Публикации Катедра "Романистика" / Department of Romance Languages


Генчева, Грета (2019) Алесандро Айрес, Италианската автобиография в разказите на Густав Херлинг-Груджински: Глава I "Кулата", началото на новия творчески път на Густав Херлинг-Груджински и Аоста (Превод от италиански език) Литературен вестник брой 19, 22-25.05.2019, стр.10

Генчева, Грета (2019) Алесандро Айрес, Италианската автобиография в разказите на Густав Херлинг-Груджински: Глава III "Венециански портрет" като художествен автопортрет на Густав Херлинг-Груджински и Аоста (Превод от италиански език) Литературен вестник брой 19, 22-28.05.2019, стр.19

Генчева, Грета (2015) Tradurre per specializzare. Издателство „Ай анд Би”, Велико Търново, 2015, 159 с., ISBN 978-954-9689-86-0, в съавторство.

Генчева, Грета (2013) Топалова, Таня, Italiano dell’ufficio Издателство „I&B” Ltd, 2013, Велико Търново, 47 с., ISBN 978-954-9689-81-5 Генчева, Грета – редактор

Генчева, Грета (2012) Езиковата игра при превода на заглавия на публицистични текстове Сборник от Международната научна конференция “Теория и практика на превода”. Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2012, с. 289 – 295, ISBN 978-954-400-671-6; в съавторство с Таня Топалова

Генчева, Грета (2011) Approfondire l’italiano. Издателство „I&B” Ltd, Велико Търново, 2011, 218 с., ISBN 954-9689-07-7, в съавторство.

Генчева, Грета (2011) Основни характеристики на специализираните текстове в италианския език Сборник от конференция „Паисий Христов – една кариера в служба на словото"; Издателство „Фабер”, ВеликоТърново, 2011, с. 159 – 165, ISBN 978-954-400-472-9

Генчева, Грета (2010) Дуранти, Фабрицио, Лекарят, моят приятел Издателство "Колибри", София, 2010, 189 с., ISBN 978-954-529-815-8

Генчева, Грета (2008) Италианска граматика Издателство "Колибри", София, 2008, 330 с., ISBN 978-954-529-633-8

Ернандес, Луис-Густаво (2004) «Как да използваме дидактическите материали при практическото обучение на чужд език», Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Унив. изд., 2004

Ернандес, Луис-Густаво (2004) . «Средствата за масова информация и неправилното използване на испанския език в тях» Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Унив. изд

Ернандес, Луис-Густаво (2004) “Език и културна идентичност” /в съавторство с Д. Контрерас/, сб. Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Унив. изд., 2004

Кирилова, Веска (2021) FUNCTIONAL SUBSTITUTION OF A NASAL VOWEL WITH A NASAL VOWEL IN THE SPOKEN LANGUAGE OF FRENCH/ ФУНКЦИОНАЛНА СУБСТИТУЦИЯ НА НОСОВА С НОСОВА ГЛАСНА В УСТНАТА ПРАКТИКА НА ФРЕНСКИЯ ЕЗИК PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2021, volume 60, book 11.1./ Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, том 60, серия 11.1, 2021, сс. 146-151.

Кирилова, Веска (2021) Функционална субституция на гласните [i] и [и] в устната практика на френския и на българския език STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS VOL. 40/1 2021, В. Търново, 203-215.

Кирилова, Веска (2021) Функционална субституция на средните гласните [e-ɛ] и на широката гласна [e] в устната практика на френския и българския език сп. Проглас, Том 30, бр.1, В. Търново: Изд. на ВТУ, 2021, с. 26-34. ISSN 0861-7902 on line: http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol30/iss1/

Кирилова, Веска (2020) Функционална метатеза в устната практика на френския и българския език/Functional Metathesis in the Oral Practice of the French and Bulgarian Languages Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, том 59, серия 11.1., 2020, с. 20-26. ISSN 1311-3321 (print) ISSN 2535-1028 (CD-ROM) ISSN 2603-4123 (on-line)

Кирилова, Веска (2020) Функционална субституция на неафрикатен с африкатен обструент в устната практика на френския и българския език сп. Проглас, В. Търново: Изд. на ВТУ, 2020, том 29, бр.2, с. 127-135, ISSN: 0861-7902 (Print), ISSN: 2367-8585 (Online)

Кирилова, Веска (2019) Функционална субституция между орална и носова гласна (френски – български език) сп. Проглас, В. Търново: Изд. на ВТУ, 2019, том 28, бр.2, с. 291-298, ISSN: 0861-7902 (Print), ISSN: 2367-8585 (Online)

Кирилова, Веска (2019) Функционална субституция на носова гласна с друга носова гласна в устната практика на френския език Studia phililogica universitatis velikotarnovensis , В. Търново, 2019

Кирилова, Веска (2018) Entre Beckett et moi. V. Choumélov Алманах „Думите“, Бургас: ИК „“Конфедерация на българските писатели“, 2018, бр. 1, с. 314-315, ISBN 978-619-7411-06-5. COBISS.BG-ID 1286766052

Кирилова, Веска (2018) Ненормативна субституция на веларните съгласни [k, g, ŋ] и [к, г, х] в устната практика на френския и българския език STUDIA FILOLOGICA, В. Търново, 2018, сс 135-146.

Кирилова, Веска (2018) Ненормативна субституция на проходните съгласни [s], [z] и [с], [з] в устната практика на френския и българския език В. Търново

Кирилова, Веска (2018) Случаи на ненормативна субституция на френските полусъгласни [j, ɥ, w] и на българската съгласна [й] в устната практика на френския и българския език. Годишник на департамент "Романистика и германистика", 2018, т. 4, c. 15-31, Online ISВN 978-619-233-023-1 Идентификационен номер: 21463

Кирилова, Веска (2017) Ненормативна консонантна субституция на звук по признака звучност/беззвучност в устната реч на френския и българския език - В: Нено Неделчев в науката за Българите, сб. в чест на проф. д-р Нено Неделчев по случай неговата 70-годишнина, В. Търново: Изд. „Ивис“, 2017, с. 300-313, ISBN 978-619-205-070-2. COBISS.BG-ID 1282153188

Кирилова, Веска (2017) Ненормативна субституция на затворената гласна [u]/[у] в устната практика на френския и в българския език -В: Нено Неделчев в науката за Българите, сб. в чест на проф. д-р Нено Неделчев по случай неговата 70-годишнина, В. Търново: Изд. „Ивис“, 2017, с. 313-322, ISBN 978-619-205-070-2. COBISS.BG-ID 1282153188

Кирилова, Веска (2017) Ненормативна субституция на преградните съгласни [t, d] и [т, д] с носова съгласна в устната практика на френския и българския език Известия, 2017, кн. Х, год Х, Научен център „Св. Дазий Доростолски“ към Филиала на РУ „Ангел Кънчев“ в Силистра, Изд. център на РУ, с.134-143, ISBN1313-7395.

Кирилова, Веска (2017) Ненормативна субституция на средните гласни [O], [Ɔ] и на широката гласна [O] в устната практика на френския и българския език Studia phililogica universitatis velikotarnovensis, 2017, т. 36(1), В. Търново: УИ“Св.св. Кирил и Методий“, с. 93-102. ISSN: 2534-9236 (Online). ISSN: 2534-918X (Print). COBISS.BG-ID 1277647332

Кирилова, Веска (2017) Случаи на ненормативна субституция на носовите съгласни [m, n, ɲ, ŋ] и [м, н] в устната практика на френския и българския език Годишник на департамент "Романистика и германистика", 2017, т. 3, Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на проф. Павлина Стефанова д.н. София: Изд. на НБУ, с. 13-24. Online ISBN 978-954-535-993-4. COBISS.BG-ID 1283258596

Кирилова, Веска (2016) Ненормативна епентеза на вокална и консонантна дължина в устната реч на френския и българския език Годишник на департамент „Романистика и германистика“, 2016, т. 2. София: Изд. на НБУ. Online ISSN 1313-7875 Идентификационен номер: 21122

Кирилова, Веска (2016) Прояви на ненормативна епентеза на глайдове в устната реч на френския и българския език – В: Trees of knowledge: roots and roots. Essays in Honour of Michael Grancharov. Пловдив: ПУ„Паисий Хилендарски“, 2016, с. 104-114, ISBN 978-619-202-203-7. COBISS.BG-ID 1282656228

Кирилова, Веска (2015) Дискурсни особености на устната спонтанна реч на фонетично ниво. – В: В началото бе словото... Сб. в чест на проф. Мария Китова-Василева, д.н. София: Изд. на НБУ, 2015, с. 207–221, ISBN 978–954–535–870–8. COBISS.BG-ID 1272909540.

Кирилова, Веска (2015) Проява на ненормативна епентеза на преградните съгласни [t], [d] и [т], [д] в устната практика на френски и български език Годишник на департамент „Романистика и германистика“, 2015, т. I. Юбилейно издание в чест на 70-годишнината на доц. д-р Анушка Леви, София: Изд. на НБУ, с. 136–148, ISBN 978–954–535–758–892–0. COBISS.BG-ID 1278214628

Кирилова, Веска (2015) Прояви на ненормативна епентеза в устната реч на френския и българския език В. Търново: Изд. „Ивис”, 2015, 220 c. ISBN 978-619-205-020-7. COBISS.BG-ID 1273420516

Кирилова, Веска (2014) Changements phonétiques non normatifs de segments consonantiques dans la pratique orale de la langue française et bulgare Сб. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. Декември 2012. Ред. С. Станчев, В. Белчева, С. Киримбу, А. Бабру-Киримбу, В. Стоянова, П. Вълчева, Г. Върлинкова. В. Търново: Изд. “ИВИС”, 2014, с. 263–270, ISBN 978–954–2968–77–1.COBISS.BG-ID 1267736292

Кирилова, Веска (2011) Elision des segments consonantiques [l-r] – [л-р] dans la langue orale spontanée française et bulgare Сб. от научна конференция „Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи“, Велико Търново, 2010 г. Ред. С. Станчев, С. Грудкова, В. Стоянова, Я. Коева, В. Белчева. В. Търново: Изд. „Ивис“, 2011, с. 82-101. ISSN 978-954-2968-18-4. COBISS.BG-ID 1249131492

Кирилова, Веска (2011) Lexique nominal, II partie В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 264 c., ISBN 978-954-524-787-3. COBISS.BG-ID 1229386468

