Публикации Катедра "Финанси и счетоводство" / Department of Finances and Accounting


Видолова, Мария (2020) Показатели, методи и модели за оценка и анализ на риска в банковата дейност Сборник студии“Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи”, том I.УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Видолова, Мария (2019) България, банковият съюз и пътят към Еврозоната“ 30 стр. в сб.“България в Еврозоната – нов етап и нови предизвикателства, София, 2019 г. Институт за ново икон. мислене, ISBN 978-954-8885-31-7

Видолова, Мария (2019) България, банковият съюз и пътят към Еврозоната“ в сб.“България в Еврозоната – нов етап и нови предизвикателства, 2019

Видолова, Мария (2018) България в Европа: изоставане или догонване, България в Европа: изоставане или догонване издателство:Институт за ново икономическо мислене, 2018,

Видолова, Мария (2018) Изисквания за класижикация на експозициите в банките и приложимата счетоводна рамка в светлината на МСФО 9 Год. на СУ „Св. Кл. Охридски“, Стопански факултет, 2018 г., т. 18

Видолова, Мария (2017) „Световната икономическа криза и отражението й в България.Възможности за възстановяване и икономически растеж", колективна монография "Догонващо развитие и икономически растеж“, (Ал. Томов, Г. Ганчев, М. Видолова, Б. Банов и др.)

Видолова, Мария (2017) „Стандартите и риска в банковата сфера. Възможности за измерване на пазарния риск“ Годишник на Стопански факултет, изд. на СУ „Св. Кл. Охридски“, т. 17, с. 73-107, 2017 г., ISSN 1311-8420

Видолова, Мария (2017) Requirements for the classification of exposures in banks and the applicable accounting framework in the light of IFRS 9 в сб.„Development of the bulgarian and european economies – challenges and opportunities“ , ВТУ, В. Търново, 2017 г., ISSN 2603-4093, ВТУ, В. Търново, 2017 г., 8 стр.

Видолова, Мария (2016) The risk in the banking system. Measuring market risk in banking.пред 5th WORLD FORUM FOR A SUSTAINABLE SOCIETY ,19-th INTERNATIONAL JOINT FEBA CONFERENCE “ECONOMIC CHALLENGES: „MIGRATION, GLOBALIZATION, SUSTAINABILITY POLICIES” Sofia, Bulgaria University of National and World Economy, С. 2016 г.

Видолова, Мария (2016) Възможности за измерване на пазарния риск в дейността на търговската банка, – годишник на СУ „Св. Кл. Охридски“, Стопански факултет, 2016 г.,

Видолова, Мария (2016) Изследване на социални процеси с помощта на математически модели Годишник на Стопански факултет, изд. на СУ „Св. Кл. Охридски“, т. 14, 2016 г. изд. СУ, ISSN 1311-8420, 21 стр.

Видолова, Мария (2016) Класификация и обезценка на кредитните експозиции в банките в светлината на регулаторните изисквания и МСФО 9, годишник на СУ „Св. Кл. Охридски“, Стопански факултет, 2016 г., т.16

Видолова, Мария (2016) Преглед на качеството на активите /AQR анализ/ на банковия сектор в България, юбилейна международна научна конференция, БСУ, Бургас, 2016 г.

Видолова, Мария (2016) Приложение на VaR анализ при оценка на риска в банковите институции, годишник на СУ „Св. Кл. Охридски“, Стопански факултет, 2016 г.

Видолова, Мария (2016) Риск мениджмънт и професионална етика във фирмената дейност“ год. на Стоп.ф-т, СУ „Св. Кл. Охридски“, т. 16,2016 г. изд. СУ, ISSN 1311-8420, 22 стр.

Видолова, Мария (2015) Методология за измерване на пазарния риск в банковата сфера

Видолова, Мария (2015) Основи на централното банкиране, Център за дистанционно обучение

Видолова, Мария (2015) Рискът в банковата сфера – възможности за измерване

Видолова, Мария (2014) Methods and models for assessment and analysis of credit risk in banking activities

Видолова, Мария (2014) Банково дело, Център за дистанционно обучение

Видолова, Мария (2014) Корпоративни финанси, Център за дистанционно обучение

Видолова, Мария (2014) Методи и модели за оценка и анализ на кредитния риск в банковата дейност“

Видолова, Мария (2013) „Финансовый кризис и его влияние на экономику Болгарии“ сп. „Проблемы теории и практики управления“, Издательство: Международная медиа группа (Москва) ISSN: 0234-4505. 2013

Видолова, Мария (2013) Evaluation and analysis of credit risk in banking in light of the requirements of Basel 3

Видолова, Мария (2013) Приложение на VaR анализ при оценка на риска в банковите институции

Видолова, Мария (2013) Финанси /държавни и корпоративни/, Център за дистанционно обучение

Видолова, Мария (2013) Финансовата криза и нейното отражение върху икономическия растеж в България

Видолова, Мария (2012) Modeling the dynamics of social Stochastic Object with a hierarchical structure

Видолова, Мария (2012) Modeling the dynamics of social Stochastic Object with a hierarchical structure

Видолова, Мария (2012) Банковские риски. Эволюция и управление. Международный опыт”, Караганда

Видолова, Мария (2012) Банковский риск – определение, источники, эволюция применяемых стандартов

Видолова, Мария (2012) Банковский риск – определение, источники, эволюция применяемых стандартов междун. списание „Проблемы теории и практики управления”,.М., “Издательство: Международная медиа группа (Москва),ISSN: 0234-4505,бр.4, 2012 г.

Видолова, Мария (2012) Дългосрочни перспективи за развитие на финансовия сектор в България

Видолова, Мария (2012) ИТ-инвестиции в финансовый сектор – проблемы, перспективы, эффективность IDG.ru, PC World, Computerworld, 03.2012 г. с.1-4

Видолова, Мария (2012) Корпоративни финанси“, адаптиран превод на “Fundamentals of Corporate Finance” – Stephen Ross, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, McGraw-Hil

Видолова, Мария (2012) Модель оценки рисков в потребительском кредитировании

Видолова, Мария (2012) Опции, фючърси, суапи

Видолова, Мария (2012) Приложение на математически методи при изследване динамиката на социални системи и процеси

Видолова, Мария (2012) Публични финанси

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата система – необходимост от идентифициране и управление

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата сфера – еволюция на приложимите стандарти

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата сфера – същност, елементи, характеристики. Методи за анализ и управление

Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата сфера – характеристика и еволюция на приложимите стандарти

Видолова, Мария (2012) Скоринг модели за оценка на риска в кредитирането

Видолова, Мария (2012) Състояние и тенденции на българската банкова система в условията на глобализация на финансовите пазари Институт за икономическа политика. с. 28, С, 2012, изд. Infinity creative,

Врачовска, Мария (2020) Банките и дълговият капитал в условията на проектно финансиране Сб. от научно-практическа конференция "Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности”, том 4. Ред. П. Пенчев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 44-51, ISSN 2603-4093

Врачовска, Мария (2019) Аспекти на проектното финансиране в условията на глобален банков пазар В: Сборник студии Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи, том I, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 153-170, ISSN 2738-7461

Врачовска, Мария (2019) Концептуално институционализиране и структуриране на публично-частното партньорство Велико Търново:Ай анд Би, 2019, с.170, ISBN 976-619-7281-50-7

Врачовска, Мария (2019) Методологически аспекти на концепцията "стойност за пари" Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности”, проведена на 18-19.10.2018 г. в гр. В. Търново. Ред. В. Христова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019

Врачовска, Мария (2018) Пунлично-частни партньорства Велико Търново: ЦДО към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018

Врачовска, Мария (2017) Методика оптимизации инвестиционного выбора в рамках концепции проектного финансирования Сборник трудов IX Международной научно-практической конференции «Факторы развития экономики России», 27–28 апреля 2017, ред. кол.: А.В.Романюк. Тверь, Россия: Твер. гос. ун-т, 2017. с. 206-212, ISBN 978-5-7609-1263-3 [Инд./Реф. в: eLIBRARY]

Врачовска, Мария (2016) Местни финанси Велико Търново: ЦДО към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Врачовска, Мария (2016) Подходи за предоставяне на публични компенсаторни механизми в контекста на механизмите за осигуряване на възвръщаемост. Сборник научни доклади по проект „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси“. Ред. М. Видолова. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 27-38, ISBN 978-619-7281-23-1

Врачовска, Мария (2015) Методологически особености при дефиниране и институционализиране на публично-частното партньорство В: Сборник студии и статии „Усъвършенстване процеса на обучение по финанси и счетоводство”. Ред. М. Павлова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий, 2015, с.313-338, ISBN 978-619-208-030-3

Врачовска, Мария (2015) Финансово-икономичесаки насоки за усъвършенстване на публично-частното партньорство, COBBIS.BG-ID 1276057828

Врачовска, Мария (2015) Целесъобразна изпълнимост на обществено значими инвестиционни проекти в условията на дългова рецесия проект В: Управление на дълговата рецесия. Рец. В. Стоянова. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 39-68, ISBN 978-619-00-0172-0

Врачовска, Мария (2014) Насоки за изграждане на методическа платформа за оптимизация на инвестиционния избор по примера на публично частно партньорство В: Сборник студии и статии „Усъвършенстване процеса на обучение по финанси и счетоводство”. Ред. Д. Златева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с.193-215, ISBN 978-954-524-949-5

Врачовска, Мария (2014) Финансово-организационни аспекти от идентификацията на ефективността при иницииране на публично-частни инвестиционни проекти Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 10.05.2013 г. Ред. Р. Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014 стр.135-143, ISBN 978-954-524-970-9, COBBIS.BG-ID 1273298916

Врачовска, Мария (2013) PUBLIC – PRIVATE PARTNERSHIP OR THE STATE AND BUSINESS IN SEARCH OF A PRAGMATIC SYNERGY VI Международной научно-практической конференции „Инновации в технологиях и образовании“. Белово 17-18 мая 2013 г. Ред. Блюменштейн В. Ю. Белово: Изд. Филиала КузГТУ, 2013, часть 3, с. 121-124, ISBN 978-5-89070-920-2, ISBN 978-954-524-941-3

Врачовска, Мария (2012) Дългосрочни финансови решения Белико Търново: ЦДО към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2012.

