Публикации Катедра "Нова и най-нова история на България" / Department of Early-modern and Modern Bulgarian History


Ганчева, Илияна (2020) Пространствените измерения на категориите „чисто” и „мръсно” в народните и религиозни представи на мюсюлманите-сунити в България Семинар_BG. Онлайн списание за културни изследвания

Ганчева, Илияна (2019) Some aspects of everyday hygiene of Christians and Sunni Muslims in Bulgaria – “clash” of two religious and cultural systems Slavkova, M., M. Maeva, R. Popov, Y. Erolova (eds.) Between the Worlds: People, Spaces and Rituals, Sofia: IEFEM - BAS & Paradigma, Vol. 1, 2019, 172-191, e-ISSN: 2683-0213

Ганчева, Илияна (2019) Обредно лекуване с вода при бездетство у българите. Балканите – език, история, култура. Т. VI., ВТ, 2019, 55-68, ISSN:1314-4065.

Ганчева, Илияна (2018) Значението на госта в турската култура Годишник на Историческия факултет на Великотърновския Университет "Св. Св. Кирил и Методий". Година II. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д-р Красимира Мутафова. Велико Търново, 2018, 632-644, ISSN 2603-3534, COBISS.BG-ID - 1285467876

Ганчева, Илияна (2015) Ritual purity associated with birth and raising a child VENETS. The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies, Vol. 6, Number 3, 2015, pp. 354-371, ISSN: 1314-0256 (Online)

Ганчева, Илияна (2015) Проф. Д-р Мария Иванова в необятното поле на етноложката наука. Епохи, изд. на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, № 2, с. 9 – 33, Print ISSN 1310-2141.

Ганчева, Илияна (2014) Nutritional hygiene in the traditional bulgarian society (XIX– first half of XX century). Standarts of everyday life in the middle ages and in the modern times, Veliko Tarnovo, 2014,Vol. III, pp. 106-113, ISBN 978-619-00-0176-8.

Ганчева, Илияна (2014) Prohibitions and obligations relating to the hygiene of sexual intercourse according to Islam. Standarts of everyday life in the middle ages and in the modern times, Veliko Tarnovo, 2014, Vol. III, pp.758-767, ISBN 978-619-00-0176-8.

Ганчева, Илияна (2014) The wholesome Nutrition of the Bulgarians in the period of the National Revival. Standarts of everyday life in the middle ages and in the modern times, Veliko Tarnovo, 2014, Vol. III, pp.102-105, ISBN 978-619-00-0176-8.

Ганчева, Илияна (2014) Traditional Popular Cosmetic Practices-health, higiene or striving for beauty. Standarts of everyday life in the middle ages and in the modern times, Veliko Tarnovo, 2014, Vol. III, pp.143-148, ISBN 978-619-00-0176-8.

Ганчева, Илияна (2014) Държавна намеса в личния и културен живот на българските турци в годините на комунистическия режим. Епохи, изд. на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", № 2, 2014, с. 210 – 220, ISSN 1310-2141.

Ганчева, Илияна (2014) Жената ходжа и нейната роля в погребалните обичаи на турците сунити в България. Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ ''Св. Св. Кирил и Методий''. ВТ, 2014, с. 348 – 353. ISBN:978-954-400-957-1

Ганчева, Илияна (2013) Изследователските направления по Етнология във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". сп. Епохи, изд. на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, № 2, с. 34-38, ISSN 1310-2141.

Ганчева, Илияна (2012) State intervention in the personal and cultural life of the bulgarian turks during the years of communist regime Remebrance in Time. Transilvania University Press of Brаsov, 2012, Vol. I, pp. 217-222, ISBN 978-606-19-0130-2 / 978-606-19-0131-9.

Ганчева, Илияна (2012) Всекидневната хигиена в традиционния български дом Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. ВТ, 2012, с.193-198, ISBN 978-954-400-721-8.

Ганчева, Илияна (2012) Обредната чистота в семейните обичаи на българите – хигиена или митология. Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време, ВТ, 2012, с. 439 – 449, ISBN 978-954-400-721-8.

Ганчева, Илияна (2012) Приносът на ЕИМ при БАН в развитието на образованието по етнология във ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий Етнологията в България – история, методи, проблеми.С., 2012, с. 173 – 177, ISBN 978-954-322-466-1.

Ганчева, Илияна (2011) Балканската баня като обществена постройка (по сведения на пътешественици от XV – XIX век) Балканите – език, история, култура. Т. ІІ., ВТ, 2011., 341-345, ISSN:1314-4065.

Ганчева, Илияна (2011) Обредната употреба на водата на Гергьовден и Еньовден От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев, ВТ, 2011, 112 – 119. ISBN 978-954-427-926-4

Ганчева, Илияна (2011) Тhe attitude of museums to socialism in the period of Bulgarian transition to democracy. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol 4(53), Series VII, № 2, ISSN 2066-7701

Ганчева, Илияна (2010) The wordly life of one family during the communist regime Calvary – Deportations and Destinies , Brasov, Romania, 2010, ISBN 978-973-598-754-7.

Ганчева, Илияна (2010) Личната хигиена във всекидневието на българите от края на ХIХ до средата на ХХ век Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. ВТ, 2010, ISBN 978-954-524-761-3

Генчев, Генчо (2020) Ангели на съвестта.Етноложко изследване на една катастрофа. Градиво за изследване на детето, децата, детството. Книга II. Изд. Фабер. В. Търново.254-280.

Генчев, Генчо (2020) Земетресението в Свищов от 1977 г. Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 11, Number 1. 36-66.

Генчев, Генчо (2020) Смърт без памет (опит в етногеронтологията) . Градиво за изследване на традициите. Изд. Фабер. Велико Търново. 162-192.

Георгиева, Виолета (2021) (Не)Споделено минало: поглед към македонските учебници по история (6. - 9. клас) - Исторически факти в учебниците на Република България и Република Северна Македония В: България и Македония. История и политика. Първа част. Съст. Димитър М. Димитров, София: Македонски научен институт, "Тангра" ИК, с.493 - 504. ISBN 978-619-9-1801-1-2, София

Георгиева, Виолета (2021) Гражданско образование, 11. клас. Помагало за учители Люксембург. Служба за публикации на Европейския съюз. Ред. Борислав Димитров (Пенков), В. Стойчева и др., 277 стр. ISBN: 978-92-76-26301-2, DOI: 10.2775/509001 PDF - ISBN: 978-92-76-26300-5, DOI: 10.2775/397179

Георгиева, Виолета (2021) Ключови умения на XXI век: за връзката между функционалната грамотност на учениците и писмените работи по история и цивилизации Международен симпозиум „Образование ‘21“, т. I. Сборник с материали от Първия международен симпозиум, организиран от Катедра „Нова и най-нова история на България“, Катедра „География“, Ателие „История и памет“ при Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в партньорство с Фондация „Румяна Кушева“. Съст. доц. д-р Виолета Стойчева, с. 28 – 49. София: Парадигма ISSN 2815-2506, COBISS.BG-ID - 51438088, София

Георгиева, Виолета (2021) Педагогическа лаборатория: работни листове за обектно-базирано обучение Велико Търново: Издателство "Слово", 106 стр. ISBN 978-619-212-079-5 (електронна книга), Велико Търново Е-достъп: https://museumvt.com/wp-content/uploads/2021/09/Rabotni-Listove_28.08.2021_password.pdf

Георгиева, Виолета (2021) Педагогически аспекти на преподаване на наследството във виртуална среда Музейно-образователни практики и електронната среда като ефективен инструмент в неформалното образование: сборник доклади от онлайн семинар, Габрово, 6-7 ноември 2020 г., Изд. на МОН, Нац. музей на образованието, Велико Търново: Издателство "Абагар", 224 стр. ISBN 978-619-168-270-6, COBISS.BG-ID - 46845704, Велико Търново

Георгиева, Виолета (2020) Щрихи към портрета на Михаил Драгоманов като преподавател във Висшето училище в София Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Материали от международна научна конференция "България и българите – събития, личности, идеи (XVIII–XX в.)” по повод 70-годишнината от рождението на проф. д.и.н. Иван Стоянов, Т. 4, бр. 2, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 406-420. ISSN: 2603-5065 (Online), ISSN: 2603-3534 (Print)

Георгиева, Виолета (2019) За жените в историята – българо-македонски образователни паралели Годишник на Историческия факултет, Т. 3, бр. 1, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 403-424. ISSN: 2603-5065 (Online), ISSN: 2603-3534 (Print), Велико Търново

Георгиева, Виолета (2019) История и цивилизации за 10. клас София: ИК „Рива", ред. Светла Петрова, 284 с., ISBN 978-619-225-112-3, COBISS.BG-ID - 48318472, София.

Георгиева, Виолета (2019) Как да развиваме ключови компетентности чрез интердисциплинарен подход Добри образователни практики. Формиране на ключови компетентности. Сборник. Велико Търново: Издателство „Слово“, с. 14–24. ISBN 978-619-212-069-6. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2019) Педагогика на наследството – проекции на връзката музей - училище - университет Диалогът в историята - София: Парадигма, № 40, с. 52-65. ISSN 1311 - 7904 (print), COBISS.BG-ID - 1119753956. София

Георгиева, Виолета (2019) Юрий Венелин: две съдби в Русия и България България и българите в ново и най-ново време: Сборник с научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Калчо Калчев. /ред. кол. Милко Палангурски и др./ В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 279–288. ISBN 978-619-208-204-8. COBISS.BG-ID – 1292847588. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2018) „Червеният терор“ срещу елита на Велико Търново – щрихи към биографията на „безследно изчезналия“ д-р Стефан Караиванов Гласове на миналото, Проект „Преживяно минало“, Сборник доклади от научна конференция, 10–11 октомври 2014 г., Т. 2, /ред. кол. Анка Игнатова, Лора Дончева, Виолета Стойчева/, В. Търново: Издателство „Фабер“, с. 103–118. ISBN 978-619-00-0824-8. COBISS.BG-ID – 1287438052. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2018) История и цивилизации 7. клас София: ИК „Рива“ АД, ред. Светла Петрова, 162 с. ISBN 978-619-225-071-3 COBISS.BG-ID – 1288071908. София

Георгиева, Виолета (2018) История и цивилизации 7. клас: тетрадка София: ИК „Рива“ АД, ред. Светла Петрова, 83 с. ISBN 978-619-225-082-9. COBISS.BG-ID – 1288049124. София

Георгиева, Виолета (2018) Книга за учителя по история и цивилизации за 7. клас София: ИК „Рива“ АД, ред. Светла Петрова, 155 с. ISBN 978-619-225-093-5. COBISS.BG-ID – 1287865060. София

Георгиева, Виолета (2016) Визия 2030. Историческото образование между „ние“ и „те“ Историческото образование и предизвикателствата през XXI в. Сборник. /състав. Виолета Стойчева, ред. колегия: Анка Игнатова и др./ София: Фондация „Професор Румяна Кушева“, с. 7–20. ISBN 978-619-90758-0-7, COBISS.BG-ID - 49724680, София

Георгиева, Виолета (2016) Книга за учителя по история и цивилизации за 5. клас София: Издателство „Булвест 2000“, 2016, 124 с. ISBN 978-954-18-0963-1. COBISS.BG-ID – 1284209124. София

Георгиева, Виолета (2016) Тетрадка по история и цивилизации за 5. клас. София: Издателство „Булвест 2000“, 2016, 80 с. ISBN 978-954-18-0965-5. COBISS.BG-ID – 1278408676. София

Георгиева, Виолета (2016) Учебник по история и цивилизации за 5. клас. София: Издателство „Булвест 2000“, 2016, 153 с. ISBN 978-954-18-0964-8. COBISS.BG-ID – 1278416356. София

Георгиева, Виолета (2015) Teaching World War I: How to engage the young generation through online resources and oral evidence. 1914–2014 – Remembering the past to live the present and shape the future, International Perspectives in Adult Education (IPE) 72, editors: T. Kelbert and E. Avdagic, DVV International, Bonn, Germany, pp. 67–77. ISBN 978-3-942755-25-2. Bonn, Germany

Георгиева, Виолета (2015) Touching the future or about Rumyana Kusheva's school. The history that makes us smile: in memoriam of prof. Rumiana Kusheva. /ed. Violeta Stoycheva, sci. ed. Krasimira Tabakova, Violeta Stoycheva/ Sofia: Paradigma, pp. 34–45. ISBN 978-954-326-254-0. COBISS.BG-ID – 1281957092, Sofia.

Георгиева, Виолета (2015) Veliko Tarnovo – an open air museum: pedagogical guide /2 ed., transl. Vanya Ivanova/ Sofia: Paradigma, рр. 101. /author: pp. 5–6, 15–18, 34–44, 50–88, 99–100/. ISBN 978-954-326-250-2. COBISS.BG-ID – 1274239204. Sofia

Георгиева, Виолета (2015) Велико Търново – музей под открито небе: педагогически гид София: Издателство „Парадигма“ (второ преработено и допълнено издание), 2015, 103 с. ISBN 978-954-326-202-1. COBISS.BG-ID – 1274236900. София (автор: с. 5–6, 15–18, 34–44, 50–88, 99–100)

Георгиева, Виолета (2015) Как „четем“ Съединението? (Учебниците по история между „вчера“ и „днес“) Научен форум „Пловдивски приноси 2013“: Съединението на България от 1885 г. 130 години по-късно. Научен ред. доц. д-р Василка Танкова. Състав. Ст. Шивачев, доц. д-р В. Танкова. Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив, Книга десета, 2015 година, с. 33–46. (ISSN 1311-9133), ISSN - 1313-8960, COBISS.BG-ID - 1244538084, Пловдив

Георгиева, Виолета (2014) Да докоснеш бъдещето или за школата на Румяна Кушева Историята, която усмихва. Сборник. Състав. Виолета Стойчева. Ред. Красимира Табакова и Виолета Стойчева. София: Издателство „Парадигма“, с. 37-50. ISBN 978-954-326-212-0. COBISS.BG-ID 1267827684. София

Георгиева, Виолета (2014) Дванадесет нови примерни теста за зрелостен изпит по история и цивилизация. София: Издателство „Регалия-6“, 2014, 272 с. ISBN 978-954-745-234-3. COBISS.BG-ID – 1269344228. София

Георгиева, Виолета (2014) Какво помним и как преподаваме Холокост – педагогическият дискурс на съвременните учебници по история и цивилизация Епохи, бр. 1, г. XXI, MMXIII, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 187–192. ISBN 1310-2141, COBISS.BG-ID – 1272757476. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2014) Киното – непризнатият „свидетел“ на историята (възможности за използване на документалния филм в обучението по история и цивилизация). Диалогът в историята - София: Парадигма, №№ 29-30, с. 97–118. ISSN 1311-7904. COBISS.BG-ID - 1119753956. София

Георгиева, Виолета (2014) Модел на интеркултурна практика за подготовка на бъдещи учители Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище. СБОРНИК с доклади от Националната научно-практическа конференция, проведена на 25–26 юни 2013 г. в гр. Велико Търново. Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, София: АРС Магна, с. 23–33. ISBN 978-954-92632-7-5. София

Георгиева, Виолета (2013) Educational Inequalities and Challenges to Minority Integration in Bulgaria in the Context of the EU Strategy 2020. In: Maximizing Comparative Advantages of Cross-Border Regions (The European Integratin of Romania and Bulgaria: Problems and Issues): a thematic collective book devoted to the 50th anniversary of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo /ed. Vihren Bouzov/. V. Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, 2013, 168 pp. /Author: 89 – 96/ ISBN 978-954-490-370-1. COBISS.BG-ID – 1255436516. Veliko Tarnovo

Георгиева, Виолета (2013) History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History In The Classroom. Teachers’ Guide. /sci. ed. Vanya Ivanova, Violeta Stoycheva/ Sofia: Paradigma, 108 pp. /Co-author: pp. 9–17, 105–106; Author: pp. 22–33, 48–51, 64–69, 88–104/. ISBN 978-954-326-203-8. COBISS.BG-ID – 1274268132. Sofia.

