Публикации Катедра "Църковни изкуства" / Department of Church Arts


Велинов, Стефан (2018) Велинов, Стефан. „70 години великотърновски художници 1948-2018”,2018. – Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2018.

Велинов, Стефан (2016) Велинов, Стефан. Света Гора – Атон //СБОРНИК ИЗКУСТВО И ЖИВОТ: международна научна конференция в чест на 85-годишнината на Проф. дизкн Валентин Ангелов/ Отговорен редактор Проф. дизкн Антоанета Анчева. – Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий, 2016, (с. 321-328). ISBN 978-619-208-077-8

Велинов, Стефан (2013) Велинов,Стефан. Научно изследователска, художественотворческа и преподавателска дейност //История на Православния Богословски факултет : Юбилеен сборник по повод 50-годишнината на ВТУ Св. св. Кирил и Методий – Велико Търново : Издателство „Фабер”, 2013, страници на публикациите (с. с. 17, 21, 26, 28, 47, 100, 102, 103, 104, 105, 161, 162, 163) ISBN 978-619-00-0022-8

Велинов, Стефан (2008) Велинов, Стефан. За една специфична композиция, присъстваща в творчеството на тревненските майстори резбари //ТРЯВНА И ТРЕВНЕНЦИ В НАЦИОНАЛНАТА НИ ИСТОРИЯ И КУЛТУРА: юбилеен сборник с доклади от научна конференция, посветена на 200-годишнината от облога за изработването на резбованите тавани в Даскаловата къща и 45-годишнината на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство-Трявна/ Редактори Юлия Нинова и др. Том 1. – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство-Трявна: Издателство „Славена”, 2008, (с. 22 – 41). ISSN 1313-6356 у нас

Велинов, Стефан (2006) Велинов, Стефан. Още за творческите умения, вложени в Рафаиловия кръст: Конструктивни, технологични и композиционни аспекти// ЛЮБЕН ПРАШКОВ- реставратор и изкуствовед: Материали от научната конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р Любен Прашков, проведена във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 14 – 15 декември 2001 г. / Редактор Миглена Прашкова. –ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”: печат ЮПИ, София, 2006 г., (с. 136 – 144). ISBN – 10:954-524-514-x 13:978-954-524-514-5

Енчев, Тодор (2019) Иконографските модели на св. Харалампий и св. Фотини от храма „Рождество Христово“ в Арбанаси – между авторството и традицията // Изкуствоведски четения 2018: Маргиналия. - София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2019, с. 207-220. ISSN 1313-2342.

Енчев, Тодор (2016) Деамбулаториумът в раннохристиянската архитектура IV-VII век. Велико Търново, 2016.

Енчев, Тодор (2014) "Ние сме видели и докоснали": прекият контакт с мощите на мъчениците, като важен фактор за формиране на раннохристиянската храмова архитектура // Средновековният човек и неговия свят. Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов / Росина Костова. - Велико Търново: Фабер, 2014, с. 717-734. ISBN: 978-619-00-0108-9.

Енчев, Тодор (2012) Η εικονογραφία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου κατά την Αναγέννηση ως πηγή νέων εικονογραφικών μοντέλων (προτύπων) // Κύριλλος και Μεθόδιος, Παρακαταθήκες Πολιτισμού / Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Η πολιτισμική κληρονομία του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως παράγοντας ενόητας με τους λαούς της Ν. Α. Ευρόπης, Αμυνταίο 21-22 Μαϊου 2010 / Κ. Γ. Νιχωρίτης. – Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2012, с. 395- 406. ISBN: 978-960-458-341-6.

Енчев, Тодор (2010) Някои проблеми и задачи пред БПЦ във връзка със съвременната храмова архитектура // Православие и постмодернизъм / Казимир Попконстантинов и др. – София: Омофор, 2010, с. 339-347. ISBN: 978-954-97-0090-9.

Енчев, Тодор (2010) Съдбата на мартириумите в Северна Африка през ІV-V в. в светлината на Църковните канони // Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" и българската археология. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2010, 1, с. 389-393. ISBN: 978-954-52-4743-9.

Енчев, Тодор (2009) H Sygxroni agiografiki tehni sth Voulgaria. Първи международен симпозиум за православно иконографско изкуство,Солун, 18-22.05.2009.

Енчев, Тодор (2009) За надписите върху обкова на евангелието от храм "Св. ап. Петър и Павел" във Велико Търново // Слово и Образ. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2009, бр. 1, 2009, с. 71-75. ISSN: 1313-8022.

Енчев, Тодор (2008) Имотите на Църквата в предконстантиновата епоха по нехристиянски извори // България, българите и Европа - Мит, история, съвремие: Научна конференция 31. Х. 2007. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, т. ІІ, бр. 1, с. 34-43. ISBN: 978-954-524660-9.

Енчев, Тодор (2006) The Belief in Martyrs and Relics in the Light of Church Canons // Acta Musei Varnaensis: Раннохристиянски мъченици и реликви и тяхното почитание на Изток и на Запад. – Варна: 2006, ІV, с. 43-48. ISBN 978-954-427-729-1.

Енчев, Тодор (2006) За етимологията на топонима Колена // Епохи,: Юбилейна книжка в чест на проф. д-р Златозара Гочева, ІІ част. - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, 3-4, Година ХІІ, 2004, с. 185-191. ISSN: 1310-2141

Енчев, Тодор (2006) Творчество и канон // Любен Прашков, реставратор и изкуствовед: Сборник материали от конференция във ВТУ, 2001. – София, 2006, с. 378-381. ISBN: 978-954-52-4514-5.

Енчев, Тодор (2005) За връзката между късноантичните синагоги и раннохристиянската храмова архитектура // Международна научна Конференция, посветена на 70-год. на проф. протопр. д-р. Николай Шиваров, 23-24.11.2001 / Димитър Попмаринов. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, ISBN 954-524-491-7

Енчев, Тодор (2005) За една от функциите на деамбулаториума в раннохристиянските базилики // Международна конференция в чест на проф. д-р Тотю Коев: 10– 11 ХІ, 2000 / Димитър Попмаринов. - Велико Търново: Университетско издателство „Св.. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 145 – 151. ISBN: 954-524-469-0.

Енчев, Тодор (2005) За няколко средновековни изображения на раннохристиянския деамбулаториум // Културните текстове на миналото: Носители, символи и идеи: В чест на проф. д.и.н. К. Попконстантинов: Книга ІV Текстовете в архитектура и образи / Васил Гюзелев и др.- София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2005, с. 23-27. ISBN: 954-07-2147-4

Енчев, Тодор (2005) Още по въпроса за деамбулаториума в раннохристиянските базилики // Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура 18-20 май 2001, / Казимир Попконстантинов и др. - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 63-67. ISBN: 978-954-524-444-5.

