Публикации Катедра "Англицистика и американистика" / Department of English and American Studies


Атанасова-Дивитакова, Светлана (2021) Corpus-based Research in Terminology Казахстан, гр. Алмати, Казахски Национален Университет "Ал Фараби" Еurasian Journal of Philology: Science and Education №4 (184)

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2021) Exploring Local Linguistic Scenery amongst Superdiversity: A Small Place in the Global Landscape

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2021) Public Space as a Social Actor гр. София

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2020) Личните местоимения в английски и в български като социолингвистични променливи (индексикализация и дискурсни функции) гр. Велико Търново

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2018) Атанасова 2018: "Global landscapes" in small places: the linguistic picture behind the public inscriptions in Veliko Turnovo". // Kamzabekuly, D. et al. (eds) Bulletin of the L. N. Gumilyov Eurasian National University, Philology Series, № 3 (124). Astana: L. N. Gumilyov Eurasian National University, 17-28. ISSN 2616-678X гр. Астана, Казахстан

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2018) Атанасова 2018: How public signs convert the old Samovodska Charshiya street in Veliko Turnovo into a modern tourist attraction. // Алексова и др. (ред.). Проблеми на социолингвистиката, кн. 13, "Обществените процеси и тяхното отражение в езика", София, ИК "Знак'94", 217-224. ISSN 1314-5401

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2017) Атанасова 2017: Talking Space: A Linguistic Portrait of a popular tourist location in Veliko Turnovo.// Славова и др. (ред.) "New Paradigms in English Studies: language, linguistics, literature and culture in higher education". София: УИ "Св. Климент Охридски", 35-53. ISBN 978-954-07-4371-4 София 2017: УИ "Св. Климент Охридски"

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2017) Атанасова 2017: Начини за разграничаване на своя и чужда реч при неформален разговор (върху материал от английски и български език).// Грозева, М. и др. (ред.) Годишник на департамент "Романистика и германистика", т. 3. София: НБУ, 130-143 Годишник на департамент "Романистика и германистика", т. 3. София: НБУ, 2017. ISBN: 978-954-535-993-4

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2016) Атанасова 2016: Вежливостта в учебен дискурс. // Белчева, В., Станчев, Св. (ред.) "Език, култура и лингводидактика". Велико Търново: Ивис 2016, стр. 29 - 35

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2016) Атанасова 2016: Индикаторите за лице в трансдисциплинарна перспектива: средства за изграждане и показатели за тълкуване на значението на речевите актове.// Меса, Д и др. (ред.) Нов Български Университет, Департамент "Романистика и Германистика", Годишник том 2, 2016, ISSN 1313-7875, http://ebox.nbu.bg/rng16/lessons.php.htm

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2014) Атанасова 2014: Атанасова, Св. Транспозиции на самоличности, роли и гласове във времето и пространството// „Проглас”, №1, Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 84 – 95

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2011) Атанасова 2011: Атанасова, Св. Личните местоимения в английския и българския – индексикални знаци за разкриване на изявите на личността в дискурса.// Цанков, К. (ред.) Проблеми на социолингвистиката, кн. 10, „Езикът и социалният опит”, София: ИК „Знак‘94”, 354 – 360

Братанова, Боряна (2021) Иновационни процеси в съвременната граматика на английския език (с оглед на техните възможни паралели в българския език) Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 126–148 Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372 doi: 10.47810/BL.68.21.PR.09 COBISS.BG-ID - 1119829220

Братанова, Боряна (2020) Английските фразеологични глаголи и българските префигирани глаголи - граматикализация и аспектуалност Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, 390 стр. ISBN 978-619-208-233-8 COBISS.BG-ID - 43924488

Братанова, Боряна (2019) Граматикализация и лексикализация при фразеологичните глаголи в английския език. -В: М. Илиева et al. (ред.). Aut inveniam viam aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 325-341. ISBN 978-619-208-188-1 COBISS.BG-ID - 1289878756

Братанова, Боряна (2017) Multilingualism in the EU: the Case of Irish and Bulgarian. Paper presented at International Conference Ireland – Europe: Cultural and Literary Encounters, Sofia, June, 2015. Ed. by P. Gaptov, M. Georgieva and J. McCreedy. Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2017, pp. 54-64. ISBN 978-954-07-4273-1 COBISS.BG-ID - 1280185060

Братанова, Боряна (2017) Теорията за граматикализацията в езика – основни понятия и подходи. – В: Ст. Буров, А. Гецов, С. Коева (ред.). Език свещен (Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева). Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 330–349. ISBN 978-619-208-123-2 COBISS.BG-ID - 1284466916

Братанова, Боряна (2016) English Practice for PhD Students. Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2016, 184 pp. ISBN 978-619-208-047-1 COBISS.BG-ID - 1273464292

Братанова, Боряна (2016) Прагматични аспекти на граматикализацията в езика. – В: Ст. Буров et al. (ред.). Граматика и прагматика. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 36–51. ISBN 978–619–208–073–0 COBISS.BG-ID - 1277451748

Братанова, Боряна (2014) Native vs. Foreign: Masculinization of Anglicisms in French. Paper presented at the International Interdisciplinary Conference Dedicated to the 50th Anniversary of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Veliko Tarnovo, May 2013. Ed. by H. Bondzholov, L. Kostova and B. Bratanova. Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2014, pp. 421–429. ISBN 978-954-524-975-4 [Инд./Реф. в: Linguistic Bibliography] COBISS.BG-ID - 1274191588

Братанова, Боряна (2014) Patterns of Linguistic Economy in English and their Bulgarian Counterparts: the Case of EU Papers. – In: D. Yankova (ed.). Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Liber Amicorum in Honour of Bistra Alexieva. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2014, pp. 181–196. ISBN 978-954-07-3689-1 COBISS.BG-ID - 1265457892

Братанова, Боряна (2013) Между изтока и запада – национални стереотипи в българската фразеология. Сб. от Международна интернет конференция "Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят", Велико Търново - Уфа, март 2012 г. ред. Ст. Буров et al. Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят. Велико Търново и Уфа: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 509–517. ISBN 978–954–524–919–8 COBISS.BG-ID - 1260422116

Братанова, Боряна (2012) Patterns of Grammaticalization in English. – In: Cholakova, Z. and D. Ivanova (eds.). University of Plovdiv Research Papers, 2012, Vol. 50, Book 1, Part C. Plovdiv: Plovdiv University Press, pp. 451–465. ISSN 0861-0029 COBISS.BG-ID - 1124461540

Братанова, Боряна (2012) The French Kiss, the Spanish Fly and the Dutch Uncle: National Stereotypes Encoded in English Phraseology. Paper presented at International Interdisciplinary Conference Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, Bucharest and Veliko Tarnovo, June 2010. Ed. by L. Kostova, I. Sarieva and M. Irimia. Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2012, pp. 188–200. ISBN 978–954–524–858–0 COBISS.BG-ID - 1248858084

Братанова, Боряна (2011) Английски фразеологични единици с лексема French и френски фразеологични единици с лексема anglais/-e – типологизация и съпоставка. Сб. от международна конференция "Паисий Христов – една кариера в служба на словото", Велико Търново, октомври 2010 г. Ред. К. Петров и В. Сабоурин. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 132–138. ISBN 978–954–400–472–9 COBISS.BG-ID - 1237702372

Братанова, Боряна (2010) Методология за съпоставителен анализ чрез интегриран когнитивно-функционален подход. Сб. от международна научна конференция "Език, култура, идентичност, посветена на 20-годишнината от основаването на катедрата по английска фолология в ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, октомври 2009. Ред. Р. Тодорова et al. Шумен: Фабер, 2010, т. 1., с. 83–90. ISBN 978–954–400–281–7 COBISS.BG-ID - 1232723684

Братанова, Боряна (2010) Префигирани глаголи с каузативно значение в българския език. – В: К. Цанков et al. (ред.) Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 113–121. ISBN 978–954–524–724–8 COBISS.BG-ID - 1234359524

Братанова, Боряна (2009) The Changing Perspective of Teaching English Grammar at the University of Veliko Tarnovo: A Case Study. Paper presented at International Conference English Studies On This Side: Post-2007 Reckonings, Plovdiv, October 2008. Ed. by S. Gupta and M. Katsarska. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009, pp. 157–163. ISBN 978–954–423–568–0 COBISS.BG-ID - 1232008932

Братанова, Боряна (2009) Параметри на категориите транзитивност и каузативност в глаголната система. В: Ст. Буров et al. (ред.) Oratio vitae simulacrum. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 370–377. ISBN 978–954–524–693–7 COBISS.BG-ID - 1230259940

Братанова, Боряна (2007) (Anti-)Aesthetic Manipulation: Caused Actions / Emotions in Interpersonal Communication. Paper presented at International Conference Politics and/in Aesthetics, Thessaloniki and Veliko Tarnovo, June 2005. Ed. by L. Trayiannoudi. Thessaloniki: University Studio Press of Thessaloniki, 2007, pp. 33–43. ISBN 978–960–243–632–5

Братанова, Боряна (2007) Kонцептуализиране и езиково кодиране на каузативното събитие. – В: П. Христов et al. (ред.). Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, кн. 2 – Езикознание том 34 2004. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, c. 257–302. ISSN 0204–6369 [Инд./Реф. в: SLAVISTIK-PORTAL] COBISS.BG-ID - 1124241892

Братанова, Боряна (2007) Производна каузативност в българската и английската глаголна система. – В: А. Багашева (ред.). За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. дфн Майя Пенчева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, с. 54–73. ISBN 978–954–07–2534–5 COBISS.BG-ID - 1244115172

Братанова, Боряна (2006) Between Cognition and Cultural Discourse: A Liminal Approach to Causation in Language. –In: TRANS 16, 2005 (Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften). Vienna ISSN 1560-182X [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Братанова, Боряна (2005) Centering Theory in Corpus Annotation. Paper presented at International Conference The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context, Shumen, Varna, November 2004. Ed by M. Danova. Sofia: POLIS Publishing, 2005, p. 194–204. ISBN 954–796–012–1 COBISS.BG-ID - 1044471012

Братанова, Боряна (2005) En- Causative Verbs in English. – In: Р. Събева et al. (ред.). Език и стратегии в обучението. Сборник посветен на 70-годишнината на доц. д-р Стефанка Стефанова и доц. д-р Мариета Тончева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 301–308. ISBN 954–524–475–5 COBISS.BG-ID - 1045355236

Братанова, Боряна (2005) Spatio-Temporal Parameters of Change Predicates in English. Paper presented at International Conference Spaces, Gaps, Borders, Sofia, October 2003. Ed. by M. Georgieva. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2005, Vol. II, pp. 9–14. ISBN 954–07–2251–9 COBISS.BG-ID - 1230445284

Братанова, Боряна (2005) Функционален подход при изследване на производните каузативни структури в английския език. – В: Ст. Гергиев et al. (ред.). Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 471-479. ISBN 954–524–485–2 COBISS.BG-ID - 1044851684

Братанова, Боряна (2004) On Some Aspects of Get-Structures in English. Paper presented at 30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Târnovo – Traditionen und Reformen, Veliko Târnovo, October 2003. Ed. by N. Burneva et al. Veliko Târnovo: PIC Verlag, 2004, pp. 131–140. ISBN 954–736–110–4 COBISS.BG-ID - 1044075748

Братанова, Боряна (2004) Prototypes, Stereotypes and Idealized Cognitive Models of Women in the Bulgarian Press. – In: Trans 15, 2003 (Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften). Vienna ISSN 1560-182X [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Братанова, Боряна (2003) Някои приложения на теорията за идеализирани когнитивни модели (ИКМ) при съпоставителен медиен анализ. – В: Ив. Харалампиев (отг. ред.). Дни на науката’ 2003. Велико Търново: Faber, 2003, с. 81–92. ISBN 954–775–259–6; COBISS.BG-ID - 1041310180

Братанова, Боряна (0) Структури за изразяване на каузативност в съвременния английски и български език. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". Висша атестационна комисия СНС по общо езикознание, класически и нови езици ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново 2010

Братанова, Боряна (0) Структури за изразяване на каузативност в съвременния английски и български език. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2010 COBISS.BG-ID - 1249770724

Василева-Петкова, Веселка (2017) Janka, Markus and Michael Stierstorfer (eds.) Verjüngte Antike: Griechisch-römische Mythologie und Historie in zeitgenössischen Kinder- und Jugendmedien. Universitätsverlag Winter, 2017. ISBN: 978-3-8253-6715-2. VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, Vol. 1, Issue 1, 2017, pp. 81-82. ISSN: 2603-3283 (Online) ISSN: 2603-3070 (Print) Велико Търново

Василева-Петкова, Веселка (2016) The Problems of Cultural Mediation in Community Interpreting. Велико Търново

Василева-Петкова, Веселка (2014) "Impartiality in Community Interpreting: Mission Impossible?". "Общуване без граници" - Сборник, посветен на 50-годишния юбилей на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.  Велико Търново

Василева, Калина (2021) Бай Ганьо Българина.Опит върху българската народопсихология и българската модерност. Книга втора. Велико Търново: ИК Фабер, 2021, ISBN: 978-619-00-1280-1

Василева, Калина (2018) Разказвачи и автор - нарация и лудизъм в повествователната структура на "Бай Ганьо" Електронно списание LiterNet, 29.09.2018, № 9 (226)

Василева, Калина (2017) Невероятните разкази за един съвременен българин: между анекдота и фейлетона Електронно списание LiterNet, 05.11.2017, № 11 (216)

Василева, Калина (2016) За лектората по български език, литература и култура в Одеса, Украйна Българистика, кн. 32, София: БАН, 2016, с. 45-55, ISSN 1311-8544

Василева, Калина (2014) Пресемантизации на простотата в "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и "Бай Ганьо" на Алеко Константинов (междутекстов анализ) Войцева, О. А. (отг. ред.) Слов'янський збiрник, випуск 18, Чернiвцi „Букрек“ , Одеса, 2014, сс. 257-267, ISBN 978-966-399-637-0

Василева, Калина (2014) Проекции на срама в "Бай Ганьо" и "История славянобългарска": междутекстов анализ Вiсник Одеського нацiоналного унiверситету, Том 19, Випуск 3(9), Фiлологiя, 2014, с. 8-15, Одеса:ОНУ, ISSN 2307-8332

Василева, Калина (2014) Русия в живота на българския писател Алеко Константинов Колесник, В. О. (ред.) сб. "Одеска българистика", № 11-12, Одеса, 2014, сс. 83-90. ISBN 978-966-2743-02-9

Василева, Калина (2009) Бай Ганьо Българина. Опит върху българската народопсихология и българската модерност. Книга първа Велико Търново:Фабер

Василева, Калина (2007) За калпака и фрака. Размисли върху културната символика на пре/обличането в “Бай Ганьо” Литературна мисъл, г. L, 2007, кн. 1, с. 133-149.

Василева, Калина (2005) За генезиса, прототиповете и превъплъщенията на Бай Ганьо Харалампиев, И. (отг. ред.), сб. СУБ и развитието на науката и висшето образование, т. 1, изд. на СУБ, клон Велико Търново:Фабер, 2005, с. 77-88.