Георгиева, Виолета (2013) History Project 2006. Да преподаваме с удоволствие – Устната история в класната стая. Ръководство за учители. Първо коригирано издание на бълг. език. София: Издателство „Парадигма“, 106 с. (съавтор: с. 9–17, 104–105: автор: 22–32, 47–50, 63–68, 87–103) ISBN 978-954-326-202-1. COBISS.BG-ID – 1274269668. София

Георгиева, Виолета (2013) Държава и църква в „големия разказ“ на учебниците по българска история (1879–1945) Ние в науката и науката в нас. Сборник в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново: Издателство „Фабер“, с. 301–312. ISBN 978-954-400-982-3. COBISS.BG-ID – 1262622436. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2013) Киното като ресурс на историята – документалното кино в обучението по история и цивилизация. Сб. доклади от Международна научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, /т.6/, бр. 1. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, eBook CD, с. 273–284. ISBN 978-954-524-930-3. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2012) „Мълчаливи свидетели“ – женският лагер в село Скравена, Софийско, в спомените на местните жители България, българите и Европа – мит, история, съвремие. т. V. Сборник от научна конференция (27 октомври 2010 г.) в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов. /Ред. кол. доц. д-р Борис Борисов и др./ В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 273–284. ISBN 978-954-524-844-3, Велико Търново

Георгиева, Виолета (2012) Educational integration of minorities – problems and perspectives. Remebrance in Time, Volume II, Еditors: Elena Helerea, Gabriela Mailat, Florentin Olteanu. Transilvania University Press of Braşov, рр. 489–498. ISBN 978-606-19-0132-6. Braşov, România/ eBook: Remembrance in Time. Transilvania Univ. Press of Braşov, 2012, ISBN 978-606-19-0134-0/ http://openness.negruvoda.ro/rezultate/titleANDforwared.pdf.

Георгиева, Виолета (2012) Educational integration of minorities, gender equality and human rights – regional perspectives International Conference: „The Impact of European Union Integration on Border Regions“. Craiova, 29–30 June 2011. Conference volume. Maximizing comparative advantages of the border regions: Dolj – Veliko Tarnovo, January 2011 – June 2012. /ed. Dumitru Otovescu at al./ Romania, Craiova: Alma Publishing House, 266 pp. (author: pp. 103–110). ISBN 978-606-567-121-8 & Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius Univ. Publ. House, ISBN 978-954-524-829-0. COBISS.BG-ID 1268340196

Георгиева, Виолета (2012) Egalitatea de gen, minotitǎți/ Равенство между половете, малцинствата: Dolj – Veliko Tarnovo, January 2011 – June 2012: Maximizing comparative advantages of the border regions Craiova: Alma Publishing House, România. /Ed. Ionuţ Șerban, Cristina Ilie/. ISBN 978-606-567-148-5 (author рр. 78–80, 82, 84–127, 137–171); Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius Univ. Publ. House (author pp. 5–6, 8, 10–39, 49–76 in Bulgarian). 171 pp. ISBN 978-954-524-866-5. COBISS.BG-ID - 1268338148. Craiova, România

Георгиева, Виолета (2012) Impactul integrarii europene asupra regoinior de granite (co-author) /ed. Vihren Bouzov, Teodora Kaleynska/ Влияние на европейската интеграция върху граничните региони (съавтор) Romania, Craiova: Alma Publishing House, 208 pp. (author pp. 73–80) ISBN 978-606-567-150-8; St. Cyril and St. Methodius Univ. Publishing House. 208 pp. (author: pp. 174–183) ISBN 978-954-524-855-9. COBISS.BG-ID – 1264903652

Георгиева, Виолета (2012) Life without Freedom. The International Conference Veliko Tarnovo – Bulgaria Remebrance in Time, Volume II, Transilvania University Press of Braşov, Romania, pp. 507–516, ISBN 978-606-19-0132-6.

Георгиева, Виолета (2011) Collecting Oral Evidence and Creating Active Citizens. Closing the Books or Keeping them Open? International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 66. V. Ivanova/ M. Klingenberg (Eds.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, рр. 53–66. ISBN 978-3-942755-03-0. Bonn

Георгиева, Виолета (2011) Supervisor’s and coach’s. Manual for work with multicultural groups. /Ed. Ingeborg Luif and Elisabeth Alder-Wuerrer/ Vienna, Austria, 63 p., Co-author: pp. 10–12. ISBN 978-3-200-02335-2. Vienna

Георгиева, Виолета (2011) Анализ на резултатите от външно оценяване по обществени науки за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН, (е-вариант, CD) София

Георгиева, Виолета (2011) За връзката университет-училище през призмата на практико-приложното обучение на студентите по история. Модерният историк 2: юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Андрей Пантев: изследвания по случай 70 години от рождението му. /ред., състав. Радослав Мишев и др./ В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 378–383. ISBN 978-954-524-774-3. COBISS.BG-ID – 1237958884. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2011) Методически аспекти на обучението по история – електронен курс. http://www.cet-vtu.com

Георгиева, Виолета (2011) Образованието за възрастни и интерактивното обучение по история на Балканите. [Инд./Реф. в CEEOL] Епохи, год. XIX (2011), кн. 1, MMXI, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 169–190. ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID – 1251977700. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2011) Проучване на отношението на учителите към оценяване на постиженията на учениците по обществени науки. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН. (е-вариант, CD) София

Георгиева, Виолета (2010) Adult Education and Interactive History Teaching in the Balkans. History and Identity. International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 65. M. Klingenberg (Ed.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, pp. 9–26. ISBN 978-3-942755-00-9. Bonn, Germany

Георгиева, Виолета (2010) Eurobiographia 2. Истории на европейски граждани – вчера и днес. Истории за права и демокрация. Истории за принадлежност към Европа /Съст. Andrea Ciantar/ Università Popolare Editrice, Roma. 126 p. /author pp. 29–32, 75–78/ ISBN 978-88-88521-12-1. Roma, Italy /на английски, български, датски, испански, италиански, каталунски, немски и португалски език/.

Георгиева, Виолета (2010) The Bulgarian Society in the shadow of the Communism (1944–1962). „REMEMBER – Keep Alive the Past Memory for the Future” (DVD), Făgăraş, România, ISBN 978-973-598-755-4. Făgăraş, România

Георгиева, Виолета (2010) The orthodox clergymen of the Veliko Tarnovo еparchy – victims of the political violence after September 9th 1944. /Православни духовници от Великотърновска епархия – жертви на политическото насилие в България след 9 септември 1944 г./ Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium’s Proceedings /Еds: Elena Helerea , Gabriela Mailat, Florentin Olteanu/. Transilvania University Press of Braşov, pp. 231–240. ISBN 978-973-598-754-7. Braşov, România

Георгиева, Виолета (2010) Обединени в различието. Учебни материали за учителя. Съст. и ред. Виолета Стойчева Европейски информационен център, Велико Търново: „Мареа-Дизайн”, 143 с. ISBN 978-954-91864-4-4. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2009) 12 примерни теста по история и цивилизация за зрелостни изпити. София: Издателство „Регалия 6“, 272 с. ISBN 978-954-745-189-6, COBISS.BG-ID – 1232823524. София

Георгиева, Виолета (2009) History Project 2008. Balkan Stories – Good Practices on History Teaching in South Eastern Europe. Teacher’s Guide & DVD. /sci. ed. Vanya Ivanova, Violeta Stoycheva/ DVV International - SEE Regional Office, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 83 p. /Аuthor pp. 9–12, 16–21/. COBISS.BH-ID 17255174. Sarajevo, BH [On-line publication - http://www.historyproject.dvv-international.org/]

Георгиева, Виолета (2009) Българските държавни символи в учебниците по история (от Освобождението до днес). Сб. 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Ред. Петър Тодоров и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 359–368. ISBN 978-954-524-720-0. COBISS.BG-ID – 1234330340. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2008) „Silent Witnesses” – Women Forced Labour Camp in the Village of Skravena, Sofia District in the Memories of the Local People. Forme de Represiune în Regimurile Comuniste. Lucrări prezentate la Simpozionul Internaţional „Forme de represiune în regimurile comuniste”, Făgăraş, Sâmbăta de Sus, 12-14 iulie 2007. /eds. Cosmin Budeanca, Florentin Olteanu/, POLIROM: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgăraşului, România, pp. 453–460 (472 p.). ISBN – 10: 973-4610880, ISBN – 13: 978-973-461088-4. Făgăraş, România

Георгиева, Виолета (2008) Велико Търново – музей под открито небе: педагогически гид В. Търново: Издателство „Фабер“, 76 с. ISBN 978-954-400-482-8. COBISS.BG-ID – 1238009572. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2008) История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: Издателство „Регалия 6“, 208 с. ISBN 978-954-745-136-0. COBISS.BG-ID - 1229173476. София

Георгиева, Виолета (2007) Урокът по история В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 292 с. ISBN 978-954-524-565-7. COBISS.BG-ID – 1243838436. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2007) 10 примерни теста за кандидат-студенти. ЕПИ – специална част, История на България. София: Издателство „Регалия 6“, 152 с. ISBN 978-954-745-123-0. COBISS.BG-ID – 1227220196. София

Георгиева, Виолета (2007) History Project 2006. Да преподаваме с удоволствие – Устната история в класната стая. Ръководство за учители. (съст. и научна ред. В. Иванова, В. Стойчева) IIZ/DVV- SEE Регионален офис – София. 102 с. On-line публикации на албански, български и сръбски – http://www.historyproject.dvv-international.org (последна актуализация 15.12.2016).

Георгиева, Виолета (2007) Непрерывная квалификация учителей в форме проектной деятельности. Преподавание истории и обществознания в школе: научно-теоретический и методический журнал. № 5, Москва: Школьная Пресса, Россия, с. 68–70. ISSN (print) 2074 4935, eISSN (online) 2409-8949. Mосква

Георгиева, Виолета (2007) Образованието за гражданство през погледа на младите хора (анализ на анкетни данни). Сб. Политика, европейска интеграция и социална промяна. В. Търново: Европейски информационен център, с. 156-174, ISBN 978-954-775-753-0. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2006) History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History in the Classroom. Teachers’ Guide. History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History in the Classroom. Teachers’ Guide. /sci. ed. Vanya Ivanova, Violeta Stoycheva/ IIZ/DVV- SEE Regional Office-Sofia, Sofia, 103 pp. On-line publication in Albanian, Bulgarian and Serbian – http://www.historyproject.dvv-international.org (последна актуализация 15.12.2016).

Георгиева, Виолета (2006) The near past in the light of the every day life. Rezistența anticomunistǎ. Cercetare ştiințifică şi valorificare muzeală. Volumul 2, Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, Julia Pop (eds.) Cluj-Napoca: Argonaut, România, pp. 231–241 (345 p.). ISBN 978-973-109-039-9. Cluj-Napoca, România

Георгиева, Виолета (2006) Да преподаваме джендър равенство: Помагало за учители./ Teaching Gender Equality. Teaching’ reference book. Transl. Yonka Bardarova. В. Търново: ПИК, 152 с. /съавтор: с. 7–25; автор: с. 26–68, 89–112, 123–132, 147–152/. ISBN-13: 978-954-736-152-2. & Veliko Turnovo: PIC, 144 pр. /co-author: pp. 7–25, author: pp. 26–67, 88–111, 121–130/. ISBN-10 954-736-152-Х. COBISS.BG-ID – 1243743460, Veliko Tarnovo

Георгиева, Виолета (2006) Дискурсът на модерната държавност в учебниците по история (1879–1944). Епохи, кн. 1–2 (2006), XIV, с. 105–114. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID – 1174836708. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2006) Устните свидетелства като ресурс на обучението по история. Етнологията вчера, днес и утре. (Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). Състав. Мария Иванова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 58–75. ISBN-10: 954-524-510-7; ISBN-13: 978-954-524-510-7. COBISS.BG-ID 1046063076. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2005) L’égalité des sexes et l’éducation à la citoyenneté européenne. L' Europe enseignée: Patrimoine(s), identité(s), citoyenneté(s). Sous la direction de Vincent Marie et Nicole Lucas. Paris: Éditions Le Manuscrit, (266 p.) pp. 197–199. ISSN 2101-7204, ISBN 2-7481-6024-X9782748160246, Numéro OCLC 837159654. Paris, France/ http://www.manuscrit.com/Book.aspx?id=6615

Георгиева, Виолета (2005) Още една възможност за самоподготовка. (Бонева, В., Р. Ангелова. Тестове по история на България. В. Търново: Фабер, 2004.) История, № 2–3, София:МОН, с. 117–120. Print ISSN 0861-3710. COBISS.BG-ID - 1119643620. София

Георгиева, Виолета (2005) Писмените работи в обучението по история – ретроспекции и съвременни тенденции. Сборник „Историческо образование”, В. Търново: Издателство „Фабер”, 2005, с. 88–100. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2005) Писмените работи по история – опит за система. – Диалогът в историята Диалогът в историята, № 8, с. 45–56. ISSN 1311-7904 (print). COBISS.BG-ID - 1119753956. София

Георгиева, Виолета (2005) Предизвикателствата пред историческото образование и подготовката на педагогически кадри в Историко-юридическия факултет. Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование. Сборник доклади от научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. /Ред. кол. доц. д-р Стела Дерменджиева и др./ В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 266–275, ISBN 954-524-453-4. COBISS.BG-ID - 1043815652. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2004) Education for European Citizenship. Teacher’s Guide / Young, European, United. Pomocné učhebné texty pre žiakov, učhitel’ov základných a stredných škôl na občiansku náuku o Európskej únii. Veliko Tarnovo: European Information Center (Author: subject 8, 9, 12) ISBN 954-90888-7-1. & Štàtny archive v Levoči, pobočka Poprad: Slovenskà republika

Георгиева, Виолета (2004) Да се учим на ненасилие: Образователен подход за превенция на насилието. Помагало за учителя. Състав. Даниела Дерменджиева, Виолета Стойчева. Ред. Виолета Стойчева. В. Търново: Европейски информационен център, 130 с. /съавтор: с. 4–6, 15–24, 64–79, 95–99, 114–117). ISBN 954-90-888-6-3. COBISS.BG-ID – 1043395556. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2004) Практикум по джендър образование. Методически разработки. Ч. I. /Обща ред. Виолета Стойчева/ В. Търново: Европейски информационен център, 74 с. (съавтор: с. 3, 4–14; автор: с. 25–32, 42–44) ISBN 954-90888-8-Х, COBISS.BG-ID - 1043394788. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2004) Равенството на половете като компонент на гражданското образование. Образование за равни възможности. Сборник материали Под общ. ред. на Виолета Стойчева. В. Търново: Европейски информационен център. с. 7–15. (130 с.) ISBN 954-90888-9-8. COBISS.BG-ID – 1043394532. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2003) Understanding a shared past, learning for the future. Change and Continuity in Everyday Life in Albania, Bulgaria and Macedonia 1945 – 2000. Teacher' resourse book (co-author) / Споделеното минало – обучение за бъдещето. Всекидневният живот в Албания, България и Македония 1945–2000. Ресурсна книга. EUROCLIO. Skopje: ИК „Напредoк“, 380 p. ISBN 954-91330-1-Х. More information at: www.euroclio.eu/

Георгиева, Виолета (2003) История на България. Тестове и конспекти за кандидат-студенти. Учебно пособие. В. Търново: Издателство „Слово“, 160 с. /автор: съавтор: с. 16–56, 131–159) ISBN 954-439-762-0. COBISS.BG-ID – 1040873444. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2003) Сватбени обичаи при турците. Традиции и памет, т. 1, Ромската сватба във Великотърновско. В. Търново: Издателство „Астарта“, с. 135–150. ISBN 954-8324-01- 6. COBISS.BG-ID – 1039784676. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2003) Умеем ли да пишем по история? На матура и кандидат-студентски изпит по история. Учебно пособие. В. Търново: Издателство „Слово“, с. 7–14. ISBN 978-954-439-762-3. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2002) Family Life in the Balkans 1945–2000. Skopje, 2002, 20 p.

