Публикации Катедра "Публичноправни науки" / Department of Public Law


Байчев, Илиян (2020) Претеглянето на интересите в процедурите по постановяване на временни мерки пред Съда на Европейския съюз Liber Amicorum в чест на доц. д-р Юлия Захариева. С., Ун. изд. "Св. Климент Охридски", с. 285-303. ISBN: 978-954-07-5051-4

Байчев, Илиян (2019) За целта на временните мерки, постановявани от Съда на Европейския съюз De Jure, 1/2019, стр. 109-113. ISSN: 2367-8410 (Online) ISSN: 1314-2593 (Print)

Байчев, Илиян (2017) Legal education reform in Bulgaria in the context of university autonomy В сб.: "Role of higher education in socio-economic development of the country: global and international experience. Selected papers of the international scientific and practical conference" p. 112-115 ISBN 978-617-689-242-7

Байчев, Илиян (2017) Ролята на Съда на Европейския съюз при формулирането и развитието на принципа на институционалното равновесие "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право" - Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България. стр. 271-279 ISBN: 978-619-208-118-8

Байчев, Илиян (2016) За процедурата по принудително изземване на имот – държавна собственост по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост Сборник в памет на Теодор Пиперков, Велико Търново, Фабер, стр. 296-310 ISBN 978-619-208-072-3

Байчев, Илиян (2015) Принципът на институционалното равновесие и ролята на Съда на ЕС в процедурите по чл. 218 от ДФЕС De Jure, 2/2015, стр. 198-204. ISSN: 2367-8410 (Online) ISSN: 1314-2593 (Print)

Байчев, Илиян (2014) Относно процедурите по продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, по реда на чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост Сборник с доклади от Международната научна конференция в чест на 50-годишнината на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-971-6

Байчев, Илиян (2011) Алманах на Юридическия факултет при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” 1991-2011. (съставител, автор на представящите текстове, в съавторство) Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” ISBN 978-954-524-784-2

Видин, Благой (2020) Международно право С., Сиела, 2020, 368 стр.

Видин, Благой (2018) Актуална уредба на европейската система за предоставяне на убежище. Годишник на Департамент Право. Година Шеста, София, НБУ, 2018, 118-135. ISSN: 1314-8087

Видин, Благой (2017) Общите принципи на правото в международното право. Годишник на Департамент Право 2016. София, НБУ, 2017, 142-151. ISSN: 1314-8087

Видин, Благой (2016) Съотношение на вътрешно и международно право съгласно българското законодателство. Сб. Годишник на департамент "Право" 2015, София: НБУ, 2016 г., 8-17. ISSN 1310-9472

Видин, Благой (2014) Правото на убежище, актуални въпроси. Сб. Доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ Васил Левски. Велико Търново: Нац. военен унив. "Васил Левски", 2014, 103-111. ISSN 1314-1937

Видин, Благой (2012) Понятие за мироопазващи операции на ООН. Сб. Европейското бъдеще на България, правни аспекти. Доклади от научна конференция. София: Издателски комплекс УНСС, 2012, 18-30. ISBN 978-954-644-434-9

Видин, Благой (2010) Международноправен режим на употребата на сила. София: Авангард Прима, 2010, 210 стр. ISBN 978-954-323-665-7

Видин, Благой (2010) Убежището в международното право. София: Авангард прима, 2010, 216 стр. ISBN 978-954-323-693-0

Видин, Благой (2007) Конституцията за Европа – радикален скок или осъзната еволюция? Сб. Конституцията за Европа и националните конституции., София: Унив. издателство "Св. Климент Охридски", 2007, 331-350. ISBN 9789540726274

Видин, Благой (2003) Конституцията и международните договори Сб. Конституцията, международните договори и присъединяването на Република България към НАТО, София: Горекс прес, 2003, 30-37. ISBN 954-616-113-6

Видин, Благой (2001) Международен механизъм на санкциите, налагани от Съвета за сигурност на ООН. Сб: Ембарго и международно право. София, 2001, 20-36. ISBN 954-8214-53-9

Видин, Благой (2001) Международни отношения. Международно право. Дипломация. [Кратка енциклопедия] София: Сиела, 2001, 352 стр. ISBN 954-649-420-8

Видин, Благой (2000) Система на ООН за поддържане на международния мир, мироопазващи операции и употреба на сила. Списание "Съвременно право", 2000, № 6, 44-56. ISSN: 0861-18-15

Видин, Благой (1999) Международно публично право. Обща част. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски" и др., 1999. 316 стр. ISBN 954-638-066-0

Видин, Благой (1996) Проблеми на промулгацията на международните договори. Списание "Съвременно право", 1996, № 1, 41-50. ISSN: 0861-18-15

Видин, Благой (1995) Международноправна уредба на правата на човека и механизъм за нейното прилагане. Списание "Ново време", 1995, № 4-5, 107-118. ISSN 0323-9055

Видин, Благой (1994) Конституциите по света: Швейцария, Австрия, Япония, Холандия, Португалия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1994, 330 стр. ISBN: 954-07-0447-2

Видин, Благой (1993) Права на човека. Международноправни актове. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1993, 213 стр. ISBN 954-07-0104-X

Динева-Карабаджакова, Росица (2018) По някои въпроси на юридическата глотогенеза Сборник доклади от международна кръгла маса. 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция. Велико. Търново: Фабер, 2018, с. 223-239, ISBN 978-619-00-0816-3, COBISS.BG-ID 1287398628.

Динева-Карабаджакова, Росица (2018) Юридическият терминологичен неологизъм "джендър" в Истанбулската конвенция De jure, 2018, № 1, с. 56-68, ISSN 1314-2593, COBISS.BG-ID 1282752228.

Динева-Карабаджакова, Росица (2016) Правна норма и езикова норма. De jure, 2016, № 2, с. 175-186, ISSN 1314-2593, COBISS.BG-ID 1282752228.

Динева-Карабаджакова, Росица (2003) Съвременна българска енциклопедия А-Я. По идея и с ред. на Иван Габеров. Велико Търново: Габеров, 2003, 1434 с., ISBN 954-9607-81-X, COBISS.BG-ID 1041876964. Велико Търново

Иванова, Йоана (2020) За някои аспекти на администратитивноправния режим на извънредното положение и допустимото ограничаване на права Списание "DE JURE"

Киров, Пламен (2018) Референдумът - начин на употреба, Конституционни изследвания том:Конституционни изследвания 2016 г. 70 години република, редактор/и:проф. д-р Пламен Киров, издателство:Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2018, стр.26-49, ISBN:978-954-07-4556-5 том:Конституционни изследвания 2016 г. 70 години република, редактор/и:проф. д-р Пламен Киров, издателство:Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2018, стр.26-49, ISBN:978-954-07-4556-5

Киров, Пламен (2018) За достойнствата на пряката демокрация De Jure, том:9 (2018), брой:2, 2018, стр.125-134, ISSN (print):1314-2593 , ISSN (online):2367-8410

Киров, Пламен (2018) Политическа легитимация и контрол при пряката и представителната демокрация, Юридически свят, брой:2, 2018, стр.11-28, ISSN (print):1311-3488 Юридически свят, брой:2, 2018, стр.11-28, ISSN (print):1311-3488

Киров, Пламен (2017) Еволюцията на конституционните принципи Еволюцията на конституционните принципи. – В: Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право. [Сборник с доклади от юбилейна междунар. научна конф. „25 години юридически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България“]. Велико Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, 15-29. ISBN 978-619-208-118-8

Киров, Пламен (2017) Ефектите и дефектите на една конституционна процедура Конституционноправни изследвания, том:25 години демократична трасформация – проекции върху конституционната система, брой: 2014-2015, редактор: Пламен Киров, издателство:Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2017, стр.70-97; ISBN 978-954-07-4298

Киров, Пламен (2017) За задължителното избирателно право DE JURE, том:14, брой:1, 2017, стр.12-20,. ISSN: 2367-8410 (Online)

Киров, Пламен (2017) Политически реформи и избирателни системи De Jure, том:8, брой:2, 2017, стр.143-151, ISSN: 2367-8410 (Online)

Киров, Пламен (2017) Политически реформи и избирателни системи De Jure, брой:2, 2017, стр.143-151, ISSN: 1314-2593 (Print)

Киров, Пламен (2017) Служебно ли е служебното правителство и на кого служи то? Конституционноправни изследвания, том:25 години демократична трасформация – проекции върху конституционната система, брой:2014-2015, редактор/и:Пламен Киров, издателство:Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2017, стр.307-337. ISBN 978-954-07-4298-4

Киров, Пламен (2015) Конституиране на представителното управление в България Сиела, 2015. – 566 с. ISBN 978-954-28-1661-4; COBISS.BG-ID 1270682852 - 2015 г.

Киров, Пламен (2014) Върху правото на мнение. Конституционни изследвания 2012-2013, том:Конституционноправна защита на основните права и свободи, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.40-59. ISBN 978-954-07-3786-7, COBISS.BG-ID 1269043684 - 2014

Киров, Пламен (2014) Демократични стандарти за функциониране на избирателните системи. Tом:20 години от приемането на Четвъртата българска конституция. Конституционен консенсус и конституционни конфликти, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.207-234 - 2014,ISBN 978-954-07-3785-0 39

Киров, Пламен (2014) За допустимите граници на разширяването на избирателното право. Конституционни изследвания 2012-2013, том:Конституционноправна защита на основните права и свободи, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр. 387-409. ISBN 978-954-07-3786-7

Киров, Пламен (2014) Законодателни уредби на избирателното право на гражданите В: Сборник „135 години от приемането на Търновската конституция“. София: Сиби, 2014, с. 345-358. ISBN 978-954-730-891-6; COBISS.BG-ID 1266300388 - 2014

Киров, Пламен (2014) Конституционнa недопустимост на дискриминацията. Конституционни изследвания 2012-2013, том:Конституционноправна защита на основните права и свободи, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр. 221-240, ISBN 978-954-07-3786-7

Киров, Пламен (2014) Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти Съставителство и предговор: Пламен Киров., С., Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2014, 608 с. ISBN 978-954-07-3785-0

Киров, Пламен (2014) Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи Съставителство и предговор: Пламен Киров., С., Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2014. 606 с. ISBN 978-954-07-3786-7

Киров, Пламен (2014) Конституционноправни проблеми на електронното гласуване. онституционни изследвания 2010-2011, том:20 години от приемането на Четвъртата българска конституция. Конституционен консенсус и конституционни конфликти, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.13-33, ISBN 978-954-07-3785-0

Киров, Пламен (2014) Особености на парламентарното управление в България De Jure, брой:2, 2014, стр.15-23. ISSN: 1314-2593 (Print)

Киров, Пламен (2014) Принцип за уседналост в контекста на скритата ревизия на Конституцията. В: Конституционни изследвания 2010–2011 г.: двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти. Състав. Пламен Киров. София: УИ „Св. Климент Охридски", 2014, с. 423-443. ISBN 978-954-07-3785-0; COBISS.BG-ID 1269043940 - 2014

Киров, Пламен (2013) Дефекти в съвременното представително управление. В: Сб. Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Т. 1. Съставит. и предговор Пламен Киров. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2010, с. 45-64. ISBN 978-954-07-3048-6; COBISS.BG-ID 1236689636 - 2010

Киров, Пламен (2013) Съвременни предизвикателства пред плуралистичната демокрация В: Сб. Ние в науката и науката в нас: в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2013, с. 522-538. ISBN 978-954-400-982-3; COBISS.BG-ID 1262622436 - 2013

Киров, Пламен (2011) За вота на недоверие и вота на доверие към Правителството в българския конституционен модел. В: Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България. Материали от научна конференция. София: Софи-Р, 2011, с. 282-299. ISBN 978-954-961560-9; COBISS.BG-ID 1238804964 - 2011

Киров, Пламен (2010) Рационализиране на българската избирателна система. В: Сб. Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Т. 1. Съставит. и предговор Пламен Киров. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2010, с. 45-64. ISBN 978-954-07-3048-6; COBISS.BG-ID 1236689636 - 2010

Киров, Пламен (2010) Конституционен съд. Юриспруденция 1997-2006 С., Институт Отворено общество, 2010. 880 с. (В съавторство; авт.: Раздел ІІ).

