Публикации Катедра "Психология" / Department of Psychology


Бораджиева, Елена (2020) Възможности за формиране на междукултурна компетентност във висшите училища.Сборник, Библиотека “Диоген” т.28 (1) - Творчески предизвикателства в психологията, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, с. 76-84,ISSN 1314-2763 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2020) Технологични и психологични аспекти на киберсигурността. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-29.05.2020 г. , т.5, стр. 123, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, ISSN 1314-1937 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2019) Анкетно проучване за нагласите на студентите от специалност Психология за упражняване на доброволчески труд, Сборник, Библиотека “Диоген” - Изследване и практика, Велико Търново, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, с.23-33, ISBN - 978-619-208-192-8; COBISS.BG-ID – 1290836196

Бораджиева, Елена (2019) Първите седемнадесет години от 35-годишното история на психологичната лаборатория на Националния военен университет(изповед на първия психолог), Сборник доклади от Юбилейна научна конференция "140 години военно образование - традиции и перспективи", издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, ISBN 978-954-753-283-0,COBISS.BG-ID - 1290606308 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2018) Социалната подкрепа в процеса на обучение - основа за адаптацията на личността на курсанта в армейската среда и изграждането му като лидер, Сборник доклади от университетска научна конференция 14-15 юни, 2018, Издателски комплекс на НВУ "В. Левски", Велико Търново, с.57-62, ISBN978-619-7246-20-9, ISSN 1314-1937, COBISS.BG-ID 1237830884 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2017) Родителски нагласи - фактор в разгръщането на родителския потенциал. В: Сб. "Изкуството да обичаш и отговорността към собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян", Съставител: Елена Бораджиева. Велико Търново, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", 2017, с. 367-380. ISBN 978-619-208-105-8,COBISS.BG-ID 1283367140 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2017) Саморазвитие на лидера. В: Сб. "Изкуството да обичаш и отговорността към собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян", Съставител:Елена Бораджиева, В.Търново, УИ "Св.Св.Кирил и Методий", 2017, с.352-357. ISBN 978-619-208-105-8,COBISS.BG-ID 1283367140 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2015) В ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРИ как да редим „пъзела” на развитието си като лидери на тактическо ниво. Велико Търново, Издателство на НВУ, 2015, 88 с., ISBN 978-954- 753-231-1, COBISS.BG-ID 1276483044 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2015) Практики на комуникативната технология във вуз: традиция и новаторство. Елена Бораджиева, Красимира Йонкова, Даниела Тасевска. Библиотека “Диоген”, Велико Търново, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, Психология, 2015,том 23, бр.1,с.7-26, ISBN 978-619-208-063-1,COBISS.BG-ID 1287453156 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2015) Съвременни методи на обучение и стил на учене (практически опит с две групи обучаеми). В:Сборник ”Юбилейна международна конференция “20 години специалност “Психология” – пътуване към себе си”,Ред. Даниела Тасевска, Велислава Чавдарова, Милена Моцинова, Пресиян Бургов, Добрин Добрев. Университетско издателство "Св.Св. Кирил и Методий”, 2015, с. 19-27. ISBN 978-619-208-022-8, COBISS.BG-ID 1279489764 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2014) Психология - обща, възрастова, педагогическа и спортна. Велико Търново: Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, 2014 г., 208 с., ISBN 978-954-524-953-2,COBISS.BG-ID 1265741284 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2013) Проектно-ориентирано обучение: смисъл, технология, ефекти. Библиотека “Диоген”, Велико Търново, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, Психология, 2013,т.21,бр.1, стр.7-24, ISBN 954-524-923-5, ISSN 1314-2763, COBISS.BG-ID 1260455396 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2013) ПСИХОЛОГИЯ И СИГУРНОСТ. Велико Търново:Издателство на НВУ, 2013, стр.-145, ISBN 978-954-753-176-5, COBISS.BG-ID 1273892068 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2012) Проблеми на комуникацията обучаващ – обучаем. В: Личност, мотивация, спорт. Т. 17. С.: НСА ПРЕС, 2012, с. 143-149.ISNN 1312-0166, COBISS.BG-ID 1121708004 София

Бораджиева, Елена (2011) The motivation profile of the trainees in the National military university - conclusions about the pedagogical practice. In Proceedings of the 47-th International Applied Military Psychology Symposium, Vienne, 2011, p. 56-61 \CD\ http://www.iamps.org/html/body_iamps_2011.html Австрия

Бораджиева, Елена (2011) The psychological preparation of cadets for action in extreme situations. The 4th Conference on COPING WITH EXTREME SITUATIONS 22-26.11.2010. Office of Naval Research Global - Science&Technology, Prague, 2011, p.30-38 ISBN 978-80-905084-1-5 http://casri.cz/web/index.php/publikacni-cinnost/154-sbornik- konference-z-roku-2011-zvladani-extremnich-situaci Prague

Бораджиева, Елена (2008) Измеренията на социално-психологичния профил на взвода. В: Личност, мотивация, спорт. Т. 13, ч. 2. София: НСА ПРЕС, 2008, с. 75-78. ISSN 1312-0166 . COBISS.BG-ID 1121708004 София

Бораджиева, Елена (2008) Конструктивисткият подход в обучението по "Лидерство".Във: Военно-научен форум 2008 с международно участие. Т. 2, В. Търново : НВУ „В. Левски”, 2008, с.82-. ISSN 1313-0390; COBISS.BG-ID 1181222628 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2008) Процеси, характеризиращи общоевропейската интеграция в областта на спортното образование. – В: Личност, мотивация, спорт. Т. 13, ч. 2. С.: НСА ПРЕС, 2008, с. 39-45. ISSN 1312-0166.COBISS.BG-ID 1121708004 София

Бораджиева, Елена (2008) Психологически аспекти на предпоставките за професионална деформация при спортни педагози. –Във: Военно-научен форум с международно участие „130 години военно образование в България”, 2008, с. 76. ISNN 1313-0390, COBISS.BG-ID 1181222628 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2007) Cadet Training Vision of Leadership in Levski National Military University. – В: сборник „Лидерски практики”, под редакцията на Г. Карастоянов, София, ВИ, 2007, с.42-51, ISBN 978-954-509-404-0, COBISS.BG-ID 1229485540 София

Бораджиева, Елена (2007) Визия за лидерската подготовка на курсантите в НВУ "Васил Левски" .Във: Военно лидерство и етика : Трета международна изследователска работна среща, 12-13 октомври 2006 / Състав., обща ред. на Георги Карастоянов, ВИ "Св.Георги Победоносец", София, 2007, с. 21-28, ISBN 978-954-509-375-3, COBISS.BG-ID 1244056548 София

Бораджиева, Елена (2007) Военна психология, Троян, Военен картографски институт, 2007 г.,195 с., ISBN 978-954-953-050-8, COBISS.BG-ID 1228754148 Троян

Бораджиева, Елена (2007) Интердисциплинарният подход в лидерската подготовка на курсантите в НВУ „Васил Левски”. Във: Военно-научен форум с международна участие на НВУ “В.Левски”, Сборник научни трудове под редакцията на Георги Камарашев, 2007, с. 150-155, ISSN 1313-0390, COBISS.BG-ID 1124742372 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2007) Проектно ориентирано обучение на студентите от специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. В: Кинезиология’ 2007, Сборник доклади от Международна научна конференция II, посветена на 15 години специалност ''Педагогика на обучението по физическо възпитание'' проведена във ВТУ Св. св. Кирил и Методий на 18-19 октомври 2007, В. Търново, I & B LTD, 2007, с. 34-38. ISSN 1313-244X.COBISS.BG-ID 1040309732 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2007) Туризмът като форма за изграждане на готовност за оцеляване.В: Сборник „Туристически и спортни практики в училище“, Велико Търново, изд.Фабер, 2007, с. 86-90, ISBN 978-954-775-700-4 COBISS.BG-ID 1226795236 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2006) Shaping the Leader out of the Future Officer. in: Proceedings of the 42-th International Applied Military Psychology Symposium, Berlin, 2006, р.8-13 (CD) www.intestcom.org/.../Testing+in+the+military.php Берлин,Германия

Бораджиева, Елена (2006) Динамика на мотивацията за постижения при студенти от специалност Педагогика на обучението по физическото възпитание. В Списание “Спорт и наука”, № 5-6, 2006, с.112 - 117, ISSN 1310-3393,COBISS.BG-ID 1121090276 София

Бораджиева, Елена (2006) Стратегия за създаване на система за подбор на кадри в армията. Списание “Военен журнал”, 2006, бр.2, с. 47-50, ISSN 0861-7392, COBISS.BG-ID 1119625956 София

Бораджиева, Елена (2005) Психологична помощ по време на операции, различни от война, в Списание “Военен журнал”, 2005, бр.5, с.87-91,ISSN 0861-7392 , COBISS.BG-ID 1178335972 София

