Публикации Катедра "Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание / Department of Methodology of Linguistic and Literary Education


Великова, Силвия (2021) Metalanguage issues in the analysis of the appositional construction - Research Result. Theoretical and Applied Linguistics, V.7 (1), 49-69, DOI: 10.18413/2313-8912-2021-7-1-0-5, ISSN 2313-8912 [URL: http://rrlinguistics.ru/].

Великова, Силвия (2021) The pragmatics of news actor labelling in media discourse: A case study. - Research Result. Theoretical and Applied Linguistics, V.7 (4), 31-43, DOI: 10.18413/2313-8912-2021-7-4-0-3, URL: http://rrlinguistics.ru/en/journal/annotation/2610/].

Великова, Силвия (2021) Дидактика, методика или „пост-метод“ педагогика. Терминологични акценти при дефинирането на езиковото обучение - Педагогически алманах, бр. 1, 86-94, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), Лиценз: CC BY-NC-ND, COBISS.BG-ID – 1121205220, < http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol29/iss1/12 >

Великова, Силвия (2021) Медиалингвистика и (чуждо)езиково обучение - Педагогически алманах, бр. 2, 213–222, DOI: https://doi.org/10.54664/RTDZ1478; ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND, COBISS.BG-ID – 1121205220, < http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol29/iss2/11 >

Великова, Силвия (2021) Терминологични предизвикателства при изследването на апозитивната конструкция. - Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Факултета по хуманитарни науки, том XXXII A. Отговорен редактор: доц. д-р Десислава Иванова. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2021, 159–192. ISSN 1311-7300 за печатно издание; ISSN 2603-512Х за онлайн издание, COBISS.BG-ID - 1240170468, DOI: https://doi.org/10.46687/DFTH4492, < https://www.shu.bg/faculties-fhn/publications/godishnik/ >

Великова, Силвия (2019) Academic Listening: Exploring Second Language Lecture Comprehension. – Veliko Tarnovo: Izdatelstvo “IVIS”, 2019, 286 pp. ISBN 978-619-205-117-4, COBISS.BG-ID - 1290252260 - 2019

Великова, Силвия (2019) Teacher Learning as Becoming: Reflections on Language Teacher Identity. – Veliko Tarnovo: Izdatelstvo “IVIS”, 2019, 151 pp. ISBN 978-619-205-116-7; COBISS.BG-ID 1290289636 - 2019

Великова, Силвия (2017) Conferences as Bridging Paths through the Continuing Professional Development (CPD) of Language Educators. Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future. Papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress 26th BETA-IATEFL Annual International Conference, 22nd-25th June 2017, Varna, Bulgaria. Ed. by Sylvia Velikova, Zarina Markova Marijka Dimitrova, Plamen Tsvetkov. 2017, pp. 10-17. Online ISSN 1314-6874 < http://www.beta-iatefl.org/7100/blog-news/e-newsletter-special-issue-2017 >

Великова, Силвия (2017) Developing Strategic Listening to L2 lectures in Academic Discourse. - Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis / Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, том 36, брой 2. Ред. Л. Иванова, Ц. Иванова, П. Радева, Д. Опацка-Валасек, С. Денич-Михайлович, С. Бонова, В. Хънтов, Н. Няголова, В. Донев, Я. Даскалова, Х. Христова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 205-217. Online ISSN: 2534-9236, Print ISSN: 2534-918X, COBISS.BG-ID 1277647332 < http://journals.uni-vt.bg/studiaphilologica/bul/vol36/iss2/19 >

Великова, Силвия (2016) Academic Discourse Comprehension Strategies in Listening to Lectures delivered in English as a Foreign Language Veliko Turnovo: St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo. - pp. 278. COBISS.BG-ID 1278662116.

Великова, Силвия (2016) Стратегии за разбиране на академичния дискурс при слухово възприемане на лекции на английски език като чужд (автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”) Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2006. - 52 с.

Великова, Силвия (2015) Strategies for L2 Lecture Comprehension: An Intervention Study. - Research Result. Theoretical and Applied Linguistics Series. Belgorod: Belgorod National Research University, 2015, vol. 1, 3(5), pp. 117-126. Online ISSN 2313-8912, , doi: 10.18413/2313-8912-2015-1-3-117-126, OCLC Number: 932758821

Великова, Силвия (2014) A Journey into the World around and the World within: A Case Study of three Bulgarian Students’ Learning Mobility Experiences. – In: Internationalization in Teacher Education: Mobilities. Ed. by P.-M. Rabensteiner & G. Rabensteiner. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2014, pp. 17-40, ISBN 978-3-8340-1394-1; OCLC Number: 898122125 - 2014

Великова, Силвия (2014) LACS workshop ‘Empowering Language Networks’, European Centre for Modern Languages (ECML), Graz, Austria. - E-Newsletter: Bulgarian English Teachers' Association, July-August 2014, issue 12, pp. 49-54. Ed. by Sylvia Velikova. Online ISSN 1314-687 < http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2014/08/BETA_E-Newsletter_July_August_2014.pdf >

Великова, Силвия (2014) Пътуване по света и към себе си: Въздействието на транснационалната мобилност с учебна цел върху български студенти. – В: Internationalization in Teacher Education: Mobilities. Ed. by P.-M. Rabensteiner and G. Rabensteiner. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2014, pp. 41-61. ISBN: 978-3-8340-1394-1, OCLC Number: 898122125

Великова, Силвия (2013) Looking Back and Moving Ahead Together. - BETA-IATEFL E-Newsletter: Bulgarian English Teachers' Association, July-August, 2013, issue 6, pp. 11-13. Ed. by Tsvetelina Harakchiyska. Online ISSN 1314-687 < https://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2013/08/E-Newsletter_July-August-2013.pdf >

Великова, Силвия (2013) Using the European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL) to scaffold reflective teacher learning in English language teacher education. – In: Innovations in Pre-service Education and Training for English Language Teachers. Ed. by J. Edge and S. Mann. London: British Council UK, 2013, pp. 201-216. ISBN 978-0-86355-702-6; OCLC Number: 864214592 - 2013; URL: http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/C442_Innovations_PRESETT_FINAL_WEB%20ONLY_v2.pdf#page=204

Великова, Силвия (2012) Future Teachers’ Perceptions of Classroom Observation and its Impact on their Professional Learning. - В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Факултет по хуманитарни науки/ Annual of Konstantin Preslavsky University, Shumen. Faculty of the Humanities, T. 23A. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012, с. 241-255. ISSN 1311-7300, COBISS.BG-ID 1255029476

Великова, Силвия (2012) Teaching Active Listening: Towards an Integrated Approach to L2 Listening Instruction. – In: European Dimension in Education and Teaching: New Perspective to European Instruction. Ed. by P.-M. Rabensteiner and E. Ropo. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2012, pp. 96-110. ISBN 978-3-8340-1056-8; OCLC Number: 809135089 < http://www.paedagogik.de/index.php?m=wd&wid=2273 > - 2012

Великова, Силвия (2012) The Cambridge Grammar of English in the ELT classroom: Teaching selected features of spoken English. - Humanising Language Teaching Magazine. Ed. by Hania Kryszewska. February 2012, issue 1. Online ISSN 1755-9715, COBISS.SI-ID: 2153979, < https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2153979 >,

Великова, Силвия (2012) Обучението по активно слушане: Kъм интегриран подход за развиване на умения за слушане на чужд език. - In: European dimension in education and teaching: New perspective to European instruction. Ed. by Pia-Maria Rabensteiner and Eero Ropo. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2012, pp. 80-96. ISBN 978-3-8340-1056-8, OCLC Number: 809135089 < http://www.paedagogik.de/index.php?m=wd&wid=2273 >

Великова, Силвия (2011) Listening and cross-cultural understanding in conversation (with a focus on American Culture) 20th BETA-IATEFL Annual International Conference “Creativity in Language Teaching – Reaching out to the New Generation of Learners”, 29. 04-01. 05 2011, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria, ISSN 1311-7351 (Co-author: Daniel Perez) http://www.beta-iatefl.org/2873/blog-publications/listening-and-cross-cultural-understanding-in-conversation-with-a-focus-on-american-culture/

Великова, Силвия (2009) Implementing the European Portfolio for Student Teachers of Languages in a lifelong learning context. – In: European Dimension in Education and Teaching: Indentity and Values in Education. Ed. by P.-M. Rabensteiner and E. Ropo. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2009, pp. 93-106. ISBN 978-38340-0651-6; OCLC Number: 472490950 - 2009

Великова, Силвия (2009) Listening to Academic Lectures in English as а Foreign Language. – In: Трудове на Великотърновския университет, „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, книга 1, том 31. Ред. Н. Димитров и Б. Борисова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 231-245, ISSN 0204-6369, COBISS.BG-ID 1124241892.

Великова, Силвия (2009) Listening to Second Language Lectures: Student Learning Style Preferences and Perceived Strategy Use. Intercultural Communication. Proceedings of the International Conference of the Bulgarian American Studies Association and the Bulgarian Society for British Studies, Plovdiv, 2006. Ed. by M. Danova and M. Katsarska. Sofia: POLIS Publishers, 2009, pp. 485-498. ISBN 978-954-796-030-5, COBISS.BG-ID 1233136868.

Великова, Силвия (2009) Внедряване на Европейско портфолио за стажант-преподаватели по езици в контекста на учене през целия живот”. In: European Dimension in Education and Teaching: Indentity and Values in Education. Ed. by Pia-Maria Rabensteiner and Eero Ropo. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2009, pp. 107–119. ISBN: 978-38340-0651-6, OCLC Number: 472490950 http://www.paedagogik.de/index.php?m=wd&wid=1858

Великова, Силвия (2006) Quality in Foreign Language Teaching: Assessment Criteria for Secondary Schools. Sofia: British Council Bulgaria, 2002, 48 pp., ISBN-10: 954-91830-2-5, COBISS.BG-ID 1046045156

Великова, Силвия (2006) The European Dimension in Initial English Language Teacher Education in Bulgaria. – В: Сб. от Международна научна конференция "Езиковата политика на Европейския съюз и eвропейското университетско пространство", В. Търново, 5-7 окт. 2005 г. Отг. ред. Багрелия Борисова. Велико Търново: ПИК, 2006, т. 1, с. 195-201. ISBN-10: 9547361422, ISBN-13: 9789547361423, COBISS.BG-ID 1045500132

Великова, Силвия (2006) Европейско портфолио за бъдещи учители по езици - Грац 2006. - "Чуждоезиково обучение", 2006, кн. 5, с. 75-77, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1119691748

Великова, Силвия (2006) Качествено преподаване на чужд език: критерии за оценяване на преподавателската практика в прогимназиален и гимназиален етап. София: Британски съвет, България, 2002, 55 с. ISBN-13: 978-954-91830-2-3, COBISS.BG-ID 1046043876

Великова, Силвия (2006) Стандарт за качествено преподаване на чужд език в България: оценяване на професионалната компетентност на учителя чрез наблюдение на урочната практика. - “Чуждоезиково обучение”, кн. 6, 2006, с. 34-51. ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1119691748

Великова, Силвия (2005) Стратегии за слушане в академичния дискурс. Сб. от научна конференция "Език и стратегии в обучението", Велико Търново, 14 май 2004. Ред. Р. Събева, Р. Радев, Л. Велев, Ст. Буров, М. Джорджевич, Д. Димитрова, С. Великова. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 277-284. ISBN 954-524-475-5, COBISS.BG-ID 1045355236

Великова, Силвия (2002) A Baseline Survey of Pre-service English Language Teacher Education in Bulgaria 2001-2002. Ed. by Thomas, D., Svetlana, D., Geshev, G., and S. Tashevska. Sofia: British Council Bulgaria, 2002, 135 pp. ISBN 954-91239-2-8, COBISS.BG-ID 1039646692

Великова, Силвия (2002) Raising Learners’ Awareness of the Social Dynamics of Listening in the Context of Teaching English as a Foreign Language. Paper presented at Dialogues: American Studies in an international context. 10th Anniversary of American and British Studies at Plovdiv University Jubilee Conference of Plovdiv University. Ed. by M. Katsarska.Plovdiv: Zombori, 2002, pp. 373-376. ISBN 954-91615-1-X, COBISS.BG-ID 1045500900.

