Публикации Катедра "Организация и методология на социалните дейности" / Department of Organization and Methods of Social Activities


Будева, Соня (2022) Opportunities and problems facing online social work in a pandemic. Social Work International Conference (SWIC) 2021, 5th Edition, "Social Work Diversity: A Dialogue Among Professions. Enriching Solidarity in Unruly Times". Revista de Asistenţ\ Social\, anul XXI, nr. 2/2022, pp. 17‑21, ISSN: 1583-0608/ Review is indexed in ProQuest,EBSCO, Social Works Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS and ERIH+/Review is accredited B+ by CNCSIS The Social Work Review (Revista de Asistență Socială), Bucharest, Romania, indexed in ProQuest,EBSCO, Social Works Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS and ERIH+/Review is accredited B+ by CNCSIS

Будева, Соня (2022) Ползите и вредите от емпатията в социалната работа. Сб. "Социална работа - минало, настояще, бъдеще", Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2022 г. , 309 стр., ISBN 978-954-00-0309-2 , стр. 53-61 Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград

Будева, Соня (2021) Advantages and Disadvantages of Rural Social Work. Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, Third edition. Enna, Italy, 21.11.2020, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science) Bucharest, Romania

Будева, Соня (2021) GOOD PRACTICES FOR PREVENTING BURNOUT AND COPYING IT, стр.10-117, Empowering practitioners in social work from rural communities. St. Cyril and St. Methodius University Publishing House, 2021, p.165, ISBN 978-619-208-250-5 Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий"

Будева, Соня (2021) Изследователски доклад от национално проучване относно възприятията и нуждите на работещите в социалната сфера в малки населени места в България при справяне с феномена бърнаут, стр.38, Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2021, ISBN: 978-619-00-1313-6, COBISS.BG-ID - 47787784 Изд. "Фабер", В.Търново

Будева, Соня (2021) Предизвикателства пред практикуващите в социалната сфера в малките населени места. в сб. „Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места – предизвикателства и възможности“, стр.7-28, Унивeрситетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2021, ISBN 978-619-208-249-9 Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий"

Будева, Соня (2021) Раздел 2. Глава 3. Информационните и комуникационни технологии в практиката на помагащите професионалисти. (стр.116-131) Социально-психологические проблемы современного общества в условиях цифровизации: личность, организация, управление: коллективная монография / под ред. И.А. Бариляк. Е.Д. Короткиной, Е.С. Ребриловой. – Тверь: Издательство Тверского государственного университета, 2021. – 358 с. ISBN 978-5-7609-1655-6, еLIBRARY ID: 47064718 Тверь: Издательство Тверского государственного университета, еLIBRARY ID: 47064718

Будева, Соня (2018) Mediation and social work, Forum on studies of society: conference proceedings: second edition: Chieti- Pescara, 2018/ Bucureşti: Pro Universitaria, 2018, ISBN 978-606-26-1012-8, p.39-48 Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science) Bucureşti, Editura Pro Universitaria

Будева, Соня (2018) Secondary traumatization: an occupational risk for the helping professionals, публикувано в Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики: материалы юбилейной X Международ. науч.-практ. конф. (27-28 ноября 2018 года, г.Белгород) / Под общ. ред. К.Ю. Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 348 с., ISBN 978-5-6041985-3-7, стр.12-19 Индексиране в международни бази данни: РИНЦ Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр»

Будева, Соня (2018) Здравните системи. От традициите на миналото към перспективите на бъдещето, второ преработено и допълнено издание, изд. „Фабер”, В.Търново, 2018 г., 288 с., ISBN 978-619-00-0746-3, COBISS.BG-ID 1285988836 Изд. "Фабер", В.Търново

Будева, Соня (2018) Професионално "прегаряне" и удовлетвореност от работата в системата на социални услуги за лица с ментални увреждания, Списание "Социална работа", 2018, брой 1, година VI, стр.64-80, ISSN 1314-9644, под №1905 в НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ; Индексиране в международни бази данни: Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor Списание "Социална работа", 2018, брой 1, година VI, стр.64-80, Индексиране в международни бази данни: Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor

Будева, Соня (2017) Социално осигуряване, В. Търново : Акад. изд. Талант към Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2017 (В. Търново : Фабер), 159 с., ISBN 978-619-203-191-6, COBISS.BG-ID 1279189732 В. Търново : Акад. изд. Талант към Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2017 (В. Търново : Фабер)

Будева, Соня (2016) Professional deformations in social work: Burnout and Secondary traumatic stress, BOOK OF ABSTRACTS of the Forum on Studies of Society (FSS): International Conference on Social Sciences and Humanities/ Cristina Ilie Goga, Emilia Maria Sorescu, Alexandra Porumbescu, Andreea Mihaela Niță (editors)- Craiova: Sitech, 2016, ISBN: 978-606-11-5363-3 E-ISBN: 978-606-11-5363-3 Craiova: Sitech, 2016

Будева, Соня (2016) Professional deformations in social work: Burnout and Secondary traumatic stress. Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, 31.03.2016, Craiova, Romania, p.35-47, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, ISBN 978-606-26-0710-4, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science) Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, ISBN 978-606-26-0710-4, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science).

Будева, Соня (2015) Design of trainings - Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA – Craiova, 2015, 78-80 p., ISBN 978-606-567-272-7 Editura-ALMA – Craiova

Будева, Соня (2015) Design of workshops in Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA – Craiova, 2015, 82-83 p., ISBN 978-606-567-272-7 Editura-ALMA – Craiova

Будева, Соня (2015) Research results of Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA, Craiova, 2015, 46-61 p., ISBN 978-606-567-272-7 Editura-ALMA, Craiova

Будева, Соня (2015) Изследователски доклад за образа и нуждите на хората с увреждания в България, сб. “Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, 7-26 с., изд. „Фабер“, ВТ, 2015, ISBN:978-619-00-0383-0, COBISS.BG-ID 1276539876 Изд. „Фабер“, Велико Търново

Будева, Соня (2014) Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, второ разширено и преработено издание, 2014, Изд. "Фабер", В.Търново, 392 стр., ISBN: 978-954-400-808-6, COBISS.BG-ID 1269256164 Изд. "Фабер", В.Търново

Будева, Соня (2012) Етиологични теории за адиктивното поведение, сб. "Приложната психология - възможности и перспективи`2012, с.512-526, УИ „Черноризец Храбър”, Варна, ISSN 1314-8397, COBISS.BG-ID 1249054180 УИ „Черноризец Храбър”, Варна

Будева, Соня (2012) Здравните системи. От традициите на миналото към перспективите на бъдещето, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012 г., 295 с., ISBN 978-954-400-806-2, COBISS.BG-ID 1250747108 Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2012) Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012, 316 с. ISBN: 978-619-00-0126-3, COBISS.BG-ID 1250762468 Изд. „Фабер”, Велико Търново

Будева, Соня (2012) Поиск ощущений и импульсивности как признаков, указывающих на возможность появления и развития аддиктивного поведения, сб. "Научный поиск в современном мире", II Международной научно-практической конференции, изд. „Перо”, Москва, 2012, с. 218-227, ISBN 978-5-91940-501-6, индексирано в база данни РИНЦ Изд. „Перо”, Москва

Будева, Соня (2012) Социална отговорност и предприемачество, изд. „ГорексПрес”, С., 2012, с.610-619 Изд. „ГорексПрес”, София

Будева, Соня (2012) Финансиране на здравната система в контекста на социалната сигурност, сп. „Икономика и управление“, год. VIII, №2, 2012, стр.40-47, ISSN (print): 1312-594Х; ISSN (online): 2367-7600; индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, RePEc, CEEOL, Google scholar, DRJI, Bayerische Staatsbibliothek, International Innovative Journal Impact Factor, MIAR, ISIFI сп. „Икономика и управление“, год. VIII, №2, 2012

Будева, Соня (2011) „Синдром на емоционалното изгаряне сред помагащите професионалисти /в частност социални работници/ - причини и следствия, Сб. „Социални изследвания”, УИ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2011, с.117-134, ISBN 978-954-524-771-2; (COBISS.BG-ID 1237694692) УИ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Будева, Соня (2011) За „тъмната” страна на социалните мрежи, сп. „Психологически изследвания”, АИ „Проф. Марин Дринов”, Книжка 2 (2011), Статия 23 // Issue 2 (2011), Article 23, с.231-239, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1121294820, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL, реферирано във ВИНИТИ РАН сп. „Психологически изследвания”, АИ „Проф. Марин Дринов”

Будева, Соня (2011) Здравноосигурителни системи и финансиране на здравеопазването, второ преработено и допълнено издание, ISBN 9789542306054 Академично издателство „Ценов”, Свищов

Будева, Соня (2011) Личност и адиктивно поведение, автореферат към докторска дисертация, СУ, www.uni-sf.bg/index.php/bul/universitet_t/nauchna_dejnost , 2011 СУ, www.uni-sf.bg/index.php/bul/universitet_t

Будева, Соня (2011) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, авт. колектив, изд.”Фабер”, В.Търново, трето преработено издание, 2011, с.136, ISBN: 978-954-400-452-1 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2011) Социални умения, изд.”Фабер”, В.Търново, 2011, 287 с. второ разширено и преработено издание, ISBN-978-954-400-627-3, COBISS.BG-ID 1245040356 Самостоятелно разработени от автора: Раздел първи - глава 13, Раздел трети - глави от 20 до 28, Раздел четвърти - от 1 до 22 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2010) Да се справим с проблемното поведение при малките деца: Един пример с Терапия за взаимодействие „Родител-дете”, сп. „Психологически изследвания”, кн.2 / 2010, стр.133-140, АИ „Проф. Марин Дринов”, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1121294820, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL, реферирано във ВИНИТИ РАН сп. „Психологически изследвания”, кн.2 / 2010, АИ „Проф. Марин Дринов”, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL

Будева, Соня (2009) „Адиктивното поведение през погледа на диспозиционното направление”, с-к „Приложна психология и социална практика”, УИ на ВСУ „Черноризец Храбър”, 2009, ISSN 1314-0507, COBISS.BG-ID 1125179108 УИ на ВСУ „Черноризец Храбър”

Будева, Соня (2009) Разстройства в поведението, свързани със склонността към употреба на различни токсични вещества, в "Девиантно поведение", УИ „В. Априлов”, Габрово, 2009, 192 с., ISBN 978-954-683-429-4. , с.37-68 УИ „В. Априлов”, Габрово

Будева, Соня (2008) Личностовите характеристики като предиктори за адиктивно поведение, сп. “Психологически изследвания”, кн.2 / 2008, стр.27-34, АИ „Проф. Марин Дринов”, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1121294820, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL, реферирано във ВИНИТИ РАН сп. “Психологически изследвания”, кн.2 / 2008, АИ „Проф. Марин Дринов”, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL

Будева, Соня (2008) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, авт. колектив, изд.”Фабер”, В.Търново, второ разширено издание, 2008, с.136, ISBN 978-954-775-885-8; COBISS.BG-ID: 1228540388 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2007) Опит за създаване на социо-демографски профил на хероинозависимите в България, с-к “Социални изследвания”, с.204-230, изд. ”Фабер”, В. Търново, 2007, 252 с., ISВN 978-954-775-877-3 (COBISS.BG-ID 1228540644) Изд. ”Фабер”, В. Търново

Будева, Соня (2006) Мнението на българина за новия тип европейска здравна система или по пътя от “Семашко” до “Бисмарк”, сб. “България в Европа – 2007”, изд.”Горекспрес”, София, 2006, с.397-410, ISBN-13: 978-954-616-170-3; под №164 в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране Изд.”Горекспрес”, София

Будева, Соня (2005) Акценти във фамилната социална работа, с-к “Социална работа с деца и семейства”, изд.”Горекс прес”, София, 2005, с.99-105, ISBN 954-616-145-4, COBISS.BG-ID 1043239652 Изд.”Горекс прес”, София

Будева, Соня (2005) Влияние на личностовата характеристика “търсене на усещания” за развитие на адиктивно поведение, сп.”Психологични изследвания”, кн.3, 2005, с.49-54, АИ „Проф. Марин Дринов”, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1121294820, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL, реферирано във ВИНИТИ РАН сп.”Психологични изследвания”, кн.3, 2005, АИ „Проф. Марин Дринов”, Индексиране в международни бази данни: ERIH PLUS, CEEOL

Будева, Соня (2005) Девиантно поведение, второ разширено издание, изд.”Фабер”, В.Търново, 2005, 206 с., ISBN: 954-775-455-6, COBISS.BG-ID 1043787492 Самостоятелно разработени от автора: Глава І – 1; 2.4; 2.6; Глава ІІ – 1; 3; 4; 5; 6.2 Глава ІІІ – 3; 4; 6.1; 7; 8 Съвместно разработени - Глава ІІІ - 1; 2; 6.2 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2005) Ролята на стресоустойчивостта в развитието на адиктивно поведение, сб. „Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение”, Изд. „ГорексПрес”, София, 2005, ISBN 954-616-152-7, COBISS.BG-ID 1044369380 Изд. „ГорексПрес”, София

Будева, Соня (2005) Умения за общуване и консултиране в социалната работа - глави 20 до 28, стр. 166-242, Социални умения, изд.”Фабер”, В.Търново, 2005, 280 с., ISBN 954-775-527-7, COBISS.BG-ID 1045869284 Изд.”Фабер”, В.Търново

Будева, Соня (2003) Здравноосигурителни системи в развитите страни - 65-136 стр. в Здравноосигурителни системи и финансиране на здравеопазването, АИ „Ценов”, Свищов, 2003, 210 с., ISBN 954-23-0128-6, COBISS.BG-ID 1040400868 АИ "Ценов", Свищов

Будева, Соня (2003) Ролята на семейството като основен рисков и протективен фактор за развитие на адиктивно поведение, сб.”Теория и практика на социалната работа – проблеми и перспективи”, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2003, ISBN 954-07-1809-0 УИ „Св. Климент Охридски”, София

Будева, Соня (2003) Ръководство за провеждане на практическото обучение по социална работа, В. Търново : [Астарта], 2003, 152 с., ISBN 954-8324-04-0; COBISS.BG-ID: 1040607716 В. Търново : [Астарта], 2003

Будева, Соня (2003) Теоретико-методологични въпроси на здравното осигуряване, 35-64 стр. в Здравноосигурителни системи и финансиране на здравеопазването, АИ „Ценов”, Свищов, 2003, 210 с., ISBN 954-23-0128-6, COBISS.BG-ID 1040400868 АИ „Ценов”, Свищов

Будева, Соня (2002) Наркоманията, като неблагоприятна последица от реформата в България, сб. „България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация”, Изд. „Фабер”, В. Търново, 2002, ISBN: 954-775-122-0 Изд. „Фабер”, В. Търново

Будева, Соня (2002) Обучение в социални умения на подрастващи, употребяващи психоактивни субстанции, Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2002, с.128-133, ISBN: 1310-358Х, COBISS.BG-ID 1121205220 УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Будева, Соня (2002) Социална работа със зависими – модел на работна сесия, Университетската специалност „Социални дейности” – състояние, проблеми, перспективи”, ИК „Комливес”, София, 2002, 954-90730-9-2, COBISS.BG-ID 1038869220 ИК „Комливес”, София

Будева, Соня (2002) Социалната цена на прехода, сб. ”България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи”, ИК „Призма”, Пловдив, 2002, с. 329-336, COBISS 1158365924 ИК „Призма”, Пловдив

Будева, Соня (2002) Теории за развитието на девиантно поведение. Рискови фактори за появата и развитието на девиантно поведение. с.41-67 в "Девиантно поведение", изд.”Абагар”, В.Търново, 2002, 152 с., ISBN: 954-427-469-3, COBISS.BG-ID 1039511268 Изд.”Абагар”, В.Търново

Будева, Соня (2001) Преглед на наркоманното поведение във гр. В. Търново и региона; сп. “Социална медицина” бр.2/2001, ISSN 1310-1757; COBISS.BG-ID 121102052 сп. “Социална медицина”

Будева, Соня (2000) Социална политика при наркоманно поведение, сб. „Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията”, АИ „Ценов”, Свищов, 2000, с.106-109, ISBN 954-23-0031-X; COBISS.BG-ID 1037209316 АИ „Ценов”, Свищов

Илчева, Мария (2021) DIGITAL CHALLENGES OF SOCIAL ECONOMY IN BULGARIA Knowledge International Journal, Scientific papers Vol. 48.1, Social science, IKM, ISSN 1857-923X

Илчева, Мария (2021) Eco-system of social economy in Bulgaria – new policies in a dynamic environment Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, Third edition. Enna, Italy, 21.11.2020, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science) Bucharest, Romania

Илчева, Мария (2021) Opportunities and Challenges Towards Digital Social Economy in Bulgaria Review of Socio-Economic Perspectives, ISSN 2146-9276

Илчева, Мария (2021) Social Economy and Social Innovation as Drivers for Social Change in Bulgaria” “St Cyril and St. Methodius University” of Veliko Tarnovo, 4th ONLINE INTERNATIONAL CONFERENCE “SOUTHEAST EUROPE: HISTORY, CULTURE, POLITICS, AND ECONOMY

Илчева, Мария (2021) The Impact of Social Investment on Social Economy in Bulgaria Review of Socio-Economic Perspectives, ISSN 2146-9276

Илчева, Мария (2021) Аспекти и приложения на логистиката при управление на риска от бедствия Сборник доклади от научна конференция "Логистиката и обществените системи", 25-27.02.2021 г. Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", ISSN 2738 - 8042

Илчева, Мария (2021) АСПЕКТИ НА ПРОЕКТНОТО ФИНАНСИРАНЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ Сборник доклади от Научно-практическа конференция "Развитие на българската и европейска икономика - предизвикателства и възможности", 27-28.05.2021 г.

Илчева, Мария (2021) Инструменти за интегрирано териториално развитие в България НВУ "Васил Левски", Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 8, ISSN 1314-1937, стр. 245 - 256

Илчева, Мария (2021) НОВИ РИСКОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ (International Scientific Conference)„Проблеми на социалната и икономическата сигурност“ том 1, „Светът в/след глобалната пандемия“, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, ISSN 2738 – 8689, стр. 73 - 83 „Проблеми на социалната и икономическата сигурност (Светът в/след глобалната пандемия“ (“Problems of Social and Economic Security (The World After/In Global Pandemic”) 20.11.2020

Илчева, Мария (2021) Организация и управление на НПО Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Илчева, Мария (2021) СОЦИАЛНА ЛОГИСТИКА И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА С КОВИД – 19 Сборник доклади от научна конференция "Логистиката и обществените системи", 25-27.02.2021 г. Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", ISSN 2738 - 8042

Илчева, Мария (2021) Социални проекти и социални иновации като генератор на промяна в селските райони на България Сборник с доклади от международно-практическа конференция „ОВЛАСТЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“

Илчева, Мария (2021) Социалните иновации в България – концептуални основи и добри практики Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Илчева, Мария (2021) Социалните иновации като инструмент за постигане на целите за устойчиво развитие Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2021, Том 8, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", ISSN 1314-1937, стр. 257 - 269

Илчева, Мария (2020) Impact of Social Projects for Generating Change for Communities in Bulgaria Knowledge International Journal, 41(1), 35 - 41. https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/4231

Илчева, Мария (2020) PARTNERSHIP MODELS AND SOCIAL FRANCHISE WITHIN SOCIAL ENTERPRISE SECTOR Knowledge International Journal Vol. 43, 29 International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE (18 – 19.12.2020) ISSN 2545 – 4439

Илчева, Мария (2020) SOCIAL ECONOMY IN BULGARIAN MUNICIPALITIES – SCOPE, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES Списание "Социално-икономически анализи", Книга 2/2020 (17), издателство "Св. св. Кирил и Методий",

Илчева, Мария (2020) Диагностика на публичната среда за развитие на социалното предприемачество в България Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 7, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 251-260, ISSN 1314-1937

Илчева, Мария (2020) Дигитална трансформация на социалната икономика – перспективи и предизвикателства Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 7, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 241-250, ISSN 1314-1937

Илчева, Мария (2020) Ефективни стратегии за развитие на социалните предприятия в България https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/3705/3558 KNOWLEDGE – International Journal Vol.38.1, 165- 173

Илчева, Мария (2020) Институционален капацитет на местната власт за адекватна реакция при криза от мащаба на Ковид-19 Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 4, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 198-208, ISSN 1314-1937

Илчева, Мария (2020) Принос на Национален военен университет „Васил Левски“ към изпълнение на приоритетите на европейското научноизследователско пространство Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 2, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 242-251, ISSN 2367-7475

Илчева, Мария (2020) Социалната логистика в отговор на кризи – приложения и практики на общинско ниво Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 3, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 291-301, ISSN 2367-7475

Илчева, Мария (2020) Социални иновации и социална сигурност – съвременни концепции и практики Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 3, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2020, с. 280-290, ISSN 2367-7475

Илчева, Мария (2020) СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ – ВЗАИМОВРЪЗКИ, РЕЛАЦИИ И ПРАКТИКИ Годишник на НВУ "Васил Левски" за 2020 г., Издателски комплекс на НВУ, ISSN 1312-6148

Илчева, Мария (2019) "Социалната икономика в Европа – публични политики, институции и законодателство“ Издателство Фабер, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0989-4