Бораджиева, Елена (2004) За необходимостта от формиране на лидерски качества у спортните специалисти.В: Сборник доклади от юбилейна научна конференция на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" на тема "Образованието в глобализиращия се свят", 15-17 октомври 2004 год.с.205-210 ISBN 954-775-442-4, COBISS.BG-ID 1044178148 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2004) Лидерство в армията, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ “Васил Левски”, 2004 г.,184 с., ISBN 954-753-026-7, COBISS.BG-ID 1273124580 Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ “Васил Левски”

Бораджиева, Елена (2003) Усвояване на лидерските роли в процеса на обучение на курсантите – В: “Българският път към НАТО –перспективи и предизвикателства”, сборник от Научна конференция с международно участие, НВУ “Васил Левски”, 2003, кн. 73-ІІ, с.367, ISSN 0861-0312, COBISS.BG-ID 1178336228 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2002) Лидерство и лидерски качества у личността. В: “Кинезиология - 2002” на ВТУ ”Св.Св. Кирил и Методий”,Велико Търново, 2002, с.47- 81, ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732 Велико Търново

Бораджиева, Елена (2001) Examined interactions in a changing military educational environment. In “Changing mission for 21-st century”, Proceedings of the 36-th International Applied Military Psychology Symposium 11-15.09.2000, Zagreb, Publisher: Ministry of Defense of Republic of Croatia, 2001, p.54-59 https://bib.irb.hr/datoteka/756900.IAMPS_Split_2000.pdf Загреб, Република Хърватска

Бораджиева, Елена (2001) Organisation and military psychology. In “Changing mission for 21-st century”, Proceedings of the 36-th International Applied Military Psychology Symposium11-15.09.2000, Split. Publisher: Ministry of Defense of Republic of Croatia, 2001, Zagreb, 2001, р.299-301. https://bib.irb.hr/datoteka/756900.IAMPS_Split_2000.pdf Република Хърватска

Бораджиева, Елена (1998) Направления на психологическата дейност в Българската армия - състояния и перспективи. В: Сборник научни трудове " Морси научен форум" 1998, Варна, с.236-241, ISSN 1310‐9278, COBISS.BG-ID 1121286884 Варна

Бораджиева, Елена (1998) Насоки за създаване на нова организация на психологичния подбор във ВВОВУ "Васил Левски", Варна, Морски научен форум, 1998, с.242-254, ISSN 1310‐9278, COBISS.BG-ID 1121286884 Варна

Бораджиева, Елена (1998) Резултати и изводи от проучване на причините за откомандироване на курсанти от ВВОВУ "Васил Левски".В: Сб.“Морски научен форум“ от Научна сесия на ВВМУ “Н. Вапцаров” с международно участие, Варна, 1998 г, с.236-241, COBISS.BG-ID 1121286884 Варна

Бораджиева, Елена (1991) Психологичен подбор на курсанти за висшите военни училища на Сухопътните войски (експериментално изследване),София,Издателство: ВИК “Св. Георги Победоносец”, 1991, 102 с. София

Бораджиева, Елена (1988) Някои наблюдения върху психологичния подбор и пригодността на курсантите към професионалните изисквания на отделните специалности. В: Сб. “Научни трудове” от Научно-практическа конференция на ВНВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1988, с.93 - 99.ISSN 0861-9115, COBISS.BG-ID 1247779812 Велико Търново

Бораджиева, Елена (1986) Резултати от социално-психологично изследване на състоянието на морално-волевата подготовка на курсантите от ВНВУ “В.Левски”. Сб. “Научни трудове” на ВНВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1986, кн. 16, с.184- 192, ISSN 0861-9115, COBISS.BG-ID 1247779812 Велико Търново

Бораджиева, Елена (1984) Психологичната научно-изследователска лаборатория – ново проблемно звено в системата на БНА. В:Сборник “Научни трудове” на ВНВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1984, кн.15, с.228 – 232, ISSN 0861-9115, COBISS.BG-ID 1247779812 Велико Търново

Бургов, Пресиян (2021) Върху някои диагностични аспекти на нарцистичната патология в юношеството ДВАНАЕСЕТTА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД“ МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН “СВЕТИ НИКОЛЕ - БИТОЛА, СВЕТИ НИКОЛЕ, Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, с. 356, 2021. ISSN 1857-9302. (онлајн)

Бургов, Пресиян (2021) Защитни механизми при гранична личностова структура Yearbook of Psychology. South - West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, 2021, Vol. 12 pp. 123 - 127. Online ISSN 2683-0426

Бургов, Пресиян (2021) Клиничен анализ на суицидния риск Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований: Материалы международной студенческой научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Л.В. Занкова – Тверь:Тверской государственный университет. 370 с., 2021. ISBN 978-5-7609-1638-9.

Бургов, Пресиян (2021) Психични характеристики на абнормното поведение при боледуване Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів II міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ, 19-22 листопада 2021 р. с.127 - 131. ISBN 978-617-689-510-7

Бургов, Пресиян (2020) Върху някои аспекти на патологичния нарцисизъм Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований: Материалы международной студенческой научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Х.И. Лейбовича. – Тверь: Тверской государственный университет, 2020. – 518 с. ISBN 978-5-7609-1524-5.

Бургов, Пресиян (2020) Дисоциативно разстройство на идентичността – клинични характеристики и диференциална диагноза. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген „Творчески предизвикателства в психологията” с. 21-27, 2020. ISSN 2367-9549 (online)

Бургов, Пресиян (2020) Познавателни процеси и преработка на информация Велико Търново, Издателство "Фабер", с 144, 2020 г., ISBN: 978-619-00-1153-8. COBISS.BG-ID - 40028424

Бургов, Пресиян (2019) DO PERSONAL TRAITS MODERATE COGNITIVE ABILITIES IN DIABETES MELLITUS? Archives of the Balkan Medical Union, 2019, VOL. 54, NR. 1, MARCH, pp. 139-147, https://umbalk.org/2019-vol-54-nr-1-march/

Бургов, Пресиян (2019) IMPACT OF VASCULAR RISK FACTORS ON COGNITIVE DECLINE ASSOCIATED WITH DIABETES MELLITUS Archives of the Balkan Medical Union, 2019, VOL. 54, NR. 3, SEPTEMBER, pp. 492-496. https://umbalk.org/2019-vol-54-nr-3-september/

Бургов, Пресиян (2018) Психодинамичен анализ на случай на гранична личностова структура. сборник: ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. Институт психологии РАН, ТВЕРЬ, 2018. ISBN 978-5-7609-1376-0

Бургов, Пресиян (2017) Психичният феномен когнитивен дисонанс Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново с. 168, 2017. ISBN 978-619-208-106-5. COBISS.BG-ID - 1280400356.

Бургов, Пресиян (2016) Гранично личностово разстройство. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген „Психологията в условията на социални промени” с. 96-108, 2016. ISBN 978-619-208-084-6. COBISS.BG-ID - 1279816932

Бургов, Пресиян (2016) Един случай на гранична личностова организация през психодинамичната концепция. Втори Национален конгрес по клинична психология с международно участие, София, 06 – 09 октомври 2016 г.

Бургов, Пресиян (2015) Анализ на обектните отношения при гранична личностова организация. Национална научно-практическа конференция по психология „Теория и практика”, Сборник доклади, част 2, Варна, „Издателство Психоанализа” ЕООД, с. 127-155, 2015. ISSN 2367-508X. COBISS.BG-ID - 1268780004.

Бургов, Пресиян (2015) Въведение в схема-фокусираната терапия. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, с. 27-39, 2015. ISBN 978-619-208-063-1. COBISS.BG-ID - 1287456484.

Бургов, Пресиян (2015) Забравянето в дългосрочната памет. Юбилейна международна конференция „20 години специалност „Психология” - пътуване към себе си”. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 27-34, 2015. ISBN 978-619-208-022-8. COBISS.BG-ID - 1279489764.

Бургов, Пресиян (2015) Когнитивна психология. Велико Търново, Издателство „Ивис”, с. 238, 2015. ISBN 978-619-205-004-7. COBISS.BG-ID - 1267761380.

Бургов, Пресиян (2015) Когнитивна психология. Второ преработено и допълнено издание. Велико Търново, Издателство „Фабер”, с. 270, 2015. ISBN 978-619-000-342-7. COBISS.BG-ID - 1274719460.

Бургов, Пресиян (2014) Психодинамична концепция за гранична личностова организация. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген „Тенденции в развитието на съвременната психология”, с. 177-205, 2014. ISBN 978-954-524-974-7. COBISS.BG-ID - 1268297444

Бургов, Пресиян (2013) Когнитивни аспекти на процесите на решаване на проблеми. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, с. 48-58, 2013. ISBN 978-954-524-923-5. COBISS.BG-ID - 1260455396.

Бургов, Пресиян (2013) Сигурна привързаност и реактивно разстройство на привързаността. Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963-2013, секция Философски факултет. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 73-83, 2013. ISBN 978-954-524-985-3. COBISS.BG-ID - 1273293284

Бургов, Пресиян (2012) Въведение в теорията на когнитивния дисонанс. Велико Търново,Университетко издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, с. 41-53, 2012. ISBN 978-954-524-893-1. COBISS.BG-ID - 1253623268

Бургов, Пресиян (2012) Специфика на Аз-концепцията и самооценката в периода на ранна зрялост. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген. с. 52-67. ISBN - 978-954-524-836-8. COBISS.BG-ID - 1246030052.

