Публикации Катедра "Икономическа теория и международни икономически отношения" / Department of Economic Theory and International Economic Relations


Бойчев, Бойчо (2022) Marketing as a business entrepreneurship е-JOURNAL VFU. – Варна: Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", бр. 17, (37 с.). ISSN (online): 1313-7514, https://ejournal.vfu.bg/pdfs/Бойчо%20Бойчев%20МАРКЕТИНГЪТ%20КАТО%20БИЗНЕС%20ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО%20(ВТУ)1.pdf

Бойчев, Бойчо (2021) Return on investment for internet advertising Международной научно-практической онлайн-конференции "Развитие росийской экономики и ее безопасность в условиях современных и угроз". - Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 21–22 апреля 2021 года. с. 206-208. ISBN: 978-5-7972-2860-8, УДК: 330.322.1, https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46365017&pff=1

Бойчев, Бойчо (2021) The Behavior of the consumer in the process of making a decision to purchase an IQOS device Emerging trends in global and national economy: 52nd International Scientific Conference. Niš, 14 October 2021. Ed. by Tadija Ɖukić, Dragana Radenković Jocić. Niš:Atlantis, 2021, pp.203 - 210. ISBN: 978-86-6139-222-1, COBISS.SR-ID: 53543177, https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/53543177

Бойчев, Бойчо (2021) Маркетингови аспекти на тъмния туризъм Варна: Знание и бизнес, 2021. - 151. ISBN: 978-619-210-061-2, COBISS.BG-ID: 50583048

Бойчев, Бойчо (2021) Приложение на бенчмаркетинговия подход в аграрния сектор Сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция "Агробизнесът и селските райони- икономика, иновации и разтеж", Варна, 18 юни 2021 г. Ред. Мария Станимирова. Варна: Наука и икономика, с. 181-191. ISBN:978-954-21-1088-0, https://doi.org/10.36997/ARA2021.181

Бойчев, Бойчо (2021) Приложението на изкуствения интелект в борбата с прането на пари във финансовите институции Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности”, проведена на 27.05.2021 г. в гр. В. Търново, 2021, т. 5, с. 96-101. ISSN: 2603-4093

Бойчев, Бойчо (2020) Инфлуенсър маркетингови платформи и основни показатели Юбилейна международна научна конференция: „Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха“. – Варна: Наука и икономика ИУ, 11-12 май 2020г. том 3, с. 264-275. ISBN: 978-954-21-1039-2, COBISS.BG-ID: 42299144, https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/42299144

Бойчев, Бойчо (2020) Организациoнни и методологични проблеми на приложението на инфраструктура като услуга Варна: Знание и бизнес, 2020. - 128. ISBN: 978-619-210-048-3, COBISS.BG-ID: 38858248, https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/38858248

Бойчев, Бойчо (2019) Increasing Brand Popularity through Influencers "27th International Conference (LPDS) - Faculty of Commerce, Mansoura University", Ain Sokhna, Egypt, 17-18 march 2019

Бойчев, Бойчо (2019) Организационно-управленски структури в туристическия бизнес Международна научно-практическа конференция на тема: „Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи“, Свищов, 11-12 октомври 2019 г. Ред. Марияна Божинова. Свищов: АИ Ценов, 2019, с.507-514. ISBN:978-954-23-1764-7. COBISS.BG-ID: 1292082660 - https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1292082660

Бойчев, Бойчо (2019) Роля и място на подкаста в дигиталния пазар Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2019, 8(2), 94-99. ISSN (print): 1314-7390, ISSN (online): 2603-4085, doi:10.36997/IJUSV-ESS/2019.8.2.94 COBISS.BG-ID: 1250795748 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1250795748&fmt=11&lani=bg ; http://www.su-varna.org/journal/IJUSV-ESS/2019.8.2/?article=94-99.pdf ; doi:10.36997/IJUSV-ESS/2019.8.2.94

Бойчев, Бойчо (2019) Ценова политика на съвременната фирма Управление и устойчиво развитие: Общество, човек, природа – София, 2019, книга 1 (74), с. 107-112. ISSN (print): 1311-4506, COBISS.BG-ID: 1121374436, https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1121374436

Бойчев, Бойчо (2018) ONLINE ADVERTISING CAMPAIGN OF THE “BOLYARKA VT” BRAND Quantitative and Qualitative Analysis in Economics: Proceedings of the 49th International Scientific Conference. Niš, 18 october 2018. Ed. by Tadija Ɖukić, Dragana Radenković Jocić. Niš:Atlantis, 2018, pp.155-161. ISBN: 978-86-6139-170-5 COBISS.SR-ID: 271529996 - http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=271529996&fmt=11&lani=sc

Бойчев, Бойчо (2018) Алтернативни форми за развитие на туризма Сборник с доклади от национална кръгла маса: "Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж", Варна, 15 ноември 2018 г. Ред. Мария Станимирова. Варна: Наука и икономика, с. 290-297. ISBN:978-954-21-0986-0, COBISS.BG-ID: 1289227748, https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=764827; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1289227748&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2018) Лоялност на българския потребител към търговска марка „Шуменско“ Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция „Възможности за развитие на бизнеса – икономически, управленски и социални измерения”, Свищов, 30 ноември 2018 г. Ред. Дариуш Новак. Свищов: АИ Ценов, 2018, т. 1, с. 485-492. ISBN: 978-954-23-1702-9. COBISS.BG-ID:1288399332 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1288399332&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2018) Промоция, лични продажби и насърчаване на продажбите – основни катализатори на съвременния бизнес Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, 2018, 7 (1), с. 106-114. Print ISSN: 1314-7390. COBISS.BG-ID: 1250795748 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1250795748&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2017) Организационни и методологически проблеми на приложението на облачната инфраструктура като услуга COBISS.BG-ID: 1558232276 - https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1558232276

Бойчев, Бойчо (2016) Анализ на решенията на световните доставчици на IaaS облачни услуги. Бизнес управление, 2016, 3 (XXVI), с. 69-86. Print ISSN 0861-6604, COBISS.BG-ID: 1119711204 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1119711204&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2016) Методология за избор на доставчик на IAAS облачна услуга. Социално-икономически анализи, 2016, 1(9), с. 48-57. Print ISSN 1313-6909, COBISS.BG-ID: 1281488356 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1281488356&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2016) Състояние и перспективи в използването на банкови карти като средство за разплащане (разплащателен инструмент) в България Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, АИ Ценов, том 23, 2016, с. 35-64 (30 с.). ISSN: 1312-3815, COBISS.BG-ID: 1277105636 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1277105636&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2016) Технически предизвикателства пред сигурността и безопасността на облачната инфраструктура като услуга Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020": Юбилейна научна конференция. Сборник с доклади. – Свищов: АИ Ценов, 07-08 октомври 2016 г., с. 374-380. ISBN: 978-954-23-1188-1. COBISS.BG-ID: 1277525220 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1277525220&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2015) Cloud computing - a way to increase the competitiveness of small and medium enterprises The financial and real economy: Toward sustanable growth: Proceedings of the International Scientific Conference. Niš, 17 october 2014. Ed. by Zoran Aranđelović and Srđan Markinković . Niš: Atlantis, 2015, pp. 175-184. ISBN: 978-86-6139-096-8, COBISS.SR-ID: 212440076 - http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=212440076&fmt=11&lani=sc

Бойчев, Бойчо (2015) Voice over internet protocol (VOIP) security threats in corporations Информационна сигурност 2014: Сборник с доклади от международна научна видеоконференция – Свищов: АИ Ценов, 24 ноември 2014 г., с. 22-24. ISBN: 978-954-23-1060-0, COBISS.BG-ID: 1279371492 - https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1279371492

Бойчев, Бойчо (2015) Оптимизиране на дейността на предприятията чрез прилагане на концепцията "интернет на нещата" Сборник доклади от Международна юбилейна научно-практическа конференция:Европейски практики и национални рефлексии в планирането, Свищов, 24-25 април 2015 г. Ред. Маргарита Богданова. Свищов: АИ Ценов, т. 2, с. 342-346. ISBN: 978-954-23-1079-2. COBISS.BG-ID:1280481764 - https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1280481764

Бойчев, Бойчо (2014) Използване на облачно базираното образование за подобряване на преподаването и изучаването на специализираните предмети от специалност “Бизнес информатика“ Висшето образование и бизнесът в контекста на стратегия Европа 2020 – Свищов: Абагар, 14 ноември 2014 г., с. 89-98. ISBN 978-619-168-103-7. COBISS.BG-ID:1270914788 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1270914788&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2014) Приложение на облачните технологии в дистанционното обучение Иновации в прилаганeто на електронни форми на дистанционно обучение : Сборник доклади от научно-практическа конференция – Бургас: : Бургаски свободен унив., 28-29 ноември 2014 г., с. 347-355. ISBN: 978-954-8468-96-1. COBISS.BG-ID:1268656868 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1268656868&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2014) Проблеми със сигурността в облачната инфраструктура Сборник доклади от Международна научна конференция, посветена на 45 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет "Информационните технологии в бизнеса и образованието", Варна, 7 октомври 2014 г. Ред. Владимир Сълов. Варна: Наука и икономика ИУ, 2014, с. 500-508. ISBN: 978-954-21-0780-4. COBISS.BG-ID:1268771812 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1268771812&fmt=11&lani=bg

Бойчев, Бойчо (2010) Управление на отношенията с клиентите нова бизнесстратегия Сборник доклади от Международна научна конференция „Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия“, Свищов, 23 – 24 април 2010г. Ред. Румен Върбанов. Свищов: АИ „Ценов“, с. 309-316. ISBN 978-954-23-0455-5. COBISS.BG-ID:1235364580 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1235364580&fmt=11&lani=bg

Боянова, Бояна (2020) Ограниченото прилагане на хоризонтално сътрудничество в логистиката, като сериозен пропуск по отношение на логистичната социална отговорност (LSR)и на корпоративната социална отговорност (CRS). Мениджмънт и инженеринг, 2020, с. 623-630. ISSN: 1314-6327, COBISS.BG-ID: 1292536804, публикация от XVIII International scientific conference “Management and engineering `20” от 13-16.09.2020 г. в Созопол

Боянова, Бояна (2020) Проблемите свързани с наблюдението и управлението на веригите на доставките при производството на мобилни телефони, като пример за сериозен пропуск по отношение на корпоративната социална отговорност (CSR)в сектора на електрониката. Мениджмънт и инженеринг, 2020, с. 617-622. ISSN: 1314-6327, COBISS.BG-ID: 1292536804, публикация от XVIIIInternational scientific conference “Management and engineering `20” от 13-16.09.2020 г. в Созопол

Боянова, Бояна (2020) Социално влияние и етика на рекламата Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2020, том 4. стр 36-38. ISNN 2603-4093, COBISS.BG-ID: 1288419812

Боянова, Бояна (2018) Новите хоризонти на корпоративната социална отговорност. CSR като маркетингова стратегия и фактор за набирането на човешки ресурси в компаниите Издателски комплекс ВУСИ гр. Пловдив, ISBN 978-619-7343-20-5

Боянова, Бояна (2017) Regionalization of Tourism Activity and Marketing Strategy in Bulgaria International Balkanand Near Eastern Social Sciences Congress Series-Russe/BULGARIA, April 8-9, 2017, ISBN: 978-619-203-177-0

Боянова, Бояна (2014) Маркетингови изследвания МЕДИАТЕХ, Плевен, 2014 г.,ISBN: 978-619-7071-76-4

Боянова, Бояна (2014) Избор на базисна конкурентна насока при формирането на стратегия в сферата на политическия маркетинг Научна конференция “Стратегическо планиране и прогнозиране: настояще и бъдеще“, катедра “Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС, Издателски комплекс – УНСС, София, 2014, ISBN: 978-954-644-694-7

Боянова, Бояна (2014) Съвременни предизвикателства пред висшето образование Юбилейна международна научна конференция “50 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий“, Университетско издателство “ Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2014, ISBN: 987-954-524-970-9

Боянова, Бояна (2013) Тенденции в развитието на образователната система на висшите училища в България Сборник доклади от семинар на тема “Управление на икономическата криза в Европа“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, издателство Фабер, В. Търново, 2013, ISBN 978-954-400-997-7.

Боянова, Бояна (2012) Маркетингова стратегия на политическа партия Астарта, Велико Търново, 2012 г., ISBN: 987-954-350-135-9, COBISS.BG-ID: 1253078756

Боянова, Бояна (2006) Аспекти на банковия маркетинг в условията на съвременния български пазар БЪЛГАРИЯ в Европа - 2007: международна научнопрактическа конференция, 2-4 юни 2006 г. / Институт за икономически изследвания при БАН, Великотърновски унив. “Св.св. Кирил и Методий”. - София: ГорексПрес, 2006. ISBN 954-616-170-5 978-954-616-170-3

Боянова, Бояна (2006) Особености на комуникационната политика на банките в България Икономически изследвания, ИИ на БАН, 2006, 3 (XV), с. 114- 137. ISSN: 0205-3292, COBISS.BG-ID: 1120137700

Боянова, Бояна (2006) Рекламната политика на банките в условията на съвременния български пазар Икономика, 2006, 39(LX), с. 54-58. ISSN: 1312-2428, COBISS.BG-ID: 1119641060

Боянова, Бояна (2003) Възможности за усъвършенстване на корпоративния имидж в условията на пазарна адаптация на фирмата Научно-практическа конференция "Български преход" 31 май - 1 юни 2003, ГорексПрес, София. ISBN 954-616-115-2

Боянова, Бояна (2002) За необходимостта от маркетингови комуникационни изследвания Сборник доклади от Юбилейна научно-практическа конференция „България в началото на XXI век – икономическа, правна и социална трансформация“, В. Търново, 4 април 2002. Ред. Стефан Гърдев. Велико Търново: Фабер, 2002, с. 59-64. ISBN: 954-775-122-0, COBISS.BG-ID: 1039885540

Бянов, Иван (2021) Common Agricultural Policy – The Opportunities and Threats for Regions of European Union Member States Advances in Economics, Business and Management Research, volume 181, Proceedings of the 3rd International Conference Spatial Development of Territories (SDT 2020), Atlantis press (part of Springer nature), ISBN 978-94-6239-404-9, ISSN 2352-5428, https://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.210710.014 pp 81-86, https://www.atlantis-press.com/proceedings/sdt-20/125958567

Бянов, Иван (2021) Quality of Life in Bulgaria. COVID-19 What is Next? PROCEEDINGS OF 4rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo June, 25th 2021 Filodiritto Publisher, ISBN 979-12-80225-33-7, p. 87-94

Бянов, Иван (2020) Общата селскостопанска политика и българското селско стопанство в Европейския съюз Общата селскостопанска политика и българското селско стопанство в Европейския съюз В Сб: Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Том 3, сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ " Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18-10-2019 г. във Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 77-83, 2020, ISSN: 2603-4093

Бянов, Иван (2019) Глобални икономически промени Резензенти: проф. д-р Валентина Стоянова, доц. д-р Илиян Матеев, В. Търново: Ай анд Би, 2019, ISBN: 978-619-7281-46-0, COBISS.BG-ID 1289504740

Бянов, Иван (2019) Международна икономика Макроикономическа политика в отворена икономика и международно пренасяне на смущения; Глобализационни процеси и проблеми в международната икономика - В: Международна икономика, Рецензенти: Наама, К., Устапеткова, Ж., В. Търново, 2018, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, с.99-141 и с.168-188, 2019 г., ISBN: 987-619-208-175-1

Бянов, Иван (2019) Развитие на селското стопанство в Европейския съюз и влиянието на Общата селскостопанска политика Резензенти: проф. д.ик.н. Никола Вълчев, доц. д-р Илиян Матеев, редактор Диана Вацова, издателство Ай анд Би, В. Търново, 2019, ISBN: 978-619-7281-56-9, COBISS.BG-ID - 1291995364

Бянов, Иван (2018) Implementation of SDG 2 and Common agricultural policy of EU National scientific conference "European Development Policy – Challenges and Opportunities", Sofia, 14 June 2018, Ed. by P. Fileva, Sofia: BPS, 2018, pр. 130-145. ISBN 978-619-7484-04-5 pdf

Бянов, Иван (2018) ORGANIC AGRICULTURE IN THE EUROPEAN UNION Экономическая безопасность социально-экономических систем: вызовы и возможности: Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, Белгород, 19 апреля 2018 г. отв. ред. Е.А. Стрябкова. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2018. с. 46-50. ISBN 978-5-9571-2558-7

Бянов, Иван (2018) THE AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN BULGARIA, EU NEW MEMBER STATES AND THE KURSK-BELGORODVORONEZH RUSSIAN REGIONS:A COMPARISON Научный результат / Research result: Economic research. – Vol.4, №2, 2018, р. 3-17. ISSN 2409-1634, DOI: 10.18413/2409-1634-2018-4-2-0-1

Бянов, Иван (2018) БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Българското земеделие в условията на членство на България в Европейския съюз. – В: Сб. Международна научна конференция „Интеграционни процеси в глобалната икономика“, посветена на 25 години катедра „Международни икономически отношения“, 11 май 2018 г. Свищов: Академично издателство „Ценов“, 2018, с. 91-100. ISBN 978-954-23-1666-4; COBISS.BG-ID 1288428516 https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/3903