Великова, Силвия (2002) Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България (2001-2002). Ред. Томас, Д., Димитрова, С., Гешев, Г. и С. Ташевска. София: British Council Bulgaria, 2002, 136 с. ISBN 954-91239-1-X, COBISS.BG-ID 1039646180

Великова, Силвия (2002) Слушането в апологетиката на Свети Кирил Философ. – В: Преславска книжовна школа, т. 6. Ред. Т. Тотев. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, 2002, с. 38-43. ISBN: 9789544308857 < https://pksh.eu/издания/1713-2 >

Димитрова, Димка (2022) Възможности за интегриране на наследството в обучението по български език и литература В: Международен симпозиум "Образование'21".т. V. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". ISSN 2815-2506.

Димитрова, Димка (2021) Български език за чужденци. Нива С1 и С2 Издателство „Фабер“: Велико Търново, 2021. 256 стр. ISBN 978-619-00-1346-4.

Димитрова, Димка (2021) Български език и литература. Подготовка за ДЗИ (общообразователна подготовка) 11. – 12. клас София: Клет България ООД, 2021. 176 с. ISBN 978-619-215-576-6.

Димитрова, Димка (2020) Български език. 12. клас София: Клет България ООД, 136 с. ISBN 978-619-215-540-7

Димитрова, Димка (2020) Книга за учителя по български език за 5. клас София: Клет България ООД, 178 с. ISBN 978-619-215-494-3

Димитрова, Димка (2020) Книга за учителя. Български език 6. клас София: Клет България ООД, 164 с. ISBN 978-619-215-503-2

Димитрова, Димка (2019) Български език за 10. клас София: Клет България, ИК "Анубис", 2019, 103 с. ISBN 978-619-215-428-8.

Димитрова, Димка (2019) Български език. 11. клас София: Клет България ООД, 2019, 136 с. ISBN 978-619-215-540-7.

Димитрова, Димка (2019) Български език. 11. клас София: Клет България ООД, 135 с. ISBN978-619-215-474-5

Димитрова, Димка (2019) Възприемане на текст при четене в обучението по български език. Методически аспекти (5. – 7. клас) Велика Търново: Издателство "Ивис", 192 с. ISBN 978-619-205-127-3. COBISS.BG-ID 1290250980

Димитрова, Димка (2019) Обучението по български език – обучение в текст и чрез текст (5. – 12. клас) Варна: Издателство "Славена", 217 с. ISBN 978-619-190-142-5; COBISS.BG-ID - 1291646436

Димитрова, Димка (2019) Подготовка за външно оценяване. Български език и литература 10. клас София: Клет България ООД, 2019, 111 с. ISBN 978-619-215-446-2.

Димитрова, Димка (2019) Прочети, разбери, създай. 10. клас София: Клет България, ИК "Анубис", 2019, 103 с. ISBN 978-619-215-428-8.

Димитрова, Димка (2019) Типология и системност на рецептивните умения Сп." Български език и литература" 2019 №1, с. 44–54. Print ISSN 0323-9519

Димитрова, Димка (2019) Учебно помагало по български език и литература за външно оценяване 7. клас София: ИК "Анубис", 2019, 119 с. ISBN 978-619-215-417-2.

Димитрова, Димка (2018) Български език за 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 143 с. ISBN 978-619-215-197-3. COBISS-ID 1287587812

Димитрова, Димка (2018) Български език за 9. клас София: ИК "Анубис", 2018, 87 с. ISBN 978-619-215-250-5. COBISS-ID 1287630564

Димитрова, Димка (2018) Книга за учителя по български език за 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 87 с. ISBN 978-619-215-240-6. COBISS-ID 1287629028

Димитрова, Димка (2018) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове, 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 95 с. ISBN 978-619-215-311-3. COBISS-ID 1288271844

Димитрова, Димка (2018) Прочети, разбери, създай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 9. клас София: ИК "Анубис", 2018, 95 с. ISBN 978-619-215-324-3. COBISS-ID 1287611620

Димитрова, Димка (2018) Учебна тетрадка по български език за 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 103 с. ISBN978-619-215-273-4. COBISS-ID 1288286436

Димитрова, Димка (2017) Български език за 6. клас София: ИК "Анубис", 2017, 143 с. ISBN 978-619-215-148-5. COBISS-ID 1232706276

Димитрова, Димка (2017) Български език за 8. клас София: ИК "Анубис", 2017, 127 с. ISBN 978-619-215-119-5. COBISS-ID 1282644452

Димитрова, Димка (2017) ЗА ЧЕТИВНАТА ГРАМОТНОСТ И НЕЙНОТО ПОДОБРЯВАНЕ В: ИНТУИЦИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ В ЕЗИКА, ЛИТЕРАТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО. Пловдив: Хоризонти, 2017, с. 223-238. ISBN 978-619-7187-11-3. COBISS-ID 1288341988

Димитрова, Димка (2017) Книга за учителя по български език за 6. клас София: ИК "Анубис", 2017, 74 с. ISBN 978-619-215-077-8. COBISS-ID 1283057636

Димитрова, Димка (2017) Книга за учителя по български език за 8. клас София: ИК "Анубис", 2017, 62 с. ISBN 978-619-215-092-1. COBISS-ID 1283132644

Димитрова, Димка (2017) Прочети разбери пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове 8. клас София: ИК "Анубис", 2017, 99 с. ISBN 978-619-215-164-5. COBISS-ID 1282596068

Димитрова, Димка (2017) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 5. клас София: ИК "Анубис", 2017, 71 с. ISBN 978-619-215-170-6. COBISS-ID 1282591460

Димитрова, Димка (2017) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове за 6. клас София: ИК "Анубис", 2017, 72 с. ISBN 978-619-215-169-0. COBISS-ID 1282541028

Димитрова, Димка (2017) Свързаността в текста и процесът на неговото възприемане В: Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р П. Радева. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 91–100. ISBN 978-619-208-123-2. COBISS-ID 1284466916

Димитрова, Димка (2017) Учебна тетрадка по български език за 6. клас София: ИК "Анубис", 2017, 104 с. ISBN 978-619-215-069-3. COBISS-ID 1282620132

Димитрова, Димка (2016) Български език 5. клас София: ИК "Анубис", 143 с. ISBN 978-619-215-058-7. COBISS-ID 1282599396

Димитрова, Димка (2016) Книга за учителя по български език за 5. клас София: ИК "Анубис", 2016, 131 с. ISBN 978-619-215-042-6. COBISS-ID 1283075044

Димитрова, Димка (2016) Типологични характеристики на задачите за възприемане на текст при четене Сп." Български език и литература" 2016 №3, с. 223-233. Print ISSN 0323-9519 file:///C:/Users/Dimka%20Dimitrova/Downloads/bel_3_2016%20(1).pdf

Димитрова, Димка (2016) Учебна тетрадка по български език София: ИК "Анубис", 2016, 87 с. ISBN 978-619-215-013-6. COBISS-ID 1278406884

Димитрова, Димка (2016) Учебна тетрадка по български език и литература за 5. клас. Развиване на комуникативните компетентности София: ИК "Анубис", 2016, 40 с. ISBN 978-619-215-012-9. COBISS-ID 1278415076

Димитрова, Димка (2015) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по БЕ за 7. клас София: ИК“Анубис“, 2015 г., 103 с. ISBN 978-954-426-998-2. COBISS-ID 1274987236

Димитрова, Димка (2014) Информация – текст – обучение Във: Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св Кирил и Методий 1963-2013”. Секция Филологически факултет. В. Търново: УИ „Св. св Кирил и Методий” , 2014 г., с. 219-224. ISBN 978-954-524-975-4. COBISS-ID 1274191588

Димитрова, Димка (2014) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по БЕ за 6. клас София: ИК“Анубис“, 2014 г., 95 с.ISBN 978-954-426-984-5. COBISS-ID 1268692964

Димитрова, Димка (2014) Рецептивните упражнения в обучението по български език Във: Филологически сборник VI, В Търново – Твер. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 111-116. ISBN 978-954-524-968-6. COBISS-ID 1274171364

Димитрова, Димка (2013) Български език и литература. Практически насоки за самоподготовка и зрелостен изпит София: ИК“Анубис“, 2013 г., 270 с. ISBN 978-954-426-955-5. COBISS-ID 1264894692

Димитрова, Димка (2013) В помощ на изучаващите български език. Учебна тетрадка за ниво С В. Търново: Фабер, 2013, 46 с. ISBN 978-954-400-932-8. COBISS-ID 1258332388

Димитрова, Димка (2013) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по БЕ за 5. клас София: ИК“Анубис“, 2013 г., 64 с. ISBN 978-954-426-945-6. COBISS-ID 1264971236

Димитрова, Димка (2011) За ролята на езиковите познания върху някои категории думи при общуване Във: Филологически сборник IV, В Търново – Твер. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 73-75. ISBN 978-954-524-767-5. COBISS-ID 1270068452

Димитрова, Димка (2010) Български език за 7. клас. Задачи и тестове София: ИК”Анубис”, 2010, с. 112. ISBN 978-954-426-865-7. COBISS-ID 1232515044

Димитрова, Димка (2010) Български език за 7. клас.Учебно помагало за ЗИП София: ИК”Анубис”, 2010, с. 136. ISBN 978-954-426-888-6. COBISS-ID 1232706276

Димитрова, Димка (2009) Български език за 8 клас, задължителна подготовка София: Анубис, 2009. с. 160. ISBN 978-954-426-826-8. COBISS-ID 1231914468

Димитрова, Димка (2009) Български език за 8. клас София: ИК „Анубис”, 2009, с. 118. ISBN 978-954-426-855-8. COBISS-ID 1231880164

Димитрова, Димка (2009) Изграждане на смисъл при възприемане на текст В: Отклонението като норма (Сборник в чест на проф. Р. Йовева). Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2009, с. 227–230. ISBN 978-954-577-538-3 COBISS-ID 1245155300

Димитрова, Димка (2009) Изучаване на сложните прилагателни имена в уроците по български език В: Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на проф. Д. Чизмаров. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 73-77. ISBN 978-954-524-674-6. COBISS-ID 1230265060

Димитрова, Димка (2009) Юбилеен сборник Проглас, 2009, №1, 144-148. ISSN 0861 7902. COBISS-ID 1119668196

Димитрова, Димка (2007) Език мой (Лингвистиката в света на ученика) В: http://www.belb.net/metodika/dimitrova/ezikmoi.htm ; Във: Филологически сборник II, В Търново – Твер. В. Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 190-193. ISBN 978-954-524-609-8. COBISS-ID 1228273380

Димитрова, Димка (2007) Текст и реципиент Проглас 2007, №2, с. 153-160. ISSN 0861 7902. COBISS-ID 1119668196

Димитрова, Димка (2005) Работа над текста при изучаване на прилагателното име Език и стратегии в обучението.Сборник, посветен на 70-годишнината на доц. д-р Ст. Стефанова и доц. д-р М. Тончева, В.Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с.80-84. ISBN 954-524-475-5. COBISS-ID 1045355236

Димитрова, Димка (2005) Български език. Контрол. 6.клас Велико Търново: Абагар, 2005. 56 с. ISBN 954-427-649-1

Димитрова, Димка (2005) Български език. Контрол. 7.клас Велико Търново: Абагар, 2005. 48 с. ISBN 954-427-653-Х. COBISS-ID 1044663012

Димитрова, Димка (2005) Български език. Текстове и задачи за 7. клас Велико Търново: Абагар, 2005. 288 с. ISBN 954-427-650-5. COBISS-ID 1044378852

Димитрова, Димка (2005) Текстът и неговият анализ В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс, сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев, С, Булвест 2000, 2005, с.178-184; ISBN 954-18-0455-1. COBISS-ID 1045714660 или на http://georgesg.info/belb/metodika/dimitrova/tekstanaliz.htm

Димитрова, Димка (2004) Български език. Контрол. 5.клас. Велико Търново: Абагар, 2004. 48 с. ISBN 954-427-565-7. COBISS-ID 1042497508

Димитрова, Димка (2004) Български език. Текстове и задачи за 5. клас Велико Търново: Абагар, 2004. 262 с. ISBN 954-427-564-9. COBISS-ID 1042497508

Димитрова, Димка (2004) Разговорната реч и обучението по български език Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, т.34, кн.2 – Езикознание, с. 109-116. ISSN 0204-6369. COBISS-ID 1124241892

Димитрова, Димка (2004) Български език. Текстове и задачи за 6. клас Велико Търново: Абагар, 2004. 280 с. ISBN 954-427-582-7. COBISS-ID 1042497764

