Публикации Катедра "Туризъм" / Department of Tourism


Асенов, Анатолий (2020) Управление на бизнеса Фабер, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2019) Бизнес контролинг Фабер, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2019) Организационен мениджмънт Фабер, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2019) Стратегия на продажбите Сп. Библиотека "Диоген", 2019 / Том 27 / Брой 2, УИ „Св. св Кирил и Методий”, Велико Търново.

Асенов, Анатолий (2019) Съвременни тенденденции в управлението на персонала Списание „Социално-икономически анализи”, УИ „Св. св Кирил и Методий”, Велико Търново.

Асенов, Анатолий (2016) Фирмен контролинг Фабер, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2012) Фирмен мениджмънт Абагар, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2010) Мениджмънт на фирмата – теория и практика – І част Абагар, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2010) Мениджмънт на фирмата – теория и практика – ІІ част Абагар, Велико Търново

Вараджакова, Десислава (2017) Digital reality in tourism industry Proceedings International Scientific and Practical Conference “Development of the Bulgarian and European Economies – challenges and opportunities”, University of Veliko Turnovo, 2017

Вараджакова, Десислава (2017) Влияние на сигурността върху туристическите потоци Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, изд. ИК НВУ „В. Левски“, Велико Търново, 2017, ISSN 2367-7481

Вараджакова, Десислава (2017) Туризъм 4.0 - технологична трансформация и дигитализация Сборник доклади от XXV Симпозиум "Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие" - "Предизвикателствата на новата технологична трансформация", София, БКОНК, УНСС, 2017

Вараджакова, Десислава (2016) (Пенкова) Концепцията за процесния подход при внедряване на системи за устойчиво управление в туризмa Списание „Известия“, кн. 1/2016, изд. на СУ- Варна

Вараджакова, Десислава (2015) (Penkova) Innovations in the travel companies as tool for overcoming the economic crisis International online scientific journal "Science and Technology", volume 5, number 7, Social studies, 2015, ISSN 1314-4111

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Анализ на тенденциите в развитието на мениджмънта в туристическата индустрия Сборник доклади от научно-практическа конференция "Човешкият капитал -методология, измерения и практики", НБУ, 2015, стр. 410-418, ISBN 978-954-535-853-1

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Анализ на тенденциите при прилагане на ревеню мениджмънта в областта на туризма и транспорта Сборник доклади на национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“, изд. УНСС, София, 2015

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Възможности за приложение на Канбан и Скръм инструментите в хотелския операционен мениджмънт Сборник доклади научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, Бургас, 2015, стр. 216-221, ISBN 978-619-7126-10-5

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Моделиране управлението на риска при прилагане на ревеню мениджмънта в туризма Сборник доклади от международна научно-практическа конференция „Европейски практики и национални рефлексии в планирането“, Стопанска академия „Д. Ценов“, Свищов, 2015, стр. 205-210, ISBN 978-954-23-1079-2

Вараджакова, Десислава (2015) (Пенкова) Онлайн маркетинг и ремаркетинг в туризма Сборник доклади научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, Бургас, 2015, стр. 138-142, ISBN 978-619-7126-10-5

Вараджакова, Десислава (2015) Ревеню мениджмънт в туризма Изд. „Авангард Прима”, София, 2015, ISBN 978-619-160-572-

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Анализ на видовете цени и динамичното ценообразуване в хотелиерството Академично списание "Управление и образование", том Х (2), изд. Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас, 2014, стр. 76-81, ISSN 13126121

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Анализ на иновационните модели като средство за повишаване конкурентоспособността на туристическите предприятия Сборник доклади от юбилейна международна научно-практическа конференция "Бизнесът - позитивната сила на обществото", 2014, изд. НБУ, стр. 572-578, ISBN 9789545358081

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Оценка на ефекта от прилагането на микс от дистрибуционни канали върху оптимизиране на приходите в хотелиерството Списание „Инфраструктура и комуникации”, УНСС, изд. Авангард Прима, София, 2014, стр. 316-323, ISSN 1314-093

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Приложение на ревеню мениджмънта при електронната търговия в туризма Сборник доклади от Единадесета международна научна конференция "Интелигентна специализация на България", МВБУ, София, 2014, ISBN 978-954-9432-64-0 (CD)

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Роля на туроператорите и туристическите агенции за развитие на устойчив туризъм Научни трудове, том V, от юбилейна научна конференция с международно участие „Науката и образованието – традиции и бъдеще“, изд. "PKR принт" ООД, Кърджали, 2014, стр. 239-243, ISSN 1314-3425

Вараджакова, Десислава (2014) (Пенкова) Управлението на приходите - инструмент за повишаване на ефективността на въздушния транспорт Сборник доклади от международна научна конференция "Глобализъм, регионализъм и сигурност", УНСС, 2014, стр. 239-243, ISBN 978-954-644-564-3

Вараджакова, Десислава (2013) (Пенкова) Приложение на ревеню мениджмънта при ценообразуването в хотелиерството Научна конференция „РУ&СУ`13”, Русенски университет и Съюз на учените в България, Научни трудове, том 52, Русе, 2013, ISSN 1311-3321

Вараджакова, Десислава (2012) (Пенкова) Yield мениджмънт в хотелиерството Сборник доклади от юбилейна научна конференция „Традиции и приемственост“, том IV, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” - филиал „Любен Каравелов” гр. Кърджали, изд. "Фабер, стр. 83-94, ISBN 978-954-400-653-2

Вараджакова, Десислава (2012) (Пенкова) Планиране на процеса по управление на приходите в хотелиерството Сборник доклади от международна научна конференция „Предизвикателствата пред туризма през ХХІ век”, УНСС, София, 2012, стр. 385-391, ISSN 1314-7226

Вараджакова, Десислава (2011) (Пенкова) Управление на приходите в хотелиерството Сб. доклади от юбилейна научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век“, УНСС, 2011, изд. "Авангард Прима", ISBN 978-954-323-906-1, стр. 157-164

Вараджакова, Десислава (2009) (Пенкова) За смисъла на градския туризъм Сборник Тринадесети национален симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, УНСС, УИ „Стопанство“, София, 2009, стр. 228-236, ISBN 954-494-689-9

Вараджакова, Десислава (2008) (Пенкова) За същността на градския туризъм и новите възможности за развитие на икономиката на градовете Научни трудове, том 47от Научна конференция „РУ&СУ`08”, Русенски университет и Съюз на учените в България, Русе, 2008, стр. 43-47, ISSN 1311-3321

Вараджакова, Десислава (2008) (Пенкова) Урбанизация, глобализация и градски туризъм Годишник, том ІІ от Втора Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21 век”, Съюз на учените в България, Благоевград, 2008, стр. 446-456, ISSN 1313-5236

Димитров, Слави (2022) Възможностите за обучение по туризъм (на примера на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) КАДРИТЕ В ТУРИЗМА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ. ПЕТНАДЕСЕТИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ, ВАРНА, 15-16 апирл 2022. Ред. М. Нешков. ФИЛ, Варна, 2022. с. 74-89. ISBN 978-954-9741-49-0

Димитров, Слави (2022) Португалски туристически маршрути по Пътя на Сантяго Втора Украинско-полско-българска научно-практическа интернет конференция „Стратегически перспективи за развитие на съвременния бизнес. Държавен университет "Стефан Батори", Скерневице, Полша. 10-11.03.2022 г. Ред. Дорота Буржунска, с.10-19 ISBN 978-83-61467-17-5

Димитров, Слави (2021) HUMAN RESOURCES AS MAIN FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HEALTH TOURISM IN BULGARIA Trakia Journal of Sciences, Vol. 19, No 4, 2021, pp. 314-328. ISSN 1313-3551 (online)

Димитров, Слави (2021) TOURISM MANAGEMENT THROUGH PLANNING DOCUMENTS AT REGIONAL AND LOCAL LEVEL Fourth International Scientific Conference CHALLENGES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS IN THE 21ST CENTURY, „ISCTBL”, Shtip, November 19th, 2021, Goce Delcev University, Shtip, Faculty of Tourism and Business Logistics, p. 183-191. ISBN 978-608-244-824-4 COBISS.MK-ID 55376901

Димитров, Слави (2020) Labor Market Policies in Bulgaria During the Emergency Epidemiological Situation Third International Scientific Conference CHALLENGES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS IN THE 21ST CENTURY, „ISCTBL”, Shtip, November 13th, 2020, Goce Delcev University, Shtip, Faculty of Tourism and Business Logistics, p. 54-63. ISBN 978-608-244-779-7 COBISS.MK-ID 52738053

Димитров, Слави (2020) Административна област с център град Търговище като туристическа дестинация . -В: Сборник с доклади от юбилейна научна конференция „Туризъм и свързаност“, 30-31 октомври 2020 г., гр. Варна. Ред. Т. Дъбева. „Наука и икономика, Икономически университет, Варна, 2020 г., с. 108-115. ISBN 978-954-21-1052-1

Димитров, Слави (2020) Алтернативен ли е кулинарният туризъм? Сб. от Годишната конференция „Развитието на българската и европейска икономика – предизвикателства и възможности", Велико Търново, 15-16 октомври 2020 г. Ред. П. Пенчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2020, с. 140-145, ISSN 2603-4093

