Публикации Катедра "Историческо и практическо богословие" / Department of Historical and Practical Theology


Великов, Юлиян (2019) Знание, взаимност и философия в ранните свети отци и църковни писатели. Аристид, свети Юстин Философ и Мъченик и Атинагор (Knowledge, Reciprocity and Philosophy in the Early Church Fathers. Aristides, St. Justin Martyr (and Philosopher) and Athenagoras) (монография). Научен редактор и Предговор: проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев с. 202; ISBN 978-954-337-377-2; COBISS.BG-ID - 1291653604

Великов, Юлиян (2018) Раннехристианские апологеты Аристид, святой Иустин Мученик и Афинагор в контексте нашей современности (The Early Christian Apologists Aristides, St. Justin the Philosopher (and Martyr) and Athenagoras in the Contemporary World) Journal EPOHI [EPOCHS], Том / Volume XXVI (2018), Книжка / Issue 2; c.368-72, ISSN 1310-2141; COBISS.BG-ID - 1120927204

Великов, Юлиян (2017) DUNGAL’S “RESPONSA CONTRA CLAUDIUM”: A NINTH-CENTURY VOICE IN DEFENCE OF THE HOLY CROSS AND ICONS Journal EPOHI [EPOCHS], Том / Volume XXV (2017), Книжка / Issue 1, p.67-73, ISSN 1310-2141; COBISS.BG-ID 1284725988

Великов, Юлиян (2017) Гръко-римската древност и раннохристиянските апологети Аристид и Атинагор („Християнството: предание, история и богослужение“) Сб. от научни четения на тема „Християнството: преда- ние, история и богослужение - 2016г.“. Ред. Юлиян Великов, Русе: Авангард Принт, 2017 Трудове на Катедра "Историческо и практическо богословие", т. 1, (2017), c. 7-14, ISBN 978-954-337-338-3; COBISS.BG-ID 1285561572

Великов, Юлиян (2017) Преподобни Йоан Дамаскин, Теодор Абу Кура и ранният ислям (St John of Damascus, Theodore Abu Qurrah and the Early Islam) Мисъл, слово, текст. т.2, Пловдив,УИ "Паисий Хилендарски", (2017), с.79-87, ISSN 2534-9694; COBISS.BG-ID 1281885668

Великов, Юлиян (2015) Бориловият Синодик в светлината на светоотеческото наследство Търновска книжовна школа X (2015), с.802-817, ISBN 954-524-339-2

Великов, Юлиян (2015) Фронто и Целс за ранното християнство в риторическа и философска перспектива. Сб. от Международен симпозиум “Християнство и книжнина (864-2014)” 23-25 октомври 2014 г. Преславска книжовна школа XV (2015), c.352-365, ISBN 978-619-00-0338-0; COBISS.BG-ID - 1269617380

Великов, Юлиян (2014) Цар Иосия и иконоотрицанието през осми и девети век Сборник в чест на професор Николай Шиваров (УИ "Св. св. Кирил и Методий", ср. Велико Търново), (2014), c.135-142, ISBN 978-954-524-982-2 (електронно издание); COBISS.BG-ID 1274111972

Великов, Юлиян (2013) "Венецианският диспут" на свети Кирил Философ в светлината на античната риторика Старобългарската ръкописна книга - съдба и мисия. УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново (2013), c.113-126, ISBN 9789545248597; COBISS.BG-ID - 1253602276

Великов, Юлиян (2013) Imperator et Sacerdos (монография). Научен редактор и Предговор: проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев Университетско Издателство "Св. св. Кирил и Методий" (2013) (монография), c. 192, ISBN 978-954-524-932-7; COBISS.BG-ID 1274806244

Великов, Юлиян (2013) ИКОНОПОЧИТАНИЕТО И ИКОНООТРИЦАНИЕТО В БЕСЕДА ПРОТИВ БОГОМИЛИТЕ НА КОЗМА ПРЕЗВИТЕР. Сб. от Юбилейна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов (In Honorem I) TRIANTAFULLO. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов (In Honorem I), (2013), c.365-374, ISBN 978-954-400-933-5; COBISS.BG-ID 1258126052

Великов, Юлиян (2013) КАРОЛИНГИТЕ, ИКОНОБОРСТВОТО И ИКОНОПОЧИТАНИЕТО НА ЗАПАД Международен симпозиум "Българският Златен век" (18-19 май 2012 г., Шумен) Преславска книжовна школа. Т. 13 (2013), c.306-314, ISBN 978-954-400-815-5

Великов, Юлиян (2013) Светият Кръст или светите икони: иконоборска дилема? Сб. от "Научна конференция Теология и социум. Съвременни перспективи" (двадесетгодишнина от основаването на Православния богословски факулет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, ноември 2011 г., гр. Велико Търново) “Теология и социум. Съвременни перспективи”, Омофор (2013), с.233-242, ISBN 978-954-2972-16-7; COBISS.BG-ID - 1258134244

Великов, Юлиян (2011) Образът на Невидимия. Иконопочитанието и иконоотрицанието през осми век (монография) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (2011), c. 328, ISBN 978-954-524-779-8; COBISS.BG-ID 1281650404

Великов, Юлиян (2011) Теодор Абу Кура и защитата на християнския образ в домейна на исляма Свидетелства на традицията, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, (2011), с.20-36, ISBN: 9789545248016; COBISS.BG-ID 1240277220

Великов, Юлиян (2010) "Венецианският диспут" в Пространно житие на Кирил - audietur et altera pars? Преславска книжовна школа, т. 11, (2010), c.196-207, ISBN 978-954-400-440-8

Великов, Юлиян (2010) Claudius of Turin and the Veneration of Images after the Libri Carolini. Papers presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2007. Eds. Jane Baun Studia Patristica XLVIII (2010), р.349-54, ISBN: 978-90-429-2374-4; OCLC Number: 750529063

Великов, Юлиян (2010) Църковното свидетелство за образа и обществените очаквания през VIII-IX век Православие и постмодернизъм (Омофор), (2010), с.300-307, ISBN: 978-954-9700-90-9; COBISS.BG-ID 1232439780

