Публикации Катедра "Философски науки" / Department of Philosophical Sciences


Белогашев, Георги (2021) Кирил Чолаков за ролята на психопатията в социо-културното развитие В: История на българската обществено-хуманитарна мисъл – част I (Българска философско-психологическа традиция). Велико Търново, изд. ИТИ, 2021, с. 28-38, ISBN 978-619-7602-18-0

Белогашев, Георги (2021) Науките за духа и Науките за природата в пост-Кантианските теориите на В. Дилтай, В. Винделбанд и Х. Рикерт В: Проблеми на историята на философията, библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 15-50, ISSN 1314‐2763; DOI: 10.54664/NBNY2937

Белогашев, Георги (2020) Димитър Михалчев и образованието в България В: Философията на образованието и образованието по философия, библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2020, с. 15-24, ISSN 1314‐2763

Белогашев, Георги (2020) Исихазм – общий антропологический код православных славян МЕЂУНАРОДНА ФИЛОЗОФСКА ШКОЛА FELIX ROMULIANA ЗАЈЕЧАР СРБИЈА 30. август-1. септембар 2019. ; Организатори: Народно позориште Тимочке крајине, Центар за културу "Зоран Радмиловић" Зајечар и Центар за примењену филозофију и друштвена истраживања Београд ; [уредници: Миленко Бодин и Милош Петковић]. - Зајечар : Народно позориште Тимочке крајине-Центар за културу "Зоран Радмиловић" ; Београд : Центар за примењену филозофију и друштвена истраживања, 2020 (Зајечар : Деркс). с. 17 - 25 ISBN 978-86-88123-93-8 Безбедност -- Филозофски аспект -- Зборници Филозофија културе -- Зборници COBISS.SR-ID 19329033

Белогашев, Георги (2020) Принос в изследванията на ранния немски романтизъм Философски алтернативи, 2020, 5, с. 153 - 155, ISSN 0861-7899

Белогашев, Георги (2019) Американският неореализъм и съзнанието Философия, 4/2019, XXVIII, с.343-351, ISSN 0861–6302

Белогашев, Георги (2019) Предметът на философията в презентационистката теория на Американския неореализъм В: Философията: предизвикателства и перспективи, библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 48-59, ISSN 1314‐2763

Белогашев, Георги (2018) Решението на Лайбниц за връзката душа-тяло през философския ракурс на Димитър Михалчев Философски алтернативи, 2018, 27(5), с. 98 - 110, ISSN 0861-7899

Белогашев, Георги (2017) Защо има „научни войни“? 20 години Философски факултет ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 201-213, ISBN 978-619-208-097-6

Белогашев, Георги (2017) Модернистичната парадигма на Димитър Михалчев за интегрална Югославия – пропаганда и реалии В: Философията: от модернизъм към постмодернизъм 2016, библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 18-36,ISSN 1314‐2763

Белогашев, Георги (2017) Роль личности в истории: от революции к реформам VI Столыпинские чтения "Социально – политическая и экологическая безопасность, как политический курс стратегического развития современной России", Сб. от Научно-практической конференции с международным участием VI Столыпинские чтения "Социально – политическая и экологическая безопасность, как политический курс стратегического развития современной России", Краснодар, 21-22 апреля 2017 г., Ред. Астапов М.Б.; Юрченко В.М.; Алексеева Т.А.; Баранов А.В.; Касьянов В.В.;Юрченко И.В.; Юрченко Н.Н., Краснодар, Кубанский государственный университет, 2017, С. 264-271, ISBN 978-5-8209-1382-2

Белогашев, Георги (2016) Синергийно-антропологична интерпретация на исихазма Философия, 2016, XХV(1), с. 9 - 19, ISSN 0861-6302 WEB OF SCIENCE-http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D52i7lF3Osp5fYEFTej&page=1&doc=1

Белогашев, Георги (2016) Социологически изследвания на Димитър Михалчев София, Пропелер, 342 с. ISBN 978-954-392-385-4

Белогашев, Георги (2016) Съвременни аспекти на дебата между хуманитарни науки и природни науки Идеи, 2016, 8(1), с. 112 - 121, ISSN 1313-9703

Белогашев, Георги (2015) „Основността” на философията като наука В: Философия и общество, библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 89-143, ISSN 1314‐2763

Белогашев, Георги (2015) Философията като основна наука София, Пропелер, 2015, 312 с. ISBN: 978-954-392-295-6

Белогашев, Георги (2014) Атанас Далчев – между Ремкеанството и Интуитивизма Философия, 2014, XXIII(2), с. 216 - 219, ISSN 0861-6302

Белогашев, Георги (2014) Българската основнонаучна традиция в постмодерната мисловност Философията в следпостмодерната ситуация – приложения и перспективи. Сб. от Международна конференция "20 години специалност философия във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и 145 годишнина на БАН", 20-21 май 2014 г., Ред. Петров. В.; Бузов. В.; Цацов. Д., В. Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2014, с. 110 - 113, ISBN 978-954-524-990-7

Белогашев, Георги (2013) Истината - Димитър Михалчев contra Иван Саръилиев В: Философският дискурс. библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 111-143, ISSN 1314‐2763

Белогашев, Георги (2013) Кирил Чолаков за предметното съзнание Пътят от философията до психиатрията и обратно. Сб. от Научна конференция „60 години самостоятелна Катедра по психиатрия при МУ - Пловдив и 50 години от смъртта на проф. Кирил Чолаков“ - МУ Пловдив, 18 декември 2013 г., Ред. В. Акабалиев; Д. Стоянов, София, Изток-Запад, 2013, с. 121-131, ISBN 978-619-152-350-4

Белогашев, Георги (2012) Идеята за интегрална Югославия и нейното философско осмисляне България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХIХ-ХХ век. Сб. от Международна конференция “България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХIХ – ХХI век”, 11 – 13 ноември 2011 г., Ред. Мишев Р.; Анчев С.; Симеонов С., Велико Търново, Ивис, 2012, с. 424-429, ISBN 978-954-2968-46-7

Белогашев, Георги (2011) По проблема за нравствеността във философията на Димитър Михалчев В: Философска антропология - избрани гледни точки, библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2011, с. 217-228, ISSN 1314‐2763

Белогашев, Георги (2010) Димитър Михалчев и „идеята за интегрална Югославия” Философски алтернативи, 2010, 19(2), с. 116 - 123, ISSN 0861-7899

Белогашев, Георги (2009) Войната през концептуалната призма на Димитър Михалчев В: Философски изследвания. кн. 8, София, ИК Св. Иван Рилски, 2009, с. 43-56, ISBN 978-954-353-115-8

Белогашев, Георги (2009) Д. Михалчев — убеден противник на расистките теории В: Философски изследвания. кн. 7, София, ИК Св. Иван Рилски, 2009, с. 192-203, ISBN 978-954-353-097-7

Белогашев, Георги (2009) Един задочен спор — Д. Михалчев vs. О. Шпенглер Философия, 2009, XVIII(1), с. 28 - 37, ISSN 0861-6302

Белогашев, Георги (2009) Социално-политическата парадигма в концепцията на Димитър Михалчев за „интегрална Югославия”” В: Философия и евроинтеграция. Култура и духовност. София, Съюз на учените в България, 2009, с. 36-41, ISBN 978-954-397-016-2

Ботева, Мариета (2017) Обучението по реторика: подготовка и произнасяне на речи сп. "Реторика и комуникации" бр. 29, 2017, ISSN 1314-4464

Ботева, Мариета (2017) Рецензия на книгата "Академично писане за бакалаври и магистри" на И. Мавродиева и Й. Тишева

Ботева, Мариета (2017) Ръководство за писане на речи Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, 452 стр., ISBN 978-619-208-144-7, COBISS.BG-ID: 1285201124

Ботева, Мариета (2016) Реторическата аргументация – авторска концепция по проблема Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 22, 2016, ISSN 1314-4464 (online)

Ботева, Мариета (2016) Учебниците по реторика през Българското възраждане (20-те – 70-те год. на ХIХ в.) Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 23, 2016, ISSN 1314-4464 (online)

Ботева, Мариета (2015) Никола Станев – освободен от забравата учен Сб. „Гласовете на миналото“, Велико Търново: Издателство "Фабер", 2015, ISBN 978-619-00-0118-8,

Ботева, Мариета (2013) Политическата аргументация в реторическите дискурси Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 390 стр., 2013, ISBN 978-954-524-8955, COBISS.BG-ID 1253812452

Ботева, Мариета (2013) Предговор на книгата „Реторика и пъблик рилейшънс“ на Ив. Мавродиева София: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 7-9, ISBN 978-954--7-3539-9

Ботева, Мариета (2013) Щрих върту темата "за" и "против" предизборните диспути сп. "Реторика и комуникации", бр.7, 2013, ISSN 1314-4464

Ботева, Мариета (2003) Политикът Х: варианти за възможно бъдеще. Прогнозно-аналитични бележки Център за стратегически анализи и прогнози, ръководител Д. Ольшанский (електронен вариант) 2010 в книгата Ольшанский, Д., "Политический PR", Питер, 2003, с.336-447, ISBN 5-318-00384-2

Ботева, Мариета (2003) Речник по реторика. 150 аргумента за оратора София: "Парадигма", 164 стр., 2008, ISBN 978-954-326-066-9, COBISS.BG-ID: 1229962724

Ботева, Мариета (2001) Реториката през Българското възраждане (20-70-те години на XIX век) Плевен: "Евразия-Абагар", 400 стр., 2001, ISBN 954-450-127-4, COBISS.BG-ID: 1037274084

Ботева, Мариета (1999) Аргументацията в ораторското изкуство София: "Нова звезда", 159 стр., 1999, COBISS.BG-ID 1033990372

Ботева, Мариета (1999) Лекционната дейност в читалище "Надежда" (1869-1948) Велико Търново: "ПАН-ВТ", 50 стр., ISBN 954-9507-72-6

Ботева, Мариета (1993) Диалогът от Сократ до днес В. Търново: "Абагар", 150 стр.,1993, ISBN 954-559-009-2, COBISS.BG-ID – 1027238884

Ботева, Мариета (1991) Реториката - учебна дисциплина сп. "История, общество, философия", бр.3, 1991 г., с.79-85, ISSN 0861-3710, COBISS.BG-ID: 1121006564

Бузов, Вихрен (2022) Рационалната критическа дискусия като инструмент на практическата логика [Rational Critical Discussion as Instrument of Practical Logic] Говори, за да те видя... Сборник в чест на 75-годишнината на проф.дфн Донка Александрова, Съст. Донка Петрова, Герасим Петрински, Росица Йорданова, Мина Тасева-Бенчева, София: УИ "Св. Климент Охридски", ISBN 978-954-07-5397-3, с.391-400

Бузов, Вихрен (2021) "The Great Reset: Глобалният корпоративен елит срещу националните държави и демокрацията" KNJIGA XXXII, PROCEEDINGS MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA, ed. Slobodan Neskovic, Izdavač: CENTAR ZA STRATEŠKA ISTRAŽIVANJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI-CESNA B, BEOGRAD u saradnji sa Univerzitetom “Sveti Kiril i Metodij”, Veliko Trnovo, Bugarska i Međunarodnom Akademijom Nauka, Umetnosti i Bezbednosti - MANUB, Beograd: Belpak d.o.o., Novi Beograd, ISBN 978-86-85985-43-0, s.1-7

Бузов, Вихрен (2021) ЗДРАВНА СИГУРНОСТ ИЛИ СВОБОДА – ЕДНА ФАЛШИВА ДИЛЕМА [Health Security or Freedom – a False Dilemma] "Проблеми на социалната и икономическата сигурност" Том 1: "Светът в/след глобалната пандемия", Материали от Международна научна конференция, [Book Series "Problems of Social and Economic Security": "The World After/In Global Pandemic, Proceedings of Scientific Conference] 20.11.2020 г., УИ "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 2738-8689, с.53-59

Бузов, Вихрен (2021) Злоупотреби със здравната сигурност [Abuses of Health Security] Кризи и конфликти - корелации и предизвикателства, Том 1. Кризи и сигурност на международно и регионално ниво, съст. и редакция Н. Дойков, София: Научно-технически съюз за машиностроене "Индустрия 4.0", 2021 г. с.18-25, ISBN: 978-619-7383-22-5

Бузов, Вихрен (2021) Проектът "Канал Истанбул" в геополитическа перспектива [The Istanbul Channel Project from a Geopolitical Perspective] MODERNIZACIJA IZMEĐU PROSPERITETA I DESTRUKCIJE, Kniga XXXV, CENTAR ZA STRATEŠKA ISTRAŽIVANJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI-CESNA B, BEOGRAD, ed. Slobodan Neskovic, s.1-5, ISBN: 978-86-85985-48-5 Beograd, 2021.