Киров, Пламен (2010) Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм (Том 1). Съставителство и предговор: Пламен Киров., С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010, 278 с. ISBN 978-954-07-3048-6 (т.1)

Киров, Пламен (2010) Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм (Том 2) Съставителство и предговор: Пламен Киров. С., Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2010, 328 с., ISBN 978-954-07-3073-8.

Киров, Пламен (2010) Съвременни предизвикателства към представителното управление Сборник „Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм“, том 2,

Киров, Пламен (2010) Съвременни предизвикателства към представителното управление Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, брой:2, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010, стр.77-97. ISBN 978-954-07-3073-8 29

Киров, Пламен (2009) 130 години български конституционализъм - проблеми и тенденции (Том 1). Науч. ред. и въведение: Пламен Киров. [Материали от научна конф. на СУ „Св. Климент Охридски“ ]. Т. 1. С., Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2009, 292 с., ISBN 978-954-07-28-45-2

Киров, Пламен (2009) 130 години български конституционализъм - проблеми и тенденции (Том 2). Науч. ред. и въведение: Пламен Киров. [Материали от научна конф. на СУ „Св. Климент Охридски“ ]. Т. 2. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, 320 с., ISBN 978-954-07-2851-3.

Киров, Пламен (2009) Класическият дебат за политическото представителство и критериите за оценка на избирателната система 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции. [Материали от научна конф. на СУ „Св. Климент Охридски“ ]. Т. 1. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, 55-74. (Науч. ред. и въведение: …), ISBN 978-954-07-28-45-2.

Киров, Пламен (2009) Концепцията за пропорционалното представителство 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции. Т. 2. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, 67–92. (Науч. ред.: …), ISBN 978-954-07-2851-3.

Киров, Пламен (2006) Президентската институция - проблеми и предизвикателства България в Европейския съюз. C., 2006, 27-52, – В: България в Европейския съюз. Cофия: ГорексПрес, ([С.: Вулкан]), Фондация Фридрихт Еберт, 2006, с. 27-52. ISBN 978-954-616-171-0; COBISS.BG-ID 1242679780 - 2006

Киров, Пламен (2004) Президентът в българския конституционен модел С., Сиби, 2004. 320 с. ISBN 954-730-201-9

Киров, Пламен (2004) Търновската конституция и демократичната държавност В: 125 години от приемането на Търновската конституция. [Сборник с доклади от научна конф. на бълг. и руски юристи, проведена в гр. Велико Търново, 14-16.ІV.2004 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски и Българо-руски юрид. клуб, 2004, 163-169. Също и на рус. ез., 163-169.

Киров, Пламен (2003) Външнополитическите правомощия на президента според Конституцията на Република България Конституция, външна политика и европейско конституционно пространство. С., 2003, 29-45.

Киров, Пламен (2003) Законодателна реформа и ратификация на Договора за присъединяване на Република България към НАТО Конституцията, международните договори и присъединяването на Република България към НАТО. С., 2003, 46-52. (Състав. и ред.: Ев. Танчев, Ем. Константинов).

Киров, Пламен (2002) Конституционни закони и конституционни промени Право и политика - предизвикателства на прехода, 2002, стр.36-56.

Киров, Пламен (2002) Представително управление и избирателни системи Съвременно право, брой:6, 2002, стр.17-29, ISSN 0861-1815.

Киров, Пламен (1999) Конституция на Република България. [Коментар] Конституция на Република България. [Коментар]. С., Сиела, 1999. 432 с. (В съавторство; авт.: Гл. І, чл. 10; Гл. ІІ, чл. 28-36 и чл. 42 и Гл. ІХ).

Киров, Пламен (1999) Ролята на парламентарните комисии в отношенията Парламент - Правителство Парламентарна демокрация, брой:6, 1999, стр.4-12

Киров, Пламен (1998) Избирателно право Основни права на човека и гражданина, 1998, стр.79-98

Киров, Пламен (1998) Изменения в Конституцията на Република България от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз Изменения на Конституцията на Републиката от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз. С., Фенея, 1998, 208 с. (Съавт. на сборника и съавт. на изсл.: Е. Танчев, Ю. Захариева; авт.: Гл. III, § 1, 2, 5), с.95-102.

Киров, Пламен (1998) Принципи на избирателната система Съвременно право, брой:4, 1998, стр.53-63, ISSN 0861-1815.

Киров, Пламен (1998) Функции на избирателната система Съвременно право, брой:5, 1998, стр.44-55, ISSN 0861-1815.

Киров, Пламен (1996) Избирателна система - в търсене на съгласието Конституцията и демократичните промени в България. С., 1996, 48-58.

Киров, Пламен (1996) Избирателна система и политическа стабилност Съвременно право, брой 2, 1996, стр. 33-42, ISSN 0861-1815.

Киров, Пламен (1994) Конституциите по света - Швейцария, Австрия, Япония, Холандия, Португалия. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1994. 332 с. (Състав.: Н. Неновски, Г. Близнашки, Ев. Танчев, …; превод: Е. Михайлова и др.). ISBN 954-07-0447-2

Киров, Пламен (1994) Парламентарен контрол

Киров, Пламен (1992) Испания: Конституция и публичноправно законодателство С., Век 22, 1992. 274 с. (Състав.: Н. Неновски, Г. Близнашки, …; ред.: Г. Близнашки; превод от исп.: Т. Липова и др.). (Сер. Алианс). ISBN 954-416-028-0

Киров, Пламен (1991) Избори `91 Избори `91. Анализи. Варна, Нар. дело ООД, 1991. 60 с.

Киров, Пламен (1991) Общественото самоуправление В: Организациите в социалист. общество. [Х международна школа на младите учени в Приморско, 1989 г.]. С., 1991, 44-50.

Киров, Пламен (1990) Конституциите: САЩ, Република Италия, ФРГ, Република Франция, Република Гърция, Кралство Испания, Федерална република Бразилия Конституциите: САЩ, Република Италия, ФРГ, Република Франция, Република Гърция, Кралство Испания, Федерална република Бразилия [Сборник]. С., Век 22, 1990. 418 с. (Състав.: ..., Е. Танчев, Г. Близнашки; отг. ред.: Г. Близнашки; превод: Н. Иванов и др.). (Сер. Алианс).

Костов, Станислав (2020) Възражението за незаконосъобразност по чл. 277 ДФЕС В: Костов, С, И. Стойнев, Х. Христев (ред.) Liber Amicorum в чест на доц. д-р. Юлия Захариева. С: УИ „Св. Климент Охридски“, ISBN 978-954-07-5051-4, 2020, 251-283

Костов, Станислав (2019) The Decisions of the European Court of Justice as a Source of Law В: Огнянова, Н. (съст.) Юбилеен сборник 20 години Катедра "Европеистика". С: Университетско издателство "Св. Климент Охридски". ISBN 978-954-07-4714-9, pp. 165-199

Костов, Станислав (2019) Необвързващият характер на задължителното тълкуване на върховните съдилища при противоречие с правото на ЕС В: Петров, В.Л., В. Токушев (съст.). Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков. С: Университетско издателство Св. Климент Охридски", 2019, 443-453

Костов, Станислав (2019) Част трета: Околна среда В: Янкулова, С. (ред.) Административните съдилища и правото на ЕС. Част III. С: Национален институт на правосъдието, 2019, 523 с., ISBN 978-954-9419-30-6

Костов, Станислав (2018) Основанието за допускане до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2, предложение второ ГПК: материалноправен или процесуалноправен въпрос, решен в противоречие с акт на Съда на Европейския съюз сп. Европейски правен преглед, т. XXI, с. 23-47. Публикувана и в Костов, И. (съст.) 100 години от рождението на професор Борис Яновски. Сборник статии. С: УИ "Св. Климент Охридски", ISBN: 978-954-07-4913-6, 2019, 238-262

Костов, Станислав (2018) Преки производства пред Съда на Европейския съюз В: Арабаджиев, А., С. Костов, А. Корнезов, Ж. Попова, Е. Танчев. Националните съдилища и правото на ЕС. Част I. С: Национален институт на правосъдието, 2018, 511 с., ISBN 978-954-9419-24-5

Костов, Станислав (2018) Съдебен контрол над усвояването на средствата от структурните и инвестиционните фондове на ЕС сп. Адвокатски преглед, бр. 9/2018, с. 26-41

Костов, Станислав (2017) Договори за ЕС. Съдебна практика 4 изд.: съставителство, въведение, препращания, анотиращи бележки, подбор на съдебната практика, информационно приложение, С: Сиби, 2017, 900 с., ISBN 978-619-226-037-8

Костов, Станислав (2017) Извъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите членки С: Сиби, 2017, 432 стр., ISBN 978-619-226-028-6

Костов, Станислав (2014) Предизвикателствата пред Съда на Европейския съюз В: Шикова, И., Т. Калейнска, М. Велева-Ефтимова, К. Симеонов (ред.). Европейският съюз на кръстопът. С: СУ „Св. Климент Охридски“ и Фондация „Ханс Зайдел“, 2014, ISBN 978-954-8702-30-0, 70-76

Костов, Станислав (2014) Силата на пресъдено нещо на националното съдебно решение и правото на Европейския съюз сп. Юридически свят, № 1/2014, 74-93

Костов, Станислав (2014) Шазал, Ж.-П., С. Висант. Прехвърлянето на собственост чрез облигационно действие в гражданския кодекс, сп. Юридически свят, № 2, 2014, 85-119

Костов, Станислав (2013) Българските преюдициални запитвания (2007-2012). Част I С: Национален институт на правосъдието, 2013 г., 383 с., ISBN 978-954-9419-08-5

Костов, Станислав (2013) Българските преюдициални запитвания (2007-2012). Част II С: Национален институт на правосъдието, 2013 г., 429 с., ISBN 978-954-9419-09-2

Костов, Станислав (2013) Договори за ЕС. Съдебна практика 3 изд.: съставителство, въведение, препращания, анотиращи бележки, подбор на съдебната практика, информационно приложение, С: Сиби, 2013, 888 с., ISBN 978-954-730-848-0

Костов, Станислав (2013) Компетентността на Европейския съюз и прилагането на правото на ЕС от националните съдилища С: Национален институт на правосъдието, 2013, 95 с., ISBN 978-954-9419-07-8

Костов, Станислав (2013) Правната квалификация на иска за обезщетяване на вреди, причинени от държавата в нарушение на правото на Европейския съюз сп. Адвокатски преглед, № 10/ 2013, 11-23

Костов, Станислав (2012) Как ни защитава Европейският омбудсман В: Шикова, И. (ред.). Аз съм гражданин на Европейския съюз. Учебно помагало, С: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 164-174, ISBN 978-954-07-3392-0