Василева, Калина (2005) Образът на Бай Ганьо и българския еснаф (народопсихологически аспекти) Драганов, М. (гл. ред.), сб. Народопсихология и глобализация, т. 1: Българската вселена – етнокултурни традиции и национални перспективи, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методии”, 2005, с. 207-236.

Василева, Калина (2003) “Bai Ganyo – a Bulgarian Cowboy on the European Frontier” Христов, И. (ред.), Дебатът за бъдещето на Европа: културологични и социално-психологически аспекти, кн. 5, АБСКЕБ, (Поредица „Ние в европейския дебат” под общата ред. на Красимир Николов), София, с. 43-51.

Василева, Калина (2003) Мускалчета в пояса: историко-икономически ракурси върху Бай Ганьо Харалампиев, И. (отг. ред.), сб. Дни на науката’2003, изд. на СУБ, клон Велико Търново:Фабер, 2003, с. 172-183.

Василева, Калина (2002) „Европейската мечта на българина през погледа на Бай Ганьо” Харалампиев, И. (отг.ред.), сб. Наука, околна среда и устойчиво развитие, изд. на СУБ, Клон Велико Търново:Фабер, с. 92-99.

Василева, Калина (2001) Teaching EFL to adults in Bulgaria: some factors to consider сб. "Научни трудове", кн. 69 (от Научна конференция'2001 с международно участие "Технологии, сигурност, екология") на ВВОВУ "Васил Левски": Велико Търново, 2001, с. 275-279, ISSN 0861-0312

Василева, Калина (2001) The skill of writing: how to understand and how to approach it сб. "Научни трудове", кн. 69 (от Научна конференция'2001 с международно участие "Технологии, сигурност, екология") на ВВОВУ "Васил Левски": Велико Търново, 2001, с. 280-284, ISSN 0861-0312

Генова, Дафинка (2021) Какво са конспиративните теории и можем ли без тях? Nota Bene: електронно списание за философски и политически науки, Център за изследвания и разпространение на политически и философски идеи при Философския факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски", бр.54, 2021 г. Online ISSN 1313-7859

Генова, Дафинка (2021) Новини сатира, фалшиви новини, постистина и конспиративни теории Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. София: СУ "Св. Климент Охридски." ФЖМК, Публ. на 24.06.2021 г. Обем 24 стр. Online ISSN 1314-3794 - Национален референтен списък https://www.newmedia21.eu/analizi/novini-satira-falshivi-novini-postistina-i-konspirativni-teorii/

Генова, Дафинка (2020) Интернет мемета и комуникация онлайн Български фолклор, 2020, XLVI(3), с. 295-314. Print ISSN 0323-9861

Генова, Дафинка (2020) Лъжа, измама, подвеждане и още. Съпоставително езикознание, 2020, XLV(3), с. 103-117. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (2019) Humour as fun and wittiness: The case of advertisements. Сб. в чест на проф. д-р Милена Попова „От лингвистика към семиотика: траектории и хоризонти в изследването на комуникацията“. De la Linguistica a la Semiotica: Trayectorias y Horizontes en el Estudio de la Comunicacion. Ред. Л. Илиева et al. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 343-353. ISBN 978-954-07-48245 COBISS.BG-ID – 1292753380

Генова, Дафинка (2019) Print advertisements: From information to persuasion and manipulation. Contrastive Linguistics, 2019, XLIV(3), pp. 21-34. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (2019) Мултимодална комуникация: теоретични подходи и приложения. Сб. в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров "Aut inveniam viam, aut faciam". Ред. М. Илиева et al. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 153-169. ISBN 978-619-208-188-1 COBISS.BG-ID 1289878756

Генова, Дафинка (2018) Complementarity of image and text in political cartoons: three case studies. Anglica. An International Journal of English Studies, 2018, 27(2), pp.143-158. Online ISSN 0860-5734

Генова, Дафинка (2018) Grasping political cartoons? Not an easy matter. European Journal of Humour Research, 2018, 6(1), pp. 85-99. Online ISSN 2307-700X SCOPUS link

Генова, Дафинка (2018) Humour Research in Bulgaria: Past, Present and Future. Israeli Journal of Humour Research, 2018, 7(2), pp. 18-42. Online ISSN 2304-4489

Генова, Дафинка (2018) За визуалната и вербална комуникация в политическата карикатура. Български фолклор, 2018, 44(2), с. 185-203. Print ISSN 0323-9861

Генова, Дафинка (2018) Не ни е забавно – неуспелият хумор при общуването. Nancy Bell. We Are Not Amused: Failed Humor in Interacton. Munich: De Gruyter Mouton, 2015. Български фолклор, 2018, 44(2), с. 280–283. Print ISSN 0323-9861

Генова, Дафинка (2016) Ha-Ha’ and ‘Really?’ or about the Serious in the Humorous in the TV Show Masters of the Air. Baltic Journal of English Language, Literature and Culture, 2016, 6, pp. 35-46. Online ISSN 16-91-9971

Генова, Дафинка (2016) Лексика за изразяване на отрицателни нагласи в интернет постинги. Сб. от научна конференция "Емоциите в културата на сърби и българи", Ниш, 2015. Ред. Б. Димитриевич et al. Ниш: УИ на Нишкия университет, 2016, с. 163-175. ISBN 978-86-7379-411-2 COBISS.SR-ID 223321100

Генова, Дафинка (2016) Отново за прагматиката: комуникативна и междукултурна прагматика. Сб. от научна конференция "Граматика и прагматика", София, 19 ноември 2015. Ред. Ст. Буров, Д. Генова et al. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 83-99. ISBN 978-619-208-073-0 COBISS.BG.ID 1277451748

Генова, Дафинка (2016) Семантика и прагматика или синтаксис, семантика и прагматика. Съпоставително езикознание, 2016, XLI(2), с. 117-128. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (2015) ‘Did You Get What I Said?’ or How the Speaker Uses Language. Veliko Turnovo: Sts. Cyril and Methodius University Press, 2015, 223 pp. ISBN 978-619-208-031-0 COBISS.BG-ID 1273606884

Генова, Дафинка (2015) Стендъп комедия: характеристики и първи стъпки в България. Български фолклор, 2015, 1, с. 86-101. Print ISSN 0323-9861

Генова, Дафинка (2014) Ethnic and Self-Reflexive Humor in Bulgaria. Науковий Вiсник Чернiвецького унiверситету, випуск 720, Германська фiлологiя, 2014, с. 180-195, няма ISSN.

Генова, Дафинка (2014) Humor and Protest. Rhetoric and Communication, 2014, 14. Online ISSN 1314-4464

Генова, Дафинка (2014) Underground Political Jokes as an Indicator of Individual and Social Values. In: Values across Cultures and Times. Ed. by V. Lopicic and B. Misic. New Castle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 11-22. ISBN (10): 1-4438-5471-9

Генова, Дафинка (2013) Предговор. В: Хуморът, прочити, практики, техники. Ред. Д. Генова и Ст. Станоев. София: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2013, с. 9-16. ISBN 978-954-322-639-9 COBISS.BG.ID 1260408804

Генова, Дафинка (2013) Пъхнете щепсела на хладилника в контакта на радиото, или за пропастта между делегирана и същинска реалност. В: Хуморът: прочити, практики, техники. Ред. Д. Генова и Ст. Станоев. София: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2013, c. 54-78. ISBN 978-954-322-639-9 COBISS.BG.ID 1260408804

Генова, Дафинка (2013) Хуморът: прочити, практики, техники. Ред. Д. Генова и Ст. Станоев. София: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2013, 336 с. ISBN 978-954-322-639-9 COBISS.BG.ID 1260408804

Генова, Дафинка (2012) Преводът на вицове – шега работа ли е? Сб. от научна конференция "Теория и практика на превода", Велико Търново, 24-25 ноември 2011. Ред. Ив. Попова-Велева et al. Велико Търново: Фабер, 2012, с. 155-169. ISBN 978-954-400-671-6 COBISS.BG-ID 1247594980

Генова, Дафинка (2011) Humor and Gender. Сб. от научна конференция "Паисий Христов – една кариера в служба на словото", Велико Търново, 2010. Ред. Кр. Петров et al. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 66-82. ISBN: 978-954-400-472-9 COBISS.BG-ID 1237702372

Генова, Дафинка (2011) Pragmatic Inference and Deductive Rules. Сб. по случай 13-годишнината на Философския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" "Съвременни философски изследвания". Ред. В. Бузов et al. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 174-187. ISBN 978-954-524-806-1 COBISS.BG-ID 1238994916

Генова, Дафинка (2011) Studying Humor Seriously. Veliko Turnovo: Faber, 2011, 346 pp. ISBN 978-954-400-466-8 COBISS.BG-ID 1237793252

Генова, Дафинка (2010) Humor in Jokes and Its Interpretation. Contrastive Linguistics, 2010, 35(1), pp. 23-42. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (2010) The World Has Survived because It Has Laughed: On Bulgarian Regional Humor. Contrtastive Linguistics, 2010, 35(3), pp. 73-85. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (2010) Смешното и сериозното във вица. Проглас, 2010, 19(2), с. 5-19. Print ISSN 0861-7902

Генова, Дафинка (2005) Meaning and Use. Paper presented at the International Conference Ludwig Wittgenstein and Analytical Philosophy, Veliko Tarnovo, 2004. Ed. by M. Stoicheva. Sofia: Kutu Publishing House, 2005, pp. 76-81. ISBN 954-91682-1-2

Генова, Дафинка (2005) The Perlocutionary Principle or How Principles in Pragmatics Proliferate. Contrastive Linguistics, 2005, 30(1), pp. 48-62. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (2005) Комуникативни стратегии при разказването на вицове. Сб. от международна научна конференция "Комичното в културата на сърби и българи", Ниш, 2004. Ред. Ц. Иванова et al. Ниш: УИ на Нишкия университет, 2005, с. 35-43. ISBN 86-7379-109-X COBISS.SR-ID 122548748

Генова, Дафинка (2004) Women’s New Identities and Women’s Newspapers. Paper presented at The 23rd Session of the International Philosophical School Challenges Facing Philosophy in United Europe, Varna, June 3 - 6 2004. Ed. by S. Kaneva and D. Genova. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2004, pp. 275-281. ISBN 954-91351-5-2 COBISS.BG-ID 1043902948

Генова, Дафинка (2004) Типология на изследванията върху разговорната реч в англоезичната литература. Сб. от Шеста научна сесия с международно участие "Проблеми на българската разговорна реч", Велико Търново, 31 май - 1 юни 2001. Ред. Хр. Станева et al. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 85-98. ISBN 954-524-407-0

Генова, Дафинка (2003) Idealized Cognitive Models and Other Mental Representations. In: Bulgarian Studies in the Philosophy of Science. Ed. by D. Ginev. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003, pp. 129-140. ISBN 1-4020-1496-1

Генова, Дафинка (2003) Some Gender-based Differences in English and Bulgarian. Paper presented at The 22nd Session of the International Philosophical School Philosophy between Old and New Values, Varna, 29 May - 1 June 2002. Ed. by S. Kaneva and D. Genova. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2003, pp. 194-201. ISBN 954-91351-1-X COBISS.BG-ID 1041449956 COBISS.BG-ID - 1041449956

Генова, Дафинка (2003) Английски заемки в съвременния португалски език. Сб. от научна конференция "Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език", Велико Търново, 15-17 май 2001. Ред. Б. Борисова, Д. Генова et al. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 77-85. ISBN 954-524-377-5 COBISS.BG-ID - 1041660900

Генова, Дафинка (2003) Речеви актове и разговорна реч. Сб. от научна конференция "Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език", Велико Търново, 15-17 май 2001. Ред. Б. Борисова, Д. Генова et al. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 86-91. ISBN 954-524-377-5 COBISS.BG-ID - 1041660900

Генова, Дафинка (2001) Deceiving as a Speech Act. Contrastive Linguistics, 2001, 26(3), pp. 5-14. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (2001) Options for the Explication of Meaning in Natural Language. Paper presented at The 21st Session of the International Philosophical School Philosophy between Two Centuries, Varna, 29 May - 1 June 2000. Ed. by S. Kaneva et al., Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2001, pp. 187-191. ISSN 1310-0416

Генова, Дафинка (2000) Some Inconsistencies with What Is Said and What is Implicated in an Utterance. Contrastive Linguistics, 2000, 25(3), pp. 43-52. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (1999) Referential Expressions and Context. Paper presented at The 20th Session of the International Philosophical School The Universal and the Particular, Varna, May 1998. Ed. by S. Kaneva et al. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 1999, pp. 101-107. ISBN 954-607-298-3

Генова, Дафинка (1999) Нееднозначността като свойство и употреба на езика. Сб. от Шеста международна конференция по социолингвистика "Проблеми на социолингвистиката: Езикът и съвременната действителност", Шумен 26-30 септември 1997. Ред. М. Виденов et al. София: ИК Делфи, 1999, с. 117-120. ISBN 954-8630-24-9

Генова, Дафинка (1999) Текстът като процес на разбиране. Съпоставително езикознание, 1999, 24(2/3), с. 43-52. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (1998) Conditional Sentences. Paper presented at the Second International European Studies Conference Europe: Real and Imagined, Varna, June 1997. Ed. by P. Brett et al. Veliko Turnovo: PIC Publishers, 1998, pp. 377-384. ISBN 954-8258-95-1

Генова, Дафинка (1997) За значението в естествения език и неговата репрезентация. Философия, 1997, (2-3), с. 83-89. Print ISSN 0861-6302

Генова, Дафинка (1997) За репрезентацията на значението и употребата на езика. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1997, 191 с. ISBN 954-524-165-9 COBISS.BG-ID 1030951140

Генова, Дафинка (1997) Контекст или множество от контексти Проглас, 1997, 1-2, с. 59-70. ISSN 0861-7902

Генова, Дафинка (1996) How Do We Interpret Questions? Paper presented at The First International European Studies Conference Europe from East to West, Varna, June 1996. Ed. by M. Dangerfield et al. Veliko Tarnovo: PIC Publishers, 1996, pp. 189-198. ISBN 954-8258-83-8

Генова, Дафинка (1996) За някои аспекти на прагматичната изводимост. Проглас, 1996, 2, с. 3-15. Print ISSN 0861-7902

Генова, Дафинка (1995) За разликата между това, което казваме, и онова, което разбираме. Сб. от Международна научна конференция "Лингвистика на текста", Велико Търново, 19-20 октомври 1995. Ред. П. Христов, Д. Генова et al. Велико Търново: ИК “Знак”, 1995, с. 43-49. ISBN 954-8709-12-0

Генова, Дафинка (1994) Colour Terms and Interlanguage: Two Linguistic Experiments. Paper presented at the British Studies Conference Britain and Europe, Veliko Tarnovo, 1993. Ed. by L. Kostova et al. Veliko Tarnovo: Petricov Publishers, 1994, pp. 111-114. ISBN 954-441-018-X

Генова, Дафинка (1994) Прилагателни за цвят в английския и българския книжовен език. Непубликувана дисертация за присъждане на научната и образователна степен "Доктор"

Генова, Дафинка (1993) За значението на изречението и семантичното и прагматично съдържание на изказването. Език и литература, 1993, 2, с. 95-105. Print ISSN 0324-1270

Генова, Дафинка (1993) За семантичното равнище на изречението и неговото представяне. Проглас, 1993, 4, с. 12-21. Print ISSN 0861-7902

Генова, Дафинка (1992) За логическите връзки в естествения език. Съпоставително езикознание, 1992, 15(1), с. 65-71. Print ISSN 0204-8701

Генова, Дафинка (1989) За някои проблеми при разглеждането на цветовата лексика. Език и литература, 1989, 4, с. 82-97. Print ISSN 0324-1270

Генова, Дафинка (1989) За някои съвременни схващания за метафората. Език и литература, 1989, 3, с. 57-63. Print ISSN 0324-1270

Даскалова, Ярмила (2020) " 'A Word that Breathes Distinctly Has Not the Power to Die': The Life of Words in the Poetry of Emily Dickinson and Marina Tsvetaeva" ДИАЛОГИЧНИ ПРОСТРАНСТВА Сборник с доклади от Юбилейна славистична международна конференция, ред. Ценка Иванова, Маргрета Григорова. ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий".Издателство „Фабер“, 2020 ISBN: 978-619-00-1162-0

Даскалова, Ярмила (2019) Европеецът Яворов (Яворов и морето) Издателство “Либра Скорп” Меридиан 27 - Електронно списание за литература; online: https://www.meridian27.com/article/evropeecat-yavorov

Даскалова, Ярмила (2019) Един и същ на битието с урагана Предговор към книгата: “Яворов и морето // Yavorov et la mer” Издателство ЛИБРА СКОРП, 2019, Бургас. Print. ISBN 978-954-471-526-7

Даскалова, Ярмила (2018) LITERARY PAIRS IN COMPARATIVE READINGS ACROSS NATIONAL AND CULTURAL DIVIDES Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, UK, 2018, pp.204. ISBN (10) : 1-5275-1380-7, Monograph, ISBN (13): 978-1-5275-1380-8.

