Публикации Катедра "Класически и източни езици и култури" / Department of Classical and Eastern Languages and Cultures


Авгинова-Николова, Емилия (2021) СИМВОЛИКАТА НА ВОДАТА У БЪЛГАРИТЕ И ГЪРЦИТЕ И ОТРАЖЕНИЕТО Ѝ В ЕЗИКА Лингвистични проблеми, Научни текстове от Юбилейната международна конференция "Филологията - традиции и предизвикателства в новата реалност" (7-9 октомври 2021г.), година - 2, кн.2, стр. 251-258, Благоевград, 2021, ISSN 2682-9673

Авгинова-Николова, Емилия (2020) ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Авгинова-Николова, Емилия (2020) АГНОНИМИТЕ В ЕЗИКОВОТО СЪЗНАНИЕ НА НОСИТЕЛЯ НА ЕЗИКА „Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина“, Велико Търново, УИ, 2020

Авгинова-Николова, Емилия (2020) ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТОМ «ВОДА» В БОЛГАРСКОМ, РУССКОМ И ГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКАХ Full text volume - Volume-1, 498-502 – Эмилия Авгинова-Николова - https://www.euroasiasummit.org/kongre-kitaplari-1, ISBN 978-625-7687-00-3 - EUROASIA Congress on Scientific Rezearches and Recent Trends -VII, December 6-9, 2020/Baku Eurasian University, https://f749d2de-b9db-4cec-b6d0-ee07a424fefb.filesusr.com/ugd/614b1f_9f955ee8eee84edb9dae8d21cb0dfeda.pdf , 498-502

Авгинова-Николова, Емилия (2019) За думата "ХАВРА" в български, гръцки и руски език. сб. „Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока т. 10, брой1, с. 128-137, ISBN 978-619-208-197-2 /3

Авгинова-Николова, Емилия (2019) За някои фразеологични единици с ядрен компонент "хляб" в съпоставителен аспект в български, руски и гръцки език "Балканите - език, история, култура", том VI, УИ, Велико Търново, 2019, ISSN 1314-4065

Авгинова-Николова, Емилия (2018) Концептът БИТ и ХЛЯБЪТ като ядро на този концепт у българите, руснаците и гърците“ "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" ISBN 978-619-205-107-5, Велико Търново, изд. Ивис, 2018, стр.23-35

Авгинова-Николова, Емилия (2017) "КОНЦЕПТЪТ „ХЛЯБ“ КАТО ФРАГМЕНТ ОТ ЕЗИКОВАТА КАРТИНА НА СВЕТА. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕН И ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧЕН АСПЕКТ (върху материал от български, гръцки и руски език)" Велико Търново, 2017г, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, 248 с. ISBN: 978-619-208-117-1; COBISS.BG-ID – 1283365348

Авгинова-Николова, Емилия (2017) "Семантичен модел „богатство-бедност“ на концепта хляб в български, руски и гръцки език" „Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IX“, В. Търново, Societas Classica ISSN: (Online) ISSN: 978-619-208-128-7

Авгинова-Николова, Емилия (2017) “Мястото на хляба в културата на българите и гърците.” Арнаудов сборник, T.9, 416–422.Русе: Лени Ан, 2017

Авгинова-Николова, Емилия (2016) "За някои вярвания и обичаи на българите и гърците, свързани с хляба" Сб. "Език, култура и лингводидактика", стр. 53-61, В. Търново, 2016, ISBN - 978-619-205-024-5, COBISS.BG-ID - 1276596964

Авгинова-Николова, Емилия (2015) "За хитростта, лъжата и измамата в лексикалните системи на българския, руския и гръцкия език" Балканите – език, история, култура”- т. IV, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2015) Фразеологизми с компонент глагола „давам” в българския език и техните функционално-семантични и структурносемантични еквиваленти в гръцкия “SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015 г. ISBN: 978-954-524-996-9

Авгинова-Николова, Емилия (2013) "За наименованията на месеците в гръцки и руски език " Societas Classica Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, В. Търново.

Авгинова-Николова, Емилия (2013) "Фразеологизми с компонент глагола „давам“ в българския език и техните функционално-семантични и структурно-семантични еквиваленти в гръцкия" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2012) Превод от гръцки на разказа „Η Untra” (Untra) от книгата на Триандафилос Ипсилантис “Δώδεκα συναξάρια” (Дванадесет синаксара) "Дванадесет синаксара" – УИ “Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2012) Превод от гръцки на разказа „Η γοητεία της εξουσίας” (Очарованието на властта) от книгата на Триандафилос Ипсилантис “Δώδεκα συναξάρια” (Дванадесет синаксара) "Дванадесет синаксара" - УИ “Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2011) "Белият и червеният цвят като компоненти във фразеологизмите в български, руски и гръцки език" Междувузовски Филологически сборник т. IV (Велико Търново-Твер), Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2011) "За някои фразеологизми с иронично значение в български и гръцки език" сб. Паисий Христов, една кариера в служба на словото, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2011) "Хитростта/лукавостта в представите на българите и гърците (на базата на български и гръцки фразеологични единици)" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока т. V, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2010) "Μερικοί σημασιολογικοί παραλληλισμοί στον τομέα της ελληνικής και της βουλγαρικής φρασεολογίας" Сб. „Новогръцкият език на Балканите през 21-ви век – изследвания, проблеми на обучението и перспективи“, София, 2010, стр. 144-151, COBISS.BG-ID - 1289569252

Авгинова-Николова, Емилия (2010) "Някои метафорични модели на „душата“ в български, гръцки и руски език, свързани със семантичните полета „мъка“ и „радост“ Доклад от конференцията, посветена на 60-годишнината от рождението на проф. Димитър Бояджиев (София, 13-14. 11. 2009 г.), В: Studia classica Serdicensia. Т. 1, Musarum semper amator, 2010, с. 23-31 В: ISBN - 978-954-07-3033-2; COBISS.BG-ID - 1288189924

Авгинова-Николова, Емилия (2010) Превод от гръцки език на стихове на Одисеас Елитис: Из „Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου” Литературен вестник, бр. 7 /24.02.2010

Авгинова-Николова, Емилия (2009) "Устойчиви смислови аспекти, свързани с някои зооними (на базата на примери от областта на българската и гръцката фразеология)" Международна научна конференция «Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока», Велико Търново В сб. доклади: SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. доц. д-р Иванка Дончева и др. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009 част IV, с. ----, ISBN: 978-954-524-718-7; COBISS.BG-ID: 1230313956

Авгинова-Николова, Емилия (2009) Превод от гръцки на „Летни страници“ от Кики Димула Електронно списание Public Republic- http://www.public-republic.com/magazine/2009/06/21573.php

Авгинова-Николова, Емилия (2009) Превод от гръцки на стихове на О. Елитис - Из “Дневник на един въображаем април” Електронно списание Public Republic - http://www.public-republic.com/magazine/2009/10/29279.php

Авгинова-Николова, Емилия (2008) "Για τη σύγχρονη ελληνική ποίηση και για την αντίληψή της από τους ξένους φοιτητές (εν βάσει μερικών ποιημάτων του Ο. Ελύτη)" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2008) Превод от гръцки на „Летни страници“ от Кики Димула Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2007) "Символика на животните по данни на езика (върху материал от гръцки фразеологизми)" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2006) "За превода на разказа на Йоргос Йоану „До къщата на Кемал" SOCIETAS CLASSICA Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2006) "Използване на интерактивни и мултимедийни средства в обучението по новогръцки език" Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2003) "Още нещо за езика, за гръцкия език и неговия праезик" SOCIETAS CLASSICA - Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2001) "За това как някои гръцки думи се връщат в Гърция" Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език”, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (2001) "Лексико-семантична симетрия и асиметрия между фразеологизми в турска, гръцка и българска езикова среда" Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение” т. 3 – Морски научен форум, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна

Авгинова-Николова, Емилия (2001) "Словосъчетанията с глагола „κάνω“ в гръцкия език и техните еквиваленти в българския" Научни трудове – ВВОВУ “В. Левски”, кн. 69, Велико Търново

Авгинова-Николова, Емилия (1999) "Названия дней недели в греческом языке и их параллели в русском и болгарском языках" Седьмой международный симпозиум МАПРЯЛ, Доклады и сообщения, В. Тырново

Авгинова-Николова, Емилия (1998) "Играта и властта в езика" Научни трудове – ВВОВУ “В. Левски”, кн. 61, Филологии, част 1, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (1998) "Хармоничната асиметричност в поезията на Одисеас Елитис" Научни трудове – ВВОВУ “В. Левски”, кн. 61, Филологии, част 1, В. Търново

Авгинова-Николова, Емилия (0) Μία σύντομη επισκόπηση των μεταφρασμένων έργων του Καζαντζάκη στη Βουλγαρία

Авгинова-Николова, Емилия (0) Το «ψωμί» στη γλώσσα – σημασιολογικά μοντέλα. Φρασεολογισμοί με κύριο συστατικό «ψωμί» στην ελληνική και βουλγαρική γλώσσα

Авгинова-Николова, Емилия (0) ГЛАВАТА“ КАТО ЯДРО НА НЯКОИ ФРАЗЕОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ В БЪЛГАРСКИ, ГРЪЦКИ И РУСКИ ЕЗИК.

Авгинова-Николова, Емилия (0) Гръцки следи в българските собствени имена и тяхното значение

Василева, Магдалена (2021) Колективизмът и трудолюбието в японския национален характер – динамика и трансформации Konstantin Preslavsky Publishing House, 2021, Шумен

Василева, Магдалена (2019) Глобализацията и нейното влияние върху обучението по японски език като втори - В: Societas Classica. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2019 г., стр. 193-204 Велико Търново

Василева, Магдалена (2019) Още нещо за културните стереотипи. Българинът през погледа на японците – В: сп. Проглас, 28 т., бр.1, ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2019 г., стр.129-136 Велико Търново

Василева, Магдалена (2018) Културни стереотипи. Образът на японците – В: сп. Проглас, 28 т., бр.1, ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2018 г., стр. 23 - 31. Велико Търново

Василева, Магдалена (2018) Японски език и култура. Интеркултурна компетентност. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2018 г., ISBN 978-619-208-146-1, 151 с. Велико Търново

Василева, Магдалена (2017) Интеркултурна компетентност в обучението по японски език в Япония. – В: Societas Classica. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017 г., стр. 308 - 324. Велико Търново

Василева, Магдалена (2016) 「マンガを素材とした日本語学習活動」『マンガ・アニメにみる日本文化』文京学院大学院総合研究所2016、47-57p. Токио

Василева, Магдалена (2016) Японската култура и общество в часовете по практически японски език - от гледна точка на теорията. - В: Societas Classica, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2016г., стр. 444 - 453 В. Търново

Василева, Магдалена (2014) Холистичен подход в обучението по японски език. Няколко примера от практиката. – В: Филологически сборник VI. Велико Търново - Твер. ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014 г., стр. 65-70. Велико Търново - Твер, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Василева, Магдалена (2013) За ролята на японските и българските преподаватели по японски език в учебния процес. – В: България, Япония, светът. СУ ”Св. Климент Охридски”, София, 2013 г., стр. 117 - 123. София