Бузов, Вихрен (2021) Психологизмът на Живко Сталев [The Psychological Conception of Law of Zh. Stalev] Сб. "История на българската обществено-хуманитарна мисъл - Част I (Българската философско-психологическа традиция), ред. Д. Цацов, С. Марков, Иво Стамболийски, Велико Търново - Издателство "ИТИ", ISBN 978-619-7602-18-0, с.59-66

Бузов, Вихрен (2021) Спомен за един истински философ, методолог и поет в логиката Сб. "История на българската обществено-хуманитарна мисъл - Част I (Българската философско-психологическа традиция), ред. Д. Цацов, С. Марков, Иво Стамболийски, Велико Търново - Издателство "ИТИ", ISBN 978-619-7602-18-0, с.85-90

Бузов, Вихрен (2020) "Глобалният вирус" [The Global Virus] DRUŠTVO I C O V I D - 19, KNJIGA XXXI, PROCEEDINGS MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA, ed. Slobodan Neskovic, Izdavač: CENTAR ZA STRATEŠKA ISTRAŽIVANJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI-CESNA B, BEOGRAD u saradnji sa Univerzitetom “Sveti Kiril i Metodij”, Veliko Trnovo, Bugarska i Međunarodnom Akademijom Nauka, Umetnosti i Bezbednosti - MANUB, Beograd: Belpak d.o.o., Novi Beograd, ISBN 978-86-85985-43-0, s.1-7

Бузов, Вихрен (2020) Aristotle and the Specific Duality of Legal Interpretation 2400 years of thinking with Aristotle / editors : Mircea Dumitru, Cristian Iftode, Savu Totu. – București : Editura Universității din București, 2020, ISBN 978-606-16-1199-7, pp.249-257;

Бузов, Вихрен (2020) Education for Profit or Education for Democracy: The Case of Southeastern Europe “Politics and Knowledge: New Trends in Social Research” - In: Proceedings of 7th ACADEMOS Conference 2020 International Conference, (Bucharest, Romania, 7-10 October 2020) Editor Andrei Taranu PhD, FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, (Bologna) Italy, pp. 65-70, ISBN 979-12-80225-00-9 (https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000766316700008)

Бузов, Вихрен (2020) Southeast European Countries and the Forced Migration Flows – Security Perspectives PROCEEDINGS OF 3rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo June, 19th 2020 Editorial Board:Dimitar Dimitrov, Marie-Hélène Blanchet Milenko Bodin, Milko Palangurski, Nadezhda Hristova, Veneta Hristova, Vihren Bouzov FILODIRITTO INTERNATIONAL Proceedings, pp.112-117, Bologna (Italy), ISBN 978-88-85813-99-1

Бузов, Вихрен (2020) Заплахи за сигурността на местните общности в страните от Югоизточна Европа [Threats to Security of Local Communities in Southeast European Countries] DRUŠTVENI RAZVOJ I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NAGRAD VALJEVO I KOLUBARSKI OKRUG, KNJIGA XXX,PROCEEDINGS MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA; Editor Prof. dr Slobodan Nešković, Valjevo-Beograd, Serbia, ISBN: 978-86-85985-42-3, pp.1-6

Бузов, Вихрен (2020) Истина и справедливост в правото: два модела на съдебния процес [Truth and Justice in Law: Two Models of Court’s Proceedings] "Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти", Сборник с доклади от Международна научна конференция, 29.11.2019 г., ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Юридически факултет, В. Търново: Издателскво "Фабер", ISBN 978-619-00-1165-1, с.60-69

Бузов, Вихрен (2020) Краят на войната в Сирия в регионална и глобална перспектива [The End of the Syrian War in Regional and Global Perspective] Сб. "Проблеми на националната и корпоративната сигурност" [Problems of National and Corporate Security], Поредица за трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“ Tом 7, съст. В. Бузов, В. Търново: Издателство "Ивис", ISBN 978-619-205-150-1, ISSN 2335-0056, с.78-83

Бузов, Вихрен (2020) Култура на мисленето - логически и методологически аспекти [Culture of Thinking - Logical and Methodological Aspects] Велико Търново: Издателство "Абагар", 216 стр., ISBN 978-619-168-250-8

Бузов, Вихрен (2020) Някои противоречия между корпоративната сигурност и сигурността на националната държава [SOME CONTRADICTIONS OF CORPORATE AND NATION-STATE SECURITY] Сборник научни трудове "Широката сигурност", Т2 Киребсигурност, икономическа, социална и културна сигурност, Международна научна конференция, Съст. Н. Дойков, НБУ: София, сс.461-466, ISBN 978-619-73-83-19-5

Бузов, Вихрен (2019) Analytic Approach to the Normativeness of Meaning Rules and Social Institutions Analele Universităţii din Craiova, Seria Filosofie, Nr. 43 (Nr.1 / 2019) / Annals of the University of Craiova – Philosophy Series, nr. 43 (Nr1⁄ 2019), Craiova, ROMANIA, pp.155-167, ISSN 1841-8325

Бузов, Вихрен (2019) Crises of State Security in the Globalization Era Political and Economic Unrest in the Contemporary Era, Proceedings of the 6th Academos Conference 2019, ed. A. Taranu, Bucharest 20-23.06.2019, Faculty of Political Science, National University of Political Science and Public Administration, Bologna: Filodritto Editore, pp.41-46, ISBN 978-88-85813-41-0 (https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000722431500005)

Бузов, Вихрен (2019) Energy Security and Energy Sovereignty of Southeastern European Countries 2nd Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, Proceedings of International Conference, “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, (Eds. Dimitar Dimitrov, Milko Palangurski, Nadezhda Hristova Veneta Hristova, Vihren Bouzov), Bologna: Filodritto International Proceedings, pp. 80-84, ISBN 978-88-85813-37-3

Бузов, Вихрен (2019) The Collapse of Great Ideologies - Perspectives for the Future of Humankind 18 Мечународна филозофска школа Felix Romuliana, Зборник излагана, 31.08-02.09.2017, Зайечар, Србия, уредник Миленко Бодин, Центр за културу, сс.39-49, ISBN 978-86-88123-87-7, COBISS.SR.-ID 278688012

Бузов, Вихрен (2019) The Wider Black Sea Zone - Development and Security Perspectives in a Pluralist World Geopolitics in the Black Sea Region - Tendencies and Challenges (Second International Conference). Philosophy Nowadays. Thematic Papers, eds. Sl. Neskovic, B. Todorova, Belgrade, Belpak doo New Belgrade, pp.33-39, ISBN 978-954-8765-15-2

Бузов, Вихрен (2019) Битката за Балканите [The Battle for the Balkans] "Международна сигурност и политики на развитие в България и на Балканите", Поредица за трансгранично сътрудничество "Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите, Том 6, с.113-118, В. Търново: Издателство "Ивис", ISSN 2335-0056; ISBN 978-619-205-123-5

Бузов, Вихрен (2019) Новата доминация на Турция в Широкия Черноморски регион Transgranicna saradnja, preduzetnistvo i bezbednost sa osvrtom na Zlatar i Novu Varos, Tematski zbornik radova, Bezbednost u postmodernom ambijentu, Ed. Sl. Neskovic, CESNA-B, Belgrade: Belpak d.oo.New Belgrade, s.1-9, ISBN 978-86-85985-39-3

Бузов, Вихрен (2019) Проблеми на социалната сигурност в аспекта на местното самоуправление [Problems of the Social Security Policies in the Context of Local Government] Drustveno-economski razvoi i bezbednost zajednice sa akcentom na grad Valjevo i Kolubarski okrug, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu, Proceedings Medunarodna naucna konferencia, ed. Slobodan Neskovic, Beograd: CESNA-B i Internacionalnni Unuversitet Travnik u Travniku, BiH, s.1-6, ISBN: 978-86-85985-38-6

Бузов, Вихрен (2019) Сигурност чрез пролиферация на заплахите в един плуралистичен свят [Security through Treats Proliferation in a Pluralist World] "Модерна сигурност и съвременни технологии", Сборник с научни трудове, Том 2 "Модерна сигурност", София:НТС по машиностроене "Индустрия 4.0", ISBN 978-619-7383-13-3, с.253-258

Бузов, Вихрен (2018) "Ранномодерните университети като интелектуална институция" "Философията и развитието на обществото", Библиотека "Диоген", Том 26 (2), съст.В. Бузов, А. Иванова, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 441-456, ISBN 978-619-208-169-0, ISSN: 2367-9549 (Online) ISSN: 1314-2763 (Print)

Бузов, Вихрен (2018) "Руско-украинският конфликт и регионалната сигурност в Югоизточна Европа [Russian-Ukrainian Conflict and the Regional Security in South-Eastern Europe]" Jugoistocna Evropa i postmoderni izazovi, ed.Sl. Neskovic, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu kn. XXIII i XXIV, Beograd:CESNA-B, s.1-6, ISBN 978-86-85985-35-5

Бузов, Вихрен (2018) A Complementarity Principle in the International Security Relations - Some Applications in the Context of the Wider Black Sea Region Сб. "Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в Широкия Черноморски регион" [Cross-Border Cooperation, Security and Development Perspectives of the Wider Black Sea Region], Том 5 [Vol.5] съст. В. Бузов [ed. Bouzov, V.], Издателство ИВИС, Велико Търново [IVIS Publ. House, Veliko Turnovo], pp.63-68, ISBN 978-619-205-080-1, ISSN 2335-0056

Бузов, Вихрен (2018) Epistolar filosofic COLOCVII FILOSOFICE (COLLOQUIA PHILOSOPHICA) Patricia Smith Churchland, David Ellerman, Samir Abuzaid, Roberto Poli, Mendo Castro Henriques, Jānis Ozoliņš, Nicholas Denyer, Abdelmadjid Amrani, Vihren Bouzov, Domingo Fernández Agis; coord.: Cornelia Margareta Găşpărel. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2018 Conţine bibliografie ISBN 978-606-544-531-4, pp.90-94

Бузов, Вихрен (2018) Freedom, Critical Discussion and Liberal Democracy Development, Democracy and Society in the Contemporary World, Proceedings of 5th ACADEMOS Conference 2018, International Political Science Conference, (Bucharest, Romania, 14-17 June 2018), Editor Andrei Taranu, FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, pp.59-63, ISBN 978-88-85813-08-3 (https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=C1ZvsJelcXlcDI19uHD&page=1&doc=1)

Бузов, Вихрен (2018) Global Conflicts and Dialogue of Civilizations from the Perspective of Southeast Europe Southeast Europe:History, Culture, Politics, and Economy, ds.D. Dimitrov, M. Palangurski, N. Hristova, V. Bouzov), Proceedings of Scientific Conference, Italy: Filodritto, pp.63-70, ISSN 978-88-85813-05-2 [https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C1jJEmEqXMvBkjfaysz&page=1&doc=1]

Бузов, Вихрен (2018) Philosophy, Scientific Rationality and Critical Thinking in European Intellectual Tradition Innovaeducation, ICT and Education for the Next Generation, Thematic Proceedings, Editors:Dragan Soleša, Vladimir Šimović, Novi Sad: Faculty of Economics and Engineering Management (FIMEK), Serbia, pp.103-116, ISBN 978-86-87619-89-0

Бузов, Вихрен (2018) Енергийна сигурност и енергиен суверенитет Koridori u Srbiji i regionu Jugoistocne Evrope, Proceedings Naucna konferencija sa medunarodnim ucescem, Ed. Sl. Neskovic, Beograd, CESNA-B i Internacionalni univerzitet u Travniku, BiH, s. 1-4, ISSBN 978-86-85985-37-9

Бузов, Вихрен (2018) Игрови модели и стратегии за гарантиране на сигурност "Историята и философията на политическата икономия (200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)", Сборник с доклади от научна конференция, Издателски комплекс - УНСС, С.,с.59-66. ISBN 978-619-232-068-3

Бузов, Вихрен (2018) Катастрофата на неолибералния мултикултурализъм Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век, Том II, Сборник статии, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-161-4, с 145-150

Бузов, Вихрен (2018) Някои бележки за понятието "хибридни войни" "Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност", Сборник научни трудове, НТС по машиностроене "Индустрия 4.0": София, 2018, с.38-43, ISBN 978-619-7383-09-6

Бузов, Вихрен (2017) "The Regional Dimensions of Contemporary Global Confrontation" //Cross-Border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans, Vol.4, Cross-Border Book Series "New Challenges to Security and Development of the Balkans, Centre for Cross-Border Studies, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria, Publisher: ИВИС, Veliko Turnovo, pp.179-184, ISBN 978-619-205-051-1; ISSN 2335-0056

Бузов, Вихрен (2017) "Висшето образование по философия и социални науки в България под пресата на псевдореформи" "20 години Философски факултет ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", УИ "Св.св. Кирил и Методий", съст. В. Бузов, А. Иванов, , с.9-18, ISBN 978-619-208-097-6

Бузов, Вихрен (2017) "Кризи на корпоративната сигурност [Crises of Corporate Security]" Drustveni fenomeni i korporativna bezbednost, Tematski zbornik radova, Proceedings, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu, ed. Sl. Neskovic, Beograd: CESNA-B, s.1-4, ISBN 978-86-85985-34-8

Бузов, Вихрен (2017) "ПРЕХОДЪТ КАТО ИСТОРИЧЕСКИ ПРОВАЛ – В ТЪРСЕНЕ НА НОВИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ" "Политически хоризонти", Бр.4, година I, ISSN:2534 – 966X, с.6-22

Бузов, Вихрен (2017) "Университетите и научните изследвания в обществото на знанието през XXI век - алтернативи за Балканските страни" [Universities and Scientific Researches in the Development of Knowledge-Based Society in the 21th Century: Alternatives for the Balkan Countries] Balkan Syntheses, Journal for Social Issues, Culture and Regional Development,Vol. III, N 2, 2016, Faculty of Philosophy, University of Nis, Serbia, pp.23-45, ISSN 2406 - 1190

Бузов, Вихрен (2017) "Философия решений конфликтов безопасности в эпоху глобализации" Социально-политическая и экологическая безопасность как политический курс стратегического развития современной России, VI Столыпинские чтения, Материалы научно-практической конференции с международным участием, отв.ред. В. М. Юрченко, Краснодар, Кубанский государственный университет, с.170-177, ISBN 978-5-8209-1382-2

Бузов, Вихрен (2017) Effective Management of Forced Migration - Societal Security Aspects "Pravni i bezbednosni aspekti migracija i posledice migrantske krize", Tematski zbornik radova, Konstantin Magnus, Naisus, Nis, Serbia, (red. Ivan Kostadinovic), s. 9-17, ISBN 978-86-6113-046-5

Бузов, Вихрен (2017) Knowledge-Based Society in the Social Development Perspective - Alternatives for the Balkan Countries Innovation, ICT and Education for Next Generation, Thematic Proceedings, Innovaeducation 2017, Novi Sad, Faculty of Economics and Engineering Management, pp.524-543, ISBN 978-86-87619-84-5,

Бузов, Вихрен (2017) Security as a Social and Political Value Dialogue and Universalism N2, Journal of the International Society for Universal Dialogue, Warsaw, Polish Academy of Sciences, pp.141-150, PL ISSN 1234-5792

Бузов, Вихрен (2017) Европейският съюз и кризата на мултикултурализма (The European Union and the Crisis of Multiculturalism) Сб. "Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз" (Сборник с доклади и научни съобщения от международна кръгла маса, Поредица "Наука, образование, сигурност", Том 4, Нов български университет, С., с.63-68, ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠953-⁠8

Бузов, Вихрен (2017) Изчерпването на идеологиите и проектите за бъдещето "Политики на развитие в България и на Балканите" [Development Policies in Bulgaria and on the Balkans], УИ "Св. св. Кирил и Методий", Сборник статии от Първата научна конференция "Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите" [Proceedings of International Conference],с. 21-32, ISBN 978-619-208-139-3

Бузов, Вихрен (2017) Моделът на театрализираните "демократични" революции - случаите на Румъния и България Сб. "Политическата демагогия в прехода", съст. и научен редактор М. Мизов, Център за исторически и политологически изследвания, Фондация "Солидарно общество" и Катедра "Политология" на УНСС, с.170-179, ISBN: 978-954-2982-10-4

Бузов, Вихрен (2017) Перпспективи пред амбициите на Турция в широката Черноморска зона Сб. "Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион", Изд. Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия 4.0", Конференция, НБУ, с.320-326, ISBN 978-619-7383-07-02

Бузов, Вихрен (2017) Тръмп-революцията срещу нелибералния строй [Trump-revolution against the neoliberal order] "Морал и етика на справедливостта в съвременното общество", Сборник от 12 Национална конференция по етика, Фондация "Солидарно общество", Изд. "Авангард Прима", с.103-108,ISBN 978-619-160-749-5 .

