Публикации Катедра "Математически анализ и приложения" / Department of Mathematical Analysis and Applications


Андонов, Александър (2021) Constructing a hyperoperation sequence – pisa hyperoperations Научна конференция ICTTE2020 "International Conference on Technics, Technologies and Education", Ямбол, 2020

Андонов, Александър (2021) Equidistance of bases of tetration in the set of Over Astronomical Numbers Ежегодна научна сесия на факултет "Математика и информатика" на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2021

Андонов, Александър (2021) Увод в хипероперациите. Тетрация Сборник доклади от научна конференция на младите изследователи 2019 факултет "Математика и информатика" на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2021

Андонов, Александър (2020) Математически хипероперации. Тетрация и спомагателни функции. Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността", НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 2020

Андонов, Александър (2018) Компютърно моделиране на подводен комуникационен канал списание "Математика, компютърни науки и образование", том 1, брой 1, 2018

Бенчева, Виктория (2019) "Applications of the barycentric geometry to the elliptic curves", Seminar on Coding Theory, Chiika, Troyan, 2019

Бенчева, Виктория (2018) "On the geometry of curves and surfaces in barycentrics", Inernational Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields, 09.2018

Бенчева, Виктория (2017) „Curvature of a barycentric curve and applications to trajectories of rational Bezier curves“, „Mathematics Days in Sofia“, July 10–14, 2017

Бенчева, Виктория (2016) “Curvature of a barycentric curve and applications to trajectories of rational Bezier curves”, Inernational Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields, 09.2016

Бенчева, Виктория (2014) "ON THE DIFFERENTIAL GEOMETRY OF LAPLACE-TRANSFORMED CURVES", Inernational Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields, 09.2014

Георгиев, Георги (2016) “Cut-off Characteristics of the Azimuthally Magnetized Ferrite - Dielectric Circular Waveguide for the Normal TE0n Modes” in Proc. Eighteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA'16, Cairns, Australia, Sept. 19-23, 2016, art. no. 7731564, pp. 959-962. DOI: 10.1109/ICEAA.2016.7731564 (Invited Paper in the Special Session „Modern problems of mathematical and computational electromagnetics and their advanced applications,” organized by G. N. Georgiev, and M. N. Georgieva-Grosse) https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85007407767&doi=10.1109%2fICEAA.2016.7731564&partnerID=40&md5=ec24ce3af388f3175064f1933342b8c2

Георгиев, Георги (2016) 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРЕЗВИТЕРА ГЕРГИНА ПОЛУГАНОВА Родознание, брой 1-2, година XXI, 2016 г., стр. 241-251

Георгиев, Георги (2016) A New Method for Exact Computation of the Differential Phase Shift in the Circular Waveguide, Loaded with an Azimuthally Magnetized Ferrite Cylinder and a Dielectric Toroid in Proc. Eighteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA'16, Cairns, Australia, Sept. 19-23, 2016, art. no. 7731563, pp. 955-958. DOI: 10.1109/ICEAA.2016.7731563 (Invited Paper in the Special Session „Modern problems of mathematical and computational electromagnetics and their advanced applications,” organized by G. N. Georgiev, and M. N. Georgieva-Grosse) https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85007341216&doi=10.1109%2fICEAA.2016.7731563&partnerID=40&md5=f69191a2ff457610f407916aaf771e5d

Георгиев, Георги (2016) Analysis of the Differential Phase Shift in the Circular Waveguide, Containing an Azimuthally Magnetized Ferrite Cylinder and a Dielectric Toroid in Proc. 10th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2016, Davos, Switzerland, April 10-15, 2016, paper ID 1570229501, art. no. 7481556, 4 pages DOI: 10.1109/EuCAP.2016.7481556 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84979223428&doi=10.1109%2fEuCAP.2016.7481556&partnerID=40&md5=db64b29b1dd1637574ed7a223b9982e9

Георгиев, Георги (2016) Condition for Phase Shifter Operation of the Circular Waveguide, Containing an Azimuthally Magnetized Ferrite Cylinder and a Dielectric Toroid in Proc. 2016 Int. Symp. Electromagn. Theory. URSI-EMTS 2016, Espoo, Finland, August 14-18, 2016, (Invited Paper), art. no. 7571417, pp. 428-431 DOI: 10.1109/URSI-EMTS.2016.7571417 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84992061449&doi=10.1109%2fURSI-EMTS.2016.7571417&partnerID=40&md5=7bfe7c4a8e916875d532655c28e38d66

Георгиев, Георги (2016) Effect of the Material and Geometry Parameters on the Differential Phase Shift in the Circular Waveguide, Containing a Ferrite Cylinder with Azimuthal Magnetization and a Dielectric Toroid in Proc. Int. Symp. Antennas Propagat. ISAP 2015, Hobart, Tasmania, Australia, November 9-12, 2015, art. no. 7447547, pp. 944-945 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84966781409&partnerID=40&md5=04ba83dc79cef7ed158d5005924a96d0

Георгиев, Георги (2016) Some Zeros of the Real Kummer Function and Their Application to the Theory of Waveguides in Proc. 37th Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS 2016, Shanghai, China, August 8-11, 2016, (Invited Paper), art. no. 7735279, pp. 3267-3274. DOI: 10.1109/PIERS.2016.7735279 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85006743944&doi=10.1109%2fPIERS.2016.7735279&partnerID=40&md5=112078696544c48dc80df2b4507346b8

Георгиев, Георги (2016) Theorem for the T1(L,n) Numbers and Its Application in the Electromagnetic Theory in Proc. 2016 Int. Symp. Electromagn. Theory. URSI-EMTS 2016, Espoo, Finland, August 14-18, 2016, (Invited Paper), art. no. 7571341, pp. 162-165. DOI: 10.1109/URSI-EMTS.2016.7571341 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84992146594&doi=10.1109%2fURSI-EMTS.2016.7571341&partnerID=40&md5=7745a9609b85b5bc56d0966308a133a7

Георгиев, Георги (2016) Братиславският градинар от Поликрайще Цвятко Байчев – надали втори такъв човек някога ще се роди Родознание, брой 3-4, година XXI, 2016 г., стр. 209-217.

Георгиев, Георги (2015) Advances in the Theory of the Circular Waveguide with an Azimuthally Magnetized Ferrite Toroid and a Dielectric Cylinder in Proc. Seventeenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA'15, Turin, Italy, September 7-11, 2015, art. no. 7297159, pp. 480 - 483. (Invited Paper in the Special Session „Modern Problems of Mathematical and Computational Electromagnetics and Their Advanced Applications,” organized by G. N. Georgiev, and M. N. Georgieva-Grosse) DOI: 10.1109/ICEAA.2015.7297159 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84955463346&doi=10.1109%2fICEAA.2015.7297159&partnerID=40&md5=f4563e1264e7d088b00b5ba6b42908e1

Георгиев, Георги (2015) Cut-off Characteristics of the Normal TE0n Modes in the Circular Waveguide with a Dielectric Cylinder and an Azimuthally Magnetized Ferrite Toroid in Proc. 2015 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper ID FRP-UB.2A.15, paper number 4169, p. 196, Vancouver, BC, Canada, July 19–24, 2015, art. no. 7303480. DOI: 10.1109/USNC-URSI.2015.7303480 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84954236783&doi=10.1109%2fUSNC-URSI.2015.7303480&partnerID=40&md5=47db9d4917228e4cb025a954e662d09a

Георгиев, Георги (2015) On the L3 Numbers and Their Application in the Theory of Waveguides in Proc. Seventeenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA'15, Turin, Italy, September 7-11, 2015, art. no. 7297143, pp. 395 - 398. (Invited Paper in the Special Session „Modern Problems of Mathematical and Computational Electromagnetics and Their Advanced Applications,” organized by G. N. Georgiev, and M. N. Georgieva-Grosse) DOI: 10.1109/ICEAA.2015.7297143 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84955461406&doi=10.1109%2fICEAA.2015.7297143&partnerID=40&md5=b00674633770756e538baf8a5af1abce

Георгиев, Георги (2015) Phase Behaviour of an Azimuthally Magnetized Two-layered Ferrite-dielectric Circular Waveguide (Invited Paper in the Special Session “Advanced mathematical and computational methods in electromagnetic theory and their applications – 3,” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev), Progress In Electromagnetics Research Symposium Abstracts, pp. 719-720, PIERS Proceedings, pp. 1209-1214, Prague, Czech Republic, July 6-9, 2015 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84947265475&partnerID=40&md5=d4f63ff4bbd226c89dafe4241129b308

Георгиев, Георги (2015) Phase Characteristics of the Circular Waveguide with an Azimuthally Magnetized Ferrite Cylinder and a Dielectric Toroid in Proc. 2015 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper ID TU-UB.1A.8, paper number 4162, p. 36, Vancouver, BC, Canada, July 19–24, 2015, art. no. 7303320. DOI: 10.1109/USNC-URSI.2015.7303320 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84954211150&doi=10.1109%2fUSNC-URSI.2015.7303320&partnerID=40&md5=9279480740afa5e96f23e6b5b9533eb6

Георгиев, Георги (2015) Regular Coulomb Wave Function Method for Analysis of the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguides (Invited Paper in the Special Session “Advanced mathematical and computational methods in electromagnetic theory and their applications – 2,” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev), Progress In Electromagnetics Research Symposium Abstracts, pp. 370-371, PIERS Proceedings, pp. 747-753, Prague, Czech Republic, July 6-9, 2015 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84947206002&partnerID=40&md5=e66c9686ee60a470cc1526c0ee0e7991

Георгиев, Георги (2015) Theorem for the G1(c,n) Numbers (Invited Paper in the Special Session “Advanced Mathematical and Computational Methods in Electromagnetic Theory and Their Applications – 1,” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev), Progress In Electromagnetics Research Symposium Abstracts, pp. 98-99, PIERS Proceedings, pp. 349-355, Prague, Czech Republic, July 6-9, 2015. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84947284846&partnerID=40&md5=e7d52457383cd9aa532030172ea6807d

Георгиев, Георги (2015) Theory of the L Numbers and Its Application to Electromagnetism In Proc. 1st URSI Atlantic Radio Science Conference URSI AT-RASC 2015, Paper ID 1192(B20-4), Gran Canaria, Canary Islands, Spain, May 18-22, 2015, art. no. 7302904. DOI: 10.1109/URSI-AT-RASC.2015.7302904 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84959549382&doi=10.1109%2fURSI-AT-RASC.2015.7302904&partnerID=40&md5=8415712ceae63d52f6b800f43fa717a8

Георгиев, Георги (2015) ГЕОРГИ ПОПНИКОЛОВ – Живот на Границата Между Две Епохи Родознание, брой 3-4, година XX, 2015 г., стр. 147 – 171.

Георгиев, Георги (2015) Свещеник Георги Маринов Полуганов – Една от Най-видните Личности на Поликрайще за Всички Времена Родознание, брой 1-2, година XX, 2015 г., стр. 230 – 249.

Георгиев, Георги (2014) Advanced Iterative Methods for Exact Computation of the Differential Phase Shift in the Circular Waveguide, Completely Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite: Review of Recent Results in Proc. Sixteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA'14, Palm Beach, Aruba, August 3-8, 2014, pp. 1290-1293. (Invited Paper in the Special Session „Challenges in mathematical and computational electromagnetics and its applications,” organized by G. N. Georgiev, and M. N. Georgieva-Grosse). art. no. 6903878, pp. 363-366. DOI: 10.1109/ICEAA.2014.6903878 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84908574390&doi=10.1109%2fICEAA.2014.6903878&partnerID=40&md5=e8fc32514fe6ab0d0c83ee40d4620869

Георгиев, Георги (2014) Circular Waveguide, Completely Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite Chapter in Wave Propagation: Academy Publish, Cheyenne, Wyoming, USA, L. Rocha and G. Mateus (Eds.), 2014, pp. 161-196.

Георгиев, Георги (2014) Contribution to the Theory of the Complex Kummer Function in Proc. Sixteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA'14, Palm Beach, Aruba, August 3-8, 2014, art. no. 6903882, pp. 387 - 390. (Invited Paper in the Special Session „Challenges in mathematical and computational electromagnetics and its applications,” organized by G. N. Georgiev, and M. N. Georgieva-Grosse). DOI: 10.1109/ICEAA.2014.6903882 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84908572184&doi=10.1109%2fICEAA.2014.6903882&partnerID=40&md5=abd730570545af346588c2ad189b39da

Георгиев, Георги (2014) Numerical Study of the Differential Phase Shift in the Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 8th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2014, The Hague, The Netherlands, pp. 1151 - 1155, 5 pages, Apr. 6–11, 2014, art. no. 6901975, pp. 1151-1155. DOI: 10.1109/EuCAP.2014.6901975 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84908608687&doi=10.1109%2fEuCAP.2014.6901975&partnerID=40&md5=023e8c7aec8752c66f0487029ea80424

Георгиев, Георги (2014) On an Application of the Hypothesis for the Identity of the L2(c,р,n) and ^L2(^c,^р,^n) Numbers and Its Application in the Theory of Waveguides in Proc. 34th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2014, Guangzhou, China, pp. 1218-1219 in Abstracts, pp. 1739-1744 in PIERS Proc., Aug. 25-28, 2014 (in the Special Session “Advanced mathematical and computational methods in electromagnetic theory and their applications”, organized by M.N. Georgieva-Grosse and G.N. Georgiev). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84911059501&partnerID=40&md5=fe1b404d34ddb2dcc42245c744df8a4c

Георгиев, Георги (2014) Theorem for the Relation between the L1(c,n) and L2(c,р,n) Numbers in Proc. 2014 XXXI URSI GASS General Assembly and Scientific Symposium, Vol. 2, pp. 826-829, Beijing, China, Aug. 16–23, 2014.

