Публикации Катедра "География" / Department of Geography


Агаларева, Маринела (2021) ПАЛЕОГЕОГРАФСКИ РЕКОНСТРУКЦИИ В ОБСЕГА НА ХАЙРЕДИНСКОТО УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА, Кн. 2, С., стр. 3-14, ISSN - 0204-7209 COBISS.BG-ID - 1119666916

Агаларева, Маринела (2021) СТРУКТУРНО-ГЕОМОРФОЛОЖКИ ЧЕРТИ, ОПАСНОСТ, ДИНАМИКА И ОЦЕНКА НА РИСКА В ОБСЕГА НА АКТИВНИЯ ОРЯХОВСКИ СВЛАЧИЩЕН МАСИВ В: „География, геополитика и обществено развитие” в чест на 60-годишнината на проф. д. н. Атанас Дерменджиев, В. Търново

Агаларева, Маринела (2020) Морфодинамичен модел на кватернерно развитие на Ботевградската котловинна морфоструктура В: Сб. „35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, Паус, 2020, с. 231-242, ISBN 978-619-90940-9-9

Агаларева, Маринела (2018) Климатични колебания и методологични подходи при оценка на опасността от наводнения в полупланинския централен сегмент на Предбалкана В: Известия на Българското географско дружество (БГД)

Агаларева, Маринела (2018) Климатичните колебания и отражението им върху общественото здраве В: Известия на Българското географско дружество (БГД)

Агаларева, Маринела (2016) ГЕОДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА КВАТЕРНЕРНИ ТЕКТОНСКИ ПРОЦЕСИ В СОФИЙСКАТА СЕИЗМОТЕКТОНСКА ЗОНА Сп. Проблеми на географията, 3-4, 2016, с. 47-64, ISSN - 0204-7209 COBISS.BG-ID - 1119666916

Агаларева, Маринела (2016) Геодинамичен модел на кватернерните тектонски процеси в обсега на Софийска сеизмотектонска зона В: "Географски науки и образование", Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016, с. 23 - 31, ISBN 978-619-201-172-7

Агаларева, Маринела (2014) Геоморфоложкото пространство − природен фундамент на географското пространство и неговото картографиране В: Сб. „30 години катедра "География" във Великотърновския университет“, изд. "Ивис", В. Търново, 2014, с. 67-72, ISBN 978-954-2968-96-2

Агаларева, Маринела (2014) Състояние и динамика на ерозионно-акумулативните процеси по българското дунавско крайбрежие Алманах „30 години катедра География" във Великотърновския университет“, Рекламна къща „ДизАрт“, В. Търново, 2014, ISBN 978-619-168-104-4

Агаларева, Маринела (2013) STATE AND DYNAMICS OF EROSION-ACCUMULATIVE PROCESSES ALONG THE BULGARIAN DANUBE RIVERSIDE Доклади на БАН, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences Tome 66, No 8, 2013, pp 1159-1166, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online), COBISS.BG-ID - 1119631844

Агаларева, Маринела (2013) ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ГЕОДИНАМИКА НА ОПАСНИТЕ ГРАВИТАЦИОННИ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ В ОБСЕГА НА БАЛАНОВСКИЯ РИД - РАЗМЕТАНИШКИ ПРАГ В. Търново, В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие, т. VI, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 346-365, ISSN - 2603-3895 COBISS.BG-ID - 1291594724

Агаларева, Маринела (2013) МОРФОЛОГИЯ И НЕОТЕКТОНСКО РАЗВИТИЕ НА ИХТИМАНСКАТА КОТЛОВИНА MORPHOLOGY AND NEOTECTONIC DEVELOPMENT OF THE IHTIMAN BASIN В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис", В. Търново, 2013, с. 336-349, ISBN 978-954-2968-55-9

Агаларева, Маринела (2013) ОЦЕНКА НА ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКИТЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ ЗА УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис", В. Търново, 2013, с. 350-367, ISBN 978-954-2968-55-9

Агаларева, Маринела (2013) Структурно-геоморфоложки черти на Искърско-Янтренското блоково стъпало. Велико Търново, Изд. "ИВИС", 2013, с. 248, ISBN - 978-954-2968-62-7,COBISS.BG-ID - 1262669796

Агаларева, Маринела (2013) УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩНИ МАСИВИ В ОБСЕГА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУНАВСКИ БРЯГ CONDITIONS AND FACTORS OF OCCURRENCE AND DINAMICS OF LANDSLIDE MASSIFS WITHIN BULGARIAN DANUBE BANK В. Търново, В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие, т. VI, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 335-345, ISSN - 2603-3895 COBISS.BG-ID - 1291594724

Агаларева, Маринела (2012) PALEO-VALLEYS AND RECONSTRUCTION OF RIVER VALLEY NETWORK IN THE MOESIAN PLATFORM, NORTH BULGARIA Доклади на БАН, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences Tome 65, No 12, 2012, pp. 1725-1730, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online), COBISS.BG-ID - 1119631844,

Агаларева, Маринела (2012) Геоморфоложки особености на долината на р. Янтра в района на с. Полско Косово В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. V, В. Търново, 2012, с. 409-419, ISBN 978-954-524-844-3, COBISS.BG-ID 1267158500

Агаларева, Маринела (2012) МОРФОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ НА ДОЛИНАТА НА РЕКА ЯНТРА В ОБСЕГА НА МИЗИЙСКАТА ПЛАТФОРМА В. Търново, В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", 2012, Изд. "Ивис"с. 247-262, ISBN - 978-954-2968-13-9 COBISS.BG-ID - 1249106660

Агаларева, Маринела (2012) Палеогеографска еволюция на речно-долинната мрежа в Мизийската платформа Сп. Проблеми на географията, 3-4, 2012, с. 80-88, ISSN - 0204-7209 COBISS.BG-ID - 1119666916

Агаларева, Маринела (2012) СЪСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА НА ЕРОЗИОННО-АКУМУЛАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ ПО БЪЛГАРСКОТО ДУНАВСКО КРАЙБРЕЖИЕ В: "Географски науки и образование", Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2012, с. 95-101, ISBN - 978-954-577-653-3 COBISS.BG-ID - 1254408932