Великов, Юлиян (2009) Словото за Образа. Теодор Абу Кура и свети Кирил Философ и защитата на светите икони през девети век (патрологично осветление) (монография). Научен редактор и Предговор: проф. д.ф.н. Димитър Кенанов Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (2009), c. 186, ISBN 978-954-524-714-9; OCLC Number: 806039780; COBISS.BG-ID - 1291715300

Великов, Юлиян (2008) Патриарх Фотий и почитането на светите Кръст и икони в "Послание до Михаил, княза на България" Преславска книжовна школа т. 10 (2008), c.418-423, ISBN 978-954-577-492-8

Великов, Юлиян (2005) Свети Кирил Философ и православната апологетика на иконата през девети век Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Тотю Коев. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (2005), c.135-138, ISBN 954-524-469-0

Великов, Юлиян (2005) Свети Кирил Философ и християнския образ през девети век Преславска книжовна школа, т. 8, Университетско издателство" Епископ К. Преславски", (2005), с.46-52, ISBN 954-577-321-9

Великов, Юлиян (2002) Слушането в апологетиката на Свети Кирил Философ Преславска книжовна школа, т. 6, Академично издателство" Проф. М. Дринов", (2002), c.38-43, ISBN 954-430-885-7

Великов, Юлиян (2001) Християнският образ и законодателството на иконоборците Преславска книжовна школа, т. 5, Академично издателство" Проф. М. Дринов", (2001), c.299-306, ISBN 954-430-771-0

Великов, Юлиян (1999) Папа Григорий Втори и мястото му в православната апологетика на образа Трудове на катедрите по история и богословие, т. 3, (1999), c.98-106, ISSN 1310-9928

Великов, Юлиян (1998) Свети Герман Константинополски и най-ранната православна апологетика на светите икони Трудове на катедрите по история и богословие, т. 2, (1998), c.135-142, ISSN 1310-9928

Великов, Юлиян (1997) Трулският събор /692/ и проблема за образа. Трудове на катедрите по история и богословие, т. 1, (1997), c.240-247, ISSN 1310-9928; COBISS.BG-ID - 1137220324

Йорданов, Даниел (2017) Последование на Малкия водосвет (формиране и развитие на чина XI–XVI в.) Трудове на катедра „Историческо и практическо богословие“ ПБФ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Т. I., с. 73–78.

Йорданов, Даниел (2016) „Давид пророчества за възкресението" – от псалмодия до миниатюрата” Свещеното Писание в църковното предание (сборник доклади от научна конференция, проведена от 8 до 11 октомври 2014 г., катедра Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет, ВТУ «Св. св. Кирил и Методий») С., 2016, с.171-185.

Йорданов, Даниел (2014) Музикалният превод в църковното пение (по примери от Воскресника на хаджи Ангел Севлиевец). Интергрална музикална теория 2013. С., 2014, с. 219–227.

Йорданов, Даниел (2011) Хаджи Ангел Иванов Севлиевец – биографични неясноти. Слово и образ, В. Т., 3/2011, с. 51–54.

Йорданов, Даниел (2010) Нововъведения в българския служебник. Православие и постмодернизъм, сб. доклади. С., 2010, с. 354–365.

Йорданов, Даниел (2009) Трето-шести час (забравените обичаи на Църквата). Слово и образ, В. Т., 1/2009.

Йорданов, Даниел (2008) Литургически предписания в рубриките на Енинския апостол – 14. IX. (Въздвижение). Преславска книжовна школа. Т. 10, с. 439–449. Шумен, 2008. ISBN 978-954-577-492-8

Йорданов, Даниел (2006) Литургически предписания в рубриките на Енинския апостол. Преславска книжовна школа. Т. 9, с. 426–449. Шумен, 2006.

Легкоступ, Магдалена (2022) РЕЛИГИОЗНО ОБРАЗОВАНИЕ. Съвременен педагогически дискурс на европейската училищна практика София : Librum

Легкоступ, Магдалена (2022) Религия - Християнство - Православие. Учебник за девети клас Издател: Българска православна църква-Българска патриаршия. София, 2021, ISBN 978-619-91522-8-7

Легкоступ, Магдалена (2022) Религия - Християнство - Православие. Учебник за единадесети клас Издател: Българска православна църква-Българска патриаршия. София, 2021, ISBN 978-619-91522-9-4

Легкоступ, Магдалена (2022) Религия - Християнство - Православие. Учебник за осми клас. Издател: Българска православна църква-Българска патриаршия. София, 2021, ISBN 978-619-91522-7-0

Легкоступ, Магдалена (2021) Дигиталност, медии и християнска възпитаност Сб. научни студии „Дигитални компетенции и медиаобразование в предучилищна и начална училищна възраст“, съставител проф. д-р Румяна Папанчева, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Легкоступ, Магдалена (2021) Религия - Християнство - Православие. Учебник за седми клас Издател: Българска православна църква-Българска патриаршия. София, 2021, ISBN 978-619-91522-6-3

Легкоступ, Магдалена (2021) Религия - Християнство - Православие. Учебник за шести клас Издател: Българска православна църква-Българска патриаршия. София, 2021, ISBN 978-619-91522-4-9

Легкоступ, Магдалена (2021) СИНОДАЛНИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО РЕЛИГИЯ – ИНОВАЦИИ, УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 12/2021, ISSUE 1, ISSN 1314–1791 (PRINT), Бургас, 2021, с. 81–83; COBISS.BG-ID 1270431972 ISSUE 1, ISSN 1314–1791 (ONLINE) http://www.edutechjournal.org/

Легкоступ, Магдалена (2020) Религия - Християнство - Православие. Учебник за втори клас Издател: Българска православна църква-Българска патриаршия. София, 2020, ISBN 978-619-91522-1-8

Легкоступ, Магдалена (2020) Религия - Християнство - Православие. Учебник за пети клас Издател: Българска православна църква-Българска патриаршия. София, 2020, ISBN 978-619-91522-4-9

