Публикации Катедра "Българска литература" / Department of Bulgarian Literature


Ангелова-Анастасова, Мая (2022) Взривена литература - Портал "Култура", 22.03.2022. (Публикацията е откъс от монографията ми "Взривена литература. Военни прози, партизански разкази, партийни мемоари" (2022), което е указано в портала.) Портал "Култура", 22.03.2022.

Ангелова-Анастасова, Мая (2022) Взривена литература. Военни прози, партизански разкази, партийни мемоари. Поредица "Литературата на НРБ: история и теория" - книга 21. НБУ, С., 2022, 376 с., ISBN: 978-619-233-207-5. Поредица "Литературата на НРБ: история и теория", Книга 21, НБУ, София

Ангелова-Анастасова, Мая (2022) Взривена литература: военни прози, партизански разкази, партийни мемоари – Либерален преглед, 22.03.2022. http://www.librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-39/arts/theory/4191-vzrivena-literatura-voenni-prozi-partizanski-razkazi-partiini-memoari-2. Либерален преглед, 22.03.2022.

Ангелова-Анастасова, Мая (2022) Ритуалната фабула – проверки на терена на историята – Литературен вестник. 15/ 2022. [Angelova, Maya 2022. Ritualnata fabula – proverki na terena na istoriyata – Literaturen vestnik. 15/ 2022]. Web. 01.06.2022. https://litvestnik.com/2022/04/20. Литературен вестник. 15/ 2022

Ангелова-Анастасова, Мая (2022) Употреби на ритуалната фабула в партизанската проза, мемоаристика и публицистика - В: История на литературата на НРБ: Модели и практики. Рецензенти: проф. дн. Амелия Личева, д-ц. д-р. Йордан Ефтимов, НБУ, София, 2022, 101 - 144 с., ISBN: 978-619-233-201-3, COBISS.BG-ID 52229896. История на литературата на НРБ: Модели и практики. Рецензенти: проф. дн. Амелия Личева, д-ц. д-р. Йордан Ефтимов, НБУ, София, 2022, 101 - 144 с., ISBN: 978-619-233-201-3, COBISS.BG-ID 52229896.

Ангелова-Анастасова, Мая (2020) Bulgarian poetry in the seventies of the twentieth century reflected in three propaganda and one marginal anthology -“Bibliotekarz Podlaski” UNKNOWN ARCHIVES, DIFFERENT FACES OF CENSORSHIP (ARCHIVES, CENSORSHIP, EDITING), SCIENTIFIC EDITORS:Magdalena Budnik, PhD, Wiktor Gardocki, PhD, (University of Białystok)Vol 46 No 1 (2020), 11-26 p.Published April 3, 2020; Online: https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/416/478; индекс:BazHum,Google Scholar,Index Copernicus International World of Journals; ISSN 1640-7806 (print), ISSN 2544-8900 (online) BazHum,Google Scholar,Index Copernicus International World of Journals

Ангелова-Анастасова, Мая (2020) Из "Избрани съчинения на Пенчо Славейков" от 1923 г. и концепцията на съставителката Мара Белчева - В: Сборник с материали от конференции по време на Славейкови празници 2018-2019 г., Фабер, В. Търново, 2020, с. 150 - 155. ISBN: 978-619-001-147-7, COBISS.BG-ID – 40099848. Сборник с материали от конференции по време на Славейкови празници 2018-2019 г.

Ангелова-Анастасова, Мая (2020) Наблюдения върху творчеството на Георги Марковски през замъгления прозорец на магическия реализъм „Магическият реализъм“, сборник, концепция и съставителство Пламен Антов, Издателски център „Боян Пенев“/Институт за литература, БАН, 2020, с. 136 - 151. ISBN 978-619-7372-21-2. COBISS.BG-ID - 1293153764

Ангелова-Анастасова, Мая (2019) Българската поезия през 70-те години на ХХ век, отразена в три пропагандни и една маргинализирана антология - В: ЛИТЕРАТУРНАТА ПЕРИФЕРИЯ: ПАМЕТ И УПОТРЕБИ. Сборник с доклади от международна научна конференция, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 4–5 ноември 2019 г., Съст. Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова и Владимир Игнатов, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., с. 261 - 274. ISBN: 978-954-07-5115-3, COBISS.BG-ID - 45011464. ЛИТЕРАТУРНАТА ПЕРИФЕРИЯ: ПАМЕТ И УПОТРЕБИ. Сборник с доклади от международна научна конференция, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 4–5 ноември 2019 г., Съст. Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова и Владимир Игнатов, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., с. 261 - 274. ISBN: 978-954-07-5115-3, COBISS.BG-ID - 45011464.

Ангелова-Анастасова, Мая (2019) За "Втора част на разговора": Ботев на Цветан Стояноя Ботев и българската литература. Нови изследвания. 170 години от рождението на Христо Ботев. Съставители: Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева. Варна: LiterNet, 2018-2019. Електронно издателство LiterNet, 13.04.2019. ISBN 978-954-304-430-6.

