Публикации Катедра "Съвременен български език" / Department of Modern Bulgarian Language


Бонджолова, Валентина (2021) Okazjonalne antroponimy w języku mediów jako źródło komizmu Nazwy własne w przestrzeni wielokulturowej. Zeszyt streszczeń. XXII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. Uniwersytet Rzeszowski 14-16 października 2021 roku. Rzeszów, 2021. P. 14–15. Резюме (на полски, български, английски и руски език)

Бонджолова, Валентина (2021) Анелия Петкова: Обичам да преподавам, обичам да уча чужди езици! (Интервю) Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 40/1 / Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 40/1. [Отг. ред. Валентина Бонджолова; ред. Вл. Маринов, Н. Радева, Кр. Василева]. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. с. 57–68. ISSN 2534-918Х (print). ISSN 2537-9236 (online).

Бонджолова, Валентина (2021) Български език за чужденци. Нива С1 и С2. Издателство „Фабер“: Велико Търново, 2021. 256 стр. ISBN 978-619-00-1346-4.

Бонджолова, Валентина (2021) Езикова игра с цифри в медийни и в рекламни текстове. Медиалингвистика. Вып. 8. Язык в координатах массмедиа : мат-лы V Междунар. научн. конференции (Санкт-Петербург, 30 июня — 2 июля 2021 г.) / науч. ред. Л. Р. Дускаева, отв. ред. А. А. Малышев.— СПб. : Медиапапир, 2021.— 410 с. С. 23-27. ISBN 978-5-00110-237-3. http://medialing.spbu.ru/conference/198.html?fbclid=IwAR2zB87_o9wjGRbRkmoHZvSi9taG1d9epNg6EK8l8AcMsR4tJaqqvu73rlg https://elibrary.ru/item.asp?id=46702064

Бонджолова, Валентина (2021) Към нови лингвистични хоризонти на Стоян Буров Ст. Буров. Лингвистични хоризонти. Избрани трудове. Изд. "ИВИС": Велико Търново, 2021, 7-12. ISBN 978-619-205-169-3.

Бонджолова, Валентина (2021) Обичаите и празниците в календара на рекламата. ОБИЧАЈИ у култури Срба и Бугара [Електронски извор] = Обичаите в културата на Сърби и Българи: зборник радова / приредила Јелена Јовановић. - Ниш: Филозофски факултет, 2021, стр. 43–56. ISBN 978-86-7379-567-6. COBISS.SR-ID 46512393. https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2021/obicaji-u-kulturi-srba-i-bugara

Бонджолова, Валентина (2021) Предлогът „без“ и неговата употреба в рекламните текстове. Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 40/1 / Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 40/1. [Отг. ред. Валентина Бонджолова; ред. Вл. Маринов, Н. Радева, Кр. Василева]. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. с. 99–110. ISSN 2534-918Х (print). ISSN 2537-9236 (online).

Бонджолова, Валентина (2021) Член-кореспондент Стоян Буров навърши 70 години. Списание на БАН, 2021, 5, 51-54. ISSN 0007-3989 (print). ISSN 2683-0302 (on line).

Бонджолова, Валентина (2020) За динамичните процеси в лексико-семантичното поле „Пари“ ДОКЛАДИ от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020). I том. Стр. 143 – 149. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“: София, 2020. ISSN 2683-118Х (print). ISSN 2683-1198 (online).

Бонджолова, Валентина (2020) Невербальное в графических окказионализмах и его функции Медиалингвистика. Вып. 7. Язык в координатах массмедиа, этики и права: матер. IV Междунар. научн. конференции (Санкт-Петербург, 9–12 ноября 2020 г.) / науч. ред. Л. Р. Дускаева, отв. ред. В. В. Васильева.— СПб., 2020. (281 с.), с. 19-23. ББК 76.02. ISSN 2312-0274. [на руски език] http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1604792357_6325.pdf

Бонджолова, Валентина (2020) Окказиональные трансформации антропонимов как инвективная лексика Язык, право и общество в координатах массмедиа: сб. мат. III Междунар. науч. конф. (Москва, ИЗиСП, 25–26 сентября 2019 г.) / под ред. И.В. Анненковой, Л.Р. Дускаевой; предисл. Т.Я. Хабриевой. М.: ИЗиСП, 2020. 536 с. С. 51-54. ISBN: 978-5-9516-0877-2 [на руски език]

Бонджолова, Валентина (2020) Окказиональные трансформации антропонимов как инвективная лексика Медиалингвистика, 7 (3), 357–367. ISSN 2312-0274 (print), eISSN 2312-296X (online) [на руски език] https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.307 [на руски език]

Бонджолова, Валентина (2020) Ретронимите в българския език На темељима народних говора: зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију / уредници Татјана Трајковић, Надежда Јовић. – Ниш: Филозофски факултет Универзитета; Ниш: Punta, 2020. 736 стр. С. 97–105. ISBN 978-86-7379-551-5.

Бонджолова, Валентина (2019) VI международен конгрес на изследователите на руския език Проглас, кн. 1, 2019 (год. ХХVIII), стр. 150, ISSN 0861-7902, ISSN 2367-8585 (Online). COBISS.BG-ID - 1273974244.

Бонджолова, Валентина (2019) Български език за чужденци. Ниво С1-С2. (в съавторство с Н. Радева, Д. Димитрова, Т. Рабовянова). Департамент за езиково обучение. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“: Велико Търново, 2019. 240 стр.

Бонджолова, Валентина (2019) Екзотизмите в езика на политиката Политиката в културата на българи и сърби // Политика у култури Бугара и Срба. Фабер: Велико Търново, 2019, стр. 7 - 19. ISBN: 978-619-00-1042-5.

Бонджолова, Валентина (2019) За някои особености на деметафоризацията в рекламата Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: материалы V Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию образования Республики Башкортостан, 110-летию создания Башкирского государственного университета и 10-летию создания Региональной общественной организации «Общество дружбы Башкортостан – Болгария» (г. Уфа, 24 – 25 октября 2019 г.) / отв. ред. В.Л. Ибрагимова, Л.А. Киселева. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. – 440 с. ISBN 978-5-7477-5061-6, с. 57 – 63. http://2019.bashedu.ru/sites/default/files/slavyanskie_etnosy_yazyki_i_kultury_v_sovremennom_mire.pdf

Бонджолова, Валентина (2019) За писменото отбелязване на ударението в българския език NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, 137 – 148, ISBN 978-619-208-193-5. COBISS.BG-ID - 1291103972.

Бонджолова, Валентина (2019) Невербальное как компонент вербального в рекламном тексте Русский язык: исторические судьбы и современность: VI Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 20-23 марта 2019 г.): Труды и материалы / под общей редакцией М. Л. Ремнёвой и О. В. Кукушкиной. — М.: Издательство Московского университета, 2019. 294 стр. (610 с.). ISBN 978-5-19-011383-9. http://rlc2019.philol.msu.ru/docs/Trudy-i-materialy_RLC2019.pdf

Бонджолова, Валентина (2019) Повторението в рекламния текст: структурни и лексикални особености Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, стр. 654-666. ISBN 978-619-208-188-1.

Бонджолова, Валентина (2018) Активни процеси в оказионалното словотворчество Български език, 65 (2018), 3, 34–47. pISSN 0005-4283. eISSN 2603-3372.

Бонджолова, Валентина (2018) В. Радева. Българска лексикология и лексикография Съпоставително езикознание, списание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ХLIII, 2018, № 2, 52-56. ISSN – 0204 – 8701. COBISS.BG-ID – 1158566372.

Бонджолова, Валентина (2018) Езикът на предизборните реклами Медии и комуникации на 21. век, 1, 2017, 37-42. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, ISSN 2603-3089.

Бонджолова, Валентина (2018) Музиката като компонент на рекламния текст Музика у култури срба и бугара/ Музиката в културата на сърби и българи. Ред. Гордана Ђигић. Съст. Маjа Вукић. Ниш: Филозофски факултет, 2018. 29-42. ISBN 978-86-7379474-7.

Бонджолова, Валентина (2017) Графика, синтаксис & реклама Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Ред. Стоян Буров, Антон Гецов, Силвия Коева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017. с. 57-64. ISBN 978-619-208-123-3. COBISS.BG-ID - 1284466916.

Бонджолова, Валентина (2017) Езиковата интелигентност на читателя като предизвикателство в обучението на редактори и коректори Медиалингвистика. Выпуск 6. Язык в координатах массмедиа. Материалы II Международной научно-практической конференции 2–6 июля 2017 г., Санкт-Петербург, Россия. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, Институт „Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций”, 2017, 217-218. ISSN 2312-0274 (print), ISSN 2312-926X (online).

Бонджолова, Валентина (2017) Красотата като рекламен стандарт и нейната вербализация Красотата в културата на българи и сърби / Лепота у култури Бугара и Срба. Ред. Ценка Иванова, Н. Йович, Р. Радев, Ст. Бонова, В. Седефчева, С. Стаменкович. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 133 – 144. ISBN 978-619-208-100-3. COBISS.BG-ID - 1280447460.

Бонджолова, Валентина (2017) Обсценната лексика в българското медийно пространство Опсцена лексика у српском jезику. Зборник радова са истоименог научног скупа. Уредник: Јордана Марковић. Ниш, 2017, 21-43. ISBN 978-86-7379-441-9.

Бонджолова, Валентина (2017) Оказионализмите като част от динамиката на лексикалната система Български език / Bulgarian Language 64 (2017), 3, 19–29. ISSN 0005-4283.

Бонджолова, Валентина (2016) Антонимите и тяхната употреба в рекламния текст В: Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа: материалы I Международной научно-практической конференции (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) /отв. ред. В. В. Васильева. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Институт ≪Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций≫, 2016, 263-264. ISSN 2312-0274.

Бонджолова, Валентина (2016) Диалектите и диалектизмите в езика на съвременните медии Philologia mediana. Часопис за филолошке науке Филозовског факултета Универзитета у Нишу, година VIII, броj 8. Уредник: Ирена Арсић. Ниш, 2016, 427-436. ISSN (Штампано изд.) 1821-3332. ISSN (Онлајн) 2620-2794.

Бонджолова, Валентина (2016) Диалектите и диалектизмите в езика на съвременните медии Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1 [Електронски извор]: зборник радова с међународног скупа одржаног 11. и 12. априла 2014. године у Лесковцу /уредила Радмила Жугић. – Лесковац: Лесковачки културни центар; Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет, 2016 (Ниш: Свен). – 1 електронски оптички диск (CD-ROM): текст; 12 cm, 99-106. ISBN 978-86-82031-35-2 (ЛКЦ).

Бонджолова, Валентина (2016) Оказионализмите и тяхното лексикографско отразяване В: Лексикографията в началото на XXI век. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15 – 16 октомври 2015 г.). = Lexicography at the beginning of 21st century : proceedings of the Seventh international conference on Lexicography and Lexicology, Sofia, October 15th-16th, 2015. Съст.: Диана Благоева, Сия Колковска. Отговорен редактор: Диана Благоева. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016. ISBN 978-954-322-875-1. COBISS.BG-ID - 1554429652.

Бонджолова, Валентина (2016) Позитивните емоции в рекламата В: Емоциjе у култури срба и бугара/ Емоциите в културата на сърби и българи. Уредник: Данијела Поповић. Ниш: Филозофски факултет, 2016, 177-187. ISBN 978-86-7379-411-2.

Бонджолова, Валентина (2015) Жестовете, фразеологията и рекламата Слово и жест в културата на българи и сърби/ Реч и гест у култур Бугара и Срба. Ред. Ценка Иванова, Р.адославРадев, Надежда Йович, Валя Седефчева, Сава Стаменкович. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015. 57-70. ISBN: 978-619-208-010-5. COBISS.BG-ID - 1281535204.

Бонджолова, Валентина (2015) Индивидуалният речников запас като лексикален въпрос Проглас, 2015, №1, 29-42. ISSN 0861-7902. ISSN: 2367-8585 (Online). COBISS.BG-ID - 1273974244.

Бонджолова, Валентина (2015) Новите думи в рекламните текстове Newmedia21.eu. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. ISSN 1314-3794. Електронна публикация. http://www.newmedia21.eu/analizi/novite-dumi-v-reklamnite-tekstove/

Бонджолова, Валентина (2015) Особености на рекламния език и стил (лексикален аспект). Велико Търново: Фабер. 276 стр. ISBN 978-619-00-0234-5. COBISS.BG-ID - 1271576804

Бонджолова, Валентина (2015) Практически български език. Помагало по правопис и пунктуация (в две части). С правила, упражнения, тестове. Първа част. Правопис. ВеликоТърново: УИ „Св. св. Кирил и Методий. 2015. 144 стр. ISBN 978-619-208-009-9. COBISS.BG-ID - 1273679844.

Бонджолова, Валентина (2015) Седма международна конференция на тема „Лексикографията в началото на XXI век" Проглас, №2, 2015, 484-486. ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID - 1273974244.

Бонджолова, Валентина (2015) Сърбия, Университет в Ниш. Валентина Бонджолова: Лекторатът по български език в Ниш – лекторат с традиции и с бъдеще. Лекторатите – български културни територии по света. Интервюта с лектори по български език, литература и култура в чуждестранни университети. София: НИ „Аз Буки”, 2015, стр. 137-144. ISBN: 978-619-7065-04-6.

Бонджолова, Валентина (2014) България и българският език. Учебник по български език за чужденци. Ниво С1-С2 (в съавторство с Н. Радева, Д. Димитрова, Т. Рабовянова) Велико Търново

Бонджолова, Валентина (2014) Да погледнеш езика си с очите на чужденеца Аз Буки, бр. 6, 6-12.02.2014 (интервю на Мая Падешка с доц. д-р Валентина Бонджолова)

Бонджолова, Валентина (2014) Диалектите и диалектизмите в езика на съвременните медии (резюме) Међународни научни скуп „Диjалекти српскога jезика: истраживања, настава, књижевност”. Књига сажетака. Лесковац, 2014. ISBN: 978-86-82031-31-4 (ЛКЦ).

Бонджолова, Валентина (2014) Рекламата – между реалността и фикцията Стварност и фикциjа у култури Срба и Бугара/ Реалност и фикция в културата на сърби и българи. Уредник: Бојана Димитријевић. Ниш, 2014, с. 35-44. ISBN: 978-86-7379-329-0.

Бонджолова, Валентина (2013) Диалектни думи в Българско-полския речник на разговорната лексика (в съавторство с Мариола Мостовска) Путеви и домети диjалекатске лексикографиjе. Зборник радова са истоименог међународног скупа. Уредник: Бојана Димитријевић. Ниш, 2013, с. 41-55. ISBN: 978-86-7379-315-3.

Бонджолова, Валентина (2013) Диалектни думи в Българско-полския речник на разговорната лексика (в съавторство с Мариола Мостовска) (резюме) Међународни научни скуп „Путеви и домети диjалекатске лексикографиjе”. Програм и књига резимеа. Ниш, 2013, с. 14. ISBN: 978-86-7379-281-1.

Бонджолова, Валентина (2013) Разговорни, жаргонни и диалектни елементи в рекламния текст Годишњак за српски jезик. Година XXVI, броj 13. Ниш, 2013. 107-118. ISSN: 2334-6922. COBISS.SR-ID 214626828.

Бонджолова, Валентина (2013) Словосъчетания със значение за много кратки времеви интервали Време и пространство в културата на българи и сърби / Време и простор у култури бугара и срба. Ред.: Радослав Радев, Надежда Йович, Христо Бонджолов, Ценка Иванова. Варна: „Славена”, 2013, с. 170-184. ISBN 978-954-579-975-4. COBISS.BG-ID - 1258146276.

Бонджолова, Валентина (2012) Езикова игра в условия на криза Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie (elektroniczne czasopismo naukowe), № 1, 2012, 113-120. ISBN 978-83-923124-4-4. Електронна публикация: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0303/142132-zcm-nr1-2012.pdf

Бонджолова, Валентина (2012) Неймингът и трансформациите на рекламното име Име у култури срба и бугара / Името в културата на сърби и българи. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2012, с. 163-172. ISBN: 978-86-7379-242-2.

Бонджолова, Валентина (2012) Туитът като медиен жанр и неговите езикови особености Българистични проучвания. Том 12. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 53-70. ISBN 978-954-524-860-3. COBISS.BG-ID - 1248673252.

Бонджолова, Валентина (2011) Аспекти на диграфията в българския език CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN. Biała Podlaska: Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów, 2011, с. 122-128. ISBN 978-83-923124-3-7.

Бонджолова, Валентина (2011) Проучване на авторски неологизми като нов обект и инструмент за изследване на езиковите функции в когнитивната неврология (в съавторство с Н. Делева и И. Димитров) Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Ред. Стоян Буров, Кирил Цанков, Анелия Петкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 173-190. ISBN 978-954-524-810-8.

Бонджолова, Валентина (2011) Фонестемата като субморфемна единица (в съавторство с Н. Делева и И. Димитров) Годишњак за српски jезик и књижевност. Година ХХІV, бр. 11. Ниш, 2011. Стр. 73-80. ISBN 1451-5415. Електронна публикация: http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo/images/casopisi/srpski/2011/godisnjak/Valentina%20Bondzolova%20Natalia%20Deleva.pdf

Бонджолова, Валентина (2010) Дни на Кирил и Методий в Бяла Подляска, Полша Проглас, 2010, кн. 1, 256-257. ISBN 0861-7902. COBISS.BG-ID - 1273974244.

Бонджолова, Валентина (2010) За структурните, смисловите и интонационните принципи при (не)употребата на една запетая Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Сборник с доклади от Националната конференция по проблемите на българската книжовна норма, Пловдив, 26-27 ноември 2010 г. Съст. В. Маровска, Кр. Чакърова. Пловдив, 2010, с. 250-256. ISBN 978-954-8238-25-0.

Бонджолова, Валентина (2010) Лексика одевања мотивисана називима делова тела Тело и одело у култури срба и бугара/Тяло и дрехи в културата на сърби и българи. Ниш, 2010, с. 13-21 (в съавторство с проф. Недељко Богдановић). ISBN 978-86-7379-192-0.

Бонджолова, Валентина (2010) Наречието и експресивният синтаксис в рекламния текст Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Отговорен редактор: Кирил Цанков. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 227-233. ISBN978-954-524-724-8.

Бонджолова, Валентина (2010) Нови дрехи – нови думи Тело и одело у култури срба и бугара/ Тяло и дрехи в културата на сърби и българи. Ниш, 2010, с. 23-31. ISBN 978-86-7379-192-0.

Бонджолова, Валентина (2010) Рекламата като източник на фразеология Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Ред.: Христина Станева, Мария Илиева, Анелия Петкова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 150-157. ISBN 978-954-524-745-3. COBISS.BG-ID – 1232710628.

Бонджолова, Валентина (2009) (Не)съществуващи думи: Оказионализмите в медийния текст Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 124 с. ISBN 978-954-524-689-0. COBISS.BG-ID - 1230263268,

Бонджолова, Валентина (2009) Карикатурата като словесно изображение Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Отг. ред. Стоян Буров. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 89-96. ISBN 978-954-524-693-7. COBISS.BG-ID - 1230259940.

Бонджолова, Валентина (2009) Степените за сравнение като основа на експресивни синтактични конструкции в медиите и рекламата (Stopniowanie jako podstawa ekspresywnych konstrukcji składniowych w mediach i reklamie) Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian. Materiały III i IV Konferencji Cyrylometodiańskiej w Białej Podlaskiej (XXIX i XXXIV Konferencje Podlaskie). Redakcja Petar Sotirov, Mariola Mostowska-Zabielska. Biała Podlaska, 2009, с. 199-204. ISBN 978-83-923124-1-3.

