Публикации Катедра "Библейско и систематическо богословие" / Department of Biblical and Systematical Theology


Димитров, Добромир (2021) Светотайнствената изповед Списание "Свет", бр. 1, С.,2021, ISSN 1313-9320

Димитров, Добромир (2021) Царствено свещенство.Канонично изследване върху развитието на йерархическите служения и устройството на Църквата през IV век. ИК"ОМОФОР", СОФИЯ, ISBN 9789542972877

Димитров, Добромир (2020) The liturgical and canonical tradition of the Church as a criterion for unity in the writings of St Basil the Great and Fr George Florovsky. KOINONIA, The Journal of the Anglican & Eastern Churches Association, KOINONIA, The Journal of the Anglican & Eastern Churches Association, New Series No.73,Trinity 2020, pp. 29-40, ISSN No. 0012-873, United Kingdom

Димитров, Добромир (2020) Монашеското свещенство в периода на IVвек Християнство и култура, година XVIII (2020), бр.4(157), С., с.80-87. (ISSN1311-9761), COBISS.BG-ID - 1121501412

Димитров, Добромир (2020) Пандемия и духовен живот Християнство и култура, година XVIII (2020), бр.4(151), С., с.5-12. (ISSN1311-9761), COBISS.BG-ID - 1121501412

Димитров, Добромир (2019) Каноничното право като израз на еклисиологичното съзнание на Църквата Християнство и култура, година XVII (2019), бр.7(144), С., с.5-10. (ISSN1311-9761), COBISS.BG-ID - 1121501412

Димитров, Добромир (2018) Есхатологичното съзнание на Църквата за възкресението като отговор на въпроса за страданието и смъртта Християнство и култура, бр. 5 (132),София, 2018, с.17-22.(ISSN1311-9761), COBISS.BG-ID - 1121501412

Димитров, Добромир (2016) Възможен ли е бракът с инославни християни /Християнство и култура(София). Год. ХIV(2016), бр.3 (110), с.11-16. (ISSN1311-9761), COBISS.BG-ID - 1278828260

Димитров, Добромир (2016) Economy and Akribeia in the Canons of St. Basil the Great Kanon, XXII, Oikonomia, Dispensatio et Aequitas Canonica, ed. Roman Kovar, 2016, pp.34-44. ISSN 0259-07 27, ISBN 978-3-86577-122-3

Димитров, Добромир (2016) The Eucharist as the Realisation of the Catholicity of the Church according to Protopresbyter Georges Florovsky Sourozh, A Journal of Orthodox Life and Thought, (111), London,2016, pp.101-105. ISSN 0950-2742

Димитров, Добромир (2016) Схоластичните западни влияния върху православното богословие през XVII–XVIII век и отраженията им върху евхаристийната практика на Изток Християнство и култура(София). Год. ХIV(2016), бр.10 (117), с.5-16. (ISSN1311-9761), COBISS.BG-ID - 1121501412

Димитров, Добромир (2015) Духовни измерения на болестта Сборник - Заболявания на млечната жлеза, под ред. на доц. д-р Г. Байчев, С.2015, с.383-386 (ISBN 978-619—7196-01-6)

Димитров, Добромир (2014) Появата на енорията и презвитерът като предстоятел на Евхаристията през IV век Християнство и култура, г.XIII (2014), бр.7 (94), С.2014, с. 5-16. (ISSN 1311-9761), COBISS.BG-ID - 1264854244

Димитров, Добромир (2014) Принципът за съборност на Църквата в богословието на академик протопрезвитер Стефан Цанков Сборник научно-богословски изследвания в памет на протопр. д-р Стефан Цанков,. С.2014, с. 44-51(ISBN 978-954-07-3377-8)

Димитров, Добромир (2013) Димитров, Д. Служението на лаоса в евхаристийното събрание на Църквата// Християнство и култура (София). Год. ХІІ(2013), бр.1 (78), с.15–23 (ISSN1311-9761). Християнство и култура (София). Год. ХІІ(2013), бр.1 (78), с.15–23 (ISSN1311-9761).

Димитров, Добромир (2013) Димитров, Д. Отношението личност–общност според 34-то апостолско правило Теологикон. Годишник на центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ, том ІІ, 2013, с.109–117 (ISBN 978-619-00-000-3).

Димитров, Добромир (2012) Изгубеното достойнство в „добрата смърт” и безплодието на „сурогатното майчинство” Християнство и култура(София). Год. ХI(2012), бр.1 (68), с.65-75. (ISSN1311-9761), COBISS.BG-ID - 1248306916

Димитров, Добромир (2012) Евхаристията като осъществяване съборността на Църквата според прот. Георги Флоровски In Memoriam - Сборник в памет на прот. Георги Флоровски (1893-1979).С.2012, 79 -85, ISBN: 9789549401677

Димитров, Добромир (2012) Преди да влезем в храма. Първи стъпки в православната вяра Омофор, С. 2012.ISBN - 978-954-2972-08-2 COBISS.BG-ID - 1248574180

Димитров, Добромир (2011) Брак и общение Димитров, Д. Брак и общение//Християнство и култура(София). Год. Х(2011), бр.4 (61), с.16-24. (ISSN1311-9761), COBISS.BG-ID - 1240100836

Димитров, Добромир (2011) Мястото и служението на лаоса в евхаристийното събрание според раннопатристичните свидетелства и 9-то апостолско правило Свидетелства на традицията, В.Т. 2011, с.84 -128.София 2009 с. 202-206 (ISBN 978-954-924-861-6)

Димитров, Добромир (2010) Marriage and Communion The Family on the Frontline. Crisis of Family and the Role of Mission: Theological and Practical Reflections in a Protestant-Orthodox Dialogue. Omophoros Publ., Sofia, 2010 ( p.153-164).

Димитров, Добромир (2010) Две основни препоставки на евхаристийната еклисиология Християнство и култура(София). Год. ІХ (2010), бр.4 (51), с.4-14. (ISSN1311-9761), COBISS.BG-ID - 1121501412

Димитров, Добромир (2009) Поглед към богословието на личността в контекста на постмодерната криза на общността Място за Бъдеще

Киров, Димитър (2020) Между вярата и разума. Първи въпроси. Четвърто преработено издание. рецензенти: доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков, изд. Омофор, София, 2020, с. 254. ISBN - 978-954-2972-80-8; COBISS.BG-ID - 47399432 София

Киров, Димитър (2019) Между вярата и разума. Първи въпроси. Трето преработено издание, рецензенти: доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков, София, изд. Омофор, 2019, с. 222 София

Киров, Димитър (2018) Библейско богословие. Академични есета. Рецензенти: Проф. протопрезв. д-р Николай Ст. Шиваров, проф. д-р Иван Ж. Димитров, София: Фондация „Покров Богородичен“, 2018, 462 с. ISBN 978-954-9272-66-2; COBISS.BG-ID – 1292846564. гр. София

Киров, Димитър (2018) Обетованата земя в библейско-исторически и археологически контекст (С оглед на съвременните религиозни и политически реалии), с. 231-264; Проблеми и възможности за юдео-християнски диалог, с. 265-323. В: Свещеното Писание . Херменевтика – Богослужение – Диалог (сборник в съавторство: Павлин Стефанов (о. Павел), Стефка Кънчева). Рецензенти: доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков, София: Фондация „Покров Богородичен“, 2018. ISBN 978-954-9272-62-4. София

Киров, Димитър (2018) Проблеми и възможности за юдео-християнски диалог, с. 265-323. В: Свещеното Писание . Херменевтика – Богослужение – Диалог (сборник в съавторство: Павлин Стефанов (о. Павел), Стефка Кънчева). Рецензенти: доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков, София: Фондация „Покров Богородичен“, 2018. ISBN 978-954-9272-62-4. София

Киров, Димитър (2016) Божият народ в Стария Завет (Някои аспекти). В сб. Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (Отец Петър Гарена), т. 2, София: ИК „Гутенберг“, 2016, 13-31 c. ISBN 978-619-176-080-0 COBISS.BG-ID 1554440916

Киров, Димитър (2016) Жребият в Свещеното Писание като израз на Божията воля. В (сборник доклади от научна конференция, проведена от 8 до 11 октомври 2014 г., катедра Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Редакционна колегия: Доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Мариян Стоядинов, Доц. д-р Свилен Тутеков, д-р Стефка Кънчева) Свещеното Писание в Църковното предание. София: Фондация „Покров Богородичен“, 2016, 91-112 с., ISBN 978-954-9272-50-1 COBISS.BG-ID 1275384292 София

Киров, Димитър (2016) Категории и понятия от преддверието на библейското богословие. – В сб. Два стълба на храма. 11, София: „Библейска библиотека“, 2016, 23-49 c., ISBN 978-954-92168-8-2 София

Киров, Димитър (2016) Между вярата и разума. Първи въпроси. Второ преработено издание, София: Фондация „Покров Богородичен“, 2016, 197 с. ISBN 978-954-2972-49-5. COBISS.BG-ID 1276236260 София

Киров, Димитър (2015) Секуларизмът в светлината на Свещеното Писание. В сб. Религии: култури и политики (доклади от научната конференция Религии и политики на Балканите, организирана от факултета по библиотекознание и информационни технологии, проведена на 16 април 2015 г. в гр. София), Редактор: проф. д.ф.н. Цветана Георгиева, София: Издателство „Ан-Ди“, 2015, 189-201 с. ISBN 978-619-7221-04-6 София

Киров, Димитър (2014) Библейското богословие в светлината на съвременната научна дискусия (Раждането и развитието на дисциплината Библейско богословие). Сборник в често на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров. Ред. колегия: проф. д-р на изк. Елена Попова, доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Светлозар Влайков, доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. архимандрит д-р Авксентий (Делипапазов), доц. д-р Свилен Тутеков, доц. Миглена Прашкова, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2014, с. 9-21, ISBN 978-954-524-982-2 COBISS.BG-ID 1274111972 Велико Търново

Киров, Димитър (2014) Между вярата и разума. Първи въпроси. Първо издание София: Фондация „Покров Богородичен“, 2014, 104 с. ISBN 978-954-9272-35-8. София

Киров, Димитър (2014) Църковната криза като криза на обществото. Сп. „Свет“, 2014, кн. 1, с. 4-12, ISSN 1313-9320 София

Киров, Димитър (2013) За вярата и неверието в съществуването на Бога. Сп. „Свет“, кн. 4, 2013, с. 4-15, ISSN 1313 - 9320 София

Киров, Димитър (2013) Историята и Откровението в библеистиката (В светлината на съвременната дискусия). В сб. (доклади от научна конференция с международно участие по случай двадесетата годишнина от основаването на Православния богословски факултет към ВТУ „Св. Кирил и Методий“, състояла се на 17-18 октомври, 2011 г. в гр. Велико Търново), Теология и социум. Редакционна колегия: Доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р архимандрит Авксентий/Делипапазов, доц. д-р Мариян Б. Стоядинов, Доц. д-р Светлозар М. Влайков, доц. д-р Свилен М. Тутеков, доц. Миглена Л. Прашкова. София: Фондация „Покров Богородичен“, 2013, 13-49 с. ISBN 978-954-9272-16-7. COBISS.BG-ID 1258134244 София

Киров, Димитър (2013) Историята като Откровение и съвременната библеистика. В сб. Вяра и знание. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност Теология в Шуменския университет (доклади от едноименна конференция, състояла се на 21 май 2011 г., гр. Шумен), Редакционна колегия: проф. дтн Димитър Киров (отговорен редактор), проф. д-р Веселин Панайотов, гл. ас. д-р Десислава Иванова, гл. ас. Илонка Стоянова. Шумен: „Фабер“, 2013, 33-48 с. ISBN 978-954-400-865-9. COBISS.BG-ID 1257535716 Шумен

Киров, Димитър (2011) Orthodox and Wesleyan Spirituality. Lectures, Republic of Korea. In Korean language. 2011, pp. 190. Republic of Korea