Бузов, Вихрен (2016) 20th-Century Bulgarian Philosophy of Law: From Critical Acceptance of Kant’s Ideas to the Logic of Legal Reasoning in: Pattaro, E., C. Roversi (eds.) A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. V.12 (1), Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World, Netherlands: Springer, pp.681-690; ISBN 978-94-007-1478-6 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55683617600)

Бузов, Вихрен (2016) "Балканите като регион на сигурност - проблеми и перспективи" (The Balkans as a Security Region – Problems and Perspectives) "Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност", Сборник с материали от Международна конференция в НБУ, съст. Т. Коларов, С., НБУ, с.70-78, ISBN 9789545359071

Бузов, Вихрен (2016) "Вземане на решения при кризи на регионалната сигурност" Защитена дисертация за научна степен "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" в професионално направление 9.1 Национална сигурност

Бузов, Вихрен (2016) "Нови пътища за изграждане на общество на солидарността в България" "Морал и етика на солидарността в българското общество", съст. Е. Маринова, М. Мизов, Фондация "Солидарно общество", 2016, с.118-128, ISBN 978-619-160-604-7

Бузов, Вихрен (2016) "Принудителната миграция - провал на космополитизма" "Геостратегическата ситуация и бежанските вълни - между хуманизма и агресията", съст. чл.кор.проф. Л. Димитров, проф. М. Мизов, Фондация "Човещина", С., с.82-88, ISBN 978-619-160-615-3;

Бузов, Вихрен (2016) How Could We Avoid a New War on the Balkans (co-author P. Petkova) Tematski sbornik radova "Jugoiztocna Evropa i polozaj Republike Srbije", Proceedings, Ed. Sl. Neskovic, 2016, pp.11-15, ISBN978-86-85985-33-1

Бузов, Вихрен (2016) On the Social Benefits of Knowledge Analele Universitatii din Craiova. Seria Filosofie 37 (1/2016), pp.27-38 Craiova, Romania, ISSN 1841-8325 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55683617600)

Бузов, Вихрен (2016) Philosophy of Media Manipulation in the Globalization Era: Options for Countering Diogenes, Book Philosophy, An International Thematic Journal, Volume Practicheska filosofia [Practical Philosophy], eds. M. Marinov, Hr. Hristov, pp.9-16

Бузов, Вихрен (2016) The Balkans as a security region: regional and global challenges Governing for the Future. Interdisciplinary Perspectives for a Sustainable World, International Conference “Governing for the Future” (Bucharest, Romania, 9-12 June, 2016), editor Taranu, A., Italy: Publication Medimond . T609F0021, pp.161-166, ISBN 978-88-7587-731-6 [https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C1jJEmEqXMvBkjfaysz&page=1&doc=2]

Бузов, Вихрен (2016) The Culture of Peace Concept – Content and Applications in the Context of the Present Balkan Conflicts Сб. "Прометеjска социологиjа Лубише Митровича", Зборник радова, Филозофски факултет у Нишу, с.63-69

Бузов, Вихрен (2016) Глобалният тероризъм и правото на сигурност (GLOBAL TERRORISM AND THE RIGHT OF SECURITY) (co-author P. Petkova) Tematski sbornik radova "Obrazovanje, pravo i bezbednost u funkciji razvoja drustva", Proceedings, Fakultet za pravo, bezbednost i menazment Konstantin Veliki, Nis, CESNA-B, s.1-7, ISBN 978-86-6113-044-1

Бузов, Вихрен (2016) Една евристична критика на субективизма в социалното познание (A Heuristic Criticism of Subjectivism in Social Knowledge) Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 226-233. ISBN 978-619-7343-00-7

Бузов, Вихрен (2016) Към раздяла с илюзиите във философията на международната сигурност В: "Глобалните проблеми и съдбата на България през 21 век", Сборник посветен на 70-годишнината на чл.кор.проф. В. Проданов, съст. Б. Градинаров, Bisfrim, С., с.203-209, ISBN 9786199075708

Бузов, Вихрен (2016) Теоретични подходи към обяснението на регионалните кризи на сигурността "Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите", Том 3, Велико Търново, Издателство "ИВИС", с.101-108, ISBN 978-619-205-023-8

Бузов, Вихрен (2015) "Globalization and Cosmopolitanism: Some Challenges" Dialogue and Universalism Journal of International Society for Universal Dialogue, Vol. XXV No. 2/2015, Warsaw, Polish Academy of Sciences, pp.236-244, ISSN 1234-5792 Human Being. Its Nature and Functions. II Edited by Christopher Vasillopulos and Panos Eliopulosр 2015

Бузов, Вихрен (2015) "Екологична сигурност и глобална справедливост" "Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България", Сборник от Х Национална конференция по етика, Съст. Е. Маринова, Фондация "Устойчиво развитие на България", с.77-84;

Бузов, Вихрен (2015) "Крахът на неолибералните утопии" "Философия и общество", съст. В. Бузов, Л. Андреев, Библиотека "Диоген", Издателство "Св.св. Кирил и Методий", с.9-34;ISBN 978-619-208-015-0, ISSN 1314-2763

Бузов, Вихрен (2015) "Кризи на сигурността на общностите в глобалната епоха" "Сборник доклади от годишна университетска научна конференция", 16-17.07.2015, Електронно издание, НВУ "В. Левски", ISSN 2367-7481, с.173-180

Бузов, Вихрен (2015) "Кризи на сигурността на общностите в глобалната епоха" "Доклади от годишна университетска научна конференция", 16-17.07.2015, НВУ "В. Левски", с.173-180

Бузов, Вихрен (2015) "Логика и свят" Сб. "Логическата традиция", Съст. Т. Полименов, Е. Латинов, УИ "Св. Климент Охридски", с.22-26

Бузов, Вихрен (2015) "Принудителната миграция и бъдещето на човечеството" Сб. "Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите", Том 2, Издателство "Ивис", с.179-188

Бузов, Вихрен (2015) "Решения и сигурност" Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 187 стр., ISBN 978-619-208-028-0

Бузов, Вихрен (2015) A Decision-Theoretic Approach to Norms and Values BOOK OF ABSTRACTS, 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science CLMPS 2015, UNIVERSITY OF HELSINKI 3–8 AUGUST 2015, p.495 http://schd.ws/hosted_files/clmps2015/c0/Abstracts%20C5.3%20Philosophy%20of%20the%20Humanities%20and%20the%20Social%20Sciences.pdf

Бузов, Вихрен (2015) Forced Migration – The Challenges for the Balkans PRO EST, Revistă de analiză a politicii internaţionale editată de Asociaţia de Studii Internaţionale „PRO EST”, (http://proest1.wixsite.com/proest/single-post/2015/04/01/Forced-Migration-%E2%80%93-The-Challenges-for-the-Balkans)

Бузов, Вихрен (2015) Forced Migration, Global Media and Peace Culture Nauka I savremeni universitet, NISUN 4, University of Nis T.2 Drjavnost, demokratizacja I kultura na mira [Science and Modern University 4. V.2, Statehood, Democratization and Peace Culture], Tematic Collection Book, Filozofski fakultet, University of Nis, Serbia, pp.249-257.

Бузов, Вихрен (2015) Philosophy of Global Security Proceedings of the International Conference “Humanities and Social Sciences Today. Classical and Contemporary Issues” – Philosophy and Other Humanities, Mihai-Dan Chiţoiu, Ioan-Alexandru Tofan (Editors), Bucurеsti : Pro Universitaria, 2015, pp.43-51, ISBN 978-606-26-0414-1

Бузов, Вихрен (2015) Език, съзнание и действие в перспективата на съвременната аналитична философия на езика "20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си", Юбилейна международна конференция за 20 години на специалност Психология във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", УИ "Св.св. Кирил и Методий", с.383-394.

Бузов, Вихрен (2015) Кризи на сигурността на държавата в глобалната епоха "Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения", 50 години Катедра "История, Философия, Социология" в СА "Д. Ценов", съст.И. Върбанов и др., 2015, с.34-41 , ISBN 978-954-23-1093-8

Бузов, Вихрен (2014) "20 години на специалност „Философия” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” Сб. „20 години специалност „Философия” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Библиотека „Диоген”, съст. В. Бузов, 5-43;

Бузов, Вихрен (2014) FORCED MIGRATION AS A GLOBAL SECURITY CHALLENGE “Glocal Understanding of Forced Migration” (IP Erasmus+; 12 European universities, lead partner - University of Gediz, Izmir, Turkey), project implementation period 1.09.2012 – 31.07.2013. Veliko Turnovo professors members of the academic teaching staff (http://ip4migration.wix.com/ip4migration#)

Бузов, Вихрен (2014) Political Confrontation Today and the Global Terrorism Challenges to the Balkans Tradition, Modernization and Identities 4. Dialogue of Cultures and Partnership of Civilizations on the Balkans, Nis, Faculty of Philosophy, 107-113;

Бузов, Вихрен (2014) Глобальные вызовы безопасности на Балканах “Безопасность Черноморского региона в контексте современных геополитических трансформаций и перспективы развития Молдовы в экономическом и энергетическом пространстве Причерноморья”, Cishinau, Moldova, s.4-7;

Бузов, Вихрен (2014) Език, интеркултурна комуникация и глобализация Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация, ВТ, „Ивис”, отг. редактор Свилен Станчев, с.13-19;

Бузов, Вихрен (2014) Перспективи пред Балканския регион на сигурност сп. "Балканске синтезе" том 1, брой 3/2014, Часопис за друштвена питана, култура и регионални развой, с.95-105

Бузов, Вихрен (2014) ПОЗИЦИЯТА НА ДОБРИН СПАСОВ В ДЕБАТА ЗА СТАТУТА НА ДЕОНТИЧНАТА ЛОГИКА Сб. "Истината, доброто и красотата. Философски прочити", Сборник в памет на проф. Исак Паси, проф. Добрин Спасов и проф. Кирил Нешев, УИ "Св. Климент Охридски", съст. и ред. П. Горанов, 2014, с.75-84

Бузов, Вихрен (2014) Приложенията на теорията на решенията в икономиката и правото пред методологични трудности Сб. "Социалните науки и икономиката (Взаимодействия и перспективи за сътрудничество" Том 1, Международна научна конференция, Свищов: СА "Д. Ценов", , сс.45-53, 2015, ISBN 978-954-23-1005-1

Бузов, Вихрен (2014) ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ЕТНОКУЛТУРНИ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ Tradition, Modernization, Identities. Education and Balkan Societies on the Road of Culture of Peace and Eurointegration (International Scientific Conference), Ed. by N. Jovanovic and etc., s.247-253

Бузов, Вихрен (2013) “Europe 2020” Some Problems of Development in Romania and Bulgaria Maximizing Comparative Advantages of Border Regions (The European Integration of Romania and Bulgaria:Problems and Issues). A Thematic Collective Book, Gabrovo: Ex-Press, pp.15-22, ISBN 978-954-490-370-1

Бузов, Вихрен (2013) Modernism and Postmodernism in Philosophy of Law (The Globalization Era Challenges: Technological vs. Dialogical Theories) Significance and Interpretation within the Knowledge-Based Society, ed. D. Simbotin, P. Dunca, Baia Mare, Romania, pp.203-209;

Бузов, Вихрен (2013) ON JUSTIFICATION OF LEGAL DECISIONS – EFFICIENCY OR CORRECTNESS THE YEARBOOK OF THE ,,GH.ZANE” INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH VOL. 22, ISSUE 1, 81-86, 2013

Бузов, Вихрен (2013) On the Justification of Cooperative Decisions in the Field of Knowledge Rethinking Politics for the Knowledge Society, eds. T. Dima, K. Gasparel, Dan Simbotin, Iasi, pp.57-63;

Бузов, Вихрен (2013) The Development of Global Society – Cosmopolitanism or Republicanism “Globalization and Sovereignty Decline”, Косовска Митровица, pp.91-97;

Бузов, Вихрен (2013) Two Projects of Knowledge-Based Society Unity and Diversity in Knowledge Society. Epistemology and Philosophy of Science & Ethics, Social and Political Philosophy& Economic Theories and Practices. Proceedings of International Conference, Iasi, Institutul European, pp.83-89;

Бузов, Вихрен (2013) Имат ли съдебните дела „правилно решение”? (Несъгласия с Дуоркин) Етиката в българската правна система, съст. В. Драмалиева, Е. Маринова, Издателски комплекс УНСС, сс.105-113.

Бузов, Вихрен (2013) История на Философски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Бузов, Вихрен (2012) Can the International Community of Today Use Political Violence in a Legitimate Way? Political Violence (Uros Suvakovic ed.), Филозофски факултет, Kosovska Mitrovica, Serbia, pp.123-129;

Бузов, Вихрен (2012) Global Injustice as a Threat to World Security Public Reason 4 (1-2): Bucharest: University of Bucharest, pp.226-32, 2012, ISSN 2065-7285 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55683617600) EISSN 2065-8958

Бузов, Вихрен (2012) On Rationality of Collective Choice in the Context of Mankind Knowledge and Action within the Knowledge Based Society, Proceedings of International Scientific Conference – Baia Mare, Romania, pp.115-125;

Бузов, Вихрен (2012) The Knowledge Society in Global Perspective Limits of Knowledge Society. Antropology and Cultural Studies (2). Ethics, Social and Political Philosophy. (Eds. I. Frasin, Codrin Dinu Vasiliu), Colectia Societate&Cunuastere, Institutul European, Iasi, pp.91-105;ISBN 978-973-611-787-9

Бузов, Вихрен (2012) Алтернативи на глобализма Проблеми на националната и международната сигурност, Том 3, ВТ, „Ивис”, с.141-149.