Легкоступ, Магдалена (2020) Религия - Християнство - Православие. Учебник за първи клас Издател: Българска православна църква-Българска патриаршия. София, 2020, ISBN 978-619-91522-0-1

Легкоступ, Магдалена (2020) Религия - Християнство - Православие. Учебник за трети клас Издател: Българска православна църква-Българска патриаршия. София, 2020, ISBN 978-619-91522-2-5

Легкоступ, Магдалена (2020) Религия - Християнство - Православие. Учебник за четвърти клас Издател: Българска православна църква-Българска патриаршия. София, 2020, ISBN 978-619-91522-3-2

Легкоступ, Магдалена (2020) Християнско възпитание и дигитални медии – резултати от корелационно изследване на деца от начална училищна възраст, изучаващи религия Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 11/2020, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2020, с. 43–52; http://www.edutechjournal.org/; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2019) Методически аспекти на обучението по религия Издателство „Фабер”, В. Търново, 2019, 292 с. ISBN: 978–954–400–824–6 COBISS.BG-ID 1257492964

Легкоступ, Магдалена (2019) Методология на корелационно изследване на деца от начална училищна възраст, изучаващи религия „Християнско възпитание и цифрови медии“ Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 10/2019, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2019, с. 35–42; http://www.edutechjournal.org/; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2018) ДИГИТАЛНА ГРАМОТНОСТ, МЕДИИ И РЕЛИГИОЗНО ВЪЗПИТАНИЕ Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 9/2018, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2018, с. 75–80; http://www.edutechjournal.org/; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2018) Учебни програми по учебния предмет религия (християнство-православие) за I – VII клас Министерство на образованието и науката https://mon.bg/upload/14989/pr_UP-religia-hr_pravoslavie_170418.pdf

Легкоступ, Магдалена (2017) Библейски и катехизически основи на литургичната проповед Трудове на катедра "Историческо и практическо богословие", Православен богословски факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" : доклади от научни четения, 12 май 2016. Т. 1 / [ред. кол. Иван Тютюнджиев ... и др.]. В. Търново, 2017, с. 56–63. ISBN - 978-954-337-338-3. COBISS.BG-ID - 1285561572

Легкоступ, Магдалена (2017) Иновативен модел за подкрепа на обучението по религия на територията на Община Кюстендил Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 8/2017, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2017, с. 75–80; http://www.itlearning-bg.com; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2017) От благовестието на проповедта към тайнството на просветлението Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, 2017, с. 253-268. ISBN - 978-954-91187-3-5. COBISS.BG-ID - 1284506596

Легкоступ, Магдалена (2017) От слово сме родени : избрани стихотворения / Павел Гърбов ; предговор Издателство - София : Синод. изд. на Бълг. православна църква, 2017, 248 стр. ISBN - 978-619-7306-03-3. COBISS.BG-ID - 1289842404

Легкоступ, Магдалена (2017) Православие, пол и социални роли Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, с. 221-230. ISBN - 978-954-91187-3-5. COBISS.BG-ID - 1284506596

Легкоступ, Магдалена (2017) Принципът за цялостност в катехизическите проповеди на св. Кирил Йерусалимски и св. Йоан Златоуст Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, 2017, с. 269-276. ISBN - 978-954-91187-3-5. COBISS.BG-ID - 1284506596

Легкоступ, Магдалена (2016) Бедността и социалното изключване като проблеми на инклузивното обучение по религия Сб. Образованието на деца и младежи в променящия се свят [Електронен ресурс] / състав. Светослав Зашев. В. Търново : Асоц. за иновации в образованието, 2016, с. 41-47. ISBN - 978-619-90162-4-4. COBISS.BG-ID - 1281617380

Легкоступ, Магдалена (2016) Изграждането, осъзнаването и запазването на християнските ценности сред децата и учениците в. „100 Вести“, гр. Габрово, 14 април 2016, с. 4.

Легкоступ, Магдалена (2016) Катехизацията на възрастни като актуален проблем на Църквата. Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013", Секция Православен богословски факултет, 10 май 2013 г. (Велико Търново ; 2016) [Eлектронен ресурс] ISBN - 978-619-208-043-3. COBISS.BG-ID - 1279503588

Легкоступ, Магдалена (2016) Културното многообразие и обучението по религия в европейските образователни системи Мултикултурният човек : сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена). Т. 2, Богословие, църковна история и християнско изкуство ; Общество, образование и култура / [състав. Станислав Боянов] ; [ред. кол. Георги Марков ... и др.]. София : ИК Гутенберг, 2016, с. 648–674. ISBN - 978-619-176-080-0. COBISS.BG-ID - 1554440916

Легкоступ, Магдалена (2016) Религиозно образование и информационни технологии – предизвикателства и проблеми. Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 7, година VI, 2016, с. 167–172, ISSN 1314–1791; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2016) Съдържание и основни идеи в катехезическите проповеди на св. Кирил Йерусалимски Сп. „Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Легкоступ, Магдалена (2015) Case Studies in Religious Education as a Method of Experiential Learning Methods of teaching in religious education: learning by heart or by experience? : proceedings of the conference held in Sofia, Bulgaria, June 17-21, 2014 / [ed. by Risto Aikonen, Andrian Aleksandrov]. Sofia : Regional Development Foundation, 2015, p. 42-49. ISBN - 978-954-92940-9-5. COBISS.BG-ID - 1274426084

Легкоступ, Магдалена (2015) Православна музика за малки и големи Ловчанска Света Митрополия

Легкоступ, Магдалена (2015) Формиране на диалогични компетенции в подготовка на учителите по религия Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 6, година VI, 2015, с. 167–172. ISSN 1314–1791; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2014) Казусът в обучението по религия като метод за учене чрез опит Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 5, година V, 2014, с. 174–180. ISSN 1314–1791; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2014) Образователни и литургични аспекти на съвременната катехизация в Еладската православна църква Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров. Издателство - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с.237-242. ISBN 978-954-524-982-2; COBISS.BG-ID 1274111972