Бонджолова, Валентина (2008) Вербалните игри в рекламните текстове Играта в културата на българи и сърби/Игра у култури бугара и срба. Ред.: Ценка Иванова, Радослав Радев, Валентина Бонджолова и Валентина Седефчева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 144-156. ISBN 978-954-524-690-6. COBISS.BG-ID - 1231350244.

Бонджолова, Валентина (2008) Фразеологията в рекламния текст Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (В памет на проф. дфн Кети Анкова-Ничева) (Материали от III национална конференция с международно участие на Българското лексикографско дружество). Съст. Стефана Калдиева-Захариева, Лилия Крумова-Цветкова. 426 стр. с. 142-148. София: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов". ISBN 978-954-322-166-0. COBISS.BG-ID - 1228120548.

Бонджолова, Валентина (2007) (Не)съществуващи думи: оказионалното словотворчество Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 216 с. ISBN 978-954-524-597-8. COBISS.BG-ID - 1227004388.

Бонджолова, Валентина (2007) В света на българските предлози Велико Търново: Издателство “Фабер”, 140 с. ISBN 978-954-775-805-6. COBISS.BG-ID - 1227979236.

Бонджолова, Валентина (2007) Графичните оказионализми в медиите и рекламата Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 2. Езикознание, т. 34, 2004. Доклади от Седмата национална конференция на тема „Проблеми на българската разговорна реч”. 11-12 юни 2004 г. Редактор: Паисий Христов. ВТ, 2007, 227-256. ISSN 0204-6369. COBISS.BG-ID - 1179662052

Бонджолова, Валентина (2007) Езиковата игра в рекламата TEME, 2/2007 (Časopis za drušstvene nauke/ Часопис за друштвене науке). TM G. XXXI, Br. 2, Niš, april - jun 2007, 401-419. UDK: 1+3 ISSN 0351-1685; Print ISSN: 0353-7919; Online ISSN: 1820-7804; COBISS.SR-ID 559631. Електронна публикация: facta.junis.ni.ac.yu/teme/teme2-2007/teme2-

Бонджолова, Валентина (2007) Еротичният подтекст в езика на рекламата Еротско у култури Срба и Бугара / Еротичното в културата на сърби и българи. Ниш. Главни и одговорни уредник: Владимир Јовановић; Редакција: Миливоје Р. Јовановић, уредник; Јордана Марковић, члан; Христо Бонџолов, члан. Стр. 29-43. ISBN 978-86-7379-132-6.

Бонджолова, Валентина (2007) Зоонимите и изображенията на животни в рекламния текст За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майя Пенчева. Съст. Александра Багашева. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 660 стр. с. 371-379. ISBN 978-954-07-2534-5. COBISS.BG-ID - 1244115172.

Бонджолова, Валентина (2007) Феминативите – между неологичното и оказионалното Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 2. Езикознание, т. 34, 2004. Доклади от Седмата национална конференция на тема „Проблеми на българската разговорна реч”. 11-12 юни 2004 г. Редактор: Паисий Христов. ВТ, 2007, 59-70. ISSN 0204-6369. COBISS.BG-ID - 1179666916.

Бонджолова, Валентина (2006) За някои чуждоезикови елементи в съвременното оказионално словопроизводство Националният език в условията на чужди влияния и глобализация. Научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на акад. Стефан Младенов (София 28-29 юни 2005). Доклади. С., 2006, с. 308-313. ISBN-10: 954-8329-83-2; ISBN-13: 978-954-8329-83-5.

Бонджолова, Валентина (2006) Значение и употреба на предлога "ала" в съвременния български език Филологический сборник. Тверь-Велико Тырново. 2006. Вып. І, 93-98. ISBN 5-900971-56-2

Бонджолова, Валентина (2006) Прояви на оказионалност в медийното пространство Велико Търново. COBISS.BG-ID - 1242309860.

Бонджолова, Валентина (2006) Прояви на оказионалност в медийното пространство (Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор") Велико Търново

Бонджолова, Валентина (2005) За оказионалното словообразуване в българския език (Контаминация, вставъчно словообразуване и междусловно налагане) Българистични проучвания. Т. 10. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. ВТ, 2005, с. 141-154. ISBN 954-775-488-2. COBISS.BG-ID - 1044243172.

Бонджолова, Валентина (2005) Оказионалност и реклама Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на професор Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. ВТ, 2005, с. 269-277. ISBN 954-524-486-0.

Бонджолова, Валентина (2005) Оказионалното словотворчество в анекдотите като източник на комизъм Комично у култури срба и бугара. Ниш, 2005, с. 7-19. ISBN 86-7379-109-Х

Бонджолова, Валентина (2005) Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език (в съавторство с Кирил Цанков, Анелия Петкова и Мария Илиева) V изд. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, 76 стр. ISBN 954-524-480-1; VІ изд., Велико Търново: ИК "Знак'94", 2008, 76 стр. ISBN 978-954-8709-88-0.

Бонджолова, Валентина (2004) Нови тестове по български език за кандидат-студенти 10+. (в съавторство със Стоян Буров) Велико Търново: изд. "Фелина"

Бонджолова, Валентина (2004) Оказионализмите като разговорен маркер в читателски писма Проблеми на българската разговорна реч. Книга шеста. ВТ, 2004. ISBN 954-524-407-0.

Бонджолова, Валентина (2003) Аз говоря български (в съавторство с Мария Илиева и Светлозар Влайков) Велико Търново: изд. Faber

Бонджолова, Валентина (2003) Неологичен речник (за периода 1998-2003) Велико Търново: изд. GABEROFF. 240 с. ISBN 954-9607-98- 4.

Бонджолова, Валентина (2002) Редактиране на текст (в съавторство с Мария Илиева) Варна: изд. "Славена". 2002. ISBN 954-579-176-4. COBISS.BG-ID - 1038904036.

Бонджолова, Валентина (2001) Оказионализми от собствени имена Състояние и проблеми на българската ономастика. Материали от юбилейната научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Н. Ковачев (22-24 ноември 1999, Велико Търново), ВТ, 2001, с. 228-235. ISBN 954-524-310-4.

Бонджолова, Валентина (2001) Правопис и препинателни знаци. Помагало с правила и упражнения. (в съавторство със Ст. Буров) ВТ: "Фелина", 2001, 204 с. ISBN 954-90815-1-6. COBISS.BG-ID - 1036889828.

Бонджолова, Валентина (1999) Речник на новите думи в съвременния български език (в съавторство с Анелия Петкова) Велико Търново: издателство “Слово”. 140 с. ISBN 954-439-543-1. COBISS.BG-ID - 1033602788.

Бонджолова, Валентина (1998) За употребата на скобите Проглас, 1998, кн.1, 137-140 с. ISBN 08761-7902. COBISS.BG-ID - 1142463204.

Бонджолова, Валентина (1998) Помагало по българска фонетика. Задачи и текстове за упражнения (в съавторство с Кирил Цанков, Анелия Петкова, Мария Илиева) Велико Търново: Фабер. 1998. ISBN 9549541215. COBISS.BG-ID - 1034605540.

Бонджолова, Валентина (1997) Българска лексикология.Сборник с упражнения ( в съавторство с Анелия Петкова) Велико Търново: изд. Faber. 2005. 80 с. ISBN: 9549541185.

Бонджолова, Валентина (1996) Помагало по българска фонетика (Задачи и текстове за упражнения), 3. прераб. и доп. изд. ВТ, 1996, ИК „Знак 94”. ISBN - 954-8709-15-5. COBISS.BG-ID – 1029573348.

Бонджолова, Валентина (1994) Между думата и словосъчетанието (Опит за характеристика на предложно-именните съчетания) Лингвистични студии. ВТ, 1994, с. 281 – 286. ISSN 954-524-072-5.

Бонджолова, Валентина (1994) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения) (в съавторство със Стоян Буров, Мария Илиева и Пенка Пехливанова) Велико Търново: ЕЛПИС. 1056 стр. ISBN 954-557-03-X. COBISS.BG-ID – 1030257124.

Бонджолова, Валентина (1993) За някои проблеми на оказионалното словообразуване в научнофантастичната литература Проглас, 1993, кн. 3, с. 100 – 106. ISBN 08761-7902. COBISS.BG-ID - 1152940004.

Бонджолова, Валентина (1993) Правопис и препинателни знаци (в съавторство със Стоян Буров) Велико Търново: издателство "Борба". COBISS.BG-ID - 1027227364.

Бонджолова, Валентина (1993) Приглаголните съчетания за начин с предлог с/s в български и словашки Славистични проучвания, ВТ, 1993, с. 26 - 31. ISBN 954-524-041-5.

Бонджолова, Валентина (1989) Словосъчетания с двойна предложна връзка в съвременния български език Език и литература, 1989, кн.2, с. 59 - 63. ISSN 0324-1270.

Василева, Красимира (2021) Асоциативно поле на концепта „любов“ в съвременното българско езиково съзнание. B: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021 година). Т. 1. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, с. 99 – 105. ISSN 2683-118Х (print) ISSN 2683-1198 (online)

Василева, Красимира (2021) Любовта на жената към мъжа в българското езиково съзнание (асоциативно поле). В: Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: материалы VII Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Леонида Михайловича Васильева (г.Уфа, 23 сентября 2021 г.) / отв. ред. В.Л. Ибрагимова, Л.А. Киселева. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2021, с. 147-151. ISBN 978-5-7477-5431-7

Василева, Красимира (2021) Любовта на мъжа към жената в българското езиково съзнание (асоциативно поле). В: Исследования по семантике: межвузовский научный сборник с международным участием, посвященный 95-летию докторафилологических наук, профессора Башкирского государственного университета Леонида Михайловича Васильева. Вып. 27 / отв. ред. Т.В. Григорьева, Л.А. Киселёва. Уфа: РИЦ БашГУ, 2021, с. 14-21. ISBN 978-5-7477-5412-6

Василева, Красимира (2021) Понятийни аспекти на лингвокултурния концепт любов в българската паремиология. В: Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 40/1 / Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 40/1. [Отг. ред. Валентина Бонджолова; ред. Вл. Маринов, Н. Радева, Кр. Василева]. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. с. 127–134. ISSN 2534-918Х (print). ISSN 2537-9236 (online).

Василева, Красимира (2020) Към въпроса за същността на категорията социален пол (джендър) на езиковата личност. В: Полова диференциация в академичната среда. Сборник с доклади от кръгла маса. Т. 1. Велико Търново: „Ивис“, с. 96-105. ISBN 978-619-205-146-4; COBISS.BG-ID - 39502344

Василева, Красимира (2020) Към проблема за същността на лингвокултурния концепт. В: Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Отговорен редактор: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 227–240. ISBN 978-5-619-208-211-6; COBISS.BG-ID - 39857672

Василева, Красимира (2020) Половите стереотипи – същност и влияние върху формирането на езиковата личност. Полова диференциация в академичната среда. Т. 2. Велико Търново: „ИТИ“, 2020, с. 96–105. ISBN 978-619-7602-00-5. COBISS.BG-ID 42994952

Василева, Красимира (2019) Концептът „любов“ в съвременната българска лингвокултура. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, 284 с. ISBN 978-619-208-205-5; COBISS.BG-ID - 38834184

Василева, Красимира (2019) Понятиен компонент на концепта любов в съвременната българска лингвокултура (върху материал от българската любовна лирика). В: Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 189-202. ISBN 978-619-208-193-5. COBISS.BG-ID - 1291103972.

Василева, Красимира (2017) Понятиен компонент на лингвокултурния концепт любов в съвременното българско езиково съзнание (По данни от психолингвистичен експеримент). В: Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Отг. редактор: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 405-419. ISBN 978-619-208-123-3; COBISS.BG-ID 1284466916

Василева, Красимира (2016) Понятиен компонент на лингвокултурния концепт любов в съвременния български език. Граници на понятийното съдържание – отношението любов – приятелство (по лексикографски данни). В: Българският език – история и съвременност (Болгарский язык – история и современность). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 146-158. ISBN 987-619-208-048-8; COBISS.BG-ID 1274757092

Василева, Красимира (2014) Образната съставка на концепта любов (върху материал от българската женска лирика). В: Сб. от Юбилейна международна научна конференция на тема „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 10 май 2013 г. Ред. Х, Бонджолов, С. Буров, М. Григорова, В. Колева, Л. Костова, Б. Братанова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, с. 59-68. ISBN 978-954-975-4; COBISS.BG-ID - 1279499492

Василева, Красимира (2013) Концептът любов в българската паремиология. В: Сб. от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени по проект “Развитие на академичния състав на „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, Велико Търново, 17 януари 2013 г. Ред. П. Легкоступ, Б. Борисова, М. Иванова, В. Кутева-Цветкова. Велико Търново: „Фабер“, 2013, с. 31-42. ISBN 978-954-400-957-1; COBISS.BG-ID – 1261571300

Василева, Красимира (2013) Образният компонент на лингвокултурния концепт любов (върху материал от българската мъжка лирика). В: Сб. от Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени по проект “Развитие на академичния състав на „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, Велико Търново, 6 юни 2013 г. Ред. П. Легкоступ, Б. Борисова, М. Иванова, В. Кутева-Цветкова. Велико Търново: „Фабер“, 2013, с. 41-50. ISBN 978-954-400-985-4; COBISS.BG-ID - 1261571556

Василева, Красимира (2013) Предметните метафори като елемент на образния компонент на лингвокултурния концепт любов (върху материал от българската поезия). В: Годишник на филологическия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“. Т.11. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2013, с. 290-298. ISSN 1312-0493

Гецов, Антон (2021) Metalanguage issues in the analysis of the appositional construction Research result. Theoretical and Applied Linguistics. Volume 7, Issue № 1, pp. 49-69, 2021, ISSN 2313-8912. [http://rrlinguistics.ru/en/journal/annotation/2383/]

Гецов, Антон (2021) On a type of (non-)detached appositive Research Result. Theoretical and Applied Linguistics, Volume 7, Issue № 4, pp. 3–22, DOI: 10.18413/2313-8912-2021-7-4-0-1. The Founder: Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education „Belgorod National Research University“ < http://rrlinguistics.ru/en/journal/annotation/2608/ >

Гецов, Антон (2021) Апозитивната конструкция в българския език – проблеми, възгледи, решения сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. дфн Живка Колева-Златева. 2021 (Том 30), Кн. 2, с. 204–214, DOI: https://doi.org/10.54664/VCRK2447; ISSN: 2367-8585 (Online); ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196 // < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol29/iss1/12 >

Гецов, Антон (2021) Апозиция и антропоними Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Том 40/1. Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Отговорен редактор: проф. д-р Валентина Бонджолова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, с. 135–150. ISSN 2534-918X (print); ISSN 2537-9236 (online)

Гецов, Антон (2021) Медиалингвистика и (чуждо)езиково обучение сп. „Педагогически алманах“. Главен редактор: проф. дпн Марияна Булева-Петрова. 2021 г., том 29, бр. 2, с. 213–222, DOI: https://doi.org/10.54664/RTDZ1478; ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND, COBISS.BG-ID – 1121205220 < http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol29/iss2/11 >

Гецов, Антон (2021) Терминологични предизвикателства при изследването на апозитивната конструкция Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Факултета по хуманитарни науки, том XXXII A. Отговорен редактор: доц. д-р Десислава Иванова. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2021, с. 159–192. ISSN 1311-7300 за печатно издание; ISSN 2603-512Х за онлайн издание. DOI: https://doi.org/10.46687/DFTH4492 < https://www.shu.bg/faculties-fhn/publications/godishnik/ >

Гецов, Антон (2020) Апозиция и референция Годишник на Факултета по хуманитарни науки, том XXXI A. Отговорен редактор: доц. д-р Десислава Иванова. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2020, 209–230. ISSN 1311-7300 за печатно издание; ISSN 2603-512Х за онлайн издание. // < https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/godishnici/2020-godishnik.pdf >

Гецов, Антон (2020) Атрибуция, предикация, апозиция (Втора част) сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. дфн Живка Колева-Златева. Кн. 2, 2020 (год. ХХIХ), с. 223–233, ISSN: 2367-8585 (Online); ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196 // < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol29/iss1/12 >

Гецов, Антон (2020) Атрибуция, предикация, апозиция (Първа част) сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. дфн Живка Колева-Златева. Кн. 1, 2020 (год. ХХIХ), с. 86–94, ISSN: 2367-8585 (Online); ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196 // < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol29/iss1/12 >

Гецов, Антон (2019) Концепции за граматическото отношение в апозитивните словосъчетания (2 част) Проглас. Главен редактор: проф. д-р Николина Бурнева. Кн. 1, 2019 (год. XXVIII), с. 103-110. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1119668196. // http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol28/iss1/12

Гецов, Антон (2019) Към въпроса за разширяването на структурата на апозитивните словосъчетания Aut inveniam viam aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров, Отг. редактор: доц. д-р Мария Илиева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 170–185. ISBN 978-619-208-188-1, COBISS.BG-ID – 1289878756. // http://www.uni-vt.bg/res/9617/%D0%92%D0%A2%D0%A3_-_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?fbclid=IwAR23Hufi2sZRALc8vJCDJ121NVOy6B9SGEAZoXTIZMmrv_dp6nfVEjQ-kG4

Гецов, Антон (2019) Модерно и оригинално изследване върху методиката на преподаване на чужд език сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. д-р Николина Бурнева. кн. 2, 2019 (год. ХХVIII), с. 306–307, ISSN 0861-7902.

Гецов, Антон (2019) Необособена апозиция vs. обособена апозиция Годишник на Факултета по хуманитарни науки, том XXX A. Отговорен редактор: доц. д-р Десислава Иванова. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2019, 217–255. ISSN 1311-7300 за печатно издание; ISSN 2603-512Х за онлайн издание. // http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/fhn/godishnici/Godishnik2019.pdf COBISS.BG-ID - 1240170468.

Гецов, Антон (2019) Проблеми, свързани с употребата на апозитивните словосъчетания в медийния дискурс NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, 231–243, ISBN 978-619-208-193-5, COBISS.BG-ID – 1291103972.

Гецов, Антон (2018) Апозитивните словосъчетания като средство за създаване на фалшиви новини Медии и комуникации на 21. век. Том 2, брой 1/2018. Тема на броя: Медии и постистина. Главен редактор: проф. д-р Илиана Павлова. В. Търново. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 80–84, ISSN 2603-3089 (Print). ISSN 2603-3801 (Online), COBISS.BG-ID – 1285464036.// http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/10

Гецов, Антон (2018) Език свещен (за Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева) сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. д-р Николина Бурнева. Кн. 1, 2018 (ХХVII), с. 110–112. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1119668196.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/eng/default.aspx

Гецов, Антон (2018) Концепции за граматическото отношение в апозитивните словосъчетания (I част) Проглас. Главен редактор: проф. д-р Николина Бурнева. Кн. 2, 2018 (XXVII), с. 51–59. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1119668196. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol27/iss2/13 >

Гецов, Антон (2018) Към въпроса за граматическите отношения в апозитивните словосъчетания В: Проблеми на устната комуникация. Книга единадесета. Отговорен редактор: чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 87–105, ISSN 2367-8712, COBISS.BG-ID – 1274590692.

Гецов, Антон (2018) Следите на града - прагматика на етикетизацията Градът – памет и медии. Серия „Обществени комуникации“, № 8, Катедра по журналистика и масови комуникации, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Отговорен редактор: проф. дфн Елка Добрева. Шумен: Издателство „Фабер“, 2018, с. 109–170, ISSN 2603-4506 (Print) ISSN 2603-4514 (Online), COBISS.BG-ID – 1277052132. Реферирано и рецензирано, вторична база данни CEEOL https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2323 // http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=282

Гецов, Антон (2018) Станьо Георгиев – преподавателят и учителят Юбилеен лист: проф. Станьо Георгиев на 90 години. Катедра по съвременен български език при Филологически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, с. 3, Отг. ред.: П. Пехливанова.