Бянов, Иван (2018) Изпълнение на цел 2 от Целите за устойчиво развитие и Общата селскостопанска политика на ЕС Националната конференция за млади учени на тема: „Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности“ 14 юни 2018 г. организирана от Българска платформа за международно развитие в сътрудничество с Институт за икономическа политика, с. 133-151. ISBN 978-619-7484-02-1, COBISS.BG-ID 1288692196

Бянов, Иван (2018) ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 21 ВЕК И ВЛИЯНИЕТО Й В БЪЛГАРИЯ Годишник „Икономика и бизнес“, Департамент "Икономика" на НБУ, с. 166-175, ISSN 2534-9651

Бянов, Иван (2018) Учебник по Макроикономика / Иван Бянов и др. Въведение в Макроикономиката, Брутен вътрешен продукт, Пари и банки - В: Учебник по Макроикономика, Рецензенти: Стоянова, В., Устапеткова, Ж., В. Търново, 2018, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ с. 13-80 и 219-255. ISBN 978-619-208-148-5 COBISS.BG-ID 1285571556

Бянов, Иван (2018) Учебник по Микроикономика / Иван Бянов и др. Поведение на потребителя и потребителски избор,Организация на бизнеса, Производство, разходи и приходи на фирмата - В: Учебник по Микроикономика, Рецензенти: Стоянова, В., Устапеткова, Ж., В. Търново, 2018, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ с.89 - 171. ISBN 978-619-208-132-4 COBISS.BG-ID 1285171428

Бянов, Иван (2017) Българската икономика десет години в Европейския съюз Прилагане на ОСП и развитие на селското стопанство в България - В: Българската икономика десет години в Европейския съюз, Рецензенти: Каракашева, Л., Дянков, С., София: FastPrintBooks, 2017, с.149-163. ISBN: 978-619-7312-71-3 COBISS.BG-ID 1284530148

Бянов, Иван (2017) Общата селскостопанска политика и България Общата селскостопанска политика и България - В: Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз. Ред. Панушев, Е.; Рецензент: Златева, Д., Велико Търново: Издателство Ай енд Би, 2017, с. 20-49. ISBN 978-619-7281-29-3 COBISS.BG-ID 1284427492

Бянов, Иван (2017) Общата селскостопанска политика и България Научно-практическа конференция „ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС ЗА 10 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ“ 9-10 ноември 2017 г., гр. Свищов, Редакционен съвет: Върбанов, И., Академично издателство "Ценов" гр. Свищов, с. 130-141, ISBN: 978-954-23-1378-6 COBISS.BG-ID 1284945124

Бянов, Иван (2016) ПРИНОСЪТ НА АГРАРНАТА СТРУКТУРА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ВЕЛИЧИНАТА НА ОСНОВНИ МАКРОПОКАЗАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ Приносът на аграрната структура на селското стопанство за величината на основни макропоказатели в България. – В: Сб. Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики”, София, 21-22 октомври 2016 г. София: издателство УНСС, 2016, с. 415-422. ISBN 978-954-644-986-3; COBISS.BG-ID 1290773732

Бянов, Иван (2015) Аграрната структура в страните от европейския съюз в края на 20-ти и началото на 21-ви век Списание Социално-икономически анализи, книга 2, 2015 г., Редакционна колегия: Христова, В. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, ул. Теодосий Търновски 2, с. 134-141. Print ISSN 1313-6909

Бянов, Иван (2015) Развитие на аграрната структура в страните от Европейския съюз през новото хилядолетие Научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности”, 5-6 ноември 2015 г. Велико Търново, Редакционна колегия: Христова, В. Издателство Ай анд БИ Велико Търново, с. 169-177 ISBN: 978-954-9689-99-0 COBISS.BG-ID 1279832292

Бянов, Иван (2014) Динамика в аграрната структура на земеделските стопанства от черноморския регион на България Научна конференция на младите изследователи: „Черноморският регион-регионални и глобални предизвикателства”, 12-13 юни 2014 г. гр. Варна. Научен комитет: Панушев, Е. Академично издателство ВСУ "Черноризец Храбър", с. 82 - 89. ISBN 978–954–715–636–4, COBISS.BG-ID - 1274299620

Бянов, Иван (2014) Измененията на аграрната структура в България по данни от преброяванията на земеделските стопанства 2003 - 2010 г. Сб. от Научно-практическа конференция „Перспективи за развитие на българската икономика“, Велико Търново, 30-31 октомври 2014 г.,Ред. М. Павлова, Велико Търново: "Ай анд Би", 2014, с.130-138, ISBN: 978-954-9689-84-6, COBISS.BG-ID - 1279835620

Бянов, Иван (2014) Промени в заетостта на трудовите ресурси в аграрния сектор на България Международна научно-практическа конференция: „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие”, 7-8 ноември 2014 г.,гр. Пловдив, ФИСН Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, с. 310 – 318, ISBN 978-619-202-036-1 COBISS.BG-ID 1289351140

Бянов, Иван (2014) Развитие аграрной структуры в Болгарии по переписи хозяйств (сельскохозяйственых угодий) в период 2003-2010 годов Шестой Международной научно-практической конференции 22-23 апреля 2014 г., Редакционная коллегия: Петрищев, В.А. „Тверской государственный университет” г. Тверь, с. 51- 57. ISBN 978-5-7609-0911-4,

Бянов, Иван (2013) CAP implementation and its influence on land use, agrarian structure and environment in Bulgaria Втора международна конференция "Эколого-экономические проблемы международной торговли и инвестиций" на 22-23 октомври 2013 г. в Ivan Franko National University of Lviv vul. Sichovykh Striltsiv, 19 79000 Lviv, Ukraine – Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2014. Issue 35. P. 218–227, ISSN 2078–4333

Бянов, Иван (2013) Динамика в структурата на земеделските стопанства в България за периода 2003 – 2010 г. Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, 27 – 28 юни 2013 г. стр. 228-234, ISSN 1314-1937 COBISS.BG-ID 1237830884

Бянов, Иван (2012) Динамика в структурата на земеделските стопанства според СЗСИ Студентска научна конференция “Студентски идеи за преодоляване на икономическата криза” ВУАРР, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” и НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 16-17 ноември 2012 г., Научен съвет: Вълчев. В. Пловдив: Академично издателство "Талант" на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, с. 236-243. ISBN 978-619-7048-07-0 COBISS.BG-ID 1254866916

Бянов, Иван (2012) Размерът на стопанисваната земя и подпомагането от ЕС. СЕПП, СНДП, НР1 и НР2 проблеми и перспективи Конференция на Стопански факултет на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”: „20 години инвестиция в бъдещето”, Велико Търново, 18-19 май 2012 г. Редакционен съвет: Байков Б. София: ГорексПрес, 2012, с. 476-483. ISBN 978-954-616-221-2

Бянова, Невена (2022) Развитие на селските райони в Европейския съюз

Бянова, Невена (2021) Changes in the Power Generation Mix in Bulgaria in the Context of the Global Clean Energy Transition Proceedings of 4rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo June, 25th 2021 Filodiritto Publisher, ISBN 979-12-80225-33-7, p. 94-103

Бянова, Невена (2021) Effects of the EU Electricity Markets Opening on Competition and Prices сп. Икономически изследвания, кн. 30 (1), 2021, с. 35-69, издание на Институт за икономически изследвания при БАН, ISSN: 0205-3292, COBISS.BG-ID - 1120137700

Бянова, Невена (2020) Новата стратегия за растеж на ЕС - цели и проблеми Сборник с доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020 г. том 9, Научно ноправление "Социални, стопански и правни науки", издателски комплекс НВУ "Васил Левски", с. 66-77, ISSN 1314-1937

Бянова, Невена (2019) Международна икономика Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019 г.., с.11-18, с. 57-69, и с.85-98, ISBN: 987-619-208-175-1

Бянова, Невена (2018) Implementation of SDG 2 and Common agricultural policy of EU Paper presented at the National scientific conference "European Development Policy – Challenges and Opportunities", Sofia, 14 June 2018, Ed. by P. Fileva, Sofia: BPS, 2018, pр. 130-145. ISBN 978-619-7484-04-5 pdf

Бянова, Невена (2018) Влияние на европейската енергийна политика върху цените на електроенергията на пазарите на дребно в ЕС. Международна научна конференция"Интеграционни процеси в глобалната икономика", 11-12 май, 2018 г., СА "Димитър А. Ценов" - Свищов, с.408-417, ISBN 978-954-23-1666-4, https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/3903

Бянова, Невена (2018) Изпълнение на цел 2 от Целите за устойчиво развитие и Общата селскостопанска политика на ЕС Сб. от Национална конференция за млади учени на тема: „Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности“, София, 14 юни 2018 г. Ред. П. Филева и др., София:,БПС ООД, 2018, с. 133-151. ISBN 978-619-7484-03-8

Бянова, Невена (2018) Учебник по Макроикономика Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, с. 261. ISBN 978-619-208-148-5

Бянова, Невена (2018) Учебник по Микроикономика В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018 г. с. 272. ISBN 978-619-208-132-4

Бянова, Невена (2017) Единният електроенергиен пазар - възможност и реалност В: Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз, Велико Търново, Ай анд Би, 2017, с. 72-104. ISBN 978-619-7281-29-3

Бянова, Невена (2017) Ефекти на европейската енергийна политика върху българския електроенергиен пазар В: Българската икономика десет години в Европейския съюз, София, FastPrintBooks, 2017, с. 179-193. ISBN: 978-619-7312-71-3

Бянова, Невена (2016) Конкуренция и конкурентна среда на електроенергийния пазар в ЕС Сб. от Международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания“, Свищов, 9-10 ноември, 2016 г., Ред. М. Божинова, Свищов: Академично издателство „Ценов“, с. 349-352, ISBN 978-954-23-1185-0

Бянова, Невена (2015) Колебания в цените и разходите за електроенергия на битовите потребители в ЕС сп. Социално-икономически анализи, 2015, книга 2/(8), с. 146-153, УИ. "Св. Св. Кирил и Методий", ISSN: 1313-6909

Бянова, Невена (2014) Some specific characteristics of EU Electricity market Visnyk of the Lviv University, Series International Relations, 2014, Issue 35, p. 181–189, ISSN 2078–4333, http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_35_23

Бянова, Невена (2014) Европейска регулаторна рамка на пазара на електроенергия и влиянието й върху българския електроенергиен пазар Сб. статии от Първа национална конференция по политическа икономия „Политическа икономия и икономическа теория“, София, 21-22 ноември 2013 г. Ред. С. Тошкова, София: Издателски комплекс -УНСС, 2014 г., с. 219-225. ISBN: 978-954-644-583-4

Бянова, Невена (2014) Прочит на теорията за пазара - не нов, но различен Сб. от Научно-практическа конференция „Перспективи за развитие на българската икономика“, Велико Търново, 30-31 октомври 2014 г.,Ред. М. Павлова, Велико Търново: "Ай анд Би", 2014, ISBN: 978-954-9689-84-6

Бянова, Невена (2014) Развитие на електроенергийния пазар в ЕС – предизвикателства пред България Сб. от конференция "Дни на науката 2013", Съюз на учените в България, клон В. Търново, Велико Търново, 2013, Ред. П. Петков, В. Търново: Фабер, 2014 г., с. 509-515. ISSN: 1314-2283

Бянова, Невена (2013) Потреблението на електроенергия в България и икономическата криза сп. Ново знание, 2013, 2(1), с. 242-246, ВУАРР, ISSN 1314 -5703

Бянова, Невена (2012) Serious Games in Economics Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage: International conference: proceedings, 2012, pp. 187-192, Demetra Ltd, ISSN: 1314-4006

Бянова, Невена (2012) Промени в структурата на производството на електроенергия в България като страна-членка на ЕС сб. от Юбилейна международна научно-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", Велико Търново, 18-19 май, 2012 г. Ред. Б. Байков, София: ГорексПрес, 2012, с. 220-226. ISBN: 978-954-616-221-2

Бянова, Невена (2011) Либерализацията на пазара на електроенергия в ЕС и пазарната концентрация Eight International Scientific Conference "Investments in the Future - 2011" Proceedings, 2011, pp. 237-242. Varna Scientific and Tech. Unions, ISSN: 1314-3719, (COBISS.BG-ID 1237835236)

Бянова, Невена (2011) Преки чуждестранни инвестиции в българската икономика Сб. от научна конференция "Дни на науката 2010", Съюз на учените в България, клон Велико Търново, Велико Търново, май 2010, Ред. М. Харалампиев, Велико Търново: Фабер, 2011, с. 198-206. ISSN: 1314-2283

Бянова, Невена (2011) Стандарт ISO 14001:2004 - развитие и приложение във висшето образование В: "Съвременни измерения на качеството във висшето образование", Ред. Б. Байков, Велико Търново:.„Ай анд Би”, 2011 г., с. 28-43, ISBN: 978-954-9689-64-8, (COBISS.BG-ID 1239706340)

Бянова, Невена (2010) Нарастващата необходимост от улеснение на търговията в условията на световна криза Сб. от Юбилейна научна конференция "България и българите в Европа", посветена на шестдесет и петата годишнина на Съюза на учените в България и четиридесет и петата годишнина на Великотърновския клон на СУБ, Велико Търново, май 2010 г. Ред. П. Петков, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 265-275, ISBN: 978-954-400-301-2, (COBISS.BG-ID 1232390884)

Бянова, Невена (2010) Световната криза и предизвикателствата пред българския транспортен сектор като част от Общата транспортна политика на ЕС Сб. от Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 60-та годишнина от създаването на Икономическия институт на БАН, "Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза", Велико Търново, 11-12 декември 2009 г. Ред. Георги Стефанов, София: ГорексПрес, 2010, с. 279-289. ISBN: 978-954-616-210-6

Горанова, Пенка (2021) The Advertising campaign of the modern company Emerging trends in global and national economy: International Scientific Conference. Niš, 14 October 2021. Ed. by Tadija Ɖukić, Dragana Radenković Jocić. Niš:Atlantis, 2021, pp.183 -191. ISBN: 978-86-6139-222-1, COBISS.SR-ID: 53543177, https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/53543177

Горанова, Пенка (2020) Стратегически действия при провеждане на рекламна политика Юбилейна международна научна конференция "Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха", Том 3,стр. 529-540, ISBN 978-954-21-1039-2

Горанова, Пенка (2019) Personal Sales and e-Business Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, 8(2), 163-170. ISSN (print): 1314-7390. doi:10.36997/IJUSV-ESS/2019.8.2.163

Горанова, Пенка (2018) Проучване ролята на винения туризъм за устойчивото развитие на районите за производство на регионално вино в България (Дунавски и Тракийски) Алманах научни изследвания, том 25, АИ-Ценов Свищов

Горанова, Пенка (2017) Анализ на предлагането на брандове бутилирани води в България сп. Социално-икономически анализи

Горанова, Пенка (2016) Емпирично изследване на синергичния ефект между елементите на интегрираните маркетингови комуникации Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. 119

Горанова, Пенка (2016) Методология за разработване на регионален маркетингов профил на периферните области в Североизточен придунавски регион Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 23

Горанова, Пенка (2016) Рекламна политика АИ-Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2016) Управление на продажбите АИ-Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2016) Управление на продажбите (свитък с изпитни материали) АИ-Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2016) Фактори влияещи върху продажбения процес на нов продукт Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж: Кръгла маса с международно участие. Сборник с доклади - Свищов, 21 октомври 2016 г.

