Публикации Катедра "Обща лингвистика и старобългаристика" / Department of General Linguistics and Old Bulgarian Studies


Бело, Раки (2015) Бело, Раки. -Сходни развойни словообразувателни тенденции при категорията nomina loci в българския и албанския език. –В: Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев, Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2015, 142-148. -Благоевград. Благоевград

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Един сходен локативен модел в българския и албанския език. – В: Общ Сборник на Великотърновския университет и университета в гр. Ниш, В. Търново, 2012, 44-53. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Някои по-важни характеристики на албанските лични имена (Какви имена използват албанците?). – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 12. В. Търново, 2012, 333-346. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Основното словообразувателно значение на един общ суфикс от латински произход в албанския и румънския език (сходство с други суфикси в българския). – В: Общ Сборник Твер – ВТУ, Тверь, 2012, 22-31. -В. Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2012) Бело, Раки. Преглед на парламентарните избори в посткомунистическа Албания (1991-2009) със сравнителен географски анализ на резултатите от изборите през 2005-2009 г. Доклад от научна конференция „Междукултурен диалог и образование в Балканите и източна Европа”, В. Търново, 2012, 167-181. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Mësimi i gjuhës dhe i letërsisë shqipe në Bullgari dhe në veçanti në universitetin e Veliko Tërnovës. – В : Studime albanologjike. Me artikuj të mbajtur në konferencë ndërkombëtare, organizuar nga Departamenti i Gjuhës shqipe, Tiranë më 30.09.2010. Nr. 2. Tiranë, 2011, 331-339. -Тирана. Тирана

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Ndihmesa e kolonisë shqiptare të Sofjes në letrat shqipe. – В: Përmbledhje artikujsh nga Seminari XXX ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare /The XXX internacional seminar on Albanian language, literature and culture/, Prishtinë, 15-27 gusht 2011, Prishtinë, 2011, 531-541. -Прищина. Прищина

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Ndihmesa të Akademik Jani Thomai në fushën e fjalëformimit. –В: Konferenca shkencore. „Akademiku” Jani Thomai në 75-vjetorin e lindjes. (Përmbledhje materialesh). Korçë, 2011, 110-117. -Корча гр. Корча, Албания

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Nomina Loci в българския и албанския език. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Tърново, 2011, 272 с. ISBN 978–954–524–798–9. Велико Търново

Бело, Раки (2011) Бело, Раки. Сходният локативен модел с формант -ина/-inë в българския и албанския език. – В: Съпоставително езикознание. Кн. 1. София, 2011, 37-46. -София. София

Бело, Раки (2011) Бело, Раки.Основните термини в баскетболната игра в българския и албанския език. Доклад, изнесен на научна международна конференция „Кинезиология”, организирана от педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 27-28. 10. 2011, В. Търново, 2011, 265-269. -В. Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Nomina Deminutiva със суфикс -us/ -ush в румънски и албански (кореспонденция с някои деминутивни суфикси в български). – В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция, 14–15 ноември 2008. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2010, 523-533. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Лексикални заемки от турски произход в един български говор от Югоизточна Албания. –В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. В. Търново, 2010, 333-343. -Велико Търново Велико Търново

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Локативният модел с формант -ица/-icë в български и албански език. – В: Доклади от X национални славистични четения на тема: „Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури”, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, Лозенец 22-24 април 2010, София, 2011, 327-337. -София. София

Бело, Раки (2010) Бело, Раки. Локативният модел с формант -ище/-ishte (-ishtë) в български и албански език. – В: Юбилеен сборник на филологическия факултет, том 2. In honorem professoris Johannis Kotchev. Материали от международна научна конференция, Благоевград 3-4 юни 2010. Благоевград, 2010, 96-109. -Благоевград. Благоевград

Бело, Раки (2007) Бело, Раки. Селищни имена в Мала Преспа – Албания. – В: Македонски преглед. Кн. 3. София, 2007, 133-139. -София. София

Бело, Раки (2006) Бело, Раки. Значението на Битолския конгрес за азбуката на албанския език. – В: Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. В. Търново, 2006, 599-603. -Велико Търново.

Бело, Раки (2005) Бело, Раки. Атрибутивни имена в един говор от Албания. – В: Сборник научни изследвания в чест на проф. Боян Байчев. В. Търново, 2005, 55-61. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2005) Бело, Раки. Един деминутивен модел в балканските езици. – В: 10 години специалност балканистика. Пети балканистични четения, София 17-19 май 2005. София 2005, 48-65. София. София

Бело, Раки (2005) Бело, Раки. Представи за злите сили в Югоизточна Албания. – В: Между ангели и демони. Материали от международна научна конференция, Лесидрен 30 август-1 септември 2001. София, 2005, 219-227. -София. София

Бело, Раки (2005) Бело, Раки. Собствени имена на българите от с. Връбник, Корчанско (Югоизточна Албания). – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Материали от националната кръгла маса и национална дискусия “Именуването на българите в началото на XXI в.”, ВТУ 18-19 април 2003. Кн. 7. В. Търново, 2005, 125-130. -Велико Търново. Велико Търново

Бело, Раки (2003) Бело, Раки. Магическите практики в критичните периоди на човешкия живот в четири албански села. - В Сборник: Образователна ситуация в ромската общност. Благоевград, 2003, 103-116. -Благоевград. Благоевград

Бело, Раки (2002) Бело, Раки. Gjedhi diminutiv me sufiksin –ok në gjuhët ballkanike. – В: Buletini shkencor (seria e shkencave shoqërore). Nr. 4. Korçë, 2002, 38-41. Корча, Албания. Корча, Албания

Бело, Раки (2002) Бело, Раки. Деминутивният модел със суфикс –ичка в балканските езици. – В: Сборник в чест на проф. Ангел Давидов. Материали от международна научна конференция, Велико Търново 13–14 декември 2002. В. Търново, 2004, 441-459. Велико Търново

Бело, Раки (2002) Бело, Раки. Деминутивният модел със суфикс –ка в балканските езици. – В: Македонски преглед. Кн. 2. София, 2002, 2, 65-87. -София.

Бело, Раки (2001) Бело, Раки. Деминутивният модел със суфикс –ица в балканските езици. – В: Македонски преглед. Кн. 4. София, 2001, 111-139.

Бело, Раки (2000) Бело, Раки. Лексикални заемки от албански в българския говор на с. Връбник, Корчанско (Албания) с оглед на морфологичната им адаптация. – В: Македонски преглед. Кн. 1. София, 2000, 55–65. София. София

Бело, Раки (0) Бело, Раки. Една обща наставка в българския и албанския език при образуването на имена за места. – В: Македонски преглед. София, 2011. -София. София

Бело, Раки (0) Бело, Раки. Морфологична адаптация на турските заемки в български и албански (съществителни имена). – В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, VI. Материали от международна научна конференция на тема: „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, 29-30 април 2011 г. във ВТУ. -Велико Търново.

Бело, Раки (0) Бело, Раки. Мястото и значението на католическата книжнина от XVI и XVII век за развитието на албанската литература и на албанския език. Доклад изнесен на международната научна конференция “Езиците на културата”. Благоевград, 17-18 ноември 2011. Докладите от конференцията ще бъдат издадени в сборник, в чест на проф. Н. Драгова. -Благоевград. Благоевград

Вътова, Мирослава (2020) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на представата за СЪРЦЕ// Научни трудове на ПУ, т. 56, кн. 1, сб. А, 2018 – Филология, с. 152 – 169, ISSN 0861-0029 Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски"

Вътова, Мирослава (2019) Категориите ДОБРО И ЛОШО в българския език на базата на представите за РЕД, ПОРЯДЪК и БЕЗРЕДИЕ, ХАОС // Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, No. 8/2019, 106-124, ISSN: 2449-8297

Вътова, Мирослава (2017) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на образ-схемите ЧАСТ–ЦЯЛО и ВРЪЗКА. // Научни трудове на ПУ, т. 54, кн. 1, сб. А, 2016 – Филология, с. 230 – 241 Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски"

Вътова, Мирослава (2017) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на представите за ЕНЕРГИЯ, СИЛА, КОНТРОЛ, БАЛАНС И РАВНОВЕСИЕ. // Проглас, кн. 2, 2017 (год. ХХVI), с. 262 - 271 Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Вътова, Мирослава (2016) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на представите за движение (от гледна точка на когнитивния подход към езика) // Проблеми на устната комуникация, Т. 10, част ІІ, 157–164 с. Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2016) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език, организирани на базата на пространствените представи (от гледна точка на когнитивния подход към езика) // Език, култура и лингводидактика. Language, Culture and Language Didactics, с. 22–28 Велико Търново: ИВИС

Вътова, Мирослава (2016) Към въпроса за категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на онтологични метафори (от гледна точка на когнитивния подход към езика) // Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“

Вътова, Мирослава (2016) Още към въпроса за категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на онтологични метафори (от гледна точка на когнитивния подход към езика. // Българският език – история и съвременност, с. 57–70 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2014) Към въпроса за концептите ХУБАВО и ЛОШО в българския език // Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна научна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, с. 296–303 Велико Търново „Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2014) Към въпроса за предпоставките и източниците на когнитивната лингвистика // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. Сборник с доклади от международна конференция, проведена на 7 декември 2012 г., с. 189–197 Велико Търново: ИВИС

Вътова, Мирослава (2014) Представите за ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на сетивните усещания (от гледна точка на конитивния подход към езика) // Арнаудов сборник. Том 8, с. 276–280 Русе: ЛЕНИ-АН

Вътова, Мирослава (2012) Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване) Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”

Вътова, Мирослава (2010) Представите за пространство и движение в българския език от гледна точка на когнитивния подход. // Проблеми на балканското и славянското езикознание. Сборник с доклади от международна научна конференция, 14–15 ноември 2008 г., с. 312–325 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2009) Когнитивната семантика от гледна точка на експериенциалния подход. // Великотърновски университет „Свети свети Кирил и Методий”. 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник, с. 181–193 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2009) Още към въпроса за когнитивния модел на движението в българския език. Сб. "Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота): сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева". Ред. кол. Стоян Буров и др.; [Предг. Стоян Буров]. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2009 ([В. Търново : Ивис]), с. 182–202. ISBN 978-954-524-693-7; COBISS.BG-ID 1230259940 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2009) Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване) Велико Търново

Вътова, Мирослава (2009) Представите за пространство българския език от гледна точка на когнитивния подход. // Проглас, кн. 2 (год. ХVIII), с.107–121 Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“

Вътова, Мирослава (2008) Представите за движение в българския език от гледна точка на когнитивния подход. // Филологически сборник ІІІ, Тверь – Велико Тырново, с. 155–162 Тверь

Вътова, Мирослава (2006) Представата за денонощието според българския език (от гледна точка на теорията за когнитивната метафора). Сб. "Йорданка Маринова : Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей". Ред. кол. Христина Станева и др. ; [Предг. Стоян Буров], В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 218–226. ISBN 954-524-556-5, ISBN 978-954-524-556-5; COBISS.BG-ID 1227006436 Велико Търново

Вътова, Мирослава (2006) Представи за време в българския език (въз основа на теорията за когнитивната метафора). Балканските култури и националната идентичност в условията на глобализация и регионализация : Сборник с доклади от шестата национална студентска научна конференция по балканистика, Велико Търново, 16-18 май 2005 г. Състав., ред. Анастасия Петрова, Георги Бърдаров. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006, с. 185–200, ISBN 10: 954-524-540-9; ISBN 13: 978-954-524-540-4; COBISS.BG-ID 1243586532 Велико Търново

Вътова, Мирослава (0) Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на представата за СЪРЦЕ. // ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2018 г.