Василева, Магдалена (2013) Модели на учтиво речево поведение у българи и японци. ISBN:978 - 954 - 400 - 911 - 3. Фабер, Велико Търново, 2013 В. Търново

Василева, Магдалена (2011) Още нещо за езиковите стратегии в японските реклами. – В: Societas Classica. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011 г., стр. 441-450. В. Търново

Василева, Магдалена (2009) 1. Положителната и отрицателната учтивост в речевото поведение на японците. – В: сб. Езикът – феномен без граници. МУ Варна, Варна, 2009г., стр. 184-188 Варна

Василева, Магдалена (2009) Комуникативна и лингвистична компетентност на японците, изучаващи български език. – В: сб. Съвременно образование и чужд език. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009 г., стр. 16-21. В. Търново

Василева, Магдалена (2009) Стилови равнища в японския език. Отношение на изучаващите японски език към японския хоноратив. - В: Юбилеен сборник. 45 години филологически факултет. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009 г., стр. 108-114. В. Търново

Василева, Магдалена (2009) Функции и грешки в употребата на хоноратива в японския език. – В: Societas Classica. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009 г., стр. 240-247. В. Търново

Владов, Владимир (2017) Елинското училище в Търново и православният клир през първата половина на ХІХ в. // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІХ, 1 / Проф. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 119-126. ISSN 978-619-208-128-7

Владов, Владимир (2015) Orthodox Clergy and School of Hellenic Sciences in Tarnovo in the First Half of the XIX Century // Orthodox Scientist in Modern World. Value of Orthodox World and Contemporary Society. Materials of the IVth International Conference. Part 2. Salonika, Greece, Sept. 25–26 2015. / G. Zaridze. – Voronezh : Istoki, 2015, p. 156-161. ISBN 978-5-4473-0084-5.

Владов, Владимир (2013) Андонис Самаракис. Балкански калейдоскоп 2. Варна: Славена, 2013. - с. 120-122. ISBN 978-954-579-984-6

Владов, Владимир (2013) Иерархия и титулатура священнослужителей в Православной церкви: Греция, Болгария, Россия. Исторические параллели. // Православный ученый в современном мире. Материалы второй международной научно-практической конференции / Г. Заридзе. – Воронеж : Истоки, 2013, с. 116-118. ISBN 978-5-88242-980-4

Владов, Владимир (2012) Бедното девойче // Дванадесет синаксара. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. с. 52-66. ISBN: 978-954-524-853-5

Владов, Владимир (2012) Гръцките книги в училищната библиотека (края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ в.) В. Търново: Ровита, 2012. - 348 с. ISBN: 978-954-8914-30-7.

Владов, Владимир (2012) Гърция, България, Европа. Културно-исторически връзки в Ново време. Сборник в памет на проф. Марин Жечев. // Българистика – София: БАН, 2012, 25. - с. 123-125. ISSN 1311-8544

Владов, Владимир (2012) Дзадзара // Дванадесет синаксара. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. с. 67-84. ISBN: 978-954-524-853-5

Владов, Владимир (2012) Кондиката на Елинското училище в Търново В. Търново: Ровита, 2012. – 196 с. ISBN: 978-954-8914-29-1.

Владов, Владимир (2012) Пролог. // Дванадесет синаксара. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. с. 7-8. ISBN: 978-954-524-853-5

Владов, Владимир (2011) Европейското просвещение и Балканите // Балканите – език история, култура / Доц. д-р Красимира Мутафова. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 114-120. ISSN 1314-4065

Владов, Владимир (2011) Елинското училище в Търново и дейността му като финансова институция през първата половина на ХIX в. // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. V / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 291-297. ISBN 978-954-524-780-4

Владов, Владимир (2009) Το Ισλάμ στη Βουλγαρία μέσα στο περιβάλλον της ΕΕ // 12o Διεθνές Συνέδριο. Πάτρα, 19–21 Ιουνίου 2009. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Μετανάστευση, Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας. Τ. 1 / Παντελής Γεωργογιάννης – Πάτρα, 2009, σ. 169-172. ISBN 978-960-82477-0-3

Владов, Владимир (2009) Титулатурата на православното духовенство през ХV–ХІХ в. в контекста на българо-гръцките отношения // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІV / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 323-332. ISBN 978-954-524-718-7

Владов, Владимир (2008) Гръцко-български просветни връзки и отношения (края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ век) // Балканите – език история, култура / Доц. д-р Красимира Мутафова. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 115-142. ISBN 978-954-524-636-4

Владов, Владимир (2008) Стойна Пороманска – Новогръцкият език в България. Теория и практика. Η Νεοελληνική γλώσσα στη Βουλγαρία. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІІІ-2 / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 219-231. ISBN 978-954-524-666-1

Владов, Владимир (2007) Τα Ελληνικά Σχολεία της περιοχής του Τιρνόβου ανάμεσα στα τέλη του ΙΗ΄ και τα μέσα του ΙΘ΄ αι. // Proceedings of the 3rd European Congress of Modern Greek Studies, Organised by the European Society of Modern Greek Studies, Bucharest, 2-4 June 2006 : The Greek World Between the Age of Enlightenment and the Twentieth Century. Vol. 1 / Konstantinos Dimadis. – Athens : Ellinika Grammata, 2007, p. 315-324. ISBN 978-960-19-0079-7

Владов, Владимир (2007) Търновската община и елинското образование в края на ХVІІІ и първата половина на ХІХ век // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІІ / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 50-73. ISBN 978-954-524-602-9

Владов, Владимир (2006) Гръкоезични извори за елинското образование в Търново от края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ век // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 237-244. ISBN 978-954-524-508-4

Владов, Владимир (2006) Новогръцкият език в контекста на езиковата политика на ЕС // Езиковата политика на ЕС и европейското университетско пространство. Т. І / Доц. д-р Багрелия Борисова. – В. Търново : ПИК, 2006, с. 51-63. ISBN: 978-954-736-142-3

Владов, Владимир (2003) Το πολυτονικό τα WINDOWS και το MS WORD // Първи конгрес на неоелинистите от балканските страни на тема: „Новогръцкият език на Балканите – проблеми на обучението, изследвания, перспективи“. / проф. д-р Стойна Пороманска. – В. Търново : Ровита, 2003, с. 217-221

Владов, Владимир (2003) Някои проблеми при работата с гръцки шрифтове под WINDOWS 95 и 98 // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, с. 5-10. ISBN 954-524-348-1

Владов, Владимир (1999) Η διδασκαλία της νεοελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στην ειδικότητα «Εφαρμοσμένη γλωσσολογία» της Φιλολογικής σχολής του Πανεπιστημίου „Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου“ Βουλγαρίας // Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Τ. 1. / Παντελής Γεωργογιάννης. – Πάτρα, 1999, σ. 262-266

Владов, Владимир (1999) Οι μέθοδοι και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο „Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου“ // Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Τ. 1. / Παντελής Γεωργογιάννης. – Πάτρα, 1999, σ. 49-52

Владов, Владимир (1999) Τα κείμενα των τραγουδιών στην ελληνική διάλεκτο της πόλης Πομόριε // Πρακτικά του Α΄ Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνιστών. Βερολίνο, 1998. Ο Ελληνικός Κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση 1453–1981. Τ. Α΄ / Asterios Argyriou. – Athens : Ellinika Grammata, 1999, p. 639-645. ISBN 978-960-344-859-1

Владов, Владимир (1996) Гръцкият езиков проблем // Societas Classica : Поредица „Д-р Никола Пиколо“ / Пепа Лунгарова – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1996, с. 103-111. ISBN 954-524-135-7

Владов, Владимир (1996) Префикс α при словообразуването в новогръцкия език – семантика и развитие // Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски“. Кн.28 Филологии / Доц. д-р А. Атанасов – В. Търново, 1996, с. 179-183. ISSN 0861-0312

Владов, Владимир (1996) Употребата на някои остарели предлози в съвременната гръцка публицистика // Societas Classica : Поредица „Д-р Никола Пиколо“ / Пепа Лунгарова – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1996, с. 112-121. ISBN 954-524-135-7

Владов, Владимир (1993) Учебникът по новогръцки език за чужденци „Τα νέα ελληνικά για ξένους“, Θεσσαλονίκη, 1990“ // Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски“. Кн.28 Филологии / Доц. д-р А. Атанасов – В. Търново, 1993, с. 79-86. ISSN 0861-0312

Йонкова, Теодора (2021) Пекин в древността Сборник с доклади от Международна научна конференция „ Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, В. Търново: Фабер 2021, с. 364-375 , ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online)

Йонкова, Теодора (2020) Смартфон приложенията в съвременен китай – отражение на глобалния и технологичен напредък на страната. Сборник с доклади от Международна научна конференция „ Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, В. Търново: Фабер 2020, с. 225-232 , ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online)

Йонкова, Теодора (2019) Пекин през 21 век – постоянно променящият се град през погледа на българите. Сборник с доклади от Международна научна конференция „ Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Фабер, 2019, с. 176-181, ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online) COBISS.BG-ID - 1289556964

Йонкова, Теодора (2019) Честване на традиционни календарни празници в живота на българските мигранти в Пекин Сборник с доклади от Международна научна конференция „ Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, В: Societas Classica, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с.357-360, ISBN: 978-619-208-197-2 COBISS.BG-ID - 44572424

Йонкова, Теодора (2018) Коледа и българите в Пекин. Сборник с доклади от Международна научна конференция „ Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Фабер, 2018, с.269-274, ISBN 978-619-00-0745-6. COBISS.BG-ID - 1285808868

Йонкова, Теодора (2017) Притегателната сила на Китай.Защо мигрантите избират да останат? Сборник с доклади от Международна научна конференция „ Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Фабер, 2017, с. 254-257 ISBN 978-619-00-0592-6 COBISS.BG-ID - 1279019492

Йонкова, Теодора (2016) Облеклата по време на династия Тан Сборник с доклади от научна конференция на тема: " Дипломатически, икономически и културни взаимоотношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново 25-26 септември, 2015 г. 2016, с. 75-81. ISBN: 978-619-00-0406-6 COBISS.BG-ID - 1276229092

Йонкова, Теодора (2014) По следите на Чи Сборник с доклади от научна конференция на тема: " 65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР", Велико Търново 26- 27 септември, 2014 г., Издателство "Фабер"с. 107-111. ISBN: 978-619-00-0185-0 COBISS.BG-ID - 1271465188

Канг, Хван Джонг (2020) The 4th Industrial Revolution and Education in North Korea 9th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE – 2019, Pages: 22-27 24.8.2020, University of National and World Economy

Канг, Хван Джонг (2020) The 4th Industrial Revolution and Education in the Republic of Korea 9th International Conference on Appication of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE – 2019, Pages 13-21 24.8.2020, University of National and World Economy

Канг, Хван Джонг (2020) 불가리아 한인사회 : Корейска общност в България 유럽한인100년의 발자취 - 100 Years of Korean Diaspora In Europe (1919-2019) – Том 3, 25.5.2020, The Association of Korean Residents in Europe

Канг, Хван Джонг (2018) Обединението между двете Кореи ще бъде съвсем различно от германското Ел. вестник "Гласове", Анастас Добрев, 18.06.2018

Канг, Хван Джонг (2018) Тръмп и Ким ще се споразумеят Вестник "24 ЧАСА", Георги Милков, 30.05.2018

Канг, Хван Джонг (2017) Корейската протестанска църква и нейната етническа църква в България On Religious and Cultural Contents in Korea and Bulgaria, Proceedings of the International Conference on Korea Studies, Sofia November 16-17, 2017 (pages: 214-220)

Канг, Хван Джонг (2014) Mutural relationship between The Republic of Korea and The Republic of Bulgaria in the Field of Tourism and in the Social and the Humanitarian Field International conference on Korean studies „Outlining the Korean society” Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Center for Korean Studies, November 28th, 2014

Канг, Хван Джонг (2013) „Началото на политическите контакти и установяване на дипломатически отношения между Република Корея и Република България” Национална научна конференция с международно участие „Страните от Източна, Южна и Югозападна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия”, СУ „Св. Климент Охридски”, ФКИФ, ЦИЕК, 28-29 ноември 2013

Кънева, Виктория (2020) Граматичният строеж на езиците като предпоставка за съществуването на „бели петна“ при превод (върху материал от български, руски и гръцки език) МОВА: Науково-теоретичний часопис з мовознавства, № 34 (2020), Одеса, 2020, с. 80 – 86, ISSN 2307 – 4558 (print); 2414 – 9489 (online).