Георгиев, Георги (2014) Theory of the Circular Waveguide Completely Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite: Review of Recent Results (Invited Paper), The Seventh Int. Conf. “Inverse problems: Modeling & Simulation”, May 26-31, 2014, Ölüdeniz, Fethiye, Turkey, p. 67.

Георгиев, Георги (2014) Theory of the L3 Numbers: Definition, Computational Modeling, Properties and Application in Proc. Sixteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA'14, Palm Beach, Aruba, August 3-8, 2014, art. no. 6903881, pp. 383 - 386. (Invited Paper in the Special Session „Challenges in mathematical and computational electromagnetics and its applications,” organized by G. N. Georgiev, and M. N. Georgieva-Grosse). DOI: 10.1109/ICEAA.2014.6903881 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84908590970&doi=10.1109%2fICEAA.2014.6903881&partnerID=40&md5=4f38cfd68eafa1fe7823b19535b1c119

Георгиев, Георги (2014) Една видна личност от епохата на Възраждането Епохи, Велико Търново, книжка 1, година XXII, 2014, стр. 118-136.

Георгиев, Георги (2014) Основателят на Училището и Първият Учител в Поликрайще Образование, издателска групировка „Образование”, София, година XXIII, брой 3, май-юни, 2014, стр. 128-139.

Георгиев, Георги (2014) Периодът 1959-1987 г. – Връх на Образователното Дело в Поликрайще Юбилейна международна научна конференция „20 години специалност „Психология” – пътуване към себе си”, Велико Търново, 7 ноември 2014 г., стр. 454 – 464.

Георгиев, Георги (2014) Просветна и Обществена Дейност на Учителката Трифонка Романова Попниколова от Поликрайще Родознание, брой 3-4, година XIX, 2014 г., стр. 124-141.

Георгиев, Георги (2014) Свещеник Георги Маринов Полуганов – Будителят от Поликрайще Национален Военен Университет, Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 3-4 юли 2014

Георгиев, Георги (2014) Свещеник Георги Маринов Полуганов – Живот и Дело Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 21 ноември 2014 г., стр. 184 – 192.

Георгиев, Георги (2014) Свещеник Георги Маринов Полуганов – Просветител, Спомоществовател на Възрожденска Книжнина и Революционер XIII Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации”, Велико Търново, 13-14 ноември 2014, стр. 228 – 241.

Георгиев, Георги (2014) Свещеник Георги Полуганов – Основател на Българското Училище в Поликраище Църковен вестник, година CXV, брой 5, София 1-15 март 2014, стр. 7, брой 6, София 16-31 март 2014, стр. 7.

Георгиев, Георги (2014) Щрихи от Дейността на Учителката oт Поликрайще Трифонка Романова Попниколова Педагогически Алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, Книжка 2, 2014, Том XXII, стр. 251-265.

Георгиев, Георги (2013) Advanced Iterative Methods for Exact Computation of the Differential Phase Shift in the Circular Waveguide Completely Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite: Review of Recent Results in Proc. Fifteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’13, Torino, Italy, Sept. 9–13, 2013, pp. 1290-1293, article ID 551, 4 pages, (Invited Paper in the Special Session „Advances in Challenging Problems of Mathematical and Computational Electromagnetics: Focus on the Applications,” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse), art. no. 6632457, pp. 1290-1293. DOI: 10.1109/ICEAA.2013.6632457 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84888336809&doi=10.1109%2fICEAA.2013.6632457&partnerID=40&md5=286d29c79dc0de39016ffc5160c23f8d

Георгиев, Георги (2013) Advances in the theory of the circular waveguide with an azimuthally magnetized ferrite cylinder and a dielectric toroid in Proc. 33th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2013, pp. 323-324, in Abstracts, pp. 1220-1224, in PIERS Proc., Taipei, Taiwan, March 25-28, 2013, (in the Special Session “Advanced mathematical and computational methods in electromagnetic theory and their applications”, organized by M.N. Georgieva-Grosse and G.N. Georgiev). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84877954479&partnerID=40&md5=26805807731d59bc5224a7dea7cec35a

Георгиев, Георги (2013) Hypothesis for the Identity of the L2(c,р,n) and ^L2(^c,^р,^n) Numbers and Its Application in the Theory of Waveguides in Proc. 34th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2013, Stockholm, Sweden, pp. 805-806 in Abstracts, pp. 940-945 in PIERS Proc., Aug. 12-15, 2013, (in the Special Session “Advanced mathematical and computational methods in electromagnetic theory and their applications”, organized by M.N. Georgieva-Grosse and G.N. Georgiev). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84884733398&partnerID=40&md5=3ddd86819192ff57e55725b18488421f

Георгиев, Георги (2013) Iterative Method for Analysis of the Differential Phase Shift in an Azimuthally Magnetized Circular Ferrite-Dielectric Waveguide in Proc. 2013 Int .Symposium on Electromagnetic Theory. URSI-EMTS 2013, Hiroshima, Japan, 23PM3E-05, pp. 763-766, 4 pages, May 20–24, 2013, art. no. 6565851. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84883215234&partnerID=40&md5=ca76bb0ed2faa2789130878a5bccabae

Георгиев, Георги (2013) On the Zeros of Kummer Function: Basic Properties and Their Application in the Theory of the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide in Proc. XVIIIth Int. Sem./Worksh. Direct and Inverse Problems of Electromagn. and Acoustic Wave Theory DIPED-2013, Lviv, Ukraine, Sept. 23–26, 2013, pp 151-160. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84891603171&partnerID=40&md5=74ac16a9dd860f1b6ad3194bc51eaee7

Георгиев, Георги (2013) Phase Shifting Diagram of the Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 7th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2013, Gothenburg, Sweden, pp. 2468-2472, 5 pages, Apr. 8–12, 2013, art. no. 6546737. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84881284268&partnerID=40&md5=6463cad1af6d08ae3a062fce6e63f8ef

Георгиев, Георги (2013) Theory of the L3 numbers: Definition, Computational Modeling, Properties and Application in Proc. Fifteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’13, Torino, Italy, Sept. 9–13, 2013, pp. 173-176, article ID 171, 4 pages, (Invited Paper in the Special Session „Recent Advances in Challenging Problems of Mathematical and Computational Electromagnetics,” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse), art. no. 6632216, pp. 173-176. DOI: 10.1109/ICEAA.2013.6632216 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84888375832&doi=10.1109%2fICEAA.2013.6632216&partnerID=40&md5=778222b0186c248267f50b042be40eed

Георгиев, Георги (2013) Никола Георгиев Попниколов Издание на Национален музей на образованието, Габрово, бр. 3, 2013.

Георгиев, Георги (2013) Свещеник Георги Маринов Полуганов – Основателят на Училището и Първият Учител в Поликрайще Педагогика, издателство „Азбуки”, София, Година LXXXV, Книжка 4, 2013, Volume 85, Number 4, 2013, стр. 555-568.

Георгиев, Георги (2012) 80 Години от Рождението на Педагога Никола Георгиев Попниколов Педагогически Алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, Книжка 2, 2012, Том XX, стр. 269-272.

Георгиев, Георги (2012) Advanced Computational Methods for Analysis of the Circular Waveguide Completely Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite: Review of Recent Results in Proc. Fourteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’12, Cape Town, South Africa, Sept. 2–7, 2012, art. no. 6328586, pp. 62-65, article ID 126, 4 pages, (Invited Paper in the Special Session “Modern problems of mathematical and computational electromagnetics and their advanced applications” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). DOI: 10.1109/ICEAA.2012.6328586 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868267261&doi=10.1109%2fICEAA.2012.6328586&partnerID=40&md5=97a51748df815fea552ad1a6c417284b

Георгиев, Георги (2012) Assumptions on the Characteristic Parameter of the Coaxial Ferrite Waveguide Phase Shifter and Its Application in Proc. Fourteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’12, Cape Town, South Africa, Sept. 2–7, 2012, art. no. 6328800, pp. 1129-1132, article ID 496, 4 pages, (Invited Paper in the Special Session "Advanced Applications of the Mathematical and Computational Electromagnetics,” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse). DOI: 10.1109/ICEAA.2012.6328800 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868277004&doi=10.1109%2fICEAA.2012.6328800&partnerID=40&md5=84fe71ff42aca7ffc4709dca1c5abedb

Георгиев, Георги (2012) Contribution to the Theory of A1 Numbers in Proc 14th Int. Conf. on Transp. Opt. Netw. ICTON 2012, article ID paper B1.6, 5 pages, Coventry, England, July 2-5, 2012. art. no. 6253768 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84867026895&doi=10.1109%2fICTON.2012.6253768&partnerID=40&md5=46f673e7dc4449c584aaccdeb1467af7

Георгиев, Георги (2012) Cut-off Characteristics of the Normal TE0n Modes in the Circular Waveguides, Containing Azimuthally Magnetized Ferrite Cylinder and a Dielectric Toroid in Proc. Fourteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’12, Cape Town, South Africa, Sept. 2–7, 2012, 1194-1197, article ID 517, 4 pages, (Invited Paper in the Special Session "Advanced Applications of the Mathematical and Computational Electromagnetics,” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse), art. no. 6328812. DOI: 10.1109/ICEAA.2012.6328812 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868267065&doi=10.1109%2fICEAA.2012.6328812&partnerID=40&md5=98000e997d807cd292144760528a73ba

Георгиев, Георги (2012) Differential Phase Shift Characteristics of Normal Modes in an Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide in Proc. 34nd ESA Antenna Worksh. on Antennas for Space Applicat., ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, article ID 09.11-45, 8 pages, also in CDROM, Oct. 1-5, 2012.

Георгиев, Георги (2012) Green's Function for Paraxial Equation in Proc. 32th Progress In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2012, p. 251, in Abstracts, pp. 460-463, in PIERS Proc., Moscow, Russia, Aug. 19–23, 2012. (in the Special Session: “Advanced mathematical and computational methods in the electromagnetic theory and their applications,” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868516022&partnerID=40&md5=6f7e4d18b80c399a631dff6fb9f64dbc

Георгиев, Георги (2012) Kummer Function Method for Analysis of Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguides in Proc. 32th Progress In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2012, p. 255-256, in Abstracts, pp. 477-481, in PIERS Proc., Moscow, Russia, Aug. 19–23, 2012, (in the Special Session “Advanced mathematical and computational methods in electromagnetic theory and their applications,” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868521266&partnerID=40&md5=36a8529b2a4902f2f3331bba2931730a

Георгиев, Георги (2012) Numerical Modeling of the Area of Phase Shifter Operation of the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide in Proc. 6th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2012, Prague, Czech Republic, article ID P-23, 5 pages, March 26–30, 2012, art. no. 6206058, pp. 952-956. DOI: 10.1109/EuCAP.2012.6206058 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84862869112&doi=10.1109%2fEuCAP.2012.6206058&partnerID=40&md5=41b7b6c39d950c931abff25d72d0dcfe

Георгиев, Георги (2012) On an Application of the Regular Fractional Coulomb Wave Function J. Appl. Electromagn., Vol. 14, No. 2, Dec. 2012, pp. 56-76.

Георгиев, Георги (2012) On the Class of B1 Numbers: Definition, Numerical Modeling, Domain of Existence and Application in Proc. Fourteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’12, Cape Town, South Africa, Sept. 2–7, 2012, art. no. 6328576, pp. 15-18, article ID 106, 4 pages, (Invited Paper in the Special Session “Modern problems of mathematical and computational electromagnetics and their advanced applications” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). DOI: 10.1109/ICEAA.2012.6328576 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868293480&doi=10.1109%2fICEAA.2012.6328576&partnerID=40&md5=e2457b6b7e32ba41edc2c4526da3246d

Георгиев, Георги (2012) On the Confluent Hypergeometric Functions and their Application: Basic Elements of the Tricomi Theory. Case of Waveguide Propagation Telecommunications and Radioengineering, Vol. 71, No. 3, pp. 209-216, 2012. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v71.i3.20 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84860614775&doi=10.1615%2fTelecomRadEng.v71.i3.20&partnerID=40&md5=5d35eae8e7a6cf64b33067ef79536ef6

Георгиев, Георги (2012) On the Fractional Coulomb Equation J. Appl. Electromagn., Vol. 14, No. 1, pp. 1-16, June 2012.

Георгиев, Георги (2012) Phase Shifter Operation of an Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide Acta Phys. Polonica A, Vol. 122, No. 1, pp. 63-70, July 2012. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84863622826&partnerID=40&md5=f686d99730be3678c675945b60f6b294

Георгиев, Георги (2012) Propagation in the Circular Waveguide, Containing an Azimuthally Magnetized Ferrite Cylinder and a Dielectric Toroid in Proc. 6th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2012, Prague, Czech Republic, article ID P-75, 5 pages, March 26–30, 2012, art. no. 6206099, pp. 1141-1145. DOI: 10.1109/EuCAP.2012.6206099 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84862889416&doi=10.1109%2fEuCAP.2012.6206099&partnerID=40&md5=e46901ce9c817c627f67071644cd5529

Георгиев, Георги (2012) Some Properties of the Zeros of Kummer Function and Their Application in the Analysis of the Circular Waveguide Complitely Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite in Proc. XVIIth Int. Sem./Worksh. Direct and Inverse Problems of Electromagn. and Acoustic Wave Theory DIPED-2012, art. no. 6344135, pp. 179-180, Tbilisi, Georgia, Sept. 25–28, 2012. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84870656178&partnerID=40&md5=dd5533c56db62b756af7fd9506bada1f

Георгиев, Георги (2012) Theory of the L2(c,ρ,n) Numbers and Its Application to the Slow Wave Propagation in the Coaxial Feffite Waveguid in Proc. 32th Progress In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2012, p. 249-250, in Abstracts, pp. 450-455, in PIERS Proc., Moscow, Russia, Aug. 19–23, 2012. (in the Special Session: “Advanced mathematical and computational methods in the electromagnetic theory and their applications,” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868515482&partnerID=40&md5=3141b0ee075b7042fc7115c7e5a0dc12

Георгиев, Георги (2012) За Една Светла Диря в Образователното Дело (80 Години от Рождението на Никола Попниколов) Учителско дело, София, година CXVII, номер 36 (362 516), 19.11.2012 година, стр. 7.