Конов, Марио (2021) 2021 Конов, Марио. Дърворезбените миниатюри на Димитър Добревски – стилистичен и семантичен анализ. Визуални характеристики и символика на образите. Списание за изкуство „ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, Том. 5, бр. 1/2021, с. 78-83; ил.105-108 стр. Велико Търново: УИ”Св. св. Кирил и Методий”, Издание на Факултет по изобразително изкуство при ВТУ от Международна научна конференция Визуални изследвания, 23-24 октомври 2020 г., ISSN: 2603-381X (Online) ISSN: 2535-101X (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND; COBISS.BG-ID – 1285463268; DOI: https://doi.org/10.54664/PEZI8320 http://journals.uni-vt.bg/vr/bul/vol5/iss1/

Конов, Марио (2021) 2021 Конов, Марио. Цвят и пластика в миниатюрните дърворезби на Живко Петров. Авторски интерпретации на български икони от XIX век. Сборник с доклади от V научна конференция по проблемите на цвета и цветознанието „BALKANCOLOR – 5“, София: „ГРУПА ЦВЯТ БЪЛГАРИЯ“, 2021, ISSN 1313-4884, COBISS.BG-ID 1125010148, с. 29-33

Конов, Марио (2021) 2021 Творба:„Сълзите на реката“, пластика/дъб, 20х120 см, участие в Международен симпозиум „АРТ-еко“ в рамките на проект 9.20„ЕКО-арт/АРТ-еко” на катедра „Визуални изкуства“ на СУ, реализиран с финансиране на фонд „Научни изследвания“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по договор № 80-10-174/04.05.2021, проведен в периода 5-10.021 г. в творчески дом „Китен“ Рецензия от: Димитрова, Лаура. В: Официалния сайт на проекта в страницата на СУ: https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=738

Конов, Марио (2020) 2018 Юбилейна изложба "50+50=30" на Мариета Конова и Марио Конов /пластика и живопис/ Рецензия: Аврамов, Владимир. „50+50=30“ – Юбилейна изложба на Мариета Конова и Марио Конов. В: Бюлетин на СБХ, брой 04/2018, изд. Инфо СБХ, съставители: А. Стайков и Ю. Портарова, ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, на с. 29-31 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_5_2018.pdf

Конов, Марио (2020) 2020 Конов, Марио. Декоративна система и иконографска програма в напрестолните кръстове на Иван Костов. Списание за изкуство „ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, Том 4, бр. 3/2020 г., с. 272-284 ; ил. с. 335-343, Авторски колектив, Велико Търново: УИ”Св. св. Кирил и Методий”, издание на Факултет по изобразително изкуство, ISSN: 2603-381X (Online) ISSN: 2535-101X (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND ; COBISS.BG-ID – 1285463268; DOI: https://doi.org/10.54664/PELY9413 http://journals.uni-vt.bg/vr/bul/vol4/iss3/

Конов, Марио (2020) 2020 Конов, Марио. Старозаветната сцена „Грехопадение“ в миниатюрната дърворезба на двама съвременни художници. В сборник: „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“. Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков, София: УИ„Св. Климент Охридски“, СУ, 2020. с. 1031-1039, ISBN 978-954-07-5061-3 ; COBISS.BG-ID 44169224

Конов, Марио (2020) 2020 Конов, Марио. Съвременна миниатюрна дърворезба. Теми и сюжети в творчеството на Кирил Томанов. Списание за изкуство „ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, Том 4, бр. 2/2020, с. 181–187 ; ил. 208–209 стр., Велико Търново: УИ”Св. св. Кирил и Методий”, издание на Факултет по изобразително изкуство при ВТУ от Международна научна конференция Визуални изследвания, 25-26 октомври 2019 г., http://journals.uni-vt.bg/vr/bul/vol4/iss2/ ISSN: 2603-381X (Online) ISSN: 2535-101X (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND; COBISS.BG-ID - 1285463268

Конов, Марио (2020) 2020 Творба: „Семантрон III”, дърворезба върху орех, 138х25х2 см, участие в изложба Allegoria Sacra с куратор: Красимир Русев Рецензия от: Прашкова, Миглена. В: научно списание – каталог „Шесто биенале на църковните изкуства – Велико Търново 2019“, УИ“Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 78, ISSN 2738-7895 (Print) ISSN 2738-7909 (Online)

Конов, Марио (2020) Творба: „Сътворение“, пластика – дърво и метал, 200х150х60 см - Участие във виртуална изложба „Дървото на живота днес и утре“, реализирана в рамките на международен проект Арт инициативи 2020: https://artinitiativesproject.com/, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на СУ„Св. Климент Охридски“, ръководител на проекта: проф. дн Лаура Димитрова Рецензия от: Димитрова, Лаура. В: Дървото на живота днес и утре. София: УИ“Св. Климент Охридски“, с. 6, ISBN 978-954-07-5067-5

Конов, Марио (2018) 2018 Творби: „Единство I”, дървопластика, 250х100х90 см, „Единство II”, дървопластика, 150х55х51 см Рецензия от: Конова, Мариета. В: „70 години Великотърновски художници 1948 – 2018“. издател: Фабер, Велико Търново, 2018, 240 стр. Изданието е съфинансирано от Община Велико Търново по програма „Изкуство и култура Велико Търново 2018“ по договор № R-23/26.04.2018 г. ISBN 978-619-00-0796-8 , с. 119

Конова, Мариета (2022) 2022 Конова, Мариета. От книга на книга. Изложба на Дамян Дамянов. В: Бюлетин на СБХ, брой 2/2022, съставители: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622 ; COBISS.BG-ID 1125170404, с. 49-50

Конова, Мариета (2022) 2022 Конова, Мариета. Седмо международно биенале на църковните изкуства. Християнство и култура, София: Digital Print Express, фондация „Комунитас“, 2022/брой 2 (169), с. 112-114, ISSN 1311-9761

Конова, Мариета (2021) 2021 Конова, Мариета. Църковните изкуства в VII международно биенале. Бюлетин на СБХ, брой 5/2021, съставители: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622 ; COBISS.BG-ID 1125170404, с. 22-24 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin-5-2021.pdf

Конова, Мариета (2021) 2021 Конова, Мариета. Орнамент и символ. Основни символи в декоративната композиция на църковното православно изкуство. Списание за изкуство „ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, том 5, бр. 2/2021, Велико Търново: УИ”Св. св. Кирил и Методий”, Издание на Факултет по изобразително изкуство при ВТУ от Международна научна конференция Визуални изследвания, 23-24 октомври 2020 г., ISSN: 2603-381X (Online) ISSN: 2535-101X (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND; COBISS.BG-ID – 1285463268; DOI: https://doi.org/10.54664/HPUZ2018, с.164-174, ил. 219-226 стр. https://journals.uni-vt.bg/vr/bul/vol5/iss2/

Конова, Мариета (2021) 2021 Творби: „Септември“-масл.бои/платно, 80х100 см;„Какво виждат калинките“- масл.бои/платно, 50х60 см, участие в Международен симпозиум „АРТ-еко“ в рамките на проект „ЕКО-арт/АРТ-еко” на катедра „Визуални изкуства“ на СУ, реализиран с финансиране на фонд „Научни изследвания“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по договор № 80-10-174/04.05.2021, проведен в периода 5-10.09.2021 г. в творчески дом „Китен" Официалния сайт на проекта в страницата на СУ: https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=738

Конова, Мариета (2020) 2020 Конова, Мариета. Самостоятелна изложба – живопис „Вчера“ (15 – 30 октомври 2020), галерия „Мисията“ при Държавен културен институт – МВнР, гр.София Рецензия: Кутева, Надежда. ВЧЕРА. ИЗЛОЖБА НА МАРИЕТА КОНОВА. В: Бюлетин на СБХ, брой 04/2020, изд. Инфо СБХ, съставители: А. Стайков и Ю. Портарова, ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, на с. 44-45: https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_4_2020.pdf

Конова, Мариета (2020) 2020 Самостоятелна изложба – живопис „Спомени от Вчера“, галерия „Видима“, гр. Севлиево, (31 творби), 8 септември – 2 октомври 2020: https://www.dnesbg.com/kultura/marieta-konova-sas-samostoyatelna-izlozhba-vspomeni-ot-vtcherav.html 2020 Евтимова, Мария. Рецензия за същностните характеристики в творбите на Мариета Конова. В: Съвременни технологии в културно-историческото наследство, том VIII, 2020, ТУ – София, стр. 221– 225, ISSN: 2367-6523