Кирилова, Веска (2011) Réflexions sur l’élision des segments consonantiques palato-vélaires [K-G],[К-Г] dans la langue orale spontanée française et bulgare - В: Професор д-р Върбан Вътов 70 години: юбилеен сборник. В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 243–257, ISBN 978–954–524–810–8. COBISS.BG-ID 1246114788

Кирилова, Веска (2011) Еlision des segments consonantiques bilabiaux [b-m] – [б-м] dans la langue orale spontanée française et bulgare – В: Паисий Христов – една кариера в служба на словото, Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов. В. Търново : Изд. “Фабер”, 2011, с. 124–132, ISBN 978–954–400–472–9.COBISS.BG-ID 1237702372

Кирилова, Веска (2011) Сборник с материали за подготовка на кандидатстудентския изпит по френски език В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 116 с., ISВN 978–954–524–790–3. COBISS.BG-ID 1238081252

Кирилова, Веска (2010) Elision du segment consonantique [v] – [в] dans la langue orale spontanée française et bulgare Сб. от конф. "Теория и практика на съвременното чуждоезиковото обучение". Ред. С. Станчев, С. Грудкова, В. Стоянова, Я. Коева, В. Белчева. В. Търново: Изд. “ИВИС”, 2010, с. 53–67, ISBN: 978–954–8387–87–3. COBISS.BG-ID 1239647972

Кирилова, Веска (2010) Réflexion sur l’élision des segments consonantiques [t-d-n] – [т-д-н] dans la langue spontanée française et bulgare Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, т.31(1). В. Търново : УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, с. 297–319, ISSN 0204–6369. COBISS.BG-ID 1248949476

Кирилова, Веска (2010) Réflexions sur le rôle de la loi du moindre effort articulatoire lors de la troncation des mots dans la langue spontanée française et bulgare – В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80 годишнина, В. Т-во: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 129–141, ISBN 978–954–524–724–8. COBISS.BG-ID 1234359524

Кирилова, Веска (2009) Elision de quelques segments vocaliques dans la langue parlée spontanée française et bulgare Сб. от конф. "Съвременно образование и чужд език". Май 2008. Ред. Б. Питев, Д. Питева. В. Търново : “ Астарта”, 2009, с. 22–35, ISBN: 978–954–350–084–0. COBISS.BG-ID 1233468900

Кирилова, Веска (2009) Réflexions sur l’acquisition de la compétence socioculturelle en langue étrangère. – В: 45 години Филологически факултет. В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 17–26, ISBN: 978 – 954 – 524 – 673 – 9. COBISS.BG-ID 1230260196

Кирилова, Веска (2008) Le message publicitaire – réception, décodage, persuasion et adhesion Сб. от конф. "Съвременно образование и чужд език", май 2007. Ред. Г. Върлинкова, В. Стоянова, М. Христова. В. Търново: “ Астарта”, 2008, с. 171–180, ISBN: 1313 – 4086. COBISS.BG-ID 1233468900

Кирилова, Веска (2008) Lexique nominal. I partie В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 296 с., ISBN 978 – 954 – 524 – 657 – 9. COBISS.BG-ID 1229386468

Кирилова, Веска (2007) Случаи на фонетична интерференция при обучението по френски език Сб. от конф. ""Съвременно образование и чужд език, май 2006. Ред. А. Иванова, М. Аврамова, С. Грудкова, М. Христова. В. Търново: Изд. Астарта, 2007, с. 113–121, ISBN: 978 – 954 – 350 – 36 – 9. COBISS.BG-ID 1244115684

Кирилова, Веска (2005) За декодирането на някои поговорки във френски, испански и български език La théorie opérative et les études littéraires et linguistiques. A la mémoire de Christo Todorov. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 97–105, ISBN: 954 – 524 – 468 – 2. COBISS.BG-ID 1044244708

Кирилова, Веска (2005) Произнасяне на абревиатурите във френски, испански и български език La théorie opérative et les études littéraires et linguistiques. A la mémoire de Christo Todorov В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 91–97, ISBN: 954 – 524 – 468 – 2. COBISS.BG-ID 1044244708

Кирилова, Веска (2004) Ортографична интерференция на / J / във френски и испански език Сб. от конф. "Съвременно образование и чужд език". Октовмри 2003. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 84–88, ISBN– 954–8324–52–0. COBISS.BG-ID 1043593700

Кирилова, Веска (2003) За някои звукоподражателни думи във френски, испански и български език Сб. от конф. "Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език". Научна конференция в чест на Международната година на езиците, 15-17 май 2001. Ред. Б. Борисова, Д. Генова, К. Бонева, К. Стоянова, Я. Коева. В. Търново: УИ „Св св. Кирил и Методий“, 2003, с. 168–175, ISBN: 954 – 524 – 377 – 5. COBISS.BG-ID 1041660900

Кирилова, Веска (2000) Donne-moi ta main… et prends lа mienne… Сборник с материали за кандидатстудентския изпит по френски език – 10 варианта за изпита по френски език В.Търново: Изд. “Слово”, 2000, 80 с., ISBN 954 439 625-Х. COBISS.BG-ID 1035381988

Кирилова, Веска (2000) Идеогенетични основи на адиективалната синтагма Сб. от конф. "Лингвистика на литературния текст и теория на литературата". Международна научна конференция 23-25 октомври 1998. В памет на доц. Хр. Тодоров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2000, с.300-314, ISBN 954 – 524 – 229 – 9. Идентификационен номер: 13555

Кирилова, Веска (1999) Brèves: Actualités de la nouvelle. Nouvelles bulgares, № 58 Франция. Villelongue d’Aude: Ed. Atelier du Gué, 1999, 116 р. ISBN-13: 978-2913589049. Линк към списание "Brèves", № 58: https://www.amazon.co.uk/Veska-Kirilova/e/B00DPYT49Q%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share

Кирилова, Веска (1999) Etats d’âme. Guéno Motchoukov В. Търново: Изд. „ПАН-ВТ“, 1999, с. 36, ISBN 954 9507 61–0.

Кирилова, Веска (1998) Видове отношения в субстантивните подчинителни непредикативни словосъчетания във френски, испански и български език Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, В. Търново, 1998, кн. 62. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ, с. 280–288, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146740196

Кирилова, Веска (1998) Към класификацията на обстоятелственото пояснение за време във френския и българския език. Проглас, 1998, бр. 1. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 141–149, ISSN 0661–7902. COBISS.BG-ID 1142462180

Кирилова, Веска (1998) Някои случаи на категориална конверсия при образуване на прилагателните имена във френски, испански и български език Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, 1998, кн. 62. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ, с. 267–274, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146740452

Кирилова, Веска (1997) За някои случаи на употреба на определителния член със съществителните имена във френски, испански и български език. Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, 1997, кн. 51. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ. с. 193–202, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146306276.

Кирилова, Веска (1997) Към класификацията на обстоятелственото пояснение за място в българския и френския език Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, 1997, кн. 51. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ, с. 209–218, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146308836

Кирилова, Веска (1997) Общи случаи на категориална конверсия при образуване на съществителни имена във френския, испанския и българския език Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, 1997, кн. 51. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ, с. 202–209, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146306532

Кирилова, Веска (1994) За някои грешки при усвояване на употребата на френските предлози Сб. от конф. "La langue et la littérature françaises dans la civilisation mondiale", Colloque international organisé par le Département de Langues et de Littératures Romanes de l’Université “Sts Cyrille et Méthode » de V. Tirnovo. du 5 au 7 Novembre 1992, 1994, с. 361-369, ISBN: 9954 – 524 – 087 - 3. COBISS.BG-ID 1027221732

Кирилова, Веска (1992) Тайните на Марсилия. Е. Зола София: Тренев& Тренев, 1992, 328 с., ISBN 954–06–0039–1.

Кирилова, Веска (0) FUNCTIONAL SUBSTITUTION OF A NASAL VOWEL WITH A NASAL VOWEL IN THE SPOKEN LANGUAGE OF FRENCH/ ФУНКЦИОНАЛНА СУБСТИТУЦИЯ НА НОСОВА С НОСОВА ГЛАСНА В УСТНАТА ПРАКТИКА НА ФРЕНСКИЯ ЕЗИК Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”- Филиал Силистра том 60, серия 11.1, сс. 146-151.

Кирилова, Веска (0) FUNCTIONAL SUBSTITUTION OF A NASAL VOWEL WITH A NASAL VOWEL IN THE SPOKEN LANGUAGE OF FRENCH/ ФУНКЦИОНАЛНА СУБСТИТУЦИЯ НА НОСОВА С НОСОВА ГЛАСНА В УСТНАТА ПРАКТИКА НА ФРЕНСКИЯ ЕЗИК PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 60, book 11.1. Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”- Филиал Силистра том 60, серия 11.1

Кирилова, Веска (0) FUNCTIONAL SUBSTITUTION OF A NASAL VOWEL WITH A NASAL VOWEL IN THE SPOKEN LANGUAGE OF FRENCH/ ФУНКЦИОНАЛНА СУБСТИТУЦИЯ НА НОСОВА С НОСОВА ГЛАСНА В УСТНАТА ПРАКТИКА НА ФРЕНСКИЯ ЕЗИК PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 60, book 11.1., сс. 146-151. Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”- Филиал Силистра

Кирилова, Веска (0) Фонологични аспекти на проява на закона за минималното артикулационно усилие в устната спонтанна реч на френски и български език, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Диплома № ВТ-14 4-0075, издадена на 25 юни 2014.