Димитрова, Димка (2004) Български език. Текстове и задачи за 8. клас Велико Търново: Абагар, 2004. 343 с. ISBN 954-427-422-7. COBISS-ID 1044515812

Димитрова, Димка (2002) Описателният текст и учебниците по български език за 4 клас Науката, методиката и училището - конфликтни точки, срещи и разминавания, т. 1. Смолян: Пловдивски унив. Паисий Хилендарски, филиал Смолян, 2002, с. 48-51.COBISS-ID 1039897060

Димитрова, Димка (2000) Задачи и упражнения по български език за 8. клас В. Търново: Абагар ,2000 . 344 с. ISBN 954-427-422-7. COBISS-ID 1036063204

Димитрова, Димка (1999) За практическата подготовка на студентите българисти Обучение и квалификация – непрекъснато образование. Сборник доклади, част 1, ИПКУ - Ст. Загора, 1999, с. 105-110. COBISS-ID 1035471588

Димитрова, Димка (1999) Задачи и упражнения по български език - V клас В. Търново : Абагар. ISBN 954-427-250-X. COBISS-ID 1034687460

Димитрова, Димка (1999) Задачи и упражнения по български език за 7. клас В. Търново: Абагар ,1999, 2000, 2004 . 350 с. ISBN 954-427-367-0. COBISS-ID 1036614884

Димитрова, Димка (1998) Методика на обучението по български език. Христоматия В. Търново: Университетско издателство“Св. Св. Кирил и Методий“, 1998. 228 с. ISBN 954-524-188-8. COBISS-ID 1032013028

Димитрова, Димка (1997) Задачи и упражнения по български език за 6. клас В. Търново: Абагар ,1997, 1999, 2000 . 220 с., ISBN 954-427-283-6. COBISS-ID 1036693988

Димитрова, Димка (1996) Задачи и упражнения по български език за 5. клас В. Търново: Абагар , 1996 . 246 с. ISBN 945-427-250-х. COBISS-ID 1030739684

Димитрова, Димка (1994) Урок семинар в осми клас Български език и литература, 1994, № 1, с. 39-45 ISSN 0323–9519 (Print)

Димитрова, Димка (1992) Ценно методическо помагало Български език и литература ,1992, № 2, с. 61-64 ISSN 0323–9519 (Print)

Димитрова, Димка (1992) Речеви грешки в кандидатстудентските писмени работи по български език и литература Сп. Български език и литература, 1992, № 6, с. 31-38 ISSN 0323–9519 (Print)

Донев, Владимир (2022) Да не позволяваме поет да загине Литературен вестник 23.02-1.03.2022, бр. 7, с. 6-7 https://litvestnik.com/%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b5/

Донев, Владимир (2022) Самота и съпротивление в съвременното общество (Рецензия за книгата "Прозренията на самотата" на руския писател Александър Потьомкин) В. "Словото днес", Бр. 8, 24 февруари 2022 г., с. 15

Донев, Владимир (2022) Филмът „Януари“ и призраците на миналото Литературен вестник, Бр. 19, 11-17 .05.2022, с. 16.

Донев, Владимир (2022) Филмът притча „Поетът и дяволът“ – интертекстуални и интермедиални аспекти в изображението Литературен вестник, Бр. 13, 6-12.04.2022, с. 6-7; https://litvestnik.com/%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b5/

Донев, Владимир (2021) „Mimo koszmaru przeszłości, bądźmy!” Tematyka obozowa we współczesnej beletrystyce bułgarskiej; INNY SWIAT w LITERATURZE NARODOW KONTEKSTY, ZYCIORYSY, INTERPRETACJE; Instytut Literatury Krakow, 247-261; ISBN 978-83-66359-38-3; https://www.academia.edu/45542265/%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90_%D0%92_%D0%A1%D0%AA%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90_%D0%A5%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%90

Донев, Владимир (2021) Вазов в българското кино/ Vazov in Bulgarian Cinema Проглас (2021) Том 30 Брой 2 Страници: 195-203 DOI: https://doi.org/10.54664/OTYS9627

Донев, Владимир (2020) "Mimo koszmaru przeszlosci, bądźmy!' Tematyka obozowa we współczesnej beletrystyce bułgarskiej (Despite the nightmare of the past, let's live on!) Prison Camp Themes in Contemporary Bulgarian Fiction. 2020, INNY SWIAT w LITERATURZE NARODOW KONTEKSTY, ZYCIORYSY, INTERPRETACJE; Instytut Literatury Krakow, 247-261; ISBN 978-83-66359-38-3; https://instytutliteratury.eu/2021/03/02/nowosci-w-bibliotece-pana-cogito/

Донев, Владимир (2020) „ИКОНОСТАСЪТ“ КАТО ЕКРАНИЗАЦИЯ НА „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК“ The Ikonostasis as Film Adaptation of The Iron Candlestick „ДИМИТЪР ТАЛЕВ – КОДЪТ НА ИСТОРИЯТА И ЛАБИРИНТИТЕ НА НАСТОЯЩЕТО В ЛИТЕРАТУРАТА“ Сборник, посветен на 120-годишнината от рождението на Димитър Талев ISBN 978-619-7372-19-9

Донев, Владимир (2020) Изящната амфора на повествованието (рецензия за романа "Поздрави от Хадес" на Яница Радева) Литературен вестник, Бр. 34, 14-20. 10. 2020 г., с. 6; https://litvestnik.files.wordpress.com/2020/10/lv_34.pdf

Донев, Владимир (2019) ЕЛИН ПЕЛИН В БЪЛГАРСКОТО КИНО Електронно списание LiterNet, 07.01.2019, № 1 (230); ;ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2019) За жанровите особености на баладата "Удавници" от Асен Разцветников Асен Разцветников. 120 години от рождението на поета. Нови изследвания. ДАР – РХ, Велико Търново, 2019, с. 100-106

Донев, Владимир (2019) Как българското кино чете творбите на Йордан Йовков Литературата: образи и контексти. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. Цветан Ракьовски. Фабер, В. Търново, 2019, с. 333-345. ISBN: 978-619-00-1066-1

Донев, Владимир (2019) По следите на уловеното време Литературен вестник, Бр. 27, 17-23.07.2019, с. 3; http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1650.pdf

Донев, Владимир (2019) ПРЕГЛЕД на книгите, включени в конкурса "АПРИЛОВСКИ НАГРАДИ" 2019 г., с. 5 "100 Вести", 2019, с. 5

Донев, Владимир (2019) СКРЪБ ЗА БОТЕВ. Eдна неочаквана интерпретация на Ботевата саможертва във филма "Свобода или смърт" на Никола Корабов (1968) Ботев и българската литературa. Нови изследвания. Съст. и ред. Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева. Варна: LiterNet, 2018-2019; https://liternet.bg/publish10/vdonev/botev.htm; ISBN 978-954-304-430-6

Донев, Владимир (2018) Думи за живия Ботев (предговор). – В: Костов, Борислав, Ст. Цветкова. Вол за вола. Пищов за Ботев. София, 2018, с. 5-7

Донев, Владимир (2018) ЕРОТИКАТА В СТИХОСБИРКАТА "ПЕПЕЛ ОТ ПЕПЕРУДИ" НА БОРИСЛАВ КОСТОВ Електронно списание LiterNet, 23.01.2018, № 1 (218); https://liternet.bg/publish10/vdonev/borislav-kostov.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2018) ОБРАЗЪТ НА ПОЕТА ВЪВ ФИЛМА "ДЕЛО 205/1913 П. К. ЯВОРОВ" (1983) Електронно списание LiterNet, 21.06.2018, № 6 (223) https://liternet.bg/publish10/vdonev/yavorov.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2018) ПРЕГЛЕД на книгите, включени в конкурса АПРИЛОВСКИ НАГРАДИ 100 Вести, бр. 257, 6. ноември 2018, с. 5; https://bit.ly/2F9UBEn

Донев, Владимир (2018) Романът пред загадката на Сфинкса. Литературен вестник, Бр. 21, 30. 05. – 5. 06 2018, с. 4; ISSN: 1310-9561

Донев, Владимир (2018) Увод към книгата "Забравени и незабравими" – Радка Пенчева. Забравени и незабравими. Астарта, 2018, с. 7-8; ISBN 978-954-350-267-7

Донев, Владимир (2017) Волнодумецът Йордан Хаджиев Литературен вестник, Бр. 2, 18-24.01. 2017, с. 6, ISSN: 1310-9561.; Електронно списание LiterNet, 03.10.2012, № 10 (155), http://liternet.bg/publish10/vdonev/jordan-hadzhiev.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2017) Генеалогия на Далчевия художествен светоглед Електронно списание LiterNet, 13.02.2017, № 2 (207); http://liternet.bg/publish10/vdonev/dora-koleva-dalchev.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2017) Другата страна на разказа. За прозата на Здравка Евтимова. Проглас, кн. 1, 2017 (год. ХХVI), ISSN 2367-8585;

Донев, Владимир (2017) За литературнокритическия портрет и автопортрет Език и литература, 2017, 3-4, с. 239-245; ISSN 0324-1270; http://www.ezik-i-literatura.eu/2017/3-4/19-Vl.Donev.pdf;

Донев, Владимир (2017) За литературнокритическия портрет и автопортрет. Рецензия за книгата на Антония Велкова-Гайдаржиева "Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов", УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2017 – Лит. вестник, Бр. 28, 13-19. 09. 2017, с. 4; ISSN: 1310-9561

Донев, Владимир (2017) Литературните мостове на Балканите. /Рецензия за книгата на Евдокия Борисова "Литературите ни. Романът на Изтока със Запада в балканските литератури"/ - Лит. вестник, Бр 39, 29.11-5. 12.2017, с. 4-5; ISSN: 1310-9561; COBISS.BG-ID 1284304100; http://url.itbg.eu/399784;

Донев, Владимир (2017) Стихосбирката и видеокнигата Електронно списание LiterNet, 20.08.2017, № 8 (213); http://liternet.bg/publish10/vdonev/elena-hristova-video.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2017) Стихосбирката като книга, вещ и електронна публикация Електронно списание LiterNet, 16.01.2017, № 1 (206), http://liternet.bg/publish10/vdonev/elena-hristova.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2017) ТРИ ФРАГМЕНТА ЗА ЕКРАНИЗАЦИЯТА НА ЕМИЛИЯН-СТАНЕВИТЕ ТВОРБИ ("Иван Кондарев", "Търновската царица", "Язовецът") В: Емилиян Станев – традиция и модерност. 110 десет години от рождението на писателя. ДАР-РХ, В. Търново, 2018; Електронно списание LiterNet, 22.10.2017, № 10 (215), https://liternet.bg/publish10/vdonev/ekranizacii-emilian-stanev.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2017) ХАРАКТЕРОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СМЯХ Електронно списание LiterNet, 20.12.2017, № 12 (217); https://liternet.bg/publish10/vdonev/radoslav-radev.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2016) Високо място в критическата литература за Вазов Електронно списание LiterNet, 26.07.2016, № 7 (200) - http://liternet.bg/publish10/vdonev/vazov-dimityr-mihailov.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2016) Епическият подход в романа „Бежанци“ на Весела Ляхова Език и литература, бр. 3-4, 2016, с. 89-102; ISSN 0324-1270;

Донев, Владимир (2016) Очите на словото Електронно списание LiterNet, 11.11.2016, № 11 (203) - http://liternet.bg/publish10/vdonev/margreta-grigorova.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2016) Преглед на книгите, включени в конкурса Априловски наглради 2016 100 Вести, бр. 258, Година XXV, 15 ноември 2016, с. 4

Донев, Владимир (2016) Руският роман на XIX век – история, типология, херменевтика Електронно списание LiterNet, 11.12.2016, № 12 (205), http://liternet.bg/publish10/vdonev/hristo-manolakev-ruski-roman.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2016) Становище за представените ръкописи на стихосбирки за конкурса „Априловски наглади“ 2016 100 Вести, бр. 270, Година XXV, 29 ноември 2016, с. 4

Донев, Владимир (2016) Яворов и другите Литературен вестник, Бр. 23, 08.-14.06.2016, с. 4. Електронно списание LiterNet, 26.07.2016, № 7 (200) - http://liternet.bg/publish10/vdonev/yavorov-dimityr-mihailov.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2015) Преглед на книгите, включени в конкурса Априловски наглради 2015 100 Вести, бр. 265, Година XXIV, 17 ноември 2015, с. 4

Донев, Владимир (2015) Смирени стихове /Предговор/ Кина Иванова: Разлиствам душата си. София: ИК „Виделина“, 2015, с. 5-6, ISBN 978-954-8925-90-7

Донев, Владимир (2014) „Аз също се оказах чужд“: Дмитрий Лихачов и Лагерът Филoлогически сборник VI. Велико Търново – Твер. 2014, с. 123-128. ISBN 978-954-524-968-6; COBISS.BG-ID 1274171364

Донев, Владимир (2014) Айрини Зохраб. Международното общество „Достоевски“ – история и надежди./Превод от английски/ Достоевски: мисъл и образ. Алманах на Българско общество „Достоевски“, Т. I, Издателство „Изток-Запад“, София, 2014, с. 12-21, ISSN 2367-5667; COBISS.BG-ID 1264783588

Донев, Владимир (2014) Апокалипсис сега. Гротеската в прозата на Любимир Канов Литературен вестник, бр. 39, год. 23, 3-9.12.2014, с. 6-7; ISSN: 1310-9561; COBISS.BG-ID 1265306852

Донев, Владимир (2014) Достоевски и Солженицин: „Един ден на Иван Денисович“ в светлината на „Записки от Мъртвия дом“ Достоевски: мисъл и образ. Алманах на Българско общество „Достоевски“, Т. I, Издателство „Изток-Запад“, София, 2014, с. 180-197, ISSN 2367-5667; COBISS.BG-ID 1264783588

Донев, Владимир (2014) Достоевский и Солженицын: „Один день Ивана Денисовича“ в свете „Записок из Мертвого дома“ https://www.academia.edu/5841237/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%B7_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_

Донев, Владимир (2014) Критически преглед на книгите, включени в конкурса „Априловски награди – 2014 г. Литературен глас, бр. 177, Година XXI, декември 2014 – януари 2015, с. 6-7.

