Публикации Катедра "Алгебра и геометрия" / Department of Algebra and Geometry


Ангелова, Жоржета (2021) Идеи за усъвършенстване на обучението по математика в четвърти клас чрез използване на математически софтуер GeoGebra Списание „Педагогически алманах“, Велико Търново, Университетско издателство Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Том 29/брой 1, (с. 101 – 111), ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print)

Ангелова, Жоржета (2020) Идеи за усъвършенстване на обучението по математика чрез използване на математически софтуер GeoGebra Сборник от юбилейна научна конференция „30 години факултет „Математика и информатика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"

Ангелова, Жоржета (2019) Използване на GeoGebra при изучаване на геометрия в обучението по математика в 1. – 4. клас Сборник от международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 15 – 16 ноември 2019 г. Ред. Маринела Михова. с. 233 – 241. ISSN 2534-9317

Ангелова, Жоржета (2019) Използване на GeoGebra при изучаване на геометрия в обучението по математика в 1. – 4. клас Сборник от международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 15 – 16 ноември 2019 г. Ред. Маринела Михова. с. 233 – 241. ISSN 2534-9317

Ангелова, Жоржета (2019) Използване на GeoGebra в училищния курс по геометрия в 10. клас Сборник от научна конференция на младите изследователи, Велико Търново

Ангелова, Жоржета (2019) Някои идеи за използване на GEOGEBRA при изучаване на понятието „пирамида“ в обучението по математика Списание „Педагогически алманах“, Велико Търново, Университетско издателство Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Том 27/брой 2, (с. 178 – 187), ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print)

Ангелова, Жоржета (2018) Използване на математически софтуер GeoGebra за решаване на стереометрични задачи в обучението по математика Сборник от 57-ма годишна научна конференция на РУ§СУ'18 „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето”, Русе, 26 – 27 октомври 2018 г. Ред. М. Върбанова и др. http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=proc18-6.4. Proceedings of University of Ruse - 2018, volume 57, book 6.4., с. 28 – 33. ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line) / Жоржета Ангелова – Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“

Ангелова, Жоржета (2018) Използване на математически софтуер за усвояване на стереометрични знания в обучението по математика Сборник: Доклади научна конференция на младите изследователи, Велико Търново, Съставител (Редактор на сборника) Иванка Минчева, Гергана Маркова, Силвия Върбанова, Калина Иванова – Велико Търново, http://www.uni-vt.bg/res/9464/Mladi_izsledovateli_2018.pdf Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, (с. 37 – 44 ), ISBN 978-619-208-190-4

Ангелова, Жоржета (2017) Constructing geometric figures in GeoGebra Ruse. 56th international scientific conference of the University of Ruse and The Union of Scientists in Bulgaria РУ§СУ'17: „Industry 4.0. Business Environments. Quality of Life. Ruse, Reviewers: М. Varbanova, E.Velikova, R.Vasileva. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp17/6.4/6.4-7.pdf. Proceedings of University of Ruse – 2027, volume 56, book 6.4. Research and Innovations, pp. 32 – 37. ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line)

Ангелова, Жоржета (2017) Качества на GeoGebra в обучението по математика Сборник доклади научна конференция на младите изследователи, Велико Търново, pdf Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“,Съставител: Марияна Николова, (с. 111 – 120 ), ISBN 978-619-208-131-7

Ангелова, Жоржета (2016) Използване на математическия софтуер GEOGEBRA за осъвременяване на обучението по математика Сборник от научна конференция на младите изследователи, Велико Търново, Издателство „Фабер“, Ред.: Милена Стефанова, (с. 51 – 56)

Бакоев, Валентин (2022) Sequence A351939 in the Online Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) - author. OEIS Foundation Inc. (2022), The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, Published electronically at https://oeis.org

Бакоев, Валентин (2021) On Symmetry in Mathematical Identities Symmetry: Culture and Science, Vol. 32, Number 2, 2021, pp. 49 - 53. https://doi.org/10.26830/symmetry_2021_2_149

Бакоев, Валентин (2021) On the Study of the n-dimensional Boolean Cube in the Undergraduate Programs in Computer Science Proceedings of 2021 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), 2021, pp. 296-299, doi: 10.1109/ICAI52893.2021.9639496.

Бакоев, Валентин (2021) Optimizations in computing the algebraic normal form transform of Boolean functions Proceedings of 2021 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), 2021, pp. 288-291, doi: 10.1109/ICAI52893.2021.9639777.

Бакоев, Валентин (2020) A Method for Fast Computing the Algebraic Degree of Boolean Functions CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies 2020. ISBN: 978-1-4503-7768-3, https://doi.org/10.1145/3407982.3408005 https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3407982, Preprint: Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/2007.01116

Бакоев, Валентин (2020) Some problems and algorithms related to the weight order relation on the n-dimensional Boolean cube Discrete Mathematics, Algorithms and Applications, Vol. 13 No 3, 2150021, (2021), ISSN (print): 1793-8309, ISSN (online): 1793-8317, https://doi.org/10.1142/S179383092150021X, Preprint: Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1811.04421

Бакоев, Валентин (2019) Fast Computing the Algebraic Degree of Boolean Functions In: Ćirić M., Droste M., Pin JÉ. (eds) Algebraic Informatics. CAI 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11545. Springer, Cham, DOI: 10.1007/978-3-030-21363-3_5 Online ISBN 978-3-030-21363-3, Print ISBN 978-3-030-21362-6 Preprint: Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1905.08649

Бакоев, Валентин (2019) Combinatorial and Algorithmic Properties of One Matrix Structure at Monotone Boolean Functions Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1902.06110,

Бакоев, Валентин (2019) DISTRIBUTION OF THE BOOLEAN FUNCTIONS OF N VARIABLES ACCORDING TO THEIR ALGEBRAIC DEGREES Serdica Journal of Computing, 13 (2019), No 2, pp 17-26. ISSN (online): 1314-7897, ISSN (print): 1312-6555

Бакоев, Валентин (2018) About the ordinances of the vectors of the n-dimensional Boolean cube in accordance with their weights Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1811.04421v1,

Бакоев, Валентин (2018) Enumeration of the Closed Knight's Paths of Length 10 15th International Conference on Informatics and Information Technologies (CIIT 2018), April 20-22, 2018, Mavrovo, Macedonia http://ciit.finki.ukim.mk/; https://easychair.org/cfp/CIIT2018

Бакоев, Валентин (2018) Ordinances of the vectors of the n-dimensional Boolean cube in accordance with their weights Book of Abstracts of 14SMAK, Kragujevac, Serbia, May 16 – 19, 2018, p. 103; ISBN 978-86-6009-055-5; https://imi.pmf.kg.ac.rs/kongres

Бакоев, Валентин (2018) Sequence A305860 in the Online Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) - author. In: N. J. A. Sloane, editor, The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS), published electronically at https://oeis.org

Бакоев, Валентин (2018) Sequence A319511 in the On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) - author. In: N. J. A. Sloane, editor, The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS), published electronically at https://oeis.org.

Бакоев, Валентин (2017) Enumeration of Some Closed Knight Paths Proceedings of the Int. Sci. Conf. “UNITEX 2017”, Gabrovo (Bulgaria), 17-18 November 2017, pp. II-416 - II-418; Preprint: Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1711.06792

Бакоев, Валентин (2017) Fast Bitwise Implementation of the Algebraic Normal Form Transform Serdica Journal of Computing 11 (2017), No 1, pp. 45-57. ISSN (online): 1314-7897, ISSN (print): 1312-6555; http://serdica-comp.math.bas.bg/index.php/serdicajcomputing/article/view/304

Бакоев, Валентин (2017) Fast Implementation of the ANF Transform Mini-symposium “Optimal Codes and Related Topics” in the frame of Second International Conference “Mathematics Days in Sofia”, July 10–14, 2017, Sofia, Bulgaria, http://www.math.bas.bg/moiuser/OCRT2017/a3.pdf

Бакоев, Валентин (2017) Sequence A294648 in the Online Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) - author. In: N. J. A. Sloane, editor, The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS), published electronically at https://oeis.org.

Бакоев, Валентин (2016) Experimental Investigation of Some Algorithms for Computing a Maximum Flow in Flow Networks, Proceedings of the 3rd Virtual Multidisciplinary Conference, held at www.quaesti.com during December, 7 - 11, 2015, Zilina, Slovakia. ISSN: 2453-7144; CD ROM ISSN: 1339-5572; ISBN: 978-80-554-1170-5. DOI: 10.18638/quaesti.2015.3.1

Бакоев, Валентин (2016) Използване на отворени образователни ресурси в обучението по алгоритми и структури от данни ІX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2016, Пловдив, май, 2016, стр. 179-184. ISSN: 1314-0752 http://hdl.handle.net/10525/2745

Бакоев, Валентин (2015) HARDWARE AIDED PSEUDO-RANDOM NUMBER GENERATOR AS MODULE FOR EMBEDDED DEVICES International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’15, 4-7 October 2015, Sofia, Bulgaria CD ISSN 1313-1869; PROCEEDINGS ISSN 1313-1850

Бакоев, Валентин (2015) Златното сечение и числата на Фибоначи – синергетични връзки между математика, информатика и музика Математика и информатика, год. LVIII, кн. 4, 2015, стр. 382 – 402. ISSN (online) 1314–8532; ISSN (print) 1310–2230; http://library.uwekind.com/items/show/167

Бакоев, Валентин (2015) Изследване на алгоритми за определяне на максимален поток в потокови мрежи Юбилейна международна научна конференция “25 години Факултет “Математика и информатика”, 27 – 28 ноември, 2015 г., В. Търново, Фабер, 2016, стр. 71-77, ISBN: 978-619-00-0419-6 http://www.uni-vt.bg/res/1955/SBORNIK__Dokladi_25_FMI.pdf