Георгиева, Виолета (2002) Мъже & жени: Различни и равни. Ресурсна книга (съст. и ред. Виолета Стойчева) Европейски информационен център. Велико Търново, 146 с. ISBN 954-90888-2-0. COBISS.BG-ID – 1039653604. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2002) Ресурси на Съвета на Европа и на Европейския съюз в областта на гражданското образование. Наръчник по гражданско образование за учители. София: Фондация „Европартньори 2000”, с. 47–51 (55 с.) ISBN 954-9081-4-6-Х. София

Георгиева, Виолета (2001) Историческото описание в системата от писмени работи по история (5-8 клас). Диалогът в историята, №1, София: Сдружение на преподавателите по история в България, с. 58–73. ISSN - 1311-7904. COBISS.BG-ID - 1119753956. София

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация – XI клас: Тестове. В. Търново: Издателство „Слово“, 104 с. ISBN 954 439 710-8, COBISS.BG-ID – 1037863908. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник – XI клас: Задължителна подготовка. (съавтор) В. Търново: Издателство „Слово“, 360 с. ISBN 954 439 701-9. COBISS.BG-ID - 1037863396. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник – XI клас: Профилирана подготовка. (съавтор) В. Търново: Издателство „Слово“, 168 с. ISBN 954 439 702-7. COBISS.BG-ID - 1037863652. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2001) Нови пътеки в методиката на обучение по история. Диалогът в историята, №3, София: Сдружение на преподавателите по история в България, с. 105–109. ISSN 1311-7904. COBISS.BG-ID – 1119753956. София

Георгиева, Виолета (2001) Писмената проверка на постиженията на учениците и стандартите по история. История и цивилизация за 11 клас. Тестове. В. Търново: Издателство „Слово“, с. 5–9. ISBN 954 439 710-8. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2000) Етнографските знания като компонент на историческата образованост. Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Николай Колев. Научен ред. и състав. Мария Иванова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 127–135. ISBN 954-524-257-7. COBISS.BG-ID - 1036239332. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1999) Национална идентичност, историческа памет и обучението по история. Образование, VIII. № 5, с. 53–57. Print ISSN 0861-475Х. COBISS.BG-ID – 1143031268. София

Георгиева, Виолета (1998) Възможности за гражданско възпитание чрез обучението по история. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 60, Юбилейна научна сесия ‘98 с международно участие. История. Политология. Връзки с обществеността и Право. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 283–290. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1998) Гражданско възпитание чрез обучението по история. Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от Третата международна конференция, с. 107–115. В. Търново

Георгиева, Виолета (1998) Идеята за „целокупна България” в учебниците по история между двете световни войни (сравнителен преглед на учебниците по история). Образование и квалификация, София:ЦИУУ, № 5, г. VI, с. 39–47. Print ISSN 0861-976X. COBISS.BG-ID - 1119893988. София

Георгиева, Виолета (1998) Тестове по история на България: За зрелостници и кандидат-студенти. В. Търново: Издателство „Слово“, 239 с. ISBN 954 439 513-Х. COBISS.BG-ID – 1032848100 (1998 г.), COBISS.BG-ID – 1034172900 (1999 г.). Велико Търново

Георгиева, Виолета (1998) Учебниците по история (1878–1944) – етнодемографски и териториални промени на българската общност. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 60, Юбилейна научна сесия ‘98 с международно участие. История. Политология. Връзки с обществеността и Право. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 274–282. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1997) За ситуационните методи и проблемността в обучението по история. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 55, Юбилейна научна сесия ‘97 с международно участие. Психология, Педагогика и Риторика, Философия и Етика. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 170–176. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1997) Списание „Свободно възпитание” и идеите на реформаторската педагогика. В: НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 55, Юбилейна научна сесия ‘97 с международно участие. Психология, Педагогика и Риторика, Философия и Етика. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 177–182. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1997) Темата за Освобождението в учебниците по история (1878–1944). НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 55, Юбилейна научна сесия ‘97 с международно участие. Психология, Педагогика и Риторика, Философия и Етика. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 204–211. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1997) Толерантността – възможност за съвременен поглед към миналото. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 55, Юбилейна научна сесия ‘97 с международно участие. Психология, Педагогика и Риторика, Философия и Етика. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 197–203. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1996) Нова драматургия на историческия разказ – история на всекидневието. В: НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 44, Обществени науки: част втора. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 184–190. В. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1996) Нравствените ценности и отговорностите на българското семейство. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 43, Обществени науки: част първа /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 204–211. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1996) Съвременните учебници по българска история в основното училище в търсене на националната идентичност. В: НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 44, Обществени науки: част втора /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 155–162. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1995) Иновации в подходите на учебния процес по история. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 34, Обществени науки: част първа: Философия, Риторика, Етика и Естетика, Педагогика и Психология., /Ред. кол.: полк. доц. А. Г. Атанасов, к.т.н. и др./, с. 384–390. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1995) Относно някои актуални възгледи на проф. д-р Кацаров за професионалното ориентиране и образование. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 34, Обществени науки: част първа: Философия, Риторика, Етика и Естетика, Педагогика и Психология. /Ред. кол.: полк. доц. А. Г. Атанасов, к.т.н. и др./, с. 376–383. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1994) Върху някои аспекти на проблемността при функционирането на историческите знания в различните степени на съвременното българско училище. Сборник доклади от научната конференция, посветена на 30-годишнината на ВМЕИ – Габрово, т. III, с. 235–242.

Григорова, Лора (2020) Културен маршрут „Петко Рачев Славейков и Велико Търново“. – В: Сборник „Международен симпозиум „Образование ‘21”. Т. 4. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2020. Велико Търново

Григорова, Лора (2020) Паметници във Велико Търново, посветени на личности и събития от епохата на Българското възраждане – идеи и реализация (1879–1944 г.). – Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 4, кн. 1 (2020). Година IV (XXXVI), 2020. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 491–522. ISSN: 2603-5065 (Online) ISSN: 2603-3534 (Print) Велико Търново

Григорова, Лора (2019) Войните за национално обединение на България, отразени в летописната книга на Мъжката гимназия „Св. Кирил“ във Велико Търново. – В: България и българите в ново и най-ново време. Сборник с научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Калчо Калчев. Велико Търново: Университетско издотелство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, с. 105 – 117. ISBN 978-619-208-204-8 COBISS.BG-ID – 1292847588 Велико Търново

Григорова, Лора (2019) Лясковският манастир "Св. св. Петър и Павел" и социалната дейност на Търновската митрополия през първата половина на ХХ в.– В: Балканите – език, история, култура. Т. VI. ВеликоТърново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 427–441. ISSN 1314–4065 COBISS.BG-ID – 1239059172 Велико Търново

Григорова, Лора (2019) Паметта за Петко Рачев Славейков във Велико Търново– Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т.3, бр. 1. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и методий“, 2019, с. 289–303. ISSN: 2603-5065 (Online) ISSN: 2603-3534 (Print) COBISS.BG-ID – 1285467876 Велико Търново

Григорова, Лора (2019) Проучванията по най-нова истария на България на страниците на списание „Епохи“ (1993 – 2018). – Епохи, том XXVII (2019), кн. 1, с. 205 – 221. ISSN: 2534 - 8418 (Online); ISSN: 1310 - 2141 (Print) Велико Търново

Григорова, Лора (2019) Шестото Велико народно събрание и изработването на Конституцията от 1947 г. - В: Конституция и държавност. Доклади от научна конференция по повод 70-годишнината от приемането на втората българска конституция. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с.124 -142. ISBN 978-619-208-206-2 Велико Търново

Григорова, Лора (2019) Щрихи към политическия портрет на Кимон Геолгиев. – Сборник доклади от юбилейна научна конференция „140 години военно образование – традиции и перспективи“. Велико Търново: Издателски комплекс НВУ „Васил Левски“, 2019, с. 162 – 172. ISBN 978-954-753-283-0 COBISS.BG-ID - 1290606308 Велико Търново

Григорова, Лора (2018) „Червеният терор” срещу елита на Велико Търново – щрихи към биографията на „безследно изчезналия” д-р Стефан Караиванов. – В: Гласове на миналото. Проект „Преживяно минало”. Т. 2. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 103–118. ISBN 978-619-00-0824-8 COBISS.BG-ID – 1287438052 Велико Търново

Григорова, Лора (2018) Вътрешнопартийните противоречия в Българската комунистическа партия в началото на 60-те години на ХХ в. и опитът за преврат на Иван Тодоров-Горуня. - В:Светът на българина през ХХ век. София: Парадигма, 2018, с.290 - 304. ISBN 978-954-326-345-5 София

Григорова, Лора (2018) Пети състав на Плевенския областен народен съд - Велико Търново 1944 - 1945 (по документи от Държавен архив - Велико Търново). - В:България и българите - история и култура (XVIII- XX век). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 223 - 247 ISBN978-619-208-166-9 В. Търново

Григорова, Лора (2018) Съветското влияние при изработването и приемането на Конституцията на България от 1947 г. - В: 100 години Октомврийска революция - реалности и историческа памет. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 245 - 263. ISBN 978-619-208-164-5 В. Търново

Григорова, Лора (2018) Щрихи към живота и дейността на д-р Невена Събева Попова. – Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Година II (XXXIV), 2018. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018 , с. 729 – 746. ISSN 2603-3534 COBISS.BG-ID - 1285467876 Велико Търново

Григорова, Лора (2017) Благотворителност и Църква през 30-те - 40-те години на ХХ век в Търновска епархия (по документи от Държавен архив - В. Търново). - В:Балканите - език, история, култура. Т. V. В. Търново: Университетско ездателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.310 - 326. ISSN 1314-4065 Велико Търново

Григорова, Лора (2017) За паметниците на социалистическото монументално изкуство в България - история и съвременни проблеми. - В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие.Т. 11. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 288 - 304. http://journals.uni-vt.bg/bb/bul/vol11/iss1/25 В. Търново

Григорова, Лора (2016) За преподаването на най-новата история на България: историографски аспекти на темата за антикомунистическата съпротива в България. – В: Историческото образование и предизвикателствата през XXI век. София: Фондация „Професор Румяна Кушева“, 2016, с. 24-39, ISBN 978-619-90758-0-7. София

Григорова, Лора (2015) „Вражески прояви” в българското училище през периода 1948–1953 г. (по документи от Държавен архив – В. Търново). – В: Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология. В. Търново: Фабер, 2015, с. 188–212. ISBN: 978-619-00-0253-6 В. Търново

Григорова, Лора (2015) Кимон Георгиев и Отечественият фронт (1942–1948 г.). – В: 70 години от поврата на Девети септември 1944 г. – исторически предпоставки и последствия. Сборник с научни изследвания. София: Манта принт, 2015, с. 78–90. ISBN: 978-619-903379-2-8 София

Григорова, Лора (2015) Общонародният комитет за развитие на Велико Търново и културният туризъм. – В: България в европейската култура, наука, образование, религия. Ч. 2, (Материали от IV национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14–16.05.2014 г. ). Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, с. 347–359. ISBN: 978-619-201-050-8 Шумен

Григорова, Лора (2015) Основни аспекти на въпроса за организиране на охраната на западната граница през първите години на българо-югославската криза от края на 40-те – началото на 50-те години на ХХ в. – В: Балканите – език, история, култура. Т. IV, В. Търново: ИВИС, 2015, с. 153–166. ISSN 1314-4065 Велико Търново

Григорова, Лора (2014) За групата анархисти-емигранти, действала в района на с. Павел баня, Казанлъшко, през 1953–1954 г. (по документи от ДА–В. Търново). – Епохи, година ХХІ 2013, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 83–104. ISSN 1310-2141 Велико Търново

Григорова, Лора (2014) Търновската конституция и конституционният въпрос в България 1946–1947 г. – В: 135 години от приемането на Търновската конституция. Сборник. Научна конференция, посветена на 135-ата годишнина на Търновската конституция. София: Сиби, 2014, с. 155–169. ISBN 978-954-730-891-6 София

Григорова, Лора (2013) Конституционният въпрос в България 1946–1947. Велико Търново: Фабер, 2013. 464 с. ISBN 978-954-400-905-2 В. Търново

Григорова, Лора (2013) Конституцията от 1947 г. и Българската православна църква. – Балканите – език, история, култура. Т. ІІІ, В. Търново: ИВИС, 2013, с. 164–177. ISSN 1314-4065 В. Търново

Григорова, Лора (2013) Православното духовенство в Търновска епархия в годините на „народната демокрация” (по документи от Държавен архив – Велико Търново). – В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново: Фабер, 2013, с. 433–451. ISBN 978-954-400-982-3 В. Търново

Григорова, Лора (2013) Проблемът за съдебната власт в процеса на изработване и приемане на Конституцията от 1947 г. – Епохи, година ХХ 2012, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, № 2, с. 137–158. ISSN 1310-2141 В. Търново

Григорова, Лора (2013) Промени в текстовете за правителството в процеса на изработване на Конституцията на Народна република България. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. VІІ (Материали от проведената на 30 октомври 2012 г. научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, DVD, с. 127–138. ISBN 978-954-524-943-3 В. Търново

Григорова, Лора (2012) The democratic alternative for the development of Bulgaria, reflected in the constitution drafts by the opposition (1946–1947). – In: Remebrance in Time. Transilvania University Press of Braşov, 2012, рр. 213–216. -eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf, ISBN 978-606-19-0130-2/ 978–606–19–0131-9 http://openness.negruvoda.ro/rezultate/titleANDforwared.pdf Брашов, Румъния

Григорова, Лора (2012) The group of immigrant anarchiststhat acted in the vicinity of Pavel banya village, Kazanlak district in 1953-1954 (documents from Veliko Tarnovo state archive). – In: Remebrance in Time. Transilvania University Press of Braşov, 2012, рр. 31–42. -eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf, ISBN 978-606-19-0130-2/ 978–606–19–0131-9 http://openness.negruvoda.ro/rezultate/titleANDforwared.pdf Брашов, Румъния

Григорова, Лора (2012) Проблемът за държавния глава при изработването на Конституцията от 1947 г. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. V, В. Търново: УИ "Св. св. "Кирил и Методий", 2012, с. 253–272. ISBN 978-954-524-844-3 В. Търново

Григорова, Лора (2012) Проф. д-р Михаил Поповилиев – изявен учен-юрист, уважаван преподавател и дарител. – В: Юбилейна международна научна конференция. Юридически факултет.Injernational jubilee legal conference – Faculti of law. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 219–227. ISBN 978-954-845-0 В. Търново

Григорова, Лора (2012) Професор Стефан Баламезов и конституционният въпрос в България. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. VІ (Материали от научната конференция, проведена на 28 октомври 2011 г. във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий»). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 217–232, DVD, ISBN 978-954-524-930-3 В. Търново

Григорова, Лора (2011) Дискусията за насоките на обществено-стопанското развитие на България в Конституционната комисия на Шестото Велико народно събрание (1946 – 1947 г.). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвреме, т. ІV, (Международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев «България, земя на блажени» - 29 – 31 октомври 2009 г., В. Търново), 2011, с. 609–620. В. Търново

Григорова, Лора (2011) Документи за антикомунистическата съпротива в Държавен архив – Велико Търново (1948 – средата на 50-те години на ХХ в.). – Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944–1989 г.). Сборник материали от национална научна конференция, НБУ, 23–24 март 2011 г. (http://ebox.nbu.bg/anti/ НБУ, София

Григорова, Лора (2010) The Bulgarian Society in the shadow of the Communism (1944 – 1962). /Doncheva, L., V. Stoycheva, A. Ignatova, I. Gancheva/. – IN: “REMEMBER – Keep alive the past memory for the future”, DVD, ISBN: 978-973-598-755-4, Fagaras, Romania, 2010 Румъния

Григорова, Лора (2010) The orthodox clergymen of the Veliko Tarnovo eparhy – victims of the political violence after September 9-th 1944 (Православни духовници от Великотърновска епархия – жертви на политическото насилие в България след 9 септември 1944 г.). – В: Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium’s Proceedings, Transilvania University Press of Brasov, 2010, 231 – 240. (В. Стойчева – съавтор) Брашов, Румъния

Григорова, Лора (2009) Комисията от специалисти в Шестото Велико народно събрание и изработването на проектоконституцията от пролетта на 1947 г. – В: 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование, В. Търново, 2009, с. 394–418. В. Търново