Гецов, Антон (2017) Дисекция на манипулативната квантификация (встъпителни думи) Силвия Коева. Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език. Рецензенти: проф. дфн Елка Добрева, проф. дфн Лилия Крумова-Цветкова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 9–15, ISBN 978-619-208-121-8, COBISS.BG-ID – 1283305956.

Гецов, Антон (2017) Към въпроса за логико-семантичните отношения в апозитивните словосъчетания Проглас. Главен редактор: проф. д-р Николина Бурнева. Кн. 2, 2017, с. 246–254. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1119668196. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/ >

Гецов, Антон (2017) Към въпроса за приложението – „двуликия Янус“ в българския синтаксис В: Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р П. Радева. Редакционна колегия: чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров, проф. д-р Антон Гецов, гл. ас. д-р Силвия Коева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 71–90. ISBN 978-619-208-123-2, COBISS.BG-ID – 1284466916. < http://www.uni-vt.bg/res/4614/SB_70-g_PRadeva_Filolog.pdf >

Гецов, Антон (2017) Към въпроса за разширените компоненти на апозитивните словосъчетания Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию филологического факультета БашГУ (г. Уфа, 12–13 декабря, 2017 г.), отв. ред. О. П. Касымова, Уфа: РИЦ БашГУ, 2017, с. 43–57, ISBN 978-5-7477-4553-7.

Гецов, Антон (2017) Медийният политически дискурс, или как корупцията на езика еволюира Втора национална научна конференция „Медиите на 21. век“ на тема „Медии и избори“ (10–11 ноември 2016 г.).// Медии и комуникации на 21. век. 1/2017. Тема на броя: Медии и избори. Главен редактор: проф. д-р Илиана Павлова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 76–82, ISSN 2603-3089 (Print). ISSN 2603-3801 (Online), COBISS.BG-ID – 1285464036.// http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol1/iss1/11

Гецов, Антон (2016) Към въпроса за енигмата комуникативна стратегия Българският език – история и съвременност. Редакционна колегия: чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров, гл. ас. д-р Верка Иванова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 28–35, ISBN 987-619-208-048-8, COBISS.BG-ID – 1274757092.

Гецов, Антон (2016) Манипулация и емпатия В: Проблеми на устната комуникация. Книга десета. Част II. Отговорен редактор: чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 11–23, ISSN 2367-8712, COBISS.BG-ID – 1280240612.

Гецов, Антон (2016) Медиите като средство за масова профанация Медиалингвистика. Выпуск 5. Язык в координатах массмедиа. Материалы I Международной научно-практической конференции (6–9 сентября 2016 г., Варна, Болгария). Санкт-Петербург. Отв. ред. В. В. Васильева. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2016, 290 с., с. 29–31, ISSN 2312-0274.// http://medialing.spbu.ru/news/43-138.html (30.12.2016 г.)

Гецов, Антон (2016) Модерната неграмотност на обществото като фактор за неговото опитомяване Проглас. Главен редактор: проф. д-р Николина Бурнева. Кн. 1, 2016, с. 43–61, ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1279931876. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol25/iss1/3 >

Гецов, Антон (2016) Новата неграмотност и обърканото стадо Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы III Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Леонида Михайловича Васильева и профессора Мусалии Галеевны Хайруллиной. Редакционная коллегия: доктор филол. наук, профессор В.Л. Ибрагимова (отв. ред.) доктор филол. наук, профессор Киселева Л.А. доктор филол. наук, профессор Сергеева Л.А. Гузь Р.И. (отв. секретарь). Уфа, РИЦ БашГУ, 2016, с. 175–182, ISBN 978-5-7477-4225-3.

Гецов, Антон (2015) Медии и (не)грамотност Национална конференция „Медиите: кризи vs. възможности“.// Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.10.2015. Председател на редакционния съвет: проф. дфн Милко Петров. ISSN 1314-3794.// https://www.newmedia21.eu/analizi/medii-i-ne-gramotnost/ (10.12.2018 г).

Гецов, Антон (2014) Комуникация и манипулация Предизвикателствата на ХХI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели. Сборник доклади от VII международна конференция 8–9. ХII. 2014. Варна. Издателска къща СТЕНО – Варна, с. 27–31. ISBN 978-954-449-770-5, COBISS.BG-ID – 1270322660.

Гецов, Антон (2014) Прагматика на общуването: Психологическо мислене vs. логическо мислене Епископ – Константинови четения. Том 20. Контакти и конфликти. Редактор и основател на поредицата: проф. д.и.н. Тотю Тотев; отговорен редактор: доц. д-р Надка Николова. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, с. 179–186. ISSN, електронно издание с формат интерактивен pdf: 1314–7358.// http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_20_indesign.pdf

Гецов, Антон (2013) Към въпроса за опозицията масова комуникация – междуличностна комуникация с оглед на инструментите за манипулативно въздействие Първа международна научно-практическа интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят“, организирана от катедрите по славистика и по съвременен български език на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и от катедрите по общо и сравнително-историческо езикознание и по нова и най-нова история на Башкирския държавен университет и проведена на 8.02.2012 г. Редакционна колегия: проф. дфн Стоян Буров, проф. дфн Л. А. Калимуллина и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 135–145. ISBN 978-954-524-919-8, COBISS.BG-ID – 1260422116.

Гецов, Антон (2013) Степента на манипулативност като функция от дихотомията „устна форма на речта – писмена форма на речта“ Втора международна научно-практическа конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят“, организирана от катедрите по обща лингвистика и старобългаристика и по съвременен български език на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и от катедрата по общо и сравнително-историческо езикознание на Башкирския държавен университет и проведена на 26–27.09.2013 г. в Башкирския държавен университет.// Российкий гуманитарный журнал, 2013, том 2, № 4, с. 320–324. Liberal Arts in Russia 2013. Vol. 2. No. 4, 342–348. ISSN 2305–8420.// http://libartrus.com/arch/files/2013/4/_06_Getsov.pdf (4.01.2018)

Гецов, Антон (2013) Факти и фактоиди в научния дискурс В: Проблеми на устната комуникация. Книга девета. Част І. Отговорен редактор: чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 263–280. ISBN 978–954–524–887–0, COBISS.BG-ID – 1251009764.

Гецов, Антон (2011) Квантификацията като инструмент за скрито манипулативно въздействие Проглас. Главен редактор: доц. д-р Пенка Радева. Кн. 1, 2011, с. 140–168. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1238629604. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol20/iss1/7 >

Гецов, Антон (2011) Комуникативни стратегии и манипулация. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2011, 260 с. ISBN 978-954-400-606-8, COBISS.BG-ID –1245023972.

Гецов, Антон (2011) Към въпроса за характера на връзката между комуникативните партньори в масовата комуникация Филологически сборник ІV. В. Търново – Твер. Главен редактор: доц. д-р Багрелия Борисова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 66–72, ISBN 978-954-524-767-5, COBISS.BG-ID – 1270068452.

Гецов, Антон (2011) Популярните медии – генератор и еманация на масовата култура Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Отговорен редактор: проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 65–72, ISBN 978-954-524-810-8, COBISS.BG-ID – 1246114788.

Гецов, Антон (2010) Към въпроса за дискредитирането на манипулативния потенциал на българската популярна преса Сб. от Осма национална конференция „Проблеми на устната комуникация“ с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. „Янтра днес“, Велико Търново, 5–6 юни 2008 г. Научна редакция: проф. д-р Христина Станева, доц. д-р Анелия Петкова, доц. д-р Мария Илиева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, книга 8, 2010, с. 83–96. ISSN 2367-8712, COBISS.BG-ID – 1232710628.

Гецов, Антон (2010) Към въпроса за интертекстуалността в медийния дискурс Състояние и проблеми на българската ономастика 10. Посвещава се на 90-годишнината от рождението на проф. Н. Ковачев. Отговорен редактор: проф. дфн Людвиг Селимски. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 548–559. ISBN 978‐619‐208‐057‐0, COBISS.BG-ID – 1283410660.// http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/BG_Onomastika_Tom%2010.pdf (6.05.2017 г.)

Гецов, Антон (2010) Към въпроса за същността на манипулативното въздействие в масовата комуникация Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Отговорен редактор: доц. д-р Кирил Цанков. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 241–250, ISBN 978-954-524-724-8, COBISS.BG-ID – 1234359524.

Гецов, Антон (2009) Към въпроса за приложимостта на кооперативния принцип в масовата комуникация Проглас. Главен редактор: доц. д-р Пенка Радева. Кн. 1, 2009, с. 80–95. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1182788324. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol18/iss1/6 >

Гецов, Антон (2009) По следите на скрития смисъл. Предпоставки и инструменти за скрито манипулативно въздействие в дискурса на българската популярна преса. Научен редактор: доц. д-р Лиляна Цонева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. 2009, 304 с. ISBN 978-954-524-707-1, COBISS.BG-ID – 1231357924.

Гецов, Антон (2009) Сугестивен потенциал на псевдопозоваването в дискурса на популярната ни преса Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Хр. Станева. Отговорен редактор: проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 97–111, ISBN 978-954-524-693-7, COBISS.BG-ID – 1230259940.

Гецов, Антон (2009) Цитатът в българската популярна преса – начини на (зло)употреба Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на проф. д-р Д. Чизмаров (1920–1986). Отговорен редактор: проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 123–139, ISBN 978-954-524-674-6, COBISS.BG-ID – 1230265060.

Гецов, Антон (2008) Комуникативна компетентност на адресанта като фактор в дискурса на популярната ни преса В: Сб. в чест на ХІV международен славистичен конгрес „Славистични проучвания“. Редакционна колегия: проф. дфн Николай Даскалов, доц. д-р Валентина Бонджолова, доц. д-р Венелин Грудков. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 37–57. ISBN 978-954-524-652-4, COBISS.BG-ID – 1229239268.

Гецов, Антон (2007) Дискурсът на популярната преса В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, том 34, Езикознание, кн. 2, главен редактор: проф. дфн Паисий Христов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 85–92. ISSN 0204-6369, COBISS.BG-ID – 1179666916.

Гецов, Антон (2007) Интервюто – между информацията и манипулацията Филологически сборник ІІ. В. Търново – Твер. Главен редактор: доц. д-р Багрелия Борисова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“., 2007, с. 43–50, ISBN 978-954-524-609-8, COBISS.BG-ID – 1228273380.

Гецов, Антон (2007) Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей сп. „Проглас“. Главен редактор: доц. д-р Пенка Радева. Кн. 1, 2007, с. 212–215. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1175954916.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol16/iss1/23

Гецов, Антон (2007) Номинализацията в дискурса на популярната преса – от кондензация на текста към приватизация на подсъзнанието Проглас. Главен редактор: доц. д-р Пенка Радева. Кн. 2, 2007, с. 18–34. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1176433892. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol16/iss2/3 >

Гецов, Антон (2006) Дискурсната компетентност като фактор в усвояването на българския език като чужд Езиковата политика на ЕС и европейското университетско пространство. Отговорен редактор: доц. д-р Багрелия Борисова. В. Търново: Издателство „ПИК“, 2006, с. 409–419, ISBN - 954-736-142-2; 978-954-736-142-3; 954-736-142-2; 978-954-736-142-3, COBISS.BG-ID – 1045500132.

Гецов, Антон (2006) Към въпроса за „творческите“ превъплъщения на чуждата реч в българските популярни издания Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Редакционна колегия: проф. д-р Христина Станева, доц. д-р Пенка Радева, доц. д-р Антон Гецов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 69–84, ISBN - 954-524-556-5; 978-954-524-556-5, COBISS.BG-ID - 1227006436.

Гецов, Антон (2006) Манипулативен потенциал на инициалната референция в българската популярна преса Филологический сборник Тверь – В. Търново. Отв. ред. Е. Н. Брызгалова. Тверь: Издател Алексей Ушаков, 2006, Вып. І, с. 119–125, 93-98. ISBN 5-900971-56-2.

Гецов, Антон (2005) Българският език, който (не) изучават чужденците Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Том 10. Редакционна колегия: доц. д-р Николай Колев, доц. д-р Живка Колева, доц. д-р Христо Бонджолов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 168–176, ISBN 954-775-488-2, COBISS.BG-ID – 104424317.

Гецов, Антон (2005) Езикът на пресата – глас на гражданското общество или на плебейската публичност Сб. от колоквиума по повод 70-годишнината на проф. Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Съставители: Марийка Димитрова, Людмила Иванова, Антон Гецов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 247–268. ISBN 954-524-486-0, COBISS.BG-ID – 1045356004.

Гецов, Антон (2005) Специфика на илокутивния стандарт в дискурса на популярната преса Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. Редакционна колегия: проф. дфн Станьо Георгиев, доц. д-р Кирил Цанков, доц. д-р Антон Гецов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 223–234, ISBN 954-524-485-2, COBISS.BG-ID – 1044851684.

Гецов, Антон (2004) Синтактична организация на българския песенен фолклор Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция Велико Търново, 13–14 декември 2002 г. Отговорен редактор: проф. дфн Димитър Кенанов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 333–345, ISBN 954-524-410-0, COBISS.BG-ID – 1042554084.

Гецов, Антон (2001) За ролята на повторната номинация в „Корените“ от Васил Попов В: Писателят „Това красиво човечество“. Васил Попов. Изследвания, материали, спомени. Редколегия: проф. Иван Радев, Сава Василев. В. Търново: „Фабер“, 2001, с. 103–112. ISBN 954-775-003-8, COBISS.BG-ID – 1037284324.

Гецов, Антон (2001) Медийната манипулация като социокултурен феномен Българистични проучвания. Том 7. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Редакционна колегия: доц. д-р Илия Пачев, проф. д-р Петър Тодоров, доц. д-р Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 43–52, ISBN 954-736-058-2, COBISS.BG-ID – 1037804516.

Гецов, Антон (2001) Пунктуационно оформяне на периодните структури Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във В. Търново. Отговорен редактор: проф. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 129–139, ISBN 954-524-283-3, COBISS.BG-ID – 1038365412.

Гецов, Антон (2001) Спортната преса и нейният език Езиковедски изследвания в памет на проф. Русин Русинов (1930–1998). Отговорен редактор: доц. д-р Върбан Вътов. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2001, с. 287–294, ISBN 954-775-002-X, COBISS.BG-ID – 1038215396.

Гецов, Антон (2001) Чуждите думи в езика на спортната преса – начин на употреба Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във В. Търново. Отговорен редактор: проф. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 185–196, ISBN 954-524-283-3, COBISS.BG-ID – 1038365412.

Гецов, Антон (2000) Езикови манипулации в спортната преса. Езикови манипулации в спортната преса. Редактор: проф. д-р Боян Байчев. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2000, 178 с. ISBN 954-9541-55-X, COBISS.BG-ID – 1036578788.

Гецов, Антон (2000) Езикът на спортната журналистика – между улицата и стадиона Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Редакционна колегия: доц. д-р Кирил Цанков; доц. д-р Стоян Буров; доц. д-р Димитър Кенанов и др.. Том 6. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, том 6, 2000, с. 65–74, ISBN 954-8709-51-1, COBISS.BG-ID – 1036115940.

Гецов, Антон (2000) Как трябва да се изписва името на този вестник? в. „Артфорум. Месечник за култура“.

Гецов, Антон (2000) Когато съкращаваме, икономисваме ли? в. „Артфорум. Месечник за култура“, бр. 35, г. ІІІ, декември 2000 г.

Гецов, Антон (2000) Надфразово единство (Сложно синтактично цяло) Енциклопедия на съвременния български език. Съставители: проф. Русин Русинов; проф. Станьо Георгиев. В. Търново: Издателство „Абагар“, 2000, с. 244–245, ISBN 954-427-371-9, COBISS.BG-ID – 1035719396.

Гецов, Антон (2000) Периодни структури (Период) Енциклопедия на съвременния български език. Съставители: проф. Русин Русинов; проф. Станьо Георгиев. В. Търново: Издателство „Абагар“, 2000, с. 301–302, ISBN 954-427-371-9, COBISS.BG-ID – 1035719396.

Гецов, Антон (1999) За „позволеното“ и „непозволеното“ в езика на спортната преса Проглас. Главен редактор: проф. дфн Георги Данчев. Кн. 1, 1999, с. 55–73. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID –1160186340. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol13/iss1/5 >

Гецов, Антон (1998) Към въпроса за аналитизма в синтаксиса на съвременния български книжовен език Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Редакционна колегия: доц. дфн Иван Харалампиев, доц. д-р Димитър Кенанов, доц. д-р Стоян Буров и др. Том 3. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1998, с. 121–130, ISBN 954-524-192-6, COBISS.BG-ID – 1032338916.

Гецов, Антон (1997) Периодните структури в съвременния български книжовен език. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ Печатна база: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново, София, 1996, 34 с.

Гецов, Антон (1997) Периодните структури в съвременния български книжовен език. Рецензенти: проф. дфн Станьо Георгиев; проф. Русин Русинов. Редактор: проф. д-р Боян Байчев. В. Търново: Издателство РИК „БИ“, 1997, 216 с. ISBN 954-90275-1-1, COBISS.BG-ID – 1032342244.

Гецов, Антон (1996) Периодните структури в съвременния български книжовен език. Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "доктор". Принт. изд. Рецензенти: проф. дфн Елена Георгиева, проф. Русин Русинов. Защитена пред СНС по езикознание. Утвърдена от ВАК с протокол № 13-9. В. Търново, София, 1996, 263 л., COBISS.BG-ID – 1262310116.

Гецов, Антон (1996) Семантико-синтактични отношения в протазиса на периодната структура Проглас. Главен редактор: проф. дфн Георги Данчев. Кн. 2, 1996, с. 81–91. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID - 1134918372. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol10/iss2/9 >

Гецов, Антон (1995) Някои наблюдения върху езика на Л. Каравелов в повестите му „Българи от старо време“ и „Мамино детенце“ В: Майстори на българското художествено слово. В помощ на обучението по български език и литература 9. клас. Съставителство и обща редакция: проф. Р. Русинов. София: „Анибус“, В. Търново: „Абагар“, 1995, с. 204–218. ISBN 954-426-121-4, COBISS.BG-ID – 1028753124.

Гецов, Антон (1995) Смислово-синтактични отношения между основните части на периодната структура (отношение на селекция) В: Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, том 31, кн. 2, Езикознание. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1995, с. 165–179. ISSN 0204-6369, COBISS.BG-ID – 1177343460.

Гецов, Антон (1995) Текстова репрезентация на периодните структури Лингвистика на текста. Редактори: Христина Станева, Гочо Гочев, Иванка Попова-Велева, Лиляна Цонева. В. Търново: РИК „БИ“ ООД, 1995, с. 69–83, ISBN 954-8709-12-0, COBISS.BG-ID – 1029553380.

Гецов, Антон (1994) Към въпроса за лингвистичния статус на периода В: Лингвистични студии. Отговорен редактор: проф. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1994, с. 271–281. ISВN 954-524-072-5, COBISS.BG-ID – 1028510692.

Гецов, Антон (1993) Към характеристиката на периода в съвременния български книжовен език Към характеристиката на периода в съвременния български книжовен език. Сб. в чест на XI международен славистичен конгрес „Славистични проучвания“. Отговорен редактор: доц. д-р Людвиг Селимски. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1993, с. 48–56. ISBN 954-524-041-5, COBISS.BG-ID – 1025827044.

Гецов, Антон (1993) Юбилейна научна сесия, посветена на член-кор. на БАН проф. К. Мирчев, проф. д-р Ст. Стойков и проф. К. Попов сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. дфн Георги Данчев. Кн. 2, 1993, с. 108–111, ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1119668196.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol7/iss2/17

Гецов, Антон (1992) Наблюдения върху периода в повестите на Васил Друмев Наблюдения върху периода в повестите на Васил Друмев. – Език и литература. Списание за българска и славянска филология. Главен редактор: проф. Петър Пашов. Кн. 5, 1992, с. 55–63, ISSN 0324-1270, COBISS.BG-ID – 1152962788.