Ангелова-Анастасова, Мая (2019) Изобразяването на "Отечествената война" в българската белетристика през 1946 - образ и подобие 1946: Между Царството и Народната република. Година на прокомунистическия прелом. Поетика на новия канон. Издателство: Кралица Маб, София, 2019, с. 293 - 334. ISBN 978-954-533-180-0

Ангелова-Анастасова, Мая (2019) Яворов в изследването на Михаил Арнаудов „Психология на литературното творчество” Сб. от Национална научна конференция „140 години от рождението на П. К. Яворов”, Чирпан, 14 ян. 2018 г. Съст. проф. д-р Димитър Михайлов. Рецензенти: проф. д-р Страшимир Цанов, доц. д-р Димитър Кръстев. Велико Търново: Изд. ДАР-РХ, с. 304-313, 2019. ISBN 978-954-9489-65-1, COBISS.BG-ID - 1289340644.

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) ЗА СМЪРТТА НА РАЗКАЗВАЧА В МАРАНЯТА НА МАГИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ТВОРЧЕСТВОТО НА ГЕОРГИ МАРКОВСКИ Сп."Кирило-Методиевски записки" (Cyrylo-Metodiańskie), 7/18, Люблин: Институт по славянска филология; Издателство на Люблинския университет „Мария Кюри-Склодовска“, с. 166-173, Electronic ISSN: 2449-8297

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) Новелата "В тиха вечер" на Емилиян Станев в контекста на партизанската проза Сб. Емилиян Станев – традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя. Нови изследвания. Ред. колегия Н. Димитров, А. Велкова-Гайдаржиева, М. Ангелова, Р. Пенчева, Велико Търново: Издателство ДАР-РХ, 2018, с. 112-126, ISBN 978-954-9489-60-6, COBISS.BG-ID:1287543780.

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Професор Сава Василев – ръководител на литературния клуб „Емилиян Станев“ (90-те години на ХХ век). Био-библиография на проф. дфн Сава Василев / [състав. Даниела Върбанова, Диана Симеонова]. Велико Търново: Издателство Народна библиотека „П. Р. Славейков – Велико Търново“, 2017, с. 91-99, ISBN 978-619-7173-17-8 (Print), COBISS.BG-ID: 282691812

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Новелата "В тиха вечер" в контекста на партизанската проза Литературен вестник, бр. 35, 1-7 ноем. 2017, с. 11, ISSN 1310 – 9561

Ангелова-Анастасова, Мая (2017) Стефан Киров и мемоарното наследство на един от "Апостолите на световното единство" Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е? Сборник доклади от международна научна конференция, 25-26 април 2017 г., Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе / [ред. кол. Теодора Евтимова ... и др.] = Freedom yesterday, freedom today, freedom tomorrow - is it at the tip of the spear? : proceedings of the international scientific conference, 25-26 April 2017, Lyuben Karavelov Regional Library, Ruse / [ed. board Teodora Evtimova ... и др.], Русе, 2017, с. 382-394, ISBN 978-619-7404-01-2 (Print), COBISS.BG-ID: 1283530468.

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) „Самиздат. 1963–1966“. Колекция Неиздадените. Книга четвърта. „Самиздат. 1963–1966“. Колекция Неиздадените. Книга четвърта. София: Изд. „Кралица Маб“, Департамент „Нова българистика“ на НБУ, 2016, 2016, ISBN 9789545331602, Подсерия на Колекция неиздадените, ISSN C634-5387, COBISS.BG-ID:1282671588.

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Игра на кодове. Как априлските поети рапортуват пред Държавна сигурност през 1974 г. Генерация на властта: "априлското поколение" в българската литература : [научна конференция, 3 юни 2016 г., София] / състав. Пламен Дойнов. София: Кралица Маб, 2016, с. 115 - 145, ISBN 978-954-533-161-9, COBISS.BG-ID: 1282740708

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Литература и социално ангажиране с оглед на българския производствен роман от началото на 50-те години на ХХ век. - Паисиеви четения, 2015. Научни трудове, Филология, том 53, кн. 1, сб. Б. Пловдив, 2016. с. 100 - 113. Online: https://science.slovo.uni-plovdiv.net/documents/931150/0/Literaturoznanie_Full_II_20151029-31.pdf Паисиеви четения, 2015. Научни трудове, Филология, том 53, кн. 1, сб. Б. Пловдив, 2016. с. 100 - 113.Online ISSN 0861–0029

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Стефан Киров. Спомени. Алманах "Света гора", бр. 14 (Н), Велико търново: Изд. Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“, 2016, с. 412-463, ISSN 1311–0209.

Ангелова-Анастасова, Мая (2016) Шагреновата книга на Марек Биенчик Литературен вестник, Год. 25, бр. 17/18 от 27.04-10.05 2016, с. 28, ISSN 1310 - 9561 (Print), COBISS.BG-ID:1278961636.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) „Не е ли днеска празна пещера човекът” – 85 г. от рождението на Пеньо Пенев ( ВТУ, 22 април 2015 г.) В: Проглас, кн. 2, 2015 (год. ХХIV), ISSN 2367-8585