Конова, Мариета (2020) 2020 Творби: „Семантрон I”(120х20х1см) и „Семантрон V”( темпера върху дърво, 130х20х1см) – участие в изложба Allegoria Sacra с куратор: Красимир Русев, събитие от Шесто биенале на църковните изкуства – Велико Търново 2019 научно списание – каталог „Шесто биенале на църковните изкуства – Велико Търново 2019“, УИ“Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 77, ISSN 2738-7895 (Print) ISSN 2738-7909 (Online)

Конова, Мариета (2020) 2020 Конова, Мариета. Творба: „Тополи“, маслени бои, платно, 60х80 см Димитрова, Лаура. Дървото на живота днес и утре. София: УИ“Св. Климент Охридски“, 2020, с. 12, ISBN 978-954-07-5067-5

Конова, Мариета (2020) 2020 Конова, Мариета.Творба: Инсталация от текстилни материали „Черга“ Рецензия от: Димитрова, Лаура. Постмодерни тенденции в българското текстилно изкуство. София: УИ“Св. Климент Охридски“, 2020, с. 321, ISBN 978-954-07-5034-7

Конова, Мариета (2019) 2019 Конова, Мариета. Творба: „Грачаница, први поглед“, маслени бои върху платно, 60х80 см Рецензия в: Ликовна колония Видовдан 2019. автор: Небойша Йевтич, Дом културе „Грачаница“, 2019. с. 10, ISBN 978-86-85261-34-3 COBISS.SR-ID 277243916

Конова, Мариета (2019) 2019 Първа награда за живопис в Национална изложба-конкурс „Създаваме заедно“, организирана от галерия „Видима“ гр. Севлиево за творба „Ателие на Густав Моро“ (71х85 см, маслени бои, платно) Христов, Сава. Създаваме заедно. Национална изложба живопис. (каталог) изд. галерия "Видима", Севлиево, 2019, с. 8-9

Конова, Мариета (2019) 2019 Творби: цикъл „ТHE DOORS”, (4 творби 100х70 см; дигитален печат) - изложба "Архитектурни детайли", организатор “Група Цвят - България”, представена в 4 града – В: Архитектурни детайли – фотоизложба. Каталог. „Цвят и светлина в архитектурата - VI”, ISSN 1314 – 6564, Изд. “Група Цвят - България”, София, 2019, с.28-29; произведения 69-72

Конова, Мариета (2018) 2018 Конова, Мариета. Участие в Национална изложба „Арт Розалиада”, Велико Търново, 2016 г. с творби: „Композиция“ (техника колаж, хартия, 70/50 см) и „Пейзаж“ (техника колаж, хартия, 50/70 см). Рецензия: Димитрова, Лаура. Постмодерният орнамент. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018, с.123. ISBN 978-954-07-4389-9; COBISS.BG-ID 1285974500

Конова, Мариета (2018) 2018 Портретното творчество на художника Десислава Минчева в търсене на идентичността Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново 2018. формат: CD, Трета Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността”, Велико Търново, 1 – 2 декември 2016 г., ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство, с. 236-249, ISBN 978-619-208-141-6

Конова, Мариета (2018) 70 години Великотърновски художници 1948 - 2018 издател: Фабер, Велико Търново, 2018, 240 стр. Изданието е съфинансирано от Община Велико Търново по програма „Изкуство и култура Велико Търново 2018“ по договор № R-23/26.04.2018 г. ISBN 978-619-00-0796-8 (с. 4-115) https://www.dnesbg.com/kultura/tvorbi-na-avtori-ot-pet-pokoleniya-v-katalog-na-tarnovskite-hudozhnitsi.html

Конова, Мариета (2018) Exibition “Beyond The Landscape” /Изложба живопис "Отвъд пейзажа"/ Cite internationale des arts, Paris, France, 2018. https://www.citedesartsparis.net/ https://www.citedesartsparis.net/media/cia/183726-brochure_mc_2018_web.pdf

Конова, Мариета (2018) Плакатът – изкуството на улицата Бюлетин на СБХ, брой 3/2018, съставители: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, с. 28-30 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_3_2018.pdf

Конова, Мариета (2018) Юбилейна изложба "50+50=30" на Мариета Конова и Марио Конов /пластика и живопис/ ХГ“Борис Денев“ в гр. Велико Търново 7 ноември – 7 декември 2018 г. : http://vtbdenevgallery.wixsite.com/gallery-vt/---c1ira

Конова, Мариета (2017) „Аберации” на Мариета Конова и Диана Митева Бюлетин на СБХ, брой 1/2017, съставители: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, с. 39 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_1_2017.pdf

Конова, Мариета (2017) Иван Узунов – живописни портрети Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ФНПП, брой 8/2017 г., с. 52-58 (http://fnpp.uni-sofia.bg/?page_id=204) ISSN 2367-6396

Конова, Мариета (2017) Международен скулптурен симпозиум – Велико Търново 2017 Бюлетин на СБХ, брой 5/2017, съставители: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, с. 18-20 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin%20_5_2017.pdf

Конова, Мариета (2017) Слово и образ в живописните творби на художника Стефан Алтъков издател: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново. формат: CD, Четвърта Международна научна конференция От сетивното към визуалното „Утопия и бъдеще”, Велико Търново, 24 – 25 ноември 2017 г., ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство (под печат) http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2140&zid=9

Конова, Мариета (2017) Участие в международен арт симпозиум „Родина на кръстопът”, Стар Бешенов, Румъния, 2017. Участват творбите: „Портрет на Иван Василчин“ (маслени бои, платно, 60/80 см); „Портрет на Н. Джановска“ (маслени бои, платно, 60/80 см); „Пейзаж от Стар Бешенов“ (маслени бои, платно, 81/100 см). Финансираща организация: фондация „Родина на кръстопът“ и Български културен център в гр. Тимишоара Български културен форум "Родина на кръстопът", Стар Бешенов, Румъния, 2017. куратор: Иван Василчин

Конова, Мариета (2017) Участие в Национално триенале „Мостове“ 2017 - участват творбите: „Рупите“, м.б., платно, 80/80 см и „Три тополи“, м.б., платно, 78/100 см ХГ "Христо Цокев" Габрово, 2017. 60 стр. (с. 42) печат: Тафпринт ООД, ISBN 978-619-90589-1-6

Конова, Мариета (2016) Изложба „Само за фенове” галерия Аросита, гр. София, 2016

Конова, Мариета (2016) Портретът днес или кризата като начин да бъдеш различен – съвременни проблеми на портрета в творчеството на художниците Андрей Даниел, Греди Асса и Стефан Алтъков Umetnost i kultura danas: kriza u umetnosti – umetnost u krizi. Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, ZBORNIK RADOVA SA NAUČNOG SKUPA (Niš, 9 – 10. oktobar 2015), Niš, 2016, 284 str. (с.223-243) ISBN 978-86-85239-41-0 http://www.artf.ni.ac.rs/wp-content/uploads/2018/07/Zbornik-radova-BARTF-2015-elektronsko-izdanje.pdf

Конова, Мариета (2016) Участие в международен пленер „Разложко хоро” 16 – 22 август 2016 г. Община Разлог

Конова, Мариета (2016) Участие в Национална изложба Арт Розалиада Велико Търново - 2016 с творби: „Композиция“, техника колаж, хартия, 70/50 см и "Пейзаж", техника колаж, хартия, 50/70 см Изложбани зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново, 2016

Конова, Мариета (2016) Художникът Николай Русчуклиев – психологическо въздействие и философски послания в живописта Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,ФНПП, брой 5/2016 г., с. 28-43 (http://fnpp.uni-sofia.bg/?page_id=204) ISSN 2367-6396

Конова, Мариета (2015) Колоритът и контурът в портретното творчество на съвременни български художници Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,ФНПП, брой 3/2015, с. 118-142 (http://fnpp.uni-sofia.bg/?page_id=204) http://fnpp.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2019/02/FNPP_EPUB_2015_broi3.pdf ISSN 2367-6396

Конова, Мариета (2015) Колоритът и контурът като способи за постигане на психологическо въздействие в българския живописен портрет от края на XX и началото на XXI век. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Православен богословски факултет, катедра "Църковни изкуства", дата на защита: 26.06.2015 г., диплома № ВТ-15 4-0041 издадена на 13.07.2015 г.