Горанова, Пенка (2015) Brand imagein national and global aspect Challenges in business and economics: growth competitiveness and innovations : Proceedings of the International Scientific Conference - Nis, oktober 16, 2015

Горанова, Пенка (2015) Анализ на методите за оценяване стойността на марката Бизнес управление, бр. 2

Горанова, Пенка (2015) Брандът - катализатор за интелигентен и устойчив регионален растеж Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 22

Горанова, Пенка (2015) Взаимоотношенията с клиентите в съвременния бизнес Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция - Свищов, 20-21 ноември 2015

Горанова, Пенка (2015) Градското развитие през призмата на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР 2012-2022) и Националната концепция за пространствено развитие ( НКПР 2013-2025) Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Международна юбилейна научно-практическа конференция : Сборник доклади - Свищов, 24-25 април 2015

Горанова, Пенка (2015) Периферните райони през призмата на Концепцията за "зелена икономика" Агробизнесът и селските райони - настояще и бъдещо развитие : Юбилейна научно-практическа конференция. Сборник доклади - Варна, 2015

Горанова, Пенка (2015) Предпоставки при прилагането на стратегиите за пазарни ниши в периферните области на регионите Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Научна конференция с международно участие -Бургас, 12-14 юни, 2015

Горанова, Пенка (2015) Ролята на регионалният бранд за интелигентен и устойчив растеж Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сборник с доклади от международна научна конференция - Варна, 2015

Горанова, Пенка (2015) Социалните медии и политическият маркетинг Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Международна юбилейна научна конференция - Свищов, 30-31 октомври 2015

Горанова, Пенка (2014) Celebrities’ image as a means to impose regional brands The financial and real economy: Toward sustanable growth : Proceedings of the International Scientific Conference - Nis, 2014

Горанова, Пенка (2014) МАРКЕТИНГОВИТЕ СТРАТЕГИИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ Перспективи за развитие на българската икономика : Сборник научни доклади от научно- практическа конференция - В. Търново, 30-31.10.2014

Горанова, Пенка (2014) Маркетингово мислене и решения АИ-Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2014) Потенциал за разкриване на зелени работни места в публичния и частен сектор в България Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, том 20

Горанова, Пенка (2014) Теорията за разпространение на иновациите и вирусният маркетинг сп. Управление и устойчиво развитие, 16, бр. 1,

Горанова, Пенка (2013) Влияние и роля на рекламата върху известността на търговските марки Годишник на БСУ

Горанова, Пенка (2013) ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА ВЪРХУ КЛАСИЧЕСКИЯ МОДЕЛ НА 4-ТЕ P СП.Управление и устойчиво развитие, 15, бр. 1,

Горанова, Пенка (2013) Маркетингов анализ на пазарен сегмент подрастващи пазаруващи on-line Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 20

Горанова, Пенка (2013) Теория на потребителското поведение АИ- Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2013) Уеб-мрежата като търговска среда Регионални и глобални измерения на търговията : Сборник с доклади от международна научна конференция - Варна, 18 октомври 2013

Горанова, Пенка (2013) Управление на връзките с клиенти - стратегия за утвърждаване на фирмено конкурентно предимство сп.Бизнес управление, ХХІІІ, бр. 4

Горанова, Пенка (2012) Изследване отношението реклама - маркова известност сп. Бизнес управление, ХХІІ, бр. 4

Горанова, Пенка (2012) Интегрален анализ на научните изследвания за периода 1996-2010 година сп.Народностопански архив, l 1015, бр. 4

Горанова, Пенка (2012) Интегрираните маркетингови комуникации - стратегически подход в бизнеса Човешкият фактор в управлението: Юбилейна научно-практическа конференция - Свищов, 12-13 октомври 2012

Горанова, Пенка (2012) Интернет и уеб рекламирането нов етап в развитието на рекламния свят сп. Управление и устойчиво развитие, 14, бр. 6

Горанова, Пенка (2012) Интернет маркетинг АИ - Ценов, Свищов

Горанова, Пенка (2012) Проблеми в туристическата индустрия и насоки за преодоляване Предизвикателства пред съвременната икономика : Девета международна научна конференция - 22-23 юни 2012, Ботевград

Диманов, Даниел (2021) Comparative advantages of Greece in international trade in services for the period 2011-2020. Knowledge - International Journal, Skopje, Macedonia, 2021, Vol. 48.1, pp. 91-95. Print ISSN: 2545-4439. Online ISSN: 1857-923X [Инд./Реф. в: CEEOL]

Диманов, Даниел (2021) Сравнителни предимства на България при международната търговия с услуги за периода 2011-2020 г. Knowledge - International Journal, Skopje, Macedonia, 2021, Vol. 49.1, pp. 207-213. Print ISSN: 2545-4439. Online ISSN: 1857-923X [Инд./Реф. в: CEEOL]

Диманов, Даниел (2020) Сравнителни предимства между балканските страни при износа на туристически услуги, Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“: „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, Велико Търново, 17-18 октомври 2019 г. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, т. 3, с. 221-228. ISSN: 2603-4093 Велико Търново

Диманов, Даниел (2019) Износът на българско вино. Хранителна индустрия и търговия, 2019, Брой 5, с. 4-5. ISSN 1311-4603 София

Диманов, Даниел (2019) Сравнителни предимства на България във външната търговия с текстилни продукти. Социално-икономически анализи, 2019, Том 8, Брой 1, с. 33-44. Print ISSN: 1313-6909. Online ISSN: 2367-9379 Велико Търново

Диманов, Даниел (2018) Дял на трудовите доходи в България за периода 2010-2018 г. Сборник материалов IV международной научно-практической конференции "Украина - Болгария - Европейский союз: современное состояние и перспективи", Варна, 17 сентября 2018 г. Под ред. Савина Г. Г. Херсон: ФЛП Вышемирский В. С., 2018, с. 240-244. ISBN 978-617-7573-31-8 Украйна

Диманов, Даниел (2017) Европейска политика в областта на околната среда – развитие и основни резултати. - В: Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз. Ред. Е. Панушев. Велико Търново: Ай анд Би, 2017, с. 49-71. ISBN 978-619-7281-29-3 Велико Търново

Диманов, Даниел (2016) Влияние на преките чуждестранни инвестиции и средствата от ЕС върху растежа на българската икономика. Сборник материалов международной научно-практической конференции "Украина - Болгария - Европейский союз: современное состояние и перспективи", Том 2, Варна, 2016 г. Под ред. Савина Г. Г. Херсон: ЧП Вышемирский В. С., 2016, с. 338-342. ISBN 978-617-7273-43-0 Украйна

Диманов, Даниел (2016) Публичните услуги – форма на активна държавна намеса в икономиката (по примера на общинските администрации в Централна Северна България). Професионално направление 3.8. "Икономика", Научна специалност "Политическа икономия". Диплома № / дата: 2016006 / 04.07.2016 г. гр. Свищов

Диманов, Даниел (2015) Някои промени в състава на двадесетте компании с най-големи приходи в света. Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция: Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите. Свищов: Академично издателство "Ценов". 2015. с. 157-162. ISBN 978-954-23-1105-8 гр. Свищов

Диманов, Даниел (2014) Анализ на разходната ефективност на предоставените общински административни услуги. Годишен алманах научни изследвания на докторанти, 2014, Книга 8, с. 102-113. Print ISSN 1313-6542 гр. Свищов

Диманов, Даниел (2014) Сектор услуг в национальном хозяйстве – тенденции и развитие. Сборник материалов международной научно-практической конференции "Украина - Болгария - Европейский союз: современное состояние и перспективи", Том 1, Варна, 2014 г. Под ред. Савина Г. Г. Херсон, ПП Вышемирский В. С., 2014, с. 97-101. ISBN 978-966-8912-94-8 Украйна

Диманов, Даниел (2013) Индустриалната политика между теорията и практиката. Диалог, 2013, N Тематичен I - апр., с. 64-77. Print ISSN 1311-9206 гр. Свищов

Диманов, Даниел (2013) Некоторые особености услуги как экономической категории. Сборник материалов международной научно-практической конференции "Украина - Болгария - Европейский союз: современное состояние и перспективи", Варна, 2013 г. Под ред. Савина Г. Г. Херсон: ПП Вышемирский В. С., 2013, с. 250-254. УДК 327 (477), ББК 66.4 (4Укр) 9, У 45 Украйна, гр. Херсон

Диманов, Даниел (2013) Предпосылки государственного вмешательства в экономику. Иновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании. Сборник научных статей II международного весенного форума – Гомель, 2013, Часть 1, с. 141-144. Print ISBN 978-985-540-046-3; Print ISBN 978-985-540-047-0 (ч. 1) Беларус, гр. Гомел

Диманов, Даниел (2013) Съвременни проекции на индустриалната политика. Алманах научни изследвания, 2013, том 19, с. 239-265. гр. Свищов

Диманов, Даниел (2012) Държавна намеса в икономиката - фактори и предпоставки. Годишен алманах научни изследвания на докторанти, 2012, Книга 5, с. 227-239. Print ISSN 1313-6542 гр. Свищов

Колева, Здравка (2021) Възможности на игровизирането при интерактивните онлайн комуникации между аграрните производители и потребителите на техните продукти Юбилейна научно-практическа конференция „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“ Икономически университет – Варна, 18 юни 2021 г.

Колева, Здравка (2021) Мотивацията през призмата на игровизацията, приложена в сферата на маркетинга Научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности”, Велико Търново, 27-28.05.2021 г.

Колева, Здравка (2021) Приложение на игровизацията в земеделските стопанства спис. Социално-икономически анализи, том 2021/1 (19), стр. 58-67. ISSN: 1313-6909.

Колева, Здравка (2020) Marketing gamification and the need for ethical application FFS Conference. Forum on Studies of Society. Third edition 2020. Enna, Italy, 21.11.2020.

Колева, Здравка (2019) Маркетингови инструменти и подходи за въздействие при мобилно приложение игра спис. Социално-икономически анализи, том 11/1, стр. 33-53. ISSN 1313-6909.

Колева, Здравка (2018) THE FIFA WORLD CUP AS A MEANS TO MAINTAIN USER INTEREST IN A MOBILE GAMING APP Международный научный журнал „Научные вести“, бр. 4, стр. 111-116, Россия, г. Белгород, 2018, ISSN 2619-1245.

Колева, Здравка (2018) Интернет рекламна кампания чрез онлайн игра Международна научно-практическа конференция „Възможности за развитие на бизнеса – икономически, управленски и социални измерения“, т. II, 30 ноем. 2018 г., Академично издателство „Свищов“, 2018, ISBN 978-954-23-1734-0

Колева, Здравка (2018) Мобилните приложения и значението на маркетинговата стратегия за тяхното успешно успешно реализиране Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции, стр. 193-198, Изд. ФЛП Вышемирский В. С., 2018, ISBN 978-617-7573-31-8.

Колева, Здравка (2018) Поддържане и запазване на потребителския интерес при реализиране на мобилни приложения игри спис. Икономическа мисъл, бр. 6, ИИИ при БАН, стр. 83-97, София, 2018, ISSN 0013-2993.

Колева, Здравка (2014) Маркетингов анализ на платформата за онлайн търговия EBAY НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”, 30-31 окт. 2014 г., В. Търново

Колева, Здравка (2013) Инструментът „QR код” и неговите маркетингови приложения ПЪРВИ НАУЧЕН СЕМИНАР на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 17.01.2013 г., изд. „Фабер“, В. Търново, 2013 г.

Колева, Здравка (2012) Възможности на колективното пазаруване спис. Социално-икономически анализи, бр. 4, 2011 г.

Лакова, Светлана (2021) КООРДИНИРАНЕ НА ФИСКАЛНАТА И МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА Академично издателство "Талант" на ВУАРР град Пловдив,2021 ISBN 978-619-203-307-1

Лакова, Светлана (2021) МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКИЯТ СЕКТОР В ОБЩИНИТЕ Годишна университетска научна конференция 2021, НВУ, на 27-28 май 2021 г. във Велико Търново

Лакова, Светлана (2018) Регионална интеграция на туристическите ресурси чрез маркетингови програми,Социално-икономически анализи, 2017. – Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017. ISSN 1313-6909, CEEOL Социално-икономически анализи, ВТУ Св.Св. Кирил и Методий

Лакова, Светлана (2018) Холистичен подход при маркетинговото управление на туристическа дестинация Mеждународна научна конференция „България на регионите“ на тема „Социално-икономическо райониране - традиции, съвременно състояние и проблеми“ 19 - 21 октомври 2017 г. Пловдив

Лакова, Светлана (2017) Regionalization of Tourism Activity and Marketing Strategy in Bulgaria, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series. Russe, Bulgaria, April 8–9, 2017 International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Russe/BULGARIA April 8-9, 2017

Лакова, Светлана (2017) Маркетинг микс на библиотечните услуги,Библиотеките – национална идентичност и многообразие: доклади от ХХVII национална конференция на ББИА. София, 8–9 юни 2017. – София: Българска библиотечно-информационна асоциация, 2017. ISBN 978-954-9837-31-5 ХХVII национална годишна конференция на 8 и 9 юни 2017 г. в София

Лакова, Светлана (2017) Маркетингова среда на библиотеките в България,Международна научно-практическа конференция на тема „Развитие на българската и европейската икономики: предизвикателства и възможности”, 2017. Секция „Стопански факултет“. – Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017 Международна научно-практическа конференция на тема "Развитие на българската и европейската икономики предизвикателства и възможности

Лакова, Светлана (2016) Координиране на фискалната и монетарната политика по време на криза : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност "Политическа икономия", В.Търново, 2016, COBISS.BG-ID - 1280000484

Лакова, Светлана (2015) Необходимост от координиране на фискалната и монетарна политика,Сб. Научни трудове на конференция на НВУ, 16-17 юли 2015 г. на НВУ „В. Левски”, Велико Търново, 2015, стр. 370-380. ISSN 2367-7481 НВУ Велико Търново

Лакова, Светлана (2014) Взаимодействие между фискалната и монетарна политика в ограничена икономическа среда, ВТУ Сб. Научно-практическа конференция на Стопански факултет на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Перспективи за развитие на Българската икономика, 30-31 октомври 2014 г., с табл. и диагр. ISBN 978-954-9689-84-6 Велико Търново

Лакова, Светлана (2014) Съвременни аспекти при изготвяне и структуриране на научно-изследователска теза по обща иконоическа теория, ВТУ Сборник, Юбилейна международна научна конференция “50 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий" 1963–­2013”. Секция Стопански факултет,Сборник, ISBN: 978-954-524-970-9 Юбилейна международна научна конференция “50 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий" 1963–­2013”. Секция Стопански факултет,Сборник, ISBN: 978-954-524-970-9

Лакова, Светлана (2014) Холистичен подход при управление на взаимодействието между фискалната и монетарната политика,Сб. Статии от Първа научна конференция по политическа икономия, 21-22 ноември 2013г., УНСС, 2014, С., стр.283-291. ISBN978-954-644-583-4 УНСС

Любенов, Любомир (2021) FINANCIAL ISSUES AND FUNDING IN THE BULGARIAN BEEKEEPING SECTOR Economic Archive, Svishtov, book 1, ISSN 0323-9004

Любенов, Любомир (2021) Positioning of Bee Products from the Ruse Region Economic Studies, book 6, Sofia, BAS, ISSN 0205-3292, рр. 192 – 209.

Любенов, Любомир (2021) PROFITABLENESS AND PERSPECTIVE OF THE APICULTURE IN NORTH-EASTERN BULGARIA, 27th annual international conference RESEARCH FOR RURAL DEVELOPMENT 2021, 12-14 May, 2021, Jelgava, Latvia.

Любенов, Любомир (2021) STRATEGIC MARKETING RELATIONS IN THE BEEKEEPING SECTOR IN RUSE DISTRICT BUSINESS management, Svishtov, book 4, ISSN 0861-6604, рp. 78–94.

Любенов, Любомир (2021) Strategic Pricing of Bee Products from Ruse Region, Социално-икономически анализи, кн. 1. стр. 76 – 86.

Любенов, Любомир (2021) Study of the yield of honey in farms from North-Eastern Bulgaria Economic Alternatives, book 4, ISSN (print): 1312-7462, ISSN (online): 2367-9409, рp. 640–653.

Любенов, Любомир (2021) Дефиниране целите на сектор пчеларство от област Русе Кръгла маса „Търговията - научно знание и бизнес реалност“ по повод 30 години катедра „Търговски бизнес“, Стопанска академия „Д. Ценов“, Свищов, ISBN 978-954-23-2005-0, стр. 99-106.

Любенов, Любомир (2021) Инфраструктурата на взаимоотношения в организация от сектор пчеларство Научно списание „Общество и здраве“, бр. 3, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, УМБАЛ „Канев“ АД – Русе, стр. 138-149, ISSN 2683-0892 (online)

Любенов, Любомир (2021) Маркетинг стратегии на секторно и регионално ниво в контекста на зелената кръгова биоикономика Икономическа мисъл, кн. 5, ISSN 0013-2993, стр. 39–58.

Любенов, Любомир (2021) Структура на пазарна организация в пчеларството на област Русе Развитие на Българската и Европейската икономика – предизвикателства и възможности, Том 5. Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново.

Любенов, Любомир (2021) ФАКТОРНИ ПАЗАРИ В БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО Юбилейната научно-практическа конференция "Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж", Икономически университет Варна

Любенов, Любомир (2020) Beekeeping Markets outside the Honey Category Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2020, 23 (2), 73-92, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)

Любенов, Любомир (2020) COMMUNICATION POLICIES OF BEEKEEPING FARMS IN BULGARIA WITHING THE CONTEXT OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY OF THE EU BUSINESS management, Svishtov, book 2, ISSN 0861-6604, рp. 67 – 86.

Любенов, Любомир (2020) Marketing Strategies and Policies of the Agricultural Sector Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2020, 23 (3), 256-277, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)

Любенов, Любомир (2020) ONLINE RETAIL CHANNELS FOR ORGANIC BEE PRODUCTS BUSINESS management, Svishtov, book 1, ISSN 0861-6604, рp. 42 – 67.

Любенов, Любомир (2020) Segmentation of the markets for Bulgarian bee products Economic Studies, book 3, Sofia, ISSN 0205-3292

Любенов, Любомир (2020) За маркетинг борд в пчеларството на област Русе Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2020) Изменение и адаптиране цените на пчелните продукти от област Русе Развитие на Българската и Европейската икономика – предизвикателства и възможности, Том 4. Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново.

Любенов, Любомир (2020) Интегрирани маркетингови комуникации на пчеларските стопанства Социално-икономически анализи, кн. 2, В. Търново, ISSN 1313-6909

Любенов, Любомир (2020) Къси вериги за доставки на пчелни продукти Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ Регионална библиотека Л. Каравелов, Русе

Любенов, Любомир (2020) Мащаби на българските финансови агропазари Кръглата маса на тема „Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България“, Стопанска Академия, Свищов

Любенов, Любомир (2020) Развитие на българските пазари на пчелни продукти Научно списание „Общество и здраве“, бр. 1, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, УМБАЛ „Канев“ АД – Русе, стр. 92-100, ISSN 2683-0892

Любенов, Любомир (2019) Beekeeping Marketing in the Circular Economy of the Region of Strandzha Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2019, 22 (3), 21-45, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)

Любенов, Любомир (2019) Decisions for profitably beekeeping in northeast part of Bulgaria ECOLOGICA, Vol. 26, No 96 (2019), Belgrade, ISSN 0354-3285, pp. 515 – 519.