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Ангелова, Мая. За първата у нас антология на шведската поезия. Литературен вестник, бр. 26, 8 - 14. 07. 2015 (Год. 24), с.3, ISSN 1310 - 9561, COBISS.BG-ID: 1269972452.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Арт-академия на открито. Неформално обучение чрез изкуство [Мултимедия] : учебен диск / Мая Ангелова, Мира Душкова, Светлозар Цанков ; снимки Севдалин Дончев. Издателство „Артцентрик“, Русе, ISBN 978-619-90559-0-8, COBISS.BG-ID:1284239332.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Благодаря за цветята и облаците. Антология на шведската поезия. Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, бр. 13 („М“), Велико Търново, 2015, с.464-467, ISSN 1311–0209.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) За второто издание на "Българска литература. 1880-1930" на Иван Радославов и контекста на 1947 година. Иван Радославов. 135 години от рождението на критика: нови изследвания. Съставители: Антония Велкова-Гайдаржиева, Димитър Михайлов. - Велико Търново, Изд. "Дар-РХ", 2015, с. 165-180, ISBN 978-954-9489-48-4, COBISS.BG-ID: 1279912676.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Мира Душкова. Невидими неща. Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, бр. 13 („М“), Велико търново, 2015, с. 462-464, ISSN 1311–0209.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Подиумна дискусия за „Хайка за вълци” ( В. Търново, 12 март 2015 г.) Проглас, кн. 2, 2015 (год. ХХIV), ISSN 2367-8585 В: Проглас, кн. 2, 2015 (год. ХХIV), ISSN 2367-8585

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Поетическо земеописание на България. За „Макове”, „Стръкове”, „Високата вълна” и тихата лирика "Тихата лирика в българската литература : текстове от научната конференция "Тихата лирика" в българската литература: от дискриминацията до канонизацията", 24 и 25 април 2015 г., Велико Търново / състав. Пламен Дойнов, Иван Станков. София-Велико Търново: Изд. Кралица Маб, 2015, с.181-225, ISBN 978-954-533-147-3, COBISS.BG-ID:1272333284.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Поетическо земеописание на България. За „Макове”, „Стръкове”, „Високата вълна” и тихата лирика Литературен вестник, Бр. 33 от 21 – 27 окт. 2015 (Год. 24), с. 9,15, ISSN 1310 - 9561 (Print), COBISS.BG-ID: 1274967524

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Проблемът за другия Аз. Наблюдения върху романа "Лош ден" на Генчо Стоев. Слово и жест в културата на българи и сърби / Реч и гест у култури бугара и срба. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 143 - 157, ISBN: 978619208010105, COBISS.BG-ID: 1281540580.

Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Четвъртък и дните след него: еуфории и хипотимии на името 9 септември 1944: Литература и политика. Текстове от научна конференция, 14 ноември 2014, Нов български университет. Съставител Пламен Дойнов. Поредица " Литературата на НРБ: история и теориа". Книга 9. София: Кралица Маб, 2015, с.193 – 229, ISBN 978-954-533-142-8, COBISS.BG-ID: 1270777572

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Българският производствен роман Кралица Маб, С., 2014, ISBN 9789545331367, COBISS.BG-ID:1274967524.

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Никола Чиприянов. Случайността е другото име на Бог. Авангард принт, Русе, 2014, ISBN 978-954-337-232-4, COBISS.BG-ID: 1270517220.

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Перипетии на Името в производствения роман „Светлини” на Веселина Геновска. Арнаудов сборник : доклади и съобщения. Т. 8, [Материали от научен форум Осми Арнаудови четения, 11-12 октомври 2013 г., Русе] / [състав., ред. кол. Руси Русев ... и др.]. Т. 8, Русе, 2014, с. 285-197, ISBN: 978-619-7058-33-8, COBISS.BG-ID: 1271046372

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Формиране на основните концептуални ядра и естетически източници на жанра “производствен роман” (Наблюдения върху българската литература от първата половина на 50-те г. на ХХ век). Филологически сборник VI ,Велико Търново – Твер. Ред. кол. Христо Бонджолов и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, ISBN 978-954-524-968-6 (CD), COBISS.BG-ID:1274171364.

Ангелова-Анастасова, Мая (2014) Щрихи към българската белетристика от началото на 60-те години на ХХ век. Научни трудове на Русенския Университет, 2014, Т. 53, Русе, 2014, ISSN 1311-3321, С. 105-112, COBISS.BG-ID: 1121172452.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Морска карта София, издателство "Стигмати", 2013, ISBN: 9789543361403, COBISS.BG-ID: 1246570980.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Проектиране на битието в „Сухата равнина” на Павел Вежинов Научни трудове на Русенския Университет, 2013. Т. 52. Серия 6.3, Русе, 2013, с. 182-186, ISSN 1311-3321, COBISS.BG-ID:1121172452.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Производственията роман в българската литература - лаборатория на жанра (50-70-те години на ХХ век) Велико Търново

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Светът на вещите в производствените романи (Критически подход към всекидневието на комунизма). Арнаудов сборник: доклади и съобщения. Т. 7 (Материали от научен форум Седми Арнаудови четения, 21-23 октомври 2010 г., Русе). Съставители Руси Русев и др.. Лени-Ан, Русе, 2013, с. 252 – 257, ISBN 978-619-7058-06-2, COBISS.BG-ID: 1260185572.

Ангелова-Анастасова, Мая (2013) Умората на „старите” и виталността на „младите” в два романа от 1962 година („Мъже” и „Мария против Пиралков”). В: 1962. Година на измамната свобода. Размразяване и литература. Новото поколение в поезията. Кралица Маб, С., 2013, с. 201 – 219, ISBN: 9789545331268, COBISS.BG-ID - 1253745892.