Костов, Станислав (2012) Как функционира Съдът на Европейския съюз Във: Шикова, И. (ред.). Аз съм гражданин на Европейския съюз. Учебно помагало, С: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 153-163, ISBN 978-954-07-3392-0

Костов, Станислав (2012) Конституционният съд и преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз сп. Юридически свят, № 2/2012, 11-34

Костов, Станислав (2012) Макбрайд, Дж. Правата на човека и наказателният процес. Практиката на Европейския съд по правата на човека Полина Русинова, преводач, Диляна Гитева, преводач, София Разбойникова, преводач, Динко Кънчев, преводач, Станислав Костов, преводач, Ивайло Костов, преводач, Анна Гаврилова-Анчева, редактор на превода, Николай Руневски, преводач, С: Съвет на Европа, Фондация Български адвокати за правата на човека,398 с., ISBN 978-954-8094-19-1

Костов, Станислав (2011) Актовете на Съда на Европейския съюз. Правни последици С: Сиби, 2011, 370 с., ISBN 978-954-730-716-2

Костов, Станислав (2009) Договори за ЕС, Съдебна практика 2 изд.: съставителство, въведение, препращания, анотиращи бележки, подбор на съдебната практика, информационно приложение, С: Сиби, 2009, 923 с., ISBN 978-954-730-626-4

Костов, Станислав (2008) Някои проблеми в уредбата на преюдициалните запитвания в Гражданския процесуален кодекс В: Стойчева, М. (съст.), Европейски перспективи. Десет години специалност „Европеистика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, С., 2008 г., ISBN 978-954-07-2762-2, с. 84-100. Препечатана в сп. Търговско право, № 5/2008, ISBN 0861-6892, 25-43

Костов, Станислав (2007) Взаимодействие между Съда на Европейските общности и националните съдилища В: Шикова, И. (ред.) Заедно в Европа, изд. Представителство на Европейската комисия в България, 2007, ISBN-13: 978-92-79-07684-8, 104-113.

Костов, Станислав (2007) Договор за ЕО. Договор за ЕС. Съдебна практика 1 изд.: съставителство, въведение, препращания, анотиращи бележки, подбор и превод на съдебната практика, указатели. С: Сиби, 2007, 607 с., ISBN 978-954-730-461-1

Костов, Станислав (2007) Производство за обезщетяване на вреди, причинени от Eвропейската общност. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 9/2007, 43-51

Костов, Станислав (2007) Производство за отмяна на незаконосъобразни актове на институциите на ЕО. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 6/2007, 44-52

Костов, Станислав (2007) Производство за преюдициални заключения. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 4/2007, 33-41

Костов, Станислав (2007) Производство за установяване на нарушения на Договора за създаване на Европейската общност. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 5/2007, 40-49

Костов, Станислав (2007) Производство за установяване на противоправно бездействие на институциите на Европейската общност. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 7/2007, 39-43

Костов, Станислав (2006) За отговорността на държавата за вреди, причинени от съдебни решения сп. Търговско право, № 2/2006, ISSN 0861-6892, 67-91

Костов, Станислав (2006) Понятието „юрисдикция на държава-член” в производството по чл. 234 от Договора за създаване на Европейската общност сп. Търговско право, № 5/2006, ISSN 0861-6892, 81-113

Костов, Станислав (2005) Механизми за защита на основните права в Европейските общности и Европейския съюз сп. Права на човека, 2/2005, ISSN 1311-9516, 5-38

Кучев, Юрий (2016) Проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС.,В: Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз. [Доклади от международна научно-приложна конференция., проведена през ноември 2016 г. в гр. София]. София, Университетско издателство, Св. Кл. Охридски, 2016,ISBN 978-954-07-4203-8, COBISS.BG-ID 1277675236 В: Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз. [Доклади от международна научно-приложна конф., проведена през ноември 2016 г. в гр. София]. София, Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2016,ISBN 978-954-07-4203-8

Кучев, Юрий (2014) Доклад на Научна конференция „135 години български парламентаризъм”, организирана от Народното събрание, Историческия факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и юридическите факултети на Великотърновския университет и Софийския университет Научна конференция

Кучев, Юрий (2013) Реализация на имуществената отчетническа отговорност по реда на ГПК, „Римско и съвременно публично право”, (Сборник статии и доклади от Международна ннаучна конференция, организирана от ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски" и проведена на 21 май 2012г.),София Университетско издателство. Св. Кл.Охридски, 2013, (Състав. и предг.: М. Новкиришка - Стоянова,, ... М. Карагьозова-Финкова) , ISBN 978-954-07-3477-4, COBISS.BG-ID 1260479972 „Римско и съвременно публично право”, (Сборник статии и доклади от Международна ннаучна конференция, организирана от ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски" и проведена на 21 май 2012г.),С., Унив. изд. Св. Кл.Охридски, 2013, (Състав. и предг.: М. Новкиришка - Стоянова,, ... М. Карагьозова-Финкова) , ISBN 978-954-07-3477-4

Кучев, Юрий (2010) Държавен финансов контрол. Организация, обект, субекти и реализация на имуществената отговорност, София, ЛиСтра, 2010, 252 с.,COBISS.BG-ID 1288141796 София, ЛиСтра, 2010, 252 с., COBISS.BG-ID 1288141796

Кучев, Юрий (2004) Финансово право. [4. прераб. и доп. изд.].София, ЛиСтра, 2004. 452 с., COBISS.BG-ID1288370660 София, ЛиСтра, 2004. 452 с.

Кучев, Юрий (2002) Автономия на данъчното право, ЛиСтра, София, 2002,, с. 223 Рецензирано, COBISS.BG-ID 1038848740 ЛиСтра, София, 2002,, с. 223 Рецензирано, COBISS.BG-ID 1038848740

Кучев, Юрий (2002) Промените във финансовия контрол София, Делова седмица, брой:2, 2002

Кучев, Юрий (1999) Правната система и автономията на данъчното право Право и икономика, брой:5, 1999

Кучев, Юрий (1999) Процесуална автономия на данъчното право, Административно правосъдие, брой:5, 1999, ISSN 0861-5268, COBISS.BG-ID 1120590052 Административно правосъдие, брой:5, 1999, ISSN 0861-5268, COBISS.BG-ID 1120590052

Кучев, Юрий (1997) Данъчно право, Изд. авт., 1997. 284 с. (Съавт.: Ст. Кучев; авт.: Гл. VІ)., COBISS.BG-ID 1030691300 Изд. авт., 1997. 284 с. (Съавт.: Ст. Кучев; авт.: Гл. VІ)., COBISS.BG-ID 1030691300

Кучев, Юрий (1997) Учебно помагало по данъчно право. [За студенти-юристи].София, Изд. авт., 1997. 100 с. (Съавт.: Ст. Кучев; авт.: Гл. ІІІ; Гл. ІV, Т. 1 И 4; Гл. V; Гл. VІІІ, т. 1 и Гл. ІХ, т. 4)., COBISS.BG-ID 1030691556 София, Изд. авт., 1997. 100 с. (Съавт.: Ст. Кучев; авт.: Гл. ІІІ; Гл. ІV, Т. 1 И 4; Гл. V; Гл. VІІІ, т. 1 и Гл. ІХ, т. 4)., COBISS.BG-ID 1030691556

Ламбева-Стефанова, Милка (2019) Aдминистративно наказване в областта на обществените поръчки. - DE JURE, 2019, № 1, с. 69-75. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Ламбева-Стефанова, Милка (2018) Разходване на публични средства в Следосвобожденска България. Сб. доклади от международна кръгла маса "140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция", Велико Търново, 19 април 2018 г. Велико Търново: Фабер, 2018, с.175-190. ISBN 978-619-00-0816-3

Ламбева-Стефанова, Милка (2017) Правна уредба на обществените поръчки в Европейския съюз. Директива 2004/18/ЕО и 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. - DE JURE, 2017, № 1, с. 63-70. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Ламбева-Стефанова, Милка (2017) Принципът на правовата държава през призмата на Закона за обществените поръчки. Сб. от Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право". 25 години Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и 25 години от приемане на Конституцията на Република България, Велико Търново, 6-7 октомври 2016 г. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.290-302. ISBN 978-619-208-118-8

Ламбева-Стефанова, Милка (2016) Изменение и унищожаемост на договора за обществени поръчки съгласно българския Закон за обществени поръчки. - Развитие правового регулирования в XXI веке: тенденций и переспективы. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 140-летию НИУ«БелГУ» сборник 1, Белгород, 20-21 октомври 2016 г. Белгород: ООО «ГиК», 2016, с. 262-267. ISBN 978-5-906520-70-8

Ламбева-Стефанова, Милка (2016) Кратка характеристика на новия закон за обществените поръчки. - Право и государство в современном мире: состояние, проблемы, тенденции развития. Материалы международной научно-теоретической конференции – III Международные „Мальцевские чтения“ – памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, члена-корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора Мальцева Геннадия Васильевича, Белгород, 21-21 април 2016 г. Белгород: ООО «ГиК», 2016, с. 262-270. ISBN 978-5-906520-56-2

Ламбева-Стефанова, Милка (2016) Новият закон за обществените поръчки. - DE JURE, 2016, № 1, с. 39-45. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Ламбева-Стефанова, Милка (2016) Обжалване на решенията, действията и бездействията на възложителите на обществени поръчки по реда на ЗОП. Научни трудове на Института за държавата и правото. Сб. доклади от шеста национална конференция на докторантите в областта на правните науки. София, 2016 г.: Българска академия на науките. Институт за държавата и правото, 2016, с. 73 - 83. ISSN 1314-6459

Ламбева-Стефанова, Милка (2016) Характеристика на договора за обществена поръчка. - DE JURE, 2016, № 2, с. 161-167. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Ламбева-Стефанова, Милка (2015) За някои специфики на изпълнението по реда на АПК. Изпълнение на заместими задължения. - DE JURE, 2015, № 2, с. 219-225. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Ламбева-Стефанова, Милка (2015) За погасителната давност в изпълнителния процес по АПК. Кратък анализ на съдебната практика. - DE JURE, 2015, № 1, с. 90-100. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Ламбева-Стефанова, Милка (2015) Изпълнение на незаместими задължения по реда на АПК. Научни трудове на Института за държавата и правото. Сб. Доклади от пета национална конференция на докторантите в областта на правните науки. София , 2015г.: Българска академия на науките. Институт за държавата и правото, 2015, с. 57 - 65. ISSN 1314-6459

Лупова-Ангелова, Калина (2020) Изпълнение на наказателните постановления във Финансовото право, 50 години Закон за административните нарушения и наказания - история, традиции, бъдеще, С. 2020, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", ISBN 978-954-07-4975-4, COBISS. BG-ID - 42137608, с.352-365 Сборник - 50 години Закон за административните нарушения и наказания - история, традиции, бъдеще, С. 2020, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", ISBN 978-954-07-4975-4, с.352-365

Лупова-Ангелова, Калина (2018) Обезпечително производство на публични вземания , Сборник доклади от Кръгла маса на тема: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз, В. Търново 12.12.2017г., Фабер, 2018, с. 103-118, ISBN 978-619-00-0788-3, COBISS.BG-ID 1286608356 Сборник доклади от Кръгла маса на тема: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз, В. Търново 12.12.2017г., Фабер, 2018, с. 103-118, ISBN 978-619-00-0788-3, COBISS.BG-ID 1286608356

