата на архитектурния подход. Съвременни измерения на качеството на висшето образование издателсво „Ай анд Би“, В. Търново, 2011

Милев, Васил (2010) Component model of the enterprise architecture Publishing House of Technical University - Sofia

Милев, Васил (2010) Multiple dimensions of Enterprise architectural description Бургас

Милев, Васил (2010) Using the „Building Blocks" for modeling data University publishing house VFU ”Chernorizets Hrabar”, Varna

Милев, Васил (2010) Модел на зрялост на информационните технологии ”, Издателство “Наука и икономика“ икономически университет- Варна

Милев, Васил (2010) Място и роля на ITIL сред методологиите за управление на ИТ услуги Университетско издателство ВТУ „Св. св Кирил и Методий

Николова, Марияна (2021) Digitalization of a math competition in a cloud environment Edulearn, 21, 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 5th - 6th of July, 2021, Pages: 4420-4428, Publication year: 2021

Николова, Марияна (2021) Model for the development of software project by students Edulearn, 21, 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 5th - 6th of July, 2021, Pages: 4448-4454, Publication year: 2021

Николова, Марияна (2021) The digital competence - benefits and fundamentals of modern-day functional literacy Сп. „Педагогика“, книжка 4/2021, година XCIII ( с. 451- 465)

Николова, Марияна (2021) Груповата работа при онлайн обучение – предимства, недостатъци и добри практики XIV Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", 26-27.03.2021, Сборник статей, Том 2, Кузбасский государственный технический университет, Кемерово, филиал Белово, Новосибирск, 2021 (с. 68-73)

Николова, Марияна (2020) Жизнен цикъл при разработване на софтуерен проект от ученици Journal of Mathematics, Computer Science and Education, vol. 3, №1, 2020 (120 - 126)

Николова, Марияна (2020) Обучението по компютърно моделиране – основа на дигиталната грамотност. Инновации в технологиях и образовании, Кузбасский государственный технический университет, Кемерово, Белово, Новосибирск, Велико-Тырново, Шумен, 2020 (67-72), Сборник статей, Том 2.

Николова, Марияна (2020) Създаване на интердисциплинарни образователни проекти от ученици за ученици. Кузбасский государственный технический университет, Кемерово, Белово, Новосибирск, Велико-Тырново, Шумен, 2020 (73-78), Сборник статей, Том 2.

Николова, Марияна (2019) An innovative approach to stereometry teaching at school, using the stereo system stereomv Електронно списание "Образование и квалификация" към ДЕПОКС, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методйй", Бр. 1, (30-41)

Николова, Марияна (2019) Cloud Technology - a key to developing the mobile and digital competences of students. Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Николова, Марияна (2019) Exploring the results of the IT education on the subject “Spreadsheets” at school Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Николова, Марияна (2019) Methodical tools for forming key competences on the subject "Spreadsheets" at school Journal “Mathematics, Computer Science and Education”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2019, ISSN 2603-4735 (Online), ISSN 2603-4670(Print)

Николова, Марияна (2019) Projects as an educational technology to increase the efficiency of information technologies training Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Николова, Марияна (2019) Unconventional lessons in computer modelling in elementary education. Национална конференция с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019

Николова, Марияна (2018) Cloud computing като съвременна образователна технология и интерактивна учебна среда Международен симпозиум "Образование 21", Велико Търново

Николова, Марияна (2018) Possibilities and applications of cloud computing in the educational process Eastern Academic Journal, Issue 4, December, 2018, (175-182), ISSN 2367-738

Николова, Марияна (2017) 3D computer model for personal fixator in orthopedic therapy International scientific conference Unitech, Gabrovo, 2017, (II 232-237), ISSN 1313-230X

Николова, Марияна (2017) The computer simulation - technological and educational aspects International scientific conference Unitech, Gabrovo, 2017, (IV 288-294), ISSN 1313-230X

Николова, Марияна (2015) 3D technologies as electronic educational resource Международна юбилейна конференция 25 години ФМИ, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2015, (124-129)

Николова, Марияна (2015) Active learning and developing skills and competencies for use of electronic services Кузбасский государственньи технический университет г.Белово, Россия, 2015, (132-137), ISBN 978-619-208-011-2

Николова, Марияна (2015) Improving security in Local Area Network Международна юбилейна конференция 25 години ФМИ, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2015 (65-71)

Николова, Марияна (2014) Concept for active learning with electronic educational resources Technical of university of Varna, Computer science and technologies, Year XII, Number 2/2014, (59-64), ISSN 1312-3335

Николова, Марияна (2013) PROJECTS AS AN EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING Юбилейна научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, 50 г. ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, 2013. (66-73), ISBN 978-619-208-007-5

Николова, Марияна (2013) SPECIFICS OF TASKS IN INFORMATION TECHNOLOGY AT SCHOOL, CREATING A PROBLEMATIC SITUATION Педагогически алманах, ПФ – ВТУ “Св.св.Кирил и Методий” В.Търново, 2/2013 (162-177), ISSN 1310-358X

Николова, Марияна (2013) Three models of electronic applications for computer-assisted learning in school Technical of university of Varna, Computer science and technologies, Year XI, Number 2/2013, (83-90), ISSN 1312-3335

Николова, Марияна (2012) Characteristics and Forms of the Electronic Assessment of the Knowledge Proceedings, Русе Volume 51, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2012, (93-98), ISSN 1311-3321

Николова, Марияна (2012) Problem-based learning approach in Information Technology Proceedings, Ruse Volume 51, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2012, (59-65), ISSN 1311-3321

Николова, Марияна (2012) The computer in education - innovative technology, training of teaching staff and didactical practice in the school Педагогически алманах, ПФ – ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2012 г., (110-147), ISBN 1310-358Х

Николова, Марияна (2012) Електронен курс по информатика и информационни технологии за средното училище CD, София, 2012 г., ISBN 978-954-92864-3-4.

Николова, Марияна (2012) Проблемно-базираният и проектният подход в обучението по информационни технологии – необходимост и възможности Издателство Абагар, В.Търново, 2012 г., ISBN 978-619-168-003-0.

Николова, Марияна (2012) Электронные оценки знаний - формы и программные решения III международная научно-техническая конференция “Современные информационные технологии в образовании и научных исследованиях (Ситони-2012), Донецкий национальный технический университет, Донецк, 2012 (173-180), ISBN 978-966-430-126-5

Николова, Марияна (2012) Электронный мультимедийный курс по информатике и по информационным технологиям Международной научно-практической конференции „Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании”, Тверь, 2012, (145-152), ISBN 978-5-7609-0740-0

Николова, Марияна (2011) Advantages, structure and capabilities of the electronic assessment system International Scientific Conference “Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST`11”, Nish, 2011, http://icestconf.org.

Николова, Марияна (2011) Information systems for e-assessment, storage and analysis of the results of the learning process International scientific conference - UniTech, 18 – 19 November 2011, Gabrovo, 2011, (III 319-324), ISSN 1313-8251

Николова, Марияна (2011) Ръководство за провеждане на педагогическата практика по информатика и информационни технологии Издателство Абагар, В.Търново 2011 г., ISBN 978-954-427-928-3.

