Публикации Катедра "Стара и средновековна история" / Department of Old and Medieval History


Антонов, Симеон (2021) Христофор Българина и църквата „Панагия Халкеон“ в Солун Будител, 2021, бр. 61, кн. 4, с. 31–37. ISSN 1312-7829

Антонов, Симеон (2020) Hagiozacharitai – A Little-Known Byzantine Aristocratic Family from the 10th – 11th c. Владетел, държава и църква през Средновековието на Балканите. Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов, Велико Търново, 26–28 октомври 2018 г., част 1. Велико Търново: Faber, 2020, с. 762–774. ISBN 978-619-00-1104-0

Антонов, Симеон (2020) Политическите режими на „византийския единадесети век“ – някои предварителни наблюдения От Залмоксис до Кетцалкоатл. Изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Стефан Йорданов. Велико Търново: ИТИ, 2020, с. 545–559. ISBN 978-619-7602-02-2

Антонов, Симеон (2019) Българското военно присъствие във византийска Южна Италия и Сицилия през XI век Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Осма студентска научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, т. 5. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 58–68. ISBN 978-619-208-182-9.

Антонов, Симеон (2018) Йоан-Владиславовият син Аарон и неговата кариера във Византия (1018 – след 1059 г.). Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Седма студентска научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, т. 4. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 158–163. ISBN 978-619-208-145-4

Антонов, Симеон (2018) Някои явления от социалната история на Византия през XI век България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. XI. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 40–47. ISSN: 978-619-208-125-6.

Антонов, Симеон (2018) Оловен печат на Евфимий, протоспатарий от Регионалния исторически музей в Силистра Сборник материалы X Международный Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: „империя” и „полис”, Севастополь – Балаклава, 28 мая - 1 июня 2018 г.. Симферополь, 2018, с. 101–104, ISBN 978-5-6040020-9-4

Антонов, Симеон (2018) Още веднъж за Роман Воила – един ромейски аристократ от български произход в борба за престола в Константинопол Епохи, 2018, бр. XXVI, кн. 1, с. 264–271. ISSN: 1310-2141

Антонов, Симеон (2017) The Byzantine Office of ἐπὶ τῶν κρίσεων and Its Holders (In the Light of Sphragistic Evidence and Written Sources) Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe, vol. 7, 2017, pp. 9–25. ISSN 2084-140X

Антонов, Симеон (2017) За ползите от историята и за нейните цели според византийските историографи от XI – началото на XIII в. Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Шеста студентска научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, т. 3. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 101–112. ISBN 978-619-208-095-2

Антонов, Симеон (2017) Неизвестен представител на Аароновци от ктиторския надпис на църквата „Св. Йоан Предтеча на скалата“ в Трапезунд? България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. XI. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 86–93. ISBN 978-619-208-125-6

Антонов, Симеон (2017) Хипотези за смъртта на цар Калоян Българска история (октомври 2017), с. 107–111. ISSN 2367-864X

Антонов, Симеон (2016) Едно легендарно сведение от „Картлис цховреба“ за смъртта на император Алексий (III) Ангел и българския цар Великите Асеневци. Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на Българската патриаршия. Велико Търново: Абагар, 2016, с. 193–198. ISBN 978-619-168-175-4

Антонов, Симеон (2016) Някои хипотези относно печатите на Давид Комнин от България Журнал за исторически и археологически изследвания, 2016, кн. 1-2, с. 203–210. ISSN 1314-748X

Антонов, Симеон (2016) Образът на детето и императора Михаил VII Дука в Хронография на Михаил Псел Балканистичен форум, 2016, т. XXV, кн. 1-2, 101–109. ISSN 1310-3970

Антонов, Симеон (2016) Политическите идеи на Михаил Псел според неговата Хронография Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Пета студентска научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, т. 2. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 92–100. ISBN 978-619-208-050-1

Антонов, Симеон (2015) Военно-административна система и организация на ромейската войска във времето на император Василий II (976-1025) и войните му с България – терминология и същност Национална студентска конференция „1000 години Самуилова България” (електронна публикация), с. 47–59. ISBN 978-954-680-965-0.

Антонов, Симеон (2015) Монета на Исаак II Ангел от средновековния Просек – нумизматичен паметник от времето на Добромир Хриз Епохи, 2015, т. XXXIII, бр. 1, с. 237–246. ISSN 1310-2141

Георгиева, Гергана (2021) Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 6. Предприемачеството в историческа перспектива. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2021. – 414 с. ISSN ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2021) Социални и професионални мрежи на търговците бератлии Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т. 6. Предприемачеството в историческа перспектива. Ред. колегия Иван Русев и други. Варна: „Науки и икономика“, 2021, с. 13-28. ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2020) (Член на ред. колегия). Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 5. Пазари, общество, власт. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2020. – 374 с. ISSN ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2020) (Член на ред. колегия). Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти. Велико Търново: Фабер, 2020. – 570 с. ISBN 978-619-00-1165-1

Георгиева, Гергана (2020) (Член на ред. колегия). Котел и Старопланинският регион – икономика, миграции, общество. Сборник с изследвания. Ред. колегия Иван Русев и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2020. – 231 с. ISBN 978-954-07-5009-5. COBISS.BG-ID – 41707272

Георгиева, Гергана (2020) Бератлиите - търговците на султана. Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 5. Пазари, общество, власт. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2020, с. 39-54 (в съавторство с д-р Николай Тодоров). ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2020) Рецензия: Нов поглед към българския елит. (Събев, О. Просветени на изток с лъчите на запада: българската ученическа колония в Цариград (XIX-XX век). София: Авангард прима, 2019, 646 стр.). История, 2020, кн. 2, страници. ISSN 0861–3710 [Инд./Реф. в: Web of Science]

Георгиева, Гергана (2020) Решаване на конфликти на Балканите в края на XVIII - началото на XIX век В: „Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“. Велико Търново: Фабер, 2020, с. 108-118. ISBN 978-619-00-1165-1

Георгиева, Гергана (2020) Теметтуат дефтерите като извор за историята на българските земи. В: Котел и Старопланинският регион – икономика, миграции, общество. Сборник с изследвания. Ред. колегия Иван Русев и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 29-50. ISBN 978-954-07-5009-5; COBISS.BG-ID - 41707272

Георгиева, Гергана (2019) (Член на ред. колегия). Добруджа: сборник. Т. 33. Ред. колегия Георги Атанасов и др. Силистра: Регионален исторически музей – Силистра, 2019. – 351 с. ISSN 0205-2210. COBISS.BG-ID 1119807204

Георгиева, Гергана (2019) (Член на ред. колегия). Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2019. – 403 с. ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2019) (Член на ред. колегия). Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Велико Търново: Фабер, 2019. – 573 с. ISBN 978-619-00-0946-7; COBISS.BG-ID 1291502308

Георгиева, Гергана (2019) Георги Попсимеонов – представител на християнското население пред османските власти в Търновска каза. В: Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Велико Търново: Фабер, 2019, с. 337-344. ISBN 978-619-00-0946-7; COBISS.BG-ID 1291502308

Георгиева, Гергана (2019) Кризи и възможности: демографските промени през XIX век и отражението им върху стопанското развитие на българските земи (по примера на Тревненския регион). Известия на Център за стопанско-исторически изследвания, Т. 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2019, с. 300-310. ISSN 2534-9244 [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2019) Стопанският облик на Трявна в средата на XIX век според нови османски документи. Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, 2019, т. 5, с. 111-130. ISSN 1313-6356; COBISS.BG-ID 1291621092

Георгиева, Гергана (2018) (Член на ред. колегия). Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 2. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д-р Красимира Мутафова. Ред. колегия Николай Кънев и др. Година II (XXXIV). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018. – 786 с. ISSN 2603-3534; COBISS.BG-ID – 1285467876

Георгиева, Гергана (2018) (Член на ред. колегия). Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 3. Институциите и българското стопанско развитие през вековете. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2018. – 377 с. ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID - 1278417892

Георгиева, Гергана (2018) Бележки върху териториално-административното деление на Балканите през XIX век и мястото на Търновска каза/ санджак в него. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 2. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д-р Красимира Мутафова. Ред. колегия Николай Кънев и др. Година II (XXXIV). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 190-203. ISSN 2603-3534; COBISS.BG-ID - 1285467876

Георгиева, Гергана (2018) Войната като фактор за вътрешните миграции на балканското население през XV-XIX век. По примера на село Арбанаси. В: Чрез миналото към бъдещето. in honorem Margaritae Karamihova. София: Просвета, 2018, с. 133-139. ISBN 978-954-01-3551-9; COBISS.BG-ID 1286249188

Георгиева, Гергана (2018) Професионален профил на видинското население в средата на XIX век според теметтуат дефтерите. В: Изследвания и материали за Видин и региона. Т. 3. Ред. колегия Пламен Митев и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 55-84. ISBN 978-954-07-3647-1; COBISS.BG-ID 1287205604

Георгиева, Гергана (2018) Различните роли на тревненските чорбаджии и значението им за местната икономика. Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 3. Институциите и българското стопанско развитие през вековете. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2018, с. 218-230. ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2018) Трявна в средата на XIX век. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 1. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. дин Иван Тютюнджиев. Ред. колегия Николай Кънев и др. Година I (XXXIII). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 640-660. ISSN 2603-3534; COBISS.BG-ID 1285467876

Георгиева, Гергана (2017) (Научен редактор). Тютюнджиев, И. История на българския народ ХV-ХІХ век. (Учебник). Велико Търново: Ровита, 2017. – 840 с. ISBN 978-954-8914-39-0; COBISS.BG-ID - 1283574756