Даскалова, Ярмила (2018) W. B. YEATS AND EDWARD SAID: NATIONAL TRANSNATIONALISM: CONCEPTS OF IRISHNESS–FROM WITHIN AND FROM WITHOUT Годишник на департамент „Романистика и Германистика“ т. 4, 2018, ISBN 978-619-233-023-1 (Online) стр. 214-226. https://flc.nbu.bg/bg/publikacii/godishnik-na-departament-romanistika-i-germanistika-t-4-2018-isbn-978-619-233-023-1-online

Даскалова, Ярмила (2017) “Charles Baudelaire’s “The Voyage” And W. B. Yeats’s “News For The Delphic Oracle”: Politics Of Perception And Strategies Of Representation In Two Poems On Departure And (Withheld) Arrival” ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА, т. 3. Нов български университет, Изд. на НБУ, София, 2017. ISBN 978-954-535-993-4. Pp. 321-337. COBISS.BG-ID1283258596

Даскалова, Ярмила (2017) “Haunting Romanticisms: Daydreaming and Obsessive Imagery in the Works of Edgar Allan Poe and Peyo Yavorov” International Scientific Journal PHILOLOGY, (Международный научный журнал “Филология”), № 1 (7). Volgograd, Russia, 2017. ISSN 2414-4452.The journal is indexed in the following databases: ResearchBib, Japan; The international catalogue of periodicals «Ulrich's Periodicals Directory», the USA Pp. 44-52.

Даскалова, Ярмила (2017) “Percy Bysshe Shelley and William Butler Yeats: Wandering With(out) a Muse: Intertextuality and Romantic Disguise” ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ АНГЛИЦИСТИКА, Нов български университет, Изд. на НБУ, София. https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/jubileen-godishnik-na-departament-anglicistika-2016 ISSN 2367-8720, pp. 132-147.

Даскалова, Ярмила (2017) “The Apocalyptic Mind: Nature, Ritualistic Gongs and Imperial Afflictions in the Works of Emily Dickinson and Marina Tsvetaeva.” International Scientific Journal PHILOLOGY, (Международный научный журнал “Филология”), № 2 (8), March, 2017, Volgograd, Russia. ISSN 2414-4452.The journal is indexed in the following databases: ResearchBib, Japan; The international catalogue of periodicals «Ulrich's Periodicals Directory», the USA Pp. 47-55.

Даскалова, Ярмила (2017) “W. B. Yeats and P. K. Yavorov: Concepts of National Mythopoetics” "Ireland-Europe: Cultural and Literary Encounters", Plamen Gaptov, Maria Georgieva, Jonathan McCreedy, eds 978-954-07-4273-1 St Kliment Ohridski University Press, Sofia. Pp.22-33. [Инд./Реф. в: Conference Proceedings / Thomson Reuters] COBISS.BG-ID 1280185060.

Даскалова, Ярмила (2016) „Нови измерения в концептуализирането на красотата и принципа на оригиналността в творчеството на Едгар Алън По и Шарл Бодлер” ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА, Нов български университет. Изд. на НБУ, София,2016. ISSN: 1313-7875. http://ebox.nbu.bg/rng16/lessons.php.htm

Даскалова, Ярмила (2016) “New Dimensions in Conceptualizing Beauty and the Principle of Originality in the Works of Edgar Allan Poe and Charles Baudelaire" Trees of Knowledge: Roots and Routes, Festschrift volume, 2016. Essays in Honour of Michael Grancharov. Edited by Snezha Tsoneva‐Mathewson, Yana Rowland, and Vitana Kostadinova. Plovdiv University Press, Plovdiv. ISBN 978-619-202-203-7. Pp. 251-263. COBISS.BG-ID1282656228

Даскалова, Ярмила (2015) " 'A Word that Breathes Distinctly Has Not the Power to Die': The Life of Words in the Poetry of Emily Dickinson" Паисиеви четения: Литературознание. Научни трудове 2015, т.53, кн.1, сб. Б. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив. ISSN 0861–0029. Pp.153-170. ( Номер 436 от Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ) COBISS.BG-ID1124461540

Даскалова, Ярмила (2015) “The Love Poetry of Edgar Poe and Peyo Yavorov” ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА, т.1., Нов български университет, Изд. на НБУ, София, 2015, стр. 373-387. ISBN 978-954-535-892-0. COBISS.BG-ID1278214628

Даскалова, Ярмила (2014) Прощално Пламък : месeчно списание за литература, изкуство и публицистика, София : ИК Сп. Пламък, 1957- (София : ДВИ); ISSN 0032-0528; COBISS.BG-ID1119663844

Даскалова, Ярмила (2012) Receptacles of the Foreign: Aspects of Intertextuality and Ontological Self-Reflexivity in Two Contemporary Bulgarian Novels” ("Elenite" by Svetlozar Igov and "The Glass River" by Emil Andreev).- Comparative Critical Studies, 2012, 9.2 Xenographies, pp.181-196. Print ISSN 1744-1854. eISSN 1750-0109. Edinburgh University Press, UK. Edited by Glyn Hambrook, Benjamin Colbert and Pedro Javier Pardo Garcia. UK. [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR] https://www.euppublishing.com/doi/abs/10.3366/ccs.2012.0051

Даскалова, Ярмила (2012) Вместилища на чуждото: аспекти на интертекстуалност и онтологична себерефлексивност в два съвременни български романа Пространствата на словото : юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов / [състав. Клео Протохристова ... и др.]ИЦ „Боян Пенев", София, 2012. Стр. 494-508. ISBN 978-954-8712-84-2. COBISS.BG-ID1252405476

Даскалова, Ярмила (2011) „Вместилища на чуждото I: аспекти на интертекстуалност и онтологична себереференциалност в романа „Елените” от Светлозар Игов” Сборник „Светът на словото”, Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий” Велико Търново. Редакционна колегия: Доц. д-р Ценка Иванова, доц. д-р Мария Илиева, доц. д-р Радослав Радев, доц.д-р Маргрета Григорова. ISBN 978-954-524-775-0. Стр. 152-162. COBISS.BG-ID1238056420

Даскалова, Ярмила (2010) “Oracular Faces and Tomb Haunters” (W.B. Yeats's Later Poetry) Proceedings of the International Conference Language, Culture, Identity. Konstantin Preslavski University, Shumen. Редакционна колегия: доц. д-р Румяна Тодорова, доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, доц. д-р Велка Попова. ISBN: 978-954-400-281-7. Стр.255-263. COBISS.BG-ID 1232723684

Даскалова, Ярмила (2010) „У. Б. Йейтс и П. К. Яворов: концептът за ирландския и българския национални митопоетизми”, I част Материали от Втората национална конференция „Аз не живея, аз горя” по случай 110 год. от Анхиалския дебют на Пейо К. Яворови Националните поетични празници „Яворови дни”, Поморие. Издание на община Поморие. ISSN 1314-2372. Стр. 56-65. COBISS.BG-ID1237015268

Даскалова, Ярмила (2008) „У. Б. Йейтс и П. К. Яворов: концептът за ирландския и българския национални митопоетизми”, II част Паисиеви четения: Интеркултурният диалог – традиции и перспективи), Научни трудове т.46, кн.1, сб.Б, 2008, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив. Редакционна колегия: Доц. д-р Жоржета Чолакова, проф. дфн Диана Иванова, доц.д-р Любка Липчева, доц.д-р Красимира Чакърова, доц.д-р Елена Гетова. ISSN 0861-0029. Стр. 202-219. ( Номер 436 от Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ) COBISS.BG-ID1124461540

Даскалова, Ярмила (2007) „Странствания с/без муза: интертекстуалност и романтически маски” (Романтични и постромантични влияния у У. Б. Йейтс) (Романтични и постромантични влияния у У. Б. Йейтс), Алманах „Света Гора”.Великотърновски университет, Велико Търново,2007. Стр. 431-4. COBISS.BG-ID1121150692.

Даскалова, Ярмила (2007) “Politics of Doubt and Aesthetics of Representation in W.B.Yeats’ ‘The Municipal Gallery Revisited’” Proceedings of the International Interdisciplinary Conference "Politics and/in Aesthetics", Selected Papers, Litsa Trayiannoudi (ed), Thessaloniki, Greece, pp. 59-70. ISBN 978-960-243-632-5.

Даскалова, Ярмила (2006) “W. B. Yeats’ Byzantine Poems: Some Temporal and Spatial Aspects” "Spaces, Gaps, Borders," Proceedings of the 8th International Conference of the Bulgarian Society for British Studies, ISBN 954-07-2355-8 (vol. 1), Stratiev and Vessela Katsarova (eds.), Sofia, St Kliment Ohridski University Press, vol. I, pp. 217-228. COBISS.BG-ID1243218148

Даскалова, Ярмила (2005) “National Transnationalism: Concepts of Irishness – From Within and From Without” "The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context", Madeleine Danova (ed.), Sofia University, pp. 314-323.ISBN 954-796-012-1. COBISS.BG-ID1044471012

Даскалова, Ярмила (2004) Легенда - Заболява сега стар морякът Алманах за литература и изкуство „Света Гора" / Сдружение на литературни дейци от Велико Търново; Велико Търново : ПАН-ВТ, 1997-; COBISS.BG-ID 1121150692 ISSN: 1311-0209.

Даскалова, Ярмила (2002) „Проклятието на българката", „Самодивско цвете" Издателство „Фабер", Велико Търново

Даскалова, Ярмила (2000) „Омагьосани кръгове" Издателство „Абагар", Велико Търново

Демиркова, Ралица (2018) Съпоставителният анализ като средство за изследване на преводимостта на игрите на думи Съпоставително езикознание, 2018, XLIII (4), с.13-27. Print ISSN 0204-8701

Демиркова, Ралица (2017) Рецензия за: Л. Иванова. Lost or Found in Translation - Оригинали и преводи в сферата на туризма. VTU Review: Studies in Humanities and Social Sciences, 2017, 1(1), с. 84-85. Print ISSN 2603-3070

Демиркова, Ралица (2015) Езикова игра, игра на думи и каламбур – понятийно-терминологични аспекти и йерархична съотнесеност Проглас, 2015, XXIV (2), с. 340-360. Print ISSN 0861-7902

Демиркова, Ралица (2015) Играта на думи в британската детска литература през призмата на превода (Върху материал от произведения на Луис Карол, Роалд Дал и Тери Пратчет и техните преводи на български език) Непубликувана дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор"

Демиркова, Ралица (2013) Рецензия за: D. Genova. Studying Humour Seriously Проглас, 2013, XXII (2), с. 187-190. Print ISSN 0861-7902

Демиркова, Ралица (2013) Смешна ли е всяка игра на думи? В: Хуморът: прочити, практики, техники. Ред. Д. Генова и Ст. Станоев. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2013, с. 290-324. ISBN 978-954-322-639-9

Демиркова, Ралица (2012) Фразеологичните игри в съвременната британска литература за деца. Семантични и структурни особености. Сб. в памет на Даниела Петрова от Международна научна конференция "Теория и практика на превода", Велико Търново, 24-25 ноември 2011 г. Ред. Ив. Попова-Василева и М. Петрова. Велико Търново: "Фабер", 2012, с. 231-251. ISBN 978-954-400-671-6

Демиркова, Ралица (2011) Играта на думи и възпроизвеждането й в превода от английски на български език (Върху примери от произведението на Луис Карол "Алиса в страната на чудесата") Сб., посветен на проф. дфн. Паисий Христов - Паисий Христов - една кариера в служба на словото. Ред. К. Петров и В. Сабоурин. Велико Търново: "Фабер", 2011, с. 377-394. ISBN: 978-954-400-472-9

Демиркова, Ралица (2010) Some Observations on Teaching Business Translation to Bulgarian Undergraduate Students Paper presented at BETA – IATEFL Bulgaria 19th Annual Conference, Veliko Tarnovo, 23-25 April 2010. Online

Демиркова, Ралица (2008) Applying Discourse Analysis in the EFL Classroom: Teaching Cohesive Devices Сб. от петата международна конференция: “Езикът – феномен без граници”, Медицински университет, Варна, 12-14 юни, 2008 г. Съставител: Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна, 2008, с. 326-328. ISBN: 978-954-9685-43-5

Демиркова, Ралица (2008) Reading Comprehеnsion in the Foreign Language Classroom – Making Inferences from Text Сб. от научна конференция "Съвременно образование и чужд език”, Велико Търново, май 2007 г. Ред. Г. Върлинкова, В. Стоянова и М. Христова. Велико Търново: АСТАРТА, 2008, с. 63-72. ISSN 1313-4086

Демиркова, Ралица (2007) Some Aspects of Political Discoursе Сб. от научна конференция "Съвременно образование и чужд език”, Велико Търново, май 2006 г. Ред. А. Иванова, М. Аврамова и С. Грудкова. Велико Търново: АСТАРТА, 2007, с. 224-234. ISBN 978-954-350-36-9

Демиркова, Ралица (2006) A Tough Nut to Crack: Learning and Teaching Idioms Сб. от научна конференция “Съвременно образование и чужд език”, Велико Търново, май 2004 г. Ред. М. Христова, С. Грудкова и Я. Коева. Велико Търново: АСТАРТА, 2006, с. 171-183. ISBN-10: 954-8324-98-9, ISBN-13: 978-954-8324-98-4