Ангелова-Анастасова, Мая (2012) „Девойките от завода” на Кръстьо Белев и „Тютюн” на Димитър Димов: За две литературни премиери на сцената на епическото от 1951 година. В: НРБ – литературата: История, понятия, подходи. Кралица Маб, С., 2012, с. 233 – 264, ISBN - 978-954-533-121-3; 978-954-8773-10-2, COBISS.BG-ID - 1253735908.

Ангелова-Анастасова, Мая (2012) „Низината” от Васил Попов – подземни богатства и човешки ресурси. В: Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светозар Игов. Т. 1. София: Институт за литература; Изд. Боян Пенев, 2012, с. 547 – 560, ISBN 978-954-8712-77-4, COBISS, BG-ID: 1252405476

Ангелова-Анастасова, Мая (2012) Поквара и порядъчност. Лични вещи и оръдия на социалистическия труд в производствения роман. В: НРБ – литературата: История, понятия, подходи. Кралица Маб, С., 2012, с. 233 – 264, ISBN - 978-954-533-121-3; 978-954-8773-10-2, COBISS.BG-ID - 1253735908.

Ангелова-Анастасова, Мая (2011) Производство на читатели в Народна Република България от средата на 40-те до началото на 70-те години на ХХ век. В: Думи срещу догми (Сборник с доклади от XII национална конференция за студенти, докторанти и средношколци, 2010 г.). Контекст, Пловдив, 2011, с. 251 - 259, ISBN 978-954-8238-29-8, COBISS.BG-ID - 1291029732.

Ангелова-Анастасова, Мая (2010) Майсторът и Низината. В: Планетата Слово (Сборник с доклади от XI национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2009 година). Контекст, Пловдив, 2010, с. 226 - 234, ISBN 978-954-8238-18-2, COBISS.BG-ID - 1290981092.

Ангелова-Анастасова, Мая (2005) Упадъкът на лъжата или за осветената лента на производствения роман Електронно списание Литернет, 05. 07. 2005, Online: http://liternet.bg/publish14/m_angelova/upadykyt.htm

Василев, Сава (2020) Карти и територии. Изложба на Красимир Русев. Галерия „Heerz Tooya“, В. Търново, 14-19 октомври 2019 // СБХ Бюлетин, бр. 1, 2020, с. 31-32 ISSN 1313 - 9622 България, София

Василев, Сава (2020) Четиридесет години от кончината на Димо Минев // в. Литературен бюлетин, бр. 4, с. 1-2. България, В. Търново

Василев, Сава (2019) Maps end territory. Krassimir Rusev // dedicatet to contemporary art (каталог на галерията) България

Василев, Сава (2019) Божидар Богданов. Българско народностно тяло. В. Търново, 2018 // (руб. Преглед) Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 462 – 464. България, В. Търново

Василев, Сава (2019) Владимир Янев. Живея с Пловдив. Литературна история и критика. Пловдив, 2017 // (руб. Преглед) Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 415 – 416. В. Търново

Василев, Сава (2019) Добрин Паскалев. Стихове от дъжд и щурец. Варна, 2017. От извора водица пих. Варна, 2018 // (руб. Преглед) Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 460 – 461. България, В. Търново

Василев, Сава (2019) Евелина Белчева. Златорожката връзка. Петър Динеков – Владимир Ваилев, два портрета в ретро – от натура (73 неизвестни писма). С., 2017 // (руб. Преглед), Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 407 – 408. България, В. Търново

Василев, Сава (2019) Иван Станков. Улици и кораби. В. Търново, 2017 // (руб. Преглед) Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 408 – 411. България, В. Търново

Василев, Сава (2019) Калин Николов. Атанас Пацев – преодоляване на невъзможното. С., 2018 // (руб. Преглед) Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 437 – 439. България, В. Търново

Василев, Сава (2019) Милена Кирова. Българска литература от Освобождението до Първата световна война, т. 2. С., 2018 // (руб. Преглед) Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 445 – 446.

Василев, Сава (2019) Николай Милчев. Пейзажи с Лолита. 2018 // (руб. Преглед) Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 470. България, В. Търново

Василев, Сава (2019) О – като Още?... (Предговор) // Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 5-7. (ISSN 1311 – 0208) България

Василев, Сава (2019) Радослав Игнатов. Капани пред райските порти. С., 2018 // (руб. Преглед) Света гора „О“ (15) – ИВИС, В. Търново, 2019 – с. 433 – 435. В. Търново

Василев, Сава (2019) Театралният човек – П . К.Яворов. Сб. от Национална конференция "Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания", 14 януари 2018 Чирпан. Съст. Д. Михайлов. В. Търново: ДАР-РХ, 2019, с. 123-137. (ISBN 978-954-9489-65-1) ДАР-РХ, В. Търново, 2019 – 123-137. SBN 978-954-9489-65-1