Бузов, Вихрен (2012) Съвременната философия и науките за езика Сб. „Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма – теория, практика, перспективи, Изд. „ИВИС”, с.9-21;

Бузов, Вихрен (2011) "Social Responsibility and Political Participation (the Case of Bulgarian and Romanians)" The Impact of European Union Integration of the Border Regions, Conference Volume, Craiova University Press and St. Cyril and St. Methodius University Press, pp.15-19.

Бузов, Вихрен (2011) "Влияние на европейската интеграция върху граничните региони [Impact of the European Integration on the Border Regions],Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță” , Caiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian) ISBN 978-954-524-829-0

Бузов, Вихрен (2011) Certain Problems in the Ongoing Reform of Bulgaria’s National Security System Tрадицjа, модернизацjа, идентитети. Место традицje и модернизацje у различитим концепциjама и стратегиjама развоjа земля у траанзиции, Университет у Нишу, сс.229-235;

Бузов, Вихрен (2011) Rationality, Decisions and Norms in the Globalization Era (Essays in Practical Logic) Велико Търново: Издателство "ИВИС",122 стр., ISBN 978-954-2968-10-8 .

Бузов, Вихрен (2010) "Глобалните кризи на сигурността" Бузов, В., И. Райчев (съст.), Глобализацията: философски и социологически аспекти, Библиотека „Диоген”, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, с.38-55;

Бузов, Вихрен (2010) "Лудвиг Витгенщайн и Казимеж Айдукевич за нормативността на езиковите правила" Критика и хуманизъм кн. 31, 1, Списание за хуманитарни и социални изследвания, С., Фондация за хуманитарни и социални изследвания, сс.137-148.

Бузов, Вихрен (2010) ON THE CONCEPTION OF SECURITY (A PHILOSOPHICAL APPROACH) BOUZOV, V. (2010), On the Conception of Security (A Philosophical Approach) – in: Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Sociologie-Asistenta Sociala-Filozofie [Annals of the University of Oradea, Installment Sociology-Social Work-Philosophy] N IX, pp.9-17;

Бузов, Вихрен (2010) Scientific Rationality as Normative System Logos and Eisteme N I, 2 (2010), Gheorghe Zane Institute for Economic and Social Research, Romanian Academy, Iasi Branch, pp. 247-256, ISSN 20693052, 20690533

Бузов, Вихрен (2010) Модерната наука като креативен продукт на европейската култура сб. „Мрежи и институции на знанието в Ранномодерна Европа”, Доклади от научна конференция, Велико Търново 2010, (Бузов, В. – научен редактор и съставител), Издателство „Абагар”, с.205-231

Бузов, Вихрен (2010) Ранномодерните университети, властта и обществото сб. „Мрежи и институции на знанието в Ранномодерна Европа”, Доклади от научна конференция, Велико Търново 2010, (Бузов, В. – научен редактор и съставител), Издателство „Абагар”, с.31-48

Бузов, Вихрен (2010) Философия на правото и правна логика в глобалната епоха Велико Търново: Абагар, 238 с., ISBN 978-954-427-922-6

Бузов, Вихрен (2009) "20 YEARS TRANSITION IN BULGARIA: A CRISIS OF SOCIAL VALUES" Clovek-Dejiny-Hodnoty IV (Jako Filozoficky, sociologicky a politologicky problem) red. H. Petrucijowa, J. Faber [Man-History-Values IV (As Philosopical, Sociological and Politological Problem)], University of Ostrava, Ostrava, pp.120-124;

Бузов, Вихрен (2009) "Вземане на решения при кризи на сигурността. Модели и стратегии" Велико Търново: "Абагар", 200 стр., 2009, ISBN 978-954-427-885-7

Бузов, Вихрен (2009) Университетските ценности в в развитието на Universitas Jagiellonica и Universitas Carolina през XIV-XVI век Сб. “Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм”, Сборник от научна конференция, Съст. В. Бузов, Издателство “Абагар”, Велико Търново, с.29-59;

Бузов, Вихрен (2008) "За мястото на логиката в изграждането на новоевропейската култура" "Европейските институции на знанието в началото на Новото време", Сборник от научна конференция, съст. В. Бузов, Издателска къща "Одри", с.126-144;

Бузов, Вихрен (2008) За образите на балканския национализъм Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи”, (съст. М. Златева), СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, с.155-161

Бузов, Вихрен (2008) Индукцията и логиката на решенията (позакъснял отговор на някои забележки на моя рецензент доц. д-р Недялко Мерджанов) Сб. “Логика и наука” (съст. С. Марков), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.151-161;

Бузов, Вихрен (2008) Кратки бележки по философия Враца :"Одри", 104 стр., ISBN 978-954-990-4536

Бузов, Вихрен (2008) Модели на решаването на кризи в международните отношения в условията на Новия световен ред ХХI век Геополитически и морскоправни аспекти на международните отношения. Сборник с доклади от научна конференция на ВСУ “Черноризец Храбър” (съст. Н. Дюлгерова), Варна, с.53-60;

Бузов, Вихрен (2008) На моите учители в логиката, или съществува ли школа в българската логика Сб. “Логика и наука” (съст. С. Марков), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.9-20;

Бузов, Вихрен (2007) "Бележки по логика и философия на правото. Учебно пособие за студенти по право, философия и социални науки" Враца:Издателство "Одри", 2007, 120 стр, ISBN, 978-954-9904505

Бузов, Вихрен (2007) "Логика на решенията или как да бъдем ефективни при вземането на решения" Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 116 стр., 2007, ISBN 978-954-524-575-6,

Бузов, Вихрен (2007) Сблъсъкът на културите в спорта Комуникация, спорт и култура” (съст. М. Златева, Д. Петкова), СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, сс.49-56;

Бузов, Вихрен (2007) Толерантността като доминация Сб. “Толерантност и етърпимост в международните отношения”.Сборник с доклади от научна конференция на ВСУ “Черноризец Храбър” (съст. Н. Дюлгерова), Варна, с.163-168;

Бузов, Вихрен (2006) "Теория на рационалните решения и праксиология" “Философия и праксиология”, Библиотека “Диоген”, (съст. М. Минчев), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.51-71;

Бузов, Вихрен (2006) В защита на модела на нормите Сб. “Истина и справедливост в наказателния процес, (Съст. Б. Велчев), УИ “Св. Климент Охридски”, с.74-85;

Бузов, Вихрен (2006) ЗА ЛОГИЧЕСКАТА КОРЕКТНОСТ НА ДОКАЗАТЕЛСТВОТО ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БОГА НА СВ. ТОМА ОТ АКВИНО Сб. “Ars и Scientia през Средновековието”, Сборник от научна конференция, (съст. Н. Божилова), “Одри”, с.141-153;

Бузов, Вихрен (2006) Светът на нормите: философско-логическо изследване Издателство "Одри", Враца, 174 страници, ISBN 9549904482

Бузов, Вихрен (2006) Толерантността на балканските общества [Tolerance in Balkan Societies] Геокултура развоjа и култура мира на Балкану (етничка и религиjска позадина [The Geoculture of Development and the Culture of Peace in the Balkans (Ethnic and religious Background)], Faculty of Philosophy, University of Nis, s. 173-179 (in Bulgarian)

Бузов, Вихрен (2006) Философията на математиката - проблеми и перспективи "Математика, информатика и компютърни науки", Научно-приложна конференция, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 12-13.05.2006, "Слово", с.232-236;

Бузов, Вихрен (2005) Приносът на Философския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" за развитието на философските изследвания и философското образование в България Филос. алтернативи. - С., 2005. - Г. 14, N 1. - С. 103-111

Бузов, Вихрен (2005) "The State and the Protection of National Culture (Държавата и защитата на националната култура)" Models of Cultural Policy under the Condition of the Multicultural Societies at the Balkans and the Eurointegration Process, Sven, Nis, pp.27-33;

Бузов, Вихрен (2005) Научна рационалност, избор и решение “Съвременна философия. Човекът между крайното и безкрайното”, Библиотека “Диоген”, (съст. Е. Данков), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.110-140;

Бузов, Вихрен (2005) ЧЕТЕНЕТО НА КНИГИ КАТО ФИЛОСОФСКИ МЕТОД (За същността на философската аргументация) Книгоиздаване и философска култура, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, съст. Е. Данков, Р. Данкова, с.211-235;

Бузов, Вихрен (2004) Norms as Decisions ARHE, Casopis za filozofii, N2, Novi Sad, pp.113-117.

Бузов, Вихрен (2004) Икономически либерализъм или комунитаризъм: перспективите на Балканските общества [Economic Liberalism or Communitarianism: the Prospects of Balkan Societies] : Regionalni razvoi i integracjia Balkana u structure EU – Balkanska raskrsca I alternative [Regional Development and Integration of Balkans into the EU-Strctures – Balkan Crossroads and Alternatives], Nis, Serbia, “Sven”,s.145-153;

Бузов, Вихрен (2004) Философията на математиката в сянката на Кант Кант и диалогът на традициите. Тематичен сборник, посветен на 280-годишнината от рождението и 200 годишнината от смъртта на И. Кант, съст. В. Канавров, Г. Донев, УИ “Неофит Рилски”, с.300-317

Бузов, Вихрен (2003) "ФИЛОСОФСКА ЛОГИКА. Учебно помагало за студенти по хуманитарни и социални науки" Велико Търново, Изд. "ПИК"

Бузов, Вихрен (2003) Analytical Philosophy in Bulgaria Ruch Filozofyczny, Tom LX, N4, Torun, Poland, pp.557-664

Бузов, Вихрен (2003) Norms, Values and Scientific Rationality Philosophy between Old and New Values. Proceedings of XXII Varna International Philosophical School, 29 May-01 June 2002, IphR-BAS, Sofia, pp.382-384;

Бузов, Вихрен (2003) Scientific Rationality, Decision and Choice Bulgarian Studies in the Philosophy of Science (ed. Dimitri Ginev), Boston Studies in the Philosophy of Science Volume 236, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, pp.17-29; ISBN 9401709610

Бузов, Вихрен (2003) THE BALKANS: CLASH OF CULTURES OR CONFRONTATION OF CIVILIZATIONS (Rejection of Cultural Relativism: Some Arguments) "KULTURA U PROCESIMA RAZVOJA, REGIONALIZACIJE I EVROINTEGRACIJE BALKANA", FILOZOFSKIFAKULTET - UNIVERZITET U NISU, INSTITUT ZA SOCIOLOGUU, SVEN, Nis, Serbia

Бузов, Вихрен (2003) За същността на нормите и нормативния дискурс “Философия и етика”, Библиотека “Диоген”, (съст. Л. Андреев), УИ “Св.св. Кирил и Методий”, с.87-103.

Бузов, Вихрен (2003) Норми, оценки, истинност “Ценности и ценностни ориентации”, (съст. С. Марков), Библиотека "Диоген", УИ “Св.св. Кирил и Методий”, с.31-41

Бузов, Вихрен (2002) "Либерализмът – сбърканата философия на българския преход" България в началото на ХХI век – икономическа, правна и социална трансформация, Научна конференция на Стопански факултет на ВТУ, Faber, с.215-219

Бузов, Вихрен (2002) Философия на езика Враца: Изд. "Одри", 2002, ISBN 954-9904-34-2, 126 стр.

Бузов, Вихрен (2001) "Логика. Кратък курс" Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, 91 страници, ISBN 954-524-303-1

Бузов, Вихрен (2001) „Der Balkan–Ein ZusammenstoB von Kulturen oder die Konfrontation von Zivilizationen [Balkans–Clash of Cultures or Confrontation of Civilizations ( Popper v/s Huntington)" Penka Angelova und Judith Veichtlbauer (Hrsg.): Pulverfaß Balkan. Mythos oder Realität. Internationales Symposium Rousse, Oktober 1998. (Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft. Bd.3) St Ingbert: Rörig Universitätsverlag, 2001. 318 S., brosch., pp.187-195, DM 52.-. ISBN 3-86110-274-9.

Бузов, Вихрен (2001) Логиката и модерната европейска култура Философия и европейски ценности, Научна конференция, УНСС, с.9-18;

Бузов, Вихрен (2001) От философия на езика към философия на съзнанието “Философия и психология” (Данков, Е., Ст. Горчев съст.), Диоген, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Библиотека “Диоген”, с.156-175;

Бузов, Вихрен (2001) Съвременната полска философия на правото сп. Юридически свят N 1, Sibi, София, с.64-75;

Бузов, Вихрен (2000) Езикова общност и конвенции Сб. „Лингвистика на литературния текст и теория на литературата“, Международна научна конференция в памет на доц. Христо Тодоров, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с.318-322, ISBN 954-524-229-9

Бузов, Вихрен (1999) "Аспекти на правната логика" София: Изд. "Д. Яков", 144 с., ISBN 954-527-1035, COBISS.BG-ID - 1033565156

Бузов, Вихрен (1999) Бейсианизъм или попърианство Философски алтернативи № 5-6, ИФИ-БАН, с.70-76;

Бузов, Вихрен (1999) Дедукцията и новото знание Философия, № 6, Издание на МОН, с.31-37;

Бузов, Вихрен (1998) "Практическа логика или изкуството на аргументацията" "НВМ-Пл. Христов": "Ловеч Принт" Клон Тетевен, 144 стр., ISBN 954-90354-1-7

Бузов, Вихрен (1998) В защита на модерността Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, книга 3, Философия, Т.4, с.211-224;

Бузов, Вихрен (1998) Логиката на научните открития пред нови перспективи "Библиотека Диоген" Том 10, 1998 г., съст. Е. Данков, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, с.167-207

Бузов, Вихрен (1998) Логиката на откритията не е изоставена! Философски алтернативи №3-4, с.13-18;

Бузов, Вихрен (1998) Полската аналитична школа: от логика към онтология Философски форум N 2\3, С., Balkam, с.212-219

Бузов, Вихрен (1998) Постмодернистката критика на рационализма и науката: граници на валидност Осмисленост, смисъл, опосредстваност , Сборник посветен на 40-годишнината на Димитри Гинев, Критика и хуманизъм, С., с.124-133;

Бузов, Вихрен (1997) Логиката на научните открития пред нови перспективи Философия и наука, (Е. Данков – съст.), Диоген, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.167-206;

Бузов, Вихрен (1997) Науката логика като практическо изкуство Философия. - С., 1997 . - Г. 6, N 2-3. - С. 75-82

Бузов, Вихрен (1997) Полската аналитична школа Филос. алтернативи. - С., 1997. - Г. 6, N 5/6. - С. 38-47

Бузов, Вихрен (1997) Проблеми, теории, модели Философски алтернативи № 3, с.31-35;

Бузов, Вихрен (1996) Върху епистемологическите основи на икономическия либерализъм на Фридрих Хайек сб. Общество, икономика, култура, Сборник статии (ред. О. Стоичкова), ЮЗУ “Неофит Рилски”, с.61-67;

Бузов, Вихрен (1996) Индуктивният извод и диалектиката на познанието Год. на Софийския унив. "Св. Климент Охридски" / Филос. фак. - С., 1996. - Т. 86 : 1993, кн. - Философия. - С. 127-137 ;

Бузов, Вихрен (1996) Логика и философия Любомъдрие Том 1, Материали от национална конференция по философия, Съст. Е. Данков, Философска асоциация – Велико Търново, с. 209-212, ISBN 954-9507-07-06

Бузов, Вихрен (1996) Рационалност, познание, култура Философия и култура (Съст. Р. Данкова), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, ВТ, с.253-294;

Бузов, Вихрен (1996) Съществуват ли обективно естествените типове? сп. Философия N 2, Издание на МОН, С., с..66-72

Бузов, Вихрен (1995) Научната рационалност в културологична перспектива Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Център по културознание . - С., 1995. - Т.84 : 1991.