Донев, Владимир (2014) Лагерната мемоаристика на Густав Херлинг-Груджински Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. 2014, с. 398-404, ISBN 978-954-524-944-0; COBISS.BG-ID 1267898596

Донев, Владимир (2014) Микроскоп с усъвършенствани лещи Култура, Бр. 24 (2773), 27 юни 2014, с. 7; http://www.kultura.bg/bg/article/view/22365; ISSN: 0861-1408; COBISS.BG-ID 1261475300

Донев, Владимир (2014) Свидните плодове на поезията /Предговор/ Харалампи Ламбев: България ни гледа. Велико Търново: Издателство „Фабер“, 2014, с. 3-4; ISBN 978-619-00-0109-6

Донев, Владимир (2014) Ценен принос в изследването на книгата „Лествица“ от св. Йоан Синайски Проглас, год. XXIII, кн. 2, 2014, с. 110-115, ISSN 0861-7902;

Донев, Владимир (2013) Carmen horrendum. The narrative model of Solzhenitsyn labour camp literature in the light of Dostoyevsky’s House of dead „Достоевский и журнализм“ (Тезисы докладов). XV Симпозиум Международного общества Достоевского, Москва, 2013, с. 48-49, ISBN 978-5-85735-248-9

Донев, Владимир (2013) Аз също се оказах чужд. Дмитрий Лихачов и лагерът Филологически сборник VI. Велико Търново – Твер, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2014, ISBN ISBN 978-954-524-968-6; COBISS.BG-ID 1274171364; 12 Август 2013, http://www.svobodata.com/page.php?pid=12238&rid=35&archive=

Донев, Владимир (2013) Александър Солженицин и оценката за неговото творчество в „Задочните репортажи“ на Георги Марков Сб. „1962“, Кралица „Маб“, София, 2013, с. 184-198, ISBN 978-954-533-126-8; Liternet - http://liternet.bg/publish10/vdonev/georgi-markov-solzhenicin.htm; № 573 в НРС

Донев, Владимир (2013) Археология чрез междутекстовостта В: Нобеловата награда за литературата – мост между културите, В. Търново, 2013, с. 374-377; 978-954-2968-48-1; Литернет Електронно списание LiterNet, 22.01.2012, № 1 (146); http://liternet.bg/publish10/vdonev/evdokia-borisova.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2013) Дунав се влива в Черно море. Сборник в памет на писателя Атанас Липчев (Съст. Сава Василев и Ангел Дюлгеров) Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“ 2012-2013, бр. 12 („Л“), с. 658-660, ISSN 1311-0209

Донев, Владимир (2013) Екзистенциалистката версия на лагерния опит в мемоарите „Друг свят“ на Густав Херлинг-Груджински Литературен вестник, бр. 14, 10-16. 04. 2013, с. 4-5; ISSN 1310-9561,COBISS.BG-ID 1250135012; http://www.svobodata.com/page.php?pid=10474&rid

Донев, Владимир (2013) За Молиер – смело, но убедително изследване LiterNet, 22.12.2013, № 12 (169) – http://liternet.bg/publish10/vdonev/molier-hristakiev.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2013) Книга за странниците в българската литература Литературен глас, бр. 165, Год. ХХ, април 2013, с. 7; - Библиотека, 4’ 2013, с. 111-113, ISSN 0861-847X

Донев, Владимир (2013) Лагерната мемоаристика на Примо Леви в светлината на Дантевата carmen horrendum Езиците на културата. Т. 2, Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 407-419; ISBN 978-954-680-867-7; COBISS.BG-ID 1259860452

Донев, Владимир (2013) Световен симпозиум за творчеството на Достоевски. Хроника Проглас. Год. XXII, кн. 2, с. 227 – 230, ISSN 0861-7902;

Донев, Владимир (2012) Donev, Vladimir. Bulgarian labour camp literature. Genre and memory Remembrance in time. 2012 EDITURA UNIVERSITĂłII TRANSILVANIA DIN BRASOV, p. 43-51; ISBN 978-606-19-0134-0; http://tranzit.dir.bg/load.php?id=KTdBgKCFozoiB3TR1436461

Донев, Владимир (2012) Архетипното начало в сборника „Родихме се змейове“ на Йордан Вълчев. Пространства на словото. Т. 1., Изд. цен. Боян Пенев, София, 2012, с. 586-597; ISBN 978-954-8712-77-4

Донев, Владимир (2012) Векът на Солженицин След пожара в Русия. Руската емигрантска литература и изкуство в европейски контекст. Научно и културно наследство на руската диаспора в България (1920-1940), Изд. „Ивис“, В. Търново, 2012, с. 247-259, ISBN 978-954-2968-33-7; COBISS.BG-ID 1249374948

Донев, Владимир (2012) Книга за мисията на критическото слово Литературен вестник, бр. 29, 19-25. 09. 2012, с. 4, ISSN: 1310-9561, COBISS.BG-ID 1246274788; http://liternet.bg/publish10/vdonev/a-velkova-meshekov.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2012) Малки постмодерни отечества. Към предисторията на българската постмодерна проза. Култура, бр. 17, 4 май 2012, с. 6.; http://www.kultura.bg/bg/article/view/19682; ISSN: 0861-1408; COBISS.BG-ID 1244723940

Донев, Владимир (2012) Малкият Сибир. Лагерната мемоаристика на Стефан Бочев. Гласът от подземието. НРБ-литературата: история, понятия, подходи. Изд. „Кралица Маб“, София, 2012, с. 518-547, ISBN 978-954-533-121-3; ISBN 978-954-8773-10-2; COBISS.BG-ID 1253735908 Електронно списание LiterNet, 28.04.2012, № 4 (149), http://liternet.bg/publish10/vdonev/stefan-bochev.htm; ISBN1312-2282

Донев, Владимир (2012) Триединният образ на книгата (текст за 60-годишнината на проф. д-р Алберт Бенбасат) Библиотеки, четене, комуникации, Т. II, Велико Търново, 2012, с. 58-62, ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID 1250816740

Донев, Владимир (2011) Александър Солженицин. Класика срещу канон В. Търново: Фабер, 2011, 132 с., ISBN: 978-954-400-523-8; COBISS.BG-ID 1237808356

Донев, Владимир (2011) Българският Барон Мюнхаузен Лабиринтите на психея. София, 2011, с. 198-214; ISBN ISBN 978-954-91585-4-0; COBISS.BG-ID 1277883876

Донев, Владимир (2011) Матриархат. Идеологически, архетипни и символни обработки на мотива в прозата на 60-те Проглас, год. ХХ, 2011, кн. 1, с. 80-104 ISSN 0861-7902;

Донев, Владимир (2011) Рецепцията на Хемингуей в българската литература от 40-50-те години на ХХ век – В: Филологически сборник. IV. Велико Търново - Твер, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 76-82; ISBN 978-954-524-767-5; COBISS.BG-ID 1270068452

Донев, Владимир (2011) Слизане в ада. Данте, лагерната проза и нашето време Култура, г. LV, бр. 40 (2658), 25.11.2011, с. 6 (21.01.2012); ISSN: 0861-1408; COBISS.BG-ID 1238305764

Донев, Владимир (2010) Анималистичната проза на Емилиян Станев – В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 259-273, ISBN 978-954-524-724-8; COBISS.BG-ID 1234359524

Донев, Владимир (2010) Емилиян Станев. Примамливите блясъци в прочита София: Сиела, 2010, 320 с. ISBN 978-954-28-0663-9; COBISS.BG-ID 1235908068

Донев, Владимир (2010) Печатни пространства и бели полета Литературен вестник : седмично издание ISSN: 1310-9561.- Год. 19, бр. 17 (12-18 май 2010), с. 4; COBISS.BG-ID 1233474276

Донев, Владимир (2009) Антифашистката проза. Две версии Соцреалистически канон/ алтернативен канон. София, 2009, с. 218-253. ISBN 978-954-657-857-0; COBISS.BG-ID 1264237284

Донев, Владимир (2008) Волфганг Кайзер. Отчужденият свят на гротеската Руската литература. Културни диалози. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 251-261 ISBN 978-954-524-631-9; COBISS.BG-ID 1228272868

Донев, Владимир (2008) Многоликият Емилиян Станев Литературен вестник : седмично издание ISSN: 1310-9561 SG=В 6360.- XVII, 2 (23 - 29 jan. 2008), с. 5; COBISS.BG-ID 1222406884

Донев, Владимир (2008) Неугасима памет Еврейски вести, № 22, 21 ноем. 2008, с. 5

Донев, Владимир (2008) Това, което сами направим, това е нашата съдба Литературен вестник, № 33, 29.10.-04.11.2008, с. 4; ISSN: 1310-9561; COBISS.BG-ID 1181050596

Донев, Владимир (2008) Флоберовата пушка на Емилиян Станев Писател български. 100 години от рождението на Емилиян Станев. София: Издателска къща "Лик", 2007, с. 124-146 ISBN 978-954-607-760-8; COBISS.BG-ID 1234179556; Също: Страница, 2008, кн. 2, с. 63-79; ISSN 1310-9081; COBISS.BG-ID 1180736228

Донев, Владимир (2006) Критически подходи за гротеската в съвременното руско литературознание – В: Междукултурната комуникация и руските литературни модели. Межкультурная коммуникация и русские литературные модели. София: Форум "България – Русия", 2006, с. 146-159 ISBN-10: 954-9422-05-4 ISBN-13 978-954-9422-05-4; COBISS.BG-ID 1243224548

Донев, Владимир (2006) Теория на гротеската в руското литературознание през 60-те години на XX век Филологический сборник. Твер - Велико Търново, 2006, с. 125-132; Също: Болгарская русистика, 2006, кн. 1-2, с. 101-117, ISSN: 0323-9160; COBISS.BG-ID 1176398820; № 79 в НРС

Донев, Владимир (2005) Гледните точки на разказвача в повестта "Крадецът на праскови" от Емилиян Станев Български език и литература, 2005, бр. 1, с. 50-63, ISSN: 0323-9519 Също: Електронно списание LiterNet, 27.06.2005, № 6 (67); (21.01.2012); ISBN 1312-2282

Донев, Владимир (2005) Интериори, екстериори на баналното в две стихосбирки [Божидар Богданов "Интериори", 2004; Мира Душкова "Мириси и гледки", 2004] Литературен вестник, бр. 25, 6-12.07.2005, ISSN: 1310-9561; COBISS.BG-ID 1215128548. Също: Електронно списание LiterNet, 16.07.2005, № 7 (68) (21.01.2012); ISBN 1312-2282