Киров, Димитър (2011) Библейското богословие в светлината на съвременната научна дискусия. Сп. Слово и образ, 2011, кн. 3, 3-18 с. Print ISSN 1313-8022. COBISS.BG-ID 1245102820 Велико Търново

Киров, Димитър (2011) Единството на вярата – средство за лечение на деградиралото общество. Сб. Нравствената деградация. Патриотични семинари, (доклади от научния семинар Нравствената деградация, проведен в гр. Русе на 11 юни 2011 г.), Съставител и научен редактор проф. д-р Петър Иванов, Русе, ИК Ахат, 2011, 179-194 с. ISBN 978-954-9664-41-6. COBISS.BG-ID 1238374372 Русе

Киров, Димитър (2011) Православният етос в глобалния свят. В сб.: Библия-Култура-Диалог (текст от участие в научноизследователския проект „Библията – база за диалог в културния живот и конфесионалните взаимоотношения в България като член на Европейския съюз“. Проектът е премиран в Национален конкурс „Идеи“ при Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Документална справка: Договор вх. № Д002 – 2/21.01.09 на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, № ID 01.136. Рецензент на проекта е проф. дин Георги Бакалов, научно-технически сътрудник д-р Ивайло Найденов), Съставителство и научна редакция: проф. д-р Славчо Вълчанов, проф. д-р Антоний Хубанчев. София: Издателство институт „Библия-култура-диалог“, 2011, т. 4, 158-176 с. ISBN 978-954-92528-4-2.COBISS.BG-ID 1235656932. Публикацията е преработен вариант на доклад изнесен на VI-та международна научна конференция на Руската православна църква на тема „Живот в Христос: християнска нравственост, аскетическото предание на Църквата и предизвикателствата на съвременната епоха“, проведена в Даниловския манастир от 15 до 18 ноември 2010 г. в Москва. Оригиналната публикация Православный этос в глобальном мире може да се открие: http://www.bogoslov.ru/text/1243088.html София

Киров, Димитър (2010) Biblical Values as Obligations and the Contemporary Life Style [In coll. Invasion of Non Values in a Multimedia World. Held in Facultatea de Teologie Ortodoxa Universitatii ,,l Decembrie l9l8,, Alba Iulia (6-8 mai 2010)], Redactor: Liviu Stanciu, Alba Julia, 2010, pp. 109-121. ISBN 978-606-509-122-1 Alba-Julia, Rumania

Киров, Димитър (2010) Докладът Православный этос в глобальном мире е изнесен на VI-та международна научна конференция на Руската православна църква на тема „Живот в Христос: християнска нравственост, аскетическото предание на Църквата и предизвикателствата на съвременната епоха“, проведена в Даниловския манастир от 15 до 18 ноември 2010 г. в Москва. Може да се открие на: http://www.bogoslov.ru/text/1243088.html

Киров, Димитър (2010) Еклезиологични основи на православното библейско тълкуване. В сб.: Православие и постмодернизъм (доклади от конференция с международно участие Църквата и обществените очаквания (в мултикултурния свят), организирана от Православния богословски факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Великотърновска света митрополия и Фондация „Покров Богородичен”, Ноември 05-10, 2006 г., Велико Търново), Редакционна колегия: проф. дин Казимир Попконстантинов, проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров, архим. доц. д-р Авксентий, доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. Миглена Прашкова, гл. асист. д-р Мариян Стоядинов, гл. асист. д-р Росен Русанов, гл. асист. д-р Свилен Тутеков), София: „Омофор“, 2010,151-168 с. ISBN 978-954-9700-90-9. COBISS.BG-ID 1232439780 София

Киров, Димитър (2010) Проблеми и възможности за юдео-християнски диалог. В сб.: Библия-Култура-Диалог (текст от участие в научноизследователския проект „Библията – база за диалог в културния живот и конфесионалните взаимоотношения в България като член на Европейския съюз“. Проектът е премиран в Национален конкурс „Идеи“ при Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Документална справка: Договор вх. № Д002 – 2/21.01.09 на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, № ID 01.136. Рецензент на проекта е проф. дин Георги Бакалов, научно-технически сътрудник д-р Ивайло Найденов), Съставителство и научна редакция: проф. д-р Славчо Вълчанов, проф. д-р Антоний Хубанчев, проф. дфн Цветан Теофанов, София: Издателство институт „Библия-култура-диалог“, 2010, 139-171 с. ISBN 978-954-92528-2-8. COBISS.BG-ID 1235656932 София

Киров, Димитър (2009) Catholicity (Sobornost) versus Secularization and Globalization. In coll.: Postmodernity – Friend or Foe? (Conference held in Timisoara, Romania from 4 to 8 June 2008 reflecting on the theme: Communicating the Gospel to postmodern people. Theological and practical reflections), Ed. by Neagoe, Alexandru and Zorgdrager, Heleen. Academic referees: prof. dr. Hyme Stoffels, The Free University, Amsterdam, Holland and prof. dr. Stefan Dobler, The University “Lucian Blaga”, Sibiu, Romania. Kerk in Aktie –Utrecht, Mirton – Timisoara, 2009, pp. 231-247. ISBN 978-973-52-0692-5. Utrecht-Timisoara

Киров, Димитър (2009) Слово и образ, сп. Слово и образ, В. Търново, 1/2009, с. 3-7 ISSN 1313-8022, COBISS.BG-ID 1125114084 Велико Търново

Киров, Димитър (2009) Словото Божие като Откровение. В сб.: Трансцендентални езици на метафизиката (Сборникът обобщава резултатите от проведената през май 2009 г. научна конференция със същото заглавие и е включен в изследователски проект при катедра „Философия“ и Центъра за немски идеализъм към Философския факултет на ЮЗУ), Съставители: проф. дфн Валентин Канавров и доц. д-р Георги Донев; Рецензенти: проф. д-р Христо Тодоров, доц. д-р Николай Обрешков, доц. д-р Димитър Денков), Благоевград: без посочено издателство, 2009, 428-447 с. ISBN 978-954-5. COBISS.BG-ID 1234757604 Благоевград

Киров, Димитър (2007) The Unity of Revelation and the Unity of Tradition. Paper presented at the Fourth Consultation on Orthodox and Wesleyan spirituality convened at St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, Crestwood, New York, January 8-13, 2006. – In the coll.: Orthodox and Wesleyan Ecclesiology. Ed. by ST Kimbrough, Jr. Crestwood, New York 10707, 2007, St. Vladimir’s Seminary Press, pp. 105-117. ISBN 978-0-88141-268-0. Crestwood, New York, 10707

Киров, Димитър (2007) Библейският превод в светлината на Откровението. (Доклад, изнесен на научна конференция по библеистика на 1 ноември 2007 г. в СУ „Св. Климент Охридски“) В: Библията в България (Научни конференции 2007. Сборник доклади), Българско библейско дружество. Фондация „Библейска лига“, б. м., 2007, 29-41 с. ISBN 978-954-8968-43-0. без място

Киров, Димитър (2007) Неканоничните библейски книги и Откровението. (Доклад, изнесен на научна конференция по библеистика на 18 декември 2007 г. във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“) В: Библията в България (Научни конференции 2007. Сборник доклади), Българско библейско дружество. Фондация „Библейска лига“, б. м., 2007, 103-110 с. ISBN 978-954-8968-43-0. без място

Киров, Димитър (2007) Православната култура в Европа (В светлината на библейската екзегеза на св. Евтимий, Патриарх Търновски). В сб.: Св. Евтимий, Патриарх Търновски и неговата духовна мисия в Европа. Търновска книжовна школа, Велико Търново, 2007, т. 8, 751-762 с. ISBN 954-524-339-2 (8). Велико Търново

Киров, Димитър (2006) Geschreven Traditie. De H. Schrift in de Orthodoxe Kerk. Pokrof. № 4, Amsterdam, 2006, p. 16-18. Амстердам

Киров, Димитър (2006) Глобализацията и Православната църква в светлината на Божието Откровение, сп. Мирна, София, 2006, кн. 27, с. 8-19. ISSN 1310-9065. COBISS.BG-ID 1120547044 София

Киров, Димитър (2006) Православното богословие на кирилица в обединена Европа (Църковно-исторически и културно-политически измерения). Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Ред. колегия: доц. д-р Мария Спасова, доц. д-р Кирил Кабакчиев, доц. д-р Мария Мъжлекова, гл. ас. Пенка Ковачева, гл. ас. Камен Димитров. Отговорен редактор: проф. д-р Ангел Давидов, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2006, с. 565-577. ISBN 10: 954-524-546-8; ISBN 13: 978-954-524-546-6. гр. Велико Търново

Киров, Димитър (2006) Религиозното образование: един сериозен въпрос за решаване, сп. Мирна, София, 2006, кн. 26, с. 105-118. ISSN 1310-9065. COBISS.BG-ID 1120547044 София

Киров, Димитър (2006) Стремежът към християнско единство днес (В светлината на глобализацията). В сб.: Православието и светът днес – Шести конгрес на висшите православни богословски школи, София, 5-10 октомври 2004. Ред. колегия: проф. д-р Тотю Коев, доц. д-р Александър Омарчевски, гл. ас. д-р Павел Павлов, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Издателство „Омофор“, 2006, 319-334 с., Еngl. transl. pp. 335-349. Университетско издателство «Св. Климент Охридски» ISBN – 10: 954-07-2337-X ISBN – 13: 978-954-07-2337-2 Издателство „Омофор“ ISBN – 10: 954-9700-53-4 ISBN – 13: 978-954-9700-53-4 COBISS.BG-ID 1242664164 София

Киров, Димитър (2005) The Mysticism of Light in the Scriptures and in the Orthodox Worship Tradition. Paper presented at the Second Consultation on Orthodox and Wesleyan spirituality held at Trinity College, June 16-20, 2000 in Bristol, UK – In the coll.: Orthodox and Wesleyan Scriptural Understanding and Practice. Ed. by ST Kimbrough, Jr. Crestwood, New York 10707, St. Vladimir’s Seminary Press, 2005, pp. 89-106. ISBN 0-88141-301-1; ISBN 978-088141-301-4. Crestwood, New York

Киров, Димитър (2005) Житейският път на проф. д-р Тотю Пенчев Коев. В сб. Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев. Ред. колегия: проф. дин Казимир Попконстантинов, проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров, доц. д-р Димитър Попмаринов, гл. асист. д-р Мариян Стоядинов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2005, с. 9-11. ISBN 954-524-469-0 COBISS.BG-ID 1044793060. Велико Търново

Киров, Димитър (2005) Обетованата земя в библейско-исторически и археологически контекст. (В сб.: Културните текстове на миналото – носители символи и идеи. Книга I. Текстове на историята, история на текстовете. Материали от Юбилейната международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 октомври 2003). Редакционна колегия: акад. проф. д-р Dr. h. c. Васил Гюзелев (отговорен редактор), проф. д-р Dr. h. c. Хайнц Миклас, проф. д-р Dr. h. c. Петер Шрайнер, Ст. н. с. д-р Божидар Димитров, д-р Росина Костова (съставител). София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2005, 76-92 с. ISBN 954-07-2144-X. COBISS.BG-ID 1045965028. София

Киров, Димитър (2005) Професор протопрезвитер Николай Шиваров. (В сб.: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров, 23-24 ноември 2001), Ред. и съставител доц. д-р Димитър Попмаринов, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 11-16 с. ISBN 954-524-491-7. COBISS.BG-ID 1044793060 Велико Търново

Киров, Димитър (2005) Свещеното Писание като авторитет на вярата (конфесионални подходи). (В сб.: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров, 23-24 ноември 2001). Ред. и съставител доц. д-р Димитър Попмаринов, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 17-32, с. ISBN 954-524-491-7. COBISS.BG-ID 1044793060 Велико Търново