Бургов, Пресиян (2010) Аспекти на самооценката като част от структурата на личността Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Диоген, „Психология – Актуални въпроси”, с. 150-162, 2010. ISBN - 978-954-524-766-8. COBISS.BG-ID – 1235535588.

Бургов, Пресиян (2010) Редуциране на когнитивния дисонанс Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Българската вселена - етнокултурни традиции и национални перспективи : студентски и докторантски изследвания по философия, психология и политически науки. Т. 3, Идеи в хуманитарните науки, с. 75-82, 2010. ISBN - 978-954-524-756-9. COBISS.BG-ID - 1235226596.

Бургов, Пресиян (2009) Възникване и редукция на когнитивния дисонанс след вземане на решение. В. Търново: УИ ”Св. Св Кирил и Методий”, Диоген, с. 186-195, 2009. ISBN 978-954-524-723-1, COBISS.BG-ID - 1234248164.

Бургов, Пресиян (2009) Процесите на когнитивния дисонанс през призмата на Модела за Аз – стандартите. В. Търново: УИ ”Св. Св Кирил и Методий”, Диоген, с. 188-204, 2009. ISBN 978-954-524-685-2, COBISS.BG-ID - 1230187236.

Бургов, Пресиян (2008) Психичният феномен – когнитивен дисонанс. Варна: ”Псидо” ЕООД, с. 28-36, 2008. ISBN 954-9996-40-9

Бургов, Пресиян (2008) Аспекти на когнитивния дисонанс и Аз – концепцията. В. Търново: УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, с. 137-148, 2008. ISBN 978-954-524-655-5, COBISS.BG-ID – 1230185700.

Георгиева, Златинка (2021) СОЦИАЛНОТО УНАСЛЕДЯВАНЕ В ПОЛЕТО НА ДЕТСКАТА ПСИХОЛОГИЯ Георгиева Златинка и др. Социалното унаследяване в полето на детската психология / Иван Стоянов, Манол Манолов - Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-260-4, стр. 395, COBISS.BG-ID - 48495368

Георгиева, Златинка (2021) В ОЖИДАНИИ РЕМИССИИ Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів II міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 19-22 листопада 2021 р. / Редкол.: Л. М. Дунаєва, О. І. Кононенко, Л. С. Смокова, У. В. Варнава. – Одеса: ОНУ, 2021. – 288 c. ISBN 978-617-689-510-7

Георгиева, Златинка (2021) ДЕТСКАТА ИГРА. Възможни последици от СОVID-19 Пленарен доклад в „IІ Международной научно-практической конференции для ученых, аспирантов, соискателей и студентов. «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ИННОВАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ».“ [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Георгиева, Златинка (2021) ДИНАМИКА НА ИГРАТА ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19. Сборник с доклади. Втора международна научна конференция ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ. Светът през призмата на пандемията COVID-19. Пловдивско университетско издателство. с.133-145. ISSN 2738-8018. https://conf.prowis.online

Георгиева, Златинка (2021) ОСНОВНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В НАЧАЛОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Сборник "Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство", Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-261-1, стр. 245-252

Георгиева, Златинка (2021) РОЛЯТА НА СЕМЕЙСТВОТО В ПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИК В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 Материалы международной студенческой научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Л.В. Занкова. Министерство науки и высшего образования РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный университет». Тверь 2021. ISBN 978-5-7609-1638-9. с. 307-312 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Георгиева, Златинка (2021) ХИПОТЕЗА НА СОЦИАЛНОТО УНАСЛЕДЯВАНЕ В ПОЛЕТО НА ПСИХОЛОГИЯТА. Сборник "Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство", Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-261-1, стр. 9-21

Георгиева, Златинка (2020) Social Inheritance of Fear. Златинка Георгиева. Social Inheritance of Fear/ Манол Манолов, Иван Стоянов. Open Journal of Social Sciences Vol.8 No.9, September 2020, 1-15 page, DOI: 10.4236/jss.2020.89001 [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

Георгиева, Златинка (2020) ЖИВОТ В РЕМИСИЯ X Национална конференция по психотерапия „РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО“. Организирана от Българска асоциация по психотерапия. София, 21-23.02.2020 г.

Георгиева, Златинка (2020) ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРАПА ПРИ СЪСТЯНИЕ НА САМОТА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченій 155-річчю . Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. 5 листопада 2020 року. с.21-24. УДК 159.9:316.324.8(082). DOI 10.18524/978-617-689-405-6. ISBN 978-617-689-405-6

Георгиева, Златинка (2019) Social Inheritance in the Context of Psychology. Manolov M.,Stoyanov, I., Trifonova-Dimitrova, P.- Social Inheritance in the Context of Psychology. Open Journal of Social Sciences, 7, 50-59. https://doi.org/10.4236/jss.2019.77005, ISSN Online: 2327-5960, ISSN Print: 2327-5952 [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

Георгиева, Златинка (2019) The Role of Bulgarian Proverbs in the Modern Family Manolov, M., Stoyanov, I. and Georgieva, Z. (2019) The Role of Bulgarian Proverbs in the Modern Family. Open Journal of Social Sciences, 7, 300-317. https://www.scirp.org/journal/jss, ISSN Online: 2327-5960 ISSN Print: 2327-5952 [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

Георгиева, Златинка (2019) КАТО ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ. Анкетно проучване свързана с влиянието на приказката. Библиотека "Диоген", 27(1). УИ "Св.св. Кирил и Методий", COBISS.BG-ID - 1225567716, ISSN: 2367-9549 (Online), ISSN: 1314-2763 (Print), стр. 238-246. ISBN 978-619-208-192-8

Георгиева, Златинка (2019) ПОДХОДИ ПРИ СЪОБЩАВАНЕ НА ЛОШАТА НОВИНА В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА. Сборник „Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований“. Материалы Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и их наставников. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019. 19-22 с. УДК 159.9(082)+37(082) ББК Ю9я43+Ч40я43

Георгиева, Златинка (2019) УСТАЛОСТЬ И АРТ-ТЕРАПИЯ ПРИ ПРОВЕДИНИИ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ Фiлософiя і художня культура у хронотопi технiчного унiверситету: Матерiали II Мiжнародної науково-практичної конференції (12 грудня 2019 р., м. Київ) Укладачі: Новіков Б. В., Покулита I. К., Гавва О.В. – К.: Видавництво Ліра-К, 2019-162 с., 36-39 с., ISBN 978-617-7844-24-1

Георгиева, Златинка (2018) ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ НА ХРОНИЧЕСКИ БОЛЬНОГО И ЕГО СЕМЬЮ Семья и дети в современном мире. Том IV. Коллективная монография / под общей и научной редакцией доктора психологических наук, профессора В. Л. Ситникова — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. с. 499-505. ISBN 978-5-8064-2637-7

Георгиева, Златинка (2018) КОМУНИКАТИВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА Сборник „Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований“. Материалы Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и их наставников. Тверь, Русия, 15 май 2018 г. Ред. колегия Т.А. Жалагина, Е.А. Гарилова. Твер. гос. ун-т, 2018, с.19-24. УД 159.9(082 )+37(082) ББК Ю9я43+ч40я43 П86

Георгиева, Златинка (2018) ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ У ОНКОЛОГИЧНО БОЛЬНЫЕ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ Сборник материалов научнопрактической конференции с международным участием „Поляковские чтения-2018 (к 90-летию Ю.Ф.Полякова). Методологические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии (к 90-летию Ю.Ф. Полякова). Научно-практическое издание. Москва, 15- 16 март 2018 г. Ред. колегия Н.В. Зверевой, И.Ф. Рощиной. С.Н.Ениколопова. Mосква: OOO «Сам Полиграфист», 2018. с. 118-121. ISBN 978-5-94051-148-9

Георгиева, Златинка (2018) ПЪРВОТО СТЪПАЛО Сборник " Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", Унив. издателство ТвГУ, ред.колегия Т.Жалагина, Е.Гаврилова, с.381-388. ISBN 978-5-7609-1376-0 Сборник докладов" Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", Унив. издателство ТвГУ, ред.колегия Т.Жалагина, Е.Гаврилова, с. 323-327, ISBN 978-5-7609-1376-0

Георгиева, Златинка (2017) Онкологично заболяване и ресурси за справяне при пациенти в зряла възраст Орган, издал Диплома - Философски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Научна степен: образователна и научна степен “доктор“ Специалност: 3.2. Психология /Педагогическа и възрастова психология/ Диплома № ВТ- 17 4-0033 изд. на 14. 06. 2017 г. утвърдена с Протокол № 2 от 13.04.2017 г. Тема на дисертационния труд: „Онкологично заболяване и ресурси за справяне при пациенти в зряла възраст“. Научен ръководител: проф. д-р. Даниела Тасевска, Рецензенти: доц. д-р Гергина Енева Иванова, проф. д-р Минко Стоев Хаджийски. Научно жури: Председател: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски Членове: проф. д-р Даниела Христова Тасевска, доц. д-р Ицка Михайлова Дерижан, доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев, доц. д-р Гергина Енева Иванова