Донев, Владимир (2005) Компендиум на литературоведските идеи Критика : тримесечно списание за литературна история, теория, критика и културология ISSN: 0861-394X.- VI, 1-2 (2005), с. 54-58, COBISS.BG-ID 1175739364; Също: Електронно списание LiterNet, 20.03.2005, № 3 (64) (21.01.2012); ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2005) Теория на гротеската в концепциите на руските формалисти Неуморният търсач. Сборник научни статии, посветен на 30-годишната преподавателска и научноизследователска работа на доц. Ивайло Петров. Шумен, 2005, с. 21-27. Също: Електронно списание LiterNet, 12.03.2006, № 3 (76) (21.01.2012); ISBN 1312-2282

Донев, Владимир (2005) Трагикомичната разработка на колониалната тематика в романа на Ивлин Уо "Шепа прах" Българистични проучвания. Т. 10. В. Търново, 2005, с. 107-122; ISBN 954-775-488-2; COBISS.BG-ID 1044243172

Донев, Владимир (2004) Гротесковият български сюжет. Върху романа на холанд. писател Ц. Нотебом "Песен за заблудата и истината", В. Търново, 2003 Литературен вестник : седмично издание ISSN: 1310-9561 SG=В 6360.- XIV, 25 (23 - 29 juni 2004), с. 4; COBISS.BG-ID 1211800292

Донев, Владимир (2003) Българистични проучвания - 9 : Актуални проблеми на българистиката и славистиката : Сб. докл. от VIII междунар. науч. сес., В. Търново, авг. 2002 В. Търново : Фабер, 2003; ISBN 954-775-281-2; COBISS.BG-ID 1042210276

Донев, Владимир (2003) История на българската книга в оптиката на другостта Международна научна сесия Опознай себе си, като опознаеш света (8 ; Велико Търново ; 2002); Българистични проучвания - 9 : Актуални проблеми на българистиката и славистиката : Сб. докл. от VIII междунар. науч. сес., В. Търново, авг. 2002 / Състав. Николай Колев, Живка Колева ; Ред. кол. Димитър Кенанов и др; ISBN ISBN 954-775-281-2; COBISS.BG-ID 1042210276

Донев, Владимир (2003) Каравелов и "Българи от старо време" / Владимир Донев: с. 133-139 Бит и душевност на българите от старо време: с. 140-146 Каравеловата белетристика в оценките на литературната история / Захари Стоянов, Боян Пенев, Велчо Велчев, Стойко Божков, Дочо Леков, Николай Чернокожев: с. 147-153 Каравелов, Любен. Българи от старо време, София: ПАН, 2003, с. 133-139; ISBN 954-657-479-1; COBISS.BG-ID 1280725476

Донев, Владимир (2003) Класика срещу канон в романа "Ракова болница" на А. Солженицин Проблеми, имена, школи в руското литературознание през XX век. София, 2003, с. 169-174; ISBN ISBN 954-411-017-6 ; COBISS.BG-ID 1041820644

Донев, Владимир (2003) Любов и жертвоприношение в първата брачна нощ. Кратки наблюдения върху художествената обработка на мотива в българската литература Критика, 2003, № 3-4. Също: LiterNet, 2004, № 2, 27.02.2004 (27.02.2004);ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2003) Свое и чуждо време и пространство в романа "Ракова болница" на Александър Солженицин Iноземна фiлология. Украiский науковий збiрник. Лвiвь: Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, випуск 114, 2003, с. 162-168.

Донев, Владимир (2002) Предизвикателствата в обучението по литература [в 7 и 8 клас] или за ролята на учителя като семиотик в условията на съвременното информационно общество Образование : двумесечно научно-методическо списание ISSN: 0861-475X.- HI, 5 (2002), с. 12-22; COBISS.BG-ID 1160326884

Донев, Владимир (2001) Скиталчества в познанието. Снежана Иванова "Праг зад вратата", 2001 Литературен форум, бр. 35, 30. 10. - 5. 11. 2001

Донев, Владимир (2000) История славяноболгарская. Съграждане на българското битие Хилендарски, Паисий. История славяноболгарская, София: ПАН, 2000, с. 103-115.

Донев, Владимир (2000) Каравеловото белетристично майсторство в повестта "Маминото детенце" Каравелов, Любен. Маминото детенце, София: ПАН, 2000, с. 91-96.

Донев, Владимир (2000) Разкази за деца : Кн.-тетр. / Емилиян Станев ; Състав. Владимир Донев и др. ; Худож. Петър Крусев; В. Търново : Слово, 2000; ISBN 954-439-669-1; COBISS.BG-ID 1036432868

Донев, Владимир (1999) Сказът и началото на възрожденската белетристика Българската мяра в литературата. Т. 2. Съст. проф. Енчо Мутафов. София: Български писател, 1999, с. 244-257; ISBN 954-443-372-4; COBISS.BG-ID 1035267044

Донев, Владимир (1998) Кумулативният наративен принцип в поетиката на възрожденската белетристика и поезия Пир : Студентско издание за поезия, изкуство, литературознание, философия ISSN: 1310-3490.- 4 (1998), s. 38-50; COBISS.BG-ID 1138984420

Донев, Владимир (1998) Фолклор и наративно моделиране в белетристиката на Любен Каравелов В. Търново: ПАН-ВТ, 1998, 192 с. ISBN 954-9507 50-5; COBISS.BG-ID 1034113764

Донев, Владимир (1998) Фолклор и наративно моделиране в белетристиката на Любен Каравелов Науч. ръководител Надежда Драгова Рец.: Дочо Леков, Радосвет Коларов Библиогр. в края на текста Предложен от ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград ; Защитен пред СНС по литературознание Утвърден от ВАК с протокол No 13-3 Благоевград, 1999, COBISS.BG-ID 1265536996

Донев, Владимир (1997) Каравеловият "сценарий" на Априлското въстание Пир : Студентско издание за поезия, изкуство, литературознание, философия ISSN: 1310-3490.- 3 (1997), s. 55-70; COBISS.BG-ID 1136449764

Донев, Владимир (1997) Фолклорният информационен модел и образа на възприемателя в ранната Каравелова проза Проглас, 1997, № 3-4, с. 137-153; ISSN 0861-7902

Донев, Владимир (1996) Повествителният спев "Горски пътник" и "раждането на новото" във възрожденската белетристика Литературна мисъл, 1995-1996, № 4, с. 34-51; ISSN 0324-0495

Донев, Владимир (1994) Един аспект от междутекстовата активност в стихотворението "Каин" на Разцветников Пир : Студентско издание за поезия, изкуство, литературознание, философия ISSN: 1310-3490.- 1 (1994), s. 61-64; COBISS.BG-ID 1135608036

Коева, Янка (2021) Zu einigen spezifischen Aspekten des Lehrerberufs В. Търново: ДизАрт

Коева, Янка (2021) Ефективност в обучението по чужд език. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-269-7, COBISS.BG-ID - 48702216, 183 с.

Коева, Янка (2021) Многоезичието в училищна среда като политически и практико-педагогически проблем Педагогика, Vol. 93 (3), 354-360, Web of science - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000654015800005

Коева, Янка (2021) Хуморът в класната стая. - Стефанов, Свилен и др. (ред.): Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27 – 28 май 2021, том I, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "В. Левски"

Коева, Янка (2020) Der gute Lehrer von heute BDV Magazin, April 2020 (1), Zeitschrift des Bulgarischen Deutschlehererverbandes, pp. 22-27, Print ISSN 1310 - 6228, COBISS.BG-ID 1234391012, Немска национална библиотека Лайпциг: ISSN 1310-6228, Signatur: Z 1998 B 1183

Коева, Янка (2020) Fachdidaktische Aspekte des mehrsprachigen Unterrichts im Schulmilieu. Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspecives, 2020, 6th International symposium, 25th Juli. Vienna: Premier Publisching, ISBN-13 978-39031-97-25-1, ISBN-10 3-903197-25-4, 20-23.

Коева, Янка (2020) Към професионализъм по време на стажантската практика в училище В: Стефанов, Свилен и др.: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 2020, с. 191-196, ISSN 2367-7481. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”

Коева, Янка (2020) Обучението на учители – университетски и образователни ракурси Във: Веселинов, Димитър и Милена Йорданова (съст.): Лингводидактически ракурси. София: УИ „Св. Климент Охридски“, с. 281-291, ISBN 978-954-07-4982-2, COBISS.BG-ID – 45425928.

Коева, Янка (2020) Обучението по немски език в съвременния чуждоезиков контекст В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Коева, Янка (2020) Социалните медии в обучението по чужд език В: Станимиров, Евгени и др.: Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха. Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция, т. 4. ИУ - Варна: Наука и икономика, ISBN 978-954-21-1040-8, с. 645-654

Коева, Янка (2020) Стратегии за учене на чужд език Варна: МУ "Проф. д-р П. Стоянов"

Коева, Янка (2019) Koeva, Janka. Fehlerkorrektur in Partnerarbeit und Kleingruppen bei schriftlich fixierten Texten. - BDV Magazin 2019 (1), pp. 21-27, Print ISSN 1310 - 6228, COBISS.BG-ID 1234391012, Немска национална библиотека Лайпциг: ISSN 1310-6228, Signatur: Z 1998 B 1183

Коева, Янка (2019) Koeva, Janka. DaF-Lehrerausbildung an der Hll. Kyrill-und-Method-Universität zu Veliko Tarnovo, Bulgarien. - BDV Magazin 2019 (1), pp. 93-96, Print ISSN 1310 - 6228, COBISS.BG-ID 1234391012, Немска национална библиотека Лайпциг: ISSN 1310-6228, Signatur: Z 1998 B 1183

Коева, Янка (2019) Стажантската практика - краен етап в университетската подготовка на учители. - Педагогика 2019 (6), Volume 91, 767-784, Print ISSN 0861-3982, НРС 1491

Коева, Янка (2018) Schreiben im Fortgeschrittenenunterricht. Eine Diagrammbeschreibung. BDV Magazin (1), pp. 39-49. 2018, Print ISSN 1310-6228, COBISS.BG-ID 1234391012, Каталог на Националната немска библиотека: Leipzig DNB [SAX. DE-101a]

Коева, Янка (2018) Невродидактика и многоезичие. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 319 с., ISBN 978-619-208-168-3, COBISS.BG-ID 1288251620.

Коева, Янка (2018) Преподаване на лексика по немски като чужд език В: Василева, Рада и др.: На езика, за езика, чрез езика. In der Sprache, über die Sprache, durch die Sprache. Т. 2 // Bd. 2 // Vol. 2.Сборник в чест на проф. д-р Марийка Димитрова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 389-407, Print ISBN: 978-619-208-178-2, COBISS.BG-ID - 1289229796

Коева, Янка (2017) Digitale Medien im DaF-Unterricht. Eine Unterrichtsbeobachtung. BDV Magazin, 2017 (1) pp. 12–20.Print ISSN 1310-6228, COBISS.BG-ID 1234391012. Немска национална библиотека Лайпциг: ISSN 1310-6228, Signatur: Z 1998 B 1183

Коева, Янка (2017) Studentenpraktikum und Grammatikvermittlung im DaF-Unterricht. - Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future. Papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress Varna, Bulgarien. 2017, pp. 232-237. Online ISSN 1314-6874, http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2018/01/BETA-IATEFL-Newsletter_July_August_2017-Special-Issue.pdf

Коева, Янка (2017) Студентската (де)мотивация за учене. В: Studia philologica. Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, т. 36/2. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, т. 36/2, с. 195-204, Print ISSN 2534-918-X, COBISS.BG-ID 1277647332, НРС N 665

Коева, Янка (2016) Експериментална проверка на ретротрансфера от немски към български език. В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Паисиеви четения. Чуждоезикова лингвистика и литературознание, 54, (1), сб. Б. Пловдив, УИ "Паисий Хилендарски", 2015, 54, (1), сб. Б, с. 69-87, Print ISSN 0861-0029, НРС N 299

Коева, Янка (2016) За „трудната” немска граматика. - Годишник на департамент "Романистика и германистика” София: Нов български университет, 2016 (2), Online ISSN 1313-7875, http://ebox.nbu.bg/drg16/lessons.php

Коева, Янка (2015) Невродидактика и типове учещи. В: Годишник на департамент Романистика и Германистика. Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. д-р Ани Леви. София: НБУ, 2015, с. 345-355. ISBN 978-954-535-758-892-0, COBISS.BG-ID 1278214628.