Илчева, Мария (2019) „Социална икономика и социално предприемачество - възгледи и фрагментарни апробации“ Издателство Фабер, Велико Търново, ISВN 978-619-00-1070-8

Илчева, Мария (2019) Методология и стратегии за управление на риска при научноизследователски проекти в НВУ „Васил Левски Сборник доклади от годишна научна конференция на НВУ „Васил Левски“ 2019 г. , Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7481

Илчева, Мария (2019) Модели на взаимодействие между бизнеса и висшите училища за насърчаване на иновациите в сферата на сигурността Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“ 2019 г. , Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7481

Илчева, Мария (2019) Научноизследователската дейност на НВУ „Васил Левски“ през призмата на проектното финансиране Годишник на НВУ „Васил Левски”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2019, с. 133-144, ISSN 1312-6148

Илчева, Мария (2019) Нови политики и законодателство за социалната икономика в България Сборник KNOWLEDGE International Journal, Scientific papers Volume 30.1, Vrnjacka Banja, Serbia, Маrch 2019, pages 65 – 73, Institute of Knowledge Management, ISSN 2545 – 4439

Илчева, Мария (2019) Политики и инструменти на местно ниво за подкрепа на социалната икономика KNOWLEDGE International Journal, Scientific papers Volume 34, Оctober 2019, The Power of Knowledge Conference, Institute of Knowledge Management, ISSN 2545 – 4439

Илчева, Мария (2019) Прилагане на принципите на добро управление в българските общини в контекста на националната сигурност Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, 2019 г., том 4, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ,ISSN 2367-7465

Илчева, Мария (2019) Социална икономика и социални иновации - възможности и тенденции за подобряване на социалната сигурност Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, 2019 г., том 4, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, ISSN 2367-7465

Илчева, Мария (2019) Социалният маркетинг – концептуални основи и приложения Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7481

Илчева, Мария (2018) European public policies and structures to support social economy KNOWLEDGE International Journal, Scientific papers Volume 26.1, September 2018, Knowledge in Practice Conference, Institute of Knowledge Management, ISSN 2545 – 4439

Илчева, Мария (2018) Logstical service of clients as a system KNOWLEDGE International Journal, Scientific papers Volume 26.1, September 2018, Knowledge in Practice Conference, Institute of Knowledge Management, ISSN 2545 – 4439

Илчева, Мария (2018) Opportunities and problems to support social economy in the European Union Abstracts & Proceedings of ADVED 2018 - 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 15-17 October 2018- Istanbul, ISBN: 978-605-82433-4-7

Илчева, Мария (2018) Social economy in Bulgaria – problems and guidelines for their reduction Abstracts & Proceedings of ADVED 2018 - 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 15-17 October 2018- Istanbul, Turkey; ISBN: 978-605-82433-4-7

Илчева, Мария (2018) Аспекти на проектното финансиране за развитие на критичната инфраструктура в България Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, 2018 г., том 5, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ ISSN 2367 -7465

Илчева, Мария (2018) Ефективни модели за социално включване чрез взаимодействие на социална икономика и социална работа Сборник доклади, Годишник на НВУ „Васил Левски“ за 2018 г., Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, с- 243-267, ISSN 1312-6148

Илчева, Мария (2018) Ефективни стратегии и възможности за прилагане на междуобщинско сътрудничество в България Сборник доклади годишна научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2018, том 7,Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, ISSN 1314 -1937

Илчева, Мария (2018) Критерии за подбор и финансови корекции през призмата на съдебната практика Сборник KNOWLEDGE International Journal, Scientific papers Volume 28.5, December 2018, Institute of Knowledge Management, ISSN 2545 – 4439

Илчева, Мария (2018) Социалната икономика като фактор за подобряване на социалната сигурност в селските райони Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, 2018 г., том 4, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, (стр. 51-60), ISSN 2367 -7465

Илчева, Мария (2018) Социални и правни аспекти на плановете за евакуация и защита при бедствия Сборник доклади от научна конференция «Актуални проблеми на сигурността» на НВУ „Васил Левски” 2018, том 4, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», ISSN 2367 -7465

Илчева, Мария (2017) Aspects of interaction between marketing and logistics Knowledge International Journal, Scientific papers Volume 20.1 , December 2017, Knowledge in Practice Conference, Institute of Knowledge Management, ISSN 2545 – 4439, page 129 - 137

Илчева, Мария (2017) LOGISTICS SERVICES STRATEGIES Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE» ISBN 978-0-9942661-6-3

Илчева, Мария (2017) Perspectives and opportunities for development of social entrepreneurship as effective mechanism for job creation Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности”, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново

Илчева, Мария (2017) Prospects for Development of Higher Education in Bulgaria 4th CEE LUMEN International Scientific Conference ESH2017, 978-973-166-479-8

Илчева, Мария (2017) Принос и измерения на социалната икономика за постигане на целите на стратегия „Европа“ 2020“ Сборник доклади годишна научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2017, том 5, Издателски комплекс на НВУ 2017 г., ISSN 1314 -1937

Илчева, Мария (2016) Алтернативни политики за насърчаване на социалното включване в България и на Балканите Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите : тематичен сборник с научни изследвания в памет на проф. д-р Кирил Шопов (1966-2016 г.). Т. 4, Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите / [състав. Вихрен Бузов], В. Търново : Ивис, 2017, ISBN 978-619-205-051-1, с. 249-257, COBISS.BG-ID 1281334756

Илчева, Мария (2016) Социалното предприемачество – ефективен инструмент за насърчаване на младежката заетост Сборник доклади от Годишната научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2016, том 5, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ВТ, 2016, ISSN 1314-1937, с. 119-129

Йоргова, Милена (2018) Quality of Life of Elderly People with Disabilities Development of the Bulgarian and European economies. Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2018, с. 299-303. ISSN 2603-4093 (COBISS.BG-ID 1288419812)

Йоргова, Милена (2018) Social work in the context of social services for elderly people with disabilities: a critical view on professional practice Forum on studies of society: conference proceedings: second edition: Chieti-Pescara, 2018, Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, I.V.Șerban, R. Cr. Petcu, G. Cifaldi, Bucureşti: Pro Universitaria, 2018, рр. 156-170, ISBN 978-606-26-1012-8

Йоргова, Милена (2018) Социальные услуги для пожилых людей-инвалидов: взгляд потребителя Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики: материалы юбилейной X Международ. науч.-практ. конф. (27-28 ноября 2018 года, г.Белгород) / Под общ. ред. К.Ю. Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018, с.120-126, ISBN 978-5-6041985-3-7

Йоргова, Милена (2016) Social Services for Elderly People with Disabilities: Choices and Rights Forum on studies of society: conference proceedings: Craiova, 2016 Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, E.Sorescu, I.V.Șerban, Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, рр. 95-105. ISBN 978-606-26-0710-4

Йоргова, Милена (2016) Практикум по социална работа 2. прераб. и доп. изд., Велико Търново:Фабер, 2016, ISBN 978-619-00-0437-0 (COBISS.BG-ID 1277962980)

Йоргова, Милена (2015) Entrepreneurship in the Social Sector – Innovative Practice for Social Inclusion Социални изследвания 2014, Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2015 c.187- 197, ISBN 978-619-208-004-4 (COBISS.BG-ID 1274242276)

Йоргова, Милена (2015) Влияние на мениджърализма в социалната работа Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности [Електронен ресурс]: сборник научни доклади от научно-практическа конференция, Велико Търново, 05.11.-06.11.2015, Велико Търново: Ай анд Би, 2015, ISBN 978-954-9689-99-0 (COBISS.BG-ID 1279832292)

Йоргова, Милена (2015) Социалните услуги през погледа на възрастните хора с увреждания. Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, Велико Търново: Фабер, 2015, с.91-97, ISBN 978-619-00-0383-0 (COBISS.BG-ID 1276539876)

Йоргова, Милена (2014) Динамика на работните отношения в социалната работа: от клиент към потребител на услуга Перспективи за развитие на българската икономика [Електронен ресурс]: сборник научни доклади от научно-практическа конференция, Велико Търново на 30.11.-31.10.2014, Велико Търново: Ай анд Би, 2014, ISBN 978-954-9689-84-6 (COBISS.BG-ID 1279835620)

Йоргова, Милена (2012) Включване на потребителя в предоставянето на социални услуги Сб. Юбилейна международна научно-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", В. Търново, 18.05.-19.05.2012, Ред. Б. Байков, Н. Радев, Н. Вълчев и др., София: ГорексПрес, 2012, с. 599-603. ISBN 978-954-616-221-2 (в национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2012) Качество на здравната помощ в институционална среда: предпоставка за добро здраве и активен живот в старостта. – Известия на Техническия университет Габрово, 2012, 43, с. 109-112, ISSN 1310-6686 (print) (COBISS.BG-ID 1120962532 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2012) Социална работа: влияния и промени. Велико Търново: Ай анд Би, 2012, 122 с. ISBN 978-954-9689-70-9 (COBISS.BG-ID 1266774244)

Йоргова, Милена (2011) Качество на живот в институционална среда: поглед на потребителя International scientific conference proceedings UNITECH’11, Gabrovo, 18.11.-19.11.2011, с. 269-272. ISSN 1313-230X (print); 2603‐378X (online) (COBISS.BG-ID 1260951524 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2011) Отново за социалната работа и социалния работник Социални изследвания, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 68-116. ISBN 978-954-524-771-2 (COBISS.BG-ID 1237694692)

Йоргова, Милена (2011) Практикум по социална работа с възрастни хора Вeлико Търново: Фабер, 2011, ISBN - 978-954-400-459-0 (COBISS.BG-ID 1236493028)

Йоргова, Милена (2011) Социална работа с възрастни хора: параметри на добрата практика. – Панорама на труда, 2011, бр.1-2, с.59-69, ISSN:1312-305Х (print) (COBISS.BG-ID 1121756132 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2011) Социално включване на възрастните хора: оптимизиране на възможностите за активен и достоен живот. Социално включване, Велико Търново: Университетско издателство ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 2011, c.173 - 208, ISBN 978-954-524-812-2 (COBISS.BG-ID 1240264676)

Йоргова, Милена (2011) Социално включване: проект на ЕС за социално развитие. Социално включване, Велико Търново: Университетско издателство ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 2011, c.9 - 41, ISBN 978-954-524-812-2 (COBISS.BG-ID 1240264676)

Йоргова, Милена (2010) Социални услуги за стари хора: качество на живот чрез грижа. - Социално-икономически анализи, 2010, бр. 3, с. 253-269, ISSN 1313-6909 (print);2367‐9379 (online) (COBISS.BG-ID 1234139620 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2010) Социално изключване и социално включване: консенсус за социално развитие на ЕС. – Народностопански архив, 2010, 63 (4), с.70-81, ISSN 0323-9004 (print); 2367‐9301 (online) (COBISS.BG-ID 1234336740 и национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2009) Социално подпомагане Велико Търново: Фабер, 2009, 155 с. ISBN 978-954-400-072-1 (COBISS.BG-ID 1230375140)