Георгиева, Гергана (2017) Отзив: Данова, Н. България и българите в гръцката книжнина (XVII – средата на XIX век). София: Парадигма, 2016. 520 стр. Епохи, 25 (2017), 488-491. ISSN 1310-2141. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, CEEOL]. COBISS.BG-ID 1120927204

Георгиева, Гергана (2017) Поглед върху имотното състояние и доходите на свещениците в Търновско през XIX век. В: Балканите – език, история, култура. Т. 5. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 279-292. ISSN 1314-4065; COBISS.BG-ID 1239059172

Георгиева, Гергана (2017) Първи бележки върху професионалната структура на християнското население на град Свищов в средата на XIX век. – Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 2. Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2017, с. 287-300. ISSN 2534-9244 [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID 1278417892

Георгиева, Гергана (2016) Варна в средата на XIX век според един османски дефтер. Във: Варна, българите и българските градове. Възрожденски поселищни проучвания. Сборник в памет на проф. дин Велко Тонев. Отг. ред. Иван Русев. Варна: Онгъл, 2016, с. 59-80. ISBN 978-619-7079-95-1; COBISS.BG-ID 1289759204

Георгиева, Гергана (2016) Общи данни за демографската, социалната и икономическа структура на Габрово през 40-те години на XIX в. по османо-турски документи. Известия на РИМ-Габрово, т. 4, 2016, с. 92-109. ISSN 2367-783X; COBISS.BG-ID 1272268516

Георгиева, Гергана (2016) Поглед върху социалния профил на османския провинциален управител (по примера на еялет Румелия от края на XVIII и началото на XIX век). Епохи, 2016, т. 24, кн. 2, с. 177-200. ISSN 1310-2141 [Инд./Реф. в: ERIH Plus, CEEOL]; COBISS.BG-ID 1120927204

Георгиева, Гергана (2016) Рецензия: Първева, Ст. Земята и хората през XVII – първите десетилетия на XVIII век. Овладяване и организация на аграрното и социалното пространство в Централните и Южните Балкани под османска власт. София, 2011. Etudes balkaniques, 2 (2016), 365-373. ISSN 0324-1645. COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2016) Структура на градовете в българските земи през 70-те години на XIX век по данни от османските статистически годишници (салнамета). Известия на държавните архиви, 2016, кн. 106, с. 136-191. ISSN 0323-9780; COBISS.BG-ID 1119807716

Георгиева, Гергана (2015) (Член на ред. колегия). Балканите – език, история, култура. Т. 4. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Ивис, 2015. – 630 с. ISSN 1314-4065; COBISS.BG-ID 1239059172

Георгиева, Гергана (2015) Demir Baba Tekke. Encyclopedia of Islam. Three. Leiden-Boston: Brill, 2015, pp. 96-97. ISBN 978-9004252691

Георгиева, Гергана (2015) Saray of Provincial Ottoman Governors: Place for Living, Place for Governing. В: Балканите – език, история, култура. Т. 4. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Ивис, 2015, с. 256-267. ISSN 1314-4065; COBISS.BG-ID 1239059172

Георгиева, Гергана (2015) The Rich in the Eighteen and Nineteenth-Century Arbanassi: Networks of Prosperity. In: Wealth in the Ottoman and Post-Ottoman Balkans. A Socio-Economic History. Evguenia Davidova, ed. New York: I. B. Tauris, 2015, pp. 137-149. ISBN 978-1-78453-439-4

Георгиева, Гергана (2015) Лясковец – един предбалкански град и неговото икономическо развитие в средата на XIX век. Известия на РИМ-Габрово, 2015, т. 2, с. 209-226. ISSN 2367-783X; COBISS.BG-ID 1272268516

Георгиева, Гергана (2014) (Член на ред. колегия). Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Фабер, 2014. – 792 с. ISBN 978-619-00-0176-8; COBISS.BG-ID 1272060644

Георгиева, Гергана (2014) The Standard of Living of the Inhabitants of Arbanassi in the 19th Century. В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 428-435. ISBN 978-619-00-0176-8; COBISS.BG-ID 1272060644

Георгиева, Гергана (2014) Topoi of Urban Space – Tarnovo. В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 358-363. ISBN 978-619-00-0176-8; COBISS.BG-ID 1272060644

Георгиева, Гергана (2014) Арбанаси през XV-XIX век: социално-икономически профил. Варна: Стено, 2014. – 190 с. ISBN 978-954-449-733-0; COBISS.BG-ID 1268154340

Георгиева, Гергана (2013) (Член на ред. колегия). Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 2. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Фабер, 2013. – 315 с. ISBN 978-954-400-920-5; COBISS.BG-ID - 1258138852

Георгиева, Гергана (2013) The Kircalis Times as Metonymy, the History as Emotion. In: Ottoman Legacies in the Contemporary Mediterranean, the Balkans and the Middle East Compared. Eds. Eyal Ginio, Karl Kaser. Jerusalem: The European Forum at the Hebrew University, 2013, pp. 311-334. студия ISBN 978-965-91082-5-1

Георгиева, Гергана (2013) Видин в средата на ХІХ век по данни от темуттуат дефтерите. България, българите и Европа – мит, история и съвремие. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 125-142. ISBN 978-954-524-930-3; 978-954-524-943-3; 978-954-524-988-4; 978-619-208-066-2; COBISS.BG-ID 1265734372

Георгиева, Гергана (2012) (Член на ред. колегия). Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Фабер, 2012. – 478 с. ISBN 978-954-400-721-8; COBISS.BG-ID 1250887908

Георгиева, Гергана (2011) Representation of the Kircalis’ Period: Discourse Analysis of Bulgarian National Historiography. In: Readings in the History and Culture of the Balkans. Sofia: Paradigma, 2011, pp. 85-95. ISBN 978-954-326-134-5; COBISS.BG-ID 1238849252

Георгиева, Гергана (2011) Теметтуат дефтерите като извор за историята на град Шумен. В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм, Шумен, 14-16 май 2010 г. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2011, с. 531-542. ISBN 978-954-577-588-8; COBISS.BG-ID 1244383460

Георгиева, Гергана (2010) Dynamics of the Territorial Division of Rumelia Province. Etudes balkaniques, 2010, issue 1-2, pp. 148-205. ISSN 0324-1645; COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2010) Сараят на провинциалните османски управители. Място за живеене – място за управление. Първата половина на ХІХ век. В: Четива за историята и културата на Балканите: В помощ на университетското преподаване. Съст. Маргарита Карамихова. София: Парадигма, 2010, с. 79-102. ISBN 978-954-326-129-1; COBISS.BG-ID 1238840292

Георгиева, Гергана (2009) (Член на ред. колегия). Балканите. Между традицията и модерността. Ред. колегия Надя Данова и др. София: Гутенберг, 2009. – 291 с. ISBN 978-954-617-078-1; COBISS.BG-ID - 1231418084

Георгиева, Гергана (2009) Градското управление на София и Битоля в началото на ХІХ век. В: Балканите. Между традицията и модерността: Административни, социално-икономически и културно-просветни институции в балканските провинции на Османската империя (XVIII-XIX век). Ред. колегия Надя Данова и др. София: Гутенберг, 2009, с. 70-99. ISBN 978-954-617-078-1; COBISS.BG-ID 1231418084

Георгиева, Гергана (2009) Динамика на териториалното деление в еялет Румелия. Историческо бъдеще, 2008/9, 1-2, с. 10-62. ISSN 1311-0144; COBISS.BG-ID 1121038308; [Инд./Реф. в: CEEOL; РИНЦ];

Георгиева, Гергана (2009) Отзив: “Mapping National and Local Identities in the Balkans and Central Europe” (a review of two tomes): Developing Cultural Identity in the Balkans. Eds. R. Detrez, P. Plas. Brussels, 2005; SPRAWY NARODOWOSCIOWE. Special Issue on Territorialism and Identity. Ed. Jolanta Sujecka. 31 (2007), 358 pages. Etudes balkaniques, 3 (2009): 131-137. ISSN 0324-1645. COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2008) Османските управници на Балканите – румелийските валии през първата половина на ХІХ век. В: Балканите – език, история, култура: Международна научна конференция, 13-15 април 2007 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 152-161. ISBN 978-954-524-636-4; COBISS.BG-ID 1229435620

Георгиева, Гергана (2007) Administrative Structure and Government of Rumelia in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries: The Functions and Activities of the Rumeli Vali. In: The Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850: Conflict, Transformation, Adoption. Rethymno: Crete University Press, 2007, pp. 3-20. ISBN 978-960-88394-4-1

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Anastasopoulos, A. Provincial Elites in The Ottoman Empire. Rethimno: Crete University Press, 2005. Исторически преглед, 1-2 (2007), 235-240. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Anastasopoulos, A. Provincial Elites in The Ottoman Empire. Rethimno: Crete University Press, 2005. Etudes balkaniques, 1 (2007) 171-174. ISSN 0324-1645 COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Ursinus, M. Grievance Administration (Şikayet) in an Ottoman Province. The Kaymakam of Rumelia’s ‘Record Book of Complaints’ of 1781-1783. London and New York, 2005. Исторически преглед, 1-2 (2007), 240-244. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364

Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Историята на книгите като приятелство. Сборник в чест на Митко Лачев. Ред. Н. Данова, Св. Иванова. София, 2007. Etudes balkaniques, 1 (2007), 171-174. ISSN 0324-1645. COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2006) Административен център или центрове в Османската империя: провинция Румелия в края на ХVІІІ – началото на ХІХ век. На сайта на Българското общество за изучаване на ХVІІІ век: http://www.bulgc18.com/roads/bg/Gergana.htm

Георгиева, Гергана (2006) Административно устройство и управление на еялет Румелия при султан Махмуд II (1808-1839 г.) Институт по балканистика - Българска академия на науките