Димитров, Слави (2020) Поселищни проучвания в община Неделино -В: Състояние и проблеми на българската ономастика. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Том 16, бр.1, 2020. с. 127-139 ISSN: 2603-3917 (Online) ISSN: 978-619-208-057-0 (Print)

Димитров, Слави (2020) Религиозните атракции като туристически обекти Сб. от Годишната конференция „Развитието на българската и европейска икономика – предизвикателства и възможности", Велико Търново, 15-16 октомври 2020 г. Ред. П. Пенчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2020, с. 131-139, ISSN 2603-4093

Димитров, Слави (2020) Формиране на туристическата идентичност на Галисия -В: Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков. Ред. А. Дерменджиев. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2020, с. 241-258. ISBN: 978-619-208-234-5

Димитров, Слави (2019) CULTURAL TOURISM FOR „ERASMUS” STUDENTS Издателска къща "Ивис", Велико Търново, 2019, 100 с. ISBN 978-619-205-113-6 COBISS.BG-ID 1288465892

Димитров, Слави (2019) Development of cultural tourism in Veliko Turnovo on the exemple of the tourism exhibition “Cultural tourism” SocioBrains, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM. ISSUE 54, FEBRUARY 2019, p. 368-373 ISSN 2367-5721

Димитров, Слави (2019) Oportunidades de cooperação entre a Bulgária e a China no Domínio do Turismo ХIV Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, 24-26 maio, 2019, pp. 31-32.

Димитров, Слави (2019) Religious tourism and religious tourism resources THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE GRANDES PROBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU, Porto, 2019, pp. 79-89 ISBN: 978‐989‐8969‐14‐9

Димитров, Слави (2019) Делови туризъм: Възможности за развитие във Велико Търново MICE туризмът: фестивали, инсентиви, конференции, изложения. Черноморски научен форум, Варна, 2019, с. 42-55 ISBN 978-619-190-149-4.

Димитров, Слави (2019) Культурно-историческое наследие Болгарии как туристический ресурс. Научные горизонты 1(17) 2019. Белгород. с. 67-71. ISSN 2587-618X

Димитров, Слави (2018) INTERNATIONAL TOURISM EXHIBITION “CULTURAL TOURISM” - A NEW OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT OF TOURISM XIII Jornadas Internacionais “Grandes Problemáticas do Espaço Europeu”, 2018, Porto, pp. 30-31.

Димитров, Слави (2018) MODERN TYPES OF TOURISM IN THE EUROREGION GALICIA-NORTHERN PORTUGAL Сб. от Годишната конференция „Развитието на българската и европейска икономика – предизвикателства и възможности", Велико Търново, 28-29 септември 2017 г. Ред. В. Христова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 252-258, ISSN 2603-4093

Димитров, Слави (2018) Monasteries in Bulgaria as a resource and destination for religious tourism The overarching issues of the european space - preparing the new decade for key socio-economic and environmental challenges, Porto, Fac. Letras Univ. Porto. pp. 166 -181. ISBN 978-989-54179-2-6

Димитров, Слави (2018) NATURAL AND CULTURAL HERITAGE OF UNESCO IN ALBANIA, MACEDONIA AND BULGARIA AS ON OPPORTUNITY FOR TOURISM DEVELOPMENT SocioBrains, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM. 2018 (2), ISSUE 42, рр. 29-44. Online ISSN 2367-5721

Димитров, Слави (2018) PROGRAM “ERASMUS+” AND THE OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL TOURISM International Scientific Conference „THE CULTURAL CORRIDORS OF SOUTHEASTERN EUROPE: CULTURAL TOURISM WITHOUT BOUNDARIES”, Santorini, 02.10-07.10.2018. Blagoevgrad: Publisher: Neofit Rilski Publishing House, SWU “Neofit Rilski”, 2018, рр. 190-196. ISBN 978-954-00-0176-0 – CD.

Димитров, Слави (2018) Граници, регионална политика и регионално развитие в страните от Европейския съюз. Международна научно-практическа конференция България на регионите’2018, 19-21 октомври 2018, Пловдив. Ред. проф. Д. Димитров. Академично издателство „Талант”, Пловдив, 2018, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. с. 41-48. ISBN 978-619-203-229-6 (on-line).

Димитров, Слави (2018) Плановите документи като инструмент за управление на туризма на регионално ниво. Сб. от Международна научна конференция „Туризмът и иновациите”, Варна, Ред. Св. Ракаджийска, Варна: Наука и икономика, 2018, с. 128-139. ISBN 978-954-21-0973-0

Димитров, Слави (2018) Пътят на Сантяго – религиозен туризъм и духовно извисяване - Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, Година I (XXXIII), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, c. 837-847. Print ISSN 2603-3534

Димитров, Слави (2018) Религиозен туризъм. Туристически маршрути по Пътя на Сантяго Велико Търново: Фабер, 2018, 224 с. ISBN 978-619-00-0717-3

Димитров, Слави (2017) Cultural and historical heritage of Ohrid as a tourist resource THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE / GRANDES PRIOBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU. 2017, , BUCAREST: MILENA PRESS, 2017, pp. 184-197. ISBN 978-973-7873-61-3

Димитров, Слави (2017) Oportunidades de desenvolvimento de turismo cultural no município Nedelino. ХII Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, 2017, p. 43-44.

Димитров, Слави (2017) Евросити Шавеш-Верин и новите стратегии за регионално развитие - В: Сборник по случай 65-годишнина на проф. д-р Иван Марков, Велико Търново, Фабер, 2017, с. 301-310. ISBN 978-619-00-0583-4

Димитров, Слави (2017) Лозарство, винопроизводство и туризъм в региона на р. Дору - В: Местната идентичност и глобалният туризъм. Черноморски туристически форум, Варна, 27-29 септември 2017 г. Ред. М. Нешков. Варна: Славена, 2017. с. 113-123. ISBN 987-619-190-090-9

Димитров, Слави (2017) Постижения и перспективи на трансграничното сътрудничество в страните от ЕС Сб. Научна конференция "България, българите и Европа - мит, история и съвремие" Велико Търново 6 ноември 2015 г., Ред. Б. Борисов, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, т. Х, В. Търново, c. 269-284, ISBN 978-619-208-104-1

Димитров, Слави (2016) Bulgaria – cultural and historical heritage ХI Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal, 2016, p. 41-42.

Димитров, Слави (2016) Geografia de Bulgбria: passado, presente, futuro THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE – The territorial diversity of opportunities in a scenario of crisis. BUCAREST: MILENA PRESS, 2016, pp. 99-109. ISBN 978-973-7873-57-6

Димитров, Слави (2016) Възникване, развитие и особености на лузо-испанската граница - Епохи, 2016, година XXIV, ММXVI, Бр. №1, с. 61-69. Print ISSN 1310-2141

Димитров, Слави (2016) Динамика на транспортната инфраструктура по Лузо-испанската граница Сб. “Научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие", Велико Търново, 31 октомври 2014 г., Ред. Б. Борисов, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. IX, с. 189-202. ISBN 978-619-208-066-2

Димитров, Слави (2016) Лузо-испанската граница: в търсене на национална идентичност - В: Сб. "География и приятели" в чест на 60-годишнината на проф. В. Бояджиев, СУ "Св. Климент Охридски", София: Парадигма, 2016. с. 669-682. ISBN 978-954-326-273-1

Димитров, Слави (2016) Трансграничното сътрудничество между Испания и Португалия Велико Търново: Фабер, 300 с. ISBN 978-619-00-0469-1

Димитров, Слави (2015) Geographic location and contemporary state borders of Bulgaria - „Espaço e Economia [Online]”, Universidade de Rio de Janeiro, Brazil, 2015, №7, Online ISSN 978-90-481-9919-8

Димитров, Слави (2015) Geography and History for ”Erasmus” students Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, 180 с. ISBN 978-619-208-034-1

Димитров, Слави (2015) Plovdiv – “A Capital Europeia da cultura” em 2019 Х Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal

Димитров, Слави (2015) Regional analysis of the North Central Region The overarching issues of the european space: spatial planning and multiple paths to sustainable and inclusive development. UNIVERSIDADE DO PORTO – Faculdade de Letras da Universiade do Porto, 2015, pp. 244-257. ISBN 978-989-8648-61-7

Димитров, Слави (2015) Възможности за развитие на земеделието в Еврорегион Галисия-Северна Португалия Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ", В. Търново, 2013, Ред. Б. Борисов, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 191-201. ISBN 978-619-208-002-0

Димитров, Слави (2015) Проектът „Европейска столица на културата” и българската кандидатура през 2019 г. Сб. от Четвъртата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 18-20 октомври 2013 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Ивис, 2015, т. IV, с. 370-377. ISSN 1314-4065

Димитров, Слави (2014) A Bulgária e os desafios da integração europeia ІХ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal.