Николова, Марияна (2011) Създаване на умения за работа в екип и развитие на творческото мислене при създаване на проекти в училище IV национална конференция “Образованието в информационното общество”, Пловдив, 2011, (239-248), ISBN 1314-0752

Николова, Марияна (2011) Увод в Информатиката и компютърните науки Издателство Фабер, В.Търново, 2011 г., ISBN 978-954-400-433-0.

Николова, Марияна (2010) The essence and the structure of the online questionnaires in the education International Journal on Information Technologies & Security, № 4, 2010 (57-62), ISSN 1313-8251

Николова, Марияна (2009) Knowledge And Skills Of The Teachers, Necessary For Ensuring The Effectiveness Of E-Learning International conference „E-learning and knowledge society`09”, Berlin, 2009, (266-271), ISBN 1313-9207

Николова, Марияна (2009) The role of Computer Assisted Assessment System as an instrument for assessing and improving the students` knowledge and competence International Conference ICT “Interactive Computer Aided Learning”, Vilach - Austria, 2009, (1085-1089), ISBN 978-3-89958-481-3

Николова, Марияна (2009) Необходими знания и компетенции на преподавателите за ефективно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии за модерно образование Международна конференция “Информационните технологии за новото образование”, ICT DAYS 2009, София, 2009.

Николова, Марияна (2008) Collaborative learning through multimedia interaction International conference “E-learning conference `06” Coimbra, Portugal, 09.2006, (1.6.1-4)., ISBN 978-989-20-0350-4

Николова, Марияна (2008) Teacher`s role in preparing students for team work during information technology classes International conference “Computing methods in science and education”, Varna, 2008 г., (151-160), ISBN 978-954-577-569-7

Николова, Марияна (2008) Функции и систематизация на задачите в обучението по информационни технологии Научно-приложна конференция 105 години от рождението на Джон Атанасов, Университетско издателство „Епископ К.Преславски”, Шумен, 2008, (282-289), ISBN 978-954-577-539-0

Николова, Марияна (2007) Improving the Quality of E-learning by Semantic Web Approach International conference „E-learning conference`07”, Istanbul, Turkey, 2007 (107-112), ISBN 978-975-6437-75-9

Николова, Марияна (2007) Необходими знания и компетенции на преподавателите за ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на образованието. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2007 г., бр.1-2, (135-146), ISSN 1310-358X

Николова, Марияна (2007) Проблемният подход в обучението по информационни технологии Педагогически алманах, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2007 г., бр.1-2, (120-134), ISSN 1310-358X

Николова, Марияна (2006) Professionals Profiles as Users of Information and Communication Technologies International conference “New Schooling Through Citizenship Practice: Contents and Process”, Granada, 2006 , (227-234), ISBN 978-954-775-711-0

Николова, Марияна (2006) Teacher’s knowledge skills for teaching through ICT International conference “Edu-world 2006”, Pitesti, Rumania, 2006, (IV 116-122), ISBN (10) 973-690-539-Х

Николова, Марияна (2006) Training of pedagogical staff on purpose to integrate the information and communication technologies in the teaching process International conference - Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmers, Granada, 2006, (151-159), ISBN 80-7290-236-9

Николова, Марияна (2006) Алгоритмизация на обучението по Информационни технологии в училище. Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”, Издателство „Слово”, В.Търново, 2006 г. (440-446).

Николова, Марияна (2006) Информационни технологии V-VIII клас, учебно пособие за учители Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново 2006 г., ISBN 978-954-524-536-7.

Николова, Марияна (2006) Специфика и проблеми при изучаване на модул “Операционни системи” в задължителната общообразователна подготовка по “Информатика” в училище Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, Издателство „Слово”, В.Търново, 2006, (447-452).

Николова, Марияна (2005) The integration of the multimedia technologies in the teaching process International conference „E-Learning and the Knowledge society”, Berlin, Germany, 2005, (219-234), ISBN 90-70963-922

Николова, Марияна (2005) Информационните и комуникационните технологии като обект на изучаване в българското училище – учебни дисциплини, учебно съдържание, стратегии и проблеми Педагогически алманах, Педагогическо списание на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2005, бр.1-2, (108-125).ISSN 1310-358X

Николова, Марияна (2004) Дидактически аспекти при използване на съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението Юбилейна научна конференция – Образованието в глобализиращия се свят, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2004, (258-261), ISBN 978-954-524-608-1

Николова, Марияна (2004) Методически аспекти и роля на задачите в общообразователната компютърна подготовка. Юбилейна конференция „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 г. от рождението на Джон Атанасов, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Издателство Фабер, В.Търново, 2004 г. (213-220), ISBN 954-775-289-8

Николова, Марияна (2004) Основен курс за компютърно обучение. Приложна компютърна подготовка - Windows, Word, Excel, Internet Издателство Сириус4, В.Търново 2004 г., ISBN 954-8582-20-1.

Николова, Марияна (2004) Създаване на мултимедийна презентация в клас от ученици за ученици Юбилейна конференция „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 г. от рождението на Джон Атанасов, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Издателство Фабер, В.Търново, 2004, (233-240), ISBN 954-775-289-8

Николова, Марияна (2003) Аспекти при използване на мултимедийна компютърна презентация в училище Международна научно-практическа конференция, Стопанска академия, Академично издателство „Д.А.Ценов”, Свищов, 16-18 октомври, 2003, (433-439).

Николова, Марияна (2002) Information system for university International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2002, София, 2002, (III. 2 1-6).

Николова, Марияна (2001) Computer in all stages of education International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2001, София, 2001, (IV.15 1-5),ISBN 954-9641-25-2

Николова, Марияна (2001) Education information system International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2001, София, 2001, (IV. 7 1-7), ISBN 954-9641-25-2

Николова, Марияна (2001) Educational and humanitarian aspects of training in computer and information technologies in school International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’01, София, 2001, (IV. 8 1-5), ISBN 954-9641-25-2

Николова, Марияна (2001) Обучението по компютърни и информационни технологии за възрастни Научна конференция „Математика и методика на обучението по математика и информатика”, Сборник научни трудове, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шуменски Университет, Шумен, 2001, (136-140), ISBN 955-577-159-3

Николова, Марияна (2001) Практически справочник – Windows, Word, Excel Издателство Сириус4, В.Търново 2001 г., ISBN 954-8582-09-0.

Николова, Марияна (2001) Специфични методи на обучението по компютърни и информационни технологии Научна конференция „Математика и методика на обучението по математика и информатика”, Сборник научни трудове, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шуменски Университет, Шумен, 2001 г. (141-144), ISBN 955-577-159-3

Николова, Марияна (2001) Училищен курс по информатика и информационни технологии Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново 2001 г., ISBN 954-524-269-8.

Николова, Марияна (2000) Виртуална класна стая Трета научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии в информационното общество”, Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2000, (кн.5, 164 -170), ISBN 954-524-244-2

Николова, Марияна (2000) Информационното общество днес - характеристики, сигурност и инвестиции. Трета научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии в информационното общество”, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2000 г. (кн.5, 80-88), ISBN 954-524-244-2

Николова, Марияна (1999) Модел на интегрирана информационна система в образованието и мястото на Интернет в нея. Втора научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии в информационното общество”, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, В.Търново, 1999 г. (кн.3, 211-218), ISBN 954-683-097-6

Петков, Емилиян (2021) Accelerometer Sensor Network For Reliable Pothole Detection 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, ISMSIT, Turkey

Петков, Емилиян (2021) An Approach to Development of Virtual Reality Training Systems 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, ISMSIT, Turkey

Петков, Емилиян (2020) А Beacon-Based Indoor Positioning System for Location Tracking of Patients in а Hospital International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Ankara, Turkey

Петков, Емилиян (2020) 3D TECHNOLOGIES IN STEREOMETRY TRAINING International Conference on Innovations in Science and Education, March 18-20, Prague, Czech Republic

Петков, Емилиян (2020) Modern virtual reality headsets International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Ankara, Turkey, 2020.