Агаларева, Маринела (2011) МОРФОЛОГИЯ И ДИНАМИКА НА СВИЩОВСКИЯ СВЛАЧИЩЕН МАСИВ В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. IV, В. Търново, 2011, с. 699-707, ISBN 978-954-524-776-7, COBISS.BG-ID - 1267155172

Агаларева, Маринела (2011) Терминологичен речник по геоморфология Велико Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, 160 с., ISBN 978-954-803-0,COBISS.BG-ID - 1239035876

Агаларева, Маринела (2010) SRUCTURAL GEOMORPHOLOGICAL FEATURES OF THE OSAM-YANTRA BLOCK STEP Доклади на БАН, Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences Tome 63, No 10, 2010, pp. 1515–1520, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online), COBISS.BG-ID - 1119631844

Агаларева, Маринела (2010) Морфология и основни етапи в развитието на Осъмско-Янтренското блоково стъпало Morphology and a main stages in development of the Osam-Yantra block step В. Търново, В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", 2010, Изд. "Ивис", с. 233-248, ISBN - 978-954-8387-84-2 COBISS.BG-ID - 1239721444

Агаларева, Маринела (2010) ОЦЕНКА НА ОПАСНОСТТА ОТ НАВОДНЕНИЯ И ЕРОЗИОННО – АКУМУЛАТИВНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ В ОБСЕГА НА ОСЪМСКО-ЯНТРЕНСКОТО СТЪПАЛО Сп. Проблеми на географията, 3-4, 2010, София, с. 99-110. ISSN - 0204-7209 COBISS.BG-ID - 1119666916

Агаларева, Маринела (2009) ОЦЕНКА НА ФАКТОРИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕРОЗИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В ЦЕНТРАЛНИТЕ ЧАСТИ НА ДУНАВСКАТА РАВНИНА Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, том ІІІ, В. Търново, Унив. изд., 2009, 411-424. ISBN 978-954-524-713-2 COBISS.BG-ID - 1267151076

Агаларева, Маринела (2007) Отсядане на склоновете като реликтен и съвременен морфогенетичен процес Год. СУ, Геол.-геогр. фак., т. 98, кн. 2, с. 21-29,ISSN - 0324-0525, COBISS.BG-ID - 1248680420

Агаларева, Маринела (2006) Геоморфоложко развитие на региона между долините на реките Осъм, Янтра и Росица Велико Търново

Агаларева, Маринела (2005) Полевые учебные практики как эффективный метод подготовки специалистов по туризму Качество образования: Современные подходы к содержанию и организации учебного процесса, часть I, Тверь, Тверской государственный университет, с. 276-281

Агаларева, Маринела (2005) Процессы эрозии в Средней части Дунайской равнины Болгарии (съавторстово) В: Новыe и традиционные идеи в геоморфологии. V Щукинские чтения. Географический факультет МГУ, Москва, с. 193-196, ISBN 5-89575-089-3

Агаларева, Маринела (2004) География и икономика за 9 клас – профилирана подготовка София, Изд. къща “Анубис”, с. 148, ISBN - 954-426-632-1 COBISS.BG-ID - 1044457956

Агаларева, Маринела (2004) Примерен вариант на учебна екскурзия в околностите на Велико Търново Обучението по география, 2-3, 2004, с. 77-86. ISSN-0204-6849, COBISS.BG-ID - 1119658212

Агаларева, Маринела (2003) Върху някои геоморфоложки и ландшафтни проблеми на долината на река Росица в пределите на Дунавската равнина Научни трудове, Русенски университет "Ангел Кънчев", том 40, серия 9, Европеистика, Икономика и мениджмънт. Русе, 2003, 77-81. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID - 1121172452

Агаларева, Маринела (2003) Относно избора на показатели за оценка на антропогенната натовареност и устойчивостта на ландшафтите Научни трудове - Национален военен университет "Васил Левски", кн. 73, 2, 2003, с. 86-90, ISSN 1313-8553,COBISS.BG-ID - 1178383332

Дерменджиев, Атанас (2022) Geographical "images" and geographical "picture of the world" in the information Society XVI Jornadas Internacionais Grandes Problematicas do Espaco Europeu. 27 a 28 maio de 2022. FLUP, Porto, Portugal, 2022, p. 44-45.

Дерменджиев, Атанас (2022) The European space in the geografical context. di SPS Departamento di Studi Political e Social. Universita Degli Studi di Salerno. Sociologia, Italia, Salerno, V, 2022, p, 7-31.

Дерменджиев, Атанас (2022) Научно-образователни вектори/тематични кръгове на културната география. Образование, география и културен туризъм. В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2022, с. 60-61. ISBN 978-619-208-294-9 (Print), ISBN 978-619-208-295-6 (Online)

Дерменджиев, Атанас (2021) The Globalization of Political Processes. The Geographical View XV Jornadas Internacionais Grandes Problemáticas do Espaço Europeu 28 a 30 de maio de 2021 FLUP , Porto, Portugal, p. 29-30

Дерменджиев, Атанас (2021) Евроазиатският регион в политикогеографски и геополитически контекст. - В: Юбилеен научен сборник, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 250-261.

Дерменджиев, Атанас (2021) Електропроизводствени райони на Румъния. Географски анализ. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“, 27-28 май, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, електронно издание, В. Търново, 2021, с. 2084-2091, ISSN 2367-7481

Дерменджиев, Атанас (2021) Нефтената промишленост на Румъния. Историко-географски преглед. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“, 27-28 май, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, електронно издание, В. Търново, 2021, с. 2075-2083, ISSN 2367-7481

Дерменджиев, Атанас (2021) Пространство, икономически концепции и модели за развитието на обществото В: Научна конференция, 31 октомври 2019, В. Търново, България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т. XIV, 2021, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 297-306. ISSN 2603-3895 (Print), ISSN 2603-3860 (Online)

Дерменджиев, Атанас (2020) Bulgaria in the transport systems of Europe 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 263-270 ISSN1857-7636 DOI:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.30 UDC: 656(497.2:4-672EU) [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

Дерменджиев, Атанас (2020) The demographic processes andthe regional disparities in Bulgaria 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 423-430 ISSN 1857-7636 DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.47UDC: 314.116(497.2)”1890/2018” [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