Григорова, Лора (2009) Партиите от Отечествения фронт и изработването на проекта за конституция от 4 октомври 1946 г. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІІІ, В. Търново, 2009, с. 337–357. В. Търново

Григорова, Лора (2009) Политическите промени и измененията в проектоконституцията на Народна Република България през есента на 1947 г. – В: Учредителното събрание и българските конституции. Сборник с доклади от научната конференция, организирана от Народното събрание на Република България, СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Издание на Народното събрание на Република България, 2009, с. 145–168. В. Търново

Григорова, Лора (2009) Политическите репресии в България в края на 40-те – началото на 50-те години на ХХ в. – В: Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Радослав Мишев, В. Търново, 2009, с. 446–459. В. Търново

Григорова, Лора (2008) Political Repressions in Bulgaria in the End of the 40-s – the Beginning of the 50s of the 20th Century. – Forme de represiune in regumilire comunisteq Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania. Memorialul Rezistentei Anticomuniste Tara Fagarasului. Polirom, 2008, 416–428. Румъния

Григорова, Лора (2008) Political Repressions in Bulgaria in the End of the 40-s – the Beginning of the 50s of the 20th Century. – Forme de represiune in regumilire comunisteq Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania. Memorialul Rezistentei Anticomuniste Tara Fagarasului. Polirom, 2008, 416–428. Румъния

Григорова, Лора (2008) Законът за адвокатите от 1947 г. и промените в българската адвокатура. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІІ, В. Търново, 2008, с. 252–263. В. Търново

Григорова, Лора (2007) Михаил Поповилиев – приносът на един търновец за развитието на юридическата наука в България (съавт. А. Игнатова). – Съвременно право, 2007, кн. 6, с. 73–80. София

Григорова, Лора (2007) Народният съюз «Звено» и участието му в осъществяването на българската външна политика през периода 1944 – 1946 г. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, 2007, с. 39–54. В. Търново

Григорова, Лора (2007) Организациите на Народния съюз «Звено» в Габровския регион през периода 1944 – 1949 г. – Национална научна конференция «Модернизацията на България и Габрово» 1878–2006. В. Търново, 2007, с. 361–370. Габрово

Григорова, Лора (2006) Отношенията между НС «Звено» и БРП/к/ в годините на «народната демокрация» (1944 – 1947 г.). – В: Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев, В. Търново, 2006, с. 82–102. В. Търново

Григорова, Лора (2005) Народният съюз «Звено» и армията (1944–1946 г.) – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет «Св. Св. Кирил и Методий», В. Търново, 2005, с. 178–190. В. Търново

Дончев, Антон (2021) Нови данни за правната система (Ключ към програмата за изпитване на кандидат-адвокатите) в Източна Румелия В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2020, с.196-200. ISSN: 978-619-208-125-6.

Дончев, Антон (2021) Създаването на 11-и полк от Българската армия (декември 1885–март 1886 г.). В: Епохи, Том ХХIX (2021), Книжка 1. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2021, с. 80-83. ISSN 1310-2141.

Дончев, Антон (2020) Нови данни за дейността на ген. Вилхелм Щрекер, като командир на Източнорумелийската милиция (1879–1884 ). В: Годишник на Исторически факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"//Изследвания в памет на 70-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Стоянов. УИ "Св. Кирил и Методий", Година IV(XXXVI), 2020, с. 380-393. ISSN: 2603-3534.

Дончев, Антон (2020) Нови данни за случаи на конфронтация в Източнорумелийската милиция. В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема "Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти". Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2020, с. 518-525. ISBN 978-619-00-1165-1

Дончев, Антон (2020) Татарпазарджишката дружина във военната защита на Съединението (09.1885 - 02.1886 г.) В: Годишник на Регионален исторически музей - Пазарджик, том 10, Пазарджик, 2020, с. 109-115. ISSN: 1314-2038.

Дончев, Антон (2019) Нови данни за финансовото състояние на Източнорумелийската милиция. В: Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания, том 4, Варна, 2019, с. 94-103. ISSN 2534-9244.

Дончев, Антон (2019) Създаване на 4-та (Карловска) Пещерска дружина. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2019, с.235-238. ISSN: 978-619-208-125-6.

Дончев, Антон (2019) Ямболският отряд във военната защита на Съединението 1885 г. В: България и българите в Ново и най-ново време. В чест на 70 годишнинната на проф. дин Калчо Калчев. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2019, с. 91-95. ISBN/978-619-208-204-8.

Дончев, Антон (2018) Хасковски партизански отряд (IX.1885 г. – I.1886 г.). В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2018, с. 150-155. ISSN: 978-619-208-125-6.

Дончев, Антон (2018) Щрихи от нормативно-правната уребда на Източнорумелийската милиция. В: Годишник на Исторически факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"//Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор Красимира Мутафова. УИ "Св. Кирил и Методий", Година II (XXXIV), 2018, с. 674-685. ISSN 2603-3534.

Дончев, Антон (2017) Бургаският отряд във военната защита на Съединението (09.09.1885 – 24.03.1886 г.). В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2017, с.165-173. ISSN: 978-619-208-125-6.

Дончев, Антон (2016) Търновосейменският отряд във военната защита на Съединението 1885 г. В: Македонски преглед, 2016 (2), с. 83-94. Print ISSN 0861 - 2277.

Дончев, Антон (2013) Командный состав восточнорумелийской милиции. В: Международная интернет-конференция «Славянские этносы, языки и культуры в современном мире», посвященная 10-летию подписания договора о сотрудничестве между Башкирским государственным университетом и Великотырновским университетом им. Святых Кирилла и Мефодия. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2013, с. 47-58. ISBN 978-954-524-919-8.

Дончев, Антон (2011) Европейските измерения за Васил Левски. София, Издателство "Златен змей", 2011, 135 с. ISBN 978-954-776-013-4.

Дончев, Антон (2011) К вопросу о создании милиции в Восточна Румелии. В: Партийно – политическая, духовная история и общественньe движения в странах запада и востока. УФА, РИЦ, БАШГУ, Россия, 2011, с. 45 - 54. ISBN 978-5-7477-2651-2.

Дончев, Антон (2010) Българската екзархия в Източна Румелия. В: Македонски преглед, 2010 (4), с. 69-76. Print ISSN 0861 - 2277.

Дончев, Антон (2010) Юбилейна научна конференция „ 140 години от създаването на Българската Екзархия”. В: Македонски преглед, 2010 (3), с. 139 - 144. Print ISSN 0861 - 2277.

Дончев, Антон (2009) Ескиджумайският панаир в периода 1830-1868 г. В: 130 години модерна българска държавност (Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование). УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 333-342. ISBN 978–954–524–720–0 COBISS.BG-ID: 1234330340.

Дончев, Антон (2007) В търсене на “колективна сигурност” ( Германо-югославските отношения в периода 1935 – 1938 г.). В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007, с. 362 - 372. Print ISSN: 978-619-208-125-6.

Здравков, Здравко (2014) Проекции на българската идентичност в условията на трудова миграция (върху данни от теренно проучване в Испания) Епохи, 2014, кн. 2, с. 210-221, ISSN - 1310-2141, COBISS.BG-ID - 1284475620

Здравков, Здравко (2013) Семейни и родствени структури при циганските групи в България В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2013, ISBN - 978-954-524-889-4, COBISS.BG-ID - 1253690340

Здравков, Здравко (2012) Отзив за книгата „Етноси и глобализационни общности” с автор Игнат Минков, София, 2011 Епохи, 2012, кн. 1, с. 242-246, ISSN - 1310-2141, COBISS.BG-ID - 1259982308

Здравков, Здравко (2012) Родство по сватовство и кумство при циганите (по данни от теренни проучвания сред някои цигански групи в Централна Северна България) Епохи, година ХХ, кн. 1, ISSN - 1310-2141, COBISS.BG-ID - 1259945188

Здравков, Здравко (2010) Родствени структури при циганите Четива за историята и културата на Балканите, изд. „Парадигма”, С., 2010, ISBN - 978-954-326-129-1, COBISS.BG-ID - 1238840292

Здравков, Здравко (2010) Термини за родство в някои групови подразделения на циганската общност Сб. “Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България“, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, ISBN - 978-954-524-761-3, COBISS.BG-ID - 1235155940

Здравков, Здравко (2009) Ролята на семейството при ромите – етнографски поглед Сб. „Нови изследвания в ромологията“

Здравков, Здравко (2009) Семейна и родствена организация при циганите – преглед на научните изследвания Сб. „Дни на науката 2008”, с. 200-209, ISBN - 978-954-400-078-2, COBISS.BG-ID - 1230328036

Здравков, Здравко (2008) Специфични особености на традиционното циганско семейство Сб. "Училището - единство на различия"

Иванова, Мария (2021) Българската народна култура в миналото и в съвременността. Laurea. Изследвания и материали в чест на 80-та годишнина на доц. д-р Владимир Попов. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 269-276. ISBN 978-619-208-270-3.

Иванова, Мария (2021) За прототипа на старойкята в традиционната западнобългарска сватба. В дирята на засята бразда. Юбилеен етнографски сборник в чест на доц. д-р Маргарита Василева. Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 198-210. ISBN 978-619-245-084-7.

Иванова, Мария (2019) Списание „Епохи“ като трибуна на етноложките изследвания Епохи, 2019, т. ХХVІІ, кн. 1, с. 222-226. ISSN 1310-2141 Епохи, 2019, т. ХХVІІ, кн. 1, с. 222-226. ISSN 1310-2141

Иванова, Мария (2018) Българската роднинска терминология за кръвно родство. Опит за историческа типология. - В: Годишник на ИФ на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д-р Красимира Мутафова. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 612-631. ISSN 2603-3534 В: Годишник на ИФ на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д-р Красимира Мутафова. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 612-631. ISSN 2603-3534

Иванова, Мария (2018) Екзогамията и ендогамията в брачната стратегия на българите (от края на ХІХ до средата на ХХ в.). – В: Паметта за традицията. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Ангел Гоев. Ред. Светла Димитрова. Велико Търново: „Фабер“, 2018, с. 370-379. ISBN 978-619-00-0742-5; COBISS.BG-ID 1285811684 В: Паметта за традицията. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Ангел Гоев. Ред. Светла Димитрова. Велико Търново: „Фабер“, 2018, с. 370-379. ISBN 978-619-00-0742-5; COBISS.BG-ID 1285811684

Иванова, Мария (2016) Илия Вълев. Младежки страсти, мъжки времена. Етнокултурна характеристика на българската казарма през социализма (рецензия) В: Известия на Регионален исторически музей - Велико Търново, т. 31, 2016, с. 239-242.

Иванова, Мария (2015) Етнология - съвременни проблеми – анкета на ИЕФЕМ при БАН. Българска етнология, 2015, год. XLI, кн. 1, с. 145-148. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (2014) Традиционна култура на балканските народи. В. Търново. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2014, 220 с. ISBN 978-954-958-7, COBISS.BG-ID 1266360036 УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2014, 220 с., ISBN 978-954-958-7. COBISS.BG-ID 1266360036

Иванова, Мария (2013) Анюта Каменова – Борин. На църква да идем, оброк да сторим. В: Каменова – Борин, А. На църква да идем, оброк да сторим. Видин, 2013, с. 54-55.

Иванова, Мария (2013) Петковден в народния календар на българите. – В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново, „Фабер“, 2013, с. 579-584. ISBN 978-954-400-982-3; COBISS.BG-ID 1262622436 В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново, „Фабер“, 2013, с. 579-584. ISBN 978-954-400-982-3; COBISS.BG-ID 1262622436

Иванова, Мария (2013) Традиционно кръвно родство и сватовство в системата на българските родствени отношения. - Българска етнология, 2013, год. ХХХІХ, кн.3, с. 319-333. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 2013, год. ХХХVІІІ, кн.3, с. 319-333. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (2012) Приносът на ЕИМ при БАН в развитието на образованието по етнология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. - В: Етнологията в България – история, методи, проблеми. Сб. доклади от научна конференция, София, 15-17 октомври 2009. Съст. Ана Лулева, Валентина Васева, Иванка Петрова, Петко Христов. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 173-177. ISBN 978-954-322-466-1; COBISS.BG-ID 1245813476 В: Етнологията в България – история, методи, проблеми. Сб. доклади от научна конференция, София, 15-17 октомври 2009. Съст. Ана Лулева, Валентина Васева, Иванка Петрова, Петко Христов. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 173-177. ISBN 978-954-322-466-1; COBISS.BG-ID 1245813476

Иванова, Мария (2012) Традиционни особени погребения у българите. – Епохи, 2012, т. ХХ, кн. 2, с. 218-229. ISSN 1310-2141 Епохи, 2012, т. ХХ, кн. 2, с. 218-229. ISSN 1310-2141

Иванова, Мария (2011) Мястото на етнологията в Историческия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. – Епохи, 2011, т. ХІХ, кн.2, с. 28-33. ISSN 1310-2141 Епохи, 2011, т. ХІХ, кн.2, с. 28-33. ISSN 1310-2141

Иванова, Мария (2011) Призвание за цял живот: изследването на българските локални, регионални и общоетнични културни явления в научното творчество на доц. д-р Николай Колев В: От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев, 33-38.

Иванова, Мария (2010) Български православни поменални обичаи и обреди през Страстната неделя. – В: Сб. Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. Съст. Мария Иванова. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 51-57. ISBN 978-954-524-761-3; COBISS.BG-ID 1235155940 В: Сб. Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. Съст. Мария Иванова. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 51-57. ISBN 978-954-524-761-3; COBISS.BG-ID 1235155940

Иванова, Мария (2010) Надежда Христова. Което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Бракът в църковното право на България и католическа Европа (ХІІ-ХІV век). Издателство “ФАБЕР”, Велико Търново, 2009, 239 с. Българска етнология, 2010, год. ХХХVІ, кн. 1-2, с. 144-146. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (2010) Ценно наследство за българската етнография В: Стефан Захариев. Юбилейно издание на РИМ – Пазарджик. 200 години от рождението на Ст. Захариев и 140 години от отпечатването на „Описание на Татар-пазарджишката кааза”.

Иванова, Мария (2009) Обичайното семейно и наследствено право и законодателството на българската държава (1878-1944 г.). - В: 130 години модерна българска държавност. Международна научна конференция, посветена на проф. дин Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009. Ред. доц. д-р Милко Палангурски. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 240-253. ISBN 978-954-524-720-0. COBISS.BG-ID: 1234330340 В: 130 години модерна българска държавност. Международна научна конференция, посветена на проф. дин Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009. Ред. доц. д-р Милко Палангурски. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 240-253. ISBN 954-524-720-0, COBISS.BG-ID: 1234330340

Иванова, Мария (2009) Ролята на географията при изучаването на етническите общности В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т.ІІІ. В. Търново, 497-500.