Георгиев, Георги (2012) Щрихи от Живота и Дейността на Никола Георгиев Попниколов – Директора на Училището в Поликрайще Издател, Велико Търново, година XIV, брой 3-4, 2012, стр. 49-55.

Георгиев, Георги (2011) Advances in the theory of A, B, C numbers and its application to waveguide propagation in Proc. 30th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2011, p. 1462-1466, in Abstracts, pp. 804-805, Suzhou, China, Sept. 12–16, 2011. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84858137332&partnerID=40&md5=47fdd6e7e4f20e2bde1e478e74e56743

Георгиев, Георги (2011) Area of Phase Shifter Operation of the Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 29th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2011, p. 830, in Abstracts, pp. 1318-1322, Marrakesh, Morocco, March 20–23, 2011.

Георгиев, Георги (2011) Comparative study on the computational modeling and application of the classes of A, B, C numbers in Proc. Thirteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’11, Turin, Italy, September 12–16, 2011, art. no. 6046420, pp. 660-663, (Invited Paper in the Special Session “Future challenges in mathematical and computational electromagnetics and its applications” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse). DOI: 10.1109/ICEAA.2011.6046420 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80155181236&doi=10.1109%2fICEAA.2011.6046420&partnerID=40&md5=c84d46f68953f90060c6aa67ccbb6e5e

Георгиев, Георги (2011) L(c,n) and ^L(^c,^n) Numbers and Its Application in the Theory of Waveguides: Review of Recent Results in Proc. Симпозиум по Съвременни проблеми на приложния електромагнетизъм, Veliko Tirnvo, Bulgaria, March 25, 2011, (Invited Plenary Paper) (in print).

Георгиев, Георги (2011) Numerical Study of the Differential Phase Shift in a Circular Ferrite-Dielectric Waveguide in Proc. 5th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2011, pp. 1666-1670, in USB, Rome, Italy, April 11–15, 2011, art. no. 5781817, pp. 1573-1577. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79959681537&partnerID=40&md5=3716c0c46de8549459cf7640936d3121

Георгиев, Георги (2011) On the Class of A1 Numbers: Definition, Numerical Modeling, Domain of Existence, Basic Property and Application in Proc. XXX URSI General Assembly, article ID BP1.47, 4 pages, in CDROM, Istanbul, Turkey, Aug. 13–20, 2011, art. no. 6050456. DOI: 10.1109/URSIGASS.2011.6050456 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-81255209303&doi=10.1109%2fURSIGASS.2011.6050456&partnerID=40&md5=f4cb151e1a1c4fe84e1b3104e75d72d8

Георгиев, Георги (2011) On the L4 Numbers and Their Application in Proc. XVIth Int. Sem./Worksh. Direct and Inverse Problems of Electromagn. and Acoustic Wave Theory DIPED-2011, art. no. 6081806, pp. 228-236, Lviv, Ukraine, Sept. 26–29, 2011. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-83455195774&partnerID=40&md5=72b9dcab0dbfeb9fb7a608d0b4e4a875

Георгиев, Георги (2011) Theorem for the Identity of the L(c; n) and ^L(^c,^n) Numbers and Its Application in the Theory of Waveguides in Proc. 29th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2011, p. 259, in Abstracts, pp. 357-361, Marrakesh, Morocco, March 20–23, 2011.

Георгиев, Георги (2011) Theory of the L numbers: definition, computational modeling, properties and application in Proc. Thirteenth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’11, Turin, Italy, 12–16 September 2011, art. no. 6046399, pp. 544-547, (Invited Paper in the Special Session “Future challenges in mathematical and computational electromagnetics and its applications” organized by G. N. Georgiev and M. N. Georgieva-Grosse). DOI: 10.1109/ICEAA.2011.6046399 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80155126927&doi=10.1109%2fICEAA.2011.6046399&partnerID=40&md5=5b7f1aceb6a8b7db8dd4f5298380b812

Георгиев, Георги (2011) Theory of the L4 Numbers: Existence Theorem and Physical Interpretation in Proc. XXX URSI General Assembly, article ID DP1.7, 4 pages, in CDROM, Istanbul, Turkey, Aug. 13–20, 2011, art. no. 6050657. DOI: 10.1109/URSIGASS.2011.6050657 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-81255154362&doi=10.1109%2fURSIGASS.2011.6050657&partnerID=40&md5=06ab5ad1ae75f3248621ed89301b8413

Георгиев, Георги (2011) Transmission Properties of the Circular Waveguide Completely or Partially Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite: Review of Recent Results in Proc. 1st IEEE-APS Topical Conf. Antennas Propagat. Wireless Commun. IEEE APWC’11, Turin, Italy, September 12–16, 2011, art. no. 6046808, pp. 865-868, (Invited Paper in the Special Session “Advances in wireless communications and their applications” organized by M. N. Georgieva-Grosse and G. N. Georgiev). DOI: 10.1109/APWC.2011.6046808 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80155214455&doi=10.1109%2fAPWC.2011.6046808&partnerID=40&md5=4643ca795bd52e269b21bda9f921d039

Георгиев, Георги (2011) Transmission properties of the circular waveguide, containing an azimuthally magnetized ferrite toroid and a dielectric cylinder in Proc. 5th Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2011, pp. 1870-1874, in USB, Rome, Italy, April 11–15, 2011, art. no. 5781857, pp. 1729-1733. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79959632553&partnerID=40&md5=589b2ef5b0f0b74f8fdc571799c5b7d1

Георгиев, Георги (2011) XVth International Seminar/Workshop DIPED-2010 IEEE Antennas Propagat. Magazine, Vol. 53, No.1, Feb. 2011, pp. 137-140. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80051963316&partnerID=40&md5=c2908ab9b0f3b583e1b7c39998ea8b57

Георгиев, Георги (2010) Advanced Studies of the Differential Phase Shifts in the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide in Proc. 28th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2010, p. 505, in Abstracts, pp. 841-845, Cambridge, MA, USA, July 5–8, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79952632072&partnerID=40&md5=f41c14dd421a4e1fe401b9aeee0d1ee4

Георгиев, Георги (2010) An Application of the Zeros of Laguerre Polynomials in Proc. Twelfth Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’10 offshore, art. no. 5651252, pp. 637-640, article ID 371, 4 pages, Sydney, Australia, Sept. 20–24, 2010. DOI: 10.1109/ICEAA.2010.5651252 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78651321239&doi=10.1109%2fICEAA.2010.5651252&partnerID=40&md5=a01cea4145f2be9d2e557bc42aed9bea

Георгиев, Георги (2010) Analysis of the Differential Phase Shift in the Circular Ferrite-Dielectric Waveguide with Azimuthal Magnetization in Proc. 2010 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper 330.9, in CDROM, Toronto, ON, Canada, July 11–17, 2010, art. no. 5561795. DOI: 10.1109/APS.2010.5561795 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78349290431&doi=10.1109%2fAPS.2010.5561795&partnerID=40&md5=9fb6b633ab25dff73d89651aa35df78e

Георгиев, Георги (2010) Anti-symmetric Mode in a Planar Plasma Waveguide: Numerical Study of Nonlinear Effects in Proc. 2010 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper 330.10, in CDROM, Toronto, ON, Canada, July 11–17, 2010.

Георгиев, Георги (2010) Characteristics of the Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite Toroid and Dielectric Cylinder in Proc. 2010 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper 330.2, in CDROM, Toronto, ON, Canada, July 11–17, 2010.

Георгиев, Георги (2010) Comparative Study of the Differential Phase Shift in Some Circular Waveguides, Containing Azimuthally Magnetized Ferrite in Proc. XVth Int. Sem./Worksh. Direct and Inverse Problems of Electromagn. and Acoustic Wave Theory DIPED-2010, art. no. 5623914, pp. 114-122, Tbilisi, Georgia, Sept. 27–30, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78650200794&partnerID=40&md5=6abf8f4a66403ebeeec34571795ecb82

Георгиев, Георги (2010) Criteria for Phaser Shifter Operation of an Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 18th Int. Conf. Microwaves, Radar, Wireless Commun. MIKON–2010, paper C7–3, Vilnius, Lithuania, June 14–16, 2010, art. no. 5540490. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77958544989&partnerID=40&md5=b3c1085f3089db10fb229085884a0da4

Георгиев, Георги (2010) Differential Phase Shift Characteristics of Normal TE0n Modes in an Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 4rd Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2010, paper P4–53, in USB, Barcelona, Spain, April 12–16, 2010, art. no. 5505889. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77955335293&partnerID=40&md5=633ffc6209b9f2996f557f96836aa1f8

Георгиев, Георги (2010) Impact of the Material Properties on the Phase Characteristics of a Two-Layered Ferrite-Dielectric Circular Waveguide in Proc. 32nd ESA Antenna Worksh. on Antennas for Space Applicat., ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, pp. 270-276, also in CDROM, Oct. 5-8, 2010.

Георгиев, Георги (2010) Iterative Method for Differential Phase Shift Computation in the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide in Proc. 27th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2010, p. 186, in Abstracts, pp. 274–278, in PIERS Proc., also in CDROM, Xi’an, China, March 22–26, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84898785718&partnerID=40&md5=2b179d6e2535ff8b76fe034f31459d5f

Георгиев, Георги (2010) Iterative Method for Differential Phase Shift Computation in the Azimuthally Magnet-ized Circular Ferrite Waveguide PIERS Online, Vol.6, No.4, pp. 365–369, 2010.

Георгиев, Георги (2010) Method of the Successive Approximations for Analysis of the Differential Phase Shifts in the Ferrite-Loaded Coaxial Waveguide in Proc. 2010 IEEE AP–S Int. Symp. on Antennas Propagat. & CNC–USNC/URSI Radio Science Meeting, paper 110.10, in CDROM, Toronto, ON, Canada, July 11–17, 2010.

Георгиев, Георги (2010) Methods for Evaluation of the Euler Gamma Function in the Complex Field and Their Application in the Computational Electromagnetics in Proc 12th Int. Conf. on Transp. Opt. Netw. ICTON 2010, paper B1.3, Munich, Germany, June 28–July 1, 2010, art. no. 554899. DOI: 10.1109/ICTON.2010.5548997 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77957283273&doi=10.1109%2fICTON.2010.5548997&partnerID=40&md5=dc388d4201fcd3a5e687b2cfa1f9b2ed

Георгиев, Георги (2010) Numerical results for the differential phase shift in the circular waveguide with azi-muthally magnetized ferrite in Conf. Proc. XIII-th Int. Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET*10, article ID BMM-7, 4 pages, Kiev, Ukraine, Sept. 6-8, 2010, art. no. 5611365. DOI: 10.1109/MMET.2010.5611365 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78649299064&doi=10.1109%2fMMET.2010.5611365&partnerID=40&md5=d481308452facc43446517c1e24efce0

Георгиев, Георги (2010) On the A, B, C Numbers and Their Application in the Theory of Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite PIERS Online, Vol.6, No.4, pp. 370–374, 2010.

Георгиев, Георги (2010) On the A, B, C Numbers and Their Application in the Theory of Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite in Proc. 27th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2010, p. 50, in Abstracts, pp. 82–86, in PIERS Proc., also in CDROM, Xi’an, China, March 22–26, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84898794115&partnerID=40&md5=9ffbf15cb96e07424e8b921eb370a130

Георгиев, Георги (2010) On the Roots of Certain Transcendental Equations, Involving Complex Confluent Hypergeometric Functions and Their Application in the Theory of Waveguides in Proc 12th Int. Conf. on Transp. Opt. Netw. ICTON 2010, paper B1.4, Munich, Germany, June 28–July 1, 2010, art. no. 5549001. DOI: 10.1109/ICTON.2010.5549001 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77957280923&doi=10.1109%2fICTON.2010.5549001&partnerID=40&md5=6d0f19ad56195f52d497cceae8572595

Георгиев, Георги (2010) Principles of the Electromagnetic Modelling of Ferrite Control Components, Based on the Circular Waveguides with Azimuthal Magnetization Criteria for Phaser Shifter Operation of an Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide in Proc. 18th Int. Conf. Microwaves, Radar, Wireless Commun. MIKON–2010, paper C8–2, Vilnius, Lithuania, June 14–16, 2010, art. no. 5540485. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77958615880&partnerID=40&md5=b04b6307576d0883c8d664b9271cd5cb

Георгиев, Георги (2010) The Tricomi theory of confluent hypergeometric functions and its application to waveguide propagation in Proc. Radar Methods and Systems Worksh. RMSW-2010, pp. 250-254, Kiev, Ukraine, Sept. 21-23, 2010.

Георгиев, Георги (2010) Theory of the ^L(^c,^n) Numbers and Its Application to the Wave Propagation in Ferrite-Loaded Guides in Proc. 28th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2010, p. 594, in Abstracts, pp. 976-980, Cambridge, MA, USA, July 5–8, 2010. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79952676684&partnerID=40&md5=4181196f5328260f1eff7e14d25ea6cd

Георгиев, Георги (2009) A Microwave Application of the Complex Confluent Hypergeometric Functions in Proc. IX Kharkov Young Sci. Conf. “Radiophysics, Photonics, Electronics and Biophysics”, p. 6, in Abstract, also in CDROM, Kharkov, Ukraine, Dec. 1–3, 2009.

Георгиев, Георги (2009) An Application of the Complex Tricomi Function in Proc. Eleventh Int. Conf. Electromagn. Adv. Applicat. ICEAA’09, art. no. 5297339, pp. 819–822, in CDROM, Turin, Italy, Sept. 14–18, 2009. DOI: 10.1109/ICEAA.2009.5297339 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-72849111530&doi=10.1109%2fICEAA.2009.5297339&partnerID=40&md5=fae13c086459c446ae4c0342c08f1ffe

Георгиев, Георги (2009) Cut-off Frequencies Method for Analysis of Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide Phase Shifter Proc. Joint 5th ESA Worksh. Millim. Wave Technol. Appl. and 31st ESA Antenna Worsh., ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, Pt. 2, pp. 791-798, also in CDROM, May 18-20, 2009.