Дерменджиев, Атанас (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 2 – Геополитическа и обществена култура С., Просвета, 2020, 132 с. ISBN 978-954-01-4032-2 COBISS.BG-ID 4237236

Дерменджиев, Атанас (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 3 – Съвременно икономическо развитие С., Просвета, 2020, 120 с. ISBN 978-954-01-4033-9 COBISS.BG-ID 42373640

Дерменджиев, Атанас (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 4 – Европа, Азия и България С., Просвета, 2020, 120 с., ISBN 978-954-01-4034-6 COBISS.BG-ID 42374408

Дерменджиев, Атанас (2020) Глобализацията и транснационалните корпорации - процес и продукт на обществените отношения -В: Сб. от научна конференция "35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 22 ноември 2019, В. Търново, Паус, 2020, с. 10-31 ISBN 978-619-90940-9-9

Дерменджиев, Атанас (2020) Демографски процеси и проблеми в света Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, В. Търново, 11 ноември 2019. Под ред. на А. Дерменджиев и др. – В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 49-88. ISBN 978-619-208-234-5 COBISS.BG-ID - 43685896

Дерменджиев, Атанас (2020) Книга за учителя. География и икономика. 11 клас. Профилирана подготовка. Модул 2. Геополитика и обществена култура. Модул 3. Съвременно икономическа развитие. Модул 4. Европа, Азия и България. С., Просвета АД, 2020, 136 с.ISBN 978-954-01-4031-5 COBISS.BG-ID 42462216

Дерменджиев, Атанас (2020) Провидяни и извървяни пътища в географията Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, В. Търново, 11 ноември 2019. Под ред. на А. Дерменджиев и др. – В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 13-26. ISBN 978-619-208-234-5 COBISS.BG-ID - 43685896

Дерменджиев, Атанас (2020) Пътища в географията. Просеки и просветления. Библиография на Атанас Дерменджиев Пловдив, Макрос, 2020, 302 с.ISBN 978-954-561-505-4 COBISS.BG-ID 41362952

Дерменджиев, Атанас (2020) Слова и думи Пътища в географията. Просеки и просветления. Пловдив, Макрос, 2020, с. 240-282 ISBN 978-954-561-505-4 COBISS.BG-ID 41362952

Дерменджиев, Атанас (2020) Страни, континенти, региони. Социално-икономическа география В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, 409 с. ISBN 987-619-208-227-7 COBISS.BG-ID - 47799304

Дерменджиев, Атанас (2020) Чили днес: алтернативи за по-добро бъдеще -В: Сб. от научна конференция "35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 22 ноември 2019, В. Търново, Паус, 2020, с. 53-60 ISBN 978-619-90940-9-9

Дерменджиев, Атанас (2019) Regional Geography. Planning Regions in Bulgaria – Dynamics, Problems and Solutions XIV Jornadas Internacionais sobre Grandes Problemáticas do Espaço Europeu, 24 a 26 de maio de 2019, p. 38-40. FLUP Porto, Portugal ISBN 978-989-8969-14-9

Дерменджиев, Атанас (2019) The Railway Infrastructure of Bulgaria in the Context of Balkan Integration 1st Istanbul International Geography Congress, 20-22 June 2019, p. 509-510.

Дерменджиев, Атанас (2019) The Railway Infrastructure of Bulgaria in the Contrxt of Balkan Integration. – In: 1st Istanbul International Geography Congress Proceedings Book, Istanbul University Publication № 5255, p. 669-679, June 20-22, 2019. ISBN: 978-605-07-0714-4. DOI 10.26650/PB/PS12.2019.002.065 [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

Дерменджиев, Атанас (2019) Theoretical-Methodological Problems of Social Geography II. International Congress on Geographical Education 2019 (ICGE/UCEK – 2019) – “Powerful Geographical Education, Powerful Future”. 03-05 October, 2019, Eskishehir Osmangazi University, Eskishehir, Turkey, p. 291-292. DOI: 27146 [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

Дерменджиев, Атанас (2019) География и икономика за 5.-7. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. Електронен учебник. С., Просвета 1945, 2019, 88 с. ISBN 978-954-01-3931-9

Дерменджиев, Атанас (2019) География и икономика за 5-7 клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. С., Просвета 1945, 2019, 88 с. ISBN 978-954-01-3932-6 COBISS.BG-ID 1291373796

Дерменджиев, Атанас (2019) География и съвременно икономическо развитие. В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, електронна версия, 2019, 174 с.

Дерменджиев, Атанас (2019) Геополитическа и обществена култура. В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2019, 253 с.

Дерменджиев, Атанас (2019) Културната география и "новите културни географии" "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", т. 13, бр. 1, 2019, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". с. 283-305. ISSN 2603-3860 ISSN 978-619-208-125-6

Дерменджиев, Атанас (2018) A model of research activity in Social and Cultural Geography XIII Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 25-27 maio, p. 44-46.

Дерменджиев, Атанас (2018) The monasteries in the Bulgarian lands – resource for development of the geography of cultural tourism The overarching issues of the european space - preparing the new decade for key socio-economic and environmental challenges, Porto, Fac. Letras Univ. Porto. pp. 154-165. ISBN 978-989-54179-2-6 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2018) Географски аспекти на социално-икономическото развитие на Република Босна и Херцеговина XVI-th National Conference "Natural Sciennces 2018", NCNS, 5-6.10. Shoumen, Bulgaria 2367-5144 (print), 2603-347X(online)

Дерменджиев, Атанас (2018) Социална и културна география. Анали(зи), контекст(и), (с)мисли. -В. Търново: Изд. "Ивис", 2018, 400 с. ISBN 978-619-205-091-7 COBISS.BG-ID 1288453092

Дерменджиев, Атанас (2018) Териториалните общности като географска картина на социалните процеси Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Година II, (XXXIV), 2018, с. 203-214, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, ISSN 2603-3534

Дерменджиев, Атанас (2017) The Churches and Monasteries – objects of religious tourism in the district of Veliko .Tarnovo. The Overarching Issues of the European Space: Society, Economy and Heritage in a Scenario ... Porto: FLUP, - BUCAREST: MILENA PRESS, 2017, pp. 175‐183 ISBN: 978-973-7873-61-3 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2017) The monasteries in the Bulgarian lands – resource for development of the geography of cultural tourism. XII Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, maio, p. 41, 2017. ISBN 978-989-54030-6-6

