Публикации Катедра "Стопанско управление" / Department of Economic Management


Димитрова, Ваня (2018) Conceptual model for effective project portfolio management IBANESS Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria University "St. Kliment Ohridski" Faculty of Economics/Macedonia IBANESS, Tekirdag, Turkey, 2018,Volume II, p. 552-561 ISBN: 978-605-67281-1-2

Димитрова, Ваня (2018) DIGITIZATION OF EDUCATION IN THE FIELD OF SECURITY Scientific research in the field of security, International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH, Technical University of Sofia, p. 1-3, ISBN: 978-1-5386-7038-5

Димитрова, Ваня (2018) PLANNING AND TIME MANAGEMENT Proceedings of 24th International Conference The Knowledge-Based Organization, Sibiu, Romania, Conference proceeding 1, ISBN 978-973-153-325-4, Volume 1

Димитрова, Ваня (2018) Scientific research in the field of security International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH, Technical University of Sofia, p. 1-2, ISBN: 978-1-5386-7038-5

Димитрова, Ваня (2018) The Future of Hospitality Management: Where Specialized Software and Hotel Operations Meet 16th International conference Information, technologies and Management, 2018, ISMA University, Riga, p. 146 – 147, ISSN 1691-2489

Димитрова, Ваня (2017) Factors, influencing hotel industry Knowledge – international journal scientific papers”, Thessaloniki, Greece, vol. 19.1

Димитрова, Ваня (2017) Project management standards Knowledge – international journal scientific papers”, Thessaloniki, Greece, vol. 19.1

Димитрова, Ваня (2017) Strategic solutions for effective management of human resources outside the field of material production Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Ohrid, Macedonia

Димитрова, Ваня (2017) The role of computer system in the management of hotels in Veliko Tarnavo region, Bulgaria Proceedings of 23rd International Conference The Knowledge-Based Organization, Sibiu, Romania, Conference proceeding 1

Димитрова, Ваня (2017) Trends and perspectives of Bulgarian NEET Proceedings of National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection, International Conference, Buchurest, Romania

Димитрова, Ваня (2017) Using the PERT method in project management International scientific and practical conference, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo

Димитрова, Ваня (2017) КОУЧИНГ – НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ НЕНУЖНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ Международная научно-практическая заочная конференция «Актуальные проблемы управления: теория и практика» Тверский го сударственний университет, 2017, ISBN 978-5-7609-1263-3

Димитрова, Ваня (2017) Мултикултурно кариерно консултиране - проблеми и предизвикателства Сборник доклади от конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, 31.05.-03.06.2017г., с.290

Димитрова, Ваня (2017) Сигурността, като фактор при избора на хотелска компютърна програма Международна научна конференция „CONFSEC”

Димитрова, Ваня (2017) Умението на студентите да управляват ефективно времето си Сборник Доклади на международна научна и техническа конференция “Инженерство.Технология.Образование. Сигурност“, НВУ "Васил Левски

Димитрова, Ваня (2016) ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО Сборник доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ "Васил Левски", 20-21 октомври, 2016г, стр. 517

Димитрова, Ваня (2016) ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА И ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА И ОТРАЖЕНИЕТО Й ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ Сборник Доклади на „Политики на развитие в България и на Балканите“, Първа международна научна конференция, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“

Димитрова, Ваня (2015) NEETs – НАЙ-НОВАТА „ПРОФЕСИЯ“ ИЛИ ЗАПЛАХА ЗА ИКОНОМИКАТА НИ Сборник доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ "Васил Левски", 16-17 юли, 2015

Димитрова, Ваня (2014) ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА, КАТО ИНВЕСТИЦИЯ В УСПЕХА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА Сборник доклади на научна конференция "Актуални проблеми на сигурността", 13-14 Ноември, НВУ "Васил Левски", стр. 133

Димитрова, Ваня (2014) ПРАВИЛНИЯТ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ – (НЕ) ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КРАЧКА КЪМ УСПЕХА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, НВУ"Васил Левски", 3 - 4 юли, 2014

Димитрова, Ваня (2013) ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ С МОТИВИРАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО Сборник доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ "Васил Левски", 27 - 28 юни, 2013 г., ISBN 978-954-753-200-7, стр. 15 - 24

Димитрова, Ваня (2013) ДОБРЕ МОТИВИРАНИЯТ ПЕРСОНАЛ – СИГУРНА КРАЧКА КЪМ УСПЕХА НА ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 27 - 28 юни, 2013 г., НВУ "Васил Левски"

Димитрова, Ваня (2013) ИЗГРАЖДАНЕТО НА МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА ПЕРСОНАЛА – НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността", НВУ "Васил Левски", 16-18 октомври, 2013г, стр. 21

Димитрова, Ваня (2013) ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ДОБРЕ РАБОТЕЩА ПЕНСИОННА СИСТЕМА Списание "Управление и устойчиво развитие", Лесотехнически университет, 2013 г., бр. 4, том 41, ISSN 1311-4506, стр. 68 – 72

Димитрова, Ваня (2012) КАК ДА ОЦЕНЯВАМЕ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", НВУ" Васил Левски", ISBN 978-954-753-104-8, стр. 90 - 97

Димитрова, Ваня (2012) „Аспекти на управлението на човешките ресурси в организациите извън сферата на материалното производство“ Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", 25-26 октомври, 2012г., НВУ" Васил Левски", ISBN 978-954-753-104-8, стр. 81-89

Димитрова, Татяна (2022) Испанският модел на управление в началото на ХХ в. - икономически и социални аспекти Втора Украинско-полско-българска научно-практическа интернет конференция „Стратегически перспективи за развитие на съвременния бизнес. 10-11.03.2022 г., Държавен университет "Стефан Батори", Скерневице, Полша. с.122-140 ISBN 978-83-61467-17-5

Димитрова, Татяна (2021) IMPROVING THE WORK ENVIRONMENT BY MANAGING HUMAN RELATIONSHIPS Международный научный журнал "Научные горизонты", № 10(50) | 2021 с. 28-41. ISSN 2587-618Х

Димитрова, Татяна (2021) TOURISM MANAGEMENT THROUGH PLANNING DOCUMENTS AT REGIONAL AND LOCAL LEVEL Fourth International Scientific Conference CHALLENGES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS IN THE 21ST CENTURY, „ISCTBL”, Shtip, November 19th, 2021, Goce Delcev University, Shtip, Faculty of Tourism and Business Logistics, p. 183-191. ISBN 978-608-244-824-4 COBISS.MK-ID 55376901

Димитрова, Татяна (2021) Национальная политика в контексте европейских стандартов в области профессионального обучение Международный научный журнал "Научные горизонты", № 6(46) | 2021 с. 5-11. ISSN 2587-618Х

Димитрова, Татяна (2021) Рынок труда в Болгарии и приоритеты в национальном плане действий по трудоустройству на 2021 Международный научный журнал "Научные горизонты", № 3(43) | 2021 с. 15-22. ISSN 2587-618Х

Димитрова, Татяна (2021) Човешките ресурси като фактор за развитието на здравен туризъм в България Trakia Journal of Sciences, Vol. 19, No 4, 2021, pp. 314-328. Available online at: http://www.uni-sz.bg ISSN 1313-3551 (online)

Димитрова, Татяна (2020) Labor Market Policies in Bulgaria During the Emergency Epidemiological Situation Third International Scientific Conference CHALLENGES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS IN THE 21ST CENTURY, „ISCTBL”, Shtip, November 13th, 2020, Goce Delcev University, Shtip, Faculty of Tourism and Business Logistics, p. 54-63. ISBN 978-608-244-779-7 COBISS.MK-ID 52738053

Димитрова, Татяна (2020) Поселищна характеристика на община Неделино - В: Състояние и проблеми на българската ономастика. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Том 16, бр.1, 2020. с. 127-139 ISSN: 2603-3917 (Online) ISSN: 978-619-208-057-0 (Print)

Димитрова, Татяна (2019) Oportunidades de cooperação entre a Bulgária e a China no Domínio do Turismo ХIV Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, 24-26 maio, 2019, pp. 31-32.

Димитрова, Татяна (2018) International tourism exhibition „Cultural Tourism” - a new opportunity for development of tourism ХIII Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, 2018, p. 30-31.

Димитрова, Татяна (2018) Мароко в края на ХІХ и началото на ХХ век: преходът от независимост към протекторат Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Година I (XXXIII), 2017, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2018, c. 747-757. ISSN 2603-3534.

Димитрова, Татяна (2017) Cultural and historical heritage of Ohrid as a tourist resource THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE / GRANDES PRIOBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU. MILENA PRESS, BUCAREST, 2017, p. 184-197. ISBN: 978-973-7873-61-3.

Димитрова, Татяна (2017) Diferenças culturais e conflitos socioeconómicos durante a Segunda república espanhola ХII Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, 2017, p. 32-33.

Димитрова, Татяна (2017) Oportunidades de desenvolvimento de turismo cultural no município Nedelino ХII Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, 2017, p. 43-44.

Димитрова, Татяна (2016) Bulgaria – cultural and historical heritage ХI Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, 2016, p. 41-42.

Димитрова, Татяна (2016) Образование и идеология по времето на диктатурата на генерал Примо де Ривера 1923-1930 г. Сп. „Епохи”, Книжка 2, 2016, с. 268-274. ISSN 1310-2141.

Димитрова, Татяна (2015) Espanha- na sombra da ditadura do general Primo de Rivera em 1923- 1930 X Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu, Porto, 2015, р. 19-20.

Димитрова, Татяна (2015) Geography and History for ”Erasmus” students Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, 180 с., ISBN 978-619-208-034-1.

Димитрова, Татяна (2015) Диктатурата на генерал Примо де Ривера - крачка назад по пътя към демокрацията Изд. „Фабер”, 2015, 267 с. ISBN 978-619-00-0260-4.

Димитрова, Татяна (2014) Ivan G. Iliev. Short History of the Cyrillic Alphabet Scripta & e-Scripta, BUGARIAN ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF LITERATURE, 13, 2014, p. 298-299.

Димитрова, Татяна (2014) Novas oportunidades para o desenvolvimento das relações búlgaro-portuguesas THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE – The territorial diversity of opportunities in a scenario of crisis, MILENA PRESS, BUCAREST, 2014, p. 306-315. ISBN: 978-973-7873-53-8

Димитрова, Татяна (2014) Relações políticas e económicas contemporâneas entre a Bulgária e a Espanha IX Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu, Porto, 2014, p. 31.

Димитрова, Татяна (2014) Испания 1914-1923 г. Демокрацията в криза „ЧЕТВЪРТИ МАРТЕНСКИ СТУДЕНТСКИ ЧЕТЕНИЯ”, ИФ, ВТУ "СВ. св. Кирил и Методий", 2014, с. 211-230, ISBN 978-954-524-998-3

Димитрова, Татяна (2014) Управлението на генерал Примо де Ривера: между авторитаризма и военнния режим -В: Научна конферения на СУБ, клон Велико Търново „Дни на науката’2013”, В. Търново, 2014, с. 115-124. ISSN 1314-2283

Димитрова, Татяна (2013) Aspectos geopoliticos da crise no Kosovo THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE – Strategies for Spatial (Re) planning based on Innovation, Sustainability and Change, MILENA PRESS, BUCAREST, 2013, p. 411-421. ISBN 978-973-7873-47-7

Димитрова, Татяна (2012) Estudos sobre localidades do concelho de Omurtag VІІ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu, Porto, 2012, р. 28-30.

Димитрова, Татяна (2012) Испано-Рифската война в Мароко 1921-1924 г. -В: Международна научна кoнференция „България, българите и Европа”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ИФ, 2010. с. 383-394 ISBN 978-954-524-844-3

Димитрова, Татяна (2012) Испанската колониална политика между двете световни войни (1918-1939 г.) УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012

Димитрова, Татяна (2012) Испанската образователна система в зоната на протектората -B: Международна научна кoнференция „България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХІХ-ХХІ век, 2011, 375-385 ISBN 978-954-2968-46-7

Димитрова, Татяна (2012) Политическият експеримент на генерал Примо де Ривера 1923-1931 г. -В: Международна научна кoнференция „България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХІХ-ХХІ век, 2011. с. 338-348 ISBN 978-954-2968-46-7

Димитрова, Татяна (2011) Възникване и развитие на автономните общности на Испания -В: Сб. „България, българите и Европа – мит, история, съвремие – т. ІV”, В. Търново, 2011, с. 657-675. ISBN 978-954-524-776-7

Димитрова, Татяна (2011) Испанската колониална политика и местните институции в Мароко (1912-1956 г.) Сп. „Епохи”, Книжка 1, 2011, година XIX, ММXII, с. 155-169, ISSN 1310-2141

Димитрова, Татяна (2011) Някои аспекти на испанския протекторат в Мароко (1912-1956 г.) -В: Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Андрей Пантев, 2011, с. 275-293. ISBN 978-954-524-774-3

Иванова, Мария (2021) Изграждане бранда на политическия лидер,Научно-практическа конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, 27-28 май 2021 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Стопански факултет, Велико Търново

Иванова, Мария (2019) "Идеята за бранда";Сборник с доклади от международна научна конференция на Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе, 2019, ISBN 978-619-7404-09-8, стр.46-52

Иванова, Мария (2019) "Управление на бранда",Сборник с научни изследвания от годишна конференция"Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности", том 2, Университетско издателство"Св. св. Кирил и Методий", стр. 142-147, В. Търново, 2019, ISSN 2603-4093

Иванова, Мария (2019) Посредническата роля на политическия лидер; Международна научна конференция, Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове- между традицията актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0946-7, стр.311-317

Иванова, Мария (2018) "Иновациите като предпоставка за устойчиво развитие на бизнеса", Управление и устойчиво развитие, том 68, издание на Факултет "Стопанско управление" при Лесотехнически университет, София, Ред. колегия И. Палигоров, 2018, с.15-19,ISSN 1311-4506, COBISS.BG-ID - 1121374436

Иванова, Мария (2018) PR и мястото им в ИК, Втора национална научна конференция „Медиите на 21. Век“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, стр. 119-123

Иванова, Мария (2018) Проблеми и насоки за иновационно развитие на предприятията за подемно-транспортна техника ( на примера на "Балканско ехо" ЕООД и "Технос" ООД), сп. Индустриален мениджмънт, бр. 2/ 2018, стр. 53-59, ISSN 1312-3793.