Петков, Емилиян (2020) Virtual Reality Training System for Specialists Who Operate on High-Voltage Switchgears in an Oil Plant in Russia CompSysTech'2020, Russe

Петков, Емилиян (2019) Study of 3D Technologies for Web Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Conference Proceedings, Vol. 9, Burgas, Bulgaria: Institute of Mathematics and Informatics - BAS, 2019. ISSN: 1314-4006, elSSN: 2535-0366, Sofia

Петков, Емилиян (2018) APPROACH FOR MESH OPTIMIZATION AND 3D WEB VISUALIZATION Eastern Academic Journal, ISSN: 2367–738, Issue 3, pp. 46-52, September, 2018

Петков, Емилиян (2018) WOLFRAM CLOUD - Cloud-based development platform for computations, analysis, visualizations and programming Amazon

Петков, Емилиян (2018) ИЗУЧАВАНЕ НА СТЕРЕОМЕТРИЯ В СРЕДЕН КУРС ПОСРЕДСТВОМ 3D ТЕХНОЛОГИИ International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS`2018, София

Петков, Емилиян (2017) A Concept Of Interrelated Systems For Development And Distribution Of Virtual And Augmented Reality Content And Ap-Plications Informatika Journal, Volume XIX, No. 1, Budapest, 2017. pp. 19-26

Петков, Емилиян (2017) Анализ на технологии, подходи и методики за 3d обучение на ученици в стереометрия Eastern Academic Journal, ISSN: 2367–7384, Issue4, pp. 76-86, December, 2017

Петков, Емилиян (2016) CONVERSION AND RECONSTRUCTION. DISPLAYING OBJECTS IN THEIR REAL DIMENSIONS Eastern Academic Journal, Issue 4

Петков, Емилиян (2016) Development of web-based information system for visualization of three-dimensional models of museum exhibits Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage—DiPP2016, Veliko Tarnovo, Bulgaria

Петков, Емилиян (2015) Research of modern technologies and approaches for the development of Web-based information system for visualization of three-dimensional models of museum exhibits Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage—DiPP2015, Veliko Tarnovo, Bulgaria

Петков, Емилиян (2015) Visualization of Three-Dimensional Geometric Models in a Stereoscopic Information System 10th Annual South East European Doctoral Student Conference (DSC2015), Thessaloniki, Greece

Петков, Емилиян (2014) МОДЕЛ НА ИНТЕРАКТИВНА СТЕРЕОСКОПИЧНА СИСТЕМА ОТ КАМЕРИ. Международная научная конференция «Электронное правительство в регионах: проблемы и перспективы», Белово, 18-19 декабря, 2014.

Петков, Емилиян (2014) Основи на програмирането със C++ Издателство "Фабер", Велико Търново

Петков, Емилиян (2013) Approaches in Creation of 3D Content for Autostereoscopic Displays Information and Communication Technologies – International Conference, Žilina, Slovakia.

Петков, Емилиян (2013) Графично програмиране с OpenGL Издателство "Фабер", Велико Търново

Петков, Емилиян (2013) Основи на компютърната графика Издателство "Фабер", Велико Търново

Петков, Емилиян (2012) GENERATION OF STEREO IMAGES IN 3D GRAPHICS APPLICATIONS FOR STEREOSCOPIC AND NONSTEREOSCOPIC DISPLAYS International Journal of Advances in Science and Technology, Varna

Петков, Емилиян (2012) One Approach for Development of Software Modules Adding New Geometric Primitives in 3D Graphics Applications XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2012, Veliko Tarnovo, Bulgariа

Петков, Емилиян (2011) One Approach For Overlaying With Polygon Meshes ICEST

Петков, Емилиян (2011) RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR VIRTUAL REALITY AT UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO – PRESENT AND PROGNOSIS OF THE FUTURE CST Journal

Петков, Емилиян (2010) Educational Virtual Reality through a Multiview Autostereoscopic 3D Display Innovations in Computing Sciences and Software Engineering. Netherlands: Springer, 2010. pp. 505-508

Петков, Емилиян (2010) One Approach for Creation of Images and Video for a Multiview Autostereoscopic 3D Display International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’10, Sofia

Петков, Емилиян (2009) Development and Implementation of NURBS Models of Quadratic Curves and Surfaces Serdica Jurnal of Computing

Петков, Емилиян (2008) ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МОДЕЛИТЕ НА КРИВИ И ПОВЪРХНИНИ В КОМПЮТЪРНАТА ГРАФИКА гр. Велико Търново

Петков, Емилиян (2005) A B-Spline Model Of A Hyperbolic Paraboloid For Graphics Systems University of Russe, Bulgaria

Петков, Емилиян (2005) A Software Design Tool For Constructing Arcs Of Parabola In Graphics Systems SAI 2005, Sofia, Bulgaria

Петков, Емилиян (2005) One Method For Representing An Arc Of Ellipse By A Nurbs Curve SAI'2005, Sofia, Bulgaria

Петков, Емилиян (2005) One Method For Representing An Arc Of Hyperbola By A Nurbs Curve SAER'05, Varna, Bulgaria

Петков, Емилиян (2004) NURBS коники - програмен модел Международна научна конференция UniTech'04, Габрово, България.

Петков, Емилиян (2003) Докторантурата – възможност за научно развитие на младите хора семинар “Докторантурата – проблеми и решения”, Русе

Петков, Емилиян (2003) Компютърна симулация на движението на превозни средства по разписание в паркинг конференция с международно участие “Компютърни Науки”, Велико Търново

Петков, Емилиян (2002) Моделиране на повърхнини в компютърната графика международна конференция КомСисТех’02, София

Петков, Емилиян (2002) Основни принципи и алгоритми в моделирането на Безие и В-сплаин криви списание “Известия на Съюза на учените – Русе”, Серия 5, том 2, Русе

Петков, Емилиян (2001) Математически основи на кривите в компютърната графика международна конференция УниТех’01, Габрово

Петров, Мирослав (2021) Shearlet-Based Adaptive Noise Reduction in CT Images Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering

Петров, Мирослав (2020) Модели и алгоритми за извличане на информация в системите за уейвлет-базирано търсене по съдържание Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Петров, Мирослав (2019) WAVELET BASED SYSTEMS FOR SEARCHING FOR MAGNETIC RESONANCE IMAGES USING THE MATRIX OF MAXIMUM SINGULARITIES International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’15, 03.10 - 04.10.2019, София, 2019

Петров, Мирослав (2017) A MEDICAL IMAGE DENOISING METHOD USING SUBBAND ADAPTIVE THRESHOLDING BASED ON A SHEARLET TRANSFORM Serdica Journal of Computing, Vol 10, No 3-4, 2016(XI.2017) pp.219-230, ISSN: 1314-7897 – online, ISSN: 1312-6555 – print