Бакоев, Валентин (2015) Някои комбинаторни и алгоритмични свойства на n-мерния булев куб Юбилейна научна конференция „50 години ВТУ”, 10 май 2013 г., В. Търново, стр. 40-52. ISBN 978-619-208-007-5

Бакоев, Валентин (2014) Synchronizing inventory and transport within supply chain management Study Group Report, "European Study Group with Industry ESGI 99 (Novi Sad, Serbia, Feb 3-7, 2014)" http://www.maths-in-industry.org/miis/640/

Бакоев, Валентин (2014) Дискретна математика: множества, релации, комбинаторика Издателство КЛМН, София, 226 стр., ISBN 978-954-8212-05-2

Бакоев, Валентин (2012) One more way for counting monotone Boolean functions Proc. of the XIII Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), 15-21 June, 2012, Pomorie, Bulgaria, pp. 47-52. ISSN: 1313-423X; http://www.math.bas.bg/moiuser/~ACCT2012/b8.pdf

Бакоев, Валентин (2012) Типове задачи, решавани чрез рекурентни редици и уравнения Лекция по покана пред Алго-Академия на фирма Телерик, 27-28 окт. 2012 г., София. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=v9QzuFoptjc и https://www.youtube.com/watch?v=-d0oy627qik

Бакоев, Валентин (2011) Един модел за решаване на логически задачи от тип двучленнa релация Математика и информатика, бр. 6, 2011, стр. 28-38. ISSN 1310–2230

Бакоев, Валентин (2010) The recurrence relations in teaching students of Informatics Informatics in Education, 2010, Vol. 9, No. 2, pp 159–170. ISSN: 1648-5831 (printed), 2335-8971 (online); https://www.mii.lt/informatics_in_education/htm/INFE171.htm

Бакоев, Валентин (2008) A Method for Efficient Computing the Number of Codewords of Fixed Weights in Linear Codes Discrete Applied Mathematics, Vol. 156 (15), 2008, pp. 2986–3004. ISSN: 0166-218X; DOI: 10.1016/j.dam.2008.01.003, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166218X08000255

Бакоев, Валентин (2008) Efficient Computing of Some Vector Operations over GF(3) and GF(4) Serdica Journal of Computing, 2, 2008, pp.137-144. ISSN (online): 1314-7897; ISSN (print): 1312-6555. http://serdica-comp.math.bas.bg/index.php/serdicajcomputing/article/view/45/0

Бакоев, Валентин (2008) Fast computing of the positive polarity Reed-Muller transform over GF(2) and GF(3) Proc. of the XI Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), 16-22 June, 2008, Pamporovo, Bulgaria, pp.13-21. ISSN: 1313-423X; http://www.moi.math.bas.bg/acct2008/b2.pdf

Бакоев, Валентин (2005) Algorithms for computing the number of codewords of fixed weight in linear codes Proc. of IV Intern. Workshop on Optimal codes and related topics (June 17-23, 2005), Pamporovo, Bulgaria, pp. 36-41. ISBN: 954-8986-18-3

Бакоев, Валентин (2004) A locating scheme of the Boolean functions from the Post classes MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, Sofia, 2004, pp 280 ̶ 285, (Proceedings of the Thirty Third Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, April 1–4, 2004). ISBN 954-8880-17-2, http://www.math.bas.bg/smb/2004_2007_PK/2004/pdf/280-285.pdf

Бакоев, Валентин (2004) Algorithmic Approach to Counting of Certain Types m-ary Partitions Discrete Mathematics, Vol. 275, 2004, pp.17-41. ISSN: 0012-365X; DOI: 10.1016/S0012-365X(03)00096-7, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012365X03000967

Бакоев, Валентин (2003) GENERATING AND IDENTIFICATION OF MONOTONE BOOLEAN FUNCTIONS MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, Sofia, 2003, pp 226-232, (Proceedings of the Thirty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, April 5–8, 2003). ISBN 954-8880-14-8, http://www.math.bas.bg/smb/2001_2003_PK/2003/pdf/226-232.pdf (Indexed in zbMATH - https://zbmath.org/?q=an%3A1043.00515)

Бакоев, Валентин (2002) Some Properties of One Matrix Structure at Monotone Boolean Functions Proceedings of the European Women in Mathematics International Workshop on Groups and Graphs, Varna, Bulgaria, 31 Aug. - 6 Sep. 2002, pp. 5-8. ISBN 954-8986-11-6

Бакоев, Валентин (2000) Some necessary and some sufficient conditions about the 3-satisfyability problem MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, Sofia, 2000, pp 233-240, (Proceedings of the Twenty-Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Lovetch, April 3–6, 2000). ISSN 1313-3330, COBISS.BG-ID – 1124763620. http://www.math.bas.bg/smb/PK/29-2000.pdf

Бакоев, Валентин (1998) Algorithms for Performing the Zhegualkin Transformation MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, Sofia, 1998, pp. 229–233, (Proceedings of the Twenty-Seventh Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Pleven, April 9 –11, 1998). ISSN 1313-3330, COBISS.BG-ID - 1124763620 http://www.math.bas.bg/smb/PK/27-1998.pdf

Бакоев, Валентин (1998) Разбивания на n-мерния булев куб на подкубове Трудове на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Факултет по математика и информатика, Издателство на ВТУ, 1998, стр. 55-67. ISSN 0204-6369, COBISS.BG-ID - 1119815396.

Бакоев, Валентин (1997) Irreducible Conjunctive Normal Forms of the Zero Function II MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, Sofia, 1997, pp 209-215, (Proceedings of the Twenty-Sixth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Plovdiv, April 22 –25, 1997), ISSN 1313-3330, COBISS.BG-ID - 1124763620. http://www.math.bas.bg/smb/PK/26-1997.pdf

Бакоев, Валентин (1997) За една тривиална комбинаторна задача, нейните обобщения и някои интересни зависимости Математика и информатика, София, 1997, бр. 5-6, стр. 42-47. ISSN 1310–2230

Бакоев, Валентин (1996) Два фокуса с карти и тайните, които те крият Математика и информатика, София, 1996, бр. 4, стр. 13-15 и бр. 5, стр. 35-39. ISSN 1310–2230

Бакоев, Валентин (1995) Irreducible conjunctive normal forms of the zero function Discrete mathematics and applications, Research in mathematics, vol. 5, (Editors: Sl. Shtrakov and Iv. Mirchev), Blagoevgrad, 1995, pp. 127-131. ISBN: 954-680-001-5. https://zbmath.org/?q=ai%3Abakoev.valentin-p+ai%3Amanev.krassimir-n

Бакоев, Валентин (1995) Генериране на подмножествата на частично наредено множество със запазване на сянката Сборник доклади от IV конф. “Приложения на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика”, ВФСИ “Д. А. Ценов” и СМБ Свищов, 6 - 8 април, 1995, стр. 186-192.

Бакоев, Валентин (1994) Programme pour ordinateur destine a l'enseignement de l'orthographe francaise a travers la grammaire. Accord des participes. Proceedings of the Intern. Conf. "LA LANGUE ET LA LITTÉRATURE FRANÇAISES DANS LA CIVILLISATION MONDIALE" (Nov. 5-7, 1992), Issue of Veliko Tarnovo University, 1994, pp. 345-359. ISBN 9954-524-087-3

Бакоев, Валентин (1993) Имитирането на вложени цикли – подход при решаването на някои типове комбинаторни задачи Сборник резюмета на доклади от III конф. “Приложения на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика”, ВФСИ “Д. А. Ценов” и СМБ Свищов, 7 – 9 май, 1993, стр. 89-90.

Бакоев, Валентин (1990) Някои страни от процеса на обучение, изследвани чрез математически методи и модели Обучението по математика и информатика, София, 1990, бр. 5, стр. 1-11. ISSN 0204-689X, COBISS.BG-ID – 1251493860.

Бакоев, Валентин (1989) Други оператори - VII глава от "Основи на информатиката (Програмиране и приложение на информатиката в хуманитарните специалности)" Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1989 г., стр. 41-49.

Бакоев, Валентин (1988) Information interaction with multidimensional text information objects MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, Sofia, 1988, pp. 465-469. (Proceedings of the Seventeenth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, April 6–9, 1988). ISSN 1313-3330, COBISS.BG-ID – 1124763620 http://www.math.bas.bg/smb/PK/17-1988.pdf

Бакоев, Валентин (1988) По повод една задача-игра от учебника по информатика за X клас Обучението по математика и информатика, София, 1988, бр. 6, стр. 30-34. ISSN 0204-689X, COBISS.BG-ID – 1251493860. ISSN 0204-689X

Бакоев, Валентин (1987) Симулиране на псевдографични възможности за видеотерминали СМ 7204 и от фамилията СМ 1604 в конфигурация с МЕИМ СМ-4 Научни трудове от ЮНС "150 години от рождението на Васил Левски“ на ВНВУ “В. Левски”, В. Търново, 1987, стр. 93–98

Буюклиева, Стефка (2022) Extremal Binary and Ternary Codes of Length 60 with an Automorphism of Order 29 and a Generalization Mathematics 2022, 10, 748. https://doi.org/10.3390/math10050748

Буюклиева, Стефка (2022) On the Structure of Binary LCD Codes having an Automorphism of Odd Prime Order IEEE Transactions on Information Theory, doi: 10.1109/TIT.2022.3164781

Буюклиева, Стефка (2021) A software program for equivalence of linear codes over finite fields ACA 2021 Book of Abstracts https://aca2021.sba-research.org/data/ACA_2021_Book_of_Abstracts.pdf