Киров, Димитър (2005) Старозаветното Свещено Писание – основен извор и авторитет за догматическото учение на Църквата. В сб. Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев. Ред. колегия: проф. дин Казимир Попконстантинов, проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров, доц. д-р Димитър Попмаринов, гл. асист. д-р Мариян Стоядинов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2005, с. 9-11. ISBN 954-524-469-0 COBISS.BG-ID 1044793060. Велико Търново

Киров, Димитър (2004) Godlessness According to 2 Timothy 3:1-9 and Ps. 13 (14). Some Biblical and Theological Attitudes in the Light of the Situation in a Postcommunist Society. ΛΕΥΚΑΔΑ 25-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003. ΡΑΦΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ „ΜΕΛΙΣΣΑ“, 2004, pp. 225-237. Солун

Киров, Димитър (2004) Единството на Откровението в светлината на исихазма. В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов, Материали от Международна научна конференция Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Ред. колегия: проф. дфн Димитър Кенанов – отговорен редактор, проф. дфн. Иван Харалампиев, чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев, проф. дфн Станьо Георгиев, проф. дин Йордан Андреев, доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова, доц. д-р Мария Мъжлекова, Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2004, 505-526 с. ISBN 954-524-410-0. Велико Търново

Киров, Димитър (2004) Съвременни богословски проблеми. Второ допълнено издание. Рецензент проф. д-р Тотю Коев (Добавена е студията: Библия, Църква и посткомунизъм, с. 133-163), София: Фондация «Покров Богородичен», 2004, ISBN 954-9700-34-8, 265 с.; първо издание, В. Търново: изд. Фабер, 2001, 187 с. ISBN 954-775-084-4. COBISS.BG-ID 1043364068 София

Киров, Димитър (2003) Kirov, Dimitar Pop-Marinov, Ph.D., Senior Assistant Professor and Vice Dean, Faculty of Theology, University of Ternovo, Ternovo, Bulgaria. Article: Orthodox Church of Bulgaria. The New Catholic Encyclopedia in association with: The Catholic University of America, Washington, D.C. Second edition. 2003. Editorial: Erin Bealmear, Jim Craddock, Stephen Cusack, Miranda Ferrara, Kristin Hart, Melissa Hill, Margaret Mazurkiewicz, Carol Schwartz, Christine Tomassini, Michael J. Tyrkus. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. Includes bibliographical references and indexes. ISBN 0-7876-4004-2. 1. Catholic Church—Encyclopedias. I. Catholic University of America. BX841. N44 2002. 282’ .03—dc21. 2002000924 Printed in the United States of America. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ISBN: 0-7876-4004-2 (set) Washington

Киров, Димитър (2003) Пустинята – реалност и символика /библейско-богословско осветление/. Международна научна конференция: Религия, образование и общество за един мирен свят. October 31-November 1-2, 2003 г. Kardzhali. Ред. колегия: Протопрезвитер д-р Николай Шиваров, проф. д-р Иван Недев, проф. д-р Т. Коев, Изд. „ДЪГА-ВК“, Кърджали, 2003, с. 151-161. ISBN 954-9634-20-5. Кърджали

Киров, Димитър (2002) The Way of Holiness. Paper presented at the first Consultation on Orthodox and Wesleyan Spirituality held at St Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, January 1999, New York – In the coll.: Orthodox and Wesleyan Spirituality. Ed. by ST Kimbrough, Jr. Crestwood, New York 10707, St. Vladimir’s Seminary Press, 2002, pp. 117-126. ISBN 0-88141-235-X. Crestwood, New York

Киров, Димитър (2002) Месиански и апокалиптически идеи в българската апокрифна литература. (В сб.: Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. Седми международен симпозиум, Велико Търново, 8-10 октомври 1999 г.), В. Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2002, т. 7, 685-698 с. ISBN 954-524-339-2 (T 7). Велико Търново

Киров, Димитър (2001) Гражданско общество и религиозно образование в България. В сб.: Религиозно образование и гражданско общество. В. Търново, Faber, 2001, с. 81-90. ISBN 954-775-036-4. Велико Търново

Киров, Димитър (2001) Кратко Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет. Рецензент: доц. д-р Димитър Кенанов, В. Търново: изд. „Фабер“, 2001, 260 c. ISBN 954-775-066-6, COBISS.BG-ID 1038572004 гр. Велико Търново

Киров, Димитър (2001) Съвременни богословски проблеми.Редактор проф. д-р Тотю Коев, Велико Търново: изд. Фабер, 2001, ISBN 954-775-084-4.COBISS.BG-ID 1038574308 Велико Търново

Киров, Димитър (1999) Библейски постановки за светостта в православното богословие. Сп. "Богословска мисъл", кн. 3-4. София, 1999, с. 77-92. ISSN 1310-7909, COBISS.BG-ID 1155946468. София

Киров, Димитър (1999) Синът човешки. Образът в книга Даниил и междузаветната неканонична литература. София: Фондация „Покров Богородичен“, 1999, 151 c. ISBN 954-9700-06-2 гр. София

Киров, Димитър (1997) Културният секуларизъм. Сп. "Философия", София, 1997, кн. 1, с. 3-10. ISSN 0861 - 6302 София

Киров, Димитър (1997) Феноменът Ванга. Сп. “Мирна”, кн. 3, 1997. ISSN 1310 - 9065; COBISS.BG-ID 1120547044 София

Киров, Димитър (1996) Православието - елемент на националната сигурност. В сб.: Религия, образование, национални приоритети, В. Търново, 1996, с. 3-21. ISSN 0861-6302. В. Търново

Киров, Димитър (1996) Пророческо видение в Стария Завет и исихастката традиция, ДК, кн. 1, 1996, с. 2-14. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1994) Богословската школа на схиархимандрит Паисий Величковски и съвременното Православие. В сб.: Паисий Величковски и неговата книжовна школа. Ред. колегия: проф. к.б. Тотю Коев, проф. д-р Георги Данчев, доц. к.ф.н. Димитър Кенанов, В. Търново, 1994. С. 92-105. ISBN 954-524-080-6; COBISS.BG-ID 1027508452 Велико Търново

Киров, Димитър (1994) Да има или да няма религиозно образование в нашата страна. Сп. "Духовна култура" /ДК/, София, кн. 7, 1994. С. 23-27.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1994) Книга Иисус Навин. Годишник на Православния богословски факултет 1991/1992, т.1. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 114-158 c. 1994, ISSN 0204-6369 гр. Велико Търново

Киров, Димитър (1994) Православието като елемент на националната сигурност, ДК, 1994, С., кн. 10. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1994) Религиите (кратък речник, в съавторство), София: фондация „Минерва“, 1994, /568 статии/, 87-255 c. ISBN 954-8318-06-7 COBISS.BG-ID 1028022500 София

Киров, Димитър (1993) Практическата библейска мъдрост, ДК, кн. 11, 1993, с. 1-12.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1993) Религиозно-богословското значение на книжовната реформа на св. Евтимий, патриарх Търновски. В. Търново, 1993 /сборник/, с. 219-231. Велико Търново

Киров, Димитър (1992) Orthodoxie und Demokratie. Glaube in der 2 Welt. 20 Jahrgang № 2. 1992. Швейцария

Киров, Димитър (1991) Neue orthodoxe vereinigung in Bulgarien. Glaube in der 2 Welt. 19 Jahrgang № 5. 1991. Швейцария

Киров, Димитър (1990) Die Situation der orthodoxen Kirche in Bulgarien. Glaube in der 2 Welt. 18 Jahrgang № 9 Швейцария

Киров, Димитър (1990) Кой е нашият ближен? ЦВ, бр. 19, 1990.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1990) Мъченик на новото време. ЦВ, бр. 37, 1990ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1990) Православно самосъзнание и свобода. ЦВ, бр. 23, 1990. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1990) Църквите в променяща се Източна Европа. ЦВ, бр. 24, 1990. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1989) Живот в общение, ЦВ, бр. 3, 1989. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1989) Жизненият и творчески път на отец Павел Флоренски. ЦВ, бр. 16, 1989, ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1989) Св. Василий Велики. Вредата от пиянството. ЦВ, бр. 2, 1989. София

Киров, Димитър (1988) Благословена си ти между жените. ЦВ, бр. 9, 1988. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1988) Международен семинар на младежи-християни в гр. София. ЦВ, бр. 23, 1988. София

Киров, Димитър (1988) Проф. прот. д-р Думитру Стънилоае, Богословие и Църква, ЦВ, бр. 14, 1988. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1988) Стремеж към съвършенство и опазване на Божието творение (В светлината на учението на св. Йоан Богослов за християнската любов), ЦВ, бр. 28, 1988. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (0) Православната младеж на Балканите. ЦВ, бр. 42-43, 1993.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Кънчева, Стефка (2021) Старозаветните четива за Сретение Господне: херменевтичен ключ за екзегезата на Стария Завет в Православната църква Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация (ISSN: 2367-8038), Том 7, Брой 2, 2021, с. 51-60.

Кънчева, Стефка (2018) „Дърво Иесеево“ – от елинските философи до Спасителя (екзегеза на композицията въз основа на образеца в храма „Рождество Христово“ в Арбанаси) Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.151-198, COBISS.BG-ID - 1288949476

Кънчева, Стефка (2018) A Model of Content Structure for a Serious Educational Game Related to the Military and Historical Heritage Presented through the “Mission Opalchenets” Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Volume 8, 2018, pp. 151-158, Sofia : Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences, 2018 ISSN: 1314-4006 (Print), eISSN: 2535-0366 (Online), pp. 151-158.

Кънчева, Стефка (2018) Паметта за Изхода и Пс. 77 Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.111-132. COBISS.BG-ID - 1288949476

Кънчева, Стефка (2018) Пророчеството на Даниил за Стария по дни и изображението Ветхий денми Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.199-230, COBISS.BG-ID - 1288949476

Кънчева, Стефка (2018) Св. Богородица – „нова скиния“ и „жив храм“ (Старият Завет във вечернята за Въведение Богородично) Свещеното Писание. Херменевтика-Богосужение-Диалог. С., 2018, ISBN: 978-954-2972-62-4, с.133-150 COBISS.BG-ID - 1288949476

Кънчева, Стефка (2017) Virtual Museum of Russian Bells in Bulgaria Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage (International Conference, Burgas, 7–9 September 2017). Proceedings. ed. Radoslav Pavlov, Peter Stanchev, pp. 215–222. ISSN 1314–4006.

Кънчева, Стефка (2016) „Давид пророчества за възкресението" – от псалмодия до миниатюрата”. Свещеното Писание в църковното предание (сборник доклади от научна конференция, проведена от 8 до 11 октомври 2014 г., катедра Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет, ВТУ «Св. св. Кирил и Методий»).С., 2016, с.171-185. ISBN - 978-954-2972-50-1, COBISS.BG-ID - 1286734052

Кънчева, Стефка (2016) Старият Завет в последованието на вечернята за Рождество Христово. Два стълба на храма (сборник с материали, посветени на 80-годишнината на протопрезвитер проф. д-р Николай Шиваров и 70-годишнината на проф. д-р Славчо Вълчанов). С., 2016, с. 111-127. ISBN 978-954-92168-8-2.

Кънчева, Стефка (2015) Междидисциплинарные иследования и паспортизация болгарских колоколов. Сборник трудов 3-й Meждународной научно-практической конференции "Православный звон: прошлое, настоящее, будущее", Московский колокольный центр. М., 2015,с. 173-188,ISBN 978-5-903600-19-9.