Врачовска, Мария (2012) За ролята на банките при изграждане на система за проектно финансиране Сб. от Международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”. Варна, 10–11 май 2012 г. Ред. В. Хаджиев. Варна: Изд. “Наука и икономика“, 2012, Том 3, с. 167-173, ISBN 978-954-21-0602-9

Врачовска, Мария (2011) Организационни аспекти при структуриране на публично-частно партньорство Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж”.Свищов 8-9.11.2011 г. Свищов: АИ ”Ценов”, 2011, Том 1, с. 506-513, ISBN 978-954-23-0677-1(т.1),COBBIS.BG-ID 1240263140

Врачовска, Мария (2011) Организационни аспекти при структуриране на публично-частно партньорство. Сб. от Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж”. Свищов 8-9.11.2011 г. Свищов: АИ ”Ценов”, 2011, Том 1, с. 506-513, ISBN 978-954-23-0677-1(т.1) COBBIS.BG-ID 1240263140

Врачовска, Мария (2011) Понятийни и организационни аспекти на проектното финансиране В: Сборник студии „Оптимизационни стратегии по управлението на кризата в рамките на Нова Европа”. Ред. П. Стефанова. Велико Търново: Фабер, 2011 с. 73-105. ISBN 978-954-400-599-3

Врачовска, Мария (2010) Аспекти на теоретико институционалната адаптация на публично-частното партньорство в България В: Сборник студии от научноизследователски проект "Ролята на финансовата и счетоводната информация в подкрепа на малките и средни предприятия". Ред. Г. Баташки. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 312-359. ISBN 978-954-91572-5-3

Врачовска, Мария (2010) Инвестиции Велико Търново: Фабер, 2010, 122 с. ISBN 978-954-9498-45-5

Врачовска, Мария (2010) Проектното финансиране - реална алтернатива Сб. от Юбилейна научно-практическа конференция ”Икономическата и социалната политика на България в условията на съвременна глобална криза. Велико Търново 11-12 декември 2009 г. Ред. Г. Стефанов. София: Изд. “ГорексПрес”, 2010, с. 265-271, ISBN 978-954-616-210-6

Врачовска, Мария (2008) Финансови пазари Русе: Авангард принт, 2008, 281 с. ISBN 978-954-337-004-3

Врачовска, Мария (2006) Неинституционалния пазар на венчърен капитал – стимул и алтернатива на институционалния пазар Сб. от Юбилейна международна конференция „Икономически асиметрии в обединена Европа” – 70 години Висше училище 1936-2006”. Свищов, 8-10 ноември 2006 г. Ред. Н. Павлов. Свищов: АИ ”Ценов”, 2006, с. 481-487, ISBN-10: 954-23-0323-8, ISBN-13: 978-954-23-0323-7

Врачовска, Мария (2006) Особености на държавното регулиране на иновационните процеси Сб. от Международна научно-практическа конференция “България в Европа – 2007”. Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. Б. Байков. София: Изд. “ГорексПрес”, 2006, с. 276-281, ISBN-10: 954-616-170-5, ISBN-13: 978-954-616-170-3

Врачовска, Мария (2005) За ефективността на венчърното инвестиране в България – проблеми перспективи. Сб. от Научно-практическа конференция “Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз”. Варна 17-18 септември 2004 г. Варна: УИ “Наука и икономика”, 2004, с. ISBN 954-21-0221-6

Врачовска, Мария (2004) Банково дело Велико Търново: Абагар, 2004, 287 с. ISBN-10: 954-427-677-7, ISBN-13: 978-954-427-677-5

Врачовска, Мария (2003) Преките чуждестранни инвестиции в процеса на стабилизация на икономиката. Сб. от Научно-практическа конференция “Българският преход”, Велико Търново, 31.05 – 01.06.2003 г. Ред. Б. Байков. София: Изд. ”ГорексПрес”, 2003, с. 2017-225. ISBN 954-616-115-2

Иванова, Стефка (2021) Устойчивото и "зеленото" сградостроителство – съвременни решения за реализирането на строително-инвестиционните проекти Сборник научни трудове от научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности”, проведена на 27.05.2021 г. в гр. В. Търново, ISSN 2603-4093, стр. 115-120

Иванова, Стефка (2020) Проблеми при счетоводното третиране на разходите за временно строителство Научно-практическа конференция на тема: „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности”, Велико Търново, 17–18.10.2019 г., Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2020, с. 106-111. ISSN 2603-4093.

Иванова, Стефка (2019) TRADITIONAL OR ECO-MATERIALS – A CHALLENGE TO CONSTRUCTION ENTERPRISES XI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 25-29.03.2019 г., гр. Тверь, Электронный научно-практический журнал «ИнноЦентр», выпуск № 4(25) декабрь 2019.

Иванова, Стефка (2019) Възможности за оптимизиране на разходите в процеса на проектиране на строителните обекти Сборник с научни изследвания от годишната конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“ на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проведена на проведена на 18-19.10.2018 г. в гр. В. Търново, том. 2. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, с. 91-96.

Иванова, Стефка (2019) Проучване, проектиране, строителство – основни стъпки (фази) на строително-инвестиционния процес Сборник студии „Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи“, том I, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий", с. 182-196. ISSN 2738-7461.

Иванова, Стефка (2018) OPTIMIZATION OF MATERIAL COSTS IN CONSTRUCTION ENTERPRISES Сборник с научни изследвания от годишната конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“ на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проведена на 28-29.09. 2017 г. в Арбанаси, том 1. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, с. 134-138. ISSN 2603-4093

Иванова, Стефка (2018) Себестойност на строителната продукция Списание "Социално-икономически анализи", книга 1/2018, с. 74-81. Print ISSN:1313-6909

Иванова, Стефка (2016) Договарянето в строителството Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ’16“ – Габрово, 18 – 19 ноември 2016 г.,УИ „Васил Априлов”, том IV, с. 67-71.

Иванова, Стефка (2016) Нормативното регулиране на счетоводството. Ретроспективи и перспективи Сборник по проект „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси“Велико Търново, Ай анд Би, 2016, с. 73-85, ISBN: 978-619-7281-23-1

Иванова, Стефка (2015) Одитът на финансовите отчети – гаранция за тяхната достоверност Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ’15“ – Габрово, 20 – 21 ноември 2015 г., том IV.

Иванова, Стефка (2015) Проблеми при счетоводното отчитане на дейността на строителните предприятия Сборник студии и статии по проект „Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси”, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 338-370. ISBN 978-954-52

Иванова, Стефка (2015) Пътища за оптимизиране на някои разходи, формиращи себестойността на строителната продукция Сборник доклади от научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“, Велико Търново 05 – 06.11.2015 г.

Иванова, Стефка (2015) Специфични черти на строителната дейност и влиянието им върху организацията на счетоводното й отчитане Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ’15“ – Габрово, 20 – 21 ноември 2015 г., том IV.

Иванова, Стефка (2014) Електронният подпис и приложението му в счетоводната практика Сборник от международна научна конференция ,,УНИТЕХ`2014” – Габрово, 21-22 ноември 2014 г.

Иванова, Стефка (2014) Особености при счетоводното отчитане на разходите, извършвани от строителните предприятия Сборник от международна научна конференция ,,УНИТЕХ`2014” – Габрово, 21-22 ноември 2014 г.

Иванова, Стефка (2013) Автоматизация на счетоводството в предприятията Сборник студии и статии по проект „Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси”, Велико Търново, 2013 г.

Иванова, Стефка (2013) Аутсорсингът. Приложение Сборник "Дни на науката 2012”

Иванова, Стефка (2013) Принципът „действащо предприятие” – основна база при изготвянето и при одита на годишните финансови отчети Сбортник от юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 10 май 2013 г.

Иванова, Стефка (2013) Проблеми при счетоводното отчитане на предприятията в ликвидация Сборник от международна научна конференция ,,УНИТЕХ`2013” – Габрово, 22-23 ноември 2013 г.

Иванова, Стефка (2013) Стопанската дейност – основен източник за самофинансиране на юридическите лица с нестопанска цел Сборник от международна научна конференция ,,УНИТЕХ`2013” – Габрово, 22-23 ноември 2013 г.

Иванова, Стефка (2012) Анализът на финансовия резултат – елемент на финансовата диагностика на стопанските субекти Сборник от научна конференция на тема: „Качество и полезност на счетоводната информация”, Варна, 28-29 септември 2012 г.

Иванова, Стефка (2012) Политики по набиране на финансови средства от нестопанските организации Сборник от юбилейна международна научно-практическа конференция „20 години инвестиция в бъдещето”, Велико Търново, 18-19 май 2012 г.

Колев, Росен (2022) Счетоводни аспекти на квотите за емисии на парникови газове Списание "Социално-икономически анализи", том 14, книга 1/2022 (21), ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО, ISSN - 2367-9379, стр. 127-137,DOI: https://doi.org/10.54664/ZOKR8530, [Идн./Реф. в: CEEOL; ERIH PLUS; Directory of Research Journals Indexing (DRJI); Scientific Indexing Services (SIS)]

Колев, Росен (2021) Калкулиране по време или Time-driven Activity-based costing В сборник: "Развитие на българската и европейската икoнoмика - предизвикателства и възможности." Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ, проведена на 27.05.2021 г. във Велико Търново, ISSN 2603-4093, стр. 121-125.