Любенов, Любомир (2019) Integration of Beekeeping Farms through Associations and Cooperatives Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2019, 22 (4), 27-43, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)

Любенов, Любомир (2019) LOGISTICS OF THE BEE HAVE FARMS IN THE REGION OF RUSE INTERNATIONAL SYMPOSIUM, ISB-INMA-THE, BUCHAREST, ISSN (Online) 2537-3773, (Print) 2344-4118, pр. 237-240.

Любенов, Любомир (2019) Видове, свойства и маркетинг на пчелните продукти Юбилейна международна научна конференция "Икономическа и социална (дез)интеграция", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Любенов, Любомир (2019) Избор на дистрибуционни канали за пчеларските стопанства от област Русе Развитие на Българската и Европейската икономика – предизвикателства и възможности, Том 3. Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново

Любенов, Любомир (2019) Концепция за съвместен маркетинг на пчеларските стопанства чрез сдружения и кооперативи Международна научна конференция „Идеи, идеали – възход и крушение”, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ Русе, ISBN 978-619-7404-09-8, стр. 111 – 114.

Любенов, Любомир (2019) Маркетинг анализ на възможностите за растеж на пчеларските стопанства от област Русе Научна конференция, Великотърновски университет, В. Търново

Любенов, Любомир (2019) Маркетинг иновациите в сектор пчеларство, 75 години Съюз на учените в България – в полза на науката и образованието, Варна, ISBN 978-954-397-045-2, стр. 193 – 198.

Любенов, Любомир (2019) Международни и национални пазари на пчелни продукти сп. Икономическа мисъл, София, кн. 1, ISSN 0013-2993, стр. 102 – 121

Любенов, Любомир (2019) Онлайн позициониране на биологичен пчелен мед от област Русе Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, ISSN 1311-3321, стр. 80 – 84.

Любенов, Любомир (2019) Продуктова политика на пчеларските стопанства от област Русе Международна научна конференция посветена на 70-годишнината на ИИИ при БАН „Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи“, 21-22 ноември 2019 г., София, стр. 700 – 711

Любенов, Любомир (2019) Сегментиране пазарите на пчелен мед в област Русе Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство, Международна научно-практическа конференция, Стопанска Академия ''Димитър Ценов'', Свищов, ISBN 978-954-23-1762-3, стр. 304-308.

Любенов, Любомир (2019) Сравнителен анализ на факторинг и форфетинг 75 години Съюз на учените в България – в полза на науката и образованието, Варна, ISBN 978-954-397-045-2, стр. 123 – 128.

Любенов, Любомир (2018) BUILDING UP OWN MARKETS FOR ORGANIC BEE PRODUCTS INTERNATIONAL SYMPOSIUM, ISB-INMA-THE, BUCHAREST, ISSN 2537 – 3773, pр. 701-706.

Любенов, Любомир (2018) Model of Liquidity Analysis with Excel Научни трудове на Русенски университет, том 57, серия 6.5, Финансова математика & Информатика, стр. 34-40

Любенов, Любомир (2018) SWOT analysis of beekeeping in the Ruse region Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2018, 21 (6), 10-27, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)

Любенов, Любомир (2018) SWOT analysis of the Bulgarian beekeeping Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2018, 21 (4), 50-72, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)

Любенов, Любомир (2018) Апи-туризъм в област Русе – митове и истини Международна научна конференция ''Истини и лъжи за факти, новини и събития. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ Русе, стр. 9 – 14

Любенов, Любомир (2018) Българските пазари на продукти с висока природна стойност Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2018) Дигитални маркетинг трансформации списание Социално-икономически анализи, кн. 2, В. Търново, ISSN 2367-9379

Любенов, Любомир (2018) Дистрибуционна политика Русе

Любенов, Любомир (2018) Европейски и национални политики за интегриране на пчеларските стопанства от област Русе, Известия на съюз на учените, Варна, секция Икономически науки 7(1), стр. 128-134.

Любенов, Любомир (2018) Истини и заблуди за печалба като основна цел на предприятието Международна научна конференция ''Истини и лъжи за факти, новини и събития. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ Русе, стр. 28 – 34.

Любенов, Любомир (2018) Клъстерът – средство за конкурентоспособност на пчеларството от област Русе Предизвикателства пред индустриалният растеж в България, Юбилейна научно-приложна конференция, Равда, ISBN 978-619-7009-12-5, стр. 135 – 142

Любенов, Любомир (2018) Продуктова политика Русе

Любенов, Любомир (2018) Сборник базови задачи по Икономика на земеделието Русе

Любенов, Любомир (2017) Improving financial management of farms Scientific Journal Economics and Finance, Днiпропетровськ, ISSN 2311-3413, book 7, р. 16-23.

Любенов, Любомир (2017) Long-term financial markets in agribusiness Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 20 (3), 397-409, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)

Любенов, Любомир (2017) Marketing of Bulgarian Wines Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 20 (4), 137-150, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online).

Любенов, Любомир (2017) Бизнес икономика Русе, стр. 166.

Любенов, Любомир (2017) Българските пазари на земеделска техника Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж, Научно - практическа конференция с международно участие, Варна

Любенов, Любомир (2017) Българските пазари на пчелни продукти Маркетингът – опит и перспективи, Международна научна конференция, посветена на 20 год. от създаването на катедра Маркетинг при Икономически университет Варна, стр. 655 – 664.

Любенов, Любомир (2017) Българските финансови земеделски пазари Икономически изследвания, кн. 2, ISSN 0205-3292, стр. 113 – 131.

Любенов, Любомир (2017) Изследване стратегиите на български земеделски стопанства Икономическа мисъл, кн. 6, ISSN 0013-2993, стр. 90 – 116.

Любенов, Любомир (2017) Иновационни и продуктови решения WEB базиран курс, Великотърновски университет, В. Търново

Любенов, Любомир (2017) Кабинетно проучване стратегиите на сектори зърнопроизводство и пчеларство Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2017) Маркетинг проучване Русе, стр. 190

Любенов, Любомир (2017) Потенциал на българското пчеларство Кръгла маса, Потенциал за развитие на фермерските пазари в България, Свищов

Любенов, Любомир (2017) Фирмено ценообразуване WEB базиран курс, Великотърновски университет, В. Търново

Любенов, Любомир (2017) ХоРеКа като пазар за земеделски продукти Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, Велико Търново, стр. 155 – 161.

Любенов, Любомир (2016) Агромаркетинг Русе, ISBN 978-619-207-040-3

Любенов, Любомир (2016) Българските потребителски пазари на храни и напитки сп. Икономическа мисъл, София, кн. 1, ISSN 0013-2993

Любенов, Любомир (2016) Волатилност на агропазарите В. Търново, сп. Социално-икономически анализи, кн. 2, ISSN 2367-9379

Любенов, Любомир (2016) Кабинетно проучване на стратегиите на българските земеделски стопанства Научно – практическа конференция “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации”(иновации – институции – бизнес), Нов български университет, София.

Любенов, Любомир (2016) Неорганизираните агропазари в България сп. Икономическа мисъл, София, кн. 4, ISSN 0013-2993

Любенов, Любомир (2016) Пазари и реализация на земеделски продукти Русе, ISBN 978-619-207-039-7

Любенов, Любомир (2016) Пазари на българското вино Регионална библиотека „Любен Каравелов“ Русе

Любенов, Любомир (2016) Пазари на средства за производство в българския агробизнес Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2015) Брандиране на земеделски продукти София, БАН, сп. Икономически изследвания, кн. 4, ISSN 0205-3292

Любенов, Любомир (2015) Влияние на цените върху агропазарите Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2015) Развитие и състояние на съвременните агропазари сп. Бизнес управление, Свищов, кн. 2, ISSN 0861-6604

Любенов, Любомир (2015) Създаване на собствени пазари на земеделски производители сп. Икономическа мисъл, София, кн. 3, ISSN 0013-2993

Любенов, Любомир (2015) Терминологичен четириезичен (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области Русе, ISBN 978-954-712-643-5

Любенов, Любомир (2014) ORGANIC APIARY DESIGN IN BULGARIA http://www.inma.ro/symposia/ISB-INMATEH2014/Previous%20edition.html, Romania. ISSN 2344-4118, рр. 127-134.

Любенов, Любомир (2014) Агропазари Русе

Любенов, Любомир (2014) Маркетинг Русе, ISBN 978-954-712-617-6

Любенов, Любомир (2014) Пазари и реализация на биологични пчелни продукти Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2014) Пазарната подкрепа и директните плащания в Русенска област Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2013) За конкурентоспособност на агропазарите В. Търново, ISBN 978-954-524-970-9

Любенов, Любомир (2013) Комуникационни политики на земеделските предприятия в България София, БАН, сп. Икономически изследвания, кн. 4, ISSN 0205-3292

Любенов, Любомир (2013) Маркетинг Русе

Любенов, Любомир (2013) Маркетингов инструментариум на сервизните услуги за земеделска техника Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2013) Развитие на съвременните аграрни политики Русе

Любенов, Любомир (2012) A priori study of marketing innovation strategies of agricultural enterprises in Bulgaria Economic Studies, book 4,Sofia, BAS, ISSN 0205-3292

Любенов, Любомир (2012) Пазари и ценообразуване на земеделските продукти Русе, ISSN 1311-3321

Любенов, Любомир (2012) Цени и ценообразуване Русе

Матеев, Илиян (2022) Източна Азия: третият център на световната икономика Велико Търново: изд. "Фабер", 270 стр., ISBN: 978-619-00-1471-3

Матеев, Илиян (2021) Икономическите региони на Китайската народна република: Южен регион Сборник с доклади от международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 9-10 октомври 2020 г. Ред. колегия:доц.д-р И.Мандова, проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, проф.д-р Бора Беливанова, доц.д-р Андроника Мартонова, доц.д-р Чън Лися, проф.д-р Дун Юенсин. Велико Търново: изд. "Фабер", 2021 г., стр.164-178, ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN: 2603-5391 (Online).

Матеев, Илиян (2021) Камбоджа: от френска колония до член на АСЕАН Сборник трудове "Дни на науката '2020", Съюз на учените в България - клон Велико Търново, 29 октомври 2020 г., Отг. ред. проф.д-р П. Ст. Петков. Велико Търново: изд.„Фабер”, 2021 г., стр.166-177, ISSN 1314-2283

Матеев, Илиян (2021) Тайван след 2000 г.: икономика и политика 33rd International Scientific Conference - THE POWER OF KNOWLEDGE, 9-11.10.2021, Kavala, Greece, Institute of Knowledge Management, KNOWLEDGE-International Journal, Vol.48, №1, pp.179-185, Skopje, 2021, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X

Матеев, Илиян (2020) Виетнам - новият икономически тигър на Изтока 27th International Scientific Conference - KNOWLEDGE FOR SUSTAINABILITY, 21 - 23.08.2020, Struga, North Macedonia, Institute of Knowledge and Management, KNOWLEDGE-International Journal, Vol.41, №1, pp.163-169, Skopje, 2020, Print ISSN 2545-4439, Online ISSN 1857-923X

Матеев, Илиян (2020) Четвъртата индустриална революция и Китай Сборник с доклади от международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 11-12 октомври 2019 г. Ред. колегия:доц.д-р И.Мандова, проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, проф.д-р Бора Беливанова, доц.д-р Андроника Мартонова, доц.д-р Чън Лися, проф.д-р Дун Юенсин. Велико Търново: изд. "Фабер", 2020 г., стр.86-98, ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN: 2603-5391 (Online).

Матеев, Илиян (2019) Иновационно развитие на Китайската народна република Сборник с доклади от международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 12-13 октомври 2018 г. Ред. колегия: проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, доц.д-р И.Мандова, проф.д-р Дора Беливанова, доц.д-р Андроника Мартонова, доц.д-р Чън Лися, проф.д-р Дун Юенсин. Велико Търново: изд. "Фабер", 2019 г., стр.37-56, ISSN: 2603-5030

Матеев, Илиян (2019) Международна икономика В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, ISBN - 978-619-208-175-1, (COBISS.BG-ID - 1289762788)

Матеев, Илиян (2019) Мианмар: от британска колония до член на АСЕАН Сборник трудове "Дни на науката '2018", Съюз на учените в България - клон Велико Търново, 31 май 2018 г., Отг. ред. проф.д-р П. Ст. Петков. Велико Търново: изд.„Фабер”, 2019 г., стр.142-153, ISSN 1314-2283, (COBISS.BG-ID - 44845320)

Матеев, Илиян (2019) Тайланд в началото на XXI век 23rd International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE, 13 - 15.12.2019, Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge and Management, KNOWLEDGE-International Journal, Vol.35, №5, pp.1585-1591, Skopje, 2019, Print ISSN 2545-4439, Online ISSN 1857-923X

Матеев, Илиян (2018) Economic Relations of the European Union with the Republic of Korea Сборник от Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности", Стопански факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 28-29 септември 2017 г. Ред. колегия: доц. д-р В. Христова, доц. д-р М. Йоргова, проф. д.ик.н. М. Павлова, проф. д.ик. н. П. Пенчев, доц. д-р Е. Панушев, доц. д-р В. Статев, доц. д-р П. Петрова. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2018 г., стр.103-107, ISSN: 2603-4093

Матеев, Илиян (2018) Икономика и външноикономически връзки на Тайван в началото на ХХI век Международна научна конференция "Интеграционни процеси в глобалната икономика", посветена на 25-годишнината на катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Димитър А. Ценов", 11-12 май 2018 г. Програмен комитет: проф. д-р И. Марчевски, доц. д-р Г. Захариева, проф. д.ик.н. Т. Горчева, доц. д-р Г. Маринов, проф. д.ик.н. Т. Орехова, проф. д-р Й. Йотов Свищов: Академично издателство "Ценов", 2018 г. стр.294-300, ISBN (Online) 978-954-23-1667-1; ISBN (Print) 978-954-23-1666-4

Матеев, Илиян (2018) Икономическата интеграция в Централна Африка Сборник трудове „Дни на науката '2017”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 31 май 2017 г. Отг.ред. проф.д-р П.Ст.Петков. Велико Търново: изд.„Фабер”, 2018 г., стр.236-242, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID - 40260872

Матеев, Илиян (2018) Икономически връзки на Европейския съюз с Китайската народна република Сборник с доклади от международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 13-14 октомври 2017 г. Ред. колегия: проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, доц.д-р И.Мандова. Велико Търново: изд. "Фабер", 2018 г., стр.166-180, ISBN: 978-619-00-0745-6, (COBISS.BG-ID - 1285808868)

Матеев, Илиян (2017) Икономически връзки на Европейския съюз със страните/териториите от Източна Азия В: "Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз", Отг. ред. проф. д-р Е. Панушев. Рец. проф. д-р Д. Златева. Велико Търново: Издателство "Ай анд Би", стр.145-181, ISBN: 978-619-7281-29-3 (COBISS.BG-ID 1284427492)

Матеев, Илиян (2017) Business Ethics in Bulgaria XXV Congreso EBEN (European Business Ethics Network) – España, Ética y Responsabilidad Social en el Corazón de la Empresa: Competitividad Sostenible, Universidad de Castilla-La Mancha Cuenca, 25–26 de mayo de 2017 http://www.clm24.es/articulo/cuenca/expertos-analizan-cuenca-papel-etica-competitividad/201705 25110740159869.html http://www.uclmtv.uclm.es/investigadores-y-expertos-analizan-en-la-uclm-el-papel-de-la-etica-en-la-competitividad-sostenible-de-las-empresas/

Матеев, Илиян (2017) Growing Table Grapes in Bulgaria: Conditions, Development, Problems & Results 8th International Table Grape Symposium, Apulia & Sicily, University of Foggia, University of Palermo & University of Torino, 1–7 October 2017, Italy / Editors: Vittorino Novello and Laura de Palma, pp.88-89. ISBN 979-12200-2305-4

Матеев, Илиян (2017) АСЕАН в началото на ХХI век Национална научна конференция с международно участие "Азия и светът - взаимоотношения и взаимодействия", СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ, ЦИЕК, 15 декември 2016 г. Съставител: проф.д.ф.н. Н.Стефанов. София: издателство "Пропелер", стр.115-122, ISBN: 978-954-392-446-2, (COBISS.BG-ID 1284954596 )

Матеев, Илиян (2017) Икономическата интеграция в Източна Африка Сборник трудове „Дни на науката '2016”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, май 2016 г., Отг. ред. проф.д-р П. Ст. Петков. Велико Търново: изд.„Фабер”, 2017 г., стр.128-135, ISSN 1314-2283

Матеев, Илиян (2017) Икономически връзки на АСЕАН с Китай Сборник с доклади от международна научна конференция: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 11-12 ноември 2016 г. Ред. колегия: проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, доц.д-р И.Мандова. Велико Търново: изд. "Фабер", 2017 г., стр.140-149, ISBN: 978-619-00-0592-6, (COBISS.BG-ID - 1279019492)

Матеев, Илиян (2017) Икономически връзки на Европейския съюз с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) Списание за наука "Ново знание", 2017 г., бр.1, стр. 43-51, ISSN: 2367-4598 (Online); ISSN: 1314-5703 (Print)

Матеев, Илиян (2017) Международна икономика Издателство "Талант"; ЦДО при ВУАРР; Предпечат и печат: "Фабер", 183 стр., ISBN: 978-619-203-183-1, (COBISS.BG-ID 1279189988)

Матеев, Илиян (2017) Страни-членки на АСЕАН Велико Търново: изд. "Фабер", 2017 г., 303 стр., ISBN: 978-619-00-0587-1, (COBISS.BG-ID 1281006564)