Лупова-Ангелова, Калина (2018) Развитие на принудителното изпълнение в следосвобожденска България,Сборник доклади от международна кръгла маса- 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция, В. Търново, Фабер, 2018,с. 149-163,ISBN 978-619-00-0816-3, COBISS.BG-ID 1287398628 Сборник доклади от международна кръгла маса- 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция, В. Търново, Фабер, 2018,с. 149-163,ISBN 978-619-00-0816-3COBISS.BG-ID 1287398628

Лупова-Ангелова, Калина (2017) Имуществото на длъжника, като обект на принудително изпълнение по ДОПК,Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право" 25 години Юридически факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" и 25 години от приемането на Конституцията на Р България, Велико Търново, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2017, с. 211-223, ISBN 978-619-208-118-8, COBISS.BG-ID 1284480228 Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право" 25 години Юридически факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" и 25 години от приемането на Конституцията на Р България, Велико Търново, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2017, с. 211-223, ISBN 978-619-208-118-8, COBISS.BG-ID 1284480228

Лупова-Ангелова, Калина (2016) Принципи на принудителното изпълнение на публични вземания, Сборник Научни изследвания в памет на Теодор Пиперков, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2016, Фабер, с.302-310, ISBN 978-619-208-072-3, COBISS.BG-ID 1279817444 Сборник Научни изследвания в памет на Теодор Пиперков, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2016, Фабер, с.302-310, ISBN 978-619-208-072-3, COBISS.BG-ID 1279817444

Лупова-Ангелова, Калина (2015) Защита срещу принудително изпълнение на публични вземания, De Jure, УИ „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново 1/2015/10, ISSN 1314-2593, online ISSN 236798410, COBISS.BG-ID 1234383332 De Jure, УИ „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново 1/2015/10, ISSN 1314-2593, online ISSN 236798410, COBISS.BG-ID 1234383332

Лупова-Ангелова, Калина (2005) Обезпечителни мерки в производството по принудително изпълнение на публични държавни вземания, Юбилеен сборник, „Приносът на Историко-юридическият факултет за развитието на българското образование”, Междуранодна научно -практическа конференция ВТУ„Св. св. и Методий” и Икономически институт на БАН, София , ГорексПрес, 2004, 387- 393, ISBN 954-616-139-Х Юбилеен сборник, „Приносът на Историко-юридическият факултет за развитието на българското образование”, Междуранодна научно -практическа конференция ВТУ„Св. св. и Методий” и Икономически институт на БАН, София , ГорексПрес, 2004, 387- 393, ISBN 954-616-139-Х

Лупова-Ангелова, Калина (2002) Правни акценти на производството по принудително изпълнение на публични държавни вземания,Юбилеен сборник България в Началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация, В. Търново, Фабер, 2002, с. 198 -202, ISBN 954-775-122-0, COBISS.BG-ID 1039885540 Юбилеен сборник България в Началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация, В. Търново, Фабер, 2002, с. 198 -202, ISBN 954-775-122-0, COBISS.BG-ID 1039885540

Лупова-Ангелова, Калина (0) Принудително изпълнение на публични вземания

Орманджиев, Христо (2021) Нормативна основа на конституционната жалба в Германия Сборник от научна конференция но тема – „Конституционни изследвания – 2018”, „Актуални тенденции в демократичния конституционализъм”, София, 2021 г

Орманджиев, Христо (2020) Конституционните функции на омбудсмана - извънсъдебен способ за защита правата на гражданите. Издателство "Фабер" - Велико Търново, 2020, ISBN 978-619-00-1244

Орманджиев, Христо (2019) За правото по чл. 43 от Конституцията като част от принципа на политическия плурализъм Сборник от научна конференция но тема – „Модерният свят на българина, Търновската конституция от 1879 година, Велико Търново, 2019 г., Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”,

Орманджиев, Христо (2018) Правен статус на поданиците в Търновската Конституция. Сборник доклади от международна кръгла маса "140 годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската Конституция", В. Търново, "Фабер",2018, стр. 164-174, ISBN 978-619-00-0816-3

Орманджиев, Христо (2017) За някои специализирани омбудсмани в Република България като способ за защита правата на гражданите. Сборник от международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право" , посветена на 25 години Юридически факултет на ВТУ "Св.св.Кирил и Методий" и 25 години от приемане на Конституцията на Република България, 2018, Унив. изд. "Св.св. Кирил и Методий, стр. 200-210, ISBN 978-619-208-118-8

Орманджиев, Христо (2017) Сезирането на Конституционния съд – текуши решения и бъдещи перспективи - Сборник от научна конференция но тема – „Конституционни изследвания – 2017”, „Постдемократичният конституционализъм”, София, 2021 г., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, ISBN 978-954-07-5179-5, стр. 162-173;

Орманджиев, Христо (2016) За някои специализирани омбудсмани в Република България като способ за защита правата на гражданите Сборник от Юбилейна международна научна конференция по случай 25-годишнината на ЮФ на тема „ Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право”,проведена на 06-07.10.2016 г., стр 200-210, ISBN 978-619-208-118-8;

Орманджиев, Христо (2016) Омбудсманът и медиацията като способи за осъществяване а посредничество Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков, стр.283-295, ISBN 978-619-208-072-3

Орманджиев, Христо (2016) Специализирани омбудсмани в България – енергиен омбудсман Сборник от международна научно-практическа конференция „Развитие на правното регулиране през XXI век – тенденции и перспективи” в Белгородски държавен университет

Орманджиев, Христо (2015) Относно някои законови правомощия и обществени инициативи на омбудсмана сп. De jure, бр.2,ISSN: 13142593

Орманджиев, Христо (2015) Принципи на организация на местния омбудсман в България Международна научна конференция „Електронно правителство в регионите: проблеми и перспективи”, Белово, Русия, ISBN 978-619-208-011-2

Орманджиев, Христо (2013) Der Bűrgerbeauftragte in Bulgarien – Vortrag gehalten imRahmen des Rechtspolitischen Forums Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier, ISSN 1616-1828

Орманджиев, Христо (2012) Бележки по един несбъднат законопроект или възможности за въвеждане на детски омбудсман в България списание „De jure”, бр. 1/2012 година, ISSN: 2367-8410

Орманджиев, Христо (2011) Конституционните ревизии в съдебната власт в периода 2003-2006 година Сборник от конференция на тема: „Двадесет години Юлска Конституция – равносметката от Конституционните ревизии”,С, Унив. изд. "Св. Климент Охридски";

Орманджиев, Христо (2011) Някои нови законодателни решения в Конституцията от 1991 година Сборник от конференция на тема: „Двадесет години Юлска конституция – проблеми и предизвикателства на теоретичния фундамент,С, Унив. изд. "Св. Климент Охридски" ;

Орманджиев, Христо (2011) Принципи в организацията и дейността на омбудсмана Сборник от научна конференция: „Двадесет години Юлска конституция – тенденции в конституционната и парламентарната практика, С, Унив. изд. "Св. Климент Охридски"

Орманджиев, Христо (2011) Промените в Конституцията от 1991 година – правни възможности и процедурна специфика Сборник от конференция на тема:”Промените в Юлската конституция – възможни и необходими”,С, Унив. изд. "Св. Климент Охридски" .

Орманджиев, Христо (2010) Институционализирането на омбудсмана като тенденция в развитието на съвременния европейски конституционализъм Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Т. 1. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010, 241-266 (Състав. и предг.: ...), ISBN 978-954-07-3048-6 (т.1)

Орманджиев, Христо (2010) Националният референдум в българския конституционен и политически модел Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, т.II, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010,ISBN 978-954-07-3073-8-29

Орманджиев, Христо (2009) Правен статут на омбудсмана – законопроекти и конституционна регламентация Науч. ред. и въведение: Пламен Киров. [Материали от научна конф. на СУ „Св. Климент Охридски“ ]. Т. 2. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, 320 с.,с.175-200, ISBN 978-954-07-2851-3.

Орманджиев, Христо (2009) Учредителната власт и Българският конституционализъм 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции. [Материали от научна конф. на СУ „Св. Климент Охридски“ ]. Т. 1. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, 55-74. (Науч. ред. и въведение: …), ISBN 978-954-07-28-45-2.

Орманджиев, Христо (2008) Правомощието на Омбудсмана по чл.150, ал.3 от Конституцията сп. „Общество и право”, бр. 4/2008 г., стр. 71-82, ISSN 0204-85-23.

Пенов, Сашо (2018) „125 години Юридически факултет при СУ Св. Климент Охридски“ – Алманах ,София:, Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2018. 176 с., SBN 978-954-07-4413-1,COBISS.BG-ID 1286741476 София:, Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2018. 176 с., SBN 978-954-07-4413-1, COBISS.BG-ID 1286741476

Пенов, Сашо (2016) Management and control of European Structural and Investment Funds in Bulgaria. - (Съавт.: С. Михайлова-Големинова). International Scientific Conference 'Legal, Social and Political control in national, international and EU law'. Faculty of Law, University of Niš, 2016, 731-741.

Пенов, Сашо (2016) Проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС. Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз. [Доклади от международна научно-приложна конф., проведена през ноември 2016 г. в гр. София]. София, Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2016, 21-64.

Пенов, Сашо (2015) Поздравление към участниците.Тържествено възпоменателно събрание по под 125 г. от Рождението на акд. Петко Стайнов, София, 18 май 2015г. София, 18 май 2015г.

Пенов, Сашо (2015) Откриване на изцяло реконструираната 272-ра аудитория в Ректората на Софийския университет. [Слово на декана на Юридическия факултет в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Сашо Пенов]. –Съвременно право, 2015, № 1, 83-86, ISSN 0861-1815 Съвременно право, 2015, № 1, 83-86, ISSN 0861-1815

Пенов, Сашо (2014) Встъпително поздравление публикувано в сборник „135 години български парламентаризъм /Научната конференция „135 години български парламентаризъм”, организирана от Народното събрание, Историческия факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и юридическите факултети на Великотърновския университет и Софийския университет сборник „135 години български парламентаризъм“ , София, Сиби

Пенов, Сашо (2014) Научна конференция „100г. от създаването на Върховния административен съд“ проведена на 17.10.2013г., встъпително поздравление Сборник “100г. върховен административен съд“ София, Унив. изд. Св.Кл. Охридски 2014, 568с.