Буюклиева, Стефка (2021) An Extension of the Brouwer–Zimmermann Algorithm for Calculating the Minimum Weight of a Linear Code Mathematics 2021, 9(19), 2354; https://doi.org/10.3390/math9192354. https://www.mdpi.com/2227-7390/9/19/2354

Буюклиева, Стефка (2021) Characteristic vector and weight distribution of a linear code Cryptography and Communications, vol. 13, pp. 263–282 (2021). Impact factor: 1.291 (2019) https://doi.org/10.1007/s12095-020-00458-8

Буюклиева, Стефка (2021) Computer classification of linear codes, doi: 10.1109/TIT.2021.3114280. IEEE Transactions on Information Theory, vol. 67, no. 12, pp. 7807-7814, DOI: 10.1109/TIT.2021.3114280 Impact factor (2020) 2.501 Q1 Print ISSN: 0018-9448 Electronic ISSN: 1557-9654

Буюклиева, Стефка (2021) Decomposing Linear Codes over Finite Fields using Permutation Groups http://www.math.bas.bg/algebra/tcrt2021/participants.html

Буюклиева, Стефка (2021) Optimal Binary LCD Codes Designs, Codes and Cryptography, ( arXiv:2010.13399v1), Published 06.09.2021, 89, pages 2445–2461. https://doi.org/10.1007/s10623-021-00929-w

Буюклиева, Стефка (2021) Self-Dual Codes (invited contribution) Huffman, W.C., Kim, J.-L., & Solé, P. (2021). Concise Encyclopedia of Coding Theory (1st ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781315147901

Буюклиева, Стефка (2020) Binary Isodual Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order Mathematics in Computer Science, vol. 14, pp. 423-429, 2020. https://doi.org/10.1007/s11786-019-00417-4 SCImago Journal & Country Rank

Буюклиева, Стефка (2020) Binary LCD Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order S. Bouyuklieva and R. Russeva, "Binary LCD Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order," 2020 Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), Albena, Bulgaria, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ACCT51235.2020.9383366.

Буюклиева, Стефка (2020) Classification of Linear Codes by Extending Their Residuals In: Bigatti A., Carette J., Davenport J., Joswig M., de Wolff T. (eds) Mathematical Software – ICMS 2020. ICMS 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12097. Springer, Cham

Буюклиева, Стефка (2020) Database with linear codes. Zenodo (2020). https://doi.org/10.5281/zenodo.3957236.

Буюклиева, Стефка (2020) On the Formally Self-Dual Binary [30, 15, 8] Codes S. Bouyuklieva and I. Bouyukliev, "On the Formally Self-Dual Binary [30, 15, 8] Codes," 2020 Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), Albena, Bulgaria, 2020, pp. 1-3, doi: 10.1109/ACCT51235.2020.9383239.

Буюклиева, Стефка (2020) The CompMath Competition: Solving Math Problems with Computer Algebra Systems in Engaging Young Students In Mathematics Through Competitions - World Perspectives And Practices: Volume Ii - Mathematics Competitions And How They Relate To Research, Teaching And Motivation, World Scientific, 15.04.2020 г. - 300 pages, Geretschlager Robert - Editor.

Буюклиева, Стефка (2020) Национална студентска олимпиада по компютърна математика "Акад. Стефан Додунеков" Научна поредица "Иновативно STEM образование", Том 2, 2020 ISSN: 2683-1333, http://www.math.bas.bg/vt/stemedu/book-2-bg.php

Буюклиева, Стефка (2019) An algorithm for computing the weight distribution of a linear code over a composite finite field with characteristic 2 World Scientific, pp. 163-181 (2019) https://doi.org/10.1142/9789811206696_0011

Буюклиева, Стефка (2019) Bijective S-boxes of different sizes obtained from quasi-cyclic codes J. Algebra Comb. Discrete Appl., Volume 6, pp. 123-134, 2019. DOI: 10.13069/jacodesmath.617232

Буюклиева, Стефка (2019) COMPMATH 2018 - THE SEVENTH STUDENT OLYMPIAD IN COMPUTER MATHEMATICS EDULEARN19 Proceedings, pp. 9964-9970, 11th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain). 1st - 3rd of July, 2019, ISBN: 978-84-09-12031-4 ISSN: 2340-1117

Буюклиева, Стефка (2018) Binary Isodual Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order 24th Conference on Applications of Computer Algebra, Santiago de Compostela. June 18-22, 2018,

Буюклиева, Стефка (2018) Combinatorial Algorithms for Linear Codes in Q-Extension Sixteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory Svetlogorsk (Kaliningrad region), Russia, September 02-08, 2018

Буюклиева, Стефка (2018) Nonexistence of certain singly even self-dual codes with minimal shadow Electronic Journal of Combinatorics, Volume 25, Issue 1, Paper #P1.13

Буюклиева, Стефка (2017) Dual Transform through Characteristic Vectors Second International Conference “Mathematics Days in Sofia”, July 10–14, 2017, Sofia, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (2017) On Some Automorphisms of Order 3 of the Extremal Binary Codes Electronic Notes in Discrete Mathematics Volume 57, March 2017, Pages 73–78

Буюклиева, Стефка (2017) S-Boxes from Binary Quasi-Cyclic Codes Electronic Notes in Discrete Mathematics Volume 57, March 2017, Pages 67–72

Буюклиева, Стефка (2017) The 6-th CompMath Competition Proceedings of the 12th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, December 20 - 22, 2017, Sofia, Bulgaria (BGSIAM'17), pp.55-56

Буюклиева, Стефка (2017) Десети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11 и 12 клас сп. "Математика", бр. 4, стр. 25-30, ISSN 0204-6881

Буюклиева, Стефка (2016) Algorithms for Computation the Linearity and Degree of Vectorial Boolean Functions Serdica Journal of Computing, Volume 10, Number 3-4, 2016, pp. 245-262.

Буюклиева, Стефка (2016) On some automorphisms of order 3 of the extremal binary codes Fifteenth International Workshop ACCT, Albena, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (2016) On the automorphisms of order 15 for a binary self-dual [96,48,20] code Designs, Codes and Cryptography, April 2016, Volume 79, Issue 1, pp 171–182, DOI: 10.1007/s10623-015-0043-0, Impact Factor 0.781, Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (2016) S-boxes from binary quasi-cyclic codes Fifteenth International Workshop ACCT, Albena, Bulgaria, 18-24 June 2016

Буюклиева, Стефка (2016) What is GenSelfDual? Serdica Journal of Computing, Volume 10, Number 3-4, 2016, pp. 231-244.

Буюклиева, Стефка (2016) Девети математически турнир на ВТУ за ученици сп. Математика, бр.3, 2016, стр. 37-41.

Буюклиева, Стефка (2015) За двоичните оптимални самодуални [74,37,14] кодове Юбилейна научна конференция 25 години факултет “Математика и информатика”, 27-28.11.2015

Буюклиева, Стефка (2014) S-boxes – parameters, characteristics and classifications Faculty of Computer Science, UGD-Stip Yearbook, Vol 1, No. 2, (2013), pp. 47-52, ISSN: 1857- 8691

Буюклиева, Стефка (2014) Some binary self-dual codes having an automorphism of order 15 Proceedings of the International Workshop ACCT, Svetlogorsk, Russia

Буюклиева, Стефка (2013) On the automorphism group of a binary self-dual [120,60,24] code Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing, August 2013, Volume 24, Issue 3, pp 201–214, DOI: 10.1007/s00200-013-0193-0, Impact Factor 0.370

Буюклиева, Стефка (2013) On the binary quasi-cyclic codes Proceedings of the International Workshop OCRT, Albena, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (2013) Some extremal self-dual codes and unimodular lattices in dimension 40 Finite Fields and Their Applications, Volume 21, May 2013, Pages 67-83

Буюклиева, Стефка (2012) An algorithm for classification of binary self-dual codes IEEE Transactions on Information Theory, 2012, 58(6), pp. 3933 - 3940. Print ISSN 0018-9448. https://ieeexplore.ieee.org/document/6165661

Буюклиева, Стефка (2012) Applications of the Gaussian integers in coding theory Prospects of Differential Geometry and its Related Fields, World Scientific

Буюклиева, Стефка (2012) Classification of binary self-dual [48,24,10] codes with an automorphism of odd prime order Finite Fields and Their Applications, Volume 18, Issue 6, November 2012, Pages 1104-1113

Буюклиева, Стефка (2012) Connections between different types of binary self-dual codes Proceedings of the International Workshop ACCT, Pomorie, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (2012) Singly-even self-dual codes with minimal shadow IEEE Transactions on Information Theory

Буюклиева, Стефка (2011) On the classification of binary self-dual [44,22,8] codes with an automorphism of order 3 or 7 International Journal of Information and Coding Theory (IJICOT)

Буюклиева, Стефка (2011) On the performance of binary extremal self-dual codes Advances in Mathematics of Communications

Буюклиева, Стефка (2011) Some connections between self-dual codes, combinatorial designs and secret sharing schemes Advances in Mathematics of Communications

Буюклиева, Стефка (2011) Елементарна теория на числата с алгоритми УниМат СМБ, ISBN 978-954-8880-37-4, 2011.

Буюклиева, Стефка (2010) Automorphisms of extremal self-dual codes IEEE Transactions on Information Theory

Буюклиева, Стефка (2010) Classification of the extremal formally self-dual even codes of length 30 Advances in Mathematics of Communications

Буюклиева, Стефка (2009) A class of singly even self-dual codes (with Z. Varbanov and K. Toncheva) Proceedings of the International Workshop OCRT, Varna, Bulgaria, pp. 38-43.

Буюклиева, Стефка (2009) On extremal codes with automorphisms Proceedings of the International Workshop OCRT, Varna, Bulgaria, pp. 26-31.