Василев, Сава (2018) Апокалиптични видения в стихотворенията „Нощи“ на Иван Пейчев и „Плаващ ресторант“ на Борис Христов. Сб. от Национална конференция по случай 100 годишнината от рождението на поета Иван Пейчев "Отидоха си моите пристанища" : Нови изследвания върху творчеството на Иван Пейчев, Шумен - София, декември 2016. Шумен, УИ "К.Преславски". Ред. А. Антонова, П. Ватова, с. 140-150. ISBN 978-619-201-233-6 Шумен, Университетско издателство "К. Преславски"

Василев, Сава (2018) Баладата „Каин“ на Асен Разцветников или за литературните и нелитературните екзекуции: Трима поети - Електронно списание LiterNet, 10.06.2018, № 10 (223), 23 с. Online ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish/savasilev/kain.htm Списание LiterNet, 10.06.2018, № 10 (223), 23 с. Online ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish/savasilev/kain.htm

Василев, Сава (2018) Сезонните преображения на героя/езика в пиесата „Лазарица“ от Йордан Радичков. - Проглас, 2018, 2 (год. ХХVІІ), с. 166 – 170 (ISSN 0861-7902 – печат; ISSN 2367-8585 – онлайн) Сп. Проглас, кн. 2 (год. ХХVІІ), УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2018, с. 166 – 170 (ISSN 0861-7902 – печат; ISSN 2367-8585 – онлайн)

Василев, Сава (2017) In spe. С надежда : [Предговор] // Паскалев, Добрин. Стих от дъжд и щурец. – Варна, 2017, с. 7-10. Варна

Василев, Сава (2017) Апокалиптични видения в стихотворенията „Нощи“ на Иван Пейчев и „Плаващ ресторант“ на Борис Христов - Електронно списание LiterNet, 28.07.2017, № 7 (212), 8 с. Online ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish/savasilev/ivan-peichev-boris-hristov.htm Електронно сп. LiterNet, 28.07.2017, № 7 (212).

Василев, Сава (2017) Апокалиптични видения в стихотворенията „Нощи“ на Иван Пейчев и „Плаващ ресторант“ на Борис Христов // "Отидоха си моите пристанища" Лит. вестник (София), № 25, 5-11 юли 2017.

Василев, Сава (2017) Био-библиография на проф. дфн Сава Василев. – Велико Търново : Народна библиотека „П. Р. Славейков“, 2017. – 295 с. ISBN 978 619 7173-17-8 COBISS.BG-ID 1282691812 Велико Търново : Народна библиотека „П. Р. Славейков“, 2017.

Василев, Сава (2017) За немската литература в българската периодика (Даниела Денчева. Немската култура в българската периодика). (Рецензии) - Проглас, В. Търново, 2017, № 1, с. 161-162. (ISSN 0861-7902 – печат; ISSN 2367-8585 – онлайн) сп. Проглас, издание на ФФ на ВТУ, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Василев, Сава (2017) Капан за дребни хищници и други човешки животни : Четири пиеси. В. Търново: Слово, 2017, 142 с. ISBN 978-619-212-014-6 COBISS.BG-ID 1283684324 В. Търново, Слово, 2017

Василев, Сава (2017) Подир сенките на българската Лазариада. Разказът „Лазар и Исус“ от Емилиян Станев – контексти, реплики, диалози. В. Търново: Сира, 2017 с. 199 ISBN 978-619-7173-13-0 COBISS.BG-ID 1280436196 Сира - В. Търново

Василев, Сава (2017) Спомени за настоящето : Велико Търново и неговите литературни университети. // Литературен бюлетин (В. Търново), № 3, 2017, с. 1, 2. Велико Търново, издание на НОЛИ "Формула 6"

Василев, Сава (2016) Nepokorni Luka / Preveo s bugarskog Goran Igić. Rijeka : Udruga graᵭana Orion, 2016. – 102 p. (Biblioteka XXI. stoljeće)

Василев, Сава (2016) Владимир Василев и големите критически сюжети на литературата ни. Фрагменти от генеалогията на мита. Електронно списание LiterNet, 17.07.2016, № 7 (200), 21 с. Online ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish/savasilev/vladimir-vasilev.htm сп. Литературна мисъл, кн. 1; LiterNet http://liternet.bg/publish/savasilev/vladimir-vasilev.htm

Василев, Сава (2015) „Цената на златото“ – фрагменти от предисторията на романа [Генчо Стоев (1925 – 2002) 90 г. от рождението на писателя] КИЛ (Варна), № 3, май 2015, с. 8-9.

Василев, Сава (2015) Art & POSITIVITY Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 397-398.

Василев, Сава (2015) PRINTED BG – Вижте, преди да прочетете и чуете! Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 417-418.

Василев, Сава (2015) В меката (есен) на българската литература [Валери Петров]. Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 293-296.

Василев, Сава (2015) Вазов и природата. КИЛ (Варна), № 6–7, авг. – септ. 2015, с. 9.

Василев, Сава (2015) Втора национална среща „Образи на българската литература и култура в националните и чуждестранните специализирани издания и в медиите“ – Варна Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 457-458.

Василев, Сава (2015) Георги Николов. Пушачът. „Знаци“, Бургас, 2015 Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 478-479.

Василев, Сава (2015) Евелина Белчева. Яворов – между драмата и театъра. „Пропелер“, С., 2014 Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 519-521.

Василев, Сава (2015) Елегия за последното време Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 5-12.