Демиркова, Ралица (2005) Focus on Bulgaria: Designing a Task for the ESP Classroom Сб. от национална научна конференция “Девети майски научни четения”, Русе, май 2004, Русе: Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев, 2005, т. 44, серия 7.1. ISSN 1311-3321

Димитров, Иван (2022) MAGICAL REALISM IN THE BRIEF WONDROUS LIFE OF OSCAR WAO STUDIA PHILOLOGICA, 2019, ТОМ 38/ Брой 1 Magical Realism in the Brief Wondrous Life of Oscar Wao, с. 241-249 ISSN 2534-9236

Димитров, Иван (2021) Philip Roth and Constructing the Self Сборник с научни текстове ЛИТЕРАТУРА, ЕТНОС, КУЛТУРА, ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград 2021, Philip Roth and Constructing the Self ISBN 978-619-7442-65-6, с.77-83

Димитров, Иван (2021) Philip Roth and the Fictionalization of the Self Велико Търново, STUDIA PHILOLOGICA, 2018 / Том 37 / Брой 1 с. 271-278. ISSN: 2534-9236 http://journals.uni-vt.bg/studiaphilologica/bul/

Димитров, Иван (2020) Филип Рот: пророкът на грозната истина във време на лицемерие и политическа коректност Научно списание "Филология" бр. 37/2020. София 2020. Ред. Мадлен Данова. Университетско издателство. "Св. Климент Охридски", с. 125-130 https://online.fliphtml5.com/viikp/tnlr/#p=1 ISSN 0204-8779

Димитров, Иван (2018) Letters, Truth and Fiction-Writing in The Things They Carried

Димитров, Иван (2018) Letting Go: the Curious Case of Philip Roth’s Mature Immaturity Ivan Dimitrov. Letting Go (And Letting Thou): The Curious Case of Philip Roth’s Mature Immaturity. Научно списание "Филология" бр. 34/2018. София 2018. Ред. Мадлен Данова. Университетско издателство. "Св. Климент Охридски", с. 22-43; ISSN 0204-8779 http://online.fliphtml5.com/viikp/zidr/#p=4

Димитров, Иван (2014) Identity and Marginality in The Human Stain Identity and Marginality in The Human Stain. Сборник от научна конференция Foreign Language Teaching in the Context of Intercultural Communication/Чуждоезиковото Обучение в контекста на Интеркултурната Комуникация, Велико Търново, ноември 2012. Ред. Свилен Станчев. Велико Търново:ИВИС, 2014, с. 293-299. ISBN 978-954-2968-77-1

Димитров, Иван (2014) Self-Determination and Letting Go in Philip Roth Self-Determination and Letting Go in Philip Roth. Сборник от научна конференция Bulgarian English Teachers' Association, Благоевград, април 2014 г. Ред. Силвия Великова. с.29-40. Online ISSN 1314-6874 http://www.beta-iatefl.org/5454/blog-news/e-newsletter-issue-12-july-august-2014/

Димитров, Иван (2010) Portnoy’s Complaint- a Rebellion on All Fronts Portnoy’s Complaint- a Rebellion on All Fronts. Сборник от научна конференция Language, Culture, Identity/ Език, Култура, Идентичност/ Language, Culture, Identity, Шумен, 12 октомври 2008 г. Ред. Румяна Тодорова. Шумен: "Фабер", 2010. с. 196-201.ISBN: 978-954-400-281-7

Димитров, Иван (2010) Teaching Their Eyes Were Watching God- A Woman’s Quest for Self-Knowledge and Happiness Велико Търново

Димитров, Иван (2008) Jewish Identities Within the American selves:Ethnocentric Anxieties in Three Jewish –American Authors. Сборник University of Bucharest Review. A Journal of Literary and Cultural Studies. Volume 10, no.1, 2008. Paper presented at the conference Writing the Self: Modes of Self-Portrayal in the Cultural Text, Bucharest, May 2008. ред. Prof. Radu Surdulescu, Prof. Irina Pana, Dr. Roxana Oltean.Букурещ: изд. Editura Universitatii din Bucuresti, 2009,стр. 121-128. ISSN 1454-9328

Димитров, Иван (2007) “Irony and Scepticism in The Red Badge of Courage” Велико Търново

Димитров, Иван (0) The Emergence of the Trickster Figure in Ralph Ellison’s Invisible Man

Кильовски, Вакрилен (2021) Vakrilen Kilyovski, Boxers, Cue Balls, and Comedians: E. E. Cummings’ Polytexts VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, 2021 / Том 5 / Брой 2

Кильовски, Вакрилен (2021) Vakrilen Kilyovski: Prefacing American Literature in Bulgarian Translation 1948–1998 by Milena Katsarska VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, 2021 / Том 5 / Брой 2

Кильовски, Вакрилен (2020) Vakrilen Kilyovski: Studies of Anglophone Literatures in Central Europe, edited by Wiesław Krajka VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, 2020 / Том 4 / Брой 1

Кильовски, Вакрилен (2019) Literary Pairs in Comparative Readings Across National and Cultural Divides by Yarmila Daskalova VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, 2019 / Том 3 / Брой 1

Кильовски, Вакрилен (2018) Видимото слово: Специфики на визуалното в поетиката на Е. Е. Къмингс PHILOLOGIA: ФИЛОЛОГИЯ. - София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, 33, (с. 34-55). ISSN 0204-8779.

Кильовски, Вакрилен (2018) Хибридната идентичност на междухудожественото произведение: семиотичен прочит на понятието "интермедия". Сб. от международна научна конференция "От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността". Велико Търново, декември 2016. Ред. С. Косев, Н. Джановска et al. Велико Търново: УИ, 2018, ISBN 978-619-208-141-6

Кильовски, Вакрилен (2016) “Estlin With Georgia On His Mind: A Reading Of E. E. Cummings’ "The/Sky/Was" As An Ekphrastic Poem”, TREES OF KNOWLEDGE: ROOTS AND ROUTES, Essays in Honour of Michael Grancharov, Tsoneva‐Mathewson,S., Rowland, Y., Kostadinova, V., (eds.), Plovdiv University Press,(pp. 240-250), ISBN 978-619-202-203-7

Кильовски, Вакрилен (2013) “The Nude, the Grasshopper and the Poet-Painter: A reading of E. E. Cummings’ ‘r-p-o-p-h-e-s-s-a-g-r’.” Spring: The Journal of the E. E. Cummings Society 20 (2013): (pp. 99-109), ISSN 0735-6889

Кильовски, Вакрилен (2013) „The “Chair Caning”, “L'ombre Du Soleil” & Mr. R. Mutt’s Urinal: The Impact Of Technology On The Avant-Gardists’ Interart Practices”, Паисиеви четения, Литературознание, Научни трудове, том 50, кн. 1, сб. Г, 2012. ПУ, Пловдив 2013, (pp. 230-243), ISSN 0861-0029

Кильовски, Вакрилен (2012) „11 u shall nt take the name of ur EEC in vain: the modern Txt Db8 & E.E.Cummings”, Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, Kostova, L (ed.) U Veliko Tarnovo Press, 2012, (pp.274-285),ISBN 978-954-524-858-0

Кильовски, Вакрилен (2010) Кильовска, Ваня (в съавторство с), “Интеркултурни аспекти на чуждоезиковото обучение” (сс 145 – 157) В: сборник доклади „Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение”, изд. „Ивис”, Велико Търново, 2010 ISBN 978-954-8387-87-3

Кильовски, Вакрилен (2008) “Jewish identities within the American selves: ethnocentric anxieties in three Jewish American authors”(with Ivan Angelov), Writing the Self Modes of Self-Portrayal in the Cultural Text, ed. Radu Surdulescu, University of Bucharest Review, A Journal of Literary and Cultural Studies Vol. X, no. 1, 2008, ISSN: 1454 – 9328

Кильовски, Вакрилен (2006) “Aesthetic Response to Political Madness in the American War imprisonment Memoir”- Съвременно образование и чужд език, Велико Търново, 2006, стр. 208-215, ISBN-10: 954-8324-98-9

Кильовски, Вакрилен (2005) “The Enormous Room: Pilgrimage into the prodigious Universe of the Individual” – The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context, Danova, M. (ed.), София, 2005, Polis Publishing, стр. 292-300, ISBN 954-796-012-1

Костова, Людмила (2020) "Upper-Class Travel with a Political Slant: The Destinies of Nations and Empires through the Eyes of Lord and Lady Strangford." In: B. Colbert and L. Morrison (eds.), Continental Tourism, Travel Writing, and the Consumption of Culture, 1814–1900, https://doi.org/10.1007/978-3-030-36146-4_7, Palgrave Macmillan, 2020. ISBN 978-3-030-36145-7 ISBN 978-3-030-36146-4 (eBook), pp. 177 - 200. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36146-4 https://doi.org/10.1007/978-3-030-36146-4_7, Palgrave Macmillan, 2020. ISBN 978-3-030-36145-7 ISBN 978-3-030-36146-4 (eBook).

Костова, Людмила (2020) Acts of Intercultural and Interlingual Mediation in Lady Mary Wortley Montagu's TURKISH EMBASSY LETTERS. VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, Vol. 4, Issue 1 (2020), pp. 11 - 23. VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, Vol. 4, Issue 1 (2020), pp. 11 - 23.

Костова, Людмила (2019) • The Reception of Blake in Bulgaria. - In: The Reception of William Blake in Europe. Ed. by Morton D. Paley and Sibylle Erle. London: Bloomsbury, 2019, vol. 2, pp. 605-634. ISBN: 978-1-3500-9767-4. London: Bloomsbury

Костова, Людмила (2019) Introduction to VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, vol. 3, issue 1, 2019, ISSN: 2603-3283 (Online), pp. 7-12. VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, vol. 3, issue 1, 2019, ISSN: 2603-3283 (Online), pp. 7-12.

Костова, Людмила (2019) Introduction. - European Journal of English Studies, 2019, 23 (1), pp. 1-10. Print ISSN: 1382-5577 Online ISSN: 1744-4233. Ludmilla Kostova & Efterpi Mitsi (2019) Introduction, European Journal of English Studies, 23:1, 1-10, DOI: 10.1080/13825577.2019.1594098 URL http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85068108131&partnerID=MN8TOARS Citation (bibtex) [Switch view] @article{Kostova2019,title = {Introduction},journal = {European Journal of English Studies},year = {2019},volume = {23},number = {1},pages = {1-10},author = {Kostova, L. and Mitsi, E.}} European Journal of English Studies, 2019, 23 (1), pp. 1-10. Print ISSN: 1382-5577 Online ISSN: 1744-4233. Ludmilla Kostova & Efterpi Mitsi (2019) Introduction, European Journal of English Studies, 23:1, 1-10, DOI: 10.1080/13825577.2019.1594098

Костова, Людмила (2019) Review of "Greece in Early English Travel Writing, 1596 - 1682" by Efterpi Mitsi, VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, 2019, vol. 3, issue 1, ISSN: 2603-3283 (Online), pp. 89-91. VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, 2019, vol. 3, issue 1, ISSN: 2603-3283 (Online), pp. 89-91.

Костова, Людмила (2018) "Историята на Карденио": за странстванията на една отсъстваща пиеса в англоезичния свят. - В: Сервантес и Шекспир - 400 години във вечността. Съст. Петър Моллов и Георгия Няголов, София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 66-83.ISBN 978-954-07-4470-4. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018

Костова, Людмила (2018) Jane Austen's Cross-Cultural Afterlife Through the Eyes of a Bulgarian Critic. - In: Vitana Kostadinova, "Jane Austen Translated: Cultural Transformations Across Space and Time, " Plovdiv: Paisii Hilendarski University Press, 2018, pp. 7-12. ISBN 9786192023836 Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски"

Костова, Людмила (2018) Male Leaders and Female Caretakers: Gender Dynamics in the Political Life of a South Eastern European Society in Protracted Transition. - In: Citizenship, Gender and Democracy Building. Ed. by The European Feminist Initiative. Beirut: European Feminist Initiative, 2018, pp. 27-32. ISBN 978-2-9565916-0-3 Beirut, Lebanon: European Feminist Initiative.

Костова, Людмила (2018) Writing the North in the Twenty-First Century: Gavin Francis and Sara Wheeler Through Arctic Europe and Beyond. - VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, 2018, 2 (1) , pp. 55-66. ISSN: 2603-3283 (Online) ISSN: 2603-3070 (Print) (No 2728 в Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ) Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press

Костова, Людмила (2017) Crossing the Divide Between Christianity and Islam: Representations of Conversion in Three Seventeenth-Century English Plays. - VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, 2017, 1 (1) , pp. 18-28. ISSN: 2603-3283 (Online) ISSN: 2603-3070 (Print). (No 2728 в Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ) Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press

Костова, Людмила (2017) George Bernard Shaw and the Grand Narrative of Modernisation: Arms and the Man and After. In: Ireland – Europe. Cultural and Literary Encounters. Ed. by Plamen Gaptov, Maria Georgieva and Jonathan McCreedy. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2017, pp.109- 124. ISBN 978-954-07-4273-1 Sofia: St. Kliment Ohridski UP, 2017, pp.109- 124. ISBN 978-954-07-4273-1

Костова, Людмила (2017) Review of Larry Wolff. The Singing Turk. Ottoman Power and Operatic Emotions on the European Stage from the Siege of Vienna to the Age of Napoleon. Stanford University Press, 2016. 504. ISBN 9780804799652 (electronic). ISSN: 2603-3283 (Online) ISSN: 2603-3070 (Print). (No 2728 в Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ) Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press

Костова, Людмила (2017) Диаспорни неволи: евреите на Израел Зангуил между ционисткия проект и опасността от "обезродяване". - Проглас, 2017, 1, сс. 9- 16.Print ISSN 0861 -7902 (No 1577 в Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ) Проглас, 2017, 1, сс. 9- 16. Print ISSN 0861 -7902

Костова, Людмила (2016) "A Dainty Morsel for the Executioner": Terrorism and Femininity in Late Nineteenth-Century Anglophone Popular Fiction. In: Trees of Knowledge: Roots and Routes. Essays in Honour of Michael Grancharov. Ed. by Snezha Tsoneva-Mathewson, Yana Rowland, and Vitana Kostadinova. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2016, pp. 344-359. ISBN 9786192022037 Plovdiv: Plovdiv University Press

Костова, Людмила (2016) In Ruse With Elias Canetti by Vesselina Antonova and Ivo Zhejnov; 112 pp. ISBN: 978-954-2992 Veliko Turnovo: Faber

Костова, Людмила (2016) Зa най-известните сонети, написани на английски език, и за техните български преводи. - „Литературен вестник“, 2016, . 22 (1.06 – 7. 06. 2016), сс. 4-5, ISSN:1310-9561 „Литературен вестник“, бр. 22

Костова, Людмила (2014) Countering the Threat of Racial Decline: The Case of Bram Stoker’s The Lady of the Shroud, Юбилейна международна конференция „50 години Великотърновски университет“, сс. 348-358. Секция Филологически факултет. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014. 348-358. ISBN 978-954-524-975-4 ISBN 1-4438-6211-8; ISBN 978-1-4438-6211-0 (No 2256 в Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ) Велико Търново: УИ. „Св. св. Кирил и Методий“

Костова, Людмила (2014) Homes Away From Home: Intermarriage, Border Crossing, and Social Integration in Mary Wortley Montagu's Turkish Embassy Letters. - In: Foreign Correspondence. Ed. by Jan Borm and Benjamin Colbert. New Castle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 76-91. ISBN 9781443862110 Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014

Костова, Людмила (2013) (Re-)Gaining Prophetic Authority through the Poetic Genius: William Blake and Eighteenth-Century Religious Enthusiasm. In: Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting. Essays in Honour of Alexander Shurbanov. Ed. by Evgenia Pancheva et al. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2013, pp. 189 – 200. ISBN 978-954-07-3500-9 Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.