Конова, Мариета (2015) Модел–художник–зрител в сложната взаимовръзка на възприемане, субективно отражение и съпреживяване В: Сборник от Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Велико Търново, ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство, 28 ноември 2014 г., Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с. 314-326, ISBN 978-619-208-039-6

Конова, Мариета (2015) Участие в 22. Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2015 створба „Тополи край реката“ Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово, 2015

Конова, Мариета (2014) Цвят, контур и ритъм в композицията издател: Национална художествена академия (НХА), София, формат: CD, 2014, Научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по индустриален дизайн”, 12 – 13 декември 2014 г., ISBN 978-954-2988-19-9

Конова, Мариета (2013) Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2013 с творба „Тишината на моята музика“, техника – колаж, 70/50 см Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово, 2013

Конова, Мариета (2012) Изложба „Теория на случайността” – част от проект 8X3 Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 2012

Конова, Мариета (2011) Участие в Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2011 с творба „Портрет на Стефан Петков“, м.б., платно, 100/70 см Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово, 2011

Конова, Мариета (0) 2021 Творба: „Тополи“ (масл.бои/платно, 60х80 см), участвала във виртуална изложба „Дървото на живота“ на СУ „Св. Климент Охридски“ - част от проект Арт инициативи 2020, финансиран от фонд "Научни изследвания" Списание за изкуство „ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, Том. 5, бр. 2/2021, на с. 138,141, Велико Търново: УИ”Св. св. Кирил и Методий”

Прашкова, Миглена (2021) Икони на поп Димитър Кънчов от църквата „Св. Димитър” в с. Зимница, Ямболско. Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, Т. 6, Фабер, ISSN 1313-6356, COBISS.BG-ID - 1291621092, В. Търново, 2021, 11–22, 297–301

Прашкова, Миглена (2020) Икони на зографа Александър Попгеоргиев в църквата „Св. Димитър” в с. Зимница, Ямболско. Визуални изследвания, Т. 4, Бр. 1, ВТУ, ISSN: 2603-381X (Online), ISSN: 2535-101X (Print), 2020, 20–23, 91–94,COBISS.BG-ID 1285463268

Прашкова, Миглена (2020) Още за иконите и иконостаса в храм „Св. пророк Илия” в град Свищов. От Залмоксис до Кетцалкоатл. Изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Стефан Йорданов, ВТУ, Издателство ИТИ, ISBN 978-619-7602-01-2, COBISS.BG-ID - 46480904, Велико Търново, 2020, 815–822

Прашкова, Миглена (2020) Реставрация на стенописите в църквата „Рождество Богородично” в с. Миланово. Реставрация, Бр. 1, ISSN 2738-7542, COBISS.BG-ID - 48701448, Асоциация на реставраторите в България, 2020, 33–44

Прашкова, Миглена (2020) Реставрация на стенописите в църквата „Св. арх. Михаил” в гр. Рила. Реставрация, Бр. 1, ISSN 2738-7542, COBISS.BG-ID - 48701448, Асоциация на реставраторите в България, 2020, 3–20

Прашкова, Миглена (2020) Храм „Св. Николай” във Велико Търново. Датиране и атрибуция на възрожденските творби. Архитектура, 3–4, ISSN: 0324-4254, COBISS.BG-ID 1145181668, 2020, 116–123

Прашкова, Миглена (2019) Диптих I „А и Ω”, Диптих II "Търновски светители", 2019, темпера върху дърво, позлата, 21/55 cm (отворени 21/30/1,5 cm). Шесто биенале на църковните изкуства – Велико търново 2019, Изложбени зали "Рафаел Михайлов", В. Търново, 18 октомври – 16 ноември 2019. Изложба „Иконата. Традиция и съвременност”, Български културен институт в Париж, Българската православна община „Св. патриарх Евтимий Търновски” в Париж, Франция, 21 ноември 2019

Прашкова, Миглена (2019) Иконата на св. Ирина от едноименната църква в с. Хотница, Великотърновско. Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, Т. V, ISSN 1313-6356, COBISS.BG-ID - 1291621092, Фабер, В. Търново, 2019, 75–82, 314–315

Прашкова, Миглена (2019) Икони и стенописи в храм "Св. Николай" във Велико Търново. Сборник доклади (научна конференция, 5 .12. 2019 г., гр. Велико Търново), ISBN 978-619-1682-45-4, COBISS.BG-ID - 1292757732, Абагар, В. Търново, 2019, 62–78

Прашкова, Миглена (2019) Семанторн II, 2019, темпера върху дърво (орех), 90/25/1 cm; Семантрон IV, 2019, темпера върху дърво (орех), 135/20/1 cm Шесто биенале на църковните изкуства – Велико търново 2019, Изложбени зали "Рафаел Михайлов", В. Търново, 18 октомври – 16 ноември 2019. Изложба „Иконата. Традиция и съвременност”, Български културен институт в Париж, Българската православна община „Св. патриарх Евтимий Търновски” в Париж, Франция, 21 ноември 2019

Прашкова, Миглена (2018) Проект за реставрация на художествените ценности в храм „Св. Николай” в с. Гумощник, Троянско, 2018 Проектът е депозиран в НИНКН (Национален институт за недвижимо културно наследство) и е съгласуван със Становище на Министъра на културата № 33-НН-722 / 24.10.2018 г..

Прашкова, Миглена (2018) Проучване и реставрация на стенописи от XI–XII век и XIX век в църквата "Св. арх. Михаил" в гр. Рила, 2018 Храм "Св. арх. Михаил", гр. Рила

Прашкова, Миглена (2017) Пето биенале на църковните изкуства. Инфо СБХ (бюлетин), бр. 5, ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404 , 2017, с. 16.

Прашкова, Миглена (2016) Параклисът "Св. Йоан Богослов" в Рилския манастир. Проучване и реставрационни проблеми. Дисертационен труд, Катедра "Църковни изкуства", Православен богословски факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", COBISS.BG-ID - 1277759972

Прашкова, Миглена (2016) Проучване, документиране и консервационно-реставрационни работи на иконите Св. Атанасий и Св. Йоан Кръстител от църквата „Св. Атанасий”, с. Арбанаси. Приложение в книгата на Сапунджиева, В. Зографи отвъд границите. Възникването на Тревненската художествена школа в контекста на балканското изкуство XVII–XVIII в. Омофор, ISBN 978-954-2972-52-5, COBISS.BG-ID 1280208868, С., 2016, 105–122

Прашкова, Миглена (2016) Реставрация на патронната икона в църквата „Св. Ирина” в с. Хотница.

Прашкова, Миглена (2016) Участие в проект за реставрация на иконостаса и иконите в храм „Рождество Богородично”, с. Плаково, Великотърновско, 2016. Църква "Рождество Богородично" в с. Плаково, Великотърновска област.