Колев, Росен (2021) Счетоводен модел на системата „Standard Costing“ в предприятия от промишления сектор Списание "Социално-икономически анализи", том 13,книга 2/2021 (20), ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО, ISSN - 2367-9379, стр. 193-199,DOI: https://doi.org/10.54664/CJBZ1097, [Идн./Реф. в: CEEOL; ERIH PLUS; Directory of Research Journals Indexing (DRJI); Scientific Indexing Services (SIS)]

Колев, Росен (2019) Economics and Management: PhD Student’s Start-up Scientific Research Свищов: FABER – Велико Търново, с. 256-267. ISBN: 978-619-00-0948-1

Колев, Росен (2019) Необходимост от нови подходи при калкулирането на себестойността Сборник с доклади от Международна научнопрактическа конференция „Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи“ Свищов, 11-12 октомври 2019 г., с. 334-341, Академично издателство „Ценов“ – Свищов, ISBN; 978-954-23-1764-7

Колев, Росен (2018) Взаимовръзката между отчитането на разходите и калкулирането на себестойността Сборник с доклади Том I от Международна научно-практическа конференция „Възможности за развитие на бизнеса-икономически, управленски и социални измерения“ Свищов, 30 ноември 2018г., АИ „Ценов“, 2018г., с. 425-429, ISBN 978-954-23-1702-9

Колев, Росен (2018) Организационни и методически аспекти на калкулирането в промишлеността Сборник с доклади от Международна научна конференция „Интеграционни процеси в глобалната икономика“ Свищов, 11-12 май 2018 г., с. 252-257, Академично издателство „Ценов“ – Свищов, ISBN: 978-954-23-1666-4

Колев, Росен (2018) Системата „Standard costing“ – средство за управление на разходите Годишен алманах научни изследвания на докторанти, Брой XI - 2018 г., Книга 14 - Студии и статии, Академично издателство „Ценов“- Свищов, ISSN: 1313-6542-книжно издание, с. 349-365.[Инд./Реф. в: RePEc - Research Papers in Economics; Google Scholar; CEEOL]

Колев, Росен (2017) По въпроса за класифицирането на разходите в промишлените предприятия Годишен алманах научни изследвания на докторанти, Брой X - 2017 г., Книга 13 - Студии и статии, Академично издателство „Ценов“- Свищов, ISSN: 1313-6542-книжно издание, с. 327-338.[Инд./Реф. в: RePEc - Research Papers in Economics; Google Scholar; CEEOL]

Маринчев, Адриан (2019) "ОТЧИТАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ОТ СМЕТКИ С ДЕСЕТРАЗРЯДЕН КОД В СЕБРА КЪМ НАЦИОНАЛЕН ФОНД - МФ ПРИ ТИТУЛЯРИ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ - БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОЕКТИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ"

Маринчев, Адриан (2019) 12. ОТЧИТАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ОТ СМЕТКИ С ДЕСЕТРАЗРЯДЕН КОД В СЕБРА КЪМ НАЦИОНАЛЕН ФОНД - МФ ПРИ ТИТУЛЯРИ - БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ, БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОЕКТИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ"

Маринчев, Адриан (2019) ОТЧИТАНЕ НА ОСНОВНИТЕ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ"

Маринчев, Адриан (2015) ВЪВЕДЕНИЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО

Маринчев, Адриан (2015) ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ : ЧАСТ I СЕБЕСТОЙНОСТИ

Маринчев, Адриан (2014) MОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ДЕЙНОСТТА ПО ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ СПОСОБНИ ДА РАЗВИВАТ И ПРИЛАГАТ НАУЧНИ ЗНАНИЯ В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЛАСТИ НА ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ В СУ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”,

Маринчев, Адриан (2014) МОДЕЛ ЗА ФИНАНСОВА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ

Маринчев, Адриан (2013) “СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И ТРАНСФЕРИТЕ ПРИ БЕНЕФИЦИЕНТИ - БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ”

Маринчев, Адриан (2013) 10. СЧЕТОВОДСТВО РАЗРАБОТЕНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0002 „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ВЪТРЕШНАТА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ФОРМА НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” , 2013Г София

Маринчев, Адриан (2013) ACCOUNTING PLAN – MODULE 2, FINANCIAL AND ACCOUNTING SEMINARS TARGETING EUROPEAN REGIONS

Маринчев, Адриан (2013) ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2012.

Маринчев, Адриан (2013) РАЗРАБОТЕН ПРАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА БЮДЖЕТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕТЕ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА МЕХАНИЧНИ ПРЕСИ И ХИДРОЕНЕРГИЙНО ОБОРУДВАНЕ, „ВАПТЕХ“ ЕООД ВНЕДРЕНА ПРАКТИЧЕСКА РАЗРАБОТКА

Маринчев, Адриан (2013) РАЗРАБОТЕН ПРАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАГУБИТЕ ОТ ПРЕСТОЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ „ВАПТЕХ“ ЕООД ВНЕДРЕНА ПРАКТИЧЕСКА РАЗРАБОТКА

Маринчев, Адриан (2013) СЧЕТОВОДСТВО

Маринчев, Адриан (2012) АНАЛИЗ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЯКА И ПЪЛНА СЕБЕСТОЙНОСТ В ПРОИЗВОДСТВЕНО ДРУЖЕСТВО „ВЕГА СТАР“ ЕООД, ВНЕДРЕНА ПРАКТИЧЕСКА РАЗРАБОТКА,

Маринчев, Адриан (2012) ИЗРАБОТКА НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЯКА И ПЪЛНА СЕБЕСТОЙНОСТ В ПРОИЗВОДСТВЕНО ДРУЖЕСТВО „ВАПТЕХ“ ЕООД ВНЕДРЕНА ПРАКТИЧЕСКА РАЗРАБОТКА

Маринчев, Адриан (2012) ПРОБЛЕМИ И РИСКОВЕ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ПУБЛИЧЕН СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА

Маринчев, Адриан (2011) ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ,

Маринчев, Адриан (2010) ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЧЕТОВОДСТВОТО НА ДЪРЖАВНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ”

Маринчев, Адриан (2009) “СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ, СПЕЦИФИКА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ”

Маринчев, Адриан (2006) ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЧЕТОВОДНИТЕ СИСТЕМИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ”, ДОКЛАД НА ШЕСТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ “БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА”

Павлова, Мария (2021) Счетоводната етика и големите корпоративни скандали на 2020 година. В сборник: Развитие на българската и европейската икинимика - предизвикателства и възможности. Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ, проведена на 27.05.2021 г. във Велико Търново,с. 31-39, ISSN 2603-4093

Павлова, Мария (2020) Дигитализация, счетоводство и обучение - пленарен доклад. В сборник: Развитие на българската и европейската икинимика - предизвикателства и възможности. Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ, проведена на 15-16.10.2020 г. във Велико Търново. с.11-17 ISSN 2603-4093

Павлова, Мария (2020) Преосмисляне бъдещето насчетоводната професия - списание Социално-икономически анализи, 2020, 1 (12), с. 66-72, Print ISSN 1313-6909 [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Павлова, Мария (2020) Променящата се роля и новите компетенции на управленските счетоводители в ерата на цифровите технологии. В Сборник: Приносите на счетоводството в икономическата наука. Юбилейна международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра «Счетоводство и анализ», 2020, София, УНСС, Издателски комплекс –УНСС, с.136-144. ISBN 978-619-232-278-6.

Павлова, Мария (2020) Професионалната компетентност на счетоводните кадри и обучението в академична среда – проблеми и перспективи Годишник на Софийски университет «Св. Климент Охридски», том 18, 2018,ISSN 1311-8420 с. 267-281; CEEOL

Павлова, Мария (2020) Риск миниджмънт и професионална етика във фирмената дейност Годишник на Софийски университет «Св. Климент Охридски», том 18, 2018,ISSN 1311-8420 с. 51-77; CEEOL

Павлова, Мария (2019) Current issues in management Accounting theory and practice. - Электронный научно-практический журнал «ИнноЦентр», 2019, 4(25) , с. 131-137. ISSN 2311-4223 Русия, гр. Твер, «Тверской государственный университет»

Павлова, Мария (2019) Стратегическото управленско счетоводство – състояние, проблеми и перспективи. - Социално икономически анализи, 2019, 1(15), с. 95-107, Print ISSN 1313-6909 [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Павлова, Мария (2019) Състояние и перспективи на управленските счетоводни практики - В сборник: Икономически хоризонти 21 - финансово-счетоводни перспективи, том 1, с.7-28, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISSN 2738-7461 (Print) Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново

Павлова, Мария (2018) Problems IN Building and maintaining the professional competence of modern professional accountants. В: Development of the Bulgarian and European Economies – Challenges and Opportunities/ Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности, vol.1/ том 1. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2018,с. 45-48. Print ISSN 2603-4093. ID № 413 в НРС

Павлова, Мария (2018) Издигане ролята на професионалния счетоводител - възможности и перспективи – Социално икономически анализи, 2018, 1(13), с. 29-33. Print ISSN 1313-6909 [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Павлова, Мария (2018) Счетоводство : учебно и практическо помагало.- В. Търново : ЛБМ Инвест, 2018, 168 с. ISBN - 978-954-91572-6-0 COBISS.BG-ID - 1289857764

Павлова, Мария (2016) Еволюцията в управленското счетоводство и инструментариума му за управление на общините. Годишник на Софийски университет «Св. Климент Охридски», том 13, с. 201-217. ISSN 1311-8420. ID № 1328 в НРС

Павлова, Мария (2016) Международните образователни стандарти за професионални счетоводители и тяхната роля за внедряване на добри практики в обучението по счетоводство и счетоводна етика. Годишник на Софийски университет «Св. Климент Охридски», том 14, с. 201-217. ISSN 1311-8420. ID № 1328 от НРС

Павлова, Мария (2015) Професионалната етика в счетоводството Сборник научни доклади от научно-практическа конференция на тема: „Развитие на българската икономика-предизвикателства и възможности“, В. Търново, ВТУ, 5-6 ноември 2015 г, 12 с.,ISBN 978-954-9689-99-0

Павлова, Мария (2015) Професионалната етика в счетоводството. – Социално икономически анализи, 2015, 2(8), с. 174-180. Print ISSN 1313-6909

Павлова, Мария (2014) Ценности и етика в счетоводната професия В.Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2014, 178 с. ISBN 978-954-524

Павлова, Мария (2013) Control of material – financial business activity 3-rd International Conference “Economics and Management-Based on New Technologies”, EMoNT 2013, 13-16 June 2013, Vrjacka Banja, Serbia, р. 386-392, 8 р

Павлова, Мария (2013) Problems in Establishing Accounting Systems in Universities (practice of public universities in Bulgaria). International Journal for economic theory and practice and social issues Ekonomika, Nis, vol. 1, pp.87-93. YUISSN 0350-137X

Павлова, Мария (2013) Висшите училища, конкурентната среда и ролята на управленското счетоводство : монография В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013, 264 с. ISBN - 978-954-524-880-1 COBISS.BG-ID - 1253690852

Павлова, Мария (2013) Съвременни проблеми на обучението по етика в счетоводството. – в Сборник студии „Усъвършенстване процеса на обучение по финанси и счетоводство”, В. Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2013, с 7-52, 45 с., ISBN 978-954-524 -949-5 COBISS.BG-ID – 1288474596

Павлова, Мария (2013) Съвременни проблеми на обучението по етика в счетоводството. – в Сборник студии „Усъвършенстване процеса на обучение по финанси и счетоводство”, В. Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2013, с 7-52, 45 с., ISBN 978-954-524 -949-5 COBISS.BG-ID – 1288474596

Павлова, Мария (2013) Управленски аспекти в развитието на счетоводните системи на висшите училища и тяхната информационна роля : дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките" по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 05.02.07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност". Диплома № ВТ-13 2-0008 от 28.05. 2013 г. COBISS.BG-ID - 1272863460 Великотърновски университет