Матеев, Илиян (2016) 50 години от основаването на АСЕАН Сборник от Международна научна конференция "Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания", Том 1, Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов, 9-10 ноември 2016 г. Ред. съвет: проф. д-р М. Божинова, проф. д-р Л. Варамезов, проф. д-р В. Краева, доц. д-р И. Марчевски, доц. д-р Т. Кръстевич, доц. д-р Х. Сирашки. 2016 г., Свищов: Академично издателство "Ценов", стр. 256-260, ISBN: 978-954-23-1185-0

Матеев, Илиян (2016) АСЕАН Велико Търново: изд. "Фабер", 2016 г., 214 стр., ISBN: 978-619-00-0414-1, (COBISS.BG-ID 1276593636)

Матеев, Илиян (2016) Икономическата интеграция в „Арабския свят”: условия, развитие и резултати Международна научна конференция: „Човешки ресурси, лидерство и организационен мениджмънт”, Европейски център за бизнес, образование и наука, Международен конферентен център за наука и изкуства „Замъка”, Созопол, 24-26 юни 2016 г., Ред. проф.д.ф.н. Крум Крумов. София: изд. Европейски център за бизнес, образование и наука - ECBES. стр. 401-415, ISSN: 2367-9468 (Online); ISSN: 2367-945X (Print)

Матеев, Илиян (2016) Китай и Западните Балкани Сборник с доклади от международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 25-26 септември 2015 г., Ред. колегия: проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, доц.д-р И.Мандова. Велико Търново: изд. "Фабер", 2016 г., стр.235-241, ISBN: 978-619-00-0406-6, (COBISS.BG-ID - 1276229092)

Матеев, Илиян (2015) Външна търговия на България със страните от АСЕАН Сборник научни доклади от научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”/Институт за икономически изследвания на БАН, Велико Търново, 5-6 ноември 2015 г. Ред. комитет: доц. д-р В. Христова, доц. д-р М. Йоргова, проф. д.ик.н. М. Павлова, проф. д.ик.н. П. Пенчев, доц. д-р В. Статев, доц. д-р Е. Панушев. Велико Търново: изд. "Ай анд Би", 2015 г., електронно издание, ISBN: 978-954-9689-99-0, (COBISS.BG-ID - 1279832292)

Матеев, Илиян (2015) Икономическото проникване на Китай в Западните Балкани: условия, развитие и резултати BULLETIN International Information Center for Balkan Studies - CIBAL, Spring 2015, VOLUME XVI, Number 1, стр.15-19, ISSN: 1314-8869

Матеев, Илиян (2015) Световната икономика в началото на ХХI век Сборник с доклади от Юбилейната научно-практическа конференция с международно участие "Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие", Факултет по икономически и социални науки, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 7-8 ноември 2014 г. Съставители: доц. д-р Т. Димитрова, доц. д-р В. Станев, доц. д-р Д. Генов, гл. ас. д-р Т.Янкова. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", стр. 48-54, ISBN: 978-619-202-036-1

Матеев, Илиян (2014) Икономическата интеграция в Западна Африка Сборник трудове „Дни на науката '2013”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, май 2013 г. Отг. ред. проф.д-р П. Ст. Петков, Велико Търново: изд.„Фабер”, 2014 г., стр. 492-499, ISSN: 1314-2283, (COBISS.BG-ID 1266043108)

Матеев, Илиян (2014) Икономическо и политическо развитие на Тайван от края на Втората световна война до наши дни списание "Международни отношения", 2014 г., бр.3, стр.115-128, ISSN: 0324-1092, (COBISS.BG-ID 1265701860)

Матеев, Илиян (2013) The Costs of Rapid Economic Growth in East and Southeast Asia Materials of the Second International Scientific Conference: "Ecological and Economic Problems of International Trade and Investments”, Lviv, Ukraine, October 22 -23, 2013. Edited by Prof.Dr. Ihor Hrabynskyi. Lviv: Ivan Franko National University, 2013, Part I, pp.58-59, Print ISBN 978-617-10-0068-1

Матеев, Илиян (2012) Регионални пазари и международни търговски операции Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР; Издателство "Фабер", 166 стр., ISBN: 978-619-7048-08-7, (COBISS.BG-ID 1251223012)

Матеев, Илиян (2012) Третият център на световната икономика: Китай-Япония-Корея Велико Търново: изд. "Фабер" , 2012 г., 199 стр., ISBN: 978-954-400-812-3, (COBISS.BG-ID - 1250828260)

Матеев, Илиян (2011) Внешнеэкономические связи Болгарии со странами Центральной Азии Материалы III Международной научно-практической конференции: «Факторы развития экономики России», Тверь, 20-21 апреля 2011 г. Отг.ред.: проф.д.эк.н. В.А. Петришев. Тверь: Тверской государственный университет, 2011, с. 63-66. Print ISBN: 978-5-7609-0656-4

Матеев, Илиян (2011) Икономиката на Чешката република от разпадането на Австро-Унгарската империя до наши дни - развитие и резултати Сборник трудове „Дни на науката '2010”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 21 май 2010 г. Отг.ред. доц.д-р. П. Ст. Петков. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2011 г., стр. 191-197, ISSN: 1314-2283, (COBISS.BG-ID 1236647908)

Матеев, Илиян (2011) Пример за качествена промяна в икономиката на страна от „Третия свят" през втората половина на ХХ и началото на ХХI век В: "Съвременни измерения на качеството във висшето образование", Ред. проф.д.п.н. Байко Байков, Велико Търново: изд.„Ай анд Би”, 2011 г., стр.44-64, ISBN: 978-954-9689-64-8, (COBISS.BG-ID - 1239706340)

Матеев, Илиян (2011) Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество: създаване, развитие, противоречия и резултати Сборник трудове „Дни на науката '2011”, том 2, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 27 май 2011 г. Отг.ред. доц.д-р. П. Ст. Петков. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2011 г., стр. 74-81, ISSN: 1314-2283, (COBISS.BG-ID 1248537572)

Матеев, Илиян (2010) Виетнам: Новият „дракон” на Изтока списание "Икономика", 2010 г., бр.3, стр. 80-83, ISSN: 1312-2428, (COBISS.BG-ID 1235991268)

Матеев, Илиян (2010) Външноикономически връзки на България със страните от Централна Азия Сборник трудове „Дни на науката '2009”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 29 май 2009 г. Отг.ред. доц.д-р. П. Ст. Петков. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2010 г., стр. 74-84, ISBN: 978-954-400-276-2; ISSN:1314-2283 (COBISS.BG-ID 1236572900)

Матеев, Илиян (2010) Икономиката на Унгария от разпадането на Австро-Унгарската империя до наши дни: развитие и резултати Сборник трудове „България и българите в Европа”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 17 октомври 2009 г. Отг.ред. доц.д-р. П. Ст. Петков. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2010 г., стр. 245-252, ISBN: 978-954-400-301-2

Матеев, Илиян (2010) Периоди на възход и модернизация на Япония списание "Международни отношения", 2010 г., бр. 1-2, стр. 171-204, ISSN: 0324-1092, (COBISS.BG-ID 1234286052)

Матеев, Илиян (2010) Развитие на икономиката и международната търговия в новите страни-членки на ЕС В: „Макроикономически аспекти на стабилността в новите страни-членки на ЕС”, Рецензент: ст.н.с. д-р Искра Б. Христова-Балканска. Редактор: доц. д-р Д. Донева. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2010 г., 60-140 стр., ISBN: 978-954-400-288-6, (COBISS.BG-ID 1232397540)

Матеев, Илиян (2010) Сингапур - финансовият център на АСЕАН списание "Икономика", 2010 г., бр. 1, стр. 76-81, ISSN: 1312-2428, (COBISS.BG-ID 1234032868)

Матеев, Илиян (2009) Economic and Political Relations between European Union and Southeast Asian Countries: Conditions, Development and Results Centre of Asian Studies ( 亞洲研究中心 ), Hong Kong Institute for the Humanities and Social Sciences ( 香港人文社會研究所 ), The University of Hong Kong ( 香港大學 ), Annual Report 2008-2009, p.99-100.

Матеев, Илиян (2009) Зоната за свободна търговия на АСЕАН: резултат от развитието на икономическия регионализъм в Източна Азия Сборник: „Глобализация и регионализъм. Предизвикателства за икономическата теория”, Университет за национално и световно стопанство, София, 20-21 ноември 2008 г. Отг.ред. Л. Даскалова. София: Университетско издателство „Стопанство”, стр. 294-299, ISBN: 978-954-644-028-0

Матеев, Илиян (2009) Източна Азия: икономика и политика Велико Търново: изд. "Фабер", 2009 г., 356 стр., ISBN: 978-954-400-016-5, (COBISS.BG-ID 1229790948)

Матеев, Илиян (2009) Икономическото чудо на Република Корея: генезис, развитие и резултати списание "Международни отношения", 2009 г., бр. 2, стр. 119-128, ISSN: 0324-1092, (COBISS.BG-ID 1182935780)

Матеев, Илиян (2009) Индонезия - икономическият гигант на АСЕАН списание "Икономика", 2009 г., бр. 3, стр. 84-87, ISSN: 1312-2428, (COBISS.BG-ID 1183419620)

Матеев, Илиян (2009) Регионални интеграционни обединения Велико Търново: издателство "Фабер", 232 стр., ISBN: 978-954-400-195-7, (COBISS.BG-ID 1234127332)

Матеев, Илиян (2008) България в Европейския съюз: успехи, но и проблеми Сборник: „България в ЕС – първи резултати”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”/ Икономически институт на БАН, Велико Търново, 30-31 май 2008 г. Ред. съвет: проф.д-р Г.Стефанов, доц.д-р М.Димитров, доц.д-р Л.Чанкова, доц.д-р Л.Георгиев, доц.д-р М. Павлова, доц.д-р Н.Радев, доц.д-р П.Пенчев, доц.д-р Р.Илева, доц.д-р Р.Петкова. София: изд. „ГорексПрес”, 2008 г., стр. 223-228, ISBN: 954-616-139-X

Матеев, Илиян (2008) Договорът от Лисабон и България Сборник: „България в Европейския съюз – 2008”, ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 13 юни 2008 г. Ред. Д.Железарова, Ж.Кръстева. Варна: Университетско издателство „Черноризец Храбър”, 2008 г., стр. 168-175, ISBN: 978-954-715-392-9

Матеев, Илиян (2008) Икономическата реформа в Китай списание "Международни отношения", 2008 г., бр. 5-6, стр. 192-206, ISSN: 0324-1092, (COBISS.BG-ID 1182389220)

Матеев, Илиян (2008) Икономическо развитие на Източна Азия през втората половина на ХХ век списание "Социално-икономически анализи", 2008 г., книга 2, стр. 78-88, ISSN: 1313-6909, (COBISS.BG-ID 1234485220)

Матеев, Илиян (2007) Интеграцията в Югоизточна Азия – 40 години от основаването на АСЕАН списание "Международни отношения", 2007 г., бр. 3, стр. 35-52, ISSN: 0324-1092, (COBISS.BG-ID 1175474404)

Матеев, Илиян (2007) Китай и Източна Азия Сборник: „България в Европейския съюз: първи стъпки”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”/Икономически институт на БАН, Велико Търново, 25-27 май 2007 г. Ред. съвет: доц.д.п.н. Б.Байков, доц.д-р М.Димитров, проф.д.ик.н. И.Димов, доц.д-р Д.Златева, доц.д-р П.Петров, доц.д-р Н.Радев, доц.д-р Л.Георгиев. София: изд. „ГорексПрес”, 2007 г., стр. 201-205, ISBN: 978-954-616-185-7

Матеев, Илиян (2007) Създаването на Азиатски валутен фонд - утопия или бъдеща реалност списание "Икономика", 2007 г., бр. 1, стр. 75-77, ISSN: 1312-2428, (COBISS.BG-ID 1174373348)

Матеев, Илиян (2006) България и Източна Азия Сборник: „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”/Икономически институт на БАН, Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. съвет: доц.д-р Б.Байков, доц.д-р М.Димитров, доц.д-р П.Пенчев, доц.д-р Г.Стефанов, доц.д-р Д. Донева, доц.д-р Л.Георгиев. София: изд. „ГорексПрес”, 2006 г., стр. 40-47, ISBN-10: 954-616-170-5; ISBN-13: 978-954-616-170-3

Матеев, Илиян (2006) Ролята на Япония в Югоизточна Азия Сборник: „Световно стопанство и глобализация”, Част II, Икономически университет, Варна, 28-29 октомври 2005 г., Рец.: проф.д.и.н. П.Михайлов, доц.д-р Д.Иванова. Варна: Издателска къща „Стено”, 2005 г., стр. 44-51, ISBN: 954-449-252-6, (COBISS.BG-ID 1242679012)

Матеев, Илиян (2005) Зоната за свободна търговия в Югоизточна Азия списание "Икономика", 2005 г., бр.2, стр. 69-72, ISSN: 1312-2428, (COBISS.BG-ID 1167133668)

Матеев, Илиян (2005) Източна Азия: икономическа интеграция Велико Търново: изд. "Фабер", 2005 г., 240 стр., ISBN: 954-775-439-4, (COBISS.BG-ID 1043675364)

Матеев, Илиян (2005) Икономически отношения на Европейския съюз с източноазиатските държави списание "Икономическа мисъл", 2005 г., бр.5, стр. 80-94, ISSN: 0013-2993, (COBISS.BG-ID 1168290532)

Матеев, Илиян (2005) Регионални икономически организации в Азиатско-тихоокеанския регион списание "Международни отношения", 2005 г., бр. 5, стр. 67-82, ISSN: 0324-1029, (COBISS.BG-ID 1168859876)

Матеев, Илиян (2004) Европейският съюз и АСЕАН Сборник: „Национална идентичност и евроинтеграция”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”/Икономически институт на БАН, Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред. съвет: доц.д-р Б.Байков, доц.д-р М.Димитров, доц.д-р П.Пенчев, доц.д-р Г.Стефанов, доц.д-р Д. Донева, проф.д.ик.н. Н.Вълчев. София: изд. „ГорексПрес”, 2004 г., стр. 175-180, ISBN: 954-616-139-X

Матеев, Илиян (2004) イリヤン・G・マテーエフ (Iliyan G. Mateev) ブルガリア経済の現状と展望 (Bulgarian Economy: Its Current Situation and Future Prospect) 東海大学紀要 政治経済学部 (Journal of the School of Political Science and Economics), 東海大学 (Tokai University), 平塚市 (Hiratsuka-shi), 神奈川県 (Kanagawa-ken), 日本 (Japan), vol.36, 229-251, 2004, ISSN: 0389200X

Матеев, Илиян (2003) Източна Азия: кратка икономическа характеристика на страните от региона София, изд. "Парадигма", 2003 г., 189 стр., ISBN: 954-9536-87-4

Матеев, Илиян (2003) Тенденции в развитието на петролния бизнес Сборник: „Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи”, Варна, Икономически университет, Ред. колегия: доц.д-р Е.Георгиева, доц.д-р Ю.Узунова, ст.ас. М.Кехайова. Варна: Университетско издателство Икономически университет - Варна, 2003 г., стр. 195-199, ISBN: 954-21-0174-0

Матеев, Илиян (2002) България в началото на ХХІ век и Азиатската икономическа криза (1997-1998 г.) - основни поуки за страната ни Сборник: „България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 4 април 2002 г. Велико Търново: изд. „Фабер”, 2002 г., стр. 98-107, ISBN: 954-775-122-0

Матеев, Илиян (2002) Източна Азия и глобализацията Научен алманах на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, Серия „Общество и личност”, книжка 4 „Глобализацията и новата роля на държавата”, Научни доклади „Глобализация и устойчиво развитие”, Международна научна конференция, Варна, 1-3 юли 2002 г. Ред.: проф.д-р П. Павлов. Варна: Университетско издателство „Черноризец Храбър”, 2002 г., стр. 187-191, ISSN: 1313-7255, (COBISS.BG-ID 1177564132)

Матеев, Илиян (2002) Основни външнотърговски партньори на България сред страните от ЕС „България – Европейски съюз: състояние, проблеми перспективи”, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, Велико Търново, 27-28 май 2002 г., изд.„Абагар”, В.Т., 2002 г., стр. 48-51

Матеев, Илиян (2002) Преходът към пазарна икономика в Китай през 80-те и 90-те години на ХХ в. Сборник: „Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика”, УНСС, София, 30 ноември - 1 декември 2001 г. Научна ред.: доц.д-р Тр.Спасов, доц.д-р П.Танова, гл.ас.д-р В.Пиримова. София: Университетско издателство „Стопанство”, 2002 г., стр. 212-215, ISBN: 954-494-481-8

Матеев, Илиян (2001) ЕС и американският икономически модел на растеж Сборник: „Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 26 май 2001 г., Ред.: Е.Тодорова. Велико Търново: изд. „Абагар”, 2001 г., стр. 100-103, ISBN: 954-427-450-2

Наама, Карим (2022) Предизвикателства пред националната сигурност на Ирак Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, бр. 2, 2022, София: ИК Международни отношения, ISSN 0324-1092, COBISS.BG-ID – 1119652068, стр. 109–114.