Йоргова, Милена (2007) Модернизация на социалните услуги в България Сб. България в ЕС: първи стъпки: Юбилейна научно-практическа конференция, 25-27 май 2007 г. /Ред. съвет Байко Байков и др., София:ГорексПрес, 2007, с. 411-419. ISВN 987-954-616-185-7 (COBISS.BG-ID 1227591140 и в национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2007) Конструиране и проверка на описателен модел на професионален профил на социалния работник в България Сб.Социални изследвания: сборник с доклади от научно-практическа конференция, 09.09.-12.09.2007, Лозенец. Ред. Н.Радев, С.Будева, С.Стоянова, Велико Търново: Фабер, 2007, с. 64-80, ISВN 978-954-775-877-3 (COBISS.BG-ID 1228540644 и в национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2005) Кадрови потенциал на системата за социално подпомагане Социална работа с деца и семейства, София: ГорексПрес, 2005, с.116-127. ISBN 954-616-145-4 (COBISS.BG-ID 1043239652)

Йоргова, Милена (2005) Методика за определяне на потребностите от специалисти по социални дейности Научни изследвания в социалната работа: състояние и приложение, София: ГорексПрес, 2005, с. 233-245. ISBN 954-616-152-7 (COBISS.BG-ID 1044369380)

Йоргова, Милена (2004) Евроинтеграция и социални дейности в България. Сб. Национална идентичност и евроинтеграция: Международна научно-практическа конференция, 5-6 юни 2004 г. Ред. Б.Байков, М.Димитров, П.Пенчев, Г.Стефанов, Н.Върчев. София: ГорексПрес, 2004, с. 426-433. ISBN 954-616-139-Х (COBISS.BG-ID 1044649956)

Йоргова, Милена (2003) Законодателна реформа на социалното подпомагане. Сб. БЪЛГАРСКИЯТ преход: научно-практическа конференция, 31 май -1 юни 2003 г., София/Великотърновски унив.”Св. св. Кирил и Методий”, Икономически институт, БАН. –София: ГорексПрес, 2003. с. 351-359, ISBN: 954-616-115-2 (в национален референтен списък)

Йоргова, Милена (2003) Социалните дейности в условията на преход Теория и практика на социалната работа: проблеми и перспективи, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2003, с. 15-29. ISBN 954-07-1809-0 (COBISS.BG-ID 1040274148)

Йоргова, Милена (2002) Критерии за оценка на практическата подготовка по социални дейности Сб. България в началото на XXI век - икономическа, правна и социална трансформация: Юбилейна научно-практическа конференция В. Търново, 4 април 2002 г., В. Търново: Фабер, 2002, с. 255-260, ISBN: 954-775-122-0 (COBISS.BG-ID 1039885540)

Казакова, Галина (2018) Казакова Г. П. ПСИХОСОМАТИКА В КЛИНИЧЕСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИКИ» 65 ЛЕТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 20 ЛЕТ КАФЕДРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ НИУ «БЕЛГУ» Материалы юбилейной X международной научно-практической конференции 27-28 ноября 2018 года, г. Белгород (Россия)

Казакова, Галина (2015) Психосоциални профили и специфики в общуването с пациенти 'Социални изследвания", Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015

Казакова, Галина (2005) Самоубийството като екзистенциален и социален проблем Социална работа с деца и семейства, ГорексПрес, София, 2005

Казакова, Галина (2003) Теории за възникване на суицидно поведение Теория и практика на социалната работа- проблеми и перспективи, София, 2003, Университетско издателство " Св. Климент Охридски"

Казакова, Галина (2002) Интензитет и основни причини за самоубийствата Наука, околна среда и устойчиво развитие, Faber'2002, Съюз на учените в България

Казакова, Галина (2001) Сравнителен анализ на смъртността при самоубийства Научни доклади по медицинска география, София, 2001, Съюз на научните медицински дружества в България

Казакова, Галина (2000) Влияние на социалните фактори върху динамиката на самоубийствата Влияние на социалните фактори върху динамиката на самоубийствата. // сп. Социална медицина- СоцМед (София), 2000, 4, ( 11-15). ISSI 1310-1757

Казакова, Галина (2000) Социалнопсихологична характеристика и социална значимост на самоубийствата в период на преход на обществото VI Конгрес по медицинска география, София, 2000, Съюз на научните медицински дружества в България

Павлова, Янка (2021) Нагласи към хората с увреждания на работното място Списание "Социално-икономически анализи", Том 13, бр. 2, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 240-248. ISSN 1313-6909 (print); 2367‐9379 (online)

Павлова, Янка (2020) Ефекти, последици и нагласи в условията на пандемия от COVID-19 РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ. Том 4. Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2020, с. 120-131. ISSN 2603-4093

Павлова, Янка (2019) Прилагане на социално-психологически тренинг при обучение на студенти специалност "Социални дейности" РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ. Том 2. Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2019, с. 157-161. ISSN 2603-4093

Павлова, Янка (2018) Problems with the market implelentation of the final product of the occupational therapy of social services for the people with mental disabilities Development of the Bulgarian and European economies. Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2018, с. 328-330. ISSN 2603-4093 (COBISS.BG-ID 1288419812)

Павлова, Янка (2018) USE OF SMART TECHNOLOGIES AND THE INTERNET BY MENTALLY RETARDED INDIVIDUALS AT THE SOCIAL SERVISES Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики: материалы юбилейной X Международ. науч.-практ. конф. (27-28 ноября 2018 года, г.Белгород) / Под общ. ред. К.Ю. Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018, с.31-38, ISBN 978-5-6041985-3-7

Павлова, Янка (2018) Трудотерапия в социалните услуги резидентен тип за хора с умствена изостаналост Социално-икономически анализи, 2018, кн 2/2018 (14), с. 173-179, ISSN 1313-6909 (print);2367‐9379 (online) (COBISS.BG-ID 1234139620 и национален референтен списък)

Павлова, Янка (2016) Овластяване на потребители на център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост Докторантско-студунтска научно-практическа конференция на тема: Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности", Велико Търново, 21.04.2016г., с. 39-46 ISBN:978-619-7281-07-1

Пулова-Ганева, Юлия (2021) The children from vulnerable ethnic groups in Bulgaria: between the traditions of the community and the conservatism of the institutions, Social Work International Conference (SWIC) 2021, 5th Edition, "Social Work Diversity: A Dialogue Among Professions. Enriching Solidarity in Unruly Times". The Social Work Review (Revista de Asistență Socială). Bucharest, Romania

Пулова-Ганева, Юлия (2021) Ранната ромска раждаемост - състояние и политики за превенция. - Научно-практическаконференция на тема: "Развитие на българската и европейскатаикономика – предизвикателства и възможности”, ВеликоТърново, 27-28.05.2021 г.

Пулова-Ганева, Юлия (2021) Тhe integrated approach in the care of people with disabilities from the social professionals’perspective. Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, Third edition. Enna, Italy, 21.11.2020, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science) Bucharest, Romania

Пулова-Ганева, Юлия (2020) Предизвикателства пред интегрирания подход в грижата за хора с хронични заболявания и увреждания. - Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности: сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 15.–16.10.2020 г., том 4, с. 107-115, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, ISSN 2603-4093

Пулова-Ганева, Юлия (2018) Health in the context of better quality of life of people with disabilities, Forum on studies of society: conference proceedings: second edition: Chieti-Pescara, 2018, Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, I.V.Șerban, R. Cr. Petcu, G. Cifaldi, Bucureşti: Pro Universitaria, 2018, рр. 139-149, ISBN 978-606-26-1012-8 Bucureşti: Pro Universitaria

Пулова-Ганева, Юлия (2018) Проблемы социальной работы с лицами, требующими международной защиты в Республике Болгарии. Материалы юбилейной X международной научно-практической конференции "Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики,Белгород (Россия), 27-28 ноября 2018 года. Рецензенты: В.П. Римский, Н.С. Данакин. Белгород: Эпицентр, 2018, с. 242-252. ISBN 978-5-6041985-3-7 Белгород, Русия

Пулова-Ганева, Юлия (2017) Практикум по анатомия и физиология. - Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2. прераб. и доп. изд., 200 с., ISBN 978-619-208-091-4 (COBISS.BG-ID 1278814692) Университетско издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Social and demographic characteristics of persons with disabilities in the Republic of Bulgaria. Forum on studies of society: conference proceedings: Craiova, 2016 Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, E.Sorescu, I.V.Șerban, Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, p. 216-233, ISBN 978-606-26-0710-4 [Инд./Реф. в: Conference Proceedings / Thomson Reuters] Bucureşti, Pro Universitaria

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Биомедицинското инженерство в помощ на хората с трайни хронични заболявания и увреждания. - В: Социални изследвания 2016 [Електронен ресурс], Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, c. 21-28, ISBN 978-619-208-071-6 (COBISS.BG-ID 1277726692) Online < http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2858&zid=11> Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2016) Практикум по социална работа. / Милена Йоргова, Силвана Милева - Изд. "Фабер", В.Търново, 2. прераб. и доп. изд., 236 с. ISBN 978-619-00-0437-0 (COBISS.BG-ID 1277962980) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2015) Entrepreneurship in the Social Sector – Innovative Practice for Social Inclusion. - В: Социални изследвания 2014 [Електронен ресурс], Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, c. 187-197, ISBN 978-619-208-004-4 (COBISS.BG-ID 1274242276) Online < http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2858&zid=11> Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2015) Спортът като фактор за социално включване на хората с увреждания. - В: Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания. В. Търново: Фабер, 2015, с. 98-106, ISBN 978-619-00-0383-0 (COBISS.BG-ID 1276539876) Издателство „Фабер“, В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2014) Здравната грижа при лица с увреждания – състояние и перспективи за развитие. Сб. от Научно-практическа конференция "Перспективи за развитие на българската икономика", Велико Търново, 30-31 октомври 2014 г. [Електронен ресурс] Ред. М. Павлова, Р. Илева и др., Велико Търново: Ай анд Би, 2014, ISBN 978-954-9689-84-6 (COBISS.BG-ID 1279835620) Online Издателство "Ай анд Би", Велико Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Качество на здравната грижа за възрастни хора: предизвикателства и реалности. В.Търново: Ай анд Би, 2012,106 с., ISBN 978-954-9689-71-6 (COBISS.BG-ID 1266764260) Издателство "Ай анд Би", В.Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Качеството на здравната помощ в институционална среда: предпоставка за добро здраве и активен живот в старостта. – Известия на Технически университет Габрово, 2012, 43, с. 109-112, Print ISSN 1310-6686 (COBISS.BG-ID 1120962532 и национален референтен списък) Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Практикум по анатомия и физиология. - Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 184 с., ISBN 978-954-848-1 Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Пулова-Ганева, Юлия (2012) Удовлетвореността на пациента като критерий за качеството на медицинската помощ. Сб. от Юбилейна международна научно-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", В. Търново, 18-19 май 2012 г. Ред. Б. Байков, Н. Радев, Н. Вълчев и др. София: ГорексПрес, 2012, с. 619-627. ISBN 978-954-616-221-2 (в национален референтен списък) Издателство "ГорексПрес", София