Василев, Сава (2015) За смъртта на една птица и на едно стихотворение КИЛ (Варна), № 2, март 2015, с. 7, 9, 10; Също и в: Поетите. Времената. Традициите. Петър Алипиев : Изследвания, материали, спомени. – В. Търново, 2007, с. 77-87.

Василев, Сава (2015) Край бреговете на мълчанието. Молитвените диалози на Калина Ковачева. - В: „Тихата лирика“ в българската литература – София: "Кралица Маб", 2015, с. 307-322. Състав. и ред. Пламен Дойнов, Иван Станков. Също и в: КИЛ (Варна), № 6-7, авг.-септ. 2015, с. 1, 12; № 8-9, септ.-окт. 2015, с. 14; № 10, ноем. 2015, с. 13. Лит. вестник, № 29, 23-29 септ. 2015, с. 14-15. сп. Страница, 2015, № 3, с. 156-164. България, София

Василев, Сава (2015) Край бреговете на тишината и мълчанието : Молитвените диалози на Калина Ковачева. Лит. вестник, № 29, 23–29 септ. 2015, с. 14-15, както и в:КИЛ (Варна), № 6–7, авг. – септ. 2015, с. 1, 12; № 8–9, септ. – окт. 2015, с. 14; № 10, ноем. 2015, с. 13. и др.

Василев, Сава (2015) Литературата като бързо преживяване Велчев, Велизар. Kurrente kdldmo [Тичащо перо]. – Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2015, с. 5-8.

Василев, Сава (2015) Михаил Неделчев. Ефектът на раздалечаването. „Кралица Маб“, С., 2015 Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 518-519.

Василев, Сава (2015) Неделчо Ганев. Подгряваща цигулка. „Светулка 44 АТЕНЕЙ“, С., 2015 Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 509-510.

Василев, Сава (2015) От градината към дизайна (Художникът Едо Циротин) Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 174-178.

Василев, Сава (2015) Сашо Серафимов. Старците умират в края на света (стихове и размисли). „Жанет 45“, Пловдив, 2013 Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 502-504.

Василев, Сава (2015) Цветните множества на думите София : Бълг. писател, 2015, с. 5-6.

Василев, Сава (2014) Езикът е сводник, по-стар от човечеството. Марица (Пловдив), 25.08.2014.

Василев, Сава (2014) За черупката на доброто КИЛ (Варна), № 2, 2014, с. 1; 13

Василев, Сава (2014) Имената – преди и след употреба Простори 61, 2014, № 1, с. 52-58.

Василев, Сава (2014) Литературните градове на България КИЛ (Варна), № 10, окт. 2014, с. 1, 4. http://sdrujeniepisatelivarna.bg/store/Kil_br10_2014.pdf

Василев, Сава (2014) Литературните градове на България: Велико Търново КИЛ (Варна), № 11, окт. 2014, с. 1, 6. http://sdrujeniepisatelivarna.bg/store/Kil_br11_2014.pdf

Василев, Сава (2014) Отвъд огледалния свят на прозореца Влахов, Миролюб. Някой зад прозореца. – В. Търново : Абагар, 2014.

Василев, Сава (2014) Разказвачът и любовта Сборник за Анчо Калоянов : В чест на 70-год. на писателя и учения – В. Търново : Фабер, 2014, с. 88-104

Василев, Сава (2013) Modernism in Bulgarian Literature / Vassilev, Sava Yordanov // Bulgarian modernism : Books and Magazines 1919-1934. Highlights from a German Collection / Ed. by Domenico Jacono in collaboration with Irena Stoimenov-Huetter and Edo Zierotin. – Vienna : Antiquariat / Verlag / Galerie, Neubaugasse, 2013, p. 8-9. Виена, английски език

Василев, Сава (2012) А... Ако можеха да говорят?! Няколко минути разходка из литературния двор. На Светлозар Игов. - В: Пространствата на словото. София: ИЦ "Боян Пенев", 2012, т. 2 с. 597-614 ISBN 987-954-8712-77-4 COBISS.BG-ID 1252405476. Ред. колегия и съставителство К. Протохристова, Ел. Трайкова, А. Йорданов, А. Велкова - Гайдаржиева, Ал. Антонова; както и в: Svobodata.com, 17.02.2011. Също и в: Либерален преглед, 18.01.2011, № 1. Антимовски хан, 2011, № 1, с. 6-16. Страница, 2011, № 1, с. 160-174. България

Василев, Сава (2012) Писателят Генчо Стоев и литературните кръстовища на историята. В. Търново, 2012: Фабер, 437 с. ISBN 978 954 400 734-8 COBISS.BG-ID 1247623908 В. Търново : Фабер, 2012. – 438 с.

Василев, Сава (2011) Арбанашките махали на литературата. Книга за сприказване.В. Търново: Фабер, 2011, 195 с. ISBN 978 954 400 528-3 COBISS.BG-ID 1245191908 В. Търново : Фабер, 2011. – 196 с.

Василев, Сава (2011) Варвело. Книга за явяване: Литературният фронт. Евангелие от Лазар. В. Търново: Фабер, 2011, 335 с. ISBN 978 954 400 526-9 GOBISS.BG-ID 1245104100 В. Търново : Фабер, 2011. – 338 с.