Георгиева, Гергана (2006) Кърджалийството – начин на употреба в националната ни историография, 1944-1989. В: Историята – начин на употреба. Ред. Иван Русев, Христо Мишков. Варна: УИ Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, 2006, с. 83-93. ISBN 954-715-298-X; 978-954-715-298-4; COBISS.BG-ID 1227063268

Георгиева, Гергана (2006) Отзив: Scientific Conference Dedicated to Bali Efendi. Etudes balkaniques, 2 (2006): 186-188. ISSN 0324-1645. COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2005) Ottoman Modernization/Europeanization – A Case that Does Not Fit to the Definition (Study on Ottoman Administrative Reforms). New Europe College, Regional Program 2003-2004, 2004-2005. Bucharest, pp. 45-72. ISSN 1584-0298

Георгиева, Гергана (2004) За центъра на провинция Румелия (от края на XVIII до 1839 г.) Историческо бъдеще, 2004, кн. 1-2, с. 47-70. ISSN 1311-0144 [Инд./Реф. в: CEEOL; РИНЦ]; COBISS.BG-ID 1121038308

Георгиева, Гергана (2003) Functions and Prerogatives of the Rumeli Vali in the First Half of the Nineteenth Century. Etudes balkaniques, 2003, № 2, pp. 57-77. ISSN 0324-1645; COBISS.BG-ID 1119699172

Георгиева, Гергана (2001) Мюсюлмански мистични братства в Шумен, XVII – XIX век. В: История на мюсюлманската култура в българските земи. Изследвания. Ред. Росица Градева. София: Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, 2001, с. 300-323 (в сътрудничество с Орлин Събев). ISBN 954-8872-31-5

Георгиева, Гергана (2000) Двойните светилища в Североизточна България. В: Тезиси от IV четения на Асоциация Онгъл на тема „Конфесионални измерения на фолклорната култура“. София: Род, 1998. ISBN 954-476-013-X; COBISS.BG-ID 1032044772

Димитров, Димитър (2020) The Ancient Sarmatians and the “Sarmatism” in Modern Eastern Europe In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Folia 312: Studia Historicolitteraria, vol.20, 2020, pp. 347-354, ISSN 2081-1853, DOI n10.24917/2081153.20.21.

Димитров, Димитър (2020) The Goths in the Balkans in Late Antiquity: New Approach to the Sources and the Historical Tradition Proceedings of the 3d International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy (Veliko Tarnovo,19 June 2020),(Bologna: FilodirittoEditore, 2020), pp. 35-41, ISBN 978-88-85813-99-1

Димитров, Димитър (2020) Рим и Константинопол през Тъмните векове ВТУ: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново – 191 стр., ISBN 978-619-208-228-4,

Димитров, Димитър (2020) Ромейската църковна политика в края на VII век: не съвсем очаквани резултати? Владетел, Държава и Църква на Балканите през Средновековието (Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов), част 2. Велико Търново: Фабер, 2020 г., стр. 29-36. ISBN 978-619-00-1105-7.

Димитров, Димитър (2019) The Problems of Religious Identity and Tolerance in Late Antiquity and their Modern Repercussions Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, vol. 2. Bologna: Filodiritto Editore, 2019, pp. 6-11, ISBN 978-88-85813-37-3 (ref.)

Димитров, Димитър (2019) Византинистиката на страниците на списание Епохи. Епохи, том 27, кн. 1, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, с. 183-186, . ISSN 1310-2141; COBISS.BG-ID 1120927204

Димитров, Димитър (2018) Християнизацията на Късната Римска империя, "езичеството" и клопките на анахронистичното мислене Религиозните гонения от Античността до наши дни. VІІ-ма Научна конференция на Велик Приорат България на OSMTH, София, 2018, стр. 27-33, ISBN 789-619-90796-1-4

Димитров, Димитър (2018) Byzantium, Southeast Europe and Islam in the Middle Ages: Survey of Encounters and Perception In: Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy. Bologna: Filodiritto Editore, 2018, pp. 7-14. ISBN 978-88-85813-05-2, https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=C4VQTnHPg8Rax5olAYs&page=1&doc=1

Димитров, Димитър (2017) The ‘Edicts of Tolerance’ in the Early 4th Century: Debates and Possible Solutions In: Studia Academica Šumenensia, vol. 4, Shumen: Shumen University Press, 2017, pp. 23-39. ISSN 2367-5446, ; COBISS.BG-ID 1264514788

Димитров, Димитър (2016) “Niketas Choniates versus Manuel I Komnenos: Disputes concerning Islam in the context of the Byzantine tradition” Епохи, том 24, кн. 2, стр. 236-242, ISSN 1310-2141; COBISS.BG-ID 1120927204

Димитров, Димитър (2016) „The Eastern Roman Empire and the Iranian peoples, 4th-7th Centuries: The Sources” Булгарика Ираника (София, ТАНГРА), стр. 65-80, . ISBN 978-954-378-139-3; COBISS.BG-ID 1278650084

Димитров, Димитър (2015) „Злият Светополк: мит или историческа истина?” Търновска книжовна школа, том X , Велико Търново, стр. 570-583, . ISBN 954-524-339-2

Димитров, Димитър (2014) “New Heraclias: On the Image of a Byzantine Emperor” Tradycje bizantyjskie. Romantyzm I inne epoki (Warszawa: Wyd. Polonistyki Un. Warsz.), 325-343, ISBN 978-83-64111-56-3

Димитров, Димитър (2014) “Thracians and Bessi in Late Antiquity: questions of survival, identity, and religious affiliations” Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues. Studies in Honour of Prof. Maria Dzielska (Krakow: Historia Iagellonica), 361-375, ISBN 978-83-62261-87-1

Димитров, Димитър (2014) “Who executed St. Demetrius? An attempt at a forensic report” Serdica Edict (311 AD) (Sofia: Tangra), 133-141, ISBN 978-954-378-102-7; COBISS.BG-ID 1264029412

Димитров, Димитър (2014) „The Polyvalent Nature of Byzantine Magic: Objects, Texts, and Notions” Средновековният човек и неговият свят (Medieval Man and his World). Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов (Велико Търново: Фабер), стр. 703-714, . ISBN 978-619-00-0108-9; COBISS.BG-ID 1270215396

Димитров, Димитър (2014) „Антилатинската полемична литература във Византия през XII век: топоси и нововъведения” Bulgaria Medievalis 4-5 (2013-2014) (Sofia: Bulgarian Historical Heritage Foundation), стр. 75-86, . ISSN 1314-29-41; COBISS.BG-ID 1239848164.

Димитров, Димитър (2014) „Византийската медицина: лечение, лечители, болници” Realia Byzantino-Balcanica. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Христо Матанов (София: Тангра), стр. 165-189, ISBN 978-954-378-118-8; COBISS.BG-ID 1267540452

Димитров, Димитър (2014) Neoplatonism and Christianity in the East: philosophical and theological challenges for bishops” Routledge Handbook of Neoplatonism (eds. P. Remes, S. Slaveva-Griffin, London: Acumen Publishing, 2014), 525-540, . ISBN 978-1-844-65626-4 (hbk); ISBN 978-1-315-74418-6 (ebk), https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=C4VQTnHPg8Rax5olAYs&page=4&doc=40

Димитров, Димитър (2014) Византия между Изтока и Запада София: Изток-Запад, , 235 стр., ISBN 978-954-321-422-8; COBISS.BG-ID 1265982692

Димитров, Димитър (2013) “Philosophy and Culture as Means to Divine Ascent in Late Antiquity: the Case of Synesius” - In: Krakow: Jagellonian Un. Press, 2013, pp. 47-64, ISBN 978-83-233-3679-2. Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism (Krakow: Jagellonian Un. Press), 47-64, ISBN 978-83-233-3679-2; ISSN 1230-4603

Димитров, Димитър (2013) „Бески етюди: християнство и идентичност на Балканите през Късната античност и ранното Средновековие” Българско средновековие: общество, власт, история (Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова, София), стр. 139-156, . ISBN 978-954-07-3464-4, COBISS.BG-ID 1252378852

Димитров, Димитър (2013) „Византийските болници” Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VI, В. Търново, стр. 320-334, . ISBN 978-954-524-903-7; COBISS.BG-ID 1274859236

Димитров, Димитър (2013) „Двуликият Янус: магия и магически практики във Византия” Балканите – език, история, култура, том III, Велико Търново, стр. 226-241, . ISSN 1314-4065, COBISS.BG-ID 1263778020

Димитров, Димитър (2013) „Сведения за Византия в хрониките на китайската династия Тан” Исторически преглед 5-6, 2011 г. (изд. 2013 г.), стр. 229-235, ISSN 0323-9748; COBISS.BG-ID 1119643364

Димитров, Димитър (2013) Boris I. Bulharský a Svätopluk I. Veľkomoravský v reálnom a imaginárnom svete stredoveku” (Boris I of Bulgaria and Svatopluk I of Great Moravia in the real and imaginary world of the Middle Ages) Svätopluk v európskom písomníctve (eds. M. Homza et alia, Bratislava: Post Scriptum), 162-176, ISBN 978-80-89567-22-5

Димитров, Димитър (2012) “Some Remarks on the Iconoclastic Controversy and its Origins” Byzantinoslovaca VI, Bratislava, 5-16, ISBN 978-80-8127-070-3; EAN 9788081270703.