Кирилова, Веска (0) Функционална субституция на неафрикатен с африкатен обструент в устната практика на френския и българския език В. Търново, сп. Проглас (2020), т. 29, бр. 2

Кирилова, Веска (0) Функционална субституция на неафрикатен с африкатен обструент в устната практика на френския и българския език В. Търново, сп. Проглас (2020), том 291 бр.2

Ковачева, Райна (2021) Динозаврите, Еманюел Льопти ИК Пан, София, ISBN 9786192403287

Ковачева, Райна (2021) Човешкото тяло, Кати Франко ИК Пан, София, ISBN 9786192404871

Ковачева, Райна (2020) Андрей Букурещлиев, Бетовен, Квартети Изд. Ориндж Фактори, София, ISBN 978-619-90874-0-4, ISBN 978-619-90874-1-1

Ковачева, Райна (2020) Андрей Букурещлиев, Слово за Бетовен сп. Хемус, бр.77 - 2/2020 (с.9-19), FesztNet Kft., Будапеща, ISSN 1216-2590

Ковачева, Райна (2020) Динозаври и други изчезнали животни, Еманюел Пароасиен ИК Пан, София, ISBN 9786192402341

Ковачева, Райна (2020) Космосът, Еманюел Льопети ИК Пан, София, ISBN 9786192402211

Ковачева, Райна (2018) Археологията, Жак Бомон Издателска къща ПАН, София

Ковачева, Райна (2018) Средновековието, Кристин Сание Издателска къща ПАН, София

Ковачева, Райна (2011) Lexique nominal, Deuxième partie Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново

Ковачева, Райна (2011) Сборник с материали за подготовка на кандидатстудентския изпит по френски език Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”В. Търново

Ковачева, Райна (2008) Lexique nominal, Première partie Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново

Ковачева, Райна (2002) Exercices de morphosyntaxe française Издателство Бойка, В. Търново

Ковачева, Райна (2001) Les simulations globales en tant que support méthodologique dans l’enseignement du FLE Сборник от конференция “Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език”

Ковачева, Райна (1995) "Nikola Petkov et la formation du Comité national du Front populaire", М. Минчев Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, сп. Ouvertures

Коева, Анна (2021) 200 dictados en español: Colección de dictados con reglas de acentuación y ortografía Велико Търново: Фабер, 2021 - с. 338. ISBN 978-619-00-1319-8

Коева, Анна (2021) El mundo vegetal: Libro de vocabulario temático con ejercicios prácticos В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2021. - 128 с. ISBN 978-619-208-256-7

Коева, Анна (2016) El cine en las aulas: una herramienta indispensable para la inmersion en el mundo de los hispanohablantes. Propuestas de actividades para trabajar a partir de series populares Сборник „Език, култура и лингводидактика” на Департамента за езиково обучение, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", Изд. "Ивис", Велико Търново, 2016 - с. 129-136. ISBN 978-619-205-024-5

Коева, Анна (2013) El hombre y su entorno, primera parte Велико Търново: Фабер, 2013 - с. 126. ISBN 978-954-400-978-6

Коева, Анна (2012) El mundo de las plantas Велико Търново: Фабер, 2012 - с. 86. ISBN 978-954-400-736-2

Коева, Анна (2011) El mundo de los animales Велико Търново: Фабер, 2011 - с. 92. ISBN 978-954-400-515-3

Коева, Анна (2011) El texto literario en la clase de espanol como lengua extranjera: propuestas y modelos de uso Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма – теория, практика, перспективи: Научна конференция. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", Изд. "Ивис", Велико Търново, 2011 - с. 267-277. ISBN 978-954-2968-18-4

Константинова, Микрула (2018) Френско-Български и Българо-Френски речник (15 000 думи) Изд. Скорпио

Константинова, Микрула (2015) La traduction pratique dans l’enseignement universitaire годишник на департамент „Романистика и германистика" към НБУ, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Анушка Леви

Константинова, Микрула (2011) La traduction littéraire et le cadre culturel сборник от международната конференция в чест на проф. дфн Паисий Христов

Константинова, Микрула (2011) Помагало с материали за кандидатстудентския прием по френски език Издателство на ВТУ

Константинова, Микрула (2009) Френско-български речник в два тома Изд. Габеров

Константинова, Микрула (2002) Френско-Български и Българо-Френски речник (608 стр.) Изд. Габеров

Константинова, Микрула (2001) La France contemporaine - civilisation Изд. Бойка

Константинова, Микрула (1999) Френско-български речник (1336 стр.) Изд. Габеров

Милчева, Амелия (2020) „Кралят, кръстоносецът и човекът Луи IX според Жоанвил – ценности и емоции“ сп. „Проглас“, 2020, том 29, кн. 1, с. 76-85. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print)

Милчева, Амелия (2018) „Ценности и емоции във френския роман в проза от XIII век „Търсенето на Светия Граал““ Паисиеви четения 2018, Пловдив, 8-10 ноември 2018 г., Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, Филология, том 56, кн. 1, сб. Б, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2018, с. 250-260. ISSN 0861-0029

Милчева, Амелия (2016) "За някои емоции на Ланселот във френския роман от ХIII век "Ланселот в проза" Паисиеви четения 2016, Пловдив, 10-11 ноември 2016 г., Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, Филология, том 54, кн. 1, сб. Б, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2016, с. 193-205. ISSN 0861-0029

Милчева, Амелия (2016) „Отново за емоциите в западноевропейската средновековна култура” Електронно списание LiterNet , 21.11.2016, № 11 (204) http://liternet.bg/publish30/amelia-milcheva/za-emociite.htm [Инд./Реф. в: CiteFactor]

Милчева, Амелия (2015) „Интеркултурни взаимодействия и диалогизъм в някои романи на Лоран Гунел” Паисиеви четения 2015, Пловдив, 29-31 октомври 2015 г., Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, Филология, том 53, кн. 1, сб. Б, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2015, с. 251-262. ISSN 0861-0029

Милчева, Амелия (2015) „Романите на Лоран Гунел и Просвещението на ХХІ век” Електронно списание LiterNet , 30.10.2015, № 10 (191) http://liternet.bg/publish30/amelia-milcheva/loran-gunel.htm [Инд./Реф. в: CiteFactor]

Милчева, Амелия (2015) „Топоси за болест и тяхната символика в няколко френски артуровски романа от ХІІ-ХІІІ в.” „Болестта в литературата. Сборник доклади от Национална научна конференция”, Бургас, 27 юни 2015 г., издателство „Либра Скорп” , Бургас, 2015, с. 129-138. ISBN 978-954-471-291-4

Милчева, Амелия (2013) „В началото бе Кръглата маса” Паисиеви четения 2013, Пловдив, 10-12 октомври 2013 г., Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, Филология, том 51, кн. 1, сб. В, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013, с. 169-181. ISSN 0861-0029

Милчева, Амелия (2011) „Самотата и иронията на Мерлин според Мишел Рио” сб. „Паисий Христов – една кариера в служба на словото”, Издателство „Faber”, В.Търново, 2011, с. 294-304. ISBN 978-954-400-472-9

Милчева, Амелия (2011) Шарл Кустий „Една история на университетското плагиатство” сп. „Език и литература”, 2011, кн. 1-2, с. 202-215. Print ISSN 0324-1270

Милчева, Амелия (2009) „Литературните митове за Мерлин, крал Артур и Граала – топика и оригиналност на интерпретациите в няколко текста от ХІІ-ХІІІ век” Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2009, 154 стр. ISBN 978-954-524-687-6

Милчева, Амелия (2007) „Autour de la Table Ronde et au-delà du royaume d’Arthur” „L’idée de frontière dans les littératures romanes”, Actes du Colloque international organisé par le Département d’Etudes romanes de l’Université de Sofia „Saint Clément d’Ohrid”, Sofia, 25 – 27 février 2005, Presses universitaires de Sofia „Saint Clément d’Ohrid”, Sofia, 2007, p. 78-85. ISBN 978-954-07-2514-7 [Инд./Реф. в: JSTOR]

Милчева, Амелия (2006) „Реликвите на Константинопол и Граалът – повествование в проза, достоверност и многозначност” сп. „Проглас”, 2006, кн. 2, с. 130-137.ISSN: 0861-7902 (Print) ISSN: 2367-8585 (Online) [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Милчева, Амелия (2005) „Митът за крал Артур и неговите трансформации във френския роман в проза от XIII век „Смъртта на крал Артур”“ сб. „Дни на науката’2005, СУБ – В.Търново”, Издателство „Faber”, В.Търново, 2005, с. 47-51. ISBN 10: 954-775-560-9 ISBN 13: 978-954-775-560-4

Милчева, Амелия (2004) „Вълшебното във френския роман в проза от ХІІІ век „ Търсенето на Светия Граал” сп. „Проглас”, 2000-2004, с. 59-68. ISSN: 0861-7902 (Print) ISSN: 2367-8585 (Online) [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Милчева, Амелия (2003) „Особеностите на повествованието във френския роман в проза от ХІІІ век „Смъртта на крал Артур”“ сб. „Дни на науката’2003, СУБ – В.Търново”, Издателство „Faber”, В.Търново, 2003, с. 71-74. ISBN 954-775-259-6

Милчева, Амелия (2003) „Псевдо-свещеното във френските романи в проза от XIII век „Ланселот в проза” и „Търсенето на Светия Граал“” сб. „Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език” от Научна конференция в чест на Муждународната година на езиците, В.Търново 15-17 май 2001 г., Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2003, с. 257-264. ISBN 954-524-377-5

Милчева, Амелия (2001) „Ланселот и Феята на водите - първи урок по рицарствo” сп. „Участие”, 2001, бр. 3/4, с. 42-44

Милчева, Амелия (2000) „Търсенето на Светия Граал и търсенето на нови ценности” сп. „Участие”, 2000, бр. 3/4, с. 51-52

Милчева, Амелия (1996) „Смисловите вариации на идеята за изпитанието в романа „Ланселот в проза” от ХІІІ век” сп. „Проглас”, 1996, кн. V/3, с. 77-85 ISSN: 0861-7902 (Print) ISSN: 2367-8585 (Online) [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Милчева, Амелия (1995) „Жанровата хетерогенност на „Вулгатата”” сп. „Проглас”, 1995, кн. ІV/2, с. 48-57 ISSN: 0861-7902 (Print) ISSN: 2367-8585 (Online) [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Митева, Юлия (2021) APUNTES SOBRE LA HISTORIA LINGÜÍSTICA DE ÁVILA EN LA EDAD MEDIA Погледи към езика. Сборник с изследвания в чест на Боряна Кючукова-Петринска / Estudios en honor de Boriana Kiuchukova-Petrinska. Съставители Адриана Миткова и Донка Мангачева, 2021, София, УИ „Св. Климент Охридски“: 303-310. ISBN:978-954-07-5269-3.

Митева, Юлия (2020) Historia social de la lengua de los mudéjares de Sevilla/ Social History of the Language of the Mudejars of Seville Philologia Hispalensis. Estudios Literarios, 34/2, 2020, 133-150

Митева, Юлия (2019) Мудехарите в Кастилия и Арагон на кръстопътя на историята (I част)/ The Mudejars of Castile and Aragon at the crossroads of History, I Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, том 57, кн.1, сб. А, 2019, с. 437-449.