Легкоступ, Магдалена (2014) Религиозното образование днес – типове и подходи в съвременната педагогическата практика Педагогически алманах : педагогическо списание на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". - Год. 22, бр. 2 (2014), с. 7-20. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID - 1274051812

Легкоступ, Магдалена (2013) Време е нашата Църква да изживее своите болезнени страсти и да възкръсне в чистотата на своето призвание в. Янтра днес, № 247, 20 дек. 2013, с. 6.; http://www.dnesbg.com/kultura/bogoslovat-dots-d-r-magdalena-legkostup-vvreme-e-nashata-tsarkva-da-izzhivee-svoite-bolezneni-strasti-i-da-vazkrasne-v-tchistotata-na-svoeto-prizvaniev.html

Легкоступ, Магдалена (2013) Катехизацията като историческа функция на църквата и съвременна образователна среда Теология и социум. Съвременни перспективи : сборник от доклади от научна конференция с международно участие по случай двадесетата годишнина от основаването на Православния богословски факултет към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 17-18 октомври 2011 г., Велико Търново / [ред. кол. Димитър Попмаринов - отг. ред. ... и др.]. София : Изд. Омофор, 2013, с. 331–347. ISBN - 978-954-2972-16-7. COBISS.BG-ID - 1258134244

Легкоступ, Магдалена (2013) Методически аспекти на обучението по религия В. Търново : Издателство „Фабер”, 2013, 292 с. ISBN - 978-954-400-824-6. COBISS.BG-ID - 1257492964

Легкоступ, Магдалена (2013) От благовестие към катехизация – забравеното тайнство на просветлението Официален сайт на Православния богословски факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” http://pbfvt.pravoslavie.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2013-03-20-08-53-47&catid=43:2012-01-26-12-21-11

Легкоступ, Магдалена (2013) Първи стъпки в православната вяра. Кн. 1, За Бог, за хората и за света Издателство - В. Търново : Фабер, 2013, 44 с. ISBN - 978-954-400-826-0. COBISS.BG-ID - 1250941924

Легкоступ, Магдалена (2013) Социалната инклузия в съвременното обучение по религия Педагогика : месечно научнотеоретично списание. Год. 85, бр. 9 (2013), с. 1340-1349. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID - 1261097956

Легкоступ, Магдалена (2013) Форми на оценяване на учениците в обучението по религия – примери от практиката Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 4, година IV, 2013, с. 219–226; ISSN 1314–1791; COBISS.BG-ID 1270431972

Легкоступ, Магдалена (2012) Дизайн на тренинг за формиране на умения и нагласи за общуване в инклузивна образователна среда „Обичай и прави добро” Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Част 2. / науч. ред. Анелия Гърбачева. Велико Търново: Издателство "Веста", 2012, с. 29–70. ISBN - 978-954-543-041-1; 978-954-543-042-8. COBISS.BG-ID - 1246606308

Легкоступ, Магдалена (2012) Духовно-нравственото възпитание в детската градина Педагогически алманах : педагогическо списание на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, Год. 20, бр. 2 (2012), с. 61-75. Online ISSN 2367-9360, Print ISSN 1310-358Х. COBISS.BG-ID - 1254998500

Легкоступ, Магдалена (2012) Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Ч. 2 / науч. ред. Анелия Гърбачева В. Търново : Веста, 2012. с. 29–70. ISBN - 978-954-543-041-1; 978-954-543-042-8. COBISS.BG-ID - 1246606308

Легкоступ, Магдалена (2012) Мултикултурен контекст на европейското религиозно образование – тенденции и предизвикателства Педагогика : месечно научнотеоретично списание. Год. 84, бр. 9 (2012), с. 1542-1553. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID - 1248890852

Легкоступ, Магдалена (2012) Обучението по религия – диалог и инклузия Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2012, 260 с. ISBN 978-954-400-763-8; COBISS.BG-ID 1250321636

Легкоступ, Магдалена (2012) Педагогически умения за формиране на позитивна дисциплина в първоначалната подготовка на учителите Образование и технологии : годишно научно-методическо списание. - Год. 3, бр. 3 (2012), с. 33-34. ISSN 1314-1791. COBISS.BG-ID - 1276351204

Легкоступ, Магдалена (2012) Професионална компетентност за осъществяване на социално-културна инклузия в обучението по религия Педагогическото образование - кариерно развитие и конкурентоспособност [Електронен ресурс] : сборник доклади от научно-практически форум, 2-3 ноември 2012 г., Бургас. Издателство - София : Център за психосоц. подкрепа, 2012, с. 187–193. ISBN - 978-954-92349-9-2. COBISS.BG-ID - 1283635940

Легкоступ, Магдалена (2012) Религиозното познание в системата на предучилищното възпитание Сб. материали от кръгла маса „Религиозното познание в учебното съдържание на общото образование. Електронен сборник”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2012. Съставител: Магдалена Легкоступ, ISBN 978-954-524-881-8

Легкоступ, Магдалена (2011) Евхаристията в мистагогичните катехези на св. Кирил Йерусалимски Свидетелства на традицията : сборник материали от научноизследователски проекти на Православния богословски факултет. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 278–292. ISBN - 978-954-524-801-6. COBISS.BG-ID - 1240277220

Легкоступ, Магдалена (2011) Интегрирано обучение чрез образователното съдържание на християнските празници Интегрирано обучение : диалог и разнообразие / под науч. ред. на Анелия Гърбачева. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 167–203. ISBN - 978-954-524-794-1. COBISS.BG-ID - 1237953252

Легкоступ, Магдалена (2011) Катехизическото учение на св. Кирил Йерусалимски София : Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2011, 192 с. ISBN - 978-954-07-3279-4. COBISS.BG-ID - 1246431972

Легкоступ, Магдалена (2011) ОТ БЛАГОВЕСТИЕ КЪМ КАТЕХИЗАЦИЯ – ЗАБРАВЕНОТО ТАЙНСТВО НА ПРОСВЕТЛЕНИЕТО 20.03.13, официален сайт на Православния богословски факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” http://pbfvt.pravoslavie.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2013-03-20-08-53-47&catid=43:2012-01-26-12-21-11