Наама, Карим (2021) Stabilizing Reforms As a Factor for the Development of the Republic of Indonesia У нас Социално-икономически анализи, 2021 / Том 13 / Брой 2

Наама, Карим (2021) Икономика след COVID 19, Република Тунис Сборник с доклади от Шеста научна конференция на катедра "Икономикс" на тема "Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики", София, 19 ноември 2020, Ред. Стати Станев. -София: Издателски комплекс УНСС, 2021, с. 97-107. ISBN: 978-619-232-466-7

Наама, Карим (2020) ДЕСТАБИЛИЗИРАЩ ФАКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В АР ЕГИПЕТ (ПРОТЕСТИТЕ 2011- 2013) Сп. Международни Отношения, 05/10/2020 (БРОЙ 4 2020Г.)ОТ 97 ДО 112 СТРАНИЦА, ISSN 0324 - 1092

Наама, Карим (2020) Международна икономика. Учебник. Велико Търново: УИ " Св.св. Кирил и Методий", 2019, 228 с., ISBN 978-619-208-175-1

Наама, Карим (2020) Реформи и предизвикателства (Световен опит) УИ "Св. св. Кирил и Методий" , 2020 Велико Търново, ул. "Теодосий Търновски" No 2

Наама, Карим (2019) Diversification of Political and Economic Cooperation between the European Union and the Arab Countries after Arab Spring "Развитие на бългаската и европейската икономика - предизвикателства и възможности" Том 2, сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския Факултет на ВТУ " Св. Св. Кирил и Методий" , проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново.

Наама, Карим (2019) Protests, a Destabilizing Factor of Economic Growth in Arab Republic of Egypt. ISSN: 2367-9379 (Online) ISSN: 1313-6909 (Print) СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ" ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО, Том 11, бр. 2, 2019 г. Socio-Economic Analysis, Volume 11 Issue 2, 2019 ISSN: 2367-9379 (Online) ISSN: 1313-6909 (Print)

Наама, Карим (2019) Мерки за решаване на политико-икономическата криза в АР Египет след Арабската пролет Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18. 10. 2019. във Велико Търново

Наама, Карим (2019) Мерки за решаване на политико-икономическата криза в АР египет след Арабската пролет Сборник с научни изследвания от годишната конференцич на Стопански факултет на ВТУ "СВ. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18.10.2019 г. във Велико Търново

Наама, Карим (2018) Developmen tof the Arab Economy after the “Arab Spring” European Journal of Science and Research 2/2018, pp 92-100. Print ISSN 2544-4573 Republic of Poland

Наама, Карим (2017) DEVELOPMENT OFTHE ARAB ECONOMYAFTER THE “ARAB SPRING” Списание "Социално-икономически анализи", ВТУ "СВ.Св. Кирил и Методий", Стопански Факултет, том 9 кн.2 (2017), стр. 159-168. Print ISSN 1313-6909

Наама, Карим (2016) Арабската пролет и ролята на социалните мрежи в АР Египет Юбилейна научна конференция, Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020", 7-8 октомври 2016, Свищов, ISBN 978-954-23-1188-1, стр. 67-74. COBISS.BG-ID - 1277525220

Наама, Карим (2016) Арабската Пролет и ролята на социалните мрежи в АР Египет Сп. Социално-икономически анализи, Стопански Факултет, ВТУ"Св.св. Кирил и Методий", книга 1/2016 (9), стр. 44-48. Print ISSN 1313-6909 (Cobiss.BG-ID 1281499364)

Наама, Карим (2016) Приоритети във външната политика на Египет след „арабската пролет” сп. Международни отношения, бр. 2, 2016 г, София, стр.105-113. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss.BG-ID 1279244772).

Наама, Карим (2015) Арабска Република Египет след "Ерата Хосни Мубарак" Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2015, стр. 196. ISBN 978-619-208-013-6 (Cobiss. BG-ID 1273377508).

Наама, Карим (2015) Арабската пролет – международни и регионални позиции сп. Международни отношения, бр. 5-6, 2015 г, София, стр.127-135. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1275603940).

Наама, Карим (2015) Преструктуриране на собствеността и приватизацията в АР Египет (Световен опит) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2015, стр. 208. ISBN 978 - 984-524-751-4 (Cobiss. BG-ID 1235120356).

Наама, Карим (2014) Феноменът „Арабската пролет”: бъдещето на политическите промени в постреволюционния Близък Изток Сп. Геополитика – София, бр. 3, 2014 г., стр. 62-69.Print ISSN 1312-4579

Наама, Карим (2014) Сътрудничество между ЕС и страните от Магреб в рамките на Процеса от Барселона сп. Международни отношения, бр. 4, 2014 г, София, стр. 93-101. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1266315492).

Наама, Карим (2012) Дипломация и етикет издателство „Фабер” В. Търново 2012 г. стр. 102. ISBN 978-954-400-711-9 (Cobiss. BG-ID 1246822884).

Наама, Карим (2012) Икономически ефекти, причинени от международния тероризъм след 2011 години Сп, Международни отношения, год.XLI, бр.6, 2012 г, София, стр.85-99. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1248203492).

Наама, Карим (2012) Историко-философски поглед към частната собственост сп. Социално-икономически анализи, кн. 5, 2012 г, ВТУ-Стопански факултет. В.Търново, стр. 3-14. Print ISSN 1313-6909 (Cobiss. BG- ID 1257972196)

Наама, Карим (2012) Перспективи пред Евро-средиземноморското партньорство сп. Геополитика, бр. 4, 2012, София, стр. 42-51. Print ISSN 1312-4579

Наама, Карим (2011) Инвестиции и социално-икономически последици от приватизацията в АР Египет Сп. "Народностопански Архив", год. LXIV, кн. 2-2011, Свищов, стр. 61-76. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss.BG-ID 1237902820).

Наама, Карим (2011) Проблеми и решения по установяване на частния сектор в развиващите се страни Сп."Народностопански архив", год.LXIV, кн. 1 - 2011, Свищов, стр. 28 -42. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1237864932).

Наама, Карим (2011) Частната собственост от гледна точка на мислителя Ибн Халдун (1331-1406) Сп. Диалог, кн. 1, 2011, Свищов, стр. 44-55. Online ISSN 1311-9206 (Cobiss.BG-ID 1257972196).

Наама, Карим (2010) Начало и цели на икономическата реформа в АР Египет Сп. Социално-икономически анализи, кн. 3-2010 г, ВТУ- Стопански Факултет, В. Търново, стр.115-125. Print ISSN 1313-6909 (Cobiss. BG-ID 12341120420).

Наама, Карим (2010) Отношенията на АР Египет с Европейския Съюз Сп. Международни отношения, год.XXXIX, бр. 5 – 2010 г, София, стр.109-117. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1235991780).

Наама, Карим (2010) Оценка на приватизационната програма в Арабска Република Египет Сп. "Икономически изследвания" Икономически институт на Българска академия на науките, Кн. 1, София, 2010, стр. 118-150. Print ISSN 0205-3292 (Cobiss. BG-ID 1235041764).

Наама, Карим (2009) Египетска приватизация сп. „Икономика”, София, бр. 1, 2009, стр. 74-80. Print ISSN 1312-2428 (Cobiss. BG-ID 1182936036).

Наама, Карим (2009) Реформата в АР Египет Сп. Икономика, София, бр. 4 , 2009, стр. 82-88. Print ISSN 1312-2428

Наама, Карим (2008) Инвестиции и фирмени иновации Издателство "FABER", Велико Търново, 2008, стр. 172. ISBN-978-954-775-848-3 (Cobiss. BG-ID 1045857252).

Наама, Карим (2007) Арабският свят и интернет Сп. Икономика – София, год. LXI, бр. 4 – 2007 г, стр.78-83. Print ISSN 1312-2428 (Cobiss. BG-ID 1175504868).

Наама, Карим (2007) Влияние на Еврото върху световната икономика Сп. "Народностопански архив", Год. LXX, кн.1 - 2007, Свищов, стр. 7-15. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1172977636).

Наама, Карим (2006) The Free Zones – A Form of Collaboration مجلة " علوم انسانية " ، السنة الثالثة ، العدد 28 ، مايو ، 2006 ، هولندا Online ISNN 1875 - 0303 Арабско издание, списанието се издава до 2014 г. www.ulum.nl

Наама, Карим (2006) The Future of Arab-European Relations 3rd International Conference, 11-14 Маy 2006, Bankya, Bulgaria. Association of South Eastern Europe Economic, pp.430-435. ISBN – 10: 954 – 23 – 0327 – 0, ISBN – 13 : 978 – 954 – 23 – 0327 – 5, Universities, D.A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov.

Наама, Карим (2006) The State of Information Technology in the Arab World Сп. Диалог, 2. 2006 г. СА "Д.А.Ценов", стр. 51- 68. Online ISSN 1311-9206

Наама, Карим (2006) Арабска Република Египет (Социално-икономически обзор) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2006, стр. 144. ISBN - 10:954-524-554-9. ISBN - 13:978-954-524-554-1 (Cobiss. BG-ID 1243614948).

Наама, Карим (2005) Перспективи на глобализацията в развиващи се страни (Арабско издание) АИ "Д. А. Ценов" Свищов, 2005, стр. 192. ISBN 954-23-0254-1

Наама, Карим (2005) Развитие на икономическото сътрудничество в Арабския свят след края на втората световна война Сп. "Народностопански архив", год. LVIII,кн.4 - 2005 г., Свищов, стр. 38-44. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1169697252).

Наама, Карим (2004) Близкият изток – поле за офшорни зони Сп. Народностопански архив, год.LVII, кн. 4 – 2004 г, Свищов, стр. 28-33. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1166879972).

Наама, Карим (2004) Близкият изток – поле за офшорни зони Сп. Народностопански архив, год.LVII, кн. 4 – 2004 г, Свищов, str.28-33. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1166879972).

Наама, Карим (2004) The European Union and Indonesia Investment مجلة علوم انسانية , ISSN 1875-0303, Issue 7, March 2004 (английски език-Холандия).Арабско издание, списанието се издава до 2014 г. www.ulum.nl

Наама, Карим (2004) Перспективи и тенденции на египетската икономика Сп.Диалог, бр.4, 2004 г., Свищов, стр. 1-16. Online ISSN 1311-9206. www.uni-svishtov. bg/dialog/2004/4.

Наама, Карим (2004) Република Тунис, реформите и отношенията с Европейския Съюз Международна научно - практическа конференция “ Национална Идентичност и Евроинтеграция”, 127-133. ISBN 954 -616 – 139 – X, ВТУ “ Св.Св. Кирил и Методий” , 5-6 юни 2004.

Наама, Карим (2004) Свободните търговски зони – форма за сътрудничество Донецкий национален университет, Сборник нучньiх трудов, стр.252-254. ISBN 966-639-012-4, Донецк- 2004 г, английски език.

Наама, Карим (2003) Нови моменти в развитието на арабската икономика Сп. Международни отношения, год. XXXII, бр. 1- 2003 г, София, стр. 87-95. Print ISSN 0324-1092

Наама, Карим (2003) К.Saudi Arabia’s – Investment Climate One World Magazine, year III / 2003, Sofia, pp.28-29. Print ISSN1311 – 6940

Наама, Карим (2003) Навлизането и развитието на интернет в арабския свят. Международна конференция "Предизвикателствата на информационното общество пред стстистиката и математиката - век XXI,СА “Д.А.Ценов” 16-18.10.2003г, Ред. доц. д-р Тодор Тодоров и др, стр. 189-193. ISBN 954 ( – 23 – 0158 – 8 (Cobiss. BG-Id 1160287716).

Наама, Карим (2002) Икономика на близкоизточните пазари АИ "Д. А. Ценов" - Свищов, 2002, стр. 139. ISBN 954-23-0074-3 (Cobiss. BG-ID 1038962148).

Наама, Карим (2002) Инвестиции и инвестиционна политика УИ Св. св. Кирил и Методий, В. Търново, 2002, стр. 103. ISBN 954-524-337-6 (Cobiss. BG-ID 1039086820).

Наама, Карим (2002) Република Турция и стратегически мерки за насърчаване на износа Mеждууниверситетска научно-практическа конференция "Регионално икономищеско сътрудничество и интеграция на страните от югоизточна европа" 7-9.11.2002 г, Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров и др, стр. 222-228. ISBN 954 – 23 – 0114 – 6 (tom 2), СА „ Д. А. Ценов” – Свищов.

Наама, Карим (2001) Развитие и перспективи на Египетската борса Сп. Банки, инвестиции и пари (финанси). Print ISSN 2335-0684 (online), продължение на БИП, стр. 37-40. ISSN 1311-7947 (online) София, 5-6 / 2001 г. (Cobiss. BG-ID 115489348).

Наама, Карим (2001) Ролята на банките за развитие на капиталовия пазар в АР Египет Сп. Бизнес управление, год.XI, кн. 3 / 2001 г, Свищов, стр. 72-79.Print ISSN 0861-6604

Наама, Карим (2001) Икономическият шпионаж и националната сигурност на САЩ Сп. Международни отношения, год.XXX, бр. 6 – 2001 г, София, стр. 85-89. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1155707364).

Наама, Карим (2001) Инвестиционната политика в развиващите се страни Издание на СА "Д. А. Ценов" Свищов, 2001, стр. 128, ISSN - 1310 - 2737 (Cobiss. BG-ID 1038155492).

Наама, Карим (2001) Международно движение на преки чуждестранни инвестиции Сп. "Икономическа мисъл, год. XLVI, кн.5, 2001, София, стр. 81-93. Print ISSN 0013-2993 (Cobiss. BG-ID 1156470756).

Наама, Карим (2001) Мерьi развития малого и среднего бизнеса в Аррабской Республике Египет Сборник нучньiх трудов, стр..364-366. ISBN 966-639-012-4, Донецк, 2001 г.

Наама, Карим (2001) Необходими промени за утвърждаване на общ арабски пазар Юбилейна международна конференция 'XXI-ви ВЕК: очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта". том III Глобализация и интернационализация на бизнеса", Свищов, 26-27 октомври 2001, стр. 106-111. ISBN 954 – 23 – 0077 – 8

Наама, Карим (2001) Новата икономическа система и мястото на близкоизточния пазар Юбилеен Алманах „ Икономически проблеми на Република България в началото на XX век, АИ « Ценов - Свищов» 2001, стр. 274-283. ISBN 1312-3815

Наама, Карим (2001) Преките чуждестранни инвестиции в АР Египет Сп. Външна Търговия, бр. 6 - 2001 г, София, стр. 39-41. Print ISSN 1310-7089

Наама, Карим (2000) Интернационализация на икономиката в страните на Латинска Америка и дейността на ТНК и ТНБ Сп. Народностопански архив, год.LIII, кн. 3 – 2000 г, Свищов, стр. 54-60. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1153319140).

Наама, Карим (2000) Глобализацията, икономическото развитие и влиянието върху доходите на населението Научно-практическа конференция с международно участие, "Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията", Свищов, 2000, стр. 283-285. ISBN 954 - 23 - 0031 - X

Наама, Карим (2000) Икономическата реформа в Португалия Сп. "Икономическа мисъл", год. XLVI, кн. 5, 2000, София, стр. 106-115. Print ISSN 0013-2993

Наама, Карим (2000) Икономически реформи в Португалия Сп. Икономическа мисъл, год.XLV, кн.5 – 2000 г, София, стр.106-115. Print ISSN 0013-2993

Наама, Карим (1999) Финансовата и парична реформа в АР египет и ролята на банките за нейния успех Сп. Бизнес управление, год.IX, кн. 4, Свищов 1999 г, стр. 52-61. Print ISSN: 0861-6604-печатно издание

Наама, Карим (1999) Икономическата реформа в Република Египет - перспективи и резултати Сп. "Икономическа мисъл", София, год. LXIV, кн. 5/1999, стр. 113-123.Print ISSN 0013-2993 (Cobiss. Bg-ID 11142254554).

Наама, Карим (1999) Трудности свързани с формирането на капитала в развиващите се страни Сп. Народностопански архив, год.LII, кн. 1, Свищов 1999 г, стр. 53-57. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1142242020).

Наама, Карим (1998) Египетска култура и характерни черти на управлението сп. "Бизнес упраление" год.VIII, кн. 3, Свищов 1998 г, стр. 110-120. Print ISSN 0861-6604

Наама, Карим (1997) Латинска америка и световния трансфер на технологии и научно технически знания Сп. Банки, инвестиции и пари (Финанси), стр. 39-43. Print ISSN 2335-0684 (online) , продължение на БИП.ISSN 1311-7947 (online) София, 9-10/ 1997 г. (Cobiss. BG-ID 1137420772).

Наама, Карим (1996) Предизвикателствата на екологическите проблеми в развиващите се страни Сп. Народностопански архив, год.XLIX, книга А 2, Свищов 1996 г, стр. 69-75. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1134610148).