Кънева, Виктория (2020) Переводческие трансформации русского деепричастия в роли второстепенного сказуемого. Болгарская русистика. – София: Дружество на русистите в България, 2020/2, с. 81 – 96. ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313-3713 (online), COBISS.BG-ID – 1119619044.

Кънева, Виктория (2019) Русское правописание. Правила и упражнения. Часть II (авторска част – с. 47 – 67). Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2019, ISBN 978-619-208-189-8. COBISS.BG-ID - 1289792484.

Кънева, Виктория (2018) Сокращенные номинативные единицы в контексте отношений эквивалентности – безэквивалентности. Аббревиация (на материале болгарского, русского и греческого языков) Русистика: вчера, сегодня, завтра: Юбилейная международная научная конференция, посвященная 50-летию Общества русистов Болгарии и 50-летию Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (29 июня – 2 июля 2017 г.), София, Болгария, Доклады. – София, 2018, с. 89 – 98, ISBN 978-619-91044-0-8. COBISS.BG-ID - 1289567972

Кънева, Виктория (2017) Съкратените номинативни единици в контекста на отношенията „еквивалентност – безеквивалентност“. Универбизация (върху материал от български, руски и гръцки език) МОВА: Науково-теоретичний часопис з мовознавства, № 28 (2017), Одеса, 2017, с. 106 – 112, ISSN 2307 – 4558; ISSN 2414 – 9489.

Кънева, Виктория (2015) Корпус параллельных русских и болгарских текстов и его роль для теории и практики перевода. Болгарская русистика. – София: Дружество на русистите в България, 2015, 3-4, с. 216 – 225. ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313-3713 (online). COBISS.BG-ID - 1119619044.

Кънева, Виктория (2015) Лексикална безеквивалентност и лакуни като проблем на превода (върху материал от руски, гръцки и български език) : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност "Теория на превода". Велико Търново, 2015. COBISS.BG-ID - 1281418724. Велико Търново, 2015

Кънева, Виктория (2014) Некоторые модели аффиксальной деривации как причина наличия лакун (на материале болгарского, русского и греческого языков). Acta Universitatis Lodziensis: Folia Linguistica Rossica. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, 10 (2014), 23 – 34. ISSN 1731-8025.

Кънева, Виктория (2014) Расхождения в реализации потенциала словообразовательных парадигм как предпосылка возникновения лакун (на материале русского, болгарского и греческого языков). XI международный симпозиум МАПРЯЛ 2014 (03 – 06 апреля 2014 г.): Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание. Доклады и сообщения. – Велико-Тырново: „ИВИС“, 2014, с. 74 – 80, ISSN 1312-3069.

Кънева, Виктория (2013) Изследването на вътрешната форма на думата като аспект от анализа на лексикално-семантичните отношения при междуезикова съпоставка (върху материал от български, руски и гръцки език). Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока. – Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, т. VI, с. 230 – 238. ISBN: 978-954-524-903-7. COBISS.BG-ID - 1274859236.

Кънева, Виктория (2013) Сопоставительная характеристика внутренних форм слов (на материале болгарского, русского и греческого языков). Славистика. – Белград: Славистическое общество Сербии, 2013, вып. XVII (2013), с. 63 – 73. ISSN 1450-5061.

Кънева, Виктория (2012) Примери за влиянието на начините на номинация за появата на “бели петна” в речниковия състав на преводния език (върху материал от български и руски език). Филологический сборник. – Тверь: Тверской государственный университет, 2012, вып. V, с. 215 – 221. ISBN 975-5-7609-0703-5.

Кънева, Виктория (2010) О термине номинативная единица в контексте исследования лексической безэквивалинтности (на материале русского, болгарского и греческого языков). Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2010. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике (доклады и сообщения), Велико-Тырново, 2010, с. 103 - 114. ISSN 1312-3069.

Кънева, Виктория (2008) Классификация безэквивалентной лексики с точки зрения обуславливающих её факторов (на материале русской и болгарской тематических групп “Жилище”) Традиционная культура славянских народов в современном социокультурном пространстве, материалы международной научно-практической конференции, Славянск-на-Кубани, 10 августа 2007 года, Славянск-на-Кубани, 2008, с. 97 - 103. ISBN 978-5-902524-52-6.

Кънева, Виктория (2008) Предаването на топонимите от територията на Гърция при превод от гръцки на български език Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, III-1, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008. ISBN 978-954-524-663-0.

Кънева, Виктория (2007) О факторе времени и лексических лакунах Язык и межкультурные коммуникации. Минск, 2007, с. 228 - 230. ISBN 978-985-501-379-3.

Кънева, Виктория (2007) Сложные слова в контексте отношений эквивалентности – безэквивалентности при языковом сопоставлении /на материале греческого, русского и болгарского языков/ Мир русского слова и русское слово в мире, т. 5 – Русский язык в сопоставлении с другими языками. Перевод – взаимодействие языков и культур. Материалы XI Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Варна, 17-23 сентября 2007 г. София, 2007, с. 146 - 150. ISBN 978-954-580-217-1. COBISS.BG-ID - 1229535204.

Кънева, Виктория (2006) За факторите, които пораждат езикови лакуни Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство, т. 2, изд. “ПИК”, Велико Търново, 2006, с. 642 – 650. ISBN-10: 954-736-142-2; ISBN-13: 978-954-736-142-3. COBISS.BG-ID - 1045500132.

Кънева, Виктория (2006) Место безэквивалентной лексики и лексических лакун в системе типов семантических соответствий Ежегодные лингвистические чтения, 3 декабря 2004 года (сборник докладов), УИ имени Святых Кирилла и Мефодия, В.-Тырново, 2006, с. 38-52. ISBN-10: 954-524-528-X; ISBN-13: 978-954-524-528-2; COBISS.BG-ID - 1046107620.

Кънева, Виктория (2006) Роль лингвистических факторов в появлении “белых пятен” при языковом сопоставлении /на материале болгарского, греческого и русского языков/ Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2006. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке (доклады и сообщения), Велико-Тырново, 5-8 апреля 2006, с. 307 – 313. ISBN 978-954-350-026-1. COBISS.BG-ID - 1244117732.

Кънева, Виктория (1999) Способы передачи американских реалий на русский и греческий языки /на материале переводов романа В. Набокова “Лолита”/ Седьмой международный симпозиум МАПРЯЛ’98. Лингвистические, культурологические и методические вопросы обучения русскому языку как иностранному (доклады и сообщения), Велико-Тырново, 1999, с. 324 – 331. ISBN 954-8709-47-3. COBISS.BG-ID - 1034446308.

Мандова, Искра (2022) За 14-aта Петилетка на Китай и хармонията "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново: Фабер, с. , 2022. ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online) COBISS.BG-ID 1289556964

Мандова, Искра (2021) Годишен доклад (за дейността на Институт "Конфуций" във ВТУ) за периода октомври 2020 г. - октомври 2021 г., 70 с. В. Търново: Ивис, 2021 (В. Търново: Сира) ISSN 2603-4875 COBISS.BG-ID - 1288416740 Ивис, Велико Търново

Мандова, Искра (2021) За някои значими постижения в Китай през епоха Тан (VII-X в.) В: Окото на Изтока. България - Китай: взаимни отражения, Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 30-41 с. ISBN: 978-954-00-0263-7

Мандова, Искра (2021) Традиционната Кунчю опера – развитие, характеристика и символика на образите "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново: Фабер, с. 313-320, 2021. ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online) COBISS.BG-ID 1289556964

Мандова, Искра (2021) Учебник по български език за чужденци, нива А1-A2. изд. Фабер, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Департамент за езиково обучение, 316 с. ISBN 978-619-00-1210-8

Мандова, Искра (2020) Годишен доклад (за дейността на Институт "Конфуций" във ВТУ) за периода октомври 2019 г. - октомври 2020 г., 60 с. В. Търново: Ивис, 2020 (В. Търново: Сира) ISSN 2603-4875 COBISS.BG-ID - 1288416740

Мандова, Искра (2020) Особености на китайската градска архитектура и парково изкуство – естетически и социални аспекти "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново: Фабер, 2020 с. 159-174 ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online) COBISS.BG-ID 1289556964

Мандова, Искра (2020) Програми по китайски език за нива, еквивалентни на В1.1 и В1 по Общата европейска езикова рамка (HSK2 и HSK3) Велико Търново: изд. Фабер, 2020, 144 с. ISBN: 978-619-00-1254-2

Мандова, Искра (2019) East Meets West Велико Търново: Изд. Фабер, 2019, 44 c. ISBN 978-619-00-0978-8

Мандова, Искра (2019) Годишен доклад (за дейността на Институт "Конфуций" във ВТУ) за периода октомври 2018 г. - октомври 2019 г., 90 с. В. Търново: Ивис, 2019 (В. Търново: Сира) ISSN 2603-4875 COBISS.BG-ID - 1288416740

Мандова, Искра (2019) Някои междукултурни различия между българи и китайци [Some cross-cultural differences between Bulgarian and Chinese people] Сборник с доклади от Mеждународна научна конференция "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа" IV, Ред. кол. Искра Мандова... [и др.], Велико Търново: Фабер, 2019, с. 69-78 ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online) COBISS.BG-ID 1289556964

Мандова, Искра (2019) Първото цялостно научно изследване на морфологичната система на китайския език в България [The First Overall Scientific Research of Chinese Morphological System in Bulgaria] Чуждоезиково обучение [Foreign Language Teaching], книжка 3, година XLVI, 2019, 319-321 с., 2019, Гл. ред. проф. дн. Димитър Веселинов, Изд. Аз Буки, София, 2019 ISSN 1314–8508 (Online) ISSN 0205–1834 (Print) COBISS.BG-ID - 1119691748

Мандова, Искра (2019) Характеристика и особености на Танската култура [Characteristic Features of Chinese Tang Culture] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2019, 176-184, т. X ISSN: 978-619-208-128-7 (Print)

Мандова, Искра (2018) „16+1“, „Един пояс – един път“ и българското не/участие ["16+1", "One Belt, One Road" and Bulgaria's non/participation] Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, Велико Търново: Фабер, 2018, с. 140-149. ISBN 978-619-00-0745-6 COBISS.BG-ID 1285808868

Мандова, Искра (2018) Годишен доклад (за дейността на Институт "Конфуций") за периода октомври 2017 - октомври 2018 Велико Търново: Ивис (Велико Търново: Сира), 2018 ISSN: 2603-4875, 90 с.