Иванова, Мария (2016) Управление на иновационните процеси в индустрията (на примера на предприятията за подемно-транспортна техника)

Иванова, Мария (2015) Иванова, М. Подемно-транспортните предприятия: от държавно регулиране към пазарна икономика. Социално-икономически анализи, Книга 6, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2015

Иванова, Мария (2013) Иванова, М. Взаимодействие на елементите на иновационната система.Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Фабер, 2013, стр. 225-230, ISBN 978-954-400-985-4

Иванова, Мария (2013) Иванова, М. Място на иновациите в стратегия „Европа 2020”. в Международна университетска научна конференция по случай 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”.

Иванова, Мария (2013) Иванова, М. Същност на иновациите и инвестициите в предприятието. Научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Фабер, 2013, стр. 465-472 , ISBN 978-954-400-957-1

Иванова, Мария (2012) Иванова, М. Същност и класификация на иновациите. Юбилейна международна научно-практическа конференция „ 20 години инвестиция в бъдещето” на Стопански факултет при ВТУ, ГорексПрес, София, 2012, с. 491-498, ISBN 978-954-616-221-2

Иванова, Мария (0) Изграждане бранда на политическия лидер ,Научно-практическа конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, 27-28 май 2021 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Стопански факултет, Велико Търново

Иванова, Мария (0) Изграждане бранда на политическия лидер ,Научно-практическа конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, 27-28 май 2021 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Стопански факултет, Велико Търново

Иванова, Мария (0) Изграждане бранда на политическия лидер, Научно-практическа конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, 27-28 май 2021 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Стопански факултет, Велико Търново

Иванова, Мария (0) Изграждане бранда на политическия лидер, Научно-практическа конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, 27-28 май 2021 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Стопански факултет, Велико Търново

Иванова, Мария (0) Изграждане бранда на политическия лидер, Научно-практическа конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, 27-28 май 2021 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Стопански факултет, Велико Търново

Иванова, Мария (0) Изграждане бранда на политическия лидер,Научно-практическа конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, 27-28 май 2021 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Стопански факултет, Велико Търново

Йорданова, Даниела (2022) Как бизнес организациите оцеляват и растат във времето - световният опит Сборник с доклади от ІХ Международна научна конференция „БУНТЪТ НА ДУХА – ОСНОВНА СИЛА ПО ПЪТЯ КЪМ СВОБОДАТА“, 28 и 29 април 2022 г., Русе, с.295-304. ISBN 978-619-7404-32-6

Йорданова, Даниела (2021) Възможности за възстановяване и управление на организациите при кризи – тенденции и практики Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2021, Том 7. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, с. 216-225. ISSN 1314-1937

Йорданова, Даниела (2021) Подходи и стандарти за управление на организационни кризи. Сборник с доклади от VIII Международна научна конференция „ПРОМЕНИТЕ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ И НОВИТЕ РЕШЕНИЯ“, 30 септември - 1 октомври 2021 г. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе., Том 3, с. 58-66.

Йорданова, Даниела (2021) Управление на изпълнението в публичната администрация – практики и перспективи Научно-практическа конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, 27-28 май 2021 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Стопански факултет, Велико Търново

Йорданова, Даниела (2020) Risk management in the view of business organizations (experience of organizations in Veliko Tarnovo region) SocioBrains, Scientific journal, брой 65, януари 2020, с.1-7, ISSN 2367-5721

Йорданова, Даниела (2020) Study of the factors, symptoms and causes of crisis in sertain business organizations in Veliko Tarnovo Trakia Journal of Sciences, Volume 18, Number 3, Series Social Sciences, pp 238-243, 2020. ISSN 1313-7050 (print), ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2020.03.009

Йорданова, Даниела (2020) За подхода интелигентно управление на риска Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил Методий”, проведена на 15-16 октомври 2020 г. във Велико Търново, Том 4, с.79-82. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 2603-4093

Йорданова, Даниела (2020) За релацията между вътрешния контрол и риска за ефективно управление на организацията – теория и практика Украинско-полско-българска научно-практическа интерент-конференция „Стратегически перспективи за развитие на съвременния бизнес“, 10-11 март 2020, с.148-153 ISBN 978-83-61467-92-2

Йорданова, Даниела (2020) За ролята и компетенциите на кризисния мениджър в бизнес организациите Списание „Икономически и социални алтернативи”,УНСС, том 26, бр.1, с.134-144, 2020. ISSN (print): 1314-6556 ISSN (online): 2534-8965

Йорданова, Даниела (2020) Програма за управление на риска до 2025 година - основни тенденции VІІ Международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие", Регионална библиотека „Любен Каравелов”, Русе17 септември 2020 г. – 19 септември 2020 г.

Йорданова, Даниела (2020) Стратегии за поведение при организационни конфликти Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема „Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“, 29 ноември 2019 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Издателство „Фабер“, 2020, с. 179-190. ISBN 978-619-00-1165-1

Йорданова, Даниела (2019) "Добри практики за прилагане на стандарти за управление на риска в предприятието" Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности”, Том 2, с. 122-127. Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” , проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново, Унив. изд., 2019. ISSN 2603-4093

Йорданова, Даниела (2019) „Риск апетит – ключова концепция в управлението на риска” XVII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 19”, Технически университет, Стопанско управление, София, 23 - 26 юни 2019, гр. Созопол. Том 2, с. 587-596. ISSN 1314-6327

Йорданова, Даниела (2019) „Фактори от дейността на организациите, водещи до несъстоятелност и криза” Академично списание „Управление и образование”, кн. 1, том 15, 2019, с. 121-128. Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, ISSN 13126121

Йорданова, Даниела (2019) Approaches for the diagnostics of organizational crisis SocioBrains, Scientific journal, брой 62, октомври 2019, с.1-11, ISSN 2367-5721, http://www.sociobrains.com [Инд./Реф. в: Scientific Indexing Services (SIS)]

Йорданова, Даниела (2019) Aspects of anti-crisis development in business organizations SocioBrains, Scientific journal, брой 61, септември 2019, с. 7-13, ISSN 2367-5721

Йорданова, Даниела (2019) For plan and preparing in crisis in organization SocioBrains, Scientific journal, брой 59, юли 2019, с. 15-25, ISSN 2367-5721

Йорданова, Даниела (2019) Main risk management functions in organizations SocioBrains, Scientific journal, брой 61, септември 2019, с. 14-18, ISSN 2367-5721, http://www.sociobrains.com [Инд./Реф. в: Scientific Indexing Services (SIS)]

Йорданова, Даниела (2019) Възможности за ефективно управление на организационни кризи. Монография. Изд. ИВИС, В. Търново, 2019, 217 с. ISBN 978-619-205-114-3 COBISS.BG-ID - 1290278116

Йорданова, Даниела (2019) Вызовы и возможности управления рисками иновационной деятельности организаций Международный научный журнал „Научные Горизонты”, № 12 (28), Белгород, 2019, с. 37-45. ISSN 2587-618X

Йорданова, Даниела (2019) Еко иновации – разходи за възстановяване и опазване на околната среда в България Сп. „Бизнес посоки”, брой 2, 2019, с. 96-101. Бургаски свободен университет. ISSN 1312-6016 (Print), ISSN 2367-9277 (Online)

Йорданова, Даниела (2019) Идеи и идеали при разработване на стратегия за ефективно управление на риска в организациите . Сборник с доклади от VI Международна научна конференция „ИДЕИ, ИДЕАЛИ – ВЪЗХОД И КРУШЕНИЕ“, Том 2, 23-24 април 2019 г., Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, с. 61-70. ISBN 978-619-7404-09-8

Йорданова, Даниела (2019) Иновационное развитие в Северном центральном округе (Дунаб 2014-2020) – проблемы и возможности Международный научный журнал „Научные Горизонты”, № 10 (26)/2019, с. 65-71. Белгород. ISSN 2587-618X

Йорданова, Даниела (2019) Отражение на международните стопански кризи върху икономическите сектори в България през периода 2008-2017 година Годишник на департамент „Администрация и управление“ Том 4, 2019 г., с.110-139. Нов Български университет. ISSN 2603-297X (Online)

Йорданова, Даниела (2019) Планиране управлението на риска в организациите. VII Международна научна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Научно-технически съюз по машиностроене, НВУ „Васил Левски”, В.Търново, 29 май -1 юни, 2019, Volume 1, с. 93-95, ISSN 2535-0315(Print); ISSN 2535-0323 (Online)

Йорданова, Даниела (2019) Предимства на контролинг системата за диагностика и управление на риска във фирмите . Сборник с доклади от VI Международна научна конференция „ИДЕИ, ИДЕАЛИ – ВЪЗХОД И КРУШЕНИЕ“,Том 2, 23-24 април 2019 г. Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, с.71-77. ISBN 978-619-7404-09-8

Йорданова, Даниела (2019) Управление на организационните конфликти - причини и техники за тяхното разрешаване . Научна Конференция „Съвременното място и рола на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на ЕС”, 9-10.11.2018 г., Велико Търново; ISBN 978-619-00-0946-7; стр. 296-310

Йорданова, Даниела (2019) Управление на риска във фирмата – основни фактори за успех Списание „Управление и устойчиво развитие”, брой 1/2019 г., volume 74. XXI-та Международна научна конференция, Лесотехнически университет, Факултет „Стопанско управление”, Юндола, 22-24 март 2019 г. ISSN 1311-4506

Йорданова, Даниела (2018) Risk Prioritization – prerequisites for successful management in the public sector (by the example of the municipality of Veliko Tarnovo). Сборник с научни изследвания от годишната конференция "Развитие на българската и европейската икономики- предизвикателства и възможности", Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 28-30.09.2017 г., Велико Търново,Том 1, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, p.196-198. ISSN 2603-4093

Йорданова, Даниела (2018) Бюджетните разходи като предпоставка за ефективна иновационна политика в публичния сектор. Международна кръгла маса на тема: „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация”, Нов български университет, 11 юни 2018 г. София. Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 3, 2018, с.340-359, ISSN 2603-297X (Online)

Йорданова, Даниела (2018) Ефективно управление на организационните кризи – има ли универсален модел? Сборник с доклади от Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, посветена на 130-годишнината от създаването на Библиотеката и Европейската година на културното наследство, 24-25 април 2018 г., Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Т. 2, с.113-123. ISBN 978-619-7404-04-3, COBISS.BG-ID: 1287656676

Йорданова, Даниела (2018) Кредитен риск във фирмата – предпоставка за криза. Списание „Управление и устойчиво развитие”, бр.1/ 2018 (volume 68), с.71-75. Лесотехнически университет. XX-та Международна научна конференция, 23-25 март 2018 г., Юндола. ISSN 1311-4506

Йорданова, Даниела (2018) Основи на публичната администрация Изд. Абагар, В.Търново, 2018, 270 с. ISBN 978-619-168-2012-6 COBISS.BG-ID - 1291048932

Йорданова, Даниела (2018) Стратегии при кризи в организациите. Списание „Управление и устойчиво развитие”, бр.1/2018(volume 68), с.62-66. Лесотехнически университет. XX-та Международна научна конференция, 23-25 март 2018 г., Юндола.ISSN 1311-4506

Йорданова, Даниела (2017) Основи на публичната администрация. Учебно помагало. Учебно помагало, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2017, 117 с. ISBN 978-619-208-130-0, COBISS.BG-ID: 1283362276

Йорданова, Даниела (2017) Показатели оценки расходов на научные исследования и опытные разработки Сборник трудов IX Международной научно-практической конференции "Факторы развития экономики России", 27-28 апреля 2017 года Тверь, Россия, с. 118-124. ISBN 978-5-7609-1263-3

Йорданова, Даниела (2017) Проучване ефективността от функциониране на Системата за финансово управление и контрол в община Велико Търново. Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50 години от създаването на катедра ”Управление и администрация” – Новите реалности в управлението, Варна, 20-21 октомври 2017, с. 302-312. ISBN 978-954-21-0947-1, COBISS.BG-ID:1283871716

Йорданова, Даниела (2017) Роля на контролинга за ефективно управление на дейности при бедствия, аварии и катастрофи. Сборник статии от Първа научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите”, център за Трансгранични изследвания, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 202-207, 17-18 ноември 2016. ISBN 987-619-208-139-3

Йорданова, Даниела (2016) Основи на публичната администрация. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново

Йорданова, Даниела (2016) Приложение на параметричен метод за оценка ефективността на финансовите средства в община Велико Търново Сп. Индустриален мениджмънт, 2016, бр. 2, изд. „Стопански факултет” при Технически университет, София, с.22-30. ISSN 1312-3793

Йорданова, Даниела (2016) Управление на конфликти. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново.

Йорданова, Даниела (2016) Финансово управление на фирмата.Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново.

Йорданова, Даниела (2015) Застраховането като превенционна дейност за управление на риска от природни бедствия Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 7, изд. при НВУ „В. Левски”, В.Търново , 16 - 17 юли 2015, с. 182-186. ISSN 1314-1937

Йорданова, Даниела (2015) Изследване на рисковите фактори в дейностите на община Велико Търново Научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 05-06.11.2015 г., изд. „Ай анд Би” В.Търново, ISBN 978-954-9689-99-0 (CD), COBISS.BG-ID:1279832292

Йорданова, Даниела (2015) Мениджмънт на публичния сектор. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново.