Павлова, Мария (2012) Дейността на висшите училища в конкурентна среда и ролята на управленското счетоводство В.Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524 – 875-7

Павлова, Мария (2012) Нови методи за отчетност и управление на ефективността в нестопанската сфера, в Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция „Криза и икономически растеж”, София , УНСС, 26 октомври 2012, с. 153-160. ISBN 978-954-644-431-8. COBISS.BG-ID - 1252081380

Павлова, Мария (2012) Оптимизация на отчетните процеси в публичния сектор. В: Сборник с доклади от научна конференция. „Качество и полезност на счетоводната информация”, Варна, Наука и икономика, 2012, с. 110-123, 13 с. ISBN 978-954-21-0616-6 (print) ID № 957 в НРС

Павлова, Мария (2011) Съвременната управленска счетоводна информация като механизъм за подобряване управлението на образователния процес. в Сборник с доклади: Висшето образование в България и стратегия "Европа 2020" : осма международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование - 2011", 17-18 юни 2011 г., София - Ботевград : Междунар. висше бизнес у-ще, 2011, с.367-380 ISBN - 978-954-9432-43-5 COBISS.BG-ID - 1279446244

Павлова, Мария (2010) Счетоводство : учебно помагало.- В. Търново : ЛБМ Инвест, 2010, 167 с. ISBN - 978-954-91572-2-2 COBISS.BG-ID - 1240193764

Павлова, Мария (2010) Съвременни методи на управленското счетоводство в подкрепа на успешното функциониране на малките и средни предприятия, Авторски колектив, Ролята на финансовата и счетоводната информация в подкрепа на малките и средни предприятия (Сборник студии), В. Търново, ЛБМ Инвест, 2010, с. 5-38 ISBN 978-95-31572-5-3, COBISS.BG-ID – 1240216804

Павлова, Мария (2010) Теория на счетоводството. Димитров, Марин; Павлова, Мария. София : Ромина, 2010, 214 с. ISBN - 978-954-379-021-0 COBISS.BG-ID - 1232777700

Павлова, Мария (2010) Управленско счетоводство : оценка и анализ на дейността. - В. Търново : ЛБМ Инвест, 2010, 206 с. ISBN - 978-954-91572-4-6 COBISS.BG-ID - 1240230372

Павлова, Мария (2009) Проблеми в развитието на съвременната икономика и влиянието им върху управленското счетоводство – сп. „Български счетоводител”, 2009, бр. 11-12, с. 25-31. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2009) Управленско счетоводство за изработване на стратегически решения. – сп.Български счетоводител, 2009,бр. 19, с. 2-7. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2009) Управленското счетоводство – минало, настояще и бъдеще /ретроспективен поглед/, сп. „Български счетоводител”, 2009, бр. 6, с. 9-14. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2009) Управленското счетоводство – съвременно разбиране за същността му, сп. „Български счетоводител”, 2009, бр. 5, с. 2-8. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2009) Усъвършенстване на счетоводните системи и тяхната информационна роля в организациите от нестопанската сфера /по примера на Германия, Австрия и България/. В сборник от студии „Използване на европейските модели за създаване на счетоводна информация и синхронизиране на счетоводните практики в страните от Централна и Източна Европа“.- В. Търново, ЛБМ Инвест, 2009, с.5-49. ISBN - 978-954-91572-3-9 COBISS.BG-ID – 1240241124

Павлова, Мария (2005) Теория на счетоводството. Димитров, Марин ; Павлова, Мария. - София : Ромина, 2005, 203 с. ISBN - 954-8971-77-1 COBISS.BG-ID - 1043427812

Павлова, Мария (2004) Управленско счетоводство : Актуална проблематика В. Търново: ЛБМ Инвест, 2004, 186 с. ISBN - 954-91572-1-0 COBISS.BG-ID - 1042540004

Павлова, Мария (2001) Особености във формирането и отчитането на приходите и разходите в лечебните заведения. –сп. Български счетоводител, 2001,бр. 11, с.25-28, ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2001) Съвременни сфери на приложение на метода за калкулиране себестойността на продукцията и услугите Activity-based-costing. –сп. Български счетоводител, 2001, бр. 10, с. 14-17. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2001) Управленско счетоводство.- София : Ромина, 2001, 284 с. ISBN - 954-8971-37-2 COBISS.BG-ID - 1036881380

Павлова, Мария (2000) Особености в счетоводството на лечебните заведения, регистрирани като търговски дружества. –сп. Български счетоводител, 2000, бр. 13, с. 7-10 ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2000) Проблеми в счетоводното отчитане на дейността на медицинските лица, работещи като лечебни заведения. –сп. Български счетоводител, 2000, бр. 6, с. 11-13. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (2000) Проблеми при формирането на доходите на медицинските лица, работещи като лечебно заведение на индивидуална практика. –сп. Български счетоводител, 2000, бр. 5, с. 15-17. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (1998) Оценка и счетоводно отчитане на дългосрочните ценни книжа. – сп. Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения, 1998, бр. 3, с.13-15. ISSN - 1311-0497 (print) ID № 1511 в НРС

Павлова, Мария (1997) Видове лизинг и направления при тяхното отчитане. –сп. Български счетоводител, 1997, бр. 1, с. 27-31. ISSN - 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Павлова, Мария (1997) Класифициране на ценните книжа за нуждите на счетоводното отчитане. – сп. Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения, 1997, бр. 9, с.16-19. ISSN - 1311-0497 (print) ID № 1511 в НРС

Павлова, Мария (1997) Лизингът : Икономически и финансово-счетоводни проблеми - В. Търново : Абагар, 1997, 80 с. ISBN - 954-427-259-3 COBISS.BG-ID - 1030672612

Павлова, Мария (1997) Финансов лизинг- субекти, етапи и тяхното счетоводно третиране. – сп. Икономически изследвания. София: Икономически институт на БАН, 1997, бр. 1, с. 100-107. ISSN - 0205-3292 (print) ID № 434 в НРС

Павлова, Мария (1994) Лизингът - общоикономически и счетоводни проблеми в условията на приватизация. - Народностопански архив. 1994, XLVII, 3-4 (1994), с. 13-19. ISSN - 0323-9004 COBISS.BG-ID - 1129857508

Павлова, Мария (1991) Актуални проблеми на счетоводството при пазарна икономика, дисертационен труд, София, 1991, 185 с. Висша атестационна комисия Научна степен: кандидат на икономическите науки, ОНС "доктор" Специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ COBISS.BG-ID 1251317732

Петрова, Петя (2021) Accounting Perspectives in the Light of Digitalization 4rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy. Bologna: Filodiritto Publisher, ISBN 979-12-80225-33-7, pp. 170-176

Петрова, Петя (2020) Sustainability Reporting in Bulgaria: A Research on Disclosures of Listed Non-financial Companies Proceedings of 3rd International Conference: Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, held at “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, June, 9th 2020, Bologna: Filodiritto, ISBN 978-88-85813-99-1 pp 201-208

Петрова, Петя (2020) История на счетоводството: еволюция на счетоводните техники Сборник студии “Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи”, том I. Ред. М. Павлова. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий ISSN 2738-7461 (Print), с.63-87

Петрова, Петя (2020) Професията „счетоводител“ от „уши и очи на царя“ до бизнес консултант Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности, том 3, Сборник с научни изследвания от международно-практическа конференция, проведена на 17-18.10.2019 г. във Велико Търново, Велико Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново, ISSN 2603-4093

Петрова, Петя (2019) Конфликтите в счетоводството В:Сборник от Международна научна конференция Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз, Велико Търново, 9-10 ноември 2018. Ред.колегия Цв.Сивков. Велико Търново: Фабер. 2019 с. 278-287 ISBN 978-619-00-0946-7 COBISS.BG-ID – 1291502308

Петрова, Петя (2019) О сущности социальной бухгалтерии Научно-практический и аналитический журнал «ИнноЦентр», выпуск № 4(25) декабрь 2019. ISSN 2311-4223 с. 138 – 144

Петрова, Петя (2019) Оповестяване на риска в консолидираните финансови отчети на публичините дружества - очаквания и реалност В: Development of the Bulgarian and European Economies – Challenges and Opportunities/ Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности, vol.2/ том 2. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2019, с. 62-75. ISSN 2603-4093 COBISS.BG-ID - 1288419812

Петрова, Петя (2019) Предизвикателствата пред счетоводната професия в променящия се свят В: СЧЕТОВОДСТВО, одит и финанси в променящия се свят Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра "Счетоводна отчетност" при Икономически университет - Варна, 19 апр. 2019 г., Варна. – Варна: Наука и икономика/ Conference proceedings book from Scientific and Practical Conference, dedicated to the 95th anniversary of the establishment of the Accounting Departmentat University of Economics – Varna, Bulgaria, Varna, ISBN-13: 978-954-21-1001-9, pp. 144 – 155 COBISS.BG-ID - 1291201252

Петрова, Петя (2018) Contemporary Economic and Accounting Evolution В: Development of the Bulgarian and European Economies – Challenges and Opportunities/ Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности, vol.1/ том 1. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2018, с. 108-114. ISSN 2603-4093 COBISS.BG-ID - 1288419812

Петрова, Петя (2018) За същността на счетоводния анализ Социално-икономически анализи, кн.2/2018 с.156-161, ISSN 2367-9379 (Online) ISSN: 1313-6909 (Print) COBISS.BG-ID - 1124917732

Петрова, Петя (2018) Индустрия 4.0 и счетоводството: предизвикателства и възможности. Сб. от международна конференция „Икономически и управленски политики и предизвикателства: към Индустрия 4.0 – технология или идеология“, София, 29-30 септември 2017 г. Ред. колегия Г.Чобанов и др. София: СУ „Св.Климент Охридски“, 2018, с. 242-247. ISBN 978-954-9399-50-9 COBISS.BG-ID - 1290235108

Петрова, Петя (2018) Индустрия 4.0. и счетоводството: предизвикателства и възможности. Научни трудове, том 3, 2018, с. 135-144. Print ISSN 0861-9344 ISSN (online): 2534-8957 COBISS.BG-ID - 1119812068

Петрова, Петя (2017) Main labor Indicators of the Bulgarian Labor Market after EU Accession. Romanian Journal of Labour and Social Studies, vol. 1, N1, 2017, pp 1-10. ISSN 2601 - 257X ISSN-L 2601 - 257X p 1-10

Петрова, Петя (2016) Society changes Accounting Forum on studies of society: Conference proceedings: Craiova, 2016 Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, E.Sorescu, I.V.Șerban, Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, рр. 188-199. ISBN 978-606-26-0710-4

Петрова, Петя (2016) Обучението по счетоводство – минало, настояще и бъдеще. В: Сборник от студии:Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси. Велико Търново,: Ай анд Би, 22016, с. 1-26. ISBN 978-619-7281-23-1 [електронен ресурс CD] COBISS.BG-ID - 1284569060

Петрова, Петя (2015) Интегралните показатели за оценка на финансовото състояние като инструмент на счетоводния анализ. Сб. от научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности”, В.Търново, 05-06 ноември 2015 г. Ред.колегия В.Христова и др. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, с. 95-104 ISBN 978-954-9689-99-0 COBISS.BG-ID - 1279832292

Петрова, Петя (2015) Сливанията и придобиванията като обект на счетоводството В: Сборник от студии: Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2015, с. 124 – 156. ISBN 978-619-208-030-3 [електронен ресурс CD] COBISS.BG-ID - 1279522276

Петрова, Петя (2015) Счетоводен анализ Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2015

Петрова, Петя (2015) Финансово счетоводство, част 1 Велико Търново: Център за дистанционно обучение, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2015.