Мандова, Искра (2018) Културата на китайската епоха Тан (618-907). Непознатата екзотика – II част [Culture of the Tang Dynasty. The Unknown Exoticism - part 2] Велико Търново: Фабер, 2018, 180 с. ISBN 978-619-00-0810-1 COBISS.BG-ID 1287202276

Мандова, Искра (2018) Международен форум за езици, култури и комуникации в Пекин ПРОГЛАС, издание на Филологическия факултет на Великотърновския университет, кн. 2, Ред. кол. Николина Бурнева - гл.ред. и др., Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018 (год. ХХVII), (с. 266-268), ISSN 0861-7902 COBISS.BG-ID 1119668196

Мандова, Искра (2017) Виното в Китай и в поезията на Ли Бай [Wine in China and in Li Bai's Poetry] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2017, т. IX, с. 251-257. ISBN 978-619-208-128-7 COBISS.BG-ID 1284944100

Мандова, Искра (2017) Bulgaria,"Belt and Road" Initiative and the Role of the Confucius Institutes Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, Велико Търново: Фабер, 2017, с. 126-134. ISBN 978-619-00-0592-6 COBISS.BG-ID 1279019492

Мандова, Искра (2017) Годишен доклад (за дейността на Институт "Конфуций" във ВТУ) за периода октомври 2016 г. - октомври 2017 г., 90 с. В. Търново: Ивис, 2017 (В. Търново: Сира) ISBN 978-619-205-078-8 COBISS.BG-ID 1286411492

Мандова, Искра (2017) Ма Джъюен. „Есен в Ханския дворец“ [Ma Zhiyuan. Autumn in the Han Palace] Христоматия по средновековна китайска литература – част 2, София: Изток-Запад, 2017, с. 171-180. ISBN 978-619-152-991-9 COBISS.BG-ID 1285911780

Мандова, Искра (2016) „Номерът на китайката“ или китайският номер [The Number of the Chinese Girl or the Chinese Trick] Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, ред. кол. Пламен Легкоступ ... и др.], Велико Търново: Фабер, 2016, с. 214-222. ISBN 978-619-00-0406-6 COBISS.BG-ID 1286382308

Мандова, Искра (2016) Гонения срещу религията в Китай през IX в. [Persecution against Religion in China during the IX Century] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, т. VIII, с. 231-244. ISBN 978-619-208-060-0 COBISS.BG-ID 1274859236

Мандова, Искра (2015) Икономически и правни реформи в Китай през династия Тан (VII-X в.) [Economic and Law Reforms in China during the Tang Dynasty] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, т. VII, с.302-311. ISBN: 978-954-524-996-9 COBISS.BG-ID 1274859236

Мандова, Искра (2015) Тански Китай, Византия и ислямският свят. Дипломатически, стопански и културно-религиозни контакти [Tang China, Byzantium and the Arabic World. Diplomatic, Economic, Cultural and Religious Relations ] Велико Търново: Фабер, 2015, 226 с. ISBN 978-619-00-0255-0 COBISS.BG-ID 1272015076

Мандова, Искра (2014) Културата на китайската епоха Тан (618-907). Непознатата екзотика – I част [Culture of the Tang Dynasty. The Unknown Exoticism - part 1] Велико Търново: Фабер, 2014, 172 с., ISBN 978-619-00-0182-9 COBISS.BG-ID 1271328484

Мандова, Искра (2014) Етика и правила в ежедневието на даоисткия монах при династия Тан [Ethics and Rules in the Everyday Life of the Taoist Monks during the Tang Dynasty] Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР“, Велико Търново: Фабер, 2014, с. 35-39. ISBN 978-619-00-0185-0 COBISS.BG-ID 1271465188

Мандова, Искра (2014) Приветствие по случай откриване на международна научна конференция Сборник с доклади „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР, Велико Търново: Фабер, 2014, с.7-9. ISBN 978-619-00-0185-0 COBISS.BG-ID 1271465188

Мандова, Искра (2014) Сасанидски драхми, открити на територията на Китай от периода на династия Тан (VII-X в.) [Sasanian Drachms on the Territory of China during the Tang Dynasty] Иран и Балканите в огледалото на историята (минало, настояще и перспективи), София: Авангард Прима, 2014, с. 157-162. ISBN 978-619-160-304-6 COBISS.BG-ID 1268072164

Мандова, Искра (2013) Две средновековни китайски сведения за Византия [Two Medieval Chinese Chronicles about the Byzantine Empire] Исторически преглед, София: Българска академия на науките, 2013, 5-6/2011, с. 221-228. ISSN 0323-9748 COBISS.BG-ID 1250530276 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=12868

Мандова, Искра (2013) Innovations In University Education By Modern And Competitive MA and PhD Programs The Reforms And Transformation of Student Affairs in Colleges and Universities, Wuhan: Zhongguo Dizhi Daxue Press, 2013, pp.80-84. ISBN 978-7-5625-3255-2

Мандова, Искра (2013) Две средновековни китайски сведения за арабите [Two Medieval Chinese Chronicles about the Arab Caliphate] - В: „Българска историческа библиотека“ 1’2013, София: 2013, с. 23-34. ISSN 1311-1043 COBISS.BG-ID 1120407524

Мандова, Искра (2013) Династични бракове по времето на китайската епоха Тан (VII-X в.) с Тибет [Chinese Dynasty Marriages with Tibetans during Tang China] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2013, т. VI, с.489-497. ISBN 978-954-524-903-7 COBISS.BG-ID 1274859236

Мандова, Искра (2011) Понятието „дзин чиен” (златни пари/монети) през VII-VIII век в Китай [The Term "jinqian" (gold money) in China during 7-8th c.] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, т. V, с. 397-402. ISBN 978-954-524-780-4 COBISS.BG-ID 1230313956

Мандова, Искра (2009) Византийски монети в Китай през династия Тан (618–907 г.) [Byzantine Coins in China during the Tang Dynasty (618-907 AD)] Юбилеен сборник 45 години Филологически факултет, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 69-74. ISBN 978-954-524-673-9 COBISS.BG-ID 1230260196

Мандова, Искра (2009) Китайско-арабски взаимоотношения по Пътя на коприната през VII–X век [Chinese-Arab Relations along the Silk Road during 7-10th c.] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, т. IV, с. 210-216. ISBN 978-954-524-718-7 COBISS.BG-ID 1230313956

Мандова, Искра (2009) Персийски и византийски монети, открити в гробове на сем. Шъ в гр. Гуюен, Китай [Persian and Byzantine Coins from Shi Family Graves near the Town of Guyuan, China] България, българите и Европа – мит, история, съвремие т.III, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с.119-127. ISBN: 978-954-524-713-2 COBISS.BG-ID 1267151076

Мандова, Искра (2008) Жените по времето на династия Тан – социално положение, облекло и грим [Women during the Tang Dynasty - Social Status, Garments and Make-up] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, т. III-2, с. 164-172. ISBN 978-954-524-666-1 COBISS.BG-ID 1230313956

Мандова, Искра (2007) Символът на дракона в Китай [The Symbol of Dragon in China] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, т. II, с.311-319. ISBN 978-954-524-602-9 COBISS.BG-ID 1227064036

Мандова, Искра (2006) Циншъ хуанди – първият китайски император [Qinshi Huangdi - the first Chinese Emperor] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 274-279. ISBN 978-954-524-508-4 COBISS.BG-ID 1046186980

Мандова, Искра (0) 《保加利亚,“一带一路”倡议与孔子学院的作用》 Beijing University Press, China

Мандова, Искра (0) Chinese Language Teaching at the University of Veliko Turnovo, Bulgaria - Development and Current Status Sofia University

Мандова, Искра (0) Chinese-Byzantine Relations During the Tang Dynasty Beijing University, China

Мандова, Искра (0) Cross-cultural Relations between Tang and Byzantine Empires along the Silk Road Beijing University Press

Мандова, Искра (0) The History and Culture of China during the Tang Dynasty Veliko Turnovo: Faber Publishers, ISBN 978-619-00-0810-1

Мандова, Искра (0) За хармонията в древнокитайската култура и в съвременната политика на КНР Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, т. XI ISSN: 978-619-208-128-7 (Print)

Маринова, Катя (2021) История и култура на Япония В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, 199 с. ISBN:978-619-208-243-7. COBISS.BG-ID – 46464264

Маринова, Катя (2021) Национално-културни специфики на соматичните фразеологични единици в българския и в японския език (от гледна точка на тяхната продуктивност) Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, 37/1. В.Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 195-208. ISSN: 2534-9236 (Online)

Маринова, Катя (2020) Гневът в българския и в японския език, отразен в соматичните фразеологични единици Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. В.Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2020, 214-226, ISBN: 978-619-208-211-6.COBISS.BG-ID - 39857672

Маринова, Катя (2019) Япония през 80-те години на XX век. - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – X. В.Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, 224-249. ISBN: 978-619-208-197-3 (Сборник с доклади от Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” Велико Търново 16-17.11.2018 г.)