Йорданова, Даниела (2015) Организация на управленския труд. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново

Йорданова, Даниела (2015) Приложение на DEA метода за финансово управление от природни бедствия в област Велико Търново Сборник доклади от Юбилейна научна конференция Развитие на българската икономика – 25 години между очакванията и реалностите, Свищов, 20-21 ноември 2015 г., с. 520-524. ISBN 978-954-23-1105-8 ;COBISS.BG-ID 1281740516

Йорданова, Даниела (2015) Състояние на имущественото застраховане в България – насоки за развитие Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 7, изд. при НВУ „В. Левски”, В.Търново, 16 - 17 юли 2015, с.187-194. ISSN 1314-1937

Йорданова, Даниела (2015) Състояние на отделните елементи на системата за финансово управление и контрол в общините от област Велико Търново Научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности", 05-06.11.2015 г., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, изд. „Ай анд Би”, В.Търново, ISBN 978-954-9689-99-0 (CD), COBISS.BG-ID:1279832292

Йорданова, Даниела (2015) Управление на кризи. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново

Йорданова, Даниела (2015) Управление на риска. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново.

Йорданова, Даниела (2014) Изследване динамиката на бедствията, авариите и катастрофите и щетите от тях в област Велико Търново Годишник от Юбилейна научна конференция „Политика за сигурност и отбрана в съвременната среда”, бр. 1, с. 295-301, 21-22 май 2014, Военна академия „Г. С. Раковски”, факултет "Национална сигурност и отбрана", София. ISSN 1312-2983

Йорданова, Даниела (2013) Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане като източник на финансиране на обекти при бедствия, аварии и катастрофи в община Велико Търново Годишник от научна конференция „Мениджмънт на сигурността и отбраната в променящата се среда за сигурност”, бр.3, с.142-148, май 2013 г., Военна академия „Г. С. Раковски”, София. ISSN 1312-2983

Йорданова, Даниела (2013) Някои исторически аспекти на финансово управление на ресурсите при бедствия, аварии и катастрофи Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 6, с.167-170. Изд. комплекс на НВУ "В. Левски", 16-18 октомври 2013, В. Търново.ISBN 978-954-753-200-7 ; COBISS.BG-ID:1265199332

Йорданова, Даниела (2012) Аспекти на планирането на ресурсите при аварийно-спасителни дейности Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „В. Левски”, изд. комплекс на НВУ "В. Левски", том 4, с.198-204, 14-15 юни 2012, В. Търново. IBSN 978-954-753-095-9 ; COBISS.BG-ID: 1249445604

Йорданова, Даниела (2012) Превантивни дейности и мерки за намаляване на рисковете от природни бедствия Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, изд. комплекс на НВУ "В. Левски", том 6, с. 62-68, 25-26 октомври 2012, В. Търново. ISBN 978-954-753-104-8 ; COBISS.BG-ID: 1268377060

Минчев, Недко (2021) Mechanism and significance of innovation diffusion. In: Proceedings of 4rd International Conference: Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, held at “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, June, 25th 2021, Bologna: Filodiritto, pp. 163-169, ISBN 979-12-80225-33-7

Минчев, Недко (2020) Human resources planning – implementation and typical problems. In: Proceedings of 3rd International Conference: Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, held at “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, June, 9th 2020, Bologna: Filodiritto, pp. 196-200, ISBN 978-88-85813-99-1

Минчев, Недко (2020) Дългосрочно планиране на човeшките ресурси. В Сборник с научни изследвания от годишната конференция "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности", Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 15-16.10.2020 г. във Велико Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий” 2020 Том 4, с. 75-79. ISSN 2603-4093 COBISS.BG-ID: 1288419812

Минчев, Недко (2020) Експертно прогнозиране. В Сборник с научни изследвания от годишната конференция "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности", Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 17-18.10.2019 г., Велико Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий” 2020 Том 3, с. 196-202. ISSN 2603-4093 COBISS.BG-ID: 1288419812

Минчев, Недко (2019) Modern touristic entrepreneurial business. В Сп. Научные горизонты № 1(17) | 2019, ISSN 2587-618Х Русия

Минчев, Недко (2019) Парадокси на стратегическия мениджмънт. В „Икономически хоризонти ’21 – финансово-счетовдни перспективи”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” 2019, Том 1, с. 124-138. ISSN 2738-7461, COBISS.BG-ID: 43681544

Минчев, Недко (2019) Териториалната конкурентноспособност. В Сборник с научни изследвания от годишната конференция "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности", Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 18.10.2018 г., Велико Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий” 2019, Том 2, с. 118-121. ISSN 2603-4093 COBISS.BG-ID: 1288419812

Минчев, Недко (2018) Contemporary aspects of the strategic planning. В Сборник с научни изследвания от годишната конференция "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности", Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 28-30.09. 2017 г., Велико Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий” 2018 Том 1, с. 161-164. ISSN 2603-4093 COBISS.BG-ID: 1288419812

Минчев, Недко (2016) Modern information technologies as an opportunity for development and integration of innovative small and medium enterprises in clusters. Paper presented at the Balkan and Near Eastern Studies in Social Sciences, 2016:2 (02), pp. 69-75. ISSN: 2149-9314

Минчев, Недко (2016) Organizational team culture. Международна научна конференция: „Човешки ресурси, лидерство и организационен мениджмънт”, Европейски център за бизнес, образование и наука, Международен конферентен център за наука и изкуства „Замъка”, Созопол, 24-26 юни 2016 г., Ред. проф.д.ф.н. Крум Крумов. София: изд. Европейски център за бизнес, образование и наука – ECBES 2016. стр. 362-366, ISSN: 2367-9468 (Online); ISSN: 2367-945X (Print)

Минчев, Недко (2012) Economic-mathematical model for planning local economic development processes (case of Veliko Tarnovo district). Presented at "The impact of European Union integration on border regions", Craiova, 29-30 June 2011. Ed. by prof. Dimitru Otovescu, prof. Ion Deaconescu. Craiova: Alma Publishing House, 2012, pp. 224-230. ISBN 978-606-567-121-8 ROMANIA, ISBN 978-954-524-829-0 BULGARIA, COBISS.BG-ID:1268340196

Минчев, Недко (2012) Информационни системи в управлението. В "Е-правосъдие, е-управление и информационна сигурност". Ред. кол. Пламен Киров и др., 2011, В. Търново: ИК Знак 94" 2012, с. 14-18. ISBN 978-954-8305-23-5

Минчев, Недко (2012) Местно икономическо развитие (Област Долж, Румъния и Великотърновска област). Издание по Международен научен проект MIS-ETC Code 408 "Максимизация на сравнителните предимства на граничните региони" по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. V. Tarnovo : St. Cyril and St. Methodius Univ. Publ. House, 2012 (Romania : Alma), 166 с., ISBN 978-954-524-862-7 COBISS.BG-ID:1268334564

Минчев, Недко (2012) Мотивация и ефективно управление. Сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция „Човешкият фактор в управлението”. Свищов, 12-13 октомври 2012 г.: Академично издателство „Ценов”, 2012, с. 41-46. Print ISBN 978-954-23-0804-1 (COBISS.BG-ID 1250403812)

Минчев, Недко (2011) Contemporary systems for planning and managing. Presented at "The 9th International Conference Information Technologies and Management 2011", 14-15 April, 2011. Ed. by Prof. Dr. Sc. Roman Dyackon, Prof. Dr.Sc. Victor Gopeyenko. Riga: ISMA, Latvia, v. 4, № 2 2011, pp. 85-88. ISSN 1691-2489 Латвия

Минчев, Недко (2011) Икономико-математическо моделиране на социално-икономическите системи. Сб. от международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '11", Созопол, 19-22 юни 2011 г. Ред. проф. д-р Младен Велев, доц. д-р Борислава Колчагова и др. София: Технически университет София 2011, с. 763-769. ISSN 1313-7123, COBISS.BG-ID: 1120243684

Минчев, Недко (2011) Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм. Социално-икономически анализи, 2011, 4, с. 3-47. Print ISSN: 1313-6909, COBISS.BG-ID: 1124917732

Минчев, Недко (2011) Предприемачество. Пловдив: Център за евроинтеграция и култура, 2011, 150 с. ISBN 978-954-9498-67-7 COBISS.BG-ID:1248804836

Минчев, Недко (2011) Приложение на математико-статистически методи при анализа и прогнозирането на социално-икономическите процеси. Велико Търново: Сира, 2011, 157 с. ISBN 978-954-350-127-4, COBISS.BG-ID:1253009380

Минчев, Недко (2011) Съвременни системи за планиране и управление. Сб. от юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие "Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика", Свищов, 12-13 май 2011. Свищов: Академично издателство "Ценов", 2011, с. 388-393. ISBN 978-954-23-0592-7, COBISS.BG-ID: 1238640356

Минчев, Недко (2010) Екологичен мениджмънт. Сб. от научно-практическа конференция "Отрасловото многообразие - условие за устойчиво развитие на селските райони", Велико Търново, 12-14 ноември 2009 г. Ред. проф. д.ик.н. Иван Кънчев, доц. д.ик.н. Юлия Дойчинова и др. Пловдив - Център за евроинтеграция и култура при ВУ "Земеделски колеж", 2010, с. 374-379. ISBN 978-954-9498-57-8, COBISS.BG-ID:1251385316

Минчев, Недко (2009) Кластерите и възможностите за развитие на малките и средните предприятия. Сб. от Седма международна научна конференция "Инвестиции в бъдещето - 2009", Варна, 8-9 октомври 2009. Варна: График, 2009, с. 205-209. ISBN 978-954-90156-6-9, COBISS.BG-ID: 1230358244

Минчев, Недко (2009) Системата на екологичния мениджмънт и нейният пренос в концепцията „Устойчиво развитие“, Сб. от научно-практическа конференция "Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения",Свищов, 30-31 октомври 2009 г. Свищов: Академично издателство "Ценов", 2009, с. 195-203. ISBN 978-954-23-0442-5, COBISS.BG-ID:1235397604

Минчев, Недко (2009) Управление на иновациите и пространственото разпределение на предприятията. Сб. от международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '09", Созопол, 22-24 юни 2009 г. Ред. проф. д-р Младен Велев, доц. д-р Борислава Колчагова и др. София: Технически университет София, с. 219-224. Print ISNN 1310-3946 , Online ISNN 1314-6327

Минчев, Недко (2008) Идентифициране на микрокластери. Социално-икономически анализи, 2008, 2, с. 3-28. Print ISSN 1313-6909, COBISS.BG-ID: 1124917732

Минчев, Недко (2008) Кластерни ефекти и конкурентноспособност. Сб. от научна конференция "България в Европейския съюз - 2008 г.", ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 13 юни 2008 г. Ред. Д.Железарова, Ж.Кръстева. Варна: Университетско издателство „Черноризец Храбър”, 2008 г., стр. 176-184, ISBN: 978-954-715-392-9, COBISS.BG-ID:1228197860

Минчев, Недко (2007) Кластерите – характерни особености и структура. Икономически изследвания, 2007, 4, с. 96-125. Print ISSN 0205-3292, COBISS.BG-ID: 1120137700

Минчев, Недко (2007) Малките и средните предприятия в процеса на натрупване и разпространение на познание в кластера. Сб. от юбилейна научно-практическа конференция "България в Европейския съюз: първи стъпки", Велико Търново, 25-27 май 2007 г. Ред. доц. дпн Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров, проф. д.ик.н. Иван Димов, доц. д-р Добринка Златева и др. София: ГорексПрес, 2007, с. 206-213. ISBN 978-954-616-185-7, COBISS.BG-ID:1227591140

Минчев, Недко (2006) Анализ и оценка на факторите, подпомагащи създаването на регионални кластери от малки и средни предприятия. Социално-икономически анализи, 2006, 1(1), с. 165-199. Print ISSN: 1313-6909, COBISS.BG-ID: 1124917732

Минчев, Недко (2006) Особености на приобщаването на малките и средните предприятия към регионален кластер. Сб. от международна научно практическа конференция "България в Европа - 2007", Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров, доц. д-р Пенчо Пенчев и др. София: ГорексПрес 2006, с. 282-289. ISBN 978-954-616-170-3

Минчев, Недко (2004) Секторът на малките и средните предприятия – готовност за присъединяване. Сб. от международна научно-практическа конференция “Национална идентичност и евроинтеграция”, Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров, доц. д-р Пенчо Пенчев и др. София: ГорексПрес 2004, с. 218-222. ISBN 954-616-139-X, COBISS.BG-ID:1044649956

Минчев, Недко (2003) Значение на сектора на малките и средните предприятия. Сб. от Научно-практическа конференция с международно участие „Предприятието на XXI век – проблеми и предизвикателства“, Свищов, 29 - 31 май 2003 г. Свищов: Академично издателство „Ценов“, 2003, т. 2, с. 292-298. ISBN 954-23-0136-7, COBISS.BG-ID:1040409316

Минчев, Недко (2003) Подпомагане на сектора на малките и средните предприятия в условията на преход. Сб. от Научно-практическа конференция „Българският преход“, Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г. Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Дафина Донева, доц. д-р Митко Димитров, проф. д.ик.н. Никола Вълчев, доц. д-р Пенчо Пенчев. София : ГорексПрес, 2003, с. 198-203. ISBN 954-616-115-2

Минчев, Недко (2000) Бизнес и стратегия в условията на валутен борд. Сб. от Втора научно-практическа конференция с международно участие „XXI век и предизвикателствата към мениджмънта“, Варна, 20-22 май 2000 г. Ред. доц. д-р Никола Димитров, проф. д-р Илия Личев, доц. д-р Симеон Христов и др. Варна: УИ „Икономически университет - Варна“, 2000, т. I, с. 153-158. ISBN 954-21-0084-1, COBISS.BG-ID:1038060516

Пенчев, Пенчо (2021) Нови предизвикателства пред управленската теория и практика. Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики. Сборник с доклади от шестата научна конференция на катедра "Икономикс", посветена на 100 годишнината на УНСС. Изд. комплекс - УНСС, София, 2021, с. 202-215, ISBN 978-619-232-466-7.