Георгиев, Георги (2009) Effect of the Dielectric Filling on the Phase Behaviour of the Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite Toroid and Dielectric Cylinder in Proc. Asia–Pacific Microwave Conf. APMC–2009, art. no. 5384298, pp. 870–873, WE4B–4(1680), in CDROM, Singapore, Dec. 7–10, 2009. DOI: 10.1109/APMC.2009.5384298 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77950655636&doi=10.1109%2fAPMC.2009.5384298&partnerID=40&md5=c953956186ec09fecb59374fcea8f11d

Георгиев, Георги (2009) Method of the Arbitrary Pair of Working Points for Analysis of Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide Phase Shifter in Proc. Int. Sci. Conf. Adv. Lightweight Structures Refl. Antennas, pp. 275–287, also in CDROM, Tbilisi, Georgia, Oct. 14–16, 2009.

Георгиев, Георги (2009) Phase Behaviour of a Two-Layered Circular Ferrite-Dielectric Waveguide with Azimuthal Magnetization in Proc. 26th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2009, p. 742, in Abstracts, pp. 1473–1477, in PIERS Proc., also in CDROM, Moscow, Russia, Aug. 18–21, 2009.

Георгиев, Георги (2009) Propagation in an Azimuthally Magnetized Circular Ferrite-Dielectric Waveguide Proc. 3rd Europ. Conf. Antennas Propagat. EuCAP 2009, art. no. 5067636, pp. 345–349, in CDROM, Berlin, Germany, March 23–27, 2009. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70349855018&partnerID=40&md5=980b2ac1b0074e60d61bda08447eac7f

Георгиев, Георги (2009) Some Classes of Real Numbers and their Application in the Theory of Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite in Proc. Int. Sci. Conf. Adv. Lightweight Structures Refl. Antennas, pp. 247–258, also in CDROM, Tbilisi, Georgia, Oct. 14–16, 2009.

Георгиев, Георги (2009) The A, B, C Numbers and Their Application in the Theory of Waveguides in Proc. 26th Progr. In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2009, p. 612, in Abstracts, pp. 1043–1047, in PIERS Proc., also in CDROM, Moscow, Russia, Aug. 18–21, 2009.

Георгиев, Георги (2009) The Z(c,n) Numbers and Their Application in the Theory of Waveguides in Proc. Int. Conf. Days Diffr. DD’09, p. 39, in Abstracts, art. no. 5562623, pp. 76–91, St. Petersburg, Russia, May 26–29, 2009. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77958489746&partnerID=40&md5=206d4ba1de06e091cc56ceed04e28d19

Георгиев, Георги (2009) Theorem for the L(c,ρ,n) Numbers in Proc. 26th Progress In Electromagn. Res. Symp. PIERS 2009, p. 743, in Abstracts, pp. 1478–1482, in PIERS Proc., also in CDROM, Moscow, Russia, Aug. 18–21, 2009.

Георгиев, Георги (2008) A Property of the L(c,p,n) Numbers and Its Application to Waveguide Propagation Proc. XXIX URSI General Assembly, Chicago, IL, USA, Aug. 7-16, 2008, in CD.

Георгиев, Георги (2008) A Theorem for the Properties of Some Classes of Real Numbers Connected with the Zeros of Complex Kummer Function and Its Application in the Theory of Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide Proc. XXIX URSI General Assembly, Chicago, IL, USA, Aug. 7-16, 2008, in CD.

Георгиев, Георги (2008) L Numbers Method for Analysis of Azimuthally Magnetized Coaxial Ferrite Waveguide Phase Shifter Proc. 30th ESA Antenna Worksh. Antennas Eearth Observ., Sci., Telecomm. Navig. Space Missions, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, May 27-30, 2008, pp. 156-159, also in CD.

Георгиев, Георги (2008) Some Hypotheses in the Theory of the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguides Radioelectron. & Informat., Vol. 5, No. 4, pp. 16–25, Dec. 2008.

Георгиев, Георги (2008) The L(c,n) Numbers and Their Application in the Theory of Waveguides Proc. Int. Conf. Days Diffr. 2008 DD’08, St. Petersburg, Russia, June 3-6, 2008, art. no. 5072312, pp. 44-56. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70349671500&partnerID=40&md5=04fd59edefb21af95be8e40c362c600a

Георгиев, Георги (2008) The L(c,n) Numbers and Their Application to the Analysis of the Circular Ferrite Waveguide Phase Shifter J. Appl. Electromagn., Vol. 10, No. 1, pp. 78-105, June 2008, http://jae.ece.ntua.gr.

Георгиев, Георги (2007) An Iterative Method for Analysis of Coaxial Ferrite Waveguide Phase Shifter with Azimuthal Magnetization Proc. 29th ESA Antenna Worksh. Multiple Beams Reconfigurable Antennas, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, Apr. 18-20, 2007, pp. 252-255, also in CD.

Георгиев, Георги (2006) An Approximate Method for Analysis of Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide Phase Shifter Conf. Proc. 2006 1st Europ. Conf. Antennas Propagat. EUCAP 2006, Nice, France, Nov. 6-10, 2006, In CD. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33847380112&partnerID=40&md5=d2a83a28a9ec0db673dbb2226a15281b

Георгиев, Георги (2006) Methods for Evaluation of Certain Special Functions of Mathematical Physics in the Real Field and Their Application in the Theory of Waveguides Proc. 2006 8th Int. Conf. Transp. Opt. Netw. ICTON 2006, Nottingham, United Kingdom, June 18-22, 2006, Vol. 1, art. no. 4013648, pp. 271-274, (Invited Paper). DOI: 10.1109/ICTON.2006.248234 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34250680449&doi=10.1109%2fICTON.2006.248234&partnerID=40&md5=6d566723a581518176407c4b4b1c0860

Георгиев, Георги (2006) Some Classes of Real Numbers and Their Application to Waveguide Propagation Conf. Proc. 2006 11th Int. Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET*06, Kharkov, Ukraine, June 26-29, 2006, art. no. 1689801, pp. 393-395. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34547245577&partnerID=40&md5=ad37b18cebb1c9f927d8e1b4b56fa8a7

Георгиев, Георги (2005) New Elements in the Theory of the Coaxial Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite Proc. Int. Sem. Days Diffr. 2005 DD ’05, St. Petersburg, Russia, June 28-July 1, 2005, art. no. 1613389, pp. 81-93. DOI: 10.1109/DD.2005.204882 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34547275296&doi=10.1109%2fDD.2005.204882&partnerID=40&md5=5817c144999405b142f1f4163e29ead4

Георгиев, Георги (2005) Some Applications of the L Numbers Proc. Int. Conf. Antenna Technol. ICAT 2005, ISRO, Ahmedabad, India, Feb. 23-24, 2005, pp. 83-87.

Георгиев, Георги (2005) Some New Simple Methods for Differential Phase Shift Computation in the Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite Proc. 28th ESA Antenna Worksh. Space Antenna Syst. Technol., ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, May 31 – June 3, 2005, Pt. 2, pp. 1159-1166.

Георгиев, Георги (2005) The Kummer Confluent Hypergeometric Function and Some of Its Applications in the Theory of Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguides J. Telecomm. Information Technol., Vol. JTIT-6, No, 3, pp. 112-128, Sept. 2005.

Георгиев, Георги (2004) Impact of Nonlinear Plasma on Surface Wave Propagation: Analysis Proc. 2004 6th Int. Conf. Transp. Opt. Netw. ICTON 2004, Wroclaw, Poland, July 4-8, 2004, Vol. 2, pp. 338-345.

Георгиев, Георги (2004) Several Hypotheses in the Confluent Hypergeometric Functions Based Theory of the Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguides Proc. East-West Worksh. Adv. Techn. Electromagn., Warsaw, Poland, May 20-21, 2004, pp.197-204.

Георгиев, Георги (2004) The N Numbers: Definition and Application Proc. 2004 6th Int. Conf. Transp. Opt. Netw. ICTON 2004, Wroclaw, Poland, July 4-8, 2004, Vol. 2, pp. 287-294, (Invited Paper). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-11244315126&partnerID=40&md5=7dd2381956446b0ecf8ca12dd4842e43

Георгиев, Георги (2003) A New Property of the Complex Kummer Function and Its Application to Waveguide Propagation IEEE Antennas Wireless Propagat. Lett., Vol. AWPL-2, pp. 306-309, Dec. 2003. DOI: 10.1109/LAWP.2003.822210 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-3142698480&doi=10.1109%2fLAWP.2003.822210&partnerID=40&md5=928519331e7470bd475b9b9ef27f6aa8

Георгиев, Георги (2003) Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Phase Shifter Proc. Int. ITG-Conf. Antennas INICA 2003, Berlin, Germany, Sept. 17-19, 2003, pp. 115-118. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0141867802&partnerID=40&md5=78c81d0c288a4d1610e0de286df2f8f8

Георгиев, Георги (2003) Conditions for Phaser Operation of the Circular Waveguides with Azimuthally Magnetized Ferrite Proc. 26th ESA Antenna Technol. Worksh. Satell. Antenna Modell. Des. Tools, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, Nov. 12-14, 2003, pp. 359-366.

Георгиев, Георги (2003) Some Microwave Applications of the Kummer Confluent Hypergeometric Function Proc. 2003 5th Int. Conf. Transp. Opt. Netw. ICTON 2003, Warsaw, Poland, June 29 - July 3, 2003, Vol. 2, art. no. 1263135, pp. 14-21, (Invited Paper). DOI: 10.1109/ICTON.2003.1263135 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-11244333633&doi=10.1109%2fICTON.2003.1263135&partnerID=40&md5=fb026d3eb7dcff13536314d677245f0a

Георгиев, Георги (2002) Some Aspects of the Slow Waves in the Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite Rod Conf. Proc. 2002 IXth Intnl Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET*02, Kiev, Ukraine, Sept. 10-13, 2002, Vol. 2, art. no. 1107054, pp. 674-676. DOI: 10.1109/MMET.2002.1107054 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70349697837&doi=10.1109%2fMMET.2002.1107054&partnerID=40&md5=6ef964841bfb5d07ff4c2e55248569bf

Георгиев, Георги (2002) Some New Properties of the Circular Waveguides with Azimuthally Magnetized Ferrite Proc. 25th ESA Antenna Worksh. Satell. Antenna Technol., ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, Sept. 18-20, 2002, pp. 601-608.

Георгиев, Георги (2000) Application of Kummer Functions in the Analysis of Slow Waves in the Circular Gyrotropic Waveguide J. Appl. Electromagn., Vol. 3, No. 3, pp. 25-36, Dec. 2000.

Георгиев, Георги (2000) Formulae for Differential Phase Shift Computation in an Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguide Proc. Millenn. Conf. Antennas Propagat. AP-2000, Davos, Switzerland, Apr. 9-14, 2000, in Abstracts, Vol. I-Antennas, p. 517, in CD, paper 1002.

Георгиев, Георги (2000) On an Application of the Kummer Confluent Hypergeometric Functions Conf. Proc. 2000 VIIIth Int. Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET*2000, Kharkov, Ukraine, Sept. 12-15, 2000, Vol. 2, pp. 670-672.

Георгиев, Георги (2000) Slow TE0n Modes in a Circular Ferrite Waveguide Proc. Second Int. Symp. Trans Black Sea Region Appl. Electromagn., Xanthi, Greece, June 27-29, 2000, p. 101.

Георгиев, Георги (1998) On an Application of Iterative Method of Circular Ferrite-Dielectric Waveguide Analysis Conf. Proc. 1998 VIIth Int. Conf. Math. Meth. Electromagn. Theory MMET ’98, Kharkov, Ukraine, June 2-5, 1998, Vol. 2, pp. 685-687.

Георгиев, Георги (1996) Analysis of a Ferrite-Dielectric Circular Waveguide Conf. Summaries Trans Black Sea Region Symp. Appl. Electromagn., Metsovo, Greece, Apr. 17-19, 1996, p. MMWS 28.

Георгиев, Георги (1996) Analysis of an Open Circular Ferrite Waveguide Conf. Summaries Trans Black Sea Region Symp. Appl. Electromagn., Metsovo, Greece, Apr. 17-19, 1996, p. FSTE 36.

Георгиев, Георги (1995) Iterative Method of Circular Ferrite-Dielectric Waveguide Analysis: Application to Phase Shifting Computation Conf. Proc. Conf. Contemp. Meth. Signal Process. Syst. Measur., Control, Diagn. Manag., Minsk, Belarus, Dec. 18-22. 1995, Pt. II, pp. 90-94.

Георгиев, Георги (1995) Slow-Wave Propagation in a Circular Ferrite Waveguide Chinese J. Radio Sci., 1995 Suppl. Issue, Proc. 1995 Int. Conf. Radio Sci. ICRS ’95, Beijing, China, Aug. 10-12, 1995, pp. 678-681.

Георгиев, Георги (1994) On Several New Applications of Coulomb Wave Functions Proc. 1994 Int. Conf. Comput. Electromagn. Its Appl. ICCEA ’94, Beijing, China, Nov. 1-4, 1994, pp. 163-166.

Георгиев, Георги (1992) A Simple Formula for Differential Phase Shift Computation of Ferrite-Filled Circular Waveguide Conf. Proc. 1992 Asia-Pacific Microwave Conf. APMC ’92, Adelaide, Australia, Aug. 11-13, 1992, Vol. 2, pp. 769-772.

Георгиев, Георги (1992) Basic and Complementary Areas of Magnetic Field Polarization in a Ferrite-Filled Circular Waveguide Conf. Proc. XIth Int. Conf. Microwave Ferrites ICMF ’92, Alushta, Ukraine, Oct. 16-20, 1992, Vol. 3, pp. 36-43.