Коева, Янка (2015) Sind die Studenten zum Lernen motiviert? - BDV Magazin, (1), 8-13, Print ISSN 1310-6228, COBISS.BG-ID 1234391012. Немска национална библиотека: Z 1998 B 1183

Коева, Янка (2015) Sprechfertigkeit im Fremdsprachenunterricht. - BDV Magazin, 2015 (1), pp. 46-52. Print ISSN 1310-6228 COBISS.BG-ID 1234391012 Немска национална библиотека: Z 1998 B 1183.

Коева, Янка (2015) Невродидактика, учене и чуждоезиково обучение. - В: Филологически ракурси (1). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 323-373, ISSN 2367-8348 COBISS.BG-ID 1283838948. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, с. 323-373, ISSN 2367-8348, COBISS.BG-ID 1283838948.

Коева, Янка (2015) Резюмето – една от целите в езиковото обучение. Чуждоезиково обучение, 2015 (4), с. 378-386. Print ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1272832228,Web of science [ERIH PLUS ]https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=C5z6p2Q54UevhK5VkLX&search_mode=GeneralSearch&prID=d269c925-1540-41f4-943b-e788d8d83587 (13.04.2019)

Коева, Янка (2015) Трансфер и трансфериране. От немски към български език. - В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Паисиеви четения. Езикознание, т. 53, (1), сб. А, Филология. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски, 2015, с. 370-385. ISSN 0861-0029, НРС N 299. Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Паисиеви четения. Езикознание, т. 53, кн. 1, сб. А, Филология, ISSN 0861-0029 (print), НРС N 299.

Коева, Янка (2015) Тънкостите на резюмето. Избрано от текстовете, публикувани в изданията на Национално издателство „Аз Буки”. Аз Буки, 2015 (45), ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1272832228, Web of science https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=C5z6p2Q54UevhK5VkLX&search_mode=GeneralSearch&prID=d269c925-1540-41f4-943b-e788d8d83587 (13.04.2019) [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR] Национално издателство "Аз Буки", 2015 (45), ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1272832228, Web of science

Коева, Янка (2014) Многоезичие в практиката. В: Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. В. Търново: ИВИС, 2014, с. 98–104. ISBN 978-954-2968-77-1 COBISS.BG-ID 1267736292.

Коева, Янка (2014) Многоезичие и изучаване на немски език след руски. В: Филологически сборник VI *Велико Търново – Твер*. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с.145 – 153, ISBN 978-954-524-968-6 (CD), COBISS.BG-ID 1274171364.

Коева, Янка (2014) Многоезичие и обучението по немски език като чужд. В. Търново: ИВИС, 2014, 206 с., ISBN 978-954-2968-76-4 COBISS.BG-ID 1267780068.

Коева, Янка (2014) Многоезичният подход в обучението по немски език през погледа на обучаващите. - Езикът – наука и практика. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова. София: Нов български университет, 2014, с. 564 – 573. ISBN 978-954-535-810-4, COBISS.BG-ID 1272509668.

Коева, Янка (2014) Немски като чужд език в български контекст. В: 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с.323 – 330, ISBN 978-954-524-975-4 (CD), COBISS.BG-ID 1274191588.

Коева, Янка (2012) Рецептивни дейности в обучението по немски език като чужд. Формулировки на задачи и упражнения. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 271 c., ISBN 978-954-524-867-2, COBISS.BG-ID 1253603300.

Коева, Янка (2011) Езиковите дейности в обучението по немски език като чужд през погледа на обучаваните. - Чуждоезиково обучение, 2011 (5), с. 35 - 41, Print ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1240261092, Web of science [ERIH PLUS] https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491239, http://jurnals.uni-vt.bg/proglas/eng/rk.aspx, Archive (http://journals.uni-vt.bg/proglas/eng/arch.aspx) https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=C5z6p2Q54UevhK5VkLX&search_mode=GeneralSearch&prID=d269c925-1540-41f4-943b-e788d8d83587

Коева, Янка (2010) Vom Lesen zum Schreiben. Überlegungen zu einer interkulturellen Methodik im DaF-Unterricht. In: Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien. Германия, Göttingen: Universitätsverlag, 2010, pp. 77 – 86, ISBN 978-3-941875-46-3, срв. също https://www.univerlag.uni-goettingen.de/bitstrea Германия, Göttingen: Universitätsverlag, 2010, pp. 77 – 86, ISBN 978-3-941875-46-3, срв. също https://www.univerlag.uni-goettingen.de/bitstream/...3.../alumni_sommerschule.pdf?, Link: Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien

Коева, Янка (2010) Инструкциите за четене и слушане с разбиране – основа за развитие на продуктивните умения говорене и писане в обучението по немски език като чужд. В: Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. В. Търново: ИВИС, 2010, с. 77 – 92. ISBN 978-954-8387-87-3, COBISS.BG-ID 1239647972.

Коева, Янка (2009) Deutsch lernen in Bulgarien. Ein Lehrwerk für bulgarische Muttersprachler (GER-Stufe B2). Plovdiv: Lettera, 159 с., ISBN 978-954-516-646-4, COBISS.BG-ID 236489956. Plovdiv: Lettera, 2009, 159 р.,ISBN 978-954516-646-4, COBISS.BG-ID - 1291902180 [ERIH PLUS; WorldCat], https://www.worldcat.org/title/deutsch-lernen-in-bulgarien-ein-lehrwerk-fur-bulgarische-muttersprachler-ger-stufe-b2/oclc/742251293 OCLC Number: 742251293

Коева, Янка (2009) Empirische Fehleranalyse bei der Übersetzung von Fachtexten (Bedienungsanleitungen Deutsch – Bulgarisch). In: Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. Германия, Dresden: Thelem, 2009, pp. 285–295. ISBN 978-3-939888-83-3; https://www.amazon.com.au/Translation-Bulgarisch-deutscher-Kulturtransfer-Nikolina-Burneva/dp/3939888834 Links: Translation: Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer - Nikolina ...; Traslation: Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer ... - Amazon.fr (16.06.2020)

Коева, Янка (2009) Инструкции към текстовете за слушане (с разбиране) в учебните комплекси по немски език като чужд. - Чуждоезиково обучение, 2009 (4), 3-17. Print ISSN 978-3-939888-83-3, , COBISS.BG-ID 1183187684, Web of science [ERIH PLUS] https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486163, https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign, Contents (https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign/fltcont012013-2)

Коева, Янка (2009) Инструкциите в учебните комплекси по немски език и проблемът за четенето и разбирането. - Библиотеки, четене, комуникации. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 335-347, Print ISSN 1313 – 8138, COBISS.BG-ID 1237524452.

Коева, Янка (2009) Текстолингвистични особености на инструкцията в учебните комплекси по немски език. В: Отклонението като норма. Шумен: Университетско издателство „Епископ К. Преславски”, 2009, с. 254–264.ISBN 978-954-577-538-3, COBISS.BG-ID 1245155300.

Коева, Янка (2008) Инструкцията като вид текст в методическата литература. - Проглас, 2008 (2). В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 111-126, Print ISSN 0861 7902, COBISS.BG-ID 1182045156, [ERIH PLUS; CEEOL] https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1866

Коева, Янка (2008) Пропозиционалният и комуникативният подход в текстовата лингвистика и инструкцията като вид текст. - Чуждоезиково обучение, 2008 (6), 3 - 17. София: MOН, 3 - 17, Print ISSN 0205 – 1834 (print), COBISS.BG-ID 1182045156, Web of science [ERIH PLUS] https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486163, https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign, Contents (https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign/fltcont012013-2)

Коева, Янка (2007) DEUTSCH FÜR DICH. Ein Text- und Übungsbuch. Veliko Tarnovo: Abagar, 2007, 288 pp. ISBN 978-954-427-804-5 В. Търново: Абагар, 2007, 288 pp. ISBN 978-954-427-804-5

Коева, Янка (2007) Kleines Schlüsselwörterbuch Mitteleuropa. In: Ernst, Peter (Hrsg). Wien: Praesens Verlag, ISBN 978-3-7069-0449-0 Австрия, Wien: Praesens Verlag, ISBN 978-3-7069-0449-0

Коева, Янка (2007) Kulturproblematik bei der Übersetzung von Fachtexten (am Beispiel von Bedienungsanleitungen für das Sprachenpaar Deutsch - Bulgarisch). В: Съвременно образование и чужд език. В. Търново: Астарта, 2007, с. 50-60. ISBN 978-954-350-36-9 COBISS.BG-ID 1244115684.

Коева, Янка (2006) Die nonverbalen Elemente bei der Translation von verschiedensprachigen Fachtexten (am Beispiel von Bedienungsanleitungen im Sprachenpaar Deutsch-Bulgarisch. В: Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. В. Търново: ПИК, 2006, с. 121-127. ISBN 954-736-142-2; 978-954-736-142-3, COBISS.BG-ID 1045500132.

Коева, Янка (2006) Übersetzungsverfahren bei Texten mit instruktiver Funktion für das Sprachenpaar Deutsch-Bulgarisch (am Beispiel von Bedienungsanleitungen. В: “Съвременно образование и чужд език”. В. Търново: Астарта. 2006, с. 121-127. ISBN-10: 954-8324-98-9 COBISS.BG-ID 1045903588.

Коева, Янка (2005) Bulgarien – 100 Fotos. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2005, ISBN 954-9491-01-3, COBISS.BG-ID 1244225252 Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo

Коева, Янка (2005) Eine Attraktion in Klang- und Lichtspiel. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2005, ISBN 954-9491-02-1, COBISS.BG-ID 1244225252 Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo

Коева, Янка (2005) Trjavna. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2005, ISBN 954-90992-9-6, COBISS.BG-ID 1227890404 Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo

Коева, Янка (2004) Arbanassi. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2004, ISBN 954-90992-7-X Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo

Коева, Янка (2004) Die Nacherzählung im Deutschunterricht als Grundlage für die Entwicklung von Sprachfertigkeiten. В: “Съвременно образование и чужд език”. В. Търново: Астарта, 2004, с. 60-73, ISBN 954-8324-52-0, COBISS.BG-ID 1043593700.

Коева, Янка (2004) Schreibtraining im Germanistikstudium – Zur Erarbeitung einer Inhaltsangabe von erzählenden Texten und von Dramatexten. - В: “30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Tarnovo – Traditionen und Reformen”. В. Търново: ПИК, 2004, с. 185-201. ISBN 954 736 110 4, COBISS.BG-ID 1044075748

Коева, Янка (2003) PERSÖNLICHE UND FORMELLE SCHREIBFORMEN IM DEUTSCHEN. В. Търново: Слово, 2003, 255 с.,ISBN 954 439 780-9 COBISS.BG-ID 1042209252

Коева, Янка (2003) Sprachliche Besonderheiten auf Wortebene von deutsch- und bulgarischsprachigen Texten mit instruktiver Funktion (eine kontrastive Analyse von Packungsbeilagen und Gebrauchsanweisungen). В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 65-76, ISBN 954-524-377-5 COBISS.BG-ID 1041660900.

Коева, Янка (2002) Sprachliche Besonderheiten auf Satzebene von deutsch- und bulgarischsprachigen Texten mit instruktiver Funktion (am Beispiel von Kochrezepten). В: Beiträge zur Germanistik und zu Deutsch als Fremdsprache. Шумен: Университетско издателство “Епископ К. Преславски”, 2002, pp. 68-74, ISBN 954-577-133-Х COBISS.BG-ID 1039281380.

Коева, Янка (2001) DEUTSCH. Text- und Aufgabensammlung für die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen an bulgarischen Universitäten und Hochschulen“, 2. erweiterte und vervollständigte Auflage. Veliko Tarnovo: Abagar, 2001, pp. 328, ISBN 954-427-397-2 Veliko Tarnovo: Abagar, ISBN 954-427-397-2, KOBISS.BG-ID 1035381476

Коева, Янка (2001) Sprachliche Besonderheiten auf Satzebene von deutsch- und bulgarischsprachigen Texten mit instruktiver Funktion (am Beispiel von Gebrauchsanweisungen). В: Технологии, сигурност, екология. В. Търново: Издателски комплекс към ВВОВУ, 2001 (69), НРС N 80 В. Търново: Издателски комплекс към ВВОВУ, 2001 (69), НРС N 80

Коева, Янка (2000) DEUTSCH. Text- und Aufgabensammlung für die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen an bulgarischen Universitäten und Hochschulen“. В. Търново: Абагар, 2000, 254 с., ISBN 954-427-397-2, KOBISS.BG-ID 1035381476

Коева, Янка (0) Обучението по немски език в съвременния чуждоезиков контекст.