Легкоступ, Магдалена (2011) Разрешаване на проблеми и дискусионни въпроси в обучението по религия Образование и технологии : годишно научно-методическо списание. - Год. 2, бр. 2 (2011), с. 177-181. ISSN 1314-1791. COBISS.BG-ID - 1274421988

Легкоступ, Магдалена (2011) Съвременното обучение по религия – актуални подходи и основни принципи Съвременното обучение по религия – актуални подходи и основни принципи - В: Обучението като път към образованието. Сборник с материали по случай 60-годишнината на проф. дпн Пламен Радев. Науч. ред. Кр. Танева. Пловдив: Университетско издателство „П. Хилендарски”, 2011, с. 216–222. ISBN 978-954-423-667-0

Легкоступ, Магдалена (2010) Дидактически принципи на катехизация в огласителните и тайновъведителни поучения на св. Кирил Йерусалимски Православие и постмодернизъм : сборник с доклади от научна конференция / [ред. кол. Казимир Попконстантинов ... и др.]. Издателство „Омофор”, С., 2010, с. 325–338. ISBN - 978-954-9700-90-9. COBISS.BG-ID - 1232439780

Легкоступ, Магдалена (2010) Съвременни аспекти на педагогическите принципи в катехезите на св. Кирил Йерусалимски Сп. “Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 2, с. 48-60, 2010, ISSN: 1313-8022, COBISS.BG-ID - 1236389092

Легкоступ, Магдалена (2009) Основни литургични средства на катехизация според св. Кирил Йерусалимски Духовна култура : месечно списание за религия, философия, наука и изкуство. - LXXXVII, бр. 3, Синодално издателство, С., 2009, с. 42–49. ISSN 0324-1173; COBISS.BG-ID - 1183698660

Легкоступ, Магдалена (2009) Св. Кирил Йерусалимски и съвременното преподаване на християнските ценности Сб. доклади от конференция с международно участие „Противуречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији на вредности културе мира“. Ниш: Филозофски факултет, 2009, с. 449–460, ISBN 978-86-7379-179-1; COBISS.BG-ID 167531276

Легкоступ, Магдалена (2009) Св. Кирил Йерусалимски като катехет : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.01.17 - Теология В. Търново : [М. Легкоступ], 2009. ISBN - (Подв.). COBISS.BG-ID - 1248386532

Легкоступ, Магдалена (2009) Същност, цели и задачи на християнската катехизация Сп. “Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1, 2009, с. 75–80. ISSN 1313-8022. COBISS.BG-ID - 1232417764

Легкоступ, Магдалена (2008) Ключови компетенции при религиозно-нравственото обучение 45 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание. LVI, 8 (2008), с. 54-59. ISSN 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060

Легкоступ, Магдалена (2008) Съвременни методи за повишаване на интереса на учениците в обучението по религия Сб. доклади “Съвременни образователни технологии в основното училище”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, ISBN 978-954-524-628-9; COBISS.BG-ID 1228373988

Легкоступ, Магдалена (2005) Веротърпимостта в изучаването на религиозните системи в контекста на глобализиращия се свят Сборник доклади от юбилейна научна конференция на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" на тема "Образованието в глобализиращия се свят", 15-17 октомври 2004 г., Ч. 2: Десегрегация или интеркултурна интеграция / Под науч. ред. на Христо Кючуков. В. Търново : Фабер, 2005, с. 327-338. ISBN - 954-775-442-4. COBISS.BG-ID - 1044178148

Легкоступ, Магдалена (2005) Дидактичните игри в уроците със старозаветна тематика в началното училище Сб. доклади: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р протопр. Н. Шиваров, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, ISBN 954-524-491-7; COBISS.BG-ID 1243599332

Легкоступ, Магдалена (2005) Календар на празниците ИК – Просвета, София, 2005, ISBN 978-954-01-1554-2

Легкоступ, Магдалена (2004) Научно съобщение за съвременната практика в България – тема “Рождество Христово” Международен религиозно-педагогически симпозиум в България: Религиозното обучение в контекста на общоевропейския дом = International symposium on religious education held in Bulgaria: Religious education within the context of the common European home : София, 5-10.10.2003 : Материали / Ред. Иван Денев, Енгелберт Грос. София : Богословски фак. на СУ "Св. Климент Охридски", 2004, с. 28–38. ISBN - 954-91538-1-9. COBISS.BG-ID - 1043394276

Легкоступ, Магдалена (2004) Обучението по религия в българското общообразователно училище Църковен вестник : издание на Българската православна църква за религиозна и църковно-обществена просвета. - CV, 16 (1 - 15 септ. 2004), с. 1, 3. ISSN 0205-1362. COBISS.BG-ID - 1217859812

Легкоступ, Магдалена (2003) Картината и образът на духовността Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание. - LI, кн. 3 (2003), с. 32-35. ISSN 0204-7004. COBISS.BG-ID - 1161094116

Легкоступ, Магдалена (2003) Нравствено съдържание на учебния предмет Религия Международна научна конференция Религия, образование и общество за един мирен свят, Кърджали, 31 окт.- 1-2 ноем. 2003 : Сб. докл. / Ред. кол. протопрезвитер Николай Шиваров и др. ; [Предг. Иван Костов]. [Кърджали] : Дъга-ВК, 2003, с. 32-39. ISBN - 954-9634-20-5. COBISS.BG-ID - 1042147300

Легкоступ, Магдалена (2003) Проблеми на обучението по Религия в българското общообразователно училище Педагогика : месечно научнотеоретично списание. - ХIII, кн. 9 (2003), с. 58-61. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID - 1162102756

Легкоступ, Магдалена (2003) Учителят по религия и възпитанието в православно-народностен дух Начално образование : месечно списание. - XLIII, кн. 2 (2003), с. 26-34. ISSN 0204-4951. COBISS.BG-ID - 1160323044

Легкоступ, Магдалена (2002) Християнското семейство и възпитанието Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание. - L, 9 (2002), с. 40-43. ISSN 0204-7004. COBISS.BG-ID - 1159842788