Радуканов, Сергей (2022) Assessing the Market Risk on the Government Debt of Kazakhstan and Bulgaria in Conditions of Turbulence Assessing the Market Risk on the Government Debt of Kazakhstan and Bulgaria in Conditions of Turbulence. Risks. 2022; 10(5):93. https://doi.org/10.3390/risks10050093 (Scopus - Q2)

Радуканов, Сергей (2022) Development of Algorithm for Treatment of Extreme Outliers in Numerical Data, Conditional on Joint Distribution Relationship IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T), 2021, pp. 52-56, doi: 10.1109/PICST54195.2021.9772204. (https://ieeexplore.ieee.org/document/9772204/)

Радуканов, Сергей (2022) Integration and Optimization of Information Processes in the Insurance Sector IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T), 2021, pp. 113-119, doi: 10.1109/PICST54195.2021.9772147. (https://ieeexplore.ieee.org/document/9772147)

Радуканов, Сергей (2022) Specifics in Introduction and Functioning of the Currency Board in Bulgaria Journal of Applied and Theoretical Social Sciences, Vol 4 No - (2022): Volume 4, Special Issue, p 1-11(E-ISSN: 2687-5861) (DOI Prefix:10.37241/jatss) (http://www.iccsor.com/index.php/jatss)

Радуканов, Сергей (2022) Икономическа структура на разходите за опазване на околната среда на макроикономическо ниво Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы: сборник статей VI Международной научно-практической Интернет-конференции (10-17 декабря 2021) [Электронный ресурс] / КузГТУ. – Кемерово: Изд-во КузГТУ, Кемерово, 2022, Ред. Законнова Л. И., д.б.н. – ответственный редактор, Костинец И. К., к.т.н., Беляевский Р. В. к.т.н., Ростовцев А. А., д.с/х.н, профессор, Колев Г. В., д.и.н. профессор, Ненков Н. В., д-р, доцент, Петрова М. М., д-р, проф., Блюменштейн В. Ю., д.т.н., профессор. Кемерово:: Изд-во КузГТУ, 2022, с. 181-185. ISBN 978-5-00137-218-9 (https://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/rekul/2021/VII_rekul/pages/Articles/7.9.pdf) (https://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/rekul/2021/VII_rekul/pages/sections.htm)

Радуканов, Сергей (2022) Парична политика на България в процеса на присъединяване към Еврозоната Велико Търново: Ай анд Би, 2022, 135 с. ISBN - 978-619-7281-83-5 (COBISS.BG-ID – 52473352)

Радуканов, Сергей (2021) Conceptual approaches to financial risk management of the company based on the theory of sustainability. - Social capital: vectors of development of behavioral economics: collective monograph Editor: Veliko Tarnovo, Bulgaria: ACCESS Press Publishing house, 2021. 184 p. ISBN 978-619-91511-4-3 (https://doi.org/10.46656/book.2021.social.capital)

Радуканов, Сергей (2021) Expenditures for innovations and foreign direct investments in Bulgaria - regional aspects, features and trends Expenditures for innovations and foreign direct investments in Bulgaria - regional aspects, features and trends. Mariana Petrova./SHS Web Conf., 2021, 116 (00050) DOI: (https://doi.org/10.1051/shsconf/202111600050)

Радуканов, Сергей (2021) Risk management in maritime transport of goods through insurance MATEC Web of Conferences; Les Ulis, 2021,339 (01003), DOI:10.1051/matecconf/202133901003 (https://doi.org/10.1051/matecconf/202133901003)

Радуканов, Сергей (2021) Бюджетиране в търговските банки - особености и проблеми Ново знание, 2021, Кн. 10, № 1, с. 52-60. Online ISSN 2367-4598, Национален референтен списък - ID № 2677) (http://science.uard.bg/index.php/newknowledge/article/view/780/pdf_279)

Радуканов, Сергей (2021) Динамика на външната търговия на България със страните членки на Евросъюза Сб. oт Международна научно-практическа конференция - устойчиво развитие и социално- икономическа кохезия през xxi век – тенденции и предизвикателства, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. Ред. Л. Варамезов, Свищов: АИ "Ценов", 2021, Том I, с. 304-309. ISBN 978-954-23-2067-8 (print), ISBN 978-954-23-2068-5 (online). (COBISS.BG-ID – 49673480). (https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/4505)

Радуканов, Сергей (2021) Оценяване ефективността на търговските банки в България Велико Търново, България: ACCESS Press Publishing house, 2021, с. 160. ISBN 978-619-91511-5-0, UDC 336.71 (https://doi.org/10.46656/book.2021.Radukanov)

Радуканов, Сергей (2020) Оценяване на валутния риск чрез методологията "Стойност под риск" (VaR) Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 15 – 16. 10. 2020 г. във Велико Търново, Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности. Ред. П. Пенчев, М. Павлова, К. Наама, В. Статев, М. Йоргова.Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020,Том 4, с. 64-68. ISSN 2603-4093 (COBISS.BG-ID - 1288419812, Национален референтен списък ID № 413)(https://www.uni-vt.bg/res/12439/9-Godishnik_stopanski_4_2020.pdf)

Радуканов, Сергей (2020) Тенденции в развитието на златно-валутните резерви на паричния съвет в България Сб. с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ " Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18-10-2019 г. във Велико Търново,Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности. Ред. П. Пенчев, М. Павлова, В. Статев, В. Христова, М. Йоргова, Н. Минчев, П. Горанова, П. Петрова, В. Цонкова.Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, Том 3, с. 94-98. ISSN: 2603-4093 (COBISS.BG-ID - 1288419812, Национален референтен списък ID № 413)(https://www.uni-vt.bg/res/11617/15._Sergey_Radukanov.pdf)

Радуканов, Сергей (2019) Динамика на паричното предлагане в България за периода 2007-2017 г Ново знание, 2019, Кн. 8, бр. 2, с. 6-11. Online ISSN 2367 – 4598. (COBISS.BG-ID - 1239939812, Национален референтен списък - ID № 2677) (https://science.uard.bg/index.php/newknowledge/article/view/532)

Радуканов, Сергей (2019) Кредитиращите финансови институции в България - състояние, тенденции и проблеми В: Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция: БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ‘2019.Тема на конференцията 2019: „Фискална политика, глобализация и икономически растеж: предизвикателства и перспективи на устойчивото развитие“ 22 ноември 2019 г., Пловдив Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.Конференцията е осъществена с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ Договор КП-06-МНФ/36/14.10.2019 г. по Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България на Фонд „Научни изследвания“. Ред. Д. Димитров, О. Стоичкова, М. Иванова, Е. Арабска. Пловдив: Академично издателство „Талант”, 2019, с. 85-91. ISBN 978-619-203-281-4 (on-line). (Национален референтен списък - ID № 3712) (https://drive.google.com/file/d/1uQGqwQuWUAksO1obh3vpBcH6Wo_wCsxi/view )

Радуканов, Сергей (2019) Оценяване на портфейлния пазарен риск чрез метода „Стойност под риск“ (VaR) – историческа симулация Социално - икономически анализи, 2019 (15), Книга 1, с. 81-91. Online ISSN 2367-9379.(COBISS.BG-ID-44860168) (http://journals.uni-vt.bg/sia/bul/vol11/iss1/11), DOI: https://doi.org/10.54664/DEIK5245

Радуканов, Сергей (2018) Учебник Теория на парите и кредита Свищов, Академично издателство "Ценов", 2018, ISBN 978-954-23-1499-8 (COBISS.BG-ID 1285612260)

Радуканов, Сергей (2017) Особенности использования относительной величины риска (value at risk - var) для оценки рыночного риска В: Конкурентоспособность национальных экономик и регионов в контексте глобальных вызовов мировой экономики. Ред. Ворониной Татьяны Васильевны. Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2017, стр. 156-161. ISBN 978-5-9275-2540-9 (Т. 2), УДК 338+339+658. (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32537777)

Радуканов, Сергей (2017) Оценяване на пазарния риск чрез Expected tail loss (ETL) - особености и приложение сп. "Ново знание", Кн. 6, бр. 5, Юбилейно издание, Пловдив, Издателство ВУАРР, 2017 г., стр. 67 - 76, ISSN 2367 - 4598 (ONLINE) / ISSN 1314 - 5703 (Print). Инд./Реф. в EBSCO Publishing, ERIH PLUS. (COBISS.BG-ID - 1239939812, Национален референтен списък ID № 2677)

Радуканов, Сергей (2017) Оценяване на пазарния риск чрез методологията "Стойност под риск" (VaR) - особености и приложение Социално - икономически анализи, 2017, Книга 2(12), с. 182-195. Online ISSN 2367-9379.(COBISS.BG-ID-38409736) (http://journals.uni-vt.bg/sia/eng/vol9/iss2/9)

Радуканов, Сергей (2017) Теория на парите Свищов, Академично издателство "Ценов", 2018. ISBN:978-954-23-1288-8

Радуканов, Сергей (2016) Методика за написване на дипломна работа АИ "Ценов", 2016, стр. 333. ISBN 978-954-23-1108-9 (COBISS.BG-ID 1273626340)

Радуканов, Сергей (2016) Финанси (методическо ръководство) АИ "Ценов", 2016, стр. 248. ISBN 978-954-23-1130-0 (COBISS.BG-ID 1277050340)

Радуканов, Сергей (2015) Тенденции в развитието на административните разходи на банките у нас Сборник с доклади Предизвикателствата пред банковия мениджмънт: научна сесия - Свищов, Издава се в рамките на проект № ИП2-2014 „Лаборатория за научни изследвания по банкови науки” със средства от държавната субсидия за научна дейност на СА „Д. А. Ценов”, съгласно Наредба № 9 (ДВ бр.74/15.09.2009 г.). Свищов: АИ "Ценов", 2015 г., с. 40-44. ISBN:978-954-23-1094-5

Радуканов, Сергей (2015) Теория на парите и кредита Русе, Авангард принт, 2015, ISBN:978-954-337-275-1 (COBISS.BG-ID 1281648612)

Радуканов, Сергей (2014) Изследване на ресурсната ефективност на банките в България Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 7/2014,стр. 323-349, АИ Ценов. ISSN:1313-6542, Инд./Реф. в RePEC, CEEOL.

Радуканов, Сергей (2014) Специфика банковского предприятия // Економіка України в умовах глобалізації і регіоналізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молод. вчених [м. Тернопіль, 3-4 квіт. 2014 р.] / редкол. : С. В. Гродський, Ю. П. Гуменюк, М. А. Живко [та ін.] ; відп. за вип. Є. В. Савельєв. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - С. 66-69. (URI-http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17134)

Радуканов, Сергей (2013) Тенденции в развитието на коефициента разходи/приходи на банките у нас Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи: Юбилейна международна научнопрактическа конференция; Сборник доклади - Свищов, 25-26.10.2013 г. (T.1), Програмен комитет: проф. д-р Величко Адамов, проф. д-р Данаил Врачовски, проф. д-р Любен Кирев, проф. д-р Иван Върбанов, проф. д-р Теодора Димитрова, проф. д- р Андрей Захариев, проф. д-р Боян Илиев, проф. д-р Михаил Дочев, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Поля Ангелова, стр. 224-229;АИ Ценов. ISBN:978-954-23-0909-3 (COBISS.BG-ID 1261553380)

Радуканов, Сергей (2013) Теория на парите Академично издателство "Ценов", Свищов, 2013, ISBN 978-954-23-0898-0

Радуканов, Сергей (2012) Въведение в банковото дело: методическо ръководство АИ "Д. А. Ценов",Свищов, 2012. ISBN 978-954-23-0805-8 (COBISS.BG-ID 1255092452)

Радуканов, Сергей (2012) Отражение на финансовата криза върху доходността и рисковия профил на банките у нас Сб. доклади от Научно – методическа конференция: Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" (Том 1), Свищов, 9-10.11. 2012 г. Ред. А. Захариев, Ж. Вътев. Свищов: АИ "Ценов", 2012, стр. 273-280. ISBN:978-954-23-0796-9 (COBISS.BG-ID 1250391012) (http://hdl.handle.net/20.500.12641/13396)

Радуканов, Сергей (2012) Тенденции в развитието на доходността и рисковия профил на банковия сектор у нас Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 18/2012, стр. 243-253, АИ "Ценов". ISSN:1312-3815, (COBISS.BG-ID 1248505316) Инд./Реф. в RePEC, Google Scholar

Радуканов, Сергей (2012) Техники за графичен анализ на пазарния тренд Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 16/2012,стр. 284-310, АИ Ценов, ISSN:1312-3815 (COBISS.BG-ID 1246839012), Инд./Реф. в RePEC, Google Scholar

Радуканов, Сергей (2011) Изследване влиянието на финансовата криза върху ипотечния пазар Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 14 /2011, АИ "Ценов", стр. 470-517. ISSN:1312-3815(COBISS.BG-ID 1238115044), Инд./Реф. RePEC, Google Scholar (Handle: http://hdl.handle.net/10610/1630)

Радуканов, Сергей (2011) Техники за прецизиране на спекулативните решения на валутните пазари Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 14/2011,стр. 291-331, АИ Ценов, ISSN:1312-3815 (COBISS.BG-ID 1238093028), Инд./Реф. в CEEOL, Google Scholar.

Радуканов, Сергей (2010) Организация и планиране на банковата дейност Свищов, АИ "Д. А. Ценов", 2010, ISBN 978-954-23-0508-8,(COBISS.BG-ID 1236148452)

Радуканов, Сергей (2010) Проблеми и перспективи при дистанционното обучение в областта на бюджета и бюджетната политика Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, България, 15-17 май 2009 г., Сборник доклади (Т. 2), АИ "Ценов" Свищов, 2010, стр. 292-299. ISBN 978-954-23-0487-6 (т. 2) (COBISS.BG-ID 1231155172)

Радуканов, Сергей (2010) Рейтингова система за оценка на общинските финанси Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 1/2010,стр. 108-141, АИ Ценов, ISSN:1312-3815(COBISS.BG-ID 1234238948), Инд./Реф. в RePEC, Google Scholar

Радуканов, Сергей (2010) Търговско банкерство Свищов, АИ "Д. А. Ценов", 2010, ISBN 978-954-23-0510-1,(COBISS.BG-ID 1236158180)

Радуканов, Сергей (2009) Особености на бюджетирането в търговските банки Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения: Научно-практическа конференция - Свищов, 30-31 окт. 2009 г.,АИ "Ценов", 2009, стр. 335-338. ISBN:978-954-23-0442-5 (COBISS.BG-ID:1235397604)

Радуканов, Сергей (2008) Аспекти на бюджетирането в търговските банки Сборник с доклади (Т.2) Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти: Юбилейна международна научнопрактическа конференция - Свищов, 6 - 7 ноем. 2008; 55 години факултет "Финанси". Свищов: АИ "Ценов", 2008, стр. 418-423. ISBN:978-954-23-0400-5 (COBISS.BG-ID - 1229048548)

Стефанов, Цанко (2021) Изследване на добрите мениджърски практики, използвани от фирмите на тежката промишленост в област Велико Търново Сборник от Годишна университетска научна конференция 27 – 28 май 2021 г., Национален военен университет, Том 8, Ред. съвет: Свилен Стефанов, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2021, стр. 152 – 156, ISSN 1314-1937, COBISS.BG-ID – 1237830884

Стефанов, Цанко (2021) Изследване на маркетинговата дейност на предприятията от леката промишленост в област Велико Търново Сборник с научни доклади от Първа научно-приложна конференция „Маркетингът в действие“, НБУ, Рец: проф. д-р Иванка Данева, София: Аскони-издат, 2021, стр. 218 – 223, ISBN 978-954-383-138-8

Стефанов, Цанко (2021) Изследване на сътрудничеството в маркетингов и управленски аспект на микропредприятията от област Велико Търново Сборник от Годишна университетска научна конференция 27 – 28 май 2021 г., Национален военен университет, Том 8, Ред. съвет: Свилен Стефанов, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2021, стр. 148 – 151, ISSN 1314-1937, COBISS.BG-ID – 1237830884

Стефанов, Цанко (2021) Комуникационна политика - Учебно пособие Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2021, 106 стр., ISBN: 978-619-00-1417-1

Стефанов, Цанко (2021) Комуникационна политика. Комуникационна система, PR и глобални комуникации Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2021, 106 стр., ISBN: 978-619-00-1415-7

Стефанов, Цанко (2021) Маркетингови решения за усъвършенстване на ценообразуването в предприятие за опаковъчни продукти Сборник от Годишна университетска научна конференция 27 – 28 май 2021 г., Национален военен университет, Том 8, Ред. съвет: Свилен Стефанов, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2021, стр. 157 – 162, ISSN 1314-1937, COBISS.BG-ID – 1237830884

Стефанов, Цанко (2021) Модел за изграждане на следпроизводствената дистрибуционна мрежа Сборник от Научна конференция „Логистиката и обществените системи” 25 – 27 февруари 2021 г., Ред. съвет: Ваня Банабакова, Велико Търново: Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“, 2021, стр. 845 - 853, ISSN 2738-8042, COBISS.BG-ID - 46979848

Стефанов, Цанко (2021) Пласментна политика на фирмите от леката промишленост в област Велико Търново Сборник от Научна конференция „Логистиката и обществените системи” 25 – 27 февруари 2021 г., Ред. съвет: Ваня Банабакова, Велико Търново: Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“, 2021, стр. 1072 - 1079, ISSN 2738-8042, COBISS.BG-ID - 46979848

Стефанов, Цанко (2021) Специфика на дистрибуционните решения при предприятията от тежката промишленост в област Велико Търново Сборник от Научна конференция „Логистиката и обществените системи” 25 – 27 февруари 2021 г., Ред. съвет: Ваня Банабакова, Велико Търново: Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“, 2021, стр. 1080 - 1083, ISSN 2738-8042, COBISS.BG-ID - 46979848

Стефанов, Цанко (2021) Стратегически маркетинг. Кратък курс Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2021, 142 стр., ISBN: 978-619-00-1418-8

Стефанов, Цанко (2021) Стратегическото сътрудничество в маркетинговата и управленската дейност на организациите в област Велико Търново от сферата на услугите Сборник с научни изследвания „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, 27 - 28.05.2021 г, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново

Стефанов, Цанко (2020) Strategic cooperation in the marketing and management activity of the light industry companies in the Veliko Tarnovo district KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 41.1, August 2020, Editor in chief: Robert Dimitrovski, pp. 195-198, ISSN (for e-version) 1857-923X, ISSN (for printed version) 2545-4439, COBISS.MK-ID – 111515402

Стефанов, Цанко (2020) Tourism marketing strategies for the development of historical heritage – a Romania – Bulgaria comparative analysis Proceedings of The national economic conference – CEN 2020, Bucharest, Romania, Editor: Gheorghe Iovan, 2020, p. 87 – 95, ISSN 2344-3367, DOI: 10.5682/23443367

Стефанов, Цанко (2020) Добрите мениджърски практики в дейността на предприятията от леката промишленост в област Велико Търново Сборник от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, Ред. съвет: Ваня Банабакова, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2020, стр. 50 – 57, ISSN 2367-7465, COBISS.BG-ID – 1275878884

Стефанов, Цанко (2020) Изследване на маркетинговата дейност на предприятията от сферата на услугите в област Велико Търново Сборник с доклади от Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН „Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи“, 21-22 ноември 2019 г., София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, стр. 789 – 792, ISBN: 978-619-245-039-7, COBISS.BG-ID – 40762888

Стефанов, Цанко (2020) Изследване на маркетинговите дейности на търговските фирми в област Велико Търново Сборник с научни изследвания „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, 15-16.10.2020г., Том 4, Ред. колегия: проф. д. ик. н. Пенчо Пенчев, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, стр. 61 - 63, ISSN 2603-4093, COBISS.BG-ID – 1288419812

Стефанов, Цанко (2020) Маркетингови решения за съвременния бизнес Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2020, 369 стр., Научни рецензенти: проф. д-р Радка Илева, доц. д-р Пенка Горанова, ISBN: 978-619-00-1239, COBISS.BG-ID – 43407880

Стефанов, Цанко (2020) Маркетингът на туристическите фирми от област Велико Търново Сборник от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, Ред. съвет: Ваня Банабакова, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2020, стр. 61 – 64, ISSN 2367-7465, COBISS.BG-ID – 1275878884

Стефанов, Цанко (2020) Стратегическо коопериране на строителните фирми от област Велико Търново по отношение на управленски и маркетингови дейности Сборник от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, Ред. съвет: Ваня Банабакова, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2020, стр. 57 – 60, ISSN 2367-7465, COBISS.BG-ID – 1275878884

Стефанов, Цанко (2020) Фактори и елементи на конкурентоспособността на фирмите в национален и регионален аспект, Глава пета „Стратегически реакции на фирмите“ Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2020, стр. 219 – 247, ISBN 978-619-00-1145-3, COBISS.BG-ID – 39923976

Стефанов, Цанко (2020) Фактори и елементи на конкурентоспособността на фирмите в национален и регионален аспект, Глава трета „Съвместни дейности, сътрудничество и добри мениджърски практики в дейността на фирмите“ Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2020, стр. 128 – 189, ISBN 978-619-00-1145-3, COBISS.BG-ID – 39923976

Стефанов, Цанко (2020) Фактори и елементи на конкурентоспособността на фирмите в национален и регионален аспект, Глава четвърта „Маркетингови политики на фирмите“ Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2020, стр. 190 – 218, ISBN 978-619-00-1145-3, COBISS.BG-ID – 39923976

Стефанов, Цанко (2019) „Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия“, Глава втора „Синергия и стратегическо пазарно управление на съвременните български фирми“, стр. 79 - 205 Димитров, М., Р. Илева, Б. Хаджиев, Ц. Стефанов, „Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия“, Рец.: проф. д-р Желка Генова, проф. д-р Христо Катранджиев, София: ГорексПрес, 2019, 333 стр., ISBN 978-954-616-288-5, COBISS.BG-ID – 1288737764

Стефанов, Цанко (2019) „Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия“, Глава първа „Фирмена стратегия, синергия и конкурентоспособност“, стр. 14 - 78 Димитров, М., Р. Илева, Б. Хаджиев, Ц. Стефанов, „Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия“, Рец.: проф. д-р Желка Генова, проф. д-р Христо Катранджиев, София: ГорексПрес, 2019, 333 стр., ISBN 978-954-616-288-5, COBISS.BG-ID – 1288737764

Стефанов, Цанко (2019) „Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия“, Глава трета „Синергия и изграждане равнище и качество на маркетинговото планиране и управление на фирмите“, стр. 206 - 261 Димитров, М., Р. Илева, Б. Хаджиев, Ц. Стефанов, „Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия“, Рец.: проф. д-р Желка Генова, проф. д-р Христо Катранджиев, София: ГорексПрес, 2019, 333 стр., ISBN 978-954-616-288-5, COBISS.BG-ID – 1288737764

Стефанов, Цанко (2019) Major Influences on Business Purchases Izvestia Journal of the Union of Scientists – Varna, Economic Sciences Series, 8(1), 2019, p. 104-109, doi:10.36997/IJUSV-ESS/2019.8.1.104, ISSN (print): 1314-7390, ISSN (online): 2603-4085, COBISS.BG-ID – 1250795748

Стефанов, Цанко (2019) Social aspects of Logistics – Social Logistics and Socially oriented Business Logistics Proceedings of the Annual International Conference Management, Business and Economics, 26 – 28 October 2019, Pristina, Kosovo, Editor: Edmond Hajrizi, 2019, p. 42 – 48, ISBN 978-9951-437-89-9

Стефанов, Цанко (2019) Specific marketing complex in the sphere of EU funding in Bulgaria KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 30.6, March 2019, Editor in chief: Robert Dimitrovski, Skopje, 2019, pp. 1637-1643, ISSN (for e-version) 1857-923X, ISSN (for printed version) 2545-4439, COBISS.MK-ID – 111515402

Стефанов, Цанко (2019) Рекламните кампании на марката All Nature Сборник с научни изследвания „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, 17 - 18.10.2019 г., Том 3, Ред. колегия: Пенчо Пенчев, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 83 – 86, ISSN 2603-4093, COBISS.BG-ID – 1288419812

Стефанов, Цанко (2019) Специфики на директния маркетинг в съвременния бизнес Сборник с научни изследвания „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, 18.10.2018 г., Том 2, Ред. колегия: доц. д-р Венета Христова, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 85 - 90, ISSN 2603-4093, COBISS.BG-ID – 1288419812

Стефанов, Цанко (2018) Economic management at a regional level in the region of Veliko Tarnovo VI Міжнародної науково-практичної конференції „Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи“, 4-5 жовтня 2018, Одеса, 2018, стр. 28 – 33, УДК: 334.012.42:338

Стефанов, Цанко (2018) Management Policy Of Company Key Customers Economic studies, Volume 27, Issue 6, Chief Editor: Prof. Mitko Dimitrov, Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 2018, pp. 136 – 140, ISSN 0205-3292, COBISS.BG-ID – 1120137700. [Инд./Реф. в: Scopus]

Стефанов, Цанко (2018) Marketing mix specification of consultancy organizations in the process of utilization of resources from the EU funds Quantitative and qualitative analysis in economics, Prceedings of the International Scientific Conference, Editors: Tadija Dukic, Nish, 2018, pp. 193 – 202, ISBN 978-86-6139-170-5, COBISS.SR-ID – 271529996

Стефанов, Цанко (2018) Връзките с обществеността и тяхното място в комуникационната политика на организацията Годишник на СА „Д. А. Ценов“, Volume CXXI, Ред. съвет: проф. д-р Маргарита Богданова, Свищов, 2018, с. 301 – 323, ISSN 0861-8054, COBISS.BG-ID – 1119806436

Стефанов, Цанко (2018) Маркетингово проучване на стратегическото управление на хотелски комплекс „Известия на Съюза на учените - Варна“, Серия „Икономически науки“, том 7, № 1, Ред. колегия: проф. д-р Цвета Зафирова, Варна: Съюз на учените – Варна, 2018, стр. 102 – 105, ISSN (print) 1314-7390, ISSN (online) 2603-4085, COBISS.BG-ID – 1250795748

Стефанов, Цанко (2018) Пазарна стратегия и изграждане на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2018, 203 стр., Научен редактор: проф. д-р Радка Илева, ISBN: 978-619-00-0879-8, COBISS.BG-ID – 1289603300

Стефанов, Цанко (2018) Специфика на маркетинга на взаимоотношенията с клиенти Сборник „Индустриален бизнес и предприемачество – иновации в науката и практиката“, Варна: Издателство „Наука и икономика“, 2018, стр. 382 – 390, ISBN 978-954-21-0982-2, COBISS.BG-ID – 1291013860

Стефанов, Цанко (2018) Туристическата индустрия в концепцията за устойчиво развитие Сборник „Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор – предизвикателства и възможности за растеж“, Варна: Издателство „Наука и икономика“, 2018, стр. 298 – 303, ISBN 978-954-21-0986-0, COBISS.BG-ID – 1289227748

Стефанов, Цанко (2017) „Областната стратегия за развитие – ключ за успех на териториалната единица“ сп. „Индустриален мениджмънт“, бр. 1, 2017, Ред. колегия: проф. дин Младен Велев, София: Изд. на ТУ-София, 2017, стр. 88 - 96, ISSN 1312-3793, COBISS.BG-ID – 1121786340

Стефанов, Цанко (2017) „Оперативната програма за развитие на сектор Рибарство и нейната роля за повишаване на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново” Сборник с доклади от Девета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда”, УНСС, 4 ноември 2013 г., Ред. съвет: проф. д-р Снежана Башева, София: Издателство на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов“, 2017, стр. 721 - 728, ISBN 978-954-8590-43-3, COBISS.BG-ID – 1287615460

Стефанов, Цанко (2017) „Развитието на социалните услуги в област Велико Търново – от проучването на потребностите до стратегическото планиране“ Сборник с доклади „Дни на науката 2016“, Съюз на учените в България - клон Велико Търново, Ред. колегия: проф. д-р Петко Петков, Велико Търново: Издателство „Фабер“, 2017, стр. 166 – 175, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID – 1232486884

Стефанов, Цанко (2017) Modern aspects of the Bulgarian economy in the EU context Сборник материалов V Международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы развития экономических, финансовых и кредитных систем“, 8 сентября 2017 года, Научные редакторы: М. В. Владыка, г. Белгород, Россия: Издательский дом „Белгород“, 2017, стр. 262 - 265, ISBN 978-5-9571-2379-8

Стефанов, Цанко (2017) Мрежовият маркетинг и неговите последователи Сборник с доклади от Международна научна конференция, посветена на 20 години от създаването на катедра Маркетинг при Икономически университет – Варна „Маркетингът – опит и перспективи“, 29 - 30 юни 2017 г., Варна: Изд. „Наука и икономика“, 2017, стр. 354 - 362, ISBN 978-954-21-0931-0, COBISS.BG-ID 1283901668

Стефанов, Цанко (2017) Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия Списание на БАН, 3/2017, София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017, стр. 5 - 15, ISSN 0007-3989, COBISS.BG-ID – 1288460004

Стефанов, Цанко (2015) „Нашите градинарски дружества“ Методология на научните изследвания: Учебни разработки, 2015/2, 12 – 13 стр., ISSN 1312-5079 DP 01/2015

Стефанов, Цанко (2015) „Организиране на растежа и иновациите Методология на научните изследвания: Учебни разработки, 2015/2, 37 – 38 стр., ISSN 1312-5079 DP 01/2015

Стефанов, Цанко (2015) „Туристическият сектор в област Велико Търново – състояние и перспективи за развитие” сп. „Социално-икономически анализи”, Книга 6, 2013 - 2014, Ред. колегия: проф. дпн Байко Байков, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, стр. 49 – 54, ISSN 1313-6909, COBISS.BG-ID – 1124917732

Стефанов, Цанко (2014) „Алтернативни източници за финансиране и повишаване конкурентоспособността на предприятията от област Велико Търново” Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ ”Св. св. Кирил и Mетодий”, Велико Търново, 15 ноември 2013 г. Ред. к. Пл. Легкоступ. Велико Търново: изд. "Фабер", 2014, стр. 147 – 156, ISBN 978-619-00-0037-2; COBISS.BG-ID 1269279972

Стефанов, Цанко (2014) „Фактори и елементи на конкурентоспособността на фирмите” Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2014, 125 – 244 стр., ISBN 978-619-00-0002-0

Стефанов, Цанко (2014) „Фирмена конкурентоспособност чрез ефективно усвояване на средства от оперативните програми в област Велико Търново” Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет”, Секция „Стопански факултет”, В. Търново, 10 май 2013 г., Ред. Р. Илева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, стр. 192 – 200, ISBN 978-954-524-970-9; COBISS.BG-ID - 1273298916

Стефанов, Цанко (2014) Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г. - фактор за повишаване на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново” Сборник с доклади от Десета юбилейна международна конференция „Членството на България в Европейския съюз: шест години по-късно”, УНСС, 11.10.2013 г., Гл. редактор: Лилия Даскалова, София: Издателски комплекс - УНСС, 2014, стр. 289 - 295, ISBN 978-954-644-665-7, COBISS.BG-ID – 1292629988

Стефанов, Цанко (2013) „Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 и нейната роля за повишаване на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново” Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ ”Св. св. Кирил и Mетодий”, Велико Търново, 6 юни 2013 г. Ред. к. Пл. Легкоступ. Велико Търново: изд. "Фабер", 2013, стр. 230 – 237, ISBN 978-954-400-985-4; COBISS.BG-ID 1261571556

Стефанов, Цанко (2012) „Възможности за повишаване на конкурентоспособността в сферата на туризма за област Велико Търново, залегнати в областната стратегическа рамка” „Здравният туризъм – стратегическият потенциал на България”, Черноморски туристически форум Варна 2012, Варна: Издателство Славена, 2012, стр. 183 – 189, ISBN 978-954-579-945-7, COBISS.BG-ID – 1249095140

Стефанов, Цанко (2012) „Икономическо развитие и възможности за повишаване на фирмената конкурентоспособност, заложени в приоритетните цели на основните стратегически документи на област Велико Търново” Академично списание „Управление и образование”, кн. 1, том 8, Гл. ред Иван Димитров. Бургас: Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров”, 2012, стр. 58 – 62, ISSN 13126121; COBISS.BG-ID – 1122054372

Стефанов, Цанко (2012) „Повишаване конкурентоспособността на фирмите от област Велико Търново и област Габрово чрез ефективно усвояване на средствата от Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013” Сборник доклади от Международна научна конференция по случай 15 години от основаването на катедра „Маркетинг” – „Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето” 28 – 29 юни 2012 г., Икономически университет Варна, Варна: Издателство „Наука и икономика”, 2012, стр. 328 – 336, ISBN 978-954-21-0615-9, COBISS.BG-ID – 1261370852

Стефанов, Цанко (2011) „Състояние и възможности за развитие на туризма в област Велико Търново” Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика”, Свищов, 12 – 13 май 2011 г., Академично издателство „Ценов” – Свищов, 2011, стр. 324 - 330, ISBN 978-954-23-0593-4, COBISS.BG-ID - 1238640356

Стефанов, Цанко (2010) „Специфичният микс на мрежовия маркетинг” Сборник „Дни на науката 2009“ на Съюз на учените в България, клон Велико Търново, Ред. съвет: проф. д-р Петко Петков, Велико Търново: Фабер, 2010, стр. 85 – 94, ISBN 978-954-400-276-2, COBISS.BG-ID – 1236576740

Стефанов, Цанко (2008) „Ролята на консултантските организации в процеса на усвояване на безвъзмездната финансова помощ от фондовете на Европейския съюз” Сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 45 годишнина от създаването на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 30 – 31 май 2008 г. „България в Европейския съюз: първи резултати”, Ред. съвет: проф. д-р Георги Стефанов, София: Изд. ГорексПрес, 2008, стр. 301 – 305, ISBN 954-616-139-X, НРС № 556

Стефанов, Цанко (2007) „Приемането на България в Европейския съюз – предизвикателствата пред счетоводната професия” Сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция 25 – 27 май 2007 г. „България в Европейския съюз: първи стъпки”, Ред. съвет: доц. дпн Байко Байков, София: Изд. ГорексПрес, 2007, ISBN 978-954-616-185-7, COBISS.BG-ID – 1227591140

Стефанов, Цанко (2006) „Отчитане на бизнескомбинациите” Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция 2 – 4 юни 2006 г. „България в Европа – 2007”, Ред. съвет: доц. д-р Байко Байков, София: Изд. ГорексПрес, 2006, стр. 340 – 352, ISBN-10: 954-616-170-5, ISBN-13: 978-954-616-170-3, НРС № 548

Стефанов, Цанко (2004) „Преминаването към международните счетоводни стандарти – необходимост или преждевременна стъпка” Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция „Национална идентичност и евроинтеграция” 5 – 6 юни 2004 г., Ред. съвет: доц. д-р Байко Байков, София: Изд. ГорексПрес, 2004, ISBN 954-616-139-X, COBISS.BG-ID – 1044649956

Стефанов, Цанко (2003) „Отчитане на търговската репутация” сп. „Счетоводство плюс ...”, бр. 3/2003 г., Ред. съвет: Стоян Дурин, София: ОРКП „Мисъл”, 2003, стр. 19 – 21, ISSN 1311-0497, COBISS.BG-ID – 1160944612

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/