Петров, Мирослав (2015) Многомащабни спектрални методи за индексиране на данни в пространството на Радон International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’15, 04.10 - 07.10.2015, София

Петров, Мирослав (2015) Текстурно базирани системи за търсене по съдържание XVIII Майски четения “Дни на науката 2014”, Велико Търново XVIII Майски четения “Дни на науката 2014”, изд. Фабер, Велико Търново, 2015, с. 81-86. ISSN 1314-2283, (COBBIS.BG-ID –1232486884)

Петров, Мирослав (2014) Content-based image retrieval for computer tomography images, using wavelet descriptors Serdica Journal of Computing, Vol 7, No 4, 2013 pp.333-342, ISSN: 1314-7897 - online ISSN: 1312-6555 - print

Петров, Мирослав (2013) A comparative wavelet analysis and a model of a content-based indexing and searching system in biomedical signal databases ТУ - София, Computer & Communications Engeneering,Vol. 7, No2, pp. 63-68, 2013

Петров, Мирослав (2011) A comparative analysis of stationary wavelet transform and repagulary wavelet transform in image recognition Ohrid, R. Macedonia, Sixth International Conference "Computer Science" 2011

Петров, Мирослав (2011) Разпознаване на медицински изображения на основата на двумерно стационарно уейвлет преобразувание Международна конференция XV Майски четения “Дни на науката 2011”, том 2, изд. Фабер, Велико Търново, 2011, с. 485-489, ISSN 1314-2283, (COBBIS.BG-ID –1232486884)

Петров, Мирослав (2010) Algorithm for machine recognition images with isolated perculiarities International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’10, 03.10-07.10.2010, Sofia, pp I-157_I-159, ISSN 1313-1850 (print), ISSN 1313-1869 (online), (COBISS.BG-ID – 1125145316)

Петров, Мирослав (2009) Приложение на уейвлет-максимумите в S - задачата за сигнали с изолирани особености International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’09, 29.09-04.10.2009, София, pp I-69_I-71, ISSN 1313-1850 (print), ISSN 1313-1869 (online), (COBISS.BG-ID – 1125145316)

Петров, Мирослав (2008) Investigation of the focus group in Romania, Tell me a (Digital) story: Memory Line Project Фабер , В. Търново

Петров, Мирослав (2008) Уейвлет анализ и приложенията му в някои хуманитарни науки,научно – практическа конференция “България в ЕС: Първи резултати” Горекс Прес, София

Петров, Мирослав (2007) Мултимедийни компютърни системи Фабер , В. Търново

Радоева, Росица (2021) Accelerometer Sensor Network For Reliable Pothole Detection 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, ISMSIT, Turkey

Радоева, Росица (2021) An Approach to Development of Virtual Reality Training Systems 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, ISMSIT, Turkey

Радоева, Росица (2016) AN APPROACH FOR GRAPHICAL USER INTERFACE DEVELOPMENT FOR STEREOSCOPIC VISUALIZATION SYSTEM Eastern Academic Journal, Issue 1, March, 2016, pp. 109-115, ISSN: 2367-7384

Радоева, Росица (2015) 3D технологиите като електронен образователен ресурс Юбилейна международна научна конференция 25 години факултет “Математика и информатика”

Радоева, Росица (2015) Visualization of three-dimensional models by stereoscopic application 10th Annual South East European Doctoral Student Conference (DSC2015), Thessaloniki, Greece

Радоева, Росица (2014) Модел на интерактивна стереоскопична система от камери International scientific conference "E-government in the regions: Problems and Prospects", Belovo - Russia

Радоева, Росица (2013) Концепция за система за тримерна визуализация „Наука и Бизнес Русе, Русенски университет, стр. 200 - 205, ISBN ISSN: 1314-9024

Стефанова, Милена (2019) Comparative analysis of 3D educational games development tools «Современные технологии в школе и вузе. Теория и передовой опыт. Перспективы внедрения электронного обучения в образовательные системы»: Сб. трудов V Междунар. науч.-практ. конф., 15-16 ноября 2019 г., г. Стерлитамак / отв. ред. С.С. Салаватова. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2019. – 183 с. ISBN 978-5-86111-688-6, стр. 23-27.

Стефанова, Милена (2018) Customer Feedback Text Analysis for Online Stores Reviews in Bulgarian IAENG International Journal of Computer Science, Vol. 45, No. 4, 2018, pp. 560-568, ISSN: 1819-9224 (online version); 1819-656X (print version), https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85057385056&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=e75e6ed7ca8cca9a911939cee6cd0015&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857204829482%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

Стефанова, Милена (2015) Mobile technologies and electronic governance Journal “Computer Modeling and New Technologies”, 19(4C)

Стефанова, Милена (2015) Mobile Technologies and Electronic Governance The 13th International Conference Information Technologies and Management 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia, 16-17 April 2015

Стефанова, Милена (2015) Модел за интегрирана полипараметрична идентификация при достъп от мобилно устройство до ИС за предоставяне на публични е-услуги. Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании“, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 5-6 март 2015

Стефанова, Милена (2013) Mobile Applications for Cultural and Historical Places “Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage”, International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2013.

Стефанова, Милена (2013) Контрол на достъп до мобилни приложения Национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационните технологии, Русе, Русенски университет, 2013.

Стефанова, Милена (2012) Access to E-government’ Services through Vein-code Biometric Identification 7th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, Madrid, Spain, 20-23 June 2012

Стефанова, Милена (2012) Identity Protection Accessing e-Government through the Biometric Authentication Methods 6th IEEE International Conference on Intelligent Systems IS’12, Bulgaria, Sofia, 6-8 September, 2012

Стефанова, Милена (2012) Integration of Biometrics to the E-Health XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST'12, 28-30 June 2012

Стефанова, Милена (2012) Mobile Access to Cultural and Historical Heritage Web Pages “Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage”, International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2012

Стефанова, Милена (2012) Model for user’s identity protection by access to web-applications / Модель для защиты идентичности потребителей при доступе к web-приложениям V Mеждународная научная конференция “Инновации в технологиях и образовании”, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 18-19 май 2012

Стефанова, Милена (2011) Approaches for the implementation of biometrics (Подходи за приложение на биометрията) Майски четения "Дни на науката 2011" Велико Търново, 27 май 2011 г.

Стефанова, Милена (2011) Biometrics - the Future Identity Management Solution XLVI International Scientific Conference ICEST 2011, Serbia, Nish, June 29 – July 1, volume 3, p.873-876.

Стефанова, Милена (2011) The New Books - Electronic and Portable XLVI International Scientific Conference ICEST 2011, Serbia, Nish, June 29 – July 1, volume 3, p.877-880.

Стефанова, Милена (2011) Интегрирано управление на идентичност Десета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново, 17-18 ноември 2011.

Стефанова, Милена (2010) Архитектурният подход, основа за синхронизация на бизнеса и информационните технологии МАТТЕХ 2010 научна конференция с международно участие, посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шумен

Стефанова, Милена (2009) Виртуализация дейността на централизирана информационна система за нуждите на регионален всекидневник. Национална научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии „Между традицията и модерността”, Велико Търново

Стефанова, Милена (2008) Educational Process Model (Модел на процес за обучение) съавтори: Тужаров Христо, Св.Аврамова, Ст.Калчев International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’2008, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June 2008.