Дерменджиев, Атанас (2017) Азът в географски контекст -В: България, българите и Европа - мит, история, съвременност. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“., ISBN 978-619-208-104-1

Дерменджиев, Атанас (2017) Бариери и мостове на Балканите. Сб. от пета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 23-24 октомври 2015. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2017, т. V, с. 329-335. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1239059172

Дерменджиев, Атанас (2017) Географията в социокултурен дискурс. Сб. от Пета международна научна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 4-5 ноември 2016. Ред. Д. Владев. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2016, с. 232-238. ISBN 978-619-201-172-7 COBISS.BG-ID 1282965220

Дерменджиев, Атанас (2017) Литературната география и съхраненото бъдеще Сб. от Eдинадесета научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. Велико Търново, 1 ноември 2016. Ред. Н. Кънев. Велико. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. XI , с. 317-322, ISBN 978-619-208-125-6

Дерменджиев, Атанас (2017) Литературната география и съхраненото бъдеще. 100 вести. 21 февруари 2017, бр. 43 (5995), год. XXVI, с. 4, ISSN 9 77 1314 19006

Дерменджиев, Атанас (2017) Литературните посланици на балканската география. В: Балканите – език, история, култура. В. Търново, ISSN: 1314-4065 (print), 2535-1346 (online).

Дерменджиев, Атанас (2017) Някои теоретични въпроси на социокултурната география. Сб. от десета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност" Велико Търново. 29 октомври 2016. Ред. Н. Кънев. Велико Търново : „Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. Х, с. 243-253. ISBN 978-619-208-104-1 COBISS.BG-ID 1283396068

Дерменджиев, Атанас (2017) Социалната и културната география в политологичен и културологичен контекст. -В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 434 с. COBISS.BG-ID 1557964244

Дерменджиев, Атанас (2017) Съвременни акценти на социалната и културната география. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 72 с. COBISS.BG-ID 1557964244

Дерменджиев, Атанас (2016) Churcehes and Monasteries – Objects Of Religious Tourism in the Distict of Veliko Tarnovo (Bulgaria). XI Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 27 e 28 de maio, 2016, p, 11-13.

Дерменджиев, Атанас (2016) Contemporary Educational Potencial of the Regional Development and Geoeconomics Degree at the „St. st. Cyril and st. Methodius“ University of Veliko Tarnovo. Fourth Romanian-Bulgarian-Nungarian-Serbian Conference. Geographical Research and Cross-Border. Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin-Bulgaria, 15-17 September 2016. Editor in chief: Nelly Hristova. Vidin-Bulgaria: Tip-top press, 2016, p.127-129. ISBN 978-954-723-179-5

Дерменджиев, Атанас (2016) Contemporary Еducational Potential of the “Regional Development and Geo-economics” Degree at the “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria Зборник Радова, Географски факултет, Београд. №64, 2016, с. 157-166. Original scientific article 378.16:332.1(497.2) submitted: 15. X 2016., accepted: 20. XII 2016. doi:10.5937/zrgfub1664157D

Дерменджиев, Атанас (2016) Contemporary Еducational Potential of the “Regional Development and Geo-economics” Degree at the “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria Зборник Радова. Београд, №64, 2016, с.157-166. Original scientific article 378.16:332.1(497.submitted: 15. X 2016., accepted: 20. XII 2016. doi:10.5937/zrgfub1664157D2) submitted: 15. X 2016., accepted: 20. XII 2016.

Дерменджиев, Атанас (2016) Regionalization of the geographical space of Bulgaria through the prism of its socioeconomic and geodemographic condition 37 – 45 THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE GRANDES PROBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU , - BUCAREST: MILENA PRESS, 2016, p. 37-45. ISBN: 978-973-7873-57-6 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2016) The Empire As a Heritage (Turkey – The, now and…). Fourth Romanian-Bulgarian-Nungarian-Serbian Conference. Geographical Research and Cross-Border. Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin-Bulgaria, 15-17 September 2016. Editor in chief: Nelly Hristova. Vidin-Bulgaria: Tip-top press, 2016, p. 96-97. ISBN 978-954-723-179-5

Дерменджиев, Атанас (2016) Историческа география на Средна Азия (Към изследванията на В. В. Бартолд). Сб. от девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 2015, 31 октомври. Ред. Н. Кънев. Велико. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. 9, с. 173-176. ISBN 798-619-208-066-2 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print) COBISS.BG-ID 1283396580

Дерменджиев, Атанас (2016) Национални и регионални социално-икономически и туристически ресурси в Русия и България Велико Търново, ВТУ "СВ. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2016, 160 с.

Дерменджиев, Атанас (2016) Регионална социално-икономическа география. В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, електронна версия, 2016, 285 с.

Дерменджиев, Атанас (2016) Социокултурна география. Системен подход. Социокултурен потенциал. Conference "Natural Sciences", NCSC, Varna.", NCNS2016. 2367-5144 (print), 2603-347X(online)

Дерменджиев, Атанас (2016) Стопанството на Република Кипър. Социално-икономически бележки. Сб. от девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 2 ноември 2014. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. 9, с. 163-172. ISSN 978-619-208-125-6 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print) COBISS.BG-ID 1283396580

Дерменджиев, Атанас (2016) Теоретико-методологични проблеми на географията. В. Търново, ВТУ, ЦДО, електронна версия, 2016, 272 с.

Дерменджиев, Атанас (2015) A Model of Research Project in The Education in Geography of The Balkan States The overarching issues of the european space: spatial planning and multiple paths to sustainable and inclusive development. UNIVERSIDADE DO PORTO – Faculdade de Letras da Universiade do Porto, 2015, pp. 371-390. ISBN 978-989-8648-61-7 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2015) Regionalization of the Geographical Spase of Bulgaria Through the Prism if its Socio-economic and Geodemographic Condition. X Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 29 e 30 de maio, 2015, p. 54-56.