Василев, Сава (2011) Литературата и социализмът – драмата на опаметената истина. Също и в: Литературата и социализмът : Фрагменти върху предисторията на историческия роман от втората половина на 20. век. - Електронно сп. LiterNet, 11.01.2011, № 1 (134). Online ISSN 1312-2282, както и в: Svobodata.com, 25.01.2011. и Лит. вестник, № 1, 13-19 ян. 2010, с. 10 България

Василев, Сава (2010) Интелигенция и литературна провинция – за един задочен диалог между Тончо Жечев и Станислав Сивриев - Електронно сп. LiterNet, 10.09.2010, № 9 (130). ISSN 1312-2282 както и в: Станислав Сивриев в българската литература : Материали и проучв. по повод 85 год. от рождението на писателя. – Варна, 2010, с. 52-60. България

Василев, Сава (2008) Цената на златото и на историята. Генчо Стоев: “Цената на златото”, “Завръщане”, “Досиетата”. В. Търново: Слово, 2008, с. 287 ISBN 978 954 439-902-3 COBISS.BG-ID 1229551332 В. Търново : Слово, 2008. – 288 с.

Василев, Сава (2007) Евангелие от Лазар. Разказът „Лазар и Исус“ от Емилиян Станев - В: Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбил. сб. по повод 100 г. от рождението на писателя : Изследвания. Архив. Спомени. – В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и методий", 2008, с. 223-258. ISSN 978-954-524-625-8 COBISS.BG-ID 122843660; ред.колегия Ив. Радев, С. Василев, Ил. Павлова, П. Стефанов. България, В. Търново

Василев, Сава (2007) За смъртта на една птица и на едно стихотворение. - В: Петър Алипиев. Изследвания. Материали. Спомени. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий",2007 ISBN 978-954-524-561-9 , с. 77-87. Съставители и редакционна колегия В. Русева, А. Велкова, Г. Върбанова Също и в: Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в бълг. литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 175-189. Лит. вестник, № 1, 10-16 ян. 2007, с. 10-11. КИЛ (Варна), № 2, март 2015, с. 7, 9-10. България, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Василев, Сава (2007) Разсъбличането на метафорите. Личности, творби и сюжети в българската литература на XX век. В. Търново: Слово, 2007, с. 189 ISBN 978 954 439 871-2 COBISS.BG-ID 1226851044 В. Търново : Слово, 2007. – 190 с.

Василев, Сава (2006) Литературният и паралитературният сюжет „Христо Смирненски“ в творчеството и съдбата на Владимир Василев. Варианти на смисъла. - В: Класика и авангард. Юбил. сб. по случай 70-та год. на проф. дфн Иван Сарандев. София: ИЦ "Проф. Боян Пенев", 2006, с. 145-155. Ред. колегия Св. Каролев, Вл. Янев, Л. Малинова ISBN-10:954-8712-39-3 ISBN-13-978-954-8712-39-2 COBISS.BG-ID 1045753828; както и В: Света гора : Алманах за лит. и изкуство (В. Търново), 2004, № 5 (Д), с. 209-222. Също и в: Владимир Василев : Критикът, редакторът, естетът. Състав и ред. Сава Василев. – В. Търново, 2005, с. 24-36 и Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в българската литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 15-31 и В: Електронно. сп. LiterNet, 22.12.2007, №12 (97). България, София

Василев, Сава (2005) Димо Кьорчев за литературната критика. Фрагменти. - В: Димо Кьорчев между литературата и политиката. Изследвания. Архив. Оценки. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 55-61. ISBN 954-524-450-X COBISS.BG-ID 1043847140 ред. колегия Ив. Радев, А. Велкова - Гайдаржиева, Н. Димитров, Г. Върбанова Също и в: Димо Кьорчев за литературната критика : 12 фрагмента, увод и заключение. // Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в бълг. литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 5-14. България, В. Търново

Василев, Сава (2005) Персоналистът законодател. Стилът Йордан Вълчев – портрет от натура или литература в литературата - В: „Змей със змейовете и човек с човеците." Йордан Вълчев. Изследвания. Материали. Спомени. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с.47-60 ISBN . 954-524-479-8, COBISS.BG-ID 1045367012, ред. колегия: Ив. Радев, С. Василев, А. Велкова, Г. Върбанова. Също и в: Електронно сп. LiterNet, 20.12.2005, № 12 (73). Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в бълг. литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 119-137. България, В. Търново

Василев, Сава (2003) Златото – археология на смисъла. - В: Словесност и литература. Юбил. сб. в чест на 60-год. на проф. Енчо Мутафов. Благоевград: УИ "Н. Рилски", 2003, с. 268-282. ISBN 954-680-282-4 COBISS.BG-ID 1041386212 Съст. Цв. Ракьовски България, Благоевград

Василев, Сава (2003) Разсъбличането на метафорите. Йордан Радичков „Суматоха“. - В: Сборник, посветен на 50-год. на специалността българска филология в университета „Лоранд Йотвьош” – Будапеща, 2002. Език и идентитет. Страници за българското себе/познание. В. Търново: Фабер, 2003, с. 151-160. Съст. и редакция Иван Русков ISBN 954-775-284-7 COBISS.BG-ID 1042211044 Също и в: Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите. Личности, творби и сюжети в българската литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 102-118. България, В. Търново, Фабер

Василев, Сава (2003) Цената на златото и на историята [За „Цената на златото“ от Г. Стоев]. - в: Литературни култури и социални митове : Сб. в чест на 60-год. на доц. Михаил Неделчев. Т. 1. София: НБУ, 2003, с. 74-95. България, Сафия

Василев, Сава (2002) Българска литературна класика. Анализи и интерпретации. В. Търново: Слово, 2002, 286 с. ISBN 954 439 714-0 COBISS.BG-ID 1039691492 В. Търново : Слово, 2002. – 288 с.