Георгиев, Георги (1992) Differential Phase Shifts in the Ferrite-Dielectric Circular Waveguide Conf. Proc. XIth Int. Conf. Microwave Ferrites ICMF ’92, Alushta, Ukraine, Oct. 16-20, 1992, Vol. 3, pp. 28-35.

Георгиев, Георги (1992) Propagation in a Circular Waveguide Partially Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite Proc. 1992 URSI Intnl Symp. Electromagn. Theory, Sydney, Australia, Aug. 17-20, 1992, pp. 167-169.

Георгиев, Георги (1991) Application of Tricomi Functions in the Eigenvalue Analysis of the Circular Gyrotropic Waveguide Europ. Trans. Telecomm. Related Technol., ETT, Vol. 2, No. 2, pp. 259-269, Mar./Apr. 1991. DOI: 10.1002/ett.4460020216 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0026122515&doi=10.1002%2fett.4460020216&partnerID=40&md5=8f05b69e5c10a10091b4c435a6bd1667

Георгиев, Георги (1990) Analysis of a Ferrite Toroid Circular Waveguide Phaser Conf. Proc. 10th Int. Conf. Microwave Ferrites, Szczyrk, Poland, Sept. 24-29, 1990, Pt. 1, pp. 173-177.

Георгиев, Георги (1990) Normalized Nonreciprocal Phase Characteristics of a Ferrite-Dielectric Circular Waveguide Conf. Proc. 10th Int. Conf. Microwave Ferrites, Szczyrk, Poland, Sept. 24-29, 1990, Pt. 1, pp. 168-172.

Георгиев, Георги (1990) Some Characteristics of the Circular Waveguide with Remanent Ferrite Toroid Conf. Proc. Int. Conf. Millimeter Wave Microwave ICOMM-90, DEAL, Dehra Dun, India, Dec. 19-21, 1990, pp. 294-297.

Георгиев, Георги (1990) Some Properties of the Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Ferrite J. Appl. Phys., Vol. 67, No. 10, pp. 6529-6537, May 1990. DOI: 10.1063/1.345130 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-36549100870&doi=10.1063%2f1.345130&partnerID=40&md5=a438db46ff2c93e8b1a3db76a9072348

Георгиев, Георги (1989) Asymptotic Study of Complex Kummer Function Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 42, No. 10, pp. 23-26, Oct. 1989.

Георгиев, Георги (1989) Azimuthally Magnetized Circular Ferrite Waveguides Ferrite Phase Shifters and Control Devices, by J. Helszajn, (McGraw-Hill, London, 1989), Chap. 14, pp. 262-288.

Георгиев, Георги (1989) Circular Waveguide Containing Azimuthally Magnetized Ferrite: Field Distribution of TE01 Mode Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 42, No. 5, pp. 53-56, May 1989.

Георгиев, Георги (1989) On the Forms of General Integral of Kummer Equation Arising in Certain Propagation Problems Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 42, No. 1, pp. 67-70, Jan. 1989.

Георгиев, Георги (1988) Analysis of a Circular Waveguide with an Azimuthally Magnetized Ferrite Rod and Dielectric Tube Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 41, No. 11, pp. 37-40, Nov. 1988.

Георгиев, Георги (1988) Kummer and Tricomi Functions for Analysis of Circular Gyrotropic Waveguides with Azimuthal Magnetisation Proc. Inst. Elec. Eng., Vol. 135, pt. H (Microwaves, Antennas and Propagat.), No. 2, pp. 125-128, Apr. 1988. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0023998021&partnerID=40&md5=009abe932aebd6058e224c297d9d1a8d

Георгиев, Георги (1988) Phase Performance of a Two-Layered Ferrite-Dielectric Circular Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 41, No. 12, pp. 49-52, Dec. 1988.

Георгиев, Георги (1988) Whittaker Functions in the Analysis of the Circular Gyrotropic Waveguide with Azimuthal Magnetization Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 41, No. 1, pp. 27-30, Jan. 1988.

Георгиев, Георги (1987) Analytical and Numerical Study of the Circular Remanent Ferrite Phaser Geometry Proc. Int. Symp. Electron. Devices, Circuits Syst. ISELDECS ’87, Indian Inst. Technol., Kharagpur, India, Dec. 16-18, 1987, Vol. 2, pp. 602-604.

Георгиев, Георги (1987) Asymptotic Analysis of an Anisotropic Cylindrically Stratified Circular Waveguide Conf. Proc. 1987 SBMO Int. Microwave Symp., Rio de Janeiro, Brazil, July 27-30, 1987, Vol. 2, pp. 703-708.

Георгиев, Георги (1987) On the Second Partial Solution of Confluent Hypergeometric Equation Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 40, No. 9, pp. 49-52, Sept. 1987.

Георгиев, Георги (1987) Rigorous Analysis of TE0n Modes in a Circular Anisotropic Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 40, No. 10, pp. 53-56, Oct. 1987.

Георгиев, Георги (1987) Study of Rotationally Symmetric TE Modes in a Circular Gyrotropic Waveguide Proc. 4th Nat. Conf. Microwave Technol. MITEKO ’87 with Foreign Particip., High Tatras, Czechoslovakia, Dec. 8-10, 1987, pp. 78-80.

Георгиев, Георги (1986) On a Class of Electromagnetic Wave Functions for Propagation Along the Circular Gyrotropic Waveguide IEEE Trans. Microwave Theory Tech., Vol. MTT-34, No. 8, pp. 853-862, Aug. 1986. DOI: 10.1109/TMTT.1986.1133457 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0022767658&doi=10.1109%2fTMTT.1986.1133457&partnerID=40&md5=7f1c1f081ca51abcea74c001ffc25efd

Георгиев, Георги (1986) On Certain Exact Wave Functions for Propagation Along a Circular Gyrotropic Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 39, No. 1, pp. 39-42, Jan. 1986.

Георгиев, Георги (1986) On the Whittaker Form of Solution of Eigenvalue Problem in a Circular Gyrotropic Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 39, No. 6, pp. 39-42, June 1986.

Георгиев, Георги (1986) Performance Predictions of the Azimuthally Magnetized Ferrite-Filled Circular Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 39, No. 9, pp. 55-58, Sept. 1986.

Георгиев, Георги (1986) Studies of Nonreciprocal Effects in Azimuthally Magnetized Ferrite-Loaded Circular Waveguide Proc. Eighth Colloq. Microwave Commun., Budapest, Hungary, Aug. 1986, pp.479-482, (Invited Paper). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0022947087&partnerID=40&md5=a16ca0c73a338b44a8792d7d3f2151d4

Георгиев, Георги (1986) TE01-mode Propagation in a Circular Guide Containing Azimuthally Magnetised Remanent Ferrite Electron. Lett., Vol. 22, No. 4, pp. 182-184, Feb. 1986. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0022663355&partnerID=40&md5=7c209afc14f33ababe3cbcd6ae3ef095

Георгиев, Георги (1985) Asymptotic Solution of Eigenvalue Problem in a Circular Gyrotropic Waveguide Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Tome 38, No. 7, pp. 859-862, July 1985.

Георгиев, Георги (1985) Asymptotic Study of Rotationally Symmetric Waves in a Circular Anisotropic Waveguide Proc. Inst. Elec. Eng., Vol. 132, Pt. H (Microwaves, Antennas and Propagat.), No. 4, pp. 261-266, July 1985, (Special Issue on Microwave Ferrite Engineering). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0022092635&partnerID=40&md5=81601d4a69630ace5e28b35ee571844c

Георгиев, Георги (1985) Reflex Ferrite Modulator for Space Systems First Nat. Conf. “Cosmos ’85”, Varna, Bulgaria, Nov. 14-16, 1985, Summaries, BAD-85-415, p. 76.

Георгиев, Георги (1985) Theory and Operation of Circular Waveguide with Azimuthally Magnetized Remanent Ferrite First Nat. Conf. “Cosmos ’85”, Varna, Bulgaria, Nov. 14-16, 1985, Summaries, BAD-85-414, p. 76.

Георгиев, Георги (1984) A Ferrite Boundary-Value Problem in Coaxial Waveguide Conf. Trans. 7th Int. Conf. Microwave Ferrites, Smolenice, Czechoslovakia, Sept. 17-22, 1984, pp. 18-22.

Георгиев, Георги (1984) A Generalized Design Technique for Remanent Ferrite Cut-off Switch Conf. Trans. 7th Int. Conf. Microwave Ferrites, Smolenice, Czechoslovakia, Sept. 17-22, 1984, pp. 289-293.

Георгиев, Георги (1984) A Study of Single-Bit Ferrite Phaser Geometry Conf. Trans. 7th Int. Conf. Microwave Ferrites, Smolenice, Czechoslovakia, Sept. 17-22, 1984, pp. 99-103.

Георгиев, Георги (1984) Simplified Analysis of Azimuthally Magnetized Ferrite-Loaded Circular Waveguide Conf. Trans. 7th Int. Conf. Microwave Ferrites, Smolenice, Czechoslovakia, Sept. 17-22, 1984, pp. 36-40.

Георгиев, Георги (1984) Асимптотический Анализ Цилиндрического Волновода с Азимутально-Подмагниченным Ферритом XXXIX Всесоюзная Научная Сессия, Посвященная Дню Радио, Москва, СССР, Апр. 1984, Тезисы Докладов, Часть 2, cтр. 23-24. 39th All-Union Scientific Session,Dedicated to the Radio Day,Moscow,USSR, Apr1984

Георгиев, Георги (1983) Асимптотично Изследване на Ротационно Симетрични Вълни в Цилиндричен Анизотропен Вълновод Първи Нац. Конгр. на Физиците в България, София, България, 28 Септ. - 1 Окт. 1983, Резюмета на Докладите и Научните Съобщения, стр. 229. First Nat. Congr. of the Physicists in Bulgaria, Sofia,Bulgaria

Колев, Николай (2017) Училищен курс по алгебра и анализ (учебник) УИ „Св. св. Кирил и Методий ”,В. Търново, 2017

Колев, Николай (2017) Методическо ръководство по училищен курс по алгебра и анализ УИ „Св. св. Кирил и Методий ”,В. Търново, 2017

Колев, Николай (2013) On the notion of surface area for solid of revolution Мiжнародний збiрник наукових рабiт „Дидактика математики: проблеми I дослiджения ” вып.39, Донецк: ДонНУ

Колев, Николай (2013) понятието величина Педагогически алманах, бр.1, 2013, УИ "Св. св. Кирил и Методий" В. Търново

Колев, Николай (2012) Основи на математиката за начални учители Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Колев, Николай (2011) Към обосноваване на понятието обем на тяло в училищния курс по математика Съвременният поглед на докторанта към науката, Сборник научни студии и статии, УИ „Неофит Рилски”,Благоевград, 2011

Колев, Николай (2010) Към обосноваване на понятието лице на равнинна фигура в училищния курс по математика Доклади на юбилейната международна конференция Бачиново,10-12 септември,2010

Колев, Николай (2010) Няколко подхода за въвеждане на понятието дължина на окръжност Доклади на юбилейната международна конференция ,Бачиново,10-12 септември,2010

Колев, Николай (2009) Относно сложността на задачите за намиране на граница на функция чрез прилагане на теоремите на Лопитал Научна конференция с международно участие-25 години Педагогически факултет,6-7 ноември,2009

Колев, Николай (2008) Златното сечение и числата на Фибоначи в музиката сборник научни статии по проект Музика,математика и информатика

Колев, Николай (2008) Математика и музика-един поглед върху междупредметните връзки сборник"Междупредметни връэки в обучението по математика и информатика-дидактически модели и технологии"

Колев, Николай (2008) Относно сложността на задачите за намиране на граница на функция и изграждане на умения за решаването им сп.Педагогически алманах,Университетско издателство,Велико Търново

Колев, Николай (2006) За трудностите на математическите задачи Научно-приложна конференция по математика, инфор¬ма¬ти¬ка и компютърни науки 20 години Математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 12-13 май 2006.

Колев, Николай (2006) Проверка на знанията и уменията по логика на студентите първокурсници, изучаващи математически дисциплини „Математика, информатика и компютърни науки”, Научно-приложна конференция по математика, инфор¬ма¬ти¬ка и компютърни науки 20 години Математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 12-13 май 2006.