Митева, Юлия (2018) Aculturación en la Frontera. La arabización de los muladíes en la Marca Superior/ Acculturation on the border. The arabization of muwallads in the Upper March Aragón en la Edad Media, 29, 2018, 165-198.

Митева, Юлия (2018) Árabe vs. romance: la situación lingüística en la Toledo postandalusí (ss. XI-XV). I. La comunidad mozárabe/ Arabic vs. Castilian: Тhe Linguistic Situation in Toledo Postandalusi (11th-15th c.) I. The Mozarab Community Научни трудове на Пловдивския Университет „Паисий Хилендарски“, том 56, кн.1, сб. А, 2018, стр. 385-410.

Митева, Юлия (2018) Identidades fronterizas en el contexto andalusí: los muladíes/ Border identities in the context of Al-Andalus: the muladíes Cuadernos Medievales, Facultad de Humanidades-UNMdP, 2018, 24, pp. 1-18. Online ISSN 2451-6821 https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/cm/article/view/2241

Митева, Юлия (2018) Етнокултурното и езиково многообразие на ал-Андалус – В: Годишник на департамент "Чужди езици и култури". Юбилейно издание в чест на 70-тата годишнина на проф. д.н. Мария Грозева. София: Нов български университет, 2018, 1, с. 430-449. Online ISSN 2603-4204 https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-chuzhdi-ezici-i-kulturi-t-1-2018-issn-2603-4204-online-jubilejno-izdanie-v-chest-na-70-ata-godishnina-na-prof-d-n-mariq-grozeva

Митева, Юлия (2017) HISTORIA SOCIAL DE LA LENGUA DE LOS MUDÉJARES. LA ASIMILACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA MINORÍA ISLÁMICA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA ETAPA MEDIEVAL

Митева, Юлия (2017) HISTORIA SOCIAL DE LA LENGUA DE LOS MUDÉJARES. LA ASIMILACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA MINORÍA ISLÁMICA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA ETAPA MEDIEVAL

Митева, Юлия (2016) Árabes, beréberes y autóctonos en el proceso de arabización lingüística de al-Andalus (ss VIII-X). II. Los autóctonos: cristianos, judíos y muladíes Паисиеви четения. Международна научна конференция. Пловдив 10-11 ноември 2016. Ред. Жоржета Чолакова. Пловдив: Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, Научни трудове, 2016, 54 (1), Б, с. 9-28. ISSN 0861‐0029 (print)/ COBISS.BG-ID 1124461540/ НРС Nº 883

Митева, Юлия (2015) “La violencia en el lenguaje “Cuando quiero llorar no lloro” de Miguel Otero Silva” – В: В началото бе словото. Сборник в чест на проф. Мария Китова-Василева, д.н. София: Нов Български Университет, 2015, с. 494-505. ISBN 978-954-535-870-8/ COBISS.BG-ID 1272909540

Митева, Юлия (2015) Arabes, bereberes y autoctonos en el proceso de arabizacion lingustica de al-Andalus (ss. VIII-X): I. Los arabes y los bereberes Паисиеви четения. Международна научна конференция. Пловдив 29-31 октомври 2015. Ред. Жоржета Чолакова. Пловдив: Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, Научни трудове, 2015, 53(1), А, с. 430-451. ISSN 0861‐0029 (print)/ COBISS.BG-ID 1124461540/ НРС Nº 883

Митева, Юлия (2014) Los musulmanes que hablaban en cristiano – В: Общуване без граници. Сборник, посветен на 50-годишния юбилей на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Абагар, 2014, с.168-177. ISBN 9786191680733/ COBISS.BG-ID 1274490084 http://translatologia-vtu.com/conference

Митева, Юлия (2013) “Lengua, religion e identidad en el proceso de asimilacion linguistica de los mudejares” Паисиеви четения. Международна юбилейна научна конференция 40 години филологии, Пловдив 10-12 октомври 2013. Ред. Диана Иванова и Жоржета Чолакова. Пловдив: Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, Научни трудове, 2013, 51(1), А, с. 124-139. ISSN 0861‐0029 (print)/ COBISS.BG-ID 1124461540/ НРС Nº 883

Митева, Юлия (2011) “La historia de un libro y de su traductor. La lingua de Erasmo de Rotterdam en Espana” Паисий Христов-една кариера в служба на словото. Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов. Ред. Красимир Петров и Владимир Сабоурин. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 362-372. ISBN: 978-954-400-472-9/ COBISS.BG-ID 1237702372

Петрова, Маринела (2020) La valeur comparative des compléments déterminatifs du nom introduits par EN , pp 315-329 AGAPES FRANCOPHONES 2019, Études de lettres francophones, Actes de la XIVe édition, du Colloque International d’Études francophones CIEFT 2019 « Comparaison(s) » tenu à l’Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie, les 15-16 mars 2020.

Петрова, Маринела (2019) « Particularités de la traduction en français des constructions comparatives dans l’oeuvre de l’écrivain bulgare Yordan Yovkov », pp 204-215, in Cristiana-Nicola TEODORESCU, Daniela DINCĂ (Coord.) La traduction : théories, pratiques, formations, editura universitaria, Editura universitaria Craiova, 2019. Крайова, Румъния

Петрова, Маринела (2018) Die Vielfalt der Frankophonie in Bulgarien : Ein kurzer Überblick [Les multiples visages de la Francophonie en Bulgarie]// Frankreich-Bulgarien Innereuropäischer Kulturtransfer. Сб. от международна научна конференция "TRANSFERT CULTUREL FRANCO-BULGARE ", Дрезден,17-18. 06. 2016 г. Ред. Mартин Хенцелман, Кристоф Оливер Майер. Хамбург: Verlag Dr. Kovač, рp. 185-191. ISSN 1862-7277 ISBN 978-3-8300-9494-4

Петрова, Маринела (2017) Classification des locutions comparatives en français formées à l’aide de la conjonction « comme » selon leurs marques stylistiques. Годишник на департамент "Романистика и германистика" : Т. 3 : Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на проф. Павлина Стефанова д.н. Ред.проф. Мария Грозева д.н., гл. ас. д-р Магдалена Караджункова, гл. ас. д-р Мария Спасова. София, Издателство на Нов български университет, 2017, с. 78-89. ISBN 978-954-535-993-4

Петрова, Маринела (2014) Дисертационен труд на тема „Особености на френските сравнителни конструкции и проблеми на превода им на български език“.

Петрова, Маринела (2014) Начини на изразяване на компаративно отношение в простото изречение на френски език според сравнителната дума. Сборник от уеб конференция "Общуване без граници" по проект по Наредба 9 "Платформа за езикова индустрия - експериментално приложение на ИКТ в интерактивната среда на превода". Велико Търново, октомври 2013 - април 2014 г. Ред. Вл. Сабоурин. Велико Търново: изд. „Абагар“, 2014, с. 125-136. ISBN 978-619-168-073-3

Петрова, Маринела (2013) Les expressions comparatives de couleur en franсais et leurs еquivalents en bulgare. Дидактика межкультурной коммуникации в иноязычном образовании: теория и практика, 2013, т. 2, Ижевск, Русия, Изд-во «Удмуртский университет»304 с. ISBN 978-5-4312-0244-5

Петрова, Маринела (2013) Начини на изразяване на компаративно отношение в сложното изречение според съюзната връзка. Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. В. Търново, изд. „Ивис“, 2013, с. 248-260. ISBN 978-954-2968-50-4

Петрова, Маринела (2012) Устойчиви сравнения с компонент цветообозначение във френския език и особености на превода им на български език. Сб. от международна научна конференция "Теория и практика на превода" – сборник в памет на Даниела Петрова, В. Търново, 24-25 ноември 2011 г. Отг. ред. доц. д- И. Попова-Велева. В.Търново, изд.“Фабер“, 2012, с. 265-276. ISBN 978-954-400-671-6

Петрова, Маринела (2011) Lexique nominal, deuxième partie В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2011. - с. 264, ISBN 978 – 954 – 524 – 787 – 3

Петрова, Маринела (2011) Particularitеs des expressions animaliеres sous forme de comparaison en francais et en bulgare In: L’еtat des recherches et les tendances du dеveloppement de la parеmiologie et de la phrasеologie romanes. Lask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2011, pp. 179-187. ISBN 978-83-60178-95-9

Петрова, Маринела (2011) За особеностите в превода от френски на български език на устойчивите сравнения с компонент название на животно Сб. от Международна научна конференция "Паисий Христов – една кариера в служба на словото - сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов", В. Търново, 25-26 октомври 2010 г. Ред. доц. д-р Кр. Петров, доц. дфн Вл. Сабоурин. В. Търново: Изд. "Фабер", 2011, с. 395-402. ISBN 978-954-400-472-9

Петрова, Маринела (2011) Тематична характеристика на фразеологизми с компонент „БОГ” във френския език. В: Юбилеен сборник, посветен на проф. д-р В.Вътов. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 317-328. ISBN 978-954-524-810-8

Петрова, Маринела (2008) ECHANGES CULTURELS ET LINGUISTIQUES ENTRE LA BELGIQUE ET LA BULGARIE DE LA FIN DU XIXеme SIECLE A NOS JOURS Studia Politica, 2008, vol.VIII, no. 1, 2008. pp. 65 – 72. ISSN 1582-4551

Петрова, Маринела (2008) Lexique nominal. Първа част Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 296 с., ISBN 978-954-524-657

Попова, Кремена (2015) Dimitrov, S., Tatyana, D. Geography and History for ”Erasmus” students. Превод от български на португалски език Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, ISBN 978-619-208-034-1

Попова, Кремена (2015) Георгиев Л., Георгиева С. Пътища на детската книга. Превод на португалски език Издателство "Ан-Ди", София, ISBN 978-619-7221-05-3

Попова, Кремена (2014) Превод на научен доклад "България и предизвикателствата на европейската интеграция" Сборник от международната научна конференция по география «Nonas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2014) Превод на научен доклад "Съвременните политически и икономически отношения между България и Испания" Сборник от международната научна конференция по география «Nonas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2013) Превод на научен доклад "Възможности и перспективи за развитието на туризма в община Златоград" Сборник от международната научна конференция по география «Oitavas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2013) Превод на научен доклад "Нови възможности за развитие на българо-португалските отношения" Сборник от международната научна конференция по география «Oitavas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2012) Превод на научен доклад "Културно-исторически обекти в Североизточна България" Сборник от международната научна конференция по география «Sétimas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2012) Превод на научен доклад "Поселищни проучвания в община Омуртаг" Сборник от международната научна конференция по география «Sétimas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2011) “Algumas reflexões sobre transferências linguísticas – entre o ensino e a tradução, no contexto dos Estudos Portugueses na Universidade de Veliko Târnovo” Сборник от международна конференция март 2010 г. - Втора конференция по португалски език и португалоезични култури за Централна и Източна Европа, Софийски университет “Свети Климент Охридски”