Бузов, Вихрен (1995) Попъровият антииндуктивизъм – амбиции и резултати Философски алтернативи, № 3, с.13-17;

Бузов, Вихрен (1995) Социокултурната детерминация на наблюдението и експеримента в науката Списание Обща и приложна културология № 1, съст. Д. Гинев, Център по културология, С., с.16-26;

Бузов, Вихрен (1994) Проблеми на логическия анализ на научния експеримент Философски алтернативи. - С., 1994. - Г. 2, N 1. - С. 46-52.

Бузов, Вихрен (1994) За философския метод, логиката и творчеството Философски алтернативи № 2, с.91-95;

Бузов, Вихрен (1994) Религиозните убеждения на учените Сб. Хуманизъм, наука, религия, ИСТРОС-студии, ЕРИДАН-ООД, С., с.20-29;

Бузов, Вихрен (1993) В търсене на индуктивната машина Философски алтернативи, №2, с.7-15;

Бузов, Вихрен (1993) Единството на обяснение и разбиране Сб. Парадигмата на третата култура, съст. Н. Манолов, Технически университет, С., с.58-79.

Бузов, Вихрен (1992) Експерименталната проверка на хипотези в съвременната биология Сб. Естествознанието и биологията пред прага на XXI век, ИФИ-БАН и Биологически факултет на СУ, Варна, с.19-28;

Бузов, Вихрен (1992) Математиката като логика; Границите на формалното познание, възможностите на аксиоматичния метод; Светоусещането на математика Философия №2, Специален брой за философия на математиката, с.10-12, 16-18, 21-23, 33-35.

Бузов, Вихрен (0) Southeast European Countries and the Forced Migration Flows – Security Perspectives PROCEEDINGS OF 3rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics,and Economy, “St. Cyril and St. Methodius”University of Veliko Tarnovo, June, 19th 2020, Editorial Board: Dimitar Dimitrov, Marie-Hélène Blanchet, Milenko Bodin. Milko Palangurski, Nadezhda Hristova, Veneta Hristova, Vihren Bouzov, Bologna (Italy), FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, pp.112-117, ISBN 978-88-85813-99-1

Бъчваров, Стоян (2021) Бъчваров, Стоян, Смисълът на образованието в съвременната феноменологическа онтология. Проблеми на история на философията (съст.Г.Белогашев и Р. Рачев), В.Т., УИ „Св. св. Кирил и Методий”,2021, с.64-71.

Бъчваров, Стоян (2020) Бъчваров, Стоян, Проблемът за граматиката в средновековното образование – изкуство или наука. Философия на образованието и образованието по философия (съст. В.Бузов и С.Бъчваров), В.Т., УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2020, с.38-46, ISSI 1314-2763

Бъчваров, Стоян (2018) Бъчваров, Стоян, Краят на метафизиката и последиците за обществото. Философията и развитието на обществото(съст. В.Бузов и А. Иванова), В.Т., УИ „ Св.св. Кирил и Методий”, 2018, с.416-424., ISBN 978-619-208-169-0.

Бъчваров, Стоян (2017) Франц Брентано и единството на философията. Философията от модернизъм към постмодернизъм (съст. В. Бузов, Г. Белогашев и Ст.Бъчваров), УИ " Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-98-3.

Бъчваров, Стоян (2014) За онто-тео-логическата същност на метафизиката. сб. 20 години специалност Философия във ВТУ " Св. Св. Кирил и Методий", УИ " Св. св. Кирил и Методий", 2014, с 117 - 138, ISBN 978-954-524-950-1.

Бъчваров, Стоян (2014) Бедността като проблем на социално - политическата сигурност. сб. Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите ( съст . В. Бузов), И "ИВИС", 2014, ISBN 978-954-2968-89-4

Бъчваров, Стоян (2014) Жан -Люк Марион - постмодерният път на феноменологията и онто - теологията. Философията в следпостмодерна ситуация - приложения и перспективи. ( съст. А. Иванова), УИ " Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-954-524-990-7.

Дочков, Иво (2021) Платонизмът на Ориген - към въпроса за източниците Artes Liberales ISBN 978-619-91795-0-5 COBISS.BG-ID - 44100872

Дочков, Иво (2020) Джендър философия (или как се изгубихме в превода) Пол и полова диференциация в академичната среда, т. 1, ISBN 978-619-205-146-4 COBISS.BG-ID - 39502344

Дочков, Иво (2014) Късната античност и формирането на ранната александрийска философия Ивис: Велико Търново ISBN - 978-954-2968-98-6 COBISS.BG-ID - 1267780836

Дочков, Иво (2008) Демонологичните акценти в коментарите на Ориген сп. Философия 1-2/2008, 60-72

Дочков, Иво (2007) Иво Ангелов, Върху понятието за платонизъм, сп. Философия бр. 2, 2007, с. 26-33;

Дочков, Иво (2003) Иво Ангелов, Невъзможността за херменевтика като пред-определеност В: сп. Пир 1/2003, 17-27, УИ "Св. Св. Кирил и Методий" сп. Пир 1/2003, 17-27, УИ "Св. Св. Кирил и Методий"

Дочков, Иво (2002) Иво Ангелов, Мистиката на Ориген - към въпроса за неоплатоническите източници В: Неоплатонизъм и християнство, част I. Гръцката традиция III - VI в. Под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров. София: Лик, 2002, с. . ISBN 954-607-567-1, COBISS.BG-ID 1041169124. Неоплатонизъм и християнство, част I. Гръцката традиция III - VI в. Под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров. София: Лик, 2002, с. . ISBN 954-607-567-1, COBISS.BG-ID 1041169124.

Иванова, Анна (2021) Концептуални аспекти на понятието за наука във възгледите на Спиридон КАзанджиев В: сб.История на българската обществено-хуманитарна мисъл - част I (Българска философско-психологическа традиция),ред. Д. Цацов, С. Марков, И. Стамболийски, Велико Търново: ИТИ,108-117// ISBN 978-619-7602-18-0

Иванова, Анна (2021) Самопознанието – някои скептически проблеми. Нотабене. 2021, бр. 51 (онлайн) // ISSN 1313-7859 (online), достъпно на: http://notabene-bg.org/read.php?id=1073 НРС ID № 2388

Иванова, Анна (2020) Critical Thinking and the Philosophical Problem about the Sources of Epistemic Warrant. В: Поредица за трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“ Tом 7, "Проблеми на националната и корпоративната сигурност", В. Бузов и др. (ред.), В. Търново: Издателство "Ивис", 2020, 141-147. //ISSN 2335-0056; НРС ID № 3050

Иванова, Анна (2020) Reasonable Doubt: Does It Need Its Own Justification? In: 130 Years Ludwig Wittgenstein (1889-2019). Conference Proceedings from International conference 16-17 October 2019, Sofia, Lozev K. and Bakalova, M. (Eds.) Belgrade: Center for Open Access in Science, 2020, 106-118. // ISBN (Online) 978-86-81294-04-8; doi: https://doi.org/10.32591/coas.e-book.001.07

Иванова, Анна (2020) Spiridon Kazandjiev and the Metaphilosophical Status of the Theory of Knowledge. In: D. Dimitrov, M. Palangurski et al. (eds) Proceedings of the 3-rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, Bologna: Filodiritto Publisher, 150-155. //ISBN 978-88-85813-99-1.

Иванова, Анна (2020) The Problem of the Criterion and the Disparities between the Epistemic and the Linguistic Norms of Knowledge. Analele Universitatii din Craiova, Seria Filozofie, №. 46: 2, 107-116. //Print ISSN 1841-8325.

Иванова, Анна (2020) Върху понятието „свидетелство“ в евиденциализма – някои проблеми. В: Елчинов, Д. (съст.) Пътища на познанието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Анета Карагеоргиева. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 29-38.// ISBN: 978-954-07-4917-4. COBISS.BG-ID - 39907080

Иванова, Анна (2020) Да вярваш рационално. Изследване върху обосноваността в традиционната епистемология. Велико Търново: ИТИ. // ISBN: 978-619-7602-04-3.,бр. 208 с. COBISS.BG-ID 45321224

Иванова, Анна (2020) Епистемологичен анализ на учението за мъжа и жената на Ото Вайнингер. В: Полова диференциация в академичната среда, Т. 2, с. 115-125. // ISBN - 978-619-7602-00-5 COBISS.BG-ID - 42994952

Иванова, Анна (2020) Релевантност и нормативни условия в употребата на основания. В: Бузов,В. и Бъчваров. С. (съст.) Философията на образованието и образованието по философия. Библиотека Диоген, 28(2), 52-63. Print ISSN 1314-2763.

Иванова, Анна (2019) Science and Society in Bulgarian Context. In: D. Dimitrov, M. Palangurski et al. (eds) Proceedings of an International Conference 2-nd Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, Bologna: Filodiritto Publisher, 101-105. // ISBN 978-88-85813-37-3.

Иванова, Анна (2019) Необходима ли е употребата на свидетелства за основателност на убежденията. В: Библиотека Диоген. Философията Предизвикателства и перспективи. Т 27 бр. 2, Белогашев, Г. и Узунова, Д. (съст.), Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, стр. 92-101. // Print ISSN: 1314-2763;

Иванова, Анна (2019) Съгласия и опозиции в дискусиията интернализъм – екстернализъм. Философия. година XXVIII, книжка 2, 2019: 119-127.// print ISSN: 0861-6302.

Иванова, Анна (2017) The Trustworthiness of Science. Toward an Axiological Notion of Scientific Objectivity Dialogue and Universalism. 3/2017: 213-220.//Print ISSN 1234-5792.

Иванова, Анна (2017) Critical Thinking in Intercultural Context В: Поредица за трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“ Том.4 Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите, В. Бузов (редактор), В. Търново: Издателство "Ивис", 2017, 294-299. // ISSN 2335-0056; COBISS.BG-ID – 1281334756,

Иванова, Анна (2017) Дихотомията факт/ценност - Хилари Пътнам "по ръба на острието" Философски алтернативи год. XXV, 1/2017: 84-91. // ISSN 0861-7899.; COBISS.BG-ID - 1140506084

Иванова, Анна (2017) Относно значението на термина „функция“ в биологията – успехи и граници на редукционизма в: Елчинов, Д. и Янакиев, К. (съст.) Науката и жизненият свят. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Сергей Герджиков. Библиотека на катедра "Философия", ред. колегия: А. Карагеоргиева, З. Попов и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 74-87. ISBN: 978-954-07-4350-9.

Иванова, Анна (2016) Рецензия на книга. Процесуално - философски приключения на приложната онтология, от проф. дфн Веселин Петров Практическа Философия, сб. Диоген, Издателство на Великотърновския университет, 118-124

Иванова, Анна (2015) Coherentist Justification and Perceptual Beliefs Balkan Journal of Philosophy. Vol. 7, No 2, 2015, Print ISSN: 1313-888X

Иванова, Анна (2015) Understanding Others. The Coherentist Method in Intercultural Communication. Dialogue and Universalism. Vol. XXV, 2/2015: 191-202; Print PL ISSN 1234-5792.

Иванова, Анна (2015) Защо проблемът за свободната воля устоява на научната редукция. В: Юбилейна международна конференция "20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си", 07-08.11.2014 г., Велико Търново. Тасевска, Д. и др. (ред), Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015. 394 - 399. // ISBN: 978-619-208-022-8 (CD/DVD; COBISS.BG-ID - 1279489764, НРС, ID № 4148.

Иванова, Анна (2015) Философското познание в информационната епоха. Библиотека Диоген - Философия и общество. В. Бузов и Л. Андреев (съст.), Велико Търново: Издателство на Великотърновския Университет, Print ISSN: 1314-2763; COBISS.BG-ID - 1225567716

Иванова, Анна (2007) Телеология и живот. Концепцията на Нагел за смисъла на телеологичните термини в биологията. Философски алтернативи 6/2007: 35-41. //ISSN 0861-7899; COBISS.BG-ID - 1140506084

Иванова, Анна (2007) Телос и смисъл в естествения език и езика на философията. Философски алтернативи 1/2007, 123-125. //ISSN 0861-7899; COBISS.BG-ID - 1140506084

Иванова, Анна (2005) Телеологичните същности в метафизика на волята. В: Христов, Иван. (науч. редактор).2005. Философски четения. Пловдив 2004. Сборник от Трета национална среща на докторантите по философия, Пловдив - 29-30 май 2004г. София: ИК ЛИК, стр. 96-103. //ISBN: 954-607-699-6, COBISS.BG-ID – 1176435172.