Буюклиева, Стефка (2009) On the classification of binary self-dual [44,22,8] codes with an automorphism of order 3 (with R. Russeva, N. Yankov, N. Ziapkov and M. Nikolova) Proceedings of the International Workshop OCRT, Varna, Bulgaria, pp. 32-37.

Буюклиева, Стефка (2009) Self-dual codes with some applications to cryptography Enhancing Cryptographic Primitives with Techniques from Error Correcting Codes, Vol. 23, NATO Science for Peace and Security Series - D: Information and Communication Security, Edited by: B. Preneel,

Буюклиева, Стефка (2008) Determination of weight enumerators of binary extremal self-dual [42,21,8] codes Finite Fields and Their Applications, vol. 14, pp. 177-187

Буюклиева, Стефка (2008) Notes on automorphisms of extremal codes (with Wolfgang Willems) Proceedings of the International Workshop ACCT'2008, Pamporovo, Bulgaria, pp.40-45

Буюклиева, Стефка (2007) Binary projective [120,8;56,64] codes having an automorphism of order 3 and SDP designs Problems of Information Transmition, vol. 43, pp. 89-96

Буюклиева, Стефка (2007) Classification of the binary self-dual [42,21,8] codes having an automorphism of order 3 Finite Fields and Their Applications, vol.13, pp. 605-615

Буюклиева, Стефка (2007) Restrictions on the weight enumerators of binary self-dual codes of length 4m (with Masaaki Harada and Akihiro Munemasa) Proceedings of the International Workshop OCRT, White Lagoon, Bulgaria, pp. 40-44

Буюклиева, Стефка (2007) Some MDS codes over GF(64) connected with the binary doubly-even [72,36,16] code Serdica Journal of Computing, vol. 1, pp. 185-192

Буюклиева, Стефка (2007) САМОДУАЛНИ КОДОВЕ И ГРУПИ ОТ АВТОМОРФИЗМИ Великотърновски университет

Буюклиева, Стефка (2006) Classification of optimal binary self-orthogonal codes (with Iliya Bouyukliev, T. Aaron Gulliver and Patric Östergård) J. Combin. Math. & Combin. Comput., vol. 59, pp. 33-87

Буюклиева, Стефка (2006) New constructions of optimal self-dual binary codes of length 54 Designs, Codes and Cryptography, vol.41, pp. 101-109. Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (2006) The automorphism group of a binary self-dual doubly-even [72,36,16] code is solvable (with E.A. O’Brien and Wolfgang Willems) IEEE Transactions on Information Theory

Буюклиева, Стефка (2006) Самодуални кодове над комутативни пръстени с 4 елемента Научно-приложна конференция "Математика, информатика и компютърни науки", В.Търново

Буюклиева, Стефка (2005) Binary projective [120,8;56,64] codes having an automorphism of order 3 and SDP designs (with I. Bouyukliev and S. Dodunekov) Proceedings of the International Workshop OCRT, Pamporovo, Bulgaria, pp. 47-52

Буюклиева, Стефка (2005) Binary self-dual codes having an automorphism of order p2 (with R. Russeva and N. Yankov) Mathematica Balkanica, vol. 19, pp. 25-32

Буюклиева, Стефка (2005) Classification results on binary optimal self-dual codes of length 42 Proceedings of the International Workshop OCRT, Pamporovo, Bulgaria, pp. 286-291

Буюклиева, Стефка (2005) On the automorphism group of a binary self-dual doubly-even [72,36,16] code, part I Proceedings of the International Workshop OCRT, Pamporovo, Bulgaria, pp. 42-46

Буюклиева, Стефка (2005) On the structure of binary self-dual codes having an automorphism a square of an odd prime (with R. Russeva and N. Yankov) IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 51, pp. 3678-3686. Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (2005) Quasi-symmetric 2-(37,9,8) designs and self-orthogonal codes with automorphisms of order 5 (with Z. Varbanov) Mathematica Balkanica, vol. 19, pp. 33-38

Буюклиева, Стефка (2004) Binary self-dual codes having an automorphism of order 9 Proceedings of the International Workshop ACCT'2004, Kranevo, Bulgaria, pp.73-79

Буюклиева, Стефка (2004) On the automorphism group of a doubly-even [72,36,16] code IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 50, pp.544-547. Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (2004) Some optimal self-orthogonal and self-dual codes Discrete Mathematics, vol. 287, pp.1-10

Буюклиева, Стефка (2003) Extremal self-dual [50,25,10] codes with automorphisms of order 3 and quasi-symmetric 2-(49,9,6) designs Designs, Codes and Cryptography, vol.28, pp.163-169. Print ISSN 0925-1022 https://link.springer.com/article/10.1023/A:1022588407585

Буюклиева, Стефка (2002) Automorphism groups and self-dual codes Proceedings of EWM Int. Workshop on Groups and Graphs, Varna, Bulgaria, pp.23-28

Буюклиева, Стефка (2002) Extremal self-dual [42,21,8] codes with automorphisms of order 3 with 12 cycles (with N. Yankov) Proceedings of EWM Int. Workshop on Groups and Graphs, Varna, Bulgaria, pp.23-28

Буюклиева, Стефка (2002) On the automorphisms of order 2 with fixed points for the extremal self-dual codes of length 24m Designs, Codes and Cryptography, vol.25, pp. 5-13. Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (2002) On Type IV self-dual codes over Z4 (with Masaaki Harada) Discrete Mathematics, vol.247, pp.25-50. Print ISSN 0012-365X https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012365X01001595

Буюклиева, Стефка (2002) Some optimal self-dual codes having automorphisms of order 5 Proceedings IEEE International Symposium on Information Theory, 2002, Lausanne, Switzerland, Page: 458. Print ISBN: 0-7803-7501-7

Буюклиева, Стефка (2002) Some results on Type IV codes over Z4 IEEE Trans. Inform. Theory, vol.48, pp. 768-773. Print ISSN: 0018-9448

Буюклиева, Стефка (2002) Съвременни криптографски системи със секретен ключ Сб. доклади на Националния военен университет «Технологии, сигурност, екология», Велико Търново, стр.688-697

Буюклиева, Стефка (2001) An upper bound on the minimum Lee weight of Type IV codes over Z4 Proceedings of the International Workshop OCRT, Sunny Beach, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (2001) On the minimum weights of Type IV codes over Z4 with certain lengths Proceedings of the International Workshop WCC'2001, Paris, pp.121-127

Буюклиева, Стефка (2000) A method for constructing self-dual codes with an automorphism of order 2 IEEE Trans. Inform. Theory, vol.46, pp.496-504, IF 2,083, Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (2000) Upper bounds on the minimum Hamming and minimum Euclidean weights of Type IV self-dual codes over Z_4 Proceedings of the International Workshop ACCT'2000, Bansko, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (1999) Methods for constructing self-dual codes Математика и математическо образование

Буюклиева, Стефка (1999) New binary extremal self-dual codes with lengths 50 and 52 Serdica Math. J., vol.25, pp.185-190. ISSN 1310-6600

Буюклиева, Стефка (1998) “A method for constructing self-dual codes with applications to lengths 42 and 44” Proceedings of the International Workshop OCRT, Sozopol, Bulgaria

Буюклиева, Стефка (1998) “Binary self-dual codes with an automorphism of order 2” Математика и математическо образование

Буюклиева, Стефка (1998) “Extremal self-dual codes with an automorphism of order 2”, (with I.Boukliev) IEEE Trans. Inform. Theory, vol.44, pp. 323-328

Буюклиева, Стефка (1998) “New binary self-dual codes of length 58” Proceedings of the International Workshop ACCT, Pskov, Russia

Буюклиева, Стефка (1998) “Some New Extremal Self-Dual Codes with Lengths 44, 50, 54 and 58”, (with I.Boukliev) IEEE Trans. Inform. Theory, vol.44, pp.809-812

Буюклиева, Стефка (1997) New extremal self-dual codes of lengths 42 and 44 IEEE Trans. Inform. Theory, vol.43, pp.1607-1612, IF 1,354, Print ISSN 0018-9448

Буюклиева, Стефка (1997) On the automorphism group of the extremal singly-even self-dual codes of length 48 Математика и математическо образование

Буюклиева, Стефка (1997) On the binary self-dual codes with an automorphism of order 2 Designs, Codes and Cryptography, vol.12, pp. 39-48. Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (1997) Some New Extremal Self-Dual Codes with Length 58 Proceedings of ISIT'97, Ulm, Germany, pp.116

Буюклиева, Стефка (1996) A method for constructing self-dual codes with an automorphism of order 2 Математика и математическо образование

Буюклиева, Стефка (1996) A method for constructing self-dual codes with application to length 64 Proceedings of the International Workshop ACCT, Sozopol, Bulgaria, pp. 81-85

Буюклиева, Стефка (1996) Singly-even self-dual codes of length 40 Designs, Codes and Cryptography, vol. 9, pp. 131-141. Print ISSN 0925-1022

Буюклиева, Стефка (1995) Existence of certain extremal self-dual codes of lengths 42 and 44 Proceedings of the International Workshop OCRT, Sozopol, Bulgaria, pp. 29-31

Буюклиева, Стефка (1995) Самодуални кодове с автоморфизъм от ред 7 Математика и математическо образование

Буюклиева, Стефка (1994) Singly-even self-dual codes of length 40 (with V.Yorgov) Proceedings of the International Workshop ACCT, Novgorod, Russia, pp.60-61, 1994.