Георгиева, Златинка (2015) БАРИЕРИ В ОБЩУВАНЕТО МЕЖДУ ЛЕКАР И ПАЦИЕНТ Сборник доклади. Втора докторанска научна сесия. Организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет. Рек. Колегия Унив. Изд. „Св. св. Кирил и Методий“ В.Т., 2015 г.,с. 137-144, ISBN 978-619-208-04-2

Георгиева, Златинка (2015) ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СМИСЪЛА НА БОЛЕСТТА Първа студентска научна конференция на тема „Психичното здраве-съвременни предизвикателства. Стигма за психичната болест” организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Философски факултет

Георгиева, Златинка (2014) ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И СОЦИАЛНО ПСИХИЧЕСКА АДАПТАЦИЯ НА ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИЯ ПАЦИЕНТ Сборник с доклади от международна конференция „20 години специалност „Психология”– пътуване към себе си”. Рек. Колегия Унив. Изд. „Св. св. Кирил и Методий“ В.Т., 2014г. ISBN 978-954-524 COBISS.BG-ID 1279489764

Георгиева, Златинка (2013) ПОЗИТИВНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ РАБОТА С ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ Сборник от Международна конференция „20 години Позитивна психотерапия в България. Наука, Образование, Практика“, Варна. Ред. Ив. Бончева. Варна: издателство „Славена“, 2013, с. 201-216. ISBN 978-954-579-978-5 COBISS.BG-ID 1257833700

Добрев, Добрин (2021) Covid-19: Критичен анализ на последствията от кризата -В: Библиотека „Диоген”, Книга „Психология“: „Психосоциални измерения на кризата в условията на Ковид 19“, сборник, състав. ас. д-р Доротея Дунева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2021, том 29, кн.1, с. 11-20, ISSN 1314-2763 (print), ISSN 2367-9549 (online), DOI: https://doi.org/10.54664/UEKH7865

Добрев, Добрин (2021) Архетип и социално унаследяване при развитието на детето –В: „Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство“, сборник от Международна научна конференция, гр. Велико Търново, 20.10.2020, съставител Манол Манолов и други. Велико Търново: Издателство ПИК, 2021, с. 238-245. ISBN 978-954-736-261-1

Добрев, Добрин (2021) Политическата психология в полето на българските етнопсихологически особености Пловдив: Издателство Манол Николов Манолов, 2021, 546 страници. ISBN 978-619-91664-3-7; COBISS.BG-ID 44956680

Добрев, Добрин (2020) Рецензия на монографията „Психопатология на Мъртвия Аз (художници), том 1“ –В: Манолов, М., Маджирова, Н., Психопатология на Мъртвия Аз, художници, том 1. Пловдив: Балканида ЕООД, 2020, с. 4-8. ISBN: 978-619-91480-6-8; COBISS.BG-ID – 41837832

Добрев, Добрин (2019) Нагласите на българите към вярвания, конспирации и суеверия. –В: „Философията и съвременния свят“, Материали от Международна научна конференция „25 години специалност „Философия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, 13-14.04 2018, сборник, състав. проф. д.н.Вихрен Бузов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, с. 58-67. ISBN 978-619-208-187-4; COBISS.BG-ID - 1289770980

Добрев, Добрин (2019) Религиозна принадлежност и национална сигурност. – В: ПОРЕДИЦА за трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“, Cross-Border Book Series “New Challenges to Security and Development of the Balkans”, тематичен сборник с научни изследвания, том 6, състав. проф.д.н. Вихрен Бузов. Велико Търново: Издателство Ивис, 2019, с.312-321, ISBN 978-619-205-123-5/ ISSN 2335-0056; COBISS.BG-ID - 40756488

Добрев, Добрин (2017) Understanding of Belief and Unbelief. - In: „Cross-Border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans”, Thematic Collective Book, Series for trans‐border cooperation "New Challenges To The Balkan Security", Vol.4, Editor: Prof.DSc Vihren Bouzov. Veliko Turnovo: Ivis, 2017, p. 300-307. ISBN 978-619-205-051-1/ ISSN 2335-0056; COBISS.BG-ID 1281334756

Добрев, Добрин (2016) Моделът за личност в теорията на К.Г.Юнг. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2016, 211 страници. ISBN 978-954-8305-42-6; COBISS.BG-ID 1274410724

Добрев, Добрин (2015) Тенденции в съвременните психологически изследвания. – В: Юбилейна международна конференция „20 години специалност „Психология” – Пътуване към себе си”, 07-08.11.2014 г., Велико Търново, сборник, състав. проф. Даниела Тасевска. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с.448-454. ISBN 978-619-208-022-8; COBISS.BG-ID 1279489764

Добрев, Добрин (2014) Бежанската криза и проекциите на Сянката. – В: ПОРЕДИЦА за трансгранично сътрудничество "Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите", Series for trans‐border cooperation "New Challenges To The Balkan Security", тематичен сборник с научни изследвания, том 1, състав. проф. Вихрен Бузов. Велико Търново: Издателство Ивис, 2014, с.235-244. ISBN 978-954-2968-89-4; COBISS.BG-ID 1267735268

Добрев, Добрин (2014) Метафората за ранения лечител. – В: Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, май 2013, сборник, състав. проф. Вихрен Бузов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 68-73. ISBN 978-954-524-985-3; COBISS.BG-ID 1273293284

Добрев, Добрин (2014) Психологически аспекти на бежанската криза в България. – В: Библиотека „Диоген”: “Тенденции в развитието на съвременната психология”, сборник, състав. доц. Милена Моцинова – Бръчкова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, том 22, кн.1, с. 152-177. ISBN 978-954-524-974-7/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1268297444

Добрев, Добрин (2013) A Critical Review of the Bulgarian Ethnical Model. - In: „Maximizing comparative advantages of cross-border regions (The European integration of Romania and Bulgaria: problems and issues)”, collective book, ed. prof. Vihren Bouzov, Gabrovo: EX-PRESS, 2013, p.122-132. ISBN 978-954-490-370-1; COBISS.BG-ID 1255436516

Добрев, Добрин (2013) Аспекти на терапевтичния подход на аналитичната психология на К.Г.Юнг. – В: Библиотека „Диоген”: “Психология 2013”, сборник, състав. доц. Велислава Чавдарова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, том 21, кн.1, с.24-48. ISBN 978-954-524-923-5/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1260455396

Добрев, Добрин (2013) Индивидуация и символ. – В: Библиотека „Диоген”: “Психология 2012”, сборник, състав. проф. Даниела Тасевска. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, том 20, кн.1, с.54-69. ISBN 978-954-524-893-1/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1253623268

Добрев, Добрин (2013) Репрезентация на родителските комплекси в личностната мотивация. – В: „Съвременни социални и психологически изследвания“, том 4, сборник, състав. проф. Вихрен Бузов, гл. ас. д-р Добрин Добрев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 281-290. ISBN 978-954-524-904-4; COBISS.BG-ID 1283205860

Добрев, Добрин (2011) Критичен анализ на изследването на социалните дистанции и етническите стереотипи за малцинствата в България. – В: Библиотека „Диоген”: „Съвременни философски изследвания”, сборник, състав. проф. Вихрен Бузов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, том 19, кн.2, с.133-149. ISBN 978-954-524-806-1/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1238994916

Добрев, Добрин (2010) Родителски комплекси и полова идентичност в контекстът на аналитичната психология на К. Г. Юнг. – В: „Идеи в хуманитарните науки”, том 3, сборник, състав. доц. Вихрен Бузов, доц. Минко Хаджийски. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с.57-67. ISBN 978-954-524-756-9; COBISS.BG-ID 1235226596

Добрев, Добрин (2010) Сравнителен анализ на юнгианстките и постюнгианските концепции за развитието на личността. – В: Библиотека „Диоген”: “Психология 2010: Актуални въпроси”, сборник, състав. доц. д-р Красимира Йонкова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, том 18, кн.1, с.121-142. ISBN 978-954-524-766-8/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1235535588

Добрев, Добрин (2009) Личностни диспозиции и евтаназия. – В: „Евтаназия (философско-етически, морално-правни и психологически аспекти)”, сборник, състав. доц. М. Хаджийски, доц. Н. Божилова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с.21-37. ISBN 978-954-524-691-3; COBISS.BG-ID 1230189028

Добрев, Добрин (2009) Прецизиране на употребата на понятието родителски комплекс в контекстът на аналитичната мисъл на К.Г.Юнг. – В: Библиотека „Диоген”: “ Психология 2009”, сборник, състав. доц. Георги Маджаров. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, том 17, кн.1, с.160-186. ISBN 978-954-524-723-1/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1234248164

Добрев, Добрин (2009) Сравнителен анализ на диспозиционните подходи към личността. – В: Библиотека „Диоген”: „Психология 2008”, сборник. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, том 16, кн.1, с.146-188. ISBN 978-954-524-685-2/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1230187236

Добрев, Добрин (2008) Родителски комплекси и личностни диспозиции в контекста на психологията на К. Г. Юнг. – В: Списание „Психологични изследвания“ / БАН. Институт по психология. София: Институт по психология, 2008, с. 35-40. ISSN 1311-4700; COBISS.BG-ID 1121294820