Дерменджиев, Атанас (2015) The European transport (in) accessibility of Bulgaria. -Sh.: Eerth Sciences, 2015, ISSN 1311-834X

Дерменджиев, Атанас (2015) The Transport Structure of Bulgaria from the Perspective of Political Geography. 4. Српски конгрес географа. Копаоnik, октобар 2015, Уредник Стеван Станкович. Београд: [Географски факултет], Планета принт, 2015, с. 85-86. ISBN:978-86-6283-029-6. COBISS.SR-ID 217883404

Дерменджиев, Атанас (2015) Theoretical and methodoldgical questions of social Geography. The overarching issues of the european space: spatial planning and multiple paths to sustainable and inclusive development. UNIVERSIDADE DO PORTO – Faculdade de Letras da Universiade do Porto, 2015, pp. 354-370. ISBN 978-989-8648-61-7 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2015) Географската психология като взаимоотношение „картина – дух“. Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Секция Исторически факултет. Велико Търново, 18-20 май 2013. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с.159-164., ISBN: 978- 619-208-002-0. COBISS.BG-ID 1274198756

Дерменджиев, Атанас (2015) Геополитически измерения на Гръцко-турския конфликт в Кипър. Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Секция Исторически факултет. Велико Търново, 18-20 май 2013. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с.165-171. , ISBN: 978- 619-208-002-0. COBISS.BG-ID 1274198756

Дерменджиев, Атанас (2015) От Екзархия към българска държавност. Географски бележки. Сб. от Четвърта международна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 30-31 октомври 2015. Ред. Д. Владев. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2015, с. 187-192. ISBN 978-619-201-105-5. COBISS.BG-ID 1277322724

Дерменджиев, Атанас (2015) Социално-икономически и туристически региони на Балканите. (електронна версия) В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2015, 210 с.

Дерменджиев, Атанас (2015) Социално-икономически отношения между Република България и Република Кипър на съвременния етап. Сб. от четвърта международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 18-20 октомври 2013. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2015, т.IV, с. 337-345. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 127664324

Дерменджиев, Атанас (2015) Териториална организация на световното икономическо и културно пространство. В. Търново, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, електронна версия, 2015, 235 с.

Дерменджиев, Атанас (2014) Bulgaria - Eurocorridors and geopolitics. Acta Scientifika Naturalis, volume 1, 2014, p. 242-249. ISSN 1311-834X Web of Science https://randii.nacid.bg/register/search

Дерменджиев, Атанас (2014) The European space through the prism of Geography. The territorial diversity of opportunities in a scenario of crisis. BUCAREST: MILENA PRESS, 2014. p. 99-110, ISBN 978-973-7873-53-8. (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2014) The European transport (in) accessibility of Bulgaria. The Third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian conference. Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Srebrno jezero (Veliko Gradiste), Serbia, 18-21 September 2014, p. 85-86. ISBN: 978-86-7031-344-6.

Дерменджиев, Атанас (2014) Theoretical and methodoldgical questions of the social Geography. IX Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 30 e 31 de maio, p. 18-22. ISBN 978-989-8648-38-9

Дерменджиев, Атанас (2014) География на културата и цивилизациите. (електронна версия). В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2015, 250 с.

Дерменджиев, Атанас (2014) Икономическо развитие и проблеми на стопанството на Република Кипър. Сб. от Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. 2014, 28-29 ноември. Ред. С. Дерменджиева. ВеликоТърново: ИВИС, 2014, с. 147-154. ISBN 978-954-2968-96-2 COBISS.BG-ID 1269208036

Дерменджиев, Атанас (2014) Новата география: икономическа, социална или обществена? Алманах "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, Изд. "Абагар", Дизайн и запис: рекламна къща "ДизАрт", 2014, с. 202-223. ISBN 978-619-168-104-4 COBISS.BG-ID 1272335844

Дерменджиев, Атанас (2014) Пътеписът като географски ресурс. Сб. от Трета международна научна конференция. Шумен, 12 септември 2014. Ред. С. Дерменджиева. -Шумен: УИ „Еп. К. Преславски“, 2014, с. 113-121. ISBN 978-619-201-012-6 COBISS.BG-ID 1273274596

Дерменджиев, Атанас (2014) Религиозният туризъм във Великотърновския край. Сб. от Международна научна конференция, посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей - Шумен. 25-27 юни 2014. Ред. В. Бонева. Известия на Историческия музей – Шумен: 2016, кн. 16, с. 722-730. ISSN 0861-9581

Дерменджиев, Атанас (2014) Съвременни аспекти на обществената география -В: http://www.soccuitgeo.eu /bg/, 2014-05-10-11-35-20? start =6 http://www.geography.iit.bas.bg/,

Дерменджиев, Атанас (2014) Уводни думи. Сб. от Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. 2014, 28-29 ноември. Ред. С. Дерменджиева. ВеликоТърново: ИВИС, 2014, с. 11-13. ISBN 978-954-2968-96-2 COBISS.BG-ID 1269208036

Дерменджиев, Атанас (2013) Bulgarien – 100 nationale touristische objekte -Sofia: Svetovna biblioteka. 257 р. ISBN: 978-954-574-116-6

Дерменджиев, Атанас (2013) O espao europeu pelo prisma da geografia. VIII Jornadas sobre, grandes problemticas do espao Europeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 29 e 30 de maio, p. 39-43.

Дерменджиев, Атанас (2013) Regional tourist sites in the bulgarian “Rose Valley” THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE GRANDES PROBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU. Porto: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PORTO –Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2013, p. 225-236. ISBN: 978-989-8648-13-6 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2013) Regional tourist sites in the bulgarian “Rose Valley”. The Overarching issues of the European space - Strategies for Spatial (Re)planning based on Innovation, Sustainability and Change. -Bucarest: Milena Presst, 2013, р. 224 – 235. ISBN:119-1191306-1371. (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2013) Актуални въпроси на обществената география. Сб. от втора международна научна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 1-2 ноември 2013. Ред. С. Дерменджиева. -Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", 2013, с. 129-133. ISBN 978-954-577-856-8

Дерменджиев, Атанас (2013) Географски аспекти на транспортната интеграция на България. Сб. от трета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 14-15 октомври 2011. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2013, с. 484-493. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1264709604

Дерменджиев, Атанас (2013) Географското село на България (70 години с името на Анастас Иширков). Сб. от Трета научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 16 ноември 2012. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2013, с. 37-44. ISBN 978-954-2968-55-9 COBISS.BG-ID 1262839780