Малев, Людмил (2022) Да се отнеме от Църквата вместо да й се помогне..., В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 158 стр., ISBN 978-619-208-290-1 COBISS.BG-ID 52763912

Малев, Людмил (2022) Условия и преговори по вдигането на схизмата над Българската православна църква (История, документи, коментари), Учебно пособие, В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" 2022, 120 стр, ISBN 987-619-208-291-8, COBISS.BG-ID

Малев, Людмил (2021) Религия - Християнство-Православие Учебник за 7 клас ,1.1 , с.8-11, София, 2021, Изд. Българска православна църква - Българска патриаршия, стр. 200. ISBN 978-619-91522-6-3, COBISS.BG-ID 49014792

Малев, Людмил (2021) Религия Християнство-Православие, учебник за шести клас, София, 2021, Издател Българска православна църква - Българска патриаршия, ISBN 978-619-91522-5-6 , 2.1 - 2.11 ,стр. 22-84. с. 204

Малев, Людмил (2021) Стенописването на храма "Св. прор. Илия" в гр. Плачковци. Исторически сведения. В: Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство - Трявна, т 6, с.256-266, изд. Фабер, В. Търново, 2021, с. 339. ISSN 1313-6356. COBISS.BG-ID 1291621092

Малев, Людмил (2020) Религия - Християнство-Православие Учебник за 5 клас ,4.1 и 4.2, с.42-47, София, 2020, Изд. Българска православна църква - Българска патриаршия, ISBN 978-619-91522-4-9, стр. 96 , COBISS.BG-ID 44649992.

Малев, Людмил (2019) Белчо Петров - сведения за един забравен поборник. В: Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство Трявна, т.5,В. Търново, Фабер, 2019, стр.197-206, ISSN 1313-6356. COBISS.BG-ID 1291621092 В.Търново

Малев, Людмил (2019) По въпроса за отстъплението от българския национален идеал при вдигането на схизмата на Българската православна църква през 1945 г., В: Идеи, идеали - Възход и крушение, Сборник с доклади от международна научна конференция но Регионална библиотека"Любен Каравелов" Русе, 2019 г. Изд. Регионална библиотека "Любен Каравелов" Русе, с.273-270, ISBN 978-619-7404-08-1, COBISS.BG

Малев, Людмил (2019) Социални организации на Търновска епархия през 30-те и 40-те години на ХХ век. В: Сборник доклади от научна конференция (05.12.2019 г., Велико Търново). В. Търново, АБАГАР, 2019 г. с.152-165. ISBN 978-619-168-245-4, COBISS.BG-ID 1292757732

Малев, Людмил (2016) Православните християнски дружества и братства в Търновска епархия през 30-те и 40-те години на ХХ век. - В: Трудове на катедра Историческо и практическо богословие, ПБФ, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Т 1, Велико Търново, Авангард принт, 2016, стр. 29-36 ISBN 978-954-337-338-3 COBISS.BG-ID 1285561572 В. Търново

Малев, Людмил (2016) Социално-благотворителната дейност в Търновска епархия през 30-те и 40-те години на ХХ век, В: Социалното служение в съвременното общество: сборник доклади от научна конференция с участието на студенти, докторанти и преподаватели от Педагогически факултет, катедра "Социална педагогика" и Православния богословски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2016, с.210, изд. Либра Скарп, стр.56-68, ISBN 987-954-471-325-6 COBISS.BG-ID 1276797924

Малев, Людмил (2015) Българската екзархия в условията на наложената през 1872 г. схизма, В: Сборник „Екзарх Йосиф I – духовният водач на нацията (1876-1915), В. Търново, Фабер, 2015, с. 42-54,ISBN 978-619-90388-2-6. COBISS.BG-ID 1272308708 В. Търново

Малев, Людмил (2015) Православните християнски дружества и братства в Трявна през 30-те и 40-те години на ХХ в., – В: Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство в Трявна, Т.4., Трявна 24-25.09.1915 г. редактори: Юлия Нинова, Даниела Дабкова, Лидия Горанова, Любка Цанева, Варна, Славена, 2015, с. 148-157, ISSN 1313-63-56. COBISS.BG-ID 1291621092 Варна

Малев, Людмил (2015) Църковна, социална, благотворителна и просветна дейност в Габрово и региона през 30-те и 40-те години на ХХ век ( организация и форми) ,– В: Известия на Регионален исторически музей Габрово, т. III, Габрово 8-9.10.2015 г., редактори: проф.д-р Петко Петков, Красимира Чолакова, Росен Йосифов, Иван Христов, Иван Постомпиров, В. Търново, Фабер, 2015, с. 248-257, ISSN 2367-783Х В. Търново

Малев, Людмил (2014) Всеправославното предсъборно съвещание във Ватопед (8-23. IV. 1930 г.), - В: Сборник в чест на 80-годишнината на професор д-р протопрезвитер Хиколай Шиваров, В. Търново, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий". 2014, електронна книга, ISBN 978-954-524-982-2 COBISS.BG-ID 1274111972

Малев, Людмил (2013) История на Православния богословски факултет, В.Търново, Фабер, 2013, 224 с., ІSBN 978-619-00-0022-8 COBISS.BG-ID 1266233572 В. Търново

Малев, Людмил (2013) По въпроса за оставката на Екзарх Стефан – В: Ние в науката и науката в нас, в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново, Фабер, 2013, с. 452-463, ІSBN 978-954-400-982-3 COBISS.BG-ID 1262622436 В. Търново

Малев, Людмил (2012) "Ѝерусалимските условия" от 1934 г. пред Българската православна църква предпоставки и същност – В: България, българите и европа - мит, история и съвремие, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2012,стр. 315-319, ISBN 978-954-524-844-3 COBISS.BG-ID 1267158500 Велико Търново

Малев, Людмил (2011) Българският патриарх Кирил и предизвикателствата пред църквата и обществото през 40-те и 50-те години на ХХ в., Малев, Людмил., В: Православна мисъл, 2011.

Малев, Людмил (2011) Малев, Людмил. Българският патриарх Кирил и предизвикателствата пред Църквата през 40-те и 50-те години на ХХ век, bg-patriarshia.bg, 2011.