Добрев, Добрин (2004) Зависимост между комплексите и качествата на личността. - В: Библиотека „Диоген”: “ Психология и практика”, сборник, състав. доц. Иван Иванов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 175-191. ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1042019556

Добрев, Добрин (2002) Архетип и личност. – В: “Философки четения. Арбанаси 2002”, сборник, състав. доц д-р Иван Христов. София: ИК „ЛИК“, 2002, с.235-245. ISBN 954-607-572-8; COBISS.BG-ID 1040121316

Добрев, Добрин (2002) Взаимовръзка между детските идентификации и личностната мотивация. – В: “Приложна психология и социална практика”, сборник, състав. доц д-р Петър Иванов. Варна: Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър“, 2002, с.30-37. ISBN 954-715-159-2; COBISS.BG-ID 1039625444

Добрев, Добрин (2001) Детските идентификации и толерантността като част от личностната и обществена мотивация в съвременното българско общество. – В: “Общества в преход - теория и практика“ : Сборник с доклади от шеста международна научна конференция, В. Търново, 2001, състав. доц. Теодора Калейнска. Велико Търново: Европейски информационен център (Велико Търново: Издателство БИ), 2001, с.107-116. ISBN 954-90888-1-2; COBISS.BG-ID 1039394788

Добрев, Добрин (2001) Репрезентации на мита за героя в съвременното общество. – В: “Морски научен форум. Том 7.Обществознание. ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, сборник. Варна, 2001, с.181-189. ISSN 1310-9278; COBISS.BG-ID 1121286884

Добрев, Добрин (1999) Кратък преглед на теорията за комплексите в аналитичната психология на К.Г. Юнг. – В: “Пир”, сборник, състав. доц. д-р Сашо Марков. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 5, 1999, с. 54-69. ISSN 1310-3490; COBISS.BG-ID 1121086436

Дунева, Доротея (2021) Влияние на родителския стил на възпитание за появата на контраидентичност при юношите. Сб. с доклади от Международна научна конференция "Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство". Велико Търново: "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 196-203. ISBN 978-954-736-261-1

Дунева, Доротея (2021) Юношеското отчуждение – фактори и последици. Материалы международной студенческой научно-практической конференции „Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований“, посвященной 120-летию со дня рождения Л. В. Занкова. Тверь: Тверской государственный университет, 2021, с. 53-56. ISBN 978-5- 7609-1638-9

Дунева, Доротея (2020) Дефинитивни параметри на „асоциалност” и риска от стигматизация на юноши Сб. Материалы международной студенческой научно-практической конференции „Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований“, посвященной 100-летию со дня рождения Х. И. Лейбовича. Тверь, 2020. Тверь:Тверской государственый университет, 2020, с. 312-315. ISBN 978-5-7609-1524-5

Дунева, Доротея (2020) Семейството като фактор за възникване и развитие на асоциално поведение при юноши Международна Научна Конференция Международен диалог "Изток - Запад". Списание научни трудове, 2020, XI, Международен славянски университет "Гаврило Романович Державин", Свети Николе – Битола, с. 55-61. ISSN 1857-9299 (print), ISSN 1857-9302 (online)

Дунева, Доротея (2020) Социалната и емоционална депривация в юношеска възраст като причина за асоциално поведение в училищна среда Сб. доклади от Международна научна конференция "Лидерство и развитие на човешките ресурси", София, 2019. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, с. 818-822. ISBN (online) 978-954-07-4979-2

Дунева, Доротея (2020) Факторен анализ за възникване на юношеска асоциалност и модел за превенция. Сборник с доклади от Международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие", Русе, 2020, том 2. Русе: Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе, 2020, с. 494-502. ISBN 978-954-2963-71-4

Дунева, Доротея (2019) Връстниците като фактор за асоциално поведение при юношите Сб. XVIII Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика”. ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 29.06-01.07.2019 г. Варна: УИ „Черноризец Храбър”, 2019, с. 540-556. ISSN 1314-0507

Дунева, Доротея (2019) Проблемно поведение на юноши в училищна среда Сб. Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и их наставников „Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований“. Министерство образования и науки Российской федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования, Тверской государственный университет, Факультет психологии, Тверское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной просветительской организации „Российское общество „Знание“, 29.04.2019 г. Тверь: Тверской государственый университет, 2019, с. 53-57. ISBN 978-5-7609-1376-0

Дунева, Доротея (2019) СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ И ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ Библиотека „Диоген”, том 27: Психология, тема „Изследване и практика“. Велико Търново: УИ „Св. св.Кирил и Методий”, 2019, с. 153-168. ISSN 1314-2763 (Print); 2367-9549 (Online) ISBN 978-619-208-192-8;

Дунева, Доротея (2018) Автоагресията и киберагресията като причини за асоциално поведение при юношите Сб. Международной научно-практической конференции студентов, магистров, аспирантов, молодых ученых и их наставников. Тверской государственный университет, 15.05.2018. Тверь: Тверской государственый университет, 2018, с. 116-120. ISBN 978-5-7609-1376-0

Дунева, Доротея (2018) Агресия и девиантно поведение XVII Научна конференция „Приложна психология и практика”, Варна, 29.06.–01.07.2018. Варна: УИ „Черноризец Храбър”, 2018, с. 304-317. ISSN 1314-0507

Дунева, Доротея (2018) ЛИЧНОСТНИ ДИСПОЗИЦИИ ЗА АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЮНОШИТЕ Библиотека „Диоген“, том 26: Психология, тема „Личност и глобализация“. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 76-93. ISSN 1314-2763 (Print); 2367-9549 (Online)

Дунева, Доротея (2018) Юношеството като възрастов период Сб. Международной научно-практической конференции „Психология труда и управления как ресурс развития общества в условиях глобальных изменений”, посвященной 25-летию Факультета психологии Тверского государственного университета. Институт психологии РАН, Российское психологическое общество, Общероссийская общественно-государственная просветительская организация „Российское общество „Знание“, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Великотырновский университет „Святых Кирилла и Мефодия“, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 26.09.–29.09.2018. Тверь: Тверской государственый университе, 2018, с. 333-341. ISBN 978-5-7609-1376-0

Дунева, Доротея (2017) „Родителски стил на възпитание и асоциално поведение на юношите” Сб. XVI Научна конференция „Приложна психология и социална практика”, 29.06.–1.07.2017. Варна: УИ ВСУ ”Черноризец Храбър”, 2017, с. 375-390. ISSN 1314-0507

Иванов, Иван (2022) "Организиране на психологическата подкрепа при насилие над деца“ Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" ISBN: 978-619-208-306-9

Иванов, Иван (2022) „Психологически нагласи и институционални инструменти за защита на основни човешки и граждански права в България в период на пандемична криза 2020-2022 г.“ Велико Търново, Изд. Фабер

Иванов, Иван (2022) Възможни интервенции при преход от присъствено към виртуално водене на обучителни групи ВТУ, списание "Диоген"

Иванов, Иван (2022) Приложно-психологични аспекти на защита на човешките права по време на пандемия ВСУ, Приложна психология - възможности и перспективи

Иванов, Иван (2022) Проучване на нагласите за образователно взаимодействие в дигитална среда в ситуация на COVID-19 Благоевградски университет

Иванов, Иван (2022) Професионалния стрес: най-голямо предизвикателство за достойните условия на труд София, СФСМВР

Иванов, Иван (2022) Психо-социални аспекти на кризата по време на пандемията с Ковид-19 Одеса, ІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ИННОВАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

Иванов, Иван (2021) Динамика на отношенията между българското общество и неговото политическо лидерство. Основно групово допускане за адхезия. Българско списание по психология, Кн.4, изд. Дружество на психолозите в РБ, 2021, ISSN 0861-7813

Иванов, Иван (2021) Здравословни и патологични режими на функциониране на малките общности - механизми разрушаващи социалния капитал Сборник текстове "Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места - предизвикателства и възможности", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2021 ISBN 978-619-208-249-9

Иванов, Иван (2021) Проблеми на родителстването в ситуация на емоционално неглижиране на дете Сборник "Психосоцилно развитие на детето в съвременното семейство", изд. ПИК, 2021, ISBN 978-954-736-261-1

Иванов, Иван (2020) "Лидерство в групи и организации според психодинамичната теория в психологията" Библиотека „Диоген“, "Творчески предизвикателства в психологията", Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, ISSN 1314-2763 (print) ISSN 2367-9549 (online)

Иванов, Иван (2020) "Родителски стилове и риск от насилие в периода на ранното детско развитие." В: МЕЃУНАРОДЕН дијалог: исток - запад: списание на научни трудови, 7, 2020, № 3: XI меѓународна научна конференција, с. 87-92. ISSN 1857-9299 (print), ISSN 1857-9302 (online)

Иванов, Иван (2020) „Групова динамика в ситуация на криза и подходи за управление на груповия процес“ Варненски свободен университет. ПРИЛОЖНА психология и социална практика: научна конференция, Варна: Варненски свободен унив. “Черноризец Храбър”, 2020, с. 113-126. ISSN 1314–0507