Пенчев, Пенчо (2018) ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТТА МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА: „СТАТУКВО, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОМЕНИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, 11 юни 2018 г., Нов български униреврситет, София. Годишник на департамент Администрация и управление. Т.3, с.76-91. ISSN/ISBN 2603 - 297Х (online)

Пенчев, Пенчо (2018) Ролята на стратегиите за развитието на бизнес организациите. Международна научно-практическа конференция "Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения", Свищов, 30 ноември 2018 г. Свищов: Академично издателство "Ценов", 2018, Т. I, с. 27-34. ISBN 978- 954-23-1702-9

Пенчев, Пенчо (2018) Ще победи ли разумът? Управление и устойчиво развитие, 2018, година 20, том 68, (кн. 1), с., 6-15. PRINT ISSN 1311-4506. COBISS.BG-ID 1121374436.

Пенчев, Пенчо (2017) Възможно ли е да се реализира концепцията "Устойчиво развитие"? Годишник СА "Д. А. Ценов" том CXX, 2017.ISSN 0861-8054, с. 69-121.

Пенчев, Пенчо (2017) Областната стратегия за развитие - ключ за успех на териториалната единица Индустриален Мениджмънт, 2017, година 14, бр. 1, с. 88-96. Print ISSN 1312-3793 (НРС и COBISS.BG-ID 1121786340)

Пенчев, Пенчо (2017) Реализацията на концепцията "Устойчиво развитие" - мит или реалност Политики на развитие в България и на балканите. Първа международна научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на балканите“. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново. с. 278-287. ISBN987-619-208-139-3.

Пенчев, Пенчо (2016) Организационно развитие. Учебни материали за дистанционно обучение. Велико Търново

Пенчев, Пенчо (2016) Основи на управлението В. Търново. Абагар. ISBN: 978-619-168-147-1

Пенчев, Пенчо (2016) Устойчиво развитие. Учебни материали за дистанционно обучение. Велико Търново

Пенчев, Пенчо (2015) Възможни управленски решения В: Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България – проблеми и възможни решения. В.Търново: Ай анд Би, 2015, с. 113-134. ISBN 978-954-9689-85-3 (COBISS.BG-ID 1276987876)

Пенчев, Пенчо (2015) Малките и средните предприятия в хранителната промишленост на България В. Търново „Абагар”, 2015, 391 с. ISBN 978-619-168-113-6 (COBISS.BG-ID 1271387364)

Пенчев, Пенчо (2015) Малките и средните предприятия в хранителната промишленост на България В. Търново, 2015, 389 с. (COBISS.BG-ID 1275483108)

Пенчев, Пенчо (2015) Проучване на проблемните зони на мениджмънта на средните и големите предприятия в България В: Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България – проблеми и възможни решения. В.Търново: Ай анд Би, 2015, с. 27-112. ISBN 978-954-9689-85-3(COBISS.BG-ID 1276987876)

Пенчев, Пенчо (2015) Развитие на управленските функции - исторически преглед "Индустриален мениджмънт", 2015, година 12, бр. 2. Print ISSN 1312-3793 (НРС и COBISS.BG-ID 1121786340)

Пенчев, Пенчо (2015) Стратегическото мислене - обективна необходимост София. Международна научна конференция "Посткризисното управление в бизнеса"

Пенчев, Пенчо (2014) За едно по-ефективно управление Сборник от научна конференция «Стратегическо планиране и прогнозиране: настояще и бъдеще». 13 декември 2013 г. Ред. С.Тонкова. София: Изд. Комплекс – УНСС, 2014, с. 318-329. Print ISBN 978-954-644-694-7 (НРС)

Пенчев, Пенчо (2014) Ръководство за написване на дипломна работа Ред. Иван Петров. Велико Търново, «Абагар» 2014, 64 с. ISBN 978-619-168-065-8 (COBISS.BG-ID 1267795428)

Пенчев, Пенчо (2013) Нови подходи към лидерството Сборник с доклади от Юбилейна международна конференция «50 години Великотърновски университет», В. Търново, 10 май 2013 г. Секция «Стопански факултет», Ред. Р. Илева. В.Търново: УИ «Св.св. Кирил и Методий», 2014, с. 29-36. ISBN 978-954-970-9. (COBISS.BG-ID 1273298916)

Пенчев, Пенчо (2012) Местно развитие (област Долж, Румъния и Великотърновска област) В.Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2012, 166 с. ISBN 978-954-524-862-7 (COBISS.BG-ID 1268334564) (Кристина Фраси, Недко Минчев)

Пенчев, Пенчо (2012) Мотивация и ефективно управление Сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция „Човешкият фактор в управлението”. Свищов, 12-13 октомври 2012 г.: Академично издателство „Ценов”, 2012, с. 41-46. Print ISBN 978-954-23-0804-1 (COBISS.BG-ID 1250403812)

Пенчев, Пенчо (2012) Още за продоволствения проблем Диалог, №1, Свищов, 2012. Online ISSN 1311-9206 (НРС)

Пенчев, Пенчо (2011) Информационни системи в управлението Е-правосъдие, е-управление и информационна сигурност. Ред. кол. Пламен Киров и др., 2011, В. Търново: ИК Знак 94", с. 14-18. Print ISBN 978-954-8305-23-5

Пенчев, Пенчо (2011) Организационно развитие В. Търново: Абагар, 2011, 288 с. ISBN 978-954-427-960-8 (COBISS.BG-ID 1288226788)

Пенчев, Пенчо (2011) Реалност и екипност Индустриален мениджмънт, 2011, година 8, бр. 1, с.20-30. Print ISSN 1312-3793 (НРС и COBISS.BG-ID 1121786340)

Пенчев, Пенчо (2011) Състояние и възможности за развитие на туризма в област В. Търново Сборник с доклади от Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие «Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика». Свищов, 12-13 май 2011 г.: Академично издателство «Ценов» 2011, т. II, с. 324-330. Print ISBN 978-954-23-0593-4 (COBISS.BG-ID 1238640356)

Пенчев, Пенчо (2011) Човешкият фактор в област Велико Търново Сборник с доклади от международна юбилей научна конференция „Икономиката и управлението в ХХI век - решения за стабилност и растеж», Свищов, 8-9 ноември 2011 г. Свищов: Академично издателство «Ценов», 2011, т. 6, с. 79-86. Print ISВN 978-954-23-0686-3 (т.6) (COBISS.BG-ID 1240263140)

Пенчев, Пенчо (2011) Човешкият фактор и управленският процес Доклади от научна конференция РУ&СУ,11. Икономика и менижмънт. Русе, 28-29 октомври 2011. Ред. Ангел Смрикаров. 2011, Научни трудове т.5, серия 5.1, с. 60-65. Print ISSN 1311-3321 (COBISS.BG-ID 12445271268)

Пенчев, Пенчо (2010) Някои размисли за продоволствения проблем Сборник с доклади от юбилейна международна научнопрактическа конференция «Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса». Свищов, 7-8 октомври 2010, Академично издателство «Ценов», 2010, т.I, с. 443-450. Print ISBN 978-954-23-0480-7 (COBISS.BG-ID 1232371172)

Пенчев, Пенчо (2010) Оперативно управление Учебно пособие за дистанционно обучение за магистърска програма по «Публична администрация». Свищов, Академично издателство «Ценов», 2010, 149 с. (COBISS.BG-ID 1238072292)

Пенчев, Пенчо (2009) Ефективно ли управляваме? VII international scientific conference „Management and Engineering ,09”. Sozopol, June 22-24, 2009, Ed. M.Velev, Sofia: TU, p. 12-17. Print ISSN 1310-3946 (НРС)

Пенчев, Пенчо (2009) Системата на екологичния мениджмънт и нейния принос в концепцията „Устойчиво развитие Сборник с доклади от Научно-практическа конференция „Научно въздействие за ефективен управленски процес – проблеми и решения”. Свищов, 30-31 октомври 2009: Академичното издателство „Ценов” Свищов, 2009, с. 195-203. Print ISBN 978-954-23-0442-5 (COBISS.BG-ID 1235397608)

Пенчев, Пенчо (2008) Организационно развитие В. Търново: Абагар, 2008, 299 с. ISBN 978-954-427-808-3 (COBISS.BG-ID 1229095140)

Пенчев, Пенчо (2007) Продоволственият проблем и Устойчивото развитие Сборник с доклади от научна конференция „Икономическа политика за устойчиво развитие на България». София, 24 ноември 2006, София: Университетско издателство «Стопанство», 2007, с. 20-25. Print ISBN 978-954-494-837-5 (НРС)

Пенчев, Пенчо (2006) Общественото развитие и управленската практика и наука В: Спорното естество на конкуренцията. В. Търново, Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2006, с. 95-172. ISBN-10: 954-524-515-8 , ISBN-13: 978-954-524-515-2 (COBISS.BG-ID 1046026468)

Пенчев, Пенчо (2005) България и Европа – някои размисли – Сборник с доклади от Национална научна конференция «Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз (проблеми и перспективи)», В. Търново, 17-18 юни 2005. Ред. съвет доц. д-р М. Димитров и др.: Университетско издателство «Св.св. Кирил и Методий», В. Търново, с. 39-49. ISBN-10: 954-524-501-8, ISBN-13: 978-954-524-501-5 (COBISS.BG-ID 1046026980)

Пенчев, Пенчо (2005) Организация и управление на производството Велико Търново, „Абагар”, 2005, 215 с. ISBN 954-427-659-9 (COBISS.BG-ID 1288227812)

Пенчев, Пенчо (2004) Глобалното управление Сборник от Международна научно-практическа конференция „Национална идентичност и евроинтеграция”. Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров, доц. д-р Пенчо Пенчев, доц. д-р Георги Стефанов, доц. д-р Дафина Донева, проф. д.ик.н. Никола Вълчев: ГорексПрес, София, 2004, с. 181-188. Print ISBN 954-616-139-Х (COBISS.BG-ID 1044649956)

Пенчев, Пенчо (2003) Актуални проблеми на управлението на корпорациите в България Материали от научна конференция „Предизвикателствата на корпоративното управление в България”. София, 10 юни 2003 г. Ред. проф. Илия Георгиев, ст.н.с. д-р Лилия Чанкова: с. 176-187. Print ISBN 954-90138-2-1 (COBISS.BG-ID 1041182692)

Пенчев, Пенчо (2003) Преход – да, но към устойчиво развитие Сборник от Научно-практическа конференция „Българският преход”, В. Търново, 31 май – 1 юни 2003 г. Ред. Б.Байков. София: ГорексПрес, София, 2003, с. 75-81. Print ISBN 954-616-115-2 (НРС)

Пенчев, Пенчо (2003) Устойчивото развитие – промяна, породена от реалността Сборник с доклади от научно-практическа конференция с международно участие „Предприятието на XXI век – проблеми и предизвикателства”. Свищов, 29-31 май 2003 г. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 2003, т. 2, с. 98-102. Print ISBN 954-23-0136-7 (Т.2) (НРС и COBISS.BG-ID 1040409316)

Пенчев, Пенчо (2002) Контролът в организацията В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 181-204. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2002) Организационно-управленска структура В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 205-240. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2002) Организиране В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 151-166. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2002) Планиране В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 127-150 . Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2002) Технология на управлението В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 276-300. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2002) Управление на системите В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 7-42. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2002) Управленски подходи, принципи и методи В: Основи на управлението. Велико Търново: «Абагар», 2002, с. 80-105. Print ISBN 954-427-467-7 (COBISS.BG-ID 1039556580)

Пенчев, Пенчо (2001) Управленско иницииране В: Социална активност. Ред. Мая Ночева. Пловдив: 2001, с. 93-181. ISBN 954-9520-49-8 (COBISS.BG-ID 1037439972)

Пенчев, Пенчо (2000) Устойчивото развитие – ново предизвикателство към управлението Сборник с доклади от Втора научно-практическа конференция с международно участие „XXI век и предизвикателствата към мениджмънта», I и II секция, Варна, 2000. Ред. колегия доц. д-р Никола Димитров и др.: Университетско издателство Икономически университет – Варна, с. 41-49. Print ISSN 954-21-0084-1 (НРС)

Пенчев, Пенчо (1999) Контрол В: Основи на менижмънта. В. Търново: ИПК „Св. Евтимий Патриарх Търновски”, 1999, с. 360-412. ISBN 954-427-373-5 (COBISS.BG-ID 1036694756)

Пенчев, Пенчо (1999) Реалността и доктрината „Устойчиво развитие” Управление и устойчиво развитие, 1999, година 1, бр.1-2, с. 23-26. Print 1311-4506 (COBISS.BG-ID – 1170804964)

Пенчев, Пенчо (1999) Устойчиво развитие В: Основи на менижмънта. Ред. Елена Тонкова. В. Търново:ИПК „Св. Евтимий Патриарх Търновски”, 1999, с. 360-412. ISBN 954-427-373-5 (COBISS.BG-ID 1036694756)

Пенчев, Пенчо (1999) Устойчивото развитие – алтернатива на настоящето и бъдещето Алтернативи, София, 1999, с. 200-212. ISSN 1311-1132 (НРС)

Пенчев, Пенчо (1998) Малките и средните предприятия и развитието на индустрията Икономически изследвания, 1998, година VII, кн.2, с. 112-133. Print ISSN 0205-3292 (COBISS.BG-ID 1271387364)

Пенчев, Пенчо (1997) Докога ще растат разходите? Икономика, април, 1997, с. 31-32. Print ISSN 1312-2428. (COBISS.BG-ID 1135674084)

Пенчев, Пенчо (1997) За политиката на държавата и общините по отношение на развитието на малкия и средния бизнес Народностопански архив, 1997, година L, кн.2, с. 29-34. Print 0323-9004 (COBISS.BG-ID 1137002724)