Георгиева, Десислава (2020) Диагностичен инструментариум за определяне на равнището на формираните умения у обучаваните по темата ”обикновени дроби“ Математика и математическо образование, Доклади на Четиридесет и деветата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, секция В: Образование по математика и информатика, 2020, с. 190-197, ISSN 1313-3330

Георгиева, Десислава (2020) Интегриран дидактически модел за формиране и развиване на математически умения в прогимназиален етап на основната образователна степен Научно-методическо списание Математика и информатика, LXII, бр. 1, 2020, София: Национално издателство за образование и наука „Аз буки”

Георгиева, Десислава (2019) Mathematical problem posing in elementary school PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 6.4. FRI-2G.305-1-ERI-04

Георгиева, Десислава (2018) About The STEM Education Processing of the 57-th Annual Scientific Conference of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists – Ruse,Session Education – Research And Innovations, Ruse, 2018, ISBN 1311-3321

Георгиева, Десислава (2018) Problem Solving Model In Mathematics Processing of the 57-th Annual Scientific Conference of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists – Ruse, Session Education – Research And Innovations, Ruse, 2018, ISBN 1311-3321

Георгиева, Десислава (2017) Constructivism and multimedia learning New learning scenarios in digitalized world: International workshop, 24th May 2017, Bucharest Romania / ed.: Ion Mierlus-Mazilu, Editura conspress, 2017, pp. 57 - 61, ISBN 9789731004389.

Георгиева, Десислава (2016) Developing mathematical skills by generating problems by computer Proceedings of the University of Ruse “A. Kanchev”, volume 55, book 6.4: Education, Research and Innovations, 55-th Science Conference of Ruse University Smart specialization – innovative strategy for regional economic transformation, Reports awarded with “Best Paper” Cristal Prize, Ruse: The University of Ruse “A. Kanchev”, 2016, pp. 292 – 297, ISSN 1311-3321, SAT-2G.305-2-ERI-01 http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp16/bestPapers/bp-2016-38.pdf Реферирано в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране №885

Георгиева, Десислава (2016) Практическа задача от тип PISA, изследвана със софтуер за общо приложение Научно-методическо списание Математика и информатика, LIX, бр. 4, 2016, София: Национално издателство за образование и наука „Аз буки”, с. 402 - 415, ISSN 1310-2230 в Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

Георгиева, Десислава (2015) Development of mathematical skills with commonly used computer software Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific Conference MULTISCIENCE - XXIX MicroCAD, Section Mechatronics and logistics, C2: Natural science, 09-10.04.2015, Miskolc, Hungary: The university of Miskolc, ISBN 978-963-358-061-5. http://www.uni-miskolc.hu/~microcad/publikaciok/2015/c2.html

Георгиева, Десислава (2015) Increasing mathematical skills and understanding with Microsoft Excel Proceedings of the University of Ruse “A. Kanchev”, volume 52, book 6.4: Education, Research and Innovations, Ruse: The University of Ruse “A. Kanchev”, 2015, pp. 49 - 56, ISSN 1311-3321. http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=proc15-6.4 Реферирано в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране №885

Георгиева, Десислава (2015) Mathematical skills are required in the changing world Mathematics and informatics. Bulgarian journal of educational research and practice, volume 58, number 6, 2015 г., Sofia: Az-buki National publishing house, pp. 582 - 592, ISSN 1310-2230

Георгиева, Десислава (2014) Ролята на конструктивизма в обучението по математика Научни трудове на русенския университет 2014. Т. 53, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор, Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2014, с. 173-179, ISSN 1311-3321. http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=proc14-6.2 Реферирано в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране №885

Георгиева, Десислава (2013) Синтетични и аналитични доказателства на математически твърдения Научни трудове на русенския университет 2013. Т. 52, серия 6.1. Математика, информатика и физика, Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2013, с. 52-58, ISSN 1311-3321. http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=proc13-6.1 Реферирано в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране №885

Гълъбова, Даринка (2020) Даринка Гълъбова. STEM подход в образованието - система от иновативни подходи за учене от "практиката към теорията". В: Сборник доклади от Международна научна конференция "Педагогическо образование –традиции и съвременност", 20.11. 2020/ съставител: проф. Маринела Михова. Велико Търново: АНД БИ-2020, с. 29 - 36 Велико Търново: АНД БИ-2020

Гълъбова, Даринка (2020) Иновативни технологии за учебна педагогическа практика по математика в условия на COVID-криза – Математика, компютърни науки и образование, 2020 / Том 3 / Брой 1. ISSN: 2603-4735 (Online), ISSN: 2603-4670 (Print) Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", гр.В.Търново

Гълъбова, Даринка (2019) Реализация на STEАM подход в обучението по физика (7. клас). – Образование и квалификация. 2019, 1. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. ISSN: 2683-0639 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

Гълъбова, Даринка (2019) Galabova. D. STUDENTS’ CREATIVITY AS A FUNCTION OF MATHEMATICS TEACHERS’ COMPETENCE INIMPLEMENTING THE RESEARCH APPROACH. – Образование и квалификация. 2019, 1. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. ISSN: 2683-0639 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

Гълъбова, Даринка (2019) Даринка Гълъбова, Пенка Василева. Реализация на STEАM подход в обучението по физика (7. клас). – Образование и квалификация. Научно-методическо списание на ДЕПОКПС. 2019, с. 133 - 154. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий". ISSN: 2683-0639 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2019) МОЛИВКО - играя и зная МАТЕМАТИКА. Познавателна книжка за първа възрастова група (3-4 г.). В.Търново: Слово, 56 с., 2019 ISBN 978-619-212-054-2 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) МОЛИВКО - играя и зная изобразително изкуство. Познавателна книжка за втора възрастова група (4-5 г.). В.Търново: Слово, 56 с., 2019 ISBN 978-619-212-062-7 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) МОЛИВКО - играя и зная изобразително изкуство. Познавателна книжка за първа възрастова група (3-4 г.). В.Търново: Слово, 56 с., 2019 ISBN 978-619-212-055-9 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) Моливко – играя и зная МАТЕМАТИКА. – В: Книга за учителя I група (3-4г.), 416с. (под общата редакция на проф. д-р Даринка Гълъбова). В.Търново: Слово, 2019, с.3 -15, с.75 - 146. ISBN: 978-619-212-050-4 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) Моливко – играя и зная МАТЕМАТИКА. – В: Книга за учителя II група (4-5г.), 416с. (под общата редакция на проф. д-р Даринка Гълъбова). В.Търново: Слово, 2019, с.3 -15, с.75 - 146. ISBN: 978-619-219-057-3 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2019) Моливко – играя и зная Математика. Познавателна книжка за втора възрастова група (4-5 г.) В.Търново: Слово, 2019, 56 с. ISBN: 978-619-212-060-03 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2018) Моливко – играя и зная Математика. Познавателна книжка за трета възрастова група (5–6 г.). В.Търново: Слово, 2018, 80 с. ISBN: 978-619-212-029-0 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2018) Моливко – играя и зная Математика. Познавателна книжка за четвърта възрастова група (6–7 г.). В.Търново: Слово, 2018, 72 с. ISBN: 978-619-212-034-4 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2018) Моливко – играя и зная МАТЕМАТИКА. – В: Книга за учителя III група (5-6г.), 416с. (под общата редакция на проф. д-р Даринка Гълъбова). В.Търново: Слово, 2018, с.3 -15, с.75 - 146. ISBN: 978-619-212-039-9 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2018) Моливко – играя и зная МАТЕМАТИКА. – В: Книга за учителя IV група (6 - 7г.), 416 с. (под общата редакция на проф. д-р Даринка Гълъбова). В.Търново: Слово, 2018, с.3 - 8, с.83 - 172. ISBN 978-619-212-040-5 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2017) Ролята на конструктивистката образователна среда при измерването на величини от децата в подготвителните предучилищни групи. – Педагогика, 2017, 6, с.731-740. Print ISSN 0861-3982 , Online ISSN 1314-8540 София: сп.Педагогика

Гълъбова, Даринка (2016) Дидактичен модел „Конструктивна математика за деца“. – Педагогика, 2016, 9, с.1159 – 1173. Print ISSN 0861-3982 Online ISSN 1314-8540 София: сп.Педагогика

Гълъбова, Даринка (2016) Морфодинамиката на развитието на ноосферния интелект или иновационна образователна NDM-парадигма в границите на АЗ-концепцията на математическото моделиране. – Математика Плюс, 2016, 4, с.69 -71. ISSN 0861-8321 Aria София: сп. Математика Плюс

Гълъбова, Даринка (2015) 125 години подготовка на учители по математика в България.- В: Сборник научни трудове "Математика и математическо образование". Proceedings of the Forty Fourth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians SOK “Kamchia”, April 2–6, 2015. с. 119-136. ISSN 1313-3330 2015 София: УИ "Св.Кл.Охридски"

Гълъбова, Даринка (2015) Формиране на математическата компетентност на 3–7- годишните деца чрез пръчиците на Кюизинер. Сб. научни трудове от международна научна конференция "Педагогическо образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 20-21 ноември, 2015г. Втора секция „Предучилищна педагогика”. Ред. Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, Online ISBN 978-619-728-01-9 В.Търново: Ай анд Би

Гълъбова, Даринка (2014) Методът „Мандала“ за синергетично предучилищно образование. – В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 53, серия 6.2, Педагогика и психология, история, етнология и фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2014, с.106-111. ISSN 1311-3321 Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”

Гълъбова, Даринка (2013) Продуктивни образователни технологии за развиване на професионално-педагогическата компетентност на бъдещите учители. Конкурс "Моите първи педагогически опити" – В: Синергетични модели на образователни технологии във висшето педагогическо образование. Ред. Диляна Крусева. В.Търново: Слово, 2013, с. 7-31 и с.86-151. В.Търново: Слово NSBN 978-954-439-987-0 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2013) Педагогическото ателие като перспективна образователна технология във висшето образование. – В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2013, с.17 - 23. ISSN 1311-3321 Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”

Гълъбова, Даринка (2013) Система от перспективни технологии във висшето педагогическо образование в контекста на синергетичния подход. – В: Синергетичният подход във висшето образование върху примери от дидактика на математиката. Ред. Детелин Гинчев. В.Търново: Слово, 2013, с.149 - 212. ISBN 978-954-439-986-3 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2012) Моливко. Детска математика: и в градината, и у дома забавна е като игра (3-4 г.). В.Търново: Слово, 2012, 64 с. ISBN 978-954-439-953-5 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2012) Моливко. Детска математика: и в градината, и у дома забавна е като игра (4-5 г.). В.Търново: Слово, 2012, 64 с. ISВN 789544399542 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2012) Моливко. Детска математика: и в градината, и у дома забавна е като игра (5-6 г.). В.Търново: Слово, 2012, 64 с. ISBN 9789544399559 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2012) Моливко. Детска математика: и в градината, и у дома забавна е като игра (6-7 г.). В.Търново: Слово, 2012, 64 с. ISBN: 9789544399566 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2012) Дидактически модел „Геометрични конструктори" за развиване на практическа компетентност на студентите за пробуждащо обучение на 3-7-годишните деца - синергетичен аспект. – В:Научни трудове на Русенски университет "А.Кънчев", том 51, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев". 2012, с. 27 - 31. ISBN 1311-3321 Русе: Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев".