Попова, Кремена (2011) География на туристическите ресурси във Великотърновска област, Република България - научен доклд в съавторство с проф. Атанас Дерменджиев Сборник от международната научна конференция по география «Sextas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2011) Превод на научен доклад "Българските културно-туристически обекти под егидата на ЮНЕСКО" Сборник от международната научна конференция по география «Sextas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2011) Превод на научен доклад "Географска проекция на бедността и доходното неравенство в област Велико Търново" Сборник от международната научна конференция по география «Sextas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2011) Превод на разказа „Viagem para dois” от Лидия Жорж сп. Панорама, издание на Съюза на преводачите в България

Попова, Кремена (2010) Превод на научен доклад «Развитие на българското земеделие в Северен Централен регион» Сборник от международната научна конференция по география «Quintas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2010) Превод на научния доклад "Културно-географски конструкти на северната граница на България - река Дунав" Сборник от международната научна конференция по география «Quintas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2010) Превод на научния доклад «България в Европа -ефективни партньорства за регионално развитие» Сборник от международната научна конференция по география «Quintas Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu», Университета на гр. Порто, Португалия

Попова, Кремена (2010) Превод на статията „Изключителното ландшафтно разнообразие в селските райони на Португалия, възможности за развитие - класифицираният винен регион Дору” Научно-методическо списание «География 21», издание на Главна редакция на Педагогическите Издания – Министерство на образованието и науката, брой 4

Попова, Кремена (2009) Българско-португалски разговорник, второ преработено издание Издателство Грамма, Плевен

Попова, Кремена (2009) Превод на разказа „Verba volent scripta manent” от Жуау Агиар сп. Панорама, издание на Съюза на преводачите в България, брой XI

Попова, Кремена (2004) Превод на стихове на португалския поет и писател Жузе Луиш Пейшоту Литературен вестник

Рибарова, Павлина (2021) „Смълчаният съдник Гюстав Флобер“ „Литературен вестник“, бр. 43, 8-14.12.2021., год. 30, стр. 2.

Рибарова, Павлина (2021) Паскал Киняр, "Човекът с трите букви" Издателство "Леге Артис", ISBN: 978-619-7516-27-2

Рибарова, Павлина (2021) Пиер-Марк дьо Биаси, „Галактиката Бувар и Пекюше“ "Литературен вестник", бр. 43, 8-14.12.2021., год. 30, стр. 13-14.

Рибарова, Павлина (2021) Тестове по френски език за проверка на входното и изходното ниво на учениците в 7. клас Издателство "Просвета"

Рибарова, Павлина (2020) Андрей Букурещлиев, "Бетовен" Издателство "Ориндж фактори", ISBN: 978-619-90874-0-4

Рибарова, Павлина (2020) Андрей Макин, "Отвъд границите" Издателство "Леге Артис", ISBN: 978-619-7516-20-3

Рибарова, Павлина (2019) Amélie Nothomb : la problématique du vrai Editions universitaires européennes, 2019, ISBN : 978-613-8-40425-5.

Рибарова, Павлина (2019) Жул Дюпюи, „Мигрантска литература“ Литературата, Университетско издателство „Климент Охридски“, год. XII (2018), кн. 20, стр. 33, ISBN: 1313-1451

Рибарова, Павлина (2019) Лиз Говен, "Млади и зрели литератури" Литературата, Университетско издателство „Климент Охридски“, год. XII (2018), кн. 20, стр. 37, ISBN: 1313-1451.

Рибарова, Павлина (2019) Ямен Манай, „Жужащата жарава“ (откъс) Литературен вестник, бр. 40, год. 28, 4-10.12.2019 г., стр. 16.

Рибарова, Павлина (2018) ENVOLS. Langue Littérature Culture Cahier d’exercices Учебна тетрадка по френски език и литература за 12. клас Издателство "Просвета" София, ISBN: 978-954-01-3789-6

Рибарова, Павлина (2018) ENVOLS. Langue Littérature Culture Français classe de douzième Учебник по френски език и литература за 12. клас Издателство "Просвета", София ISBN: 978-954-01-3790-2

Рибарова, Павлина (2018) ENVOLS. Livre du professeur Книга за учителя по френски език и литература за 12. клас към учебен комплект ENVOLS Издателство "Просвета", София, ISBN: 978-954-01-3788-9

Рибарова, Павлина (2018) Кристин Сание, "Съкровищата" Издателство Пан, ISBN: 978-954-660-945-8

Рибарова, Павлина (2017) Камел Дауд: „Не съм нито изгнаник, нито поклонник“ „Литературен вестник“, брой 10, год. 26, 15-21. 03. 2017 г., стр. 16-17.

Рибарова, Павлина (2017) Франсоаз Долто, „В играта на желанието“, клинични есета, част 1 Издателство Критика и хуманизъм, 2017 г., ISBN: 978-954-587-209-9

Рибарова, Павлина (2015) "Envols. Langue, littérature, culture : Classe de onzième" София: Издателство Просвета, 2015. ISBN: 978-954-01-3133-7

Рибарова, Павлина (2015) "L’enfance dans trois romans d’Amélie Nothomb" Сборник, посветен на проф. дфн Мария Китова-Василева, НБУ / д-р Магдалена Караджункова. - София, изд. „Планета 3“, 2015, с. 441-456. ISBN 978-954-535-870-8

Рибарова, Павлина (2015) Envols. Langue, littérature, culture : Classe de onzième. Cahier d’exercices. Учебна тетрадка по френски език и литература за 11 клас. София: Издателство Просвета, 2015. ISBN: 978-954-01-3134-4

Рибарова, Павлина (2015) Envols. Langue, littérature, culture : Classe de onzième. Livreduprofesseur. Книга за учителя по френски език и литература за 11 клас. София: Издателство Просвета, 2015. ISBN: 978-954-01-3138-2

Рибарова, Павлина (2014) "Dimensions mythologiques des romans d’Amélie Nothomb : mythifier, démythifier et remythifier" Colloque international Langue, littérature, communication interculturelle, Plovdiv, 10-12 octobre 2013. Научни Трудове, том 51, кн. 1, сб. В, 2013. / доц. д-р Жоржета Чолакова, проф. дфн Диана Иванова. – Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2014, с. 193-205. ISSN 0861-0029

Рибарова, Павлина (2014) “Синята брада: за новия роман на Амели, за приказките, книжките и хората” Научни трудове, Уеб конференция “Общуване без граници”. . Издателство Абагар, 2014. ISBN 9786191680733

Рибарова, Павлина (2014) „Aperçu critique sur l’âge de l’adolescence dans quelques romans d’Amélie Nothomb” Дидактика. Междукультурной коммуникации в иноязьiчном образовании. Т.2., Ижевск: „Удмуртский Университет”, 2014

Рибарова, Павлина (2014) Андре Букурещлиев, "Игор Стравински" Издателство Ориндж фактори, ISBN: 978-954-92233-1-6

Рибарова, Павлина (2013) "Amélie Nothomb: la problématique du vrai"

Рибарова, Павлина (2013) “Le langage chez Amélie Nothomb : un abri sans toit” Словото – (не)възможната мисия. / Доц. д-р Красимира Чакърова, доц. д-р Татяна Ичевска. - Пловдив: Изд. Контекст, 2013, стр. 230-236. ISBN 978-954-8238-44-1

Рибарова, Павлина (2013) “Аспекти на диалога в творчеството на Амели Нотомб” Научни трудове, Юбилейна международна конференция „50 години Великотърновски университет”, Май 2013.

Рибарова, Павлина (2013) “Романът Форма на живот на Амели Нотомб – отвъд границата между автобиографично и фикционално” Научни трудове, Втори научен семинар по проект “Развитие на академичния състав на “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, 6 Юни 2013. / Проф. дпн Пламен Легкоступ и др. -Велико Търново: Изд. “Фабер”, 2013, стр. 19-27. ISBN 978-954-400-985-4

Рибарова, Павлина (2013) “Функции на писането в творчеството на Амели Нотомб” Научни трудове, Първи научен семинар по проект “Развитие на академичния състав на “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, 17 Януари 2013. / Проф. дпн Пламен Легкоступ и др. - Велико Търново: Изд. “Фабер”, 2013, стр. 114-128. ISBN 978-400-957-1

Рибарова, Павлина (2012) “L’autobiographisme chez Amélie Nothomb : cela dépasse” Научни трудове, XXI Международна научна конференция за млади учени 2012. Лесотехнически университет-София, Съюз на специалистите по качеството в България, Федерация на научно-техническите съюзи, Научно-технически съюз по лесотехника. София: Изд. “Авангард Прима”, 2012, стр. 155-166. ISSN 1314-4669

Рибарова, Павлина (2012) “Да убиеш бащата: стари трикове и нов глас” Електронно списание LiterNet

Рибарова, Павлина (2012) “Предизвикателството интерпретация” Теория и практика на превода - сборник в памет на Даниела Петрова. / Доц. д-р Иванка Попова-Велева. - Велико Търново: Изд. Фабер, 2012, стр. 307-316. ISBN 978-954-400-671-6

Сабоурин-Дренска, Владимир (2022) Хората на Путин, сп. Нова социална поезия, бр. 32 (януари), 2022. Online ISSN: 2603-543X

Сабоурин-Дренска, Владимир (2021) В съучастничество с черните: "Бенито Серено" съгласно Карл Шмит, Карл Шмит съгласно "Бенито Серено", сп. Нова социална поезия, бр. 30 (септември), 2021. Online ISSN: 2603-543X сп. Нова социална поезия

Сабоурин-Дренска, Владимир (2021) Към скандала на раждането на левия радикализъм от духа на либерализма (и на консервативната революция от левия радикализъм) Сб. Скандалът, Серия Обществени комуникации, кн.11, Шумен: ШУ „Епископ Константин Преславски“, 2021, с. 39-119. Online ISSN: 2603-4514, Print ISSN: 2603-4506