Кънчева, Стефка (2015) От разрушението към съзиданието (Представяне на нетрадиционната мобилна изложба „Разрушение и съзидание“ – първи етап от цифровизацията на творчеството на Колю Фичето). Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. В.Търново, 2015, с. 100–113, ISSN 2367-8038

Кънчева, Стефка (2014) Хиазмът и хиастичните структури в Свещеното Писание на Стария Завет и екзегезата на текста. Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров. В.Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с.29-37, ISBN 978-954-524-982-2. COBISS.BG-ID - 1274111972

Кънчева, Стефка (2013) Майсторът и времето: една нетрадиционна мобилна изложба, посветена на 150 години от построяването на църквата "Св. Спас" и 100 години от разрушителното земетресение във Велико Търново - като част от проекта за цифровизация на творчеството на Майстор Колю Фичето. Иновации и култура - регионални решения и перспективи, В.Търново 2013, с.9-36, ISBN: 978-954-8986-36-6. COBISS.BG-ID - 1260903396

Кънчева, Стефка (2013) Семантично представяне на знания и защита на данни в областта на културно-историческото наследство Библиотеки, четене, комуникации. ISSN 1313-8138. - 2012 (2013), с. 390-394, COBISS.BG-ID - 1265656292

Кънчева, Стефка (2012) Research on Linguistic Approaches, Used for Semantic Explanation of Bell’s Knowledge Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage (International Conference, V.Tarnovo, 18–21 September 2012). Proceedings. ed. Radoslav Pavlov, Peter Stanchev, pp. 155–161. ISSN 1314–4006.

Кънчева, Стефка (2012) Библеистика – Стар Завет: библиографски указател. В. Търново, 2012. ISBN 978-954-400-701-0. (състав.)

Кънчева, Стефка (2012) За кого говори пророкът? (екзегеза на Ис. 52:13–53:12), Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2012. ISBN 978-954-524-869-6. COBISS.BG-ID - 1248842724

Кънчева, Стефка (2011) “Сиромаси ще има винаги в земята ти...” (Грижата за бедните – библейски аспекти и дейността на св. Василий Велики). Свидетелства на традицията (Сборник материали от научноизследователски проекти на ПБФ). Велико Търново, 2011, с. 292–304. ISBN 978-954-524-801-6. COBISS.BG-ID - 1240277220

Кънчева, Стефка (2011) В слово и образ за храма „Успение Богородично” във Велико Търново (Рецензия на Велкова-Гайдаржиева, А., Е. Попова. Храмът „Успение Богородично” Велико Търново. В. Търново, 2010). Слово и образ, 3/2011, с. 81–82. ISSN 1313-8022. COBISS.BG-ID - 1245115108

Кънчева, Стефка (2011) Отношението към бежанците – библейски аспекти и дейността на Православната църква. Изворът на живота: сборник с доклади от семинари на Библейски колегиум, проведени в гр. Несебър, декември 2009 и 2010 г., С., 2011, с. 137–153. ISBN 978-954-400-617-4. COBISS.BG-ID - 1247866340

Кънчева, Стефка (2011) Старозаветните четива в царските часове и вечернята за Богоявление – антология „вода”. Изворът на живота: сборник с доклади от семинари на Библейски колегиум, проведени в гр. Несебър, декември 2009 и 2010 г., С., 2011, с. 287–299. ISBN 978-954-400-617-4. COBISS.BG-ID - 1247866340

Кънчева, Стефка (2011) Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13–53:12) в творенията на св. Йоан Златоуст. Свидетелства на традицията (Сборник материали от научноизследователски проекти на ПБФ). Велико Търново, 2011, с. 55–64. ISBN 978-954-524-801-6.

Кънчева, Стефка (2010) „Незаменимо помагало в библиотеката на всеки мислещ християнин...” (Рецензия на Нов библейски речник. С., 2007). Слово и образ, 2/2010. ISSN 1313–8022. COBISS.BG-ID - 1236391140

Кънчева, Стефка (2010) Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13–53:12) и православното богослужение. Слово и образ, 2/2010, с. 29–32. ISSN 1313–8022. COBISS.BG-ID - 1236365284

Кънчева, Стефка (2009) Остров Елефантина. Елефантинските папируси. Духовна култура, кн. 2/2009, с. 85–93. ISSN 0324-1173, COBISS.BG-ID - 1183674084

Кънчева, Стефка (2009) Резултати от различната методология на екзегеза спрямо Ис. 52:13–53:12. Богословска мисъл 1/2009 (Традиция и съвременност в библеистиката), с. 37–59. ISSN 1310–7909. COBISS.BG-ID - 1251596004

Кънчева, Стефка (2009) Страдащият Раб Господен (Ис. 52:13–53:12) – колектив или отделна личност? Духовна култура, кн. 3/2009, с. 23–30. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID - 1183694820

Кънчева, Стефка (2009) Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13 - 53:12) - пророческо прозрение за Христа : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.01.17 - Теология (Стар Завет), COBISS.BG-ID - 1248663780

Кънчева, Стефка (2007) "Другар на Библията..." (кратък обзор на библейските речници и помагала на български език). Библията в България (сборник доклади), 2007, с. 132–137. ISBN 978-954-8968-43-0.

Марков, Смилен (2020) Диалогът на Едит Щайн с Дионисиевия корпус Християнство и култура (2020) 157, 66-79

Марков, Смилен (2019) Ролята на логиката във философската методология на Йоан Дамаскин и Теодор Абу Кура Sine Arte Scientia Nihil Est – сборник в чест на професор Олег Георгиев, Георги Каприев (ред.), София (2019), 252-266, ISBN 9789540745787.

Марков, Смилен (2019) Символизъм и логика в Коментара върху книга Откровение на Арета Теологикон, т. 6 (2019), 141-167 (ISSN: 2367-7856) COBISS.BG-ID 978-954-9904-49-9

Марков, Смилен (2018) The Byzantine Concept of Historical Time: Origin and Development Christian and Islamic Philosophies of Time, Mitralexis, S./Podbielski, M. (eds.), Delaware/Malaga (2018) 27-46. ISBN 978-1-62273-296-8.

Марков, Смилен (2018) Схващането за оглавлението и богословските критерии за диалога с неправославните Християнство и култура 132 (2018), 95-103. ISSN 1311 – 9761, COBISS.BG-ID - 1121501412.

Марков, Смилен (2018) Чарлз Малик, човешките права и небесната антропология Християнство и култура 137 (2018), 38-47. ISSN 1311 – 9761, COBISS.BG-ID - 1121501412.

Марков, Смилен (2017) Maximus’ Concept of Human Will through the Interpretation of Photius and Damascene Studia Patristica, vol. 20, 2017, 215-232. ISBS 978-90-429-3590-7.

Марков, Смилен (2017) Maximus’ Concept of Human Will through the Interpretation of Photius and Damascene Studia Patristica, vol. 20, 2017, 215-232, ISBS 978-90-429-3590-7.

Марков, Смилен (2017) The System of Relations as a Pattern of Historicity in the Metaphysics of St. Maximus the Confessor Maximus the Confessor as a European Philosopher, Mitralexis, S./ Steris, G./ Podbielski, M./ Lalla, S. (eds.), Eugene (2017), 55-64. ISBN 978-1498295581.

Марков, Смилен (2017) Wisdom as an Epistemological and Anthropological Concept in Byzantine Philosophy: Paradigms from Dionysius the Areopagite, Maximus the Confessor, and Photius the Great Analogia, 2 (1), 2017, 111-123. ISSN 2529-0967.

Марков, Смилен (2017) Мъдростта като епистемологичен и антропологичен концепт от Ориген до Фотий Архив за средновековна философия и култура 23 (2017), 62-80. ISBN 978-619-01-0079-9.

Марков, Смилен (2017) Персоналното време: феноменологическият подход в етиката и византийското схващане за времето Philosophia 16 (2017), https://philosophia-bg.com/archive/philosophia-16-2017/. ISSN 1314-5606.

Марков, Смилен (2016) Богословската програма на Критския събор. Бележки върху Светия и Велик Събор на Православната църква Християнство и култура 113 (2016) 15-23. ISSN 1311 – 9761, COBISS.BG-ID - 1121501412.

Марков, Смилен (2016) Византийското схващане за историчност на времето – историко-философски предпоставки Christianitas, historia, metaphysica. Изследвания в чест на Калин Янакиев, Communitas 2016, 113-133. ISBN 9789549992984.

Марков, Смилен (2016) Историчност на персоналното битие – задочен диалог между Мартин Хайдегер с св. Йоан Дамаскин Архив за средновековна философия и култура XXII (2016), 53-61. ISBN 978-619-152-8.

Марков, Смилен (2016) Светият и Велик Събор в Крит. Съмнения и Откровения Християнство и култура 112 (2016), 5-14. ISSN 1311 – 9761, COBISS.BG-ID - 1121501412.

Марков, Смилен (2016) Спасение от света или спасение на света Християнство и култура, 110 (2016), 77-86. ISSN 1311 – 9761, COBISS.BG-ID - 1121501412.

Марков, Смилен (2015) Degrees of Freedom Archiv für Mittelalterliche Philosophie und Kultur XXI (2015), 17-35. ISBN 978-619-152-622-2.

Марков, Смилен (2015) Diе metaphysische Synthese des Johannes von Damaskus – historische Zusammenhänge und Strukturtransformationen (Метафизичният синтез на Йоан Дамаскин – исторически взаимовръзки и структурни трансформации) Brill - Studien und Texte zur Geschichte des Mittelalters. Leiden-Köln, 2015. ISBN: 9789004298668, ISBN: 9004298665.

Марков, Смилен (2015) Relation as a Marker of Historicity in Byzantine Philosophy (Категорията „отношение” като маркер на историчност във Византийската философия) Knezevic, M. (ed.), The Ways of Byzantine Philosophy, Sebastian Press 2015, 225-239. ISBN 978-1-936773-25-1.

Марков, Смилен (2015) Възгледът на св. Максим Изповедник за човешката воля в интерпретацията на св. Йоан Дамаскин и св. Фотий Цариградски, в: Християнство и култура, 104 (2015), 83-92. Християнство и култура, 104 (2015), 83-92. ISSN 1311 – 9761, COBISS.BG-ID - 1121501412

Марков, Смилен (2014) Gültigkeit und Anerkennung der natürlichen Grenzen Gennadios Scholarios’ Konzept des natürlichen Gesetzes Miscellanea, Hrsg. Andreas Speer, de Gruyter, Berlin-New York, 2014, 437-454. ISBN 978-3-11-035008-1.

Марков, Смилен (2014) The Epistemic Structure as an Animate Statue – Psellos’ Concept of Christian Philosophy Philosophia – E-Journal of philosophy and culture, 6, 2014 г. (http://philosophy-e.com/the-epistemic-structure-as-an-animate-statue-psellos-concept-of-christian-philosophy/. ISSN 1314-5606.

Марков, Смилен (2014) Богопознание и дидактика (схващането за символното богопознание на Теофан Никейски) Теологикон, Годишник на центъра по систематическо богословие при православния богословски факултет на Великотърновския университет, т. III, 2014, 203-226. ISSN 2367-7856, COBISS.BG-ID - 1272267492

Марков, Смилен (2014) Категорията „отношение” като структурен момент на историчност във византийската философия Архив за средновековна философия и култура (20) 2014. ISBN 9786191524433

Марков, Смилен (2013) What does Byzantine Philosophy have in common with Aristotle (the case of Theodore Abū Qurrah) Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски - Скопje” (19), 2013, 71-86

Марков, Смилен (2013) Валидност и признаване на природните граници (Генадий Схоларий и концепцията за природния закон) Теологикон, Годишник на центъра по систематическо богословие при православния богословски факултет на Великотърновския университет, т. II, 2013, 88-106. ISBN 978-619-00-0001-3, COBISS.BG-ID - 1272267492.

Марков, Смилен (2013) Теофан Никейски и приносът на паламитите в дебата за вечността на света Архив за средновековна философия и култура (19). ISBN 9786191522514.

Марков, Смилен (2013) Феофан Никейский и вклад паламитов в дискуссию о вечности мира Труди Київської духовної академиї 19, 2013, 147-62. УДК 27(059), КВ No 2027

Марков, Смилен (2012) Aspetti polemogeni e alternative pacifiche nell´incontro tra due religioni. L´esperienza bizantina F.V. Tommasi (a cura di), "Incontro di civiltà", Rubbettino, Soveria Mannelli 2012, 61-75. ISBN 9788849834673.