Пулова-Ганева, Юлия (2011) Качество на здравната грижа за възрастни хора. International scientific conference proceedings UNITECH’11, Gabrovo, 18-19.11.2011, Rrogram committee D. Markova, Ch. Rumenin, L. Otto et. al. Gabrovo: University publishing house "V. Aprilov", 2011, Vol. III, с. 264-268. ISSN 1313-230X (print); 2603‐378X (online) (COBISS.BG-ID 1260951524 и национален референтен списък) University publishing house "V. Aprilov",Gabrovo

Пулова-Ганева, Юлия (2011) Практикум по социална работа. / Милена Йоргова, Силвана Милева - Изд. "Фабер", В.Търново, 232 с. ISBN 978-954-400-459-0 (COBISS.BG-ID 1236493028) Издателство "Фабер", В.Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2011) Социално включване на уязвими етнически малцинства. - В: Социално включване. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 129-172. ISBN 978-954-524-812-2 (COBISS.BG-ID 1240264676) Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2011) Социално включване, толерантност и междукултурен диалог. - Дни на науката' 2011, 2011, 2, с. 36-40. Print ISSN 1314-2283 (COBISS.BG-ID 1232486884 и национален референтен списък ) Издателство "Фабер", В.Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2010) Антидискриминационни политики и практики. Учебно пособие за дистанционно обучение, ВТУ, 2010, 147 с.

Пулова-Ганева, Юлия (2010) Антропометричен статус и биологично развитие при български и ромски ученици. Сб. от Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред.Пл. Легкоступ, Ж. Карапенчев и др. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 574-580. ISBN 978-954-400-422-4 (COBISS.BG-ID 1236540644) Издателство "Фабер", В.Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2008) Ръководство за провеждане на практическото обучение по социална работа. В. Търново: Фабер, 2008, 136 с. ISBN 978-954-775-885-8 (COBISS.BG-ID 1228540388) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2008) Социална работа с рискови групи: социални аспекти и социална работа с рискови групи. Габрово: Унив. изд. "В. Априлов", 2008, 188 с. ISBN 978-954-683-398-3 (COBISS.BG-ID 1245518052) Унив. изд. "В. Априлов", Габрово

Пулова-Ганева, Юлия (2007) Дискриминация и неравенство във висшето образование. Сб. от Научно-практическа конференция "Социални изследвания", Лозенец, 9-12 септември 2007 г. Ред. Н. Радев, С. Будева, С. Стоянова. Велико Търново: Фабер, 2007, с. 160-168. ISВN 978-954-775-877-3 (COBISS.BG-ID 1228540644) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2007) Сравнителен анализ на физическото развитие и дееспособност на ученици от български и ромски произход. Сб. от Национална конференция "Децата, семейството, училището и обществото в началото на XXI век: Реалности, перспективи, решения", Пловдив, 30-31 март 2007 г. Ред. Сл. Савов и др. София: Камея Дизайн ООД, 2007, с. 74-81. ISBN 978-954-629-008-3 (COBISS.BG-ID 1229507300) Издателство "Камея Дизайн ООД", София

Пулова-Ганева, Юлия (2006) Етно-социална характеристика на физическото развитие и дееспособност на ученици от български и ромски произход, 2006 (COBISS.BG-ID 1242178276)

Пулова-Ганева, Юлия (2005) Медико-социални проблеми на ромските деца. - В: Социална работа с деца и семейства. София: ГорексПрес, 2005, с.110-115. ISBN 954-616-145-4 (COBISS.BG-ID 1043239652) Издателство "ГорексПрес", София

Пулова-Ганева, Юлия (2005) Социални детерминанти, физическо развитие и дееспособност - връзки и зависимости. - В: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. София: ГорексПрес, 2005, с. 91-103. ISBN 954-616-152-7 (COBISS.BG-ID 1044369380) Издателство "ГорексПрес", София

Пулова-Ганева, Юлия (2005) Сравнителен анализ на физическoто развитие при български и ромски ученици от Великотърновска област. Сб. от Юбилейна научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", Съюз на учените в България, Велико Търново, 2004 г. Ред. Г. Димитров, Б. Ангелов, Г. Тодоров и др. В. Търново: Фабер, том 1, с. 361-369. ISBN 954-775-514-5 (COBISS.BG-ID 1045835236) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2002) Физическа дееспособност при подрастващи от гр. В. Търново. – В: Наука, околна среда и устойчиво развитие. В. Търново: Фабер, 2002, с. 380-385. ISBN 954-775-154-9 (COBISS.BG-ID 1039866596) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2001) Обективна и анкетна оценка на двигателната активност и физическото развитие при група подрастващи. – В: Дни на науката'2001. В. Търново: Фабер, 2001, с. 71-75. ISBN 954-775-031-3 (COBISS.BG-ID 1037197796) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (2001) Сравнителен анализ на физическия работен капацитет и степента на биологично развитие на подрастващи от гр. В. Търново. - Спорт и наука, 2001, 6, с. 79-82. Print ISSN 1310‐3393 (COBISS.BG-ID 1121090276 и национален референтен списък)

Пулова-Ганева, Юлия (2000) За физическия работен капацитет на подрастващи (по данни на проучване в гр. Велико Търново). - Хигиена и здравеопазване, 2000, XLIII (5-6), с. 37-39. Print ISSN 0018-8247 (COBISS.BG-ID 1158782180) Научно дружество по хигиена, София

Пулова-Ганева, Юлия (2000) Сравнителен анализ на физическия работен капацитет и степента на биологично развитие на подрастващи от Велико Търново. – В: Дни на науката'2000. В. Търново: Фабер, 2000, с. 98-101. ISBN 954-9541-79-9 (COBISS.BG-ID 1036449508) Издателство "Фабер", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1999) Ергометричният пулс в оценката на физическия работен капацитет. I международен научен конгрес "Спорт, стрес, адаптация", София, 23-24 октомври 1999 г. Ред. Цв. Желязков, Н. Волков, Вл. Платонов и др. София: ИПБ НСА, 1999, с. 105. ISSN 1310-3393 (COBISS.BG-ID 1121090276 и национален референтен списък) ИПБ НСА, София

Пулова-Ганева, Юлия (1999) Структура и функции на човешкия организъм: Учебник за ВУЗ: Ч. 1. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1999, 296 с. ISBN 954-524-213-2 (COBISS.BG-ID 1034428900) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1999) Структура и функции на човешкия организъм: Учебник за ВУЗ: Ч. 2. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1999, 231 с. ISBN 954-524-213-2 (COBISS.BG-ID 1034883556) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1999) Тестове по биология: За VIII кл. София: Гея-Либрис, 1999, 160 с. ISBN 954-8232-84-7 (COBISS.BG-ID 1035658980) Издателство "Гея-Либрис", София

Пулова-Ганева, Юлия (1998) Избор на методи за оценка на физическия работен капацитет при юноши в донаборна възраст. - Научни трудове ВВОУ "Васил Левски", 1998, 63, с. 230-233. Print ISSN 0861-9115 (COBISS.BG-ID 1146842852) ВВОУ "Васил Левски", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1998) Тестове по биология: За VIII кл. София: Гея-Либрис (София: Образование и наука), 1998, 160 с. ISBN 954-8232-84-7 (COBISS.BG-ID 1032979428) Издателство "Гея-Либрис", София

Пулова-Ганева, Юлия (1997) Тестове по биология: За VIII кл. София: Гея-Либрис (София: Образование и наука), 1998, 160 с. ISBN 954-8232-84-7 (COBISS.BG-ID 1030740452) Издателство "Гея-Либрис", София

Пулова-Ганева, Юлия (1996) Някои проблеми при съставяне на тестове по биология за учениците от горния курс на специализираните гимназиални биологични класове. - Научни трудове ВВОУ "Васил Левски", 1996, 45 (3), с. 13-18. Print ISSN 0861-9115 (COBISS.BG-ID 1146122980) ВВОУ "Васил Левски", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1996) Формиране на екологична култура у учениците при обучението по биология. - Научни трудове ВВОУ "Васил Левски", 1996, 45 (3), с. 9-12. Print ISSN 0861-9115 (COBISS.BG-ID 1146135012) ВВОУ "Васил Левски", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1995) Кисел трън (Berberis vulgaris L.). Сравнително фитохимични изследване. Велико Търново: Пик, 1995, 53 с. ISBN 954 8258-41-2 (COBISS.BG-ID 1028293604) Издателство "Пик", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1995) Ролята на интеграцията училище - научен институт за повишаване на ефективността на обучението. - Научни трудове ВВОУ "Васил Левски", 1995, 34 (1), с. 308-315. Print ISSN 0861-9115 (COBISS.BG-ID 1145734116) ВВОУ "Васил Левски", В. Търново

Пулова-Ганева, Юлия (1994) Анатомия, физиология и хигиена на човека: Познавателни задачи и въпроси (Учебно помагало за учители и ученици). В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1994, 220 с. ISBN 954-524-100-4 (COBISS.BG-ID 1028195556) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Стоянова, Стела (2021) УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПИ второ преработено и допълнено издание Велико Търново, издателство "Ай анд Би" ISBN 978 619 7281 80-4

Стоянова, Стела (2020) Small group mechanics, ISBN 978 619 7281 590, I and B, 2020, COBISS.BG-ID - 1293531876 Ай анд Би, ВТ, 2020 COBISS.BG-ID - 1293531876

Стоянова, Стела (2019) "Социалният риск диабет", 2019, ВТ, A and B, ISBN 978 619 721 58 3 COBISS.BG-ID - 1292733924 Велико Търново, "Ай анд Би", 2019 ISBN - 978-619-7281-58-3 COBISS.BG-ID - 1292733924

Стоянова, Стела (2019) Stoyanova, St.,Развитие экологического подхода в образовании по направлению социальная работа, «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИКИ» , Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики: материалы юбилейной X Международ. науч.-практ. конф. (27-28 ноября 2018 года, г.Белгород) / Под общ. ред. К.Ю. Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 348 с., ISBN 978-5-6041985-3-7, стр.12-19 Индексиране в международни бази данни: РИНЦ Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр» РИНЦ Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр»