Сабоурин-Дренска, Владимир (2021) Послеслов към Златомир Златанов, "Никой не знае защо. Събрани пиеси”, 2021, с. 209-212. Print ISBN: 9786197362817 Златомир Златанов, "Никой не знае защо. Събрани пиеси” София: Black Flamingo, 2021

Сабоурин-Дренска, Владимир (2020) Призракът на Романтизма, разпитът на модерността: Галин Тиханов за Херман Брох. - В: Портал Култура, 4.02.2020. Портал Култура

Сабоурин-Дренска, Владимир (2019) Към инфансонския комплекс. - В: Colloquia Comparativa Litterarum. Годишник за Сравнително литературознание и Балканистика, Vol. V, No. 1 (2019). Online ISSN: 2367-7716 сп. Colloquia Comparativa Litterarum. Годишник за Сравнително литературознание и Балканистика

Сабоурин-Дренска, Владимир (2019) Ляво поколение, дясно поколение. Иван Мешеков и Ернст Юнгер. - В: сп. Проглас, т. 28, бр. 2, с. 193-199. Print ISSN: 0861-7902 сп. Проглас

Сабоурин-Дренска, Владимир (2018) Manifesto of the New Social Poetry: Thirteen Missives, Columbia, SC: CreateSpace, 2018, 126 pp. Print ISBN 978-1985817494 CreateSpace Independent Publishing Platform

Сабоурин-Дренска, Владимир (2018) Towards a New Social Poetry. Aesthetico-political Theses. Columbia, SC: CreateSpace, 2018, 62 pp. Print ISBN 978-1985229341 CreateSpace Independent Publishing Platform

Сабоурин-Дренска, Владимир (2018) Градината с дървото, което се разклонява: "Вавилонски отклонения" на Ирена Кръстева. - В: Чуждоезиково обучение, 2018, 3, с. 321-326. Print ISSN 0205–1834 сп. "Чуждоезиково обучение"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2018) Незавършеният проект на идилията: пасторал и модерност. - В: Чуждоезиково обучение, бр. 6, 2018, с. 657-661. Print ISSN 0205–1834 сп. Чуждоезиково обучение

Сабоурин-Дренска, Владимир (2016) De vita beata на преводача. - В: Чуждоезиково обучение, 2016, 43/1, с. 80-83. Print ISSN 0205–1834 сп. "Чуждоезиково обучение"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2015) Глоса, транскрипция и превод в „Дайкири” на Васил Попов. - В: "Америките ни 1: Южна Америка и българската литература, български следи в Латинска Америка", София: ИЦ „Боян Пенев”, 2015, с. 221-225. Print SBN 9789548712958 Сб. "Америките ни 1: Южна Америка и българската литература, български следи в Латинска Америка"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2015) Дисциплина, ексцес, литература. - В: Еротичното и философската рефлексия, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2015, с. 203-226. Print ISBN 9789540738871 Сб. "Еротичното и философската рефлексия", София: УИ „Св. Климент Охридски”

Сабоурин-Дренска, Владимир (2013) Сложност и ред. Изследвания върху ранната модерност. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, 432 с. Print ISBN 978-954-524-883-2 УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2012) Ejercicios espirituales: католицизъм и модернизация през ХVІ век. - В: Лузофонски отгласи. 15 години Португалска филология в СУ „Св. Климент Охридски”, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 37-46. Print ISBN 978-954-07-3075-2 Сб. "Лузофонски отгласи. 15 години Португалска филология в СУ „Св. Климент Охридски”

Сабоурин-Дренска, Владимир (2012) La epopeya del hambre. Hacia una genealogía de la novela”. В: El español: territorio de encuentros. 50 años de Licenciatura en Filología Española en la Universidad de Sofía “San Clemente de Ojrid”, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 353-357. Print ISBN 978-954-07-2755-4 Сб. El español: territorio de encuentros. 50 años de Licenciatura en Filología Española en la Universidad de Sofía “San Clemente de Ojrid”

Сабоурин-Дренска, Владимир (2012) Сад в Диалектика на Просвещението”. - В: PHILOSOPHIA. Електронно списание за философия и култура, Юни 2012, Online ISSN 1314-5606 PHILOSOPHIA. Електронно списание за философия и култура

Сабоурин-Дренска, Владимир (2012) Сложност и ред при Сад. – В: Литературен вестник, 2012, 39, с. 6-7. Print ISSN:1310-9561 в. "Литературен вестник"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2012) Фиктивно и фикционално в "Истинна история на завладяването на Нова Испания". Към генеалогията на романа”. - В: Пространства на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов, том 2, София: ИЦ „Боян Пенев”, 2012, с. 79-91. Print ISBN 9789548712842 Сб. "Пространства на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов", том 2.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Женското тяло и болката: форми на употреба. - В: Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 539-544. Print ISBN 9789545247750 Сб. Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Материалност и трансгресия при Бернал Диас дел Кастильо”. В: Сб. Паисий Христов. Една кариера в служба на словото. Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов, В. Търново: Фабер, 2011, с. 209-219. Print ISBN: 978-954-400-472-9 Сб. "Паисий Христов. Една кариера в служба на словото"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Негрите в "Коментари към царското родословие на Инките”. – В: Литературен вестник, 2011, 30, с. 14-15. Print ISSN 1310-9561 в. "Литературен вестник"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Опитът на съня в модерността”. - В: Сънища и безсъници, В. Търново: „Фабер”, 2011, с. 9-23. Print ISBN 978-954-315-073-1

Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Подарените жени и паметта за малкото”. - В: Philologie und Kulturwissenschaft in der Wende. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. sc. Penka Angelova / Филология и културология в обрат. Юбилеен сборник в чест на 60-та годишнина на проф. дфн Пенка Ангелова, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 151-177. Print ISBN 978-954-524-770-5 Сб. Philologie und Kulturwissenschaft in der Wende. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. sc. Penka Angelova

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Penčo Slavejkov als (Anti-)Philologe: Das nietzscheanische Epos“. - В: Dehrmann, M.-G. u. Nebrig, A. (Hg.) Poeta philologus. Eine Schwellenfigur im 19. Jahrhundert, Bern: Peter Lang, 2010, 243-256. Print ISBN 978-3034300094 Сб. Poeta philologus. Eine Schwellenfigur im 19. Jahrhundert

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Ловци на роби в "Истинна история на завладяването на Нова Испания”, В: Литературата, 2010, 8, с. 161-177. Print ISSN 1313-1451 сп. "Литературата"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Свещенотрезвото. Мистика и Модерност, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, 560 с. Print ISBN 978-954-524-729-3 УИ „Св. св. Кирил и Методий“

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Сърцето на Тереса: светицата и фаворитът. - В: 35 години катедра „Обща и сравнителна литературна история”, Великотърновски университет, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 200-209. ISBN 9789545247583 Сб. 35 години катедра „Обща и сравнителна литературна история”

Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Фигури на ранномодерния интелектуалец в "De vita beata" (1463) на Хуан де Лусена. - В: Мрежи и институции на знанието в ранномодерна Европа, В. Търново: Абагар, 2010, с. 101-139. Print ISBN 9789544278892 Сб. "Мрежи и институции на знанието в ранномодерна Европа"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2009) Тереса от Авила (1515–1582): името на бащата.- В: 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 249-260. ISBN 978-954-524-673-9 Сб. "45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) „Народът” и „публиката”: към социологията на френската класика на Ерих Ауербах”. - В: Човекът в текста. Юбилеен сборник в чест на Стоян Атанасов, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 456-468.ISBN 9789540724348 Сб. "Човекът в текста. Юбилеен сборник в чест на Стоян Атанасов"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Conversion: Тереса де Аумада и Аврелий Августин. - Филологический сборник, Вып. ІІІ, Тверь – Велико Тырново: Тверской государственный университет, 2008, с. 187-193. сб. Филологический сборник, Вып. ІІІ, Тверь – Велико Тырново: Тверской государственный университет, 2008, с. 187-193. ISBN 978-954-524-968-6

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Mozarts Librettist Lorenzo da Ponte.В - Österreichische Literatur zwischen den Kulturen. Internationale Konferenz Veliko Târnovo, Oktober 2006, hrsg. v. Iris Hipfl und Raliza Ivanova, St. Ingbert: Röhrig, 2008, 223-229. Print ISBN 978-3-85110-437-7 сб. "Oesterreichische Literatur zwischen der Kulturen"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Експеримент и модерност: Безразсъдно любопитният. - В: Руската литература – културни диалози, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 278-287. Print ISBN 978-954-524-631-9 Сб. "Руската литература – културни диалози", В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Тереса от Авила и еросът на превода. Панорама, 2008 (год. ХХІХ), 4, с. 239-261. Print ISSN 0205-0012 сп. "Панорама"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Военните технологии и модерната субектност. - Litenet, 10.09.2007, 9 (94). Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Музика и Просвещение. - В: Liternet, 19.06.2007, 6 (91). Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Що е Контрареформация? Проглас, 2007 (год. ХVІ), 2, с. 107-121. Print ISSN 0861-7902 сп. "Проглас"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Der Schelm und die Europäisierung. - В: TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 2006, 16. Online ISSN 1560-182X TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Нихилизъм, реализъм, роман. - В: Проглас, 2006 (год. ХV), 1, с. 77-98. Print ISSN 0861-7902 сп. "Проглас"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Понятието за произход. - В: LiterNet, 14.10.2005, 10 (71). Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Произход на испанския пикаресков роман. Трета глава: Промискуитет и миноритарен дискурс. - В: LiterNet, 05.02.2006, 2 (75). Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Произход на испанския пикаресков роман: Към генеалогията на реализма. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 318 с. Print ISBN 9789545245121 УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Промискуитет и миноритарен дискурс. – В: Литературен вестник, 2006, 2, с. 9, 12-13. Print ISSN 1310-9561 в. "Литературен вестник"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2005) Converso situation. - В: LiterNet, 03.12.2005, 12 (73). Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2005) Език и спасение в автобиографичния проект на Елиас Канети. - В: Панорама, 2005 (ХХVІ), Х, с. 138-147. сп. "Панорама"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2005) Произход на испанския пикаресков роман (откъс). – В: Литературен вестник, 2005, 32, с. 10-11. Print ISSN 1310-9561 в. "Литературен вестник"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2004) Роберт Музил: дългият път към "Мъжът без свойства". - В: LiterNet, 20.10.2004, 10 (59), Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet

Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Тихата победа. - В: Дебелянов. Съвременни интерпретации, В. Търново: Издателство "Слово", 2003, с. 218-235. Print ISBN 954-439-753-1 сб. "Дебелянов. Съвременни интерпретации"

Сабоурин-Дренска, Владимир (2002) Alteuropa, Neueuropa, Kakanien. - В: Elias Canetti : Internationale Zeitschrift für Transdisziplinäre Kulturforschung, 2002, Online ISSN 1311-476X Elias Canetti. Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung, Nr. 3

Сабоурин-Дренска, Владимир (1995) За съпоставката между Хумболтовата метафизика на езика и Хегеловата философия. - Филология, 1995, 30, с. 22-35, Print ISSN 0204-8779 сп. "Филология", кн. 30, 1995.