Пенчев, Пенчо (1997) Трудностите по изхранване на населението ще продължават Икономика и управление на селското стопанство, 1997, година XXXXII, бр.5-6, с. 46-48. Print ISSN 0205 – 3845. (COBISS.BG-ID 1137530596)

Пенчев, Пенчо (1996) Необходимост от устойчиво развитие В: Устойчивото развитие. Ред. доц. д-р Камен Каменов. В. Търново: Абагар, 1996, с. 7-52. ISBN 954-427-258-5 (COBISS.BG-ID 1030606820)

Пенчев, Пенчо (1996) Същност и принципи на устойчивото развитиие В: Устойчивото развитие. Ред. доц. д-р Камен Каменов. В. Търново: Абагар, 1996, с. 7-52. ISBN 954-427-258-5 (COBISS.BG-ID 1030606820)

Пенчев, Пенчо (1996) Хората и Устойчивото развитие В: Устойчивото развитие. Ред. доц. д-р Камен Каменов. В. Търново: Абагар, 1996, с. 155-176. ISBN 954-427-258-5 (COBISS.BG-ID 1030606820)

Пенчев, Пенчо (1995) Пазарното стопанство и цените Икономически живот,1995, 43(1463). Print ISSN 0205-0994. (COBISS.BG-ID 1119403492)

Пенчев, Пенчо (1995) Устойчивото развитие – единствена алтернатива Народностопански архив, 1995, година XLVIII, кн. 2, с.51-57. Print 0323-9004, 2367-9174 (online). (COBISS.BG-ID 1132022244)

Пенчев, Пенчо (1994) Икономика и организация на производството София, 1994, 288 с. Print (COBISS.BG-ID 1026790628)

Пенчев, Пенчо (1994) Индустриалното предприятие – основна клетка на индустрията В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 55-72. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1994) Отраслова структура на индустрията В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 5-33. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1994) Производителност на труда В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 159-173. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1994) Производствена програма В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 96-115. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1994) Производствени мощности В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 73-95. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1994) Себестойност и цени на индустриалната продукция В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 174-207. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1994) Холдингова организация В: Избрани лекции по индустриална икономика. Свищов: Академично издателство „Ценов”, 1994, с. 34-42. (COBISS.BG-ID 1028110820)

Пенчев, Пенчо (1989) Усъвършенстване на вътрешноотрасловата структура на хранително-вкусовата промишленост. Свищов, 1989 г., COBISS.BG-ID 1251060964

Пенчева, Ивалинка (2021) Нови предизвикателства пред управленската теория и практика Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики. Сборник с доклади от шестата научна конференция на катедра "Икономикс", посветена на 100 годишнината на УНСС. Изд. комплекс - УНСС, София, 2021, с. 202-215, ISBN 978-619-232-466-7.

Пенчева, Ивалинка (2020) Стил на ръководство по време на кризи Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция. НВУ „В. Левски“, В. Търново, 28-29 май, 2020 г., В. Търново: ИК на НВУ "В. Левски", 2020, с. 1478-1489. ISSN 2367-7481. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2020) Стил на ръководство по време на кризи. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция. НВУ „В. Левски“, В. Търново, 28-29 май, 2020 г., В. Търново: ИК на НВУ "В. Левски", 2020, с. 1478-1489. ISSN 2367-7481. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2020) Управление на организационото поведение Велико Търново: Абагар, 2020, 312 с. ISBN: 978-619-168-262-1. COBISS.BG-ID - 43207176

Пенчева, Ивалинка (2019) "Идеалният" мениджър Сборник с доклади от Международна научна конференция „ИДЕИ, ИДЕАЛИ – ВЪЗХОД И КРУШЕНИЕ“, Том 2, 23-24 април 2019 г., Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, с. 28-38. ISBN 978-619-7404-09-8, COBISS.BG-ID - 1292723684.

Пенчева, Ивалинка (2019) Аpplying the principle of aptitude in managing group behaviour Conference proceedings XII International Scientific conference „Menagement and Engineering ‘14“ Sozopol, 23-26 June 2019. Rev. M. Velev. Sofia: TU, 2019. vol. I, p. 174-183, Online ISSN 1314-6327. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2019) Принципите на управление и управленската функция "Контрол". Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция. НВУ „В. Левски“, В. Търново, 27-28 юни, 2018 г., В. Търново: ИК на НВУ "В. Левски", 2019, с. 1186-1196. ISSN 2367-7481. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2019) Реализирането на нови управленски функции – необходимост, породена от развитието на организацията Сборник доклади от Международна научна конференция "Съвременни парадигми в управлението в контекста на непрекъсната промяна", 29 ноември 2019, Ред. Д. Тенчев, Изд. Academic Publishing, ХТМУ, София, 2019, стр. 180-186, ISBN 978-954-2940-22-7 COBISS.BG-ID - 40539144

Пенчева, Ивалинка (2019) Управленското решение в контекста на проблема за алтернативните способи за разрешаване на спорове. Международна научна конференция "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. В. Търново, 9-10 октомври 2018 г., Ред. Цв. Сивков, изд. Фабер, В. Търново, 2019, с. 265-278, ISBN 978-619-00-0946-7. COBISS.BG-ID 1291502308.

Пенчева, Ивалинка (2018) For the need of transparent management Conference proceedings XII International Scientific conference „Menagement and Engineering ‘14“ Sozopol, 24-27 June 2018. Rev. M. Velev. Sofia: TU, 2018. vol. I, p. 70-78, ISSN 1310-3946, Online ISSN 1314-6327. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2018) IS OUR “TRANSPARENT” MANAGEMENT TRANSPARENT INDEED? Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" "Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности" т. 1., Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 145-150 ISSN 2603-4093.НРС.

Пенчева, Ивалинка (2018) Бенчмаркингът като управленска практика. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция. НВУ „В. Левски“, В. Търново, 14-15 юни, 2018 г., В. Търново: ИК на НВУ "В. Левски", 2018, т. 6, с. 42-50. ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book) ISSN 1314-1937. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2018) Връзките с обществеността като управленска функция, предоставяща информация за истини. Сборник с доклади от Международна научна конференция "Истини и лъжи за факти, новини и събития", Русе, 24-25 април 2018 г. Ред. Т. Ефтимова, Русе: Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 2018, Т. 2, с. 132-141. ISBN 978-619-7404-04-3, COBISS.BG-ID 1287656676.

Пенчева, Ивалинка (2018) Изследване процеса на интеграция в Областните администрации от Северен централен район на Република България. Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 3, 2018, Нов български университет, София, с.222 - 338, ISSN 2603-297X (Online). НРС

Пенчева, Ивалинка (2018) Ролята на връзките с обществеността при изработването на управленски решения. Медии и комуникации на 21. век, 2017/1, с.112-119. Рrint ISSN 2603-3089, Online 2603-3801. COBISS.BG-ID 1285464036

Пенчева, Ивалинка (2018) Ролята на стратегиите за развитието на бизнес организациите. Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция "Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения", Свищов, 30 ноември 2018 г., Свищов:АИ "Ценов", т. I, с. 27-35, ISBN 978-954-23-1702-9.НРС.

Пенчева, Ивалинка (2018) Устойчивото развитие - обект на фирменото управление Управление и устойчиво развитие, 2018, година 20, том 68, (кн. 1), с., 6-15. PRINT ISSN 1311-4506. COBISS.BG-ID 1121374436.

Пенчева, Ивалинка (2017) България и инициативата „Партньорство за открито управление“. Сборник статии от Първата научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите“. В. Търново, 17-18 ноември 2016 г. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 278-287. ISBN987-619-208-139-3. COBISS.BG-ID 1289815268.

Пенчева, Ивалинка (2016) Организационна култура. Учебни материали за дистанционно обучение. Учебно пособие за дистанционно обучение, Велико Търново, Център за дистанционно обучение, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Пенчева, Ивалинка (2016) Основи на управлението. Велико Търново: Абагар, 616 с. ISBN: 978-619-168-147-1, COBISS.BG-ID 1274817252.

Пенчева, Ивалинка (2016) Система за оценка на управлението на груповото трудово поведение. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция. НВУ „В. Левски“, В. Търново, 20-21 октомври 2016 г., В. Търново: ИК на НВУ "В. Левски", т. 6, с. 249-259. Print ISSN 1314-1937, Online 2367-7481. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2015) Връзките с обществеността като управленска функция. Сборник с доклади от международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“. София, 27 ноември 2015 г., София: Изд. Академик Пъбликейшънс, 2015, т. 2, с. 280-289, ISBN 978-954-2940-18-0. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2015) Възможни управленски решения. В: Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България – проблеми и възможни решения. В.Търново: Ай анд Би, 2015, с. 124-135. ISBN 978-954-9689-85-3(COBISS.BG-ID 1276987876)

Пенчева, Ивалинка (2015) За необходимостта от прозрачно управление. Сборник научни доклади от научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“. В. Търново, 5-6 ноември, 2015 г. В. Търново: Изд. Ай анд Би, 2015, с. 1-11. ISBN 978-954-9689-99-0, COBISS.BG-ID 1279832292.

Пенчева, Ивалинка (2015) Проучване на проблемните зони на мениджмънта на средните и големите предприятия в България. В: Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България – проблеми и възможни решения. В.Търново: Ай анд Би, 2015, с. 101-113. ISBN 978-954-9689-85-3(COBISS.BG-ID 1276987876)

Пенчева, Ивалинка (2015) Релацията: прозрачно управление – елементи на организационната култура. Сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие“, Пловдив, 7-8 ноeмври 2014 г. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски" 2015, т. I c. 450-457. ISBN 978-619-202-036-1. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2015) Управление на интеграционните процеси. Учебно пособие за дистанционно обучение, Велико Търново: Център за дистанционно обучение, ВТУ Св. св. Кирил и Методий".

Пенчева, Ивалинка (2015) Управленски бенчмаркинг. Учебно пособие за дистанционно обучение, Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ Св. св. Кирил и Методий".

Пенчева, Ивалинка (2014) Groups, Teams, Team Groups. Conference proceedings XII International Scientific conference „Menagement and Engineering ‘14“ Sozopol, 22-25 June 2014. Rev. M. Velev. Sofia: TU, 2014. vol. I, p. 440-449, Print ISSN 1310-3946, Online ISSN 1314-6327. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2014) Organisational change and the role of public relations in its implementation. Internatsional scientific conference "Management of Change", conference proceedins, Rusе, Stara Zagora, 11-13 april, 2014. Rev. D. Dntonova. Digital press: Ruse Universiti press, 2015, p. 129-139. ISBN 978-954-8675-82-6. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2014) Връзките с обществеността в подкрепа на процеса „Изработване на управленско решение”. Сборник доклади от международна научна конференция "Икономика и управление в турболентна бизнес среда". София 6 юни 2014 г. Ред. Д. Милчева, София: Изд. "Академик Пъбликейшънс", 2014, т. I, c. 241-247, ISBN 978-954-2940-19-7.НРС.

Пенчева, Ивалинка (2014) Груповото трудово поведение като обект на управление. В: Усъвършенстване процеса на обуение по счетоводство и финанси, В. Търново УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с.142-171, ISBN 978-954-524-949-5 COBISS.BG-ID 1288474596

Пенчева, Ивалинка (2014) За едно по-ефективно управление. Сборник от научна конференция "Стратегическо планиране и прогнозиране: настояще и бъдеще", 13 декември 2013 г. Ред. С. Тонкова. София: Изд. комплекс - УНСС, 2014, с. 318-329, ISBN 978-954-644-694-7

Пенчева, Ивалинка (2014) За необходимостта от повишаване на производителността на труда. Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет“, Секция "Стопански факултет", В. Търново, 10 май 2013 г. , Ред. Р. Илева. В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2014, с. 92-100, ISBN 978-954-524-970-9, COBISS.BG-ID 1273298916.

Пенчева, Ивалинка (2014) Използване на принципа на пригодността при управление на трудовото поведение. В: Международная научно-практическая конференция "Иновации в технологиях и образовании". Белово: Изд. филиала КузГТУ в г. Белово, Росия, 2014, часть 2, с. 238-243. ISBN 978-5-89070-974-5, ISBN 978-954-524-964-8. COBISS.BG-ID 1288499684.

Пенчева, Ивалинка (2014) Мениджмънт и връзки с обществеността Велико Търново: Абагар, 2014, 263 с. ISBN: 978-619-168-072-6, COBISS.BG-ID 1267792356.

Пенчева, Ивалинка (2014) Организационната култура като инструмент за прозрачно управление. Сборник с доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски“, В. Търново, 3-4 юли 2014 г., В. Търново: ИК НВУ "Васил Левски", 2014, т. 8, с.118-125. Print ISSN 1314-1937, Online 2367-7481, COBBIS.BG-ID 1274739428.

Пенчева, Ивалинка (2014) Система за прозрачно управление на бизнес организациите и стратегия за осъществяване. Сборник научни доклади от научно-практическа конференция "Перспективи за развитието на българската икономика", В. Търново, 30-31 октомври 2014 г. Ред. М. Павлова. В. Търново: Изд. "Ай анд Би", 2014 с. 1-12, ISBN 978-954-9689-84-6, COBISS.BG-ID 1279835620

Пенчева, Ивалинка (2014) Стратегическото мислене - обективна необходимост, породена от практиката. Сборник статей "Иновации в технологиях и образовании". Белово: Изд. филиала КузГТУ в г. Белово, Росия, 2014, часть 2, с. 243-250. ISBN 978-5-89070-974-5, ISBN 978-954-524-964-8. COBISS.BG-ID 1288499684.

Пенчева, Ивалинка (2014) Трудовото поведение като резултат от турболентно факторно влияние. Сборник доклади от международна научна конференция "Икономика и управление в турболентна бизнес среда". София 6 юни 2014 г. Ред. Д. Милчева. София: Изд. "Академик Пъбликейшънс", 2014, т. I, c. 248-255, ISBN 978-954-2940-19-7. НРС.