Радев, Радослав (2022) Стилът в светлината и сянката на естетиката. Сп. Български език и литература, №3. 2022. с.307-310

Радев, Радослав (2021) Белите волове и знаковостта на бялото пространство в българската литература. – В: Време и пространство. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Юлия Николова. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив. ISBN 978-619-202-679-0. с.370-384.

Радев, Радослав (2021) Красота на едно утро от съня ни. – Предговор към книгата на Илко Марков. Третото измерение. Плевен. Изд.Кентавър. ISBN 978-619-7493-24-5, с.5-7

Радев, Радослав (2021) Мигът; Кафето на учителя, Пътуването и завръщането. Сб. При словото на светло и топло. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Радослав Радев. Studia philologica. № 40/2, 2021 г. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". с.57, с.195, с.331.

Радев, Радослав (2021) Моите кутии за спомени. Изложба на Николина Джановска. 17-30 ноември 2020. Изложбени зали "Рафаел Михайлов", гр. Велико Търново. Бюлетин на СБХ, №5, 2021. с.51-53. ISSN 1313-9622

Радев, Радослав (2021) Пътуване във времето чрез себе си. Сб. При словото на светло и топло. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Радослав Радев. Studia philologica. № 40/2, 2021 г. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". с.49-52.

Радев, Радослав (2021) Радослав Радев. Владимир Стоянов. Благовестие на думите. – Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство. 2019-2020 г. Буква П (№16). Фабер. с. 469-470. ISSN 1311-0209

Радев, Радослав (2021) Радослав Радев. Да се каже като дума, дасе изпее като песен.В: Владимир Стоянов. Духоният иконостас на рода или песента в нас без начало и без край. Варна, Изд. Устойчиво развитие на България. Варна. 2021. ISBN 978-619-7136-29-6. с.5-8

Радев, Радослав (2021) Радослав Радев. Литературните градове на България. Бургас - 2019 г. Проза. – Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство. 2019-2020 г. Буква П (№16). Фабер. с. 433-439. ISSN 1311-0209

Радев, Радослав (2021) Форми за четене на българската везба като знакова система. – Литература, етнос, култура; Лингвистични проблеми. Сборник с научни текстове от Юбилейната международна научна конференция "Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност (7-9 октомври 2021 г.) по повод 30-годишнината от създаването на Филологическия факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски". Съст. Цветан Ракьовски, Биляна Тодорова и кол. УИ "Неофит Рилски", Благоевград. 2021.

Радев, Радослав (2020) 180 години църковно училище при храм "Св.Николай" – В: 180 години църковно училище при храм "Св.Николай". Велико Търново, сборник. с.11-72. Велико Търново. 2020. Изд. Абагар, ISBN 978-619-168-248-5

Радев, Радослав (2020) Болестта като изпитание за духовно здравите [The Disease as a Test for Spiritually Healthy Ones] / Радослав Радев / Radoslav Radev. Рецензия за книгата на Татяна Ичевска. Медицината в българската литература. С., 2019. Университетско издателство "Св. Климент Охридски". Български език и литература, кн.4, 2020. с.417-421. ISSN 0323-9519

Радев, Радослав (2020) Везбата като третата българска азбука. в. Пловдивски университет. бр.6-7, 16.11.2020. с.12-13.

Радев, Радослав (2020) Поезията като календар на живота. – Предговор към стихосбирката на Мария Кянкова. Аз съм Мария. Изд. Фабер, В. Търново. 2020. с.5-7. ISBN 978-619-00-1088-3

Радев, Радослав (2020) Тематичният принцип и структурирането на учебното съдържание по литературоа. Настояще и перспективи. Образование и медии. Сборник в чест на проф. д-р Владимир Атанасов. 2020 г., Изд. Просвета. с.335 - 347. ISBN 978-954-01-4108-4.

Радев, Радослав (2019) Радев, Радослав. Малапропизми и йотовизми в българската литература и култура. Т.3. Варна. Изд. Славена, 254 с.ISBN 978-619-190-133-3

Радев, Радослав (2019) Второто училище при църквата "Св. Никола" – феникс, възкръснал от пепелта (1849-1872 г.) – В: Сборник доклади от научна конференция (05.12. 2019 г., Велико Търново). Изд. Абагар, 2019, Велико Търново ISBN 978-619-168-245-4

Радев, Радослав (2019) Публицистиката като драматургия. В: Мурджев.Лазар.Прозрения от дъното. С., 2019. с.325-326. Изд."Захарий Стоянов". ISBN 978-954-09-1346-9

Радев, Радослав (2019) Радев, Радослав. Естетика на обгрижването. Предговор към книгата на Петранка Новосад "Откраднато спокойствие.В. Търново, 2019. Изд. Фабер, с.7-9. ISBN 978-619-00-0750-0

Радев, Радослав (2019) Радев, Радослав. Речевото поведение на учителя като експерт оценител на ученически писмени текстове в обучението по български език и литература. Български език и литература, Кн.3, 2019. с.325-328. ISSN 0323-9519

Радев, Радослав (2019) Слово в деня на билките. Предговор към стихосбирката на Петранка Новосад. "Цветни вълшебства". В. Търново, 2019. изд. Фабер, с.3-6. ISBN 978-619-00-1024-1

Радев, Радослав (2018) Радев, Радослав. Противоречието в художествения текст и обучението чрез противоречие.– Развитие на четивна грамотност на ученици чрез работа с художествен текст. Колективна монография. 2018. Редактор и състав. Йорданова, Даниела. В. Търново. с.7-26. Изд. Екслибрис студио.ISBN 978-619-90391-7-5

Радев, Радослав (2018) Музиката на срещите в разказите на Йордан Йовков. – Музика у култури срба и бугара. Музиката на културата на сърби и българи. Зборник радова.Ниш. Издавачки центар Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-474-7. с.91-99. Ниш, Р Сърбия

Радев, Радослав (2018) На Балканите няма житейски изход без прошката. – В: Сърбиновски, Младен. Македонизмът: триумф на нищото. Велико Търново.Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2018. с. 5-8. ISBN 978-619-208-207-9

Радев, Радослав (2018) Поискай да си един от тях. – Сб. Предизвикателствата пред нас. Трети форум на младите педагогически специалисти. Фабер, 2018. с.5-6. ISBN 978-619-00-0853-8.

Радев, Радослав (2018) Портретите – време за пътуване с Красимира Алексиева. В каталог "Портретите на Краси Алексиева.време за пътуване към нея. Пловдив. 2018. ИК Ракурси.с.4-9.ISBN 978-954-8852-78-4 Пловдив

Радев, Радослав (2017) Български смехотворци. Реални личности и художествени образи. Т.2. Варна. Издателство "Славена". 2017. 167 с. ISBN 978-619-190-099-2

Радев, Радослав (2017) Радев, Радослав. Възгледите на д-р Кръстьо Кръстев за литературното обучение. Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.87-92. ISBN 978-619-00-0676-3

Радев, Радослав (2017) Радев, Радослав. Петко Р. Славейков и Цвятко Н. Самарджиев – опит за интелектуален аристократизъм през Възраждането. – Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.58-62. ISBN 978-619-00-0676-3

Радев, Радослав (2017) Радев, Радослав. Петко Р. Славейков –политика от грамотност към образование. Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.143-149. ISBN 978-619-00-0676-3

Радев, Радослав (2017) Радев, Радослав. Физиология и философия на богатството и бедността в публицистиката на Петко Р. Славейков. Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.9-15. ISBN 978-619-00-0676-3

Радев, Радослав (2017) Радослав Радев. Комуникативни основания за четенето - от "Аз чета" към "Аз думам". Сб. Интегрален подход при работа с художествен текст за развитие на четенето и четивната грамотност. Електронно издание. Състав. и редактор проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова. Изд. Екслибрис студио еоод. Велико Търново. с.77-89. 4.

Радев, Радослав (2017) Радослав Радев. Контекстуалният подход при формулиране на теми за есе (Проблемно-тематичен кръг за числото в творчеството на Христо Ботев, Иван Вазов и Пенчо Славейков) [contextual approach in definition of topics foressay (Thematic Problematic Circle for the Number in the Work of Hristo Botev, Ivan Vazov and Pencho Slaveykov)] / Радослав Радев / Radoslav Radev. Български език и литература. Кн.2. 2017. с.119-130. сп. Български език и литература. Кн.2. 2017. с.119-130

Радев, Радослав (2017) Радослав Радев. Красотата на жената в мярата на труда и почивката. Лепота жене у раду и одмору. Красотата в културата на българи и сърби. Лепота у култури бугара и срба. Унив. Изд. „Св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2017. ISBN 978-619-208-100-3. с.77-88.

Радев, Радослав (2017) Радослав Радев. Следите остават. Рецензия за стихосбирката на Божидар Богданов. „Кула”, Изд. Жанет.45, Пловдив. 2106. Литературен бюлетин. Ред. Сава Василев. Бр.3, май 2017. с.19.

Радев, Радослав (2017) Радослав. Радев. Смехът и петелът на Сава Василев. Био-библиография на проф. дфн Сава Василев. Изд. Народна библиотека "Петко Р. Славейков", гр. Велико Търново. 2017.с.78-83.

Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. . „Поет, който може да създаде…” Редакция и предговор към стихосбирката на Невена Борисова. „Времетраене”. София. 2016. Изд.Пергамент. ISBN 978-978-954-367-060-4. с.5

Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. Настроението в българската литература и култура – среща на веселието и тъгата. Расположенье у бугарской кньижевности и култури – сусрет веселья и туге. – Зборник радова: „Емоциjе у култури срба и бугара.” Сборник:„Емоциите в културата на сърби и българи”. Главни и одговорни уредник проф. др Боjана Димитриjевич.ISBN 978-86-7379-411-2 гр. Ниш, Сърбия

Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. От „чудна и дивна даскалетинка” до педагогика за национално случване”. Виолета Атанасова (2015). Петко Славейков за образованието. Шумен. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Сп. Педагогика. Кн.7. 2016.с.987-990. ISSN 0861-3982

Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. Словесни инсталации. Пясъкът, Рамката, Сводът, Стъпалата, Мигът. – Россия – Болгария. Слово и дело. Сборник участников литературной ассамблеи Слово и дело. Московская.городская организация союза писателей России. Москва. 2016. ISBN 978-5-7949-0589-2. с.155-161. Русия, гр. Москва

Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. Смехотворецът в българската литература и култура. Т.1.Варна. Изд. Славена.376 с. ISBN 978-619-190-068-8. Варна: Славена

Радев, Радослав (2016) Радослав Радев. Романът за българското драгоданство (Радойнов, Атанас. Полет до седмото небе). Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, Буква „Н” 2016.с.229-231.

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Жестови характеристики на съюза И в поезията на Христо Ботев. Карактеристике везане за гест код везника И у поезиjи Христа Ботева. –Слово и жест в културата на българи и сърби. Реч и гест у култури бугара и срба. Сборник под редакцията на Иванова, Ценка, Йович, Надежда и др.Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015. с.87-101. ISBN 978-619-208-010-5. В. Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Личната читателска стратегия и образователната идея на читателя. В: Сборник „Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на вниманието към четенето (подготвителни за училище групи и 1.- 4 клас)”. Електронна книга по проект на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. ISBN 978-619-90391-2-0. гр. Велико Търново

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Поезията като подарено време – В: Новосад, Петранка. Зазоряване. Стихове и хайку. Велико Търново. 2015. Изд. Фабер. с.3-6. ISBN 978-619-00-0210-9.

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Сдружение ГОАРТ. “Света гора” . Алманах за литература, наука и изкуство. 2014-2015 г. Велико Търново. Фабер. с.377–379. ISSN 1311-0209.

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Технология на методите в обучението по литература. Издателство Славена, Варна, 2015. ISBN 978-619-190-041-1. 248 с. гр. Варна, Изд. Славена

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Човешката съдба по тънката нишка на правдата и кривдата – В: Новосад, Петранка. Окото на дявола. Разкази. Велико Търново. 2015. Изд. Фабер. стр.1-4. . ISBN 978-619-00-0209-3

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав.Книгата, в която срещата на автора и явлението прави благодатно мисленето на читателя. Рецензия за книгата на Огняна Георгиева-Тенева. Граждански идеи на българската поезия за деца и юноши (1878-1918). Български език и литература. 2015. Бр.1.с.88-90. ISBN 0323-9519. София

Радев, Радослав (2015) Радослав Радев. Пластични и словесни измерения на добродушния смях в творчеството на Чудомир. Сборник: "Чудомир и нашето съвремие". По повод 125 години от рождението на Чудомир. Литературно-художествен музей "Чудомир", Казанлък. Изд.Рамита. Казанлък. 2015. с.13-20. ISBN 978-619-705-427-9

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Афоризми в дългия път на педагогичекия опит. Български език и литература. Кн.3. 2014. с. 223-226. ISBN 0323-9519

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Българската методика на литературното обучение в опита за утвърждаване новите роли на обучавани и обучаващи (Адриана Дамянова. Херменевтика, деконструкция, конструктивизъм в образованието по литература в средното училище. С., 2012.). Български език и литература. Кн.4. 2014. с.416-419.ISSN 0323–9519.