Гецов, Антон (1992) Периодът в прозата и в публицистиката на В. Друмев Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, том 28, кн. 2, Езикознание. Главен редактор: проф. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1992, с. 37–65, ISSN 0204-6369, COBISS.BG-ID – 1146552804.

Гецов, Антон (1989) Към лингвостилистичната характеристика на разказа „Бабини деветини“ от Васил Попов Към лингвостилистичната характеристика на разказа „Бабини деветини“ от Васил Попов. – Език и литература. Списание за българска и славянска филология. Главен редактор: проф. Петър Пашов. Кн. 3, 1989, с. 113–121. ISSN 0324-1270, COBISS.BG-ID – 1119634660.

Димитрова, Илияна (2021) За някои особености на гостоприемството в полската и в българската лингвокултура сп. „Проглас“. Главен редактор: проф. дфн Живка Колева-Златева. 2021 (Том 30), Кн. 2, с. 244–251, DOI: https://doi.org/10.54664/VCRK2447; ISSN: 2367-8585 (Online); ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196 // < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol29/iss1/12 >

Димитрова, Илияна (2021) Концептът „успех/неуспех“ в учебници по български език за чужденци Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Docendo Discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Vol. 40/1. Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Том 40/1. [Отг. ред. Валентина Бонджолова; ред. Вл. Маринов, Н. Радева, Кр. Василева]. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. с. 167–178, ISSN 2534-918Х (print), ISSN 2537-9236 (online), COBISS.BG-ID - 1277647332.

Димитрова, Илияна (2021) Хроника: XII международна конференция „Проблеми на устната комуникация“ (В. Търново, 6. – 7.11.2020 г.), сп. „Проглас“. Гл. редактор: проф. дфн Живка Колева-Златева. Кн. 1, 2021, с. 132–134. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID - 1119668196

Димитрова, Илияна (2020) Влияе ли англ. please върху употребата на 'моля' ('ако обичате/ако обичаш') в българския език. Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Отг. ред. В. Мичева, Д. Благоева, М. Витанова, М. Цибранска, С. Колковска, Т. Александрова. II том. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, с. 161 – 168. ISSN 2683-118Х (print), ISSN 2683-1198 (online).

Димитрова, Илияна (2020) Връзката на индивида с групата в българското лингвокултурно съзнание. сп. „Проглас“. Гл. редактор: проф. дфн Живка Колева-Златева. Кн. 1, 2020 (год. ХХIХ), с. 15–20. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID - 1119668196

Димитрова, Илияна (2020) За някои случаи на езикова интерференция при деца билингви (с български и английски) и чуждeнци (с първи език английски), изучаващи български като втори език сп. „Проглас“. Гл. редактор: проф. дфн Живка Колева-Златева. Кн. 2, 2020 (год. ХХIХ), с. 136–144, ISSN: 2367-8585 (Online); ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID – 1119668196

Димитрова, Илияна (2019) Българската картина на света в обучението по български като втори език. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019. – 235 с. ISBN 978-619-208-201-7; COBISS.BG-ID - 1292593892

Димитрова, Илияна (2019) Езиковата картина на света с оглед на чуждоезиковото обучение и интеркултурното възпитание. AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: Издателство "Фабер" и УИ "Св. св. Кирил и Методий". Отговорен редактор: доц. д-р Мария Илиева, членове на редколегията: доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов, гл. ас. д-р Велин Петров, 2019, с. 573 - 590. ISBN 978-619-208-188-1. COBISS.BG-ID 1289878756

Димитрова, Илияна (2016) Представата за чувството за срам в българската лингвокултура. Výuka jihoslovanských jazykoů a literatur v dnešní Evropě III, Brno, Jan Sojnek - Galium, с. 145 – 149, ISBN 978-80-906183-7-4

Димитрова, Илияна (2015) Бележки към въпроса за колективизма в българската лингвокултура. Образът на България и на българите в европейски контекст (Литературни, лингвистични, културни, медийни, социополитически проекции). Сборник с доклади от международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти (03.12.–05.12.2014 г.), БКИ "Дом Витгенщайн". Рецензенти: прод. дфн Живка Златева-Колева, проф. дфн Румяна Станчева; редактори: доц. д-р Светла Черпокова, д-р Мая Падешка, Джордже Кандич, Лара Тарбук, Паскал Лангензипен. София: "Аз Буки", 2015, с. 43 – 52. ISBN 978-619-7065-07-7. COBISS.BG-ID 1273648100

Димитрова, Илияна (2015) Българската картина на света в обучението по български език като чужд (Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”). Велико Търново, 2015, с. 47

Димитрова, Илияна (2015) Студът и здравето в българската картина на света. Българска реч, година XXI/2015, кн. 2, София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 2015, с. 121 – 128. ISSN 1310-733X. COBISS.BG-ID - 1120416228

Димитрова, Илияна (2014) Какво казва за манталитета на българина семантиката на лексеми с начален елемент само-, свое-, себе-. Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013г., Секция „Български език”, Подсекция „Съвременен български език. Норма, комуникации, менталност”, София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, с. 116 – 136. ISBN 978-954-07-3857-4. COBISS.BG-ID - 1278857700

Димитрова, Илияна (2014) Още веднъж към въпроса за колективизма и индивидуализма в културата и езика. Арнаудов сборник, том 8, Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, с. 398 – 403. ISBN 978-619-7058-33-8

Димитрова, Илияна (2014) Социокултурната компетентност в обучението по български език като втори (чужд) – същност, цели, начини на придобиване. Výuka jihoslovanských jazykoů a literature v dnešní Evropě, Brno, Občanské sdružení Porta Balkanica, 2014, с. 413 – 420. ISBN 978-80-904846-7-2

Димитрова, Илияна (2013) Българската картина на света в обучението по български език като втори (чужд). Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sesit, Ročník XXIII, 4/2013. Brno, Masarykova univerzita, 2013, с. 128 – 136. ISSN 1211-7676

Димитрова, Илияна (2013) Българската картина на света през погледа на чужденците (изследване на рецепцията на някои български лексеми и фразеологизми). Сб. от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени по проект “Развитие на академичния състав на „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, Велико Търново, 17 януари 2013 г. Ред. П. Легкоступ, Б. Борисова, М. Иванова, В. Кутева-Цветкова. Велико Търново: „Фабер“, 2013, с. 106 – 114. ISBN 978-954-400-957-1. COBISS.BG-ID – 1261571300

Димитрова, Илияна (2013) Неволята или някой друг? (Лингвокултурологичен анализ на концепта ‘успех’ в българския език). IX Международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 28 – 29 октомври 2011 г. Научна редакция: доц. д-р Мария Илиева (отговорен редактор), доц. д-р Анелия Петкова, гл. ас. д-р Владислав Маринов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 295 – 309. ISBN 978-954-524-888-7. COBISS.BG-ID 1251009764

Димитрова, Илияна (2010) Интеркултурна комуникация при преподаването на българския език като втори. Трудове на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Филологически факултет, кн.1, том 31, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 336 – 350, ISSN 0204 – 6369. COBISS.BG-ID - 1124241892

Илиева, Мария (2021) "На сто процента" разговорно Проблеми на устната комуникация. Кн. 12. Отг. ред. М. Илиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 117–127. ISSN 2367-8712(print); ISSN 2738-8840 (online) COBISS.BG-ID 1274590692

Илиева, Мария (2021) Българинът в своя езиков свят : Лингвокултурологично и етнопсихолингвистично изследване Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021 г. 224 с. ISBN 978-619-208-237-6 COBISS.BG-ID - 45075720

Илиева, Мария (2021) Концептът СЕМЕЙСТВО в съвременната българска картина на света в съпоставка с традиционната. Обичаjи у култури Срба и Бугара. Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2021, с. 107–118. ISBN 978-86-7379-567-6. https://doi.org/10.46630/osb.2021

Илиева, Мария (2021) От ядрото на езиковото съзнание на българина към българската картина на света (по асоциативни данни) Studia philologica.40/ 1. Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Отг. ред. В. Бонджолова. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 191–201. ISSN 2534-918X print; 2534-9236 online.

Илиева, Мария (2021) С дъх на приятелство и с благодарност за уроците. Studia philologica.40/ 1. Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Отг. ред. В. Бонджолова. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 49–50. ISSN 2534-918X print; 2534-9236 online.

Илиева, Мария (2020) Българският концепт ДОМ на славянски асоциативен фон Проглас. Т. 29, бр. 1, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2020, с. 7–14. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID - 1119668196

Илиева, Мария (2020) Българското езиково съзнание между концептите ДОМ и КЪЩА. Славянския этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы 6. научно-практической конференции, посвященный 60-летию славистики в республике Башкортостан (г. Уфа, 25 сентября 2020 г.). Отв. ред. В. Л. Ибрагимова, Л. А. Киселева. Уфа: РИЦ БашГУ, 2020, с. 235–242. ISBN 978-5-7477-5255-9

Илиева, Мария (2020) Концептите МЪЖ и ЖЕНА в българо-полското асоциативно огледало. Polacy i Bulgarzy –100 lat dialogu. Red. Iliana Genew-Puhalewa i Ignacy M. Doliński. Warszawa:Uniwersytet Warszawski, 2020, s.135 –146. ISBN 978-83-66400-12-2.

Илиева, Мария (2020) Концептът ДЕТЕ в българската картина на света Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Отг. ред. проф. д.ф.н. Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 190–200. ISBN 978-5-619-208-211-6. COBISS.BG-ID - 39857672

Илиева, Мария (2020) Концептът ПЪТ в българската езикова картина на света Slowiańskie przyjęmności 3. Wielojęzyczność. Pod red. E. Solak, B. Popiołek i B. Todorović . Kraków: Wydawnictwo "scriptum", 2020, pp. 139–150. ISBN 978-83-66084-00-1

Илиева, Мария (2019) Болгарские концепты МЪЖ и ЖЕНА в сопоставлении с русскими (по ассоциативным данным) Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: материалы V Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию образования Республики Башкортостан, 110-летию создания Башкирского государственного университета и 10-летию создания Региональной общественной организации «Общество дружбы Башкортостан – Болгария» (г. Уфа, 24 – 25 октября 2019 г.) / отв. ред. В.Л. Ибрагимова, Л.А. Киселева. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. – 440 с. ISBN 978-5-7477-5061-6, с. 226–237 http://2019.bashedu.ru/sites/default/files/slavyanskie_etnosy_yazyki_i_kultury_v_sovremennom_mire.pdf

Илиева, Мария (2019) Български език. 4. клас София: Анубис/Клет България, 2019. ISBN 978-619-215-397-7 COBISS.BG-ID - 1292702436

Илиева, Мария (2019) В дълбините на езиковата структура Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. редактор доц. д-р Мария Илиева, ред. доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов, гл. ас. д-р Велин Петров.В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 51 – 58. ISBN 978-619-208-188-1. COBISS.BG-ID 1289878756

Илиева, Мария (2019) И се роди езиковед... Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. редактор доц. д-р Мария Илиева, ред. доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов, гл. ас. д-р Велин Петров.В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 15 – 20. ISBN 978-619-208-188-1. COBISS.BG-ID 1289878756

Илиева, Мария (2019) Концептът МЪЖ в българската картина на света. Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. редактор доц. д-р Мария Илиева, ред. доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов, гл. ас. д-р Велин Петров.В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 236 – 248. ISBN 978-619-208-188-1. COBISS.BG-ID 1289878756

Илиева, Мария (2019) Представата за жената в българската картина на света Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Отг. редактор проф. д-р Валентина Бонджолова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 285–295. ISBN 978-619-208-193-5, COBISS.BG-ID - 1291103972

Илиева, Мария (2019) Учебна тетрадка по български език за четвърти клас. 1. София: Анубис/ Клет България. ISBN 978-619-215-398-4 COBISS.BG-ID - 1292700132

Илиева, Мария (2019) Учебна тетрадка по български език за четвърти клас. 2. София: Анубис/ Клет България. ISBN 978-619-215-399-1 COBISS.BG-ID - 1292701156

Илиева, Мария (2018) Концептът ГЛУПОСТ в българската картина на света Проблеми на устната комуникация 11. Единадесета международна научна конференция, 10-11 ноември 2017, Велико Търново. Отг. ред. Стоян Буров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 252 – 266. ISSN 2367-8712 COBISS.BG-ID 1274590692

Илиева, Мария (2017) Красива като капка, или Представата за красота в българската картина на света Красотата в културата на българи и сърби. Лепота у култури бугара и срба. Ред. Ценка Иванова, Н. Йович, Р. Радев, Ст. Бонова, В. Седефчева, С. Стаменкович. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2017,13 - 22. ISBN 978-619-208-100-3 COBISS.BG-ID 1280447460

Илиева, Мария (2017) Рецензия на монографията на А. Ефтимова Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата. София: Просвета, 2016, 335 с. ISBN 978-954-01-3271-6. В: Ѯѣло е-списание в областта на хуманитаристиката, 2017, бр.10. http://www.abcdar.com/magazine/X/Ilieva_review_1314-9067_X.pdf ; ISSN 1314-9067

Илиева, Мария (2016) За виното според българските идиоматични изрази Małe przyjemności: katalog słowiański. Krakow 2016, 323 – 332. Pod red. Elżbiety Solak, Barbary Popiołek i Bojany Todorović. ISBN 978-83-65432-34-6

Илиева, Мария (2016) Мястото за живеене в българската картина на света Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев. Ред. и съст. Ем. Недкова и Я. Пометкова. Русе: УИ „Ангел Кънчев“, 2016, 408-420. ISBN 978–954–712–696–1. COBISS.BG-ID 1277204708

Илиева, Мария (2016) Обучението по български език като чужд в естествена среда (резултати от Еразъм ИП "Книжовен език vs субстандарт в общуването") (в съавт. с Андреана Ефтимова) Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropĕ III. Eds. Elena Krejčová, Pavel Krejčí. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2016. pp. 61-70. ISBN 978-80-906183-7-4

Илиева, Мария (2015) Опозицията свое/чуждо в българската езикова картина на света. Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku. Pod red. Haliny Mieczkowskiej, Elżbiety Solak, Przemysława Fałowskiego , Natalii Palich. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, 267 – 274. ISBN 978-83-233-3858-1

Илиева, Мария (2014) Лекторатите имат нужда от общ форум. 27.01.2014 г. http://www.bnews.bg/article/153682

Илиева, Мария (2014) Лекторатът – притегателен образователен и културен център (интервю с доц. д-р Мария Илиева [Lectureship – attractive educational and cultural center (Interview with Assos. Prof. Dr. Maria Ilieva] Мая Падешка / Maya Padeshka Български език и литература. 2014, кн.1, 63-70. ISSN 0323–9519 Лекторатите – български културни територии по света. Аз-Буки:София, 2015, 81-88. ISBN 978–619–7065–04–6. COBISS.BG-ID 1120425188

Илиева, Мария (2013) Стилизация на устна комуникация в български художествени текстове Проблеми на устната комуникация. Кн. 9, II. Отг. ред. М. Илиева. Велико Търново УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, 30 – 40. ISBN 978–954–524–888–7. COBISS.BG-ID 1251009764

Илиева, Мария (2012) Имперсоналност и обективност в деловата реч Р. Йосифова, М. Илиева. Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. Лингвостилистични анализи. В. Търново, 2012, 178–183.ISBN 978–954–524–840–5. COBISS.BG-ID 1246048228

Илиева, Мария (2012) Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. Лингвостилистични анализи. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. ISBN 978–954–524–840–5 COBISS.BG-ID 1246048228

Илиева, Мария (2011) Местоименията в стиловете на българския език Stylistyka. Integracja w stylistyce. XX, 2011, 381-396. ISSN 1230-2287

Илиева, Мария (2011) Стоян Буров на 60 години Съпоставително езикознание, 2011, кн. 3, 92 – 95. ISBN 0204-8701 (print) COBISS.BG-ID 1119680484

Илиева, Мария (2010) Зъбовете къде са? или За граматиката на детската реч Проблеми на устната комуникация. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. „Янтра днес“, 5–6 юни 2008 г. Книга осма. Ред. Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 203 – 209. ISBN 978-954-524-745-3 COBISS.BG-ID 1232710628

Илиева, Мария (2010) Сложни думи, съставни думи и синтактични словосъчетания Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Сборник с доклади от Националната конференция по проблемите на българската книжовна норма, Пловдив, 26-27 ноември 2010 г. Съст. В. Маровска, Кр. Чакърова. Пловдив:Контекст, 2010, 203 – 209. ISBN 978-954-8238-25-0. COBISS.BG-ID 1288394980

Илиева, Мария (2009) Един учебник по българска морфология от ХХІ век. Рецензия за монографията на Руселина Ницолова Българска граматика. Морфология. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008. 524 с. Проглас, В. Търново, 2009, №1, 152– 155.ISSN : 0861-7902

Илиева, Мария (2009) Показателните местоимения за лица в стиловете на българския език Словото е отражение на живота. Oratio vitae simulacrum. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Отг. ред. Стоян Буров, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, 124 – 139. ISBN 978-954-524-693-7 COBISS.BG-ID 1230259940

Илиева, Мария (2008) Къде съм Аз в стиловете на българския език Bulgaristica – Studia et Argumenta. Festschrift für Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von Sigrun Comati. München, Verlag Otto Sagner, 2008, 152 – 161. ISBN 978-3-86688-031-3

Илиева, Мария (2007) Фрагменти от българската неофициална картина на света, фиксирани чрез местоимения Трудове на Великотърновския университет.Филологически факултет. Том 34. Книга 2 – Езикознание. Проблеми на българската разговорна реч. Кн. VІІ. В. Търново, 2007, 131 – 138. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1124241892

Илиева, Мария (2006) Аз говоря български. Български език за чужденци. Ниво С. В съавторство с Валентина Бонджолова и Светлозар Влайков ISBN 954-775-471-8 Велико Търново: Фабер. 117 с. Авт. част: уроци 1, 8, 11, 14, граматически таблици и предговор.

Илиева, Мария (2006) Аксиологическа стойност на деперсонализацията (върху материал от български и полски език) Славистика и общество. Сборник с доклади от Седмите национални славистични четения, април, 2004, Софийски унивеситет "Св. Климент Охридски). Съставители: Маргарита Младенова, И. Монова.София:Heron Press, 2006, 190-194. ISBN-10: 954–580–189–1. COBISS.BG-ID 1289143780

Илиева, Мария (2006) Интерпретация на опозициите свое/чуждо и добро/лошо в езиковата картина на света Свое и чуждо в културата на българи и сърби. Ред. Ц. Иванова, М. Илиева, Р. Радев, В. Велич. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 26-39. ISBN - 10 954-524-519-0, ISBN -13 978-954-524-519-0. COBISS.BG-ID 1243657956

Илиева, Мария (2006) Мястото и времето на говорещия във функционалните стилове Димитрова, Ст. и др. Език и идиолект. Научен редактор Ст. Димитрова. София: Военно издателство, 2006, 102–125. ISBN -10 954-509-362-5, ISBN -13 978-954-509-362-5. COBISS.BG-ID 1243371748

Илиева, Мария (2006) Стилистична интерпретация на деиксиса Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Ред. Христина Станева, Пенка Радева, Антон Гецов. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 85–95. ISBN-10: 954-524-556-5; ISBN-13: 978-954-524-556-5. COBISS.BG-ID 1227006436

Илиева, Мария (2006) Тестове по български език за кандидат-студенти. 32 обучаващи и проверовъчни теста. Варна: Славена, 2006. 104 с. ISBN 978-954-579-541-1. COBISS.BG-ID 1046109156

Илиева, Мария (2005) За глаголното време, субекта и функционалните стилове Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на проф. Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Съставители: Марийка Димитрова, Людмила Иванова, Антон Гецов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 317–325. ISBN 954-524-486-0. COBISS.BG-ID 1045356004

Илиева, Мария (2005) Количествен анализ на местоименната употреба в стиловете на българския език Варна: Славена, 112 с. ISBN 954-597-436-1 COBISS.BG-ID 1044851428

Илиева, Мария (2005) Къде си ТИ в стиловете на българския език Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. Ред. Ст. Георгиев, К. Цанков, А. Гецов, А. Петкова. В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 377–384. ISBN 954-524-485-2. COBISS.BG-ID 1044851684

Илиева, Мария (2005) Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език. (в съавторство с К. Цанков, А. Петкова и В. Бонджолова). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005. 75 с. COBISS.BG-ID 1044851940 ISBN 954-524-480-1; Велико Търново : Знак`94, 2008 и 2010. 75 с. ISBN 978–954–8709–88–0.