Костова, Людмила (2013) Introduction: Ethics on the Move. In: Travel Writing and Ethics: Theory and Practice. Ed. by Corinne Fowler, Charles Forsdick, and Ludmilla Kostova. New York and London: Routledge, 2013, pp. 1-14. ISBN 978-0-415-99539-9. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56469438300 AU-ID ("Kostova, Ludmilla" 56469438300) New York and London: Routledge.

Костова, Людмила (2013) Writing across the Native/Foreign Divide: the Case of Kapka Kassabova’s Street Without a Name. -In: Travel Writing and Ethics: Theory and Practice. Ed. by Corinne Fowler, Charles Forsdick, and Ludmilla Kostova, pp. 165-182. ISBN 978-0-415-99539-9. SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56469438300 ; AU-ID ("Kostova, Ludmilla" 56469438300) New York and London: Routledge.

Костова, Людмила (2012) "Removing ‘Erroneous Misconceptions": Strategies of Intercultural Mediation in Kriytin Lach-Szyrma’s Letters, Literary and Political on Poland (1823). - In: Sprache der Kultur und Kultur der Sprache, Hrsg. von Pavel Petkov et al. Veliko Tаrnovo: Faber, pp. 210-217. ISBN 978-954-400-720-1. Велико Търново: изд. "Фабер"

Костова, Людмила (2012) A Voluptuous Tsarina in the Republic of Letters? Catherine “the Great” in Leopold von Sacher-Masoch’s Russian Court Tales and Malcolm Bradbury’s To the Hermitage.- In: Comparisons and Interactions Within/ Across Cultures. Ed. by Ludmilla Kostova, Iona Sarieva and Mihaela Irimia. Veliko Tyurnovo: St. Cyril and St. Methodius Press, 2012, pp. 201-232. ISBN 978-954-524-858-0. COBISS BG-ID: 1248858084 Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius Press.

Костова, Людмила (2012) Bracewell, Wendy and Alex Drace-Francis (eds.). Under Eastern Eyes. A Comparative Introduction to East European Travel Writing on Europe. Central European University Press, Budapest and New York, 2008. The Slavonic and Eastern European Review, July 2012, 90 (3), pp. 490-493. ISSN 0037-6795. Web of Science. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&qid=16&SID=C5O58rzCuI4fkyrc61S&page=1&doc=1 Slavonic and Eastern European Review

Костова, Людмила (2012) Bracewell, Wendy and Alex Drace-Francis (eds.). Under Eastern Eyes. A Comparative Introduction to East European Travel Writing on Europe. Central European University Press, Budapest and New York, 2008. The Slavonic and Eastern European Review, July 2012, 90 (3), pp. 490-493. ISSN 0037-6795. Web of Science. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&qid=16&SID=C5O58rzCuI4fkyrc61S&page=1&doc=1 Slavonic and Eastern European Review

Костова, Людмила (2012) Introduction. - In: Comparisons and Interactions Withinin/ Across Cultures. Ed. by Ludmilla Kostova, Iona Sarieva and Mihaela Irimia. Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius Press, 2012, pp. 17-32. ISBN 978-954-524-858-0 COBISS BG-ID: 1248858084 Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press

Костова, Людмила (2012) Review of Bracewell, Wendy and Alex Drace-Francis (eds.). A Bibliography of East European Travel Writing on Europe. Central European University Press, Budapest and New York, 2008. xv+584. The Slavonic and Eastern European Review, July 2012, 90 (3), pp. 490-493. ISSN: 0037-6795. Web of Science. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&qid=21&SID=C5O58rzCuI4fkyrc61S&page=1&doc=2 The Slavonic and Eastern European Review 90.3, pp. 490-493. ISSN: 0037-6795.

Костова, Людмила (2012) Women in Bulgaria: Between the Legacy of the Past and the Challenges of the Present. European Feminist Initiative. http://efi-ife.org/index.php/en/womens-voices European Feminist Initiative, http://efi-ife.org/index.php/en/womens-voices

Костова, Людмила (2010) Of Literary Representations of Violence and Their Ethical Coordinates. -In:Literary into Cultural History. Ed. by Mihaela Irimia and Dragos Ivana. Bucharest: Institutul Cultural Roman, 2010, pp.110 – 122. ISBN 978-973-577-593-3 Bucharest: Institutul Cultural Roman

Костова, Людмила (2010) Чарлс Валанси и Георги С. Раковски: за „филологическите утопии“ на българи и ирландци. -В: "Езици и култури в диалог." Съст. Мадлен Данова и Симеон Хинковски. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2010, сс. 457-464. ISBN 978-954-07-3075-2. (No 601 в Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ) София: УИ „Св. Климент Охридски“

Костова, Людмила (2009) Defining the Literary Parameters of Englishness in Bulgarian Academic Culture: the Case of Marco Mincoff’s History of English Literature. - In: English Studies on This Side. Post-2007 Reckonings. Ed. by Suman Gupta and Milena Katsarska. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009, pp. 75 -96. ISBN 978-954-423-568-0. COBISS BG-ID: 1232008932 Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009

Костова, Людмила (2009) Getting to Know the Big Bad West? Images of Western Europe in Bulgarian Travel Writing of the Communist Era (1945 – 1985). - In: Balkan Departures. Travel Writing from South Eastern Europe. Ed. by Wendy Bracewell and Alex Drace-Francis. New York and Oxford: Berghahn Books pp. 105-36. 978-1-84545-254-4 (hdb); 9781845457884 (pb). SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56469438300; Author ID: 56469438300 Oxford: Berghahn Books, 2009

Костова, Людмила (2009) Postcommunist and Postcolonial Voices Singing in Unison? Reflections on an Ongoing Critical Practice. In: Boundaries, Boundary Crossing, Cross-Boundary Transfer. Ed. by Vladimir Trendafilov and Irena Vassileva. Blagoevgrad: South Western University Press, 2009, pp. 74 -86. ISBN 978-954-680-617-8. (COBISS BG-ID: 1231341540) Blagoevgrad: South Western University Press

Костова, Людмила (2009) Review of Hammond, Andrew, The Debated Lands: British and American Representations of the Balkans. University of Wales Press, Cardiff, 2007. The Slavonic and Eastern European Review 87.4 (October 2009), pp. 746-749. ISSN 0037-6795. Web of Science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&qid=2 4&SID=C5O58rzCuI4fkyrc61S&page=1&doc=4 London

Костова, Людмила (2009) Victimization and Its Cures: Representations of South Eastern Europe in British Fiction and Drama of the 1990s. - In: Betraying the Event: Constructions of Victimhood in Contemporary Cultures. Ed. by Fatima Festic. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, pp. 35 -65. ISBN I-4438-0516-5. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing

Костова, Людмила (2009) Viewing Mozart and His Magic Singspiel through Seriocomic Spectacles: W. H. Auden’s “Metalogue to The Magic Flute. In:Mozart in Anglophone Cultures. Ed. by Sabine Coelsch-Foisner, Dorothea Flothow and Wolfgang Görtschacher. SEl&C Vol. 4. Frankfurt, Main: Peter Lang, 2009, pp. 159-173. ISBN 978-3-631-56256-7 Frankfurt, Main: Peter Lang

Костова, Людмила (2009) Viewing Mozart and His Magic Singspiel through Seriocomic Spectacles: W. H. Auden’s “Metalogue to The Magic Flute”. - In: Mozart in Anglophone Cultures.Ed. Sabine Coelsch-Foisner, Dorothea Flothow and Wolfgang Görtschacher. Frankfurt, Main: Peter Lang, 2009, pp. 159-73. ISBN 9783631562567 Frankfurt, Main: Peter Lang

Костова, Людмила (2008) Claiming a “Great Briton” for Bulgaria: Reflections on Byron’s Bulgarian Reception (1880s-1920s). - In: Byron: Heritage and Legacy. Ed. by Cheryl A. Wilson. New York: Palgrave, 2008, pp. 45-60. ISBN 978-0-230-60029-4. Web of Science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do? product=WOS&search_mode=AuthorFinder&qid=1&SID=C5O58rzCuI4fkyrc61S&page=2&doc=12 Accession number: WOS:000283141600007 New York: Palgrave Macmillan

Костова, Людмила (2008) Veliko Tarnovo University Admission Tests in English. 10 New Tests. Ed. by Ludmilla Kostova. V. Tarnovo: Faber, 2008. ISBN 978-954-775-871-1. COBISS.BG-ID: 1227975908 Authors: Snejana Boyanova, Lena Ilieva, Ludmilla Kostova, Elka Simeonova Ludmilla Kostova: Introduction: pp. 5-12; Test 5: pp. 56-64 Велико Търново: изд. "Фабер"

Костова, Людмила (2007) Degeneration, Regeneration and the Moral Parameters of Greekness in Thomas Hope’s Anastasius, Or Memoirs of a Greek. - Comparative Critical Studies, 2007, 4(2), pp. 177-192. Print ISSN 1744-1854. Web of Science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do? product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&qid=29&SID=C5O58rzCuI4fkyrc61S&page=1&doc=5. Accession Number: WOS:000208969800003 Edinburgh: University of Edinburgh Press

Костова, Людмила (2007) 'Racial' Politics and Personal Ethics in Thomas Hope's Anastasius, or Memoirs of a Greek. In:Thomas Hope’s Anastasius in the 21st Century. Glasgow, KY: The Long Riders’ Guild Press, 2007, pp. 492-512. ISBN I-59048-282-4. Glasgow, KY: The Long Riders’ Guild Press

Костова, Людмила (2007) Straining the Limits of Interpretation: Bram Stoker's Dracula and Its Eastern European Contexts. In: Post/modern Dracula. From Victorian Themes to Postmodern Praxis. Ed. by John Bak. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2007, pp. 13-30. ISBN: I-84718-200-3. Преиздадена с разрешение на редактора в The Journal of the Modern Art History Department, Faculty of Philosophy, University of Belgrade 6 (2010), pp. 69-82. ISSN 2217-3951. Reprinted with the Editor’s permission in The Journal of the Modern Art History Department, Faculty of Philosophy, University of Belgrade 6 (2010), pp. 69-82. ISSN 2217-3951. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing; University of Belgrade, Serbia

Костова, Людмила (2007) Travel and (Un)Desirable Intimacies: Julia Pardoe, Georgina Muir Mackenzie, Adeline Paulina Irby and Fanny Janet Blunt in South Eastern Europe, Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK), http://alt.ifk.ac.at/aktuell.php?e=14. Vienna: Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK)

Костова, Людмила (2006) Malcolm Bradbury’s To the Hermitage: Fiction, History, and the East/West Divide. Trans. Internet Journal for Cultural Sciences 16 (2006), http://www.inst.at/trans/index.htm. ISSN 1560-182X. Vienna, Austria

Костова, Людмила (2005) Review of Hammond, Andrew (ed.). The Balkans and the West. Constructing the European Other, 1945- 2003. Ashgate Publishing Limited, Aldershot and Burlington, VT, 2004. xxiii + 236. Bibliography. Index. ISBN 0754632342. GBP 45 (hb). The Slavonic and Eastern European Review, 83, 4, 2005, pp. 751 - 5. ISSN 0037-6795. Web of Science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&qid=35&SID=C5O58rzCuI4fkyrc61S&page=1&doc=6 London

Костова, Людмила (2004) Taking Care of Nations: Rebecca West’s Black Lamb and Grey Falcon and the Ethics of Self and Other. Trans. Internet Journal for Cultural Sciences 15 (2004), http://www.inst.at/trans/index.htm. ISSN 1560-182X. Vienna, Austria

Костова, Людмила (2004) Ориенталски нелепици: (не)просветеният смях на лейди Елизабет Крейвън. - В: "Литературна мисъл", 2004, XLVIII (1), сс. 60–69. ISSN 0324-0495. (No 982 в Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ) "Литературна мисъл"

Костова, Людмила (2003) A Gateway to Europe's Orient(s): Austria in Nineteenth-Century British Travel Writing and Vampire Literature. In: Austria and Austrians: Images in World Literature. Ed. by Wolfgang Görtschacher and Holger Klein. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2003, pp. 93-105. ISBN 3-86057-318-7. ISSN 0940-1571 Tübingen: Stauffenburg

Костова, Людмила (2003) Cultural Terrae Incognitae: Ongoing Ethical and Theoretical Dilemmas. - In: Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing, 2003, IV (1 ), pp. 1- 5. Special issue: Travel and Ethics. Ed. by Corinne Fowler and Ludmilla Kostova. ISSN 1465-2609 Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing,

Костова, Людмила (2003) Meals in Foreign Parts: Food in Writing by Nineteenth-Century British Travellers to the Balkans. - In: Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing, 2003, IV (1), pp. 21- 44. Special issue: Travel and Ethics. Ed. by Corinne Fowler and Ludmilla Kostova. ISSN 1465-2609 Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing

Костова, Людмила (2002) A Fatal Adventure in Europe's "Wild East": Fantasy and Fear in Julian Osgood Field's "A Kiss of Judas". In: University of Bucharest Review. A Journal of Literary and Cultural Studies, IV (3 – 4), 2002, pp. 85 - 107. ISSN 454-9328 Bucharest, Romania

Костова, Людмила (2002) Love and Death Across Cultures: Richard Henry Savage's In the Old Chateau, a Story of Russian Poland and Late Nineteenth-Century American Images of Eastern Europe. In: Dialogues. American Studies in an International Context. Ed. by Milena Katzarska. Plovdiv: Zombori, 2002, pp. 199 - 206. ISBN 954-91615-1-X. Plovdiv: Zambori

Костова, Людмила (2001) 2. Veliko Turnovo Admission Tests in English. 7 + 3 New Tests. Ed. by Ludmilla Kostova, David Marshall, Ivan Byanov. Veliko Turnovo: Slovo, 2001. ISBN 954 439 690-X. COBISS.BG-ID: 1037801956 Ludmilla Kostova, Ivan Byanov, Elka Simeonova, Tanya Darvenova, Margarita Angelova Ludmilla Kostova: Introduction: pp. 7-15; Tests: pp. 17-71; 198-207 Велико Търново