Димитров, Слави (2014) Oportunidades e perspetivas de desenvolvimento do turismo no concelho de Zlatograd THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE – The territorial diversity of opportunities in a scenario of crisis, BUCAREST: MILENA PRESS, 2014, pp. 37-50. ISBN: 978-973-7873-53-8

Димитров, Слави (2014) Алентежу: земята на хляба, виното и зехтина Алманах „30 години катедра „География” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014. Ред. А. Дерменджиев. .Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 288-300. ISBN 978-619-168-104-4

Димитров, Слави (2014) Кралство Мароко и ЕС - възможности за икономическо сътрудничество в Южното Средиземноморие Сб. от Научна конференция "Дни на науката’2013”, Велико Търново, 2013, Ред. П. Петков, Велико Търново: Фабер, 2014, с. 449-458. ISSN 1314-2283

Димитров, Слави (2014) Програмите за трансгранично сътрудничество и интеграционните процеси на Иберийския полуостров Сб. „30 години катедра „География” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 28-29 ноември, 2014 г. Ред. Ст. Дерменджиева. Велико Търново: Ивис, 2014, с. 204-211. ISBN 978-954-2968-96-2

Димитров, Слави (2013) Aspectos geopoliticos da crise no Kosovo THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE – Strategies for Spatial (Re) planning based on Innovation, Sustainability and Change, BUCAREST: MILENA PRESS, 2013, pp. 411-421. ISBN 978-973-7873-47-7.

Димитров, Слави (2013) Атлас Европа Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 50 с. ISBN 978-954-524-899-3

Димитров, Слави (2013) Еврорегион Алентежу-Алгарве-Андалусия в контекста на европейската интерграция Сб. от Втора международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 1-2 ноември, 2013 г. Ред. Ст. Дерменджиева. УИ "Епископ Константин Преславски", 2013, с. 191-199. ISBN 978-954-577-856-8

Димитров, Слави (2012) Desenvolvimento da agricultura bъlgara na Regiгo Centro-Norte MAJOR ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE - Planning Policies and Territorial Reestructuring in European Peripheries, BUCAREST: MILENA PRESS, 2012, pp. 115-126. ISBN 978‐973‐7873‐42‐2

Димитров, Слави (2012) Estudos sobre localidades do concelho de Omurtag VІІ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal, 2012.

Димитров, Слави (2012) Някои аспекти на регионалната европейска политика на Португалия и България Сб. от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 27 октомври 2010, Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, т. V, с. 508-518. ISBN 978-954-524-844-3

Димитров, Слави (2012) Сравнителен географски анализ на резултатите от парламентарните избори в постомунистическа Албания (1991-2009 г.) Сб. от Втора научна конференция с международно участие „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, 2011 г. Ред. Ст. Дерменджиева. Велико Търново: Ивис, 2012, с. 167-180. ISBN 978-954-2968-13-9

Димитров, Слави (2011) Projecção geogràfica da pobreza e da disparidade de rendimentos no distrito de Veliko Tarnovo - VІ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemàticas do Espaço Europeu. Porto: Faculdade de Letras, 2011, pp. 16-18.

Димитров, Слави (2011) Възникване и развитие на автономните общности на Испания Сб. от Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново: 29-31 октомври 2009 г. Ред. Ив. Лазаров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 657-675. ISBN 978-954-524-776-7

Димитров, Слави (2010) Geographic analysis of integration processes in transport and energy in the lower reaches of the Danube The Conference Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Kraiova: Editura Beladi, 2010, pp. 44-45, ISBN 978-973-7773-44-9

Димитров, Слави (2010) Geographical parallels to the reaches of the rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers) The Conference Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Kraiova, Editura Beladi, 2010, p. 46-47, ISBN 978-973-7773-44-9.

Димитров, Слави (2010) Аржентина: „Страна на шест континента” Сп. „Икономика“, №2, 2010, година LXIV, 70-74. ISSN 1312 - 2428.

Димитров, Слави (2010) Възможности за интегриране на българското земеделие в Европейския съюз и опитът на Португалия Научно-практическа конференция на Висше училище “Земеделски колеж” - Пловдив, филиал Велико Търново, 2009, "Фабер", 2010, с. 191-201. ISBN 978-954-9498-57-8.

Димитров, Слави (2010) География на стопанството на Португалия Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 183 с. ISBN 978-954-524-742-2

Димитров, Слави (2010) Географски аспекти на разпространението на испанския език в света В Сб. от Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 497-507. ISBN 978-954-524-844

Димитров, Слави (2010) Мароко – политикогеографска характеристика Сб. „Научна конференция на тема: „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, 27 ноември, 2010 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: Ивис, 2010, с. 181-194, ISBN 978-954-8387-84-2

Димитров, Слави (2009) Ангола: Най-динамично развиващата се африканска икономика - Икономика, 2009, година LXIII, №1, c. 70-73, Print ISSN 1312 - 2428

Димитров, Слави (2009) Градовете на България Силистра: Ковачев, 2009, 302 с. ISBN 978-954-8775-93-9

Димитров, Слави (2009) Източен Тимор – политикогеографска характеристика Сб. Научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие", Велико Търново, 31 октомври 2008 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, т. III, с. 529-537, ISBN 978-954-524-713-2

Димитров, Слави (2008) An Economic and Geographic Analysis of Bulgarian-Czech Foreign-Economic Relations Chech and Slovak Languege Studies in East Asia. Seul, Korean Sud, 2008, p. 197-206.

Димитров, Слави (2008) Бразилия: Огромен потенциал за бъдещо развитие Икономика, 2008, година XII, c. 78-82, ISSN 1312 - 2428

Димитров, Слави (2008) География на португалоговорещите страни Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 172 с. ISBN 978-954-524-665-4

Димитров, Слави (2008) Европейские культурные столицы – новые возможности для развития туризма Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск: Универсум, 2008, Выпуск 5, с. 158-164. ISBN 978-5-91412-218-1

Димитров, Слави (2008) Икономическа география на страните от континентите Силистра: Ковачев, 2008, 236 с. ISBN 978-954-8775-88-5

Димитров, Слави (2008) Македония Силистра: Ковачев, 2008, 99 с. ISBN 978-954-8775-66-3

Димитров, Слави (2008) Португалия: Преодоляване на структурните диспропорции в териториален аспект Икономика, 2008, година LXII, №2, c. 40-44, ISSN 1312 - 2428

Димитров, Слави (2008) Совремменые тенденции в розвитии болгарского туризма Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск: Универсум, 2008, Выпуск 5, с. 271-276. ISBN 978-5-91412-218-1

Димитров, Слави (2008) Сравнителен географски анализ на резултатите от парламентарните избори в Португалия през 2002 – 2005 г. Сб. от Научна конференция България, българите и Европа - мит, история, съвремие”, В. Търново, 31 октомври 2007 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, т. II, с. 374-389, ISBN 978-954-524-660-9

Димитров, Слави (2007) An economic and geographic analysis of Bulgarian - Portuguese foreign-economic relation GEO Working Papers, Série de Investigação 2007/11, Universidade do Minho, Guimarães, pp. 5-15, Print ISSN 1645-9369

Димитров, Слави (2007) Economic and Geographic Problems of Bulgarian-Korean Foreign-Trade Relations The Seventh International Conference of KACEEBS, Bucharest University and Sinaia, Romania, 2007, p. 201-207.

Димитров, Слави (2007) Географски аспекти на разпространението на португалския език в света География' 21, 2007, Година II (ХLX), №3, с. 8-12, ISSN, 1312 - 6628

Димитров, Слави (2007) Гърция Силистра: Ковачев, 2007, 90 с. ISBN 978-954-8775-66-3

Димитров, Слави (2007) Еврорегион Галисия – Северна Португалия в контекста на европейската интеграция Сб. “Научна конференция на ИЮФ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 203-214, ISBN 978-954-524-586-2

Димитров, Слави (2007) Икономогеографски проблеми на развитието на португалската икономика Сб. “10-ти майски четения на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Вeлико Търново, 2006 г. Ред. М. Михов. Велико Търново: Фабер, 2007, c. 297-307, ISBN 978-954-775-727-1

Димитров, Слави (2007) Структура и регионално развитие на земеделието на Португалия Автореферат. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, 40 с.

Димитров, Слави (2006) Veçoritë ekonomiko-gjeografike të prodhimit të drithëra ve në Portugali. Buletin Shkencor, Viti ХІ i botimit, №13, 2006, Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë231;ë, pp. 32 – 38.

Димитров, Слави (2006) Conceito, objectivos e evoluзao da Politica agricola comum da Uniao Europeia RA’E GA, Curitiba, Brasil, 2006, p. 111-119, Print ISSN 1516 - 4136

Димитров, Слави (2006) Desenvolvemento das Ciensias da Geofrafia na Bulgaria Revista Abalar, №4, Inverno’2006, Santiago de Compostela, pp. 36-45. Print ISSN 1697 - 6932

Димитров, Слави (2006) Развитие религиозного туризма в Испании (на примере Пути Сантьяго) Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, 2006, c. 207-213

Димитров, Слави (2005) География на животновъдството на Португалия Сб. от Научна конференция на СУБ, В. Търново, 2004 г. Ред. Г. Димитров. Велико Търново: Фабер, 2005, с. 141-151. ISBN 954-775-515-3

Димитров, Слави (2005) Интеграционните процеси в Латинска Америка Сборник доклади от научна конференция на СУБ, В. Търново, 2004, Издателство "Фабер", Велико Търново, 2005, с. 37-45. ISBN 954-775-515-3.