Димитров, Димитър (2012) „Масата събира, масата разделя: храната и храненето във Византия и различията по отношение на хранителните навици през Средновековието” Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време (В. Търново), стр. 21-31, ISBN 978-954-400-721-8; COBISS.BG-ID 1258138852

Димитров, Димитър (2012) „Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово” България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. V (В. Търново), стр. 53-73, ISBN 978-954-524-844-3; COBISS.BG-ID 1267158500

Димитров, Димитър (2012) „Пътища и пътуване във византийския свят” Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време (В. Търново), стр. 363-374, ISBN 978-954-400-721-8; COBISS.BG-ID 1258138852

Димитров, Димитър (2011) “The Various Facets of Byzantine Humanism” Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies (Sofia, 22-27 August 2011) . ISBN 978-954-8536-05-9; COBISS.BG-ID 1238371556

Димитров, Димитър (2011) „Византийският хуманизъм като една убягваща ни реалност Свидетелства на традицията (В.Търново) . ISBN 978-954-524-801-6; COBISS.BG-ID 1240277220

Димитров, Димитър (2011) „Християнството сред бесите в Късната античност: извори, факти, проблеми” Балканите – език, история, култура, том II (Велико Търново) ISSN 1314-4065; COBISS.BG-ID 1239059172

Димитров, Димитър (2011) „Щрихи към византийско-чешките контакти и взаимни влияния през XII-XV век” Търновска книжовна школа, т. IX (Велико Търново) ISBN 954-524-339-2 (T9); COBISS.BG-ID 1248773860

Димитров, Димитър (2011) Византия и византийският свят София: Просвета, 2011, 474 с. ISBN 978-954-01-2427-8; COBISS.BG-ID 1237153252

Димитров, Димитър (2011) Св. Климент Римски. Две послания до Коринтяните София: Синодално издателство, 2011. – 217 с. ISBN 978-954-8398-71-8; COBISS.BG-ID 1244685284

Димитров, Димитър (2010) “Reflections on Pagan Revival and the Religious Policy of Theodosius I” Byzantinoslovaca III, Bratislava . ISBN 978-80-89236-98-5; EAN 9788089236985

Димитров, Димитър (2010) „The Arabs, Christianity, and the Byzantine Near East (4th – 7th Centuries)” Medieval Christianitas: Different Regions, ‘Faces’, Approaches (eds. Ts. Stepanov, G. Kazakov, Sofia) ISBN 978-954-509-437-8; COBISS.BG-ID 1233870308.

Димитров, Димитър (2010) „Из византийската еротика: писмата на Теофилакт Симоката” Studia Classica Serdicensia I: Musarum simper amator ISBN 978-954-07-3033-2; COBISS.BG-ID 1288189924

Димитров, Димитър (2009) “The multicoloured face of Byzantine humanism” Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм (В. Търново) ISBN 978-954-427-835-9; COBISS.BG-ID 1231135204

Димитров, Димитър (2009) „За сънищата на Синезий от Кирена в контекста на античната онирокритика” Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IV (В. Търново) ISBN 978-954-524-718-7; COBISS.BG-ID 1230313956

Димитров, Димитър (2009) „Нова Ираклиада: Образът на един византийски император в историографията, литературата и изобразителното изкуство” България, земя на блажени..In memoriam Professoris Iordani Andreevi (В. Търново) ISBN 978-954-8387-55-2; COBISS.BG-ID 1230538724

Димитров, Димитър (2009) „Св. Грегенций/Григорий – един мизийски епископ в Южна Арабия през VI век?” България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. III (В. Търново). ISBN 978-954-524-713-2; COBISS.BG-ID 1267151076.

Димитров, Димитър (2008) "Synesius of Cyrene and the Christian Neoplatonism: Patterns of Religious and Cultural Symbiosis" What happened to the Ancient Library of Alexandria? (Leiden-Boston: Brill) ISSN 1874-48-34; ISBN 978-90-04-16545-8. (ref.)

Димитров, Димитър (2008) "Византийската полемика с исляма от късния XIV и ранния XV век в контекста на интелектуалната традиция (примерът на Мануил II Палеолог)" Европейските институции на знанието в началото на Новото време (Враца: Одри)

Димитров, Димитър (2008) "Византийското и западноевропейско възприемане на исляма през Средните векове (опит за сравнение)" България, българите и Европа: мит, история, съвремие, т. II (В. Търново) ISBN 978-954-524-660-9; COBISS.BG-ID 1228475620.

Димитров, Димитър (2008) Byzantium in the Dark Ages: Collapse or Continuity?" Byzantinoslovaca II, Bratislava ISBN 978-80-89236-42-8; EAN 9788089236428.

Димитров, Димитър (2006) "Проблемите на иконопочитателската агиография" Studia Balcanica 25 (Византия, Балканите, Европа - Изследвания в чест на Проф. Василка Тъпкова-Заимова), (София, 2006), ISBN 9789549108552, COBISS.BG-ID 1229309668.

Димитров, Димитър (2006) "Хумор и философия: интелектуалните закачки на Синезий от Кирена" Ars и scientia през Средновековието (Враца: Одри, 2006), ISBN 9549904490

Димитров, Димитър (2006) Ипатия между легендата и действителността (към интелектуалния и религиозния живот в късноантична и ранновизантийска Александрия) Епохи, 2006, кн. 1-2, с. 153-166. Print ISSN 1310-2141.

Димитров, Димитър (2005) Византийското отношение към Запада през XI век: затишие преди буря Епохи, 2005, 1-2 , с. 95-103. Print ISSN 1310-2141.

Димитров, Димитър (2005) Византия, тюрките и българите в Световната война на VII век: политика и идентичност Във: Власт - Образ – Въобразяване. София, 2005: Mediaevalia Christiana 1/2005, ред. Г. Казаков, Ц. Степанов, с. 104-116. ISBN-10: 954-321-206-6; ISBN-13: 978-954-321-206-4.COBISS.BG-ID 1242798308

Димитров, Димитър (2005) Начало на иконоборството във Византия - нови идеи и тълкувания В: Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи (Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. Казимир Попконстантинов). София, 2005, t. II, с. 91-101. ISBN 9540721474, COBISS.BG-ID 1045965028

Димитров, Димитър (2005) Тъмните векове на Византия (културно-исторически очерци) В. Търново: Фабер, 2005, 265 с. ISBN 954-775-452-1; COBISS.BG-ID 1043892708.

Димитров, Димитър (2005) Философия, култура и политика в Късната античност: случаят на Синезий от Кирена В. Търново: Фабер, 2005, 270 с. ISBN 954-775-414-9; COBISS.BG-ID 1045839844.

Димитров, Димитър (2005) Химните на Синезий от Кирена - неоплатонически и християнски контекст Сб. От Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров (23-24 ноември 2001 г.). В. Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий, 2005, с. 209-214. ISBN 954-524-491-7.

Димитров, Димитър (2004) Процесът на християнизация и езическата реакция: опит за обобщение В: Civitas Divino-Humana (в чест на проф. Георги Бакалов). София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2004, с. 219-226. ISBN 954-9942-60-0, COBISS.BG-ID 1041999844.

Димитров, Димитър (2004) Суда и неоплатоническата традиция В: Неоплатонизъм и християнство, част II. Византийската традиция. София: Лик, 2004, с. 63-78. ISBN 954-607-623-6, COBISS.BG-ID 1041169124.

Димитров, Димитър (2003) Още веднъж за произхода на името Асен: по следите на една именна традиция В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (сборник в чест на проф. Веселин Бешевлиев). София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа, 2003, с. 499-501. ISBN 954-9942-55-4, COBISS.BG-ID 1040679652.

Димитров, Димитър (2003) Три анонимни памфлета в контекста на полемичната антилатинска литература във Византия през XI и XII век В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, 2003, стр. 471-9. ISBN 954-524-349-X, COBISS.BG-ID 1041143012.

Димитров, Димитър (2002) Антични и библейски реалии в Историята на Никита Хониат Търновска книжовна школа, том VII. Велико Търново, 2002, с. 401-410. ISBN 954-524-339-2 (T7), COBISS.BG-ID 1248773860.

Димитров, Димитър (2002) Дион на Синезий: Апел към повече култура и повече интелектуална свобода на границата между късноантичния и ранновизантийския свят В: Архив за средновековна философия и култура, свитък VIII, София, 2002, с. 165-217. ISBN 954-607-550-7, COBISS.BG-ID 1040121060.

Димитров, Димитър (2002) Неоплатонически и християнски мотиви в химните на Синезий от Кирена В: Неоплатонизъм и християнство, част I. Гръцката традиция III - VI в. Под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров. София: Лик, 2002, с. 112-128. ISBN 954-607-567-1, COBISS.BG-ID 1041169124.

Димитров, Димитър (2002) Теургията на Ямблих и неоплатоническата традиция В: Неоплатонизъм и християнство, част I. Гръцката традиция III - VI в. Под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров. София: Лик, 2002, с. 83-93. ISBN 954-607-567-1, COBISS.BG-ID 1041169124.

Димитров, Димитър (2001) The Other as a Fate: The Westerners in the Historical Writings of Eusthatios of Thessaloniki and Niketas Choniates В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Проф. Иван Гълъбов".Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 343-348. ISBN 954-524-284-1.

Димитров, Димитър (2001) Готите на Балканския полуостров през последната четвърт на IV и началото на V век: нов прочит на изворите и историографската традиция Сб. Византийското културно наследство и Балканите, доклади от международната конференция Пловдив 6-8 септември 2001 г. Ред. Г. Бакалов, Ив. Джамбов. Пловдив, 2001, с. 45-55.

Димитров, Димитър (2000) Езичници и християни през IV век: модели на поведение В.Търново: Емалиол, 149 с. ISBN 954-9763-07-2.

Димитров, Димитър (1999) Duch byzantskej antilatinskej polemiky: priklad Konstantina Stilbesa In: Orient a Okcident v kontaktoch a konfrontaciach, Bratislava: Veda, 1999, in Slovakian, pp. 59-64. ISBN 80-224-0592-2.