Костова, Людмила (2001) Constructing Oriental Interiors: Two Eighteenth-Century Women Travellers and Their Easts. - In:Travel Writing and the Female Imaginary. Ed. by Vita Fortunati, Rita Monticelli and Maurizio Ascari. Bologna: Patron Editore, 2001, pp. 17 – 33. ISBN: 9788855526029 Bologna: Patron Editore

Костова, Людмила (2001) Defining an Ethics of Travel: Lady Mary Wortley Montagu and the Balkans. In: Pulverfass Balkan. Mythos oder Realitaet. Hrsg. von Penka Angelova und Judith Veichtlbauer. St. Ingbert: Roehrig Universitaetsverlag, 2001, pp. 163 – 187. ISBN 3-86110-274-9. St. Ingbert: Roehrig Universitaetsverlag

Костова, Людмила (2001) Defining an Ethics of Travel: Lady Mary Wortley Montagu and the Balkans. In: Pulverfass Balkan. Mythos oder Realitaet. Hrsg. von Penka Angelova und Judith Veichtlbauer. St. Ingbert: Roehrig Universitaetsverlag, 2001, pp. 163 – 187. ISBN 3-86110-274-9. St. Ingbert: Roehrig Universitaetsverlag

Костова, Людмила (2001) Fathers Good and Bad: Mary Shelley's Matilda and the Issue of Female Education. In: The Case for Women: Britain and Europe. Ed. by Margarita Chourova and Ludmilla Kostova. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2001, pp. 176-192. ISBN: 9540713560 .COBISS. BG-ID: 1037599716 Sofia: St. Kliment Ohridski UP

Костова, Людмила (2001) Margarita Churova and Ludmilla Kostova. Introduction. In: The Case for Women: Britain and Europe. Ed. by Margarita Chourova and Ludmilla Kostova. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2001, pp. 7-14. ISBN: 9540713560 COBISS. BG-ID: 1037599716 Sofia: St. Kliment Ohridski UP

Костова, Людмила (2001) The Fortunes of Literary History in the Enlightenment . В: Трудове на ВТУ, свитък Литературознание 1992. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, 30 (1), pp. 181 – 218. ISSN: 0204-6369. COBISS BG-ID: 1124241892 Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Костова, Людмила (2001) Theorising Europe’s ‘Wild East’ (review of Imagining the Balkans and Inventing Ruritania), The European English Messenger, Vol. X/1 (Spring 2001), 71 – 73. ISSN 09604545. The European English Messenger

Костова, Людмила (2000) Inventing Post-Wall Europe: Visions of the “Old” Continent in Contemporary British Fiction and Drama. In: Beyond Boundaries. Textual Representations of European Identity. Ed. by Andy Hollis. Amsterdam: Rodopi Editions, 2000, pp. 83 – 102. ISBN 90-420-1543-8. Amsterdam

Костова, Людмила (2000) Writing (Her)self, Writing the Other(s): Caroline Lamb’s Glenarvon as a Story of Feminine Desire. In: Seventy Years of English and American Studies in Bulgaria. Ed. by Zelma Catalan, Christo Stamenov and Evgenia Pancheva. Sofia: St. Kliment Ohridski UP, 2000, pp.239 – 244. ISBN 954-07-1393-5. Sofia: St. Kliment Ohridski UP

Костова, Людмила (2000) Към българския читател. Предговор към Съвременни теории за превода на Едуин Генцлър. Велико Търново: изд. ПИК, 1999, сс. 7-17. ISBN 954 736 039 6. Велико Търново

Костова, Людмила (1999) Liberating the Poetic Genius: William Blake and Mid- and Late-Eighteenth-Century Literary History. (232 pp.) Veliko Turnovo: Faber, 1999. ISBN 954-9541-27-4. COBISS. BG-ID: 1034609124 Велико Търново: изд. "Фабер"

Костова, Людмила (1998) In Europe, But Not of It? Two Imagined Balkan Countries and World History. In: Europe: Real and Imagined, Paul Brett, Martin Dangerfield, Glyn Hambrook and Ludmilla Kostova (eds.), Veliko Turnovo: PIC Publishers, 1998, pp. 25 -36. ISBN 954-8258-95-1. COBISS.BG-ID:1031655396 Велико Търново: изд. ПИК

Костова, Людмила (1997) (En)Gendering a European Periphery: Images of the Balkans in Nineteenth-Century British Fiction. In: The European English Messenger, Vol. VI/2 (Autumn 1997), pp. 53-58. ISSN 0960 4545 The European English Messenger

Костова, Людмила (1997) Representing 'Darkest Eastern Europe': Bulgaria in G. B. Shaw's Arms and the Man and Malcolm Bradbury's Doctor Criminale. In: Europe: From East to West. Ed. by Martin Dangerfield, Glyn Hambrook and Ludmilla Kostova, Veliko Tarnovo: PIC, 1997, pp. 33 - 48. ISBN 954-8258-83-8. COBISS.BG-ID:1030499812 COBISS.BG-ID 1030499812 Велико Търново: изд. ПИК, 1997

Костова, Людмила (1997) Tales of the Periphery: the Balkans in Nineteenth-Century British Writing (240 pp.). Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 1997. ISBN 954-524-163-2. COBISS. BG-ID:1032373988 УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Костова, Людмила (1994) “Hilda Silfvering”: Lydia Maria Child and the Convention of the Idyllic Retreat. In: Writing Region and Nation (a special issue of the Swansea Review). Ed. by J. A. Davies, G. Purseglove, M. W. Thomas and A. Varney. Swansea: University of Wales Press, 1994, pp. 343-357. Web of Science. Accession Number: WOS:A1994BC31P00029. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AuthorFinder&qid=1&SID=C5O58rzCuI4fkyrc61S&page=3&doc=22 University of Wales, Swansea

Костова, Людмила (1994) John Bull in Bulgarian 'Mirages': Bulgarian Constructions of Englishness/Britishness from the Eighteen-Seventies to the Nineteen-Forties. In: Britain and Europe, Ludmilla Kostova, Margaret Dobing and Nick Wadham-Smith (eds.), Sofia: The British Council and Petrikov Publishers, 1994, pp. 91-99. ISBN: 954441018X София

Костова, Людмила (1991) William Blake and the Poetry of 'Faithful Love': A Reading of Two 'Elizabethan' Songs from Poetical Sketches. In: Proceedings of the Third Conference on the Literature of Region and Nation. Ed. by J. J. Simon and Alain Sinner. Luxembourg: Centre Universitaire de Luxembourg, 1991. Part I, pp. 163-79. ISBN 2879710154. Luxembourg

Костова, Людмила (1987) Мит и ирония „Обручението на Ада и Рая“ от Уилям Блейк. В: Sprach- und literaturwissenschaftliche Aspekte bei der Interpretation literarischer Texte. Beiheft des Germanistischen Jahrbuches. Sofia, 1987. Teil II, S. 171-8. София

Кушева, Гергана (2020) Linguistic Manipulation in Print Tabloid Editions: Some Methodological Implications for Media Classes

Кушева, Гергана (2019) Манипулативна употреба на чужда реч при създаването на образа на известни личности в британските таблоиди The daily mirror и The sun

Кушева, Гергана (2018) Манипулативни езикови похвати, използвани при създаването на образа на британския политик в таблоидите The Sun и The Daily Mirror в Медии и комуникации на 21.век, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 2603-3089, стр. 91-95.

Кушева, Гергана (2017) Манипулативна употреба на сегашно просто време при създаването на образа на известни личности в заглавията на британските таблоиди The Sun и The Daily Mirror, сборник с доклади, Янкова, И. Библиотеки, четене, комуникации “Дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческо наследство”, 17-18 ноември, 2016г. Народна библиотека „П. Р. Славейков”, Велико Търново, 2017. ISSN: 1313-8138, стр.324-330.

Кушева, Гергана (2017) Манипулативни стратегии, използвани при формирането на образа на публичната личност в таблоидните издания в България и Великобритания. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Велико Търново, 34 стр.

Кушева, Гергана (2016) Манипулативност и медиен дискурс, сп. “Проглас”, кн.1, Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, ISSN: 0861-7902, стр.62-73

Кушева, Гергана (2015) Манипулативна употреба на собствени имена на известни личности в заглавните комплекси на таблоидите България Днес и Всеки ден, годишник на департамент „ Романистика и германистика”, том 1, Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц.д-р Ани Леви, София: Издателство на Нов български университет, ISBN: 978-954-535-758-892-0, стр. 234-241

Кушева, Гергана (2014) За някои аспекти на таблоидния дискурс в сборник Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies: Liber Amicorum in Honour of Prof. Bistra Alexieva, published on the occasion of her eightieth birthday, Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, ISBN: 978-954-07-3689-1, стр. 402- 408

Кушева, Гергана (2014) Creative Writing Techniques Used in Teaching Composition, сборник с доклади Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация, Велико Търново, ISBN:978-954-2968-77-1, стр.129-134

Кушева, Гергана (2010) Applying Bloom’s taxonomy in teaching composition, 19-та международна годишна конференция на БАПА, http://www.beta-iatefl.org/1591/blog-publications/applying-bloom-taxonomy-teaching-composition/ , ISSN 1311- 7351.

Кушева, Гергана (2010) Enhancing Students’ Engagement in Writing Research Essays, сборник с доклади Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение, Велико Търново, издателство “ИВИС”, ISBN: 978-954-8387-87-3, стр. 110-117

Кушева, Гергана (2008) Arguments that Work: Ways of Teaching Argumentative Essays, гр.Варна, юни, ISBN: 978 – 954 – 9685 – 43 – 5, стр.335-337.

Кушева, Гергана (2008) Motivating Students in Developing Writing Skills, сборник с доклади Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. “Астарта”, ISSN: 1313 – 4086, стр. 73 – 79.

Кушева, Гергана (2007) Basic Approaches to Teaching Writing, сборник с доклади Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. “Астарта”, ISBN: 978 –954 – 350 –36 –9, стр. 235-241

Пенакова, Гинка (2015) Категорията Персонална репрезентация в английската и българската нелична глаголна система - типологическа съпоставка, сп. "Проглас" 1, 2015, стр. 146-157 ISSN 0861 - 7902 Велико Търново

Пенакова, Гинка (2013) Категорията залогова репрезентация в английската и българската нелична глаголна система – типологическа съпоставка в: Научни изследвания в чест на Иванка Попова – Велева”, изд. Ивис, В. Търново 2013, стр.231 – 237 ISBN 978 – 954 – 2968 – 50 – 4 Велико Търново

Пенакова, Гинка (2012) Spatial Orientation and Language in: “Comparisons and Interactions Within/Across Cultures”, St. Cyril and St. Methodius University Press 2012, pp. 86 – 95 ISBN 978 – 954 – 524 – 858 – 0 Велико Търново

Пенакова, Гинка (2011) Английската проста минала форма – значения и употреби в: „Паисий Христов – една кариера в служба на словото”, изд. Фабер, В.Търново 2011, стр. 114 -123 ISBN 978 – 954 – 400 – 479 – 9 Велико Търново

Петков, Павел (2021) Book Review: Continental Tourism, Travel Writing, and the Consumption of Culture, 1814–1900, edited by Benjamin Colbert and Lucy Morrison. Palgrave Macmillan, 2020. ISBN: 978-3-030-36145-7 VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, ред. Людмила Костова, Ивелин Иванов, стр. 101-102, St. Cyril and St. Methodius University Press, Vol. 5, Issue 1, Veliko Tarnovo, 2021 г, ISSN 2603-3070. COBISS.BG-ID – 1284596452

Петков, Павел (2021) Modern China in Western Travel Writing: A Discourse-centered Perspective China and the World: Language, Culture, Politics, Vol. 2. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2021, pp. 40-47. ISBN: 978-954-07-5128-3. COBISS.BG-ID – 43563016

Петков, Павел (2021) Symbols of the Unconscious in George Macdonald’s “The Light Princess” Проглас, 30(2), с. 159-167. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2021 г. Print ISSN: 0861-7902. COBISS.BG-ID - 1119668196

Петков, Павел (2021) Китай и британският имагологичен дискурс през 18 в. Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от централна и източна Европа. Велико Търново: „Фабер”, 2021, с. 238-250. ISSN: 2603-5030. COBISS.BG-ID – 1289556964

Петков, Павел (2021) Образи на Китай в англоезичните пътеписи през ХХ век Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, Vol 37, Issue 1 (2018). Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2021 г., ISSN: 2534-918X (Print). COBISS.BG-ID - 1277647332

Петков, Павел (2020) Book Review: Citizenship, Gender, and Democracy Building, edited by Euromed Feminist Initiative. Beirut, Euromed Feminist Initiative, 2018. ISBN 978-2-9565916-0-3 VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, ред. Людмила Костова, Ивелин Иванов, стр. 113-114, St. Cyril and St. Methodius University Press, Vol. 4, Issue 1, Veliko Tarnovo, 2020 г, ISSN 2603-3070. COBISS.BG-ID – 1284596452

Петков, Павел (2020) Enlightenment Geographies: Representations of China in John Bell's 'Travels' (1763) Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020 г. ISBN 978-619-208-229-1 COBISS.BG-ID - 42415880

Петков, Павел (2020) Representations of China in Twentieth-century Anglophone Travel Writing Велико Търново: Ивис, 2020 г. ISBN 978-619-205-158-7 COBISS.BG-ID - 41592840

Петков, Павел (2020) The Return of History in Colin Thubron's Travelogue "Behind the Wall: a Journey through China" SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока - X, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2020, с. 163-175. ISSN: 978-619-208-128-7. COBISS.BG-ID – 1284944100

Петков, Павел (2020) Великобританската представа за китайския език между XVII и XIX в. Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от централна и източна Европа. Велико Търново: „Фабер”, 2020, с. 199-212. ISSN: 2603-5030. COBISS.BG-ID - 1289556964

Петков, Павел (2019) The Cyclical Nature of the Images of China in Western Travel Writing Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от централна и източна Европа. Велико Търново: „Фабер”, 2019, с. 145-154. ISSN: 2603-5030. COBISS.BG-ID - 1289556964

Петков, Павел (2019) Дискусионни аспекти на теорията за ориентализма на Едуард Саид Проглас, 2019, 28(2), с. 16-23. Print ISSN: 0861-7902. COBISS.BG-ID - 1119668196

Петков, Павел (2018) ‘The Miserable People of These Countries’: Eighteenth-Century Perceptions of China and Daniel Defoe’s The Farther Adventures of Robinson Crusoe VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, 2018, Vol. 2, Issue 1, pp. 37-46. Print ISSN: 2603-3070. COBISS.BG-ID - 1284596452

Петков, Павел (2018) “Representations of China in Western Travel Accounts During the Nineteenth Century” Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от централна и източна Европа. Велико Търново: „Фабер”, 2018, с. 290-304. ISBN: 978-619-00-0745-6. COBISS.BG-ID - 1285808868

Петков, Павел (2018) Европейски образи на Китай до края на деветнадесети век: общ преглед Проглас, 2018, 27(1), с. 16-23. Print ISSN: 0861-7902. COBISS.BG-ID - 1119668196

Петков, Павел (2017) “Alexandra Glavanakova. Transcultural Imaginings. Translating the Other, Translating the Self in Narratives about Migration and Terrorism. Critique and Humanism Publishing House, 2016. 262. ISBN-978 954 587 201 3” VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, ред. Людмила Костова, Ивелин Иванов, стр. 83-84, St. Cyril and St. Methodius University Press, Vol. 1, Issue 1, Veliko Tarnovo, 2017 г, ISSN 2603-3070.