Иванова, Мария (2008) Още веднъж за произхода на кумството у българите. - В: Балканите - език, история, култура. Международна научна конференция В. Търново, 13-15 април 2007. Отг. ред.: доц. д-р Красимира Мутафова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 252-264. ISBN 978-954-524-636-4. COBISS.BG-ID: 1229435620 В: Балканите - език, история, култура. Международна научна конференция В. Търново, 13-15 април 2007. Отг.ред.: доц. д-р Красимира Мутафова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 252-264. ISBN 978-954-524-636-4, COBISS.BG-ID: 1229435620

Иванова, Мария (2008) Приносът на проф. дин Иваничка Георгиева при изучаването на българската социално-нормативна култура Във: В света на човека. Т. І. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2008, c. XLV-XL. ISBN 978-954-07-2715-8, COBISS.BG-ID: 1231333092

Иванова, Мария (2005) Представи и обичаи, свързани с очакването на смъртта у българите. – В: Рискът от смъртта на Балканите и в Европа. Материали от XVIII ателие на мрежата за научно и техн. сътрудничество в обл. на европейската етнология и историография F.E.R.- Euretno към Съвета на Европа. Ред. Мария Иванова, Себастиан Фурние В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 55-59. ISBN 954-524-448-8; COBISS.BG-ID 1043817956 В: Рискът от смъртта на Балканите и в Европа. Материали от XVIII ателие на мрежата за научно и техн. сътрудничество в обл. на европейската етнология и историография F.E.R.- Euretno към Съвета на Европа. Ред. Мария Иванова, Себастиан Фурние В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 55-59. ISBN 954-524-448-8; COBISS.BG-ID 1043817956

Иванова, Мария (2005) Приносът на великотърновските студенти в областта на етнографията. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование. Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Отг.ред. доц. д-р Стела Дерменджиева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 262-265. ISBN 954-524-453-4. COBISS.BG-ID: 1043815652 В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование. Юбилеен сборник на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, с. 262-265. ISBN 954-524-453-4, COBISS.BG-ID: 1043815652

Иванова, Мария (2005) Резултати от една студентска етноложка експедиция в община Каварна (септември 2004 г.). – Българска етнология, 2005, год. ХХХІ, кн. 3-4, с. 112-128. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 2005, год. ХХХІ, кн. 3-4, с. 112-128. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (2005) Следсватбени обредни гостувания у българите. – В: Българистични проучвания. Т. Х. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Съст. Христо Бонджолов. Велико Търново, „Фабер“, 2005, с. 114-120. ISBN 954-775-488-2; COBISS.BG-ID 1044243172 В: Българистични проучвания. Т. Х. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Съст. Христо Бонджолов. Велико Търново, „Фабер“, 2005, с. 114-120. ISBN 954-775-488-2; COBISS.BG-ID 1044243172

Иванова, Мария (2004) Иван Лазаров. Меч и сабя. Оръжия на ранните номади (V-VІІ в.). Издателство “Ровита”, В. Търново, 2003, 128 с. Българска етнология, 2004, год. ХХХ, кн. 3, с. 92. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (2003) Борислав Примов – изследовател в областта на българската етнография. – Епохи, 2003, т.ХІ , кн. 1, с. 27-31. ISSN 1310-2141 Епохи, 2003, т.ХІ , кн. 1, с. 27-31. ISSN 1310-2141

Иванова, Мария (2003) Родството по сватовство у българите. Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003. 283 с. ISBN 954-524-376-7; COBISS.BG-ID 1041353444 В.Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 283 с. ISBN 954-524-376-7, COBISS.BG-ID: 1041353444.

Иванова, Мария (2002) Роднински названия от Силистренско Добруджа, 2002, кн. 20, с. 233-241.

Иванова, Мария (2002) Традиционни родови институти и роднинска терминология. В: Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково изследване. С.. Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, 2002, с. 372-393. ISBN 954-430-910-1 (АИ „М.Дринов“), ISBN 954-8458-17-9 (ЕИМ при БАН), COBISS.BG-ID:1039903460 В: Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково изследване. С.. Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, 2002, с. 372-393. ISBN 954-430-910-1 (АИ „М.Дринов“) ISBN 954-8458-17-9 (ЕИМ при БАН), COBISS.BG-ID: 1039903460

Иванова, Мария (2001) “Жената синор няма”. - Българска етнология, 2001, год. ХХVІІ, кн. 3, с. 49-65. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 2001, год. ХХVІІ, кн. 3, с. 49-65. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (2000) Доцент Николай Колев и неговата преподавателска дейност по етнография. – В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д–р Николай Колев. В. Търново: „Фабер“, 2000, с. 23-28. ISBN 954-524-257-7; COBISS.BG-ID 1036239332 В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д–р Николай Колев. В. Търново: „Фабер“, 2000, с. 23-28. ISBN 954-524-257-7; COBISS.BG-ID 1036239332

Иванова, Мария (2000) Заключване с вериги – средство за лекуване от Северозападна България. - В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д–р Николай Колев. В. Търново: „Фабер“, 2000, с. 605-611. ISBN 954-524-257-7; COBISS.BG-ID 1036239332 В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д–р Николай Колев. В. Търново: „Фабер“, 2000, с. 605-611. ISBN 954-524-257-7; COBISS.BG-ID 1036239332

Иванова, Мария (2000) Кодовата система на Ю. И. Левин и нейните възможности при записа на българските родствени отношения. - Епохи, 2000, т. VІІІ, кн. 2, с. 111-118. ISSN 1310-2141 Епохи, 2000, т. VІІІ, кн. 2, с. 111-118. ISSN 1310-2141

Иванова, Мария (2000) Сватбените обичаи и обреди на алмалийци Архив за поселищни проучвания, 2000, кн. 1-2, с. 49-57.

Иванова, Мария (1999) Екзогамно-родов кръг у българите. 2. Отчитане на родството по съребрена линия. - Българска етнология, 1999, год. ХХV, кн. 1-2, с. 130-140. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 1999, год. ХХV, кн. 1-2, с. 130-140. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (1998) Екзогамно-родов кръг у българите. 1. Отчитане на родството по права линия. - Българска етнология, 1998, год. ХХІV, кн. 3-4, с. 5-20. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 1998, год. ХХІV, кн. 3-4, с. 5-20. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (1996) Понятието “патронимия” в етнографията (историографско-теоретични проблеми) В: Етнографски проблеми на народната култура. Т. ІV. С., 1996, с. 92-111.

Иванова, Мария (1991) Семейство и семейно-родствени отношения в Северозападна България от края на ХІХ до 40-те години на ХХ в. – Българска етнография, 1991, год. ІІ, кн. 5, с. 15-23. ISSN 0323-9268 Българска етнография, 1991, год. ІІ, кн. 5, с. 15-23. ISSN 0323-9268

Игнатова, Анка (2021) Документи за руското селскостопанско училище на белоемигрантите в България, съхранявани в Държавен архив – гр. Велико Търново Известия на държавните архиви

Игнатова, Анка (2021) Сътрудничеството в областта на образованието и науката между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Университета по библиотекознание и информационни технологии Laurea. Изследвания и материали в чест на 80-та годишнина на доцент доктор Владимир Попов. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 401-410. ISBN: 978-619-208-70-3

Игнатова, Анка (2020) Паметници във Велико Търново, посветени на личности и събития от епохата на Българското възраждане – идеи и реализация (1879–1944 г.) Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Материали от международна научна конференция "България и българите – събития, личности, идеи (XVIII–XX в.)” по повод на 70-годишнината от рождението на проф. д.и.н. Иван Стоянов. Година ІІІ, 2019.

Игнатова, Анка (2019) Войните за национално обединение на България, отразени в летописната книга на Мъжката гимназия „Св. Кирил“ във Велико Търново – В: България и българите в ново и най-ново време. Сборник с научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Калчо Калчев. Велико Търново: Университетско издотелство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, с. 105 – 117. ISBN 978-619-208-204-8 COBISS.BG-ID – 1292847588 Велико Търново

Игнатова, Анка (2019) Лясковският манастир „Св. св. Петър и Павел“ и социалната дейност на Търновската митрополия през първата половина на XX в. . – В: Балканите – език, история, култура. Т. 6. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 427-441. ISSN 1314-4065, COBISS.BG-ID 1276560612. Велико Търново.

Игнатова, Анка (2019) Паметта за Петко Рачев Славейков във Велико Търново Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 3, бр. 1 (2019). Година IV (XXXVI), 2020. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 289–306. ISSN: 2603-5065 (Online) ISSN: 2603-3534 (Print)

Игнатова, Анка (2018) Архивният фонд на доц. д-р Георги Плетньов в Държавен архив – Велико Търново. България и българите – история и култура (ХVІІІ – ХХ век). Доклади от научна конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на доц. д-р Георги Плетньов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 13–22. ISBN 978-619-208-166-9

Игнатова, Анка (2018) Документалната поредица „Из архивите на ДС“ – археографски аспекти. – В: Гласове на миналото. Проект „Преживяно минало“. Т. 2. В. Търново: Фабер, 2018, с. 50 – 63. ISBN 978-619-00-0824-8

Игнатова, Анка (2018) Документи за пребиваването на Руското дружество на Белия кръст в Петропавловския манастир край Лясковец - В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"//Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор Красимира Мутафова. –УИ "Св. Кирил и Методий". Година II (XXXIV), 2018, с. 747-764. ISSN 2603-3534.

Игнатова, Анка (2018) Октомврийската революция в Русия и архивното дело. 100 години Октомврийска революция – реалности и историческа памет. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 25–42. ISBN 978-619-208-164-5

Игнатова, Анка (2018) Първите декрети по централизацията в архивното дело на Руската съветска федеративна социалистическа република. Архивен преглед, 2018, кн. 2, с. 20–29. ISBN: 0204-8132

Игнатова, Анка (2018) Регистрацията на документите от Националния архивен фонд, съхранявани в музеите (основни аспекти) Музеи и общини 2. Сборник материали от Националната научна конференция "Музеи и общини", проведена на 30 и 31 март 2017 г. в град Трявна. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 214–227. ISBN 978-619-00-0727-2

Игнатова, Анка (2017) Националният църковен историко-археологически музей в социокултурното пространство Балканите – език, история, култура. Т. V. В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2017, с. 111–120. ISSN 1314-4065. - http://journals.uni-vt.bg/balkans/bul/vol5/iss1/14

Игнатова, Анка (2017) Управление на документите от състава на Националния архивен фонд, съхранявани в музеите Университетски четения по архивистика. Том V. Х научна конференция „Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институции – Quo vadis?.”, проведена на 18-19 април 2016 г. С., 2017, с. 80–90. ISBN: 978-954-400-124-7 – http://www.electronic-library.org/books/Book%200070a.pdf

Игнатова, Анка (2016) Интернет ресурси в помощ на обучението по архивистика Университетски четения по архивистика. Т. IV. Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор — реалности и предизвикателства. С., 2016., с. 58–70. - http://www.electronic-library.org/books/Book%200068a.pdf

Игнатова, Анка (2016) Музей – училище – историческо образование Историческото образование и предизвикателствата през XXI век. Съставител и научен редактор: В. Стойчева. София: Фондация „Професор Румяна Кушева“, 2016, ISBN 978-619-90758-0-7.

Игнатова, Анка (2016) Проблемът за реконструкцията на архивните фондове Архивен преглед, 2016, №2, с. 62-68. ISSN 0204-8132; ел. вариант: http://electronic-library.org/articlers/Article%200251.html

Игнатова, Анка (2015) Актуални проблеми на археографията в България Българската университетска архивистика – теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили. Университетски четения по архивистика. Том ІІІ, част ІІ. София: Инвестпрес АД, 2015, с. 38–51. – ISBN: 978-954-400-124-7.

Игнатова, Анка (2015) Архивните фондове на преподаватели от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, съхранявани в Държавен архив – Велико Търново Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология. В. Търново: Фабер, 2015, с. 236–251. ISBN: 978-619-00-0253-6

Игнатова, Анка (2015) Общонародният комитет за развитие на Велико Търново и културният туризъм (съавтор Лора Дончева) България в европейската култура, наука, образование, религия. Ч. 2. Материали от IV национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14–16.05.2014 г., Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 347–359. ISBN: 978-619-201-050-8

Игнатова, Анка (2015) Основни аспекти на въпроса за организиране на охраната на западната граница през първите години на българо-югославската криза от края на 40-те – началото на 50-те години на ХХ в. Балканите – език, история, култура. Т. IV. В. Търново: ИВИС, 2015, с. 153–166. ISSN 1314-4065

Игнатова, Анка (2014) Aрхивните документи като инструмент в ръцете на комунистическата власт Епохи, год. ХХІ (2013), № 2, В. Търново, 2014, с. 31–50, ISSN 1310-2141.

Игнатова, Анка (2014) За научния архив на българските музеи DVD: България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. VІІ. Научна конференция 30 октомври 2012 г., Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 139–156, ISBN 978-954-524-943-3.

Игнатова, Анка (2013) Музеят на социалистическото изкуство в България и общественият отзвук за него Епохи, год. ХХ (2012), № 2, В. Търново, 2013, с. 196–217, ISSN 1310-2141.

Игнатова, Анка (2013) Националното документално наследство и българските музеи (1878–1989 г.). Издателство „Фабер”, В. Търново, ISBN 978-954-400-906-9

Игнатова, Анка (2013) Предложението на Великотърновския университет за участие на проф. Иван Дуйчев в избора за академик по Средновековна история на България и Югоизточна Европа (1980) В: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност „Архивистика и документалистика” в СУ „Св. Климент Охридски”. Университетски четения по архивистика. Т. ІІ. Състав. Андриана Нейкова, Ивайло Аврамов. София : [Инвестпрес], 2013, с. 214–219. ISBN 978-954-400-124-7 COBISS.BG-ID 1277494500 Електронен вариант на публикацията: http://electronic-library.org/articlers/Article%200199.html

Игнатова, Анка (2013) Проблемът за достъпа до информационните ресурси на българските музеи (основни аспекти) Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново: Фабер, 2013, с. 600–614. ISBN978-954-400-982-3.

Игнатова, Анка (2013) Ролята на българските музеи за издирването и опазването на националното документално наследство в периода 1878–1951 г. DVD: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. VІ. Научна конференция 28 октомври 2011 г., Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 233–251. ISBN 978-954-524-930-3

Игнатова, Анка (2012) Archival documents a tool in the hands of the communist authority. In: Remembrance in Time. Volume I. Еditors: Elena Helerea, Gabriela Mailat, Florentin Olteanu. Transilvania University Press of Braşov, 2012, pp. 243–254. ISBN 978-606-19=0131-9 – eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/

Игнатова, Анка (2012) The Museum of socialist art in Bulgaria and its public response. In: Remebrance in Time. Volume II. Еditors: Elena Helerea, Gabriela Mailat, Florentin Olteanu. Transilvania University Press of Braşov, 2012, pp. 383–394. ISBN 978-606-19-0130-2 - eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf

Игнатова, Анка (2012) Widening the public access to archive documents in Bulgaria in the time of European integration . In: Remebrance in Time. Volume II. Еditors: Elena Helerea, Gabriela Mailat, Florentin Olteanu. Transilvania University Press of Braşov, 2012, pp. 471-476. ISBN 978-606-19-0130-2

Игнатова, Анка (2012) Документи за най-ранната история на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Т. V. Научна конференция в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов, 27 октомври 2010 г. Ред. кол.: Борис Борисов и др. В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий", 2012, с. 285–302. ISBN 978-954-524-844-3, ISSN: 2603-3860 (Online)

Игнатова, Анка (2012) Знакови акции срещу горяните (по документи от архивните фондове на Вътрешни и Гранични войски в Държавния военноисторически архив). Знакови акции срещу горяните (по документи от архивните фондове на Вътрешни и Гранични войски в Държавния военноисторически архив). – В: Съпротива срещу комунистическия режим в България (1944-1989 г.) [Електронен ресурс] : сборник материали от национална научна конференция, НБУ 23–24 март 2011 г. Ред. кол.: Лъчезар Стоянов, Живко Лефтеров. [София]: НБУ, 2012. ISBN 978-954-535-732-9, COBISS.BG-ID 1281896932 http://ebox.nbu.bg/anti/ne3/10%20Anka%20Ignatova%20Znakovi%20akcii%20srechtu%20gorjnite%20+.pdf

Игнатова, Анка (2012) Проф. д-р Михаил Поповилиев – изявен учен-юрист, уважаван преподавател и дарител Юбилейна международна научна конференция „Jus est ars boni et aequi – Правото е изкуство на доброто и справедливостта”. Юридическия факултет. В. Търново, 2012, с. 219–227. ISBN 978-954-524-845-0.

Игнатова, Анка (2011) Документи за „Огнищата по родинознание” на Министерството на народното просвещение (1943–1944 г.). В: България, българите и Европа – България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІV. Доклади от Международна научна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени...”, 29–31 октомври 2009. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 593-608. ISBN 978-619-208-125-6

Игнатова, Анка (2011) Тhe Attitude of Museums to Socialism in the Period of Bulgarian Transitions to Democracy Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series VII: Social Sciences • Law • Vol. 4 (53) No. 2, 2011, pp. 25-32. ISSN 2066-7701

Игнатова, Анка (2010) The wordly life of one family during the years of communist regime. In: Calvary –Deportation and Destinies. International Symposium Proceeding. Еditors: Elena Helerea , Gabriela Mailat, Florentin Olteanu . Transilvania University Press оf Brasov, 2010, pр. 241–250. ISBN 978-973-598-754-7.