Илиева, Мария (2005) Речниковото дело на Моско Москов М. Москов. Юбилеен сборник. 140 години от рождението му. Материали от научна конференция В. Търново, 2003. Ред. Йордан Алексиев, Живка Радева, Иван Александров.В. Търново: Пик, 2005, 77–80. ISBN 954-736-125-2. COBISS.BG-ID 1044019428

Илиева, Мария (2005) Стилизацията в услуга на комичното Комично у култури срба и бугара. Комичното в културата на сърби и българи. Ред. Ц. Иванова, М. Йованович, Г. Максимович. Ниш: Филозофски факултет универзитета, 2005, 49–56. ISBN 86–7379–109–Х. COBISS.SR-ID 122548748

Илиева, Мария (2004) Българинът в своите местоимения Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004. 160 с. ISBN 954 – 524 – 403 – 8. COBISS.BG-ID 1042557668

Илиева, Мария (2004) Постни ли са постите в България? Трапезата в културата на българи и сърби. Трпеза у култури Бугара и Срба. Съст. Р. Радев, Д. Милутинович, Хр. Бонджолов. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, 47–53. ISBN 954-524-406-2. COBISS.BG-ID 1042507236

Илиева, Мария (2004) Пътуване в науката Ст. Георгиев. Стръмният път. В. Търново: Астарта, 2004, 5-8. ISBN 954-8324-43-1. COBISS.BG-ID 1042735076

Илиева, Мария (2004) Споделеното аз на говорещия Проблеми на българската разговорна реч. Кн. VІ. Шеста научна сесия с международно участие. (31 май – 1 юни 2001 г.). Отг. ред. Хр. Станева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, 117–126. ISBN 954–524–407–0. COBISS.BG-ID 1042340580

Илиева, Мария (2003) Местоимения и табу Стил. Београд – Баньалука 2003, № 2, 273 – 281. ISSN 1451-3145

Илиева, Мария (2003) Редактиране на текст. Помагало по езикова култура. (В съавторство с В. Бонджолова) Варна: Славена, 2002. 40 с. ISBN 954–579–176–4 COBISS.BG-ID - 1038904036

Илиева, Мария (2003) Тестът и текстът в подготовката на кандидатстудентския изпит по български език. (В съавторство с Р. Радев) Варна: Славена, 2003. 58 с. ISBN 954–579–251–5 COBISS.BG-ID - 1041384420

Илиева, Мария (2002) Местоименията като евфемизми Състояние и проблеми на българската ономастика 6. Материали от юбилейната конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Н. Ковачев (22-24 ноември 1999, В. Търново). Ред. Мария Ангелова-Атанасова, Соня Семова. В. Търново, 2002, 89–94. ISBN 954-524-310-4. COBISS.BG-ID 1039149028

Илиева, Мария (2002) Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. (в съавторство с Р. Йосифова) Велико Търново: Фабер, 2002. 230 с. ISBN 954–9541–33–9

Илиева, Мария (2002) Субективност и субективна оценъчност при употребата на местоимения в българския език. С., 2002. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. 30 с. В. Търново COBISS.BG-ID 1263397604

Илиева, Мария (2002) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения). (в съавторство със Ст. Буров, М. Илиева и П. Пехливанова). Електронна версия в Офис речник, GABEROF, 2002.

Илиева, Мария (2001) Категорията залог в стилистиката Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Т. 31, кн. 2, 1995. Българската стилистика и нейното изучаване в средните и висшите училища. В памет на проф. Чизмаров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 125–132. ISBN 0204-6369. COBISS.BG-ID 1124241892

Илиева, Мария (2001) Показателните местоимения като идентификатори на синонимни фрази. Изследвания по български език. Сборник с материалите от Националната научна конференция, посветена на чл.-кор. проф. д-р Л. Андрейчин. В. Търново 30-31 март 1995. Отг. ред. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 144–149. ISBN 954-524-201-9;. COBISS.BG-ID 1038362084

Илиева, Мария (2001) Правопис на неопределителните местоимения и наречия в българския език Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали на Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 във В. Търново. Отг. ред. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 119–128. ISBN 954-524-283-3. COBISS.BG-ID 1038365412

Илиева, Мария (2001) Субективна оценъчност в употребата на показателните местоимения Проблеми на българската разговорна реч. Т. V. Доклади от Пета научна сесия с международно участие, В. Търново, 4-5 юни 1998 г. Отг. ред. Русин Русинов. В. Търново: Фабер, 2001, 79–86. ISBN 954-775-029-1 COBISS.BG-ID 1039929060

Илиева, Мария (2001) Устойчиви съчетания с компонент местоименна форма в българския език Езиковедски изследвания. Национална научна конференция по проблеми на българското езикознание в памет на проф. Р. Русинов. В. Търново, юни 2000. Отг. ред. В. Вътов. В. Търново: Фабер, 2001, 341–347. ISBN 954-775-002-X. COBISS.BG-ID 1038215396

Илиева, Мария (2000) Говорещият Аз Филологически сборник. В памет на проф. д-р Г. Димов. Сборник с доклади от Националната научна конференция в памет на проф. д-р Георги Димов, В. Търново, 1-2 декември 1998. Гл. ред. Николай Даскалов.В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2000, 310–313. ISBN 954-524-224-8.

Илиева, Мария (2000) Да членуваме заедно! Варна: Славена, 2000. 24 с. ISBN 954–579–125–Х. COBISS.BG-ID 1037477092

Илиева, Мария (2000) Енциклопедия на съвременния български език. (Авт. части сп. "Български език", сп. "Български език и литература", Български етимологичен речник, сп. "Език и литература", сп. "Родна реч", сп. "Съпоставително езикознание") Съст. Р. Русинов, Ст. Георгиев. В. Търново: ИПК "Св. Патрарх Евтимий Търновски", 2000. ISBN 954-427-371-9. COBISS.BG-ID 1035719396

Илиева, Мария (2000) Оценъчни възможности при транспозициите на категорията лице в речта Език и литература, 2000, № 2, 87–94. Print ISSN 0324-1270. COBISS.BG-ID 1119634660

Илиева, Мария (2000) Слято, полуслято и разделно писане. Правила за употреба и тестове. Варна: Славена, 2000. 20 с. ISBN 954–579–091–1. COBISS.BG-ID 1042211300

Илиева, Мария (2000) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви Р, Ф, Х, Ш, а също думите от до до дяна, по - пясъчник, силикат - сливовица, спорен - стягам, табак - техноложка]. Велико Търново: Gaberoff, 1999/2000, 1104 стр.(3. изд.) ISBN 954-9607-13-5 COBISS.BG-ID 1035849188

Илиева, Мария (2000) Тестове по български език за кандидат-студенти. Варна: Славена, 2000. 68 с. ISBN 954–579–106–3. COBISS.BG-ID 1037477348

Илиева, Мария (1999) За езика на две Ботеви публицистични творби Р. Йосифова, М. Илиева. Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. В. Търново: Фабер, 1999, 184–193. ISBN 954–9541–33–9

Илиева, Мария (1999) Избрани тестове за проверка на езиковата култура. ВТ, 1999. ISBN 954–8709–39–2 (В съавторство с К. Цанков, И. Харалампиев, М. Георгиева).

Илиева, Мария (1999) Местоимения и табу Проглас. В. Търново, 1999, бр. 1–2, 23–35. Print ISSN: 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196

Илиева, Мария (1999) Прояви на егоцентризъм в езика Българистични проучвания. Сб. доклади от Четвърта международна сесия "Актуални проблеми на българистиката и славистиката", В. Търново, 19–20 август 1998 г. Т.V. Ред. Кирил Цанков. В. Търново: Сира, 1999, 109–116. ISBN 954–8709–46–5. COBISS.BG-ID 1034446820

Илиева, Мария (1999) Стилистика на българските пословици Р. Йосифова, М. Илиева. Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. В. Търново: Фабер, 1999, 194–201. ISBN 954–9541–33–9; Велико Търново: Фабер, 2002, 191–198. ISBN 954–9541–33–9

Илиева, Мария (1999) Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. (В съавторство с Р. Йосифова.) В. Търново: Фабер, 1999. ISBN 954–9541–33–9

Илиева, Мария (1998) Помагало по българска фонетика. В. Търново : Знак`94,1996, 87 с.ISBN 954–8709–15–5. В. Търново: Фабер 1998. 87 с. ISBN 954–9541–21–5. COBISS.BG-ID 1029573348 (В съавторство с К. Цанков, А. Петкова, В. Бонджолова).

Илиева, Мария (1998) Съпоставително изследване на изразяването на същинските обстоятелства за начин в словашки, български и английски език Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 1991. Т. 27. Кн. 2. В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 1998, 7–25 (В съавторство с Ондрей Хабовчик).ISSN 0204-6369. COBISS.BG-ID 1124241892

Илиева, Мария (1996) Еднорог-еднороги и еднорог-еднорози Проглас, 1996, бр. 4, 83–85. Print ISSN: 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196

Илиева, Мария (1995) Езиковото майсторство на Хр. Ботев като публицист Майстори на българското художествено слово. 9. клас. С. – В. Т-во: Анубис – Абагар, 1995, 284–296. ISBN 954-426-121-4. COBISS.BG-ID 1028753124

Илиева, Мария (1995) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения); второ преработено и допълнено изд. (в съавторство със Ст. Буров, М. Илиева и П. Пехливанова). Велико Търново

Илиева, Мария (1994) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения) (в съавторство със Стоян Буров, Валентина Бонджолова и Пенка Пехливанова) Велико Търново: Е ЛПИС, 1994. 1056 с. ISBN 954-557-03-X. COBISS.BG-ID 1030257124

Илиева, Мария (1993) Помагало по българска фонетика (в съавторство с Анелия Петкова и Кирил Цанков) Велико Търново: Аста, 1993. 107 с. COBISS.BG-ID 1025838564

Илиева, Мария (1993) Семантико-стилистична натовареност на показателното местоимение оня/онзи, оная, онова, онези Проглас, 1993, №1, 75–79. Print ISSN: 0861-7902 COBISS.BG-ID 1119668196

Илиева, Мария (1993) Стилистика. Задачи и текстове за упражнения по съвременен български език ІV – VІІ клас. В. Търново: Слово, 1993. 160 с. ISBN 954–439–133–9 COBISS.BG-ID 1025478628(В съавторство в Р. Йосифова.)

Илиева, Мария (1991) Помагало по фонетика с практикум по правопис (в съавторство с Анелия Петкова и Кирил Цанков) Велико Търново: Изд. на ВТУ, 1991. 103 с. COBISS.BG-ID 1024574436

Илиева, Мария (1991) Характеристика на един тип сложни изречения, битуващи в разговорната реч Проблеми на българската разговорна реч. Сб. от Първата научна сесия по проблеми на българската разговорна реч, 29-30 ноември 1990 г. Отг. ред. проф. Русин Русинов. В. Търново: Печатница при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1991, 122–126. Print ISBN 954-524-407-0 COBISS.BG-ID 1024572388

Илиева, Мария (1990) За разликите между сложните думи и синтактичните словосъчетания и за някои правописни проблеми, свързани с тях Сборник трудове от юбилейната научна сесия, посветена на 45-годишнината на Съюза на учените в България и 25-годишнината на Великотърновския клон. В. Търново, 1990, 50–54.

Илиева, Мария (1987) Наречието вкъщи и наречното съчетание в къщи Език и литература, 1987, бр. 6, 136–138. Print ISSN 0324-1270 COBISS.BG-ID 1119634660

Коева, Силвия (2022) За предикацията при неразчленимите изречения сп. Български език. Приложение. 2022.

Коева, Силвия (2022) Проблеми при изграждането на лийда в новинарските текстове Медийната грамотност: класически и най-нови измерения. София. 2022.

Коева, Силвия (2022) Трансформация на цитатите в новинарските заглавия сп. Проглас, кн. 1., 2022 г.

Коева, Силвия (2021) Наблюдения върху употребата на звателните форми на мъжките собствени имена Проблеми на устната комуникация. Т. 12. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 89 - 104. ISSN (Print) 2367-8712; ISSN (Online) 2738-8840

Коева, Силвия (2019) Предпоставки за осъществяване на манипулативно въздействие в масовата комуникация Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. V Международна научно-практическа конференция „Славянските етноси, езици и култури в современния свят“, посветена на стогодишнината от образуването на Република Башкортостан, сто и десет годишнината от създаването на Башкирския държавен университет и десетгодишнината от създаването на Регионалната обществена организация „Общество на дружбата между Башкортостан и България“ (гр. Уфа, 24 – 25 октомври 2019 г.). Ред. колегия: В. Ибрагимова, Л. Киселева, О. Касимова. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. – 440 с., с. 347 – 357. ISBN 978-5-7477-5061-6.

Коева, Силвия (2018) За манипулативното медийно въздействие при отразяването на свади заради силна музика Музика у култури срба и бугара/ Музиката в културата на сърби и българи. Гордана Ђигић. Ниш: Филозофски факултет, 2018, №14, с. 81-90, ISBN 978-86-7379-474-7. COBISS.SR-ID 264006156.

Коева, Силвия (2017) Видовете словосъчетания в българския език Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева, Ред. колегия: Ст. Буров, А. Гецов, С. Коева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 101–115, ISBN 978-619-208-123-2.

Коева, Силвия (2017) Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017. – с. 371, ISBN 978-619-208-121-8; COBISS.BG-ID – 1283305956. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017

Коева, Силвия (2017) Относно класификацията на подчинените допълнителни изречения според целта на изказването. Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10 – 11 ноември 2016 г. Св. Коева, П. Бъркалова (съст.), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017, 179 - 195, ISBN 978-954-322-917-8.

Коева, Силвия (2016) Колоквиализацията на медийния дискурс и манипулацията с количеството Проблеми на устната комуникация, Т. 10, част I. ВТ: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016. - с. 204 - 226. ISSN 2367-8712; COBISS.BG-ID - 1274590692.

Коева, Силвия (2015) Автореферат на дисертация на тема „Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език (Върху материал от информационни интернет сайтове)“ УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Коева, Силвия (2015) Манипулация с количеството при представяне на конфликтни ситуации в медиите Литермедия. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, ISSN 2534-8906 http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=181

Коева, Силвия (2014) Манипулативни употреби на средства за изразяване на неопределено разделно множество над нормата в българския език Арнаудов сборник. Т. 8. „ЛЕНИ-АН“, Русе, 2014, 417-424, ISBN: 978-619-7058-33-8, COBISS.BG-ID - 1271046372

Коева, Силвия (2014) Приносът на Норман Феърклъф за развитието на критическия анализ на дискурса Общуване без граници. Сборник, посветен на 50-годишния юбилей на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, „Абагар“, В.Търново

Коева, Силвия (2013) Квантификация и манипулация Годишник на Филологическия факултет. Т. 11. УИ „Н. Рилски“, Благоевград, 2013, ISSN - 1312-0493

Коева, Силвия (2013) Манипулативно изразяване на неопределено разделно множество над нормата чрез вербалната фраза сп. "Проглас", В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, гн. 1, с. 171 - 189. ISSN 0861-7902.

Коева, Силвия (2011) Преодоляване на интерференцията при некоординиран билингвизъм в обучението по български език в начална образователна степен /Върху конкретен материал на говорещи турски език ученици/ Балкански калейдоскоп. „Славена“, Варна.

Левкова, Рада (2022) Тенденции в развитието на българската личноименна система в началото на XXI век В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2022. 248 страници. ISBN 978-619-208-289-5.

Левкова, Рада (2021) За личното име София В: СЛѢДОВАТИ ДОСТОИТЪ. Доклади от международната ономастична конференция „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Заимов (1921 – 1987), София: БАН, 2021, с. 270-280. Online ISBN 978619245117-2.

Левкова, Рада (2021) Наблюдения върху най-популярните имена за новородени в сравнителен план с други страни (за края на второто десетилетие на ХХI век) В: Studia Filologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий, 2021, 40(1), с. 231-238. Print ISSN 2534-918X; Online ISSN 2534-9236.

Левкова, Рада (2021) Традиционно именуване на новородени през ХХI век (по данни от анкетно проучване) В: Обичаји у култури Срба и Бугара / Обичаите в културата на сърби и българи, Ниш: УИ „Филозофски факултет Универзитета у Нишу“, 2021, 16, с. 133–139. ISBN: 978-86-7379-567-6.

Левкова, Рада (2021) Фонетични особености на личните имена на деца, родени през периода 2008 – 2017 г. В: Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: материалы VII Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию доктора филологических наук профессора Леонида Михайловича Васильева, Уфа: РИЦ БашГУ, 2021, с. 150–155. ISBN: 978-5-7477-5431-7.

Левкова, Рада (2020) Имената на братя и сестри, родени през периода 2008 – 2017 г. (по данни от анкетно проучване) В: Състояние и проблеми на българската ономастика, том 16, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 304-313. Print ISSN 2603-3909; Online ISSN 2603-3917; 1283410660.

Левкова, Рада (2019) Мотиви за избор на лично име в началото на ХХI век (по данни от анкетно проучване) В: Nomen est omen. Сборник в чест на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, с. 395-408. ISBN 978-619-208-193-5; 1291103972.

Левкова, Рада (2019) Тенденции при избора на лично име в началото на XXI в. (по данни от анкетно проучване) В: Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник, в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, с. 598-612. ISBN 978-619-208-188-1; 1289878756.

Левкова, Рада (2017) Отношението към личните имена и тенденциите в именуването през погледа на лица в младежка възраст В: Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2017, с. 230-242. ISBN 978-619-208-123-2; 1284466916.

Левкова, Рада (2017) Профил на най-популярните лични имена (за новородените през 2015 г.) Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий, 2017, 36(2), с. 263-272. Print ISSN 2534-918X; Online ISSN 2534-9236.

Левкова, Рада (2016) Именуването – синтез между традиция и модерност В: Словото – традиции и модерност, Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2016. с. 120-125. ISBN 978-619-202-137-5; 1281830116.

Левкова, Рада (2016) Новото поколение и ономастиката: отношението на деца в училищна възраст към личните имена В: Състояние и проблеми на българската ономастика, том 14, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 130-142. Print ISSN 978-619-208-057-0; Online ISSN 2603-3917; 1283410660.

Левкова, Рада (2016) Рецензия. Анна Михина. Антропонимия болгарской диаспоры Северного Приазовья В: Състояние и проблеми на българската ономастика, том 14, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 551-556. Print ISSN 978-619-208-057-0; Online ISSN 2603-3917; 1283410660.

Левкова, Рада (2016) Рецензия. Марияна Парзулова, Тодор Балкански. Именуването на българите през ХХ-ХХІ век В: Състояние и проблеми на българската ономастика, том 14, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 540-542. Print ISSN 978-619-208-057-0; Online ISSN 2603-3917; 1283410660.

Левкова, Рада (0) The feminine name Nikol (Nicole) in the Bulgarian personal naming system (под печат).

Левкова, Рада (0) Нови и редки имена на новородени през периода 2008 – 2017 г. (по данни от анкетно проучване) В: Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий, т. 38 (под печат). Print ISSN 2534-918X; Online ISSN 2534-9236.