Пенчева, Ивалинка (2013) Управление индивидуальным трудовым поведением. Сборник статей "Иновации в технологиях и образовании". Белово: Изд. филиала КузГТУ в г. Белово, Росия, 2013, часть 3, с. 251-254. ISBN 978-5-89070-920-2, ISBN 978-954-524-914-3

Пенчева, Ивалинка (2013) Управленски умения. Съвети за мениджъри. Велико Търново: Абагар, 2013, 229 с., ISBN: 978-619-168-059-7, COBISS.BG-ID 1261015012.

Пенчева, Ивалинка (2013) Устойчив и интелигентен растеж на фирмата. Индустриален мениджмънт, 2013, бр.2, с. 25-34. Print ISSN 1312-3793, COBISS.BG-ID 1121786340.

Пенчева, Ивалинка (2012) Управление на груповото трудово поведение (по примера на предприятията от месната промишленост) Велико Търново, COBISS.BG-ID 1272370148

Пенчева, Ивалинка (2010) Организационно поведение Велико Търново: Фабер, 2010, 111 с. ISBN 978-954-9498-47-9. COBISS.BG-ID-1234111716.

Пенчева, Ивалинка (2009) Enhanced utilization of the human potential. VII International scientific conference "Management and engineering 09", Conference proceedings, Sozopol, 22-24 june 2009, Ed. M. Velev. Sofia: Technikal university, 2009, p. 254-260. Print ISSN 1310-3946, Online ISSN 1314-6327.

Пенчева, Ивалинка (2007) Организационно поведение В. Търново: Абагар, 2007, 212 с. ISBN 978-954-427-723-9, COBISS.BG-ID 1243764708.

Пенчева, Ивалинка (2004) Месната промишленост в България - проблеми и предизвикателства Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция "Национална идентичност и евроинтеграция", Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Peд. Б. Байков, София: "ГорексПрес", 2004, с. 254-262, ISBN 954-616-139-X, COBISS.BG-ID 1044649956.

Пенчева, Ивалинка (2004) Организационно поведение В. Търново: Абагар, 2004, 198 с. ISBN 954-427-543-6, COBISS.BG-ID 1041801444.

Пенчева, Ивалинка (2003) Влияние на индивидуалните особености върху поведението на мениджъра в организацията. Сборник от Научно-практическа конференция "Българският преход", Велико Търново, 31 май-1 юни 2003 г. Ред. Б. Байков. София: ГорексПрес, 2003, с. 168-175. ISBN 954-616-115-2

Пенчева, Ивалинка (2002) Възможности за повишаване на заетостта чрез изграждане на малки и средни предприятия в България. Сборник с доклади от Международна конференция "Предприемачеството, дребният и средният бизнес в България", Пловдив, 12-13 ноември 2002 г. Ред. Ст. Буров. Пловдив: ИМН Пловдив, 2002, с. 144-148.

Пенчева, Ивалинка (2002) За някои поведенчески предизвикателства, свързани с евроинтеграцията. Сборник от Научно-практическа конференция "България - Европейски съюз: състояние, проблеми перспективи", Велико Търново, 27-28 май 2002 г. Пловдив: ИК "Призма", 2002, с. 59-65. COBISS 1158365924

Пенчева, Ивалинка (2002) Комуникации. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 241 - 254. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2002) Мениджърът - централна фигура в процеса на управление. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 65-80. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2002) Организационна култура. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 301 - 316. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2002) Организацията и нейната среда. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 43 - 64. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2002) Управление на групите. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 255 - 272. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2002) Управление на промяната и конфликтите В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 349 - 371. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2002) Управленско решение. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 105 - 124. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Ивалинка (2000) Организационно поведение. Организационно равнище на анализ. В. Търново: Абагар, 80 с. ISBN 954-427-429-4, COBISS.BG-ID 1036365028.

Пенчева, Ивалинка (2000) Организационно поведение.Групово трудово поведение. Велико Търново: "Абагар", 2000, 92 с. ISBN 954-427-428-6, COBISS.BG-ID 1036365028.

Пенчева, Ивалинка (1999) Управление на промяната и конфликтите. Основи на управлението. Ред. К. Луканов, Велико Търново: ИПК "Св. Евтимий Патриарх Търновски", 1999, с. 413-443, ISBN 954-427-373-5, COBISS.BG-ID 1036694756

Пенчева, Ивалинка (1997) Трудностите по изхранването на населението ще продължават. Икономика и управление на селското стопанство, 1997, 5-6, с. 46-49, Print ISSN 0205-3845, Online 2534-9872, COBISS.BG-ID 1119641316.

Пенчева, Ивалинка (1996) Управлението на персонала в условията на преход Сборник от Юбилейна научна конференция с международно участие "Управление на прехода", Свищов, 25-26 октомври 1996 г. Свищов: АИ "Ценов", 1996, т. 1, с. 126-131.

Пенчева, Ивалинка (1995) Мотивация, потребности и ефективност на труда. Народностопански архив, 1995, XL VIII, кн. 1, с. 22-28. Print ISSN 0323-9004, Online 2367-9174. COBISS.BG-ID 1276610276.

Пенчева, Ивалинка (1995) Регулиране на диспропорциите в индустриалното производство. Сборник от научна дискусия "Нестандартни подходи и методи за управление на икономиката в преход, Орешак, 16-18 юни 1995 г. Ред. К. Каменов, АИ "Ценов", 1995, с. 26-33.

Пенчева, Ивалинка (1995) Хаосът - едно предизвикателство към мениджъра. Сборник от юбилейна научна конференция "Хаосът и предизвикателствата на планирането", Свищов, 10-12 април 1995 г. Свищов: АИ: Ценов, 1995, с. 172-176.

Пенчева, Ивалинка (1994) Малките предприятия в месната промишленост. Сборник с доклади от международен семинар "Създаване и развитие на малкото предприятие", Свищов, 8-11 май1994 г. Свищов, International Small Institute, EC Tempus JEP 3468-92/93, 1994, с. 38-43.

Пенчева, Ивалинка (1994) Някои възможности за активиране на кадровия потенциал на предприятието. Сборник с доклади от научен семинар "Актуални направления на научните изследвания във ВФСИ "Д.А. Ценов" - Свищов, Орешак, 3-5 юни 1994 г., Ред. К. Каменов, Свищов: АИ "Ценов", с. 60-66.

Пенчева, Ивалинка (1994) Хората в малкия бизнес Сборник с доклади от научна конференция "Бизнес диагностика на малкия и среден бизнес", Варна, юни 1994 г., Ред. Т. Ненов, Варна: Изд. Икономически университет Варна, 1994, с. 105-109.

Пенчева, Ивалинка (1993) Агресия, водеща до благополучие. Икономически живот, 1993, 4(1324), с. 6-7, Print ISSN 0205-0994, COBISS.BG-ID 1119403492.

Пенчева, Ивалинка (1993) Диверсификацията - стратегия за оцеляване и развитие на фирмите. Бизнес управление, 1993, кн. 2, с. 47-53. Print ISSN 0861-6604, Online 2534- 8396, COBISS.BG-ID 1119711204.

Пенчева, Ивалинка (1992) За достойно място на свободния пазар. Хранителна промишленост, 1992, (3,92), с. 3 - 5. Print ISSN 0205 - 3837, COBISS.BG-ID 1119689956.

Пенчева, Ивалинка (1992) Кой спечели и кой загуби от реформата? Икономически живот, 1992, 20(1288), с. 11-12, Print ISSN 0205-0994, COBISS.BG-ID 1119403492.

Пенчева, Ивалинка (1989) Възможности за усъвършенстване на организацията на труда в предприятията от месната промишленост. Сборник с доклади от Международна научна конференция " Организация и управление на промишленото предприятие (фирмата)", Свищов, 19-21 септември 1989 г., Ред. Й. Георгиев, Свищов: АИ "Д. А. Ценов", с. 160-166, COBISS.BG-ID 1096329188

Пенчева, Ивалинка (0) Управление на групите. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 255 - 272. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.

Пенчева, Пламена (2022) Виртуални екипи - стратегия за ефективна работа сборник от Втора Украинско-полско-българска научно-практическа интернет конференция „Стратегически перспективи за развитие на съвременния бизнес“, 10-11. 03. 2022 г.,с. 203-210, ISBN 978-83-61467-17-5

Пенчева, Пламена (2021) СЪВРЕМЕННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ХХIII-ра Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“

Пенчева, Пламена (2020) Collective Management Decisions - a Prereqquisite for Effective Management Sociobrains, Sociobrains, International scientific refereed online journal with impact factor, issue 67, march 2020, p. 59-64, ISSN 2367-5721, (Online)

Пенчева, Пламена (2020) Emotional Intelligence - a Prerequisite for Successful Leadership Sociobrains, International scientific refereed online journal with impact factor, issue 67, march 2020, p. 65-69, ISSN 2367-5721, (Online)

Пенчева, Пламена (2020) Вътрешноличностният конфликт при съвременния мениджър – ръководител или лидер Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти", 29 ноември 2019, В. търново, Ред. колегия: Янка Тянкова, изд. Фабер 2020, с. 191-198, ISBN 978-619-00-1165-1

Пенчева, Пламена (2020) Лидерът и умението да мотивираме чрез себе си В. Търново, изд. Ай анд Би ISBN: 978-619-7281-60-6 COBISS.BG-ID - 1293377764

Пенчева, Пламена (2020) По-добра комуникация с екипа по време на криза Сборник с доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, стр. 303-311, изд. комплекс на НВУ "Васил Левски", 22-23 октомври 2020 г., В. Търново, ред. колегия В. Банабакова и др., ISBN 2367-7473, COBBIS ....

Пенчева, Пламена (2020) Принципи на лидерството по време на криза Сборник с научни изследвания от годишна конференция"Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности", том 4, Университетско издателство"Св. св. Кирил и Методий", стр. 83-89, В. Търново, 2020, Ред. колегия С. Димитров; ISSN 2603-4093, COBISS.BG-ID - 1288419812, [Инд./Реф. в: Google Scholar]

Пенчева, Пламена (2019) Page and Brin - The Leadership of Google Sociobrains, International scientific refereed online journal with impact factor, issue 64, december 2019, p. 36-40, ISSN 2367-5721, (Online)

Пенчева, Пламена (2019) It`s Difficult to Be Woman on the Top Sociobrains, International scientific refereed online journal with impact factor, issue 64, december 2019, p. 41-48, ISSN 2367-5721, (Online)

Пенчева, Пламена (2019) За ефективността на лидерството Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция. НВУ „В. Левски“, В. Търново, 14-15 юни, 2018 г., В. Търново: ИК на НВУ "В. Левски", 2019, с. 1178-1185 . ISSN 2367-7481. НРС.

Пенчева, Пламена (2019) Как да трансформираме групата в екип? Сборник доклади от Международна научна конференция "Съвременни парадигми в управлението в контекста на непрекъсната промяна", 29 ноември 2019, Ред. колегия - Д. Тенчев, Изд. Academic Publishing, ХТМУ, София, 2019, стр. 313-318, ISBN 978-954-2940-22-7 COBISS.BG-ID - 40539144

Пенчева, Пламена (2019) Лидерството като идеал в управлението - мит или реалност Сборник с доклади "Идеи, идеали - възход и крушение", Международна научна конференция, Русе, 2019, том 2, с. 52-60,Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, ISBN 978-619-7404-09-8, COBISS.BG-ID - 1292723684.

Пенчева, Пламена (2019) Лидерството като метод за мотивиране Сборник с научни изследвания от годишна конференция "Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности", том 2, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", стр. 147-156, В. Търново, 2019, Ред. колегия В. Христова; ISSN 2603-4093, COBISS.BG-ID - 1288419812

Пенчева, Пламена (2019) Постигане на устойчиво развитие чрез глобално лидерство сп. „Управление и устойчиво развитие“, том 74, издание на Факултет "Стопанско управление" при Лесотехнически университет, София, Ред. колегия И. Палигоров, 2019, с. 48-53 ISSN 1311-4506,COBISS.BG-ID - 1121374436, [Инд./Реф. в: ВИНИТИ Реферативен журнал]

Пенчева, Пламена (2019) Производителността на труда и възнаграждението на труда (по примера на предприятия от пивоварната индустрия в България) Велико Търново, изд. Ай анд Би, ISBN: 978619-7281-53-8 COBIS.BG-ID-1290822884

Пенчева, Пламена (2019) Управление на организационните конфликти - причини и техники за тяхното разрешаване Научна Конференция „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на ЕС”, 9-10.11.2018 г., Велико Търново; изд. "Фабер", ред. колегия Цв. Сивков, стр. 296-310, ISBN 978-619-00-0946-7; COBISS.BG-ID - 1291502308.