Димитров, Камен (2021) XII международен научен симпозиум „Търновска книжовна школа“ – Българистика/Bulgarica, 2021, 43, 94 - 98, ISSN 1311-8544.

Димитров, Камен (2021) Предаване на praesens, futurum и futurum praeteriti в един среднобългарски текст. - В: Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis (Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“), vol. 40/1. Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, 157 – 165. ISSN 2534-918X. Велико Търново

Димитров, Камен (2020) Наречията в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - В: Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, 359 – 372. ISBN 978-619-208-211-6. Велико Търново

Димитров, Камен (2019) За някои черти от езика на Григорий Цамблак и на Дионисий Дивни (Особености на падежните флексии при съществителните имена). - В: Цамблакови четения. 600 години от избирането на Григорий Цамблак за митрополит Киевски и Литовски. В. Търново, 2019, 122 – 139. ISBN 978-619-208-195-9.

Димитров, Камен (2019) Причастията в Дионисиевия превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - Търновска книжовна школа. Т 11. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, 283 – 298. ISBN 978-619-208-181-2. Велико Търново

Димитров, Камен (2018) Из Архивския номоканон. - Епохи, 2015 (2018), 23, (2), с. 389–397. Online ISSN 2534-8418, Print ISSN 1310-2141. Велико Търново

Димитров, Камен (2017) Второ слово на Рождество Христово в ръкопис НИМ24 – компилативен превод на Йоан Екзарх. - В: Преславска книжовна школа. Т. 17. Шумен: Издателство "Фабер", 2017, 49–90. ISBN 978-619-00-0678-7. COBISS.BG-ID 1284775140. Шумен

Димитров, Камен (2017) Проф. д-р М. Спасова на 70 години. - Palaeobulgarica/Старобългаристика, 2017, 41 (4), с. 75–85. Print ISSN 0204-4021. София

Димитров, Камен (2016) Местоименната система в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - Slavica: Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis XLV, 2016, с. 10–22. Print ISSN 0583-5356. Debrecen, Hungary

Димитров, Камен (2016) Прилагателните имена в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - В: Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis (Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“), vol. 35. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 235–248. Print ISSN 2534-918X,Online ISSN 2534-9236. COBISS.BG-ID 1277647332. Велико Търново

Димитров, Камен (2015) Словашки източници за византийско-славянската традиция и култура. - Проглас, 2015, 24 (2), с. 434–437. Print ISSN 0861-7902. Велико Търново

Димитров, Камен (2015) Сложните думи в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - В: Търновска книжовна школа. Т. 10. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с. 496–516. ISBN 954-524-339-2 (Т10). Велико Търново

Димитров, Камен (2014) Ив. Илиев. Теория на относителността. Българските относителни местоимения – произход и развой. - Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics, 2014, 39 (1), 91–95. Print ISSN 0204-8701. София

Димитров, Камен (2014) Причастни и инфинитивни конструкции в среднобългарския превод на Йоан-Златоустовите слова против аномеите. - Български език, 2014, 61, Приложение (145 години Българско книжовно дружество), с. 189–199. Print ISSN 0005-4283. София

Димитров, Камен (2014) Средновековният славянски превод на словата против аномеите на св. Йоан Златоуст. - В: Средновековният човек и неговият свят. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. В. Търново: Издателство "Фабер", 2014, с. 301–306. ISBN 978-619-00-0108-9. COBISS.BG-ID 1270215396. Велико Търново

Димитров, Камен (2014) Татяна Илиева. Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на „De fide orthodoxa“. - Български език, 2014, 61 (3), с. 140–145. Print ISSN 0005-4283. София

Димитров, Камен (2014) Числителните имена в среднобългарския превод на „За непостижимото“ от Йоан Златоуст. - В: Филология и текстология. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уилям Федер (=In honorem. T. 2. Научен център „Преславска книжовна школа“). Шумен: Издателство "Фабер", 2014, с. 303–312. ISBN 978-619-00-0096-9. COBISS.BG-ID 1266302692. Шумен

Димитров, Камен (2013) Hapax legomena в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - Български език, 2013, 60, Приложение (Софийската Мала Света гора като културен и книжовен феномен (Изследвания, посветени на 110-годишнината от рождението на чл.-кор. проф. Кирил Мирчев), с. 96–109. Print ISSN 0005-4283. COBISS.BG-ID 1256565988. София

Димитров, Камен (2013) Авва Доротей. Слова. Среднобългарски превод. Гръцко-български словоуказател. Велико Tърново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, 528 с. ISBN 978-954-524-896-2. COBISS.BG-ID 1260260068. Велико Търново

Димитров, Камен (2012) Изследване на един слабо познат книжовен паметник от ХVІ в. - Проглас, 2012, 21 (1), с. 190–192. Print ISSN 0861-7902. Велико Търново

Димитров, Камен (2012) Лора Тасева. Триодните синаксари в средновековната славянска книжнина. Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, LIV. Freiburg i. Br.: Weiher Verlag 2010, 823 S. - Byzantinoslavica, 2012, 70 (1–2), с. 361–367. Print ISSN 0007-7712. Прага

Димитров, Камен (2011) In memoriam – проф. Ангел Асенов Давидов. - Проглас, 2011, 20 (2), с. 177–179. Print ISSN 0861-7902. Велико Търново

Димитров, Камен (2011) Nomina loci в Бориловия синодик. - В: Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 191–198. ISBN 978-954-524-810-8. COBISS.BG-ID 1246114788. Велико Търново

Димитров, Камен (2011) Промени в богословската терминология Х–ХІV в. (Върху материал от Йоан-Екзарховия превод на „Богословие“ и от среднобългарския превод на словата на авва Доротей). - В: Търновска книжовна школа. Т. 9. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 478–486. ISBN 954-524-339-2 (Т9). COBISS.BG-ID 1248773860. Велико Търново

Димитров, Камен (2011) Речник-индекс на словата на авва Доротей – основни проблеми, строеж на речниковата статия, план за издаване на текста. - В: Проблеми на историческата лексикология и лексикография. София: „ГРАФИС - Ал. Жеков”, 2011, 40–47. ISBN 978-954-91477-2-8. COBISS.BG-ID 1237313508. София

Димитров, Камен (2011) Слова на авва Доротей (S. Dorotheus archimandrita – Doctrinae diversae) (Онлайн публикация): http://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/show/doc_12 София

Димитров, Камен (2010) Глаголи за дейност в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 99–106. ISBN 978-954-524-724-8. COBISS.BG-ID 1234359524. Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Речник-индекс на словата на авва Доротей (По ръкопис 1054 от сбирката на М. П. Погодин). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, 412 с. ISBN 978-954-524-727-9. COBISS.BG-ID 1232404708. Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Ръкописната традиция на славянския превод на словата на авва Доротей (Археографски бележки). - В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2010, с. 93–103. ISBN 978-954-400-266-4. Велико Търново

Димитров, Камен (2010) Словообразувателни модели при глаголите в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 560–577. ISBN 978-954-524-762-0. COBISS.BG-ID 1235845604. Велико Търново

Димитров, Камен (2009) Глаголната система в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Велико Търново, 2009, 48 с. Велико Търново, София

Димитров, Камен (2009) Глаголната система в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. В. Търново, 2009, 495 с. COBISS.BG-ID 1253386468. София, Велико Търново

Димитров, Камен (2009) Семантични особености на глаголите в среднобългарския превод на словата на авва Доротей (А–М). - Проглас, 2009, 18 (2), с. 68–80. Print ISSN 0861 7902. Велико Търново

Димитров, Камен (2009) Синтактични конструкции в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - Slavica, 2009, 38, с. 13–20. Print ISSN 0583- 5356. Дебрецен, Унгария

Димитров, Камен (2009) Системата на причастията в среднобългарския превод на словата на авва Доротей – специфика на превода и функция в изречението. - В: Oratio vitae simulacrum. Словото е отражение на живота. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 309–320. ISBN 978-954-524-693-7. COBISS.BG-ID 1230259940. Велико Търново

Димитров, Камен (2007) Славянският превод на словата на авва Доротей в българската и руската ръкописна традиция. - В: Търновска книжовна школа. Т. 8. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 305–321. ISBN 954-524-339-2 (Т8). COBISS.BG-ID 1230459876. Велико Търново

Димитров, Камен (2006) Предаване на гръцкия членуван инфинитив в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, 473–484. ISBN-10 954-524-546-8. ISBN-13 978-954-524-546-6. COBISS.BG-ID 1242745828. Велико Търново

Димитров, Камен (2006) Предаване на простия гръцки инфинитив в среднобългарския превод на поученията на авва Доротей. - В: Йорданка Маринова: Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 237–244. ISBN-10 954-524-556-5. ISBN-13 978-954-524-556-5. COBISS.BG-ID 1227006436. Велико Търново

Димитров, Камен (2005) Аористът в гръцкия и славянския текст на словата на авва Доротей. - В: Българистични проучвания. Кн. 10. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 62–77. ISBN 954-775-488-2. COBISS.BG-ID 1044243172. Велико Търново

Димитров, Камен (2004) Научната дейност на проф. Ангел Давидов през последните 10 години. - В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 12–32. ISBN 954-524-410-0. COBISS.BG-ID 1042554084. Велико Търново

Димитров, Камен (2004) Сложни думи (прилагателни имена) в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Сборник в чест на проф. Ангел Давидов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 176–189. ISBN 954-524-410-0. COBISS.BG-ID 1042554084. Велико Търново

Димитров, Камен (2003) За някои редки думи в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Българистични проучвания. Кн. 9. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, с. 126–137. ISBN 954-775-281-2. COBISS.BG-ID 1042210276. Велико Търново

Димитров, Камен (2003) Проф. Ангел Асенов Давидов. - В: Професорите на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 1963–2003. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, 48–52. ISBN 954-524-381-3. COBISS.BG-ID 1041054180. Велико Търново

Димитров, Камен (2002) За някои особености при превеждането от гръцки на български в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Търновска книжовна школа. Т. 7. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2002, с. 355–363. ISBN 954-524-339-2 (Т7). COBISS.BG-ID 1039827940. Велико Търново

Емилиянова, Боряна (2022) Metafora animalieră în terminologia geografică populară din limbile bulgară și română Romanoslavica, Vol. LVI, nr. 1 / 2020, 82-104. București.

Емилиянова, Боряна (2021) Метафората в народната географска терминология. Соматични термини. Съпоставително изследване върху български и румънски езиков материал Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий". ISBN 978-619-208-245-1. COBISS.BG-ID - 46482440

Емилиянова, Боряна (2020) Uniunea lingvistică balcanică. Limbile bulgară și română în context balcanic C. Dărăbuș, E. C. Zăbavă (Coord.). Frontiere si contacte. Fenomene locale regionale și globale. Craiova: Aius, 2020. ISBN: 978-606-562-851-9.