Стефанова, Милена (2007) Teaching and Study into Internet Society Turkey

Стефанова, Милена (2007) Преглед, анализ и изисквания за унифициране на файлови формати при дигитализация на фолклорни архиви First Balkan Scientific Conference “The Science, The Education and The Art in 21st Century”, Благоевград

Стефанова, Милена (2007) Универсални файлови формати при подготовка на печатни материали за българска фолклорна съкровищница First Balkan Scientific Conference “The Science, The Education and The Art in 21st Century”, Благоевград

Стефанова, Милена (2006) Готовност на учителите в ОУ за интегриране на информационни и комуникационни технологии в процеса на обучение "Математика, информатика и компютърни науки" - научно-приложна конференция, Велико Търново

Стефанова, Милена (2005) Модел на система за информационна сигурност НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Стефанова, Милена (2005) Пирамидален модел на система за електронно обучение НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия

Стефанова, Милена (2003) Presentation of a Web site using the Systematic approach CompSysTech’2003 – Sofia

Стефанова, Милена (2003) Място и роля на пирамидалния модел при анализ и проектиране на Web сайт Велико Търново

Трифонов, Тихомир (2018) ADVANCED SIGNAL PROCESSING METHODS FOR ANALYSIS OF HIGH DYNAMIC RANGE ACOUSTIC PHENOMENA , JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETISM, VOL. 20, NO. 2, 2018,ISSN 1109-1606

Трифонов, Тихомир (2018) Applying data mining algorithms on demographic data with Power BI,In Proceedings of the 13th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár, Hungary, 2018, pages 117-121. (ISBN 978-963-449-086-9). Унгария

Трифонов, Тихомир (2016) A Special Robust Solution for Battery Based Power Supply AIS 2016 (11th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas), November 17, 2016, Székesfehérvár, Hungary, pp.32-35

Трифонов, Тихомир (2016) Acoustic Characteristics of Sacral Thracian Sites AIS 2016 (11th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas), November 17, 2016, Székesfehérvár, Hungary, pp.84-87

Трифонов, Тихомир (2015) Application of modern computer methods for acoustic phenomena investigation 10th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár, Hungary, 11 Nov. 2015, Óbuda University

Трифонов, Тихомир (2015) Storage and retrieval of multimedia data about unique Bulgarian bells Encyclopedia of Information Science and Technology, Book chapter, IGI Global Publishing, 2015, pages 3940-3954.

Трифонов, Тихомир (2014) Noise Pollution in Urban Environment by Some Natural Phenomena 9th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár, Hungary, 12 Nov. 2014, Óbuda University

Трифонов, Тихомир (2014) Research on Letter and Word Frequency and Mathematical Modeling of Frequency Distributions in the Modern Bulgarian Language Contemporary Advancements in Information Technology Development in Dynamic Environments, Book chapter, IGI Global Publishing, 2014, pages 111-139

Трифонов, Тихомир (2014) Експериментално изследване на звукови отпечатъци на тактически оръжейни системи Университетска годишна научна конференция 2014, НВУ “Васил Левски”, В. Търново, 3-4 Юли 2014г.

Трифонов, Тихомир (2014) Спектрални характеристики на акустични шумови сигнали с природен произход Университетска годишна научна конференция 2014, НВУ “Васил Левски”, В. Търново, 3-4 Юли 2014г.

Трифонов, Тихомир (2013) Improving the visualization of scalograms by means of transformation in the complex plane Proceedings of the Forty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 2–6, 2013, pp.218-221, ISSN:1313-3330

Трифонов, Тихомир (2013) Информационна система за изследване на съвременния български език Списание CIO, кн. 9, бр. 7, 2013, 72 стр., http://cio.bg/5607_informacionna_sistema_za_izsledvane_na_savremenniya_balgarski_ezik

Трифонов, Тихомир (2013) Комплексни числа и спектри сп. Акустика, год. XV, бр. 15, София, Дек. 2013, стр. 44-47, ISSN 1312-489

Трифонов, Тихомир (2012) Application for Warehousing and OLAP Analysis of Data about Unique Bulgarian Bells TEM Journal – Technology, Education, Management, Informatics, vol. 1, No. 4, 2012, Serbia, pages 297-301.

Трифонов, Тихомир (2012) Features of time-frequency analysis visualization of large dynamic range signals XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2012), V. Tarnovo, June 28th –30th 2012, pp. 155-158

Трифонов, Тихомир (2012) RDF базиран подход за поддържане на аудио и видео архив на уникални български камбани V Международна научна конференция “Иновации в технологиите и образованието”, Русия, 18-19.05.2012, 206-210 стр. (на руски език).

Трифонов, Тихомир (2012) Research on letter and word frequency in the modern Bulgarian language International Journal of Knowledge-Based Organizations, USA, vol. 2, no. 3, 2012, pp. 74-90.

Трифонов, Тихомир (2012) Use of conformal mapping method for visualization and classification of acoustic signals Proc. 4-th Intern. Conf. Noise And Vibration, Niš, October 17th –19th, 2012, 209–212). ISBN 978-86-6093-042-4

Трифонов, Тихомир (2012) Warehousing and OLAP analysis of data about unique Bulgarian bells In Proceedings of the Forty First Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, 2012, pp. 266-272.

Трифонов, Тихомир (2012) Комплексни изображения на сигнали, обработени чрез система PULSE Юбилейна научна конференция на НВУ „Васил Левски” 14-15 юни 2012 г., Том 8, стр. 70-81

Трифонов, Тихомир (2012) Моделиране на информационни системи за откриване на подводни обекти Списание CIO, кн. 8, бр. 9, 2012, 60-61 стр., http://cio.bg/4892_modelirane_na_informacionni_sistemi_za_otkrivane_na_podvodni_obekti

Трифонов, Тихомир (2012) Приложни програмни продукти. Ръководство за дистанционно обучение Велико Търново, Фабер

Трифонов, Тихомир (2010) Камбаните на Велико Търново (с И.Симеонов) Научен форум “Велико Търново- минало, настояще, бъдеще», Велико Търново

Трифонов, Тихомир (2009) Application for Discovering the Constraint-based Association Rules in an Archive for Unique Bulgarian Bells European Journal of Scientific Research, European Journals Inc., vol. 31, № 3, pages 366-371

Трифонов, Тихомир (2009) Church Bells- Part of the Cultural Heritage (with G. Dimkov) MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, Macedonia

Трифонов, Тихомир (2009) Client/server system for managing an audio and video archive for unique Bulgarian bells WSEAS Transactions on Information Science and Applications, vol. 6, № 4, pages 660-669

Трифонов, Тихомир (2009) Discovering the Constraint-based Association Rules in an Archive for Unique Bulgarian Bells (with Tsvetanka Georgieva) In Proceedings of the Eleventh International Conference on science and technology "System Analysis and Information Technologies", Kyiv, Ukraine

Трифонов, Тихомир (2009) Камбаните от акустична гледна точка (с Г. Димков и И.Симеонов) Национална конференция «Акустика 2009» , София, стр.177-182

Трифонов, Тихомир (2009) Русские колокола в Болгарии Международна конференция «Русская музыка», Велико Търново