Маринов, Милен (2021) Маринов, Милен. Ведическите учения. – В. Търново: Знак’ 94, 2021. – с. 190. ISBN 978-954-8305-68-6

Маринов, Милен (2021) Философията Изток-Запад сб. Диоген: Проблеми на историята на философията: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2021, Т. 29 (2), с. 59 – 63. ISSN 1314-2763 (print); ISSN 2367-9549 (online)

Маринов, Милен (2020) Маринов, Милен. Кратка история на нравствеността и етическите учения. Първа част. – В. Търново: Знак’ 94, 2020. – с. 223. ISBN 978-954-8305-64-8

Маринов, Милен (2020) Предмет, цели и задачи на методиката на обучението по философия сб. Диоген: Философията на образованието и образованието по философия – В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, Т. 28 (2), с. 47-51. ISSN 1314-2763 (print); ISSN 2367-9549 (online)

Маринов, Милен (2016) Етика, морал, нравственост сб. Диоген: Практическа философия – В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 34-40. ISBN 978-619-208-062-4

Маринов, Милен (2009) Петър Димков и ученията на Изтока сб. Петър Димков – Родолюбецът, лечителят, мислителят – София: ИК "Новата цивилизация", 2009, с. 197-205. ISBN 978-954-8365-16-1

Маринов, Милен (2009) Социо-културни идеи във ведите (исторически анализ) сб. Диоген: Философия, история, политика – В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 34-52. ISBN 978-954-524-679-1

Маринов, Милен (2008) Някои идейни аспекти на Адити в Ригведа В сб. Философски и психологически идеи, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008. ISBN: 978-954-524-655-5

Маринов, Милен (2007) Космологията на ведите сп. Философия, 5/2007, с. 31-43

Маринов, Милен (2006) Архетип и индивидуалност сп. Философия, 1/2006, с. 41-44

Марков, Сашо (2016) Маринова, В., П. Костова, С. Марков, СТРУКТУРНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ. Международна научна конференция - БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ, III международная научно-практическая конференция «Современные технологии в образовательных системах: теория и передовой опыт», Стерлитамак, Русия, 2016. УДК 372851.51985

Марков, Сашо (2016) Маринова, В., П. Костова, С. Марков, СУТЬ, СТРУКТУРА И СМыСЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ. Международна научна конференция - БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ, ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, V Всероссийская научно-практическая конференция «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ», Стерлитамак, Русия, 2016. УДК 519.245:678.7

Марков, Сашо (2016) Старирадева, Й., В. Маринова, С. Марков, ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВУЗ В КОНТЕКСТА НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, 11 – 13 ноември 2016 г., гр. Шумен, организирана от ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016. ISSN: 1314-3921

Марков, Сашо (2016) Старирадева, Й., В. Маринова, С. Марков, УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВУЗ. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, 11 – 13 ноември 2016 г., гр. Шумен, организирана от ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016. ISSN: 1314-3921

Марков, Сашо (2015) Маринова, В.М., Я. Димитрова, С. Марков, СИСТЕМЫ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. VIII Международная научно-практическая конференция "ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ", Сборник статей, Белово, Русия, юни, 2015. УДК 082.1 ББК 65.34.13 (2Рос –4Кем)

Марков, Сашо (2014) Марков, С., Кант и проблемът за метафизиката, Конференция на Философския факултет на ВТУ - 20 години специалност Философия във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий. Специалност Философия Вид на материала - сборник ; възрастни, нехудожествена литература Издателство : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014 Език - български, руски ISBN - 978-954-524-950-1 COBISS.BG-ID - 1267441892, В. Търново, 2014.

Марков, Сашо (2013) 1. Марков, С., Даденото – кантиански мотиви. Конференция на Философския факултет, ВТУ, 2013.

Марков, Сашо (2013) Философия "като че ли"?,Философия : двумесечно научно - методическо списание. Издателство и производство - София : МОН, ISSN - 0861-6302 COBISS.BG-ID - 1262850532

Марков, Сашо (2010) Играчът на стъклени перли. Езикът на битието : сборник в памет на проф. Стефан Васев, статия в сборник. Издателство и производство - [В. Търново] : Фабер, 2010 ISBN - 978-954-400-404-0 COBISS.BG-ID - 1236491492

Марков, Сашо (2010) Критика на способността за познание на човека : философско-епистемологични основания на хуманитарното и етическо знание : етическото знание - класика и съвременност : особености на хуманитарно-художествения тип изследователска дейност, книга. Издателство - Бургас : Информа принт, 2010 ISBN - 978-954-8468-35-0 COBISS.BG-ID - 1234187748

Марков, Сашо (2008) Логика и наука - статия в книга Издателство и производство - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2008 ISBN - 978-954-524-632-6 COBISS.BG-ID - 1228193764

Марков, Сашо (2007) Съвременни митове и философстване - статия в книга Издателство - София : Филос. фак. СУ Св. Климент Охридски, 2007 ISBN - COBISS.BG-ID - 1227733988

Марков, Сашо (2005) [Лудвиг] Витгенщайн и аналитичната философия : Науч. конф., посветена на 115 години от рождението му Рунгалдиър, Едмунд. Вид на материала - статия Издателство - София : КУТУ, 2005 ISBN - 954-91682-1-2 COBISS.BG-ID - 1043654372

Марков, Сашо (2004) Философия и език, Марков, Сашо Иванов, - студия Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004 ISBN - 954-524-411-9 COBISS.BG-ID - 1043844068

Марков, Сашо (2003) Кант и метафизиката - статия Издателство - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2003 ISBN - 954-680-265-4 COBISS.BG-ID - 1040699876

Марков, Сашо (2003) Увод в онтологията Марков, Сашо Иванов, книга Издателство- В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003 ISBN - 954-524-347-3 COBISS.BG-ID - 1042274788

Марков, Сашо (2003) Увод в онтологията, Марков, Сашо Иванов, учебник Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003 ISBN - 954-524-347-3 COBISS.BG-ID - 1042274788

Марков, Сашо (2003) Философски лексикон, Марков, Сашо Иванов,- книга Издателство - В. Търново : Слово, 2003 ISBN - 954-439-774-4 COBISS.BG-ID - 1040698852

Марков, Сашо (2003) Ценности и ценностни ориентации : Науч. сб. в памет на проф. Николай Николов Марков, Сашо Иванов, студия Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003 ISBN - 954-524-378-3 COBISS.BG-ID - 1042279908

Марков, Сашо (2002) Философия и психология на общуването, статия. Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002 ISBN - 954-524-314-7 COBISS.BG-ID - 1039074532

Марков, Сашо (2001) Метафизически етюди, Марков, Сашо Иванов, - книга Издателство - В. Търново : Слово, 2001 ISBN - 954-439-695-0 COBISS.BG-ID - 1037734884

Марков, Сашо (2000) Съвременните философи - Вилхелм Вунд, Уилям Джеймз : 2 лекции Хьофдинг, Харалд ; Марков, Сашо Иванов, Вид на материала - превод Издателство - [В. Търново] : Faber, 2000 ISBN - 954-9541-76-2 COBISS.BG-ID - 1036580580

Марков, Сашо (1999) Марков, С. От Платон до Стросън: Философия, Онтология, Анализ, В. Търново, Фабер, 1999.

Марков, Сашо (1999) От Платон до Стросън : Философия, онтология, анализ от древността до ХХ век Марков, Сашо Иванов, книга Издателство - [В. Търново] : Faber, 1999 ISBN - 954-9541-28-2 COBISS.BG-ID - 1034522340

Марков, Сашо (1999) Проблемите на философията Ръсел, Бъртранд ; Марков, Сашо Иванов, превод Издателство - В. Търново : Слово, 1999 ISBN - 954-439-541-5 COBISS.BG-ID - 1033551588

Марков, Сашо (1999) Светът след Иисус : I в. пр. Хр. - до I Свет. война : Енциклопедия - книга Издателство и производство - [В. Търново] : Gaberoff, [1999] ISBN - 954-9607-10-0 COBISS.BG-ID - 1034485220

Марков, Сашо (1999) Светът след Иисус : I в. пр. Хр. - до I Свет. война : Енциклопедия. Статия в книга Издателство - [В. Търново] : Gaberoff, [1999] ISBN - 954-9607-10-0 COBISS.BG-ID - 1034485220

Марков, Сашо (1999) Философия и история - студия в книга Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1999 ISBN - 954-524-211-6 COBISS.BG-ID - 1034839524

Марков, Сашо (1997) Екзистенциална философия : 3 лекции, изнесени в Свободния нем. инст. във Франкфурт на Майн, септ. 1937, книга Издателство В. Търново : Слово, 1997, ISBN - 954-439-472-9 COBISS.BG-ID - 1030555620

Марков, Сашо (1996) Увод във философията : [Учебник за студентите от Великотърновския унив. Св. св. Кирил и Методий] Марков, Сашо Иванов, книга Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1996 ISBN - 954-524-149-7 COBISS.BG-ID - 1030523876

Марков, Сашо (1996) Философията като метафизика : Сб. рецептивни текстове : [Уч. помагало за студентите по философия] Марков, Сашо Вид на материала - книга Издателство и производство - В. Търново : Слово, 1996 Език - български ISBN - 954-439-414-1 COBISS.BG-ID - 1030356708

Марков, Сашо (1995) Панорама на античната и средновековната философия.- Философия, 1995, №1, с. 63.

Марков, Сашо (1994) Николов, Николай; Марков, Сашо 1994, Естетика (Учебник за IX – XI клас на СОУ), София: „Абагар” /192 с./.

Марков, Сашо (1994) Онтологическият анализ и съвременната българска философия, статия.- Философия, т. 3,№1, 8-14, 1994

Марков, Сашо (1993) Философският език /смислово-аксиологически измерения/, "Диоген", Философия и аксиология /съст. С. Марков/, В. Търново, Университетско издателство, 1993 г., 200 с., с. 29-62

Марков, Сашо (1991) Щрихи към портрета на възрожденеца.- Синьо време /В. Търново, Габрово/, Год. II, бр. 9,15 март 1991, с.2

Марков, Сашо (1987) Милитаризмът и социалното отчуждение : филос.-социол. анализ Марков, Сашо Иванов, - дисертация- София : 1987 COBISS.BG-ID - 1251590116

Марков, Сашо (1985) За категорията "Форми на общественото съзнание", НК "Актуални проблеми на науката, културата и на младите научни работници", 22-23- ноември, В. Търново. 1985

Момов, Митко (2021) ПРЕВОД И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В АБХИДХАРМАКОША Библиотека "Диоген" (2021) Том 29 Брой 2, ISSN: 2367-9549 (Online) ISSN: 1314-2763 (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND

Момов, Митко (2020) Медиите: Митове и власт Обсъдена и приета от Научен съвет на Институт за философски изследвания, БАН изд. Пропилер, ISBN 978-954-392-590-2

Момов, Митко (2019) A Specific Kind of Diaspora - Salvation or Risk department of Slavic and Finno-Ugrian Studies, University of Delhi- 110007q India, (Abstracts)

Момов, Митко (2019) Древноиндийският философ Бхартрихари за първи път на български език сп. "Философия", 2019 г Сп. „Педагогика“, книжка 9/2019, година XCI https://pedagogy.azbuki.bg/philosophy/philosophyarticles2016-4/drevnoindijskiyat-filosof-bhartrihari-za-parvi-pat-na-balgarski-ezik/

Момов, Митко (2019) Пратибха в светлината на съвременни теории за разбирането на речта MANAS Електронно списание на Центъра за източни езици и култури Софийски университет „Св. Климент Охридски”, том 5, брой 1, ISSN: 2367-6256, http://www.manas.bg/bg/2019-vol5-1/pratibha-v-svetlinata-na-svremenni-teorii-za-razbiraneto-na-rech

Момов, Митко (2018) THE OWN AND THE FOREIGN IN THE GLOBAL VILLAGE GLOBAL CONVERSATIONS: An International Journal in Contemporary Philosophy and Culture Volume I, Number 01 (2018): 117-126

Момов, Митко (2018) ДВА ПОДХОДА К ПОНИМАНИЮ РЕЧИ: КХАНДА И АКХАНДА И ИХ СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ Улан Уде, Россия, ISBN 978-5-7925-0505-6, РАН ИНИИОН, РИНЦ еlibrary.ru

Момов, Митко (2018) За оковите на неведението; Контакти и оценки на полето на знанието и неведението В: Васубандху. Раздел 3 Лока – Нирдеша, Карика 29-30, В: сп. Идеи, бр.2(26) година IX 2017, август, 92-98; брой 1(28), година X, 2018, март, 126-134

Момов, Митко (2016) Longitudinal study of social and political attitude in Bulgaria (Momov Mitko, Mirena Patseva) Analele Universitatii din Craiova, Seria: Filosofie (Editor-in-Chief: Adriana Neacşu, University of Craiova) , N 37 (1/2016) p. 15-26, ISSN 1841-8325 This publication is present in following scientific databases: SCOPUS, Philosopher’s Index (USA), European Reference Index for the Humanities (ERIH, Philosophy), Regesta Imperii - Akademie der Wissenschaften und der literatur Mainz, Excellence in Research for Australia (ERA), COLCIENCIAS - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologia Francisco José de Caldas, Columbia, and meets on the list of scientific magazines established by l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES).