Дерменджиев, Атанас (2013) Историко-географски щрихи от българо-румънските енергийни отношения. Сб. от трета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 14-15 октомври 2011. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2013, с. 512-519. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1264764388

Дерменджиев, Атанас (2013) Новата география: икономическа, социална или обществена? Сб. от научна конференция/семинар "Новата икономическа география: теория и практика". София, 23 ноември 2012. Ред. Н. Димов, М. Русев, Р. Недков. София: Изд. "ЕКС-ПРЕС" Габрово, 2013, с. 40-57. ISBN 978-954-490-434-0 COBISS.BG-ID 1268340964

Дерменджиев, Атанас (2012) A Bulgaria no sejo da Europa – parcerias efectivas para o desenvoivimento regional. Grandes Problematicas do Espaco Europeo..., Porto, FLUP, -BUCAREST: MILENA PRESS, 2012, p. 46-62, ISBN: 978-973-7873-42-2. (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2012) Particularidades regionais do turismo cultural no Vale das Rosas bulgaro. VII Jornadas sobre, grandes problema Europeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 25 e 26 de maio, 2012, p. 25-29.

Дерменджиев, Атанас (2012) Theoretical and methodoldgical aspekts of the Regional social-economical Geography. Annual of K. Preslavski University of Shumen. Vol. XXI B4, Faculty of Natural Scirnces. Eerth Sciences,"Bishop Konstantin Preslavsky" University Press, Shumen, 2012, p. 4-13. ISSN 1311-834X

Дерменджиев, Атанас (2012) Балканите и Източна Европа в търсене на идентичност. Сб. от втора научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа" Велико Търново, 25 ноември 2011. Ред. С. Дерменджиева. Велико. Търново: ИВИС, 2012, с. 76-82. ISBN 978-954-2968-13-9 COBISS.BG-ID 1249106660

Дерменджиев, Атанас (2012) Географски аспекти на европейските обществени процеси. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие" Велико Търново, октомври 2011 г.. Ред. Н. Кънев. -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, т. 5, бр. 1, с. 485-497. ISBN 978-954-524-844-3 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print) COBISS.BG-ID 1267158500

Дерменджиев, Атанас (2012) Географски аспекти на международния участък на река Дору: рамка за трансгранично сътрудничество. Сб. от втора научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа" Велико Търново, 25 ноември 2011. Ред. С. Дерменджиева. Велико. Търново: ИВИС, 2012, с. 152-166. ISBN 978-954-2968-13-9 COBISS.BG-ID 1249106660

Дерменджиев, Атанас (2012) Думи за Учителя. Сб. от втора научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа" Велико Търново, 25 ноември 2011. Ред. С. Дерменджиева. Велико. Търново: ИВИС, 2012, с. 13-16. ISBN 978-954-2968-13-9 COBISS.BG-ID 1249106660

Дерменджиев, Атанас (2012) Европейският регионализъм (географският поглед). Сб. от международна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 19-20 октомври 2012. Ред. Т. Николов, С. Дерменджиева, Н. Димов. -Шумен: УИ "Епископ К. Преслевски", 2012, с. 148-151. ISBN 978-954-577-653-3 COBISS.BG-ID 1254408932

Дерменджиев, Атанас (2012) Национални и регионални социално-икономически и туристически ресурси на България. Електронна версия. В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2012, 210 с.

Дерменджиев, Атанас (2012) Политико-географски и геополитически аспекти в балканската политика на Румъния. Сб. от Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски Университет 1971-2011". Шумен, 2011. Ред. Д. Марчев. Шумен: Научни трудове на ШУ „Епископ К. Преславски”, серия География, УИ "Еп. К. Преславски", 2012, с. 123-130. ISBN 978-954-577-643-4 COBISS.BG-ID 1247783396

Дерменджиев, Атанас (2012) Съвременни аспекти на обществената география на страни от Източна и Югоизточна Европа. (електронна версия). В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2012, 310 с.

Дерменджиев, Атанас (2012) Тестове по география на България : за ученици и кандидат-студенти. 6. доп. изд. София: Cиела, 2012, 381 с. ISBN 978-954-28-1094-0 COBISS.BG-ID 1245954020

Дерменджиев, Атанас (2011) 100 национални туристически обекти на България. (Авторски текст - с. 6-177). С., Световна библиотека, 2011, 255 с. ISBN: 978-954-574-065-7 COBISS.BG-ID 1238513380

Дерменджиев, Атанас (2011) About the Transport Problems of Bulgaria and Some Regional Challenges. International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, 4-6 November 2011. ISBN: 9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) Geografia dos recursos turisticos no distrito de Veliko Tarnovo, Republica da Bulgaria. VI Jornadas de Estudo sobre Grandes Problematicas do Espaco Europeo, Porto, p. 26-31.

Дерменджиев, Атанас (2011) Geographic Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, 4-6 November 2011. ISBN: 9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) National Tourist Sites of Bulgaria Through the Prism of the Geographic Point of View. International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, 4-6 November 2011. ISBN: 9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) География. Учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика. С., Изд. Сиела, 2011, 266 с., ISBN: 978-954-28-782-7 COBISS.BG-ID 1245902308

Дерменджиев, Атанас (2011) Географията в балканската политика на Румъния. Сб. от втора международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 23-24 октомври 2009. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011,с. 260-276. ISSN: 1314-4065(Print) COBISS.BG-ID 1245000420

Дерменджиев, Атанас (2011) Географията в информационния свят. Сб. от четвърта научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. Н. Кънев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, т.IV, с. 631-650. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиев, Атанас (2011) Геоекологичното образование – обществена потребност? Of the International scientific technical conference "Ecology problems in mineral raw-material branch". Varna, 28 August-1 September 2011. Editor-in-chief Dimcho Iossifov. Varna, 2011, p. 569-576. ISBN 978-954-92738-3-0 Cobiss BG-ID 1249615588

Дерменджиев, Атанас (2011) Черноморският регион като еманация на географската (без) конфликтност. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие, Велико Търново, 29–31 октомври 2009 г. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 650-657. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиев, Атанас (2010) A Bulgaria no seio da Europa - Parcerias Efectivas para o Desenvolvimento Regional V As Grandes Problematicas do Espaco Europeu. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 28 e 29 de Maio, 2010, p. 12-14.