Пенов, Сашо (2014) Принципът на законоустановеност на данъциите и таксите в практиката на Върховния административен съд,Сборник доклади от научна конференция в СУ “Св. Кл. Охридски“ Юридически факултет 17.10.2013г.: „100г. Върховен административен съд“ София , Университетско издателство Св.Кл.Охридски, 2014, 522-540, ISBN 978-954-07-3794-2, COBISS.BG-ID1268561892 Сборник доклади от научна конференция в СУ “Св. Кл. Охридски“ Юридически факултет 17.10.2013г.: „100г. Върховен административен съд“ София Университетско издателство Св.Кл.Охридски, 2014, 522-540, ISBN 978-954-07-3794-2, COBISS.BG-ID1268561892

Пенов, Сашо (2013) Принципът на законоустановеност на данъчните задължения в Република България в практиката на Конституционния съд, Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Междунар. научна конф., организ. от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013, 238-247. (Състав. и предг.: М. Новкиришка-Стоянова, ..., М. Карагьозова-Финкова). ISBN978-954-07-3477-4, COBISS.BG-ID 1260479972 : Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Междунар. научна конф., организ. от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013, 238-247. (Състав. и предг.: М. Новкиришка-Стоянова, ..., М. Карагьозова-Финкова). ISBN978-954-07-3477-4, COBISS.BG-ID 1260479972

Пенов, Сашо (2012) Доклад по повод честване на 120г. от създаването на Юридическия факултет при СУ „Св. Кл. Охридски“ и началото на юридическото образование в България. Алманах на Юридически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски, София

Пенов, Сашо (2011) Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки., София, Сиби, 2011. 224 с., ISBN: 978-954-730-749-0 COBISS.BG-ID 1240094692 София, Сиби, 2011. 224 с., ISBN: 978-954-730-749-0 COBISS.BG-ID 1240094692

Пенов, Сашо (2010) Обжалване на ревизионните актове по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по административен ред, - De jure,2010, № 1, 31-37., ISSN 1314-2593, online ISSN 236798410 - De jure,2010, № 1, 31-37., ISSN 1314-2593, online ISSN 236798410

Пенов, Сашо (2008) Конституционните промени в организацията на местните данъци и измененията на Закона за местните данъци и такси, София, Административно правосъдие,2008, № 2, с. 41-48, ISSN 0861-5268, COBISS.BG-ID 1120590052 София, Административно правосъдие,2008, № 2, с. 41-48, ISSN 0861-5268,COBISS.BG-ID 1120590052

Пенов, Сашо (2003) Прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществата според процедурата в ДПК, Финанси и право, 2003, № 8, 28-35. /1993-2011/ ISSN 1312-949X, COBISS.BG-ID 1119867364 Финанси и право, 2003, № 8, 28-35. /1993-2011/ ISSN 1312-949X, COBISS.BG-ID 1119867364

Пенов, Сашо (2003) Спогодбата между България и Руската федерация за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, В: 12 години по-късно. [Сборник доклади от научна конф. на бълг. и руски юристи, проведена в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, 28-30.Х.2002 г.]. С., 2003, 124-127. , ISBN 954-07-1783-3 В: 12 години по-късно. [Сборник доклади от научна конф. на бълг. и руски юристи, проведена в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, 28-30.Х.2002 г.]. С., 2003, 124-127. , ISBN 954-07-1783-3 Същото и на рус. ез., 122-125.

Пенов, Сашо (2002) Проблеми по прилагането на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото, София, Право без граници, 2002, № 2, 11-17, COBISS.BG-ID 1157830884 София, Право без граници, 2002, № 2, 11-17, COBISS.BG-ID 1157830884

Пенов, Сашо (2001) Определяне на лихви по чл. 114 от ДПК и чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други държавни вземания,Адв. преглед, 2001, №11-12, 36-40., ISSN C607-5274. - 1313-7204 Адв. преглед, 2001, №11-12, 36-40., ISSN C607-5274. - 1313-7204

Пенов, Сашо (2000) Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Аспекти на хармонизацията с правото на Европейския съюз, С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. 176 с., ISBN 954-07-1437-0 COBISS.BG-ID 1035217636 С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. 176 с., ISBN 954-07-1437-0 , COBISS.BG-ID 1035217636

Пенов, Сашо (1999) Актуално изследване върху изискванията за законосъобразност на административните актове, София, Администр. правосъдие, 1999, № 2, с.110-112, ISSN 0861-5268 София, Администр. правосъдие, 1999, № 2, с.110-112, ISSN 0861-5268

Пенов, Сашо (1999) Избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата чрез норми на националното данъчно право., софия, Административно правосъдие, 1999,№ 3, с. 52-69, ISSN 0861-5268 софия, Административно правосъдие, 1999,№ 3, с. 52-69, ISSN 0861-5268

Пенов, Сашо (1999) Правен режим на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане. - Данъчен наблюдател,1, 1999, София, изд. ДЪГА, Данъчен наблюдател,1999, кн.1, 105 стр. ISSN 1310-6139 София, изд. ДЪГА, Данъчен наблюдател,1999, кн.1, 105 стр. ISSN 1310-6139

Пенов, Сашо (1998) Новото данъчно законодателство през 1998 (Съавт.: Г. Петканов, Ив. Кондарев, Г. Минкова; авт.: Корпоративно-подоходно облагане, 46-106)., София., ИК Труд и право, 1998. 384 с., ISBN 954-608-022-5 София., ИК Труд и право, 1998. 384 с., ISBN 954-608-022-5

Пенов, Сашо (1997) Действие на договорите за избягване на международното двойно данъчно облагане,Фин.-данъчен контрол, 1997, № 2, 9-24, ISSN 0861-3435 Фин.-данъчен контрол, 1997, № 2, 9-24, ISSN 0861-3435

Пенов, Сашо (1996) Методи за избягване на двойното данъчно облагане. , София, изд. ДЪГА, 60, списание Търг. право, 1996, № 3-4, 44-51, ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044 София, изд. ДЪГА, 60, списание Търг. право, 1996, № 3-4, 44-51, ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044

Пенов, Сашо (1996) Облагане на доходите от дивиденти според договорите за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, Търг. право, 1996,№ 2, 26-30, ISSN 0861-6892 Търг. право, 1996,№ 2, 26-30, ISSN 0861-6892

Пенов, Сашо (1996) Понятие за международно двойно данъчно облагане. , Фин.-данъчен контрол 1996, № 8, 17-20, ISSN 0861-3435, COBISS.BG-ID 1119687652 Фин.-данъчен контрол 1996, № 8, 17-20, ISSN 0861-3435, COBISS.BG-ID 1119687652

Пенов, Сашо (1996) Регулативно действието на нормите на международните договори за из¬бягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата,Търг. и дан. право, 1996, № 5, 51-76., ISSN 0861-6892 , COBISS.BG-ID 1119683044 Търг. и дан. право, 1996, № 5, 51-76., ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044

Пенов, Сашо (1996) Регулативно действието на нормите на международните договори за изябягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, Търг. и дан. право, 1996, № 4, 55-74; ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044 Търг. и дан. право, 1996, № 4, 55-74; ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044

Пенов, Сашо (1994) Принципи на избягване на международното двойно данъчно облагане. - Закон, 1994, № 4, 74-79.

Пенов, Сашо (1993) Данък върху добавената стойност. [Коментар]. (В съавторство; автор: Гл. ІІІ - Сделките като обект на облагане с данък върху добавената стойност, 121-154). София, ИК Труд и право, 1993, 240с.

Пенов, Сашо (1993) Данък върху общия доход. Коментар(В съавторство; автор.: Дял ІІІ - Избягване на двойното данъчно облагане на доходите на физическите лица, 179-202) Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Международна научна конф., организ. от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013. 608 с. (Състав. и предг.: М. Новкиришка-Стоянова, ..., М. Карагьзова-Финкова); София, ИК Труд и право, 1993. 240

Пенов, Сашо (1991) Бюджет на общините и местното самоуправление. - Самоуправлението в политическата, стопанска и духовна област. София, 1991

Пенов, Сашо (1991) Данъчен режим на смесените сдружения в България. Организациите в социалистическото общество. София, 1991

Пенов, Сашо (1991) Чуждестранните лица като субекти на данъчни задължения по Указ № 56 за стопанската дейност. , София, Съвременно право, 1991, № 1, 45-50, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972 София, Съвременно право, 1991, № 1, 45-50, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Пенов, Сашо (1990) Сборник от нормативни актове по финансово право [Учебно помагало за студентите от СУ „Св. Кл. Охридски“]. , София, Унив. изд. Св. Кл. Охридски. 1990, 512 с., COBISS.BG-ID 1096857060 София, Унив. изд. Св. Кл. Охридски. 1990, 512 с., COBISS.BG-ID 1096857060

Пенов, Сашо (1990) Учебно помагало по гражданско учение. С., Министерство на правосъдието и СЮБ, 1990. (В съавторство; авт.: Работа на отчетника). София, Министрество на правосъдието и Съюз на юристите в България.

Пенов, Сашо (1989) Правен режим на свободните безмитни зони в Китай. - софия, Държ. и право, 1989, № 12.

Пенов, Сашо (1989) Правен режим на смесените сдружения в Китайската народна република. - (В съавторство). София, Държ. и право,1989, № 10, 67-71.

Проданов, Николай (2021) Etappen in der Entwicklung der Verfassungsfrage in Bosnien und Herzegowina von 1989-2020. - Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte und Solidaritat in Osterreich und in Europa. Wien, 2021, 1842-1859, ISBN 978-3-7089-2069-6

Проданов, Николай (2020) Преходният етап в развитието на системата за защита на държавната тайна в България 1989 - 2002 г. Нормативни аспекти. - Международна научна конференция "Широката сигурност". Сборник научни трудове. Т. 1, С., 2020, 27-35. ISBN - 978-619-7383-17-1

Проданов, Николай (2017) Развитие на академичната кариера на музейните и архивните специалисти – актуални правни проблеми. – Музеи и общини, 1, Велико Търново, 2017, 107 – 114. Велико Търново

Проданов, Николай (2016) Конституционният въпрос в Босна и Херцеговина (1992 - 2013). УИ "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2016, ISBN 978-619-208-042-6 Велико Търново

Проданов, Николай (2015) Освободителните организации на македонските българи, специалните служби на българската армия и войните за национално обединение (1912-1918). Македонски преглед, 2015, бр. 1, ISSN 0861 - 2277, 15-54.

Проданов, Николай (2014) Актуални тенденции в юридическата защита на класифицираната информация. – В: Новите предизвикателства пред сигурността. Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър”. Серия „Юридически науки и обществена сигурност”, кн. 25. Лятна научна сесия на Юридическия факултет [на Варненския свободен университет], 21-22 юни 2013 г. Варна, 2014, 59-71. Варна

Проданов, Николай (2014) Задължителната военна служба във времето на действие на Търновската конституция – особености на юридическия статус. - В: 135 години от приемането на Търновската конференция. Сборник. Научна конференция, посветена на 135-ата годишнина на Търновската конституция. С., 2014, 170-174. София

Проданов, Николай (2013) Актуальные проблемы правового регулирования науки и высшего образования в Болгарии. – В: VІ-я международная научно-практическая конференция „Инновации в технологиях и образовании”. Сборник статей. Ч. 3. Белово (Руска федерация), 2013, 97-101. Белово (Руска федерация)

Проданов, Николай (2013) За съдържанието на понятието „върховен началник на всички военни сили” в Търновската конституция. – De Jure, 2013, № 2, 55-66. Велико Търново

Проданов, Николай (2013) История на Юридическия факултет [на ВТУ „”Св. Св. Кирил и Методий]. Велико Търново

Проданов, Николай (2013) Към въпроса за реалното авторство на документалния сборник Естествознанието в Средновековна България. – В: TPIANTAFIЛЛО. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.фил.н. Христо Трендафилов. Шумен, 2013, 382-391. Шумен

Проданов, Николай (2013) Към общата характеристика на българския антисемитизъм (1879 - 1944): бележки и съображения. – Епохи, 2013, кн. 1, 193 – 208. Велико Търново

Проданов, Николай (2013) Национален празник на българската земя – развитието на идеята след 1944 г. – В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. Велико Търново, 2013, 480-487. Велико Търново

Проданов, Николай (2012) Антикомунистическата съпротива в България след 1944 г.: бележки по досегашните изследвания, тематиката и основните проблемни въпроси. – В: Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944 – 1989 г.). Сборник материали от национална научна конференция, Нов български университет, 23-24 март 2011. С., 2012 – електронна публикация на http://ebox.nbu.bg/anti/. Същото и в: Епохи, 2013, кн. 2, с. 70-82. София