Пенчева, Пламена (2018) Communication management - or how to manage communicatioin in organization. Collective Scientific book of Faculty of Economic, "St. Cyril and St. Methodius" University of Velico Tarnovo Annual Conference, dedicated to the 25th anniversary of the Faculty establishmant, held on 28-29. 09. 2017 in Arbanassi, Veliko Tarnovo. Development of the bulgarian and europian economies - challenges and opportunites Vol. 1, University publishing house "St. Cyril and St. Methodius" Editiorial Bord, V. Hristova, Veliko Tarnovo 2018, с. 203-206. ISSN 2603-4093, COBISS.BG-ID - 1288419812

Пенчева, Пламена (2018) Високата производителност на труда – средство за реализиране на цел 8 от Целите за устойчиво развитие сп. „Управление и устойчиво развитие“, том 68,издание на Факултет "Стопанско управление" при Лесотехнически университет, София, Ред. колегия И. Палигоров, 2018, с. 51-56, ISSN 1311-4506, COBISS.BG-ID - 1121374436 [Инд./Реф. в: ВИНИТИ Реферативен журнал]

Пенчева, Пламена (2018) Изследване процеса на интеграция в областните администрации в Северен централен район на Република България Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 3, 2018, Нов български университет, София, с.222 - 338, ISSN 2603-297X (Online). НРС

Пенчева, Пламена (2018) Комуникационен мениджмънт - учебни материали за дистанционно обучение

Пенчева, Пламена (2018) Лидерство и мотивация - учебни материали за дистанционно обучение

Пенчева, Пламена (2017) Дисбалансите между демографската ситуация и обучението в България. Сб. статии от Първа научна конференция "Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите", 17-18 ноември 2016 г., В. Търново, Ред. колегия - Вихрен Бузов, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2017, с. 268-277, ISBN - 987-619-208-139-3

Пенчева, Пламена (2017) Значението на комуникацията като част от управленския процес. Втора национална научна конференция "Медиите на 21 век"., 10-11 ноември 2016 г., ВТУ "Св. св. Кирил и Mетодий” сп. Медии и комуникации на 21. век , 2017, 1, с. 123-126. Online 2603-3801. COBISS.BG-ID 1285464036

Пенчева, Пламена (2016) Виждане за условията и факторите, влияещи върху производителността на труда. списание Индустриален мениджмънт, 2016, 13 (2), с. 7-14. Print ISSN 1312-3793, COBISS.BG-ID - 1121786340

Пенчева, Пламена (2016) Управление на интеграционните процеси

Пенчева, Пламена (2015) Възможни управленски решения, свързани с проблемна зона "Производителност на труда" Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решения. Велико Търново: Ай анд Би , 2015, 23 с 122-123., ISBN: 978-954-9689-85-3 COBISS.BG-ID 1276987876

Пенчева, Пламена (2015) Предизвикателството да повишим производителността на труда при административният персонал. Сб. от Кръгла маса "Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България", Свищов, 23 октомври 2015 г. Ред. к. Л. Варамезов. Свищов: Академично издателство "Ценов", 2015, с. 146-151. ISBN 978-954-23-1086-0 COBISS.BG-ID 1281047012

Пенчева, Пламена (2015) Проблемна зона: Производителност на труда. Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решения. Велико Търново: Ай анд Би , 2015, 23 с 62-81., ISBN: 978-954-9689-85-3 COBISS.BG-ID 1276987876

Пенчева, Пламена (2015) Производителността на труда и възнаграждение на труда (по примера на пивоварната промишленост в България) Велико Търново, COBBISS.BG-ID 1275337444

Пенчева, Пламена (2014) Европа за ефективно използване на човешкия ресурс – ракурс „Европа 2020”. Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет”, Секция „Стопански факултет”, в. Търново, 10 май 2013 г., Ред. Р. Илева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 178-183, ISBN 978-954-524-970-9, COBISS.BG-ID 1273298916.

Пенчева, Пламена (2014) Екипно лидерство. Сб. с научни доклади от научно-практическа конференция "Перспективи за развитие на българската икономика", В. Търново, 30-31 октомври 2014 г., Ред. к. М. Павлова, Изд. "Ай анд Би", Велико Търново, 2014, с.1-7 ISBN 978-954-9689-84-6 COBISS.BG-ID 1279835620

Пенчева, Пламена (2014) Нуждата от взаимовръзка между производителността на труда и работната заплата. Сб. от Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие "Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие", Пловдив, 7-8 ноември 2014 г. Ред. к. Т. Димитрова. Пловдив, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2014, т. 1. с. 445-449. ISBN 978-619-202-036-1, COBISS.BG-ID - 1289351140

Пенчева, Пламена (2014) Порочният кръг и производителността на труда. Сб. от 12 Международна научна конференция "Мениджмънт и инжинеринг` 14", Созопол, 22-25 юни 2014 г. Ред. к. Мл. Велев. т. 2, 2014, с. 1093-1097. ISSN 1310-3946 ISSN 1314-6327, COBISS.BG-ID - 1292536804

Пенчева, Пламена (2013) Европа-България и производителността на труда. Сборник докладии от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 6, с. 31-34. Изд. Комплекс на НВУ „В. Левски”, 16-18 октомври 2013, В. Търново. ISBN 978-954-753-200-7, COBISS.BG-ID 1265199332.

Пенчева, Пламена (2013) Знания, умения и качества на мениджъра в сферата на висшето образование. Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ ”Св. св. Кирил и Mетодий”, Велико Търново, 17 януари 2013 г. Ред. к. Пл. Легкоступ. Велико Търново: изд. "Фабер", 2013, с. 496-503. ISBN 978-954-400-957-1 COBISS.BG-ID 126157300.

Пенчева, Пламена (0) Labor productivity in Russia –problems and decisions

Пенчева, Пламена (0) OVERVIEW OF THEORIES OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT

Пенчева, Пламена (0) Хибридните екипи - алтернатива на виртуалните и традиционните Сборник с научни изследвания от годишна конференция "Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности", том ..... , ред. колегия С. Димитров, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 27. 05. 2022 г.

Петров, Йордан (2018) България в балканската политика на Великобритания в началото на ХХвек(1902-1909г.) Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий"

Петров, Йордан (2015) Ликвидаторите, в-к Земя, 10.02.2015г., стр. 19;

Петров, Йордан (2014) Успешният политик трябва и да е аскет, в-к Дума, 29.09.2014г, стр. 30;

Петров, Йордан (2011) Британската балканска политика в началото на Анексионната криза – септември, октомври 1908г., Модерният историк 2, Юбилеен сб. в чест на проф. дин. А. Пантев, Изследвания по случай 70 години от рождението му, В. Търново, 2011г;

Петров, Йордан (2010) Demokratic process in former Soviet republics in the context of Eastern partnership, co, Europe look to the East: Eastern partnership one year later, Sofia, 2010г.;

Петров, Йордан (2010) Състоянието на човешките права в страните от Източното партньорство, сб. Европа гледа на Изток: Източното партньорство една година по-късно, София, 2010г.;

Петров, Йордан (2009) Анексионната криза и британското обществено мнение(1908 – 1909 г.), Cб. в чест на проф. дин. Радослав Мишев, В. Търново, 2009г.;

Петров, Йордан (2009) Отношението на Великобритания към “Източнорумелийската тема” по време на българо-турските преговори за признаване на Независимостта, сп. Епохи, кн. 1,2, 2009г.;

Петров, Йордан (2008) Aвтореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, България в балканската политика на Великобритания в началото на ХХ век(1902-1909г.), София, 2008г.;

Петров, Йордан (2008) Дейността на Джордж Бюкянан в София(1904-1909), сб. Балканите: език, история, култура, В. Търново, 2008г.;

Петров, Йордан (2008) Македонският въпрос в дебатите на Британския парламент през 1906г., сб. България, българите и европа- мит, история, съвремие, т.ІІ, В. Търново, 2008г.;

Петров, Йордан (2008) Независимостта на България и балканската политика на Великобритания в спомените на Едуард Грей, сб. България, българите и европа- мит, история, съвремие, т.І, В. Търново, 2008г.;

Стоянов, Иван (2019) За значението на арт-културното предприемачество Социално-икономически анализи, брои 2, Том 11, 2019г., Редакционна колегия: Христова, В. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, ул. Теодосий Търновски 2, Print ISSN 1313-6909, ISSN: 2367-9379 (Online), Лиценз: CC BY-NC-ND Страници: 198-210

Стоянов, Иван (2019) Финансиране на предприемаческите дейности Икономически хоризонти 21 - Финансово-счетоводни перспективи, Том I, 2019, Редакционна колегия: Павлова, М. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, ул. Теодосий Търновски 2, Print ISSN 2738-7461, , Страници: 110-124

Стоянов, Иван (2018) LEADERSHIP ROLES AND INTERPERSONAL RELATIONSHIPS - RELATIONSHIP AND IMPORTANCE FOR THE ORGANIZATION Сборник с научни изследвания от годишната конференция "Развитие на българската и европейската икономики- предизвикателства и възможности", Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 28-30.09.2017 г., Велико Търново,Том 1, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, p. 211-216. ISSN 2603-4093

Стоянов, Иван (2018) Място на творческите индустрии в областните стратегии за развитие - проблеми и възможности Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 3, 2018, ISSN 2603-297X (Online)

Стоянов, Иван (2017) Art-Cultural Entrepreneurship and Opportunities for Bulgarian Traditional Crafts Arising from it сп. "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ" ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Стопански факултет

Стоянов, Иван (2017) Предприемачество Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Рецензент доц. д-р Недко Минчев. ISBN 978-619-208-135-5, COBISS.BG-ID - 1285182692

Стоянов, Иван (2017) Управление на междуличностните отношения Велико Търново, COBISS.BG-ID - 1283511268

Стоянов, Иван (2016) Методы непосредственного воздействия на изменения и межличностные отношения Факторы развития экономики Росии - Тверь. Часть ІІ

Стоянов, Иван (2015) Предприемачество - теоретични основи и практически измерения Ай анд Би, Велико Търново

Стоянов, Иван (2015) Ситуациите на различност в междуличностните отношения - "ситуация-проблем" или "ситуация-възможност" Списание Социално-икономически анализи, 2015,кн 7, Велико Търново, изд. Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методии", стр. 40-48. ISSN: 1313-6909 (Print), ISSN: 2367-9379 (Online)

Стоянов, Иван (2013) Медоди за усъвършенстване на междуличностните отношения в дребния бизнес в България Списане Индустриален мениджмът, 2013, изд. Технически университет - София, бр. 1/2013, стр. 85-95. ISNN 1312-3793

Стоянов, Иван (2013) Същност на бизнес организацията в България Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ”Св. св. Кирил и Mетодий”, Фабер, ISBN 978-954-400-957-1, p. 480-489

Стоянов, Иван (2013) Управление на ситуациите в междуличностните отношения (среден и дребен бизнес в България) Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ”Св. св. Кирил и Mетодий”

Стоянов, Иван (2012) Неформалното образование в директната търговия - възможност за развитие на персонала и повишаване ефективността при процеса на продажбите Сб. от Юбилейна международна науко-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Стопански факултет и Икономически институт на БАН, 18-19 май 2012, Ред. к. Б. Байков, Изд. ГорексПрес, 2012, София, стр. 483-491. ISBN 978-954-616-221-2

Христова, Венета (2021) GLAMPING ENTREPRENEURS’ PERSPECTIVE AFTER COVID-19 – SOME EVIDENCES FROM POLAND AND BULGARIA Научные горизонты, 2021, 1 (41), pp. 65-74. Print ISSN 2587-618Х, Available at: http://www.sciencehorizon.ru

Христова, Венета (2021) The Workplace of the Future – Some Expectations of the Bulgarian Students In: 4rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy. Bologna: Filodiritto Publisher, ISBN 979-12-80225-33-7, pp. 109-116.

Христова, Венета (2021) Перспективы развития агропромышленного комплекса России на рынке Болгарии В: ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. Материалы XVIII Международной научной конференции Россия, г. Москва, 26-27 ноября 2020 г./ Под ред. проф. Платоновой Е.Д., доц. Игумнова О.А. – Москва: Издательство «Перо», 2021, с. 122-124

Христова, Венета (2021) Професионално прегряване и мобинг в дигитална работна среда В: Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция на тема: "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА КОХЕЗИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК – ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА", Свищов, 8-9 ноември 2021 г., посветена на 85 години от създаването на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, том 2, Свищов: АИ "Ценов", с. 124-130 ISBN 978-954-23-2069-2 (print), ISBN 978-954-23-2070-8 (online)

Христова, Венета (2020) Barriers before Students` Entrepreneurial Intentions and Business Initiatives – Results by Empirical Study of Bulgarian and Polish Students Economic Herald of the Donbas, Quarterly Scientific Journal, № 4 (62) 2020, ISSN 1817-3772, pp. 124-131. doi: 10.12958/1817-3772-2020-4(62)-124-131, http://evd.luguniv.edu.ua/index.php/evd/Official_Information

Христова, Венета (2020) Future competencies for the Innovative Industry В: Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стоапнския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18.10.2019 г. във Велико Търново на тема: "Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности". В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, Т. 3, с. 173-183. ISSN 2603-4093

Христова, Венета (2020) GLAMPING AS ONE OF NEW ENTREPRENEURIAL APPROACHES FOR LUXURY TOURISM AFTER COVID-19 In: The book of proceedings (abstracts) of IV. International West Asia Congress of Tourism Research Congress (IWACT), Çanakkale Onsekiz Mart University (IWACT 20), 15-17 October 2020, İSTANBUL: Güngören, p. 13, ISBN: 978-625-7686-06-8 https://iwact.org/upload/file/2021-01-16-iwact-20-ozet-metinler-kitabi-160034549a07bb.pdf

Христова, Венета (2020) Senior entrepreneurship as a possible solution to the generational imbalance in society В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема: "Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти", 29.11.2019 г., Велико Търново. Велико Търново: Фабер, 2020, с. 172-178.

Христова, Венета (2020) The Empirical Study on Motivation for Starting a Business by Bulgarian and Polish Students In: Proceedings of 3rd International Conference: Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, held at “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, June, 9th 2020, Bologna: Filodiritto, ISBN 978-88-85813-99-1, pp. 140-149

Христова, Венета (2020) Новото лице на старшето предприемачество Strategiczne perspektywy rozwoju współczesnego biznesu, Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki Ukrainy, Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki w Żytomierzu, Ukraina Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie, Ukraina Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, Skierniewice, Polska Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego, Wielkie Trnowo, Bułgaria, 2020, pp. 36-40, ISBN 978-83-61467-92-2.

Христова, Венета (2020) Приложение на чатбот в дейностите по управление на човешките ресурси в компаниите В: Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стоапнския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18.10.2019 г. във Велико Търново на тема: "Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности". В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, Т. 3, с. 189-195. ISSN 2603-4093

Христова, Венета (2019) ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF CHAT BOTS IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ACTIVITIES Научные горизонты, 2019, 8 (24), 74-80. Print ISSN 2587-618Х

Христова, Венета (2019) Entrepreneurial Environment Developments at South Eastern EU Member states FILODIRITTO, INTERNATIONAL PROCEEDINGS, Italy

Христова, Венета (2019) Some trends in entrepreneurship education in Bulgaria In: СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН, Материалы IV международной конференции (25–26 апреля 2019 г.), Москва: МПГУ, с. 374-382, ISBN 978-5-4263-0801-5.