Димитров, Димитър (1997) Квинт Симах: Послание до Теодосий и Валентиниан II. Синезий от Кирена: На брата Евоптий. Превод и коментар. - Архив за средновековна философия и култура, свитък IV, София: ЛИК, с. 7-21. ISBN 954-607-117-X, COBISS.BG-ID 1031694820.

Димитров, Димитър (1995) Хронологична енциклопедия на света, том 6 (глави: Византия през VII век - преломно време; Иконоборчески период; Възход при Македонската династия (867-1025); Империята между бюрокрацията и военните (1025-1081); Военната аристокрация на власт: Византия при Комнините; Сасанидска Персия; Ислямска цивилизация). Велико Търново: Елпис, 1995, ISBN 954-557-003-X, идентификационен номер 9801, COBISS.BG-ID 1026623972, стр. 112-250, 464-549 .

Жеков, Живко (2021) Cives et milites. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”,

Жеков, Живко (2021) Войната и мирът в Античността – митове, идеи и реалности Войната и мирът – минало, настояще, предизвикателства. Доклади от международна научна конференция 22 юни 2018 г. Ред. Петко Ст. Петков. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“

Жеков, Живко (2021) Пелтастите в античната наративна традиция JUBILAEUS VIII: Завръщане към изворите. Част 1. История и епиграфика. ред. П. Делев, Д. Ботева-Боянова, Л. Грозданова. София: УИ „Св. Климент Охридски“

Жеков, Живко (2021) Стратегическите концепции на противниците в Ламийската война PARABELLUM novum, 15 (48)

Жеков, Живко (2020) Кан Омуртаг – държавник, администратор и владетел Владетел, държава и църква на Балканите през Средновековието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Част 1. Велико Търново: Фабер, 2020, 438 – 464. ISBN 978-619-00-1104-0.

Жеков, Живко (2019) Via militaris и развитието на римската имперска стратегия Империи и имперско наследство на Балканите. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов. Том I. Античност и средновековие. Пловдив, 2019, 35–50. ISBN 978-954-8536-32-5 (Print)

Жеков, Живко (2019) Генезис и развитие на одриската държавност Thracia, XXIV, ΕΠΟΠΤΕΙΑ In honorem annorum LXXXV ALEXANDRI FOL. Eds. V. Lozanova-Stancheva, V. Fol. Sofia, 2019, 272–288.

Жеков, Живко (2019) Древна Елада и Изтокът VIII – IV в. пр. Хр. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”,427 с. ISBN 978-619-208-203-1

Жеков, Живко (2019) Легионите през домината – иновации и традиции Късноримският кастел “Ковачевско кале” и българските земи през IV – VI век“. Том II. Ред. О. Александров. Велико Търново: Фабер, 2019, 114–126. ISBN 978-619-00-1029-6

Жеков, Живко (2019) Пелопонеската война и концепцията за хегемония в Елада Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Година II (XXXIV), 2018. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор Красимира Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, 47–61. ISSN 2603-3534 (Print)

Жеков, Живко (2019) Персийската политика на Балканите, краят на VI – V в. пр. Хр. Сб. от Шеста международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“ Велико Търново 26 – 28 октомври 2017 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, 334–349. ISSN 1314-4065 (Print)

Жеков, Живко (2019) Реформата на Гай Марий – митове и реалност България, Българите и Европа – мит, история, съвремие. т. XIII. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 9–26. ISSN 2603-3895 (Print)

Жеков, Живко (2018) Етнология, културна антропология и история Насоки в академичното изследване и преподаване на етнология и антропология. Рец. Ф. Толуди. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, 23–33. ISBN 978-954-07-4595-4

Жеков, Живко (2018) Китай, Рим и хуните Сборник с доклади от международна научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, Велико Търново, 13–14 октомври 2017 г. Ред. И Мандова. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 235–243. ISBN 978-619-00-0745-6

Жеков, Живко (2018) Македоните, Филип V и римляните Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. днк Маргарита Карамихова. Съст. П. Петков. София: Просвета, 2018, с. 112–123. ISBN 978-954-01-3551-9

Жеков, Живко (2018) Пелтастите в “Анабазиса” на Ксенофонт Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Година I (XXXIII), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, c. 95–107. ISSN 2603-3534

Жеков, Живко (2018) Походите на Марк Лициний Крас през Хемус Известия 2017. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2018, т. V, с. 11–21. ISSN 2367-783Х

Жеков, Живко (2018) Римският социум и войната Материални и нематериални граници. Изследване на процесите на конструиране на граници. Съст. М. Карамихова. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, с. 260–278. ISBN 978-619-208-150-8.

Жеков, Живко (2017) Александър Македонски и македоните ГСУ – ЦСВП „Ив. Дуйчев“. Международна научна конференция: Културни мостове. Минало и съвремие. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, т. 99 (18), 129–143. ISSN – 1311-784Х

Жеков, Живко (2017) Българската държавност през VII – началото на IX век – традиция и развитие Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943 – 2012). Ред. В. Гюзелев. София: Гутенберг, 2017, с. 134–161. ISBN: 978-619-176-091-6

Жеков, Живко (2017) Военните реформи на Диоклециан и Константин в контекста на Диоцез Тракия Сборник с доклади от Национална конференция „Късноантична фортификация по българските земи“, Късноримският кастел „Ковачевско кале“ и българските земи през IV – VI век, Попово, 3–4 юни 2016 г. Ред. О. Александров. Велико Търново: Фабер, 2017, с. 146–157. ISBN: 978-619-00-0629-9

Жеков, Живко (2017) Дунавските легиони в борбата за императорската власт (I – III в.) Епохи, 2017, том. XXV, кн. 2, с. 333–343. ISSN 1310-2141

Жеков, Живко (2017) Коринтската война (395 – 387 г. пр. Хр.) – генезис и рефлексии Сб. от Научната конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“ Съст. Николай Кънев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. XI, с. 9–18. ISBN 978-619-208-125-6

Жеков, Живко (2017) Кризата в Македония през първата половина на IV в. пр. Хр. Сб. от Научната конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“. Съст. Николай Кънев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. X, с. 9–26. ISBN 978-619-208-104-1

Жеков, Живко (2017) Одрисите и Хемус VI – IV в. пр. Хр. Известия 2016. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2017, т. IV, с. 11–19, ISSN 2367-783Х

Жеков, Живко (2017) Философът – базилевс Сб. от Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“ Велико Търново 23 – 24 октомври 2015 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. V, с. 23–37. ISSN 1314-4065

Жеков, Живко (2016) Александър I Филелин и Ахеменидите ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. Сборник в памет на проф. Димитър Попов. Ред. П. Делев. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, с. 189–203. ISBN 978-954-07-4158-1

Жеков, Живко (2016) Никополис ад Иструм в контекста на военните конфликти между римляни и варвари по Дунавския лимес II – III в. Дни на науката, 2015. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Сборник с доклади от научните форуми на СУБ – Велико Търново. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2016, c. 81–87. ISSN 1314 – 2283

Жеков, Живко (2016) Октавиан Август – модератор на Республика Сб. от Научната конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново, 31 октомври 2014 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, т. IX, с. 11–15. ISBN 978-619-208-006-2

Жеков, Живко (2016) Хемус в трако-македонските конфликти V – II в. пр. Хр. Известия 2015. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. Петко Ст. Петков. Габрово: Фабер, 2016, т. III, c. 11–23. ISSN 2367 – 783X

Жеков, Живко (2015) Imperial Limes – Projections in Medieval Imperial Idea. Venets, 2015, 6(1), рр. 49–62. Print ISSN 1314–0256; 1314–0426

Жеков, Живко (2015) Антична Македония - възход и падение Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, 400 с. ISBN 978-619-208-033-4

Жеков, Живко (2015) Културни традиции и иновации през вековете Сборник с доклади от летния семинар „Общество, памет, образование. (История и обществени нагласи)“, Китен, 25–30 юни 2015 г. Ред. Т. Мишев, Ю. Тодоров. София: ИК Стилует, 2015, с. 165–168. ISBN: 978–619–194–012–7

Жеков, Живко (2015) Мантинея и Спарта – победа и поражение Сб. от Четвърта международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, Велико Търново, 18–20 октомври 2013 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2015, т. IV, 73–81. ISSN 1314–4065

Жеков, Живко (2015) Рим – 58 – 52 г. пр. Хр. – кризата на морала или моралът на кризата Дни на науката, 2014. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Посвещава се на 50-годишншната на Великотърновския клон на СУБ. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 179–192 ISSN 1314–2283.

Жеков, Живко (2015) Стара планина в стратегическите концепции на Римската империя I – V в. Известия. 2014. Регионален исторически музей Габрово. Велико Търново: Фабер, 2015, т. II, c. 43–54. ISSN 2367–783X

Жеков, Живко (2014) Thermopylae – 480 BC – a Defeat Turned into Victory Bulgarian Historical Review, Sofia: Institute for Historical Studies, 2014, 3 – 4, 164 – 175, ISSN 0204–8906.

Жеков, Живко (2014) Маратон и Платея – битките спасили Елада Маратон и Платея – битките спасили Елада. Сб. от Научна конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново, 30 октомври 2012 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, т. VII, с. 43–54. ISBN 978-954-524-943-3

Жеков, Живко (2014) Хоплити и пелтасти – проекции в историята Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014 475с. ISBN 978-954-524-940-2.