Проданов, Николай (2012) Висшият съвет на народната отбрана (30-те години на ХХ в.) – опит за институционална координация между политика и военна стратегия. Създаване и правнонормативни аспекти. – De Jure, 2012, № 4, 29-38. Велико Търново

Проданов, Николай (2012) Идеи за промени в организацията и управлението на българската полиция през 1919 г. – Епохи, 2012, № 2, 96-107. Велико Търново

Проданов, Николай (2012) Майор Григор Преславский и основные аспекты его деятельности в качестве болгарского военного атташе в Росии (1914-1915 гг.). – В: Modern History. Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока. Выпуск ХV. Уфа (Руска федерация), 2012, 61-89. Уфа (Руска федерация)

Проданов, Николай (2012) Национален празник на българската земя – една нереализирана идея на Григор Василев. – В: Празнично-юбилейната история. Сборник с доклади от летния семинар [на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”] в Китен 25-29 юни 2012. С., 2012, 220-226. София

Проданов, Николай (2012) Принципът „необходимост да се знае” в рамките на правния статус на класифицираната информация в Република България. – В: Право, управление и медии през ХХІ век. Юбилеен сборник от Международната научна конференция „Право, управление и медии през ХХІ век” по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Благоевград, 2012. Благоевград

Проданов, Николай (2012) Скопският университет „Цар Борис ІІІ Обединител”. – В: Националното обединение на България 1940 – 1944. Сборник доклади от Националната научна конференция, Благоевград, 14-15 април 2011. С., 2012, 355-367. Благоевград

Проданов, Николай (2012) Формиране и развитие на системата за опазване на държавната тайна в средствата за масова информация в България 1944 – 1989 г. – В: Проблеми на националната и международна сигурност. Т. 3. Сборник статии от международна научна конференция, Велико Търново 2011 г. В. Търново, 2012, 265-284. Велико Търново

Проданов, Николай (2007) Правни проблеми на организацията и управлението на националната сигурност Шумен

Проданов, Николай (2006) Държавно регулиране на образованието, науката и културата. Шумен

Проданов, Николай (2003) Проблеми на историографската текстология. Върху материал от българската историопис VІІ-ХХ век. Велико Търново

Проданов, Николай (1998) Пандели Кисимов. Кратък очерк на въстанията на българите през последните четири века до Освободителната война на 1877 година. (съставителство, в съавторство) Шумен

Проданов, Николай (1996) Материали по българска историография. Ч. ІІ. Българската историческа мисъл в края на ХІХ и началото на ХХ век. В. Търново

Проданов, Николай (1994) Материали по българска историография. Ч. І. Възрожденска историопис. В. Търново

Проданов, Николай (1993) Никола Милев. Под стените на Одрин (Дневник). (съставителство и бележки) В. Търново

Проданов, Николай (1993) Познавате ли историята на България? Въпроси и отговори. История на България в текстове VІІ в. - 1948 г.(в съавторство) В. Търново

Рабохчийска, Мариета (2020) Правен режим и практика на санкциите, налагани от Европейския съюз. В: Научни четения на тема „Санкциите в правото“. Сборник доклади. Ред. Пл. Панайотов, Д. Вълчев, С. Гройсман, Кр. Манов. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 121-137, ISBN: 978-954-07-4831-3.

Рабохчийска, Мариета (2019) Евразийският икономически съюз – конкуренция на Европейския съюз в региона на Източното партньорство. В: Европейският съюз след 2020 г. – нова Европа в нов свят. [Доклади от Шестата международна научна конференция на катедра „Европеистика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, 30 – 31 май 2019 г.]. София: Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2019, с. 175-188, ISBN 978-954-07-4751-4.

Рабохчийска, Мариета (2019) Международната правосубектност на Европейския съюз. В: Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет. Том. 86. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 450-476. ISSN: 0081-1866 COBISS.BG-ID – 1119806180

Рабохчийска, Мариета (2019) Правомощията на Европейския парламент и на Европейската комисия във външната дейност на Европейския съюз. В: Юбилеен сборник 20 години катедра „Европеистика“. София:, Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 200-215. ISBN: 978-954-07-4714-9 COBISS.BG-ID – 1291186404

Рабохчийска, Мариета (2017) Неуспешните проекти за създаване на Европейски съюз. Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, 2017, № 3, с. 37-48, Print ISSN: 0324-1092 COBISS.BG-ID – 1288238308

Рабохчийска, Мариета (2017) Развитие на правната уредба на общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз от Маастрихт до Лисабон. Норма: правното списание, 2017, № 5, 39-72. Print ISSN: 1314-5126 COBISS.BG-ID – 1238599908

Рабохчийска, Мариета (2017) Способността на Европейския съюз за разрешаване на конфликти в региона на Южен Кавказ: много шум за нищо? Сп. Дипломация: издание на Дипломатическия институт, 2017, № 19, с. 47-58. Print ISSN: 1313-6437 COBISS.BG-ID - 1124802532 Публикувано в същото списание и на английски език, с. 217-228.

Рабохчийска, Мариета (2016) Политиката за съседство като инструмент на външните отношения на Европейския съюз. София: Сиела, 2016, 256 стр. ISBN: 978-954-28-2064-2 COBISS.BG-ID 1278290660

Рабохчийска, Мариета (2015) „Размислите” на Европейската комисия и Европейския парламент върху консулската закрила за граждани на Съюза в чужбина. В: Юбилеен сборник 15 години катедра „Европеистика“. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 113-123. ISBN: 978-954-07-3960-1 COBISS.BG-ID – 1281761508

Рабохчийска, Мариета (2014) Южнокавказкото направление в политиката на добросъседство на ЕС – проблеми и предизвикателства. Сп. Дипломация: издание на Дипломатическия институт, 2014, № 11, с. 71-76. Print ISSN: 1313-6437 COBISS.BG-ID – 1270535652 (Публикувано в същото списание и на английски език, с. 189-195) Публикувано и в: Сб. Европейският съюз на кръстопът: доклади от международната научна конференция на катедра „Европеистика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, май 2014 г. Ред. И. Шикова, Т. Калейнска, М. Велева-Ефтимова, К. Симеонов. София: Minerva, 2014, с. 234-242. ISBN: 978-954-8702-30-0 COBISS.BG-ID – 1266475748

Рабохчийска, Мариета (2013) Универсални международноправни механизми за закрила на правата на човека. В: Римско и съвременно публично право: сборник статии и доклади от Международната научна конференция, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г. Ред. М. Новкиришка-Стоянова, С. Пенов, М. Карагьозова-Финкова. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2013, с. 477-491. ISBN: 978-954-07-3477-4 COBISS.BG-ID – 1260479972

Рабохчийска, Мариета (2012) Right to Diplomatic and Consular Protection of European Union Citizens Abroad. В: Трудове по международно право. Т. VII. София: Българска асоциация по международно право, 2012, с. 113-126. ISSN: 0861-0541 COBISS.BG-ID – 1246684900

Рабохчийска, Мариета (2012) Механизми за контрол по многостранните международни договори в областта на ядреното разоръжаване. В: Юбилеен сборник от Международната научна конференция „Право, управление и медии през XXI век“ по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет [на Югозападния университет "Неофит Рилски"], Благоевград, 16 и 17 май 2012 г. Ред. Г. Белова, Д. Чанкова, К. Порожанов, М. Бобатинов, Н. Марин, В. Василев, Д. Стефанова, М. Станин. Благоевград: Унив. изд. „Неофит Рилски“, 2012, с. 369-377. ISBN: 978-954-680-838-7 COBISS.BG-ID - 1254737380

Рабохчийска, Мариета (2012) Моите права като европейски гражданин в чужбина. В: Аз съм гражданин на Европейския съюз. Учебно помагало. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 124-137, ISBN: 978-954-07-3392-0 COBISS.BG-ID - 1248256228

Рабохчийска, Мариета (2012) Поглед върху два нови тома с научни изследвания в областта на международното и европейското право. Съвременно право, 2012, № 2, с. 68-71. ISSN: 0861-1815 COBISS.BG-ID – 1246292196

Рабохчийска, Мариета (2012) Членството на Европейския съюз в международните организации ФАО и СМО. Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, 2012, № 3, с. 13-24. Print ISSN: 0324-1092 COBISS.BG-ID – 1246127588

Рабохчийска, Мариета (2011) Отношения на Европейския съюз с международните организации. Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, 2011, № 5-6, с. 31-44. Print ISSN: 0324-1092 COBISS.BG-ID – 1238854884

Рабохчийска, Мариета (2011) Привилегии и имунитети на Европейския съюз. Международна политика, 2011, Год. VII, № 2, 142-146. Print ISSN: 1312-5435 COBISS.BG-ID – 1252484324 (В НРС Print ISSN: 2367-5373)

Рабохчийска, Мариета (2009) Restrictive Measures Imposed by the European Union – a Legal Instrument for Foreign Policy. Bulgarian Journal of International Law, 2009, 1 (1), pp. 68-90. ISSN 1313-9770 COBISS.BG-ID 1125153252

Рабохчийска, Мариета (2009) Дипломатическо представителство на Европейския съюз. Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, 2009, № 3, с. 15-35. ISSN: 0324-1092 COBISS.BG-ID – 1232395748

Рабохчийска, Мариета (2008) The Eastern Dimension of the ENP: Interaction Between Legal and Political Instruments. In: The European Neighbourhood Policy: Time to Deliver, ed. by Krassimir Y. Nikolov. Sofia: BECSA, 2008, pp. 109-129, ISBN: 978-954-9543-14-8.

Рабохчийска, Мариета (2008) Лисабонският договор – умело предоговорена Конституция за Европа? Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, 2008, № 4, с. 99-122. ISSN: 0324-1092 COBISS.BG-ID – 1181885156

Рабохчийска, Мариета (2007) 55 най-важни решения на Съда на Европейските общности (с коментари) (Състав. и науч. ред.: Ат. Семов; превод: Мариета Рабохчийска, Христо Христев). София: Институт по европейско право, 2007, 360 стр. ISBN: 978-954-91552-3-5.

Рабохчийска, Мариета (2007) Конституцията за Европа – радикален скок или осъзната еволюция? В: Конституцията за Европа и националните конституции: Сборник с докладите на Международната научна конференция, София, 18-19 март 2005 г. Ред. А. Семов, И. Боев. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, Институт по европ. право, 2007, с. 331-350. (Съавт.: Благой Видин). ISBN: 978-954-07-2627-4 COBISS.BG-ID - 1228534500

Рабохчийска, Мариета (2004) Докладът „Тиндеманс” и Договорът за конституция на Европа – преосмислени европейски идеи. Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, 2004, № 5-6, с. 69-86. ISSN: 0324-1092 COBISS.BG-ID – 1165698276

Рабохчийска, Мариета (2004) Институционалният баланс в Европейския съюз. В: Конвент за бъдещето на Европейския съюз. Анализи 2004. София: Институт Отворено о-во, 2004, с. 200-236. (Съавт.: Юлия Захариева). ISBN: 954-9828-25-5 COBISS.BG-ID - 1043371748

Рабохчийска, Мариета (2004) Правосубектността на Европейския съюз. Опростяване на инструментите и процедурите на ЕС. В: Конвент за бъдещето на Европейския съюз. Анализи 2004. София: Институт Отворено о-во, 2004, с. 14-44. (Съавт.: Благой Видин). ISBN: 954-9828-25-5 COBISS.BG-ID - 1043371748

Рабохчийска, Мариета (2002) 50 най-важни решения на Съда на Европейските общности (с коментари)(Състав. и науч. ред.: Ат. Семов). София: Институт по международно право, 2002, 268 стр. ISBN: 954-91265-1-X.