Прашкова, Миглена (2015) Материали и техника на изпълнение на стенописите в параклиса „Св. Йоан Богослов” в Рилски манастир. В: 40 години катедра Реставрация, НХА, ISBN 988-854-2988-22-9, COBISS.BG-ID - 1287546084, С., 2015, 63–76

Прашкова, Миглена (2014) Параклисът „Св. Йоан Богослов” в Рилски Манастир. За техниката на изпълнение, датирането и авторството на стенописите след реставрацията им. В: Сборник с материали в чест на 80-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-982-2, COBISS.BG-ID1274111972, В.Т., 2014, 493–509

Прашкова, Миглена (2013) История на Православния богословски факултет. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,1963–2013. Велико Търново, 2013, Фабер, 2013. ISBN 978-619-00-0022-8; COBISS.BG-ID 1266233572.

Прашкова, Миглена (2013) Реставрация на полихромирани дърворезбени елементи на иконостаса в храм „Св. пророк Илия” в Свищов, 2013. Храм "Св. пророк Илия", гр. Свищов

Прашкова, Миглена (2013) Реставрация на стенописи в църквата „Св. Петка”, XVII в., с. Таваличево, Кюстендилско, 2013. Църква "Св. Петка", с. Таваличево, Кюстендилско

Прашкова, Миглена (2013) Трето международно биенале на църковните изкуства – Велико търново 2013. Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико търново, 2013

Прашкова, Миглена (2012) Етапи и особености в творчеството на „папа Павел и син му Никола” през погледа на реставратора. Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, т. ІII, ISSN 1313-6356, COBISS.BG-ID - 1291621092, Варна, 2012, 265–279

Прашкова, Миглена (2011) Международен пленер по дървопластика и живопис. Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново, 2011

Прашкова, Миглена (2011) Новоразкрити стенописни фрагменти от средновековната църква в Горско ново село. В: Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа, ISBN 978-954-91259-7-9, COBISS.BG-ID1238679524, С., 2011, 69–78

Прашкова, Миглена (2011) Триптих "Св. Богородица със св. арх. Гавриил и св. Йоан Кръстител" (темпера върху дърво с позлата, дърворезба, размери 46/32 cm затворен и 46/64 cm разгънат) и "Св. Убрус" (темпера върху дърво с позлата, 40/30 cm); участие в изложба на икони „Духът на България“ ("L'Esprit de la Bulgarie"), Български културен център в Париж, Франция (11–27 май 2011 г.) Париж – Франция, Люксембург

Прашкова, Миглена (2008) Изложба “Стенописи”. Изложбени зали "Рафаел Михайлов", март 2008, Велико Търново

Прашкова, Миглена (2007) За иконографията на св. Евтимий, патриарх Търновски. Търновска книжовна школа, т. VIII, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 954-524-339-2, COBISS.BG-ID1039827940 (T. 8), В.Т., 2007, 678–691

Прашкова, Миглена (2007) Реставрация на стенописи в църквата „Успение Богородично”, с. Пчелище, 2007. Църква "Успение Богородично" в с. Пчелище

Прашкова, Миглена (2006) Реставрация на стенописи в екстериора на Рилския манастир.

Прашкова, Миглена (2006) Техника и технология на средновековните стенописи от ХІІ век в църквата “Св. арх. Михаил”, гр. Рила. В: Любен Прашков – реставратор и изкуствовед, ВТУ, ISBN 10:954-524-514x, 13:978-954-524-514-5, COBISS.BG-ID 1242737892, С., 2006, 244–248, съставител и редактор на сборника

Прашкова, Миглена (2004) Проучване и реставрация на стенописни фрагменти от разкрита средновековна църква край с. Горско ново село, общ. Златарица. Разкрита средновековна църква край с. Горско ново село, общ. Златарица.Реставрационната документация е предадена в Архив на НИПК (сега НИНКН), за което е издадена Служебна бележка № 4591 / 20 .12. 2004 г. от Министерство на културата.

Прашкова, Миглена (2003) Изложба „Реставрация”. 31 януари – 13 февруари 2001, изложбена галерия на СБХ, София, „Шипка” 6, IV етаж

Прашкова, Миглена (2002) Реставрация на стенописи в църквата „Св. арх. Михаил” в гр. Рила. Църква "Св. арх. Михаил", гр. Рила

Прашкова, Миглена (2001) Орнаментът в арбанашките църкви ХVІ–ХVІІІ век. Търновска книжовна школа, т. VII, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 954-524-339-2, COBISS.BG-ID1039827940 (T. 7), В.Т. 2001, 773–781.

Прашкова, Миглена (2000) Консервация и реставрация на иконата “Св. Йоан Предтеча” от ХVІІ век В: Консервация и реставрация на музейни и художествени ценности. Научни и етични проблеми, НХА, Министерство на културата, ISBN 954-91379-1-0, COBISS.BG-ID 1041655268, С., 2000, 186–192

Прашкова, Миглена (1999) Реставрация на стенописи в параклиса „Св. Йоан Богослов” в Рилския манастир

Прашкова, Миглена (1996) Стенописи в храм „Св. Георги” в гр. Мадан, 1996 г. Храм "Св. Георги", гр. Мадан

Русев, Красимир (2020) . 05. 09. 2020 г. Национална изложба ,, Приятели на морето,, ГХГ гр. Бургас, - участвам с голямоформатна живописна творба ,,HELP,, , см. техника ГХГ гр. Бургас

Русев, Красимир (2020) Русев, Красимир, кураторски проект ,,МИНИМАЛИЗЪМ - BG,, галерия ,,Шипка ,,6,, град София, 05. 03. .2020 г. - участват 42 български автори галерия ,,Шипка ,,6,, град София

Русев, Красимир (2019) 2016 г. Кураторски проект на Атанас Тотляков ,,Рисунка и интермедия,, , галерия ,,Райко Алексиев,, , гр. София, участват 9 български автори. Участвам в проекта с две инсталационни творби галерия ,, Райко Алексиев,, , гр. София

Русев, Красимир (2019) Кураторски проект на Илиян Лалев ,,Мащаб 1 : 100 000, ИЗКУСТВО В ПРОБАЦИЯ,, 26.09-15.10. 2019 г. ХГ град Варна

Русев, Красимир (2019) Кураторски проект на СБХ ,, . ,, CONTEMPORARY BULGARIAN ARTISTS,,галерия ,,CONSTANTIN BRANCUSI,, Румъния, Букурещ - 05.12. 2019 г..Експозицията включва 23 български художници ,,галерия ,,CONSTANTIN BRANCUSI,, Румъния, Букурещ

Русев, Красимир (2019) Русев, Красимир , самостоятелна изложба,, Карти и територии,, в галерия HEERZ TOYA гр. В. Търново 14.11. 2019 г. участват 11 творби галерия KEERZ TOYA гр. Велико Търново

Русев, Красимир (2019) Русев, Красимир, кураторски проект ,,МИНИМАЛИЗЪМ - BG,, галерия ,,2019,, град Пловдив, 01. 09.2019 г. - участват 42 български автори Галерия ,,2019,, , град Пловдив

Русев, Красимир (2019) Русев, Красимир, самостоятелна изложба, ,,МЕЛАНХОЛИЯ,, в галерия CREDO BONUM, гр. София, 28.11.2019 г. - участват 12 творби галерия CREDO BONUM, гр. София

Русев, Красимир (2019) Русев, Красимир, самостоятелна изложба,, Карти и територии,, в галерия HEERZ TOYA 14.11. 2019 г. -участват 11 творби галерия HEERZ TOYA гр. Велико Търново