Петрова, Петя (2014) Обучението по финансово счетоводство във висшите училища – проблеми. Сб. от научна конференция „ Проблеми при обучението по счетоводство, контрол и анализ“, Варна, 12-12 септември 2014 г. Варна: Наука и икономика, 2014, с. 164-173. ISBN 978-954-21-0799-6 COBISS.BG-ID - 1273162468

Петрова, Петя (2014) Сливания – рискове и предизвикателства пред счетоводството. Сб. от научно-практическа конференция „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие“, Пловдив, 7-8 ноември 2014 г. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, том. II, 2014, с. 41-46. ISBN 978-619-202-037-8 COBISS.BG-ID - 1288711140

Петрова, Петя (2013) Оповестяване на риска във финансовите отчети. Сб. от международна научна конференция „Икономиката на България – съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реалния бизнес“, София, 26 октомври 2012 г. София: Издателски комплекс УНСС, 2013, с. 206 – 211. ISBN 978-954-644-432-5 COBISS.BG-ID - 1259293924

Петрова, Петя (2013) Справедливата стойност в счетоводството – за и против. В: Сборник студии и статии: Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2014, с. 105 – 120, ISBN 978-954-524-949-5 [електронен ресурс] COBISS.BG-ID - 1288474596

Петрова, Петя (2012) Възможности за оптимизиране на информацията за риска в счетоводството. Сб. от научна конференция „Качеството и полезност на счетоводната информация“, Варна, 28-29 септември 2012, Варна: Наука и икономика, 2012, с. 582-590. ISBN 978-954-21-0616-6 COBISS.BG-ID - 1260978660

Петрова, Петя (2012) Корпоративно счетоводство В.Търново:Абагар, 2012, 184 стр., ISBN 978-6-19168-011-5

Петрова, Петя (2012) Корпоративното счетоводство – същност и необходимост. Социално-икономически анализи, кн. 5, 2012, с. 61-70. ISSN: 2367-9379 (Online) 1313-6909 (Print) COBISS.BG-ID - 1124917732

Петрова, Петя (2012) Счетоводен мениджмънт на риска Велико Търново: Ивис, 2012, 127 с. ISBN 978-954-524-949-5 COBISS.BG-ID 1249205732

Петрова, Петя (2011) Аутсорсинг бухгалтерского учета – это необходимость? Сб. от международной научно-практической конференции „Факторы развития экономики России“, Тверь, 21 – 21 априля, 2011 г. Ред. В.А. Петрищев.Тверь 2011, с. 139 – 145. ISBN 978-5-7609-0656-4.

Петрова, Петя (2011) За същността на активите като понятие и категория. Сб. от научно-практическа конференция „Глобалните предизвикателствата пред счетоводството и финансовия контрол“, Варна, 1-2 октомври 2010 г. Варна: Наука и икономика, 2011, с. 163-171. ISBN 978-954-21-0521-3 COBISS.BG-ID - 1249049316

Петрова, Петя (2011) Облигационният заем като източник за финансиране дейността на предприятието, Признаване, оценяване и оповестяване във финансовите отчети. Социално-икономически анализи, кн. 4, 2011, с.98-103. ISSN: 2367-9379 (Online) 1313-6909 (Print) COBISS.BG-ID - 1124917732

Петрова, Петя (2011) Счетоводството и счетоводната информация – средство за стабилност и растеж в предприятието. Сб. от международна юбилейна конференция „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж“, Свищов 8 – 9 ноември 2011. Свищов: АИ „Д.А.Ценов“, том. 2, 2011, с. 186 – 192. ISBN978-954-23-0678-8 COBISS.BG-ID - 1240263140

Петрова, Петя (2010) Източници за финансиране дейностите на малките и средни предприятия. Счетоводни аспекти в третирането и представянето им във финансовите отчети. В: Сборник от студии:Ролята на финансовата и счетоводната информация в подкрепа на малките и средни предприятия. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий, 2010, с. 204 – 248. ISBN 978-954-91572-5-3 COBISS.BG-ID - 1240216804

Петрова, Петя (2010) Счетоводен мениджмънт на риска. Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 2010.

Петрова, Петя (2010) Финансови отчети – изготвяне и анализ. Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 2010.

Петрова, Петя (2010) Финансово счетоводство за напреднали Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 2010.

Петрова, Петя (2009) Организация и технология на счетоводството в страните от Европейския съюз Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 2009.

Петрова, Петя (2009) Рискът – понятие и категория в счетоводството. Сб. от международна научно-практическа конференция „Счетоводството и одита в информационната глобализация“, Свищов, 4-5 ноември 2009 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов“, 2009, с.189-195 ISBN 978-954-23-0436-4 COBISS.BG-ID - 1231791332

Петрова, Петя (2009) Счетоводни аспекти в същността на факторинга като инструмент за управление движението на оборотни средства в предприятията. В: Сборник от студии: Използване на европейските модели за създаване на счетоводна информация и синхронизиране на счетоводните практики в страните от Централна и Източна Европа. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2009, с.147-174. ISBN 978-954-91572-3-9 COBISS.BG-ID - 1240241124

Петрова, Петя (2008) Относно същността на инвестициите в икономически, финансов и счетоводен аспект. Български счетоводител, 2008, бр. 12, с. 25-30. Ред. Ив.Душанов. ISSN 1310-7186 COBISS.BG-ID - 1119622372

Петрова, Петя (2008) Финансово счетоводство Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ „Св.св. Кирил и Методий, 2008.

Петрова, Петя (2007) Подходи в оценяването на инвестициите във финансови активи като обекти на счетоводно отчитане. Сб. от научна конференция „Счетоводство, анализ и контрол – теория и практика“, Варна, 11-12 май 2007 г. Варна: Наука и изкуство, 2007, с. 156-163. ISBN 954-21-0294-6 COBISS.BG-ID - 1229656292

Петрова, Петя (2006) Технологични изисквания към счетоводното отчитане на инвестициите във финансови активи. Сб. от международна научно-практическа конференция „Евроинтеграционните процеси и предизвикателства пред стопанската отчетност, анализа и одита“, Свищов, 27-28 октомври 2006 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов“, 2006, с. 146 – 150. ISBN 978-954-23-0319-0 COBISS.BG-ID - 1243767780

Петрова, Петя (2005) Икономически и финансови аспекти в подхода към инвестициите във финансови активи. Сб. от научно-практическа конференция „Финансовата и счетоводна теория и практика в процеса към присъединяване към Европейския съюз“, Варна, 17-18 септември 2004 г. Варна: Наука и икономика, 2005, с.133-140. ISBN 954-21-0221-6 COBISS.BG-ID - 1043960292

Петрова, Петя (2004) За инвестициите, националната идентичност и евроинтеграцията. Сб. от международна научно-практическа конференция „Национална идентичност и евроинтеграция“, Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред.съвет Б.Байков и др. София: ГорексПрес, 2004, с. 294-299. ISBN 954-616-139-X COBISS.BG-ID 1044649956

Петрова, Петя (2004) Инвестициите във финансови инструменти и активи – обект на счетоводното отчитане. Сб. от международна научно-практическа конференция „Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз“, Свищов, 27 – 29 май 2004 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов”, 2004, с. 208 – 213. ISBN 954-23-0185-5 COBISS.BG-ID 10422331364

Петрова, Петя (2002) Смесеният модел на счетоводно отчитане в процеса на евроинтеграция – развитие и перспективи. Сб. от междууниверситетска научно – практическа конференция „ Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните от Югоизточна Европа“, Свищов, 7-9 ноември 2002 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов“, 2002, том 2, с. 268-272. ISBN 954-23-0114-6 COBISS.BG-ID – 1039641060

Петрова, Петя (2002) Ценните книжа през призмата на счетоводството в началото на ХХІ век. Сб. от научно-практическа конференция „България в началото на ХХІ век – икономическа, правна и социална трансформация“, Велико Търново, 4 април 2002 г. Велико Търново: Фабер, 2002, с. 69-74. ISBN 954-775-122-0 COBISS.BG-ID 1039885540

Петрова, Райна (2021) Бюджетирането в управленските счетоводни системи на търговските банки, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“ УИ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Петрова, Райна (2020) CURRENT ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE BUDGETING PROCESS IN BUSINESS ORGANIZATIONS ”SocioBrains– International Scientific Online Journal”, ISSN 2367-5721 (online), ISSN 2367-5721, бр. 67, 2020

Петрова, Райна (2020) INFORMATION TECHNOLOGY IN MANAGEMENT ACCOUNTING - CONTEMPORARY ASPECTS НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ „НАУЧНЫЕ ГОРИЗОНТЫ”, № 2 (30), БЕЛГОРОД, 2020, ISSN 2587-618X

Петрова, Райна (2020) MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT ACCOUNTANT WORKING ACTIVITIES ”SocioBrains– International Scientific Online Journal”, ISSN 2367-5721 (online), ISSN 2367-5721, бр. 67, 2020

Петрова, Райна (2020) Инструментариум за ефективно управление на стопанските организации ВТУ, Център за дистанционно обучение

Петрова, Райна (2020) Счетоводни програмни продукти ЦДО към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий",

Петрова, Райна (2020) УЧЕБНАТА ПРАКТИКА ПО СЧЕТОВОДСТВО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил Методий”, проведена на 15-16 октомври 2020 г. във Велико Търново

Петрова, Райна (2019) АВТОМАТИЗИРАНИТЕ УПРАВЛЕНСКИ СЧЕТОВОДНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ В ПРАКТИКАТА Сборник студии Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи, том I, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий.