Марков, Смилен (2012) The symbol as a meeting point of energies and categories – the symbolical status of the Eucharistic gifts according to Theophanes of Nicaea Philosophia – e-journal of philosophy and culture I (2012) (http://philosophy-e.com/), ISSN 1314-5606.

Марков, Смилен (2012) Thedor Abū Qurra als Schüller des Johannes von Damaskus Miscellanea Medievalia, Hrsg. Andreas Speer, de Gruyter, Berlin-New York, 2012, 111-122. ISBN 9783110272314.

Марков, Смилен (2012) Логико-философски критерии в христологията според трактата Против Севир на Теодор Абу Кура Архив за средновековна философия и култура (18). ISBN 9786191520046.

Марков, Смилен (2012) Пресъществяването на евхаристийните дарове според св. Генадий Схолар Теологикон, годишник на Центъра по систематическо богословие при православния богословски факултет на Великотърновския университет, т. I, 2012, 236-247. ISBN 9789544008482, COBISS.BG-ID - 1272267492.

Марков, Смилен (2012) Преходът като гарант за епистемна всеобщност – концепцията на Волфганг Велш за трансверсалния разум Philosophia – електронно списание за философия и култура II (2012) (http://philosophy-e.com/). ISSN 1314-5606

Марков, Смилен (2012) Рецензия за книгата „Светът на Средновековието – генезис, история, общество (университетски курс лекции)” на проф. дфн Калин Янакиев Philosophia 2/2012, pp. 119-122 (https://philosophia-bg.com/archive/philosophia-22012/rivew-on-the-book-the-medieval-world-genesis-history-society-by-prof-kalin-yanakiev/). ISSN 1314-5606

Марков, Смилен (2012) Срещата на Византия с исляма – конфликтни позиции и нива на взаимно разбиране Християнство и култура (68) . ISSN 1311 – 9761, COBISS.BG-ID - 1121501412.

Николова, Анета (2021) превод: Хрисимов Н. О «миграции» одного вида оружия эпохи раннего средневековья и его развитии в VII в. Stratum plus, 2020, №5, с. 377-400. ISSN: 1857-3533; e-ISSN 1857-3533 [Инд./Реф. в: SCOPUS]

Николова, Анета (2021) Преписки от 1647/1648 г. за пребиваването в Русия на архимандрит Гавриил от гревенския манастир „Преображение Господне” ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Горанчев В. Българите, Русия и Православният Изток през XV - XVII век. Към историята на църковно-политическите връзки. Велико Търново, 2021, 227-256. ISBN 978-619-7602-09-8

Николова, Анета (2020) "Мой университет". Интенсивный курс русского языка для академической мобильности с нулевого уровня Дидактика русского языка и проблемы перевода в иностранной аудитории. Wydawnictwo Universytetu Lodzkiego, Lodz, 2020. - ISBN 978-83-8220-167-3; e-ISBN 978-83-8220-168-0; ORCID 0000-0003-2218-6793

Николова, Анета (2020) Николова А. КОЦЕЛЬ, КНЯЗЬ «ЛѢШКИЙ» В УСПЕНИЯХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ (К вопросу о времени и месте создания текстов). - ВЛАДЕТЕЛ, ДЪРЖАВА И ЦЪРКВА НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО. Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Велико Търново, 2020, с. 62-73. ISBN 978-619-00-1105-7 Велико Търново, изд. "Фабер"

Николова, Анета (2019) "Изложение вкратце о православной вере Иоана Философа" в сборници от XIV - XVIII в. Търновска книжовна школа. Т. 11. Пространства на паметта. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2019 - ISBN 978-619-208-181-2

Николова, Анета (2018) СВЕТИ БОРИС, НО КОЙ? (Отново за изображението към Учителното евангелие на Костантин Преславски в Синод.262 и датировката на ръкописа) Преславска книжовна школа, Т. 18. Шумен, 2018, с. 342 - 354. ISSN 2603-4522 (Print); ISSN 2603-4530 (Online)

Николова, Анета (2017) БОРИШЬ ДЕНЬ. За времето и мястото на въвеждане на такава памет в църковния календар Симеонова България в историята на Европейския Югоизток. 1100 години от битката при Ахелой 917 - 2017. В. Търново: Faber, 2018, с. 145-163. ISBN 978-619-00-0832-3; COBISS.BG-ID 1287568868

Николова, Анета (2017) Древний Новгород и распространение одноеровых кириллических систем в Древней Руси сп. Епохи ХХІІІ (2015), Кн. 1, с. 117-121. ISSN 1310-2141(print) 2534-8418 (online) COBISS.BG-ID 1120927204 [Индекс.: ERICH PLUS]

Николова, Анета (2017) Славянската православна цивилизация. [Ч.] 4, Великата църква на Царевград Търнов (1185-1626) / Анчо Калоянов; отг. ред. Иван Харалампиев [резюме на руски език] COBISS.BG-ID 1281001700 Велико Търново, ISBN 978-619-00-0609-1 (подв.) COBISS.BG-ID 1281001700

Николова, Анета (2016) Охридските традиции и календарът на Царевград Търнов (върху материал от староруски църковни памети) Великите Асеневци. [Сб.]Велико Търново, 2016, с. 256-365. ISBN 978-619-168-175-4 (подв.) COBISS.BG-ID 1285201636

Николова, Анета (2015) Начало почитания святых „царей рушких Борыса и Хльба" на болгарской земле. Россия – Болгария. Образы единства. Русия – България. Символи на духовното единство. Подворье Патриарха Московского и всея Руси: София, 2015, с. 88–101. eLIBRARY ID: 24340474

Николова, Анета (2015) О литургической модели убиения в ранней славянской агиографии (на материале борисоглебских, вацлавских и дуклянских текстов). Актуальные проблемы православной теологии (международный сборник научных трудов), вып. 3, Твер 2015, 130-137. ISBN 978-5-7609-1081-3.

Николова, Анета (2014) К вопросу о модели создания первых текстов и агиотипа страстотерпцев на Руси (долетописная история текста) - доклад от конференция в МГУ РОССИЯ XXI. 2014, 6. С. 97 – 98. ISSN печатной версии 0869-8503

Николова, Анета (2014) Одноеревая школа в Древнем Новгороде. Письменное наследие Письменное наследие и информационные технологии. El’Manuscript-2014. IСофия-Ижевск, 2014, с. 293-296.- ISBN 978-954-9787-25-2. COBISS.BG-ID 1267115748

Николова, Анета (2013) Формиране на комуникативна компетенция на чужд език за академично общуване на елементарно и базово ниво (модели и опит) Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. Велико Търново, 2013, с. 140 - 157. ISBN 978-954-2968-77-1. COBISS.BG-ID 1267736292

Николова, Анета (2012) Теория литературы и изучение древнерусских текстов: о необходимости создания "новой" теории средневековой литературы. Православный ученый в современном мире. Воронеж, 2012,

Николова, Анета (2008) Литургически концепти в старата руска литература до Стоглава / Анета Николова Петрова ; Науч. ръководител Лила Николова Мончева ; [Рец. Надежда Драгова, Мария Йовчева] . COBISS.BG-ID 1230954212

Николова, Анета (2007) „Синонимизация” литургических концептов в древнерусской литературе (на примере некоторых ранних агиографических и гимнографических текстов). Мир русского слова и русское слово в мире. Т. 7. Русская литература: история и современность. Методика преподавания русской литературы. С., 2007, с. 365–369. – ISBN 978-954-580-220-1.

Николова, Анета (2006) Литургические и паралитургические прото-сюжеты в древнерусской литературе (к проблеме понимания и герменевтики средневекового текста) Проблема текста в гуманитарных исследованиях. Материалы научной конференции 16–17 июня 2006 года. М., МГУ, 2006, с.348–350. – ISBN 5-902121-09-4. eLIBRARY ID: 9253486

Николова, Анета (2006) Поклонението пред мощите на св. Петка и св. Филотея (още за похвалите на Евтимий Търновски и Йоасаф Бдински) Търновска книжовна школа. Т. 8. Велико Търново, 2006, с. 137–146 (в съавт.). – ISBN 954-524-339-2 (Т8);

Николова, Анета (2005) За жертвената еманация на личността в един староруски авторов текст (върху материал от “Сказание и страсть и похвала святую мученику Бориса и Глеба” и летописната статия за 1015 г) Епископ-Константинови четения. Т. 9 . Шумен, 2005, с. 229 – 238. ISBN 978-954-577-386-0 COBISS.BG-ID 1044238564

Николова, Анета (2005) За литийните шествия и поклонническите пътешествия в средновековната литература (върху материал от староруското “Хождение” на игумен Даниил) Преславска книжовна школа. T. 8 , Шумен, 2005, с. 236 - 275. - ISBN 954-577-321-9; COBISS.BG-ID 1033490148

Николова, Анета (2004) Антифонното пеене и организацията на средновековния литературен текст (върху материал от “Сказание и страст и похвала на светите мъченици Борис и Глеб”) Епископ-Константинови четения. Т. 8. Шумен, 2004. с. 186–192. – ISBN 954-577-293-Х

Николова, Анета (2004) Уникално свидетелство за писмените системи в новгородските грамоти на брезова кора Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от международна научна конференция Велико Търново, 13–14 декември 2002 г. Велико Търново, Изд. ПИК, 2004, с. 245–255. – ISBN 954-524-410-0. COBISS.BG-ID 1042554084

Николова, Анета (2002) За протографа на Судалския змеевик. Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 5. В памет на Пейо Димитров. С., АИ “М. Дринов”, 2002, с. 248–252. – ISSN 1310-9928

Николова, Анета (2002) Статус бытовых письменных норм в Новгороде (к вопросу о специфическом развитии преславских письменных традиций на севере Древней Руси) Русский язык. Проблемы истории, теории и методики преподавания. Сб. научных трудов, посв-х 30-летию Шуменского университета и 120-летию пед. образования в Шумене. Шумен, УИ “Еп. К. Преславски”, 2002, с. 54–64. – ISBN 954-577-134-8. COBISS.BG-ID 1039449316

Николова, Анета (2001) “Интерпретация” на старобългарските едноерови школи в некнижовната писмена практика на Русия (възможности за четене на новгородските брезови грамоти) Коментар, интерпретация, възможност за четене. С., УИ “Св. Кл. Охридски”, 2001, , с. 392–397. – ISBN 954-07-1564- 4. COBISS.BG-ID 1037129444

Николова, Анета (2001) Специфично развитие на преславските писмени традиции в Новгород. Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 4. В чест на 10-годишнината на Катедрата по богословие и нейния пръв ръководител проф. дин Тотю Тотев. С., АИ “М. Дринов”. 2001, с. 116–124. – ISSN 1310-9928

Стоядинов, Мариян (2022) Религия - Християнство-Православие. Учебник за девети клас Издател: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. София, 2022, ISBN 978-619-91522-8-7 София

Стоядинов, Мариян (2021) Религия - Християнство-Православие. Учебник за седми клас Издател: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. София, 2021, ISBN 978-619-91522-6-3 София

Стоядинов, Мариян (2020) Религия - Християнство-Православие. Учебник за пети клас Издател: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. София, 2020, ISBN 978-619-91522-4-9 София

Стоядинов, Мариян (2019) Beyond Urban and Rural: The Eschatological Perspective of Christian Spirituality Satul si spiritualitatea rurala intre traditie si modernitate, Volumul 1, Stockholm: Feliitas Publishing House, Alba Iulia, Editura Reintregirea, 2019, pp. 475-487, ISBN 978-606-509-421-5; ISBN 978-91-984145-5-4.

Стоядинов, Мариян (2018) Catholicity and Sobornost: the Challange of Universalism Centenarul Unirii Romanilor si Europa de Azi. Religie si Geopolitica (Ed. by M. Himcinschi, L. Colda, O. Panaite, R. Brudiu), vol. 3, Alba Iulia, 2018, pp. 31-43, ISBN 978-606-37-0353-9.