Момов, Митко (2016) Причинност и неведение в традицията на Абхидхарма В: сп. Идеи (ред. Колегия А. Грънчаров, М. Момов, А. Пацев), бр. 2 (23) година 8, Август, с. 83-89 ISSN 1313-9703

Момов, Митко (2016) Становище за дисертационния труд на Мирослава Христоскова "Философски измерения на проблема за бездомността" (като член на жури за присъждане на степен "Доктор") Член на жури за присъждане на степен "Доктор"по научната специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката” (Философска антропология) с шифър 05.01.13, назначена защита, Май 2016

Момов, Митко (2016) Трактовката на Васубандху на Причинно-зависимото възникване (продължение на "Причинност и неведение в традицията на Абхидхарма") В: сп. Идеи, ISSN 1313-9703, с. 99-102

Момов, Митко (2015) Modification of Identity Concepts: Motherland and Foreigner (Momov M., M. Patseva) – Философско списание Идеи. Научно-теоретично приложение, 2015, година 3, бр. 1-2, редактор С. Шевченко, pp. 46-52. ISSN 2367-6027, № 13139703 (print), НРС 3426 ERIH PLUS; Ulrichswel TM Global serials directory; DOAJ; Index Copernicus

Момов, Митко (2015) Отрицание двойнственности в философии языка Бхартрихари и некоторые аналогии в западной мысли (Момов М., М. Пацева) Вестник Бурятского научного центра сибирского отделения Российской Академии Наук, №2 (18), с. 133-140, ISSN 2222-9175

Момов, Митко (2015) Ритуална идентичност в етични граници Митко Момов В: Приятели на дъгата, 12.03.2015, с.,1-7 Online ISSN friendsoftherainbow.net/node/1355

Момов, Митко (2014) Параллели Адвайты-Веданты с идеями средневекового индийского мыслителя Бхартрихари (в соавторстве, Атанасовой М., М. Момов) Философско списание Идеи. Научно-теоретично приложение на HUMANUS, ID в НРС № 3426 , ISSN 1313-9703 (print) Публикацията е В: Научно-теоретично приложение към Философско списание Идеи, което излиза в отделни книжки по същия ISSN 1313-9703 (print) и регистрация в COBISS.BG- 1125147876, издателство Изток-Запад ERIH PLUS; Ulrichswel TM Global serials directory; DOAJ; Index Copernicus

Момов, Митко (2012) За Универсалното като характеристика на звуковия образ на думата – спхота В: Философско списание Идеи, бр.3 (10) година 4, 2012, Декември, Център за развитие на личността HUMANUS , с. 44-53 ISSN 1313-9703

Момов, Митко (2012) Становище за дисертационен труд на Таня Петкова на тема "Човешката участ в процеса на глобализация" за присъждане на степен научна "доктор" ЮЗУ "Неофит Рилски", член на жури придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност: История на философията – 05. 01. 01.

Момов, Митко (2012) Фьодор Щербатской. Философското учение на будизма. Идеи: философско списание, година 2, февруари 2010, бр.1. ISSN 1313-9703; COBISS.BG-ID 1125147876 http://cebudiz.blogspot.bg/search?updated-max=2013-03-05T03:48:00-08:00&max-results=3&start=38&by-date=false

Момов, Митко (2010) Кой е Хелмут фон Глазенап? Взаимоотношение на религиите: Веданта и Будизъм. сп. Идеи, октомври, 2010, кн. 3, година 2, 67- 75; . ISSN 1313-9703; ISSN 2367-6108 (online); COBISS.BG-ID 1125147876

Момов, Митко (2006) Автобиография зад решетки, доклад на национална кон ференция В: Морал и социализация на децата и младежите в България, Институт за философски изследвания, глава 6, § 7, с.278-287, БАН, СУ “Кл. Охридски ASBN 10:954775-676-1 ASBN 139789547756762

Момов, Митко (2004) The new Rich Bulgarian, Published presentation in the Department of Slovonic & Fino-ugrian Studies rich Bulgarians, social problems, economic interpretations, image; University of Delhi South Campus, 2004, N1, December, pp. 39-51, ISSN 2229-7146

Момов, Митко (2004) Личностни профили и стратегии на успеха, Момов М., В. Личев, с 122-143 Догонващото развитие, Институт за философски изследвания, Българска Академия на науките., София 2004, глава IX, с. 122-143 София, Фабер, Велико Търново ISBN 954-775-357-6

Момов, Митко (2000) Comparative analysis of Young Delinquents’ Values, S International conference , In: Contribution of Social Research to the Economic and Social Recovery Policy, International conference, Nоvember 23-24 1999, pp. 224-233 Sofiiski novini edition ISBN 954-9884-07-4 Sofiiski Novini Edition

Момов, Митко (1998) Обновлението на «свещения царски сан»: ритуал, символ, власт в миналото и сега.- В: Философски форум, книга IV за 1998, изд. Балкам АД, бул. Европа 9, с.106-111, ISSN 1311-1213

Момов, Митко (1998) Ценностно иницииране на 90-те години в България Първа част: 1 Към понятието ценност; 2. Трансфер на ценностите: либералните ценности и източно-европейските общества, с. 7-48; Втора част: 3. Критична насоченост и скептицизъм, с. 53-107;Трета част: Властта и законът, 151-158; София, АГАТА-А, ISBN 954-540-012-9; COBISS.BG-ID 1031746276 175 с. ISBN: 954-540-012-9

Момов, Митко (1997) Човекът и властта в митовете, в древността и сега Сп. Философски алтернативи, кн. 4, година VI, vol.VI, с. 122-134. ISSN 0861-7899, НРС, COBISS

Момов, Митко (1996) Демитологизаци на демитологизацията: към природата на мита В: Психоанализа и философия, материали от Деветнадесета Международна Варненска философска школа, София 1996, 116-120, ISSN 1310-0416

Момов, Митко (1995) Семантнически аспекти на ценностите Българско списание по психология, №1, с. 59-79 ISSN 0861 – 7813

Момов, Митко (1994) Политичесски елит и публична сфера Новият политически елит, Библиотека «Софилос», с.74-88, София, АГАТО ISBN 954-90015-1-2; COBISS.BG-ID 1028057060

Момов, Митко (1994) Ценности и нагласи В: International Philosophical School 1994, с. 263-270, Печатна база ИПКУ, изд. Д-р Петър Берон, Варна ISSN – 1315 0417

Момов, Митко (1993) Животът като ценност и жизнените ценности В: Трансцендентална философия, наука, морал, Българска Академия на науките, И-т по философски науки, София, Септември 1993, с.280-290, ISSN 1310-1404

Момов, Митко (1993) За книгата на Мераб Мамардашвили „Как аз разбирам философията“; „Виена в зората на XX век“ Сп. Философски алтернативи, кн. 4, година VI, vol.VI, с. 88-97,105-107. ISSN 0861-7899

Момов, Митко (1993) Слънце в очите или буря в душата. За двете лица в драмата на либералното просвещение. В: сп. Философски алтернативи, кн. III, 1993, с. 138-142, ISSN 0861-7899

Момов, Митко (1992) Антъни Смит. Национална идентичност В: Социологически проблеми, 3 лято 1992, с.144-146, ISSN 0323-1572, 20872, НРС COBISS 1119675876 CEEOL, EBSCO, Pro Qest

Момов, Митко (1989) Проблемы ценности и оценки в болгарской литературе (1972-1977) Вестник Московского университета. серия. 7, Философия, 3/1989 Издательство Московского университета, РАН, ИНИИОН с. 40-47, ISSN 0201-7385; ISSN – 0130-0091

Момов, Митко (1987) Два пути определения взаимосвязи морали и политики: этический и культурно-исторический Депозирана: Институт научной информации по общественным наукам, РАН, ИНИИОН BSU

Момов, Митко (1986) О передовом опыте идейно-воспитательной работы среди молодежи (на материале НРБ) В: сб. ВОСПИТАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ: формирорование нравствинной культуры организаторов воспитательной деятельности в условиях районов нового освоения, Тюменьский индустриальный институт, с.136-138, Ротопринт, изд.Тюменского отделения философского общества, Тюмень, РД 03028 N 308

Петкова, Пепа (2021) Конституционната реформа, смяната на системата и изборите според общата полза Библиотека "Диоген", "Проблеми на историята на философията", Том.29 (2), съст. Г. Белогашев, Р. Рачев, Страници: 149-166 DOI: https://doi.org/10.54664/DHSE3564; ISSN: 2367-9549 (Online) ISSN: 1314-2763 (Print)

Петкова, Пепа (2021) Личната сигурност в криза - Светът в/след глобалната пандемия, Поредица "Проблеми на социалната и икономическата сигурност" Том 1, ВеликоТърново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с.117-123, ISSN2738-8689

Петкова, Пепа (2021) Равнища на управление на сигурността в бизнеса Modernizacjia izmedu prosperiteta i destrukcjie, Tematski zbornik radova, red. Sl. Neskovic, CESNA-B, Beograd, s.153-157,ISBN: 978-86-85985-48-5 Beograd, 2021.

Петкова, Пепа (2018) Идентичност и личностни ценности на младите в България Библиотека „Диоген“, „Философията и развитието на обществото“, Том. 26 (2), съст. В. Бузов, А. Иванова, с.383-387, ISBN 978-619-208-169-0

Петкова, Пепа (2018) Утилитаризмът като философия на рационалния избор „Историята и философията на политическата икономия“, Сборник с доклади от научна конференция, Изд.комплекс УНСС, с.269-273, ISBN 978-619-232-068-3, COBISS.BG-ID- 1288143076;

Петкова, Пепа (2017) How to Build a Just Society: In Defence of Communitarianism In: Dialogue and Universalism, A Journal of the International Society of Universal Dialogue, N2, Warsaw, Polish Academy of Sciences, pp. 189-196 ISSN 1234-5792

Петкова, Пепа (2017) Two Aspects of Economization of Forced Migration (Два аспекта на икономизацията на принудителната миграция) Tematski Zbornik Radova “Drustveno-Politicke i Ekonomske Implikacjie Procesa Migracja” Kniga III, Proceedings, Naucna Konferencja sa Medunarodnem Ucescem, CESNA-B, Nis, Serbia, Gruja Kostadinovic (ed.), ss.241-246; ISBN 978-86-6113-047-2

Петкова, Пепа (2016) Икономизирането“ на принудителната миграция: анализ на мотивацията „Геостратегическата ситуация и бежанските вълни – между хуманизма и агресията“, съст. Л. Димитров, М. Мизов, София: Авангард Прима, с.281-287, ISBN 978-619-160-615-3 COBISS.BG-ID- 1278825444

Рачев, Росен (2021) Николай Бердяев - от воля за култура към воля за живот Проблеми на историята на философията. Библиотека Диоген. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 51 - 58. ISSN 2367 - 9549 (Online), ISSN 1314 - 2763 (Print)

Рачев, Росен (2018) Фридрих Ницше - новата религия на метафизическия нихилизъм Философия, 2018, кн. 3, с. 231 - 251. ISSN 1314 - 8559

Рачев, Росен (2016) Николай Бердяев - еврейството като конструкт на историчното Философия, 2016, кн. 4, с. 351 - 356. ISSN 1314 - 8559

Рачев, Росен (2014) Николай Бердяев и руската историософия В.Търново: Ивис, 2014, 199 с. ISBN 978-954-2968-74-0

Рачев, Росен (2014) Руското славянофилство и западничество Философия, 2014, кн. 1, с. 33 - 40. ISSN 1314 - 8559

Рачев, Росен (2013) Нихилизмът- негативната диалектика на Фридрих Ницше Философският дискурс. Библиотека Диоген. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 89 - 110. ISSN 1314 - 2763

Рачев, Росен (2011) Философска антропология и неотомизъм Философска антропология - избрани гледни точки. Библиотека Диоген. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 210 - 216. ISSN 1314 - 2763

Рачев, Росен (2010) Спецификата на "руския" подход към историята Глобализацията: философски и социологически аспекти. Библиотека Диоген. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 101 - 118. ISSN 1314 - 2763

Рачев, Росен (2010) Философско-религиозното осмисляне на историята в Русия Философия, 2010, кн. 2, с. 68 - 73. ISSN 0861 - 6302

Рачев, Росен (2007) Проектът за "патрофикацията" на Николай Фьодоров Философия, 2007, кн. 1, с. 47 - 51. ISSN 0861 - 6302

Рачев, Росен (2006) Иван Киреевски за европейското просвещение и историческата съдба на Русия Философия, 2006, кн. 1, с. 45 - 49. ISSN 0861 - 6302

Рачев, Росен (2006) Идеята на Бердяев за края на историята Философия и праксиология. Библиотека Диоген. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 105 - 122. ISSN 1314 - 2763

Рачев, Росен (2005) Петър Чаадаев Философия, 2005, кн. 5, с. 59 - 64. ISSN 0861 - 6302

Русев, Росен (2020) Philosophy as Competence and Art of Self-creation: Bringing Habermas and Foucault Together Global Conversations: An International Journal in Contemporary Philosophy and Culture, Vol. III, No. 01(2020), pp. 81-95.

Русев, Росен (2019) Thinking and Philosophizing as the Journey of Waying and Homecoming: Heidegger, Lao-tse, and Herodotus Global Conversations: An International Journal in Contemporary Philosophy and Culture, Vol. 2, No. 01, pp. 20-42.

Русев, Росен (2018) Global Conversation on the Spot: What Lao-tse, Heidegger, and Rorty Have in Common Global Conversations: An International Journal in Contemporary Philosophy and Culture, Vol. I, No. 01, pp. 11-38.

Русев, Росен (2018) Global Conversations - A New Philosophical Outlet Global Conversations: An International Journal in Contemporary Philosophy and Culture, Vol. I, No. 01, pp. 7-10.

Русев, Росен (2018) Vanishing Identities: On the Deconstructive Aura of Lars Nordby's Conceptual Art Vestnik [Journal of the Aktobe Regional State University K. Zhubanov], No.1, 2018.

Русев, Росен (2015) “Creating Happiness: On the Notion of European Capital of Culture” in M. Nikolaeva (Ed.), Happy-Nes(t)s: Incubating and Connecting Creative Communities for Social Innovation as a Means to Improve Local Wealth in Peripheral Regions. Case Studies in Bulgaria, Canary Islands and Poland. A European Cultural Foundation project: Kredo-3M, Ltd., 2015.

Русев, Росен (2014) Творим щастие: относно идеята за Европейска столица на културата Култура, Юни 2014

Русев, Росен (2013) “Aesthetics of Transparency, or the Postmodern Significance of a Conceptual Art Exhibition at a Mall” OM, October 2013.

Русев, Росен (2013) “Estetyka przejrzystości lub postmodernistyczna symbolika konceptualnej wystawy w centrum handlowym” OM, October 2013.

Русев, Росен (2013) Естетика на прозрачността Култура, юли 2013

Русев, Росен (2012) “Humanistic Knowledge, Service-learning, and Public Engaged Scholarship: Marie Sandy’s Intersections with Hannah Arendt, Feminist Care Ethics, American Pragmatism, and Hans-Georg Gadamer” Sofia Philosophical Review, Vol. VI, No. 2, 2012.