Петрова, Райна (2019) СЧЕТОВОДНО БЮДЖЕТИРАНЕ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ЦДО към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий",

Петрова, Райна (2019) Управленски счетоводни системи в банките ЦДО към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий",

Петрова, Райна (2019) УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО В КОНТЕКСТА НА ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ Издателство "Ай анд Би", Велико Търново

Петрова, Райна (2016) THE TARGET CALCULATION IN THE CONTEXT OF STRATEGIC MANAGEMENT – A CONCEPTUAL BASIS IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM),[ИНД./РЕФ. В: CrossRef], e-ISSN : 2278-487X, p-ISSN :2319-7668, Volume 18, Issue 9.

Петрова, Райна (2016) THE TARGET CALCULATION IN THE CONTEXT OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE COMMERCIAL BANKS ̶ APPLIED ASPECTS IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), e-ISSN : 2278-487X, p-ISSN :2319-7668, [ИНД./РЕФ. В: CrossRef], Volume 18, Issue 11.

Петрова, Райна (2016) Децентрализацията в управлението и предизвикателствата пред счетоводството в общините Сборник с научни публикации по научноизследователски проект на тема „ Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси ”, ISBN 978-619-7281-23-1, COBISS.BG-ID-1284569060, 2016.

Петрова, Райна (2015) Системата на счетоводството и счетоводният анализ като инструментариум за управление на общините Сборник с научни публикации по научноизследователски проект на тема „Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси”, В. Търново, 2015 г., ISBN 978-619-208-030-3, COBISS.BG-ID-1279522276

Петрова, Райна (2015) Счетоводство на застрахователните и осигурителните организации за дистанционно обучение Център за образователни технологии към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Петрова, Райна (2015) Теоретични и организационни проблеми на счетоводството в застрахователните организации Научна конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", том 1, Бургас, ISBN 978-619-7126-10-5, 2015, COBISS.BG-ID-1275033572.

Петрова, Райна (2014) Модели за организация на счетоводството и счетоводно-информационни проблеми в бюджетните организации Сборник с научни публикации по научноизследователски проект на тема „Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси”, В. Търново, 2014 г., ISBN 978-954-524-949-5, COBISS.BG-ID-1288474596

Петрова, Райна (2014) СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ПОЛИТИКИ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ Научный журнал Вестник Тверского государственного университета, Серия «Экономика и управление», №2/2014 г.

Петрова, Райна (2013) Анализ зависимостей в лечебных заведениях больничной помощи Международной научно-практической конференции, 17-18 апреля 2013 г., Тверь, ISBN 978-5-7609-0825-4, 2013.

Петрова, Райна (2013) Помагало по банково счетоводство за дистанционно обучение Център за образователни технологии към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Петрова, Райна (2013) Системи за управление на качеството в лечебните заведения за болнична помощ Сб. доклади от Осма международна научна конференция на младите научни работници “Икономиката на България – съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реалния бизнес”, София, 26.10.2012 г., Изд. Комплекс - УНСС, 2013, с. 218-222, ISBN 978-954-644-432-5, (COBBIS.BG-ID 1259293924).

Петрова, Райна (2013) Теоретични и практически аспекти на подходите за калкулиране и ефективното управление на разходите в лечебните заведения за болнична помощ Велико Търново

Петрова, Райна (2013) Търговска кореспонденция за дистанционно обучение Център за образователни технологии към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Петрова, Райна (2012) Управление на качеството в лечебните заведения за болнична помощ Сб. доклади от Международна научна конференция “Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, Варна, 10-11.05.2012 г., Издателство „Наука и икономика” ИУ-Варна, 2012, Том 4, с. 220-226, ISBN 978-954-21-0603-6(т.4), (COBBIS.BG-ID 1253449956).

Петрова, Райна (2011) Ролята на управленското счетоводство и счетоводната информация за ефективно управление в лечебните заведения за болнична помощ Международна научна конференция "Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения", том 1, Бургас, 24-25.06.2011 г., ISBN 978-954-9370-78-2, COBISS.BG-ID-1245772260.

Петрова, Райна (2011) Съвременни подходи на управленското счетоводство за ефективно управление на разходите в лечебните заведения за болнична помощ Международна юбилейна научна конференция: „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж”, том 2, Свищов, 2011, ISBN 978-954-23-0678-8.

Петрова, Райна (2010) Управленското счетоводство и болничния мениджмънт – подходи за ефективно управление на разходите Сборник с научни студии по проект на тема „Ролята на финансовата и счетоводната информация в подкрепа на малките и средни предприятия ”, Велико Търново, Ред. Г. Баташки, Изд. „ЛБМ инвест“, 2010, с.249-287, ISBN 978-954-91572-5-3, (COBBIS.BG-ID 1240216804).

Петрова, Райна (2009) Калкулиране на разходите и възможности за приложение на метода „Activity – Based - Costing” в лечебните заведения за болнична помощ София, сп. „Контролинг: Списание за успешно ориентирано управление на фирмата”, Гл. ред. Б. Йонкова, Резон Медия Груп, 2009, бр. 12, с. 3 – 8, ISBN 1313-2881, ISSN 1313-2881.

Петрова, Райна (2009) Проблеми и практико – приложни насоки при калкулиране на базата на дейности в лечебните заведения за болнична помощ Сборник студии по проект на тема „Използване на европейските модели за създаване на счетоводна информация и синхронизиране на счетоводните практики в страните от Централна и Източна Европа”, В. Търново, 2009, ISBN 978-954-91572-3-9, COBISS.BG-ID-1240241124.

Петрова, Райна (2008) Някои аспекти при калкулиране на разходите в предприятията от здравеопазването Юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: Първи резултати”,изд. „Горекс Прес”, София, 2008, ISSN 954-616-139-Х.

Петрова, Райна (2007) Българските портали и електронната търговия Юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: Първи стъпки”, ISBN 987-954-616-185-7, COBISS.BG-ID-1227591140.

Петрова, Райна (2005) Нормативната уредба на счетоводството в Р България в процеса на евроинтеграция Научно-практическа конференция на тема: “Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз”, Издателство “Наука и икономика” – гр. Варна, ISBN 954-21-0221-6, COBISS.BG-ID-1043960292, 2005.

Петрова, Райна (2004) Трудности пред електронния бизнес в Европа Международна научно-практическа конференция на тема : “Национална идентичност и евроинтеграция”, Издателска къща “Горекс Прес” – София, ISBN 954-616-139-Х, COBISS.BG-ID-1044649956, 2004.

Цаневска, Венелина (2021) Банковата рискова култура като важен елемент от процеса на управление на кредитния риск Strategiczne perspektywy rozwoju współczesnego biznesu, Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki Ukrainy, Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki w Żytomierzu, Ukraina Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie, Ukraina Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, Skierniewice, Polska Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego, Wielkie Trnowo, Bułgaria, Редакция: Barbara Dembowska, Hanna Lewandowska, Skierniewice (Poland), 2021, pp. 168-172, ISBN 978-83-61467-92-2

Цаневска, Венелина (2021) Някои аспекти за спазване на фискалните правила в ресторантьорството Научно-практическа конференция на тема „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, 27-28 май 2021 г., Велико Търново, с. 256-261, ISSN 2603-4093

Цаневска, Венелина (2019) Електронното банкиране като важна функция в днешния свят / E-banking as an important function in today`s world Сборник студии Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи, том I, Ред. М. Павлова, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий", с. 170-181, ISSN 2738-7461

Цаневска, Венелина (2019) Състояние и потребителски нагласи на студентите от ВТУ при използване на дебитни карти и разплащания с тях Списание "Социално-икономически анализи", 2019, № 2, с. 130-142, Print ISNN: 1313-6909 [Инд./Реф. в: ERIHPLUS, CEEOL, ROAD, WorldCat, DRJI, SIS, Root Indexing, ESJI, Citefactor, WCOSJ, ICI, Journal Factor] https://doi.org/10.54664/BWTK7892

Цаневска, Венелина (2018) Monitoring of credit migration of the commercial banks in the context of the requirements of IFRS 9 // Мониторинг на кредитна миграция на търговските банки в контекста на изискванията на МСФО 9 Колективна монография "Устойчиво развитие и конкурентоспособност на регионите", Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, Академично издателство „Талант“ , Том 1, 2018, с. 137-144, ISBN 978-619-203-230-2 http://science.uard.bg/index.php/sustdev/issue/view/28/showToc

Цаневска, Венелина (2018) Stress tests – a tool for analysis and management of bank risk International Scientific and Practical Conference "Development of Bulgarian and European economies - challenges and opportunities”, "St. Cyril and St. Methodius University" of Veliko Tarnovo, Red. V. Hristova, 2018, p.138-141, Online ISSN 2603-4093

Цаневска, Венелина (2017) Динамика на кредитите и еволюция в анализа на кредитния риск в българската банковата система за периода 2011-2015 г. Сп. „Социално-икономически анализи”, 2017, Том 9, № 1, с. 29-40, Print ISSN: 1313-6909, [Инд./Реф. в: ERIH PLUS, Citefactor, WCOSJ, ICI, Journal Factor]

Цаневска, Венелина (2017) Риск мениджмънт – етапи и концепции за управление на банковия риск Списание "Социално-икономически анализи", 2017, Том 9, № 2, с. 135-142, Print ISNN: 1313-6909, [Инд./Реф. в: ERIH PLUS, Citefactor, WCOSJ, ICI, Journal Factor]

Цаневска, Венелина (2016) Концепция VaR – основная мера банковского риска Концепция VaR – основная мера банковского риска. Сб. VIII Международной научно-практической конференции „Факторы развития экономики России“, Тверь, 20-21 апрель 2016 г., Ред В.А. Петрищев, Тверь (Росии): Изд. Редакционно-издательское управление Тверского государственного университета, 2016, часть 2, с. 66-70, ISBN 978-5-7609-1113-1, //https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27491120//

Цаневска, Венелина (2016) Ликвидността на банковата система за периода 2011-2016 г. и новите ликвидни стандарти на Базел III Сборник с научни доклади по научно-изследователски проект на тема „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси“, Ред. М. Видолова, Велико Търново, Ай анд Би, 2016, с. 52-61, ISBN: 978-619-7281-23-1