Емилиянова, Боряна (2019) "Румънски език за българи" Публикуван онлайн на сайта на международния проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB mobile” - https://edu.robgjobs.eu/login/index.php

Емилиянова, Боряна (2018) Quelques toponymes d’origine roumaine dans la région de Silistra, Bulgarie Buletin științific. Fascicula Filologie. Seria A, vol. XXVII/2018, 57-66. ISSN: 1583-1264. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=727905

Емилиянова, Боряна (2017) Метафорични народни географски термини, които произлизат от названията на лицето в българския и в румънския език Балканите – език, история, култура. Т. 5. Велико Търново, 2017, с. 146-153. ISSN: 2535-1346 (Online) ISSN: 1314-4065 (Print). COBISS.BG-ID - 1239059172. At http://journals.uni-vt.bg/balkans/bul/vol5/iss1/18, 1.10.2018.

Емилиянова, Боряна (2016) Метафората в народната географска терминология: соматични термини. Съпоставително изследване върху румънски и български езиков материал Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. COBISS.BG-ID – 1551581396.

Емилиянова, Боряна (2016) Речник на народните географски термини в румънския език, Г. Болокан, Е. Шодолеску Силвестру, Ю. Бурч, Й. Тома. Dicționarul entopic al limbii române, Gh. Bolocan, E. Șodolescu Silvestru, I. Burci, I. Toma Състояние и проблеми на българската ономастика, 2016, Том 14, бр. 1, 557-559. ISSN: 2603-3917 (Online). ISSN: 978-619-208-057-0 (Print). COBISS.BG-ID – 1283410660. http://journals.uni-vt.bg/onom/eng/vol14/iss1/, 13.02.2019.

Емилиянова, Боряна (2016) Соматизмът череп в българската народна географска терминология и топонимия Състояние и проблеми на българската ономастика, 2016, Том 14, бр. 1, 307-319. ISSN: 2603-3917 (Online). ISSN: 978-619-208-057-0 (Print). COBISS.BG-ID – 1283410660. http://journals.uni-vt.bg/onom/eng/vol14/iss1/, 13.02.2019.

Емилиянова, Боряна (2015) Метафорични значения на соматизма теме в географската лексика на българския език. В: Сб. от Четвърта международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 18–20 октомври 2013 г. Т. ІV. Ред. К. Мутафова и др. Велико Търново: Ивис, 2015, с. 602-608. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID – 1276729828

Емилиянова, Боряна (2015) Соматизмите със значение ‘теме’ в българския и в румънския език: метафорични значения в полето на народната географска терминология Съпоставително езикознание, УИ „Св. Климент Охридски”, 2015, кн. 4 (с. 5-13). ISSN 0204-8701. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=474564

Емилиянова, Боряна (2014) Антропоморфният и зооморфният метафоричен модел при народните географски термини с изходно значение ‘глава’ В: Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна научна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 304-316. ISBN 978-954-524-944-0. COBISS.BG-ID - 1267898596

Емилиянова, Боряна (2013) Народни географски термини в българския и в румънския език с основно значение ‘венец’, ‘корона’. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 13. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 207-223. ISBN 978-954-524-936-5. COBISS.BG-ID - 1265852132

Емилиянова, Боряна (2010) Към етимологията на топонима Попина Проблеми на балканското и славянското езикознание. Сборник от Международна научна конференция 14-15 ноември 2008 г, 342-354. Фабер, 2010. ISBN: 978-954-400-266-4.

Емилиянова, Боряна (2009) Топонимът Драгайка като източник на етнокултурна информация Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 9. Велико Търново, 2009, с. 295-304. ISBN 978-954-8387-31-6.

Емилиянова, Боряна (2008) Toponymes d'origine roumaine des villages danubiens dans la région de Silistra CCDJ, XXIV, 2008, p. 361-368.

Емилиянова, Боряна (2007) Ghid de conversație român-bulgar ГРАММА, 2007, 384 страници. ISBN 978-954-8805-86-5.

Емилиянова, Боряна (2007) Български език за чужденци. Аз говоря български. Трето преработено издание. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. В. Търново: Фабер, 2007. ISBN 954-775333-9

Емилиянова, Боряна (2007) Българско-румънски разговорник ГРАММА, 2007, 383 страници. ISBN 978-954-8805-30-8.

Емилиянова, Боряна (2007) За растителния код на митичното време (фразеологични изрази с компонент ‘върба’ в някои балкански и славянски езици) Електронно списание за хуманитаристика Littera et Lingua. Series "Dissertationes". Vol. 1, 2007, 37-50. София, 2007. http://slav.uni-sofia.bg/naum/sites/default/files/emilijanovab.pdf, 20.02.2016. ISSN 1312-6172.

Емилиянова, Боряна (2007) Презумптивното наклонение в румънския език и негови паралели в български Съвременно образование и чужд език. В. Търново, 2007, с. 134-141. ISBN 978-954-350-36-9.

Емилиянова, Боряна (2006) Зоонимията и лексикалната системност Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Съст. Ангел Давидов. Велико Търново, 2006, с. 535-546. ISBN 10: 954-524-546-8; ISBN 13: 978-954-524-546-6.

Емилиянова, Боряна (2005) Пъстрото като връзка и преход между различни състояния (за митологичната основа на няколко балкански езикови единици) 10 години специалност Балканистика. Пети балканистични четения17-19 май, София. Съст. П. Асенова, В. Алексова, Р. Бейлери. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2005, с. 11-21. ISBN 954-07-2179-2

Емилиянова, Боряна (2004) Български език за чужденци. Аз говоря български. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. Велико Търново: Фабер, 2004. ISBN 954-775333-9

Емилиянова, Боряна (2004) Семантичният преход пъстър-лукав в балканските езици Сборник в чест на Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 2004, стр. 427-440. ISBN 954-524-410-0

Емилиянова, Боряна (2003) Б. Ганева. Няколко румънски думи и изрази във византийски стихове от ХІV век Societas classica. Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим. Велико Търново, 2003, с. 189-196. ISBN 954-524-348-1.

Емилиянова, Боряна (2003) Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследването на общобалканската лексика. Доклади от международна научна конференция, София, 30.09 - 01.10.2002 г. (Трета среща на Комисия по балканско езикознание към Международния комитет на славистите). Състав. Петя Асенова. Faber, 2003, с. 120-137. ISBN 954-775-226-X.

Емилиянова, Боряна (2003) С. Михайлеску, Б. Ганева. Изразяване на повторяемост и продължителност на действието чрез наречия в български и румънски език Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Велико Търново, 2003, с. 179-182. ISBN 954-524-377-5.

Емилиянова, Боряна (2002) B. Ganeva. Les éléments d’initiation dans la ballade romaine populaire „Miorița” Etudes balkaniques XXXVIII, 4 (2002), с. 91-99. ISSN 0324-1654. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=182459

Карамфилова, Петя (2021) Съществителни имена, означаващи места, в среднобългарския превод на словата на Йоан Златоуст "Против юдеите" Време и приемственост. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Юлия Николова. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2021, с. 506 - 522. ISBN: 978 - 619 - 202 - 679 - 0

Карамфилова, Петя (2019) Съществителни имена с отвлечено значение в среднобългарския превод на словата на Йоан Златоуст "Против юдеите". Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Т. 56, кн. 1, сб. А, 2018 – Филология. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2019, с. 36-49. ISSN 0861-0029.

Карамфилова, Петя (2017) Възраждане на една традиция - Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, vol. 35// Филологически проучвания на Великотърновския университет. Т. 35. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2016. ISSN: 2534-918X Проглас, 2017, кн. 2, с. 274-277; ISSN: 0861-7902

Карамфилова, Петя (2017) Съществителни имена за лица от глаголна основа (nomina agentis) в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст - Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски. т. 54, кн. 1, Сб. А, 2016 - Филология. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2017, с. 105-125. ISSN 0861-0029 Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски. т. 54, кн. 1, Сб. А, 2016 - Филология. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2017, с. 105-125. ISSN 0861-0029

Карамфилова, Петя (2016) Съществителни имена с отвлечено значение в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст Научни трудове на СУБ-Смолян, т. 2. Смолян: Съюз на учените в България, 2016, с. 54-62; ISSN: 1314-9490

Карамфилова, Петя (2016) Съществителни имена със значение на лица в славянския превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст - Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis (Филологически проучвания на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"), т. 35, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с.269-287; ISSN 2534-918X;COBISS.BG-ID 1284916964 Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis (Филологически проучвания на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"), т. 35, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с.269-287; ISSN 2534-918X;COBISS.BG-ID 1284916964

Карамфилова, Петя (2015) Сложни думи-съществителни имена в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст - Сб. Търновска книжовна школа. Десети международен симпозиум под надслов "Търновската държава на духа", Велико Търново, 17-19 октомври 2013 г. Отг. ред. Д. Кенанов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, т. 10, с.478-495. ISBN 954 524 339 2 (т.10) Търновска книжовна школа. Т. 10. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015 с.478-495; ISBN 954 524 339 2 (т.10)

Карамфилова, Петя (2013) Nomina loci с наставка -ище в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст Научни трудове на СУБ-Смолян, т. 1. Смолян: Съюз на учените в България, 2013. с. 6-19; ISSN 1314 9490

Карамфилова, Петя (2013) Някои особености на лексиката на житията на светците исихасти Съюз на учените в България – Смолян. Научни трудове. т. 1, 2013, с. 20-29. ISSN: 1314 – 9490

Карамфилова, Петя (2012) Илиев, Ив. Г. Теория на относителността. Българските относителни местоимения – произход и развой. Част I-II. Пловдив. Весела, 2012. Българистика. 25/2012. С., 2012, с.119-120.ISSN 1311-8544

Карамфилова, Петя (2010) Към съвременните двойни лични собствени имена - Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10.[ред. кол. Людвиг Селимски - отг. ред. ... и др.] В. Търново:УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 260-269; ISBN 978 954 524 762 0; COBISS.BG-ID 1235845604 Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 10. В. Търново:УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 260-269; ISBN 978 954 524 762 0; COBISS.BG-ID 1235845604

Карамфилова, Петя (2010) Сложните думи в житието на Григорий Синаит от патриарх Калист - Сб. от Международната научна конференция “Проблеми на балканското и славянското езикознание”. Велико Търново, 14-15 ноември 2008 г., Отг.ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010,с. 182-194. ISBN 978 954 400 266 4 Сборник от Международната научна конференция “Проблеми на балканското и славянското езикознание” (14-15 ноември 2008 г., Велико Търново). В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010,с. 182-194; ISBN 978 954 400 266 4

Карамфилова, Петя (2009) Книжовниците от XIV-XV век за делото на Кирил и Методий - Сб. Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Slowian. Materialy III i IV Konferencji Cyrylometodianskiej w Bialej Podlaskiej. Biala Podlaska, maj 2007 i maj 2008. Red. P. Sotirov, Biala Podlaska: Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentow, 2009, p.111-117. ISBN 978-83-923124-1-3 Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Slowian (Materialy III i IV Konferencji Cyrylometodianskiej w Bialej Podlaskiej). Biala Podlaska: Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentow, 2009, p.111-117. ISBN 978-83-923124-1-3

Карамфилова, Петя (2007) Към лексикалната характеристика на Житие на Ромил Видински от Григорий - Сб. Филологически и методически изследвания//Badania filologiczne i metodyczne. Доклади от международната научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на доц. Стайко Кабасанов. Смолян, 18-19 май 2006 г. Смолян - Люблин: Изд. ПУ "Паисий Хилендарски, Филиал - Смолян, 2007, с.199-204. ISBN: 978 954 8767 21 7; COBISS.BG-ID 1226842340 Филологически и методически изследвания//Badania filologiczne i metodyczne. Смолян - Люблин, 2007, с.199-204. ISBN: 978 954 8767 21 7 ; COBISS.BG-ID 1226842340