Петков, Павел (2017) „Между пресъздаването и създаването: Дилемата на пишещия пътешественик” Fowler, Forsdick, Kostova /eds/. Travel and Ethics: Theory and Practice. New York: Routlege, 2014. В „Проглас”, издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” 1/2017, ред. проф. Николина Бурнева, проф. Елена Налбантова, проф. Илиана Павлова, доц. Владислав Маринов, доц. Даниела Константинова и др., стр. 163-165, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017 г. ISSN: 0861-7902

Петков, Павел (2017) Appraising English-Speaking International University Student Attitudes towards Their Elite Second-Language Education and Status English Language and Literature Studies, 2017, Vol. 7, No. 2, pp. 85-98. Print ISSN: 1925-4768 Published by Canadian Center of Science and Education

Петков, Павел (2017) Knowledge and Power in A Chinese Post(Semi)Colonial Context SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока - IX, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 258-267. ISSN: 978-619-208-128-7. COBISS.BG-ID – 1284944100

Петков, Павел (2017) Objective Reality, the Reproduction of China, and the Imagological Prism Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от централна и източна Европа. Велико Търново: „Фабер”, 2017, с. 58-66. ISBN: 978-619-00-0592-6. COBISS.BG-ID – 1279019492

Петков, Павел (2017) The portrayal of totalitarian unfreedom throuth identity confusion in Tom Stoppard’s play Professional Foul Сб. от. Международната научна конференция “Freedom Yesterday, Freedom Today, Freedom Tomorrow – Is It at the Tip of the Spear?”, Русе, 25-26 април 2017 г. Ред. Теодора Евтимова, Силва Василева, Кети Илиева, Пламен Калинов, Симона Петрова. Русе: Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе, 2017, с. 369-381. ISBN: 978-619-7404-01-2. COBISS.BG-ID - 1283530468

Петков, Павел (2016) Postcolonialism ‘with Chinese Characteristics’ Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от централна и източна Европа. Велико Търново: „Фабер”, 2016, с. 139-150. ISBN: 978-619-00-0406-6. COBISS.BG-ID – 1276229092

Петков, Павел (2016) Umberto Eco’s ‘background books’ and the problem of (un)conscious misrepresentation of China SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока - VIII, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 369-376. ISBN: 978-619-208-060-0. COBISS.BG-ID - 1274859236

Петков, Павел (2015) Foreignness and othering in Somerset Maugham's "On a Chinese Screen" SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока – VII. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 330-341. ISBN: 978-954-524-996-9. COBISS.BG-ID - 1274859236

Петков, Павел (2014) „Филе от камбала“ от Джералд Даръл София: Колибри, 2014. ISBN: 978-619-150-373-5. COBISS.BG-ID - 1275560932

Петков, Павел (2014) The Yellow Peril: Images of Chinese People Living in the West in the First Half of the Twentieth Century. Сб. от Юбилейната международна научна конференция „50 години Великотърновски университет ‘Св. св. Кирил и Методий’“, Велико Търново, май 2013 г. Ред. проф. д-р Христо Бонджолов, проф. дфн Стоян Панайотов Буров, проф. д-р Людмила Костова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, с. 359-367. ISBN 978-954-524-975-4. COBISS.BG-ID - 1274191588

Петков, Павел (2014) Travel Writing About China: Some Imagological Considerations Foreign Language Teaching In the Context of Intercultural Communication. Велико Търново: „Ивис”, 2014, с. 300-306. ISBN: 978-954-2968-77-1. COBISS.BG-ID - 1267736292

Петков, Павел (2013) „Излетът и други подобни дандании“ от Джералд Даръл София: Колибри, 2013. ISBN: 978-619-150-115-1. COBISS.BG-ID - 1274744804

Петков, Павел (2013) Images of China in Fictitious Travelogues: John Mandeville and Mendes Pinto Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting. Sofia: Sofia University Press, 2013, pp. 225-232. ISBN 978-954-07-3500-9. COBISS.BG-ID - 1260428004

Петков, Павел (2013) Negative Image Projection in Colin Thubron’s Behind the Wall: A Journey through China SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока – VI. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 498-509. ISBN: 978-954-524-903-7. COBISS.BG-ID - 1274859236

Петков, Павел (2012) ‘Strange wares of the fabulous East’: Somerset Maugham’s Travels in China Сб. Научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 14-15 юни 2012 г. Ред. Иванка Георгиева. Велико Търново: издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012, т. I, с. 233-242. ISBN 978-954-753-095-9. COBISS.BG-ID - 1249116132

Петков, Павел (2012) China and the Other Orient in ‘View from the Bridge: North Korea through a Chinese Looking Glass’ by Peter Hessler Comparisons and Interactions Within/Across Cultures. Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2012, pp. 233-245. ISBN: 978-954-524-858-0. COBISS.BG-ID - 1248858084

Петков, Павел (2012) Contacts Between China and the West after the Dawn of the Sixteenth Century Сб. Научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 14-15 юни 2012 г. Ред. Иванка Георгиева. Велико Търново: издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012, т. I, с. 242-252. ISBN 978-954-753-095-9. COBISS.BG-ID – 1249116132

Петков, Павел (2011) Travel writing about China in the context of the Postcolonial critique SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока – V. стр. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 415-425. ISBN: 978-954-524-780-4. COBISS.BG-ID: 1230313956

Петков, Павел (2010) (Mis)reading the System: the Travel Writings of the Teaching Foreigner in China Език, личност, идентичност. Варна: „Фабер”, 2010, с. 221-228. ISBN: 978-954-400-281-7 COBISS.BG-ID - 1232723684

Петков, Павел (2009) Reading/Teaching British Culture from a Comparative Perspective? English Studies On This Side: Post-2007 Reckonings. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009, pp. 181-192. ISBN 978-954-423-568-0. COBISS.BG-ID - 1232008932

Петков, Павел (2009) The Idea of the Other and China as its Ultimate Illustration SOCIETAS CLASSICA – Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока – IV. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 189-199. ISBN: 978-954-524-718-7. COBISS.BG-ID - 1230313956

Петков, Павел (2009) Децата на дракона: Китай през очите на един българин София: Колибри, 2009. ISBN 978-954-529-688-8

Петков, Павел (0) "Образи на Китай в англоезичните пътеписи на XX и XXI в." В сборника на Ежегодната конференция на Филологическия факултет на Великотърновския университет "Езици, култури, комуникации", 2017

Радкова, Елена (2020) "Some Reflections on the New Age Movement and Islam", ISSN 2367-5721 (online) www.sociobrains.com

Радкова, Елена (2020) "Stan Barstow's _A Kind of Loving_: A Novel About Coming to Terms with Adult Life in the 1950s' Britain", ISSN 2367-5721 (online) www.sociobrains.com

Радкова, Елена (2016) "The Holy Spirit and the Interpretation and Application of the Text of the Scripture" "Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на Националния военен университет "Васил Левски"", ISSN 2367-7481

Радкова, Елена (2012) 'The Ambivalent Canterbury Tales, Going Organic Medievalwise and Pilgrims' "Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ "В.Левски"", том I, ISBN 978-954-753-095-9

Радкова, Елена (2012) 'The Canterbury Tales, the Carnivalesque Tradition and the Wife of Bath' "Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ "В. Левски"", том I ,ISBN 978-954-753-095-9

Славов, Живко (2016) Стендъп представлението – структура и общуване между комедиант и публика

Станчев, Свилен (2021) Linguistic Impact On Self-Awareness And Social Affiliation. Journal of Communication and Behavioural Sciences, 2(1)/2021

Станчев, Свилен (2019) Bruecken zur Interkulturalitaet im Fremdsprachenunterricht. Ionesco, Eduard, Chirimbu Sebastian (ed.). Challenges of Transition from School to Labor Market. Competence and Career. Procedia of 2nd edition. PTS 2018 International Symposium.UK: ACADEMIA Publishing, 10-19. ISBN 978-1-9998738-6-8

Станчев, Свилен (2019) On language as a conflict factor Сб. IX Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах». КИIB: TОВ НВП "Iнтерсервic", 25-28, ISBN 978-617-696-869-6

Станчев, Свилен (2019) Some observations on the order of constituents in Bulgarian Getting one's words into line: on word order and functional grammar.Getting one's words into line: on word order and functional grammar. J Nuyts, G de Schutter. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2019.

Станчев, Свилен (2018) За особеностите на един чуждоезиков учебник за висшите училища, публикуван в България през 50-те години на ХХ в. Сборник "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" // Foreign language teaching between past and present. Велико Търново: Ивис, 2018, 51-58.

Станчев, Свилен (2017) New approaches in the process of foreign language teaching: music and short stories Conference Proceedings: Educational perspectives - professional guide of good practice in education. UK, Nielsen.

Станчев, Свилен (2017) Лингводидактически ретроспективи, или за два български учебника по немски език от 30-те години на XX век Сп. "Чуждоезиково обучение", кн.3

Станчев, Свилен (2017) Продуктивни модели на валентна вариативност в английския и българския. Сп. "Проглас", кн. 2, 236 - 245. ISSN 0861-7902

Станчев, Свилен (2017) Ретроспективни щрихи към чуждоезиковото обучение в България (CD). В. Търново: Ивис.

Станчев, Свилен (2016) Didaktisch-methodische Ueberlegungen und unterrichtspraktische Ideen zur oesterreichischen Landeskunde im DaF-Unterricht Diversity in Knowledge Society (Education, Education Leadership, Interdisciplinary Studies, Language, Literature). Milano: Rediviva Edizioni, 47-52.

Станчев, Свилен (2016) On language and Culture, the Natural Language User and the Theory of Grammar Сб. "Език, култура и лингводидактика / Language, Culture and Language Didactics"

Станчев, Свилен (2016) Valency changing phenomena in English and Bulgarian Сб. "Филологията - класическа и нова". Юбилейна научна конференция на Факултета по класически и нови филологии", СУ "Св. Климент Охридски".

Станчев, Свилен (2016) Wie das Land, so das Sprichwort, или за един нов тематичен речник в помощ на обучението по немски като чужд език Сп."Чуждоезиково обучение", кн.6

Станчев, Свилен (2016) За динамичната метода по немски език на Благой Мавров или как да усвоим най-необходимото от всекидневния говор Сп. "Образование", бр. 6

Станчев, Свилен (2016) Изграждане на представата за Германската демократична република в българските учебници по немски език от 60-те и 70-те години на ХХ в. Сп. "Чуждоезиково обучение", кн.1

Станчев, Свилен (2015) Детската литература в огледалото на модерността Сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 4, 2015, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1272855268

Станчев, Свилен (2015) On the image of the German Democratic Republic in Bulgarian foreign language teaching textbooks from the socialist period. The International Symposium of Teaching Creativity, Thinking and Educational Management: conference proceedings. Pitesti: Tiparg, 38-51.

Станчев, Свилен (2015) On the parameters and theoretical framework for the account of the ‘V-O’ relation in English Chirimbu, S. et al. (eds) Procedia of Interdisciplinarity DSCEI2014 Section Humanities. Sandy (Utah, USA): Aardvark Global Publishing.

Станчев, Свилен (2015) Детската литература в огледалото на модерността. Сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 4

Станчев, Свилен (2015) Структурни и функционални измерения на глаголната преходност и допълнението в английския и българския Сп. "Проглас", бр.1

Станчев, Свилен (2015) Структурни и функционални измерения на глаголната преходност и допълнението в английския и българския Проглас : филологическо списание. ISSN 0861-7902. - Год. 24, кн. 1 (2015), с. 9-30

Станчев, Свилен (2014) Станчев, Св.,Белчева, В. За езиковата комуникация и интеркултурната компетентност в съвременния образователен дискурс. Сб. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. В. Търново: Ивис, 2014, 9–12.

Станчев, Свилен (2014) Д. Веселинов. Летописна книга на Факултета по класически и нови филологии (1965-1988). Съпоставително езикознание: списание на СУ "Св. Климент Охридски".- Год.. 39,бр. 1 (2014), с. 119-121, ISSN 0204-8701, COBISS.BG-ID 1266779364

Станчев, Свилен (2014) Езикът като мост: за многоезичността, многоезичието и английския като lingua franca Сб. "Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация".

Станчев, Свилен (2013) 3. От традиционните категории към когнитивна перспектива в английската морфология [Nedelcheva, Sv. ENGLISH MORPHOLOGY – TRADITIONAL AND COGNITIVE PERSPECTIVE. Шумен: Университетско издателство, 2012.] сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 2, 2013. София: Аз Буки Национално издателство за образование и наука, МОМН.

Станчев, Свилен (2013) От традиционните категории към когнитивна перспектива в английската морфология. Чуждоезиково обучение : двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching. ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 2 (2013), с. 248-250. COBISS.BG-ID - 1255448036

Станчев, Свилен (2012) Einführung in die österreichische Landeskunde (für Studenten der Fachrichtungen Grundschulpädagogik mit Deutsch und Vorschulpädagogik mit Deutsch. V.Tarnovo: Ivis, 2011(рецензия на книга). сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 1, 2012. София: Аз Буки Национално издателство за образование и наука, МОМН

Станчев, Свилен (2012) Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация сп. "Проглас", кн. 2, 2012. В. Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2012.

Станчев, Свилен (2007) Pragmatics, word order and cross-reference: Some issues with pronominal clitics in Bulgarian Functional perspectives on grammar and discourse: In honour of Angela Downing. Amsterdam: John Benjamins, 233-256.

Станчев, Свилен (2001) Аспекти на (ин)транзитивността в българския и английския. Велико Търново: Университетско издателство, 2001. ISBN 954-524-285-X Велико Търново: Университетско издателство, 2001.

Станчев, Свилен (1997) Pragmatic functions and special sentence positions in Bulgarian Discourse and Pragmatics in Functional Grammar. John H. Connolly, Roel M. Vismans, Christopher S. Butler and Richard A. Gatward (eds.), 121 - 135. Berlin: Mouton de Gruyter.

Станчев, Свилен (1997) Прагматични аспекти на пасива в съвременния български и английски език и българското удвоено допълнение Проглас : филологическо списание. ISSN 0861-7902. - VI, 1-2 (1997), с. 159-165 COBISS.BG-ID - 1138962404

Станчев, Свилен (1993) Some observations on the order of constituents in Bulgarian Jan Nuyts, Georges de Schutter eds. Getting One's Words into Line. Functional Grammar Series, Vol. 5. Berlin - New York: Mouton De Gruyter, 1987. 33-44.