Русев, Росен (2011) “Between Ethics and Politics: An Essay on Levinas’ Philosophy of Justice” Sofia Philosophical Review, Vol. IV, No. 2.

Русев, Росен (2010) “The Logic of a Global Dream: Greeting the World from Korea” KNU Times, No. 336, May 2010.

Русев, Росен (2009) “Philosophy and the Transition from Theory to Practice: A Response to Recent Concerns for Critical Thinking” Telos, Vol. 148

Русев, Росен (2005) Философията и структурата на модерността: фрагменти на актуализация София

Узунова, Деница (2021) Толстоизмът като като религионо-философско учение -В: ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНО-ХУМАНИТАРНА МИСЪЛ - ЧАСТ I (БЪЛГАРСКА ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКА ТРАДИЦИЯ)Велико Търново: ИТИ, 2021 г. ISBN 978-619-7602-18-0, стр. 99-107

Узунова, Деница (2020) (Не)признатият принос на жените в науката – В: Полова диференциация в академичната среда, 2020. Том 2, Велико Търново: ИТИ, с.44-53, ISBN 978-619-7602-00-5COBISS.BG-ID 42994952, НРС ID № 4133

Узунова, Деница (2020) Жената като учен и философ В: Библиотека „Диоген“: “Философия на образованието и образованието по философия”, 2020. Том 28, кн. 2, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с.87-96, ISSN: 1314-2763 (print) ISSN 2367-9549 (online), [Инд./Реф. в: CEEOL], НРС ID№ 348

Узунова, Деница (2020) Жените в науката и невидимите бариери В: Полова диференциация в академичната среда, 2020. Том 1, Велико Търново: ИВИС. с. 47-54, ISBN - 978-619-205-146-4; COBISS.BG-ID – 3950234, НРС ID № 4133

Узунова, Деница (2020) Кариерно развитие на жените изследователи и равнопоставеност между половете в сферата на висшето образование и науката в Сърбия – В Академичната кариера и принципът на равнопоставеност, Рецензенти: Вихрен Бузов, Милена Моцинова-Бръчкова, Велико Търново: Университетско издателство: „Св. св. Кирил и Методий“, 2020. – с 69-98, ISBN 978-619-208-222-2, COBISS.BG-ID – 41448968

Узунова, Деница (2020) Луцинде-апология на чувствеността Велико Търново: ИВИС, 2020. – 166 с. ISBN 978-619-205-154-9; COBISS.BG-ID - 40775432

Узунова, Деница (2020) Полова диференциация в академичната среда (представяне на резултатите от проведени фокус групи и интервюта) В: Полова диференциация в академичната среда, 2020. Том 2, Велико Търново: ИТИ, с. 9-17, ISBN 978-619-7602-00-5, COBISS.BG-ID 42994952, НРС ID № 4133

Узунова, Деница (2020) Представяне на резултати от социологическо проучване по проект "Полова диференциация в академичната среда" -В: "Полова диференциация в академичната среда", Том 1, ИВИС, Велико Търново, ISBN 978-619-205-146-4; COBISS.BG-ID - 39502344 стр. 9 - 35

Узунова, Деница (2020) Принципът на равнопоставеност във висшето образование и науката. В Академичната кариера и принципът на равнопоставеност, Рецензенти: Вихрен Бузов, Милена Моцинова-Бръчкова, Велико Търново: Университетско издателство: „Св. св. Кирил и Методий“, 2020. – с 11-38, ISBN 978-619-208-222-2, COBISS.BG-ID – 41448968

Узунова, Деница (2020) Философия на равенството и неравенството в контекста на немския идеализъм и немския романтизъм В: Полова диференциация в академичната среда, 2020. Том 2, Велико Търново:"ИТИ", с.126-133, ISBN 978-619-7602-00-5, COBISS.BG-ID 42994952, НРС ID № 4133

Узунова, Деница (2019) Реабилитация на чувствената любов в епохата на Немския романтизъм В: Библиотека „Диоген“: “Философията: предизвикателства и перспективи ”, 2019. том 27, кн. 2, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 38-47, ISSN: 1314-2767 (Print) ISSN: 2367-9549 (Online); COBISS.BG-ID - 38836232, [Инд./Реф. в: CEEOL], НРС ID№ 348

Узунова, Деница (2018) The Role of Women in the Contemporary Democratic Society International Political Science Conference: Development, Democracy and Society in the Contemporary World; Bucharest, Romania; 2018. – 373-377 [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR], ISBN 978-88-85813-08-3

Узунова, Деница (2018) Злото и страданието в традицията на руския религиозен екзистенциализъм Велико Търново: Университетско издателство: Св. св. Кирил и Методий“, 2018. – 164 с., ISBN: 978-619-208-136-2; COBISS.BG-ID - 1285141220

Узунова, Деница (2017) The Image of the Woman and Love in the Context of German Romanticism В: Поредица за трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“, 2017, Том 4, Велико Търново: ИВИС, с. 336 - 344; ISBN - 978-619-205-051-1, ISSN 2335-0056 COBISS.BG-ID – 1281334756; НРС ID № 3050

Узунова, Деница (2014) Проблемът за злото в творчеството на Лев Шестов Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново,2014, с. 157 – 162,ISBN - 978-954-524-985-3 COBISS.BG-ID - 1273293284

Узунова, Деница (2013) Злото и връзката му с първородния грях „Перспективи”, бр.2, ВеликоТърново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 109-115, ISSN - 1314-9075 COBISS.BG-ID - 1257658340

Узунова, Деница (2013) Коренът на злото и проблемът за теодицеята при Достоевски и Бердяев „Перспективи”, бр.1, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с.128-133, ISSN - 1314-9075 COBISS.BG-ID - 1257658340

Узунова, Деница (2013) Произход и същност на проблема за страданието „Съвременни социални психологически изследвания”, том 4, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий",2013, с. 244 – 251, ISBN - 978-954-524-904-4 COBISS.BG-ID - 1283205860

Узунова, Деница (2010) Философията – обучение, перспективи, възможности сборник „Българската вселена – етнокултурни традиции и национални перспективи“,„Идеи в хуманитарните науки“, т. 3, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, стр. 49 - 51

Христов, Христо (2016) /авт. и съст./ Предговор; Човек и практика. Практическа флософия, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново 2016,7-8;17-33.

Христов, Христо (2014) Човекът - рефлексивно-методологически проекции. ИК "Знак 94", В.Търново, 246.

Христов, Христо (2013) Етически измерения на антропоцентризма. Дни на науката 2012, СУБ В.Търново, "Фабер", В.Търново, 2013, 369-378.

Христов, Христо (2013) Измерения на дискурса. (Философията като дискурс, дискурсът като философстване). Философският дискурс, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново, 13-27

Христов, Христо (2011) /автор, съставител/ Антропологическият проблем в системата на философията; Послеслов. Философска антропология (Избр. гледни точки), Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново, 159-196; 240-243.

Христов, Христо (2011) Измерения на всеобщността от антропологически позиции. Съвременни философски изследвания, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново,188-206

Христов, Христо (2011) Измерения на хуманизма Дни на науката 2011, СУБ В.Търново, "Фабер", Т.1, В.Търново, 2011, 369-378.

Христов, Христо (2010) Структура на човешката битийност Дни на науката 2010, СУБ В.Търново, "Фабер", В.Търново, 2010, 123-131

Христов, Христо (2010) Философска култура и светогледни модели България и българите в Европа, ЮНС, "65 г. СУБ и 45 г. Великотърновски клон на СУБ, В.Търново, 2010, 115-124.

Христов, Христо (2010) Човек и глобализация. Глобализацията. Философски и социологически аспекти. Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново, 57-72.

Христов, Христо (2009) Антропологически измерения на социалната действителност Философия, история, политика, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново, 7-26

Христов, Христо (2009) Човекът като модел на битийна цялостност Дни на науката 2009, СУБ В.Търново, "Фабер", В.Търново, 2009, 161-170.

Христов, Христо (2008) Историчното в антропологически контекст. Дни на науката 2008, СУБ В.Търново, "Фабер", В.Търново, 2008, 130-139.

Христов, Христо (2008) Светогледни измерения и рефлексивност. Перспективи и наследство на философията в България, Т. 1, ННК "45 г.ВТУ и 15 г. ФФ", ИВИС, В.Търново, 2008, 150-169.

Христов, Христо (2007) Човешката ситуация и проблемите на философската антропология. Дни на науката 2007, СУБ, В.Търново, "Фабер", В.Търново, 2007, 240-249.

Христов, Христо (2006) Личностна реализация - нагласи и перспективи. Политика, Европейска интеграция и социална промяна. Доклади от ЮМНК "10 г. Философски ф-т, ВТУ, Т.ІІ, В.Търново, 2006, 139-147.

Христов, Христо (2006) Човекът в системата на глобалните ценности. Дни на науката 2006, СУБ, В.Търново, "Фабер", В.Търново, 2006, 120-128.

Христов, Христо (2005) Метафизично-антропологически измерения на философията Дни на науката 2005, СУБ, В.Търново, "Фабер", В.Търново, 2005, 123-134.

Христов, Христо (2005) Човекът - глобализация и идентификация Народопсихология и глобализация, Т.1, УИ ВТУ, В.Търново, 2005, 58-66.

Христов, Христо (2004) /в съавт. с Устапеткова Ж./ Икономически интереси, култура и политика в контекста на обединена Европа. Национална идентичност и евроинтеграция, Межд.научно-практическа конференция, 2004, ГорексПрес, С., 2004, 53-59.

Христов, Христо (2003) Философската антропология като метафизика. Ценности и ценностни отношения, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново,55-64

Христов, Христо (2003) Човекът и реалиите - между хармонията и несъвместимостта. /Христов Л. Универсалиите против човека или парадоксите на общото, С., 2002/. Философия, 2003, №3, 61-62

Христов, Христо (2001) Индивидуалност и социална определеност. "Философия", № 4, 18-23

Христов, Христо (2001) Човекът - общуване и солидарност. Общества в преход - теория и практика. ЕИЦ - Доклади от Шеста МНК, В.Търново, 2001, 50-57.

Христов, Христо (1999) Човекът в системата на метафизиката Човекът във философията (Идеи на философската антропология), Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново, 153-179.

Христов, Христо (1998) Индивидуално и универсално в проблема за човека. ВВОУ "В.Левски", ЮНС 98, Научни трудове, Кн.62, В.Търново, 1998, 393-400.

Христов, Христо (1998) Човекът във философската рефлексия Трудове на ВТУ "Св.св.Кирил и Методий", Т.3-4-5, Кн.3, "Философия", УИ ВТУ, В.Търново, 15-55.

Христов, Христо (1997) Научното познание като светогледен проблем. Философия и наука, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново, 129-165.

Христов, Христо (1997) Човешката битийност - модели и проблеми. ВВОУ "В.Левски", ЮНС 97, Научни трудове, Кн.55, В.Търново, 1997, 409-415.

Христов, Христо (1996) Човекът - перспективи на разума. Любомъдрие, Т.1.,ПАН-ВТ,В.Търново, 131-139.

Христов, Христо (1995) За природата на философията. "Философия", № 6, 46-50.

Христов, Христо (1993) Някои аспекти на хуманизацията като глобална ценност. Философия и аксиология, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново, 175-179

Христов, Христо (1992) Навременна среща с философската класика /А.Шопенхауер. Афоризми за житейската мъдрост, С., 1992/ Великотърновски вестител, №4, 13.03.1992.

Христов, Христо (1987) Целостта и системността в диалектиката. Сборник ЮНС "Чл.кор. Ал.Бурмов", В.Търново, 1987, 409-415.

Христов, Христо (1984) /в съавт. със Стоева П.М./ Некоторые аспекты самостоятельной работы студентов- Вопросы общественных наук, Выпуск 58, "Виша школа", Киев, 74-78.

Шишкова, Ива (2016) Постмодерната публична сфера, политическата власт и медиите „Морал и етика на солидарността в съвременното общество“, единадесета национална конференция по етика, София, 2015, Фондация "Солидарно общество", София, 2016, с. 161-175, ISBN 978-619-160-604-7

Шишкова, Ива (2014) Българската медицина и европейските етични стандарти – медийни отражения Европейските етични стандарти и българската медицина, сборник статии, С., 9-та национална конференция по етика, Издател Български лекарски съюз, с. 305-312.,Съставители и научна редакция: доц. д-р Емилия Маринова проф. д-р Сашка Попова, София, Медицински университет - София, ISBN ISBN 9786199022511

Шишкова, Ива (2014) Диалогът между медиите и човека Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2014, ISBN 978-954-524-985-3.

Шишкова, Ива (2014) Медии и корупция Демографската катастрофа: монополи, корупция и регионализъм, съставител проф. д-р Петър Иванов, Русе, изд. "Ахат", 2014 г., с. 139-168, ISBN 978-954-9664-65-2

Шишкова, Ива (2014) Медия-тероризмът Том I • Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите, издателство "Ивис", 2014 г., с. 250-262, ISBN: 9789542968894

Шишкова, Ива (2013) Етически и правни регулации в медиите С., ИК УНСС, 2012 г., 7-ма национална конференция по етика, с.95-105, ISBN 978-954-644-458-5

Шишкова, Ива (2012) Аспекти на медийната етика С., ИК УНСС, 2012 г., 7-ма национална конференция по етика, 369-376 с., ISBN 978-954-644-347-2

Шишкова, Ива (2012) Медиатизираният преход „Безпътица и конфликти“, ИК „Ахат“, гр. Русе, 2012, с. 112-123, ISBN: 978-954-9664-50-8.

Шишкова, Ива (2011) Масмедиите в модерното общество Съвременни философски изследвания“, В. Търново, 2011., съставител Вихрен Бузов, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, ISBN 978-954-524-806-1

Шишкова, Ива (2011) Медиаморфозата и модерният социум „Съвременни философски изследвания“, В. Търново, 2011, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, ISBN 978-954-524-806-1.

Шишкова, Ива (2011) Моралът в масмедиите Нравствената деградация, съставител проф. д-р Петър Иванов, Русе, ИК "Ахат", 2011 г., с. 149-159, ISBN 978-954-9664-41-6

Шишкова, Ива (2009) Медии и морал – мисия (не)възможна „Моралът в българските медии“, VІ научна конференция по етика, София, 2009.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/