Малев, Людмил (2011) Прекратяване на социално-благотворителната дейност на Търновската митрополия след 9 IX.1944 г. – В: Дни на науката 2011, Сборник на Великотърновския клон на съюза на учените в България, Велико Търново, Фабер, 2011, стр. 89-97, ISBN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1248669156 Велика Търново

Малев, Людмил (2010) Християнството и Църквата - фактори в историческото развитие на българския народ и държава (Избрани моменти от историята на БПЦ), Велико Търново, Фабер, 2010, с. 200, ISBN 978-954-400-392-0 COBISS.BG-ID 1233741284 Велико Търново

Малев, Людмил (2008) Началната кондика на църквата "Св. прор. Илия" в гр. Плачковци, Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство, Т I, Трявна и тревненци в националната ни история и култура, Варна, Славена, 2008, стр. 140-153 ISSN 1313-6356. COBISS.BG-ID 1291621092 Варна

Малев, Людмил (2008) Условия и преговори за отмяна на схизмата над Българската църква ( Документи), Казанлък, изд. Възродена Искра, 2008, с. 60 ISBN 978-954-9727-05-0 Казанлък

Малев, Людмил (2007) Вдигане на схизмата над Българската православна църква, Казанлък, изд.Възродена Искра, 2007, с. 152 ISBN 978-954-91972-6-6 COBISS.BG-ID 1260633316 Казанлък

Малев, Людмил (2006) Митрополит Софроний Търновски (живот и църковно-обществена дейност), София, Болид, 2006, с. 224 ISBN 954-612-032-1 ISBN 978-954-612-039-7 COBISS.BG-ID 1243144676 София

Малев, Людмил (2006) Сблъсъкът Държава-Църква при избора на Търновски митрополит през 1935 г. – Известия на държавните архиви, 2006, кн.92, стр. 3-17, ISSN 0323-9780 COBISS.BG-ID 1173554404 София

Малев, Людмил (2006) Търновската митрополия и опазването на културно-историческото наследство в епархията през 50-те години на XX в. – В: Любен Прашков - реставратор и изкуствовед, София, М&К Дизайн, 2006, стр. 367-370, ISBN 978-954-524-514-5 ISBN 954-524-514-х COBISS.BG-ID 1242737892 София

Малев, Людмил (2005) Изборът на каноничен митрополит във Велико Търново през 1935 г. – В: сборник Международна конференция в чест на проф. д-р Т. Коев, Велико Търново, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2005, стр. 204-208, ISBN 954-524-469-0 COBISS.BG-ID 1044793060 Велико Търново

Малев, Людмил (2005) Социалната политика на Търновска митрополия 30-те - ср. на 40-те години на XX в. – В: Богословски размисли, Сборник в памет на проф.д-р Хр. Стоянов, София, Издателство на съюза на учените в България,2005, стр. 169-178, ISBN 954-8329-67-0 COBISS.BG-ID 1242496228 София

Малев, Людмил (2005) Схизмата над Българската църква (1872-1945 г.) – Духовна култура, 2005, кн.2, стр. 17-24, Синодално издателство, ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1173251812 София

Малев, Людмил (2002) Духовенството на Великотърновска епархия в условията на ОФ власт – Известия на държавните архиви, 2002, кн. 81, стр. 28-41, ISSN 0323-9780 COBISS.BG-ID 1158050020 София

Малев, Людмил (2001) Връзки между Великотърновската и Скопско-Велешката митрополии (1941-1944 г.), Македонски преглед, 2001, XXIV, кн. 2, стр. 141-144.Македонски научен институт, ISSN 0661-2277 COBISS.BG-ID 1155227108 София

Малев, Людмил (2000) Модели на Великотърновския митрополит Софроний (1934-1961 г.) за обгрижване и работа с младежта – Духовна култура, 2000, кн.6, стр. 19-23. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1156916196 София

Малев, Людмил (1998) 110 години от рождението на Великотърновския митрополит Софроний (1934-1961 г.) – Духовна култура, 1998, кн.4, стр.19-21. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1119633124 София

Малев, Людмил (1997) По въпроса за отказването на йеродякон Игнатий (Васил Левски) от монашеството и напускането му на духовния сан – Духовна култура, 1997, кн.5, стр 20-25. ISSN 0324-1173 COBISS,BG-ID 1137191652 София

Русанов, Росен (2021) Основаване на Христовата Църква Сборник с текстове по история на Църквата Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново, 2021

Русанов, Росен (2021) Разпространение на християнството през I-III ВЕК. Мисионерските пътувания на апостолите. Сборник с текстове по история на Църквата Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново, 2021

Русанов, Росен (2021) Църквата на територията на днешните български земи през I-III век Сборник с текстове по история на Църквата Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново, 2021

Русанов, Росен (2020) Imperium Romanum и стремежът за теокрация. Трансформацията на идеята за симфония на властите в папоцезаризъм и цезаропапизъм през I-IV в. Теоретични аспекти и историко-хронологични щрихи. Велико Търново

Русанов, Росен (2019) "Отношението на митрополитите Антим, Йосиф и Филип към Русия и руската диаспора в Търновската епархия (1901-1935)" Велико Търново

Русанов, Росен (2018) "Екзархийско служение 1872 - 1877 г. - личен принос на Екзарх Антим за полагане основите и утвърждаването на Българската Екзархия". Видин

Русанов, Росен (2017) "Понятие, произход, функциониране и обхват на теокрацията." Русе, Трудове на катедра" Историческо и практическо богословие“ на ПБФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Т.I; ISBN 978-954-337-338-3, COBISS.BG-ID - 1285561572

Русанов, Росен (2016) Основни щрихи от проявлението на идеята за теокрация в историческия процес. Шумен, Международна конференция "25 години специалност теология в Шуменския университет", 9-10 декември 2016.