Трифонов, Тихомир (2009) Статистика в икономиката и управлението Велико Търново, Астарта, второ издание, 2009

Трифонов, Тихомир (2009) Статистика. Ръководство за дистанционно обучение Велико Търново,Фабер

Трифонов, Тихомир (2008) Web based approach to managing audio and video archive for unique Bulgarian bells (with Tsvetanka Georgieva) In Proceedings of the Tenth International Conference on System Analysis and Information Technologies, Kyiv, Ukraine, page 325

Трифонов, Тихомир (2008) Акустични изследвания на исторически ценни български камбани (с Г. Димков, Ал. Алексиев, И. Симеонов и К. Симеонов) Национална научна конференция по Акустика, София, България, 115-124

Трифонов, Тихомир (2008) Измерване и паспортизация на уникални български камбани (с И. Симеонов и К. Симеонов) Национална конференция Метрология, София

Трифонов, Тихомир (2008) Камбанният звън - акустично, математическо и технологично предизвикателство (с Цветанка Георгиева) Национална научна конференция по Акустика, Варна, България, стр.17-22

Трифонов, Тихомир (2008) Математика online, училището - желана територия за ученика (с Д. Печеняшки) Национална конференция, Пловдив, стр.86-93

Трифонов, Тихомир (2008) Математика. Ръководство за дистанционно обучение Велико Търново, Фабер

Трифонов, Тихомир (2007) Wavlet Transform in HF Channel, Radio Systems and Space Plazma (with I. Simeonov and Z.Prodanov) Radio Systems and Space Plazma, Sofia, p.71-74

Трифонов, Тихомир (2007) Web базиран подход за поддържане на аудио и видео архив на уникални български камбани (с Цв. Георгиева) Сб. Математика, музика, информатика

Трифонов, Тихомир (2007) Изследване на уникални български камбани и създаване на аудио и видео архив с помощта на съвременни технологии (с Г.Димков и Г. Богданова) Сб. Математика, музика, информатика

Трифонов, Тихомир (2006) An n-Convolution Algorithm Modeling (with I. Simeonov) 12th International Conference on Applications of Computer Algebra, Varna

Трифонов, Тихомир (2006) Application of MS Excel in Statistical Education (with V. Tsonkova) The Knowledge Based Organization, Sibiu, Romania, pp.16-26

Трифонов, Тихомир (2006) Matemathical Modeling and Analysis of Acoustic Process in Water Pipelines (with K.Simeonov and I.Simeonov) “Noise and Vibration”, Serbia

Трифонов, Тихомир (2006) Matlab Analysis of Acoustic Processes in Water Pipelines (with K.Simeonov and I. Simeonov) 12th International Conference on Applications of Computer Algebra, Varna

Трифонов, Тихомир (2006) Methods for Investigation and Security of the Audio and Video Archive for Unique Bulgarian Bells (with Galina Bogdanova, Todor Todorov, Tsvetanka Georgieva) In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Blagoevgrad, page 5

Трифонов, Тихомир (2006) Systems of Underwater Objects Detection and Ranging (with K.Simeonov) “Noise and Vibration”, Serbia

Трифонов, Тихомир (2006) Моделиране и проектиране на сонари за противодействие на терористични атаки (със С. Цеков и Г. Качаков) Военно-научен форум, НВУ «Васил Левски», Велико Търново, стр.167-176

Трифонов, Тихомир (2006) Моделиране на уейвлет алгоритъм за N-конволюция (с И.Симеонов) Сб.доклади «Математика, информатика и компютърни науки», Велико Търново, Стр.88-93

Трифонов, Тихомир (2006) Характеристики и перспективи за развитие на автономните и дистанционно управлявани подводни апарати (със С. Цеков и Г. Качаков) Военно-научен форум, НВУ «Васил Левски», Велико Търново, стр.153-160

Трифонов, Тихомир (2005) Wavelet System Application in Nonstationary Acoustic Signal Processing (И.Иванов) Юбилейна научна сесия 2005, НВУ, гр.Долна Митрополия

Трифонов, Тихомир (2005) Дистанционното обучение във висшето образование- практика и потенциални възможности (П.Петров, Ст.Бъкличаров) Сб. доклади на Международна научна конференция «Бизнесът и образователните технологии днес и утре», , Добрич, стр.33-37

Трифонов, Тихомир (2005) Електронен учебник по приложна криптография Електронна публикация на CD и на сайта www.rosoft.org, cryptbook.hit.bg

Трифонов, Тихомир (2005) Математическо и статистическо моделиране в музикологията и акустиката Международна научна конференция «Музиката-традиции и съвременност», Благоевград, под печат

Трифонов, Тихомир (2005) Образователен уеб-сайт посветен на музиката (Х.Печеняшка, М.Николова) Международна научна конференция «Музиката-традиции и съвременност», Благоевград, под печат

Трифонов, Тихомир (2005) Приложна математика. Избрани глави. Астарта, Велико Търново, ISBN954-8324-80-0

Трифонов, Тихомир (2005) Реализиране на гъвкави образователни услуги и осъществяване на виртуална комуникация между преподаватели, ученици и родители чрез уеб-сайт (Х.Печеняшка) Научна конференция «Майски четения», Велико Търново

Трифонов, Тихомир (2005) Симетричен криптоалгоритъм на базата на кодова книга (К.Печеняшки, Д.Печеняшки) Научна конференция «Майски четения», Велико Търново

Трифонов, Тихомир (2005) Статистически анализ и моделиране чрез уейвлети (И.Иванов) Национален статистически институт, Сп.Статистика, бр.2/2005, стр.91-101, ISSN-0204-8698

Трифонов, Тихомир (2004) Записки на лекции по "Математика с компютър" Електронна публикация на CD

Трифонов, Тихомир (2003) Cryptanalytic Attacks of the Hash Functions Based on the Paradox “Problem of Birthdays” (K.Tsvetkov) Proceedings of the International Conference “New Challenges in the field of Military Sciences”, Budapest, Hungary

Трифонов, Тихомир (2003) Cryptographic Systems and Crypto Blunders (K.Tsvetkov) Proceedings of the 30th International Conference of the Military Technical Academy, Bucharest, Romania, ISBN 973-640-0123

Трифонов, Тихомир (2003) Vassil Levski National Military University and John Atanasoff Department of Computing (K.Tsvetkov) Proceedings of the International Conference “New Challenges in the field of Military Sciences”, Budapest, Hungary

Трифонов, Тихомир (2002) New Strategy of Mathematic Education and Training Based on Computer Mathematical Systems (M.Seebauer) Proceedings of 3rd International Conference ITHET’2002, Budapest, Hungary, ISBN 963 7154 08 6, Electronic Pub. on CD, ISBN 963 7154 08 6

Трифонов, Тихомир (2002) The Partial Region Method in 2-D Electromagnetic and Acoustic Problems Proceedings on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, September 10-13, Kiev, Ukraine, pp.479-482

Трифонов, Тихомир (2002) The Plasma Loudspeakers in Hi-Quality Sound Reproducing Наука, околна среда и устойчиво развитие, СУБ, Велико Търново, Faber, стр.280-285, ISBN 954-775-154-9

Трифонов, Тихомир (2002) Българското законодателство и Европейската инициатива за стандартизиране на електронния подпис (Д.Делисъбева) България-Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи, ВТУ «Св.Св. Кирил и Методий», Велико Търново, стр. 274-278