Стоянова, Стела (2018) "Protection of human rights in places of deprivation of liberty - development", Development of the Bulgarian and European economies - challenges and opportunists, volume 1. , p. 304, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018 списание "Социално-икономически анализи", Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, ISSN 2603-4093 COBISS.BG-ID - 1124917732

Стоянова, Стела (2018) Stoyanova, St. , Supervision as an opportunity to create a sustainable attitude towards the assisting process, International Conference on Social Sciences and Humanities ISBN 978-606-11-5363-3 Conference volume 2018 Chieti Pescara, 23.11.2018, Forum on Studies of Society FSS, http://fssconference.ro/book-of-proceedings-2018/

Стоянова, Стела (2016) "Структурни упражнения по устойчиво развитие", издателство "Ай анд Би", 2016, ВТ, ISBN 978 619 7261 04 0, трето допълнено и преработено издание COBISS.BG-ID - 1279894756 Велико Търново, изд. "Ай анд Би" COBISS.BG-ID - 1279894756 ISBN - 978-619-7281-04-0

Стоянова, Стела (2016) Stoyanova, St., Evolution of social and health market in Bulgaria., Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, 31.03.2016, Craiova, Romania, p.35-47, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, ISBN 978-606-26-0710-4 Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science)

Стоянова, Стела (2015) Аутизъм - за границата между уврежане и гениалност в сборник "Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания", с.49, ISBN 978-619-00-0383-0 COBISS.BG-ID 1276539876-2015 ФАБЕР, 2015, Велико Търново ISBN 978-619-00-0383-0 COBISS.BG-ID 1276539876

Стоянова, Стела (2015) Социални изследвания 2014, с. 91 - 110, /Комуникацията като ефективен метод за подобряване на груповите отношения/, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2015, ISBN 978-619-208-004-4 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2015, ISBN 978-619-208-004-4 COBISS.BG-ID 1274242276

Стоянова, Стела (2013) ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪТРЕШНОГРУПОВАТА ДИНАМИКА НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ https://nauka.bg/wp-content/uploads/Izsledvane-na-vutreshnogrupovata-dinamika-na-romskata-obshnost-2013.pdf COBISS.BG-ID 1266850532 СПИСАНИЕ "БЪЛГАРСКА НАУКА", Сф. ISSN 2367-6590 COBISS.BG-ID 1266850532

Стоянова, Стела (2013) "Групи - динамика и рискове", изд."Ай анд Би", 201 страници,2013, ISBN 978-954-9689-76-1 COBISS.BG-ID - 1266773732 изд. "Ай анд Би" - Велико Търново, 2013 ISBN 978-954-9689-76-1 COBISS.BG-ID - 1266773732

Стоянова, Стела (2013) "Групова динамика", 2014, изд. "Ай анд Би", ISBN 978-954-9689-77-8 COBISS.BG-ID - 1274589668 Велико Търново, издателство "Ай анд Би", 2013 ISBN 978 954 9689 77 8 COBISS.BG-ID - 1274589668

Стоянова, Стела (2013) Stoyanova, St., Ethical dilemmas associated in risk group with diabetes, ASKLEPIOS,V-ІІ,XXVІ №1/2013, p.64 Асклепий : международно списание по история и философия на медицината : издание на Балканската асоциация по история и философия на медицината (БАИФМ) =Asklepios : international annual of history and philosophy of the medicine : edition of the Balkan Association on history and philosophy of medecine (BAHPM) ISSN 1300-0637 ASKLEPIOS,V-ІІ,XXVІ №1/2013, p.64 ISSN 1300-0637 COBISS.BG-ID 1119799268

Стоянова, Стела (2013) Стоянова, Ст., "Комуникацията в група като ефективен инструмент за управление на човешките ресурси", сп.”Социология и икономика”, година ІІІ, брой1, 2013, стр. 70 ISSN 1314-3603 Списание "Социология и икономика", Пловдив. ISSN ISSN 1314-3603 COBISS.BG-ID 1235136484

Стоянова, Стела (2013) Стоянова, Ст., "Управление на групи" ISBN 978-954-524-897-9 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" ISBN 978-954-524-897-9 COBISS.BG-ID 1260294884

Стоянова, Стела (2012) "Рискови групи - възможности за минимизиране на риска в ромска общност", с. 206-213, Обществена трансформация на България, Европа и света. Международна конференция на УНСС, 2012, София ISBN - 978-954-644-546-9 COBISS.BG-ID - 1268365796 Издателски комплекс УНСС Национална конференция посветена на началото на преподаване на социология в УНСС, 16-17 ноември 2012 УНСС, СФ ISBN - 978-954-644-546-9 COBISS.BG-ID - 1268365796

Стоянова, Стела (2012) Стоянова, Ст., Управление на човешките ресурси в маргиналната общност – роми, сп.”Човешките ресурси”, c.16-17, Сф,бр.7/217/2012г. сп.”Човешките ресурси”, Сф,бр.7/217/2012г ISSN 1312 319X COBISS.BG-ID - 1121079268

Стоянова, Стела (2011) "Формални и неформални групи - различия в управлението им", във "Взаимодействието на теория-практика. Ключови решения" том 4, БСУ, с.198 ISBN 978-954-9370-81-2 Екс-Прес, Габрово ISBN 978-954-9370-81-2 COBISS.BG-ID - 1245772260

Стоянова, Стела (2011) Stoyanova, St., Improving the quality of student learning groups in the “St.st. Ciryl & Methodius” through the use of communication skills, ”Съвременни измерения на качеството във висшето образование”, издателство „”А&B”, 2011, стр.124 изд. "Ай анд Би", ВТ ISBN 978-954-9689-64-8 COBISS.BG-ID - 1239706340

Стоянова, Стела (2011) Антидискриминационни практики, насочени към рискови групи в България, сб. "Социални изследвания", Университетско издателство, ВТУ, 2011, ISBN - 978-954-524-771-2 COBISS.BG-ID - 1237694692 Издателство и производство - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011 Език - български ISBN - 978-954-524-771-2 COBISS.BG-ID - 1237694692

Стоянова, Стела (2011) Повишаване качеството във висшето образование на студентски групи във ВТУ"Св.св.Кирил и Методий" чрез ползването на комуникативни умения – ч. 1","Съвременни измерения на качеството във висшето образование", "Ай анд Би", 2011, ISBN 978 954 9689 64 8, COBIS ID "Ай анд Би", 2011, ВТ, ISBN 978-954-9689-64-8 COBISS.BG-ID - 1239706340

Стоянова, Стела (2011) Стоянова, Ст. и колектив, Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, трето разширено издание, изд.”Фабер”, В.Търново, 2011, 135 стр. Издателство "Фабер", В. Търново ISBN 978-954-400-452-1 COBISS.BG-ID 1236186340

Стоянова, Стела (2011) Стоянова, Ст., Структурни упражнения по устойчиво развитие второ преработено и допълнено издание ISBN 978-954-524-769-9 COBISS.BG-ID - 1235421668 Университетски издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2011 ISBN - 978-954-524-769-9 COBISS.BG-ID - 1235421668

Стоянова, Стела (2010) Проучване на целевите групи /проучено е отношението на студенти към рисковата група - лица с увреждания,Международна конференция БСУ, "Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условия на криза", с. 223 БСУ издателство ISBN - 978-954-9370-70-6; 978-954-9370-71-3; 978-954-9370-72-0 COBISS.BG-ID - 1245758692

Стоянова, Стела (2008) "Медиация и консултиране в помощ на обучението по социално предприемачество", с. 124-128, "Увод в социалното предприемачество", ISBN 976 954 416 195 4 "Общество и знание", София, ISBN 976 954 416 195 4

Стоянова, Стела (2008) "Социална отговорност и корпоративна идентичност на организацията", с. 28-36 "Увод в социалното предприемачество", ISBN 976 954 416 195 4 издател "Общество и знание", СФ, 2008, ISBN 976 954 416 195 6

Стоянова, Стела (2008) “Социално-икономически и организационни проблеми на диабетната грижа в България за периода 1998-2008г, имащи отношение към качеството на живот с диабет”, с. 239, научнопрактическа конференция на БАН/Стопански факултет, ВТУ:”България в ЕС – първи резултати”, 2008, ISBN 954 616 136- X Горекспрес, София ISBN 954 616 136- X

Стоянова, Стела (2008) Социално-икономически проблеми на диабетноболните в България : дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”. – София : Специализиран научен съвет по Отраслова и фирмена икономика при ВАК. Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий,2008. – 200 с. университетско издателство, Велико Търново Здравно осигуряване - България - социално-икономически проблеми - дисертации COBISS.BG-ID - 1247824868 Социални грижи - България - дисертации Диабет - социални проблеми - дисертации България - социално осигуряване COBISS.BG-ID - 1247824868

Стоянова, Стела (2007) "Структурни упражнения по устойчиво развитие", 978-954-9689-45-7 COBISS.BG-ID 1227453924 издателство, "Бойка", ВТ, 978-954-9689-45-7 COBISS.BG-ID 1227453924

Стоянова, Стела (2007) “Защита на диабетноболните и техните потребителски права”, международна научнопрактическа конференция “България в Европа”, БАН/Стопански ф-т, ВТУ,420-423 с. Горекспрес, 2007 ISBN 954 616-170-6 COBISS.BG-ID - 1227591140 "Горекспрес", София 2007 ISBN 954 616-170-6 COBISS.BG-ID - 1227591140

Стоянова, Стела (2007) “Сравнителна характеристика на някои международни програми, целящи подобряване качеството на живот на диабетноболните”, 134 -138с., Сборник от научно-практическа конференция, 9-12.09.2007г: Лозенец, “Социални изследвания”, изд. Фабер, В. Търново, 2007, международна научнопрактическа конференция “България в Европа”, БАН/Стопански ф-т, COBISS.BG-ID 12285406440-2007 "Фабер", ВТ ISBN 978 954 775 877 3 COBISS.BG-ID 1228540644

Стоянова, Стела (2007) МЕТОДИ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА С ГРУПА ISBN - 978-954-9689-40-2 COBISS.BG-ID - 1227445732 ИЗДАТЕЛСТВО "БОЙКА"; 2009 ISBN - 978-954-9689-40-2 COBISS.BG-ID - 1227445732

Стоянова, Стела (2007) Стойността на диабета в социално–икономически измерители, "България в ЕС : първи стъпки ": Юбилейна научно-практическа конференция 25-27 май 2007 г. . - С. : ГорексПрес, 2007, 420–432 с. ISBN 978-954-616-185-7 ГорексПрес, 2007 . - 501 с. ; 23 см Изд. на Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий. Стоп. фак., БАН. Икон. институт, НТС. Терит. орг. - В. Търново, Съюз на икономистите ISBN 978-954-616-185-7