Цаневска, Венелина (2016) Лихвеният риск в банковата система на България Сборник с научни доклади по научно-изследователски проект на тема „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси“, Ред. М. Видолова, Велико Търново, Ай анд Би, 2016, с. 170-181,ISBN: 978-619-7281-23-1

Цаневска, Венелина (2015) Еволюция в Базелските стандарти. Основни акценти в управлението на риска Сборник студии и статии по проект „Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси”, с. 411-443, ISBN 978-619-208-030-3

Цаневска, Венелина (2015) Пощенските спестовни каси. В: „Гешов (1899) „Думи и дела“ Методология на научните изследвания: Учебни разработки 2015/2, ISSN 1312-5079 DP 01/2015

Цаневска, Венелина (2015) Трите линии на защита в ефективната система за управление на риска и контрол. В: „Институт на вътрешните одитори“ Методология на научните изследвания: Учебни разработки 2015/2, ISSN 1312-5079 DP 01/2015

Цаневска, Венелина (2015) Финанси. Основи на публичните финанси Астарта, Пловдив, 2015, с.148-172, ISBN:978-954-350-205-8

Цаневска, Венелина (2014) Business angels as a source of innovation funding VII Международная научно-практическая конференция „Инновации в технологиях и образовании”, Белово – Велико Търново, 28–29 марта 2014 г., Росии, Ред. В. Блюменштейн, , с. 146- 148, ISBN 978-954-524-964-8, ISBN 978-5-89070-974-5

Цаневска, Венелина (2014) Данъчна система на България – проблеми и предизвикателства Сборник научни доклади от научно практическа конференция "Перспективи за развитие на българската икономика”, Велико Търново, 30–31 октомври 2014 г., Велико Търново: Ай анд Би, 2014, ISBN: 978-954-9689-84-6

Цаневска, Венелина (2014) Социално осигуряване – необходимост от познаването и изучаването му. Временна неработоспособност. Сб. „Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси”, Ред. Д. Златева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, 2014 г., с. 263-270, ISBN 978-954-524-949-5.

Цаневска, Венелина (2011) Икономическата криза и туризма Сборник доклади по проект „Глобални и регионална аспекти на икономическата криза в страните от Нова Европа и стратегии по управлението ѝ”, Велико Търново, 2011, с.47-50, ISBN 978-954-400-598-6.

Цонкова, Ваня (2022) Китай и зеленият преход - икономически и финансови аспекти / China and the Green Transition – Economic and Financial Aspects Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности”, проведена на 27.05.2022 г. в гр. В. Търново. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2022. ISSN 2603-4093

Цонкова, Ваня (2022) ПАЗАРЪТ НА ЗЕЛЕНИ ОБЛИГАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ГЕНЕЗИС, СЪСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВИ / THE GREEN BONDS MARKET IN THE EUROPEAN UNION – GENESIS, CURRENT SITUATION, PROSPECTS Сборник доклади от кръгла маса "Зелената сделка и бъдещето на инвестициите и банкирането", организирана от Висше училище по застраховане и финанси на 20 ноември 2021 г.

Цонкова, Ваня (2021) Sustainable Investing - Genesis and Contemporary Dimensions Scientific Papers in International Journal 'Knowledge', Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia, 2021, Vol. 48.1, p. 171-78. ISSN 1857-93XX (for e-version). ISSN 2545-4439 (for printed version)

Цонкова, Ваня (2021) Пазарът на социални облигации в условията на кризата КОВИД - 19 Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности”, проведена на 27.05.2021 г. в гр. В. Търново, с. 48-57

Цонкова, Ваня (2020) The impact of COVID-19 on the sustainable debt market Scientific Papers in International Journal 'Knowledge', Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia, 2020, Vol. 41. № 1: Knowledge for Sustainability, p. 99-105. ISSN 1857-93XX (for e-version). ISSN 2545-4439 (for printed version).

Цонкова, Ваня (2020) Международни финанси Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". ISBN 978-61-208-226-0

Цонкова, Ваня (2019) Money as a Human Invention: One More Look at Their Evolution Proceedings, 8th International Conference on Management, Business and Economics, Pristina, Kosovo. Editor Edmond Hajrizi, p. 35-41. ISBN 978-9951-437-89-9

Цонкова, Ваня (2019) Money as a Human Invention: One More Look at Their Evolution (Abstract) Book of Abstracts, 8th International Conference on Business, Technology and Innovation, Pristina, Kosovo. Editor Edmond Hajrizi, p. 44. ISBN 98-9951-550-19-2

Цонкова, Ваня (2019) On Some Aspects of the Valuation of Enterprises Scientific Papers in International Journal 'Knowledge', Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia, 2019, Vol. 35.1, p. 77-84. ISSN 1857-923X (for e-version). ISSN 2545-4439 (for printed version)

Цонкова, Ваня (2019) The Sovereign Green Bonds Market in the European Union: Analysis and Good Practices Scientific Papers in International Journal 'Knowledge', Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia, 2019, Vol. 30.1, p. 165-172. ISSN 1857-93XX (for e-version). ISSN 2545-4439 (for printed version)

Цонкова, Ваня (2019) Аспекти на финансовия анализ и оценката на предприятията Астарта, Пловдив, ISBN 978-954-350-275-2

Цонкова, Ваня (2019) Бюджет и бюджетна политика Пловдив: АИ "Талант" на ВУАРР, 2019, 101 с. ISBN 978-619-203-2463

Цонкова, Ваня (2019) Добри практики и иновации на суверенни зелени облигации в Европа и останалия свят / Good Practices and Innovations of Sovereign Green Bonds in Europe and the World Сборник студии“Икономически хоризонти ‘21 – финансово-счетоводни перспективи”, том I. Ред. М. Павлова. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 87-109. ISSN 2738-7461

Цонкова, Ваня (2019) Развитие на пазара на зелени дългови ценни книжа - международни аспекти и перспективи в България Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности”, проведена на 18-19.10.2018 г. в гр. В. Търново. Ред. В. Христова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019. ISSN 2603-4093

Цонкова, Ваня (2018) Международни финанси и институции. Учебно пособие за дистанционно обучение Велико Търново: ЦДО към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 200 с.

Цонкова, Ваня (2018) The Bulgarian Municipal Bond Market - Situation Analysis and Perspectives for Development in the Post-crisis Period Collective Scientific Book of Faculty of Economics, "St. Cyril and St. Methodius" University of Veliko Turnovo Annual Conference, held on 28-29.09.2017 in Arbanassi. Ed. by V. Hristova. V. Turnovo: Publishing House "St. Cyril and St. Methodius", 2018, с. 85-98. ISSN 2603-4093

Цонкова, Ваня (2017) Serious Games in Economics Proceedings of International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage”, 18-21 September 2012, Veliko Turnovo. Ed. by R. Pavlov, P. Stanchev, Sofia: Institute of Mathematics and Informatics - BAS, 2017, p. 187-192, ISSN 1314-4006 (print). 2535-0366(online). COBISS.BG-ID 1247095012

Цонкова, Ваня (2017) Serious games in economics Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage Volume 2, 16 February 2017, Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Mathematics and Informatics, Pages 187-192, ISSN: 13144006

Цонкова, Ваня (2017) Нов подход за обучение по "Финансов мениджмънт" Сборник научни трудове от конференция "Финансовата наука - между догмите и реалността", проведена на 14 октомври 2016 г. в гр. Варна. Ред. Ст. Вачков, Варна: Издателство "Наука и икономика" на ИУ - Варна, 2017, с. 61-73. ISBN 978-954-21-0919-8 (CD). COBISS.BG-ID 1283899108 и Нац.реф.списък

Цонкова, Ваня (2016) Данъчна и митническа политика Велико Търново: Фабер, 2016, 155 с. ISBN 978-619-203-026-1. COBISS.BG-ID 1276395748

Цонкова, Ваня (2015) Международни финанси Велико Търново: ЦДО към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 200 с.

Цонкова, Ваня (2015) Нов модел за корпоративен финансов анализ (по примера на "Биовет" АД - гр. Пещера) В: Сборник студии и статии по проект "Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси, 2014 г.". Ред. М. Павлова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 102-123. ISBN 978-619-208-030-3. COBISS.BG-ID 1279522276

Цонкова, Ваня (2015) Финанси: основи на публичните финанси Пловдив: Астарта, 2015, 275 с. ISBN 978-954-350-205-8. COBISS.BG-ID 1271095268

Цонкова, Ваня (2014) Възможности за използване на нови измерители за оценка на финансовото състояние на българските предприятия Сборник доклади от ЮНК "50 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена през май 2013 г. Ред. Р. Илева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 84-91. ISBN 978-954-524-970-9. COBISS.BG-ID 1273298916

Цонкова, Ваня (2014) Дълг на общините в България – анализ на състоянието и насоки за управление В: Сборник студии и статии по проект „Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси, 2013”. Ред. Д. Златева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 131-141. ISBN 978-954-524-949-5. http://www.booksinprint.bg/Publication/Details/66caa0bb-733c-476b-a332-94ab33b47038

Цонкова, Ваня (2014) К вопросу об оценке инвестиционного риска Материалы VI Международной научно-практической конференции "Факторы развития экономики России", 22-23 апреля 2014 года, г. Тверь Ред. В. Петрищев. Тверь: ТГУ, 2014, с. 139-144, ISBN 978-5-7609-0911-4. https://elibrary.ru/item.asp?id=22510667

Цонкова, Ваня (2014) Корпоративен финансов анализ (теория, методология, практика) Пловдив: Астарта, 2014. 184 с. ISBN 978-954-350-189-2. COBISS.BG-ID 1272175076

Цонкова, Ваня (2014) Финансово управление на фирмата Велико Търново: Фабер, 2014, 136 с. ISBN 978-619-7048-93-3. COBISS.BG-ID 1276395492

Цонкова, Ваня (2013) Вызовы и перспективы развития факторингового рынка в условиях финансового кризиса Материалы V Международной научно-практической конференции "Факторы развития экономики России", 17-18 апреля 2013 года, г. Тверь Ред. В. Петрищев, Тверь: ТГУ, 2013, с. 49-55, ISBN 978-5-7609-0825-4. https://elibrary.ru/item.asp?id=22973075

Цонкова, Ваня (2012) Капиталово бюджетиране Велико Търново: Фабер, 2012, 108 с. ISBN 978-619-7048-05-6. COBISS.BG-ID 1251225828

Цонкова, Ваня (2012) Основи на финансовия мениджмънт Пловдив: Астарта, 2012, 244 с. ISBN 978-954-350-143-4. COBISS.BG-ID 1252379876

Цонкова, Ваня (2012) Състояние и възможности за развитие на факторинга в България като алтернативен начин на финансиране Сборник научни трудове от Юбилейна МНПК „20 години инвестиция в бъдещето”, 18-19 май 2012 в гр. В. Търново. Ред. Б. Байков, Велико Търново: Горекс-Прес, 2012, с. 162-169, ISBN 978-954-616-221-2.