Русанов, Росен (2016) Христоматия по Обща история на Църквата; От основаването на Църквата на Петдесетница до схизмата през 1054 (извори и исторически карти) Велико Търново, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2016, (стр.307), ISBN 978-619-208-046-4, COBISS.BG-ID – 1275818468

Русанов, Росен (2013) "Концепция Теократии в Священом Писании и преображение теократической идеи в цезаропапизъм и папоцезаризъм к середине пятаго века". Тверь, Россия, Актуальные проблемы православной теологии, выпуск 2, (стр.8-17), ISBN 978-7609-0887-2, eLIBRARY ID: 21141865- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

Русанов, Росен (2013) "Теократичните принципи на папоцезаризма през IV-V век." Велико Търново, Сборник Ние в науката и науката в нас, Конференция и сборник в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. 2013, Издателство Фабер, (стр.549-558), ISBN 978-954-400-982-3. COBISS.BG-ID 1262622436

Русанов, Росен (2013) “Трансформацията на идеята за теокрация в папоцезаризъм от Константин Велики до Ромул Августул. (принципите на концепцията за властта на римската църква)” София “ Сборник «Теология и социум. Съвременни перспективи», (стр. 218 -232) ISBN 978-954-2972-16-7, COBISS.BG-ID - 1258134244

Русанов, Росен (2013) История на Православния богословски факултет Велико Търново, Издателство Фабер, 2013, (90-40;116-122;148-197 стр. ), ISBN 978-619-00-0022-8, COBISS.BG-ID – 1266233572

Русанов, Росен (2012) "Архиерейският събор през 1922 и решенията му против дъновизма" Велико Търново, Сборник с текстове по история на Църквата, Издателство ”Веста”, 2012. (стр.150-156.) ISBN - 978-954-543-043-5, COBISS.BG-ID – 1246612452

Русанов, Росен (2012) "Сборник с текстове по история на Църквата" В. Търново, Издателство „ Веста, 2012, с.92-93. ISBN 978-954-543-043-5, COBISS.BG-ID – 1246612452

Русанов, Росен (2012) ”Църквата, държавата и богомилите през Х век. \По данни от "Завета " на Св. Йоан Рилски и "Беседа против богомилите" на Презвитер Козма\" Велико Търново, Сборник с текстове по история на Църквата Издателство "Веста", 2012. (стр.41-69), ISBN - 978-954-543-043-5, COBISS.BG-ID – 1246612452

Русанов, Росен (2011) “Болгарский экзархат в период схизмы” (1872-1945). Тверь, Россия, Актуальные проблемы православной теологии, (стр.283-298) ISBN 978-5-7609-0653-3, eLIBRARY ID: 18251655 - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

Русанов, Росен (2010) "Значението на Всеамериканските събори за Православната църква на Америка" София, Сборник "Православие и постмодернизъм", Издателска къща "Омофор",стр.264-286, ISBN: 978-954-9700-90-9, COBISS.BG-ID – 1232439780

Русанов, Росен (2009) Търновска епархия (1901-1935), Дисертация за присъждане на образователната и научната степен доктор, 2003. стр.285, Велико Търново, 2003. "Търновска епархия в началото на XX век : При митрополитите Антим, Йосиф и Филип" В. Търново, Изд. Веста, 2009, 230 стр. ISBN - 978-954-543-032-9. COBISS.BG-ID - 1231403748

Русанов, Росен (2006) “За изографисването на храмовете в Търновска епархия при митрополит Филип” София, Сборник Любен Прашков – реставратор и изкуствовед, ISBN 10:954-524-514 – х 13:978-954-514-514-5 COBISS.BG-ID 1242737892

Русанов, Росен (2005) "Духовност и благотворителност в Търновската епархия при митрополит Антим (1901-1914)" София, Сборник “Богословски размисли”, с. 158-168, ISBN 954-8329-67-0, COBISS.BG-ID - 1242496228

Русанов, Росен (2005) "Религиозният живот по времето на цар Иван Александър: По данни от житието на св. Теодосий Търновски от патриарх Калист Константинополски" Велико Търново, Сборник Теодосиеви четения, 640 години от успението на преп. Теодосий Търновски, ISBN 954 524 451 8, COBISS.BG-ID - 1139517412

Русанов, Росен (2005) "Търновската митрополия при управлението на БЗНС.(1920-1923)" В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, ISBN - 954-524-469-0; COBISS.BG-ID - 1044793060

Русанов, Росен (2005) “Духовност и благотворителност в Търновска епархия при митрополит Йосиф (1901-1914)” Велико Търново, Сборник: Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи, книга 1, Текстовете на историята, история на текстовете, С., 2005. (стр. 247-254) ISBN 954-07-2144-X. COBISS.BG-ID 1045965028

Русанов, Росен (2004) “Търновската епархия по време на Балканските войни” Велико Търново, Сборник материали от Международна научна конференция в чест на Ангел Давидов , 13 - 14.12.2002 г. , (с.527-536.) ISBN 954 524 410 0, COBISS.BG-ID - 1042554084

Русанов, Росен (2002) „Сръбската църква и държава от края XIV до тридесетте години на XV век.(Според "Житието. на Стефан Лазаревич" от Константин Костенечки)" Велико Търново, Седми международен симпозиум на Търновска книжовна школа, 8-10.10.1999 г. Търновска книжовна школа, т.7, В.Търново, с.519-530. ISBN 954-524- 339-2 (Т7) COBISS.BG-ID 1142210020

Русанов, Росен (2001) "Проблеми на религиозното образование в България през 30-те години на 20 век". Сборник Религиозното образование и гражданското общество, В. Търново, издателство Faber, 2001 , с.157-169, ISBN 954-775-036-4, COBISS.BG-ID – 1140076260

Русанов, Росен (1999) Проблемите за схизмата и за единството на българската църква в навечерието на Балканските войни Духовна култура, София, Синодално издателство, 1999, кн. 4, с. 14-23; COBISS.BG-ID – 1142144228

Русанов, Росен (1997) "Великата френска буржоазна революция, управлението на Наполеон и Римокатолическата църква" Духовна култура, София, Синодално издателство, 1997, кн.6, с. 19-27 COBISS.BG-ID – 1137189348

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/