Игнатова, Анка (2009) Документалното наследство на българската армия – основни аспекти 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, с. 288-307. ISBN 978-954720-0

Игнатова, Анка (2009) Документи за горянското движение, съхранявани в Централен военен архив – гр. Велико Търново. В: Европа между Средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев : Изследвания по случай 60 години от рождението му. Състав.: Валентин Спиридонов, Симеон Симеонов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 435–445. ISBN 978-954-524-675-3, COBISS.BG-ID 1230316004

Игнатова, Анка (2009) За дигитализацията на българското културно-историческо наследство. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІІІ. Научна конференция в памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков, 31 октомври 2008. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 390-402. ISSN: 2603-3860 (Online), ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Игнатова, Анка (2009) Приносът на Великотърновския университет в развитието на българската университетска архивистика. В: Българската университетска архивистика като образователен модел – история и бъдеще. Университетски четения по архивистика. [Национална научна конференция, проведена на 18–19 април 2005 г.]. Т. І, В. Търново: Фабер, 2009, с. 153–163. ISBN 978-954-400-124-7, COBISS.BG-ID – 1231609572

Игнатова, Анка (2008) Documents about the goriani movement in Bulgaria from the founds of the Central military archive of Bulgaria, Veliko Tarnovo. In: Forme de represiune in regimurile comuniste. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania. Memorialul Rezistentei Anticomuniste Tara Fagarasului. Polirom, 2008, рр. 429–439. ISBN 978-973-46-1088-4.

Игнатова, Анка (2008) Достъпът до документите от състава на Националния архивен фонд (история и съвременно състояние на проблема). В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. научна конференция, 31 октомври 2007 г. Т. ІІ. Ред. колегия: Димитър Димитров, Красимира Мутафова и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 219–236. ISSN: 2603-3860 (Online); ISSN: 978-619-208-125-6 (Print).

Игнатова, Анка (2008) Доц. Невена Попова – дарителката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Епохи – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, т. 16, бр. 1–2, с. 155–163. ISSN: 2534-8418 (Online), ISSN: 1310-2141 (Print)

Игнатова, Анка (2007) Габровските институции на паметта. В: Национална научна конференция „Модернизацията на България и Габрово” 1878–2006, 18–19 септември 2006 г. Състав. Илиана Марчева и др. В. Търново: Фабер, 2007, с. 279–286. ISBN 978-954-775-665-6.

Игнатова, Анка (2007) Документални публикации за българската военна история (1878-1945 г.) във "Военноисторически сборник" - археографска характеристика. В: 80 години списание „Военноисторически сборник”. Юбилейна научна конференция 26 април 2007 г. [София]: Военно издателство, 2007, с. 44-63. ISBN 978-954-509-386-9. COBISS.BG-ID 1227574756.

Игнатова, Анка (2007) Михаил Поповилиев - приносът на един търновец за развитието на юридическата наука в България.. Съвременно право – София: Сиби, 2007, бр. 6, с.73-80. ISSN 0861-1815. - http://sibi.bg/image/catalog/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/2007/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-6-2007.pdf

Игнатова, Анка (2007) Предложението на Великотърновския университет за участие на проф. Иван Дуйчев в избора за академик по средновековна история на България и Югоизточна Европа (1980 г.). – Епохи, 2007, т. 15, бр. 2, с. 174–180. ISSN: 2534-8418 (Online) ISSN: 1310-2141 (Print)

Игнатова, Анка (2006) Архивният фонд на Етнографски музей на открито „Етър” – Габрово. В: Етнологията вчера, днес и утре (изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). Състав. Мария Иванова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 83–98. ISBN 10: 954-524-510-7; ISBN 13: 978-954-524-510-7. COBISS.BG-ID 1046063076.

Игнатова, Анка (2006) За веялките на Никола Самоук и на неговите последователи. В: Народните занаяти. Минало, настояще и бъдеще. Т. І. Науч. ръков, състав. и ред.: Ангел Гоев. Габрово: Архит.-етногр. комплекс „Етър, В.Търново: Фабер, 2006, с. 243–251. ISBN 954-775-534-Х. http://www.etar-fair.org/konferencii/k2005/glava25.pdf

Игнатова, Анка (2005) Служебните списъци на офицерите от Българския военноморски флот (1878–1944) като исторически извор. Годишник на Военноморския музей – Варна, т. ІV–V. 125 години български Военноморски сили. Юбилейна национална научна конференция, 26–27 август 2004 година. Варна: Книгоиздателство „Зограф“, 2005, с. 98–111. ISSN 1311-8587. COBISS.BG-ID 1119569124.

Игнатова, Анка (2004) Археографската дейност на Военноисторическата комисия при Щаба на българската армия. В: 90 години организирани военноисторически изследвания в България. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международна научна конференция в София, 26–27 октомври 2004 г. София: Военно издателство, 2004, с. 286–298. ISBN 954-509-315-3. COBISS.BG-ID 1043938276.

Игнатова, Анка (2004) Документални публикации за българския военноморски флот във военноисторическите периодични издания. – В: Черно море между Изтока и Запада. Река Дунав – мост между народи и култури. ІХ Понтийски четения, Варна, 16–17 май 2003. Варна: ВСУ „Черноризец Храбър“, 2004, с. 324–330. ISBN 954-9336-02-6.

Игнатова, Анка (2001) Личните документи на военнослужещите в българската армия през периода 1878-1945 г. като изворова база. В: Армия, държава, общество. Юбилейна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на Централния военен архив. В. Търново: Издателска къща „Витал“, 2001, с. 16–27. ISBN 954-8259-62-1. COBISS. BG-ID 1038938596.

Игнатова, Анка (2001) Сборниците с нормативно-разпоредителни документи на военното ведомство като печатна изворова база. Архивен преглед, 2001, кн. 1–2, с. 18–28. ISSN 0204-8132.

Игнатова, Анка (2001) Сборниците с нормативно-разпоредителни документи на Военното ведомство като печатна изворова база. Архивен преглед - София: ГУА при МС, 2001, бр. 1-2, с.18-28. ISSN 0204-8132

Игнатова, Анка (2001) Формиране, структура и състав на документалния комплекс на Централния военен архив за периода 1877–1945 г. Годишник – Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – Център „Военна история“. Военноисторически сборник, 2001, кн. 2, с. 196–221. ISSN 1312-0808. COBISS.BG-ID 1281984228

Игнатова, Анка (2000) Приносът на Военното ведомство в изграждането на печатната изворова база на българската историческа наука в периода до създаването на Държавния архивен фонд. Известия на държавните архиви, кн. 80(2000), с. 59–89. ISSN 0323-9780

Игнатова, Анка (1998) Документалните сборници за българската военна история –извороведски и археографски аспекти. Известия на военните архиви, кн. 8 (1998), с. 53–66. ISSN 0861-3931. COBISS.BG-ID – 1120955364.

Игнатова, Анка (0) Документи за руското селскостопанско училище на белоемигрантите в България, съхранявани в Държавен архив – гр. Велико Търново Известия на държавните архиви

Карамихова, Маргарита (2021) Karamihova, Margarita. Exploring memories of Communism in Bulgaria. In: R. Halili, G. Franzi-netti, A. Kola (eds.) Studying the Memory of Communism. Genealogies, Social Practices and Communication. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2021. Pp. 257-275. Торун, Полша

Карамихова, Маргарита (2021) Margarita Karamihova, Svetlana Antova. 2021. The University versus the Academy. Teaching Anthropology 2021, Vol. 10, No. 2, pp. 62-68. Royal Institute of Anthropology

Карамихова, Маргарита (2021) Есе за митичната българска баба между „Осанна“ и „Разпни я!“. Карамихова, М., П. Банкова (съст.) Динамика на социалното пространство. Изд. Фабер. В. Търново. 270 – 287. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2021) Карамихова, М. 2021. Война и мир в една песен. П. Ст. Петков, М. Карамихова (съст.) Войната и мирът – минало, настояще, предизвикателства. Доклади от международна научна конференция 22 юни 2018 година. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново. 341-358. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново.

Карамихова, Маргарита (2021) Карамихова, М. Още една политическа употреба на задругата (изследване на отделен случай. В: Е. Келбечева, Н. Муратова (съст.) Гласът на премълчаваните. Изследвания в чест на доц. д-р Анастасия Пашова. Изд. Бон. Благоевград, 2021. 259-275. Благоевград

Карамихова, Маргарита (2020) 110. Карамихова, М. Чудесата и децата. М. Карамихова, Б. Петрова (съст.) Градиво за изследване на детето, децата, детството, Т. І І. Издателство „Фабер“, В. Търново. . 9-25. Велико Търново, изд. "Фабер"

Карамихова, Маргарита (2020) Карамихова, М. 2020. .Бележки за историята на къната и къносването. В: От Залмоксис до Кетцалкоатл. Изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Стефан Йорданов. Изд. „ИТИ“, В. Търново. 219-231. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2020) Карамихова, М. 2020. За традициите днес. В: Карамихова, М. (съст.) Градиво за изследването на традициите. Изд. Фабер. В. Търново. 9-25. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2019) Читалищата в съвременното университетско преподаване (Проучване на случай – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Сп. Български фолклор, год. XLV, кн. 1, 2019, 60-67.

Карамихова, Маргарита (2018) 102. Margarita Karamihova 2018. Higher Education and Post-Socialist Neoliberalism: A Conversation with Margarita Karamihova. Neoliberalism, Economism and Higher Education Almantas Samalavičius(Ed.) Cambridge Scholars Publishing. 102-105. Кеймбридж, Великобритания

Карамихова, Маргарита (2018) 104. Карамихова, Маргарита. Писаното остава (кратък етноложки коментар на публикувани спомени за социализма в България). Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, година І (ХХХІІІ), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. УИ, В. Търново. 2018.,781-800.

Карамихова, Маргарита (2018) Принос към методиката за изследване на миграционни нагласи. В: Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология.УИ "Св. Климент Охридски", София, 2018. ISBN 978-954-07-4595-4, 57-69.

Карамихова, Маргарита (2017) Ina Merdjanova, Rediscovering the Umma Muslims in the Balkans between Nationalism and Transnationalism, Oxford University Press, 2013, xvi + 198 pp., £53 (hardback), ISBN 978-0-19-996403-1. Aspasia. Volume 11. Indexed in: America: History and Life British Humanities Index Current Abstracts Feminist Periodicals Genderwatch Historical Abstracts (excludes N. America) Index Islamicus International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences (IBR) International Bibliography of Periodical Literature (IBZ) MLA Directory of Periodicals MLA International Bibliography MLA Master List of Periodicals Scopus Sociological Abstracts TOC Premier

Карамихова, Маргарита (2017) Teaching Bulgarian Ethnology During Post-communist Period.Risteski, L., I. Crvenkovska Risteska (eds.). Against All Odds: Ethnology and Anthropology between Theory and Praxis. Skopje, 71-82. Skopje,

Карамихова, Маргарита (2017) Между две планини. Известия РИМ Габрово, т. V, Изд. Фабер, 2017. 242-257.

Карамихова, Маргарита (2017) Постсоциализмът като виенско колело (Политико-геронтоложко есе). Сп. История. г. 25, № 6, 627-639.

Карамихова, Маргарита (2016) Gardener’s Soup Festival in Zlataritsa – Development of Cultural Tourism or Pre-Elections Campaign: a case study. Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 7, Number 2, 2016, pp. 185-211. Sofia

Карамихова, Маргарита (2016) Intangible Borders. УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. ISBN 978-619-208-054-9 В. Търново

Карамихова, Маргарита (2016) Новото старо в света на мъртвите (етнология на смъртта). Сб. Казанлъкъ в миналото и днес. Годишник, кн. ІХ. Казанлък, 97-111. Казанлък

Карамихова, Маргарита (2015) Pedeapsa divină. O etnologie a amintirilor despre politicile agresive atee comuniste din Bulgaria Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord), Identități sociale, culturale, etnice și religioase în comunism, Iași, Polirom,.529-540 Букурещ

Карамихова, Маргарита (2015) Boundaries of a Roma Group: A Case Study. Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 6, 2015, pp. 229-258. ISSN 1314-0256 (Online) ISSN 1314-0426 (Print) София

Карамихова, Маргарита (2015) To Remember and to Prevent—Memorial Service Sixty-Six Yearsafter the Flood: A Case Study of Zlataritza. In: Disasters and Cultural Stereotypes, Edited by Elya Tzaneva (Editor-in-Chief) with Edwin Schmitt. Social Sciences academic Press. (CHINA) 98-118. 灾害与文化定式:中外人类学者的视角 (Disasters and Cultural Stereostypes) 主编: [保] 艾丽娅・查内娃(Elya Tzaneva, Edwin Schmitt)(eds.) [美] 埃德温・施密特 (Margarita Karamihova) 记忆与防范:纪念洪水遇难者的活动―保加利亚中部奇拉搭利萨地区的个案研究 [保] 马加丽塔・卡拉米霍娃 р. 98-141 Пекин

Карамихова, Маргарита (2015) Истории от чаршията. Сп. Епохи Историческо списание, т.2, ХХІІ, 2014, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново.186-209. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2015) Празникът на градинарската чорба в Златарица – политика на локалното, националното и транс- граничното. Регионален исторически музей Габрово. Известия. Том ІІІ. 267-287. Габрово.

Карамихова, Маргарита (2014) Cвятилище в частной собственности: источник Св. Георгия в Велико-Тырново (Болгария) В: «Государство, религия, церковь в России и за рубежом», бр. 2, 2014, 183-203. Москва

Карамихова, Маргарита (2014) Sacred Places and Pilgrimages:Mechanisms of Peacemaking in Post-Communist Bulgaria. In: A. Pazos (ed.) Pilgrims and Pilgrimages as Peacemakers in Christianity, Judaism and Islam. Pp. 161-175. Сантяго ди Компостела

Карамихова, Маргарита (2014) Въведение в изучаването на етнокултурни групи. В. Търново: УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, 2014. ISBN: 9789545249556

Карамихова, Маргарита (2014) Въведение в изучаването на етнокултурни групи. УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2014) Динамика на свети места и поклонничества в постсоциалистическа България. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, 370 стр. ISBN 978-954-524-942-6; COBISS.BG-ID: 1265735908 В. Търново

Карамихова, Маргарита (2014) Новата слава на малък поклоннически център в граничен район (Изследване на отделен случай – тюрбето на Сеид боба в Крумовград).– Български фолклор Год. XL, 2014, кн. 2, 138-152. ISSN 0323-9861 София

Карамихова, Маргарита (2014) Нови поклоннически центрове във Велико Търново. Известия, РИМ Габрово, том ІІ, 2014, 364 - 378. Габрово

Карамихова, Маргарита (2013) Аязмо в частен имот. Сб. Ние в науката и науката в нас В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. Изд. Фабер. В.Т. 585-599. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2013) Божественото наказание (етнология на спомените за агресивната атеистична политика). – Епохи, кн. 2, ХХІ, 2013, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. с. 182-209. ISSN 1310-2141 В. Търново.