Сивков, Цветан (2021) Измененията в Закона за административните нарушения и наказания от 2020 г. Коментар. София: Сиела, 2021, 132 с., ISBN 978-954-28-3482-3, COBISS.BG-ID 51965704

Сивков, Цветан (2021) Измененията в ЗАНН от края на 2020 г. – стъпка по приемането на Кодекс на административните нарушения и наказания. Реформата в административното наказване от 2020 г. Сборник доклади. Състав. Цветан Сивков, Ралица Илкова, Капка Георгиева, Николета Кузманова. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2021, с. 37-45. ISBN 978-954-07-5359-1

Сивков, Цветан (2021) Методи на държавно управление. Способи и средства на изпълнителната власт. Методическо ръководство. De jure, 2021, № 2, с. 175-182, ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2021) Понятие за методите на държавно управление. Методи и принципи. Видове методи. De jure, 2021, №1, с. 9 – 21. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2021) Споразумението по ЗАНН. Публ. на 1.03.2021 г. в https://news.lex.bg/ електронно издание ISSN 2682-9606

Сивков, Цветан (2020) Административният договор и споразумението по АПК - способи за разрешаването на конфликти. Сборник с доклади от научна конференция на тема „Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“, Велико Търново, 29 ноември 2019 г.

Сивков, Цветан (2020) Интересът в областта на административното наказване. Сборник с доклади от научна конференция на тема „50 години Закон за административните нарушения и наказания – история, традиции, бъдеще“, София, 16 декември 2019 г. Състав. Цветан Сивков, Пламен Панайотов, Николета Кузманова, Капка Георгиева. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2020, с. 23-32. ISBN 978-954-07-4975-4

Сивков, Цветан (2020) Началото на административното правосъдие в Третата българска държава след приемането на Търновската конституция. В: Предизвикателството: Съвременна българска история. Сборник с изследвания в чест на проф. д-р Евгения Калинова. Ред., състав. Искра Баева и др. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2020, с. 23-28. ISBN 978-954-07-4957-0

Сивков, Цветан (2019) Измененията на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018 г. София: Сиби, 2019, 100 с. ISBN 978-619-226-125-2

Сивков, Цветан (2019) Началото на административното правосъдие в България след приемането на Търновската конституция. Модерният свят на българина. Търновската конституция от 1879 г. Сборник научни статии. Ред. кол. Милко Палангурски и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Медодий", 2019, с. 163-169. ISBN 978-619-208-180-5

Сивков, Цветан (2019) Общественият интерес и публичната власт - конфликти и спорове от гледна точка на правото. Сб. доклади от международна научна конференция на тема "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз", Велико Търново, 9-10 ноември 2019 г. Ред. кол. Цветан Сивков и др. Велико Търново: Фабер, 2019, с. 230-235. ISBN 978-619-00-0946-7

Сивков, Цветан (2018) За административните и икономическите методи на държавно управление. Сб. доклади от кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз", Велико Търново, 12 декември 2017 г. Ред. кол. Янка Тянкова и др. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 31-36. ISBN 978-619-00-0788-3, COBISS.BG-ID 1286608356

Сивков, Цветан (2018) За Кодекса на административното съдопроизводство на Руската федерация и сравнението с Административнопроцесуалния кодекс на Република България. Сб. доклади от международна кръгла маса "140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция", Велико Търново, 19 април 2018 г. Ред. кол. Евгений Тонков и др. Велико Търново: Фабер, 2018, с.82-86. ISBN 978-619-00-0816-3, COBISS.BG-ID 1287398628

Сивков, Цветан (2016) Основи на строителното право на Германия. Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. Състав. Павел Атанасов Сарафов, Борислав Спиридонов Борисов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Медодий", 2016, с.281-282. ISBN 978-619-208-072-3, COBISS.BG-ID 1279817444

Сивков, Цветан (2016) Промени в гл. 19 на ЗУТ според измененията в закона от края на 2015 г. De jure, 2016, № 2, с.113-115. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2016) Уредбата на административния договор в Административнопроцесуалния кодекс. Сб. доклади от международна научно-приложна конференция "Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз", София, ноември 2016 г. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2016, с. 327-330. ISBN 978-954-07-4203-8, COBISS.BG-ID 1277675236

Сивков, Цветан (2015) Административно право. Специална част. Курс лекции. София: Сиби, 2015, 288 с. ISBN 978-954-730-956-2

Сивков, Цветан (2015) Ефективност на държавното управление. De jure, 2015, № 1, с.5-7. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2015) Форми на централизацията и децентрализацията. Сб. от Национална конференция «Законът на правото или правото на закона», София, НБУ, 20 ноември 2015 г. София: НБУ, 2016, с.104-109. ISBN 978-954-535-951-4

Сивков, Цветан (2015) Централизация и децентрализация в държавното управление. София: Дружество Европейско право, 2015, 224 с. ISBN 978-954-91117-4-3

Сивков, Цветан (2015) Централизацията, концентрацията и деконцентрацията в държавното управление. De jure, 2015, № 2, с.125-128. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2014) Правото на град. De jure, 2014, № 2, с.5-8. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2013) Pacta sunt servanda и административният договор. В: Римско и съвременно публично право. Сборник статии и доклади. София, 21 май 2012 г. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, с.397-404. ISBN 978-954-07-3477-4

Сивков, Цветан (2013) Административно право и административен процес. Плевен: Издателски център МУ – Плевен, 2013, 240 с. ISBN 978-954-756-141-0, COBISS.BG-ID 1264187876

Сивков, Цветан (2013) Координацията – метод при осъществяването на централизацията и децентрализацията в държавното управление. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, 72 с. ISBN 978-954-07-3437-8, COBISS.BG-ID 1254080996

Сивков, Цветан (2012) Координацията в държавното управление – юридическа характеристика. De jure, 2012, № 2, с.10-16, ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2012) Споразумението и принципите в АПК. De jure, 2012, № 1, с.5-11. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Сивков, Цветан (2012) Споразумението по Административнопроцесуалния кодекс. София: Сиела, 2012, 188 с. ISBN 978-954-28-1155-8, COBISS.BG-ID 1248540132

Сивков, Цветан (2011) Измененията на ЗУТ от края на 2010 г. De jure, 2011, № 1, с. 101-107. ISSN 1314-2593

Сивков, Цветан (2010) Контролна дейност, контрол и надзор. В: Право и език. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2010, с. 286-293. ISBN 978-954-07-3002-8

Сивков, Цветан (2010) Споразумението пред съд според Адмнистративнопроцесуалния кодекс. De jure, 2010, № 1, с. 38-44. ISSN 1314-2593

Сивков, Цветан (2009) Споразумението по чл. 20 от АПК и административният договор. Административно правосъдие, 2009, № 3, с. 7-17, ISSN 0861-5268

Сивков, Цветан (2008) Основи на устройство на територията. Курс лекции. София: Софи-Р, 2008, 488 с. ISBN 978-954-638-152-1

Сивков, Цветан (2006) Споразумението по член 20 на Административнопроцесуалния кодекс. София: Сиела, 2006, 86 с. ISBN 978-954-649-989-9, COBISS.BG-ID 1227437796

Сивков, Цветан (2005) Държавен вестник. Сб. Медийно право. Речник на основните понятия. София: ИК "Труд", 2005, с.105-110. ISBN 9545285486

Сивков, Цветан (2002) Общината. Основни публичноправни аспекти. София: Сиби, 2002, 252 с. ISBN 954-730-149-7, COBISS.BG-ID 1039412196

Сивков, Цветан (2001) Функции, компетентност и актове на органите на държавно управление и съотношението между тях. Съвременно право, 2001, № 3, с. 53-65. ISSN 0861-1815

Сивков, Цветан (1998) Административно наказване. Материалноправни и процесуални проблеми. София: Софи-Р, 1998, 176 с. ISBN 954-638-058-X

Сивков, Цветан (1993) Централизация и децентрализация на държавното управление. Съвременно право, 1993, № 5, с. 89-99. ISSN 0861-1815

Чакърова-Димитрова, Изабела (2022) Понятие за множество административни нарушения. De jure, 2022, № 1, с. 25-33. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2022) Участници в споразумението по ЗАНН. Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция на тема "Развитие на съвременното право - между установените традиции и желаната бъдеща реалност" по случай 30 години от създаването на Юридическия факултет към Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

Чакърова-Димитрова, Изабела (2021) Актовете по ЗАНН, попадащи в обхвата на прякото административно правораздаване след измененията в закона от края на 2020 година. De jure, 2021, № 2, с. 223-228. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2021) Допустимост на споразумението в административното наказване. Реформата в административното наказване от 2020 г. Сборник доклади. Състав. Цветан Сивков, Ралица Илкова, Капка Георгиева, Николета Кузманова. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2021, с. 70-82. ISBN 978-954-07-5359-1, COBISS.BG-ID 52061960

Чакърова-Димитрова, Изабела (2021) Приложно поле и някои особености на споразумението по ЗАНН. De jure, 2021, №1, с. 22-34. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2020) Бележки по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания. В: 50 години Закон за административните нарушения и наказания – история, традиции, бъдеще. Сборник с доклади от научна конференция, организирана от катедра „Административноправни науки“ и катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, посветена на 50-ата годишнина от влизането в сила на Закона за административните нарушения и наказания, София, 16 декември 2019 г. Състав. Цветан Сивков, Пламен Панайотов, Николета Кузманова, Капка Георгиева. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2020, с. 142-151. ISBN 978-954-07-4975-4, COBISS.BG-ID 42137608, NRS ID № 4354

Чакърова-Димитрова, Изабела (2020) Допустимо ли е обжалването на определението по чл. 200, ал. 1 от АПК от административния орган, издател на акта? De jure, 2020, №1, с. 5-10. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2020) По въпроса необходимо ли е създаване на глава „Бързо производство“ в АПК. В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“, Велико Търново, 29 ноември 2019 г. Ред. кол. Янка Тянкова и др. Велико Търново: Фабер, 2020, с. 138-145. ISBN 978-619-00-1165-1, COBISS.BG-ID 47783688, NRS ID № 4301

Чакърова-Димитрова, Изабела (2020) Принципът „non bis in idem“ в административнонаказателното право на Република България. Велико Търново: Фабер, 2020, 196 с. ISBN 978-619-00-1120-0, COBISS.BG-ID 39931656

Чакърова-Димитрова, Изабела (2019) Основанието за възобновяване на административнонаказателните производства по чл. 70, б. „д” от ЗАНН. De jure, 2019, №1, с.34-38. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2019) Формиране на системата на българското административно правосъдие след приемане на Търновската конституция. В: Модерният свят на българина. Търновската конституция от 1879 г. Сборник научни статии. Ред. кол. Милко Палангурски и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Медодий", 2019, с. 185-190. ISBN 978-619-208-180-5, COBISS.BG-ID 1290082788

Чакърова-Димитрова, Изабела (2018) Критични бележки върху нормативната уредба на административнонаказателната отговорност по чл. 36 от Закона за социално подпомагане. В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том X. Социално подпомагане – проблеми и перспективи. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018, с. 109-113. ISBN 978-954-07-4553-4, COBISS.BG-ID 1288035556, NRS ID № 186