Колев, Николай (2005) Системи от задачи,свързани с дидактически системи от признаци и дидактически системи от свойства Майски четения"Дни на науката 2005"Велико Търново

Колев, Николай (2004) Един опит за систематизиране на основните дейности на учащите се при овладяване на математическите понятия сборник"Образованието в глобализиращия се свят" В.Търново

Колев, Николай (2003) За необходимостта от систематизиране на основните дейности на учащите се при овладяване на математическите понятия сборник"Педагогика и методика"В.Търново

Колев, Николай (2001) Една система от задачи,притежаваща свойството структурна пълнота Юбилейна конференция"40 години СУБ-Стара Загора"

Колев, Николай (2001) Система от задачи по компонентите сложност и степен на проблемност на базата на основната структура "Технологии,сигурност иекология"

Колев, Николай (1999) Методическо ръководство по математика за начални учители Велико Търново

Колев, Николай (1998) Обобщена редица на Фибоначи и някои нейни аритметични свойства Четвърта конференция по ПМИ и проблемите на обучението по МОМ

Колев, Николай (1995) Математика Велико Търново

Колев, Николай (1990) Математика Велико Търново

Колев, Николай (1989) Креативното мислене в занятията по математика и използване на компютърна техника Юбилейна научна сесия по случай 25 години ВТУ

Колев, Николай (1988) Една диалогообучаваща програма по математика върху раздела "Уравнение на права в равнината"

Колев, Николай (0) Measurement of Scalar Quantities by Limiting Procedur Мiжнародний збiрник наукових рабiт „Дидактика математики: проблеми I дослiджения ” Донецк

Маринова, Виолетка (2020) Маринова В.М., РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИГРАМИ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ: ТЕОРИЯ И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ. ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Сборник трудов V Международной научно-практической конференции 15-16 ноября 2019 г., г. Стерлитамак, Россия. ISBN 978-5-86111-688-6 Русия

Маринова, Виолетка (2019) Mатематическaя подготовка учителей начальных классов в процессе их обучения в педвузе, Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в современной школе» 22–26 апреля 2019 года, МПГУ, Москва, 2019. Стр. 349-356 ISBN 978-5-4263-0789-6 Русия, Москва

Маринова, Виолетка (2019) ИЗУЧЕНИЕ ЦЕЛыХ НЕОТРИЦАТЕЛЬНыХ ЧИСЕЛ ВТОРыМ ПОДХОДОМ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ БОЛГАРИИ, IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МАТЕМАТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА» 24 - 26 апреля 2019 г, Россия, г. Тольятти. 2019. ISBN Русия, Толяти

Маринова, Виолетка (2019) Изучение целых неотрицатеьных чисел первым подходом в педагогических факультетах Болгарии, Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в современной школе» 22–26 апреля 2019 года, МПГУ, Москва, 2019. Стр. 356-365 ISBN 978-5-4263-0789-6 Русия, Москва

Маринова, Виолетка (2019) ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ, IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МАТЕМАТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА» , 24 - 26 апреля 2019 г, Россия, г. Тольятти. ISBN Толяти, Русия

Маринова, Виолетка (2017) ПОТРЕБНОСТЬ В САМОРАЗВИТИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ, VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МАТЕМАТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА», посвященной 240-летию со дня рождения математика К.Ф. Гаусса, 26 - 28 апреля 2017 г, г. Тольятти, Россия, стр. 187-190. УДК 372.8:51 +378+510+001.8 ББК 22.1 +74.26+74.58 ISBN 978-5-8259-1146-5 Толяти, Русия

Маринова, Виолетка (2017) СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ в ВУЗЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СТУДЕНТОВ, Современные технологии в школе и вузе. Теория и практика внедрения електронного обучения в образовательные системы, IV Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием), 15-16 ноября 2017 г., Старлитамак, Русия, 2017, стр. 114-118. УДК 371(061.8) ББК 74.044+431 С56 Стерлитамак, Русия

Маринова, Виолетка (2016) ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВУЗ В КОНТЕКСТА НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, 11 – 13 ноември, гр. Шумен, организирана от ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, стр. 238-243. ISSN: 1314-3921 Шумен

Маринова, Виолетка (2016) СТРУКТУРНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ. Международна научна конференция - БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ, III международная научно-практическая конференция «Современные технологии в образовательных системах: теория и передовой опыт», Стерлитамак, Русия, 2016, стр. 10-17. УДК 372851.51985 УДК 372.851+519.85 ББК22.151 Стерлитамак, Русия

Маринова, Виолетка (2016) СУТЬ, СТРУКТУРА И СМЫСЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ. Международна научна конференция - БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ, ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, V Всероссийская научно-практическая конференция «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ», Стерлитамак, Русия, 2016. УДК 519.245:678.7 УДК 519.85 ISBN 978-5-86111-560-5 ББК 22.186 М 34 Стерлитамак, Русия

Маринова, Виолетка (2016) УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВУЗ. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, 11 – 13 ноември 2016 г., гр. Шумен, организирана от ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, стр. 235-238. ISSN: 1314-3921 Шумен

Маринова, Виолетка (2015) Computer component of professional competence of teachers of mathematics and its formation. The 13th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2015 - April 16-17, 2015, Information Systems Management Institute, ISMA University, Riga, Latvia, 2015, стр. 120-124. ISSN 1691-2489 Рига, Латвия

Маринова, Виолетка (2015) Компетентностный подход в образовательном процессе. Сборник трудов II Международной научно-практической конференции: Современные образовательные технологии в школе и ВУЗе: математика, физика, информатика, 16-17 ноебря 2015 г., г. Стерлитамак, Россия. 2015, стр. 270-274. ISBN 978-5-86111-507-0 Стерлитамак, Русия

Маринова, Виолетка (2015) ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЧИСЛОВЫЕ СИСТЕМЫ». VIII Международная научно-практическая конференция "ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ", Сборник статей-часть 4, Белово, Русия, юни, 2015, стр. 178-182. УДК 082.1 ББК 65.34.13 (2Рос –4Кем) ISBN 978-619-208-020-4 – ВТУ ISBN 978-5-906805-58-4 - КГТУ Белово, Русия

Маринова, Виолетка (2015) Системы базовых знаний для формирования профессиональных компетенций студентов педагогического факультета,VIII Международная научно-практическая конференция “ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ“, Сборник статей-часть 4, Белово, Русия, юни, 2015 г. ,стр. 182-184. УДК 082.1 ББК 65.34.13 (2Рос –4Кем), ISBN 978-619-208-020-4 – ВТУ, ISBN 978-5-906805-58-4 - КГТУ Белово, Русия

Маринова, Виолетка (2014) Приобретение математической компетенции студентов педфаков для повышения качества профессиональной подготовки. II Международная научная конференция „Актуальные проблемы обучения математике и информатике в школе и вузе. Москва, МПГУ, 2-4 октября, 2014, Россия, стр. 254-257. УДК-39:37 ББК-74.65 Э 91 ISBN 978-5-905697-14-2 Москва, Русия

Маринова, Виолетка (2013) История на Факултет „Математика и информатика“ : 1963-2013, В. Търново : Фабер, 2013, 144 с. ISBN 978-619-00-0015-0. COBISS.BG-ID 1266235620 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2013) СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ, 2-ой Всероссийский научно-методический семинар «Этнокультурный компонент в образовательном процессе: теория и технология, передовой опыт», Стерлитамак, Русия, 2013, стр. 23-29. УДК – 39.37 ББК – 74.65 Э 91 Стерлитамак, Русия

Маринова, Виолетка (2012) Компьютерные технологии как средство качественного усвоения учебного материала по математике студентов педвуза. Современные информационные технологии в образовании и научных исследованиях. Сборник научных трудов студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей. ДНТУ, Донецк. Украйна. 2012, стр. 180-186. ISBN 978-966-430-126-5 Донецк, Украйна

Маринова, Виолетка (2012) Teaching Mathematics in Bulgaria by Information Technologies, Межвузовский сборник научных и научно-методических работ „Вестник. Физика. Математика. Информатика”, ЧГПУ, Грозный, Чеченская Республика, 2012. Грозни, Чечения

Маринова, Виолетка (2012) Test examination on the discipline "Statistics" for students of pedagogical faculty, Международна научна конференция MATTEX, ШУ, Шумен, 2012. ISSN 1314-3921 Шумен

Маринова, Виолетка (2012) Дидактически аспекти на възможностите на компютърните презентации в обучението в началния курс, Международна научно-практическа конференция „Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании”, ТГУ, Тверь, Русия, 2012, стр. 136-145. ISBN 978-5-7609-0740-0 Твер, Русия

Маринова, Виолетка (2012) Използване на мултимедийни и иновационни технологии за развитие на мисленето в предматематическата подготовка, Международна научно-практическа конференция „Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании”, ТГУ, Тверь, Русия, 2012, стр.124-129. ISBN 978-5-7609-0740-0 Твер, Русия

Маринова, Виолетка (2012) Използване на мултимедийни и иновационни технологии за развитие на мисленето в предматематическата подготовка - Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании, Твер, Русия, 2012, стр. 124-129. ISBN 978-5-7609-0740-0 Твер, Русия

Маринова, Виолетка (2012) Компьютер в контексте новых информационных технологий обучения. Международна научна конференция „MATTEX 2012”, ШУ, Шумен, 2012, 284-287. ISSN 1314-3921 Шумен

Маринова, Виолетка (2012) Компьютерные технологии как средство развития познавательного интереса студентов педвуза на занятиях по математике. Современные информационные технологии в образовании и научных исследованиях. Сборник научных трудов студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей. ДНТУ, Донецк. Украйна. 2012, стр. 186-192. ISBN 978-966-430-126-5 Донецк, Украйна

Маринова, Виолетка (2012) Компютърна презентация на урок по стереометрия по темата „Сфера”, Международна научно-практическа конференция „Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании”, ТГУ, Тверь, Русия, 2012, стр. 129-136. ISBN 978-5-7609-0740-0 Твер, Русия

Маринова, Виолетка (2012) Математически модели, които се решават със средствата на алгебрата и математическия анализ в училищния курс по математика, студия. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2012, стр. 197-224, 31 с. ISBN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1254948068 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2012) Математическото моделиране – иновационна технология за усвояване на понятието „функция” в съвременното училищно образование, монография. Издателство „Абагар”, Велико Търново, 2012, 303 с. ISBN 978-954-427-997-4. COBISS.BG-ID 1253055972 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2012) Основные требования к математическому образованию учителей начальных классов на современном этапе развития школы Болгарии. Пути решения проблем совершенствования математического образования: интеграция науки и практики. Сборник статей, ПГУ им. Т. Г. Шевченко, Тирасполь, Молдова, 2012, стр. 207-210. УДК 372.851:37(478.9) Тираспол, Молдова

Маринова, Виолетка (2012) Построение логической структуры учебного материала математических теорий. Сборник статей, V Международная научно-практическая конференция „Иновации в технологиях и образовании”, Белово, КГТУ, Новосибирск, Русия, 2012, стр. 120-124. ISBN 978-5-89070-850-2 Новосибирск, Русия

Маринова, Виолетка (2012) Содержание изучения числовых систем в курсе математики будущих учителей начальных классов педагогических факультетов Болгарии, Проблемы совершенствования мaтематической подготовки в школе и ВУЗе, МПГУ, Москва, Россия, 2012, стр. 292-296. ISBN 978-5-905697-39-5 Москва, Русия

Маринова, Виолетка (2012) Содержание изучения числовых систем в курсе математики будущих учителей начальных классов педагогических факультетов Болгарии, Проблемы совершенствования мотематической подготовки в школе и ВУЗе, МПГУ, Москва, Россия, 2012, стр. 292-296. ISBN 978-5-905697-39-5 Москва, Русия

Маринова, Виолетка (2012) Составление учебных планов в ВУЗе, Международна научна конференция „MATTEX 2012”, ШУ, Шумен, 2012, стр. 280-284. ISSN 1314-3921 Шумен

Маринова, Виолетка (2012) Формирование практических умений при обучении геометрии в средней школе, Геометрия и геометрическое образование в современной средней и высшей школе. Сборник трудов, ТГУ, Тольятти, Россия, 2012, стр. 82-87. ISBN 978-5-8259-0690-4 Толяти, Русия

Маринова, Виолетка (2011) Information technology in education - status and perspectives, ACTA TYRNAVIENSIS, Universitatis Tyrnaviesis, Тrnava, Slovakia, 2011. /http://pdf.truni.sk/actafp/2011/c/ p.103/ ISBN 978-80-8082-514-0 Търнава, Словакия

Маринова, Виолетка (2011) Дидактически технологии при изучаване на понятието „естествено число” в подготвителната група. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2011, стр. 73-82. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287133924 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2011) Математически модели и моделиране в училищния курс по математика – дидактически аспекти и значение. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2011, стр. 111-121. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287113956 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2009) Математическите модели в химията. Сборник научни статии «Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика» по проект “Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика - дидактически модели и технологии”, изд. «ИВИС», Велико Търново, 2009, стр. 28-36. ISBN 978-954-8387-49-1. COBISS.BG-ID 1231378404 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2009) Понятието „време” и времевите еталони в обучението по математика в началния курс. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие по случай 25 години от създаването на Педагогическия факултет на ВТУ, В. Търново, 2009, стр. 427-430. ISBN 978-954-400-422-4 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2008) О необходимости дополнительной профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов в области математической терминологии, Актуальные вопросы совершенствования дополнительного профессионального образования: сборник научных статей. Москва, Выпуск 1. Ред. коллегия: Б. А. Ручкин, О. В. Слесарева. М.: Издательство Московского гуманитарного университета, Русия, 2008, стр. 61-67. ISBN 978-5-98079-412-5 Москва, Русия

Маринова, Виолетка (2007) Направления в развитието на математиката, сп. „Педагогически алманах”, ВТУ, стр. 235-244, 2007. ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1181140964

Маринова, Виолетка (2006) Аксиоматичният метод в училищния курс по геометрия. Списание „Педагогически алманах”, Университетско издателство, ВТУ, Велико Търново, 2006, стр. 242-254. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1180890852 ISSN 1310-358X Велико Търново

Маринова, Виолетка (2006) Возможности и реализация осуществления принципа преемственности в математическом образовании будущих учителей начальных классов, Наука и образавание, материалы Международной научной конференции, КГУ, Белово, Россия, 2006, стр. 484-488. ISBN 5-8353-0356-4 Белово, Русия

Маринова, Виолетка (2006) Математическо моделиране в обучението по математика – горен курс. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2006, стр. 233-241. ISSN 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1180892132 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2006) Моделирането като средство за формиране на понятието „функция” в обучението по математика, Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", изд. „Слово”, Велико Търново, 2006 стр. 293-297. Велико Търново

Маринова, Виолетка (2006) Особености в развитието на началния етап на обучението по математика в другите страни. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2006, стр. 222-232. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1180875748 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2006) Усъвършенстване на съдържанието и методите на професионална подготовка на бъдещите начални учители в обучението по математика, Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", изд. „Слово”, Велико Търново, 2006, стр. 285-288. Велико Търново

Маринова, Виолетка (2005) On the reliability of didactic tests. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2005, стр. 242-248. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1174409188 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2005) Актуални проблеми на подготовката на учителите за работа в нови информационни и комуникационни среди. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2005, стр. 249-258. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1174421732 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2005) Насоки за по-нататъшното развитие на съдържанието на обучението по математика в началния етап, Шести национален педагогически форум с международно участие, Тракийски университет, Стара Загора, 2005, стр. 139-143. ISSN 120-000-091-001 Стара Загора