Василев, Сава (2002) Винена попара за непослушни ангели. – Виното в етнокултурата и литературата. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2002, с. 162-168 Ред. колегия Д. Чавдарова, В. Панайотов, Ив. Петров ISBN 954-577-137-2 COBISS.BG-ID 1040280804 България, Шумен

Василев, Сава (2002) Историята като наративно събитие. Фрагменти по повод „Цената на златото“ и „Завръщане“ от Генчо Стоев. - В: История. Истории. Наративи. Българската историческа проза от втората половина на ХХ век. В. Търново: Фабер, 2002, с. 45-53. Ред. колегия Ив. Радев, П. Стефанов, Р. Пенчева ISBN 954-775-089-5 COBISS.BG-ID 1038635492 България, В. Търново

Василев, Сава (2001) „Спомени от дъното“. Варианти на библейския архетип в романа „Циклопът“ от Генчо Стоев. - В: Следите на свещената книга в българската литература. В. Търново: Фабер, 2001, с. 267-275. Ред. колегия Ив. Родев, В. Русева, Т. Моллов, Ю. Коева ISBN 954-9541-94-0 COBISS.BG-ID 1037284580 България, В. Търново

Василев, Сава (2001) Преди и след потопа на мълчанието. - В: Писателят Васил Попов. „Това красиво човечество“. Изследвания, материали, спомени. В. Търново: Фабер, 2001, с. 55-70. Ред колегия Ив. Радев, С. Василев, Ю. Коева ISBN 954-775-003-8 COBISS.BG-ID 1037284324 Също и в: Васил Попов – поетът, думите, смъртта. Василев, Сава. Преди и след потопа на мълчанието : Пет студии върху българската литература. – В. Търново, 2001, с. 161-184. България, В. Търново

Василев, Сава (2001) Преди и след потопа на мълчанието. Пет студии върху българската литература. В. Търново: Слово, 2001, 184 с. ISBN 954 439 700-0 COBISS.BG-ID 1037820900 В. Търново : Слово, 2001. – 184 с.

Василев, Сава (2000) Литературният мит Владимир Василев. В. Търново: Слово, 2000, 240 с. ISBN 954 439 627-6 COBISS.BG-ID 1035720932 (дисертация) В. Търново : Слово, 2000. – 240 с.

Василев, Сава (1999) Литературна класика. 13 интерпретации. В. Търново: Слово, 1999, 221 с. ISBN 954 439 549-0 COBISS.BG-ID 1034003172 В. Търново : Слово, 1999. – 221 с.

Василев, Сава (0) „Спомени от дъното“ : Романът „Циклопът“ от Генчо Стоев. // Литература на отминалото половин столетие : 1. – В. Търново, 2007, с. 170-196.

Василев, Сава (0) Eвангелие от Лазар (Разказът „Лазар и Исус“ от Ем. Станев). – В: И ние в литературата. Изследвания. Библиотеки. Оценки. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 156-188 Съст. Ел. Налбантова ISBN 978-954-731-6 (Проблематичен-друг автор и книга)

Василев, Сава (0) Globalism and Metaphoricism. // Migration, Modern Nationalism and Nostalgia for the Homeland in the Age of Globalization. – Plovdiv : Plovdiv University Press, 2007, p. 241-249.

Василев, Сава (0) Globalism and Metaphoricism. // Migration, Modern Nationalism and Nostalgia for the Homeland in the Age of Globalization. – Plovdiv : Plovdiv University Press, 2007, p. 241-249.

Василев, Сава (0) Българската драма и театър между двете световни войни : [Предговор]. // Българската драма между двете световни войни. – В. Търново, 2000, с. 5-14.

Василев, Сава (0) Генчо Стоев – „Много висока тераса“. // Лит. форум, № 11, 20-26 март 2002. Също и в: Лит. вестник, № 11, 20-26 март 2002, с. 5. Текстът е публикуван със съкр. Българската литература – история и съвременност. – Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2003, с. 195-201. Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в българската литература на ХХ век. – В. Търново, 2007, с. 167-174.

Василев, Сава (0) Генчо Стоев – „Много висока тераса“. // Лит. форум, № 11, 20-26 март 2002. Също и в: Лит. вестник, № 11, 20-26 март 2002, с. 5. Текстът е публикуван със съкр. Българската литература – история и съвременност. – Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2003, с. 195-201. Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в българската литература на ХХ век. – В. Търново, 2007, с. 167-174.

Василев, Сава (0) Да мислим другия! За цената на златото и смутното време в балканския дом на историята. // Свое и чуждо в културата на българи и сърби : Своje и туħe у култури бугара и срба. – В. Т