Димитров, Слави (2005) Развитие на дунавския туризъм Сб. "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука", В. Търново, 2003 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 389-394, ISBN 954-524-453-4

Димитров, Слави (2005) Териториално разпределение на завършилите специалностите “География и геоекология” и “География” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” Сб. "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука", В. Търново, 2003 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 355-361, ISBN 954-524-453-4

Димитров, Слави (2004) Geopolнtica na Formaзгo Universitaria de Geografia na Bulgбria Actas V Congresso da Geografia Portuguesa Portugal Territуrios e Protagonistas, Guimarгes, Universidade do Minho, 2004.

Димитров, Слави (2003) Готови ли са страните от Централна и Източна Европа за пълноправно членство в ЕС ? Сб. "Дебатът за политиките на разширения Европейски съюз", Велико Търново, 2002, Ред. О. Борисова. София, Поредица "Ние в европейския дебат", кн. 4, АБСКЕБ, 2003, с. 95-99, ISBN 954-91273-3-8

Димитров, Слави (2003) Милде – фамилията на пивоварите в аналите на биреното производство в Русе Сб. Юбилейната научна конференция “30 години Шуменски университет”, Шумен, 2001, Ред. Т. Кръстев. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2003, с. 176-180, ISBN 954-577-139-9

Димитров, Слави (2002) Демографски прогнози за Европа и мястото на Балканите в тях Научни трудове "Европейстика, Икономика и мениджмънт", Русе, 2002, Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2002, Том 39, серия 9, с. 26-28, ISSN 1311-3321

Димитров, Слави (2002) Лозарството и виноделието в Русенско от древността до наши дни през погледа на античната и съвременната география АЛМАНАХ за историята на Русе”, Русе: Издателство "Държавен архив", 2002, том, IV, с. 208-216, ISSN 1312 - 0980

Димитров, Слави (2002) Някои промени на наименования на градове в страните от ОНД и тяхното отразяване в учебниците по география Сб. Юбилейна научно – практическа конференция “Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания”, Смолян, 2002 г. Ред. А. Бучков, Пловдив: УИ "Пайсии Хилендарски", 2000, с. 97-100, ISBN 954-91026-6-1

Димитров, Слави (2002) Приоритетите на град Русе в географската мрежа на международните транспортни коридори Научни трудове "Европейстика, Икономика и мениджмънт", Русе, 2002, Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2002, Том 39, серия 9, с. 29-32, ISSN 1311-3321

Димитров, Слави (2001) България и Полша по пътя към ЕС – сравнителен политико - икономически анализ Сборник доклади от юбилейна научна конференция “Социално – икономически проблеми на евроинтеграцията на България”, Враца, 2001, Университетско издателство "Неофит Рилски", 2001, с. 231-244.

Димитров, Слави (2001) Живот и дейност на Васил Дойков Васил Дойков. Библиография. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2001, с. 3-6, ISBN 954-524-271-X.

Димитров, Слави (2000) Икономогеографски особености на селското стопанство в Португалия Сб. от Доклади от национална научно-практическа конференция “Човек, природа, здраве”, Пампорово, 1-2 ноември 2000 г. Ред. М. Петрова. Пловдив: УИ "Пайсии Хилендарски", 2000, c. 56-58, ISBN 954-423-218-4

Димитрова, Мариела (2021) MULTIMEDIA TRADEMARKS IN BULGARIA - BUSINESS CHALLENGES AND PERSPECTIVES International Scientific and Practical Internet Conference “Development of Education, Science and Business: Results 2021” December 6-7, 2021 (Dnipro, Ukraine, International Electronic Scientific and Practical Journal “WayScience” ISSN 2664-4819 Online, ISBN 978-617-95218-2-9, 3/2021 p.p 15-17 Индексирано в ResearchBib и Google Scholar http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2021/12/Materials-of-conference-6-7.12.2021-3.pdf

Димитрова, Мариела (2021) Марката – личният почерк в бизнеса Издателство Славена, Варна, 2021, ISBN 978-619-190-210-1, 276 страници

Димитрова, Мариела (2021) Стокова политика и реклама Академично издателство „Ценов“ – Свищов, Свищов, 2021, ISBN 978-954-23-2021-0

Димитрова, Мариела (2021) ТЕНДЕНЦИИ В ЗАЯВИТЕЛСКАТА АКТИВНОСТ И РЕГИСТРИРАНЕТО НА МАРКИ СЪС ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ МАРТ 2019 г. ДО МАРТ 2021 г. Академично издателство „Ценов“ – Свищов, ISBN 978-954-23-2005-0, с. 400-406

Димитрова, Мариела (2020) АВТОРСКОТО ПРАВО И ДИГИТАЛИЗИРАНЕТО НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ COPYRIGHT AND DIGITALIZING LIBRARY FUNDS - CHALLENGES AND POSSIBLE SOLUTIONS Библиотеки, четене, комуникации Осемнадесета национална научна конференция с международно участие 14-15 ноември 2019 г.- В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2020, с. 135-140: резюме на англ. ез. ISSN: 1313-8138 / - В. Търново: НБ "П. Р. Славейков"

Димитрова, Мариела (2018) Виртуална търговска марка – съвременност и перспективи /Virtual trade mark – modernity and perspectives/ В: Библиотеки, четене, комуникации Шестнадесета национална научна конференция с международно участие 16-17 ноември 2017 г.- В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2018, с. 387 – 393: резюме на англ. ез. ISBN 1313-8138 / - - В. Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018 ISSN 1313-8138

Димитрова, Мариела (2018) Търговски операции с интелектуална собственост Академично издателство "Ценов", Свищов ISBN: 978-954-23-1680-0

Димитрова, Мариела (2018) Търговски операции с интелектуална собственост (Учебно пособие за дистанционно обучение) издател: Академично издателство "Ценов" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" ISBN 978-954-23-1546-9

Димитрова, Мариела (2016) Взаимосвязи и коллизии права на торговую марку и авторского права в контексте болгарской судебной практики /RELATIONS AND COLLISIONS BETWEEN THE TRADEMARK AND COPYRIGHT LAWS, UNDER THE BULGARIAN CASE LAW CONTEXT/ Факторы развития економики России: Сборник трудов VIII Международной научно-практической конференции 20-21 апреля 2016 года, г. Тверь, Часть I, Тверь, 2016, 24-30, ISBN 978-5-7609-1112-4

Димитрова, Мариела (2016) ЗАЛИЧАВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКАТА – ЗАЩИТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРАВОТО НА ФИРМА сп. Норма, бр. 3, 56-69, ISSN: 1314-5126 (print), ISSN 1314-5118 (online)

Димитрова, Мариела (2016) Стратегия и тактики за използване на търговската марка /STRATEGY AND TACTICS FOR TRADEMARK USE/ Дни на науката 2015 / Съюз на учените в България. Клон Велико Търново., Велико Търново, 2016, 260-269, ISSN 1314-2283, Рез. на англ. ез., COBISS.BG-ID 1283468004

Димитрова, Мариела (2015) Strategy of the commercial signage INTERNATIONAL Scientific Journal Machines. Technologies. Materials. - Sofia: Scientific Technical Union of Mecanical Engineering Industry 4.0, 5 Year IX, рр. 25-27, 2015, ISSN 1313-0226(print) , 1314-507X (online)

Димитрова, Мариела (2015) Въпроси на търговското право : сборник със статии и коментари София : Нац. институт на правосъдието, 2015 (София : Елит Прес Къмпани), ISBN 978-954-9419-19-1, COBISS.BG-ID 1272657892

Димитрова, Мариела (2015) Културата на интелектуална собственост в контекста на управленската култура /The Culture of Inntellectual Property in the Context of the Management Culture/ Сборник с доклади от юбилейната научно-практическа конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие“ Пловдив 7-8 ноември 2014 г., том 2, Пловдив, 2015, с. 159-164, ISBN 978-619-202-037-8.

Димитрова, Мариела (2015) Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решения Велико Търново, Ай анд Би, 2015, ISBN: 978-954-9689-85-3, COBISS.BG-ID 1276987876

Димитрова, Мариела (2015) Управление на търговската марка чрез стратегията "син океан" /MANAGEMENT OF A TRADEMARK BY "BLUE OCEAN" STRATEGY/ Дни на науката 2014 / Съюз на учените в България. Клон Велико Търново., Велико Търново, 2015, с. 241-248, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID 1275968740

Димитрова, Мариела (2014) „Зелена“ индустриална собственост /загл. англ. GREEN INDUSTRIAL PROPERTY/ Мениджмънт и инженеринг = Management and Engineering: международна научна конференция Сборник ХII Международна научна конференция Мениджмънт и инженеринг`2014,Технически унив. – София. – София, 2014, т. 2, 1180-1190, ISSN 1310-3946 (print), ISSN 1314-6327 (online)

Димитрова, Мариела (2014) The Cyrillic Domain Name Challenge KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY, http://tksi.org/tksi.org/ojs/index.php/KSI/article/view/7, ISSN 1313-4787(Print), ISSN 2367-5403(Online), ABSTRACTED & INDEXED at: EBSCO, Open-J-Gate, SJIF, Scientific Indexing Services, Directory of Open Access scholarly Resources, NACID, National Library, Google Scholar etc.