Карамихова, Маргарита (2013) Social map of the Roma Group “Zlatarishki Muzikanti”(a case study). – Балканите – език, история, култура. Т. ІІІ. Издателство „ИВИС“, ВТ, 2013, с. 300-317. ISSN 1314-4065 В. Търново

Карамихова, Маргарита (2013) Маргарита Карамихова, Светлана Антова Югоембаргото обедини народите ни, Преходът в България – памети и рефлексии С. 2013.152-174. София

Карамихова, Маргарита (2013) Религиозен туризъм или наченки на поклонничество? (изследване на отделен случай - пътувания до Метеори, Гърция). - Епохи. кн.2, ХІХ, 2011, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. 136-160. ISSN 1310-2141 В. Търново

Карамихова, Маргарита (2013) Споделяне на пространството и светостта. В: Преходът като хетеротопия. - АНАМНЕЗА, Година VIII, брой 3 / 2013. София

Карамихова, Маргарита (2013) Състояние на изследванията на свети места, поклонничества и религиозен туризъм в България. Сп. Епохи Историческо списание, т.1, ХХІ, 2013, УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, В. Търново. 9-36. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2013) Югоембаргото обедини народите ни. Преходът в България: памети и рефлексии. Съст. Михаил Груев. София: Анамнезис, 207–239

Карамихова, Маргарита (2012) Different Generations, Different Shared Memories (a study of Turkish minority in Bulgaria memories). In: Remembarance in Time. Vol.I. ISBN 978-606-19-0130-2 / 978-606-19-0131-9 Pp.255-262. Букурещ

Карамихова, Маргарита (2012) To Remember and to Prevent—Memorial Service Sixty-Six Yearsafter the Flood: A Case Study of Zlataritza Disasters and Cultural Stereotypes, Edited by Elya Tzaneva (Editor-in-Chief) with Fang Sumei and Edwin Schmitt Cambridge Scholars Publishing 96-114 Cambridge

Карамихова, Маргарита (2010) Bulgarian Tourism to a Holly Shrine in Greece (A Case Study of the Tours to Meteora Monasteries). Pilgrimages, Cult Places and Religious Tourism. Ed. By Dragana Radislavlević Ćiparrizović. Jyunir, Niš. 95-107.

Карамихова, Маргарита (2010) Karamihova Marg., Διαπερατά εθνοτικά και θρησκευτικά όρια: Η περίπτωση της Ζλατάριτσας, στον τόμο Ευ. Αυδίκος (επιμ.), Λαϊκοί πολιτισμοί και σύνορα στα Βαλκάνια, Αθήνα 2010, 55-92, με σχετική, ξένη κυρίως, βιβλιογραφία, 93-95. Атина

Карамихова, Маргарита (2010) Preface. Jemka has risen: tekkias, tarikats and sheiks of Niš Romasполитикологија религије бр. 1/2010 год IV • Politics and Religion • Politologie des religions • Nº 1/2010 Vol. IV Сърбия

Карамихова, Маргарита (2010) А. Попова, М. Карамихова. Апотропеен курбан в гробищна черква (случаят Симеоново). - В: Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. В. Търново, 2010, с. 58-77. В. Търново

Карамихова, Маргарита (2009) Talking War, “Seeing Peace: Approaching the Pilgrimage of Krastova Gora (Bulgaria). History and Anthropology, Vol 20, N 3, Special Issue: Ethnographies of “Divine Interventions” in Europe. Guest editor: G. Valtchinova, Routledge, Taylor & Francis Group. Pp.339-362. Routledge, Taylor & Francis Group

Карамихова, Маргарита (2008) Палитра на идентичностите в процеса на евроинтеграция (Случаят „Сатовча”) – В: Дечева М. съст.Динамика на националната идентичност и транснационални идентичности в процеса на евроинтеграция, Парадигма, София, 357 – 380 С.

Карамихова, Маргарита (2008) Социалните мрежи във време на интензивна миграция (случаят „Сатовча”). - В света на човека. Сборник в чест на проф. дин Ив. Георгиева. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.Т. 1, София. 2008, 49-66. ISBN: 978-954-07-2715-8 COBISS.BG-ID: 1231333092 София

Карамихова, Маргарита (2007) Identities Palette in the Course of European Integration: (A Case Study of Satovcha Village). Ed. Elena Marushiakova: Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration. Cambridge Publ. pp. 248 – 270. Кеймбридж

Карамихова, Маргарита (2007) Karamihova, M. Messages from the Charshija. Историjа, историографиjа и настава по историjа. СИРМ. Скопjе. 2007. 379-392. Република Македония

Карамихова, Маргарита (2007) Les Bulgares Musulmans dans la vie politique après 1989: un groupe politique anonyme. In: Revue d’ etudes comparatives Est – Ouest, Decembre 2007. Vol. 38, n 4, Armand Colin ed. pp. 29-48; ISSN‎: ‎0338-0599; https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-39049087609&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fa51618da7038ff7a788e4d2828d927e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2823492417700%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm= Paris

Карамихова, Маргарита (2007) Въведение. Карамихова, М. (съст.). "Завръщане" на религиозността. - В: Academica Balkanica 3. София: Парадигма, 2007, 7-10. ISSN C625-8018; COBISS.BG-ID: 1226734308 ЕИМ, БАН

Карамихова, Маргарита (2006) Курбаните, които шокират само етнолога. – Обредната трапеза. Сборник доклади от ХІ-та национална конференция на българските етнографи – Пловдив, 2005. изд. ЕИМ, БАН. 2006, с. 320-326. ISBN: 954-8458-29-2 COBISS.BG-ID: 1226966500 Пловдив

Карамихова, Маргарита (2004) Американски мечти Пътеводител сред първа генерация имигранти. София: ИК Кротал, 2004, 283 стр. ISBN 954-9828-20-4; COBISS.BG-ID: 1043401444 София

Карамихова, Маргарита (2003) “Emigration from the Rhodopi Mountain: A New Phenomenon or a Temporary Response in a Time of Crisis. In Living There, Dreaming Here: Emigrational Attitudes in the Beginning of 21st Century. Sofia: International Center for Minority Studies and Intercultural Relations, С.

Карамихова, Маргарита (2003) Да живееш там, да се сънуваш тук. Емиграционни процеси в началото на XXI век. София: МЦИМКВ, 2003,304 с. ISBN 954-8872-49-8; COBISS.BG-ID: 1042157540 София

Карамихова, Маргарита (2003) Насилието в ромското семейство (културални измерения на проблема). Ромската жена и домашното насилие. Ф “Утре”. С.

Карамихова, Маргарита (2003) Ромската жена и домашното насилие София

Карамихова, Маргарита (2003) Функции на семейството при първа генерация имигранти в САЩ. – Антропологични изследвания, Т. 4. НБУ. Издателска къща “Яр”. С., 2003, с. 131-158. ISSN: 1311-5189; COBISS.BG-ID: 1120823268 София

Карамихова, Маргарита (2002) Приказка за Осман Баба. София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”. 2002, 148 стр. ISBN 954-430-861-X; COBISS.BG-ID: 1039390948 София

Карамихова, Маргарита (2001) Едно възможно бъдещо малцинство (сондажно изследване на общността на българите-имигранти в Сейнт Пийтсбърг, Флорида. В: Историческо бъдеще. 2. 2001. 194-217. СЕГА, София

Карамихова, Маргарита (2000) “Едно семейство след така наречения “възродителен процес”Аспекти на етнокултурната ситуация. Осем години по-късно С.

Карамихова, Маргарита (2000) Едно семейство след така наречения “възродителен процес" - В: Аспекти на етнокултурната ситуация. Осем години по-късно. С., 2000, 214-234.ISBN: 9789545201486 София

Карамихова, Маргарита (2000) Т. нар. 'възродителен процес': политика и резултати. - В: Сб: За промените… С., 2000, 371-402. софия

Карамихова, Маргарита (1999) Брачна снимка от Кърджали, С: изд. BFKA, 1999. 176 стр. ISBN 954-9750-06-X София

Карамихова, Маргарита (1998) Места на паметта: Култови места в Кърджалийския район. София

Карамихова, Маргарита (1998) Един възможен прочит на демографските факти, записани в традиционната култура по българските земи. – В: Историческо бъдеще, 1998, No 2., 175-185, ISSN: 1311-0144.

Карамихова, Маргарита (1998) Поклонничеството и дарът като инструмент за усвояване на култовото пространство (изследване на текето на Осман баба) - В: Дарове и съкровища. Духовна приемственост на Балканите. Благоевград, 1998, 96-103; ISBN 954-680-083-X; COBISS.BG-ID 1031652836 Благоевград

Карамихова, Маргарита (1997) Les Tsiganes en Bulgarie – un groupe en transition demographique. Etudes Balkaniques, 1–2, 3–14. С.

Карамихова, Маргарита (1995) “Ужасният образ” на турчина като брачен партньор – В: Представата за “другия” на Балканите. С., 1995, 263-267.ISBN 954-430-287-5; COBISS.BG-ID: 1029049316 София

Карамихова, Маргарита (1994) Брак с девството или девство в брака. - В: Етнографски проблеми на народната духовна култура. Т. 3. С.,80-110.; ISBN: 954-596-009-4

Карамихова, Маргарита (1994) Циганинът като митничар на световете. – Balcanistic Forum, Благоевград,1994, N2, 136-140. ISSN:1310-3970 Благоевград

Карамихова, Маргарита (1993) Entre l'Ethnologie et la Demographie: Acouchees et noveau-nes dans la societe Bulgare traditionelle. Annales de Demographie Historique. Paris. 1993. 67-74. Paris.

Карамихова, Маргарита (1993) Бракът на евреите през погледа на мъжете Арие. Българска етнография. 2, 1993. 46-57. София

Карамихова, Маргарита (1993) Брачни модели или брачен модел - поглед отвън. Balkanistik forum. 1, 1993. 28-33. Благоевград

Карамихова, Маргарита (1993) Писана булка от Галата. – Българска етнография, кн. 5-6, 1993, с. 150-152. ISSN 1310-5213 София

Карамихова, Маргарита (1992) На изложба като на театър. Българска етнография. 5-6, 1992.163-165. София

Карамихова, Маргарита (1992) Човекът и човешкият свят. Четива за сватбата и за Гергьовден. История на България за 5 клас. Част първа. С., 1992. 28-31. София

Карамихова, Маргарита (1991) Моногамия и полигиния в българското доиндустриално общество. Българска етнография. 3, 1991. 59-65. София

Карамихова, Маргарита (1991) Смесените бракове - нежелана реалност. Българска етнография. 6, 1991. 29-38. София

Лечев, Велико (2020) Документални свидетелства за военните действия на добруджанския фронт 1916-1917 г. Ч. 3 / предг., състав. и науч. ред. Велико Лечев. В. Търново : Фабер, 2020, 336 с. ISBN - 978-619-00-1098-2. COBISS.BG-ID - 41309960

Лечев, Велико (2019) Добричката епопея и нейният отзвук във Виена (септември – октомври 1916 г.) // Добруджа в края на Първата световна война : [Сборник с доклади от] национална научна конференция, 13-14 ноември 2018, Добрич. - Добрич : Регион. ист. музей, 2019, с. 47-58 ISBN - 978-619-90566-2-2, COBISS.BG-ID - 1290430436

Лечев, Велико (2018) Документални свидетелства за военните действия на Добруджанския фронт 1916 - 1917 г. Ч. 1. Велико Търново : Фабер, 2018, 294 с. ISBN 978-619-00-0725-8. COBISS.BG-ID 1285820644

Лечев, Велико (2018) Нови сведения за началото на военната кампания в Добруджа през септември 1916 г. - В: Герои, идеи, събития : Сборник с изследвания. Тутракан, 2018, с. 161-171 ISBN 978-619-176-125-8

Лечев, Велико (2014) Бойният път на Пети пехотен дунавски полк в Сръбско-българската война 1885 г. - Известия на Държавните архиви, 2013, № 105, с. 3-33 ISSN 0323-9780(print), COBISS.BG-ID 1119807716

Лечев, Велико (2012) Оценки на военни дейци от Германия и Австро-Унгария за бойния път на Дунавския и Приморския полк през Сръбско-българската война 1885 г. - България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т. 5. Научна конференция 27 октомври 2010 г. в чест на доц. д-р Владимир Попов. [ред. кол. Борис Борисов - отг. ред. ... и др.]. Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2012, с. 201-217 ISBN 978-954-524-844-3. COBISS.BG-ID 1267158500

Лечев, Велико (2011) Движение в Добруджа за защита на Съединението 1885 г. Велико Търново : Фабер, 2011, 260 с. ISBN 978-954-400-494-1. COBISS.BG-ID 1237481188

Лечев, Велико (2010) Движение за защита на Съединението в Добруджа през 1885 г. - Известия на Държавните архиви, 2010, №100, с. 7-25 ISSN 0323-9780(print). COBISS.BG-ID 1119807716

Лечев, Велико (2009) Българска парламентарна делегация в Будапеща и Виена (май 1916 г.). - В: Историк със съдба на творец и преподавател : Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Людмил Спасов. Т. 1-2 / Йорданка Ненова Спасова. Т. 1. / Ред. кол. Дора Щерева и др. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 215-231 ISBN 978-954-400-115-5. COBISS.BG-ID 1230537444

Лечев, Велико (2009) Българската военно-административна власт в Тимошко 1915 - 1916 г. - Известия на Държавните архиви, София : ГУА при МС, 2009, № 97, с. 3-26 ISSN 0323-9780(print). COBISS.BG-ID 1119807716

Лечев, Велико (2009) Военното разузнаване на Германия и Австро-Унгария в Турну Северин 1915 - 1916 г. - В: Сборник в чест на 70-годишнината на академик Константин Косев / Ред. кол. Румяна Радкова и др. София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2009, с. 150-162 ISBN 978-954-322-277-3. COBISS.BG-ID 1231023588

Лечев, Велико (2008) Българската военно-административна власт в Пиротско 1915 - 1916 г. - България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т 2. Научна конференция, 31 октомври 2007, Велико Търново / ред. кол. Димитър Димитров ... [и др.]. Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2008, с. 153-169 ISSN 978-619-208-125-6 (Print). ISBN 978-954-524-660-9 (т. 2). COBISS.BG-ID 1228475620

Лечев, Велико (2007) Die bulgarische Schifffahrt auf der Donau 1915 - 1916 = [Bulgarian navigation on Donau during 1915-1916]. - Bulgarian Historical Review= Revue bulgare d'Histoire: research quarterly.- Sofia: Bulg. Acad. of Sciences, 2007, No 3-4, s. 181-203 ISSN 0204-8906 (print) Web of Science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=D4WBGXTJsiEuqNrybzB&page=1&doc=1 COBISS.BG-ID 1119695844; COBISS.BG-ID (на статията) 1180868836

Лечев, Велико (2007) България на мирните преговори в Брест-Литовск 1917 - 1918 г. : Сборник документи. Велико Търново : Астарта, 2007, 363 с. ISBN 978-954-350-019-2. COBISS.BG-ID 1243117284

Лечев, Велико (2006) Австро-Унгария и дунавският въпрос (август - декември 1914 г.) = [Austria-Hungary and the Danube issue (August-December 1914)]. - Bulgarian Historical Review= Revue bulgare d'Histoire: research quarterly. Sofia : Bulg. Acad. of Sciences, 2006, N 1-2, S. 320-331 ISSN 0204-8906 (print). Web of Science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D4WBGXTJsiEuqNrybzB&page=1&doc=2 COBISS.BG-ID 1119695844. COBISS.BG-ID (на статията) 1174314724

Лечев, Велико (2006) Дневник на Дунавската част при Българския военноморски флот (август - декември 1916 г.). Велико Търново : Астарта, 2006, 136 с. ISBN 954-8324-85-7. COBISS.BG-ID 1045302500

Лечев, Велико (2006) Дунавската част при Българския военноморски флот във войната срещу Румъния (август-декември 1916 г.). - В: Сборник в чест на доцент д-р Минчо Минчев : Изследвания по случай 60 години от рождението му / Ред. кол. Стела Дерменджиева и др. Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006, с. 33-50 ISBN 10: 954-524-498-4. ISBN 13: 978-954-524-498-8. COBISS.BG-ID 1046191844

Лечев, Велико (2006) От Прахово до Сулина : Българското корабоплаване по река Дунав 1915 - 1918 г. Велико Търново : Астарта, 2006, 307 с. ISBN 954-8324-84-9. COBISS.BG-ID 1045302756

Лечев, Велико (2005) Oesterreich-Ungarische Schifffahrt auf der Donau 1916 - 1917. - Bulgarian Historical Review = Revue bulgare d'Histoire: research quarterly.- Sofia: Bulg. Acad. of Sciences, 2005, N 1-2, s. 41-66 ISSN 0204-8906 (print) Scopus: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-61149274807&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Letschev&st2=W.&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&sid=e462bc15a3bd0444cfcc01a7f1893dce&sot=anl&sdt=cl&cluster=scoprefnameauid%2c%22Letschev%2c+W.%2326037387000%22%2ct&sl=37&s=AU-ID%28%22Letschev%2c+Weliko%22+26037387000%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= COBISS.BG-ID 1119695844