Русев, Красимир (2018) 2018 - Творби "Някъде на север I" см.техника, формат: 120х120 см и "Някъде на север II", см.техника, формат: 100х120 см Участие в представителна изложба "70 години великотърновски художници", организатор Представителство на СБХ - Велико Търново, ИЗ"Рафаел Михайлов", Велико Търново,

Русев, Красимир (2018) Творба "Водно огледало", полиптих, см.техника, формат: 320х100 см, в изложбата „Българска живопис след 1989“, с куратор: Руен Руенов и асистент куратор: Стефания Янакиева Национален дворец на културата, София

Русев, Красимир (2017) 2017 - Творба "Портали", см. техника, формат: 330х200 см. Мойнова Мариана, Гунева Вяра ,,Изобразително изкуство за 8 клас,,- учебник , издателство ,,Просвета Плюс,, ЕООД София1618 2017 г. ISBN 978-619-222.099-0

Русев, Красимир (2017) DIFFERENTIATION OF A HAND MADE BOOK AS A SEPARATE ART FORM. REMODEL OF THE CONCEPT Международна научна конференция,,От визуалното към сетивното – плуорализъм в изкуството,, Факултет ИИ гр. Велико Търново, електронен сборник, стр 217 ISBN 978-619-208-103-4

Русев, Красимир (2016) ,,Нуркан Нуф и неговата роля за внедряване на QR кода като иновативна технология в съвременното изкуство,, .,,БИБЛИОТЕКИ, ЧЕТЕНЕ, КОМУНИКАЦИИ - Сборник от петнадесета научна конференция, гр. Велико Търново, Издателство Анубис – Булвест – София ISSN1313-8138

Русев, Красимир (2016) 2016 - Самостоятелна изложба "Това не е Америка", представена в галерия "Райко Алексиев", София, 31.03.16 -12.04.16 галерия "Райко Алексиев", София

Русев, Красимир (2016) 2016 - Творби "3016", см. техника, формат: 300х200 см.; "Аз не съм патриот", см. техника, формат: 120х100 см. Участие в изложба ,,Рисунка и интермедия,, , галерия ,,Райко Алексиев,, 16 февруари – 2 март 2016 г., куратор: Атанас Тотляков

Русев, Красимир (2015) 2015 - Творби: "Портал" - см.техника, формат: 120х100 см. и "Аз не съм патриот" - см.техника, формат: 120х100 см. Участие в изложба "Рисунка и интермедия", галерия "Райко Алексиев", София, 2015 г., куратор: Атанас Тотляков

Русев, Красимир (2015) PRINTED BG Или защо се случи така Алманах за литература, наука и изкуство ,,Света гора,, бр.13 , гр. Велико Търново издателство FABER, , стр.418, ISSN 1311-0209

Русев, Красимир (2015) Предефиниране на понятието ,,Библиофилско издание,, и опит за класификация на ръчно художествено изработени книги Сборник от четиринадесета национална научна конференция с международно участие ,,БИБЛИОТЕКИ, ЧЕТЕНЕ, КОМУНИКАЦИИ,, ,издателство Булгет, стр.71 ISSN 1313 - 8138

Русев, Красимир (2015) ФИЛИГРАНСКИЕ ВЕЗЕ ПОКИМИЦА, каталог, Народна библиотека Србiе, Београд, ISBN 978-86-85179-57-0

Русев, Красимир (2014) 2014 - Творба "Композиция", см. техника, формат: 200х180 см Участие в изложба ,,Неразказаната българска абстракция,, галерия на СБХ, "Шипка"6, град София, 2014 г.

Русев, Красимир (2014) Лична позиция ,,Неразказаната българска абстракция,, - каталог от кураторски проект за съвременно изкуствоИздателство СБХ, печатница ФАТУМ, 2014 г .,стр.142 ISBN 978-954-92096-7-9

Русев, Красимир (2013) 2013 - Куратор на проект за съвременно изкуство "PRINTED BG" Изложбено пространство на Аула на ВТУ"Св. св. Кирил и Методий", град Велико Търново

Русев, Красимир (2012) 2012 - Живописта на Красимир Русев в контекста на процесите в българската живопис Представени изложби в галериите: "БУЛАРТ" - Варна, галерия "8" - Варна и "Арт 36" - София

Русев, Красимир (2012) 2012 - Куратор и участник на Проект за съвременно изкуство "ZOOM IN" в галерия "Резонанс", гр. Пловдив Куратор и участник в изложба в галерия "Резонанс", гр. Пловдив

Русев, Красимир (2012) 2012 - Куратор на проект за съвременно изкуство в рамките на международен фестивал ,,CONTEMPO 2012", гр. Варна Участие в международен фестивал ,,CONTEMPO 2012", ГХГ, гр. Варна

Русев, Красимир (2007) 2007 Самостоятелна изложба "Метафизични утопии", Национална художествена галерия, гр. София, 26 октомври - 26 ноември 2007 г. Национална художествена галерия, гр. София, 26 октомври - 26 ноември 2007 г.

Русев, Красимир (2006) 2006 г. Куратор и участник в Изложба - Форум за съвременно изкуство ,,Трансформацията", ИЗ,,Рафаел Михайлов,, , град Велико Търново ИЗ,,Рафаел Михайлов,, , град Велико Търново

Русев, Красимир (2006) 2006 Кураторски проекти за съвременно изкуство "Носталгия - топоси и утопия" и "Диаметрични дименсии", в които участват 52 автори от България и чужбина Проектите са представени в РИМ, град Велико Търново, 2006 г.

Русев, Красимир (2004) Международен пленер по живопис ,,Звук и цвят, курорт Златни Пясъци , оганизиран от ДАРИК радио 2004 г., , участвам с две живописни творби Пленер ,,Звук и цвят,,

Русев, Красимир (2003) 2003 - Кураторски проект "Археология на духа" - проект за съвременно изкуство Изложбена площ в РИМ, град Велико Търново

Русев, Красимир (2002) 2002 - Творби: "Композиция I" - см. техника, 120х100 см. и "Композиция II" - см. техника, 120х100 см. Участие в изложба "АХРОМА", галерия ШИПКА 6, София, 15 май - 15 април 2002 г.

Русев, Красимир (2002) Творба "Водно огледало", см. техника, формат 320х100 см Участие в изложба ,,Българска живопис след 1989, НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА , гр. София, 2002 г.

Русев, Красимир (1996) 1996 - Творби: "Скици от Испания I"- см. техника, формат: 220х180 см. и "Скици от Испания II"- см. техника, формат: 220х180 см. ,,Международно триенале на живописта СОФИЯ 96", галерия на СБХ ШИПКА 6, София

Ръцева-Христова, Светозара (2018) ИКОНОГРАФИЯ НА ЙЕРОТОПОСА: СРЕБЪРНИЯТ ПРОСКИНИТАРИЙ ОТ ПАРАКЛИСА НА НЕОПАЛИМАТА КЪПИНА В СИНАЙСКИЯ МАНАСТИР„СВ.ЕКАТЕРИНА" // Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" , Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев УИ "Св. св. Кирил и Методий" - В. Търново 2018, 519 - 535, ISBN:26033534 България, Велико Търново

Ръцева-Христова, Светозара (2016) ’Iconography of the Hierotopos: the Silver Proskinitarion from the Burning Bush Chapel at the Sinai Monastery of St. Catherine’. Eastern Christian Art in its Late Antique and Islamic Context, ECA 10 (2014-2016), 81-95, Leuven: Peeters Publishers ISSN 1781-0930 https://poj.peetersleuven.be/content.php?url=issue&journal_code=ECA&issue=0&vol=10 Belgium, Leuven