Димитрова, Мариела (2014) Изчерпване правото на марка в тълкувателната практика на ВКС Сборник от Юбилейна международна научна конференция «50 години ВТУ «Св. св. Кирил и Методий». Секция Стопански факултет, 332-337, ISBN: 978-954-524-970-9

Димитрова, Мариела (2014) Проблеми на института «внос» в законодателството на Република България и тълкувателната практика на ВКС /PROBLEMS OF THE INSTITUTE “IMPORT” IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA AND THE INTERPRETATIVE PRACTICE OF THE SUPREME COURT OF CASSATION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA/ списание Дни на науката 2013/ Съюз на учените в България. Клон Велико Търново, 456-467, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID 1265996772

Димитрова, Мариела (2014) Регулаторни механизми за киберсигурност в Европейския съюз Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността", 13-13 ноември 2014 г., гр. Велико Търново, т. 2, научно направление "Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната, В. Търново: Национален военен университет "Васил Левски", 2367-7473 (online), 2367-7465 (print) .

Димитрова, Мариела (2014) Стратегии за управление на търговската марка В. Търново : Нар. библ. "П. Р. Славейков", 2014 (В. Търново : Сира), 392 с., ISBN 978-619-7173-03-1 (подв.), COBISS.BG-ID 1270409956

Димитрова, Мариела (2013) Марка ползваща се с известност – способ за конкурентно предимство в бизнеса /загл. англ. Mark Which Has a Reputation– Means for Competitive Advantage in Business/ Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, 16 - 18 октомври 2013 г. - Велико Търново т. 3 научно направление "Мениджмънт и логистика", с. 35-43, Велико Търново, 2013, с. 35 - 43, рез. англ., Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", ISBN 978-954-753-200-7, COBISS.BG-ID 1271271396

Димитрова, Мариела (2013) Съотношението фирма-марка в българската съдебна практика Дни на науката 2012. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. В. Търново : Фабер , 2013, Рез. на англ. ез., с. 559-571, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID 1256099556

Димитрова, Мариела (2012) Фирмата на търговеца, съгласно българското законодателство (правно-исторически анализ) 20 години инвестиция в бъдещето, Юбилейна международна научно-практическа конференция 18-19 май 2012 г. - Велико Търново: ГорексПрес, София, 2012, с. 646 - 655, ISBN: 978-954-616-221-2

Димитрова, Мариела (2008) Юридически аспекти на регионалното развитие в Република България за периода 2004 - 2008 г. България в ЕС: първи резултати. Сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция посветена на 45-годишнината от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г., Велико Търново, 2008, ГорексПрес, с. 267-276, ISBN: 954-616-139-X

Костадинова, Надежда (2022) Модел за партньорство "бизнес-образование" в контекста на конгресно-конферентния туризъм Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи, Петнадесети черноморски туристически форум Варна, 2022, Издатекство "Фил", Варна, 2022, ISBN 978-954-9741-49-0, сс 237-249

Костадинова, Надежда (2021) THE TOURIST EXPERIENCE OF VISITORS OF “TSAREVGRAD TURNOV – SOUND AND LIGHT” SHOW /BULGARIA/: content analysis of the online reviews T&H – Turismo e Hotelaria no contexto da experiência. João Pessoa, Editora CCTA, ISBN: 978-65-5621-214-2, pp 41-74

Костадинова, Надежда (2021) ОТРАЖЕНИЕ НА ГЛОБАЛНАТА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 ВЪРХУ КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БЪЛГАРИЯ / IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE CULTURAL TOURISM IN VELIKO TARNOVO, BULGARIА "Туризмът и глобалните кризи", Сборник доклади от международна научна конференция, организирана от катедра "Туризъм" на Стопанския факултет на Великотърносвския университет "Св. св. Кирил и Методий", 21 април, 2021 г., издателство "Ай енд Би", Велико Търново, 2021, ISBN: 978-619-7281-73-6, сс 743-751

Костадинова, Надежда (2021) ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ХОТЕЛИЕРСКИ ПРОДУКТ НА БАЗА СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУ «ТУРИЗЪМ» И «БИЗНЕС ТУРИЗЪМ» Strategiczne perspektywy rozwoju współczesnego biznesu, Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki Ukrainy, Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki w Żytomierzu, Ukraina Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie, Ukraina Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, Skierniewice, Polska Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego, Wielkie Trnowo, Bułgaria, Skierniewice, 2020, ISBN 978-83-61467-92-2, pp 22-28

Костадинова, Надежда (2020) KEY COMPONENTS OF HOTEL CONFERENCE PRODUCT FROM THE PERSPECTIVE OF CONSUMERS Proceedings of the International Scientific-Practical Conference on "PRIORITY DIRECTIONS OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS IN THE XXI CENTURY", May 22, 2020, Baku, ATMU, 2020, ISBN: 978 -9952 – 28 – 532 - 1, pp 25-38

Костадинова, Надежда (2020) ДИГИТАЛЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С ОРГАНИЗИРАНИТЕ ПАЗАРИ НА СЪБИТИЯ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО / DIGITAL COMMUNICATION TOOLSET FOR ORGANIZED EVENT MARKETS IN HOSPITALITY BUSINESS Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие "ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНОСТ", Варна, Наука и икономика, DOI: https://doi.org/10.36997/TC2020.461, сс 461-471 https://ue-varna.bg/bg/p/8551/konferentsia-turizam-i-svarzanost/informatsia

Костадинова, Надежда (2020) ДИГИТАЛНИЯТ МАРКЕТИНГ - СТРАТЕГИЯ ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ХОТЕЛИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛЕВИ ПАЗАРИ / DIGITAL MARKETING – A STRATEGY FOR POSITIONING HOTELS WITH SPECIFIC TARGET MARKETS Юбилейна международна научна конференция ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛНА ИКОНОМИКА: РАЗВИТИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА, Том III, Варна, Наука и икономика, 2020, ISBN 978-954-21-1039-2, сс 699-713 Jubilee International Scientific Conference ECONOMIC SCIENCE, EDUCATION AND THE REAL ECONOMY: DEVELOPMENT AND INTERACTIONS IN THE DIGITAL AGE, Vol III, Varna, nauka i ikonomika, 2020, ISBN 978-954-21-1039-2, pp 699-713

Костадинова, Надежда (2020) ПОЛЗИТЕ ОТ НЯКОИ ДИГИТАЛНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО / THE USE OF SOME DIGITAL FUNCTIONALITIES IN HOSPITALITY BUSINESS НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ В ТУРИЗМА, СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА СТУДЕНТСКО-ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КАТЕДРА „ТУРИЗЪМ“, СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ10 май 2019 г.; Авангард прима, София, 2020, ISBN 978-619-239-364-9, pp 44-51

Костадинова, Надежда (2020) РАЗВИТИЕ НА КОНФЕРЕНТНИЯ ХОТЕЛИЕРСКИ ПРОДУКТ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В УСЛОВИЯТА НА КОВИД 19 / DEVELOPMENT OF CONFERENCE HOSPITALITY PRODUCT IN VELIKO TARNOVO UNDER THE CONDITIONS OF COVID 19 Списание "Социално-икономически анализи", Книга 2/2020 (18), Поредица на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Стопански факултет, ISSN: 2367-9379 (Online), ISSN: 1313-6909 (Print), Лиценз: CC BY-NC-ND, сс 199-208 http://journals.uni-vt.bg/sia/bul/vol12/iss2/

Костадинова, Надежда (2019) THE PLACE OF BUSINESS HOTELS IN CONTEMPORARY CLASSIFICATION SYSTEMS International conference "Get Ready for IGeneration, Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, 2019", Novi Sad, pp249-257, ISBN 978-86-7031-523-5

Костадинова, Надежда (2019) СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА В ПРИНЦИПЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА//CONTEMPORARY TYPES OF TOURISM IN THE CONTEXT OF INTREPRENEURSHIP Научные горизонты, № 1(17) | 2019, ISSN 2587-618Х, pp 97-102

Костадинова, Надежда (2018) EFFECTIVE IMPLEMENTING OF ONLINE TOUR AGENTS IN HOTEL DISTRIBUTION MIX DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN AND EUROPEAN ECONOMIES ­ CHALLENGES AND OPPORTUNITIES Vol. 1 Collective Scientific Book of Faculty of Economics, ”St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo Annual Conference; Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, сс 269-274, ISSN 2603-4093

Костадинова, Надежда (2018) SOME ASPECTS FOR THE TOURISTS’ ECONOMIC SECURITY II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, CONFSEC 10-13 December, Borovets, Bulgaria; SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY-4.0; сс 131 - 133; ISSN (PRINT) 2603-2945; ISSN (ONLINE) 2603-2953; Year 2, Issue 1(3), December 2018

Костадинова, Надежда (2018) SOME INNOVATIVE DECISIONS FOR SALES OPTIMIZATION IN INDEPENDENT HOTELS - ИНОВАЦИИ И ТУРИЗЪМ Сборник доклади от международна студентско-докторантска научна конференция, Велико Търново, 9 май, 2018 г.; Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" 2018; сс 17 - 27; ISBN 978-619-208-167-6