Стоянова, Стела (2006) Стоянова, Ст., "Проучване лечението на диабетоболни в регион Пазарджик", Национален Конгрес по Медицинска География, София, Сборник с доклади от Съюз на медицинските дружества и Българското дружество по медицинска география, с.324, ISSN - 1314-5096 COBISS.BG-ID - 1239209956 НЦМЕХ, Формуниверс плюс,София, 2006, ISSN - 1314-5096 COBISS.BG-ID - 1239209956

Стоянова, Стела (2005) Примерен начин за стопанисване на здравноосигурителната система в република Словакия и социалния ефект върху семействата, грижещи се за диабетноболни, с-к “Социална работа с деца и семейства”, изд.”Горекс прес”, София, 2005, 52–63 с, ISBN 954-616-145-4, COBISS.BG-ID 1043239652 София : ГорексПрес, 2005 Език - български ISBN - 954-616-145-4 COBISS.BG-ID 1043239652

Стоянова, Стела (2005) Социална работа в група от диабетноболни,сб. „Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение”, Изд. „ГорексПрес”, София, 2005, 195–198с.ISBN 954-616-152-7, COBISS.BG-ID 1044369380 Горекспрес, С., ISBN 954-616-152-7, COBISS.BG-ID 1044369380

Стоянова, Стела (2005) Социалната политика в рамките на ЕО, Сборник с доклади от Национална научна конференция «Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз (проблеми и перспективи)», В. Търново, 17-18 юни 2005. Ред. съвет доц. д-р М. Димитров и др.: Университетско издателство «Св.св. Кирил и Методий», В. Търново, с. 213–215 с. ISBN-10: 954-524-501-8, ISBN-13: 978-954-524-501-5 213 (COBISS.BG-ID 1046026980) Университетско издателство "Св.Св. Кирил и Методий", ВТ, 2006, ISBN 10 954 501 8 ISBN­13: 978­954­524­501­5 (COBISS.BG-ID 1046026980)

Стоянова, Стела (2003) Стоянова, Ст., /2003/, Ръководство за провеждане на практическото обучение по социална работа, В. Търново : [Астарта], 2003, 121 с., ISBN 954-8324-04-0; COBISS.BG-ID: 1040607716 В. Търново : [Астарта], 2003 В. Търново : [Астарта], 2003 ISBN 954-8324-04-0; COBISS.BG-ID: 1040607716

Стоянова, Стела (2000) "Социални проблеми, възникващи между диабетноболните, техните близки и обществото", списание"Социална медицина", 3 бр. / 2000 г., 16 с. списание "Социална медицина", 3/2000, Сф. ISSN 1310 1757, тримесечник / Сдружение Научно дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт /Национален референтен списък/ COBISS.BG-ID 1121102052

Стоянова, Стела (2000) Социално подпомагане на диабетноболните в България, „Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията”, АИ „Ценов”,, Свищов, 2000 COBISS.BG-ID 1037209316 Свищов, 2000, ISBN 954 23 0031 X COBISS.BG-ID 1037209316

Стоянова, Стела (1998) Стоянова, Ст, Мястото на съветването в тренираните умения за помагащи професии, сп. „Проблеми на труда”, бр.7/1998, МТСП, с.62, Сф, 1998, ISSN 0494-0296 COBISS.BG-ID 1119667684 издание на МТСП, "Проблеми на труда" ISSN 0494-0296 COBISS.BG-ID 1119667684

Стоянова, Стела (1997) Социалната политика в рамките на Европейския съюз Проблеми на труда : теоретично списание на Министерството но труда и социалните грижи ISSN: 0204-675X.- HHHVIII, 9 (1997), с. 67-75 COBISS.BG-ID - 1122683620 Бюлетин на труда, СФ, МТСП ISSN: 0204-675X COBISS.BG-ID - 1122683620

Стоянова, Стела (1997) "Обособяване на съветването като съвременен метод за социална рабобта", в "Проблеми на социалната работа в България", № S_JEP-09567-95 БСУ, Бургас № S_JEP-09567-95

Стоянова, Стела (1997) Stoyanova, St.,Care for lonely old people not covered by social services in the region V. Turnovo - report, p.62, Bulgarian Health Information digest, Dreyfus Health Foundation, vol.3, http//tht.org, 1997, p.62 Плевен,, издателство "Отворено общество"

Стоянова, Стела (1997) Стоянова, Ст., Обособяване на съветването като съвременен метод за социална работа, «Проблеми на социалната политика и социалната работа в България», БСУ, проект S_JEP-09567-95, 1997, стр. 105 БСУ

Стоянова, Стела (1995) Stoyanova, St.,European standards and Bulgarian Pentiaries, Report about the state of pretrial detention pleaсеs during period of 09 Jan-10 Feb, 95,ISSN 1310-3911, p.6, сп.„Обектив” месечен бюлетин на Български Хелзинкски Комитет, бр.Фев-апр, 1995 COBISS.BG-ID - 1120034532 Схисание "Обектив", фувруари, Месечен бюлетин на Български Хелзински Комитет, СФ . ISSN - 1310-3911 COBISS.BG-ID - 1120034532

Тодорова, Теодора (2021) Бизнес със социална кауза Измерване на социалното въздействие, Издателство Ай анд Би, В.Търново, 2021 г., ISBN 978-619-7281-76-7

Тодорова, Теодора (2020) Solutions to social problems through social entrepreneurship - social impact of social enterprises, Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, Third edition. Enna, Italy, 21.11.2020, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science)

Тодорова, Теодора (2019) Предизвикателства пред прилагането на закона за предприятията от социалната и солидарна икономика – В: Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция 27-28 юни електронно изд. В Търново, 2019г. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7481, с.1510-1519, 1314-1937 (print) 2367-7481 (online) Национален референтен списък

Тодорова, Теодора (2019) Социална икономика в България – тенденции на развитие - В: „Правото и бизнесът в съвременното общество Актуални правни предизвикателства в икономиката“ - Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция 9 ноември 2018 г., Издателство „Наука и икономика“ Икономически университет – Варна, Ред. съвет Маргарита Бъчварова и др., ISSN 2603-5073, с.13-27

Тодорова, Теодора (2018) Social entrepreneurship and social work - common grounds for sustainable communities Forum on studies of society: conference proceedings: second edition: Chieti-Pescara, 2018, Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, I.V.Șerban, R. Cr. Petcu, G. Cifaldi, Bucureşti: Pro Universitaria, 2018, рр.79-88, ISBN 978-606-26-1012-8 (Indexed in Clarivate Analytics (former Thomson Reuters Conference Proceedings).[Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

Тодорова, Теодора (2017) Best practices of the pay in the social worker profession in Europe, p.51-81 - in: Regarding the Remuneration of the Social Worker Profession, p.51-81, LAP LAMBERT Academic Publishing, p.108, ISBN-13: 978-620-2-02420-4; ISBN-10:6202024208; ISBN - 978-620-2-02420-4 (COBISS.BG-ID – 1284462820) LAP LAMBERT Academic Publishing

Тодорова, Теодора (2017) Корпоративната социална отговорност - добри национални и международни практики. - Труд и право, 2017 г., кн. 02, стр. 33-39; ISSN/ISBN 1312-9471(print), ISSN - 1312-9503, COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2016) Social entrepreneurship – a social policy challenge. - Forum on studies of society: conference proceedings: Craiova, 2016 Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, E.Sorescu, I.V.Șerban, Bucureşti: Pro Universitaria, 2016. pp. 154-161;ISBN 978-606-26-0710-4, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE/JCR]

Тодорова, Теодора (2016) Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в България през следващата 2017 г. - Информационен бюлетин по труда, 2016 г., кн. 12, стр. 21-27; ISSN 1312-9503, ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2016) Политиката по социална икономика и социално предприемачество в България през 2016-2017 г. - Информационен бюлетин по труда, 2016 г., кн. 03, стр. 17-19; ISSN 1312-9503, ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2015) Budeva, S., Todorova, T., (2015) Research results of Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA – Craiova, 2015 https://newroc.files.wordpress.com/2015/09/ghid-complet.pdf

Тодорова, Теодора (2015) Политиката в подкрепа на социалната икономика през 2014 г. - Информационен бюлетин по труда, 2015 г., кн. 02, стр. 29-37; ISSN 1312-9503, ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2015) Социалните предприятия в системата за превенция и противодействие на детската престъпност. - Информационен бюлетин по труда, 2015 г., кн. 05, стр. 18-28,ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2015) Социално включване на лицата с увреждания в България: възможности и предизвикателства. – Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, Велико Търново: Фабер, 2015, с.48-73, ISBN 978-619-00-0383-0 (COBISS.BG-ID 1276539876)

Тодорова, Теодора (2015) Социално предприемачество: общи насоки и национални приоритети. – В: Социални изследвания 2014, Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2015 c.110- 138, ISBN 978-619-208-004-4 (COBISS.BG-ID 1274242276)

Тодорова, Теодора (2014) A map of social enterprises and their eco-systems in Europe, Country Report: Bulgaria, European Union, 2014, p.19, http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=socentcntryrepts&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=&type=0&orderBy=docOrder http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=socentcntryrepts&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=&type=0&orderBy=docOrder

Тодорова, Теодора (2014) Линията на бедност в България за 2015 г. - Информационен бюлетин по труда, 2014 г., кн. 11, стр. 22, ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2014) Планът за действие по социална икономика 2014 - 2015 г. - едно ново разбиране за социалното предприемачество. - Информационен бюлетин по труда, 2014 г., кн. 02, стр. 25, ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2014) Социалните предприятия в България – иновативен модел за заетост и социално включване. - Информационен бюлетин по труда, 2014, бр.8, с. 23-31.; изд. ИК “Труд и право”, ISSN/ISBN 1312-9471 (print), ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2014) Социалното предприемачество - средство за местно развитие, намаляване на младежката безработица и удовлетворяване на социалните потребности. - Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 07, стр. 17-26; ISSN 1213 - 9503; ISSN/ISBN 1312-9471 (print), COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2013) Линията на бедност за България за 2014 г. - Информационен бюлетин по труда, 2013 г., кн. 11, стр. 29; ISSN 1312-9503,ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2013) Социална икономика и социално предприемачество в България. - Информационен бюлетин по труда,2013, бр.7, с. 1-20; изд. ИК “Труд и право”, ISSN 1312-9503, ISSN - 1312-9503, COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2013) Социалната икономика – полагане основите за иновативни решения на съвременните предизвикателства. - Информационен бюлетин по труда, 2013, бр.2, с. 73-83; изд. ИК “Труд и право”, ISSN/ISBN 1312-9471 (print), ISSN - 1312-9503, COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2013) Социално предприемачество и социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение. – В: Социални потребности и социално предприемачество. Сборник студии и статии, Горекс Прес, (2013), с. 55-82 (студия).