Лечев, Велико (2005) Австро-Унгария, международният режим на корабоплаване по Дунав и Черно море в навечерието на мирните преговори със Съветска Русия - декември 1917 г. // Годишник на Военноморския музей - Варна. Варна : ИК Мор. свят, 2005, Т. 4/5, с. 147-166. ISSN 1311-8587. COBISS.BG-ID 1119569124. COBISS.BG-ID (на статията) 1169086692

Лечев, Велико (2005) Корабоплаването по Дунав и Черно море в политиката на Австро-Унгария 1914 - 1918 г. Велико Търново : Астарта, 2005, 428 с. ISBN 954-8324-79-2. COBISS.BG-ID 1045404900

Лечев, Велико (2004) Австро-Унгария и Дунавския въпрос 1916 - 1917 г. // Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 8. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004, с. 185-220. ISBN 978-954-400-183-4. COBISS.BG-ID 1231728356

Лечев, Велико (2004) Донесения на австро-унгарската легация в София от 1917 г. за български учени, писатели и журналисти. - Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов : Материали от Междунар. науч. конф., В. Търново, 13-14 дек. 2002 г. / Ред. кол. Димитър Кенанов - отг. ред. и др. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004, с. 486-492. ISBN 954-524-410-0. COBISS.BG-ID 1042554084

Лечев, Велико (2003) Австро-Унгария и Дунавския въпрос 1914 - 1916 г. - Годишник на Военноморския музей - Варна, Варна : ИК Мор. свят, Т. 3, 2003, с. 104-135. ISSN 1311-8587. COBISS.BG-ID 1119569124; COBISS.BG-ID (на статията) 1163026148

Лечев, Велико (2003) Разгромът на румънския десант при село Ряхово през октомври 1916 г. : Участието на бълг., герм. и австр.-унг. воен. флотилии. - Известия на Държавните архиви, София : ГУА при МС, 2003, № 83, с. 41-61 ISSN 0323-9780(print). COBISS.BG-ID 1119807716; COBISS.BG-ID (на статията) 1162842340

Лечев, Велико (2002) Oesterreich-Ungarische Donauhandelsschifffahrt 1915 -1916 = [Austro-Hungarian merchant shipping on the Danube, 1915-1916]. - Bulgarian Historical Review = Revue bulgare d'Histoire: research quarterly.- Sofia: Bulg. Acad. of Sciences, 2002, N 1-2, S. 55-79. ISSN 0204-8906 (print). Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D4WBGXTJsiEuqNrybzB&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&page=1&doc=3 SCOPUS - https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-67650882235&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=7f11a545a8ad2123a69a7cbae74429a0&sot=aut&sdt=cl&cluster=scoprefnameauid%2c%22Letschev%2c+W.%2326037387000%22%2ct&sl=18&s=AU-ID%2826037387000%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm= COBISS.BG-ID 1119695844

Лечев, Велико (2002) Военните флотилии на България, Германия и Австро-Унгария по Среден и Долен Дунав 1914 - 1915 г. - Исторически преглед, София : БАН, 2002, № 5-6, с. 89-111. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364. COBISS.BG-ID (на статията) 1160051172

Лечев, Велико (2000) Българският национален въпрос на Младежката социалдемократическа конференция във Фирхутен /Холандия/ - януари 1925 г. - 80 години от Първата световна война : Сборник [Съдържа докл. от нац. науч. сес., 20-21 окт. 1994, В. Търново] / Науч. ред. Христо Глушков. Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000, с. 165-172. ISBN 954-524-235-3. COBISS.BG-ID 1036607972

Лечев, Велико (2000) Създаване и начална дейност на австро-унгарското транспортно ведомство по река Дунав (1914 - 1915 г.) // Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 7. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000, с. 357-374. ISSN 978-954-400-183-4. COBISS.BG-ID 1231728356

Лечев, Велико (1999) Голямата речна война: австро-унгарската дунавска флотилия (юли-декември 1914 г). - Епохи. В. Търново : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", 1999, № 1-2, с. 123-150. ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204. COBISS.BG-ID (на статията) 1156702180

Лечев, Велико (1999) Форсирането на река Дунав през ноември 1916 г. (с оглед участието на българската, германската и австро-унгарската военни флотилии). - В: Добруджа : сборник. София : Георги Бакалав - Варна, 1997/1999, № 14-16, с. 170-182. ISSN 0205-2210. COBISS.BG-ID 1119807204. COBISS.BG-ID (на статията) 1154569444

Лечев, Велико (1997) Военните флотилии на България, Германия и Австро-Унгария по Долен Дунав 1915 - 1917 г. // Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 6. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1997, с. 315-330. ISSN 978-954-400-183-4. COBISS.BG-ID 1231728356

Лечев, Велико (1996) Българските народнолиберали на кръстопът. Партията "Народно единство" 1923 - 1925 г. Велико Търново : [Изд. авт.], 1996, 144 с. ISBN 954-799-636-3. COBISS.BG-ID 1030467044

Лечев, Велико (1996) Младежките организации при Националлибералната партия в България (ноември 1920 - юли 1924 г.). - Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, 1991, Т. 29, Кн. 3, с. 81-107 ISSN 0861-7945. COBISS.BG-ID 1124242148; COBISS.BG-ID (на статията) 1146507492

Лечев, Велико (1996) Молби на австрийски офицери до княз Александър I Батенберг за постъпване на служба в българската армия. - Военноисторически сборник, София : Воен. изд., 1996, №1, с. 62-67. ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468; COBISS.BG-ID (на статията) 1132487140

Лечев, Велико (1996) Университетската криза в България от 1922 г. през погледа на професор Михаил Арнаудов. - Българистични проучвания : Сб. докл. от I междунар. науч. сес., В. Търново, 20-22 авг. 1995 г. / Ред. кол. Петър Tодоров и др. Велико Търново : ПИК, 1996, с. 221-230 Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Междунар. семинар по бълг. ез. и култура ISBN 954-8258-70-6. COBISS.BG-ID 1029573604

Лечев, Велико (1995) Българският младежки земеделски съюз (септември 1921 - юни 1923 г.). - Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, 1992, Т. 30, Кн. 3, с. 207-246 ISSN 0861-7945. COBISS.BG-ID 1124242148; COBISS.BG-ID (на статията) 1146507236

Лечев, Велико (1995) Възстановяването на Народнолибералната (Стамболова) партия в България 1924 - 1925 г. Велико Търново : Витал, 1995, 48 с. ISBN 954-8259-13-3. COBISS.BG-ID 1028068580

Лечев, Велико (1995) Емил Вандервелд в България. Посещението на Емил Вандервелд в България през август-септември 1924 г. и добруджанските бежанци. Велико Търново, 1995, 32 с.

Лечев, Велико (1995) Още за историята на републиканското движение в България в навечерието на Балканската война. - Балканските войни 1912-1913 : Сб. статии от науч. конф., проведена през окт. 1992 г. [В. Търново] / Ред. кол. Иван Тодоров - отг. ред. и др. Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1995, с. 75-79. ISBN 954-524-108-X. COBISS.BG-ID 1030110948

Лечев, Велико (1995) Създаването на Младежкия демократически сговор (юни 1923 - октомври 1924 г.). - Епохи, 1995, № 3-4, с. 88-100 ISSN1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204; COBISS.BG-ID (на статията) 1134574308

Лечев, Велико (1994) Младежките съюзи и организации на политическите партии в България : Окт. 1918 - юни 1923 г. Велико Търново : Сириус 4, 1994, 194 с. ISBN 954-8582-02-3. COBISS.BG-ID 1026774756

Лечев, Велико (1994) Създаването на партията "Народно единство" (юни - декември 1923 г.). - Исторически преглед, 1994, № 4, с. 110-127 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1130930148

Лечев, Велико (1994) Съюзът за отбрана при Българската социалдемократическа партия (обединена) - април 1930-юни 1931 г. - Военноисторически сборник, 1994, № 2, с. 53-65 ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468; COBISS.BG-ID (на статията) 1127200740

Лечев, Велико (1993) Младежките организации на Демократическата партия в България (октомври 1920 - юни 1923 г.). - Исторически преглед, 1993, № 4-5, с. 130-139. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1127653348

Лечев, Велико (1993) Създаването на Българския младежки земеделски съюз. - Епохи, 1993, № 1, с. 67-73 ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204

Лечев, Велико (1992) Доброволци-мюсюлмани от Търновския край в Сръбско-българската война 1885 г. - Военноисторически сборник, 1992, № 4, с. 182-194 ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468; COBISS.BG-ID (на статията) 1149948644

Лечев, Велико (1992) Младежките организации при Обединената народнопрогресивна партия в България (ноември 1920 - май 1921 г.). - Исторически преглед, 1992, № 4, с. 94-104 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1149722852

Лечев, Велико (1992) Младежките организации при Радикалната партия (октомври 1921 - февруари 1924 г.). - Исторически преглед, 1992, № 4, с. 100-109 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1151708132

Лечев, Велико (1992) Непубликувани документи за съединисткото движение в Добруджа през 1885 г. - Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 1. / Състав. [и предг.] от Петър Тодоров. - В. Търново : Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий, 1992, с. 188-194. ISSN 978-954-400-183-4. COBISS.BG-ID 1025129444

Лечев, Велико (1990) Идейно-политическо развитие на Съюза на социалистическата младеж в България 1929 - 1934 г. - Исторически преглед, 1990, № 4, с. 18-33 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364

Лечев, Велико (1990) Младежките организации при Българската работническа социалдемократическа партия /обединена/ по време на войните 1912 - 1918 г. - Военноисторически сборник, 1990, № 4, с. 73-87 ISSN 0204 - 4080. COBISS.BG-ID 1119626468

Лечев, Велико (1990) Студентската група на БРСДП /ш. с./ и Първата руска революция 1905 - 1907 г. - Векове, 1990, № 1, с. 26-33 ISSN 0324-0967. COBISS.BG-ID 1121472996

Лечев, Велико (1988) Младежкото социалреформистко движение в България 1903 - 1912 г. - Исторически преглед, 1988, № 4, с. 20-31 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364

Лечев, Велико (1986) Добруджанци-доброволци в Сръбско-българската война (1885 г.). - В: Добруджа : сборник. София : Георги Бакалав - Варна, 1986, № 3, с. 125-138. ISSN 0205-2210. COBISS.BG-ID 1119807204

Палангурски, Милко (2021) The Economic Fundamentals of Bulgaria According to the Constitution of 1879 PROCEEDINGS OF 4rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo June, 27h 2021; , FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, Bologna (Italy), ISBN 979-12-80225-33-7, pp.46-52.

Палангурски, Милко (2021) Иван Пеев Плачков – трансформацията на един политик 1902–1919 г. В: История, хора, ценности. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на доц. Лъчезар Стоянов,Нов бългаски университет, София, ISBN 978-619-233-195-5 (печатно издание); 978-619-233-196-2 (електронно издание), 2021, 247-276.

Палангурски, Милко (2021) Иван Пеев Плачков (1854-1942): Един просветител и публицист в политиката. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. – 128 с. ISBN 978-619-203-254-3

Палангурски, Милко (2021) Фирмилиановият въпрос. Духовната битка за "вратата" на Македония (1897-1902), В. Търново, 2021, 114 с. В. Търново, УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2019, ISBN 978-619-203-252-9

Палангурски, Милко (2021) Цвятко Пупов - един търговец случайво попаднал в политиката. ИЗВЕСТИЯ на Центъра за стопанско-исторически изследвания Том VI, Предприемачеството в историческа перспектива, Варна, 2021, ISSN 2534-9244 (print),ISSN 2603-3526 (online) с. 225-239.

Палангурски, Милко (2020) Formation of the Bulgarian Parliament (1879-1911) PROCEEDINGS OF 3rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo June, 19th 2020; FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, Bologna (Italy),, ISBN 978-88-85813-99-1

Палангурски, Милко (2020) Икономическите възгледи на Либералната (Радославистка) партия (края на XIX – началото на XX в.) ИЗВЕСТИЯ на Центъра за стопанско-исторически изследвания Том V, ПАЗАРИ,ОБЩЕСТВО, ВЛАСТ,Варна, 2020, ISSN 2534-9244 (print),ISSN 2603-3526 (online) с. 195-206.

Палангурски, Милко (2020) Нови щрихи към първообраза на Търновската конституция Годишник на Историческия факултет, 2020 / Том 4 / Брой 1 ,ISSN: 2603-5065 (Online) ISSN: 2603-3534 (Print), с.241-279.

Палангурски, Милко (2019) Eдин документ от 1919 г. за българската позиция към Моравското въстание от 1917 г. и неговото потушаване България и българите в ново и най-ново време, Сборник с научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф.д.и.н. Калчо Калчев, В. Търново, УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2019, ISBN 978-619-208-204-8, с.131-145

Палангурски, Милко (2019) Mateev. Avtobiografiya, spomeni, deynost, edited by Aleka Strezova and Lyubomir Valentinov Panayotov VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, 2019 / Том 3 / Брой 1,91-92.

Палангурски, Милко (2019) Passive Suffrage in Bulgaria (1879-1911) PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE: 2nd Southeast Europe:History, Culture, Politics, and Economy,Filodiritto Editore, 2019, Bologna (Italy), ISBN 978-88-85813-37-3,

Палангурски, Милко (2019) Бащите на Българската конституция. Мрежата на националната тъкан. Фондация "Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", 208 с., "Фабер, 2019, В. Търново, ISBN 978-619-00-0937-5

Палангурски, Милко (2019) Бащите на конституцията. Лекарите: между професионалния дъли и националната отговорност, Конституция и държавност, В. Търново, 2019, УИ "Св.св.Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-206--2, 62-76.

Палангурски, Милко (2019) Бащите на Конституцията. Юристите между правото и политиката. Модерният свят на Българина. Търновската Конституция от 1879 г. В. Търново, 2019, с. 7-24, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-180-5

Палангурски, Милко (2019) Документални свидетелства за военните действия на Добруджанския фронт 1916–1917 г. Първа част. Предговор, съставителство и научна редакция Велико Лечев. Велико Търново: Изд. „Фабер“, 2018, 295 с. Епохи, 2019 / Том 27 / 479-483, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", ISSN: 1310-2141 (Print) ; ISSN: 2534-8418 (Online) Книжка / Issue 2

Палангурски, Милко (2019) История и цивилизации за десети клас София, Рива, ISBN 978-619-225-106-2

Палангурски, Милко (2019) Либералите радослависти и парламентарните избори за XI и XII народни събрания В: Д-р Васил Радославов - живот, борби, политика, В. Търново, 2019, "ИВИС", ISBN 978-619-205-139-6, с. 30-40

Палангурски, Милко (2018) Костадин Паев. Търновската конституция в светлината на балканския конституционализъм от ХIX век. Сравнително историко-правно изследване. София: Изд. „Сиби“, 2016, 359 с. Епохи, Том XXVI (2018) ,Книжка / 2, с. 547-548, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", ISSN: 1310-2141 (Print) ; ISSN: 2534-8418 (Online) Книжка / Issue 2

Палангурски, Милко (2018) The Territorial Revisionism in South-East Europe on the Eve of World War II and Post-Cold War. Similarities and Differences. Proceedings of 5th ACADEMOS Conference 2018, International Political Science Conference, (Bucharest, Romania, 14-17 June 2018), Editor Andrei Taranu, FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, pp.395-399, ISBN 978-88-85813-08-3

Палангурски, Милко (2018) The Universal Suffrage in Bulgaria (1879-1947) Proceedings of an International Conference: Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy; “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, 2018,FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, ISBN 978-88-85813-05-2,,рр. 43-49

Палангурски, Милко (2018) Всеобщото избирателно право в България - между теорията и реалността (1879-1911). Под знака на Клио. Юбилеен сборник- По случай 20-годишнината на департамент "История", Издателство на Нов български университет, 2018, 307-318, ISBN -978-619-233-029-3

Палангурски, Милко (2018) Иван Пеев Плачков - един възможен път към политиката. Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", Година I (XXXIII), 2018, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", c.713-727. ISSN 2603-3534

Палангурски, Милко (2018) История и цивилизации за седми клас. Рива, София, 2018, 57-118,, ISBN 978-619-225-071-3

Палангурски,