Иванов, Иван (2020) „Политическо лидерство и динамика на груповите отношения в българското общество след приемането на България в ЕС (2007 г.)“ Варненски свободен университет. В: ПРИЛОЖНА психология и социална практика: научна конференция, Варна: Варненски свободен унив. “Черноризец Храбър”, 2020, с. 95-112. ISSN 1314–0507

Иванов, Иван (2020) „Родителски стилове и риск от насилие в периода на ранното детско развитие“ Тверской государственный университет."Материалы международной студенческой научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Х.И. Лейбовича" 2020, с.317-322, ISBN 978-5-7609-1524-5

Иванов, Иван (2020) „Трансформиране на силова институция: политики и подходи“ При прехода от посттоталитарна към демократична организация на обществото Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-217-8

Иванов, Иван (2020) Психология на кризисното преживяване в ситуация на пандемия и социална изолация (Как реагира личността и групата по време на кризата с COVID-19) "Ментализация и клинична практика", Сборник доклади от Трети национален конгрес по клинична психология с международно участие София, 2020, изд. Стено, ISBN 978-619-241-125-1

Иванов, Иван (2012) "Наръчник за междукултурно сътрудничество: опитът в България" Център за европейски изследвания

Иванов, Иван (2005) "Организационно развитие на читалищата" София, Министерство на културата на Република България, Програма на ООН за развитие ISBN 954-9724-87-5, Поредица "Съвременно читалище", 60 стр.

Иванов, Иван (2003) "Развитие на общности" Министерство на културата, Програма на ООН за развитие, София ISBN 954-9724-63-8

Иванов, Иван (2003) Лидерската функция в България: Анализ на груповите отношения. София, "Състояние на обществото", ИОО

Иванов, Иван (2000) "Читалищата в България – минало, настояще и бъдеще" Програма на ООН за развитие, София, 84 стр. ISBN 954-9724-26-3

Йолова, Хелена (2015) Йолова Х. Съвременната българка и моделът “Да имаш”. "20години специалност "Психология"- Пътуване към себе си", УИ "Св. св. Кирил и Методий" В.Търново, 2015 с.400-407

Йолова, Хелена (2014) Йолова Х. Идеи за приложение на логотерапията в съвременната българска реалност. Научна конференция,ВТУ, 2014

Йолова, Хелена (2014) Йолова Х. Съвременната българка и моделът “Да имаш”. Научна конференция, ВТУ, 2014

Йонкова, Красимира (2021) Илюзиите на Аз-а за автономия в игрите на егото В: Загубата на личната автономия. Колективна монография под общата редакция на Дончо Градев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2021, с. 108-148. ISBN 978-954-07-5198-6

Йонкова, Красимира (2021) Невидимото отвъд видимото за политиката и психологията на българите В: Добрев, Д., Манолов, М. Политическата психология в полето на българските етнопсихологически особености. Пловдив: Издателство Манол Николов Манолов, 2021, c. 8-15. ISBN 978-619-91664-3-7; COBISS.BG-ID 44956680

Йонкова, Красимира (2021) Осъзнатостта, генерирана чрез медитация, намалява субективното усещане за автоматизираност на процесите - изследване при лица с различен медитативен опит В: Сборник доклади на Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки. Том 2, Кризата: индивидуални и социални проекции. Отговорен редактор Катя Стойчева. София: БАН, Институт за изследване на населението и човека, 2021, с. 86-93. ISSN 2683 - 0868 (Online)

Йонкова, Красимира (2020) Дебатът между рационализма и мистицизма (2020). В. Търново: ИВИС. Т. 2, 5 изд., 2020, 371 с. ISBN 978-954-2968-01-6

Йонкова, Красимира (2020) Дебатът между моделите на човешкото поведение (2020). В. Търново: АСТАРТА. Т.1, 8 изд., 2020, 455 с. ISBN 954-8324-86-5

Йонкова, Красимира (2020) Още един плодоносен щрих към осъзнаването на националния ни характер. В: Манолов, Манол. Автодискриминация и цинизъм в българския национален характер. Пловдив: Рекламна агенция "Екзакт", 2020, с. 9-13, ISBN 978-619-91664-0-6

Йонкова, Красимира (2019) В поисках вершин собственных возможностей. В: Сб. "Фiлософiя та художня культура в хронотопi технiчного унiверситету". Ред. Новiков, Б. В., Покулита, I. К., Гавва, О. В. Киев: Видавництво Лiра-К, 2019, с. 65-67. ISBN 978-617-7844-24-1

Йонкова, Красимира (2019) Драмата на обезстойностяването: личностна и социална В: Манолов, Манол. Автодискриминацията. В. Търново: ИВИС, 2019, с. 7-8 ISBN 978-619-205-112-9

Йонкова, Красимира (2019) Социалнопсихологически особености на малцинствените групи В: сб. Приложна психология и социална практика. Ред. Г. Несторова. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2019, с. 346-358. ISSN 1314-0507

Йонкова, Красимира (2019) Съприкосновението на един психолог с мистичните философски извори на религиозното. В: Религията - осъзнат опит. Колективна монография. Ред. Красимир Марков. ISBN 978-619-7545-16-6 (Pdf), с. 3-46

Йонкова, Красимира (2019) Философия на доброволчеството Международно тематично списание по философия и психология Библиотека "Диоген", кн. Психология, том 27, бр.1. Изследване и практика. Ред. Златинка Георгиева. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 9-16. ISSN 2367-9549 (Online); ISSN 1314-2763 (Print); ISBN 978-619-208-192-8

Йонкова, Красимира (2019) Хармоничните отношения чрез възстановителните подходи на възстановителното правосъдие. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, проведена на 27-28 юни в НВУ "Васил Левски". Том 7. Социални, стопански и правни науки. Ред. Веселин Мадански и др. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2019, с. 102-107. ISSN 1314-1937

Йонкова, Красимира (2018) Дебатът между моделите на човешко поведение (2018). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 7 изд., 2018, 455 с. ISBN 954-8324-86-5

Йонкова, Красимира (2018) Дебатът между рационализма и мистицизма (2018). Велико Търново: ИВИС. Т. 2, 4 изд., 2018, 371 с. ISBN 978-954-2968-01-6

Йонкова, Красимира (2018) Какво виждат овцете, вълците и вълците в овчи кожи? В: Поглед пред себе си: Личната мрежа на общуването. Ред. Д. Градев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 137-174. ISBN 978-954-07-4521-3

Йонкова, Красимира (2018) Колосален труд и гигантска стъпка в българската история. В: Георгиев, Людмил. Критическата психология на българската история. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 9-14. ISBN 978-954-07-4520-6

Йонкова, Красимира (2018) Отношение на българското общество към доброволчеството. Списание "Българска наука". https://nauka.bg, 2018, брой 114, с. 98-102. ISSN 1314-1031

Йонкова, Красимира (2018) Представи за Аз-а в психодинамичните и трансперсонални теории за личността: сходства и различия. В: Библиотека "Диоген" Книга "Психология" Личност и глобализация. Ред. И. Стоянов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 26 (1), с. 9-25. ISBN 978-619-208-153-9

Йонкова, Красимира (2017) Бунт психологии. В: Георгиев, Людмил. Критическая психология политики и истории. Москва: Российский институт стратегических исследований, 2017, с. 10-18. ISBN 978-5-91862-042-7

Йонкова, Красимира (2017) Другата психология на Вилхелм Вундт: респект и вдъхновение за критическата психология. В: Творческите предизвикателства на критическата психология. Ред. Л. Георгиев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2017, с. 50-90. ISBN 978-954-07-4323-3 COBISS.BG-ID 1283760868

Йонкова, Красимира (2017) За ролята на любовта в клинична среда: една интерпретация в контекста на социалната интелигентност. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Велико Търново, 25 ноември, 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 120-129. ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8

Йонкова, Красимира (2017) Любовта към психологията в метаморфозите й на съвестта и на дълга: критически рефлексии. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Велико Търново, 25 ноември 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 73-85. ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8

Йонкова, Красимира (2017) Между редовете. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян..." , Велико Търново, 25 ноември 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 35-44, ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8

Йонкова, Красимира (2017) Относно една контраверсия на любовта: правно-психологични характеристики на тероризма в гражданската авиация. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Велико Търново, 25 ноември, 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 86-97. ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8

Йонкова, Красимира (2017) Религиозното съзнание днес. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Велико Търново, 25 ноември 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 130-141. ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8

Йонкова, Красимира (2017) Спри да търсиш убежище в познатото! В: Асаджоли, Роберто. Психосинтеза. За хармония в живота. София: "Изток-Запад", 2017, с. 158-159. ISBN 978-619-01-0113-0

Йонкова, Красимира (2016) Die Revolte der Psychologie. В: Библиотека "Диоген" Психологията в условията на социални промени. Ред. П. Бургов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 65-74. ISBN 978 - 619 - 208 - 084 - 6

Йонкова, Красимира (2016) Дебатът между моделите на човешко поведение (2016). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 6 изд., 2016, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2016) Дебатът между рационализма и мистицизма (2016). Велико Търново: ИВИС. Т. 2, 3 изд., 2016, 371с. ISBN 978 - 954 - 2968 - 01 - 6