Левкова, Рада (0) Преглед на антропонимичните речници у нас В: Studia filologica, т. 37 (под печат). Print ISSN 2534-918X; Online ISSN 2534-9236.

Маринов, Владислав (2022) АКУСТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА МЕКИ ВЕЛАРНИ СЪГЛАСНИ ОТ ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКИ И ЗАПАДНОБЪЛГАРСКИ ТИП // ACOUSTIC FEATURES OF THE SOFT VELAR CONSONANTS OF THE EASTERN BULGARIAN AND THE WESTERN BULGARIAN TYPE БЪЛГАРСКИ ЕЗИК / BULGARIAN LANGUAGE 69 (2022), 1, 153–173, Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372, doi: 10.47810/BL.69.22.01.10

Маринов, Владислав (2021) THE INTENSITY OF VOICE AFFECT ON THE BEHAVIOUR OF CHILDREN WITH EMOTIONAL AND CONDUCT DISORDERS МЕТОДОЛОГІЧНІ, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції, Дрогобич, 2021, ISBN 978-617-7990-12-2, с.188-198

Маринов, Владислав (2021) XII Международна конференция „Проблеми на устната комуникация“ (В. Търново, 6.–7.11.2020 г.) Български език, 1, 125 - 128, pISSN: 0005-4283, eISSN: 2603-3372, COBISS.BG-ID - 1119829220

Маринов, Владислав (2021) Акустични особености на артикулацията от източнобългарски и западнобългарски тип на меки съгласни (пилотно изследване) Проблеми на устната комуникация. т. 12. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 379 - 391, ISSN: 2738-8840 (Online); ISSN: 2367-8712 (Print); COBISS.BG-ID - 1274590692

Маринов, Владислав (2021) Акустични характеристики на посталвеолните консонанти в българския и препалаталните консонанти в румънския език Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Docendo Discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова, т. 40, бр. 1, 255-264, ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print), COBISS.BG-ID - 1277647332

Маринов, Владислав (2021) За прогресивната асимилация на [в] (Акустичен аспект) От традиционна към интерактивна лингвогеография. Сборник в чест на сто и десетата годишнина от рождението на проф. Ст. Стойков (1912 - 1969). София: Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 72 - 82, ISBN 978-619-245-193-6, COBISS.BG-ID - 52711176

Маринов, Владислав (2020) ABOUT VOICED CONSONANTS AT THE END OF THE WORD IN BILINGUAL SPEECH Научные горизонты, 4 (32), 72-78, ISSN 2587-618Х

Маринов, Владислав (2020) Adaptation of Turkish Loanwords in the Wallachian Dialect of Bregovo (Vidin Region) Балканско езикознание (Linguistique Balkanique), 59 (1), pp.131-138. ISSN - 0324-1653 COBISS.BG-ID - 1119616484

Маринов, Владислав (2020) Фразеологизми с компонент „пари“ в българския и в румънския език Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха. Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет – Варна, т. IV, Варна: Наука и икономика, 2020, 624-634, ISBN 978-954-21-1040-8; COBISS.BG-ID - 42299656

Маринов, Владислав (2019) Акустични характеристики на консонантите л и л' в българския език и l и л' във влашкия диалект / Acoustic Characteristics of the Consonants l and l' in Bulgarian and l and l' in the Wallachian Dialect AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 316 - 324, ISBN 978-619-208-188-1, COBISS.BG-ID - 1289878756

Маринов, Владислав (2019) За акустичните характеристики на консонанта l в речта на билингвите от Видинско NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. В. Търново, 409-416, ISBN - 978-619-208-193-5 COBISS.BG-ID - 1291103972

Маринов, Владислав (2019) Заемане и адаптация на нови думи в бреговския влашки диалект Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: Материалы V Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию образования Республики Башкортостан, 110-летию создания Башкирского государственного университета и 10-летию создания Региональной общественной организации «Общество дружбы Башкортостан – Болгария» (г. Уфа, 24 – 25 октября 2019 г.) /отв. ред. В.Л. Ибрагимова, Л.А. Киселева/. Уфа: РИЦ БашГУ. ISBN 978-5-7477-5061-6, с. 180-188

Маринов, Владислав (2019) Лингвистични пътешествия (за AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, 688 с., ISBN 978-619-208-188-1) Проглас, XXVII, кн. 2, 2019, с. 301-303, ISSN 0861-7902, COBISS.BG-ID - 1119668196

Маринов, Владислав (2019) Подчиненото подложно изречение в българския синтаксис Българистични езиковедски четения. Материали от международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 19-20 ноември 2018 г. , (електронно издание), 2019, 295-300, ISBN: 978-619-7433-31-9, COBISS.BG-ID - 1292695780

Маринов, Владислав (2019) Фразеологизми с компоненет "вода" в българския и в румънския език Езиков свят /ORBIS LINGUARUM, 17, кн. 2, с. 50 - 56, ISSN 1312 – 0484 (Print) ISSN 2603-4026 (Online), COBISS.BG-ID - 1122961636, DOI: 10.37708/ezs.swu.v17.i2.5

Маринов, Владислав (2018) XI Международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация" Съпоставително езикознание, 1, 142 - 143.ISSN - 0204-8701 COBISS.BG-ID - 1119680484

Маринов, Владислав (2018) Акционни имена с общи гръцки основи в българския и румънския език / NOMINA ACTIONIS WITH AN IDENTICAL GREEK ROOT IN BULGARIAN AND ROMANIAN "Български език", 3, 2018, с. 98 - 109, Print ISSN 0005-4283, eISSN: 2603-3372; COBISS.BG-ID - 1119829220 doi: 10.7546/BL.LXV.18.03.09

Маринов, Владислав (2018) За интонационния контур на подчинените подложни изречения / ON THE INTONATION CONTOUR OF THE SUBJECT CLAUSES Проблеми на устната комуникация. т. 11. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 369 - 380. ISSN: 2367-8712, COBISS.BG-ID - 1274590692

Маринов, Владислав (2018) Сложене реченице са месним значењем у источним српским и западним бугарским периферним говорима Jezik, kniževnost, prostor: tematski zbornik radova. Urednice: Vesna Lopčić, Biljana Mišić Ilić. Niš: Filozofski fakultet, 2017, с. 655 - 667, ISBN 978-86-7379-473-0 COBISS.SR.-ID 262242572

Маринов, Владислав (2018) ХХХ Европейско лятно училище по логика, език и информация Проглас, 2, 284, ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID - 1119668196

Маринов, Владислав (2017) За пунктуацията при подчинените изречения, въведени с въпросителна дума "Език свещен". Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.127-139, ISBN 978-619-208-123-2 COBISS.BG-ID 1284466916

Маринов, Владислав (2017) Контрастни маркери в българската реч на билингви от гр. Брегово (Видинско) сб. "Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию филологического факультета БашГУ (г. Уфа, 12 - 13 декабря 2017 г)", Уфа: РИЦ, 2017, с. 200 - 206. ISBN 978-5-7477-4553-7

Маринов, Владислав (2017) Начини за изразяване на минало резултативно време в българските диалекти Езиков свят, т. 15, кн. 1, 2017, с. 30-37, Print ISSN 1312 – 0484, COBISS.BG-ID - 1290244836

Маринов, Владислав (2017) Ново изследване върху езиковата интерференция / A new piece of research on language interference Проглас, кн. 2, 2017 (год. ХХVI), с. 280-281, ISSN 2367-8585, COBISS.BG-ID - 1119668196

Маринов, Владислав (2017) Още веднъж за произхода на т. нар. "власи" от Видинско Нено Неделчев в науката за Българите. Сборник в чест на проф. д-р Нено Неделчев по случай неговата 70-годишнина. В. Търново: Ивис, 2017, 429 - 434, ISBN - 978-619-205-070-2, COBISS.BG-ID - 1282153188

Маринов, Владислав (2016) Akustische Charakteristika der weichen/palatalisierten Konsonanten in dem walachischen Dialekt der Stadt Bregovo (Region Vidin) Балканско езикознание / LINGUISTIQUE BALKANIQUE, LV (2016), 1, с. 81-101, Print ISSN 0324-1653, COBISS.BG-ID - 1119616484

Маринов, Владислав (2016) За краесловните меки съгласни във влашкия диалект в крайния български Северозапад Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието (Юбилеен сборник). Съст. А. Кочева. София: Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016, с. 114-118, ISBN 987-954-322-852-2 COBISS.BG-ID 1276957924

Маринов, Владислав (2016) Запазване на краесловната звучност при консонантните в разговорната реч Проблеми на устната комуникация. 10, част I. Десета международна научна конференция 7 - 8 ноември 2014. Велико Търново. Отг. ред. Ст. Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 323-330. ISSN 2367-8712, COBISS.BG-ID - 1274590692

Маринов, Владислав (2016) Още веднъж за меките съгласни в българския език Българският език - история и съвременност: международна научно-практическа конференция, април 2016, Уфа / Болгарский язык - история и современность: международная научно-практическая конференция, апрель 2016, Уфа. Ред. Ст. Буров. В.Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 82-88. ISBN 987-619-208-048-8 COBISS.BG-ID 1274757092

Маринов, Владислав (2016) Формиране на съвременната езикова ситуация в крайния български Северозапад Езиковата ситуация – състояние и тенденции. Проблеми на социолингвистиката. 12. Материали от Дванадесетата международна научна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов, София, ИК "Знак '94", 2016, с. 63-68. ISBN 978-954-8305-43-3, COBISS.BG-ID - 1282883044

Маринов, Владислав (2015) За палатализацията и палатализирането на консонантите в румънския език Съпоставително езикознание, 2015, 4, с. 54-66. Print ISSN 0204-8701, COBISS.BG-ID - 1276323556

Маринов, Владислав (2015) За фонологичния статус на меките съгласни във влашкия диалект в Северозападна България. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, 242 с. ISBN 978-619-208-036-5, COBISS.BG-ID - 1273540324

Маринов, Владислав (2015) Речевият етикет и чуждоезиковото обучение (върху материали от български и словашки език) Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě (Kolektivní monografie). Brno: Bulharský kulturni institute, 2015, с. 275-283, ISBN 978-80-905336-6-0

Маринов, Владислав (2014) 50 години Великотърновска лингвистична българистика. Кратка история и перспективи Сб. "Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013г.". Кръгла маса "Българистика". С., 2014, 9-35. ISBN 978-954-07-3851-2

Маринов, Владислав (2014) За интерференцията при формите на перфекта в диалекта на гр. Брегово (Видинско) Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. II Международная научно-практическая конференция, посвященная 40-летию кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания БашГУ (г. Уфа, 26 - 27 сентября 2013 г.), Уфа: РИЦ БашГУ, 2014, с. 61-68. ISBN 978-5-7477-3708-2

Маринов, Владислав (2014) За неточното отразяване на краесловните меки съгласни на бреговския влашки говор в “Atlas linguistic roman” Проглас, 2, 2014, с. 86-94. Print ISSN 0861-7902, COBISS.BG-ID - 1273676516

Маринов, Владислав (2013) Ein weiteres Modell zum Ausdruck eines vergangenen Geschehens mit resultativem Charakter in den bulgarischen Dialekten Балканско езикознание, LII (2013), 2-3, с. 69-93. Print ISSN 0324-1653, COBISS.BG-ID - 1119616484

Маринов, Владислав (2013) Думите сигнализатори при превключването на кода в устната реч на билингвите Проблеми на устната комуникация, кн. IX, т. I. IX Международна научна конференция 28 - 29 октомври 2011 г.. Ред. М. Илиева (отг. ред.), А. Петкова, Вл. Маринов. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 199-207. ISBN 978-954-524-887-0, COBISS.BG-ID - 1251009764

Маринов, Владислав (2013) Неутрализация на рода във формите на перфекта в крайния български Северозапад Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Славчо Петков. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2013, с. 196-203. ISBN 978-954-680-908-7, COBISS.BG-ID - 1266357476

Маринов, Владислав (2013) Особености на топонимичната система в крайния български Северозапад Време и пространство в културата на българи и сърби / Време и простор у култури бугара и срба. Ред. Р/ Радев, Ц. Иванова, Варна: Славена, 2013, с. 208-219. ISBN 978-954-579-975-4, COBISS.BG-ID 1258146276

Маринов, Владислав (2013) Хибридни глаголи във влашкия диалект в гр. Брегово (Видинско) Путеви и домети дијалекатске лексикографије. Зборник радова са истоименог међународног научног скупа (одржаног од 12. до 13. априла 2013. године у Нишу). Ред. Jордана Марковић. Ниш: Филозофски факултет, 2013, с. 167-177. ISBN 978-86-7379-315-3. COBISS.SR-ID 203977996

Маринов, Владислав (2012) Бележки върху агронимите в с. Кутово (Видинско) Проглас, 2012, 2, с. 145-154, Print ISSN 0861-7902, COBISS.BG-ID - 1119668196

Маринов, Владислав (2012) Различният поглед към есето (А. Ефтимова. Есето в академичната и журналистическата практика. В. Търново: Фабер, 2011) Проглас, 1, 2012, с. 182-185. Print ISSN 0861-7902, COBISS.BG-ID - 1119668196

Маринов, Владислав (2011) За влиянието на социалния опит върху лексикалния репертоар на билингвите Проблеми на социолингвистиката. 10, Езикът и социалният опит. Материали от Десетата конференция по социолингвистика, посветена на 70-годишнината на академик Михаил Виденов, София 10 - 11 април 2010. София: Международно социолингвистическо дружество, 2011, с. 361-365. ISBN 978-954-8305-12-9, COBISS.BG-ID - 1226585316

Маринов, Владислав (2011) Към въпроса за българо-румънските взаимоотношения в областта на фразеологията (върху материал от говора на гр. Брегово, Видинско) Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, 91-99.ISBN 978-954-524-810-8, COBISS.BG-ID - 1246114788

Маринов, Владислав (2010) Количествен анализ на няколко маркера от билингвална реч Проблеми на устната комуникация, кн. 8. (Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. "Янтра днес", 5 - 6 юни 2008 г., Ред. Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 234-241.ISBN 978-954-524-745-3, COBISS.BG-ID - 1232710628

Маринов, Владислав (2010) Лексикални паралели в два крайдунавски говора (по материали от Видинско и Силистренско) Юбилеен сборник на Филологическия факултет, Том 2 (В чест на 75-годишнината на проф. д-р Иван Кочев). Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2010, 235-239.ISBN: 978-954-680-702-1, COBISS.BG-ID - 1238650852

Маринов, Владислав (2010) Нерешен проблем при употреба на главна буква Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Пловдив: Контекст, 2010, 198-203.ISBN 978-954-8238-25-0, COBISS.BG-ID - 1288394980

Маринов, Владислав (2010) Още веднъж за прогресивната консонантна асимилация Български език, 2010, 3, с. 94-99.Print ISSN 0005-4283, COBISS.BG-ID - 1236972004

Маринов, Владислав (2010) Социолингвистичен подход към лексемната динамика във вестникарския език Световната криза и икономическото развитие. Сборник доклади от юбилейна научна конференция. Том 4. Варна: Наука и икономика, 2010, с.106-113. ISBN 978-954-21-0489-6

Маринов, Владислав (2009) Субординацията между българския език и влашкия диалект в българския северозападен билингвален ареал. Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 266-270.ISBN 978-954-524-693-7, COBISS.BG-ID - 1230259940

Маринов, Владислав (2008) Билингвална интерференция в крайния български Северозапад В. Търново: Астарта, 2008, 343 с. ISBN 978-954-350-070-4, COBISS.BG-ID - 1229240548

Петкова, Анелия (2018) Проф. Ст. Георгиев: "Университетът - моя съдба" Проф. Ст. Георгиев на 90 години. Юбилеен лист. Издава Катедрата по съвременен български език при Филологическия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" / 22 юни 2018, с. 2.

Петкова, Анелия (2017) Енциклопедия на българската ономастика - ценен лексикографски труд Сборник в чест на проф. д-р Нено Неделчев по случай неговата 70-годишнина. Велико Търново: Ивис, 2017, с. - 112. ISBN 978-619-205-070-2.COBISS.BG - ID 1282153188.

Петкова, Анелия (2017) ТОПОНИМИТЕ В ОБЛАСТТА ГОРА, АЛБАНИЯ Проблеми на българската ономастика. т. 13.

Петкова, Анелия (2016) Нарративный анализ идентитета сконструированного/воспроизводимого в дискурсе фокусированного группового квалитативного интервью Славика 2016 г., вып. 45, Дебреценски университет, Унгария

Петкова, Анелия (2015) Десета международна научна конференция „ПРОБЛЕМИ НА УСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ“ (Велико Търново, 7-8 ноември 2014 г.) – В: сп. Проглас, кн. 1, 2015.

Петкова, Анелия (2014) За някои структурно-семантични диалектизми в българския език. – В: Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, 2014. година. Лесковац, 11. и 12. април 2014. Године. КЊИГА САЖЕТАКА. ISBN 978-86-82031-31-4 Лесковац

Петкова, Анелия (2014) Проф. д-р Кирил Йовчев Цанков (Присъдени научни степени и звания) – В: сп. Проглас, кн. 2, 2014.

Петкова, Анелия (2013) Диалектна лексика и топоними. – В: Путеви и домети. Диjaлекатске лексикографиjе. (Зборник радова са истоименог међународног научног скупа). Ниш, 2013, 259-264. ISBN 978-86-7379-315-3 Ниш

Петкова, Анелия (2013) Произход на диалектната лексика в топонимията на Плевенско. - В: Проблеми на устната комуникация. Книга девета. IX Международна научна конференция 28-29 октомври 2011 г. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2013, 182-198. ISBN 978-954-524-887-0

Петкова, Анелия (2012) К вопросу о происхождении сюжета сказаний о дракуле. - CONFERINŢA INTERUNIVERSITARĂ. EDUKAŢIE PRIN CERCETARE – GARANT AL PERFORMANŢEI ÎNVĂŢĂMĂNTULUI SUPERIOR. 3-4 mai 2012. CEP USM. Chişinǎu. ISBN 978-9975-71-235-4 Chişinǎu

Петкова, Анелия (2012) Особенности диалекта бессарабских болгар сел Кирсово и Твардица. - CONFERINŢA INTERUNIVERSITARĂ. EDUKAŢIE PRIN CERCETARE – GARANT AL PERFORMANŢEI ÎNVĂŢĂMĂNTULUI SUPERIOR. 3-4 mai 2012. CEP USM. Chişinǎu. ISBN 978-9975-71-235-4 Chişinǎu

Петкова, Анелия (2011) Диалектна лексика в топонимията на Плевенско. - В: Проф. д-р Върбан Вътов 70 години. Юбилеен сборник. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2011, 99-105.

Петкова, Анелия (2010) Езикова интерференция в говора на българската диаспора в с. Стеблево, Голо Бърдо – Албания. – В: Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. „Янтра днес” 5-6 юни 2008 г. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2010, 241-250. ISBN 978-954-524-745-3

Петкова, Анелия (2010) Местните имена в Плевенско. Велико Търново, 2010, 263 с.

Петкова, Анелия (2009) Българска реч от село Стеблево, Голо Бърдо (Албания). – В: ORATIO VITAE SIMULACRUM (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2009, 257-266.

Петкова, Анелия (2009) Езикова характеристика на топонимите в южната част на Плевенско. – В: Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров (1920-1986). По случай 85 години от рождението му и 20 години от неговата кончина. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2009, 220-235.

Петкова, Анелия (2007) Местни имена от чужд произход в Плевенско. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика в началото на ХХ в. Т. 9. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2007, 335-341.

Петкова, Анелия (2006) Към езиковата характеристика на топонимите в Плевенско. – В: Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей (Jоrdanca Marinova. Studia in honorem septuagenarii eius jubilaei). Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 264-276.