Цонкова, Ваня (2012) Финанси: основи на публичните финанси Пловдив: Астарта, 2012, 224 с. ISBN 978-954-350-140-4. COBISS.BG-ID 1252432100

Цонкова, Ваня (2011) Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм сп. “Социално-икономически анализи”, 2011, 4, с. 3-47, Print ISSN 1313-6909. COBISS.BG-ID 1247745764

Цонкова, Ваня (2010) Алтернативи на финансирането на МСП в България Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Отрасловото многообразие - условие за устойчиво развитие на селските райони", проведена на 12-14 ноември 2009 г., организирана от ВУ "Земеделски колеж" - Пловдив. Ред. И. Кънчев. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 379-388. ISSN 978-954-9498-57-8. COBISS.BG-ID 1251385316

Цонкова, Ваня (2010) Особености на оценката на финансовото представяне на малките и средните предприятия в България В: Сборник студии от научноизследователски проект "Ролята на финансовата и счетоводната информация в подкрепа на малките и средни предприятия". Ред. Г. Баташки. Велико Търново: ЛБМ Инвест, 2010, с. 159-203. ISBN 978-95-31572-5-3. COBISS.BG-ID 1240216804

Цонкова, Ваня (2010) Предизвикателства и перспективи пред българския капиталов пазар Сборник доклади от ЮНК "България и българите в Европа", проведена през октомври 2009 г., организирана от СУБ - Велико Търново. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 258-265, ISSN 978-954-400-301-2. COBISS.BG-ID 1232390884

Цонкова, Ваня (2010) Финансовото образование в условията на финансова и икономическа криза Сборник доклади "Дни на науката 2009", организирани от СУБ - Велико Търново. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 67-73, ISBN 978-954-400-276-2. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1232486884

Цонкова, Ваня (2009) Development of the Opportunities for Alternative Financing of Small and Medium Enterprises in Bulgaria Sibiu Alma Mater University Journals, 2009, Vol. 2 (No 4), p. 9-14. Print ISSN 2065-2372

Цонкова, Ваня (2009) Валутни операции в туризма Велико Търново: Фабер, 2009, 107 с. ISBN 9978-954-94998-35-6. COBISS.BG-ID 1234020324

Цонкова, Ваня (2009) Статистика в икономиката и управлението Пловдив: Астарта, 2009, 308 с. ISBN 978-954-350-042-0. COBISS.BG-ID 1244017124

Цонкова, Ваня (2007) Application of MS Excel in Statistical Education Conference Proceedings III from The 12th International Conference "Human resources. Communication. Leadership", held on 12-14 June 2007 in Land Forces Academy - Sibiu, Romania. Ed. by Danciu Victor, Sibiu: Land Forces Academy Publishing House, p. 16-26, ISBN 978-973-7809-71-1

Цонкова, Ваня (2007) Financial-economic aspects of the Public-Private Partnerships in the Defense and Security. Conference Proceedings from International Conference CATE 2007, held on 3 May 2007 in Defense University, Brno, Czech Republic. Ed. by P. Harasta. Brno: Defence University, 2007, p. 287-292. ISBN 978-80-7231-254-2

Цонкова, Ваня (2007) Възможности за инвестиране в дългови ценни книжа в България COBISS.BG-ID 1230644964

Цонкова, Ваня (2007) Възможности за обучение по икономическа статистика чрез използване на MS Excel в НВУ "Васил Левски" Сборник доклади от "Дни на науката 2007", организирани от СУБ - Велико Търново. Ред. И. Харалампиев, Велико Търново: Фабер, 2013, с. 190-198. ISBN 978-954-775-906-0. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1232486884

Цонкова, Ваня (2006) Общинските облигации в България сп. Банки. Инвестиции. Пари, София, 2006, 4, с. 19-22. ISSN 1311-7947. COBISS.BG-ID 1119844324

Цонкова, Ваня (2006) Общинският дълг обновява градовете сп. Лидер, 2006, 51 (15), с. 54-57, Print ISSN 1312-5672. COBISS.BG-ID 1121906148

Цонкова, Ваня (2006) Състояние на пазара на корпоративни дългови ценни книжа и насоки за по-нататъшно развитие сп. Икономически алтернативи, УНСС, София, 2006, 74 (3), с. 78-90. ISSN 1312 - 5281. COBISS.BG-ID 1120868836

Цонкова, Ваня (2005) The municipal bond market in Bulgaria en route to European Union accession Proceedings from International science conference, held on 24-26 november 2005 in Sibiu - Romania. Ed. by Kamarashev., G. Sibiu: Editura Academiei Fortelor Tereste, p. 19-27. ISBN 973-7809-29-7. ( и в Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 4(40), trimestrul IV 2005, http://www.armyacademy.ro/cercetare/rev4_2005.pdf )

Цонкова, Ваня (2005) Алтернативи на традиционното финансиране на общините - възможности и перспективи в България Сборник научни трудове от научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", проведена през май 2005 г., организирана от СУБ - Велико Търново. Ред. И. Харалампиев, Велико Търново: Фабер, 2005, том 2, с. 63-69. ISSN 954-775-515-3. COBISS.BG-ID 1045835236

Цонкова, Ваня (2004) Възможности и перспективи пред пазара на инвестиционни фондове в България Сборник научни трудове от "Военно-научен форум 2004" с международно участие, проведен на 24-27 ноември 20004294 г., организиран от НВУ "Васил Левски" и СУБ - Велико Търново. Ред. Г. Камарашев. Велико Търново: ИЦ на НВУ "Васил Левски", 2004, т. 3, с. 110-117. ISBN 954-753-033-X. COBISS.BG-ID 173412

Цонкова, Ваня (2004) Маркетингови изследвания В: Маркетинг. Велико Търново: ИЦ при НВУ "Васил Левски", 2004, с. 40-99. ISBN 954-753-020-8. COBISS.BG-ID 1042973412

Цонкова, Ваня (2004) Увод в икономическата теория Велико Търново: Фабер, 2004, 252 с. ISBN 954-775-392-4. COBISS.BG-ID 1042815460

Цонкова, Ваня (2003) Военните разходи при съвременните реалности и влиянието им върху макроикономическите параметри Сборник от МНК „Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. Велико Търново, 2003, с. 295-301. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1178329316

Цонкова, Ваня (2003) Някои аспекти, свързани с изследването на ценовата чувствителност на облигациите Сборник научни публикации от Втори международен симпозиум "Икономика 2003", проведен през юни 2003 г. в гр. Бургас. Ред. Ст. Нейчев. Бургас: Наука Инвест ЕООД – клон Бургас, 2003, с. 85-92. ISSN 0861 9861

Цонкова, Ваня (2003) Приложение на показателите за определяне доходността от облигациите на българския капиталов пазар Сборник научни трудове "Дни на науката 2003", организирани от СУБ - Велико Търново. Ред. Б. Ангелов. Велико Търново: Фабер, 2003, с. 163-171. ISBN 954-775-259-6. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1041310180

Цонкова, Ваня (2002) Some Practical Aspects of Deternining Bonds Yield Measures Proceedings of First International Congress on Mechanical and Electrical Engineering and Technology and Fourth International Conference on Marine Industry, Varna, 07-11 October 2002 : Vol. 1 - 6 / Ed. by St. Barudov et al. Varna: Publishing House of Technical University, 2002. ISBN 954-20-0215-7. COBISS.BG-ID 1039665380

Цонкова, Ваня (2002) Изграждане на имунизиран портфейл от дългови ценни книжа на българския финансов пазар Сборник доклади от Международна научна конференция “Унитех” 2002, проведена на 21-22 ноември 2002 г. в Габрово. Ред. И. Немигенчев. Габрово: ИК "В. Априлов, 2002, с. 575-579. ISSN 954-683-17-0. COBISS.BG-ID 1042997732

Цонкова, Ваня (2001) Имат ли бъдеще общинските облигации в България Морски научен форум. Варна: ВВМУ "Никола Вапцаров", 2001, т. 6, с. 294-301. ISSN 1310-9278. COBISS.BG-ID 1121286884

Цонкова, Ваня (2001) Място на дълговите ценни книжа в портфейлите на инвеститорите в България Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 2001 г. в гр. Велико Търново. Ред. Д. Панайотова. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 2001, книжка № 69, Икономика, с. 5-12. ISSN 0861-0312

Цонкова, Ваня (2000) Влияние на държавните ценни книжа и другите начини за финансиране на бюджетния дефицит върху паричното предлагане Сборник научни трудове от "Военно-научен форум 2000", проведен през 2000 г., организиран от СУБ - Велико Търново. Ред. Б. Ангелов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 2000, с. 521-526. ISSN 0861-0312

Цонкова, Ваня (2000) Дълговите ценни книжа като алтернативна техника за финансиране на фирмата: някои аспекти Сборник научни трудове от "Военно-научен форум 2000", проведен през 2000 г., организиран от СУБ - Велико Търново. Ред. Б. Ангелов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 2000, с. 527-531. ISSN 0861-0312

Цонкова, Ваня (2000) Обща икономическа теория: тестове, задачи, въпроси за дискусия София: Военно издателство, 2000. 165 с. COBISS.BG-ID 1036332772

Цонкова, Ваня (1998) Имунизирането на задълженията като стратегия за портфейлно изграждане - необходимост и подходи Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1998 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 370-379. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Ваня (1998) Особености на маркетинговите проучвания, провеждани от малко търговско предприятие Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1998 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 360-369. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Ваня (1998) Предизвикателства пред българския пазар на корпоративни дългови ценни книжа Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1998 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 397-406, ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Ваня (1997) Бариери пред комуникационните процеси и начини за преодоляването им в организациите Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1997 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1997, книжка № 51, Икономика, с. 469-475. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Ваня (1997) Правни и пазарни условия за изграждане и функциониране на инвестиционни фондове в България Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1997 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1997, книжка № 51, Икономика, с. 461-469. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Ваня (1997) Същност и функционални особености на инвестиционните фондове Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1997 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, книжка № 51, Икономика, с. 475-481. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/