Маринова, Катя (2017) Фразеологичните единици с компонент ръка/ръце в българския и в японския език и тяхната еквивалентност - В: Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, vol. 36/2. (Международна научна конференция „Езици, култури, комуникации” 3-4.06.2016). В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 145-160. ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print)

Маринова, Катя (2017) Фразеологичните единици, включващи в своя състав соматизма глава в българския и в японския език - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – IX. Сборник с доклади от Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” Велико Търново,13-14.11.2015/ Ред. Иванка Дончева, Пепа Лунгарова, Владимир Владов, Искра Мандова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 268-276. ISBN: 978-619-208-128-7.COBISS.BG-ID - 1284944100

Маринова, Катя (2016) Особености на японския език, които трябва да се имат предвид при превод на японски фразеологизми - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – VIII. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 25-26.04.2014)/ Ред. Иванка Дончева, Пепа Лунгарова, Полина Цончева, Виктория Кънева, Димитър Ангелов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 377-389. ISBN: 978-619-208-060-0.COBISS.BG-ID - 1274859236

Маринова, Катя (2016) Соматични фразеологични единици в българския и в японския език В. Търново,COBISS.BG-ID - 1277102820

Маринова, Катя (2016) Фразеологизмите с компонент ухо/уши в българския и в японския език и тяхната еквивалентност като част от междуезиковото общуване - В: Проблеми на устната комуникация 10, Част II. (Десета международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация” 7-8. 11. 2014)/ Ред. Анелия Петкова, Владислав Маринов, Русин Коцев. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, c. 165-174. ISSN: 2367-8712. COBISS.BG-ID – 1280269540

Маринова, Катя (2015) Използването на четирите умения (четене, писане, разговор, слушане) в часовете по японски език - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – VII. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 16-17.11.2012)/ Ред. Иванка Дончева, Пепа Лунгарова,Искра Мандова, Емилия Авгинова-Николова, Димитър Ангелов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 277-288. ISBN: 978-954-524-996-9.COBISS.BG-ID - 1274859236

Маринова, Катя (2013) Традициите в пиенето на чай в Китай, Япония, Русия и Великобритания - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – VI. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 29-30.04.2011)/ Ред. Иванка Дончева, Искра Мандова-Стоянова, Лилия Радославова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 538-553. ISBN: 978-954-524-903-7.COBISS.BG-ID - 1274859236

Маринова, Катя (2011) Дзен-будизмът и неговото влияние върху традиционните японски изкуства - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока - V. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 27-28.11.2009)/ Ред. Иванка Дончева, Искра Мандова-Стоянова, Лилия Радославова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 451-470. ISBN: 978-954-524-780-4.COBISS.BG-ID - 1230313956

Маринова, Катя (2009) История и култура на Япония: учебно помагало В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, 116 с. ISBN: 978-954-524-698-2.COBISS.BG-ID - 1230319076

Маринова, Катя (2009) Религията в съвременна Япония - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока - IV.(Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 21.11.2008)/ Ред. Иванка Дончева, Искра Мандова-Стоянова, Лилия Радославова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 228-239. ISBN: 978-954-524-718-7.COBISS.BG-ID - 1230313956

Маринова, Катя (2008) Митични същества в японските предания и легенди - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – III-2. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 20-21.04.2007) / Ред. Иванка Дончева, Искра Мандова-Стоянова, Лилия Радославова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 107-119. ISBN: 978-954-524-666-1.COBISS.BG-ID - 1230313956

Маринова, Катя (2007) Kanji wo kantan ni oboeru houhou to ha? - In: Proceedings of the second international symposium on Japanese linguistics and methodology. (The Second International Symposium on Japanese Linguistics and Methodology, Bucharest 8-9 September 2007)/ Ed. Roman Paşka, Alexandra Mustăţea, Anca Focşeneanu. Букурещ: Arvin press, 2007, с. 71-77. ISSN: 1844-4016

Маринова, Катя (2007) Ro-ru purei de manabu nihongo kaiwa – Burugaria to Rumania de hanasou – Japanese Conversations by Role Playing – Let`s Talk in Bulgaria and Romania София: АС ООД, 2007. 167 c. ISBN: 978-954-90762-3-3

Маринова, Катя (2007) Специфики на японските функционални стилове - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока - II. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 4-5.11.2005) / Ред. Иванка Дончева, Стефан Йорданов, Искра Мандова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 326-337. ISBN: 978-954-524-602-9.COBISS.BG-ID - 1227064036

Маринова, Катя (2004) Yonginou wo tsukatta jugyou – dokkai - В: Доклади от I национален симпозиум с международно участие - Японско езикознание и методика на преподаване на японски език. / Ред. Братислав Иванов, Кирил Радев, Нако Стефанов. София: Софттрейд, 2004, с. 57. ISBN: 954-9725-93-6. COBISS.BG-ID - 1043281124

Миланов, Росен (2020) „Животът на Анскарий“ като исторически, литературен и духовно-нравствен текст В: Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis, 37/1 (2020), с. 247 – 256 – ISSN 2534‐918X (Print), ISSN 2534‐9236 (Online); COBISS.BG-ID - 1277647332

Миланов, Росен (2020) Преводът на латински християнски произведения на български език - въпроси и предизвикателства Societas classica – доклади от Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ (Велико Търново, 16 – 17 ноември 2018 г.). Ред. И. Дончева, Н. Стефанов, Б. Райханова, Чън Ин, Дж. Фарел, Ю. Зовко, Д. Гуцос. Велико Търново, 2020, с. 50 – 61, ISBN 978-619-208-128-7 (Print). Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Миланов, Росен (2019) „Митология“ и „религия“ в латинската християнска литература на IV – V в. В: сп. Проглас, 28(1), 2019, с. 59 – 65. Print ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID - 1119668196

Миланов, Росен (2018) "Родини" и "родина" в латинската християнска литература на IV – V в. В: сп. Проглас, 27(1), 2018, с. 7 – 15. Print ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID - 1119668196

Миланов, Росен (2018) „Думи“ и „слово“ в латинската християнска литература на IV – V в. В: сп. Проглас, 2018, 27(2), с. 170 – 178. Print ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID - 1119668196

Миланов, Росен (2018) Чужди заемки в Новия завет на "Vulgata" София: Лествица, 2018, 152 с. ISBN 978-619-90919-2-0; COBISS.BG-ID - 1285563364

Миланов, Росен (2017) Латински език - учебник за медицински специалности Пловдив: издателство "Студио 18"

Миланов, Росен (2017) Литература и богословие в „Commonitorium“ на св. Винценций Лерински В: сп. Societas classica – доклади от Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ (Велико Търново, 13–14 ноември 2015 г.). Ред. И. Дончева, П. Лунгарова, В. Владов, И. Мандова. Велико Търново, 2017, с. 76 – 91, ISBN 978-619-208-128-7; COBISS.BG-ID - 1284944100

Миланов, Росен (2017) Св. Григорий Туронски. "Животът на отците" (превод от латински: Росен Миланов) София: издателство "Лествица"

Миланов, Росен (2017) Св. Киприан Картагенски. "Единството на Църквата" Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Миланов, Росен (2017) Светът на чудесата в „Животът на отците“ от св. Григорий Туронски Светът на чудесата в „Животът на отците“ от св. Григорий Туронски – Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis, 2017, 36(1), с. 257 – 266. Print ISSN 2534‐918X; COBISS.BG-ID - 1277647332

Миланов, Росен (2016) "ЕГЕРИЯ. ИЗ „ПЪТЕПИС“" (двуезично издание с коментар) Сп. Алманах, 4 (2016), с. 77–86 – ISSN 2367-802Х [Електронен ресурс]

Миланов, Росен (2016) Литературният образ на св. Никита Ремезиански (според Поема XVII на св. Павлин Нолански) В: Societas classica VIII – доклади от Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ (Велико Търново, 25 – 26 април 2014 г.). Ред. И. Дончева, П. Лунгарова, П. Цончева, В. Кънева, Д. Ангелов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 153 – 167, ISBN 978-619-208-060-0; COBISS.BG-ID - 1274859236

Миланов, Росен (2016) Църква и общество в България днес Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2016, 176 с. ISBN ISBN 978-619-208-074-7; COBISS.BG-ID - 1277344740

Миланов, Росен (2015) "FIEDROWICZ, MICHAEL, GERHARD KRIEGER, WINFRIED WEBER (HRSG.). KONSTANTIN DER GROSSE. DER KAISER UND DIE CHRISTEN – DIE CHRISTEN UND DER KAISER. 3. AUFLAGE. TRIER, 2007, 301 S." "От толерантност към признание". Сборник текстове по случай 1700-годишнината от Медиоланския едикт (313 г.), София, 2015, с. 185–191 – ISBN 978-954-07-3963-2.

Миланов, Росен (2015) "БЛ. АВРЕЛИЙ АВГУСТИН. ДВЕ СЛОВА ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО" (двуезично издание с коментар) Сп. Алманах, 2 (2015), с. 65–75 – ISSN 2367-802Х [Електронен ресурс]

Миланов, Росен (2015) "ИЗ КНИГА ЗА ЦЕЗАРИТЕ ОТ СЪКРАТЕНА ИСТОРИЯ НА АВРЕЛИЙ ВИКТОР ОТ ОКТАВИАН АВГУСТ, Т.Е. ОТ КРАЯ НА ТИТ ЛИВИЙ, ДО ДЕСЕТОТО КОНСУЛСТВО НА АВГУСТА КОНСТАНЦИЙ И ТРЕТОТО КОНСУЛСТВО НА ЦЕЗАРЯ ЮЛИАН" "От толерантност към признание". Сборник текстове по случай 1700-годишнината от Медиоланския едикт (313 г.). София, 2015, с. 156–173 – ISBN 978-954-07-3963-2

Миланов, Росен (2015) "МЕДИОЛАНСКИ ЕДИКТ НА ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН (SECUNDUM LACTANTIUM. DE MORTIBUS PERSECUTORUM, CAP. XLVIII)" "От толерантност към признание". Сборник текстове по случай 1700-годишнината от Медиоланския едикт (313 г.), София, 2015, с. 127–131 – ISBN 978-954-07-3963-2

Миланов, Росен (2015) Проблемно-тематични акценти в българската православна преса до 9.IX.1944 г. В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Факултет по журналистика и масова комуникация. 2015, 21, с. 69 – 97. Print ISSN 1311-4883; COBISS.BG-ID - 1120357860

Миланов, Росен (2014) "Посланието на Църквата в съвременния свят" В: сб. "Християнство и философия". Том II. София, 2014, с. 63–74. ISBN 978-954-326-215-1; COBISS.BG-ID - 1267656676

Миланов, Росен (2013) Християнската любов към Бога според "Слово за Божествената и свята любов" на бл. Теодорит Кирски В: сп. Богословска мисъл, 1, 2013, с. 129 – 138 – ISSN 1310-7909; COBISS.BG-ID - 1277859556

Миланов, Росен (2012) Благодат и свобода на волята в „Praedestinatus“ В: сп. Философия, 2012, 21(1), с. 79–89. Print ISSN 0861-6302; COBISS.BG-ID - 1252373988

Миланов, Росен (2012) ПРАВОСЛАВНИТЕ СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИ И ДУХОВНАТА ПРОСВЕТА НА МЛАДИТЕ ХОРА – ПОЗИЦИИ И ДИСКУСИИ В БЪЛГАРСКИЯ ЦЪРКОВЕН ПЕЧАТ Сб. Развитие на практическото и нравственото богословие в България. София, 2012, с. 310–318 – ISBN 978-954-07-3303-6

Миланов, Росен (2011) "Полупелагианство" в православно догматическо осветление В: сп. Богословска мисъл, 1–2,2011, с. 7–19 – ISSN 1310-7909; COBISS.BG-ID - 1251727332

Миланов, Росен (2011) Благодат и свобода на волята в „Събеседване ХІІІ“ на св. Йоан Касиан В: сп. Философски алтернативи, 2011, 20(5), с. 92–104. Print ISSN 0861-7899; COBISS.BG-ID - 1239467492

Миланов, Росен (2011) Благодат и свобода на волята у св. Фавст Реиски В: сп. Философия, 2011, 20(3), с. 37–45. Print ISSN 0861-6302; COBISS.BG-ID - 1239047396