Трифонов, Тихомир (2002) Електронният подпис: особености и законова основа (Д.Делисъбева) Сб. доклади на Националния военен университет «Технологии, сигурност, екология», Велико Търново, стр.667-674

Трифонов, Тихомир (2002) Криптосистемата PGP- съвременно решение за подобряване на сигурността в Интернет (Зл. Върбанов) Сб. Доклади на V международна научна конференция «Интернет- среда за нови технологии», Велико Търново, стр. 89-94

Трифонов, Тихомир (2002) Съвременни криптографски системи със секретен ключ (Ст.Буюклиева) Сб. доклади на Националния военен университет «Технологии, сигурност, екология», Велико Търново, стр.688-697

Трифонов, Тихомир (2001) MathCAD в обучението по математика (М.Георгиева) Морски научен форум, Варна, стр.107-114

Трифонов, Тихомир (2001) Законови основи и реализация на електронния подпис (Д. Делисъбева) Сб. Доклади на IV международна научна конференция «Интернет- среда за нови технологии», Велико Търново, стр.73-83

Трифонов, Тихомир (2001) Микрофонна решетка на пасивна акустична система за разузнаване (А. Иринчев) Морски научен форум, Варна, стр.234-241

Трифонов, Тихомир (2000) Wavelet System Application in Nonstationary Signal Processing (I.Simeonov, M.Popov,K.Simeonov) Proceedings of the Second Symposium on Applied Electromagnetism of Trans Black Sea Region, Greece, Xanthi, Pp.60-61

Трифонов, Тихомир (2000) Локализация и обработка на сеизмоподобни сигнали (К.Симеонов,А.Иринчев,И.Симеонов) Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене, стр.221-226

Трифонов, Тихомир (2000) Съвременните криптосистеми- компромис между сигурност и скорост в компютърните комуникации (И. Иванов) Интернет- среда за нови технологии, В.Търново, стр.34-45

Трифонов, Тихомир (1999) Advanced piezoceramic transducers for underwater noise measurements (I.Simeonov) Proceedings Metrology’99, pp.77-82, Veliko Tarnovo

Трифонов, Тихомир (1999) Modeling of Side Scan Sonar Field (K.Simeonov,Y.Syderov) Facta Universitatis, Vol.1, No4, Nis, Yugoslavia,Pp.19-27

Трифонов, Тихомир (1999) Specific Features of Using Piezoceramic Transducers for Underwater Noise Measurements Facta Universitatis, Vol.1, No4, Nis, Yugoslavia, pp.51-55

Трифонов, Тихомир (1999) Методи за локализация на източници на акустични сигнали (А.Иринчев) Научни известия на НТС по машиностроене, Созопол

Трифонов, Тихомир (1998) Класически и виртуален звук Сборник доклади Дни на науката’98, стр.106-112, СУБ- В.Търново

Трифонов, Тихомир (1998) Метод за измерване на диаграмата на насоченост на хидроакустични антени (К.Симеонов) Е+Е Електротехника и електроника, София, бр.1-2, стр.37-41

Трифонов, Тихомир (1997) An Improved Statistical Model of Multipath Channel in The Cellular Radiotelephone Networks (Popov M., Gospodinov M.) Проблеми на техническата кибернетика и роботика, Акад. из-ство «Проф. М. Дринов», №46, стр.78-83

Трифонов, Тихомир (1997) Analysis of High Sensitivity Sensor for Specialized Electronic Equipment (Gospodinov M.) Проблеми на техническата кибернетика и роботика, Акад. из-ство «Проф. М. Дринов», №46, стр.83-89

Трифонов, Тихомир (1997) On the Acoustic Field of a Cylindrical Focusing Projector (V.Grinchenko,Y.Syderov) Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, Year XXVII, No3, pp.80-89

Трифонов, Тихомир (1997) Апроксимация на четириполюсния модел на биполярния транзистор при изучаването и инженерния анализ на постояннотоковия режим на усилвателните устройства Научни трудове кн.53, Автоматика и изчислителна техника, стр.277-285, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1997) За решаването на безкрайни системи от алгебрични уравнения (Я. Сидеров) Научни трудове на ВВОВУ, кн.57, стр.74-80, Висша математика и информатика, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1997) Измерване на ширината на ДН на хидроакустични антени с голям коефициент на насоченост (К.Симеонов) Акустика бр.1, стр.46-51, Българска секция на AES, София

Трифонов, Тихомир (1997) Особености на MATLAB като среда за моделиране и визуализация (Я. Сидеров) Научни трудове кн.57, Висша математика и информатика, стр.319-323, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1997) Усилвател на заряд за пиезоелектрични приемници (И.Иванов) Научни трудове кн.53, Автоматика и изчислителна техника, стр.285-290, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1996) Simple Method for Directivity Pattern Measurement (Simeonov K.) Procs. on Trans Black Sea Region Symposium on Applied Electromagnetism, Metsovo, Epirus, Hellas, ANPR-24-1

Трифонов, Тихомир (1996) Statistical Model of Multipath Channel in The Cellular Radiotelephone Systems Proc. of BSUAE, Epirus, Hellas, Издателство на Атинския университет, ANPR-25-1

Трифонов, Тихомир (1996) Акустичен модел на флуидопровод (К.Симеонов) Сб. Докл. на научната конференция с межд. участие “Дефектоскопия ‘96” , стр. 296-300, Созопол

Трифонов, Тихомир (1996) Еквивалентна маса на биморфен приемник на звук Морски научен форум, Т.2, стр. 111-115, Варна

Трифонов, Тихомир (1996) Измерване на диаграмата на насоченост на силно насочени хидроакустични антени (К.Симеонов) Морски научен форум, Т.2, стр. 116-121,Варна

Трифонов, Тихомир (1996) Намаляване на шумовото натоварване в армейските стрелбищни комплекски (М.Попов) Научни трудове на ВВОВУ ”В. Левски” кн.42, Стр. 446-451

Трифонов, Тихомир (1996) Особености на озвучаването на открити пространства (Ст.Габровски) Научни трудове на ВВОВУ” В. Левски”, кн. 42, стр.440-445

Трифонов, Тихомир (1995) Sensitivity of bimorph piezoceramic sound sensor Rep. on XV Yugoslav& III International Conference “Noise and Vibration” , Nis

Трифонов, Тихомир (1995) Една особеност на метода на частичните области, свързана с хипотезата на Релей “Комуникационни, електронни и компютърни системи ‘95”, 19 май 1995 г., София

Трифонов, Тихомир (1995) Корелационен детектор на течове “Мехатроника ‘95”, 9-12 май 1995 г./ Деп. в ЦТБ под № Нд 335/95

Трифонов, Тихомир (1995) Определяне на координатите на локално сеизмоподобно събитие- избор на метод (М.Господинов, К.Симеонов) “Мехатроника ‘95”, 9-12 май 1995 г./ Деп. в ЦТБ под № Нд 325/95

Трифонов, Тихомир (1995) Основи на звукотехниката Издателство на Министерството на отбраната “Св. Георги Победоносец”, София