Чакърова-Димитрова, Изабела (2018) Критични бележки относно решението на Съда на Европейския съюз от 23.11.2017 г. по съединени дела C-427/16 и C-428/16. В: Сб. доклади от кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз", Велико Търново, 12 декември 2017 г. Ред. кол. Янка Тянкова и др. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 74-79. ISBN 978-619-00-0788-3, COBISS.BG-ID 1286608356, NRS ID № 3497

Чакърова-Димитрова, Изабела (2018) Търновската конституция и принципите на правовата държава. В: Сб. доклади от международна кръгла маса "140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция", Велико Търново, 19 април 2018 г. Ред. кол. Евгений Тонков и др. Велико Търново: Фабер, 2018, с.87-94. ISBN 978-619-00-0816-3, COBISS.BG-ID 1287398628, NRS ID № 3496

Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Налице ли е пряка и непосредствена връзка съобразно чл. 4 от ЗОДОВ между незаконосъобразното наказателно постановление и заплатеното адвокатско възнаграждение в производството по обжалването и отмяната му. В: Сб. от Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право". 25 години Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и 25 години от приемане на Конституцията на Република България, Велико Търново, 6-7 октомври 2016 г. Ред. кол. Цветан Георгиев Сивков и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.156-164. ISBN 978-619-208-118-8, COBISS.BG-ID 1284480228, NRS ID № 3498

Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Относно едноинстанционния съдебен контрол по чл. 215, ал. 7 от ЗУТ. De jure, 2017, № 1, с.28-32. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Правният характер на срока за произнасяне по чл. 216, ал. 7 от ЗУТ и правните последици при непроизнасяне в този срок. De jure, 2017, № 2, с.161-163. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Разумният срок в административния процес. Велико Търново: Фабер, 2017, 246 с. ISBN 978-619-00-0691-6, COBISS.BG-ID 1283929316

Чакърова-Димитрова, Изабела (2016) „Non bis in idem” в административнонаказателното право на Република България. В: Право и государство в современном мире: состояние, проблемы, тенденции развития. Материалы международной научно-теоретической конференции – III Международные „Мальцевские чтения“ – памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, члена-корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора Мальцева Геннадия Васильевича, Белгород, 21-21 април 2016 г. Отв. редактор М. В. Мархгейм. Москва-Белгород: ООО «ГиК», 2016, с. 113-117. ISBN 978-5-906520-56-2

Чакърова-Димитрова, Изабела (2016) Един дискусионен въпрос в производството по оспорване на административни актове. В: Развитие правового регулирования в XXI веке: тенденций и переспективы. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 140-летию НИУ«БелГУ» сборник 1, Белгород, 20-21 октомври 2016 г. Отв. ред. Е. Е. Тонков и др. Белгород: ООО «ГиК», 2016, с. 267-270. ISBN 978-5-906520-70-8

Чакърова-Димитрова, Изабела (2016) Електронното управление като средство на държавното управление. De jure, 2016, № 2, с. 192-197. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2016) Споразумението в административното наказване. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 6, НВУ „Васил Левски“, 20-21 октомври 2016 г. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски", 2016, с. 116-123. ISSN 1314-1937

Чакърова-Димитрова, Изабела (2015) Основанието за възобновяване на административнонаказателните производства по чл. 70, б. „г” от ЗАНН и принципа „non bis in idem“. De jure, 2015, № 1, с. 76-84. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2015) Попада ли чл. 70, б. „г“ от ЗАНН сред основанията за възобновяване по чл. 380 от НПК. De jure, 2015, № 2, с. 153-156. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2014) Възникване на „non bis in idem”. „Non bis in idem” – принцип, право и задължение. De jure, 2014, № 1, с. 53-62. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2014) Относно елемента „in idem” от принципа „non bis in idem”. De jure, 2014, № 2, с. 62-70. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2014) Търновската конституция и значението ѝ за административното наказване. В: 135 години от приемането на Търновската конституция. Състав., науч. ред. Васил Мръчков. София: Сиби, 2014, с. 404-410. ISBN 978-954-730-891-6, COBISS.BG-ID 1266300388, NRS ID № 1388

Чакърова-Димитрова, Изабела (2012) Относно законосъобразността на някои актове за установяване на публично държавно вземане, издадени от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”. De jure, 2012, № 1, с. 57-61. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чернева, Бойка (2021) Европеизацията на правото и интердисциплинарните изследвания на правото и икономиката. Сборник с доклади от Научна конференция "100 години УНСС-100 години право в УНСС", проведена на 12 ноември 2020г., т. 2 "Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, икономическите и социалните науки. София: Издателски комплек - УНСС, 2021. ISBN 978-619-232-438-4

Чернева, Бойка (2021) Легиспруденцията като нова теория на рационалното законодателство. -В: Конституционни изследвания 2018 г. Актуални тенденции в демократичния конституционализъм. София: УИ "Св. Климент Охридски", ISBN 978-954-07-5183-2, с. 33-47.

Чернева, Бойка (2020) Юриспруденция и легиспруденция. Институционалният контекст на правото. София, Сиела, 2020. ISBN 9789542833390, 427 стр.

Чернева, Бойка (2019) The Global Context of Jurisprudence. - In: Innovation in Science: The Challenges of Our Time. Vol. 2, Chicago, Illinois: Graphics Communications § Publishing, 2019, ISBN978-1-77192-490-0, pp. 126-133.

Чернева, Бойка (2019) Основанията на правото и правното основание. -В: Предизвикай неоснователното обогатяване. С.: Сиела, 2019, с. 93-108. София

Чернева, Бойка (2019) Право и култура. Ролята на ценностите при формиране и развитие на правните институти. - В: Право и културни ценности. Сборник статии и доклади от Международна научна конференция на Юридическия факултет на ПУ"Паисий Хилендарски" и Института за държавата и правото при БАН, Пловдив, 16 ноември 2018г., с.197-222. София

Чернева, Бойка (2019) Юридическо задължение. С.: Сиби, 2019. ISBN 978-619-226-129-0, 183 с. София

Чернева, Бойка (2018) Digitalization, Human Rights and the Concept of Equality before the Law Globalization, the State and the Individual, 2018, 2 (18), pp. 26-34, Print ISSN 2367-4555, online ISSN 2367-9107. Варна

Чернева, Бойка (2018) Институционалната същност на правото като проявление на разширяването на границите на правното познание. Сб. от научна конференция "Право и граници", София, 15 май 2018 г. Ред. К. Д. Вълчев, Т. Колев, Я. Стоилов, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, с. 46-53. ISBN 978-954-07-4543-5. София

Чернева, Бойка (2018) Принципът на недискриминация в правото на Европейския съюз и българското законодателство. Сборник с доклади от Национална научна конференция на тема "10 години България в Европейския съюз - въздействие върху публичните политики и законодателството", проведена на 10 декември 2017. София: Издателство на НБУ, ISBN 978-619-233-025-5, с. 111-119

Чернева, Бойка (2017) Legal Security in Lawmaking. - Globalization, the State and the Individual, 2017, No 2 (14), p. 23-29. Print ISSN 2367-4555, online ISSN 2367-9107. Варна

Чернева, Бойка (2017) The Pilot-Judgment Procedure of the European Court of Human Rights – Bulgarian Experience. Collection of scientific papers 'Human Rights: Theory and practice', Poland, 23-28 January 2017. Ed. by Marina Dei. London: Iashe, 2017, pp. 65-68. ISBN 978-I-911354-10-9. London

Чернева, Бойка (2017) Легиспруденцията и принципите на легислативното обосноваване. Сб. от Научна конференция "Правни норми и принципи", София, 15 май 2017 г. Ред. К. Д. Вълчев, П. Панайотов, С. Гройсман, К. Манов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2017, p. 211-223. ISBN 978‐954‐07‐4321‐9. София

Чернева, Бойка (2017) Общата теория на правото и сравнителното право. Сб. от Научна конференция "Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев", София, 16 ноември 2016 г. Ред. К. Д. Вълчев, П. Панайотов, С. Гройсман, К. Манов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 187-198. ISBN 978‐954‐07‐4260‐1. София

Чернева, Бойка (2017) Ролята на soft law при защита правата на човека в България. - В: Soft Law и съвременното право. София: Сиби, 2017, с. 144-151. ISBN 978-619-226-005-7. София

Чернева, Бойка (2016) Онтология на правата на човека. Релацията права на човека – основни права на гражданите. Сб. от Научна конференция "Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев", София, 3 ноември 2015 г. Ред. К. С. Гройсман: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2016, с. 77-89. ISBN 978‐954‐07‐4173‐4. София

Чернева, Бойка (2015) Защита от дискриминация в частноправните отношения при предоставянето на стоки и услуги. Сб. от Юбилейната научна конференция, организирана по повод 100-годишнината на проф. Веселин Христофоров "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа", София, 21 ноември 2014 г. Том 1, София: Издателски комплекс УНСС, 2015, с. 46-51. ISBN 978-954-644-739-5. София

Чернева, Бойка (2012) Human Rights Watch in the Region of the Organization for Security and Cooperation in Europe and Bulgarian Position. Paper presented at International Comference "Interagency Cooperation in Multinational Envierment, Sofia, 22-23 November 2011. Ed. by Y. Wanakiev, P. Dimitrov. Sofia: Военно издателсво, 2012, pp. 22-29. ISBN 978-954-9348-29-3. София

Чернева, Бойка (2011) Понятие за основни права. Една европейска правна традиция. София: Авангард Прима, 2011, 130 с. ISBN 978-954-323-896-5. София

Чернева, Бойка (2010) Moral and Legal Obligations. – Bulgarian Journal of International Law, 2010, 2(1), pp. 43-54. Print ISSN 1313-9770. София

Чернева, Бойка (2010) Schengen acquis. Европейският съюз като зона за свобода, сигурност и правосъдие. - Бюлетин "Полиция", 2010 (27), с. 23-38. Print ISSN 1312-6679. София

Чернева, Бойка (2010) Създаване на Европейския съюз. Основни права на гражданите на Европейския съюз. - Бюлетин "Полиция", 2010 (27), с. 7-23. Print ISSN 1312-6679. София

Чернева, Бойка (2009) Шенген и правото на свободно движение в границите на ЕС. – Европейска интеграция и право, 2009 (3), с. 7 – 21. Print ISSN 1312-5524. София

Чернева, Бойка (2008) Правата на човека като източник на задълженията за полицията. Сб. "Добрите практики при опазване на обществения ред и изпълнение на наказанията". Ред. К. Е. Константинов, П. Христов, София: ГорексПрес, 2008, с. 148-153. 978-954-616-188-8. София

Чернева, Бойка (2004) Императивно-атрибутивната теория на Лев Петражицки. – Бюлетин „Полиция“, 2004 (18), с. 45-52. Print ISSN 1312-6679. София

Чернева, Бойка (2004) Теорията на Лев Петражицки и юридическите задължения. - Юридически свят, 2004 (1), с. 54-67. Print ISSN 1311-3488. София

Чернева, Бойка (2002) За необходимостта от общотеоретично изследване на юридическото задължение. - Бюлетин „Полиция”, 2002 (11), с. 18-25. Print ISSN 1312-6679. София

Чернева, Бойка (2002) Новата роля на правотворчеството в процеса на хармонизиране на българското законодателство с европейското право. Сб. от Лятна школа за млади учени и университетски преподаватели, 18-29 септември 2000 г. Ред. К. Е. Константинов, Ю. Шрам, В. Фет. София: ГорксПрес, 2002, с. 510-517. ISBN 954-616-103-9. София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/