Карамфилова, Петя (2007) Сложните думи в житието на Ромил Видински от Григорий Доброписец - Сб. Търновска книжовна школа. Осми международен симпозиум под надслов "Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа". Велико Търново, 14-15 октомври 2004 г. Отг. ред. Г. Данчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, т. 8, с. 383-396. ISBN 954 524 339 2(Т8); COBISS.BG-ID 1230459876 Търновска книжовна школа. Т. VIII. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2007, с. 383-396. ISBN 954 524 339 2(Т8); COBISS.BG-ID 1230459876

Карамфилова, Петя (2007) Членното иже в Евтимиевите послания - Сб. Слово и вяра. Международна научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов, Стара Загора, 18-19 октомври, 2004 г. Ред. Д. Кенанов, Велико Търново: Изд. ПИК. В. Търново, 2007, с.243-252. ISBN 978 954 736 172 0; COBISS.BG-ID 1229257444 Слово и вяра. Международна научна конференция (Стара Загора, 18-19 октомври, 2004.). УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2007, с.243-252. ISBN 978 954 736 172 0; COBISS.BG-ID 1229257444

Карамфилова, Петя (2002) Показателните местоимения като средство за изразяване на определеност в езика на Евтимиевите следовници. - Сб. Търновска книжовна школа. Седми международен симпозиум под надслов "Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа", Велико Търново, 8-10 октомври 1999 г. Гл. ред. Г. Данчев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, т. 7, с.363-372. ISBN 954-524-339-2 (Т7) COBISS.BG-ID 1039827940 Търновска книжовна школа. Т. VII. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2002, с.363-372.ISBN 954-524-339-2 (Т7) COBISS.BG-ID 1039827940

Карамфилова, Петя (2000) Членното иже като средство за изразяване на определеност в езика на писателите от Търновската книжовна школа - Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). Сб. от Националната научна конференция в памет на проф. д-р Георги Димов, Велико Търново, 1- 2 декември 1998 г. Гл. ред. Н. Даскалов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2000, с. 297-303. ISBN 954-524-224-8 Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2000. ISBN 954-524-224-8

Карамфилова, Петя (1999) Средства за изразяване на определеност в езика на писателите от Търновската книжовна школа. В. Търново, 1999.

Карамфилова, Петя (1998) Средства за изразяване на определеност в стария български книжовен език до XV-XVI в. - Сб. Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Трета международна научна сесия. Велико Търново, 20-21 август 1997 г. Ред. К. Цанков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1998, т. 3, с. 169-186. ISBN 954-524-192-6; COBISS.BG-ID 1032338916 Сб. Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Трета международна научна сесия. Велико Търново, 20-21 август 1997, ред. К. Цанков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1998, т. 3, с. 169-186. ISBN 954-524-192-6; COBISS.BG-ID 1032338916

Карамфилова, Петя (1998) Употребата на иже като средство за изразяване на определеност в житията на Евтимий Търновски.- Български език, 1997/1998, 47 (кн. 2), с. 30-37. Print ISSN: 0005-4283 COBISS.BG-ID 1141748964 Български език, 1997/1998, кн. 2, с. 30-37. ISSN: 0005-4283 COBISS.BG-ID 1141748964

Карамфилова, Петя (1997) Показателните местоимения като средство за изразяване на определеност в похвалните слова на Евтимий Търновски.- Проглас, 1997, 6 (бр. 1-2). Print ISSN: 0861-7902 , Online ISSN: 2367-8585 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol11/iss1/ COBISS.BG-ID 1138959844 Проглас, 1997, № 1-2. ISSN: 0861-7902 COBISS.BG-ID 1138959844

Колева-Златева, Живка (2022) Колева-Златева, Ж. Диахроническое тождество, вариативность и омонимия в этимологизации звукоизобразительных слов (на материале славянских языков). Slavica 51 (2022). ISSN 0583-5356 (Print), ISSN 2732-0146 (Online) Slavica 51 (2022). ISSN 0583-5356 (Print), ISSN 2732-0146 (Online)

Колева-Златева, Живка (2022) Учебно-методическата документация на обучението по български език като втори в българските неделни училища зад граница през призмата на психолингвистиката. Български език и литература. Vol. 64 (1), 2022, 53 – 66. https://doi.org/10.53656/bel2022-5-ZK [Инд./Реф. в: Web of Science]

Колева-Златева, Живка (2020) Koleva-Zlateva, Zhivka, “Phonosemantics (Phonosymbolism, Sound Symbolism)”, in: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online, (Eds.) Marc L. Greenberg, Lenore A. Grenoble, Stephen M. Dickey, Masako Ueda Fidler, René Genis, Marek Łaziński, Anita Peti-Stantić, Björn Wiemer, Nadežda V. Zorixina-Nilsson. First published online: 2020 http://dx.doi.org/10.1163/2589-6229_ESLO_COM_032009

Колева-Златева, Живка (2020) За фонетичната вариативност като иманентно свойство на звукоизобразителната лексика. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 16 (1), 61 – 73.

Колева-Златева, Живка (2020) За фонетичната мотивираност на някои думи от том VIII на Българския етимологичен речник, които не са обяснени като такива. – В: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Отг. ред. В. Мичева, Д. Благоева, М. Витанова, М. Цибранска, С. Колковска, Т. Александрова. II том. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, 29 – 37. ISSN 2683-118Х (print), ISSN 2683-1198 (online).

Колева-Златева, Живка (2020) К этимологии лат. cucullus ‘капюшон’. – Linguistique balkanique. Vol. 59 (2020), issue 1, pp. 89-101, ISSN Print: 0324-1653

Колева-Златева, Живка (2018) За произхода на някои румънски думи, чиято етимология е посочена като неясна в многотомния Aкадемичен речник на румънския език. – В: Български и румънски – балкански отпечатък в славянското и романското наследство. Сборник в чест на 65-годишния юбилей на проф. д-р Василка Алексова. Състав., ред. Дарина Младенова (отг. ред.) и др. София: Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2018, 229 – 238.

Колева-Златева, Живка (2018) Звукоизобразителността в изследванията на Моско Москов. - Българска реч, 2018, 24(2), с. 7 – 14. ISSN 1310-733X.

Колева-Златева, Живка (2018) Към въпроса за стандартизацията на обучението по български език като втори. - Orbis linguarum, 2018, 16(1), pp. 59–66. Print ISSN 1312-0484. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85052242096&origin=AuthorNamesList&txGid=6966b1c884790af63d5180626f24f8d2

Колева-Златева, Живка (2018) О происхождении некоторых славянских названий кукурузы. - Studia Slavica Savariensia, 2018, 1-2, pp. 120-128. ISSN 1216-0016. DOI: 10.17668/SSS.2018.1-2.120.

Колева-Златева, Живка (2018) Об истоках формальной вариативности звукоизобразительных слов // Проблемы фоносемантики. Материалы II Международного научного семинара (Покров, 27-28 ноября 2018 года), Покров, 2018 г. 15 – 16.

Колева-Златева, Живка (2018) Рецензия: Ж. Албена Мирчева. Увод в палеобалканистиката. София, ИК „НИ ПЛЮС“, 2017. 246 С. // Български език 65 (2018), 1, 124 – 127.

Колева-Златева, Живка (2017) Возможна ли фоносемантическая этимология для индоевропейского названия глаза?. - В: Материалы VI Межвузовской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы языкознания». 20 апреля 2017 г. Санкт-Петербург: Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2017, с. 278 – 284. ISBN 978-5-7629-1940-1.

Колева-Златева, Живка (2017) Предговор // Интуиция и компетентност в езика, литературата и образованието. Пловдив: Изд. „Хоризонти”, 2017. стр. 5 – 12.

Колева-Златева, Живка (2016) За „примитивността“ като характеристика на звукоизобразителната лексика и диахронната интерпретация на този факт. - Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, 2016, 35, pp. 313–330. ISSN 2534-918X. -

Колева-Златева, Живка (2016) За етимологията на думата *kukla като название на антропоморфна играчка в славянските и балканските езици. - В: Балканското езикознание днес. Сборник в чест на 75-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Петя Асенова. София: Унив. изд-во „Св. Кл. Охридски“, 2016, с. 258 – 268. ISBN 978-954-07-4214-4. COBISS 1278419940. -

Колева-Златева, Живка (2016) Звукоизобразителност, иконичност и асистемност. - В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София: Изд. на БАН „Марин Дринов“, 2016, с. 83 – 89. ISBN 978-954-322-872-0. COBISS 1278866660 -

Колева-Златева, Живка (2016) Звукоизобразителността като източник на омонимия в българския език. - В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. Съст. и научн. ред. Д. Благоева, С. Колковска. София: Изд. на БАН „Марин Дринов“, 2016, с. 59–68. ISBN 978-954-322-835-5. COBISS 1276942052. -

Колева-Златева, Живка (2016) Об одной группе славянских названий картофеля. - Studia Slavica Savariensia, 2016, 1-2, pp. 274-281. ISSN 1216-0016.

Колева-Златева, Живка (2016) Типология на преподаването на българския език в психолингвистична перспектива – проблеми, нерешени въпроси, последици. - In: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě III. Elena Krejčová a Pavel Krejčí (eds). Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2016, pp. 105–115. ISBN 978-80-906183-7-4.

Колева-Златева, Живка (2014) Актуални задачи пред преподаването на българския като втори език. - В: Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели. Сборник с доклади от VII международна конференция, 8–9 декември 2014 г. Варна: Стено, 2014, с. 64–70. ISBN 978-954-449-770-5. COBISS 1270322660. -

Колева-Златева, Живка (2014) К этимологии болг. кукер. - В: Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. ред. кол. Иван Харалампиев и др. В. Търново: Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий". 2014, с. 281–290. ISBN 978-954-524-944-0. COBISS 1267898596

Колева-Златева, Живка (2014) К этимологии лат. cancer, др.-гр. καρκίνος, др.-инд. kark(aṭ)a ‘рак, краб, омар’. - В: Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offerts à Witold Mańczak à l’occasion de son 90e anniversaire. Kraków: PAU–UJ, 2014, pp. 299–308. ISBN 978-83-7676-185-5 -

Колева-Златева, Живка (2013) О двух взаимосвязанных универсалиях славянских языков. В: Международная интернет-конференция «Славянские этносы, языки и культуры в современном мире», ред. кол. Стоян Буров и др. Велико-Тырново: Университетское издательство им. святых Кирилла и Мефодия, 2013, с. 342-351. ISBN 978-954-524-919-8. COBISS 1260422116.

Колева-Златева, Живка (2013) Этимологическая память слова как вспомогательный критерий в этимологическом исследовании (Заметки к семантической реконструкции названий правой стороны, восходящих к и.-е. *dek's-). - Slavica, 2013, 42, pp. 149–163. ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2012) Николай С. Трубецкой и Болгария. - В: След пожара в Русия. Руската емигрантска литература и изкуство в европейски контекст. Научно и културно наследство на руската диаспора в България (1920–1940). Велико Търново: Пик, 2012, с. 322–326. ISBN 978-954-2968-33-7. COBISS 1249374948. -

Колева-Златева, Живка (2012) Работна тетрадка към учебника „Български език за чужденци. Аз говоря български”. В. Търново: Фабер, 2012. 83 с. Формат А4. ISBN 978-954-400-706-5. COBISS 1246824420.