Гълъбова, Даринка (2012) Педагогическа синергетика. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2012, 210 с. ISBN 978-954-524-879-5 / COBISS.BG-ID - 1250362340 В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2012) Педагогически технологии за управление на самостоятелната работа на студентите - бъдещи детски учители. Сборник научни статии "Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование" от Международна научна конференция на Софийски университет "Климент Охридски". Първа книга. Том 2. Китен, 02-09 септември, 2012. Ред. Емилия Рангелова, Надежда Витанова и др. Габрово: Екс-Прес, с. 285-290. ISBN 978-954-490-336-7 Габрово: Екс-Прес

Гълъбова, Даринка (2012) Рефлексията в дейността решаване на задачи върху примери от 9 клас. – Математика и информатика, 2012, 2, с.131 – 140 Print ISSN 1310–2230 София: сп.Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2012) Ръководство за семинарни упражнения по методика на формиране на математически представи в детската градина. В.Търново: Слово, 2012, 183 с. ISBN 978-954-439-967-2 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2012) Синергетичен модел “Пробуждащо математическо обучение”. – Математика и информатика. 2012, 5, с.416 – 425. Print ISSN 1310–2230 Online ISSN 1314–8532 София: сп. Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2012) Синергетичният подход в системата на университетското педагогическо образование. Сборник научни статии "Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование", Първа книга, Том 1. Международна научна конференция на СУ "Кл. Охридски". Китен, 02-09. 09.2011 /Ред. Емилия Рангелова, Надежда Витанова и др. Габрово: Екс-Прес, 2012, с. 85 - 89. ISBN 978-954-490-335-0 Габрово: Екс-Прес

Гълъбова, Даринка (2012) Цифрите в света на детето - 45 похвата за предучилищна подготовка. – Педагогика, година LXXXIV, 2012, Volume 84 , 2, с. 237 – 246. ISSN Рrint 0861-3982 Online 1314-8540 София: сп.Педагогика

Гълъбова, Даринка (2011) Методическата компетентност за използване на активни методи в обучението като елемент на професионалната подготовка на учителя по математика. Сборник от национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011", Шумен, 13 -14 септември, 2011 г. Ред. Станимир Станев. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с.192 -200. ISBN 978-954-577-603-8 Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

Гълъбова, Даринка (2011) Моливко. Моторика за втора възрастова група на детската градина (4-5 г.). В.Търново: Слово, 32 с. ISBN: 978-954-439-945-0 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2011) Моливко. Моторика за първа възрастова група на детската градина (3-4 г.). В.Търново: Слово, 16 с. ISBN: 978954439950-4 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2011) Моливко. Моторика за трета възрастова група на детската градина (5-6 г.). Сборник научни трудове "40 години Шуменски университет (1971 - 2011)" от национална конференция с международно участие, Шумен, 13 -14 септември, 2011 г. Ред. Станимир Станев. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с. 192 - 200. ISBN 978-954-577-603-8 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2011) Текстови задачи в картинки и игри в подготвителната група в детската градина. Сборник научни трудове "40 години Шуменски университет (1971 - 2011)". от национална конференция с международно участие, Шумен, 13 -14 септември, 2011 г. Ред. Станимир Станев. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с.192 -200. ISBN 978-954-577-603-8 Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

Гълъбова, Даринка (2010) Технологията "Учебно портфолио" в университетското обучение по дисциплината "Методика на обучение по математика". – Педагогика, 2010, 5. с.82 - 95. ISSN 0861-3982 (Рrint) 1314-8540 (Online) София: сп. Педагогика

Гълъбова, Даринка (2010) Интегралният подход при изучаване на метрични зависимости в правоъгълен триъгълник.– сп. Математика и информатика, 2010, година ХХХV (LIII) кн. 2. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2010) Интерактивна образователна технология "Числови кръгове".– Предучилищно възпитание, 2010, Год. 58 ( 3 ) с. 14 - 18. ISSN 0204-7004 /COBISS.BG-ID - 1234571492 Гълъбова, Дарина Ненчева: София:сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2010) Модели на рефлективни практики в обучението на бъдещите учители по математика. Сб. доклади от юбилейна конференция "Синергетика и рефлексия в обучението", Бачиново: 10-12.09.2010. Ред. Асен Рахнев. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски" , 2010, с.126 - 131. ISBN 978-954-423-621-2 Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски"

Гълъбова, Даринка (2009) Иновационни интерактивни методи и техники при работа с учебни помагала по математика (върху примера на дидактична система “Моливко»). – Дом, дете, детска градина, 2009, 5. ISSN: 1312-0580 София: сп. Дом, дете, детска градина

Гълъбова, Даринка (2009) Интегративните функции на учебното портфолио като форма на организация на учебно-познавателната дейност на студентите–бъдещи учители по математика. – В: "Междупредметните връзки в обучението по математика и информатика". В.Търново: ИВИС, 2009, с. 20- 27. ISBN 978-054-8387-49-1 В.Търново: ИВИС

Гълъбова, Даринка (2009) Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас) Втора част. Ротация и централна симетрия. – Математика и информатика, 2009, 5, с. 7- 16. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: сп. Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2009) Концептуален модел “Приказна математика от 3 до 7 г.” за педагогическо взаимодействие в смесена разновъзрастова група. – В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, том 48, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Русе: Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев". с.11 - 18. ISSN 1311-3321 (print) Русе: Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев"

Гълъбова, Даринка (2009) Теория и методика на формирането на математически представи у децата от детската градина. В.Търново: Слово, 2009, 270 с. ISBN: 978-954-439-913-9 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2009) METHOD OF THE PROJECT FOR INTERACTIVE TRAINING IN MATHAMATICAL DIDACTICS. Proceedings of the 6-th Mediterranean Conference on Mathematics Education, Plovdiv, Bulgaria, 22-26 April 2009. Ed by Asen Rahnev. Plovdiv: University of Plovdiv. рр 375 - 383. ISBN 978-9963-9277-9-1 Пловдив: Университетско издателство "П. Хилендарски"

Гълъбова, Даринка (2009) Иновативна образователна технология «Къща на текстовите задачи» в подготвителна група/клас. – Предучилищно възпитание, 2009, 7. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2009) Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас) Трета част. Транслация. Еднаквости. – Математика и информатика, 2009, 6, с.23 - 29. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: сп. Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2009) Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас) Първа част. Осева симетрия и нейните свойства. – Математика и информатика, 2009, 4, с.15 - 23. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2009) Модулно-блоково проблемно обучение по дисциплината "Педагогика на математиката" в контекста на модернизация на висшето образование. – Педагогика, 2009, год. ХIX (1 - 2). с.67 – 81. ISSN 0861-3982 (Рrint) 1314-8540 (Online) - COBISS.BG-ID - 1234919652 София: Педагогика, 2009

Гълъбова, Даринка (2009) Нагледно-действена аритметика по метода на Монтесори. [Обучението по математика в началните класове] – Начално образование, 2009, 4, с.14 - 23. ISSN 0204-4951 //COBISS.BG-ID - 1182960612 София: сп. Начално образование

Гълъбова, Даринка (2009) Овладяване от студентите на математически трикове за поддържане интереса на учениците към математиката. Сб. от Юбилейна национална научно-приложна конференция,"25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 6–7 ноември, 2009 г. Ред. Пл. Легкоступ. Велико Търново: Фабер, 2009, с. - ISBN 978-954-400-472-4 Велико Търново: Фабер, 2009

Гълъбова, Даринка (2009) Технологичен интерактивен модел “Сюжетно планиране” на задължително-регламентирана педагогическа ситуация по математика (Тема “Движение в лабиринти”за 6-7-годишни деца). – Предучилищно възпитание, 2009, 8, с. 7 - 14. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2008) Трансдисциплинарные и синергетические стратегии в высшем образование по методике обучения по математике. Сб. научных статей из научной конференции "Актуальные проблемы дошкольное образование". Ред. Л.Н.Воронецкой, Ш.В.Поздеевой. Беларус: Минск, Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка", 2008, с. 61 - 63. ISBN 978-985-501-653-4 Беларус: Минск, Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"

Гълъбова, Даринка (2008) Интерактивният метод "Сюжетно планиране" и модернизацията на педагогическото висше образование. - Стратегии на образователната и научната политика, 2008, 4, с.353- 364. ISBN 1310-0270 (print) 1314-8575 (online) - COBISS.BG-ID - 1181941732 София: МОН, сп. Стратегии на образователната и научната политика