Тодорова, Теодора (2012) The Social economy in Bulgaria – rediscovered innovation strategy for future social and economic developmen; Comment paper Bulgaria - Prepared for the Peer Review in Social Protection and Social Inclusion programme coordinated by ÖSB Consulting the Institute for Employment Studies (IES) and Applica, and funded by the European Commission. © ÖSB Consulting, 2012, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024&langId=en&newsId=1397&furtherNews=yes https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024&langId=en&newsId=1397&furtherNews=yes

Тодорова, Теодора (2012) Линията на бедност за България за 2013 г. - Информационен бюлетин по труда, 2012, бр.10, с. 17-18; изд. ИК “Труд и право, ISSN/ISBN 1312-9471 (print), ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2012) Национална концепция за социална икономика. - Информационен бюлетин по труда, 2012, бр.5, с.16-24 изд. ИК “Труд и право, ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2011) Линията на бедност за 2012 г. - Информационен бюлетин по труда, 2011 г., бр.12, с. 21-24; изд. ИК “Труд и право”ISSN/ISBN 1312-9471 (print), ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2011) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, авт. колектив, изд.”Фабер”, В.Търново, изд.”Фабер”, трето преработено издание, 2011, с.136, ISBN - 978-954-400-452-1, COBISS.BG-ID - 1236186340

Тодорова, Теодора (2011) Социално включване на децата: общи насоки и национални приоритети. – В: „Социално включване”, Университетско издателство ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", 2011, с.83-128 ; ISBN 978-954-524-812-2, (COBISS.BG-ID 1240264676)

Тодорова, Теодора (2010) Заедно - социално отговорни” или нови идеи за реализиране на корпоративната социална отговорност. - Информационен бюлетин по труда, 2010 г.,бр.10, с. 16-27; изд. ИК “Труд и право”, ISSN/ISBN 1312-9471 (print), ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2010) Социалната икономика - възможност за социално включване и заетост на уязвими групи в обществото”. - Информационен бюлетин по труда, 2010 г., бр.11, с.14-25, изд. ИК “Труд и право”, ISSN/ISBN 1312-9471 (print), ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2010) Социални дейности, извършвани от НПО; социални услуги; повишаване на социалната компетентност; консултиране по бюджети на домакинствата - В: Иновативност в търсене на ефективност при усвояване на средствата от СФ : проект на тема: "Провеждане на студентска практика по тема "Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от Структурните фондове" : [сборник] / [състав. Мария Сотирова ... и др.] ; [ред. Мария Серафимова]; с. 97-105; изд. Благоевград : Бон, 2010, ISBN 978-954-395-054-6; COBISS.BG-ID 1244689124

Тодорова, Теодора (2010) Социално-икономическото развитие през призмата на социалната икономика, добри европейски практики в областта на социалната икономика - В: Иновативност в търсене на ефективност при усвояване на средствата от СФ : проект на тема: "Провеждане на студентска практика по тема "Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от Структурните фондове" : [сборник] / [състав. Мария Сотирова ... и др.] ; [ред. Мария Серафимова]; с.106-117; изд. Благоевград : Бон, 2010, ISBN 978-954-395-054-6; COBISS.BG-ID 1244689124

Тодорова, Теодора (2009) Влияние на световната финансова криза върху пенсионните системи на някои страни от Европейския съюз и извън него. - Информационен бюлетин по труда, 2009 г., бр.6, с. 72-81; изд. “ИК Труд и право”, ISSN1312-9503, COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2009) Реформи в пенсионните системи на страните членки на Европейския Съюз. Акценти. - Информационен бюлетин по труда, 2009 г., бр.2, с. 62-69, изд. ИК “Труд и право”, ISSN1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2009) Системата за социална сигурност и влиянието на световната финансова криза – опитът на Германия. - Информационен бюлетин по труда, 2009 г., бр.7, с. 68-77; ИК "Труд и право", ISSN/ISBN 1312-9471 (print) COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2009) Социално-икономическото развитие през призмата на социалната икономика. Добри европейски практики. - Информационен бюлетин по труда, изд. ИК “Труд и право”, 2009, бр.12, с. 45-54, изд. ИК “Труд и право”, ISSN/ISBN 1312-9471 (print), ISSN - 1312-9503 COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2008) Корпоративна социална отговорност”, в “Увод в социалното предприемачество”, изд. Общество и знание, София, ISBN 978-954-616-195-6, с.46-55

Тодорова, Теодора (2008) Корпоративната социална отговорност - ангажимент на бизнеса за устойчиво икономическо развитие.- Информационен бюлетин по труда,2008 г. изд. ИК “Труд и право”, бр.11, с. 66-73 ISSN - 1312-9503, COBISS.BG-ID - 1119748836

Тодорова, Теодора (2008) Опитът на Германия и Австрия по прилагане на КСО”, в “Увод в социалното предприемачество”, изд. Общество и знание, София, ISBN 978-954-616-195-6, с. 55-67

Тодорова, Теодора (2008) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, авт. колектив, изд.”Фабер”, В.Търново, второ разширено издание, 2008, с.136, ISBN 978-954-775-885-8; COBISS.BG-ID: 1228540388

Тодорова, Теодора (2006) Подходи и решения в социалната политика при определяне линията на бедност в България В: сборник: България в европа-2007, международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г.) Ред. Б.Байков и др, София: Изд. Горекс Прес, 2006 г., с.415-420 . ISSN/ISBN 954-616-170-5; 978-954-616-170-3, COBISS.BG-ID......

Тодорова, Теодора (2005) Девиантно поведение, В. Търново: Изд.Фабер, 2005 г. - 206 с.второ разширено изд., ISBN 954-775-455-6, [COBISS.BG-ID 1043787492] Соня Георгиева Будева Самостоятелно разработени от автора: Глава І – 2; 2.1, 2.2, 2.3,2.5; Глава ІІ – 2; 3; 6.1; Глава ІІІ –1.4; 1.5; 6; 8; 9; 10.7; 10.8 Съвместно разработени - Глава ІІІ – 1.2; 1.3; 2; 6.2; у нас

Тодорова, Теодора (2005) Някои особености на изследователския процес в социалната работа с деца правонарушители. – В: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. София,ГорексПрес, 2005, с.225-232 ISBN 954-616-152-7 [COBISS.BG-ID 1044369380] у нас

Тодорова, Теодора (2005) Съвременни подходи, използвани в социалната работа с деца с противообществено поведение –В: Социална работа с деца и семейства, Горекс Прес, София, 2005г.с.32-39; ISBN 954-616-145-4 (COBISS.BG-ID 1043239652)

Тодорова, Теодора (2004) Социално-политически аспекти на работата с деца-правонарушители. – В: Сб. Национална идентичност и евроинтеграция: Международна научно-практическа конференция, 5-6 юни 2004 г. Ред. Б.Байков, М.Димитров, П.Пенчев, Г.Стефанов, Н.Върчев. София: ГорексПрес, 2004, с. 433-440. ISBN 954-616-139-Х (COBISS.BG-ID 1044649956)

Тодорова, Теодора (2003) Ръководство за провеждане на практическото обучение по социална работа, В. Търново : [Астарта], 2003, 152 с., ISBN 954-8324-04-0; COBISS.BG-ID: 1040607716

Тодорова, Теодора (2003) Социално-педагогическата дейност с подрастващи с противообществено поведение в променяща се среда –В: Сб. Теория и практика на социалната работа – проблеми и перспективи, София, 2003г. с.224-232, УИ „Св. Климент Охридски”, ISBN 954-07-1809-0; (COBISS.BG-ID 1040274148) у нас

Тодорова, Теодора (2002) Поведението в норма и отклонение, с.8-32 в:Девиантно поведение, изд. Абагар, (2002) В. Търново, с. 152, ISBN - 954-427-469-3 (COBISS.BG-ID – 1039511268)

Тодорова, Теодора (2002) Системата за социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение в условията на Евроинтеграция. – В: Сб. материали от научно-практическа конференция "България – Европейски съюз: състояние, проблеми,перспективи", 27-28 май 2002 г., ИК „Призма”, Пловдив, с.371-376 [COBISS 1158365924] ИК „Призма”, Пловдив у нас

Тодорова, Теодора (2002) Социална работа с деца с противообществено поведение – 14-16г. – В: Университетската специалност „Социални дейности” – състояние, проблеми, перспективи”, ИК „Комливес”, София, 2002, с.465-471, 954-90730-9-2, [COBISS.BG-ID] 1038869220 ИК „Комливес”, София у нас

Тодорова, Теодора (2002) Съвременни тенденции в обучението на специалисти за социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение. – В: сборник: Педагогически алманах, Велико Търново, 2002. с-133-138

Тодорова, Теодора (2001) Status and perspectives of social end pedagogical work with young offenders under the conditions of European integration. -In:3rd International Conference of Ph.D Students, 13-19 August 2001, p.15-20, University of Miskolc, Humanities,Hungary

Тодорова, Теодора (2001) Възможности за нови социално-политически решения в превантивната дейност спрямо непълнолетните правонарушители“ – В: Сборник с материали от конференция с международно участие, Китен. 2001

Тодорова, Теодора (2001) Обучение на студентите по социални дейности в умения, форми и методи за социално-педагогическа подкрепа на деца с девиантно поведение. – В: Към европейски стандарти в обучението и практиката по социални дейности, конференция с международно участие, 27.10.2001.

Тодорова, Теодора (2000) Някои аспекти на превантивната работа с непълнолетните правонарушители в България и Нидерландия. – В: Сб. от Научно-практическа конференция с международно участие "Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията". 2000 г. АИ „Ценов”, Свищов, с.109-112; ISBN 954-23-0031-X; COBISS.BG-ID 1037209316

Тодорова, Теодора (1998) Идеен проект за осъществяване на социална работа с непълнолетни закононарушители. – В: Съвременни тенденции в обучението по социални дейности и развитие на професията социална работа. Международна конференция. Бургас.1998

Тодорова, Теодора (1997) Ролята на социалния работник в гражданското общество. - Проблеми на труда : теоретично списание на Министерството на труда и социалните грижи. ISSN 0204-675X. - ХХХVIII, 12 (1997), с. 57-61; (COBISS.BG-ID – 1137675748) у нас

Тодорова, Теодора (1997) Същност и значение на супервизията като метод на обучение [на социалния работник]. - Проблеми на труда : теоретично списание на Министерството но труда и социалните грижи. ISSN 0204-675X. - ХХХVIII, 6 (1997), с. 62-69; (COBISS.BG-ID – 1137459940) у нас

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/