Колева-Златева, Живка (2012) Размышления о парадоксах этимологии. - Slavica, 2012, 41, pp. 95–105. ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2011) Методологични аспекти на етимологизацията на звукосимволична лексика. - Проглас, 2011, 20(1), с. 104–124. ISSN 0861-7902.

Колева-Златева, Живка (2011) Понятие диахронического тождества в этимологизации лексики звукосимволического происхождения. - В: Языковое бытие человека и этноса: когнитивный и психолингвистический аспекты. Материалы Международной школы-семинара VII Березинские чтения. Вып. 18. Москва: ИНИОН РАН, АСОУ, 2011, с. 132–138. ISBN: 978-5-91543-076-0.

Колева-Златева, Живка (2011) Принос към теорията и практиката на манипулацията в медийния дискурс Проглас. 2011, кн. 2, 131–135

Колева-Златева, Живка (2011) Редупликация в словах звукосимволического происхождения // Современная славистика и научное наследие С.Б. Бернштейна. Тезисы докладов Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д.ф.н. проф. С.Б. Бернштейна, 15–17 марта 2011 г. Москва, 219–220.

Колева-Златева, Живка (2011) Славянские языки и редупликация. - В: Исследования по теоретической лингвистике. Материалы симпозиума „Смена парадигмы в венгерской лингвистической русистике”. Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis. K. Agyagási (Ed.). Vol. 3. Debrecen: Debreceni egyetem, 2011, pp.11–30. ISSN 2060-0941. ISBN 978-963-3188-125-6.

Колева-Златева, Живка (2011) Теоретични ракурси в етимологията. В. Търново: Фабер, 2011, 171 с. ISBN 978-954-400-524-5. COBISS 1237049060.

Колева-Златева, Живка (2011) Формирование семантики звукосимволических слов с редупликацией (на материале русского языка). - В: Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. X международный симпозиум. МАПРЯЛ 2010. Велико-Тырново: Университетское издательство им. святых Кирилла и Мефодия, 2011, с. 96–99. ISSN 1312-3069.

Колева-Златева, Живка (2011) Этимологические заметки о слав. *grozьnъ(jь) ‘страшный; уродливый, некрасивый’ и лит. grazus ‘красивый’. - Slavica, 2010-2011, 39-40, pp. 15–24. ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2010) Есть ли в славянских языках звукосимволические слова? – В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция, 14–15 ноември 2008. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Ред. И. Харалампиев и др. В. Търново. 2010, 326–341. ISBN 978-954-400-266-4.

Колева-Златева, Живка (2009) Лексиката от звукосимволичен (образоподражателен) произход в етимологичния анализ. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките”. В. Търново. 2009. ВТУ

Колева-Златева, Живка (2009) Лексиката от звукосимволичен (образоподражателен) произход в етимологичния анализ. Дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките”. В. Търново. 2009. ВТУ

Колева-Златева, Живка (2009) О смешивании этимологических гнезд омонимичных звукоизобразительных слов. - Slavica, 2009, 38, pp.19–34. ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2008) Slavic words of sound-symbolic origin: Problems of their etymological analysis 14 Меѓународен конгрес на слависти. Охрид, 10–16 септември 2008 г. Зборник на резимеа. I том. Лингвистика. Уредник: С. Велковска. Скопjе. 2008, 246.

Колева-Златева, Живка (2008) О статусе звукоизобразительных слов в языке. - Slavica, 2008, 37, pp. 33–53. Print ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2008) Относно приложението на някои наблюдения върху съвременни български образоподражателни думи в етимологията. – В: Българският език и литература на кръстопътя на културите. Международна конференция Сегед, Унгария, 21–22 май 2007 г. Т. II. Отг. ред. М. Кочиш. Szeged: JATEPress, 2009, с. 108–116. ISBN 978-963-482-864-8. COBISS 1233276644.

Колева-Златева, Живка (2008) Русские названия действий звукосимволического происхождения. - Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания, 2008, 22, с. 84–87. Print ISSN 1788-9502. -

Колева-Златева, Живка (2008) Славянская лексика звукосимволического происхождения. Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis. Vol. 1. K. Agyagási (Ed.). Debrecen: Debreceni egyetem, 2008. 355 с. HU ISSN 2060-0941, ISBN 978-963-473-123-8. COBISS 1255589348

Колева-Златева, Живка (2008) Славянская лексика звукосимволического происхождения: проблемы этимологизации. - Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2008, 53 (2), pp. 381–395. Print ISSN 0039-3363, Online ISSN 1588-290X.

Колева-Златева, Живка (2007) Български език за чужденци. Аз говоря български. Трето преработено издание. В съавторство с Боряна Емилиянова. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. В. Търново: Фабер. 2007. 168 с. Формат А4. ISBN 954-775-333-9.

Колева-Златева, Живка (2007) Социокултурната информация в учебниците по български език като чужд. – A bulgarisztika ma. Érdmenyek és távlatok. Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica. Budapest: ELTE BTK, 2007, pp. 97–105. ISSN 1789-3976. ISBN 978-963-463-934-3.

Колева-Златева, Живка (2006) Адягаши Клара, Ранние русские заимствования тюркских языков Волго-Камского ареала. Часть I. Этимологический справочник. Studies in Linguistics of the Volga-Region. Vol. II. Debrecen, 2005, 216 стр., H Studia Slavica. Vol. 51/1–2. 2006, 187–189.¬

Колева-Златева, Живка (2006) Българският език пред прага на европейското членство на България – предизвикателства, задължения, перспективи. - В: Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско постранство. Отг. ред. Б. Борисова. Т. 1. В. Търново: Пик, 2006, 105–115. ISBN 978-954-736-142-3.

Колева-Златева, Живка (2006) К этимологии польск. gogółka (Типология как важный фактор в этимологических исследованиях). - Rozprawy komisji językowej. Łódzkie towarzystwo naukowe, 2006, 51, pp.154–165. Print ISSN 0076-0390. -

Колева-Златева, Живка (2006) О происхождении некоторых русских эмотивных названий человека. - Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания, 2006, 20, с. 69–73. Print ISSN 1788-9502. -

Колева-Златева, Живка (2006) Об этимологии некоторых слов, указанных как неясные в Этимологическом словаре украинского языка. - Slavica, 2006, 35, pp. 31–48. Print ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2005) За редупликацията като словообразувателен начин Езиковедски проучвания в памет на проф. Й. Заимов. София, 2005, 264–272.

Колева-Златева, Живка (2005) О приемах когнитивного подхода в этимологических исследованиях. - Slavica, 2005, 34, pp. 23–42. ISSN 0583-5356.

Колева-Златева, Живка (2004) Колева-Златева, Ж. Емилиянова, Б., Седефчева. В. Български език за чужденци. Аз говоря български. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. Велико Търново: Фабер, 2004 Велико Търново

Колева-Златева, Живка (2004) Към въпроса за безизключителността на фонетичните закони. – В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Ред. Д. Кенанов. Материали от Международна научна конференция Велико Търново, 13 – 14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 345–354. ISBN 954-524-410-0. COBISS 1042554084

Колева-Златева, Живка (2004) О типологических критериях распознавания слов звукосимволического происхождения в этимологических исследованиях. - Slavica, 2004, 33, pp. 23–42. Print ISSN 0583-5356

Колева-Златева, Живка (2003) 222 задачи по славянско сравнително-историческо езикознание. Велико Търново: Фабер, 2003. 83 с. ISBN 954-775-191-3. COBISS 1040313828.

Колева-Златева, Живка (2003) За произхода на корена в никна, надникна, заник и др. (Етимологическата “памет” на думата като критерий в етимологичното изследване). – В: Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. Ред. Я. Бъчваров. София: СЕМАРШ, 2003, с.133–136. ISBN 954-8021-13-7. COBISS 1041382884.

Колева-Златева, Живка (2003) К этимологии славянских названий муравьев, восходящих к псл. *morv-, и их индоевропейских соответствий. - Linguistique Balkanique, 2003–2004, 43 (2–3), pp. 269–284. Print ISSN: 0324-1653.

Колева-Златева, Живка (2002) L’étymologie du mot grec κόκκαλο(ν), en bulgare kokal (os). - Études balkaniques, 2002, 38 (3), pp. 142–151. Print ISSN 0324-1645.

Колева-Златева, Живка (2002) За произхода на някои български названия на малки предмети Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Книга 2 – Езикознание, т. 33, 1977, В. Търново, 2002, с. 121–133

Колева-Златева, Живка (2002) К этимологии рус. хороший. - В: МАПРЯЛ 2002. Теоретические и методические проблемиы русского языка как иностранного в начале XXI века. Доклады и сообщения. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 262–265. ISBN 954-775-151-4.

Колева-Златева, Живка (2002) Принципите на категоризацията и терминологизацията и тяхното значение за етимологията. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика 6. Ред. М. Ангелова-Атанасова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2002. ISBN 954-524-310-4. COBISS 1039149028

Колева-Златева, Живка (2001) За метонимията в семантиката на думите мишца и мишница Изследвания по български език. В. Търново, 2001, с.163–170

Колева-Златева, Живка (2001) От абстрактно към конкретно или от конкретно към абстрактно значение? Езиковедски изследвания. В памет на проф. Русин Русинов (1930–1998). В. Търново, 2001, с. 87–96.

Колева-Златева, Живка (2001) Типологически основания на етимологическите изследвания на названията на крака Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения “Професор Иван Гълъбов”. В. Търново, 2001, с. 159–170

Колева-Златева, Живка (2000) Българската диалектна дума буртенца Етнолингвистични проблеми на балканските народи. София, 2000, с. 98–104

Колева-Златева, Живка (2000) Колева-Златева, Ж. Към етимологията на ден и нощ (Психолингвистично изследване) Българистични проучвания. В. Търново, 2000

Колева-Златева, Живка (2000) Лексикалната диахрония на езика през призмата на детската реч. В. Търново: Фабер, 2000. ISBN 954-9541-73-5.

Колева-Златева, Живка (2000) Някои особености на формиране на категорията време в езика през призмата на детската реч Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели, надежди. София. 2000, с. 349–356

Колева-Златева, Живка (2000) Устойчивостта на названието като критерий в етимологичното изследване Филологически сборник. В памет на проф. д-р Г. Димов, В. Търново, 2000

Колева-Златева, Живка (1999) Към етимологията на псл. *bedro Българистични проучвания. В. Търново, 1999

Колева-Златева, Живка (1999) О фонетической мотивированности одной группы славянских и балтийских слов Проблеми зiставної семантики: збірник статей за доповідями Міжнародної наукової конференції з проблем зiставної семантики 23–25 вересня 1999 r. Видп. ред.: M. П. Кочерган. Київ, 1999, 62–66.

Колева-Златева, Живка (1998) Български названия със звукосимволичен произход. - Проглас, 1998, 2, с. 92–109. Print ISSN: 0861-7902. -

Колева-Златева, Живка (1998) Към етимологията на бълг. диал. кълка - В: Славистични проучвания. В. Търново: Пик, 1998, с. 45-56. ISBN: 954 736 005 1

Колева-Златева, Живка (1998) Към етимологията на псл. *gъrstь - В: Българистични проучвания: Пик. В. Търново. 1998, с. 157–164. ISBN 954-524-192-6.