Сабоурин-Дренска, Владимир (1994) Увод в метаезика на Хумболтовата философия на езика. София: Самиздат, 1994, 148 с. Самиздат

Стоянова, Невена (2021) Disambiguation of the homonyms from the semantic field limite „border“ in french language classes/ Разграничаване на омонимите от лексико-семантичното поле на думата limite „граница“ в обучението по френски език PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 60, book 11.1./ Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, том 60, серия 11.1, 2021, сс. 162-168. ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2603-4123 (on-line)

Стоянова, Невена (2019) Лексико-семантична репрезентация на български и на френски на идеята за граница чрез думите граница и предел, frontière и limite Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. (София, 14 – 15 май 2019 г.). Ваня Мичева, Диана Благоева, Сия Колковска, Татяна Александрова, Христина Дейкова (отг. ред.). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, с. 281-288, 2019. ISBN 978-954-322-987-1

Стоянова, Невена (2017) L'idée de mouvement dans le français contemporain, expression verbale Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, 154 с., ISBN 978-619-208-137-9, COBISS.BG-ID - 1285188836

Стоянова, Невена (2017) Stoyanova, Névéna. Représentation lexicale nominale de la limite restrictive dans le roman d'Eugénie de Keyser La Surface de l'eau. - В: Réécriture et variation. Actes du Colloque international organisé à l’occasion des 90 ans de la fondation du Département d’Études romanes. Sofia, 2-3 novembre 2013. Université de Sofia Saint Clément d’Ohrid. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2017 г., стр. 347-366. ISBN 978-954-07-4182-6 Sofia : Univ. de Sofia St. Clément D'Ohrid, 2017, ISBN - 978-954-07-4182-6, COBISS.BG-ID - 1284164068

Стоянова, Невена (2017) Идеята за граница и нейната езикова репрезентация на български и на френски език Годишник на департамент "Романистика и германистика", 2017, Том 3, София: Издателство на Нов български университет, с.113-129, ISBN 978-954-535-993-4, COBISS.BG-ID - 1283258596

Стоянова, Невена (2015) "Атлас на облаците" Стоянова, Невена -"Атлас на облаците"//Алманах „ФантАstika“ В: Алманах ФантAstika #6.1, Ред. Атанас П. Славов. София: Тера Фантазия, Сиела, 2015, с. 393-395, ISBN:1313-3632, COBISS.BG-ID - 1275636708

Стоянова, Невена (2014) L'idée de limite finale dans le roman de J. Gracq "La presqu'ile" CD Сборник от уеб конференцията за студенти и докторанти „Общуване без граници“ май-юни 2013. Ред. Проф. дфн Владимир Сабоурин, проф. д-р Людмила Костова, проф. д-р Мария Спасова, доц. д-р Красимир Петров, доц. д-р Людмила Иванова, гл. ас. д-р Верка Сашева. Велико Търново: Абагар, 2014, сс. 178-186, ISBN 9786191680733, COBISS.BG-ID - 1274490084

Стоянова, Невена (2014) Идеята за граница и нейната лексико-семантична репрезентация на френски и на български език ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, дисертационен труд, COBISS.BG-ID - 1282109156

Стоянова, Невена (2012) Isotopie et interprétation du texte dans le processus de traduction Сборник от Международна научна конференция „Теория и практика на превода“, в памет на гл.ас. Даниела Петрова, 24-25 ноември 2011. Ред.Доц. д-р Иванка Попова-Велева, гл. ас. Маринела Петрова. Велико Търново: Фабер, 2012, с. 253-263 ISBN 978-954-400-671-6, COBISS.BG-ID - 1247594980

Стоянова, Невена (2011) Lexique nominal, Deuxième partie Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 264 с., ISBN 978-954-524-787-3, COBISS.BG-ID - 1229386468

Стоянова, Невена (2011) Функционалността при структурирането на семантичния материал и многозначността на термина “семантично поле” В: Паисий Христов, една кариера в служба на словото. Велико Търново: Фабер, 2011, с.105-113, ISBN : 978-954-400-472-9

Стоянова, Невена (2009) За някои аспекти на понятията интерлингва и семантичен метаезик и ролята им при семантичната репрезентация на значението В: 45 години Филологически факултет, Юбилеен сборник. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с.194-203, ISBN 978-954-524-673-9, COBISS.BG-ID - 1230260196

Стоянова, Невена (2009) Някои особености на френските предложни локативни изрази и тяхната преносна употреба Сборник от Научната конференция «Съвременно образование и чужд език», май 2008 г. Ред. Божидар Питев, Диана Питева. Велико Търново: Астарта, 2009, с. 35-43, ISBN 978-954-350-084-0, COBISS.BG-ID - 1233468900

Стоянова, Невена (2008) Lexique nominal, première partie Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 296 с., ISBN 978-954-524-657, COBISS.BG-ID - 1229386468

Стоянова, Невена (2007) Идеята за място в съвременния френски език Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2007, 128 с., ISBN 978-954-524-580-0, COBISS.BG-ID - 1243779300

Стоянова, Невена (2006) Велико Търново - преди и сега В. Търново : ДАР-РХ, 2006,ISBN - 954-9489-05-1; 978-954-9489-05-7, COBISS.BG-ID - 1242478052

Стоянова, Невена (2005) “La narration hermétique et l’annihilation du discours dans le roman « Un certain sourire » de Françoise Sagan” Международна научна конференция "La théorie opérative et les études littéraires et linguistiques, à la mémoire de Christo Todorov", 21 ноември 2003. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, стр. 128-136, ISBN 954-524-468-2; COBISS.BG-ID - 1044244708

Топалова, Таня (2021) ЕТНОНИМЪТ „BULGARO“ В ИТАЛИАНСКИЯ ЕЗИК STUDIA PHILOLOGICA, 2021 / Том 40 / Брой 1

Топалова, Таня (2020) PRINCIPALI SETTORI TEMATICI DEI PRESTITI DALL’ITALIANO NEL BULGARO Buletin Ştiinţific, Fascicula Filologie Seria A, vol. XXIX / 2020

Топалова, Таня (2017) ИТАЛИАНСКИ ЗАЕМКИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИТЕ STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS, vol. 36/1, 2017, ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Топалова, Таня (2016) За някои нови италиански заемки в българския език Език, култура и лингводидактика, В. Търново: "Ивис", 2016, (с.62-66), ISBN 978-619-205-024-5

Топалова, Таня (2016) ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ ГРУПИ ИТАЛИАНСКИ ЗАЕМКИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК Годишник на департамент „Романистика и германистика“, НБУ, Toм 2, 2016 г. ISSN 1313-7875

Топалова, Таня (2015) Tradurre per specializzare Ай анд Би, Велико Търново, ISBN 978-954-9689-86-0

Топалова, Таня (2015) Исторически предпоставки за навлизане на италиански заемки в българския език Годишник на департамент „Романистика и германистика“. Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. д-р Анушка Леви, Издателство на Нов български университет, 2015, 443-448, ISBN 978-954-535-758-892-0

Топалова, Таня (2015) Три женски образа в пътуване към себе си. Бележки върху героините на Дача Мараини от романите „Възрастта на безпокойството“, „Спомените на една крадла“ и „Нямата херцогиня“ Сборник от международна юбилейна конференция „20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си“. УИ„Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, с.465-472,ISBN 978-619-208-022-8

Топалова, Таня (2013) Бележки върху агронимите в с. Кутово (Видинско). Проглас. Филологическо списание, 2012/ кн. 2, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2013, с.145-153, ISSN 0861-7902

Топалова, Таня (2013) За италианската музикална терминология в българския език. Проглас. Филологическо списание, 2013/ кн.1, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2013, с.190-200, ISSN 0861-7902

Топалова, Таня (2013) За някои трудности в италианския език – основни грешки и колебания при образуването и употребата на съществителните и прилагателните имена. Научни диалози. Сборник, посветен на 10-годишнината от научното партньорство между филологическия и философския факултет на университетите във Велико Търново и Ниш. Велико Търново, 2013, с.74-80, ISBN 978-954-524-884-9

Топалова, Таня (2012) Езиковата игра при превода на заглавия на публицистични текстове. Теория и практика на превода. Сборник в памет на Даниела Петрова. ИК „Фабер“, Велико Търново, 2012, с. 289-295, ISBN 978-954-400-671-6

Топалова, Таня (2011) Ролята на специализирания превод в еволюцията на преводознанието. // Проф. д-р Върбан Вътов 70 години. Юбилеен сборник. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011, с. 385-390, ISBN 978-954-524-810-8

Топалова, Таня (2011) Структурни и семантични еквиваленти при пословиците в някои романски езици Паисий Христов – Една кариера в служба на словото. Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов, ИК „Фабер, “Велико Търново, 2011, с. 139-144, ISBN 978-954-400-472-9

Топалова, Таня (0) L'italiano dell'ufficio I&B Велико Търново

Христакиев, Красимир (2021) Както се знае списание Море, 2021, бр. 3, 62-64 стр., ISSN: 0205-3296

Христакиев, Красимир (2021) Както се знае. Още ли не са открили отсъствието ми? 51 стихотворения, коментирани от съвременници, ред. Ангел Игов, Пловдив, издателство Жанет 45, 2021, стр. 121-123, ISBN 978-619-186-673-1

Христакиев, Красимир (2021) Театрални спектакли ли са представленията, излъчвани онлайн? (Още веднъж за структурните различия между сцената и екрана) Визуални изследвания, 2021, том 5, бр. 3, стр. 286-293, ISSN: 2535-101X

Христакиев, Красимир (2021) Театърът като избор електронно списание Нова социална поезия, ноември, 2021, бр. 31, ISSN 2603-543X

Христакиев, Красимир (2020) Да гледаш, да обичаш, да си животно – филмовият фестивал „Златната липа”, 2018 Визуални изследвания, 2020, том 4, брой 1, стр. 60-67, ISSN: 2535-101X

Христакиев, Красимир (2020) На сцената на ДКТ Враца преди и след „Красавицата и княза” Електронно списание LiterNet, 02.05.2020, № 5 (246), ISSN 1312-2282

Христакиев, Красимир (2020) Норберт Елиас: Относно процеса на цивилизация. Коментар на методологията. Съвременни лингвистични и литературоведски теории, Велико Търново. Фабер, 2020, стр. 161 -195, ISBN - 978-619-00-1292-4, COBISS.BG-ID – 47773960.