Миланов, Росен (2010) "Отношението на св. Евхерий Лугдунски († ок. 450) към „светската философия“" В: сп. Богословска мисъл, 1 – 4, 2010, с. 91 – 98 – ISSN 1310-7909; COBISS.BG-ID - 1251249892

Миланов, Росен (2009) Отричането от света у отците от остров Лерин през V - VІ век В: сп. Богословска мисъл, 2 - 4, 2009, с. 47 – 60 – ISSN 1310-7909; COBISS.BG-ID - 1251550180

Миланов, Росен (2006) "Преп. Паисий Величковски (1722 – 1794) – живот и дело" В: Сп. Духовна култура, 5 – 12, 2006, с. 63 – 85 – ISSN 0324-1173

Миланов, Росен (2006) "Св. Павлин Ноленски. Аскетически писма" (превод от латински с въведителна студия "Аскетическите възгледи на св. Павлин Ноленски според неговите писма": Росен Миланов) Руенски манастир, 2006

Миланов, Росен (2006) Един богословски поглед върху личността на исихаста св. Киприан, митрополит Киевски, Московски и на цяла Русия В: сб. Киприанови четения. 600 години от успението на св. Киприан, митрополит Московски. Доклади от Международната научна конференция „Киприанови четения“ (Велико Търново, София – 15 – 16.09.2006) и Научно-богословската конференция „Св. Киприан Търновски“ – митрополит Московски (Москва – 30.09.2006). Ред. Н. Дончева-Панайотова, И. Харалампиев, П. Павлов, Р. Данкова, М. Пушкарова. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 343 – 351. ISBN 978-954-524-641-8; COBISS.BG-ID - 1229190628

Миланов, Росен (2005) "Преп. Винценций Лерински. Из „Коммониторий“ I" (превод от латински: Росен Миланов) В: Сп. Духовна култура, 8, 2005, с. 1 – 6 – ISSN 0324-1173

Миланов, Росен (2005) "Св. Павлин Ноленски. Писмо 8" (превод от латински: Росен Миланов) В: Сп. Духовна култура, 5, 2005, с. 3 – 7 – ISSN 0324-1173

Минева, Милица (2013) Айну – децата на мечката Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – III-2. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново 2013, стр 128-148, ISBN: 978-954-524-666-1.

Минева, Милица (2013) Японски сложни глаголи образувани с глаголите fuseru/fusu. варианти за превод на английски и български език Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока - VІ. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново 2013, стр 567-577, ISBN: 978-954-524-903-7.

Минева, Милица (2009) Езикът Айну Юбилеен сборник. “45 години ВТУ”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново 2009, стр 172-181, ISBN: 978-954-524-673-9

Рикевски, Румен (2021) Паралели в лексикалното обновяване на новогръцкия и българския език чрез заемки

Рикевски, Румен (2020) Фразеологизми с националнокултурна специфика в гръцкия и българския език „Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина“, Велико Търново, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2020, ISBN: 978-619-208-211-6, COBISS.BG-ID - 39857672

Рикевски, Румен (2019) Непреходни глаголи с придобита транзитивност в новогръцкия език Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока т. Х, 97-103 c. ISBN: 978-619-208-128-7, COBISS.BG-ID - 1284944100

Рикевски, Румен (2018) Съпоставителен анализ на фразеологизмите в новогръцкия и българския език Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018 г. ISBN: 978-619-208-133-1, COBISS.BG-ID - 1285218020

Рикевски, Румен (2017) Съпоставителен анализ на фразеологизми с неизменяемо местоимение и глагол в новогръцкия и българския език Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.IX. В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2017, 143-150 с. ISBN: 978-619-208-128-7, COBISS.BG-ID - 1284944100

Рикевски, Румен (2016) Фразеологизми със сходна и тъждествена номинация в новогръцкия и българския език Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.VIII. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016. 216-225 c. ISBN: 978-619-208-060-0, COBISS.BG-ID - 1274859236

Рикевски, Румен (2015) За колокациите и устойчивите словосъчетания в новогръцкия език Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.VII. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015. 155-160 c. ISBN: 978-954-524-996-9, COBISS.BG-ID - 1274859236

Рикевски, Румен (2011) Компютърна обработка на естествени езици – формализми за автоматичен морфологичен анализ Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.V. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011. 365-369 c. ISBN: 978-954-524-780-4, COBISS.BG-ID - 1230313956

Рикевски, Румен (2009) Компютърна обработка на естествени езици – аспекти на автоматичен синтактичен анализатор Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.IV. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 383-387 с. ISBN: 978-954-524-718-7, COBISS.BG-ID - 1230313956

Рикевски, Румен (2008) Методика за автоматизирано изграждане на честотен речник на новогръцкия език Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.III-1. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, 252-257 c. ISBN: 978-954-524-663-0, COBISS.BG-ID - 1230313956

Рикевски, Румен (2003) Някои проблеми при работа със старогръцки шрифтове под WINDOWS 95 и 98 Societas Classica: Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 5-10 с. ISBN: 954-524-348-1, COBISS.BG-ID - 1042399972

Рикевски, Румен (1999) Η διδασκαλία της νεοελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στην ειδικότητα «Εφαρμοσμένη γλωσσολογία» της Φιλολογικής σχολής του Πανεπιστημίου „Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου“ Βουλγαρίας Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Τ. 1. / Παντελής Γεωργογιάννης. – Πάτρα, 1999, 262-266 σ.

Рикевски, Румен (1999) Οι μέθοδοι και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο „Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου“ Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Τ. 1. / Παντελής Γεωργογιάννης. – Πάτρα, 1999, 49-52 σ.

Рикевски, Румен (1996) Гръцкият езиков проблем Societas Classica. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1996, 103-111 c. ISBN: 954-524-135-7, COBISS.BG-ID - 1032319460

Рикевски, Румен (1996) Употреба на някои остарели предлози в съвременната гръцка публицистика Societas Classica. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1996, 112-121 c. ISBN: 954-524-135-7, COBISS.BG-ID - 1032319460

Рикевски, Румен (1993) Префикс α при словообразуването в новогръцкия език – семантика и развитие Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски“, Кн.28 Филологии. В. Търново, 1993, 179-183 с. ISSN 0861-0312

Рикевски, Румен (1993) Учебникът по новогръцки език за чужденци „Τα νέα ελληνικά για ξένους“, Θεσσαλονίκη, 1990“ Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски“, Кн.28 Филологии. В. Търново, 1993, 79-86 с. ISSN 0861-0312

Румпос, Димитриос (2021) Βούλγαροι και Έλληνες κοινή πολιτισμική και ιστορική μοίρα. Εφ. "Πολιχνιάτικος λόγος", τεύχος 165, Ιανουάριος-Μάρτιος 2021, σ. 9. Αθήνα.

Румпос, Димитриос (2021) Архимандрит Филарет Варненски (ок. 1821–1875) – жизнен и творчески път Сборник "България, българите и Европа - мит, история, съвремие". Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, том 14, брой 1. ISSN: 2603-3860 (Online) ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Румпос, Димитриос (2020) IV Международна конференция на неоелинистите Сп. "Проглас", кн. 1 / 2020 (XXIX), стр. 117, ISSN 0861-7902, ISSN 2367-8585 (Online). COBISS.BG-ID - 1273974244.

Румпос, Димитриос (2020) Културата като продукт и знания при чуждоезиковото обучение. Научно сп. „Чуждоезиково обучение“, год. XLVII, кн. 3, 2020, стр. 290-294. ISSN 0205-1834 [Инд./Реф. в: Web of Science, Erih Plus, eLibrary.ru и др.].

Румпос, Димитриос (2020) Поетът Г. Сеферис и дипломатът Г. Сефериадис. Електронно списание LiterNet, 04.04.2020, № 3 (244); https://liternet.bg/publish32/dimitrios-roumbos/seferis.htm ISSN 1312-2282

Румпос, Димитриос (2019) ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προϊστορικά χρόνια - Βυζάντιο) /електронен учебник/ История и култура на Гърция /От древността до Византия/ Велико Търново: Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков", 2019, с. 191. ISBN 978-619-7173-22-2. COBISS.BG-ID 1289565412

Румпос, Димитриос (2019) Гръкоезичното поетично творчество на възрожденските българи – Ив. Селимински, П. Протич и Гр. Пърличев. Societas Classicа, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, УИ "Св. св. Кирил и Методий": В. Търново, 2019, с. 75-84. ISBN: 978-619-208-197-2 COBISS.BG-ID: 44572424

Румпос, Димитриос (2019) Интеркултурната компетентност в обучението по гръцки език. Сборник „Библиотеки-четене-комуникации“. Национална научна конференция с международно участие, 15-16 ноември 2018 г. Посветена на 190 г. от рождението на отец Матей Преображенски – виден български възрожденец и просветител и на темата за детската книга и четенето в ранна детска възраст. Велико Търново: Народна библиотека „П. Р. Славейков“, 2019, 238-246. ISSN: 1313-8138. COBISS.BG-ID - 1237524452

Румпос, Димитриос (2019) Конструиране на национална идентичност и езиково самосъзнание на Балканите (XVIII - XIX в.). Сборник “България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, том 13, бр. 1. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 143-153. ISSN 2603-3895 (Print) ISSN 2603-3860 (Onlain).

Румпос, Димитриос (2019) Културната дипломация и съвременна Гърция. Издател Астарта, 2019, с. 226. ISBN 978-954-350-269-1. COBISS.BG-ID - 1293015012

Румпос, Димитриос (2019) Политики в сферата на културата на две държави в Балканския регион. Електронно списание LiterNet, юни 2019, № 6 (235); https://liternet.bg/publish32/dimitrios-roumbos/politiki.htm; ISSN 1312-2282 [Инд./Реф. в: CiteFactor]. № 1058 в НРС.

Румпос, Димитриос (2019) Преводът на исторически реалии от гръцки език. Societas Classicа, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, УИ "Св. св. Кирил и Методий": В. Търново, 2019, с. 104-110. ISBN: 978-619-208-197-2 COBISS.BG-ID: 44572424

Румпос, Димитриос (2019) Тенденции в развитието на гръцката културна политика през втората половина на XX век. Електронно списание LiterNet, юни 2019, № 6 (235); https://liternet.bg/publish32/dimitrios-roumbos/tendencii.htm; ISSN 1312-2282 [Инд./Реф. в: CiteFactor]. № 1058 в НРС.