Ръцева-Христова, Светозара (2014) Уточнение към иконографската типология и текстовете на две Богородични икони от Велико Търново.В: Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” В. Търново 2014, 533-54, ISBN 978-954-524-982-9 COBISS.BG-ID - 1274111972 България, велико Търново

Ръцева-Христова, Светозара (2013) Невiдомi шляхи до “Гори, по якiй ходив Бог„ Варненський ктитор i львiвськi джерела iконографii срiвного проскинетариiю синайскоi каплицi Неопалимоi купини.В:Пам’ятки Украiни. Исторiя та культура, №8 серпень 2013, Киев, 38 - 45,КВ № 683 от 01.06. 1994 http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=10384 Украйна, Киев

Ръцева-Христова, Светозара (2013) 13. The Mural “Spinning discs” – an Indication for Spiritual Connectionsand Artistic Influences. In: Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art.In: Series Byzantina, Vol. XI Warsava 2013, .р. 25-40, ISSN 1733-5787 http://seriesbyzantina.eu/wp-content/uploads/2018/12/VOL.-XI.-2013.-FULL-TEXT.pdf Варшава

Ръцева-Христова, Светозара (2011) The Mural “Spinning discs” – an Indication for Spiritual Connectionsand Artistic Influences. Proceedings of the XXII International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 august 2011, Volume III Abstracts of Free Comunications, Sofia 2011, 278, ISBN:978-954-8536-04-2 The Mural “Spinning discs” – an Indication for Spiritual Connectionsand Artistic Influences. Proceedings of the XXII International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 august 2011, Volume III Abstracts of Free Comunications, Sofia 2011, 278, ISBN:978-954-8536-04-2 COBISS.BG-ID - 1238371556 София

Ръцева-Христова, Светозара (2010) Образът на Александър Велики в поствизантийската иконография. В: От От Честния пояс на Богородица до коланчето за рожба. Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на проф. Е. Бакалова. Агата - А, София 2010, 212-221,ISBN:978-954-540-069-8 COBISS.BG-ID - 1237663460 София

Ръцева-Христова, Светозара (2008) Въртящите се дискове от Боянската църква. сп. Проблеми на изкуството 2/2008, 16-22,ISSN:0032-9371 COBISS.BG-ID - 1182039524 София

Ръцева-Христова, Светозара (2008) За особеностите на цикъла “Сътворението на света” от притвора на търновския храм “Св. Георги”. В: Известия на РИМ – Велико Търново, 2008, Т. ХХІІІ, 203 – 215, ISSN: 0861-5888 COBISS.BG-ID - 1180711908 Велико Търново

Ръцева-Христова, Светозара (2008) Образът на св. Сисой пред отворения гроб в храмовите програми от Арбанаси. В: Изкуствоведски четения,БАН, София 2008, 358-364, ISSN: 1313 - 2342 COBISS.BG-ID - 1182487012 София

Ръцева-Христова, Светозара (2006) The Artistic School at the Sinai Monastery of St Catherine: Areas of Influence and Incidence of its Artistic Production 11-13th cc. Проблеми на изкуството 1/2006,3-12, ISSN: 0032-9371 COBISS.BG-ID 1119667172 София

Ръцева-Христова, Светозара (2006) За някои иконографски аспекти на изображението на св. Богородица “Страстна”. (Материали от научната конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д. н. Любен Прашков проведена във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” 14-15 декември 2001г.) В: Любен Прашков – реставратор и изкуствовед, София, 2006, 177- 185,ISBN: 954524514 COBISS.BG-ID - 1242737892 София

Ръцева-Христова, Светозара (2005) Църквата “Св. Атанасий” в Арбанаси и традициите на епирското ателие., В. Търново, Праксис 2005, ISBN 954 439 009 4 COBISS.BG-ID – 1291033572 Велико Търново

Ръцева-Христова, Светозара (2004) Св. Богородица “Страстна” – произход и семантика в контекста на средновековната образна традиция. сп. Проблеми на изкуството, 3/2004, 10-14, ISSN:0032-9371 COBISS.BG-ID 1119667172 София

Ръцева-Христова, Светозара (2003) Стенописите от арбанашките църкви.//Арбанаси.,Борина, София, 2003, 47-89, ISBN 954 500 095 3.COBISS.BG-ID 1041002468 София

Ръцева-Христова, Светозара (2003) “Holy Mary in Passion” - Origin and Semantics in the Context of Byzantine and Post – Byzantine Image Traditions’, Albright Institute of Archaeological Research Fellows’ Reports, ASOR Newsletter Vol. 53/3. Jerusalem. 2002 – 2003. pp. 19 – 20.ISSN 0361-6029 https://www.asor.org/wp-content/uploads/2017/03/53_3.pdf Израел, Йерусалим

Ръцева-Христова, Светозара (1998) 1. Иконографски и стилови характеристики на стенописния ансамбъл от ц. “ Св. Атанасий” – 1667 г. в Арбанаси. Проблеми на изкуството – Извънреден брой посветен на 60 – годишнината на проф. д. н. Елка Бакалова, 1998, 20 – 31, ISSN: 0032-9371 / В: Търновска книжовна школа, Т. VІ, В. Търново 1999, с. 633 - 642 ISBN: 954‐524‐339‐2 София, Велико Търново

Ръцева-Христова, Светозара (1998) Стенописите в нартекса на храма “ Св. Атанасий” в Арбанаси – сюжетно-тематични и иконографски аспекти. сп. Проблеми на изкуството, 4/1998, 20 – 31, ISSN:0032-9371 COBISS.BG-ID - 1119667172 София

Сапунджиева, Ваня (2021) Религия-християнство-православие. Учебник за 6 клас. Илюстрации - Ваня Николова Сапунджиева, Катерина Иванова Милушева, Жасмина Златанова Бакалова-Минчева Българска православна църква - Българска патриаршия ISBN 978-619-91522-4-9

Сапунджиева, Ваня (2021) Религия-християнство-православие. Учебник за 7 клас. Илюстрации - Ваня Николова Сапунджиева, Катерина Иванова Милушева, Жасмина Златанова Бакалова-Минчева Българска православна църква - Българска патриаршия ISBN 978-619-91522-6-3

Сапунджиева, Ваня (2020) Религия - християнство - православие. Учебник за 1 клас. Илюстрации и корица - Ваня Николова Сапунджиева, Катерина Иванова Милушева Българска православна църква - Българска патриаршия ISBN 978-619-91522-0-1

Сапунджиева, Ваня (2020) Религия-християнство-православие. Учебник за 2 клас. Илюстрации и корица - Ваня Николова Сапунджиева, Катерина Иванова Милушева Българска православна църква - Българска патриаршия ISBN978-619-91522-1-8

Сапунджиева, Ваня (2020) Религия-християнство-православие. Учебник за 3 клас. Илюстрации и корица - Ваня Николова Сапунджиева, Катерина Иванова Милушева Българска православна църква - Българска патриаршия ISBN 978-619-91522-2-5

Сапунджиева, Ваня (2020) Религия-християнство-православие. Учебник за 4 клас. Илюстрации и корица - Ваня Николова Сапунджиева, Катерина Иванова Милушева, Жасмина Златанова Бакалова-Минчева Българска православна църква - Българска патриаршия ISBN 978-619-91522-3-2

Сапунджиева, Ваня (2020) Религия-християнство-православие. Учебник за 5 клас. Илюстрации и корица - Ваня Николова Сапунджиева, Катерина Иванова Милушева, Жасмина Златанова Бакалова-Минчева Българска православна църква - Българска патриаршия ISBN 978-619-91522-4-9