Христакиев, Красимир (2019) "Красавицата и княза" на ДКТ Враца Литературен вестник, 2019, год. 28, бр. 34, стр. 8, ISSN 1310 – 9561

Христакиев, Красимир (2019) Иналковенсоа Рабле – избледняващите следи на езика Електронно списание LiterNet, 26.04.2019, № 4 (233), ISSN 1312-2282

Христакиев, Красимир (2019) Святост и грация, сериозност и игра в метафоничното поле Електронно списание LiterNet, 13.02.2019, № 2 (231), ISSN 1312-2282

Христакиев, Красимир (2019) Святост и грация, сериозност и игра в метафоничното поле Литературен вестник, 2019, год. 28, бр. 6, стр. 6-7, ISSN 1310 – 9561

Христакиев, Красимир (2018) Oще веднъж за мълчанието на Фуко по адрес на Рабле Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2018 / Том 37 / Брой 1, стр. 279-288, ISSN: 2534-918X, COBISS.BG-ID - 1277647332

Христакиев, Красимир (2018) Бахтиновият Рабле в „Проблеми на поетиката на Достоевски” – ретроспективната перспектива Литературен вестник, 2018, год. 27, бр. 9, стр. 6-7, ISSN 1310 – 9561

Христакиев, Красимир (2018) Езикът на притежаването – обезумяване и узус („Всичките пари на света“ на Ридли Скот) Електронно списание „Нова социална поезия“, 2018, бр. 12, май.

Христакиев, Красимир (2018) Първата строфа от надписа над главната порта на Телем На езика, за езика, чрез езика: сборник в чест на проф. д-р Марийка Димитрова, т. 2, ред. кол. Рада Василева и др., В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, стр. 504 - 516, ISBN 978-619-208-179-9, COBISS.BG-ID 1289229796

Христакиев, Красимир (2018) Пътища в гласа: стилистическото потекло на Лок Литературен вестник, 2018, год. 27, бр. 21, стр. 6-7, ISSN 1310 – 9561

Христакиев, Красимир (2018) Святост и грация, сериозност и игра в метафоничното поле Литературна История, 2018, бр. 1, стр. 121 – 135, ISSN 0204-7756.

Христакиев, Красимир (2018) Фестивалният шестоднев на Враца, или за превеса на визуалната сигнификация в "Тартюф" Електронно списание LiterNet, 2018, № 5 (222), ISSN 1312-2282

Христакиев, Красимир (2017) „Тартюф”, или за превеса на визуалната сигнификация Литературен вестник, 2017, год. 26, бр. 39, стр. 6-7, 15, ISSN 1310 – 9561, COBISS.BG-ID 1284290532

Христакиев, Красимир (2017) Георги Батаклиев, или за поетическата функция на езика Литературен вестник, 2017, год. 26, бр. 20, стр. 4, 7, ISSN 1310 – 9561, COBISS.BG-ID 1283601892

Христакиев, Красимир (2017) Малките държави на любовта на Томаш Вашилевски Литературен вестник, 2017, год. 26, бр. 26, стр. 6 - 7, ISSN 1310 – 9561, COBISS.BG-ID 1283847396

Христакиев, Красимир (2017) Пътища в гласа: стилистическото потекло на Лок Електронно списание „Нова социална поезия“, 2017, бр. 4, март.

Христакиев, Красимир (2016) "Работникът и смъртта" - за труда, за непоносимата красота на нагледа. Електронно списание LiterNet, 2016, № 5 (198), ISSN 1312-2282, http://liternet.bg/publish19/k_hristakiev/sabourin-rabotnikyt.htm

Христакиев, Красимир (2016) Бахтиновият Рабле в „Проблеми на поетиката на Достоевски“ – ретроспективната перспектива Проглас, 2016, кн.2, стр. 327 - 340, ISSN: 08617902, COBISS.BG-ID 1284801764

Христакиев, Красимир (2016) Избледняващата раблезианска следа в „Ксенияhubris“ на Ани Илков Литературен вестник, 2016, год. 25, бр. 9, стр. 15-16, ISSN 1310 - 9561

Христакиев, Красимир (2016) Иналковенсоа Рабле – избледняващите следи на езика Език и литература, 2016, бр. 1–2, стр. 51–63, ISSN: 0324-1270, COBISS.BG-ID 1280570596

Христакиев, Красимир (2016) Френският фарс във века на Молиер Изкуство и живот. Юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д.изк. Валентин Ангелов, Велико Търново, 23-24 октомври 2015 г. Ред. Антоанета Анчева, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, стр. 325 - 333, ISBN 978-619-208-077-8, COBISS.BG-ID 1284928484

Христакиев, Красимир (2015) Американският сериал, тълкуван като масово изкуство: случаят "Boardwalk empire" Литературен вестник, 2015, год 24, бр. 7, стр. 6-7, ISSN 1310 - 9561, COBISS.BG-ID 1267769828

Христакиев, Красимир (2014) "Съветникът" - в касапницата на човешките желания Литературен вестник, 2014, год. 23, бр. 10, стр. 5, ISSN 1310 - 9561, COBISS.BG-ID 1260677092

Христакиев, Красимир (2014) Проблемът за болестта и безумието в късния XVIII век: М. Фуко и генеалогията на приобщеното различие Образованието за деца и младежи в променящия се свят, Велико Търново, Асоциация за иновации в образованието, 2014; стр. 49-59, ISBN 978-619-90162-1-3, COBISS.BG-ID 1266089956

Христакиев, Красимир (2013) Високата комедия на Молиер – класицистичен канон и фарсова традиция Велико Търново, Фабер, 2013, 292 с., ISBN 978-954-400-934-2, COBISS.BG-ID 1258131428

Христакиев, Красимир (2013) Проблемът за болестта и безумието в късния XVIII в.: Мишел Фуко и генеалогията на приобщеното различие Воспитание детей и молодежи в изменяющемся мире“ (сборник статей), Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013, стр. 256 – 262р , ISBN 978-5-8259- 0717-8

Христакиев, Красимир (2013) Ранната модерност - сложност и ред Проглас, 2013, кн. 2, год. ХХІI, стр. 202 – 205, ISSN: 0861-7902

Христакиев, Красимир (2013) Сложност и ред в ранномодерната ситуация Литературен вестник, 2013, год. 22, бр. 24, стр. 4-5, ISSN 1310 - 9561, COBISS.BG-ID 1252175588

Христакиев, Красимир (2011) "Високата комедия на Молиер - класицистичен канон и фарсова традиция" (дисертация) дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", диплома № ВТ-12 4-0019, издадена на 12 април 2012 г., COBISS.BG-ID 1266581476

Христакиев, Красимир (2011) "Високата комедия” на Молиер и концепцията за „коригирането на нравите” във френското общество през XVII в. „Една кариера в служба на словото”, сборник посветен на проф. дфн Паисий Христов. Сб. от Международна конференция в чест на проф. дфн. Паисий Христов, Велико Търново, 25-26 октомври, 2010. Ред. Красимир Петров, Владимир Сабоурин, Велико Търново, Фабер, 2011, стр. 220-228, ISBN: 978-954-400-472-9, COBISS.BG-ID 1237702372

Христакиев, Красимир (2011) „Веселата наука” за лудостта през класическата епоха „Интегрирано обучение. Диалог и разнообразие”, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, стр. 15-24, ISBN 978-954-524-794-1, COBISS.BG-ID 1237953252

Христакиев, Красимир (2011) Високата комедия на Молиер – класицистичен канон и фарсова традиция (Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”), Велико Търново, 2011, 37 стр. Велико Търново

Христакиев, Красимир (2011) Публиката на класицистичната трагедия („почтените хора”) и „високата комедия” на Молиер „Светът на словото”, сборник в чест на проф. Николай Даскалов, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, стр. 531-538, ISBN: 9789545247750, COBISS.BG-ID 1238056420

Христакиев, Красимир (2010) „Високата“ комедия на Молиер и френското общество през XVII в. – за някои следствия от „процеса на цивилизация“ Език и литература, 2010, том 63, брой 1-2, стр. 195-207, ISSN: 0324-1270, COBISS.BG-ID 1235950308

Христакиев, Красимир (2010) Класицистична норма и комедиен жанр "Юбилеен сборник. 35 години катедра „Обща и сравнителна литературна история” Великотърновски университет. Сб. от Юбилейна научна конференция, посветена на 35-годишнината от създаването на катедра “Обща и сравнителна литературна история”, ВТУ, Велико Търново, 16 и 17 май, 2008 г. Ред. Наталия Няголова, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, стр.193 -199 , ISBN: 9789545247583, COBISS.BG-ID 1236126436

Христакиев, Красимир (2009) Комичното като дидактическа стратегия в “Поетическо изкуство” на Н. Боало сп. Проглас, 2009, том 18, бр. 1, стр.22-34, ISSN: 0861-7902, COBISS.BG-ID 1182796772

Христакиев, Красимир (2007) Нихилистичното начало на романа Проглас, 2007, кн. 1, год. XVI, стр. 184-187, ISSN: 0861-7902, COBISS.BG-ID 1175969508

Христакиев, Красимир (2006) Копелето на Златния век. Насилие и мръсна литература Електронно списание LiterNet, 23.07.2006, № 7 (80), ISSN 1312-2282

Христакиев, Красимир (2006) Копелето на Златния век. Насилие и мръсна литература в-к „Култура“, бр. 19 (2414), 19 май 2006, стр., ISBN 0861-1408 https://www.kultura.bg/bg/article/view/11799

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/