Стоядинов, Мариян (2017) The Church and Bulgarian Modernities POLITICAL THEOLOGIES IN ORTHODOX CHRISTIANITY. Common Challenges and Divergent Positions, Edited by Kristina Stoeckl, Ingeborg Gabriel and Aristotle Papanikolaou, Bloomsbury T&T Clark. An imprint of Bloomsbury Publishing Plc, LONDON • OXFORD • NEW YORK • NEW DELHI • SYDNEY (p. 299-311). ISBN: HB: 978-0-5676-7412-8

Стоядинов, Мариян (2017) The Iconography of Еcumenical Councils and the Byzantine (New Roman) Political Philosophy ARS LITURGICA. From the Image of Glory to the Image of the Idols of Modernity (Ed. by D. Vanca. M.J. Cherry, A. Albu), vol. 1, Alba Iulia (pp. 203-217), ISSN 1584-8053.

Стоядинов, Мариян (2017) What is the Church Doing: the Disintegration and its Challenges - Moyseos Odi. Afieromatikos Tomos pros timi tou makariostou Gerontos Moyseos tou Agioreitou, Iera Megisti Moni Vatopediu, Agion Oros, 2017, pp. 846-855, ISBN: 978-618-5314-03-3 Iera Megisti Moni Vatopediu, Agion Oros

Стоядинов, Мариян (2016) The Scientific Presupposition of Orthodox Theological Research Orthodox Theology & Sciences, Sofia University Press, New Rome Press, Columbia, Missouri, USA, 2016, pp. 162-176, ISBN 978-954-07-4223-6

Стоядинов, Мариян (2016) Библейски измерения на властта като откровение и приемство Християнство и култура, бр. 110 (с. 70-76) ISSN 1311-9761

Стоядинов, Мариян (2016) Раят в перспективата на сътворението, Църквата и пакибитието Християнство и култура, бр.117 (с. 43-48) ISSN 1311-9761

Стоядинов, Мариян (2015) Небесная и земная скинии – видение Церкви в св. Григория Нисским в De Vita Moysis СОВРЕМЕННАЯ БОЛГАРСКАЯ ПАТРОЛОГИЯ (сборник статей), Серия Национальные патрологии (Выпуск первы), сост. Г. Каприев, И. Г. Бей, Издательский отдел Украинской Православной Церкви, Киев, 2015 (с. 65-75).

Стоядинов, Мариян (2014) The Soteriological Argument in the Context of Iconoclastic Controversy: St. John Damascene and St. Theodore the Studite Für Uns and Für Unser Heil, Wiener Patristische Tagungen VI, Herausgegeben von Theresia Hainthaler, Franz Mali, Gregor Emmenegger und Mante Lenkaityte Ostermann, Tyrolia-Verlag. Insbruck-Wien, 2014 (p.303-313) ISBN 978-3-7022-3351-8

Стоядинов, Мариян (2014) Δόγμα и κήρυγμα в контекста на съвременната публичност Догмат и терминология в православната християнска традиция (Материали от ІV Международен симпозиум по православна догматика 22-25 септември 2013), С., 2014, (с. 212-227) ISBN: 1310790901

Стоядинов, Мариян (2014) Евхаристийните граници на Църквата (в паралела между про-статичното и про-динамичното разбиране на еклисиологията в ранната църковна традиция) Теологикон. Годишник на Центъра по систематическо богословие, т. 3, 2014, с. 21-40, ISSN 2367-7856

Стоядинов, Мариян (2012) За някои особености в използването на понятието ενέργεια в Capita Syllogistica на св. Марк Ефески Теологикон, Годишник на Центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ, т. 1, 2012, с. 226-236, ISBN 978-954-400-848-2

Стоядинов, Мариян (2010) Sin-Politics-Metanoia: the Churches after the Century of Ideologies Communismus im Rückblick, Ingeborg Gabriel/Cornelia Bystricky (Hg.), Mathias-Grünewald-Verlag, Wien, 2010, pp. 216-230, ISBN 978-3-7867-2851-1.

Стоядинов, Мариян (2010) The Heavenly and Earhtly Tabernacle – A Vission of St. Gregory of Nissa on Church in De vita Moysis Heilighkeit und Apostolizität der Kirche, Wiener Patristische Tagungen VI, Herausgegeben von Theresia Hainthaler, Franz Mali und Gregor Emmenegger, Tyrolia-Verlag. Insbruck-Wien, 2010, pp.277-285, ISBN 978-3-7022-3102--6

Стоядинов, Мариян (2009) Иконология на догмата. Изследване върху догматическия кръг в иконографската програма на Православната църква, с. 148, ISBN 978-954-493-018-9 Изд. Праксис, Велико Търново

Стоядинов, Мариян (2009) Правилната вяра в интерпретацията на Вселенския патриарх Йеремия ІІ, Велико Търново, с. 64, ISBN 978-954-493-017-2 Изд. Праксис, Велико Търново

Стоядинов, Мариян (2009) Църква. Общност. Общество, ISBN 978-954-439-016-5 Изд. Праксис, Велико Търново

Стоядинов, Мариян (2008) Догматическо значение на иконата Архив за средновековна философия и култура, С., т. 14, 2008, с. 46-58, ISBN 978-954-321-337-5

Стоядинов, Мариян (2008) Православният възглед за Filioque в контекста на Фераро-Флорентинския събор (1438-1439 г.) Киприанови четения. 600 години от успението на св. Киприан, митрополит Московски, В.Търново. Унив. изд. “Св .св. Кирил и Методий”, 2008, с. 495-512, ISBN 978-954-254-641-8

Стоядинов, Мариян (2008) Съборността като "дар" и "цел" Богословска мисъл. Год. 13, бр. 1/4 (2008), с. 74-83, ISSN: 1310-7909.

Стоядинов, Мариян (2007) Η ακρίβεια καί υπομονή στο ασκητικό πρόγραμα κατά του Γέροντα Ιωσήφ τόν Ησυχαστή ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Αγιον Ορος, 2007

Стоядинов, Мариян (2007) Божията благодат. Богословско изследване Велико Търново

Стоядинов, Мариян (2007) За светлината в иконата Архив за средновековна философия и култура. С., т. 13, 2007 г. (с. 32-41) ISBN 978-954-321-337-5

Стоядинов, Мариян (2006) Естествено познание и богопознание в паламитското богословие Ars и scientia през Средновековието, сборник от научна конференция, ВТ, 2006 (с. 8-26). ISBN 13: 978-954-9904-49-9

Стоядинов, Мариян (2006) Символите на Църквата (От Апостолския век до Тържеството на Православието) Велико Търново

Стоядинов, Мариян (2005) Сотириологическите основания в догматическото творчество на Църквата Международната конференция в чест на проф. д-р Тотю Коев, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2005 (с. 84-90) ISBN 954-524-469-0

Стоядинов, Мариян (2002) Το παράδοξο της Θειας ενσαρκώσεως Διαβαση, τ. 40.

Стоядинов, Мариян (2001) Зависимост и съпротива, Списание на Центр. комис. за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Минист. съвет "Обществено възпитание", кн. 1/2001

Стоядинов, Мариян (2001) Съвременното религиозно образование и Църквата - основни предизвикателства Материали от конференцията

Стоядинов, Мариян (2000) Време и вечност в православните църковни празници "Обществено възпитание", Списание на Центр. комис. за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Минист. съвет, кн.1, ISNN 0204-8515

Стоядинов, Мариян (2000) Относно употребата на понятието "благодат" (харис) в смисъл на Божия "сила" и "действие" "Духовна култура", кн. 7

Стоядинов, Мариян (2000) Религиозното образование - между грамотността и възпитанието "Обществено възпитание", Списание на Центр. комис. за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Минист. съвет, кн. 5, ISNN 0204-8515

Стоядинов, Мариян (1999) Относно употребата на понятието "благодат" (харис) в смисъл на "удодолствие" и "радост" "Духовна култура", Месечно списание за религия, философия, наука и изкуство – LXXIX, 1 (1999), с. 20-27, ISSN: 0324-1173

Стоядинов, Мариян (1998) Относно употребата на понятието "харис" в смисъл на "благосклонност", "дар" и "милост" "Духовна култура", кн. 6

Стоядинов, Мариян (1998) Църквата в еклисиологична перспектива "Духовна култура", кн. 3

Стоядинов, Мариян (1994) За различието на енергията от същността и ипостасите на Светата Троица "Духовна култура", кн. 12

Стоядинов, Мариян (1993) За културата и новото езичество "Духовна култура", кн. 12

Събев, Павлин (2022) Религия - Християнство - Православие 8 клас. София: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. ISBN 978-619-91522-7-0

Събев, Павлин (2022) Синоптични прочити // Християнство и култура, №3 (170)/2022, с. 71-81. ISSN 1311 – 9761. COBISS.BG-ID – 1121501412. София: Комунитас

Събев, Павлин (2021) Отново за „противоречията“ в евангелските разкази // Християнство и култура, №8 (165)/2021, с. 127-136. ISSN 1311 – 9761, COBISS.BG-ID – 1121501412. София: Комунитас

Събев, Павлин (2021) Иисус – историческият човек тогава и сега // Християнство и култура, №4 (161)/2021, с. 23-33. ISSN 1311 – 9761, COBISS.BG-ID – 1121501412. София: Комунитас.

Събев, Павлин (2021) Иисус и книжниците. История и памет – критика на академичния дискурс. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 158 с. ISBN 978-619-208-267-3. COBISS.BG-ID - 48341256

Събев, Павлин (2020) Другият Нов Завет. Текстове, лица и сенки. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2020, 180 с., ISBN 978-619-208-232-1. COBISS.BG-ID - 43494408

Събев, Павлин (2019) Да разказваш историята в сегашно време (За глаголното време в евангелските разкази). - В: Проглас, Т. 28, кн.2, 2019, с. 167-175. DOI: https://doi.org/10.54664/OXHG4762 В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", Print ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196.

Събев, Павлин (2019) Смъртта на Христос (филологически ескиз върху езика на Новия Завет). – В: Мисъл, слово, текст. Т. VI. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2019, с. 11-27. ISSN 2534-9694. COBISS.BG-ID 1289743844

Събев, Павлин (2019) Текстология vs. теология? В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, 169 с. ISBN 978-619-208-200-0. COBISS.BG-ID - 1292704740

Събев, Павлин (2018) Диптих за Савел от Тарс. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 173 с. ISBN 978-619-208-156-0. COBISS.BG-ID 1288218596

Събев, Павлин (2018) Евангелските родословия като въвеждащо – ретроспективни исторически конспекти. – В: Мисъл, слово, текст. Т. V. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2018, с. 40-47. ISSN 2534-9694. COBISS.BG-ID 1287546852

Събев, Павлин (2018) Херменевтика на Новия Завет. – В: Свещеното Писание. Херменевтика – Богослужение – Диалог. София: „Покров Богородичен“, 2018, с. 9-110. ISBN 978-954-2972-62-4. COBISS.BG-ID 1288949476

Събев, Павлин (2017) Γραφή и Κήρυγμα. Въведение в литературната история на светите Евангелия. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, 344 с. ISBN 978-619-208-101-0. COBISS.BG-ID 1280463588.WorldCat OCLC Number: 1035339608 Harvard College Library. HOLLIS number 990150698380203941

Събев, Павлин (2017) За тайните на иврита, паметта и изкуството да разговаряш с Бога. – В: Мисъл, слово, текст. Том ІІ. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2017, с. 39-46. ISSN 2534-9694. COBISS.BG-ID 1292828132

Събев, Павлин (2017) Марк – „тълкувателят на Петър“. – В: Мисъл, слово, текст. Том IV. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2017, с. 45-57. ISSN 2534-9694