Петкова, Анелия (2005) Българска лексикология. Сборник с упражнения. В. Търново. Издателство Faber, 2005, 82 с.(в съавт. с В. Бонджолова).

Петкова, Анелия (2005) Говорът на село Стеблево, Голо Бърдо – Албания. – В: Българите в Албания и Косово. Алманах на дружество “Огнище”. София, 2005, Т. 2, 69-76. София

Петкова, Анелия (2005) Ландшафтът в езиковия свят на албанците. – В: Българистични проучвания. Т. 10. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Издателство Faber, 2005, 201-208 (в съавторство с Джемиле Зюкай).

Петкова, Анелия (2005) Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език. В. Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 76 с. (в съавторство с К. Цанков, В. Бонджолова и М. Илиева).

Петкова, Анелия (2005) Социолингвистичният аспект при изследване на диалектоложки материал (върху говора на село Петърница, Плевенско). – В: Език и стратегии в обучението. Сборник, посветен на 70-годишнината на доц. д-р Стефанка Стефанова и доц. д-р Мариета Тончева. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2005, 54-57.

Петкова, Анелия (2000) Енциклопедия на съвременния български език Съставители: Р. Русинов, Ст. Георгиев. ИПК “Св. Евтимий, Патриарх Търновски”. В. Търново, 2000, 583 с. (сп. “Българска мисъл”, с.52; сп. “Известия на семинара по славянска филология при университета в София “, с.150; сп. “Македонски преглед “, с.204; сп. “Проглас “, с. 361; сп. “Просвета “, с. 363; сп. “Философски преглед “, с.523)

Петкова, Анелия (1999) Речник на новите думи в съвременния български език Велико Търново: издателство “Слово”. 140 с. ISBN 954-439-543-1.

Петкова, Анелия (1998) Имената на българските царе и владетели и тяхното разпространение във Велико Търново. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 5, 1998, с. 77-81.

Петкова, Анелия (1998) Помагало по българска фонетика. Задачи и текстове за упражнения (в съавторство с Кирил Цанков, Валентина Бонджолова, Мария Илиева) Велико Търново: Фабер. ISBN 9549541215.

Петкова, Анелия (1996) Иванка Вълчева – български ономаст. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика /ономасти и ономастични изследвания в България/. В. Търново, 1996, с. 193-195.

Петкова, Анелия (1996) Промени на латералните съгласни в говора на село Петърница, Плевенско. – В: Научна сесия академик Юрдан Трифонов (1864-1949). Плевен, 24 ноември 1994 г. Враца, 1996, 20-23. Плевен

Петкова, Анелия (1994) За една фонетична особеност на книжовно-разговорната реч (Рефлекс на старобългарската атова гласна). – В: Проблеми на българската разговорна реч. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий “. В. Търново, 1994, 28-41 (в съавторство с Р. Йосифова).

Петкова, Анелия (1993) Помагало по българска фонетика (в съавт. с К. Цанков и М. Илиева) Велико Търново: Аста, 1993. 107 с. COBISS.BG-ID 1025838564

Петкова, Анелия (1993) Правопис и пунктуация – задачи и текстове за упражнения (в съавт. с П. Радева). изд. „Слово“, В. Търново, 1993, 165 с.

Петкова, Анелия (1991) Помагало по фонетика с практикум по правопис (в съавт. с К. Цанков и М. Илиева). изд. ВТУ, В. Търново, 1991, 103 с. Велико Търново: Изд. на ВТУ, 1991. 103 с. COBISS.BG-ID 1024574436

Петкова, Анелия (1990) За някои основни тенденции при избор на лично име. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Велико Търново, 1990, 112-116.

Петкова, Анелия (1989) Към въпроса за префиксално-суфиксалните форманти за образуване на глаголи в съвременния български книжовен език /префиксално-суфиксален формант с компонент В-/ВЪ-/ВЪЗ/. В: Съвременник ,89 /Юбилеен сборник в чест на 45-годишнината от създаването на СНРБ/, 1989, с. 50-52.

Петкова, Анелия (1989) Префиксално-суфиксални форманти с компонент О-, ОБ за образуване на глаголи в съвременния български език. В: Списание “Език и литература”, С., 1989, кн. 3, с. 98-101.

Петкова, Анелия (1988) За един тип глаголни словосъчетания в северозападните диалекти – резюме. В: Сборник по случай 25-годишнината на Великотърновския университет, т. 1, Езикознание, В. Търново, м. май, 1988, с. 6.

Петкова, Анелия (0) ТОПОНИМИТЕ В ОБЛАСТТА ГОРА, АЛБАНИЯ Проблеми на българската ономастика. Т.13. 2017.

Петров, Велин (2021) Главните и малките букви в българската разговорна реч в интернет. // Проблеми на устната комуникация. Книга 12. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, стр. 295–316.

Петров, Велин (2021) Словообразувателният формант -лар/-лар- в българската топонимична система. // Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 40/1. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, стр. 303–317.

Петров, Велин (2020) [Рец.] Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Ред. М. Илиева, В. Иванова, Вл. Маринов, В. Петров. // Съпоставително езикознание. XLV, 2020, № 4, с. 100–110.

Петров, Велин (2020) Етнонимите в речника на Найден Геров. // Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, стр. 129–138. ISBN 978-619-208-211-6

Петров, Велин (2020) Иновации в граматическите системи на съвременния български език и на новогръцкия език. // Български език. Приложение. 68 (2021). Год. LXVII. София: ИК "Емас", 2020, стр. 149–164.

Петров, Велин (2019) Афанасий Селишчев и приносът му към българското езикознание. // Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 477–491. ISBN - 978-619-208-193-5. COBISS.BG-ID - 1291103972

Петров, Велин (2019) Женският род в съвременния български език и в новогръцкия език. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 342–359. ISBN - 978-619-208-188-1. COBISS.BG-ID - 1289878756

Петров, Велин (2019) Предходници и следовници. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 361–363. ISBN - 978-619-208-188-1. COBISS.BG-ID - 1289878756

Петров, Велин (2018) Единадесета международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация”. // Българска реч. Год. XXIV. Кн. 3. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018, стр. 118–119.

Петров, Велин (2018) М-повторенията в българската реч. // Проблеми на устната комуникация. Книга 11. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, стр. 37–83. [В съавторство със Ст. Буров] Велико Търново

Петров, Велин (2017) [Рец.] Стоян Буров. Исследования по грамматике современного болгарского языка. Тверь, 2016, 260 с. // Български език. Год. LXIV. Кн. 2. София: ИК "Емас", 2017, стр. 94–105.

Петров, Велин (2017) Българинът в устойчивите словосъчетания на съседните народи. // Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 36/1. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, стр. 145–158.

Петров, Велин (2017) Български език за 6. клас. София: Скорпио, 2017. 176 стр. ISBN 978-954-792-741-4. [В съавторство със Ст. Буров, В. Сашева, Хр. Братоева]

Петров, Велин (2017) Събирателните имена в българската топонимия (Предварителни бележки). // Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, стр. 278–285. ISBN - 978-619-208-123-2. COBISS.BG-ID - 1284466916

Петров, Велин (2016) 130 години от рождението на Афанасий Селишчев. // Съпоставително езикознание. XLI, 4. София, 2016, стр. 82–87.

Петров, Велин (2016) Десет години Център за гръцки език и култура. // Проглас. Год. XXV. Кн. 2. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, стр. 545–547. [В съавторство с Цв. Манджукова]

Петров, Велин (2016) Един случай на употреба на пълен инфинтив в българския език. // Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 35. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, стр. 303–312.

Петров, Велин (2016) За още едно неотбелязано значение на наставката -ица в българския език. // Българският език – история и съвременност. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, стр. 88–97.

Петров, Велин (2016) За ударението на няколко думи в съвременния български език. // Проблеми на устната комуникация. Книга 10. Част ІІ. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, стр. 115–122.

Петров, Велин (2016) Форум "Граматика и прагматика". // Проглас. Год. XXV. Кн. 1. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, стр. 225–227. [В съавторство със Ст. Буров]

Петров, Велин (2016) Форум "Граматика и прагматика". // Съпоставително езикознание. XLI, 2. София, 2016, стр. 145–147. [В съавторство със Ст. Буров]

Петров, Велин (2016) Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров на 65 години. // Български език. Год. LXIII. Кн. 3. София: ИК "Емас", 2016, стр. 138–142.

Петров, Велин (2015) Събирателните имена в българския език (В съпоставка с други балкански езици). Пловдив: Жанет 45, 2015. 456 стр. ISBN 978-619-186-055-5. COBISS.BG-ID - 1273605860.

Петров, Велин (2015) Събирателните имена в съвременния български език (С оглед на граматическите, словообразувателните и лексикосемантичните им особености). // Български език. Год. LXII. Кн. 3. София: ИК „Емас”, 2015, стр. 54–64.

Петров, Велин (2014) 50 години великотърновска лингвистична българистика. // Български език. Год. LXI. Кн. 1. София: ИК „Емас“, 2014, стр. 126–128. [В съавторство със С. Коева]

Петров, Велин (2014) За някои особености на събирателните имена – етноними в български език. // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Уфа: РИЦ БашГУ, 2014, стр. 270–278.

Петров, Велин (2014) Оценъчна събирателност на някои български наставки (-я, -оля). // Сб. с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963–2013. Секция Филологически факултет. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, стр. 11–19.

Петров, Велин (2014) Старобългарски събирателни имена от X–XI век и техните гръцки съответствия. // Сб. с доклади от Втората международна научна конферениция „Актуални проблеми на балканистиката и славистиката“, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий". Редколегия: проф. д.ф.н. Ив.Харалампиев и др. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, стр. 104–114. ISBN - 978-954-524-944-0. COBISS.BG-ID - 1267898596.

Петров, Велин (2014) Събирателните имена в българския език (В съпоставка с други балкански езици). Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. Велико Търново, 2014, 32 стр.

Петров, Велин (2014) Събирателните имена за назоваване на съвкупности от растения в българския език. // Славянски диалози. Редакционна колегия: Ж. Чолакова (гл. ред.), Ю. Чакърова и др. Год. XI. Кн. 15. Пловдив, 2014, стр. 80–87. ISSN - 1312-5346. COBISS.BG-ID - 1121882852.

Петров, Велин (2013) Българското новомъченичество и Атон (XV–XIX век). // Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Т. VI. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, стр. 375–389.

Петров, Велин (2013) Думите класификатори в речника на Найден Геров и техният превод на руски език. // Сб. с доклади от Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят“. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа.. Редакционна колегия: Ст. Буров и др. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, стр. 357–370. ISBN - 978-954-524-919-8. COBISS.BG-ID - 1260422116.

Петров, Велин (2013) Думите класификатори за съвкупности от птици и животни. // Балканите – език, история, култура. Т. ІІІ. Велико Търново: Ивис, 2013, стр. 456–471.

Петров, Велин (2013) Към особеностите на една група наставки в българския език, изразяващи събирателност и оценъчност. // Електронно списание LiterNet, № 12 (169), 2013.

Петров, Велин (2013) Събирателните съществителни имена в българската езиковедска традиция (XIX–XXI век). // Сб. с доклади от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Ред.: Пл. Легкоступ и др. Велико Търново: Фабер, 2013, стр. 152–167. ISBN - 978-954-400-957-1. COBISS.BG-ID - 1261571300.

Петров, Велин (2011) Човекът и виртуалната реалност. // Балкански калейдоскоп. Книга на студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Варна: Славена, 2011, стр. 221–226. ISBN - 978-954-579-912-9. COBISS.BG-ID - 1239950308.

Рабовянова, Теодора (2022) Среща на българистичните катедри от Великотърновския, Софийския, Пловдивския, Шуменския и Югозападния университет Проглас. Велико Търново, том 31, кн. 1, 2022 (год. ХХXI), с. 124–125. ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196 [Инд./Реф. в: CEEOL].

Рабовянова, Теодора (2021) Всичко е наред с глагола (иновационните процеси транзитивация и дерефлективация с цел приписване на каузативност) Доклади от Седми форум „Българска граматика“– Български език, Приложение, 68 (2021), с. 165–178. doi: 10.47810/BL.68.21.PR.11. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

Рабовянова, Теодора (2021) Дерефлексивите в българския език – непреходни и некаузативни употреби Съст. Светла Коева, Максим Стаменов. Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Т. 1. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, с. 81–90. ISSN 2683-118Х (print) ISSN 2683-1198 (online)

Рабовянова, Теодора (2021) Позитивната естетическа оценка в процеса на общуване според българските фразеологизми, пословици и поговорки В: Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: материалы VII Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Леонида Михайловича Васильева (г.Уфа, 23 сентября 2021 г.) / отв. ред. В. Л. Ибрагимова, Л. А. Киселева. – Уфа: РИЦ БашГУ. – 414 с. УФА – ВЕЛИКО ТЫРНОВО, с. 171–179. ISBN 978-5-7477-5431-7.

Рабовянова, Теодора (2021) Прояви на негативната естетическа оценка при общуване, отразени в българските фразеологизми, пословици и поговорки Проблеми на устната комуникация. Том 12, бр. 1. Дванадесета международна научна конференция. 6–7 ноември 2020, Велико Търново. Ред. Мария Илиева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 259–274. Проблеми на устната комуникация. Единадесета международна научна конференция. 10-11 ноември 2017, Велико Търново. Ред. Стоян Буров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 297–318. ISSN 2367-8712. COBISS.BG-ID 1274590692

Рабовянова, Теодора (2021) С. Буров. Studia Grammatica Bulgarica Съпоставително езикознание, ХLVI, 2021, № 1, с. 74-77; ISSN 0204-8701

Рабовянова, Теодора (2021) Случвам е новото таковам (Към въпроса за появата на нови универсални глаголи в българския език) STUDIA PHILOLOGICA. Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова, 2021, т. 40, бр. 1, с. 325–336. ISSN: 2534-9236 (Online); ISSN: 2534-918X (Print)

Рабовянова, Теодора (2020) Българските лабилни глаголи СЛАВЯНСКИЕ ЭТНОСЫ, ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Материалы VI Международной научно-практической конференции, посвящённой 60-летию славистики в Республике Башкортостан (г. Уфа, 25 сентября 2020 г.) / отв. ред. В.Л. Ибрагимова, Л.А. Киселева. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. – 452 с. УФА – ВЕЛИКО ТЫРНОВО 2020; с. 135–143. ISBN 978-5-7477-5255-9

Рабовянова, Теодора (2020) Колебания с двуликото минало страдателно причастие. В: Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 72-85. ISBN: 978-619-208-211-6. COBISS.BG-ID - 39857672.

Рабовянова, Теодора (2019) Каузативни глаголи в медиите (по данни от интернет сайтове). В: Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Ред. Мария Илиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 667-682. ISBN - 978-619-208-188-1. COBISS.BG-ID - 1289878756

Рабовянова, Теодора (2019) Отново за каузативите и възвратността. В: Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Ред. Валентина Бонджолова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 541-552. ISBN - 978-619-208-193-5. COBISS.BG-ID - 1291103972

Рабовянова, Теодора (2018) Изглежда нещо не е наред с глагола. STUDIA PHILOLOGICA, 2018, т. 37, бр. 1, с. 53–63. Доклади от Международна научна конференция „Езици, култури, комуникации“, проведена на 8-9 юни 2017 г., Велико Търново.

Рабовянова, Теодора (2018) Към въпроса за употребата на каузативни глаголи в интернет. В: Проблеми на устната комуникация. Единадесета международна научна конференция. 10-11 ноември 2017, Велико Търново. Ред. Стоян Буров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 297-318. ISSN - 2367-8712. COBISS.BG-ID - 1274590692

Рабовянова, Теодора (2017) Записки за един текст. В: Нено Неделчев в науката за Българите. Сборник в чест на проф. д-р Нено Неделчев по случай неговата 70-годишнина. Ред. Нено Неделчев. Велико Търново: Ивис, 2017, с. 458-466. ISBN - 978-619-205-070-2. COBISS.BG-ID - 1282153188

Рабовянова, Теодора (2017) Миналото страдателно причастие – име предикатив или индикатор за пасив? Български език, 64 (2017), кн. 2, с. 20-33. ISSN - 0005-4283. COBISS.BG-ID - 1119829220

Рабовянова, Теодора (2017) Многоликото причастие. В: Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Ред. Стоян Буров. Велико Търново: Фабер, 2017, с. 174-183. ISBN - 978-619-208-123-2. COBISS.BG-ID - 1284466916

Рабовянова, Теодора (2016) Езикът на смеха : лингвостилистичен поглед към разказите на Чудомир. Язык смеха : лингвостилистический взгляд на рассказы Чудомира. Славянские этносы, языки и културы в современном мире. Материалы III Международной научно-практической конференции, посвящëнной памяти профессора Леонида Михайловича Васильева и профессора Мусалии Галеевны Хайруллиной (г. Уфа, 8-9 декабря 2016 г.). Ред. В. Л. Ибрагимова. Уфа: РИЦ Бьш ГУ, 2016, с. 361-366. ISBN 978-5-7477-4225-3.

Рабовянова, Теодора (2016) За употребата на някои глаголи в разговорната реч. В: Проблеми на устната комуникация. Книга десета. Част 1. Десета международна научна конференция, 7-8 ноември 2014. Ред. Стоян Буров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 172-185. ISSN - 2367-8712. COBISS.BG-ID - 1274590692

Рабовянова, Теодора (2016) Смехът оцеляване, или за „горчивия смях”. В: Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доцент д-р Руси Русев. Ред. Емилия Недкова, Яна Пометкова. Русе: УИ "Ангел Кънчев", 2016, с. 143-153. ISBN - 978-954-712-696-1. COBISS.BG-ID - 1277204708

Рабовянова, Теодора (2016) Щрихи към медийната омонимия. Българският език – история и съвременност. Болгарский язык - история и современность. Ред. Стоян Буров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с.98-105. ISBN - 978-619-208-048-8. COBISS.BG-ID - 1274757092

Рабовянова, Теодора (2015) Български език за чужденци /С1-С2/. Ред. Стоян Буров. Велико Търново: Фабер", 2015.