Трифонов, Тихомир (1995) Особености на пиезоелектричния приемник “звукова клетка” Сб. Научни трудове на ЮНС на ВВОВУ “В.Левски”, кн.41., стр.286-292, Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1995) Приложение на акустоелектронните прибори във военната радиоелектроника Сб. Научни трудове на ЮНС на СУБ кн.38, стр.122-126, клон В. Търново

Трифонов, Тихомир (1995) Съгласуване на биморфен пиезоелектричен приемник с предварителния усилвател Сб. Научни трудове на ЮНС на ВВОВУ “В.Левски”,кн.41., стр.299-303, Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1995) Чувствителност на приемник “звукова клетка” Сб. Научни трудове на ЮНС на ВВОВУ “В.Левски”, кн.41., стр.293-298, Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1994) Детектор на флуиди Сб. докл. на Научна сесия '94 на ВВМУ"Н.Й. Вапцаров", Варна, т. 1

Трифонов, Тихомир (1993) Acoustic Radiation by Two-Dimensional Strip Proceedings of the 6th Conference "Acoustoelectronics'93", Varna

Трифонов, Тихомир (1993) Leak Detector with a New Geophone Construction Rep. on the XIX Yugoslav/ II International Conference “Noise and Vibration in Living and Working Environment”, Nish

Трифонов, Тихомир (1993) Избор на типа на частните решения при метода на частичните области в математическата физика Сб. докл. на ЮНС на ВВОВУ "Васил Левски", Кн. 26, В.Търново

Трифонов, Тихомир (1993) Насоченост на хидроакустични антени при многокомпонентни сигнали Доклад на ЮНС на ВНВУ "Васил Левски", Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1991) Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук Академия Наук УССР, Киев

Трифонов, Тихомир (1990) Improvement of Partial Region Method Possibilities by Use of Local Features Near Wedge Points Rep. on the colloquium "Euromech 271"-Diffraction of Waves by Obstacles and Inhomogeneities in Fluids, Kiev

Трифонов, Тихомир (1990) Two- Dimensional Case of the Sound Radiation by a Circular Piston in a Spherical Baffle Proceedings of the conference "Black Sea 90", Varna

Трифонов, Тихомир (1990) Използуване на метода на частичните области за задачи на излъчване и разсейване в теоретичната акустика Сб. научни трудове №18, ВВОВУ”В. Левски”, Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1990) ОН 0484235-90 Държавна система за осигуряване на единство на измерванията. Хидрофони. Методи за проверка. (Авторски колектив) (ограничение на БДС 8.897-85)

Трифонов, Тихомир (1989) Звуково поле във външната област на криволинеен правоъгълник Докл. на научната сесия на ВНВМУ "Н.Й. Вапцаров", Математика, Варна

Трифонов, Тихомир (1987) Автоматизиран стенд за градуировка и калибровка на хидроакустични преобразуватели (Г.Георгиев) Докл. на Националната конференция с международно участие "Акустика-87", Варна

Трифонов, Тихомир (1987) Градуировка на вибродатчици (Б.Хубанов, Н.Кацов) Докл. на Националната конференция с международно участие "Акустика-87", Варна

Трифонов, Тихомир (1987) Методика за представяне на резултатите при градуировка и калибровка на хидроакустични преобразуватели Докл. на Националната конференция с международно участие "Акустика-87", Варна

Трифонов, Тихомир (1987) О возможности проектирования и производства измерительного гидрофона общего назначения Доклад на срещата на делегациите по научно-техническо сътрудничество на ВМС на НРБ и ГДР, Варна

Трифонов, Тихомир (1987) Оценка на грешките и обработка на резултатите при калибровка на хидрофони по стандартния метод на взаимността Сб. доклади "Акустични и хидроакустични измервания", София

Трифонов, Тихомир (1987) Шумоустойчивост на цилиндрична акустична антена (Н.Кацов, Б.Хубанов) Сб. доклади "Акустични и хидроакустични измервания", София

Трифонов, Тихомир (1986) Градуировка на измервателни хидрофони на ниски честоти Докл. на Националната конференция "Метрологично осигуряване на научно-внедрителската дейност", Варна

Трифонов, Тихомир (1985) Моделиране на лазерно термично въздействие на керамична мишена с метално покритие (Ст.Генджов, К.Симеонов) Сб. доклади на IV градска конференция "ТНТМ в електронизацията и кибернетиката", София

Трифонов, Тихомир (1984) Влияние на случайните грешки върху насочените свойства на акустични антенни решетки Докл. на Националната научно-техническа конференция "Акустика -84", Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1984) Пресмятане на пиезокерамични електромеханични преобразуватели Докл. на Националната научно-техническа конференция "Акустика -84", Велико Търново

Трифонов, Тихомир (1983) Към въпроса за откриване и измерване на параметрите на акустични сигнали в случайно-нееднородни среди (К.Симеонов) Докл. на ЮНС на ВНВМУ "Н.Й. Вапцаров", Варна

Трифонов, Тихомир (0) ADVANCED SIGNAL PROCESSING METHODS FOR ANALYSIS OF HIGH DYNAMIC RANGE ACOUSTIC PHENOMENA , JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETISM, VOL. 20, NO. 2, 2018, ISSN 1109-1606

Шипковенски, Георги (2020) Modern Virtual Reality Headsets 2nd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, June 26-27, 2020, Ankara, Turkey

Шипковенски, Георги (2020) А Beacon-Based Indoor Positioning System for Location Tracking of Patients in а Hospital 2nd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, June 26-27, 2020, Ankara, Turkey

Шипковенски, Георги (2019) Practical application of heuristic approaches to improving the network architecture of a courier company CompSysTech’19, June, 2019, Ruse, Bulgaria

Шипковенски, Георги (2015) Improvement of algorithms for solving the p-median problem Международная научная конференция «ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ» Сборник статей, Белово, Россия, 5-6 март 2015 г., стр. 17-20., ISBN 978-5-906805-56-0

Шипковенски, Георги (2015) Геометричен метод за ограничаване на интерференцията в индустриални мрежи с висока плътност Международная научная конференция «ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ» Сборник статей, Белово, Россия, 5-6 март 2015 г., стр. 110-114.ISBN 978-5-906805-55-3 , ISBN 978-619-208-017-4

Шипковенски, Георги (2015) Сравнителен анализ на алгоритмите за намиране на р-медиани в тегловен граф за целите на системи за масово обслужване Сб. от Юбилейна научна конференция 25 години Факултет "Математика и информатика",Велико Търново, 27-28 ноември 2015, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 22-28, ISBN 978-619-00-0419-6

Шипковенски, Георги (2014) Review of the main categories of types of problems in modeling discrete locations in distributed service systems. Международная научная конференция «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РЕГИОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» Сборник статей, Белово, Россия, 18-19 декември 2014 г., стр. 19-22., ISBN 978-619-208-011-2

Шипковенски, Георги (2014) Критични и некритични данни в e-city мрежи Международная научная конференция «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РЕГИОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» Сборник статей, Белово, Россия, 18-19 декември 2014 г., стр. 83-88., ISBN 978-619-208-011-2

Шипковенски, Георги (2013) Приложение на евристичните алгоритми при решаване на задачи за разполагане на система от пунктове за обслужване за целите на мобилни мрежи за пренос на данни. Сб. от „Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии“, Русе, 2013 г., Университетски издателски център при Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2013, с. 53-59, ISBN: 1314-9024

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/