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Интерпретации отвъдени от писането. Алманах за култура КИЛ. Приложение към в. „Кил. Култура, изкуство, литература”, бр.7-8, г.23, 2014. с.5-19. ISSN 1310 – 120X. Варна

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Композицията на художествения текст и обучението в композиция в часовете по литература в 11. и 12. клас - Сборник „Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” 1963-2013. Секция „Филологически факултет”. Ред. колегия Христо Бонджолов, Стоян Буров и др. с.293-299. ISBN 978-934-524-975-4. Електронно издание. Велико Търново, Универститетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”.

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Образът на учителя в творчеството на Петко и Пенчо Славейкови. Славейковото общество. Сборник изследвания и материали. Състав. Йордан Ефтимов. с 95-101. ISBN 978-954-533-134-3. София, Изд. Кралица Маб

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Отстояване по Иван-Радевски. – Сборник „Национална памет и личен дълг. При глаголемите на българската литература. Академик Иван Радев на 70 години. Състав. Иван Станков, Димитър Михайлов. с. 18-22. ISSN 9789543227716 София, изд. на БАН "Марин Дринов"

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Пораждане и същност на пролетарските смехотворци. Филологически сборник VI. Велико Търново – Твер. с.196-200. Електронно издание. ISBN 978-954-524-968-6. Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Сезоните на Анчо Калоянов.- Сборник за Анчо Калоянов. В чест на 70-годишнината на писателя и учения. Състав. Иван Станков, Димитър Михайлов. В. Търново. Изд. Фабер. с.177-181. ISВN 978-619-00-0123-2. В. Търново.Изд. Фабер.

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Сеирът – смехово действие отвъд смеха. В. Кил, Култура, изкуство, литература. Май-юни 2014. №.5-6. с.1 и 12; № 7-8 юли – август 2014. с.15. ISSN 1310 – 120X; Варна

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Смехотворецът отвъд държавността. Арнаудов сборник. Т.8. Състав. Русев, Руси, Пометкова, Яна др. с.133-138. ISBN 978-619-7058-33-8. Русе. Изд. „ЛЕНИ-АН”.

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Фикционалност на българския и сръбския хумор – диалози с Горан Максимович. Фикционалност бугарског и српског хумора –диаjлози с Гораном Максимовичем. В: Стварност и фикциjа у култури срба и бугара. Зборник радова. Ниш. 2014.Приредила проф. д-р Надежда Jович. Издавачки центар Университет у Ниш – философски факултет. с.215-225. ISBN 978-86-7379-329-0. гр. Ниш, Р Сърбия

Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. „Навсякъде аз съм” – раждането и крахът на голямата илюзия в женската поезия през 50-те години на ХХ век – В: Неслученият канон. Българските писателки от 1944 до наши дни. Състав. и редактор Милена Кирова. София. 2013. с. 129-148. Изд. Алтера. ISBN 978-954-9757-92-7. София

Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Историята като събитие и тайна – Ние в науката и науката в нас. Сборник в чест на 50 – годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. с. 92-100. ISBN 978-954-400-982-3 Велико Търново. Изд. "Фабер"

Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Конструиране образа на българския смехотворец. - Арнаудов сборник Т.7., Русе. с.30-41. Ред. и състав.Русев, Руси, Николай Ненов, Яна Пометкова и др. ISBN 978-619-7058-06-2. Русе. Изд. ЛЕНИ-АН

Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Методиката в търсене на изгубения смисъл – Български език и литература. №4. 2013. с.297-299. ISBN 0323-9519 София

Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Смехът на думите. Малапропизми и йотивизми в българската литература. Сб. Хуморът: Прочити, практики, техники. Състав. Генова, Дафина, Станой Станоев. с.175-203. ISBN 978-954-322-639-9 София

Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Хронотопна функция на местоимението „наш” за изразяване на политическа, регионална и народностна принадлежност. Сборник „Време и пространство в културата на българи и сърби. Време и простор у култури бугара и срба. Състав. и редакция: проф. Радослав Радев, доц. Ценка Иванова. с.13-30. ISBN 978-954-579-975-4 Варна, изд. Славена

Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Естетика на отсъстващото и литературното обучение – Юбилейни Паисиеви четения „Образованието по български език и българска литература – прагове, сривове, алтернативи. Пловдив 3-4 ноември 2011 г. Научни трудове на Пловдивския университет Т.49, Кн.1. Сб. Г. 2011. „Филология”. Университетско издателсто „Паисий Хилендарски”, с.249-260. Пловдив

Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Естетика на ръката в творчеството на Пенчо Славейков – Сборник материали от конференции „Славейкови празници 2010-2011. Трявна, 2012. с.3-20. Трявна

Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Игрите на литературния кръг „Мисъл” и изучаване поезията на Пенчо Славейков и Пейо Яворов в училище – Игри, актьори, роли в класната стая и в живота. - Юбилеен сборник с докладите от националната конференция в чест на проф. Мария Герджикова. Състав. Дамянова, А. с.79-89. София

Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Повторителността в литературното обучение и формиране мисленето на ученика – Сборник: „Диалог на педагогическите компетенции. 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца. Състав. Георгиева-Тенева Огняна и др. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 167-178. В. Търново.Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Примерни тестове за външно оценяване по български език и литература за 7. клас. Изд. Ciela. София, 2012, 112 стр. София, Изд. Ciela.

Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Веселие, смях и присмех в епохата на Българското възраждане – Сб. Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Ред. Ценка Иванова и др. с. 352-362.ISBN 978-954-524-775-0 В. Търново. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”.

Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Назоваването и преназоваването в поезията на П. К. Яворов – Традиция и модерност в българската наука и образование.- Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски”. Книга ІV. с.156-165. Силистра

Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Образът на Европа в творчеството на Петко Славейков. - Сборник материали конференции ”Славейкови празници” 2008-2009. Трявна, 2010. с.79-88. Сборник „Славейковото общество. Изследвания и материали. Състав. Йордан Ефтимов. ISBN 978-954-533-3. с.13-18. София.Изд. Кралица Маб.

Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Смехът в селото и града. Сб. Селото и градът в културата на българи и сърби/ Село и град у култури бугара и срба. Ред.Иванова, Маркович, Йор. с.155-167. В. Търново. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”.

Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Хумористични характеристики на имената в публицистиката на Христо Ботев. – Сборник: Име у култури срба и бугара.Имената в културата на българи и сърби. Ниш. 2011. Главни и одговорни уредник проф. Боjана Димитриjевич. Приредила проф. Дубравка Срданович. 209-214. Ниш, Р Сърбия

Радев, Радослав (2010) Енциклопедия българска еротика. Т.2. Н-Я. Изд. Славена, Варна. 2010. 435 с. ISBN 978-954-579-819-1. .

Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Благополучно бавната ферментация на Николай Даскалов. – В паметта на сърцето. 70 години от рождението на проф. Николай Даскалов. В. Търново. 2009. Сб. Състав. Бонджолов, Христо, Валерия Живова. 77-80. В. Търново

Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Веселие, смях и присмех и творчеството на Станислав Сивриев. Сб. Станислав Сивриев в българската литература. Материали и проучвания по повод 85-годишнината от рождението на писателя. 61-66. Варна,Изд. Славена.

Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Видимият смях и водещият глас. – И ние в литературата. Изследвания. Библиотеки. Оценки. Сб. Авторски колектив. с.144-155. Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2010.

Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Дрехата – скритото или откритото тяло. – Тело и одело у култури срба и бугара (Тяло и дрехи в културата на сърби и българи). Ниш, 2010. Универзитет у Нишу. Филозофски факултет. с.179-184. Ниш, Р Сърбия

Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Откриване на проблеми – начин на четене на художествения текст. – Отклонението като норма. Сб. с доклади от Юбилейната конференция в чест на проф. дпн Румяна Йовева. с.69-79. Шумен

Радев, Радослав (2009) Радев, Радослав. Ана Карима – жената творец, пророкувана да бъде „майка на това, което ще дойде” - Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. Сб. Състав. и редактор Милена Кирова. С., 2009. 175-190. София

Радев, Радослав (2009) Радев, Радослав. Енциклопедия българска еротика. Т. 1. А-М. 452 с. С цветно приложение и илюстрации. ISBN 978-954-579-766-8 Варна, изд. „Славена”.

Радев, Радослав (2009) Радев, Радослав. Изкуство на свободното любопитство. В: Пламен Легкоступ. Каталог. 2009. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. С., 2009. София. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Радев, Радослав (2008) Лебедова, Румяна, Радослав Радев. Сбъднати пътувания на духа чрез словотото и пластиката. Велико Търново, 2008. Изд. Фабер, 220 с.

Радев, Радослав (2008) Езоп и българският смехотворец Хитър Петър. – В: “45 години филологически факултет. Юбилеен сборник. В. Търново, 2008. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”.322-328.

Радев, Радослав (2008) Емилиян Станев и изобразителното изкуство – “Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Сб. По повод 100 години от рождението на писателя. В. Търново, 2008, 375-382.. Поместена и в Алманах “Света гора. Буква З, №8, 2007, 260-265.

Радев, Радослав (2008) Любовни игри по български. Играта в културата на българи и сърби. Игра у култури бугара и срба. 2008. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново. Сборник 72-78

Радев, Радослав (2008) Пушката – третото око на Емилиян Станев - “Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Сб. По повод 100 години от рождението на писателя. В. Търново, 2008, 423-428.

Радев, Радослав (2008) Радев, Радослав, Попова, Койка, Цветков, Станимир. Всичко за матурата по български език и литература..40+1. С., 2008. Изд. Ciela. 164 с. Авторски е раздела: “Коментирането и създаването на текст на държавния зрелостен изпит по български език и литература. 27-57.

Радев, Радослав (2008) Ритуалните трансформации на господаря и слугата като основа на карнавалното и смехово действие. Проглас, 2008, Кн.1, 102-110.

Радев, Радослав (2008) Художникът Д.Арнаудов – психология при изграждането на образите. Дон Кихот и Санчо Панса. В: Алманах “Света гора”. 2008. Буква “И” (Бр.9).164-166.

Радев, Радослав (2002) От калпака до цървулите. Етюди за българското мъжко облекло и поведение. Варна. 2002. изд.Славена. 88 с.ISBN 954 579 237 X

Радев, Радослав (1999) Радев, Радослав. Иван Вазов и Българското предвечерие. Монография. Варна, 1999. 196 с. изд.Славена.ISBN 954 579 076 8

Радев, Радослав (1997) Радев, Радослав. Алеко Константинов. Лице и опако. Монография. Варна, издателство "Славена". 1997.128 с.ISBN954 579 016 4

Радев, Радослав (1996) Литература за седми клас. С., 1996 г. 318 с. "Издателство "Тилиа".

Радев, Радослав (1995) Осмокласниците пишат. В съавторство с К. Попова, Л. Николова. С., Изд. “Асио”, 1995, 160 с.

Радев, Радослав (1994) Радев, Радослав. Как се пише есе. История, теория, практика, христоматия. Варна. Изд. Славена, 1994, 176 с.ISBN 954 579 057 1

Радев, Радослав (1993) Радев, Радослав. Българската възрожденска литература в училище. Т.1. Варна. Изд.Славена, 1993. 260 с.ISBN 954 579 001 6

Радев, Радослав (1993) Радев, Радослав. Текстове за изучаване биографиите на българските писатели. Т.1 Б. Варна. Изд.Славена, 1993. 212 с.ISBN 954 579 002 4 (T,1)

Радев, Радослав (1993) Радев, Радослав. Текстове за проблемно изучаване на българската възрожгденска литература. Т. 1 А. Варна. Изд.Славена, 1993. 260 с. ISBN 954 579 009 1

Радев, Радослав (1992) Размисли за иконата и стенописа в българската литература. Варна. Издателство "Славена", 1992 г. 80 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/