Костадинова, Надежда (2018) THE CUSTOMIZED CONFERENCE PRODUCT IN HOSPITALITY BUSINESS Tourism and innovations, Collection of Proceedings from an international scientific conference devoted to the 55th anniversary of College of tourism - Varna; Издателство "Наука и икономика", Икономически университет Варна, 2018, сс 302-313, ISBN 978-954-21-0973-0

Костадинова, Надежда (2018) ДИГИТАЛНИТЕ РЕШЕНИЯ - ПРОМЕНЕНАТА РЕАЛНОСТ НА ХОТЕЛИТЕ списание "Българска наука"/бр.115, декември 2018/сс 89-101/ISSN:1314-1031

Манчева-Али, Олга (2021) THE CHALLENGES OF THE PANDEMIC TO THE TOURIST INDUSTRY ECONOMIC SECURITY (CASE STUDY OF BULGARIA) Collection of the online International Scientific-Practical Conference "Economic security in the context of sustenable development", December 11, 2020, Academy of Economic Studies of Moldova, ASEM, Chișinău, Moldova, ISBN 978-9975-155-01-4, pp. 56-64

Манчева-Али, Олга (2021) The Digital Economy and Its Impact on Consumption in the Regions of Bulgaria Proceedings of the 3rd International Conference Spatial Development of Territories (SDT 2020), Advances in Economics, Business and Management Research, volume 181, Published by Atlantis Press International B.V., https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210710.043, ISBN 978-94-6239-404-9, ISSN 2352-5428, pp. 256 - 261

Манчева-Али, Олга (2021) THE TOURIST EXPERIENCE OF VISITORS OF “TSAREVGRAD TURNOV – SOUND AND LIGHT” SHOW /BULGARIA/: content analysis of the online reviews. T&H – Turismo e Hotelaria no contexto da experiência. João Pessoa, Editora CCTA, ISBN: 978-65-5621-214-2, pp 41-74

Манчева-Али, Олга (2021) ОТРАЖЕНИЕ НА ГЛОБАЛНАТА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 ВЪРХУ КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БЪЛГАРИЯ СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТУРИЗМЪТ И ГЛОБАЛНИТЕ КРИЗИ", ОРГАНИЗИРАНА ОТ КАТЕДРА „ТУРИЗЪМ“ ПРИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, 21 АПРИЛ 2021, Издателство „Ай анд Би“, Велико Търново, 2021, ISBN: 978-619-7281-73-6, с. 743 - 751

Манчева-Али, Олга (2021) Роля на дигитализацията в туризма trategiczne perspektywy rozwoju współczesnego biznesu, Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki Ukrainy, Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki w Żytomierzu, Ukraina Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie, Ukraina Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, Skierniewice, Polska Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego, Wielkie Trnowo, Bułgaria, 2021, ISBN 978-83-61467-92-2, pp. 34-39

Манчева-Али, Олга (2021) СЪСТОЯНИЕ НА НАСТАНИТЕЛНАТА БАЗА В КУРОРТЕН КОМПЛЕКС „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“, БЪЛГАРИЯ СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТУРИЗМЪТ И ГЛОБАЛНИТЕ КРИЗИ", ОРГАНИЗИРАНА ОТ КАТЕДРА „ТУРИЗЪМ“ ПРИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, 21 АПРИЛ 2021, Издателство „Ай анд Би“, Велико Търново, 2021, ISBN: 978-619-7281-73-6, с. 736 - 742

Манчева-Али, Олга (2020) FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF CATERING ESTABLISHMENTS AMONG BULGARIAN CONSUMERS Списание „Социално-икономически анализи“ на Стопански факултет на ВТУ, Книга 1/2020 (17), ISSN: 2367-9379 (Online), ISSN: 1313-6909 (Print), с. 73-78// Journal of Social and Economic Analysis is published by the Faculty of Economics at St. St. Cyril and Methodius University of Veliko Tarnovo, pp. 73-78

Манчева-Али, Олга (2020) ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА ВЪРХУ ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ФИРМИ РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ, Том 4, Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проведена на 15–16.10.2020 г. във Велико Търново, ISSN 2603-4093, сс. 146-152

Манчева-Али, Олга (2020) ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ СРЕД СТУДЕНТИТЕ (Емпирично изследване сред студенти, обучаващи се в специалност „Туризъм“ при Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България) Списание "Социално-икономически анализи", книга 2/2020 (18), ISSN: 2367-9379 (Online), ISSN: 1313-6909 (Print), Лиценз: CC BY-NC-ND, с. 209-217

Манчева-Али, Олга (2020) ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС И ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ, Том 4, Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проведена на 15–16.10.2020 г. във Велико Търново, ISSN 2603-4093, сс. 153-159

Манчева-Али, Олга (2019) КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТО ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В МЕНИДЖМЪНТА НА ОБЕКТИТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ XVI INTERNATIONAL CONGRESS MACHINЕS, TECHNOLОGIES, MATERIALS WINTER SESSION, PROCEEDINGS YEAR III, ISSUE 2 (13), BOROVETS, BULGARIA 2019 VOLUME II, KNOWLEDGE. CREATIVITY. INNOVATIONS. INDUSTRIAL MANAGEMENT. ISSN 2535-0021 (PRINT), ISSN 2535-003X (ONLINE) pp. 214-216

Манчева-Али, Олга (2019) МЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ В ТУРИЗМА INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHNOLOGIES. EDUCATION. SECURITY.’19 YEAR III, ISSN 2535-0315(Print), ISSN 2535-0323 (Online) ISSUE 1 (7), SOFIA, BULGARIA 2019 VOLUME 1, pp. 86-88

Манчева-Али, Олга (2019) РОЛЯ НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МУЗЕИ ИЛИ РАЗЛИЧНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В ТУРИЗМА INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY,PROCEEDINGS YEAR III, ISSUE 1 (4), SOFIA, BULGARIA 2019, VOLUME I “HIGH TECHNOLOGIES”, ISSN 2535-0005(PRINT), ISSN 2535-0013 (ONLINE), pp. 104-107

Манчева-Али, Олга (2018) OPPORTUNITIES FOR ACHIEVING EFFECTIVE MANAGEMENT IN SEASON TOURIST SITES International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION 2018, ISBN 978-973-153-325-4

Манчева-Али, Олга (2018) Opportunities to Achieve a Sustainable Restaurant Business Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference (2018), Split, Croatia, Vol. 4, No 1, ISSN:1849-7969

Манчева-Али, Олга (2018) PLANNING AND TIME MANAGEMENT International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Sibiu, Romania, 2018, ISBN 978-973-153-325-4

Манчева-Али, Олга (2018) The Future of Hospitality Management: Where Specialized Software and Hotel Operations Meet The 16th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2018, ISMA University, Riga, Latvia, ISSN: 1691-2489

Манчева-Али, Олга (2018) НЯКОИ АСПЕКТИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ НА ТУРИСТИТЕ Втора международна научна конференция по сигурност „CONFSEC 2018", НАУЧЕН ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ-4.0; 10-13 декември 2018, КК Боровец, България; сс 131 - 133; ISSN (PRINT) 2603-2945; ISSN (ONLINE) 2603-2953; Година 2, брой 1 (3)

Манчева-Али, Олга (2018) СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ ХОТЕЛСКИ СОФТУЕР – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2018 на Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново, 14-15 юни 2018 г., ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book)

Манчева-Али, Олга (2018) ТРАНСПОРТЪТ В СИСТЕМАТА НА ТУРИЗМА The XXVI International Scientific Conference "trans&MOTAUTO'18", ISSN 1313-5031 (Print), ISSN 2535-0307(Online), Burgas, Bulgaria (с. 190-192)

Манчева-Али, Олга (2018) УЕБ БАЗИРАНИЯТ МОДЕЛ – НАЧИН ЗА РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ ИЗБОРА НА ХОТЕЛСКИ СОФТУЕР И ГАРАНТ ЗА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КЛИЕНТИТЕ Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 2018, Национален военен университет "Васил Левски", с.164-170, ISSN 2367-7465

Манчева-Али, Олга (2017) THE ROLE OF COMPUTER SYSTEMS IN THE MANAGEMENT OF HOTELS IN VELIKO TARNOVO REGION, BULGARIA International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Vol. XXIII, Land Forces Academy, "Nicolae Balcescu", Sibiu, Romania, 2017, PUBL: Sciendo, Volume 23: Issue 1, ISSN: 1843-6722, doi: https://doi.org/10.1515/kbo-2017-0063, pp. 382-386

Манчева-Али, Олга (2017) Мултикултурно кариерно консултиране - проблеми и предизвикателста Сборник доклади от международна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, 31.05.-03.06.2017г., Publisher: Scientific technical union of mechanical engineering “Industry-4.0”, YEAR I, ISSUE 1 (3), SOFIA, BULGARIA 2017 VOLUME 3, с.299-301

Манчева-Али, Олга (2017) СИГУРНОСТТА КАТО ФАКТОР ПРИ ИЗБОРА НА ХОТЕЛСКА КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА /SECURITY AS A FACTOR TO SELECT A HOTEL COMPUTER PROGRAM First International Scientific Conference on Security „CONFSEC 2017", 11 to 14 December, 2017, Borovets, Bulgaria, PUBLISHER: SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY-4.0, VOLUME 2 ISSN PRINT , 2603-2945 ISSN ОNLINE , 2603-2953 YEAR 1, ISSUE 2(2), pp. 139-141