Жеков, Живко (2013) Епаминонд философът – стратег Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Ред. И. Дончева, И. Мандова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, т. VІ, с. 55–65. ISBN 978-954-524-903-7

Жеков, Живко (2013) Ификрат – стратегът реформатор Сб. от Научна конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново 28 октомври 2011 г. Ред. Борис Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, т. VI, с. 43–52. ISBN 978-954-524-930-3

Жеков, Живко (2013) Орфей, Залмоксис, Дионис и „аристократичната революция“ в Тракия (VIII – VI в. пр. Хр.) Сб. от Трета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, Велико Търново, 14–15 октомври 2011 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2013, т. ІІI, с. 217–225. ISSN 1314–4065

Жеков, Живко (2012) Лехеон, пелтастите и разбиването на спартанския мит. Минало, 2012, № 4, с. 8–15, ISSN 1310 – 3415

Жеков, Живко (2012) Одриските владетели и елинските наемни стратези в края на V – средата на ІV в. пр. Хр. Сб. от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново 27 октомври 2010 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, т. V, с. 111–120. Print ISBN 978-954-524-844-3

Жеков, Живко (2012) Пелтасти и хоплити – проблеми и интерпретации Епохи. Историческо списание. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2008 (2012), година ХVІ, № 3–4, с. 63–74, ISSN 1310–2141.

Жеков, Живко (2012) Религия и политика во Фракии в контексте проблемы появления государственности и, в частности, развития этого процесса у гетов в IX–VI в. до н.э. э. Bulgarian Historical Review, София: АИ "Проф. Марин Дринов", 2012, № 1–2, с. 3–17, ISSN 0204 – 8906

Жеков, Живко (2012) Римската империя в дати. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 416 с. ISBN 978-954-524-877-1

Жеков, Живко (2012) Ролята на magisterii militum във военната организация на ранна Византия Дриновски сборник. Ред. М. Г. Станчев. Харкiв - София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, т. V, c. 112–120. ISBN 978-954-322-493-7; 978-954-322-494-4

Жеков, Живко (2011) Античното военно дело в Елада и Рим Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 204 с. ISBN 978-954-524-799-6

Жеков, Живко (2011) От хоплит до скутарий Международна научна конференция 100 години от рождението на проф. Иван Дуйчев Варна, 5–7 октомври 2007. ГСУ–ЦСВП „Иван Дуйчев”. София: УИ „Св. Климен Охридски“, 2011, 97 (16), с. 113–119. ISSN 1311-784X

Жеков, Живко (2011) Приносът на траките за победата на елините в гръко-персийските войни 490 – 449 г. пр. Хр. Сборник от Втората международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“. Велико Търново, 23–24 октомври 2009 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011, т. ІІ, с. 45–54. ISSN 1314-4065

Жеков, Живко (2011) Развитието на античния военен термин хипасписти от класическата до късната античност V в. пр. Хр. – V в. сл. Хр. Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Ред. В. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, т. V, с. 250–255. ISBN 978-954-524-780-4

Жеков, Живко (2011) Стратегическите концепции на Спарта и Атина във войните през V в. пр. Хр. Сборник от Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени…” „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“ Велико Търново, 29–31 октомври 2009 г. Ред. И. Лазаров. Велико Търново: ИВИС, 2011, т. ІV, с. 61–71. ISBN 978-954-524-776-7

Жеков, Живко (2010) Проблемът “кабаларика темата”. Годишник на Софийския университет – ЦСВП „Иван Дуйчев”. Международен научен симпозиум посветен на двадесетгодишнината на ЦСВП „Иван Дуйчев” 12–14 май 2006 СУ „Св. Климент Охридски”. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2010, 95 (14), 2006 (2010), с. 167–172. ISSN 1311-784X

Жеков, Живко (2009) The Stratagem of Epaminondas. In Memoriam Alexandri Fol.Thracia XVIII. Sofia, 2009, pp. 311–318. ISSN 0204–9872

Жеков, Живко (2009) Евтимий, Патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. Осми международен симпозиум Велико Търново, 14 – 16 октомври 2004, Велико Търново, 2004 (Търновска книжовна школа, 8). Наука, 1, 2009, с. 87, ISSN 0861 3362

Жеков, Живко (2009) Ролята на конницата във военното дело в Елада през V в. пр. Хр. Сборник в памет на професор Велизар Велков. Ред. Х. Попов, А. Тенчова. София: Фабер, 2009, с. 124–128. ISBN 978-954-400-005-9

Жеков, Живко (2009) Създаване и организация на македонската фаланга Минало, 2009, № 1, с. 8–16. Print ISSN 1310 – 3415

Жеков, Живко (2009) Тактиката на хоплитската фаланга през V век пр. Хр. Епохи, 2007 (2009), ХV(1–2), с. 35–44. Print ISSN 1310–2141

Жеков, Живко (2009) Хетайри и педзетайри до 359 г. пр. Хр. – мит или реалност Сб. от Научна конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“ (В памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков), Велико Търново 31 октомври 2008 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, т. ІІІ, с. 34–41. ISBN 978-954-524-713-2

Жеков, Живко (2009) Хоплитската фаланга – формиране и развитие. Исторически преглед, 2009, LXV(5–6), с. 3–15. Print ISSN 0323–9748

Жеков, Живко (2008) Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова (Studia Balcanica, 25). Наука, 1, 2008, с. 79, ISSN 0861 3362.

Жеков, Живко (2008) Пелтасти и педзетайри. Сб. от Първата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, Велико Търново, 13–15 април 2007 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, т. I, с. 31-39. ISBN 978-954-524-636-4

Жеков, Живко (2008) Тактиката на хоплитската фаланга през V в. пр. Хр. Минало, 2008, 15(3), c. 9–14. Print ISSN 1310-3415

Жеков, Живко (2007) България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, 391c. ISBN 978-954-07-2456-0

Жеков, Живко (2006) Византийските теми – континуитет и дисконтинуитет. Византия – Балканите – Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова. Ред. В. Гюзелев. Studia Balcanica, 25. София: Симолини, 2006, с. 116–131. ISBN 10: 954–91085–5–4; 13: 978 – 954–91085–5–2.

Жеков, Живко (2005) Колизията стратиоти – монаси VІІІ – ср. ІХ в. ГСУ ЦСВП „Иван Дуйчев”, 2003 (2005), 93 (12), c. 245–251. Print ISSN 1311-784X, COBISS.BG-ID – 1239598564

Жеков, Живко (2005) Стратегията на унищожението в българо-византийските военни конфликти VІІ – ІХ в. Военноисторически сборник, 2005, № 2, с. 26–29, ISSN 0204 – 4080

Жеков, Живко (2005) Темната система и император Теофил – реформа или еволюция. Минало, 2005, 12(3), c. 21–34. Print ISSN 1310–3415

Жеков, Живко (2004) Военната тактика на българите VІІ – ІХ в. По данни на наративните извори. Военноисторически сборник, 2004, (3), c. 3–7. Print ISSN 0204–4080, COBISS.BG-ID – 1119626468

Жеков, Живко (2004) Индивидуални способи на бой, използвани от българите през VІІ – ІХ в. Военноисторически сборник, 2004, (4), c. 14–17. Print ISSN 0204–4080, COBISS.BG-ID – 1119626468

Жеков, Живко (2004) Развитие на комитатската организация при кан Пресян. Минало, 2004, 11(4), c. 12–22. Print ISSN 1310 – 3415, COBISS.BG-ID – 1120016612

Жеков, Живко (2003) „Хранените хора” и войската. Минало, 2003, 10(4), c. 10–14. Print ISSN 1310–3415, COBISS.BG-ID – 1120016612

Жеков, Живко (2003) On the Titles of Balkan Aristocracy in the 7th – 9th Century. ETUDES BALKANIQUES, Sofia: Institut d’Etudes balkaniques, 2003, № 4, рр. 84–98, ISSN 0324-1654, COBISS.BG-ID – 1119699172

Иванов, Ивелин (2022) Crusading in Livonia and Byzantine Romania Considered in a Comparative Review. Key Issues and Historiographical Notes Полша

Иванов, Ивелин (2022) ПОЛША, ПОЛСКАТА ИСТОРИЯ И ПОЛСКО-БЪЛГАРСКИТЕ ВРЪЗКИ В БЪЛГАРСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СЛЕД 1989 ГОДИНА. POLAND, POLISH HISTORY AND POLISH-BULGARIAN RELATIONS IN BULGARIAN RESEARCH AND PUBLICATIONS AFTER 1989 България, Полша

Иванов, Ивелин (2021) The Perception of Self and the Others in Medieval Livonia and Byzantine Romania in the 13th Century. Key issues and Historiographical Notes. In: PROCEEDINGS OF 4rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, June, 25th 2021. Eds. Bekir Eşitti, Dmitryi Mikolenko, Erol Duran, Ivan Roussev, Julia Lyshchikova, Krasimira Mutafova, Marie-Hélène Blanchet, Pencho Penchev, Şule Aydın, Veneta Hristova, Vihren Bouzov, – Bologna : Filodiritto Publisher, 2021, pp. 34-41. ISBN 979-12-80225-33-7

Иванов, Ивелин (2021) Между войной и миром: Киевская Русь и Болгария во второй половине X в. In: Diplomacy of Medieval Rus' (10th-16th Centuries). Colloquia Russica Series I, vol. 10, pp. 67-79. Полша

Иванов, Ивелин (2020) Bulgarian Hostoriography on the Military Campaigns Against Serbia in 1214–1215 : A Reconsideration. – В: Стефан Првовенчани и његово доба (Stefan the First-Crowned and His Time): Зборник радова. Ред. Александар Растовић, Ивана Коматина и др. – Београд: Историјски институт, 2020, с. 251-262. ISBN 867743139X, 9788677431396 Белград, Сърбия

Иванов, Ивелин (2020) Bulgāru un latviešu ceļš 1918. gada rudenī : salīdzinošā analīze. The Bulgarian Way and the Latvian Way in the Autumn of 1918 : an Attempt at a Comparative Approach. In: Latvijas zemes no 19. gs. beigām līdz 1918. gadam: ceļš uz valsti. Latvia’s lands at the end of the 19th century to 1918: the road to statehood. Ed. by Eriks Jekabsons. – Riga : Iespiests SIA "Jelgavas Tipografia", 2020, p. 258-273. ISBN 978-9984-850-92-4