Румпос, Димитриос (2017) Βουλγαρική έκδοση του βιβλίου του Κύπριου ποιητή Μιχάλη Πιερή «Μεταμορφώσεις πόλεων» https://paideia-news.com/boylgariki-ekdosi-toy-biblioy-toy-kyprioy-poiiti-mixali-pieri-%C2%ABmetamorfoseis-poleon%C2%BB26314b

Румпос, Димитриос (2017) Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού πολιτισμού ως μέσο διαμόρφωσης πολιτιστικής πολιτικής της Ελλάδας. / Ta sigkritika pleonektimata tou ellinikou politismou os meso diamorfosis politistikis politikis tis Elladas. Τα πρακτικά του 3ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών χωρών. Ο Ελληνισμός ως πολιτιστικός και οικονομικός παράγοντας στα Βαλκάνια (1453-2015): Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, κοινωνία. Βουκουρέστι 16-17 Οκτωβρίου 2015. Επιμέλεια Tudor Dinu. UER PRESS, Bucuresti 2017, 505-512, ISBN 978-606-94322-1-1

Румпос, Димитриос (2017) Гръцкият език - история, култура, политика. Велико Търново: Фабер, 2017, 311 c. ISBN 978-619-00-0692-3. COBISS.BG-ID 1285975268

Румпос, Димитриос (2017) Културните институции - посредник между аудиторията и културното богатство. Балканите – език, история, култура, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Исторически факултет. Пета международна научна конференция, В. Търново 23-24 октомври 2015 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017. т. V, с. 121-129. ISSN 1314-4065. № 64 в НРС.

Румпос, Димитриос (2016) Το φαινόμενο του γλωσσικού δανεισμού και ο ρόλος του στην εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας / To fenomeno tou glossikou danismou kai o rolos tou stin exelixi tis ellinikis glossas. Societas Classicа, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, В. Търново 25-26 април 2014 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2016, т. VIII, с. 189-202, ISBN 978-619-208-060-0. COBISS.BG-ID 1274859236

Румпос, Димитриос (2015) За превода на културните реалии от гръцки език. / On the translation of cultural specifics from the Greek language Балканите – език, история, култура, Четвърта международна научна конференция, В. Търново 18-20 октомври 2013 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Издателство „Ивис”, 2015, т. IV, с. 587-593. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1276727012

Румпос, Димитриос (2014) Hellenic foundation for culture. Списание “One world” a publication of “international Global News” ltd., year 14/2014, p. 8. ISSN - 1311-6940. COBISS.BG-ID 1120273636

Румпос, Димитриос (2014) Η ελληνική διασπορά και η υγειονομική περίθαλψη στη Βάρνα, τέλη 19ου αρχές 20ου αι. / I elliniki diaspora kai i igeionomiki perithalpsi sti Varna, teli 19ou arhes 20ou ai. Studia Classica Serdicensia, СУ „Св. Климент Охридски”, Новогръцка филология, по повод 20 г. от откриването на специалността. Международна научна конференция, София, 30-31 ноември 2012 г. Ред. Борис Вунчев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2014, т. VI, с. 176-191. ISBN 978-954-07-3682-2. № 2875 в НРС.

Румпос, Димитриос (2014) За някои практически проблеми при превода на реалии / Some practical problems encountered in the translation of cultural specifics Сборник от Юбилейна международна конференция на тема "50 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 10 май 2013 г. Ред. Хр. Бонджолов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 36-44. ISBN 978-954-524-975-4. COBISS.BG-ID 1274191588

Румпос, Димитриос (2014) Личности – Константинос Кавафис, Георгиос Папаниколау. Двумесечно издание за култура и социална политика „Европа 2001”, 2014, бр. 2, с. 13, с. 49. ISSN 1310-3989. COBISS.BG-ID 1119970276

Румпос, Димитриос (2013) Στήριξη των πολιτιστικών ανταλλαγών - Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στη Σόφια, τέσσερα χρόνια στην υπηρεσία των ελληνοβουλγαρικών πολιτιστικών σχέσεων. / В помощ на културния обмен. Балкански хоризонти: Издание на Сдружение „Гръцки Бизнес Съвет в България” Хоризонти, бр. 28, януари-март 2013, с. 46-48. ISSN 1314-5649. COBISS.BG-ID 1124350180

Румпос, Димитриос (2013) Гръцката фондация за култура и балканистичното сътрудничество. Научно периодично издание „Балкани”. Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол" при БАН, 2013, кн. 2, с. 70-74. ISSN 1314-4103. COBISS.BG-ID 1245527268

Румпос, Димитриос (2013) Гръцкият език и европейската цивилизация. /Greek language and the European civilization Балканите – език, история, култура, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Исторически факултет.Трета международна научна конференция, В. Търново 14-15 октомври 2011 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Издателство „Ивис”, т. III, 2013, с. 368-375. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1264494308

Румпос, Димитриос (2013) Танцът в култа към боговете в Древността. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, В. Търново 29-30 април 2011 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т. VI, 2013, s. 268-278. ISBN 978-954-524-903-7. COBISS.BG-ID 1274859236

Румпос, Димитриос (2012) Отец Димитриос Книга „Дванадесет Синаксара” на Триандафилос Ипсилантис, превод: авторски колектив. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 15-20. ISBN 978-954-524-853-5. COBISS.BG-ID 1248780772

Румпос, Димитриос (2012) Мизерният живот на Турнакис Книга „Дванадесет Синаксара” на Триандафилос Ипсилантис, превод: авторски колектив. В. Търновο: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 9-15. ISBN 978-954-524-853-5. COBISS.BG-ID 1248780772

Румпос, Димитриос (2012) Наркоманът Книга „Дванадесет Синаксара” на Триандафилос Ипсилантис, превод: авторски колектив. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 26-39. ISBN 978-954-524-853-5. COBISS.BG-ID 1248780772

Румпос, Димитриос (2011) Η ελληνική γλώσσα κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας / I elliniki glossa kata tin periodo tis tourkokratias. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите в средиземноморието и изтока”, проведена на 27-28 ноември 2009 г. във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, т. V, с. 298-303. ISBN 978-954-524-780-4. COBISS.BG-ID 1230313956

Румпос, Димитриос (2011) Изложба на детски рисунки "Гърция през моите очи". Културни новини, 28-05-2011, https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=12580&sid=2

Румпос, Димитриос (2011) Поглед към творчеството на един гръцки поет - Никос Кавадиас. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р. Върбан Вътов във връзка с неговата 70-годишнина. Ред. Стоян Буров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 341-349. ISBN 978-954-524-810-8. COBISS.BG-ID 1246114788

Румпос, Димитриос (2011) Приносът на българите, следвали в Атинския университет в културата на балканските народи през XIX в. Балканите – език, история, култура, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Исторически факултет. Втора международна научна конференция проведена на 23-24 октомври 2009 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Издателство „Ивис”, 2011, т. II, с. 121-131. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1244974564

Румпос, Димитриос (2010) Έχω ζήσει όλο το φάσμα των αλλαγών στη Βουλγαρία. http://www.grreporter.info/gr/O_Demetres_Roumpos_Ekho_zesei_olo_to_phasma_ton_allagon_ste_Boulgaria/1695?page=2

Румпос, Димитриос (2010) Никос Кавадиас. Поетът на морето и неосъществената любов. Електронно списание "Welcome to Greece", ноември 2010, http://welcometogreece.net/bg/препоръчани/култура/личности/150-никос-кавадиас.html

Румпос, Димитриос (2010) Тържествено честване на националния празник на Гърция. Електронно списание "Пътеводител Гърция", 08.04.2010, http://garcia.patevoditel.bg/hfc_nacionalen_praznik_na_garcia/index.html

Румпос, Димитриос (2009) Γλωσσική συνείδηση στα Βαλκάνια 18ος-20ος αι. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, В. Търново 2007 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 333-338. ISBN 978-954-524-718-7. COBISS.BG-ID 1230313956

Румпос, Димитриос (2009) Атинският университет и модернизацията на българската култура през XIX в. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2009, с. 319. ISBN 978-954-400-120-9. COBISS.BG-ID 1231618020

Румпос, Димитриос (2008) Българското присъствие в Атинския университет през XIX век. Балканите – език, история, култура, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Исторически факултет. Международна научна конференция проведена на 13-15 април 2007 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, т. I, с. 143-152. ISBN 978-954-524-636-4. COBISS.BG-ID 1229435620

Румпос, Димитриос (2008) Ролята на Атинския университет на Балканите през XIX век. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, В. Търново 2006 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 183-192. ISBN 978-954-524-663-0. COBISS.BG-ID 1230313956

Румпос, Димитриос (2007) Η ιστορία της νέας ελληνικής γλώσσας. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, В. Търново 2005 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, 43-49. ISBN 978-954-524-602-9. COBISS.BG-ID 1227064036

Румпос, Димитриос (2007) Ιστορία και πολιτισμός της Ελλάδας (1453-2000) Велико Търново: Издателство „Астарта”, 2007, с. 210. ISBN 978-954-350-035-2. COBISS.BG-ID 1228049380

Румпос, Димитриос (2007) Български преподаватели и ученици в Богословското училище на остров Халки (1844-1903). Велико Търново. Издателство „Астарта”, 2007, с. 230. ISBN: 978-954-350-038-3. COBISS.BG-ID 1244015588

Румпос, Димитриос (2006) «Η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Βελίκο Τύρνοβο, «Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου». Oικονομικό φόρουμ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια 31-10-06

Румпос, Димитриос (2006) Ένας φάρος Ορθοδοξίας στα Βαλκάνια. Περιοδικό "Αντί". Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2006, τευχ. 880, σ. 56-59. ISSN 1108-9822

Румпос, Димитриос (2006) Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η συμμετοχή της Βουλγαρίας στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 1896. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, В. Търново 2004 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 236-247. ISBN 954-524-508-5. ISBN 978-954-524-508-4. COBISS.BG-ID 1046186980

Румпос, Димитриос (2006) Самоковският митрополит Доситей като ученик в Богословското училище на о-в Халки (1855-1862). Годишник на ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев" от Международна научна конференция "Манастирската култура на Балканите", Самоков, 29 септември - 1 октомври 2002 г. Ред. Аксиния Джурова. София: СУ "Св. Климент Охридски", Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев", 2006, т. 94 (13) 2004, с. 301-309. ISSN 1311-784X. № 272 в НРС.

Румпос, Димитриос (2006) Търсене на корените на древногръцките олимпийски игри. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, В. Търново 2004 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 7-11. ISBN 954-524-508-5. ISBN 978-954-524-508-4. COBISS.BG-ID 1046186980

Румпос, Димитриос (2005) Особености на обучението в Богословското училище на о. Халки. Сборник от Национална научна сесия "Педагогически приноси", проведена в град Враца на 1-2 октомври 2004 г. в памет на проф. д-р. Михаил Герасков (1874-1957). Ред. Вера Бойчева. Велико Търново: Издателство „Бойка”, 2005, с. 77-82. ISBN 954-9689-25-5.COBISS.BG-ID 1044657124

Румпос, Димитриос (2003) Η Γενιά του 30 - Πεζογραφία. σταθμός στην εξέλιξη και ανανέωση της νεοελληνικής λογοτεχνίας και κατ' επέκταση της νεοελληνικής γλώσσας. Сборник от Първи конгрес на неоелинистите от балканските страни на тема: "Новогръцкият език на Балканите - проблеми на обучението, изследвания, перспективи", София, 8-10 ноември 2001 г. Ред. Стойна Пороманска. Велико търново: Издателство "Ровита", 2003, с. 211-217. ISBN 954-8914-16-6. COBISS.BG-ID 1042338276

Румпос, Димитриос (2003) Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι εξεταστικές διαδικασίες και τα επίπεδα διδασκαλίας των Νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Βελίκο Τύρνοβο "Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου". Πρακτικά από το Α' Διεθνές συνέδριο για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Αθήνα 25-26 Σεπτεμβρίου 2000. Επιμέλεια /редактор/ Αλίκη Τσοτσορού. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκδόσεις Γκέλμπεσης Γεώργιος, 2003, σ. 489-493. ISBN 960-8028-24-8

Румпос, Димитриос (2003) Богословското училище на о. Халки. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция "Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и методий", 2003, с. 222-228. ISBN 954-524-348-1. COBISS.BG-ID 1042399972

Румпос, Димитриос (2003) Богословското училище на о-в Халки и българите (1844-1903). Специализиран научен съвет по нова и най-нова история при ВАК. София, 2003. COBISS.BG-ID 1261843172

Румпос, Димитриос (2003) Богословското училище на о-в Халки и българите (1844-1903). Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και οι Βούλγαροι (1844-1903). /Автореферат - Ανάτυπο διδακτορικής διατριβής/ Специализиран научен съвет по нова и най-нова история при ВАК. София, 2003.