Манчева-Али, Олга (2017) СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ В ХОТЕЛСКИТЕ СОФТУЕРИ/ DATA SECURITY IN HOTEL SOFTWARE First International Scientific Conference on Security „CONFSEC 2017", 11 to 14 December, 2017, Borovets, Bulgaria, PUBLISHER: SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY-4.0, VOLUME 2 ISSN PRINT , 2603-2945 ISSN ОNLINE , 2603-2953 YEAR 1, ISSUE 2(2), pp. 136-138

Манчева-Али, Олга (2017) СТАНДАРТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ XIV-th International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, ЗНАНИЯ -International Journal Vol. 19.2, Септември, 2017, Agia Triada, Thessaloniki, Greece, ISSN: 2545-4439 (PRINTED)

Манчева-Али, Олга (2017) Умението на студентите да управляват ефективно времето си Сборник доклади от международна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, Publisher: Scientific technical union of mechanical engineering “Industry-4.0”, YEAR I, ISSUE 1 (3), SOFIA, BULGARIA 2017 VOLUME 3, pp. 302-304

Манчева-Али, Олга (2017) Фактори влияещи върху хотелската индустрия /FACTORS INFLUENCING HOTEL INDUSTRY XIV-th International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Agia Triada, Thessaloniki, Greece, pp. 833-839, ISSN: 2545-4439 (PRINTED)

Манчева-Али, Олга (2016) ATTRACTION RESTAURANTS AS CARRIERS OF CULTURAL HERITAGE Международна научна конференция “Културен коридор Западен трансбалкански път – културен туризъм без граници”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Лефкада, Гърция, 29.09 – 03.10.2016, ISBN: 978-954-300-158-3

Манчева-Али, Олга (2015) ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРИ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО Научно-практическата конференция на Стопански факултет на тема „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“, 5-6 ноември 2015 г., ISBN: 978-954-9689-99-0

Манчева-Али, Олга (2011) The Role of the Local Hotel Systems in the Management of High-Class Hotels in the Veliko Tarnovo – Arbanassi Destination Сб. доклади от Дни на науката, Том 2, Съюз на учените, клон Велико Търново, 2011, ISSN: 1314-2283

Манчева-Али, Олга (2010) Хотелиерство Издателство "Фабер", ISBN: 978-954-9498-55-4, Велико Търново

Манчева-Али, Олга (2007) Възможности за развитие на религиозен туризъм във Великотърновска дестинация Сб. доклади от юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: първи стъпки”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, С. 2007

Манчева-Али, Олга (2006) Същност, значение и роля на учебно-тренировъчната фирма за подготовка на кадри в туризма Сб. доклади от международна научно-практическа конференция „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, ГорексПрес, С. 2006

Статев, Венцислав (2021) Селски туризъм - градска срещу извънградска среда. Списание "Социално икономически анализи" Издание на Стопански факултет на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" / Книга I 2021 (19) / стр. 18-31

Статев, Венцислав (2020) TOURISM AND OVERTOURISM FROM THE POINT OF VIEW OF LOCAL CITIZENS SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM ISSUE 66, FEBRUARY 2020

Статев, Венцислав (2020) Предизвикателства пред образованието по туризъм в условията на "Социална дистанция". Електронно издание / Сборник с доклади от юбилейна научна конференция с международно участие "Туризъм и свързаност" - Икономически университет - Варна / стр. 32-37.

Статев, Венцислав (2019) "Лекционен курс по стопанска история" Фабер

Статев, Венцислав (2019) "Селски туризъм" Академично издателство "Таланат" ВУАРР - Пловдим ISSN: 2603-4824

Статев, Венцислав (2019) Статев В., „Современные тенденции развития городского туризма“, Научные вести № 1(6) | 2019, стр. 143-150. ISSN 2619-1245 Русия

Статев, Венцислав (2018) Марков, Ив., В. Статев, “Предпоставки за развитие на съвременни видове туризъм в община Балчик“, Черноморски туристически форум, Славена, Варна, 2018, стр. 54-59, ISBN 978-619-190-122-7 Варна

Статев, Венцислав (2017) Вараджакова, Д., В. Статев, „The millennials: Between creative and slow tourism“, Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности", Университетско издателство ВТУ, Велико Търново, 2017, стр. 248-251. ISSN: 2603-4093 Велико Търново

Статев, Венцислав (2017) Вараджакова, Д., В. Статев, Ив. Марков, „Заплахите пред екотуризма в България“, Сборник доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм- Бургас, Флат, 2017. ISBN 978-619-7125-34-4 Бургас

Статев, Венцислав (2017) Марков Ив., В. Статев, „Възможности за развитие на алтернативен туризъм в Трявна“, Сборник статии Десети юбилеен Черноморски туристически форум - Варна,Изд."Славена", 2017. ISBN 978-619-190-090-9 Варна

Статев, Венцислав (2017) Марков, Ив., В.Статев, „Analysis and assessment of the tourism potential of Sevlievo Municipality“, International Scientific Conference "Contemporary tourism - traditions and innovation, университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017. ISBN 978-954-07-4327 София

Статев, Венцислав (2016) Марков Ив., В. Статев, „Вино и туризъм“, Национална научна конференция с международно участие, ” Виното- история и вдъхновение”, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, 2016, стр. 29-39. ISBN: 978-954-91511-9-0 Русе

Статев, Венцислав (2016) Марков, Ив., В. Статев, „Tourism potential of Transport Corridor № 9“, Международна научна конференция “Културен коридор Западен трансбалкански път – културен туризъм без граници”, 29.09.2016 – 03.10.2016, Метеора – о-в Лефкада, Гърция, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”, стр. 144-148. ISBN 978-954-300-158-3 Благоевград

Статев, Венцислав (2016) Марков, Ив., В. Статев, „Възможности за развитие на балнеолечебен туризъм в Туристически район Стара планина“, Черноморски туристически форум, Стено, Варна, 2016. ISBN 978-954-449-889-4 Варна

Статев, Венцислав (2016) Статев, В., „Икономика на туризма“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Пловдив, Учебник за дистанционно обучение, Пловдив, 2016. ISBN 978-619-203-092-6 Пловдив

Статев, Венцислав (2016) Статев, В., „Селски туризъм“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Учебник за дистанционно обучение, Пловдив, 2016. ISBN 978-619-203-093-3 Пловдив

Статев, Венцислав (2016) Статев, В., И. Марков, Секс туризмът – от сантимента до дълга, Научни трудове, Кръгла маса „Специализирани видове туризъм - предизвикателства и перспективи“, том LX, кн. 1,Академично издателство на Аграрния университет гр. Пловдив, 2016, стр. 49-55. ISSN 1313-6577 (Print) Пловдив

Статев, Венцислав (2016) Статев, В., Ив. Марков, „Алтернативни видове туризъм“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Учебник за дистанционно обучение, Пловдив, 2016. ISBN 978-619-203-111-4 Пловдив

Статев, Венцислав (2016) Статев, В., Ив. Марков, „Регионална икономика“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Учебник за дистанционно обучение, Пловдив, 2016. ISBN 978-619-203-112-1 Пловдив

Статев, Венцислав (2015) Марков Ив., В. Статев, „Cultural tourism: from theory to practical actions“, International scientific conference „Cultural corridor via Adriatica – cultural tourism without boundaries“, Trogir, Croatia, АИ, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 15-19. 10. 2015, стр. 74-80. ISBN: 978-954-00-0008-4 Благоевград

Статев, Венцислав (2015) Статев, В., „Лукс и селски туризъм“, Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност „Туризъм“ в Икономически университет-Варна, „Туризмът в епохата на трансформация“, Издателство „Наука и икономика“ – ИУ-Варна, Варна, 2015 г., стр. 885-891. ISBN 978-954-21-0864-1 Варна

Статев, Венцислав (2012) Статев, В., „Икономика на туризма“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Пловдив, 2012. ISBN 978-954-9498-34-9 Пловдив

Статев, Венцислав (2012) Статев, В., „Регионална икономика“, Фабер, Велико Търново, 2012. ISBN 978-954-400-759-1 Велико Търново

Статев, Венцислав (2012) Статев, В., „Туризъм в извънградска среда“, Фабер, Велико Търново, 2012. ISBN 978-954-400-803-1 Велико Търново

Статев, Венцислав (2012) Статев, В., Ив. Марков, „Регионална икономика“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Пловдив, 2012. ISBN 978-954-9498-97-4 Пловдив

Статев, Венцислав (2012) Статев, В., Селски туризъм, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Пловдив, 2012. ISBN 978-954-9498-54-7 Пловдив

Статев, Венцислав (2011) Statev. V.,The added value in the alternative in tourism, Encontros Cientificos – Tourism and Management Studies, електронен вариант http://www.tmstudies.net, стр. 245-258, 2011. ISSN: 2182-8466 Фаро / Португалия