Йонкова, Красимира (2016) Теоретични и практически проблеми при анализа на стратегиите за решаване на конфликти. В: Библиотека "Диоген" Психологията в условията на социални промени. Ред. П. Бургов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 127-157. ISBN 978 - 619 - 208 - 084 - 6

Йонкова, Красимира (2015) Живеенето в епизоди на критични събития. В: Другите в биографията на личността. Ред. Д. Градев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2015, с. 173-209. ISBN 978 - 954 - 07 - 4032 - 4 COBISS.BG-ID 1274259684

Йонкова, Красимира (2015) Мета-психологическая модель экзистенциального нейропрограммирования. В: Хуманистички идеали образованьа, васпитаньа и психологиje. Сб. от Четвърта международна научна конференция "Наука и савремени универзитет", том III, Ниш: УИ, 2015, с. 165-179. ISBN 978 - 86 - 7379 - 392 - 4

Йонкова, Красимира (2015) Практики на комуникативната технология във ВУЗ: традиция и новаторство. В: Библиотека "Диоген" Психология 2015. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 7-26. ISBN 978 - 619 - 208 - 063 - 1

Йонкова, Красимира (2015) Социалните светове на личността в дискурса на екзистенциалното невропрограмиране. В: Сб. от Юбилейна международна конференция "20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 101-107. ISBN 978 - 619 - 208 - 022 - 8

Йонкова, Красимира (2014) Бунтът на психологията. В: Георгиев, Людмил. Критическата психология на политиката и историята. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2014, с. 11-19. ISBN 978 - 954 - 07 - 3714 - 0

Йонкова, Красимира (2014) Манипулацията: за хората на лъжата и техните маски. В: Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 16-22. ISBN 978 - 954 - 524 - 985 - 3

Йонкова, Красимира (2014) Научният потенциал на хипотезата за футуристичните вериги на съзнанието. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2013". Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 383-389. ISSN 1314 - 2283

Йонкова, Красимира (2014) Откровенията на една въстанала критическа психология. В: Библиотека "Диоген" Тенденции в развитието на съвременната психология. Ред. М. Моцинова- Бръчкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 7-16. ISBN 978 - 954 - 524 - 974 - 7

Йонкова, Красимира (2014) Траурна ритуалност и нагласи към смъртта при българите. В: Библиотека "Диоген" Тенденции в развитието на съвременната психология. Ред. М. Моцинова-Бръчкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 17-47. ISBN 978 - 954 - 524 - 974 - 7

Йонкова, Красимира (2013) В поисках человеческих вершин. В: Журнал "Психологический бюллетин". Рига: IHPP, 2013.

Йонкова, Красимира (2013) Векторы движения научного поиска. В: Психологических исследовании. Иновации в образовании. Идеи. Проекты. Опыт работы. Рига: IHPP, 2013, 27, UDK 159. 9 (05) Pa 510

Йонкова, Красимира (2013) Дебатът между рационализма и мистицизма (2013). Велико Търново: ИВИС. Т. 2, 2 изд., 2013, 371с. ISBN 978 - 954 - 2968 - 01 - 6

Йонкова, Красимира (2013) Идеи на квантовата психология за природата на човешката интелигентност. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2012". Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2013, с. 379-385. ISSN 1314 - 2283

Йонкова, Красимира (2013) Критичното съзнание в перспективата на духовно ориентираната интегрална психология. В: Библиотека "Диоген" Психология 2012. Ред. Д. Тасевска. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 7-40. ISBN 978 - 954 - 524 - 893 - 1

Йонкова, Красимира (2013) Объят необятное? Быть по сему! В: Международны журнал "Психология переходов". Сборник рецензируемых научных статей. Рига: IHPP, 2013, 28

Йонкова, Красимира (2013) Основные представления Daseinanalysis поведения. В: Zbornik prispevkov "Kondasove dni 2012". Ed. Gabriela Ruckova. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013, c. 221-227. ISBN 978 - 80 - 8105 - 366 - 5

Йонкова, Красимира (2013) Проектно ориентирано обучение: смисъл, технология, ефекти. В: Библиотека "Диоген" Психология 2013. Ред. В. Чавдарова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 7-23. ISBN 978 - 954 - 524 - 923 - 5

Йонкова, Красимира (2012) Движението на социално ангажирания будизъм за проблемите на човека и общността. В: Библиотека "Диоген" Психология -2011. Ред. К. Петрова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 7-37. ISBN 978 - 954 - 524 - 836 - 8

Йонкова, Красимира (2012) Дебатът между моделите на човешко поведение (2012). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 5 изд., 2012, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2012) Инспирирано от досега с монографията "Стигма и личностна биография". В: Библиотека "Диоген" Психология - 2011. Ред. К. Петрова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 38-51. ISBN 978 - 954 - 524 - 836 - 8

Йонкова, Красимира (2012) Основные представления Daseinanalysis поведения. В: Zbornik abstraktov "Kondasove dni 2012", Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, с. 13-14, ISBN 978 - 80 - 8105 - 363 - 4

Йонкова, Красимира (2011) Дебатът между рационализма и мистицизма (2011). Велико Търново: ИВИС. Т. 2, 2011, 371с. ISBN 978 - 954 - 2968 - 01-6 COBISS.BG-ID 1239728868

Йонкова, Красимира (2011) Опитът за синтез на психологичното познание в подхода на трансперсонализма. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2011". Том 1. Ред. П. Петков. Велико Търново: "Фабер", 2011, с. 171 - 179. ISSN 1314 - 2283

Йонкова, Красимира (2011) Послание за една по-философски ориентирана психология. В: Библиотека "Диоген" Съвременни философски изследвания. Ред. В. Бузов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 119 - 132. ISBN 978 - 954 - 524 - 806 - 1 COBISS.BG-ID 1238994916

Йонкова, Красимира (2011) Размисъл върху една контраверсия на страха от смъртта. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2010". Ред. П. Петков. Велико Търново: "Фабер", 2011, с. 141 - 150. ISSN 1314 - 2283

Йонкова, Красимира (2010) Дебатът между моделите на човешко поведение (2010). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 4 изд., 2010, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2010) Методологичен статут на изследователските подходи в социалната психология. В: Библиотека "Диоген" Психология 2010: Актуални въпроси. Ред. К. Йонкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 7 - 41. ISBN 978 - 954 - 524 - 766 - 8

Йонкова, Красимира (2009) Драматизмът на "Епохалните събития" в социалната психология: еволюционна ретроспекция. В: Библиотека "Диоген" Психология 2008. Ред. И. Стойков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 7 - 31. ISBN 978 - 954 - 524 - 685 - 2

Йонкова, Красимира (2009) Предписаният модел на личност и поведение в доктрините на християнството и исляма: сравнителна интерпретация. В: Библиотека "Диоген" Психология 2009. Ред. Г. Маджаров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 7 - 47. ISBN 978 - 954 - 524 - 723 - 1

Йонкова, Красимира (2009) Рецензия на монографията "Украинцы Республики Молдова" (1989-2005). Философия: тримесечно научно-методическо списание. -София: Главна редакция на педагогическите издания към МОН, 2009, 1, с. 95 - 97. Print ISSN 0861 - 6302

Йонкова, Красимира (2009) Социокултурен и личностен контекст на проблема за евтаназията. Сб. Евтаназия (философско-етически, морално-правни и психологически аспекти). Ред. Н. Божилова, М. Хаджийски. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 37 - 52. ISBN 978 - 954 - 524 - 691 - 3

Йонкова, Красимира (2008) Дебатът между моделите на човешко поведение (2008). Велико Търново: АСТАРТА. Т.1,3 изд., 2008, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2008) Есе за "кризата на смисъла" в сърцето на един народ. Годишник на Факултет по изкуствата, ЮЗУ "Неофит Рилски", том 6. Доклади от Международна научна конференция "Интеркултурен диалог и интеграция", Благоевград, 12-13 май, 2008г. Ред. Р. Потеров, С. Христова. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2008, с. 135-137. ISBN 978-954-680-568-3

Йонкова, Красимира (2007) Дебатът между моделите на човешко поведение (2007). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 2 изд., 2007, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2007) Доктрината на суфите: модел за спасение от конфликтни идентификации. В: Годишник на СУБ, клон Благоевград "Наука - образование - изкуство", том 1, част 2. Ред. Н. Огненска. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2007, с. 285 - 289. ISBN 978 - 954 - 680 - 529 - 4

Йонкова, Красимира (2007) Досег до психологията на тероризма. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2006". Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: "Фабер", 2007, с. 137 - 145. ISBN 978 - 954 - 775 - 727 - 1 COBISS.BG-ID 1226756580

Йонкова, Красимира (2007) Сила на личността: откровенията на един психологичен дискурс. В: Библиотека "Диоген" Психологични перспективи. Ред. К. Йонкова. Велико Търново: "Фабер", 2007, с. 5 - 36. ISBN-10: 954 - 775 - 693 - 1; ISBN-13: 978 - 954 - 775 - 693 - 9