Румпос, Димитриос (2003) Новогръцката литература през погледа на българските преводи. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, с. 215-217. ISBN 954-524-348-1. COBISS.BG-ID 1042399972

Румпос, Димитриос (2002) Българи - преподаватели в Богословското училище на о. Халки. Сборник "Историците на прага на XXI век, предизвикателства и алтернативи". Ред. Мариана Йовевска. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 65-77. ISBN 954-524-341-4. COBISS.BG-ID 1040111588

Румпос, Димитриос (1999) Η διδασκαλία της νεοελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στην ειδικότητα "Εφαρμοσμένη γλωσσολογία" της ΦΣ του Πανεπιστήμιου του Βελίκο Τύρνοβο “Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου” Βουλγαρίας. Πρακτικά από το 1ο Διεθνές συνέδριο "Η Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση", Πάτρα 12-14 Ιουνίου 1998. Επιμέλεια /редактор/ Π. Γεωργογιάννης. Πάτρα 1999, τ. 1, 262-270. ISBN 960-7871-72-3

Румпос, Димитриос (1999) Οι μέθοδοι και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο "Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου" στη Βουλγαρία. Πρακτικά από το 1ο Διεθνές συνέδριο "Η Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση", Πάτρα 12-14 Ιουνίου 1998. Επιμέλεια /редактор/ Π. Γεωργογιάννης. Πάτρα 1999, τ. 1, 49-52. ISBN 960-7871-72-3

Румпос, Димитриос (0) „Новогръцкото просвещение и Българското възраждане – съставните им измерения в делата на елинистите Пиколо и Богориди.“ / «Νεοελληνικός Διαφωτισμός και Βουλγαρική Αναγέννηση – η συνδετική διάστασή τους στα έργα των Ν. Πίκκολου και Αθ. Βογορίδη».

Румпос, Димитриос (0) Η γλώσσα του Οδυσσέα Παπανικολάου (Μητροπολίτη Βάρνας και Πρεσλάβας Συμεών).

Румпос, Димитриос (0) Ο Δρ. Νικόλαος Πίκκολος – η συμβολή του στη διαμόρφωση του ελληνικού πνεύματος στη Βλαχία και η συμμετοχή του στην Ελληνική Επανάσταση.

Румпос, Димитриос (0) Οι Βούλγαροι και ο απελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων.

Румпос, Димитриос (0) Παρουσία Εκπαιδευτικού Προγράμματος "Νεοελληνικός Διαφωτισμός και Βουλγαρική Αναγέννηση" στο Πανεπιστήμιο του Βελίκο Τύρνοβο "Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου".

Тодорова, Весела (2022) Влиянието на суфизма върху творчеството на Джубран Халил Джубран ISBN 978-619-208-301-4, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Тодорова, Весела (2021) Арабската диаспорна литература в историческия контекст на САЩ през края на 19 в. и началото на 20 в.

Тодорова, Весела (2020) “Пророкът” на Джубран Халил Джубран и американската контракултура на 20 в. ISSN 978-619-208-197 Societas Classica, c.322-327

Тодорова, Весела (2018) „Ролята на арабската поезия в медийната пропаганда на ислямистките терористични групировки”

Тодорова, Весела (2017) "Суфизмът като инструмент за противодействие на радикалния ислям“ УИ „Св. св. Кирил и Методий”,Societas Classica, ISSN 978-619-208-128-7 2017, стр. 290-298

Тодорова, Весела (2011) „Махмуд Даруиш – живот и поезия" Societas Classica, т.V, ISBN 978-954-524-780-4 2011, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, стр. 390-396

Цончева, Полина (2022) Новата учебна програма по география в Китай за първи гимназиален етап - структурни и концептуални модели, дидактически специфики и компетентности/The New Curriculum in Geography for Lower Secondary Education in China - Structural and Conceptual Models, Didactic Specifics and Competencies Международен сипозиум "Образование, география и културен туризъм" в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Стела Дерменджиева" - СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА/International Symposium Ëducation, Geography and Cultural Tourism"In honor of the 60th Anniversary of Prof. Stella Dermendzhieva, Dr. Habil - BOOK OF ABSTRACTS. В.Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий"/V.Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, стр. 56/p.56 ISBN 978-619-208-294-9 (Print); ISBN 978-619-208-295-6 (Online)

Цончева, Полина (2021) "Образованието в Китай през вековете - кратки бележки" В: "Сборник с доклади от международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", т. VI. Фабер: В. Търново, 2021, с. 24-36, ISSN (print): 2603-5030

Цончева, Полина (2021) Съвременното образование в Китай – специфики и приоритети География, геополитика и обществено развитие в чест на 60-годишнината на проф. д. н. Атанас Дерменджиев. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий": В. Търново, 2021, с. 536-541 ISBN: 978-619-208-253-6

Цончева, Полина (2020) "Морални ценности, залегнали в образованието в България и Китай (19. век)" В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, В. Търново: изд. "Фабер", 2020, 11-26 с. Print ISSN: 2603-5030 Online ISSN: 2603-5391

Цончева, Полина (2019) Образът на едно съсловие в съзнанието на един народ - предпоставки за формиране В: Societas Classica, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 185-192 с., ISBN: 978-619-208-197-2 COBISS.BG-ID: 44572424

Цончева, Полина (2019) Проникване на китайската литература и култура в България през Възраждането В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, В. Търново: Фабер, 2019, с. 124-144. ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online) COBISS.BG-ID 1289556964

Цончева, Полина (2018) „Магията на Поднебесната“. Седмица на китайската култура, 2018. В: Проглас. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, т. 27, кн. 1. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN (Print): 0861-7902

Цончева, Полина (2018) Изгубили "скъпоценното". Евнусите в двора на императорски Китай - отзвуци в литературата и културата В. Търново: ПИК, 2018, 120 с. ISBN: 978-954-736-257-4 COBISS.BG-ID: 1293159652

Цончева, Полина (2018) Невербалната комуникация като културен феномен и необходимостта от въвеждането й в процеса на преподаване на китайски език В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“. В. Търново: Фабер, 2018, с. 80-90. ISBN: 978-619-00-0745-6; COBISS.BG-ID:1285808868

Цончева, Полина (2016) Първи стъпки в чуждоезиковото обучение в Китай В: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“. В. Търново: Фабер, 2016, с. 75-81. ISBN: 978-619-00-0406-6, COBISS.BG-ID: 1286339300

Цончева, Полина (2015) Reception of Chinese Fiction Literature in Bulgaria during the Period of the Middle XVIII Century until the Beginning of XX Century В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока – VII. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015 г., с. 312–329. ISBN: 978-954-524-996-9.COBISS.BG-ID:1274859236

Цончева, Полина (2015) Сугестопедията на китайска почва В: Проглас. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, кн. 2. Print ISSN: 0861-7902; COBISS.BG-ID: 1119668196

Цончева, Полина (2014) Brief remarks оn Concept of Education and Implementation of Education Policies in Bulgaria and China В: „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР“. В. Търново: Фабер, 2014, 175-181 с. ISBN: 978-619-00-0185-0; COBISS.BG-ID:1271465188

Цончева, Полина (2013) 18世纪中叶至20世纪初中国小说在保加利亚的接受 In:欧洲语言文化研究. 第七辑 / 北京外国语大学欧洲语言文化学院编. ——北京:时事出版社,2013.2/Chinese Journal of European Languages and Cultures. Beijing: Shishi chubanshe, 2013, vol. VII, pp. 303–317, ISBN: 978-7-80232-566-1 CIP:315135

Цончева, Полина (2013) Китайската художествена литература в България. Проблеми на рецепцията. Велико Търново: Фабер, 2013, 232 с. ISBN: 978-954-400-992-2 COBISS.BG-ID: 1261578980

Цончева, Полина (2011) XXIX Олимпийски игри в Китай В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока". В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, 403-414 с. ISBN: 978-954-524-780-4; COBISS.BG-ID: 1230313956

Цончева, Полина (2009) Преводите от китайски на български език през 50-те и 60-те години на ХХ век у нас В: Юбилеен сборник 45 години Филологически факултет. В. Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2009 г., 311-321 с., ISBN: 9789545246739; COBISS.BG-ID:1230260196

Цончева, Полина (2009) Преводите от китайски на български език през 80-те години на ХХ век до наши дни – автори, преводачи, развитие, тенденции В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. В. Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2009, част IV, 174-188 с. ISBN: 978-954-524-718-7; COBISS.BG-ID: 1230313956

Цончева, Полина (2008) Изтокът в българския периодичен печат от края на ХІХ и началото на ХХ век, възпитаващ в духа на източната философия, етика, романтизъм и социални концепции В: „Отговорно родителство”. В. Търново: ИК „Знак ‘94”, 2008 г., 75-89 с. ISBN: 978-954-8709-90-3; COBISS.BG-ID: 1230063588

Цончева, Полина (2008) Навлизане на китайския роман в българската литература 30-те години на ХХ век В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, III-2, 173-182 с. ISBN: 978-954-524-666-1; COBISS.BG-ID: 1230313956

Цончева, Полина (2007) Състояние на религиите в Китай В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2007 г., т. II, с. 320-325 ISBN: 978-954-524-602-9; COBISS.BG-ID: 1227064036

Цончева, Полина (2006) Маските в Китай В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. В. Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2006 г., 267-273 с. ISBN-10: 954-524-508-5 ISBN-13: 978-954-524-508-4; COBISS.BG-ID: 1046186980

Цончева, Полина (2006) Моят път към Китай В: Китай през погледа на българските приятели. София: ИК "Христо Ботев", 2006, с. 79-85. ISBN-10: 954-445-918-9 ISBN-13: 978-954-4450918-5: COBISS.BG-ID: 1242350052

Цончева, Полина (2005) Мястото на Никола Джеров в преводната поетична литература (края на XVIII – началото на ХIХ век) В: Проглас. В.Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2005, 346-356. ISSN: 0861-7902; НРС №1709

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/