Събев, Павлин (2017) Няколко методологични предпоставки за изучаване на литературната история на светите Евангелия. – В: Трудове на Катедра "Историческо и практическо богословие", Том 1. Русе: Авангард принт, 2017, с. 79-86. ISBN 978-954-337-338-3. COBISS.BG-ID 1285561572

Събев, Павлин (2016) За някои структурни особености на посланията на свети апостол Павел. – В: Два стълба на храма. Сборник с материали посветени на 80-годишнината на протопрезвитер проф. д-р Николай Шиваров и 70-годишнината на проф. д-р Славчо Вълчанов. София: Библейски колегиум, 2016, с. 137-154. ISBN 978-954-92168-8-2. COBISS.BG-ID - 46045448

Събев, Павлин (2016) Предание и текст (Няколко акцента в раннохристиянската литература в периода I-III век). – В: Свещеното Писание в църковното Предание. Сборник доклади от научна конференция "Свещеното Писание в църковното Предание", 8 -11 октомври 2014 г., катедра Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. София: Покров Богородичен, 2016, с. 146-170. ISBN 978-954-2972-50-1. COBISS.BG-ID 1286730468

Събев, Павлин (2015) Методическо ръководство по религия за 1 клас. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, 208 с. ISBN 978-619-202-050-7. COBISS.BG-ID 1275366372

Събев, Павлин (2015) Методическо ръководство по религия за 2 клас. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, 210 с. ISBN 978-619-202-063-7. COBISS.BG-ID 1275366884

Събев, Павлин (2015) Методическо ръководство по религия за 3 клас. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, 223 с. ISBN 978-619-202-065-1. COBISS.BG-ID 1275367652

Събев, Павлин (2015) Методическо ръководство по религия за 4 клас. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, 216 с. ISBN 978-619-202-067-5. COBISS.BG-ID 1276261348

Събев, Павлин (2014) Новият Изход към есхатологичната почивка в Бога (Евр. 3:7- 4:11; 11:13-16). – В: Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 38-71. ISBN 978-954-524-982-2. COBISS.BG-ID 1274111972

Събев, Павлин (2013) ”Назорей” или "от Назарет”? (смислови траектории в Мат. 2:23). – В: Библия–култура–диалог. Сборник изследвания и студии. Том пети. София: Институт ”Библия–култура–диалог”, 2013, с. 117-124. ISBN 978-954-92528-5-9. COBISS.BG-ID 1290554084

Събев, Павлин (2013) В тези последни дни... [Научен редактор: проф. д.б.н. Емил Трайчев]. Велико Търново: УИ "Св.Св. Кирил и Методий", 2013, 328 с. ISBN 978-954-524-909-9. COBISS.BG-ID 1260418020

Събев, Павлин (2012) Благовестие христьянской святости (богословский анализ трудов Н. Н. Глубоковского, посвященных Посланию к евреям). – В: След пожара в Русия. Сборник с материали от международна конференция "Русская эмигрантская литература и искусство в европейском контексте. Вклад в мировую культуру. Научное и культурное наследие русской эмиграции в Болгарии (1920-1940 гг.)", София, 9-10 декември 2010 г. Редакционна колегия: Елка Бакалова, Владимир Донев, Радослава Илчева, Маргарита Каназирска, Ивайло Петров, Димитър Ппомаринов, Людмил Спасов. Велико Търново: Ивис, 2012, с. 294-302. ISBN 978-954-2968-33-7. COBISS.BG-ID 1249374948

Събев, Павлин (2012) Преди да влезем в храма. Първи стъпки в православната вяра. София: Омофор, 2012, 120 с. ISBN 978-954-2972-08-2. COBISS.BG-ID 1248574180

Събев, Павлин (2011) Небесният град като есхатологична цел и образ на Царството (Евр. 11:10; 12:22-28; 13:14). – Слово и образ, 3/2011. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с.19-26. ISSN 1313-8022. COBISS.BG-ID 1245104868

Събев, Павлин (2011) Традиране на старозаветни наративи в новозаветни текстове (опит за херменевтика на разказването). – В: Свидетелства на традицията. Сборник материали от научноизследователски проекти на Православния богословски факултет. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 65-83. ISBN 978-954-524-801-6. COBISS.BG-ID 1240277220

Събев, Павлин (2010) Есхатологични измерения на евхаристийното общение в Църквата (Библейско-богословски анализ). – В: Православие и постмодернизъм. Сборник с доклади от научна конференция, В. Търново, 5-10 ноември, 2006 г. София: Покров Богородичен, 2010, с. 348-353. ISBN 978-954-9700-90-9. COBISS.BG-ID 1232439780

Събев, Павлин (2010) Учението за "последния Адам" и Посланието до евреите (Евр. 2:5-18 в контекста на Рим. 5:12-21 и 1 Кор. 15:22, 45-47). – Богословска мисъл, №1(2009). София: Богословски факултет при СУ "Св. Климент Охридски", 2010, с. 75-92. ISSN 1310-7909. COBISS.BG-ID 1251610084

Събев, Павлин (2008) Библейският превод като екзегетическо решение (сравнителен анализ на новобългарските преводи на Евр. 11:1 и гръцкият текст). – В: Библията в България. Сборник доклади от научна конференция "Библията в България", В. Търново, Великотърновски Университет "Св. св. Кирил и методий", 18 декември 2007. София: Библейска лига, 2008, с. 149-160. ISBN 978-954-8968-43-0

Тутеков, Свилен (2022) Тутеков, Свилен. Религия - Християнство-Православие. Учебник за единадесети клас. Издател: Българска православна църква-Българска патриаршия. София, 2022, ISBN 978-619-91522-9-4 София

Тутеков, Свилен (2021) "Етиката в контекста на христологизациата на философията според ранните аскетически отци". В: Philosophоs – Philotheos – Philoponоs: Studies and Essays as Charisteria in Honor of Professor Bogoljub Šijaković on the Occasion of His 65th Birthday, edited by Mikonja Knežević, in collaboration with Rade Kisić and Dušan Krcunović, Belgrade: Gnomon, Podgorica: Matica srpska 2021, 263–278, ISBN 978-86-82050-01-8. Belgrade - Podgorica

Тутеков, Свилен (2021) "Синтеза литургијског и подвижничког етоса у теолошкој мисли епископа Атанасија Јевтића ", у: Вера и мисао у вртлогу времена. Међународни зборник радова у част митрополита Амфилохија (Радовића) и епископа Атанасија (Јевтића), приредили Андреј Јефтић, Микоња Кнежевић, Раде Кисић, Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Подгорица: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Фоча: Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ 2021, 343-359, ISBN 978-86-7405-231-0. Београд-Подгорица-Фоча

Тутеков, Свилен (2020) "Христолошка аретологиjа Преподобног Јустина Ћелијског" - у: Осам векова аутокефалиje Српске Православне Цркве I-II /Путеви српског богословља, Српска Православна Црква у српкоj и европскоj култури/. Зборник радова са Међународног научног скупа "Осем векова аутокефалиje Српске Православне Цркве (1219-2019): историjско, богословско и културно наслеђе", 10-14 децембар 2018. године, Београд 2020, с. 177-187, ISBN 978-86-7405-228-0, COBISS.SR-ID 16308489 Београд

Тутеков, Свилен (2019) Еклисиолошка етика ближњега код Светог Јована Златоустог и њена релевантност данас. - СВЕТИ ЈОВАН ЗЛАТОУСТИ ДАНАС /Зборник радова Међународног научног богословског скупа „Свети Јован Златоусти данас“ (Источно Сарајево, 18-20.10.2018.)/, Фоча, 2019, стр. 109-126. Фоча

Тутеков, Свилен (2019) Јустин Ђелијски и аскетски кључ теологије личности, у: Мисао и мисија Светог Јустина Поповића, Владимир Цветковић и Богдан Лубардић (ур.), Београд – Ниш: ИФДТ, ПБФ, ЦВСС, 2019 (ISBN: 978-86-80484-47-1). Београд-Ниш

Тутеков, Свилен (2017) "ЛОГОСОЛОГИЯТА НА СВ. МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК И СИНТЕЗЪТ НА ОНТОЛОГИЯТА И ЕТИКАТА". - Теологикон, Велико Търново, изд. Фабер, 2017, T. 6, с. 44-58 (ISSN 2367-7856 (Print); ISSN 2683-006X (Online) Велико Търново

Тутеков, Свилен (2017) "Светотайнствени основи на подвига в богословието на св. Григорий Палама". - В: Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2010-2015 г. Варна, 2017, с. 195-211. Варна

Тутеков, Свилен (2016) "ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ И ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΝ (ОПИТ ЗА ДИНАМИЧНО ТЪЛКУВАНИЕ НА ИКОНИЧНОСТТА НА ЧОВЕКА В БОГОСЛОВСКАТА МИСЪЛ НА СВ. МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК)", в: о. Сава (Щони) Кокудев, Мартин Осиковски, съст., Christianitas, historia, metaphysica. Изследвания в чест на проф. Калин Янакиев (изд. Комунитас), 81-112. ISBN 978-954-9992-98-4 София

Тутеков, Свилен (2016) "Обожение по енергия и/или по благодат (Христологичното измерение на св. Николай Кавасила)". - Теологикон, т. 5, Велико Търново, 2016, ISSN: 2367-7856, с. 124-161. Велико Търново

Тутеков, Свилен (2015) „Антропологические и эклисиологические оросы мистического богопознания в богословии св. Симеона Нового Богослова”, в: СОВРЕМЕННАЯ БОЛГАРСКАЯ ПАТРОЛОГИЯ (сборник статей), Серия Национальные патрологии (Выпуск первы), сост. Г. Каприев, И. Г. Бей, Издательский отдел Украинской Православной Церкви, Киев, 2015, с. 162-190. Киев

Тутеков, Свилен (2015) „Проблем национализма и етос рата (Трагања у бугарскоj теолошкоj мисли)” // Православни свет и први светски рат (Зборник радова међународног научног скупа), Београд, 2015, с. 562-577 (ISBN 978-86-7405-164-1). Белград

Тутеков, Свилен (2015) „Съвременната богословска теория за личността и еклисиологията на езика”, в: Актуальные проблемы православной теологии (Международный сборник научных трудов), Тверь, 2015, вып. 3, с. 138-151 (ISBN 978-5-7609-1081-3). Тверь

Тутеков, Свилен (2015) „Човекът като топос на перихоресиса между историята и есхатологията в богословието на св. Николай Кавасила”, в: ТЕОЛОГИКОН (Годишник на Центъра по систематическо богословие при Православния богословски факултет на Великотърновския университет), Велико Търново, изд. Фабер, 2015, т. 4, с. 60-98 (ISSN: 2367-7856). Велико Търново

Тутеков, Свилен (2014) „За благоразумното изучаване на Свещеното Писание (Аспекти на богословската херменевтика на св. Максим Изповедник)” // Сборник с доклади, посветен на 80-годишнината на прот. проф. д-р Николай Шиваров, С., 2014. София

Тутеков, Свилен (2014) „Светотайнственото богословстване за човека (Пролегомена към еклисиалната антропология на св. Николай Кавасила)” // ТЕОЛОГИКОН (Годишник на Центъра по систематическо богословие при Православния богословски факултет на Великотърновския университет), Велико Търново, изд. Фабер, 2014, T. 3, с. 154-202 (ISSN: 2367-7856). Велико Търново

Тутеков, Свилен (2014) Toutekov, Svilen. „Ἡ σύγχρονη περὶ προσώπου θεολογικὴ θεώρηση καὶ ἡ ἐκκλησιολογία τῆς γλώσσας” // ΘΕΟΛΟΓΙΑ, Τομος 85, Τευχος 1, 2014, σσ. 87-96 (ISSN 1105-154X). Αθηνα

Тутеков, Свилен (2013) „Κατ̉ εἰκόνα и αὐτεξούσιον (Опит за динамично тълкувание на иконичността на човека в богословската мисъл на св. Максим Изповедник)” // Црквене студиjе, Ниш, 2013, т. 10, с. 323-350 (ISSN 1820-2446). Ниш

