Публикации Катедра "Скулптура" / Department of Sculpture


Георгиев, Георги (2016) Приблизително безкрайно

Коев, Николай (2016) Художествени бронзолеярни на съвременния етап на развитие Международна научна конференция "От сетивното към визуалното - плурализмът в изкуството", 20-21.11.2015 г., факултет "Изобразително изкуство", ISBN 978-619-208-103-4

Коев, Николай (2015) Въздействието на полирани и патинирани обеми върху зрителя. Сборник с доклади от Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”. - Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015,(електронно издание), с. (117 – 124). ISBN 978-619-208-039-6

Коев, Николай (2015) Художествени бронзолеярни и обучението по скулптура, Научни трудове от конференцията „Иновации в образованието“, Годишник на ШУ «Еп. К. Преславски», т. XIX D / Съставител: доц. д-р Чавдар Сотиров. - Педагогически факултет, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен: 2015, с. (726-732). ISSN 1314-6769

Коев, Николай (2014) Художественото бронзолеене в обучението по скулптура Юбилейна международна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013, секция Факултет по изобразително изкуство, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. (75-80), ISBN 978-954-981-575-80

Коев, Николай (2002) Художествено бронзолеене УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2002, ISBN 954-524-309-0

Ламбов, Тодор (2017) "Конкурсите за паметници са тресавище" вестник "Кулптура"

Ламбов, Тодор (2015) Развитие на монументалния скулптурен портрет в България между 79-та и 89-та ВСУ "Любен Каравелов"

Ламбов, Тодор (2014) Българският скулптурен портрет от 80-те години и скулптурният портрет от втората половина на 20 век в Европа ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Ламбов, Тодор (2014) Българският скулптурен портрет от последните години и някои тенденции от световната Артсцена Urbanshortcut - сайт за изкуство

Ламбов, Тодор (2005) Konzept und idée der Antifaschistischen Denkmaler, ANTIFASCHISTISHES MAHNEN UND GEDENKEN IN SALZBURG 2005, ISBN 3-900213-01-1 Залцбург, Австрия

Митев, Мартин (2017) "Факторите, налагащи идейна революция в скулптурата на XX век" Сборник доклади, Четвърта докторантска научна сесия 2017, ВТУ, Педагогически факултет, гр. Велико Търново

Митев, Мартин (2017) „Тихата революция в скулптурата”, Сборник доклади "Пролетни научни четения" 2017, гр. Пловдив

Митев, Мартин (2016) "Индустриалните материали и влиянието им в скулптурата". Сборник доклади, Трета докторантска научна сесия 2016, ВТУ, Педагогически факултет, гр. Велико Търново

Русева-Стефанова, Славина (2015) "Никола Терзиев-Желязото – пластични преображения на мисълта" сборник с доклади от Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015,(електронно издание), с. 125 – 141. ISBN 978-619-208-039-6

Русева-Стефанова, Славина (2015) "Ранните творби на Никола Терзиев-Желязото в контекста на своето време" Сборник с доклади от Международната научна конференция „Изкуство и образование – традиции и съвременност”, том 2, Пловдив,2015, с.416 – 429. ISBN 978-954-2963-13-4

Русева-Стефанова, Славина (2014) "Неосъществените монументални проекти на Никола Терзиев-Желязото" РУ „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 6.3, Езикознание, Литературознание, Изкуствознание, Русе 2014г., с.189 – 193, (conf.uni-ruse.bg/bg/), с. 191 – 195 ). ISSN 1311-3321

Русева-Стефанова, Славина (2014) "Скулптурен текст и смисъл: скулптурите на Никола Терзиев в Пантеона на възрожденците – Русе " Арнаудов сборник /доклади и съобщения/, том 8-ми, Изд. „Лени-Ан”, Русе, 2014, с.104 – 114. ISBN 978-619-7058-33-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/