Колева-Златева, Живка (1998) Семантична реконструкция: методологични аспекти. В. Търново: Знак '94, 1998, 110 с. ISBN 954-8709-29-5. COBISS 1032317156.

Колева-Златева, Живка (1997) Problems of semantic reconstruction (Etymological and semantic typological investigation in the Bulgarian body-part terminology). Dissertation abstract. Linguist List. Online. Available: http://linguistlist.org/cgi-bin/dissfly.cgi?rkoleva

Колева-Златева, Живка (1997) За когнитивния подход при семантичната реконструкция. - Съпоставително езикознание. 1997. №2, с. 77-86. ISSN: 0204-8701

Колева-Златева, Живка (1997) Методологични бележки относно етимологичните изследвания по тематични групи (Върху материал от българската соматична лексика) - В: Българистични проучвания. В. Търново: Пик, 1997, с. 115–128. ISBN 954-8258-86-2.

Колева-Златева, Живка (1997) О значении универсалий семантических полей для этимологических исследований Проблеми зiставной семантики. Ки¿в, 1997, с. 40-43

Колева-Златева, Живка (1997) Проблеми на семантичната реконструкция (Етимологично и семантико-типологично изследване в областта на българската соматична лексика). Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователн В. Търново, 1997

Колева-Златева, Живка (1997) Проблеми на семантичната реконструкция (Етимологично и семантико-типологично изследване в областта на българската соматична лексика). Дисертация за присъждане на образователната и научна и степен доктор. В. Търново, 1997.

Колева-Златева, Живка (1997) Рецензия: P. S. Bakker. Towards a Critical Edition of the Old Slavic New Testament (A Transparent and Heuristic Approach) University of Amsterdam, 1996 Проглас, 1997, №1–2, с. 193–195

Колева-Златева, Живка (1996) Б. Блажев, В.Попова. Чудесата на детската реч. София, 1995 (Рецензия) Съпоставително езикознание. 1996, №1, с. 94-95

Колева-Златева, Живка (1996) Бълг. диал. бърна, бърла, брънда, брънза (Етимологични бележки) - В: Българистични проучвания. Велико Търново: Пик, 1996, с. 29-38. ISBN 954-8258-70-6.

Колева-Златева, Живка (1996) Детската реч и еволюцията на лексикалната семантика в езика Проглас. 1996, №1, с. 3-11

Колева-Златева, Живка (1996) За етимологията на балтославянското название за ‘ръка’ - В: Ономастично и етнолингвистично пространство на езика: астроними, вентоними, еортоними, зооними, фитоними, хрононими и др. Сборник в чест на проф. Н. Ковачев. т. II. В. Търново: Знак ‘94, 1996, с. 139–142. ISBN 954-8709-22-8.

Колева-Златева, Живка (1996) За прагматическата неопределеност и лексикално-семантичните промени в детската реч Проблеми на социолингвистиката. V. Езикът и социалните контакти. Материали от Петата международна конференция по социолингвистика. София, 1996, с. 292-294

Колева-Златева, Живка (1996) Към въпроса за свръхрегулацията в детската реч Научни трудове на ВВОВУ. кн. №46. Филологии. В. Търново, 1996, с. 145-152

Колева-Златева, Живка (1996) Петнадесети славистични разговори Проглас. 1996, №3, с.123-125

Колева-Златева, Живка (1996) Псл. *bъrtъ/*bъrtь и *bъrtva Български език, 1996, №3, с. 47-51

Колева-Златева, Живка (1994) За етимологията и историята на думата разбирам Проглас. 1994, №4, с.80-85

Колева-Златева, Живка (1994) Комуникативната функция на езика и въпросът за обогатяването на речниковия му състав Проглас. 1994, №2, с. 101-107

Колева-Златева, Живка (1994) По въпроса за методиката на диахронните изследвания на лексикалната семантика Втори колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения. В. Търново, 1994, с.71-82

Колева-Златева, Живка (1993) Към въпроса за образуването на нови думи в езика Юбилейна научна сесия “80 години от Балканската война”. Научни трудове. кн. №28, В. Търново, 1993, с. 33-38

Колева-Златева, Живка (1993) Към въпроса за създаването на литовско-български речник Проглас. 1993, №4, с.109-113

Колева-Златева, Живка (1993) Литовските и българските названия на части на тялото в светлината на теорията за лингвистичната относителност Първи колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения, гр. В. Търново, 1993, с. 159–168

Колева-Златева, Живка (1988) Об одной группе предикатов наличия (Сопоставительное исследование на материале руского и болгарского языков). - Болгарская русистика, 1988, 6, с. 34-43. ISSN 0323-9160.

Михайлеску, Силвия (2022) Articolul nehotărât ,,un’’ și aproximarea cantitativă. O privire comparativă Romanoslavica, vol. LV nr. 3/2019, București, 2022, с. 13-18, ISSN: 2537 – 4214 ; ISSN-L: 0557 - 272X. [Инд./Реф. в: CEEOL]

Михайлеску, Силвия (2020) Uniunea lingvistica balcanica. Limbile bulgara si romana in context balcanic Frontiere si contacte. Fenomene locale regionale si globale. Coord. Carmen Darabus, Elena-Camelia Zabava. Craiova: Editura Aius, 2020, pp. 43-58. ISBN 978-606-562-851-9.

Михайлеску, Силвия (2019) Transformari sintactice in cadrul frazei din traducerile literare bulgaro-romane. В: Балканите - език, история, култура. т.VI, Ред. К. Мутафова и др. В. Търново: Университетско издателство ,, Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 174-181, ISSN 1314-4065.

Михайлеску, Силвия (2019) Учебник по румънски език „Румънски език за българи“. Публикуван онлайн на сайта на международния проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB mobile” - https://edu.robgjobs.eu/login/index.php

Михайлеску, Силвия (2018) Conjuncțiile adversative în limbile română și bulgară. Perspectivă contrastivă Български и румънски – балкански отпечатък в славянското и романското наследство. Сборник в чест на 65-годишния юбилей на проф. д-р Василка Алексова. Състав., ред. Дарина Младенова (отг. ред.) и др. София: Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2018, 172 – 183.ISBN 978-619-7433-26-5 (pdf)

Михайлеску, Силвия (2018) Procedee de traducere în limba română a verbelor prefixate din limba bulgară Translation and Cultural Mediation. Traducere și mediere culturală. Roxana Ciolaneanu & Paul Nanu (eds). University of Turku, Finland, 2018, c. 203-212, ISBN 978-951-29-7423-8 (Print), ISBN 978-951-29-7424-5 (PDF).

Михайлеску, Силвия (2018) За произхода на някои румънски думи, чиято етимология е посочена като неясна в многотомния Aкадемичен речник на румънския език Български и румънски – балкански отпечатък в славянското и романското наследство. Сборник в чест на 65-годишния юбилей на проф. д-р Василка Алексова. Състав., ред. Дарина Младенова (отг. ред.) и др. София: Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2018, 229 – 238.ISBN 978-619-7433-26-5 (pdf)

Михайлеску, Силвия (2017) Йордан Йовков (кратко представяне) Carmina Balcanica, year IX, no. 2 (19), November 2017, Ed. AIUS, съставител: М. Albu, Craiova, с. 81-82, ISSN 2065-0582.

Михайлеску, Силвия (2016) Aspectul verbal in limba bulgara si modalitati de redare in limba romana Editura Universitatii din Bucuresti, 2016, 150 с., ISBN 978-606-16-0635-1.

Михайлеску, Силвия (2016) Съгласуването на глаголните времена в сложните съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за време в румънския език в съпоставка с българския език Лексикографията в началото на XXI век. Сборник с доклади от седмата международна конференция по лексикография и лексикология - София 2015, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов", с.668-675, ISBN 978-954-322-875-1.COBISS.BG-ID - 1554429652

Михайлеску, Силвия (2015) Изразяване на приблизително количество в румънския и българския език Балканите – език, история, култура, Велико Търново, Издателство ,,Ивис”, с. 609-613, ISSN 1314 – 4065.COBISS.BG-ID - 1276730084.

Михайлеску, Силвия (2015) Отново за изразяване на приблизително количество в румънския и българския език Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 107-113, ISBN 978-954-07-3955-7.

Михайлеску, Силвия (2014) Български заемки в румънски речници от XIX век Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна научна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий". Ред. Ив. Харалампиев, В. Търново: УИ ,,Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 224-232, ISBN 978-954-524-944-0.COBISS.BG-ID - 1267898596

Михайлеску, Силвия (2013) Masteratul de traductologie in limba romana de la Universitatea ,,Sf. Kiril si Metodiu'', Veliko Tarnovo, Bulgaria Dialog cultural in spatiul sud-est European, Editura Universitara, Bucuresti, с. 196-199, ISBN: 978-606-591-668-5

Михайлеску, Силвия (2013) Местоименно изразяване на вежливост в румънски език (в съпоставка с българския език) Балканите- език, история, култура, Сб. от Третата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 14–15 октомври 2011 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, т. III, с. 450-455. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID - 1264678116.

Михайлеску, Силвия (2012) Observatii asupra formelor temporale utilizate in propozitiile conditionale cu ако si daca din limbile bulgara si romana Romanoslavica, vol. XLVIII, nr. 1, Bucuresti, с. 83-90, ISSN 0557-272X.

Михайлеску, Силвия (2011) Modalitati de redare a aspectului verbal din limba bulgara in romana (din perspectiva timpului prezent) Romanoslavica, vol. XLVII, nr.1, Bucuresti, с.81-90, ISSN 0557-272X.

Михайлеску, Силвия (2008) Сложни румънски предлози с компонент,, până'' и техни съответствия в българския език Сб. от научна конференция ,,Съвременно образование и чужд език", Велико Търново, май 2007, Ред. Г. Върлинкова, Велико Търново: Астарта, 2008, с. 106-113, ISSN 1313-4086.

Михайлеску, Силвия (2007) За функциите на някои предлози в румънския и българския език Cборник на международна научна конференция “Българските “острови” на лингвистичната карта на Балканите (4 - 6 ноември 2005 г., Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ ), София:Littera et lingua, Електронно списание за хуманитаристика, Series “Dissertationes”, vol. I, София, 2007, с. 19-26. slav.uni.sofia.bg/naum/sites/default/files/mihailesku.pdf, ISSN 1312-6172.

Михайлеску, Силвия (2007) Презумптивното наклонение в румънския език и негови паралели в български Сб. от научна конференция ,,Съвременно образование и чужд език", Велико Търново, май 2006, Ред.А. Иванова, Велико Търново : Астарта, 2007, с. 134-141, ISBN: 978-954-350-36-9.

Петрова, Анастасия (2021) Το ζήτημα του μυθολογικού προγραμματισμού της καθημερινότητας και της κωδικοποίησής του στη γλώσσα – In: Perspectives of ethno-linguistic research on the «historical» area of Thrace. Edited by Christina Markou, Evangelia Thomadaki, Xenophon Tzavaras. Thessaloniki: K.&M. Stamoulis Publications, 2021, p. 371 – 390. ISBN: 978-960-656-059-0

Петрова, Анастасия (2021) Към въпроса за мултимодалността на възприятията и отражението й в езика // Проглас, 2021 (год. ХХX), кн. 2, с. 90 – 104, ISSN 0861-7902.