Маринова, Виолетка (2004) Развитие на мисленето и творческите способности чрез самостоятелно съставяне и решаване на обратни задачи в обучението по математика. Сборник доклади „Образованието в глобализиращия се свят”, Юбилейна научна конференция – 20 години ПФ, Университетско издателство, Велико Търново, 2004, стр. 340-342. ISBN 978-954-524-608-1 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2003) Анализ и съвременна технология на проблемното обучение по математика. Научна конференция „Педагогика и методика” по повод 40 години ВТУ. Университетско издателство, Велико Търново, 2003, стр. 239-248. ISBN 954-524-454-2 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2003) Развитие на творческото мислене в обучението по математика в началния курс. Научна конференция „Педагогика и методика” по повод 40 години ВТУ. Университетско издателство, Велико Търново, 2003, стр. 248-257. ISBN 954-524-454-2 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2002) Активизация на творческата дейност на студентите като необходима компонента на подготовката за професионално-педагогическа дейност, Сборник научни трудове, Математика и методика на обучението по математика и информатика, УИ “Епископ К. Преславски”, ШУ, Шумен, 2002, стр. 62-65. ISBN 954-577-159-3 Шумен

Маринова, Виолетка (2001) Подвижни игри и математика, сп. „Предучилищно възпитание”, София, 2001., стр. 26-28. ISSN 0204-7004. COBISS.BG-ID 1154591204

Маринова, Виолетка (2001) Съвременното обучение по математика в средното училище, Трудове на ВТУ, ПФ, 2001, с. 303-327 ISSN C619-2998 – 1313-7492. COBISS.BG-ID 1177173732 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2001) Формиране на системност в знанията при решаване на геометрични задачи, сп. „Педагогика”, 2001, стр.68-79. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1156489700 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2000) Нормативен подход към понятието „творческа задача” в обучението по математика, сп. „Педагогически алманах”, брой 1-2, ВТУ, 2000, стр. 115-130. ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1159005156 Велико Търново

Маринова, Виолетка (2000) Содержание и структура учебной деятельности (Деятельностный подход в обучении математике) Сборник методични материали “Самостоятельная работа в обучении математике”, МПГУ, Москва

Маринова, Виолетка (2000) Учебная задача как средство реализации учебной деятельности студентов в обучении математике Сборник методични материали “Самостоятельная работа в обучении математике”, МПГУ, Москва

Маринова, Виолетка (2000) Формиране на умения за решаване на рационални уравнения, Издателство „Византия”, София, 2000, 152 с. ISBN 954-8022-43-5. COBISS.BG-ID 1036063716 Велико Търново

Маринова, Виолетка (1999) Интересът и неговото измерване в уроците по математика. сп. “Педагогически алманах”, бр. 1-2, ВТУ, 1999, стр.50-54. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1159020516 Велико Търново

Маринова, Виолетка (1999) Класификация приемов учебной деятельности учащихся в школьном курсе математики Сборник статии “Проблемы совершенствования математической подготовки в школе и в вузе”, МПГУ, Москва

Маринова, Виолетка (1999) Методические возможности систем задач, построенных с учетом системного принципа целостности Сборник статии “Проблемы совершенствования математической подготовки в школе и в вузе”, МПГУ, Москва

Маринова, Виолетка (1999) Методическо ръководство по математика за начални учители (учебник), Издателство „Абагар”, Велико Търново, 1999. ISBN 954-427-368-9. COBISS.BG-ID 1035114980 Велико Търново

Маринова, Виолетка (1999) Развитие математического мышления учащихся в процессе решения целостной системы задач Международна конференция, Могилев, Беларусь

Маринова, Виолетка (1999) Развитие на пространственото въображение у учащите се в часовете по стереометрия сп. “Педагогически алманах”, бр. 1-2, ВТУ

Маринова, Виолетка (1999) Системный подход и его основные понятия Сборник статии “Проблемы совершенствования математической подготовки в школе и в вузе”, МПГУ, Москва

Маринова, Виолетка (1999) Учебната задача – основна компонента на учебната дейност, сп. „Педагогически алманах”, бр.1-2, ВТУ, 1999, стр. 19-25. ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1158992356 Велико Търново

Маринова, Виолетка (1999) Формиране на пространствено въображение у учащите се в часовете по стереометрия сп. “Педагогически алманах”, бр. 1-2, ВТУ

Маринова, Виолетка (1998) Активизация познавательной деятельности студентов начальных классов педагогических факультетов на основе целостной системы учебных задач при изучении математики ( с учетом специфики Болгарии ). 1998. МПГУ, Москва. COBISS.BG-ID 1262416356 Москва

Маринова, Виолетка (1998) Изисквания към системата от учебни задачи по математика, ориентирани към активизация на познавателната дейност на студентите от Педагогически факултет Научни трудове на ВВОУ, кн.№ 63, Велико Търново

Маринова, Виолетка (1998) Реализация на системния подход в подготовката по математика на бъдещите начални учители Научни трудове на ВВОУ, кн.№ 63

Маринова, Виолетка (1998) Систематизиране на задачите в обучението по математика. Трудове на Великотърновския университет, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, том 1, книга 1, стр. 95-99. Велико Търново. 1998. ISSN 0861-3176. COBISS.BG-ID 1146512100 Велико Търново

Маринова, Виолетка (1998) Цялостната система от задачи като ефективно средство за активизиране на учебната дейност на учащите се от селско малокомплектно училище в обучението по математика Всеросийска конференция “Реформа образования и сельская школа”, Орел, Русия

Маринова, Виолетка (1995) Математика (учебник), издателство „Абагар”, Велико Търново, 1995 (второ издание), 320 с. ISBN 954-427-197-x. COBISS.BG-ID 1028246756 Велико Търново

Маринова, Виолетка (1991) Ръководство по математика : [За студентите от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“] / В. Търново : Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 1991, 317 с. УДК 51(075.8). COBISS.BG-ID 1088970980 Велико Търново

Христов, Любомир (2019) Христов, Любомир и др. Дванадесети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас / Димитър Цветков,Николай Горчев, Виктория Бенчева - сп. Математика, бр. 6. ISSN 0204-6881 [Инд./Реф. в: Google Scholar]

Христов, Любомир (2018) ON THE CONVERGENCE OF THE METROPOLIS-HASTINGS MARKOV CHAINS / - Serdica Math. J. 43 (2017) [Инд./Реф. в: zbMATH]

Христов, Любомир (2018) Христов, Любомир и др. Единадесети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас / Димитър Цветков, Николай Горчев, Виктория Бенчева - сп. Математика, бр. 6. ISSN 0204-6881

Христов, Любомир (2017) Notes on the Parameter estimation of some IRT Models by Means of the EM-Algorithm SMB, 2017

Христов, Любомир (2016) One Method to Check the Population Homogeneity of a Test SMB, 2016

Христов, Любомир (2015) Parameter estimation for the discrete Kolmogorov population dynamics system SMB, 2015

Христов, Любомир (2015) Математическо оптимиране Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015

Христов, Любомир (2013) Kullback-Leibler Divergence Monotonicity of the Metropolis-Hastings Markov Chains SMB, 2013

Христов, Любомир (2013) On the convergence of the Metropolis-Hastings Markov chains arXiv:1302.0654v3, 2013

Христов, Любомир (2013) Proof of the convergence theorem for the powers of the stochastic matrices under the detailed balance conditions Machines, Technologies, Materials. ISSN 1313-0226. ISSUE 7/2013

Христов, Любомир (2013) Върху сходимостта на Метрополис-Хестингс Марковски вериги Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2013

Христов, Любомир (2013) Информационен критерий на Акаике за избор на модел Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2013

Христов, Любомир (2012) Критерии за подбор на тестови единици при компютъризирано адаптивно тестване Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2012.

Христов, Любомир (2012) Критерии за подбор на тестови единици при компютъризирано адаптивно тестване. Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2012.

Христов, Любомир (2012) Оценки на максимално правдоподобие в някои вероятностни модели от теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2012

Христов, Любомир (2011) ITERATIVE ЕAP PARAMETER ESTIMATION FOR SOME BINARY MODELS FROM THE ITEM RESPONSE THEORY NVU Scientific Conference, Veliko Tirnovo 2010

Христов, Любомир (2011) SOME APPLICATIONS OF THE EM-ALGORITHM Mayan readings of Union of Scientists in Bulgaria, Veliko Tirnovo 2011

Христов, Любомир (2010) MONTE KARLO PARAMETER ESTIMATION FOR THE BINARY MODELS FROM THE ITEM RESPONSE THEORY NVU Scientific Conference, Veliko Tirnovo 2010

Христов, Любомир (2010) PARAMETER ESTIMATION FOR THE TWO-PARAMETER MODEL FROM THE ITEM RESPONSE THEORY Mayan readings of Union of Scientists in Bulgaria, Veliko Tirnovo 2010

Христов, Любомир (2009) Математически аспекти на подготовката по математически анализ на студенти за участие в олимпиади 25 години Педагогически факултет на ВТУ, 2009

Христов, Любомир (2009) Методически аспекти на подготовката по математически анализ на студенти за участие в олимпиади Научна конференция с международно участие -25 години Педагогически факултет, 6 -7 ноември

Христов, Любомир (2009) Основен вероятностен модел в теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2009

Христов, Любомир (2009) Оценка на параметрите в едно–параметричния логистичен модел от съвременната теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2009

Христов, Любомир (2008) Parameter Estimation for Finite Mixtures of Generalized Partial Credit Models Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2008, Gabrovo

Христов, Любомир (2007) Approximate Parameter Estimation for Mixtures of Vector Autoregressive Stationary Time Series Models Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2007, Rousse, June 2007

Христов, Любомир (2007) EM Parameter Estimation for the Rasch Model 36–та пролетна конференция на СМБ, април 2007.

Христов, Любомир (2007) Parameter Estimation for Finite Mixtures of Partial Credit Models Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2007, Rousse, June 2007

Христов, Любомир (2006) Two–Parameter Logistic IRT Model with Latent Classes Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2006, Veliko Tarnovo

Христов, Любомир (2006) Един модел за основното уравнение в класическата теория на тестовете , Национална Научно–приложна конференция “Математика, информатика и компютърни науки”, В. Търново

Христов, Любомир (2006) Класически анализ за надеждност на двоични тестове въз основа на две–параметричния логистичен модел, Национална Научно–приложна конференция “Математика, информатика и компютърни науки”, В. Търново 2006.

Христов, Любомир (2005) IRT Model with Personal Guessing Levels Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2005, Varna

Христов, Любомир (2004) A Computer Implementation of the Generalized Partial Credit Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2004, Rousse.

Христов, Любомир (2003) Компютърна реализация на MMLE/EM алгортъма за три–параметричния логистичен модел Научно–приложна конференция с международно участие КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, В.Търново, 10. 2003

Христов, Любомир (2003) Компютърна реализация на MMLE/EM алгортъма за три-параметричния логистичен модел. Научно-приложна конференция с международно участие КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, В.Търново, 10.2003 год.

Христов, Любомир (2002) A Brief Description of 3P Birnbaum's model and the Partial Credit Model International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’2002

Христов, Любомир (2002) Критерии за надеждност и локална стохастическа независимост Пета Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2002

Христов, Любомир (2001) Описание на алгоритмите "PROX" и "UCON" за модела на Раш Научна конференция, Стара Загора, Юни 2001.

Христов, Любомир (2001) Основни принципи и формули в Класическата теория на тестовете Четвърта Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001

Христов, Любомир (2001) Основни принципи и формули при някои модели от Съвременната теория на тестовете Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001

Христов, Любомир (1994) Data Base–application and realization with Microsoft Access 2.0 TEMPUS project S JEP 08081 94

Христов, Любомир (1992) Formation of ortographical habits using personal computer La langue et la litterature Francaisis dans la civillisation mondiale, V. Tarnovo, Novembre 1992

Христов, Любомир (1988) Application of personal computers for building Information sistem for High School Scientific conference of Veliko Tarnovo University. V.Tarnovo, 1988

Христов, Любомир (1987) Approximation algorithms for solving multi-capacity lot size problem YUNS-87. V.Tarnovo 1987

Цветков, Димитър (2020) Positive periodic solutions for periodic predator - prey systems of Leslie - Gower or Holling - Tanner type Nonlinear Studies 27 (4), 991--1002

Цветков, Димитър (2019) Дванадесети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас сп. Математика, бр. 6. ISSN 0204-6881

Цветков, Димитър (2018) ON THE CONVERGENCE OF THE METROPOLIS-HASTINGS MARKOV CHAINS Serdica Math. J. 43 (2017), no. 2, 93–110. ISSN: 1310-6600

Цветков, Димитър (2018) Единадесети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас сп. Математика, бр. 6. ISSN 0204-6881

Цветков, Димитър (2017) Notes on the Parameter estimation of some IRT Models by Means of the EM-Algorithm Proceedings of the Forty Sixth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 9–13, 2017, pp. 209 - 2017. ISSN 1313-3330

Цветков, Димитър (2016) One Method to Check the Population Homogeneity of a Test Proceedings of the Forty Fifth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 6–10, 2016, pp. 187 - 193. ISSN 1313-3330

Цветков, Димитър (2015) Leadership style analysis in different categories of military personnel III International Scientific and Technical Conference. Veliko Tarnovo, 27-29 May, 2015.

Цветков, Димитър (2015) Parameter estimation for the discrete Kolmogorov population dynamics system Proceedings of the Forty Fourth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 2–6, 2015, pp. 239 - 245. ISSN 1313-3330

Цветков, Димитър (2015) Strategies for L2 lecture comprehension: an intervention study Research result. Theoretical and Applied Linguistics Series, Volume 1. № 3(5), 2015. ISSN 2313-8912

Цветков, Димитър (2015) Surface activity of solutions for eliminating radioactive contamination III International Scientific and Technical Conference. Veliko Tarnovo, 27-29 May 2015.