Йонкова, Красимира (2007) Транссърфингът - социалнопсихологичен метод за саморегулация на поведението. В: Годишник на СУБ, клон Благоевград "Наука - образование - изкуство", том 1, част 2. Ред. Н. Огненска. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2007, с. 277 - 284. ISBN 978 - 954 - 680 - 529 - 4

Йонкова, Красимира (2006) Етогеника: претенциите на една метатеория. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. Д. Железарова, Ж. Кръстева. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2006, с. 351 - 364. ISBN 978 - 954 - 715 - 347 - 9 COBISS.BG-ID 1244009444

Йонкова, Красимира (2005) Дебатът между моделите на човешко поведение (2005). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 2005, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5 COBISS.BG-ID 1045283300

Йонкова, Красимира (2005) Другата психология Volkerpsychologie. Велико Търново: Фабер, 2005, 380 с. ISBN 954-775-397-5 COBISS.BG-ID 1043780836

Йонкова, Красимира (2005) Поуките на социалната психология за интеграцията на културите. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2005". Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: "Фабер", 2005, с. 372 - 382. ISBN 10: 954 - 775 - 560 - 9; ISBN 13: 978 - 954 - 775 - 560 - 4

Йонкова, Красимира (2004) Психоанализата в изследователското поле на социалната психология. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. - Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2004, с. 332 - 340. ISBN 954 - 715 - 252 - 1 COBISS.BG-ID 1043909348

Йонкова, Красимира (2004) Социалнопсихологични параметри в полетата на масовите комуникации. В: Библиотека "Диоген" Психология и практика. Ред. И. Иванов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 43 - 67. ISBN 954 - 524 - 397 - X COBISS.BG-ID 1042019556

Йонкова, Красимира (2003) Компликативната методология в персонологичните и социалнопсихологическите измерения на райхианския модел. В: Библиотека "Диоген" Психология. Ред. З. Ангелов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 69 - 99. ISBN 954 - 524 - 314 - 7 COBISS.BG-ID 1040475876

Йонкова, Красимира (2003) Основание и същност на телесноориентираната психотерапия в системата Цигун. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2003, с. 104 - 113. ISBN 954 - 715 - 197 - 5

Йонкова, Красимира (2002) Психологически рефлексии върху феномена "ценности". В: Библиотека "Диоген" Философия и психология на общуването. Ред. Л. Андреев, Н. Данчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 98 - 128. ISBN 954 - 524 - 314 - 7

Йонкова, Красимира (2002) Събуди се, малки човече! В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. - Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2002, с. 224 - 232. ISBN 954 - 715 - 159 - 2

Йонкова, Красимира (2002) Теория и психотерапевтична практика на райхианския модел за личност. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2002, с. 300 - 309. ISBN 954 - 715 - 159 - 2

Йонкова, Красимира (2001) "Човекът - маса" в условията на съвременния живот. В: Морски научен форум, т. 7. Обществознание. Варна: ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2001, с. 125 - 132. ISSN 1310 - 9278 COBISS.BG-ID 1121286884

Йонкова, Красимира (2001) Народопсихологическото изследване на изкуството в теорията на Вилхелм Вундт. В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, том 5, кн. 4, 1993. Ред. И. Стойков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 69 - 102. ISSN 0204 - 6369

Йонкова, Красимира (2001) Правото и държавата в контекста на Вундовата народопсихология. В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, том 4, кн. 4, 1992. Ред. И. Стойков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 181 - 212. ISSN 0204 - 6369

Йонкова, Красимира (2001) Психологическата модерност в областта на подходите към човешкото поведение. В: Морски научен форум, т. 7. Обществознание. Варна: ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2001, с. 117 - 124. ISSN 1310 - 9278

Йонкова, Красимира (2001) Философско светосъзерцание и психологически модели за човешко поведение. Философия: двумесечно научно-методическо списание. - София: МОН, 2001, 4, с. 38 - 42. ISSN 0861 - 6302

Йонкова, Красимира (2000) Теорията на Вилхелм Вундт за народопсихологията (една интерпретация в областта на митовете и религията). Дисертационен труд, защитен пред СНС по Психология, София, 2000, 277с.

Йонкова, Красимира (1999) Автореферат на дисертация "Теорията на Вилхелм Вундт за народопсихологията (една интерпретация в областта на митовете и религията)". София: УИ "Св. Климент Охридски", 1999, 43с.

Йонкова, Красимира (1999) Рефлексиите на Вилхелм Вундт върху "свободната душа" (народопсихологически опит на обяснение). Българско списание по психология. София, 1999, 1-2, с. 32 - 46. ISSN 0861-7813

Йонкова, Красимира (1997) Личност и социални ценности. Педагогически алманах: педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". - В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1997, 1-2. с. 94 - 111. ISSN 1310 - 358X (print)

Йонкова, Красимира (1996) Идеята на Вилхелм Вундт за народопсихологията. В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски", Обществени науки, кн. 43, част 1. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ВВОУ "Васил Левски", 1996, с. 314 - 321. ISSN 0861 - 0312

Йонкова, Красимира (1996) Методологически равнища и подходи към интерпретацията на Аз-а. Педагогически алманах: педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1996, 1 - 2, с. 55 - 69. ISSN 1310 - 358X (print)

Йонкова, Красимира (1996) Нови идеи в проблематиката на масовото поведение. Педагогически алманах: педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1996, 1 - 2, с. 224 - 227. ISSN 1310 - 358X (print)

Йонкова, Красимира (1996) Психологическото изследване на личността: методологически категории. В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски", Обществени науки, кн. 43, част 1. Ред. А. Атанасов. Велико търново: ВВОУ "Васил Левски", 1996, с. 306 - 313. ISSN 0861 - 0312

Йонкова, Красимира (1995) Вариации на психоаналитичния модел за човешката същност. В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски". Обществени науки, кн. 34, част 1. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ВВОУ "Васил Левски", с. 273 - 282. ISSN 0861 - 0312

Йонкова, Красимира (1992) Личностна промяна и идентификация на ученика. Сб. от Научно-практическа конференция "Личностен подход в педагогическата дейност", Пазарджик, 10 - 11 декември 1992г. Ред. Л. Стойчев. Пловдив: Пловдивско университетско издателство "Паисий Хилендарски", 1992, с. 123 - 124. ISBN 954 - 423 - 048 - 3

Маджаров, Георги (2018) Timed written picture naming in 14 European languages. – Behavior Research Methods, 2018, 50 (2), 1 April 2018, рр. 744-758. Online ISSN 1554-3528 https://doi.org/10.3758/s13428-017-0902-x

Маджаров, Георги (2018) Влияние развивающегося самосознания на возникновение чувства вины у пятилетних дошкольников. Сб. от конференция "Современная реальность в социально-психологическом контексте", Новосибирск, 28 февруари – 1 март 2018. Ред. О. Белобрикина. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2018, с. 34–39. ISBN 978-5-00104-260-0 https://elibrary.ru/item.asp?id=35374988 пълен текст https://yadi.sk/i/c0YusL4dDUVutA Новосибирск, Русия

Маджаров, Георги (2018) Развитие речи и языка в детстве. Сб. от Международна научно-практическа конференция "Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований", Твер, 15 май 2018. Ред. Т. Жалагина. Тверь: Твер.гос.университет, 2018, с. 79–83. https://elibrary.ru/item.asp?id=35293421 пълен текст http://psychology.tversu.ru/websites/24/documents/2654/Психология__образование..._2018._Материалы_международной_конференции.pdf?1526553931 Твер, Русия

Маджаров, Георги (2017) Multilanguage Written Picture Naming Dataset. DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4898144

Маджаров, Георги (2017) Возрастные изменения психики в старости. Сб. от Международна научно-практическа конференция "Актуальные проблемы социальной психологии", Новосибирск, 26 април 2017 г. Ред. О. Белобрикина. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2017, с.48–52. ISBN 978-5-00104-120-7 https://elibrary.ru/item.asp?id=29789994 пълен текст https://yadi.sk/i/mOZQlDSKLla4yQ Новосибирск, Русия

Маджаров, Георги (2017) Детска психология заедно. София: Кушовалиев, 2017, 262 с. ISBN 978-954-8303-10-1 COBISS.BG-ID 1280853476 София

Маджаров, Георги (2017) Професии и професионално образование в глобалната среда. – В: Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян... Ред. Елена Бораджиева, Минко Хаджийски. Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2017, с. 48–58. ISBN 978-619-208-105-8 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=0820143889999846

Маджаров, Георги (2017) Профессии и професиональное образование в глобальной среде. Сб. от Международна научно-практическа конференция "Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований", Твер, 25 април 2017. Ред. Т. Жалагина. Тверь: Твер.гос.университет, 2017, с. 92–95. https://elibrary.ru/item.asp?id=29652426, пълен текст http://psychology.tversu.ru/websites/24/documents/831/Сборник_2017.pdf?1493378772 г. Твер, Русия

Маджаров, Георги (2017) Психологическа същност на юношеската криза: критичен анализ. – В: Тенденции в съвременната психология. Библиотека „Диоген“, 2017, 1 (25), Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий“, 2017, с. 7–18. Print ISSN 1314-2763