Тутеков, Свилен (2013) „Богословието на личността като conditio sine qua non на православната социална етика” . – В: Теология и социум: съвременни перспективи. Сборник от доклади от Научна конференция с международно участие по случай двадесетата годишнина от основаването на Православния богословски факултет към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 17-18 октомври 2011 г. Ред. кол. Димитър Попмаринов (отг. ред.) и др. София: Омофор, 2013, с. 266-296 (ISВN 978-954-2972-16-7) COBISS.BG-ID 1258134244 София

Тутеков, Свилен (2013) „Един богословски поглед отвъд дилемата клерикализъм-лаицизъм”// Християнство и култура, бр. 81, С., 2013, с. 84-100 (ISSN 1311-9761). София

Тутеков, Свилен (2013) „За отец Радован in memoriam”// Саборност, Пожаревац, 2013, бр. 7 (стр. 185-187) (ISSN 1450-9148). Пожаревац

Тутеков, Свилен (2013) „О „синергиjи“ светотајинског и подвижничког живота у теологиjи светог Григорија Паламе”, у: М. Кнежевић, (съставител), ΟΥΣΙΑ, ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ, ΕΝΕΡΓEΙΑ. Aспекти мисли Григорија Паламе: Aspects of Thought of Gregory Palamas, Београд, 2013, с. 342-368 (ISBN 978-86-7405-134-4). Белград

Тутеков, Свилен (2013) „Съвременната богословска теория за личността и еклисиологията на езика” // Християнство и култура, бр. 86, С., 2013 (ISSN 1311-9761) София

Тутеков, Свилен (2013) „Тайната на личността и „антропологичният апофатизъм””. - ТЕОЛОГИКОН (Годишник на Центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ), Велико Търново, изд. Фабер, 2013, Т. 2, с. 134-160 (ISBN 978-954-400-848-2) Велико Търново

Тутеков, Свилен (2013) Toutekov, Svilen. Μυστηριακές Προϋποθέσεις της Άσκησης κατά τον άγ. Γρηγόριο Παλαμά -1. (31 Οκτωβρίου 2013). https://www.pemptousia.gr/2013/10/mistiriakes-proipothesis-tis-askisi/. https://www.pemptousia.gr/2013/10/mistiriakes-proipothesis-tis-askisi/.

Тутеков, Свилен (2012) „Антропологични и еклисиологични ороси на мистичното богопознание у св. Симеон Нови Богослов // ТЕОЛОГИКОН (Годишник на центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ). Велико Търново, изд. Фабер, 2012, Т. 1, с. 54-79 (ISBN 978-954-400-848-2), COBISS.BG-ID 978-954-9904-49-9 Велико Търново

Тутеков, Свилен (2011) “Поглед към „синергията” на тайнствата и подвига в богословската мисъл на св. Григорий Палама” // Саборност, Пожаревац, 2011, бр. 5, стр. 81-102 (ISSN 1450-9148). Пожаревац

Тутеков, Свилен (2010) „Богословието на харизмите в мисълта на св. Василий Велики” // Црквене студиjе, Ниш, 2010 бр. 7 (стр.109-126) (ISSN 1820-2446). Ниш

Тутеков, Свилен (2010) „Възможна ли е една църковна онтология на общението? (Опит за евхаристиологично обосноваване)” // Християнство и култура, С., изд. Комунитас, 2010, бр. 57, (стр. 19-34) (ISSN 1311-9761) София

Тутеков, Свилен (2010) „От идеята за неопатристичен синтез към „екзистенциалния” прочит на отците” // Саборност, Пожаревац, 2010, бр. 4 (стр. 123-145) (ISSN 1450-9148). Пожаревац

Тутеков, Свилен (2010) „Търсенето на „другия”: богословският отговор на едно постмодерно предизвикателство” / / Православие и постмодернизъм (сборник от международна научна конференция “Православната църква и очакванията на съвременното общество”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 6-10 ХІ. 2006 г.), С., изд. Омофор, 2010 (стр. 239-263) (ISBN 978-954-9700-90-9). София

Тутеков, Свилен (2009) „Богословието на харизмите в мисълта на св. Василий Велики” // Сб. "Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика)", Велико Търново, Изд. "Синтагма", 2009 (с. 127-154) Велико Търново

Тутеков, Свилен (2009) „Еклисиологични дилеми в мисълта на Ориген” // Саборност, Пожаревац, 2009, бр. 3 (стр. 105-127) ISSN 1450-9148, COBISS.SR-ID 21940495. Пожаревац

Тутеков, Свилен (2009) „Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика), Велико Търново, изд. Синтагма, 2009 (350 стр.) (ISBN 978-954-92106-6-8) COBISS.BG-ID 1233503972 Велико Търново

Тутеков, Свилен (2009) „Опит за богословски прочит на Лекция по етика на Лудвиг Витгенщайн” // Християнство и култура, С., изд. Комунитас, 2009 бр. 37 (стр. 93-104) (ISSN 1311-9761). София

Тутеков, Свилен (2009) „Проблемът за “етиката” в контекста на срещата между схоластиката и исихазма” // в: Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика), ВТ, Изд. "Синтагма", 2009 (стр. 215-239) (ISBN 978-954-92106-6-8) COBISS.BG-ID 1233503972 Велико Търново

Тутеков, Свилен (2009) Добродетелта заради истината (Богословски и антропологични основи на аретологията), Велико Търново, изд. Синтагма, 2009 (440 стр.) (ISBN 978-954-92106-7-5). COBISS.BG-ID 1233514980 Велико Търново

Тутеков, Свилен (2009) Православното подвижничество и етосът на другостта, в: Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика), ВТ, 2009 (стр. 325-345) (ISBN 978-954-92106-6-8), COBISS.BG-ID 1233503972 Велико Търново

Тутеков, Свилен (2008) „Еклисиологични дилеми в мисълта на Ориген” Сп. "Богословска мисъл", бр. 1-4, София.

Тутеков, Свилен (2008) „Еклисиология и етика в богословието на св. Йоан Златоуст” // Сб. "1600-годишнината от Успението на св. Йоан Златоуст”, С., 2008 (стр. 64-94) (ISSN 1310-7909) COBISS.BG-ID 1251626724 София

Тутеков, Свилен (2008) „От отговорността за другия до любовта към ближния: една реплика на св. Йоан Златоуст към етиката на Емануел Левинас” // Християнство и култура, бр. 4 (27), София, 2008 (стр. 23-38) (ISSN 1311-9761) /Национален референтен списък/ София

Тутеков, Свилен (2008) „Поглед към богословието на волята у св. Максим Изповедник” Сб. "Црквене студиjе", бр. 5, Ниш (Рупублика Сърбия).

Тутеков, Свилен (2008) „Православното богословие и наследството на пиетизма” // "Саборност", Пожаревац, 2008, бр. 2 (стр. 95-120) (ISSN 1450-9148) /COBISS.SR-ID 21940495/. Пожаревац (Рупублика Сърбия).

Тутеков, Свилен (2007) „Допринос академика Димитриjа Богдановића у истраживању богословља светог Јована Лествичника” // Српска теологиjа у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, кн. 2, Београд, 2007 (стр. 172-176) ISSN 1452-7804 COBISS.SR-ID 137632780 Белград

Тутеков, Свилен (2007) „Евхаристийният подход към тайната на личността в богословието на св. Максим Изповедник” // "Црквене студиjе", бр. 4, Ниш, 2007 (стр. 39-54) ISSN 1820-2446 COBISS.SR-ID 115723532 Ниш (Република Сърбия)

Тутеков, Свилен (2007) „Предпоставките на западната социална етика в светлината на православното богословие” // Саборност, Пожаревац, бр. 1, 2007 (стр. 85-103) (ISSN 1450-9148) COBISS.SR-ID 21940495. Пожаревац

Тутеков, Свилен (2006) „Иконата като израз на православната духовност”, в: Сб. "Л. Прашков - реставратор и изкуствовед", София, 2006 (стр. 371-377), ISBN 10: 954-524-514-Х, ISBN 13: 978-954-524-514-5. COBISS.BG-ID 1242737892 София

Тутеков, Свилен (2006) „Подвигът като екзистенциален път на общение (Кинонийни измерения на аскезата в богословското учение на св. Максим Изповедник)” // "Црквене студиjе", бр. 3, Ниш, 2006 (стр. 47-59) ISSN 1820-2446 COBISS.SR-ID 115723532 Ниш (Република Сърбия).

Тутеков, Свилен (2006) „Проблемът за отчуждението отвъд конвенционалните решения”, в: Християнство и култура, бр. 15, С., 2006 (стр. 28-37) ISSN 1311 – 9761. /Национален референтен списък/ София

Тутеков, Свилен (2005) „За състоянията на човешката природа според аскетическото богословие на св. Йоан Лествичник” // "Црквене студиjе", бр. 2, Ниш, 2005, с. 33-51 (ISSN 1820-2446), COBISS.SR-ID 115723532. Ниш (Република Сърбия)

Тутеков, Свилен (2005) „За църковнолитургичните основи на православната иконография” // "Мирна", бр. 24, София, 2005 (стр. 5-9), ISSN 1310-9065; COBISS.BG-ID 1120547044 София

Тутеков, Свилен (2005) „Общението – същност на живота (антропологични и еклисиологични предпоставки на общностния етос на Църквата)” // Християнство и култура, бр. 12, С., 2005 (с. 24-33) (ISSN 1311-9761) /Национален референтен списък/ София

Тутеков, Свилен (2005) „Поглед към евангелското разбиране за добродетелта”, в: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. Николай Шиваров (с. 23-24 ноември 2001), ВТ, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2005 (стр. 117-126) ISBN 954-524-491-7, COBISS.BG-ID 1243599332. Велико Търново

Тутеков, Свилен (2005) Различията в секуларната етика и етосът на Църквата. В: Сб. от Международна конференция в чест на проф. д-р Т. Коев. Велико Търново, 10-11 ноем. 2000 г. Ред. колегия Казимир Попконстантинов и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 139-144 (ISBN 954-524-469-0) COBISS.BG-ID 1044793060 Велико Търново

Тутеков, Свилен (2004) „Общението – същност на живота (антропологични и еклисиологични предпоставки на общностния етос на Църквата)” Сп. "Християнство и култура", бр. 12, София.

Тутеков, Свилен (2003) "Опитът на покаянието в аскетическото богословие на преподобни Йоан Лествичник". - "Духовна култура", № 3, С., 2003 (стр. 17-29), ISSN 0324-1173; COBISS.BG-ID 1119633124. София

Тутеков, Свилен (2003) „Православието между идеологията и живота” // "Християнство и култура", бр. 8, София, 2003 (стр. 64-70) ISSN 1311-9761. /Национален референтен списък/ София

Тутеков, Свилен (2002) "Източници и влияния в Лествицата на преп. Йоан Синайски" // Българистични проучвания. Т. 8, Велико Търново, 2002, с. 296-306 /ISBN 954-775-130-1/. Велико Търново

Тутеков, Свилен (2002) “Неоплатонически мотиви в оригенизма и влиянието им върху монашеската духовност на православния Изток”. - В: Сб. "Неоплатонизъм и християнство", ч. І: (Гръцката традиция ІІІ-VІ в.), София, Изд. "Лик", 2002, c. 23-54 (ISBN 954-607-567-1), COBISS.BG-ID 1041169124. София

Тутеков, Свилен (2000) Литургични измерения на нравствеността, ВТ, 2000, ISBN 954-90300-7-5; 2002 г. (второ изд.) ISBN 954-493-002-7, COBISS.BG-ID 1042285028 Велико Търново

Тутеков, Свилен (1995) Самопознанието – път към богопознанието // "Духовна култура", С., LXXV, 1995, №1 (с. 19-29), ISSN 0324-1173; COBISS.BG-ID 1119633124. София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/