Цветков, Димитър (2015) Вероятностни модели в теория на тестовете Велико Търново. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015. ISBN 978-619-208-006-8

Цветков, Димитър (2015) Изследване върху формирането на преподавателски компетентности у бъдещите учители по математика Научна конференция РУ&СУ'15, Русе, 2015.

Цветков, Димитър (2015) Лекции по статистически методи в психологията Велико Търново, ИВИС, 2015. ISBN 978-619-205-003-0. COBISS.BG-ID: 1267761892

Цветков, Димитър (2015) Лекции по функционален анализ Велико Търново, ИВИС, 2015. ISBN 978-619-205-002-0. COBISS.BG-ID: 1267764196

Цветков, Димитър (2014) Анализ на някои социални мрежи чрез платформата Gephi Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2014, том 5, с. 179 -186, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ВТ, 2014, ISSN 1314-1937

Цветков, Димитър (2014) Един модел за оценка на регионални електронни медии по критерии за ефективност и потребителска удовлетвореност Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2014, с. 141-149. ISSN 1314-2283

Цветков, Димитър (2014) Оценка на IRT модели с индивидуални нива на отгатване чрез платформата BUGS Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2014, с. 150-158. ISSN 1314-2283

Цветков, Димитър (2014) Оценка на временни редове с точка на промяна чрез платформата BUGS Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2014, том 5, с. 173 -178, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ВТ, 2014, ISSN 1314-1937.

Цветков, Димитър (2013) Kullback-Leibler Divergence Monotonicity of the Metropolis-Hastings Markov Chains Proceedings of the Forty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 2–6, 2013. pp. 329 - 333. ISSN 1313-3330

Цветков, Димитър (2013) On the convergence of the Metropolis-Hastings Markov chains arXiv:1302.0654v3, 2013.

Цветков, Димитър (2013) Proof of the convergence theorem for the powers of the stochastic matrices under the detailed balance conditions Machines, Technologies, Materials. ISSN 1313-0226. ISSUE 7/2013.

Цветков, Димитър (2013) Върху сходимостта на Метрополис-Хестингс Марковски вериги Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2014, с. 639-646. ISSN 1314-2283

Цветков, Димитър (2013) Информационен критерий на Акаике за избор на модел Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2014, с. 629-638. ISSN 1314-2283

Цветков, Димитър (2013) Теория на вероятностите и математическа статистика Издателски комплекс на Национален военен университет "Васил Левски", 2013. ISBN 978-954-753-158-1

Цветков, Димитър (2012) Взаимовръзка между личностните диспозиции и Интернет-зависимостта Библиотека „Диоген”, сборник, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, , том 20, кн.1, с.142-157.

Цветков, Димитър (2012) Критерии за подбор на тестови единици при компютъризирано адаптивно тестване Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2012.

Цветков, Димитър (2012) Оценки на максимално правдоподобие в някои вероятностни модели от теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2012.

Цветков, Димитър (2011) Изследване на поасонови временни редове с една точка на промяна чрез смес от разпределения Mathtech2010, Шумен, 2011, том 1, стр. 112 - 116. ISSN: 1314 - 3921.

Цветков, Димитър (2011) Оценка на параметрите за IRT модел с персонални нива на отгатване чрез Монте Карло методи за марковски вериги Mathtech2010, Шумен, 2011, том 1, стр. 106 - 111. ISSN: 1314 - 3921.

Цветков, Димитър (2010) Едно доказателство на основната теорема за марковски вериги Годишник на Националния военен университет "Васил Левски", ISSN: 1312-6148.- 2010 (2010), стр. 112-114. COBISS.BG-ID: 1245320676

Цветков, Димитър (2010) Монте Карло марковски вериги с приложения за статистическа оценка на параметри Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2010.

Цветков, Димитър (2010) Монте Карло марковски вериги с приложения за статистическа оценка на параметри Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2010.

Цветков, Димитър (2010) Надеждност на дидактически тестове Годишник на Националния военен университет "Васил Левски" ISSN: 1312-6148, 2010 (2010), стр. 115-121. COBISS.BG-ID: 1245322212

Цветков, Димитър (2010) Оценка на параметрите в две–параметричния логистичен модел от теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2010.

Цветков, Димитър (2010) Оценка на параметрите по метода Монте Карло за бинарни модели от теория на тестовете Годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски" за 2010 година, Велико Търново, 2010

Цветков, Димитър (2009) Основен вероятностен модел в съвременната теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2009

Цветков, Димитър (2009) Оценка на параметрите в едно–параметричния логистичен модел от съвременната теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2009.

Цветков, Димитър (2008) Parameter Estimation for Finite Mixtures of Generalized Partial Credit Models In Proceedings of the 9th International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing (CompSysTech '08), Boris Rachev and Anger Smrikarov (Eds.). ACM, New York, NY, USA, Article 27. ISBN: 978-954-9641-52-3

Цветков, Димитър (2008) Анализ на някои фактори на Интернет зависимостта при ученици и студенти Военно-научен форум ... : с международно участие : сборник научни трудове = International Military Scientific Forum ... : Proceedings ISSN: 1313-0390.- [za 2007] (2008), стр. 173-181

Цветков, Димитър (2008) Статистически методи в психологията Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2008.

Цветков, Димитър (2007) Approximate Parameter Estimation for Mixtures of Vector Autoregressive Stationary Time Series Models In Proceedings of the 2007 international conference on Computer systems and technologies (CompSysTech '07), Boris Rachev, Angel Smrikarov, and Dimo Dimov (Eds.). ACM, New York, NY, USA, Article 58, 4 pages. ISBN: 978-954-9641-50-9

Цветков, Димитър (2007) Parameter Estimation for Finite Mixtures of Partial Credit Models In Proceedings of the 2007 international conference on Computer systems and technologies (CompSysTech '07), Boris Rachev, Angel Smrikarov, and Dimo Dimov (Eds.). ACM, New York, NY, USA, Article 62, 6 pages. ISBN: 978-954-9641-50-9

Цветков, Димитър (2007) Анализ на Някои Фактори на Интернет Зависимостта при Ученици и Студенти Военно-научен форум'2006, Велико Търново, 2007.

Цветков, Димитър (2006) Note on the Clustering Via Gaussian Mixtures Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2006

Цветков, Димитър (2006) Един модел за основното уравнение в класическата теория на тестовете Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, Велико Търново, 2006.

Цветков, Димитър (2006) Класически анализ за надеждност на двоични тестове въз основа на две-параметричния логистичен модел Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, Велико Търново, 2006

Цветков, Димитър (2006) Прогностична сила на бал образуващите фактори за приемната кампания в НВУ "Васил Левски" Военно-научен форум'2006, Велико Търново, 2006.

Цветков, Димитър (2006) Прогностична сила на балообразуващите фактори за приемната кампания на курсанти в НВУ "Васил Левски" Военно-научен форум ... : с международно участие : сборник научни трудове = International Military Scientific Forum ... : Proceedings ISSN: 1313-0390.- 3 (2006), стр. 235-244

Цветков, Димитър (2005) Genetic Algorithm Based Optimization in the Two-Parametric Logistic Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2005.

Цветков, Димитър (2005) IRT Model with Personal Guesing Levels Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2005

Цветков, Димитър (2005) Using Support Vector Machines as a Binary Classifier Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2005

Цветков, Димитър (2005) За измеренията на глобализацията и силата на народния дух в едно етнопсихологическо изследване на село Стакевци, Белорадчишко. Народопсихология и глобализация, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005.

Цветков, Димитър (2004) A Computer Implementation of the Generalized Partial Credit Model In Proceedings of the 5th international conference on Computer systems and technologies (CompSysTech '04). ACM, New York, NY, USA, 1-5. ISBN: 954-9641-38-4

Цветков, Димитър (2004) On the Quasi-Newton Training Method for Feed-Forward Neural Networks In Proceedings of the 5th international conference on Computer systems and technologies (CompSysTech '04). ACM, New York, NY, USA, 1-5. ISBN: 954-9641-38-4

Цветков, Димитър (2004) Един модел за установяване на социална желателност НВУ "Васил Левски", 2004.

Цветков, Димитър (2004) Методи за повишаване производителността при обучение на многослойна права невронна мрежа с използване на метода на спускане по градиента НВУ "Васил Левски", 2004.

Цветков, Димитър (2003) Computer Implementation of MMLE/EM Algorithm for Two-Parametric Logistic Model In Proceedings of the 4th international conference conference on Computer systems and technologies: e-Learning (CompSysTech '03), B. Rachev and A. Smrikarov (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 661-666. ISBN: 954-9641-33-3

Цветков, Димитър (2003) Компютърна реализация на MMLE/EM алгоритъма три-параметричния логистичен модел Научно-приложна конференция с международно участие "Компютърни науки", в чест на 100 години от рождението на Джон Атанасов, Велико Търново, 2003

Цветков, Димитър (2003) Принудени трепетения в системи за регулиране с обобщени стационарни закъснения Научно-приложна конференция с международно участие "Компютърни науки", в чест на 100 години от рождението на Джон Атанасов, Велико Търново, 2003

Цветков, Димитър (2002) A Brief Description of 3P Birnbaum's Model and the Partial Credit Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2002.

Цветков, Димитър (2002) Проверка надеждността на скалите на личностния въпросник на Х. Айзенк (EPQ) в армейски условия Сборник трудове от международна конференция "Кинезология 2002".

Цветков, Димитър (2001) On the nonautonomous n-competing species problem. Nonlinear Stud. 8 (2001), no. 1, 65–78. ISNN: 1359-8678

Цветков, Димитър (2001) Етнопсихологическо изследване на отношението към справедливостта, истината и лъжата. Психологически форум, 5, София, 2001.

Цветков, Димитър (2001) Исследование личностных особеностей некоторих груп болгарского етноса Ethnos and Cultures on the Balkans, DIOS, 281-296, 2001.

Цветков, Димитър (2001) Критерии за надеждност и локална стохастическа независимост Пета Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001.

Цветков, Димитър (2001) Описание на алгоритмите "PROX" и "UCON" за модела на Раш Научна конференция, Стара Загора, Юни 2001.

Цветков, Димитър (2001) Описание на алгоритмите PROX и UCON за модела на Раш 40 години Съюз на учените в България – Стара Загора, 2001.

Цветков, Димитър (2001) Основни принципи и формули в Класическата теория на тестовете Четвърта Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001

Цветков, Димитър (2001) Основни принципи и формули при някои модели от Съвременната теория на тестовете Четвърта Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001

Цветков, Димитър (2001) Психологические аспекты применения современных информационных технологий в системе высшего образования. Инновации в психологии: материалы Инновации в психологии: материалы 1 международных психологических чтений. Бийск, 2001. ISBN 5-85127-262-7

Цветков, Димитър (1999) A Criterion for Permanence and Global Stability in the Periodic n-Competing Species System. Technical Reports of the University of Ioannina, 1999.

Цветков, Димитър (1999) A Time-Dependent Biochemocal System God. Univ. Arkhit. Stroit. Geod. Sofiya Svitʺk II Mat. Mekh. 39 (1996/97), 143–153 (1999). ISSN: 1310-814X

Цветков, Димитър (1999) Note on the Goodwin's model Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев ISSN: 1311-3321, 37, 8 (1999), стр. 49-56. COBISS.BG-ID: 1146719716

Цветков, Димитър (1999) Един модел на диференциация на клетка Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев, ISSN: 1311-3321, 37, 8 (1999), стр. 57-64. COBISS.BG-ID: 1146717156

Цветков, Димитър (1999) Математика за начални учители, втора част. Абагар, В. Търново, 1999. ISBN: 954-427-300-X

Цветков, Димитър (1998) An Extension of the Characterization of Oscillations to Arbitrary Functional Differential Equations Via the Laplace Transform. J. Math. Anal. Appl. 223 (1998), no. 2, 418–428. ISSN: 0022-247X

Цветков, Димитър (1997) A Time-Dependent Biochemical System Mat. Vesnik 49 (1997), no. 2, 115–122. ISSN: 0025-5165

Цветков, Димитър (1996) A Periodic Lotka-Volterra System Serdica Math. J. 22 (1996), no. 2, 109–116. ISSN: 0204-4110

Цветков, Димитър (1996) A Time-Dependent Biochemocal System C. R. Acad. Bulgare Sci. 49 (1996), no. 9-10, 31–34. ISSN: 0366-8681

Цветков, Димитър (1996) Oscillations in Certain Class Linear Functional Differential Equations. C. R. Acad. Bulgare Sci. 49 (1996), no. 9-10, 27–30. ISSN: 0366-8681

Цветков, Димитър (1996) Oscillations in Linear Differential-Difference Equations. Math. Balkanica (N.S.) 10 (1996), no. 1, 89–101. ISSN: 0205-3217

Цветков, Димитър (1996) За експоненциалния ръст на полугрупи, породени от диференчни уравнения. Юбилейна научна сесия на ВВМУ "Н.Й. Вапцаров", 1996.

Цветков, Димитър (1995) Forced Oscillations and Harmonic Balance Method in Systems for Control with Delay J. Theoret. Appl. Mech. 25 (1994/95), no. 3, 5, 35–43. ISSN: 0861-6663

Цветков, Димитър (1995) Mean-Periodic Solutions of Retarded Functional Differential Equations Serdica Math. J. 21 (1995), no. 3, 201–218. ISSN: 0204-4110

Цветков, Димитър (1992) Asymptotic Bifurcations in Systems for Control with Delay Math. Balkanica (N.S.) 6 (1992), no. 4, 375–382. ISSN: 0205-3217

Цветков, Димитър (1992) Mean-periodic problem for functional-differential equations of retarded type. God. Vissh. Inst. Arkhit. Stroit. Sofiya, Svitk II, Mat. 36(1991), 59-63 (1992). ISSN: 1310-814X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/