Христова, Венета (2019) Конфликтни аспекти при реализиране на вътрешнопредприемачески проекти в организациите Сборник научни разработки от Международна научна конференция, Велико Търново, 9-10.11.2018 г. на тема "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Ред. колегия. Велико Търново: Фабер, 2019, с. 256-264 . ISBN 978-619-00-0946-7

Христова, Венета (2019) Професионалното прегряване в организациите - причини, последствия и стратегии за справяне с него В: Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново: УИ на ВТУ, с. 107-117, ISSN 2603-4093

Христова, Венета (2019) Развитието на българската икономика през социализма и предприемачеството – релации за криза тогава и днес В: Кризи и стопанско развитие през вековете. Варна: Известия на ЦСИИ, 2019, с. 240-249, ISSN 2534-9244 (т. IV).

Христова, Венета (2019) Финансиране на предприемаческите дейности В: Икономически хоризонти '21 - финансово-счетоводни перспективи, том 1, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 110-123

Христова, Венета (2018) ON ENTREPRENEURIAL INTENTIONS – SOME ASPECTS OF SURVEY RESULTS УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Христова, Венета (2018) Small Entrepreneurship Development in Bulgaria – Some Problems and Challenges Filodiritto Editore, Italy

Христова, Венета (2018) The Entrepreneurship Education - through the Bulgarian Entrepreneurs' Eyes BAMDE, http://conference.bamde.org/Documents/Proceedings%20abstracts/Proceedings%202016/07_Hristova.pdf

Христова, Венета (2018) ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ПО ПРИМЕРА НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО) Из-во на НБУ, online: https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-297-x-online

Христова, Венета (2018) Подкрепата за предприемачеството в България през вековете – някои аспекти. - В: Институциите и българското стопанско развитие, през вековете. Варна: Известия на ЦСИИ, 2018, с. 151-164, ISSN 2534-9244 (т. III).

Христова, Венета (2018) Стимулите в предприемачеството В: сборник с доклади от международна научно-практическа конференция на тема: "Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения", Т.1, Свищов: АИ "Ценов", 2018, ISBN: 978-954-23-1702-9, с. 152-157.

Христова, Венета (2017) Main indicators of the Bulgarian labor market after EU accession Romanian Journal of Labour and Social Studies, vol. 1, N1

Христова, Венета (2017) Trends and perspectives of Bulgarian NEETs Romanian Journal of Labour and Social Studies

Христова, Венета (2017) Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие Велико Търново, Ай анд Би

Христова, Венета (2017) Предприемачество УИ "св. св. Кирил и Методий"

Христова, Венета (2016) The industrial policy of Bulgaria – problems and challenges (with co-author Deneva, A. ) London Review of Education and Science, N1 (19), January-June

Христова, Венета (2016) Намеренията за предприемачество и ролята на университетите УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Христова, Венета (2016) Обучението по предприемачество в България - възможности и предизвикателствал В: Международна научна конференция Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания , 9-10 ноември 2016 г.. Т. 1, Сборник доклади по тематично направление Икономика, държава, общество Свищов: АИ Ценов (с. 134-139), ISBN - 978-954-23-1185-0, COBISS.BG-ID - 1277459428

Христова, Венета (2015) Как кариерата „изяде“ професията (в съавторство с Белчева, В.) Социално-икономически анализи, В. Търново, кн. 6

Христова, Венета (2015) Ключови компетенции на административния персонал във висшето училище (в съавторство с Бодурова, М.) Сборник доклади от кръгла маса на тема: „Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България”, Свищов, 23.10.2015 г.

Христова, Венета (2015) КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ИКОНОМИСТИ И МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ – МЕЖДУ ЖЕЛАНИЕТО И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново

Христова, Венета (2015) Предизвикателството повишаване производителността на труда при административния персонал (в съавторство с Пенчева, Пл.) Сборник доклади от кръгла маса на тема: „Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България”, Свищов, 23.10.2015 г.

Христова, Венета (2015) Предприемачеството: теоретични основи и практически измерения В. Търново

Христова, Венета (2015) Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България – проблеми и възможни решения (в съавторство с Пенчев, П., И. Пенчева, Пл. Пенчева, И. Стоянов, В. Павлов и М. Гализова) В. Търново, Ай енд Би

Христова, Венета (2014) Българските малки и средни предприятия - настоящи и бъдещи предизвикателства Научно-практическа конференция „Перспективи за развитие на българската икономика” на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и ИИИ на БАН, 30-31.10.2014 г., „Ай анд Би”, В. Търново

Христова, Венета (2014) Върху предприемаческият процес XII международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг” `14, 22-25.06.2014 г., Созопол

Христова, Венета (2014) Индустриалната политика на съвременна Европа (В съавторство с Денева, А.и Пантелеева, И. ) АИ “Ценов”

Христова, Венета (2014) Средните предприятия след кризата Годишна университетска научна конференция в Национален военен университет „В. Левски”, В. Търново, 3-4.07.2014 г.

Христова, Венета (2013) European industrial policy scenario and Bulgaria (with coauthor Deneva, A.) “The future of integration, the future of the European Union”, Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 20th anniversary of the establishment of the Department of International Economic Relations, Tsenov Academy of Economics – Svishtov, May, 2013

Христова, Венета (2013) Вътрешнофирменото предприемачество – мисията е възможна! Човешки ресурси, бр. 7

Христова, Венета (2013) Индустриалната политика между теорията и практиката (в съавторство с Денева, А., Личев, Т., Личева, К, Сирашки, Х., Митов, К., Диманов, Д.) ел. списание „Д и а л о г”, извънреден тематичен брой I, април, 2013, http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2013/INI/15-statia-2013.pdf

Христова, Венета (2013) Предизвикателството „Предприемачество 2020” Международна юбилейна научна конференция на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” по случай 50-та годишнина на университета, май 2013

Христова, Венета (2013) Предприемачеството - теоретични основи и практически измерения В. Търново: Абагар

Христова, Венета (2013) Съвременни проекции на индустриалната политика (в съавторство с Денева, А., Личев, Т., Личева, К., Сирашки, Х., Митов, К., Диманов, Д. АИ “Ценов”

Христова, Венета (2013) Трънливият пътна българската политика спрямо възобновянемите енергийни източници (в съавторство с Тодорова, Г.) Международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра „Икономика и управление на индустрията”, ИУ – Варна, 6-7.12.2013 г.

Христова, Венета (2012) Вътрешнофирменото предприемачество – някои идеи за насърчаване развитието му в съвременните бизнес организации Юбилейна международна научно-практическа конференция на тема: „20 години инвестиция в бъдещето” на Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 18-19.05.2012 г.

Христова, Венета (2012) Едно проучване на човешките ресурси в големите бизнес организации. (в съавторство с Кънев, П., Пантелеева, И. и З. Иванова) АИ “Ценов”

Христова, Венета (2012) Информационни системи за управление на човешките ресурси Научна конференция на НВУ „В. Левски” на тема „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, В. Търново, 25-26.10.2012 г., том 6

Христова, Венета (2012) Предизвикателства пред човешките ресурси (в съавторство с Кънев, П., Пантелеева, И. и З. Иванова) ел. списание „Д и а л о г”, извънреден тематичен брой II, август, 2012,http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2012/INI/25-statia-2012.pdf

Христова, Венета (2011) Гъвкава заетост в индустриалните бизнес организации. В: Международна юбилейна научна конференция по случай 75-тата годишнина на СА „Д. А. Ценов”, 8-9.11.2011 г. Свищов: АИ „Ценов”, с. 179-186, ISBN 978-954-23-0680-1 (т. 4).

Христова, Венета (2011) Предприемачество АИ „Д. Ценов”

Христова, Венета (2010) За клъстерите и ефектите, които генерират за участващите в тях структури. Полиграфия, 2010, бр. 1, с. 16-18, ISSN 0204-9953.

Христова, Венета (2010) Има ли предпоставки за реализиране на успешно вътрешно предприемачество в българските промишлени предприятия? В: Сборник доклади на VІІІ международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 10”, 17-19 юни 2010 г., Созопол. София: УИ ТУ – София, с. 486-491, ISSN 1310-3946.

Христова, Венета (2010) Човешкият фактор в българските клъстери В: Международна научно-практическа конференция по случай 55 годишнината от създаването на к-ра „Стратегическо планиране” на тема: “Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса”, 7-8 октомври 2010, Свищов. Свищов: АИ „Ценов”, с. 58-63, ISBN 978-954-23-0481-4 (т. ІІ).

Христова, Венета (2009) The relation innovation – clusters in Bulgaria – more challenges and some opportunities?. В: Proceedings of the International Conference “The European Entrepreneurship in the Globalising Economy – Challenges and Opportunities” (editors: Prof. Ken O’Neill, Prof. Kiril Todotov), Sofia: BAMDE, 2009, pp. 79-104, ISBN 954-9827-09-5.

Христова, Венета (2009) Основи на предприемачеството В. Търново: Фабер ISBN - 978-954-400-170-4, COBISS.BG-ID - 1231589860

Христова, Венета (2009) Съвременни параметри на индустриалните клъстери в България Велико Търново: Фабер, 2009, с. 251, ISBN 978-954-400-118-6.

Христова, Венета (2009) Управление на екипи и комуникации (учебно пособие за дистанционно обучение) Свищов, АИ Ценов (COBISS.BG-ID 1236440036)

Христова, Венета (2008) Възможности за подобряване функционирането на индустриалните клъстери в България. Бизнес посоки, 2008, бр. 2, с. 64-72, ISSN 1312-6016.

Христова, Венета (2008) Иновационната активност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния модел (по примера на подсектор „Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” и клас „Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки, тютюн”). В: Алманах научни изследвания (т. 8). Свищов: АИ “Ценов”, 2008, с. 161-199. ISBN 1312-3815.

Христова, Венета (2007) Предприемачество Свищов: АИ Ценов, ISBN - 978-954-23-0558-3, COBISS.BG-ID - 1236096228

Христова, Венета (2006) Кожарско и кожухарско производство в България – ретроспекция, състояние и тенденции. Икономика, 2006, бр. 3, с. 59-63, ISSN 1312-2428.

Христова, Венета (2006) Особености на институционализираните клъстери в България. Народостопански архив, 2006, книга 2, с. 30-37, ISSN 0323-9004.

Христова, Венета (2006) Формиране и развитие на регионални индустриални клъстери в България (процеси и възможни ефекти). В: Алманах научни изследвания (т. 4). Свищов: АИ “Ценов”, 2006, с. 181-209. ISBN 1312-3815.

Христова, Венета (2005) The industrial clusters in Bulgaria – processes and eventual effects Proceedings of Integration processes in Europe Conference, October 18, Nis, 2005, рр. 217-222, YU ISSN 0353-8648.

Христова, Венета (2005) Някои оценки за мястото на микропредприятията в българската икономика. В: Сборник доклади „Теоретични аспекти на икономическите изследвания”, 2-3 юни 2005 г. Свищов: АИ „Ценов”, с. 60-66, ISBN 954-23-0240-1.

Христова, Венета (2004) Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия. В: Алманах научни изследвания (т. 2). Свищов: АИ “Ценов”, 2004, с. 156-190. ISBN 1312-3815.

Христова, Венета (2003) Някои “за” и “против” работата на ишлеме. Текстил и облекло, 2003, бр. 9-10, с. 2-5, ISSN 1310-912Х.

Христова, Венета (2003) Някои оценки за състоянието на средните предприятия в България В: Сборник доклади от Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие “Предприятието на ХХІ-ви век: проблеми и предизвикателства”.Свищов: АИ “Д. Ценов”, 2003, с. 193-199, ISBN 954-23-0136-7 (т.2).

Христова, Венета (2003) Териториално разпределение на предприятията от кожаро-кожухарския, обувния и галантерийния бранш. Кожи и обувки, 2003, бр. 3 и бр. 4, с. 9-11, 14 и 9-11, Print ISSN 0861-2366.

Христова, Венета (2002) Българските текстилни фирми в Интернет пространството. Текстил и облекло, 2002, бр. 9, с.2-7, Print ISSN 1310-912Х.

Христова, Венета (2002) Предприемачеството и новите информационни технологии. Сборник "Икономиката и развитието на обществото", Варна, юни 2000. Ред. Местоиздаване: УИ Икономически университет - Варна, 2002, с. 403-407. ISBN 954-21-0125-2 (т.3)

Христова, Венета (2002) Предприемачеството и трудовата политика в контекста на присъединяване на България към Европейския съюз Сборник "Перспективи за разширяването на Европейския съюз на Изток" (лятна школа за млади учени и университетски преподаватели, София, Банкя, 18-29.09.2000). Ред. Е. Константинов, Ю. Шрам, В. Фет. Местоиздаване: ГорексПрес, 2002, с. 641-645. ISBN 954-616-103-9

Христова, Венета (2001) Обувната промишленост в България – възникване, развитие и съвременни проблеми Велико Търново: Фабер, 2001, с. 127, ISBN 954-775-048-8.

Христова, Венета (2001) Предприемаческият процес в промишлеността Бизнес управление, бр. 4, с. 11-21. Print ISSN 0861-6604

Христова, Венета (2001) Предприемачеството в индустрията на България. – В: Юбилеен алманах, т. 11. Местоиздаване: АИ “Ценов”, 2001, с. 45-65. ISBN 954-23-0057-3 (Т.11)

Христова, Венета (2000) Трудова заетост и малък бизнес Сборник (Втора Българо-египетска конференция "Икономиките в преход", Исмайлия, 2000). Програмен комитет. Свищов: АИ "Ценов", 2000, с. 118-120. ISBN 954-23-0009-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/