Рабовянова, Теодора (2011) «Срамните» думи в българските фразеологизми. В: Проф. д-р Върбан Вътов 70 години. Юбилеен сборник. Ред. Стоян Буров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 73-90. ISBN - 978-954-524-810-8. COBISS.BG-ID - 1246114788

Рабовянова, Теодора (2010) За изключенията от правилата в езиковата култура. В: Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Сборник с доклади от Националната конференция по проблемите на съвременната българска книжовна норма, Пловдив, 26-27 ноември 2010 г. Ред. Вера Маровска, Красимира Чакърова. Пловдив: Контекст, 2010, с. 45-59. ISBN - 978-954-8238-25-0. COBISS.BG-ID - 1288394980

Рабовянова, Теодора (2010) Универсалният разговорен глагол таковам и неговите производни. В: Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална научна конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината от вестник „Янтра днес” – 5-6 юни 2008 г. Ред. Христина Станева, Мария Илиева, Анелия Петкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 176-190. ISBN - 978-954-524-745-3. COBISS.BG-ID - 1232710628

Рабовянова, Теодора (2009) За прякото и преносното значение като фактори на полисемията на префигирания глагол. В: Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров (1920-1986). По случай 85 години от рождението му и 20 години от неговата кончина. Ред. Стоян Буров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 184-200. ISBN - 978-954-524-674-6. COBISS.BG-ID - 1230265060

Рабовянова, Теодора (2009) Към въпроса за глаголната полипрефиксация в българския език. В: Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Ред. Стоян Буров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 348-356. ISBN - 978-954-524-693-7. COBISS.BG-ID - 1230259940

Рабовянова, Теодора (2009) Сложните думи у Емилиян Станев : наблюдения върху “Антихрист”. Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн. Ст. Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Ред. Кирил Цанков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009. с. 177-190. ISBN - 978-954-524-724-8. COBISS.BG-ID - 1234359524

Рабовянова, Теодора (2008) За един вид синтактични съчетания с предлога с в съвременния български език. Проглас. Велико Търново, 2008, кн. 1, с. 124-135. ISSN - 0861-7902. COBISS.BG-ID - 1119668196

Рабовянова, Теодора (2008) Книга за структурите и смислите. Рецензия на книгата на доц. д-р Стефан Гърдев Езикови структури. Пътища и граници на смисъла из перифериите на лингвистиката след функционализма). Проглас. Велико Търново, 2008, 2, с. 152-156. ISSN - 0861-7902. COBISS.BG-ID - 1119668196

Рабовянова, Теодора (2007) Към въпроса за семантиката на предлога с. Славянските предлози. Ред. Гочо Гочев. Велико Търново: ИВИС, 2007, с. 64-75. ISBN - 978-954-8387-04-0. COBISS.BG-ID - 1227977700

Рабовянова, Теодора (2007) Синтагматика и семантична функция на глаголните представки в съвременния български език. Велико Търново: Астарта, 2007. - 392 с. ISBN 978-954-350-024-6. COBISS.BG-ID – 1244119780

Рабовянова, Теодора (2006) Глаголните представки – синтагматика и полисемия : за семантичната изборност на съчетаването. Български език, 2006, кн. 1, с. 78-90. ISSN - 0005-4283. COBISS.BG-ID - 1119829220

Рабовянова, Теодора (2006) За появата на синтагматични семи в префигирания глагол. Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Ред. Христина Станева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 245-258. ISBN - 954-524-556-5; 978-954-524-556-5. COBISS.BG-ID - 1227006436

Рабовянова, Теодора (2006) Отново за семантиката на глаголната представка раз- в съвременния български език. В: Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти. Пловдив, 2004 и 2005. Ред. Красимира Чакърова, Светла Черпокова. Издателство ИМН - Пловдив, 2006, с. 267-279.

Рабовянова, Теодора (2006) Синтагматика и семантична функция на глаголните представки в съвременния български език София – Велико Търново, Висша атестационна комисия COBISS.BG-ID 1242310884

Рабовянова, Теодора (2006) Функционално-синтагматични класове представки. В: Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти. Пловдив, 2004 и 2005. Ред. Красимира Чакърова, Светла Черпокова. Издателство ИМН - Пловдив, 2006, с. 267-279.

Рабовянова, Теодора (2005) За синтагматиката на глаголните представки. Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. Ред. Станьо Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 391-397. ISBN - 954-954-524-485-2. COBISS.BG-ID - 1044851684

Рабовянова, Теодора (2005) Към производните значения на глаголната представка раз- в съвременния български език. В: Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на проф. Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Под патронажа на Ректора на ВТУ. Ред. М. Димитрова, Людмила Иванова, Антон Гецов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 326-333. ISBN - 954-524-486-0. COBISS.BG-ID - 1045356004

Рабовянова, Теодора (2004) Значението интензивност и глаголната представка раз-. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Филологии. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2004, т. 42, кн. 1, с. 243-256. ISSN 0861-0029. COBISS.BG-ID - 1119811812

Рабовянова, Теодора (2004) Семантика и семантична парадигма на глаголната представка раз- в съвременния български език. Проглас. Велико Търново: 2000-2004, с. 98-135. ISSN - 0861-7902 COBISS.BG-ID - 1119668196

Рабовянова, Теодора (2002) Българските полипрефигирани глаголи – основни преводни еквиваленти в съвременния английски език. Национални студентски четения. Доклади от националните студентски четения. Велико Търново’2002. Ред. Николай Димитров, Антония Велкова-Гайдарджиева. Велико Търново: Фабер, 2002, с. 96-126. ISBN - 954-775-199-9 COBISS.BG-ID - 1040194788

Рабовянова, Теодора (2002) Съдът над другите или съдът над себе си : лингвостилистичен анализ на разказа „Съд” от Йордан Йовков. Национални студентски четения. Доклади от националните студентски четения Велико Търново’2001. Ред. Елена Налбантова, Анастасия Петрова. Велико Търново: Астарта, 2002, с. 175-209. ISBN 954-91070-5-7.

Рабовянова, Теодора (2000) Към въпроса за глаголната полипрефиксация в съвременния български език. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Филологии. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2000, т. 38, кн. 1, с. 405-416. ISSN 0861-0029. COBISS.BG-ID - 1119811812

Радева, Ния (2019) Езикови особености на „Краткое описание... Хилендара”. В изданието Отец Кирил Михайлов. Кратко описание на светата лавра „Хилендар” 1814. В. Търново: „Ивис”, 2019. с. 83-94. ISBN 978-619-91320-1-2.

Радева, Ния (2019) Цялостно и системно изследване на Ахтаровия царственик. за „Ахтаровият царственик” от 1844 г. Текст и изследване” от Лъчезар Перчеклийски. сп. Език и литература, кн. 1-2, 2019. с. 173-175. pISSN 0324-1270 eISSN 2535-1036.

Радева, Ния (2018) Български език за чужденци. Ниво С1, С2. Уроци № 2, № 6, № 10. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"; Департамент за езково обучение; Уроци № 2, № 6, № 10; с. 27-44; с.103-120; с. 175-190.

Радева, Ния (2018) Езикови особености на "Приказки и нравоучителни примери..." от Матей Преображенски Кръгла маса "Велик и безсмъртен", посветена на 190-годишнината от рождението на Матей Преображенски. 11 октомври; с. Ново село, Великотърновско

Радева, Ния (2018) Езикът на Матей Преображенски Седемнадесета национална научна конференция "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 190-годишнината от рождението на отец Матей Преображенски. 15-16 ноември; Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков", Велико Търново

Радева, Ния (2018) Някои езикови особености в изданията на Матей Преображенски. В: Библиотеки, четене комуникации. Седемнадесета национална научна конференция с международно участие. 15-16 ноември, 2018. В. Търново: Народна библиотека „П. Р. Славейков”, 2019, с. 75-80. ISSN: 1313-8138. В: Библиотеки, четене комуникации. Седемнадесета национална научна конференция с международно участие. 15-16 ноември, 2018. В. Търново: Народна библиотека „П. Р. Славейков”, 2019, с. 75-80. ISSN: 1313-8138.

Радева, Ния (2018) Случай на редупликация в съвременната речева практика. Семантика, форма, произход. - В: Проблеми на устната комуникация. 11. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий". с. 331-343 COBISS.BG-ID - 1274590692

Радева, Ния (2017) За монографията "Пуризмът в епохата на Българското възраждане" Електронно списание LiterNet; бр. 2 https://liternet.bg/publish31/nia-radeva/nadka-nikolova.htm

Радева, Ния (2017) Български език за чужденци. Ниво С1, С2. Уроци № 2, № 6, № 10. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"; Департамент за езково обучение; Уроци № 2, № 6, № 10; с. 27-44; с.103-120; с. 175-190.

Радева, Ния (2017) Личното име Архангел в българската наименувателна практика Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. В. Търново: УИ "Св. св. Крил и Методий", с. 286-294; ISBN 978-619-208-123-2. COBISS.BG-ID - 1284466916

Радева, Ния (2017) Случай на редупликация в съвременната речева практика. Семантика, форма, произход. Единадесета международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация"; 10-11 ноември; Велико Търново

Радева, Ния (2016) Български език за чужденци. Ниво С1, С2. Уроци № 2, № 6, № 10. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"; Департамент за езково обучение; Уроци № 2, № 6, № 10; с. 27-44; с.103-120; с. 175-190.

Радева, Ния (2016) Изпреварващо словообразуване/ формообразувне в съвременния български език. Проблеми на устната комуникация. 10. Част І. Велико Търново; Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"; с. 186-192; ISSN 2367-8712. COBISS.BG-ID - 1280212964

Радева, Ния (2016) Сборник текстове за семинарни занятия по история на българския книжовен език /Втората половина на ХVІІІ н. – 70-те години на ХІХ в./ Велико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 107 с. ISBN 978-619-208-085-3. COBISS.BG-ID 1279792356

Радева, Ния (2015) "Болгарска граматика" на Неофит Рилски сред граматики от 30 - 40-те години на XIX век Международна научна конференция "Паисиеви четения 2015"; 29-31 октомври, Пловдив

Радева, Ния (2015) "Болгарска грамматика" на Неофит Рилски сред граматики от 30-те - 40-те години на ХІХ век Паисиеви четения. Езикознание. Научни трудове. Т. 53, кн. 1, сб. А. Пловдив:УИ "Паисий Хилендарски", с. 97-113. ISSN 0861-0029.

Радева, Ния (2015) Български език за чужденци. Ниво С1, С2 Велико Търново

Радева, Ния (2015) Български език за чужденци. Ниво С1, С2.; Уроци № 2, № 6, № 10 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"; Департамент за езково обучение; Уроци № 2, № 6, № 10; с. 27-44; с.103-120; с. 175-190.

Радева, Ния (2015) Доц. д-р Ралица Цойнска на 75 години. сп. Български език; кн. 3 (2015); с.143-147; ISSN 0005-4283 COBISS.BG-ID - 1272516836

Радева, Ния (2014) Библиография на научните трудове на доц. д-р Ралица Цойнска по случай 75-годишнината ѝ. http://e-nasledstvo.com/index.php/2014-11-21-14-37-22/95-2015-09-28-09-11-43

Радева, Ния (2014) Изпреварващо словообразуване/Формообразуване в съвременния български език Десета международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация". 7-8 ноември, Велико Търново

Радева, Ния (2014) Образцово издание на „История славянобългарска”. (За: Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар.) сп. Език и литература; кн. 1-2 (2014); с.173-175; COBISS.BG-ID - 1266290916

Радева, Ния (2014) Рибният буквар и българските граматики от 30-те години на ХІХ век. сп. Език и литература; кн. 3-4 (2014), с. 48-62 COBISS.BG-ID - 1266392292

Радева, Ния (2014) Цялостно изследване за българските относителни местоимения. (Иван Г. Илиев. Теория на относителността. Българските относителни местоимения – произход развой. Част І и ІІ.) сп. Проглас, кн. 1, с. 189-193; ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID - 1273640164

Радева, Ния (2013) От езика на "История славянобългарска" към езика на нейните преписи. Част I. В. Търново:УИ "Св. св. Крил и Методий", (2013). 138 с. COBISS.BG-ID - 1260486372

Радева, Ния (2013) Преписите на „История славянобългарска” – подход при изследване на езика. „История славянобългарска” и духовният живот през 30-40-те години на ХІХ век. В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 189-215 ISBN - 978-954-524-900-6 COBISS.BG-ID 1260107748

Радева, Ния (2013) Учебна тетрадка за чужденци. Ниво С. Велико Търново, изд. Фабер COBISS.BG-ID 1258332388

Радева, Ния (2012) Белочерковският препис (1843 г.) на „История славянобългарска” и процесите в книжовния български език. сп. Език и литература бр. 3/4, 2012 г. с. 66-84. ISSN 0324-1270 COBISS.BG-ID 1248464868

Радева, Ния (2012) Етюди върху явления от историята на българския език. Велико Търново: Веста (2012), 270 с.; ISBN 978-954-543-040-4. COBISS.BG-ID - 1246608356

Радева, Ния (2012) Кънчо-Стояновият препис (1844 г.) на „История славянобългарска” и неговият език. сп. Проглас. Кн. 2 (2012), с. 21-42, В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" ISSN - 0861-7902 COBISS.BG-ID - 1119668196

Радева, Ния (2011) Кузман Шапкарев и първите стъпки на българската диалектология В: Проф. д-р Върбан Вътов на 70 години. Юбилеен сборник. В. Търново: Унив. изд. „Св.св. Кирил и Методий”, 2011, с. 105-108. ISBN 978-954-524-810-8; COBISS.BG-ID - 1246114788

Радева, Ния (2011) Състав и структура на службите за четвъртък в Октоих І-ІV глас от втората половина на ХV век В: Търновска книжовна школа. Т. 9. (Девети международен симпозиум). В. Търново: Унив. изд. „Св.св. Кирил и Методий”, 2011, с. 487-492. ISBN 954-524-339-2 (T9); COBISS.BG-ID - 1248773860

Радева, Ния (2009) Антропоними, производни от глагола быти, в българската наименователна практика В: Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 9, В. Търново, с. 267-276

Радева, Ния (2006) Мъжки лични имена от Търново (XV-XVII век) В: Научни изследвания в чест и памет на академик Иван Дуриданов. В. Търново, Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006, с. 315-322; ISBN - 978-954-524-530-55; 954-524-530-1 COBISS.BG-ID - 1228413668

Радева, Ния (2004) Езиковедските възгледи на автора и езикът на книгата В: Васил Берон. Археологически и исторически изследвания (в приложение към изданието). В. Търново: Абагар, 2004, с. 353-366. ISBN 954-427-594-0 COBISS.BG-ID - 1043489764

Радева, Ния (2004) Редки съществителни имена и Hapax legomina в старобългарския превод на паренесиса на Ефтим Сирин Принт. изд. Науч. ръководител Ангел Асенов Давидов Рец.: Иван Добрев Добрев, Татяна Димова Славова Библиогр. в края на текста Предложен от Великотърновски унив. "Св. Св. Кирил и Методий" ; Защитен пред СНС по езикознание Утвърден от ВАК с протокол Nо 13-9 COBISS.BG-ID-1262311908

Радева, Ния (2004) Редки съществителни имена и Hapax legomina в старобългарския превод на паренесиса на Ефтим Сирин COBISS.BG-ID 1262311908

Радева, Ния (2004) Словообразувателна синонимия при съществителните имена за лица от мъжки род в Паренесиса на Ефрем Сирин. В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. В. търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2004. с. 190-201. ISBN 954 524 410 0.

Радева, Ния (2002) Съществителни имена със суфикси –таи и –унъ в старобългарския превод на Паренесиса на Ефрем Сирин. В: Търновска книжовна школа. Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. Т. 7. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2002. с. 343-354. ISBN 954-524-339-2 (Т7)

Радева, Ния (2000) За значението на БЕЗМЛЪВИЕ в Паренесиса на Ефрем Сирин. В: Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2000. с. 289-296. ISBN 954-524-224-8.

Радева, Ния (1999) Малък речнк на остарели и редки думи в българския език А-Я. В. Търново: Слово (1999). 204 с. ISBN - 954-439-580-6 COBISS.BG-ID 1034448868

Радева, Ния (1998) Йовковата военна проза и сборникът "Боеве" на Йордан Вълчев Родна реч : литературно списание за ученици. ISSN 0204-5117. - XLI, 5 (1998), с. 12-16 COBISS.BG-ID - 1139150820

Радева, Ния (1997) "Боеве" на Й. Вълчев и Бабеловата баталистична проза Проглас : филологическо списание. ISSN 0861-7902. - VI, 1-2 (1997), с. 96-105 COBISS.BG-ID 1138986980

Радева, Ния (1994) Учебен речник на непознати, чужди и остарели думи в българския език Велико Търново: "Слово", 202 с.

Сашева, Верка (2021) Езиковата кондензация като тенденция в медийния дискурс. /LANGUAGE CONDENSATION AS A TREND IN MEDIA DISCOURSE В: Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 112–125, Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372, doi: 10.47810/BL.68.21.PR.08

Сашева, Верка (2021) За един тип (не)съгласуване в разговорната реч. В: "Проблеми на устната комуникация", кн. 12, 2021 г., Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 105 -116, ISSN 2367-8712 (Print), ISSN 2738-8840 (Online).

Сашева, Верка (2020) За някои лексикални посесивни детерминатори в българския език СЛАВЯНСКИЕ ЭТНОСЫ, ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ . Материалы VI Международной научно-практической конференции, посвящённой 60-летию славистики в Республике Башкортостан (г. Уфа, 25 сентября 2020 г.) УФА – ВЕЛИКО ТЫРНОВО, 2020, Редакционная коллегия: д-р филол. наук, профессор В.Л. Ибрагимова (отв. ред.); д-р филол. наук, профессор Л.А. Киселева (отв. ред.); УДК 81.82 ; ББК 81+81.2 ; С47; с. 112 – 118; ISBN 978-5-7477-5255-9

Сашева, Верка (2020) За правописа на някои граматични термини. Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Отговорен редактор: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, членове на редколегията: доц. д-р Верка Иванова, гл. ас. д-р Велин Петров, гл. ас. д-р Теодора Рабовянова, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020 г., с. 305 - 310. ISBN 978-619-208-211-6. COBISS.BG-ID - 39857672

Сашева, Верка (2019) AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM. СБОРНИК В ЧЕСТ НА ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д.Ф.Н. СТОЯН БУРОВ РЕДКОЛЕГИЯ. Доц. д-р М. Илиева – отг. редактор, доц. д-р В. Сашева Иванова, доц. д-р Вл. Маринов, гл. ас. д-р В. Петров. Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, издателство „ФАБЕР“, 2019, 688 с. В: сп. Български език, кн. 4, 2019, с. 179–184 (Рецензии и обзори), Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372, doi: 10.7546/BL.LXVI.19.04.13

Сашева, Верка (2019) За някои глаголи с дефективна парадигма за лице и число в българския език. AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: Издателство "Фабер" и УИ "Св. св. Кирил и Методий". Отговорен редактор: доц. д-р Мария Илиева, членове на редколегията: доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов, гл. ас. д-р Велин Петров, 2019, с. 237 - 252. ISBN 978-619-208-188-1. COBISS.BG-ID 1289878756

Сашева, Верка (2019) За посесивността и детерминацията в българския език./ABOUT POSSESSIVENESS AND DETERMINATION IN THE BULGARIAN LANGUAGE Научни трудове на Пловдивския университет. Паисиеви четения. Езикознание. Кръгла маса, том 57, кн. 1, СБ. A, 2019, Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, с. 67 – 78, ISSN 0861-0029; COBISS.BG-ID – 1124461540; НРС: ID 2481; https://lib.uni-plovdiv.net/bitstream/handle/123456789/777/2019_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=67

Сашева, Верка (2019) С грижа за родния език. AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Редколегия: доц. д-р Мария Илиева (отг. редактор), доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов, гл. ас. д-р Велин Петров. Велико Търново: Издателство "Фабер" и УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 481-490. ISBN 978-619-208-188-1. COBISS.BG-ID 1289878756. http://www.uni-vt.bg/res/9617/%D0%92%D0%A2%D0%A3_-_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?fbclid=IwAR23Hufi2sZRALc8vJCDJ121NVOy6B9SGEAZoXTIZMmrv_dp6nfVEjQ-kG4 (посещение на 12.07.2019 г.)

Сашева, Верка (2018) За двойновъзвратните глаголи и за двойновъзвратните конструкции в българския език Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis/ Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, том 37, брой 1, с. 37–52, ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print), COBISS.BG-ID - 1277647332, http://journals.uni-vt.bg/studiaphilologica/bul/vol37/iss1/

Сашева, Верка (2018) За някои функции на клитиката "си" в разговорната реч. Проблеми на устната комуникация. Единадесета международна научна конференция 10-11 ноември 2017 г., Велико Търново. Отговорен редактор: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, редакционна колегия: доц. д-р Анелия Петкова, доц. д-р Владислав Маринов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 416-429, ISSN 2367-8712. COBISS.BG-ID 1274590692

Сашева, Верка (2017) Български език за 6. клас. София: Издателска къща "СКОРПИО ВИ" ЕООД. 2017, 173 с. ISBN 978-954-792-741-4. COBISS.BG-ID - 44917000

Сашева, Верка (2017) За възвратността в българския език (О возвратности в болгарском языке). Славянские етносы, языки и культуры в современном мире. Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию филологического факультета БашГУ (г. Уфа, 12 - 13 декабря 2017 г.). Редакционная коллегия: д-р филол. наук. профессор О. П. Касымова (отв. р