Сапунджиева, Ваня (2019) Иконографските модели на св. Харалампий и св. Фотини от храма „Рождество Христово“ в Арбанаси – между авторството и традицията. Сб. MARGINALIA Изкуствоведски четения 2018, София, 23-24 март, 2018 г. Ред. Иванка Гергова, Емануил Мутафов. София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2019, 2018.I - „Старо изкуство“, с. 207-220. ISSN 1313-2342

Сапунджиева, Ваня (2016) Зографи отвъд границите: Възникването на Тревненската школа в контекста на балканското изкуство ХVII-XVIIIв. София: Омофор, 2016, 143 с. ISBN: 978-954-2972-52-5

Сапунджиева, Ваня (2015) Едно изображение на св. Никола Нови в контекста на стенописта в Арбанаси от XVII - XVIII век. Сб. Герои, култове, светци, Изкуствоведски четения 2015, София, 8-9 май, 2015 г. Ред. Иванка Гергова, Емануил Мутафов. София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2015, с. 225-241. ISBN: 978-954-8594-55-4

Сапунджиева, Ваня (2015) Османотурските данъчни регистри от 1691 и от 1702 г. Нови данни за зографите от Трявна. Сб. Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство: Трявна и тревненци в националната история и култура, Трявна, 24 септември, 2015 г. Варна: Славена, 2015, т. 4, с. 308-318, ISSN: 1313-6356

Сапунджиева, Ваня (2012) The cults of St. Rocco and St. Charalambos in the Eastern Mediterranean and in the Balkans. - Series Byzantina. Warszawa: Polish Institute of World Art Studies and The Cardinal Stefan Wyszynski’s University, 2012, vol. X, p. 49-60. ISSN: 1733-5787

Сапунджиева, Ваня (2012) Η εικονογραφία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου κατά την Αναγέννηση ως πηγή νέων εικονογραφικών μοντέλων (προτύπων). Κύριλλος και Μεθόδιος, Παρακαταθήκες Πολιτισμού / Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Η πολιτισμική κληρονομία του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως παράγοντας ενόητας με τους λαούς της Ν. Α. Ευρόπης, Αμυνταίο 21-22 Μαϊου 2010 / Κ. Γ. Νιχωρίτης. – Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2012, с. 395- 406. ISBN: 978-960-458-341-6

Сапунджиева, Ваня (2011) Колективна изложба на икони „L'ESPRIT DE LA BULGARIE“, Български културен институт в Париж, 11-27 май, 2011, Франция

Сапунджиева, Ваня (2011) За една ранна тревненска икона от Къпиновския манастир. В: Търновска Книжовна Школа: Търново и идеята за християнския универсализъм ХІІ – ХV в. - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, т. IX, с. 797-801. ISBN: 978-954-339-2

Сапунджиева, Ваня (2011) Проект и изпълнение на стенописи (купол и олтарно пространство) за храм „Св. Никола“, Weiler-la-Tour, Люксембург, 2011

Сапунджиева, Ваня (2011) Участие в изложба „Славянското културно наследство и традиции“, Юнеско, Париж, 2011, Франция

Сапунджиева, Ваня (2011) Участие в колективна изложба на икони „L'ESPRIT DE LA BULGARIE ІІ“, Експозиционна зала на храм „Св. Никола“, Weiler-la-Tour, Люксембург, 24. ІХ – 4. Х. 2011 г., Люксембург.

Сапунджиева, Ваня (2011) Участие в Четвърти международен симпозиум за иконографско изкуство на групата „ИКОНА“, манастир Нови Валаам, 22-29 май, 2011, Финландия. Изпълнение на стенописен фрагмент „Рождество Христово“ Финландия

Сапунджиева, Ваня (2011) Участие във Второ биенале на църковните изкуства, Велико Търново, 18. Х - 18. ХІ, 2011

Сапунджиева, Ваня (2010) Проект и изпълнение на цокълен иконостасен ред със сцени от Сътворението и медальонен деисисен ред за иконостас в храм „Св. Патриарх Евтимий“, Париж, Франция, 2010

Сапунджиева, Ваня (2010) Участие в колективна изложба „Диалог“, март – април, Букурещ, Румъния, юни-септември, В. Търново, България, 2010

Сапунджиева, Ваня (2010) Участие в Трети международен симпозиум за иконографско изкуство, Православен Институт по религиознание и Църковни изкуства при Оптинско подворие, Санкт Петербург, 4-8 окт. 2010. Изпълнение на стенопис съвместно с Д. Иванова Санкт Петербург, Русия

Сапунджиева, Ваня (2009) Проект и изпълнение на четири икони за царски ред на иконостас – храм “Св. арх. Михаил”, с. Колена, Старозагорско, 2009

Сапунджиева, Ваня (2009) Проект и изпълнение на четири икони за царски ред на иконостас – храм “Св. арх. Михаил”, с. Колена, Старозагорско, 2009

Сапунджиева, Ваня (2009) Участие в Първи международен симпозиум за иконографско изкуство, Богословски факултет на Солунски Университет „Аристотел”. Изпълнение на стенопис в зала Δ΄ αμφιθέατρο, 18-22 Май, 2009, Гърция

Сапунджиева, Ваня (2009) Участие в Първото биенале на църковните изкуства, 22април – 24 юни, Велико Търново, 2009

Сапунджиева, Ваня (2009) Участие в Трето биенале на иконата „От Успенски до наши дни”, Православен институт „Св. Сергий”, 1–8 Март, 2009г., Париж, Франция

Сапунджиева, Ваня (2008) Ранната тревненска живопис и ателието на „даскалите зографи". - Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство– Трявна: Трявна и тревненци в националната ни история и култура. Варна: Славена, 2008, т. І, с. 70 - 79. ISSN: 1313-6356

Сапунджиева, Ваня (2007) Почитанието към св. Харалампий в народното християнство и връзките му с богослужебната практика. - Известия на РИМ – Велико Търново. Велико Търново: 2007, ХХІІ, с. 339 – 353. ISSN: 0861-5888

Сапунджиева, Ваня (2007) Проект и изпълнение на стенописи – храм “Св. Паисий Хилендарски”, гр. Стара Загора, кв. Зора, 2007

Сапунджиева, Ваня (2007) Проект и изпълнение на стенописи – храм “Св. св. Кирил и Методий”, с. Коларово, Старозагорско, 2007

Сапунджиева, Ваня (2007) Проект и изпълнение на стенописи – храм “Св. Харалампий”, с. Долна Махала, Пловдивско, 2007

Сапунджиева, Ваня (2007) Проект и изпълнение на стенописи – храм “Успение Богородично”, с. Ръжево Конаре, Пловдивско, 2007

Сапунджиева, Ваня (2006) Български жития и служби посветени на св. Харалампий през ХVІІІ – ХІХ в. Българска филологическа медиевистика: Научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев, по случай 60 – годишния му юбилей / Ангел Давидов. - В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 485 – 497. ISBN 10: 978-954-524-546-6

Сапунджиева, Ваня (2006) Култът към св. Харалампий в България през ХVІІІ – ХІХ век - Паметници, реставрация, музеи – София: Арх и Арт, 3, 2006, с. 17 – 25. ISSN: 1312-3327

Сапунджиева, Ваня (2001) Творчество и канон В: Любен Прашков, реставратор и изкуствовед: Сборник материали от конференция във ВТУ, 2001. София, 2006, с. 378-381. ISBN: 978-954-52-4514-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/