Петрова, Анастасия (2020) Колективната памет, културната политика и националната филология. Bułgarystyka – tradycje i przyszłość. red. nauk. A. Kovacheva, P. Borowiak. Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu, Komisja Slawistyczna O/PAN. Copyright by Oddział PAN w Poznaniu. 2020, с. 45 - 57. ISBN 978-83-63305-93-2

Петрова, Анастасия (2020) По спиралата на изследователските идеи във фразеологията: ретроспекция от последното стъпало. - В: Съвременни лингвистични и литературоведски теории. Велико Търново: Фабер, 2020, с. 9 - 36, ISBN 978-619-00-1292-4

Петрова, Анастасия (2019) Петя Асенова. Избрани статии по балканско езикознание. Редактор Ангелина Иванова. София: АПП Аля, 2016. 463 с. (review) - In: ZEITSCHRIFT FÜR BALKANOLOGIE, 55 (2019) 2. Harrassowitz Verlag • Wiesbaden, 276-281 ISSN 0044-2356

Петрова, Анастасия (2018) Aрхетипните символи, лингвокреативното мислене и езикът. Доклад от международната научна конференция "Славянските езици, литератури и култури в контакт", посветена на юбилея на Мария Добрикова, 29 септември 2017, Философски факултет на университета „Коменски”, Братислава – PHILOLOGICA. ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO. Ročník LXXVII, Bratislava, 2018, pp. 171-180. ISBN 978-80-223-4639-9

Петрова, Анастасия (2018) Културните символи и балканското ежедневие. Езиковото отражение на гръцките представи за връзването. - В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Година II (XXXIV), 2018, с. 645–666. ISSN 2603-3534

Петрова, Анастасия (2018) Лингвистични превъплъщения на културния символ ВЪЗЕЛ в българския и румънския модел на света. - В: Български и румънски – балкански отпечатък в славянското и романското наследство. Сборник в чест на 65-годишния юбилей на проф. д-р Василка Алексова. Състав., ред. Д. Младенова и др. София : Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 29-41. ISBN 978-619-7433-25-8, ISBN 978-619-7433-26-5 (pdf), COBISS.BG-ID - 1289445604

Петрова, Анастасия (2017) Фразеологичното значение като културно обусловена същност. - В: Паисиеви четения. Чуждоезикова лингвистика. Отг. редактор Ж. Чолакова. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2017, т. 55, кн. 1, сб. Б, с. 68-98. Print ISSN 0861-0029

Петрова, Анастасия (2017) На учителя с любов и признателност. 75-годишнината на проф. дфн Петя Асенова, 2017 -

Петрова, Анастасия (2017) Наблюдение интерпретатора над динамической сущностью языка: балканское языковое «видение» УМА. - В: Балканские чтения 14. Балканский тезаурус: Взгляд на Балканы извне и изнутри. Москва: Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН, 2017, с. 99-104. ISBN 978-5-7576-0387-2

Петрова, Анастасия (2017) Шесто издание на международната научна конференция „Балканите – език, история, култура”. - Проглас, 2017, ХХVI, кн. 2, с. 293. Online ISSN 2367-8585,Print ISSN 0861-7902

Петрова, Анастасия (2016) Балканската жестова фразеология и въпросът за универсалното vs. етноспецифичното. - В: Балканското езикознание днес. Сборник в чест на 75-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Петя Асенова. Състав. Е.Търпоманова и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, с. 223-234. ISBN - 978-954-07-4214-4, COBISS.BG-ID - 1278419940.

Петрова, Анастасия (2016) Фразеологичната семантика и културно-дискурсивното пространство - възможности на корпусното изследване. – В: Лексикографията в началото на XXI в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология. Състав. Д. Благоева и др. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 301-313. ISBN 978-954-322-875-1, COBISS.BG-ID - 1554429652

Петрова, Анастасия (2016) Семантиката като културна единица. Теолого-философското съдържание на лексемата душа в Йоан-Екзарховия превод на „Шестоднев“ и проблемът за фразеологичната семантика. - В: Studia philologica universitatis velikotarnovensis. Ред. Ж. Колева‐Златева и др. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 2016, т. 35, с. 219-234. ISSN 2534‐918X (print), 2534‐9236 (online), COBISS.BG-ID - 1277647332

Петрова, Анастасия (2016) Фразеологията и семиотичната концептуализация на човешкото тяло. - В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. Ред. М. Стаменов и др. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 173-184. - ISBN 978-954-322-872-0, COBISS.BG-ID - 1278866660.

Петрова, Анастасия (2015) Балканската фразеология в когнитивно-културологична перспектива. Проект за създаване на балкански фразеологичен корпус. Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция. Състав. П. Асенова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 176-184. - ISBN - 978-954-07-3955-7, COBISS.BG-ID - 1272350180.

Петрова, Анастасия (2015) В. Петров. Събирателните имена в българския език (в съпоставка с други балкански езици). Съпоставително езикознание. 2015, кн. 4, с. 75 - 80. ISSN 0204-8701 (print), COBISS.BG-ID – 1119680484

Петрова, Анастасия (2015) Към въпроса за диахрoнната предопределеност на фразеологичната семантика. - В: Балканские чтения 13. Балканский тезаурус: начало. Тезисы и материалы. Москва: Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН, 2015, с. 120-125. ISBN 978-5-7576-0336-0

Петрова, Анастасия (2014) Фразеологията на балканските езици. Проблеми и перспективи на съпоставителното изследване. Пловдив: Астарта, 2014, 418 с. ISBN 978-954-350

Петрова, Анастасия (2014) Балканската фразеология в когнитивно-културологичен аспект . - В: Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Ред. И. Харалампиев и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 170-182. ISBN - 978-954-524-944-0, COBISS.BG-ID - 1267898596

Петрова, Анастасия (2014) В. Алексова. Сватбената терминология в българския и румънския език. Съпоставително езикознание. 2014, кн. 3, с. 84 - 121. ISSN 0204-8701 (print), COBISS.BG-ID – 1119680484

Петрова, Анастасия (2013) Лексико-семантични и граматични измерения на глагола ‘искам’ в българския и гръцкия език. - В: Балканите – език, история, култура. Ред. К. Мутафова и др. Велико Търново: ИВИС, 2013, т. 3, с. 436 - 450. ISSN: 2535-1346 (Online), ISSN: 1314-4065 (Print), COBISS.BG-ID - 1239059172

Петрова, Анастасия (2013) Топонимията на Ямболско. Велико Търново: Астарта, 2013, 498 с. Авторство: Глава 2. Общ лингвистичен преглед на топонимията в Ямболско (с. 162-196); Глава 3. Речник на местните имена в Ямболско (с. 196-477). - ISBN 978-954-350-151-9, COBISS.BG-ID - 1253621732.

Петрова, Анастасия (2012) Η γνωστική ουσία της υπαρκτικότητας και η γλωσσική έκφρασή της στην ελληνική και στη βουλγαρική («ΕΙΜΑΙ» και «ΕΧΩ»). - In: Selected papers of 10th International Conference of Greek Linguistics. Ed. by Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki, P. Kambakis-Vougiouklis. Komotini: Democritus University of Thrace. 2012, σ. 1081-1089. - ISBN 978-960-99486-7-8.

Петрова, Анастасия (2012) Балканская фразеология - в поисках исследовательского подхода. - In: Balkanismen heute. Balkanologie. Beiträge zur Sprach- und Kulturwissenschaft. Hrsg. T. Kahl, M. Metzeltin, H. Schaller. Wien: Münster. LIT Verlag, 2012, Bd. 3, pp. 171-185. - ISBN 978-3-643-50388-6.

Петрова, Анастасия (2011) Знаците на езика и балканският когнитивен модел. - В: Балканите – език, история, култура. Ред. К. Мутафова и др. Велико Търново: ИВИС, 2011, т. 2, с. 396-406. ISSN 2535-1346 (Online), ISSN 1314-4065 (Print), COBISS.BG-ID – 1229435620

Петрова, Анастасия (2011) Об эмоциях, их “доме” и цвете (взгляд на зеленый и красный гнев в балканских языках). - В: Балканские чтения 11. Балканский спектр: от света к цвету. Москва: Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН, 2011, c. 86-94. - ISBN 978-5-7576-0226-4.

Петрова, Анастасия (2011) Предизвикателството фразеологична образност. - В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. Ред. Ст. Калдиева-Захариева и др. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, 2011, c. 79-101. ISBN - 978-954-322-430-2, COBISS.BG-ID - 1236892644

Петрова, Анастасия (2010) Linguistic-Cultural View on the Existential Functions of the Verb “to have” in Bulgarian and Greek. - В: Глаголната система на балканските езици - наследство и неология. Ред. П. Асенова и др. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 121-148. - ISBN - 978-954-400-357-9, COBISS.BG-ID - 1233837540.

Петрова, Анастасия (2010) Балканската лексика в лингвокултурологичен аспект. - В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 114-125. - ISBN 978-954-400-266-4, COBISS.BG-ID - 1247213028.

Петрова, Анастасия (2010) Професор Николай Ковачев - педагогът и ученият. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методой", 2010, т. 10, с. 66-70. ISBN 978-954-524-762-0

Петрова, Анастасия (2009) Думите символи и етнокултурната интерпретация на балканската фразеология. - В: Юбилеен сборник “45 години Филологически факултет”. Ред. Б. Борисова и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, c. 9-17. ISBN 978-954-524-673-9, COBISS.BG-ID 1230260196

Петрова, Анастасия (2009) Международната конференция "Глаголната система на балканските езици – наследство и неология", Велико Търново, 30 април до 2 май 2009 г. - Проглас, 2009, № 2, c. 193-197. ISBN 08617902, COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (2008) Из дълбинните структури на семантичното поле ‘ГЛУПОСТ’. - В: Филологический сборник III. Материалы международной научной конференции „Роль тверских дней славянской письменности и культуры в современном интеграционном процессе и духовной консолидации славянских народов: опыт и перспективы", Тверь – Велико Тырново, 24-26 мая 2008. Ред. Л. Скаковская. Тверь: Издательство „Тверская усадьба”, 2008, c. 145-149. ISBN 975-5-7609-0703-5

Петрова, Анастасия (2008) Фразеология и култура. Семантичното пространство 'гордост' в българския езиков модел на света. - В: Изследвания по лексикология, фразеология и лексикография. В памет на проф. дфн Кети Анкова-Ничева. Ред. и състав. Ст. Калдиева-Захариева и др. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, 2008, c. 80-89. ISBN - 978-954-322-166-0, COBISS.BG-ID - 1228120548

Петрова, Анастасия (2008) Балканската фразеология - елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес. В: Балканите – език, история, култура. Ред. К. Мутафова и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, т. 1, с. 370-378. - ISSN 2535-1346 (Online), ISSN 1314-4065 (Print), COBISS.BG-ID – 1229435620.