Дерменджиев, Атанас (2010) Bulgaria in Europe: effective partnerships for regional development As Grandes Problematicas do Espaco Europeu, Universidade do Porto, 2010. р. 29-36.

Дерменджиев, Атанас (2010) Geographic Analysis of the Integration processes in Transport and Energy in the Lower Region of the Danube. Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Craiova, Romania, 2010, p. 44-46. ISBN 978-973-7773-44-9

Дерменджиев, Атанас (2010) География и психология. География 21, С., бр. 1, с. 36-43. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2010) Живот отдаден на географията. Сб. от Научна конференция "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 27 ноември 2010. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2010, с. 7-11. ISBN 978-954-8387-84-2 COBISS.BG-ID 1239721444

Дерменджиев, Атанас (2010) Проблемни аспекти на научното отношение „социална география – социология – териториална общност”. Сб. от Научна конференция "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 27 ноември 2010. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2010, с. 27-48. ISBN 978-954-8387-84-2 COBISS.BG-ID 1239721444

Дерменджиев, Атанас (2010) Теоретико-методологични аспекти на обществената география. В. Търново, Университетска печатница, 2010, 297 с. COBISS.BG-ID 1260740068

Дерменджиев, Атанас (2010) Тестове по география на България.Пето допълнено издание. -София: Сиела, 2010., 362 с. ISBN 978-954-28-0218-1

Дерменджиев, Атанас (2009) Social and Cultural Geography. Space - Society - Culture. http://www.soccultgeo.eu/bg/

Дерменджиев, Атанас (2009) В памет на проф. Дончо Дончев. География 21. -София: 2009, бр. 3,с. 43-44. ISSN 1312-6628 COBISS.BG-ID 1183234788

Дерменджиев, Атанас (2009) Войни, граници, територии – политико-географски аспекти. Сб. от конференция с международно участие "130 години от Руско-турската война (1877-1878) и Освобождението на България". Велико Търново, май 2008. Ред. И. Стоянов. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 273-280. ISBN 978-954-524-712-5 COBISS.BG-ID 1231341796

Дерменджиев, Атанас (2009) География на националните малцинства на Китай. География, 21. - София: бр. 5-6, с. 55-58. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) Географски етюди. География-21, бр. 5-6, с. 61-62. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) Географски прочит на балканските тегоби. Сб. от международна научна конференция "Проблеми на националната сигурност". Велико Търново, 23-24 октомври 2009. Ред. В. Бузов. Велико Търново: ИВИС, с.146-154.ISBN 978-954-8387-62-0 COBISS.BG-ID - 1234607076

Дерменджиев, Атанас (2009) Европейският интеграционен процес и социо-културната регионализация на Балканите. Сб. от международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 23-24 октомври, 2007 г. Ред. К. Мутафова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 316-321. ISBN 978-954-524-636-4 ISSN: 2535-1346 (Online) ISSN: 1314-4065 (Print)

Дерменджиев, Атанас (2009) От Видин до Варна. 100 национални туристически обекта -София: Световна библиотека, 80 с. ISBN 978-954-574-006-0

Дерменджиев, Атанас (2009) От Видин за Варна? Спрете на Свещарската гробница. –В: “24 часа”, 24. 05. 2009, с. 24.

Дерменджиев, Атанас (2009) От Несебър до Батак. 100 национални туристически обекта. -София: Световна библиотека, 80 с. ISBN 978-954-574-007-7

Дерменджиев, Атанас (2009) От Несебър до Батак. Главоболието спира на белите камъни. –В: “24 часа”, 2. 06. 2009, с. 15.

Дерменджиев, Атанас (2009) Проблемы общественной географии в Болгарии. Сб. от XV Кирилло-Мефодиевские чтения. Смоленск. Материалы научно-практической конференции, 23 мая 2009. Ред. Н. Е. Мажар. Смоленск: Изд. “Универсум”, 20091 т. 2, с. 73-78. ББК 67 Ч 546

Дерменджиев, Атанас (2009) Регионални различия в Република Башкортостан. Икономогеографски анализ. Сб. от трета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 31 октомври 2008 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново:УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 522-536. ISBN 978-954-524-713-2 COBISS.BG-ID 126715076

Дерменджиев, Атанас (2009) Съвременни аспекти на обществената география. География, 21. -София: 2009, бр. 2, с. 9-13. ISSN 1312-6628 COBISS.BG-ID 1182340836

Дерменджиев, Атанас (2009) Тестове по география на България. Четвърто допълнено издание. -София: Сиела, 343 с., ISBN: 978-954-28-0218-1

Дерменджиев, Атанас (2008) 100 неща, които трябва да знаем за географията на България. Население, селища, стопанство. -София: "Световна библиотека", 80 с. ISBN 954-8615-87-8

Дерменджиев, Атанас (2008) България се превръща в анклав. –В: “24 часа”, 9. 11. 2008, с. 13.

Дерменджиев, Атанас (2008) Географски поглед върху църквите и манастирите в Сърбия. Сб. от втора научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". ВеликоТърново, 31 октомври 2007 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2008, т. 2, с. 348-356. 978-954-524-660-9 COBISS.BG-ID 122847520

Дерменджиев, Атанас (2008) Геополитически аспекти във възгледите на Марин Дринов. Дриновский збIрник. Дриновски сборник. ХаркIв- СофIa. Харков-София. Ред. М. Г. Станчев. Харков-София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2008, с. 262-265. ISBN 978-954-322-224-7

Дерменджиев, Атанас (2008) Европа. Икономическа география. (Авторска част - Общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа) -Силистра: Ковачев, 2008, 309 с. ISBN 978-954-8775-76-2 COBISS.BG-ID 1228204516

Дерменджиев, Атанас (2008) Икономическа география на страните от континентите.(Авторска част - Азия: с.5-120) -Силистра: Ковачев, 2008, 236 с. ISBN 978-954-8775-88-5 COBISS.BG-ID 1233603300

Дерменджиев, Атанас (2008) Социална и културна география. -София и В. Търново: УИ, "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 280 с. [ред., съст. ] ISBN 954-524-421-9