Иванов, Ивелин (2020) Travelling to Grikkland and Mikligarðr: The Byzantine Empire and the Byzantines in Two Scandinavian Sagas. – VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences. – Veliko Tarnovo : St. Cyril and St. Methodius University Press, 2020, Vol. 4 / Issie 1, pр. 68-75. ISSN: 2603-3283 (Online); ISSN: 2603-3070 (Print) COBISS.BG-ID - 1284596452

Иванов, Ивелин (2020) Българските средновековни владетели и Константинопол : Българските акции в подкрепа и срещу византийската столица в периода VIII – XIV в. – В: Владетел, държава и църква на Балканите през средновековието : Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Част 2., Състав. Н. Кънев и др. – Велико Търново: "Фабер", 2020, с. 220-234. ISBN 978-619-00-1105-7, COBISS.BG-ID - 42078728 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2020) Търговия и интеграционни процеси в средновековна Ливония през XIII в. : Основни тенденции и исторически паралели. – В: Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Пазари, общество, власт. – Варна, 2020, том V, с. 27-38. ISSN 2534-9244 (print); ISSN 2603-3526 (online) COBISS.BG-ID - 1278417892

Иванов, Ивелин (2019) The Crusade of Varna (1443-1445) and the Bulgarians. In: Proceedings of the 2nd international conference "Southeast Europe : History, Culture, Politics, and Economy", Veliko Tarnovo, 18th February 2019. Eds. Dimitar Dimitrov, Milko Palangurski, Nadezhda Hristova Veneta Hristova, Vihren Bouzov. – Bologna : Filodiritto Publisher, 2019, pp. 12-18. ISBN 978-88-85813-37-3 Bologna (Italy)

Иванов, Ивелин (2019) Списание "Епохи" и изследванията по средновековна обща история. – Епохи. – Велико Търново : УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2019, том 27, брой 1, с. 187–192. ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2018) Book Review. Liutprand of Cremona. Razplata. Istoriya na Odon. Pratenichestvo v Konstantinopol, translated and edited by Lilyana Simeonova. – VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences. – Veliko Tarnovo : St. Cyril and St. Methodius University Press, 2018, Vol. 2, Issue 1, pp. 91-93. ISSN: 2603-3070 COBISS.BG-ID - 1284596452 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2018) Emperor Friedrich in the Balkans (1189-1190) : War de Jure and (or) War de Facto. In: Proceedings of the 1st international conference "Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy", Veliko Tarnovo, 2018. Eds. Dimitar Dimitrov, Milko Palangurski, Nadezhda Hristova, Veneta Hristova, Vihren Bouzov. – Bologna : Filodiritto Publisher, 2018, pp. 21-28. ISBN 978-88-85813-05-2 Bologna (Italy)

Иванов, Ивелин (2018) Войните и въоръжението в миниатюри от Лондонското четвероевангелие (BL Add MS 39627 ). – В: Сборник от международна научна конференция "Търновска книжовна школа. Пространства на паметта.": Единадесети международен симпозиум, Велико Търново, 26-29 октомври 2017 г., Т. XI. Ред. И. Лазаров и др. – Велико Търново : УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2019, с. 489-504. ISBN 978-619-208-181-2 COBISS.BG-ID - 1289739492 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2018) Реките и големите битки на българите през Средновековието. – В: Сб. от международна научна конференция „Симеонова България в историята на европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой“, Поморие, 25-28 октомври 2017 г. Т. 1., Ред. А. Николов и др. – София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 118-133. ISBN - 978-954-07-4433-9. COBISS.BG-ID - 1286689252 София: УИ "Св. Климент Охридски"

Иванов, Ивелин (2018) Тевтонският орден, куманите и България през второто десетилетие на XIII в. (1211–1225). – Епохи. – Велико Търново : УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2018, том 26, брой 2, с. 383–393. Print ISSN 2534-8418. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2017) Waiting for the End? Apocalypticism, Heresies, Pax Dei and Invasions Around Anno Domini 1000. – VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences. – Veliko Tarnovo : St. Cyril and St. Methodius University Press, 2017, Vol. 1, Issue 1, pp. 9–18. Print ISSN 2603-3070 COBISS.BG-ID - 1284596452 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2017) Отзив. Leszka Małgorzata, Leszka Mirosław. Bazylisa. Świat bizantyńskich cesarzowych IV – XV wiek. Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, 2017. – Епохи, 2017, Т. XXV, Кн. 2, с. 483-486. Print ISSN: 1310-2141, COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2017) Сага за фарьорците (Færeyínga saga). – Велико Търново : УИ "Св.св. Кирили Методий", 2017, – 97. ISBN 9786192081164 COBISS.BG-ID - 1283414756 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2017) Свои и чужди: образът на унгарци, хуни, българи, гърци, кумани, татари, сърби и власи в “Chronica Pictа” от XIV в. – В: Studia Balcanica 32. Сб. от международна научна конференция "Средновековните Балкани като световен кръстопът. Контакти и обмен", октомври 2016. – Ямбол: „Тендрил”, 2017, с.153–164. Print ISBN 978-954-92809-6-8 COBISS.BG-ID - 1225838308 Ямбол

Иванов, Ивелин (2016) Българо–латинските войни от първата половина на XIII в. Опит за количествен анализ. – В: Сб. от конференция по повод 830 годишнината от въстанието на Петър и Асен, Велико Търново, 26-28 октомври 2015 г. Ред. Пл. Павлов, Н. Кънев, Н. Хрисимов. – Велико Търново: „Абагар”, 2016, с. 178–187. Print ISBN 786191681761. COBISS.BG-ID - 1286166244 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2016) Рецензия на: Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow. Carstwo Bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura, 866 – 971. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Warszawa, 2015. – Епохи. – Велико Търново : УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2016, T. 24, бр. 2, с. 310–311. Print ISSN 2534-8418. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2015) Въоръженото насилие, войната и мирът в "Сага за фарьорците". Опит за анализ.– Епохи, 2015, T. XXIII, кн. 2, с. 435-447. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2015) Българо-латинската война от 1205-1207 г.: численост, битки, обсади, жертви, стратегия и тактика на противостоящите страни. – Военноисторически сборник. – София : Военно издателство, 2015, бр. 1, с. 73–87. Print ISSN - 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468 София

Иванов, Ивелин (2015) Латвия и латвийците : Кратка история. – Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, – 256 с. ISBN 9786192080129 COBISS.BG-ID - 1273330660 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2015) Ромеоубиец или латиноубиец? Образът на цар Калоян в историческите съчинения на Никита Хониат и Жофроа дьо Вилардуен. В: Сб. от Четвърта международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 18–20 октомври 2013 г. Т. ІV. Ред. К. Мутафова и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 95-105. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1239059172 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2014) Between Imagination and Reality: the Apocalyptic Warfare in Illustrated Medieval Manuscripts. – В: Сб. с материали от интензивна програма „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време”. Т. III, Ред. К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева. Велико Търново: „Фабер”, 2014, с. 294-308. ISBN 978-619-00-0176-8. COBISS.BG-ID 1272060644 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2014) Иванов, Ивелин. Войната и мирът в кралските саги на Снуре Стюрлюсон. Велико Търново : УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2014, - 290 с. ISBN 9789545249679 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2014) Иванов, Ивелин. Градове, катедрали и университети в средновековна Европа. – Велико Търново : УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2014, – 279 с. ISBN 9789545249761 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2014) Мирът в саги от „Земният кръг”: механизми, ритуали и категории. – В: Сб. от научна конференция „ България, българите и Европа- мит, история, съвремие”, Велико Търново, 30 октомври 2012 г. Т. VII. Ред. Б. Борисов и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, c. 84-95. ISBN 978-954-524-943-3. COBISS.BG-ID 1267158500 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2014) Походите на киевския княз Светослав към България от 968–971 г. в контекста на норманските нашествия от IX–XI в. – Годишник на Военноморския музей – Варна. София: НВИМ, 2014, Т. IX, с. 122-143. ISSN – 1311 – 8587. COBISS.BG-ID 1119569124 София

Иванов, Ивелин (2014) Ролята на Старопланинската област във военните кампании през Средновековието. Опит за критичен количествен анализ. – В: Известия на Регионален исторически музей, Габрово. Т. II. Велико Търново: "Фабер", 2014, с. 78-90. ISSN 2367-783X. COBISS.BG-ID 1272268516 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2013) Антиюдаизмът в законодателството на късноантична и средновековна Европа. – Епохи, 2013, кн. 1, с. 142–148. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2013) Отшелници, монаси и реформатори в средновековна Европа: паралели Изток–Запад. – В: Сб. от научна конференция „България, българите и Европа- мит, история, съвремие”, Велико Търново, 28 октомври 2011 г. Т. VI. Ред. Б. Борисов и др. Велико Търново: УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2013, с. 108-117. ISBN 978-954-524-930-3. COBISS.BG-ID 1267155172 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2013) Смърт на тирана! Разсъждения върху образите на владетели в два средновековни ръкописа. – В: Сб. от Трета международна научна конференция "Балканите - език, история, култура". Велико Търново, 14–15 октомври 2011 г. Т. III. Ред. К. Мутафова, Н. Христова, Ст. Дерменджиева. Велико Търново: "Ивис", 2013, с. 52-65. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1239059172 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2013) Флотът в „Саги за кралете на Севера” или за морската война в средновековна Скандинавия (X-XII в.). – Годишник на Военноморски музей – Варна. София: НВИМ , 2013, т. VIII, c. 64–80. ISSN – 1311 – 8587. COBISS.BG-ID 1119569124 София

Иванов, Ивелин (2012) Bella, Horrida Bella! Наблюдения върху въоръжението и войната в илюстровани готически ръкописи от XIII-XV в. – В: Сб. от конференция "Старобългарската ръкописна книга - съдба и мисия" в памет на проф. Куйо М. Куев, Велико Търново, 15-17 октомври 2009 г. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2012, с. 228-244. ISBN 978-954-524-859-7. COBISS.BG-ID - 1253602276 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2012) Мит, легенда или реалност: историческото минало в готически ръкописи от XIII–XV в. – В: Сб. от научна конференция България, българите и Европа - мит, история, съвремие, Велико Търново, 27 октомври 2010 г. т. V, бр. 1. Ред. Б. Борисов и др. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2012, с. 141-153. ISBN 978-954-524-844-3. COBISS.BG-ID - 1267158500 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2011) Tsar Samuel Against Emperor Basil II. Why Did Bulgaria Lose the Battle with the Byzantine Empire at the beginning of the 11th Century. – Studia Ceranea: Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe, 2011, №1, pp. 205-215. Print ISSN 2084–140X Лодз, Полша.