Петрова, Анастасия (2007) Концептите в полето ‘радост’- сходства и различия в балканския лингвокултурен ареал. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 180 с. - ISBN - 978-954-524-591-6, COBISS.BG-ID - 1226997988

Петрова, Анастасия (2007) Лингвистичен компас. Велико Търново: АСТАРТА, 2007, 175 с. ISBN 978-954-350-045-1, COBISS.BG-ID - 1229106404

Петрова, Анастасия (2006) Седми студентски балканистични четения. - Проглас, 2006, кн. 2, с. 182 - 183. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (2006) Зоонимията и лексикалната системност. - В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. д.ф.н. Иван Харалампиев. Ред. М. Спасова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2006, с. 535-546. ISBN 10: 954-524-546-8, ISBN 13: 978-954-524-546-6, COBISS.BG-ID - 1242745828

Петрова, Анастасия (2006) Исследование общебалканского лексического корпуса и возможности лексической семантики. - Linguistique balkanique, 2006, XLV, № 1, с. 159-181. ISSN 0324-1653 (Print), COBISS.BG-ID - 1119616484

Петрова, Анастасия (2006) Нова инициатива на Център “Балкани”. - Проглас, 2006, № 2, с. 183-184. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (2005) Концептуализацията на радостта в българския и гръцкия език. - Linguistics in Bulgaria. Ред. Корина Лешбер -

Петрова, Анастасия (2005) Прототипният сценарий на радостта в балканските езици. - В: Филологический сборник I, Тверь – Велико Тырново. - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 145-149. ISBN 5-900971-45-7

Петрова, Анастасия (2005) Пъстрото като връзка и преход между различни състояния (за митологичната основа на някои балкански езикови единици). - В: Десет години специалност “Балканистика”. Състав. П. Асенова и др. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2005, с. 11-22. - ISBN 954-07-2179-2, COBISS.BG-ID - 1043593444.

Петрова, Анастасия (2004) Лингвистичните измерения на гордостта в български и румънски. - Проглас, 2000-2004, т. 14, кн. 1, с. 81-98. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (2004) Проф. Николай Петков Ковачев (1919-2000) – педагогът и ученият. - В: Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” – 1963-2003 г.". Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 70-73. ISBN 954-524-381-3

Петрова, Анастасия (2004) Основные семантические роли в пространстве радости в балканских языках. - Linguistique balkanique, 2003-2004, XLIII, № 2 - 3, с. 285-303. ISSN 0324-1653 (print), COBISS.BG-ID - 1119616484

Петрова, Анастасия (2004) Семантичният преход `пъстър` - `лукав` в балканските езици. - В: Сборник в чест на проф. д-р А. Давидов. Материали от Международна научна конференция. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 427 - 441. ISBN 954 524 410 0, COBISS.BG-ID 1042554084

Петрова, Анастасия (2003) Към въпроса за лингвистичните измерения на страха в балканския ареал. - В: Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах. Гомель: УО "ГГУ им. Ф. Скорины", 2003, с. 45-52. ISBN 985-439-094-2

Петрова, Анастасия (2003) Езиковата метафора и балканската картина на света. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 347 с. - ISBN 954-524-366-X, COBISS.BG-ID 1264984292.

Петрова, Анастасия (2003) Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор. – В: Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследване на общобалканската лексика. Състав. П. Асенова. Велико Търново: Faber, 2003, с. 120-137. - ISBN 954-775-226-X (Print), COBISS.BG-ID - 1041813476.

Петрова, Анастасия (2003) Страхът в балканските езици – културни вариации и сходства. - V: Славянска филология. Доклади и статии за ХIII Международен конгрес на славистите. София: Кирило-Методиевски научен център – БАН, Институт за литература – БАН, 2003, т. 23, с. 62-75. ISBN 954-8712-26-1 (Институт за литература при БАН), ISBN 954-9787-07-9 (Кирило-Методиевски научен център при БАН), COBISS.BG-ID - 1041957604

Петрова, Анастасия (2002) “Образната” картина на света, метафората и национално-езиковата специфика. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Юбилейна научна конференция “Лингвистика, ономастика, краезнание”, посветена на 90-годишнината на проф. Н. Ковачев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, c. 32-41. ISBN - 978-954-524-762-0, COBISS.BG-ID - 1235845604

Петрова, Анастасия (2002) La conceptualization de la joie dans les langues bulgare et greque. - Etudes balkaniques. 2002, XXXVIII, № 4, c. 62-74. Print ISSN - 0324-1645, COBISS.BG-ID - 1119699172

Петрова, Анастасия (2002) Metafora ca mijloc de reprezentare a conceptului “uferinţă”. - Analele ştiinţifice ale universităţii Ovidius din Constanța. Seria Filologie, v. XIII, 2002, 217-234. Print ISSN 1223-7248

Петрова, Анастасия (2002) Представите за радостта в румънския език. - В: Българистични проучвания. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, т. 8, c. 146-155. ISBN 954-775-130-1

Петрова, Анастасия (2002) Терминът балканизъм и балканската езикова картина на света. Трудове на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Езикознание. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, т. 33, кн. 2, с. 207-219. ISBN 0204 6369

Петрова, Анастасия (2001) Митологичният комплекс ‘вода – огън – смърт’ и езиковото му отражение. - В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни четения “Проф. Иван Гълъбов”. Състав., ред. И. Харалампиев и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2001, c. 171-180 ISBN 954-524-121-7

Петрова, Анастасия (2000) Езиковата метафора и балканската картина на света (върху материал от семантичното поле ‘отрицателни емоции‘ в балканските езици). Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор". Велико Търново, 2000.

Петрова, Анастасия (1998) Балканският аспект на езиковата метафора ‘муха’ - ‘душевно състояние’. - В: Българистични проучвания. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 1998, с. 141-156. ISBN 9545241926

Петрова, Анастасия (1997) Фразеология и култура. Метафората като похват в изследването на фразеологията. - В: Българистични проучвания. Велико Търново: ПИК, 1997, c. 130-145. ISBN 954-8258-86-2

Петрова, Анастасия (1996) Езиковата метафора – проблеми и възможности. – Проглас, 1996, № 2, c. 27-34. Print ISSN 0861-790, COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (1996) Езиковата метафора – проблеми и възможности. – Проглас. 1996, № 3, с. 23-38. Print ISSN 0861-7902, COBISS.BG-ID – 1119668196

Петрова, Анастасия (1993) Към проблема за изследването на балканския езиков съюз. - В: Проблеми на социолингвистиката. Езиковата ситуация в микро- и макросоциалните общности. Ред. К. Цанков. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 253–257 ISBN - 954-524-015-6, COBISS.BG-ID - 1025804260

Петрова, Анастасия (1993) Междуезиковата изосемия в балканските езици с оглед на българско-гръцкото езиково взаимодействие. Научни трудове на ВВОВУ, кн. 28, Филологии. Велико Търново, 1993, с. 87-95.

Петрова, Анастасия (1992) Комплексният подход при изследването на балканския езиков съюз като ареална езикова общност. - Балканистичен форум, 1992, №1, с. 41–46. Print ISSN - 1310-3970, COBISS.BG-ID - 1121113828

Петрова, Анастасия (0) Към въпроса за общобалканската лексика. Лингвистични четения „Език и езикознание“ по случай 90 години от рождението на проф. Моско Москов, 24 ноември 2017 г., СУ „Климент Охридски“.

Петрова, Анастасия (0) Към въпроса за семантичния развой на общобалканската лексика. Доклад от Седмата международна научна конференция :Балканите - език, история, култура", 14–16 ноември 2019, Велико Търново.

Петрова, Анастасия (0) "Споделените" думи в балканските езици. Международна научна конференция "Балканите - език, история, култура. Диалогът на Балканите". Велико Търново, 2019.

Петрова, Анастасия (0) The verbalization of gestural language – perspectives for the contrastive research of Balkan phraseology. 11th Congress of South-East European Studies. Sofia, 29.08 - 04.09.2015.

Петрова, Анастасия (0) За пространствено-времевите форми на светоусещането и адаптивността на семантиката. Сб. от Шестата международна научна конференция“Балканите – език, история, култура”, 26 - 28 октомври 2017 г. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий".

Петрова, Анастасия (0) Невралната теория за езика, концептуалната метафора и проблемът за универсалното v s. уникалното в езиците. Лингвистични четения "История на езикознанието и историческо езикознание" по случай 80 години от рождението на проф. Живко Бояджиев и 70 години от рождението на проф. Георги Риков, 19 октомври 2016 г., СУ „Св. Климент Охридски“.

Петрова, Анастасия (0) П. Асенова, Р. Детрез. Речник на общобалканската лексика в книжовните езици. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски‟, 351 стр. - Съпоставително езикознание, 2022 (под печат).

Славчева, Йоана (2020) "Probleme actuale în predarea limbii române studenților bulgari. Nivelul A1-A2 conform CECRL" Филологически изследвания на ВТУ, том 38

Славчева, Йоана (2020) “Aspecte аle spaţiului în câteva romane antitotalitariste româneşti din anii '60 -'70 ai secolului al XX-lea” Сборник “FRONTIERE ȘI CONTACTE. FENOMENE LOCALE, REGIONALE ȘI GLOBALE", Румъния, ISBN: 978-606-562-851-9

Славчева, Йоана (2019) "Националният поет – от романтичния образ до модерния културен мит. Случаят на румънския поет Михай Еминеску", автор: Йоана Бот сп. "Език и литература"

Славчева, Йоана (2019) "Умрялата котка на днешната поезия" на Мирча Картареску сп. Език и литература

Славчева, Йоана (2019) Румънският писател Александру Ивасюк и неговият роман-антиутопия „Ракът“ сп. "Език и литература"

Славчева, Йоана (2019) Учебник по румънски език „Румънски език за българи“ https://edu.robgjobs.eu/login/index.php

Славчева, Йоана (2017) Романът „Временното” на Габриела Адамещяну като още един прочит на миналото Балканите - език, история, култура, 2017 / Том 5 ISSN: 2535-1346 (Online)

Славчева, Йоана (2016) Book-review: World literature studies 2, vol. 7, Outstanding Romanian Personalities in World Literature and Literature Studies. (Eds.) Libuša Vajdová, Andrei Terian. Bratislava, Institute of World Literature, SAS, 2015. [Изследвания по световна литература 2. том 7, 2015. Изтъкнати румънски личности в световната литература и литературна наука. Редактори: Либуша Вайдова, Андрей Териан] Colloquia Comparativa Litterarum, София: УИ "Св. Климент Охридски", 2016. Vol 2, No 1 (с.135-140). ISSN: 2367-7716

Славчева, Йоана (2015) Аспекти на документалното в някои румънски антитоталитарни романи Проглас. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, №2, (с. 414-428). ISSN 0861-7902

Славчева, Йоана (2015) Индивидуалният протест на героите в румънските антитоталитарни романи от 70-те години на XX век Сборник от Международна конференция по балканистика „Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция”, София, 30 и 31 май 2014 г. София: УИ „Св. Кл.Охридски“, 2015. ISBN 978-954-07-3935-9

Славчева, Йоана (2010) „Времето като „идеологическо алиби” в румънските политически романи от 60-те и 70-те години на ХХ век” Сборник от Втората международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, състояла се на 23-24 октомври 2009 г.във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"

Славчева, Йоана (2010) „Темата за отчуждението като симптом за противопоставяне в романите „Натрапникът” и „Самотникът” от румънския писател Марин Преда" сп. Проглас, кн. 1, 2010 г., с. 170-180.

Славчева, Йоана (2009) „Затворът и концлагерът в два румънски политически романа от края на 70-те години на XX век”, сп. Език и литература, бр. 3-4 2009 г., с. 150

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/