Дерменджиев, Атанас (2008) Тестове по география на България за ученици и кандидат-студенти. Трето допълнено издание София: Сиела, 2008, 299 с. ISBN 978-954-28-0218-1 COBISS.BG-ID 1229011684

Дерменджиев, Атанас (2007) България и Балканите – възможните вектори на икономическо сътрудничество. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, с. 191-198. ISBN 978-954-523-586-2 COBISS.BG-ID 1228475620

Дерменджиев, Атанас (2007) Великотърновска област. Исторически обекти и забележителности. -В. Търново: Изд. "Бойка", 2007, 83 с. ISBN 978-954-9689-43-3 COBISS.BG-ID 1227540196

Дерменджиев, Атанас (2007) Градски екскурзовод. -В. Търново: Фабер, 132 с. ISBN 978-954-775-741-7

Дерменджиев, Атанас (2007) Област Велико Търново. География, туристически обекти и забележителности. -В. Търново: Фабер, 135 с. ISBN 978-954-775-816-2

Дерменджиев, Атанас (2007) Регионална структура на търговския обмен на България със страните от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. . Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, с. 199-202. ISBN 978-954-523-586-2 COBISS.BG-ID 1228475620

Дерменджиев, Атанас (2006) Геополитически измерения на балканските транспортни коридори. Сб. от научна конференция "Геополитиката и устойчивото развитие на България". Велико Търново, 18 май 2006. Ред. М. Деведжиев. Велико Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 17-28.

Дерменджиев, Атанас (2006) Геополитическите възгледи на Марин Дринов Геополитика, геостратегия. -София: 2006, №2, с. 35-39. ISSN 1312-4579 COBISS.BG-ID 1174073828

Дерменджиев, Атанас (2006) Електорална география на България : Малък уч. атлас [Предг.] Електорална география на България: Малък уч. атлас / Румен Янков В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 44 с. : с к., табл. ; 29 см ISBN 954-524-502-6 COBISS.BG-ID 1045085156

Дерменджиев, Атанас (2006) За България и българите (геополитически "размисли и страсти") Сб. от международна научна конференция "Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали". Том девети. Одеса, 10 септември 2005. Ред. А. Дерменджиев, Пл. Павлов, В. Станко, Н. Червенков и др. Одеса: "Друк", 2006, с. 137-145. ISBN 966-2907-13-0

Дерменджиев, Атанас (2006) Тестове по география на България : За ученици и кандидат-студенти -София: Сиела, 2006, 268 с. ISBN 10: 954- 649-897-1, ISBN 13: 978-954-649-897-7 COBISS.BG-ID 1046184676

Дерменджиев, Атанас (2006) Тестове по география на България: за ученици и кандидат-студенти. Второ допълнено издание. -София: Сиела; 2006, 287 с. ISBN 978-954-649-897 COBISS.BG-ID 1242953956

Дерменджиев, Атанас (2005) България в транспортната политика на Балканите. Железопътен транспорт. -София: 2005, №5, с. 5-9. ISSN 1310-683X COBISS.BG-ID 1168415460 s. 26-27

Дерменджиев, Атанас (2005) В началото. -Пресътворение VI. Ред. П. Христов, М. Шопова. -В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 3. ISBN - 954-524-461-5 COBISS.BG-ID - 1044244964

Дерменджиев, Атанас (2005) Село Атолово (историко-географско описание). Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий": "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Велико Търново, 20 май 2003. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 182-191. ISBN 954-524-453-4 COBISS.BG-ID 1043815652

Дерменджиев, Атанас (2004) Geopolitica na formacao universitaria de geografia na Bulgaria. Actas V Congresso da Geografia Portuguesa Portugal Territуrios e Protagonistas, Guimarгes, Universidade do Minho.

Дерменджиев, Атанас (2004) България в транспортните схеми на Балканите. Геополитика, геостратегия. -София: №. 2, с. 24-27. ISSN 1312-4579

Дерменджиев, Атанас (2004) България в транспортните схеми на Балканите. Български транспортен вестник. -София: Год. Х, бр. 22 (400), 3 юни 2004, с. 2-6. ISSN 1310-3814 COBISS.BG-ID 1212688356

Дерменджиев, Атанас (2004) България и транспортните схеми на Балканите. Сб. от Научно-практическа конференция "Старопланинско пресичане на коридор N 9 - социално-икономически и геополитически аспекти". Елена, 20 май 2004 г. Ред. Атанас Дерменджиев. Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 14-19. ISBN 954-524-419-4 COBISS.BG-ID 1042450916

Дерменджиев, Атанас (2004) География и общество – проблеми и решения. Географията. Вчера, днес, утре. Юбилеен сборник в чест на 60 годишнината на проф. д-р Стефан Карастоянов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2004, с. 193-203. ISBN 954-07-1894-5

Дерменджиев, Атанас (2004) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. Второ издание. -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 179 с. ISBN: 965-524-395-3.COBISS.BG-ID 1042127588

Дерменджиев, Атанас (2004) География на Европа - моделът. В: Географски анализи, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 47-56. ISBN 954-524-426-7

Дерменджиев, Атанас (2004) Географски анализи. -В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 120 с. ISBN 954-524-426-7 COBISS.BG-ID 1042626532

Дерменджиев, Атанас (2004) За необходимостта от социални, културни и геополитически знания. Социална и културна география. -София и В. Търново: УИ "СВ. св. Кирил и Методий", 2004, с. 89-103. ISBN 954-524-420-8 COBISS.BG-ID 1042790116

Дерменджиев, Атанас (2004) Нужно е образование, съобразено с времето, в което живеем. Издател, VI. - В. Търново: 2004, №3, с. 3-5, ISSN 1310-4624. COBISS.BG-ID 116571404

Дерменджиев, Атанас (2004) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. Геополитика, геостратегия. -София: №1, 2004, с. 8-14. ISSN 1312-4579 COBISS.BG-ID 1166676452

Дерменджиев, Атанас (2004) Р. Радеву. Алманах “Света гора”. -В. Търново: 2004, с. 329-332. ISSN 1311-0209 COBISS.BG-ID 1163317732

Дерменджиев, Атанас (2004) След прочита на “С кръст и меч”.