Статев, Венцислав (2011) Златева, Д., В. Цонкова, Н. Минчев, В. Статев, Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм, Социално-икономически анализи, периодично издание на Стопанския факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, стр.3-47, 2011; Авторство: увод /3ти, 7ми абзац – до края/; точки: 2.4., 4.; заключение; обща редакция. ISSN: 1313-6909 Велико Търново

Статев, Венцислав (2011) Марков, Ив., В. Статев, "Анализа и оценката на туристическите ресурси – основен елемент на регионалния туристически продукт.", Научно-практическа конференция на Исторически факултет „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, 2009, том IV, ред. доц. д-р Ив. Лазаров, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 730-735, В. Търново, с.733. ISSN: 978-619-208-125-6 Велико Търново

Статев, Венцислав (2011) Статев, В „Извънградски туризъм”, Фабер, Велико Търново, 2011. ISBN: 978-954-400-510-8 Велико Търново

Статев, Венцислав (2010) Статев, В., „Интернет предлагане на новоутвърждаващи се алтернативни видове и форми туризъм в Смолянския туристически клъстер“, Издателство „Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, сборник с доклади, 25 юни, Варна, 2010, стр. 477-485. ISBN: 978-954-210463-6 Варна

Статев, Венцислав (2009) Statev. V., Features and Significance of the Value-based Method for Quantitative Measurement in Tourism, Encontros Cientificos – Tourism and Management Studies Nr. 5, Universidade de Algarve, Dezembro, 2009, Faro, Portugal, pp. 52-54 ISSN: 2182-8466 Фаро/Португалия

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., „Алтернативата” в селския туризъм, Тенденции в развитието на съвременния туризъм, Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 10-годишния юбилей на специалност „Туризъм”, 15-17 октомври, Смолян, 2009, стр. 162-166. ISBN: 978-954-9358-41-4 Смолян

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., „Клъстерни инициативи за развитие на туристическа дейност”, VІІ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг ’09”, 22-24 юни 2009 г., Созопол, стр. 426-432. София

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., „Реализация на академичните цели /през призмата на завършилите специалност „Туризъм”/, Сборник с доклади от научно-практическа конференция „Отраслово многообразие – условие за устойчиво развитие на селските райони”, 12-14 ноември, Висше училище Земеделски колеж, В. Търново, 2009, стр. 288-298. ISBN: 978-954-94-98-57-8 Велико Търново

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., Алтернативни видове туризъм – икономически и образователни аспекти, Кръгла маса „Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване”, Издателство „Наука и икономика”, Икономически университет - Варна, 15-17 май, Варна, 2009, стр. 63-71. ISBN: 978-954-21-04-09-4 Варна

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., Винопроизводство и винен туризъм – въпрос на качествен грозд /клъстер/, Черноморски туристически форум „Винен туризъм – традиция и съвременност ”, Издателство „Славена”, 15-17 октомври, Варна, 2009, стр. 95-111. ISBN 978-954-579-805-4 Варна

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., Селският туризъм като приоритет на местната власт, VІІ Международна научна конференция „Инвестиции в бъдещето 2009”, 8-10 октомври, Варна, 2009, стр. 211- 217. ISSN:1310-6376 Варна

Статев, Венцислав (2009) Статев, В., Селският туризъм като част от туристическия клъстер, Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция „Туризмът и устойчивото развитие на обществото”, Издателство „Наука и икономика”, Варна, 2009, стр. 143-153. ISBN: 978-954-21-2424-7 Варна

Статев, Венцислав (2008) Statev. V., Advantages of e-learning in subject in tourism, International scientific conference ISIVS “Informatization of the society and its interaction with the educational system”, EKONOM - conference CD, September 25th, 2008, Bratislava, Slovakia. Братислава/Словакия

Статев, Венцислав (2008) Statev. V., Competitive training in tourism, Encontros Cientificos – Tourism and Management Studies Nr. 4, Universidade de Algarve, Dezembro, 2008, Faro, Portugal, pp.61-72. ISSN: 2182-8466 Фаро / Португалия

Статев, Венцислав (2008) Марков. Ив., В. Статев, „Манастирите и съвременният българин”, Черноморски туристически форум, сборник с доклади „Религиозният туризъм. Манастирите – носител на българската духовност”, издателство „Слвена”, Варна, 2008, стр. 56-65 /точки: 2ра и 3та/. ISBN: 978-954-579-748-4 Варна

Статев, Венцислав (2008) Статев, В., „Интернет предлагане на настанителна база в град Смолян”, Национална научна конференция „Родопите и човекът””, 30-31 октомври 2008 г., Смолян, стр. 151-157. ISBN: 978-954-397-009-4 Смолян

Статев, Венцислав (2008) Статев, В., Логически обосновани учебни планове по туризъм – целенасочена реализация, сп. „Икономика и управление”, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Стопански факултет, година ІV, бр. 2, Благоевград, 2008, стр. 43-55. ISSN (print): 1312-594Х Благоевград

Статев, Венцислав (2007) Статев, В., „Икономика на туризма“, Фабер, Велико Търново, 2007. ISBN 978-954-775-779-0 Велико Търново

Статев, Венцислав (2007) Статев, В., „Селски туризъм“, Фабер, Велико Търново, 2007. ISBN 978-954-775-686-1 Велико Търново

Статев, Венцислав (2006) Марков. Ив., В. Статев, „Регионална конкурентноспособност на туристическа дестинация Велико Търново”, 28 Панаир на туризма и свободното време, сборник с доклади „Конкурентноспособност на туристическите дестинации в Югоизточна Европа”, издателство „Слвена”, Варна, 2006, стр. 43-60 /от стр.47, 2ри абзац до стр. 57, 1ви и 2ри абзац/. ISBN: 954-579-601-4 Варна

Статев, Венцислав (2004) Статев, В., „Методът на логическата рамка и използването му при управлението на малки и средни предприятия /на примера на търговец на едро/.“, Международна научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Икономическия институт на БАН на тема: „Национална идентичност и евроинтеграция”, 5 - 6 юни 2004, стр. 210-218. ISBN: 954-616-139-Х Велико Търново

Статев, Венцислав (2003) Статев, В., „Значимост на местните власти за ускоряване на регионалното развитие /на примера на община Велико Търново/.“, Научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Икономическия институт на БАН на тема: „Българският преход”, 31 май – 01 юни 2003, ГорексПрес, София, стр. 192-198. ISBN: 954-616-115-2 Велико Търново

Статев, Венцислав (2003) Статев, В., Анализ на състоянието на отрасъл туризъм в Община Велико Търново. Методология за разграничаване на преки от допълващи туристически ресурси, сп. „Икономика”, м. декември, 2003, София. София

Статев, Венцислав (2003) Статев, В., Прилагане на метода на логическата рамка в процеса по разработка на стратегия за развитие на регионален туристически продукт в Община Велико Търново /на примера на селски туризъм/ , сп. „Икономика и управление на селското стопанство”, кн. 2, 2003, София. ISSN 0205-3845 (Print) София

Статев, Венцислав (2002) Статев, В., „Туристическият сектор и подготвеността на българските институции за прилагане на принципите на устойчиво развитие.“, Научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на тема: „България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи”, 27 - 28 май 2002, с. Вонеща вода, ИК „Призма“ Пловдив, стр. 309-316. Велико Търново

Статев, Венцислав (2001) Статев, В., „Действаща ли е действащата пазарна икономика в България?“, Научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на тема: „Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение”, 26 май 2001, Абагар, Велико Търново, стр. 86-93. ISBN: 954-427-450-2 Велико Търново

Стоянова, Жанина (2021) Virtual Tours and Experiences during Pandemic - New Opportunities in front of Tour Guides Tourism and the Global Crises Proceedings of the International Scientific Conference organized by Tourism Department at Faculty of Ecomomics of the "St. Cyril and St. Methodius" Univesity of Veliko Turnovo, Bulgaria 21 April 2021 year, Publishing house “I and B”, Veliko Turnovo, 2021, ISBN: 978-619-7281-73-6, pp. 333-338 [Инд./Реф. в: Google Scholar]

Стоянова, Жанина (2021) Зози и суинги – алтернатива на допустимо и позволено през социализма Годишник на Историческия факултет, 2019, Т. III, бр. 1. ISSN: 2603-3534 (Print) ISSN: 2603-5065 (Online), с. 290-310

Стоянова, Жанина (2021) Предизвикателства и възможности пред екскурзоводската професия по време на пандемия Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности. Т. 5, 2021

Стоянова, Жанина (2020) Социалистическото минало като ресурс за развитие на туризъм (по примера на България) Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности. Т. 4, 2020, ISSN 2603-4093, с. 160-164

Стоянова, Жанина (2018) „Вечната принцеса“. Етноложки поглед върху абитуриентските балове през 70-те – 80-те години на ХХ в. – В: Светът на българина през XX век. София: Парадигма, 2018, с. 483-498. ISBN 978-954-326-345-5

Стоянова, Жанина (2018) Курортни развлечения по Българското Черноморие: първите "Мис" на социализма CAMERA DANUBIANA - образи от градовете в страните по Дунав. - Известия на Регионален исторически музей - Русе, книга ХХ, Русе, 2018, с. 95-105. ISSN: 1313-7336

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/