Станчев, Свилен (1990) Bulgarian se-constructions Mike Hannay and Elseline Vester (eds.). Working with Functional Grammar: Descriptive and Computational Applications (Functional Grammar Series 13), 1990. Dordrecht - Holland / Providence RI - USA: Foris Publications

Станчев, Свилен (1989) The Bulgarian Particle se in Reflexive Passive, Impersonal and Modal Constructions. Harald Weydt (ed.) Sprechen mit Partikeln. Berlin & New York: Walter de Gruyter, 1989, 703-712, ISBN 3-11-011532-8

Станчев, Свилен (1988) За възвратните по форма конструкции в българския език и техните английски съответствиия сп. "Чуждоезиково обучение" кн.3, 1988, 27-32

Станчев, Свилен (1987) За семантиката на някои думи за цвят в български и английски език сп. "Чуждоезиково обучение" кн. 2, 1987, 2-12

Стефанов, Стефан (2022) Ами ако най-големият експеримент с човешки същества в историята се окаже провал? https://chetilishte.com/rm/

Стефанов, Стефан (2022) Д-р Питър Маккъла: Официалният COVID наратив издиша https://chetilishte.com/%D0%B4-%D1%80-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%8A%D0%BB%D0%B0/

Стефанов, Стефан (2022) Думите като оръжие: Защо не бива да отстъпваме за местоименията https://conservative.bg/dumite-kato-orujie-zashto-ne-biva-da-otstupvame-za-mestoimeniata/

Стефанов, Стефан (2022) Защо вече не съм щатен професор в Университета на Торонто https://conservative.bg/jordan-peterson-zashto-veche-ne-sum-shtate-profesor-v-universiteta-v-toronto/

Стефанов, Стефан (2022) Лекът стана по-лош от болестта https://chetilishte.com/jbp/

Стефанов, Стефан (2022) Поведенческият контрол и краят на американската мечта https://chetilishte.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BC%D0%B5/

Стефанов, Стефан (2022) Революцията застигна и Джо Роугън https://conservative.bg/revolutsiata-zastigna-i-joe-rogan/

Стефанов, Стефан (2022) Ремикс или повторната употреба на намерен материал за творчески цели https://studialiteraria.eu/bg/archive/year-2021/issue-1/remiks-ili-povtornata-upotreba-na-nameren-material-za-tvorcheski-celi

Стефанов, Стефан (2021) Remix to Recycle: An “Environmentalist” Approach to Reusing Works В списание Global Conversations: An International Journal in Contemporary Philosophy and Culture, бр. 3 (2020), изд. 17.01.2021 г., http://philogc.org/vol-3/

Стефанов, Стефан (2021) Кога стават робство парите https://conservative.bg/koga-stavat-robstvo-parite/

Стефанов, Стефан (2019) The Bulgarian Reception of Jerzy Liebert: Bringing Him Out of the Shadows

Стефанов, Стефан (2019) Сам Харис. "Дрогите и смисълът на живота" Електронно списание "Литернет", бр. 1 (230). Връзка: https://liternet.bg/publish32/sam-haris/drogite.htm

Стефанов, Стефан (2019) Специализирани преводачески инструменти ИК "Фабер", ISBN 978-619-00-0926-9

Стефанов, Стефан (2017) Есе за марихуаната от Карл Сейгън Електронно списание "Литернет", бр. 4 (209). Връзка: http://liternet.bg/publish27/carlsagan/marihuana-mr.x.htm

Стефанов, Стефан (2017) Превод на текст, съдържащ програмен код STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS, VOL. 36/2 – 2017

Стефанов, Стефан (2015) Remix Practices: Augmenting Creativity in the 21st Century В сборник Comparative Studies in the Age of Globalization: Interdisciplinary Academic Seminar (под печат).

Стефанов, Стефан (2014) Bludné kořeny/Wayward Roots Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-4398-0.

Стефанов, Стефан (2014) Хенри Милър. "Колосът от Маруси" ИК "Колибри", ISBN: 978-619-150-461-9

Стефанов, Стефан (2013) Restrictive Remix: Political Censorship on Western Music in Communist Bulgaria in the 1960s – 1980s Varia Online, Tekstualia.com, 20.07.2013, http://tekstualia.pl/index.php?DZIAL=varia&ID=29

Стефанов, Стефан (2012) ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО сборник от Международна научна конференция по теория и практика на превода в памет на гл. ас. Даниела Димитрова Петрова, 24-25 ноември 2011 г., ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново: Фабер, 2012,

Стефанов, Стефан (2011) Бързо адажио: Самюъл Барбър в нов прочит Електронно списание Литературен свят, март 2011, брой 27, http://literaturensviat.com/?p=34729

Стефанов, Стефан (2011) Новата културна парадигма: затваряне Скобата на Гутенберг Електронно списание LiterNet, 06.03.2011, брой 3 (136). http://liternet.bg/publish3/sdstefanov/skobata-na-gutenberg.htm

Цонева, Петя (2022) Conrad's Artistic Returns: Perspectives on a Bulgarian Debut in Staging "Heart of Darkness" The Reception of Joseph Conrad in Europe, edited by Robert Hampson, Bloomsbury Publishing, 2022, pp. 261-276. ISBN 9781474241090

Цонева, Петя (2021) Bulgarian Literature as World Literature, edited by Mihaela P. Harper and Dimitar Kambourov (Review Essay) VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, vol. 5, no. 1, 2021, pp. 89-98. ISSN 2603-3070. [ERIH PLUS], [Open Academic Journals Index (OAJI)], [CEEOL]. COBISS.BG-ID - 1284596452.

Цонева, Петя (2021) Белият час Цонева, Петя, 1980- = Coneva, Petja, 1980- Вид на материала - поезия Издателство и производство - София : Библ. България, 2021 Език - български ISBN - 978-619-7456-44-8 COBISS.BG-ID - 46953480 Белият час Цонева, Петя, 1980- = Coneva, Petja, 1980- Вид на материала - поезия Издателство и производство - София : Библ. България, 2021 Език - български ISBN - 978-619-7456-44-8 COBISS.BG-ID - 46953480

Цонева, Петя (2019) "Conrad’s Artistic Returns: Perspectives on a Bulgarian Debut in Staging Heart of Darkness" Yearbook of Conrad Studies, vol. XIV

Цонева, Петя (2019) "Perspectives on Migrant Homelessness in Salman Rushdie's novel The Satanic Verses" VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, vol. 3, nr 1, 2019, pp. 26-41. ISSN 2603-3070. COBISS.BG-ID - 49936392

Цонева, Петя (2019) "The "Passing Clouds" of Nationalism in Anthea Nicholson and Kapka Kassabova: Cross-Border Recollection of Political Trauma." University of Bucharest Review, vol. IX, no. 1, 2019, pp. 75-82. ISSN 2069 – 8658. [SCOPUS]; https://rb.gy/qwqo0u

Цонева, Петя (2019) “Сърцето на мрака“ – идеи и решения на първата българска постановка“. В съавторство с Маргрета Григорова. Сп. „Проглас“, т.28, бр. 1, 2019, с. 35-46, ISSN: 2367-8585 (Web); ISSN 0861-7902. Print. Web. [ERIH PLUS], [CEEOL],[ResearchBib], [DRJI], [WorldCat].COBISS.BG-ID - 45882376 сп. "Проглас" на ВТУ

Цонева, Петя (2019) Дори да няма врата. София: Фондация "Буквите", 2019. ISBN 978-619-154-331-1. Print.

Цонева, Петя (2018) "Writing "Like a Drawing Compass": Cross-Cultural Negotiations in Elif Shafak's Novel Honour." Global Conversations: An International Journal in Contemporary Philosophy and Culture, vol. 1, no. 1, 2018, pp. 97-103. ISSN 2434-5687.

Цонева, Петя (2018) “Air as a Broken Mirror. Beginnings and Ends in Salman Rushdie’s Novel The Satanic Verses.” Срещи с погледа на Запада: сравнения, рецепции, преводи: юбилеен сборник в чест на проф. дфн Татяна Стойчева. ред. Мухарска, Ралица Емилова, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018. Стр. 161-176. ISBN 978-954-07-4409-4. COBISS.BG-ID-1285651940. Print. Sofia University Press “St Kliment Ohridski”

Цонева, Петя (2018) “Perspectives on the Contemporary Bulgarian Cultural Space: Conrad, Bulgarians and the Sea”, co-authored with Margreta Grigorova. Conrad: Eastern and Western Perspectives. Joseph Conrad’s Authorial Self Polish and Other, ed. By Wiesław Krajka. Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin and Columbia University Press, New York. ISBN 978-83-227-9056-4. Print. Web. Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin and Columbia University Press, New York, 2018, pp. 351-387.

Цонева, Петя (2018) Negotiating Borderlines in Four Contemporary Migrant Writers from the Middle East (Договаряне на гранични линии. Поглед към четирима писатели-мигранти от Близкия Изток). Cambridge Scholars Publishing, 2018. ISBN (10) 1-5275-1606-7; ISBN (13) 978-1-5275-1606-9. Print. Web. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing

Цонева, Петя (2018) Review of Suman Gupta. Philology and Global English Studies. Retracings. VTU Review: Studies of Humanities and Social Sciences, vol. 2, no. 1, 2018, pp. 89-90, ISSN 2603-3070. Print. Web. сп. VTU Review: Studies of Humanities and Social Sciences

Цонева, Петя (2017) “Postcolonial Modernity in the Middle East. Literary Models of Border Crossing.” Modernism in Literature. Environment, Themes, Names. Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2017, pp. 122-130, ISBN 978-9941-13-586-6; ISSN 1987-5363. Print. Сборник Modernism in Literature. Environment, Themes, Names. Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, Тбилиси, Грузия

Цонева, Петя (2017) “Огледала и обърнати образи: постколониални аспекти на бездомността в два романа от Салман Рушди”. Сп. „Проглас“, т.26, бр. 1, 2017, с. 26-32, ISSN: 2367-8585 (Web) ISSN: 0861-7902 (Print).[ERIH PLUS], [CEEOL],[ResearchBib], [DRJI], [WorldCat]. COBISS.BG-ID - 1288426468 Списание "Проглас", издание на ВТУ

Цонева, Петя (2017) Review of Plamen Gaptov, Maria Georgieva and Jonathan McCreedy, eds. Ireland-Europe. Cultural and Literary Encounters. VTU Review: Studies of Humanities and Social Sciences, vol. 1, no. 1, 2017, pp. 87-88, ISSN 2603-3070. Print. Web. VTU Review: Studies of Humanities and Social Sciences

Цонева, Петя (2015) “Oral Tradition and Native American Writing. The Case of Louise Erdrich.” Tradition and Contemporary Literature, edited by Irma Ratiani, Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2015, pp. 356-366, ISBN 978-9941-13-479-1; ISSN ISSN 1987-5363. Print. Сборник Tradition and Contemporary Literature, Тбилиси, Грузия

Цонева, Петя (2015) “Waterways and Air Lanes: Spaces of Transition in Joseph Conrad, Antoine de Saint-Exupéry and Salman Rushdie.”Yearbook of Conrad Studies, vol. 10, 2015, pp. 95-102, ISSN 1899-3028; e-ISSN 2084-3941. Print. Web.[Index Copernicus International], [CEJSH], [CEEOL], [MLA], [ERIH PLUS], [ProQuest], [EBSCO Publishing]. Списание Yearbook of Conrad Studies, Краков, Полша

Цонева, Петя (2014) “The Crumbling House, the Exploding Planet, the Invading Desert: Topoi of Decay in Antoine de Saint-Exupery.” Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013, ред. Бонджолов, Хр., Стоян Буров и др. Велико Търново, 2014, pp. 385-391, ISBN 978-954-524-975-4. COBISS.BG-ID - 1274191588. Web. Юбилейна конференция, ВТУ

Цонева, Петя (2014) “The Sea as Moving Threshold. Spaces of Transition in Joseph Conrad.” National Literatures and the Process of Cultural Globalization, edited by Irma Ratiani, Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2014, pp. 137-146, ISBN 978-9941-0-7221-5. Print. Сборник National Literatures and the Process of Cultural Globalization, Тбилиси, Грузия

Цонева, Петя (2013) “‘The Ground beneath Our Feet’: Reworking the Myth of Flying in Salman Rushdie’s Fiction.”Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting, edited by Evgenia Pancheva, Christo Stamenov et al., “St. Kliment Ohridski” UP, 2013, pp. 232-238, ISBN 978-954-07-3500-9. COBISS. BG-ID-1260428004. Print. Сборник Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting, СУ

Цонева, Петя (2013) “Within Reach of the Nobel Prize: the Role of the Media in Salman Rushdie’s Life and Writing.” Нобеловата награда за литература – мост между културите (The Nobel Prize in Literature: A Bridge between Cultures), edited by Ludmilla Kostova, Vladimir Sabourin et al., Ivis, 2013, pp. 326-333, ISBN 978-954-2968-48-1. COBISS-BG-ID-1263599844.Print. Сборник Нобеловата награда за литература - мост между културите, ВТУ

Цонева, Петя (2013) Review of Grigorova, Margreta. Joseph Conrad Korzeniowski: The Creator as Seafarer. Yearbook of Conrad Studies, vol. 8, 2013, pp. 139-142, ISSN 1899-3028; e-ISSN 2084-3941. Print. Web.[Index Copernicus International], [CEJSH], [CEEOL], [MLA], [ERIH PLUS], [ProQuest], [EBSCO Publishing]. Списание Yearbook of Conrad Studies, Полша

Цонева, Петя (2012) “Perspectives on Home and Homelessness in Antoine de Saint-Exupéry and Salman Rushdie.” Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, edited by Ludmilla Kostova, Iona Sarieva and Mihaela Irimia. Veliko Tarnovo, “St. Cyril and St. Methodius” UP, 2012, pp. 149-159, ISBN 978-954-524-858-0. COBISS.BG-ID-1248858084.Print. Web. Сборник Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, ВТУ

Цонева, Петя (2010) С крило на земята. УИ "Св. Климент Охридски", София, 2010. ISBN 978-954-07-3109-4; COBISS.BG-ID - 1236652004 УИ "Св. Климент Охридски", София. ISBN 978-954-07-3109-4; COBISS.BG-ID - 1236652004

Цонева, Петя (2009) “Promoting Cultural Studies in the Bulgarian University Context in the 1990s: Notes on Educational Practice.” English Studies on This Side. Post-2007 Reckonings, edited by S. Gupta and M. Katsarska, Plovdiv University Press, 2009, pp. 165-179, ISBN 978-954-423-568-0. COBISS.BG-ID - 1232008932. Print. Web. Сборник English Studies on This Side. Post-2007 Reckonings, Пловдивски университет

Цонева, Петя (2008) “Metamorphosis and Identity Construction in Salman Rushdie’s The Satanic Verses.” University of Bucharest Review, edited by Radu Surdulescu, Bucharest University Press, vol. 10, no. 1, 2008, pp. 47-52, ISSN 1454-9328.Print. ISSN 2069 – 8658.Web.[EBSCO Publishing], [CEEOL], [MLA], [WorldCat]. University of Bucharest Review, Румъния

Чакърова, Адриана (2017) LOOKING AT THE FUTURE - DYSTOPIA AND PESSIMISM IN THE TIME MACHINE BY HERBERT WELLS

Чакърова, Адриана (2016) Unawareness, Control and Power Relations in the time Machine by H. Wells

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/