Иванов, Ивелин (2011) Войната в средновековна Скандинавия по данни от кралски саги. – В: Сб. от международна научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" в памет а проф. дин Йордан Андреев, Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. И. Лазаров, Н. Христова, М. Младенов. Вeлико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 194-206. ISBN 978-954-524-776-7. COBISS.BG-ID - 1267155172 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2011) Демографски кризи и катастрофи в българската история: поглед в миналото и настоящето. – В: Сборник с материали от Трети национален патриотичен семинар "Деградацията на българското общество: конфесионални, нравствени, културни и психични измерения", Русе, юни 2011. Русе : "Ахат", 2011, с. 51-59. ISBN 978-954-9664-41-6. COBISS.BG-ID - 1238374372 Русе

Иванов, Ивелин (2011) Между Апокалипсиса и реалността: Разсъждения върху илюстровани ръкописи от XIV-XV в. – Християнство и култура, 2011, бр. 62, с. 117–125. Print ISSN 1311 - 9761. COBISS.BG-ID - 1121501412 София

Иванов, Ивелин (2011) Пастири-кръстоносци, монголи и селски въстания от втората половина на XIII в. – Будител, 2011, юли-септември, с. 55-59. Print ISSN 1312-7829. COBISS.BG-ID - 1123444708 София

Иванов, Ивелин (2010) Научна редакция и въведение към българския превод на книгата на Доминик Бартелеми “Рицарството : От антична Германия до Франция през XII в”. – В: Бартелеми, Д. Рицарството: От антична Германия до Франция през XII в. София : „Рива”, 2010. ISBN 9789543203079. COBISS.BG-ID - 1235861220 София

Иванов, Ивелин (2010) Тракия в стратегическите планове на цар Калоян. – Архив за поселищни проучвания, 2010, кн. 3-4, година XIII, с. 31-46. Print ISSN 0861-6507. COBISS.BG-ID - 1120161764 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2009) Война de jure и (или) война de facto. Походът на император Фридрих през Балканите (1189-1190). – Военноисторически сборник, 2009, кн. 4, с.14-20. Print ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID - 1119626468 София

Иванов, Ивелин (2009) Иванов, Ивелин. Войната в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в. – Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, – 237 с. ISBN 789545246944 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2009) Морската война в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в. Годишник на Военноморския музей – Варна. София: НВИМ, 2009, т. VII, с. 92-102. ISSN - 1311 - 8587. COBISS.BG-ID 1119569124 София

Иванов, Ивелин (2009) Обсадите в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в. – В: Сб. от научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" в памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков, Велико Търново, 31 октомври 2008 г. т. III. Ред. Д. Димитров, В. Лечев, Кр. Мутафова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 205-221. ISBN 978-954-524-713-2. COBISS.BG-ID - 1267151076 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2008) Войната и воюването в миниатюри от средновековни английски манускрипти. – В: Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 31 октомври 2007 г. Т. II. Ред. Д. Димитров, В. Лечев, Кр. Мутафова, Ст. Дерменджиева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 79-94. ISBN - 978-954-524-586-2; 978-954-524-660-9. COBISS.BG-ID - 1228475620 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2008) Иванов, Ивелин. Войната в Западна Европа през средните векове (V-XVI в.). – Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, – 206 с. ISBN - 978-954-524-623-4 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2007) Битката при Адрианопол от 14 април 1205 г. в контекста на средновековното военно изкуство. – В: Сб. от научна конференция "800 години от битката при Одрин", Шумен, април 2005. Шумен: "АКСИОС", 2007, с. 96-108. ISBN 978-954-310-026-2. COBISS.BG-ID - 1243271908 Шумен

Иванов, Ивелин (2007) Кръстителят и Отстъпникът: Княз Борис I и Владимир-Расате между митологията и реалността. – Епохи, 2007, № 1-2 , с. 141–155. Print ISSN 1310 – 2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2007) Обсадното изкуство във войните на цар Калоян ( 1201–1207). – В: Сб. от конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Т. I. Ред. Ст. Дерменджиева, В. Лечев, Пл. Павлов, Ат. Дерменджиев, А. Андреев, Цв. Сивков. Велико Търново: УИ „Св св. Кирил и Методий”, 2007, с. 122-133. ISBN 978-954-524-586-2. COBISS.BG_ID 1228475620 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2007) Светци и мощи в средновековна България и Франция (X-XIV в.)– В: Сб. от Осми международен симпозиум "Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа", Велико Търново, 14-16 октомври 2004 г. Т. VIII. Ред. Г. Данчев, И. Харалампиев, Н. Дончева-Панайотова, Й. Андреев, А. Давидов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2007, с. 593-609. ISBN 954-524-339-2. COBISS.BG-ID - 1230459876 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2006) Дискусионно за военното изкуство в началото на XIII век, или в отговор на статията на Станимир Димитров "Битката при Одрин на 14 април 1205 г., или за тромавото западно рицарство. – Епохи, 2006, кн. 1-2, с. 219-224. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2006) Иванов, Ивелин. Войната и мирът в кралство Франция при първите Капетинги 987-1137 г. – Велико Търново : УИ. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, – 324 с. ISBN 9545245131 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2005) Историците и Божият мир: Модерната историография и движението за Божи мир (Х-ХI век). – В: Сб. от Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев, Велико Търново, 10-11 ноем. 2000 г. Ред. К. Попконстантинов, Н. Шиваров, Д. Попмаринов, М. Стоядинов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2005, с. 157-164. ISBN 954 524 469-0. COBISS.BG-ID - 1044793060 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2005) Митове за войната през Средните векове. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Състав. М. Йовевска и др.Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 251-261. ISBN 954-524-453-4. COBISS.BG-ID - 1043815652 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2005) Правосъдието, арбитражът и частните войни в кралство Франция при първите Капетинги (Х-ХІІ в.) – В: Сб. от научна конференция "Черно море между Изтока и Запада: митове, идеология и история: Десети юбилейни Понтийски четения", Варна, 14-15 май 2004. София:"АСИ", 2005, с. 83-90. ISBN 9789547152540. COBISS.BG-ID - 1226606564 София

Иванов, Ивелин (2004) Войната при управлението на крал Луи VI Дебели (1108-1137) по данни от “Деянията на Луи VI Дебели” от абат Сугерий. – В: Сб. от международна научна конференция "[Деветдесет] 90 години организирани военноисторически изследвания в България", София, 26-27 октомври 2004 г. София: ВИ "Св. Георги Победоносец", 2004, с. 230-243. ISBN 954-509-315-3. COBISS.BG-ID - 1043938276 София

Иванов, Ивелин (2004) Кастелът, рицарят и войната в кралство Франция (Х-ХII в.). – История, 2004, кн. 6, година ХII, с. 35-43. Print ISSN 0861–3710. COBISS.BG-ID - 1119643620 София

Иванов, Ивелин (2004) Чумата в Европа и българските земи в края на Средновековието. – LiterNet, 13. 06. 2003, Юни/2003: бр. 6 (43)

Иванов, Ивелин (2003) Към въпроса за конфликта личност-общество в социалните сблъсъци в западноевропейското средновековие. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник посветен на проф. Йордан Андреев. Състав. К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 490-499. ISBN 954 – 524 – 349 – X. COBISS.BG-ID - 1041143012 Велико Търново

Иванов, Ивелин (2003) Магията на кръглото число: Християнска Европа в очакване на хилядната година. – LiterNet, 08.10.2003, № 10 (47) Online ISSN 1312-2282

Иванов, Ивелин (2003) Частните войни в кралство Франция при първите Капетинги (Х-ХII век). Генезис и общи характеристики. – Епохи, 2003, кн.1-2 , с. 105-119. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204

Иванов, Ивелин (2002) Иванов, Ивелин. Вълчите глутници на адмирал Дьониц : Немският подводен флот през Втората световна война (1939-1945). – София : УИ "Св. Климент Охридски", 2002, – 82 с. ISBN 954-07-1671-3

Иванов, Ивелин (2002) Към въпроса за българската военна мощ в последната четвърт на X век. Защо България загуби двубоя с Византия? – История, 2002, кн. 4-5, с. 1-8. Print ISSN 0861-3710. COBISS.BG-ID - 1119643620

Иванов, Ивелин (2001) Апокалиптизъм, миленаризъм и движението за Божи мир в кралство Франция около хилядната година. – История, 2001, кн. 4, година IX, с. 1-14. Print ISSN 0861-3710. COBISS.BG-ID - 1119643620

Иванов, Ивелин (2001)