Гълъбова, Даринка (2008) Развиващи игри с логическите блокчета на Денеш (от теорията към практиката). – Предучилищно възпитание, 2008, 3, с. 5 - 8. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: МОН, сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2008) Ръководство за стажант-учители по математика. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2008, 291 с. ISBN 978-954-524-648-7 В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2008) Синергетична концепция за избор и функциониране на учебните помагала за предучилищно възпитание. – Предучилищно възпитание, 2008, 8, с.21 – 27. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: МОН, сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2007) Дидактични табла "Моливко. Математически въртележки" (5-7 г.) с книга на учителя. В.Търново: Слово, 2007, 54 с. ISBN 955646 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2007) Методика и модели на ТРИЗ-педагогиката в подготвителна група за училище. Сб. от научно-практическа конференция "125 години предучилищно възпитание", 11-12 април, 2017. Ред.Е.Миновска. Свищов: Международна фондация "Ал.Константинов". с.107 - 110. ISBN 978-954-912228-4-8 Свищов: Международна фондация "Ал.Константинов"

Гълъбова, Даринка (2007) Математика, диагностика и моторика. – В: Моливко. Книга за учителя. Дидактична система за подготвителна група в детската градина (6-7 г.) по всички образователни направления, диагностика и моторика. В.Търново: Слово, 2007, с. 337-387; с. 571- 605; 643-662. ISBN: 978-954-439-890-3 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2007) Съвременни образователни технологии в границите на синергетичната и синектичната парадигма. Сб. от научно-практическа конференция "125 години предучилищно възпитание", 11-12 април, 2017. Ред.Е.Миновска. Свищов: Международна фондация "Ал.Константинов". с.13- 23 (пленарен доклад. ISBN 978-954-912228-4-8 Свищов: Международна фондация "Ал.Константинов"

Гълъбова, Даринка (2007) Методика на изучаване на знаците за сравняване на числа в детската градина. Сб. от Юбилейна научна конференция "Образованието в глобализиращия се свят", посветена на 20 години Педагогически факултет, В.Търново, 15-17 октомври 2004, Ред. Пл. Легкоступ. В. Търново: УИ «Св. Св. Кирил и Методий», 2007. ISBN 978-954-524-608-1 В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2007) МОТОРИКА (6-7 г.). В.Търново: Слово, 2007, 64 с. ISBN: 978-954-439-870-5 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2007) Семиотични аспекти на математическата подготовка и възпитание. – Педагогически Алманах, 2007, Том 15 (1) с. 168 - 178. В.Търново:Унив.издателство "Св.св.Кирил и Методий". ISSN Рrint 1310-358X . Оnline 2367-9360 В.Търново: Унив.издателство "Св.св.Кирил и Методий".

Гълъбова, Даринка (2006) Дизайн на математико-техническото взаимодействие в предучилищна възраст.Сб.от научно-приложна конференция "Математика, информатика и информационни технологии", посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ, В.Търново, 12-13.05.2016г. В.Търново: Веста с.267-273. В.Търново: Веста

Гълъбова, Даринка (2006) Приложна програма ДЕТМАТ за студенти от спец.ПНУП и ПУПЧЕ по дисциплината Педагогика на математическата култура.Сб. от научно-приложна конференция "Математика, информатика и информационни технологии", посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ. Велико Търново, 12-13.05.2016г. В.Търново: Веста, с. 274-280 В.Търново: Веста

Гълъбова, Даринка (2006) Машина на времето: Теория и практика на измерване на времето от 5-7-годишните деца. – Педагогически алманах : педагогическо списание на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". ISSN 1310-358X. - XIV, 1-2 (2006), с. 122-132 // COBISS.BG-ID - 1180874980

Гълъбова, Даринка (2005) Математика (5-6 г.) – В: Моливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 4-5-годишни деца (трето допълнено издание). Търново: Слово, 2005. с. 335-380 ISBN: 978-954-439-931-3 Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (3-4 г.). В. Търново: Слово, 2005. 48 с. ISBN: 954-439-830-9 В. Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (5-6 г.). В. Търново: Слово, 2005. 48 с. ISBN:954-439-831-7 В. Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2005) Книга за учителя за ПУВ и подготовка на 6-7 г. деца в подготвителна група/клас в детската градина/ училище. одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Контент – анализ на учебни помагала за подготвителна предучилищна група. Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", май, 2003 г. Педагогика и методика. Ред.Пл. Легкоступ, М. Георгиева и др. В.Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с.264 - 270. ISBN 954-524-454-2 В.Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий",

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко в страната математика (4 -5 г.). В.Търново: Слово, 2005, 48 с. ISBN: 954-439-839-2 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна група (6-7г.). В.Търново: Слово, 2005, 88 с. ISBN: 978-954-439-805-7 Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко. Книга за учителя за трета възрастова група на детската градина (5-6 г. деца) одобрена от МОН Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2005) Моливко. Приказна математика за 3-4-годишни деца. В.Търново: Слово, 2005, 96 с. ISBN: 954-439-832-5 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2005) Теоретико-практическата подготовка по математика на студентите от Педагогически факултет. Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", май, 2003 г. Педагогика и методика. Ред.Пл.Легкоступ, М.Георгиева и др. В.Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с.271-285. ISBN 954-524-454-2 В.Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2004) Моливко в страната Математика кн.4. (6-7 години). В.Търново: Слово, 2004, 72 с. ISBN 978-954-439-772-2 Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2004) Диагностика на готовността на детето за училище. Представяне и методически указания за приложение на тестова система "Вече мога сам" (теоретична част и научна редакция), приложение.– В: Книга за учителя "Моливко. Диагностика за подготвителна група на детската градина "Вече мога сам". В.Търново: Слово, 2004, с. 7- 46, с. ISBN 954 439 807-4 Слово, В. Търново

Гълъбова, Даринка (2004) Съвременни аспекти на предматематическата подготовка в някои европейски страни. Сб.от научна практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище”, Слово, В.Търново, 2004, с.9-19. ISBN 954-439-803-1 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2004) Дидактичната система Моливко – математика и логика (анализи и обобщения от петгодишна апробация). Сб.от научна практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище”, Слово, В.Търново, 2004, с.172- 184. ISBN 954-439-803-1 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2004) Логически подход в подготовката на децата за училище. Сб.от научна практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище”. Слово, В.Търново, 2004, с.35 - 44. ISBN 954-439-803-1 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2004) Развиващи игри с детски шахмати за пет – седемгодишни деца. Сб. от юбилейна научна конференция "120 години предучилищно възпитание", В.Търново, 2003. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2004, с.403- 408. ISBN 954-439-796-5 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2004) Честит юбилей на моята рецензентка (проф. д-р Дина Батоева).– Педагогически Алманах.В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2004, Том 12 (1 ) ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2003) Integrative Approach to Introduction of Metric Dependences in Rectangular Triangle. Proceedings of the Third International Conference "Сreativiti in matematics and the education of gifted students'' ICCME&EGS 03, Rousse, Bulgarid, august 3-9, 2003. pp 98 - 100. ISBN 960-8073-10-3 Гърция: Атина

Гълъбова, Даринка (2003) “Професор д-р Марга Янкова Георгиева”. – В: Професорите на Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2003, с.197. В.Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”

Гълъбова, Даринка (2003) Гълъбова, Д. и др. Книга на учителя в подготвителна група по направления (Математика и др.), 2003. /Веселина Петрова, Радка Гайдова, и др. Първо издание. В.Търново: Слово Слово, В.Търново

Гълъбова, Даринка (2003) Гълъбова, Дарина Ненчева. Методика на формиране на елементарни математически представи у децата в детската градина, В. Търново : Слово, 2003, 240 с. ISBN - 954-439-781-7 / COBISS.BG-ID - 1042175972 Слово: В. Търново

Гълъбова, Даринка (2003) Логика за най-малките. – Педагогически Алманах, 2003, Том 11 (1). с. 188 - 196. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) В.Търново: сп. Педагогически Алманах

Гълъбова, Даринка (2003) Моливко в страната Математика (6 - 7 г.). В.Търново: Слово, 2003, 72 с. ISBN: 954-439-772-8 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2003) С Моливко играй и мисли (6-7 г.). В.Търново: Слово, 2003, 96 с. ISBN: 978-954-439-668-8 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2002) Книга за учителя. Моливко. Познавателни и математически тестове за деца от 3-7 г. В.Търново: Слово, 2003, 53 с. ISBN 954 439 755-8 В.Търново: Слово, 2003, 53 с. ISBN 954 439 755-8

Гълъбова, Даринка (2002) Методика на формиране на елементарни математически представи у децата в детската градина. В.Търново: Астарта, 2002, 256 с. ISBN 954-91070-4-3 В.Търново: Астарта

Гълъбова, Даринка (2002) Диагностика на математико-познавателните постижения на децата от предучилищна възраст.Сб. от научно-практическа конференция ”Детето на ХХІ век “, В. Търново: Регионален комитет на ОМЕП, с. 43 В. Търново: Регионален комитет на ОМЕП

Гълъбова, Даринка (2002) Картинни загадки на Моливко. Познавателни и математически тестове (3-4 г.). В.Търново: Слово, 2002, 48 с. ISBN: 954-439-740-Х В. Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2001) Изследване устойчивостта на вниманието на децата при интегриране на математически и двигателни дейности. Сб. от Първа научно-приложна конференция на ОМЕП “Здравно възпитание”, В. Търново, 9-10 април, 2001. Ред. Елена Стоева, Антоанета Наумова.. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий" , с.124 - 130. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2001) Модел на тестов текущ контрол по Дидактика на математиката. – Математика и информатика, 2001, 2. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: сп.Математика и информатика

Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко играй и мисли (3-4 г.). В.Tърново: Слово, 2001, 80 с. ISBN: 954-439-653-5 В.Tърново: Слово

Гълъбова, Даринка (2001) Диагностични методи за изследване творческото въображение.– Предучилищно възпитание, 2000, 10, с. 5 - 7. ISSN 0204-7004 (Рrint) София: сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2001) Здравна математика със сапуни и вода - интегративно занимание за 5- 7-годишни деца. Сб. от Първа научно-приложна конференция на ОМЕП “Здравно възпитание”, В. Търново, 9-10 април, 2001-2005. Ред. Елена Стоева, Антоанета Наумова. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий" , 2001, с.124 - 130. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на писането на цифри от бъдещия първокласник.– Предучилищно възпитание, 2001, 4. ISSN 0204-7004 (Рrint) София, сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2001) Пропедевтика на понятието текстова задача в детската градина.– Предучилищно възпитание, 2001, ISSN 0204-7004 (Рrint) София: сп. Предучилищно възпитание

Гълъбова, Даринка (2001) Професионално-практическа подготовка на учителя по математика в средното училище. В.Търново: Фабер, 2001 В.Търново: Фабер .

Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко в страната Логика (5 – 7 г.). В.Търново: Слово, 2001, 80 с. ISBN: 978-954-439-680-0 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко играй и мисли (4-5 г.). В.Търново: Слово, 2001, 80 с. ISBN: 978-954-439-654-1 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко играй и мисли (5–6 г.). В.Търново: Слово, 2001, 88 с. ISBN: 954-439-665-9 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2000) Гълъбова, Дарина Ненчева. Математика в игри за детската градина. В.Търново: Слово, 2000, 152 с. ISBN 954-439-643-8 - В.Търново: Слово, 2000 / COBISS.BG-ID - 1036058852 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2000) Гълъбова, Дарина Ненчева. Математическа подготовка на децата за училище. В.Търново: Слово, 2000, В.Търново: Слово. 128 с. ISBN 954 439-643-8. / COBISS.BG-ID -1036058852 В.Търново: Слово

Гълъбова, Даринка (2000) Гълъбова, Дарина Ненчева. Приказна математика за най-малките : за 3-4 годишни. Велико Търново: Фабер, 104 с. 2000. ISBN - 954-9541-78-9 //COBISS.BG-ID - 1036611556 Велико Търново: Фабер

Гълъбова, Даринка (1999) • Гълъбова, Даринка Ненчева. Система за математическа подготовка, ориентирана към умственото развитие на децата от три до седемгодишна възраст. Дисертация; Издателство и производство - София : [Д. Гълъбова], 1999 COBISS.BG-ID - 1262440420 Научна специалност Методика на обучението по математика (05.07.03) публична защита 01.07.2000 г., Софийски университет "Кл.Охридски", зала 1. Научен ръководител: проф. д-р Георги Христов Бижков Научно жури: Специализиран научен съвет по педагогика (СНСП ) при ВАК, гр. София, председател проф. Димитър Павлов, н.секретар доц. д-р Нели Бояджиева Рецензенти: проф. д-р Марга Янкова Георгиева, проф. д-р Дина Батоева

Гълъбова, Даринка (1999) Пропедевтика на понятието текстова задача – Педагогически Алманах, 1999, Том 7 (1) ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) В.Търново:Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гълъбова, Даринка (1998) Гълъбова, Дарина Ненчева. Математика в игри за детската градина. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1998. 152 с. ISBN - 954-524-184-5 В.Търново

Гълъбова, Даринка (1994) Автодидактични игри и упражнения за развиване на пространствено-схематичното мислене на шест- седемгодишните деца.Сб. резюмета от доклади от Трета национална научнопрактическа конференция "Учебници и учебни помагала по математика 1. - 4. клас", Стара Загора, 11-12 май, 1994 г. Ст.Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева", с.21 -23 Ст.Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева"

Гълъбова, Даринка (1994) Фабрика за преобразуващи машини или за операторите в детската градина.Сб. резюмета от доклади от Трета национална научнопрактическа конференция "Учебници и учебни помагала по математика 1. - 4. клас", Стара Загора, 11-12 май, 1994 г. Ст.Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева", с.20 -21 Стара Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева"

Гълъбова, Даринка (1993) Диагностични аспекти за формирането на математически представи у децата в детската градина. Сб. от Международна научна конференция "Хуманизиране на педагогическия процес", Благоевград, 14-15 май, 1993 г. Ред. доц.Магдалена Глушкова и др. Благоевград: Офсетова печатна база при БСТ, 1993, с. 82 - 83. Благоевград: Офсетова печатна база при БСТ

Гълъбова, Даринка (1990) Фактори, определящи развиващия характер на предматематическото обучение.Сб. от научно-практическа конференция "Развиващи функции на учебния процес в детската градина" на ВТУ и СУ, Велико Търново: 31 май- 1 юни, 1990, Ред. проф.д-р Елка Петрова и др. В.Търново, с.124-126. Велико Търново

Джумалиева - Стоева, Мария (2016) What is GenSelfDual? Serdica Journal of Computing, Volume 10, Number 3-4, 2016, pp. 231-244, ISSN 1314-7897 (Online) ISSN 1312-6555 (Print).

Джумалиева - Стоева, Мария (2015) Classification of binary self-dual codes of length 40 IEEE Transaction on Information Theory, vol. 61, No. 8, p. 4253-4258, ISSN 0018-9448 (print), ISSN 1557-9654 (online). https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55542750400

Джумалиева - Стоева, Мария (2014) On the classfication of binary self-dual codes of length 40 Proceedings of ACCT, Kaliningrad, Russia, p.97-102.

Джумалиева - Стоева, Мария (2014) Representing equivalence problems for combinatorial objects Serdica Journal of Computing, No. 4, p. 327-354, ISSN 1312-6555 (print), ISSN 1314-7897 (online).

Джумалиева - Стоева, Мария (2013) About parallelization of an algorithm for the maximum clique problem, Proceedings of 7th International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Albena, Bulgaria, p. 53-58.

Джумалиева - Стоева, Мария (2012) Construction of self-orthogonal codes from combinatorial designs Construction of self-orthogonal codes from combinatorial designs - Problems of Information Transmission, 2012, Vol. 48, No. 3, pp. 250-258, print ISSN: 0032-9460 , online ISSN: 1608-3253 Iliya Bouyukliev, Venelin Monev https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55542750400

Джумалиева - Стоева, Мария (2012) On an algorithm for classification of binary self-dual codes with minimum distance four Proceedings of ACCT, Pomorie, p. 105-110, ISSN:1313-423X

Колев, Николай (2017) Училищен курс по алгебра и анализ (учебник) УИ „Св. св. Кирил и Методий ”,В. Търново, 2017

Колев, Николай (2017) Методическо ръководство по училищен курс по алгебра и анализ УИ „Св. св. Кирил и Методий ”,В. Търново, 2017

Колев, Николай (2013) On the notion of surface area for solid of revolution Мiжнародний збiрник наукових рабiт „Дидактика математики: проблеми I дослiджения ” вып.39, Донецк: ДонНУ

Колев, Николай (2013) понятието величина Педагогически алманах, бр.1, 2013, УИ "Св. св. Кирил и Методий" В. Търново

Колев, Николай (2012) Основи на математиката за начални учители Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Колев, Николай (2011) Към обосноваване на понятието обем на тяло в училищния курс по математика Съвременният поглед на докторанта към науката, Сборник научни студии и статии, УИ „Неофит Рилски”,Благоевград, 2011

Колев, Николай (2010) Към обосноваване на понятието лице на равнинна фигура в училищния курс по математика Доклади на юбилейната международна конференция Бачиново,10-12 септември,2010

Колев, Николай (2010) Няколко подхода за въвеждане на понятието дължина на окръжност Доклади на юбилейната международна конференция ,Бачиново,10-12 септември,2010

Колев, Николай (2009) Относно сложността на задачите за намиране на граница на функция чрез прилагане на теоремите на Лопитал Научна конференция с международно участие-25 години Педагогически факултет,6-7 ноември,2009

Колев, Николай (2008) Златното сечение и числата на Фибоначи в музиката сборник научни статии по проект Музика,математика и информатика

Колев, Николай (2008) Математика и музика-един поглед върху междупредметните връзки сборник"Междупредметни връэки в обучението по математика и информатика-дидактически модели и технологии"

Колев, Николай (2008) Относно сложността на задачите за намиране на граница на функция и изграждане на умения за решаването им сп.Педагогически алманах,Университетско издателство,Велико Търново

Колев, Николай (2006) За трудностите на математическите задачи Научно-приложна конференция по математика, инфор¬ма¬ти¬ка и компютърни науки 20 години Математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 12-13 май 2006.

Колев, Николай (2006) Проверка на знанията и уменията по логика на студентите първокурсници, изучаващи математически дисциплини „Математика, информатика и компютърни науки”, Научно-приложна конференция по математика, инфор¬ма¬ти¬ка и компютърни науки 20 години Математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 12-13 май 2006.

Колев, Николай (2005) Системи от задачи,свързани с дидактически системи от признаци и дидактически системи от свойства Майски четения"Дни на науката 2005"Велико Търново

Колев, Николай (2004) Един опит за систематизиране на основните дейности на учащите се при овладяване на математическите понятия сборник"Образованието в глобализиращия се свят" В.Търново

Колев, Николай (2003) За необходимостта от систематизиране на основните дейности на учащите се при овладяване на математическите понятия сборник"Педагогика и методика"В.Търново

Колев, Николай (2001) Една система от задачи,притежаваща свойството структурна пълнота Юбилейна конференция"40 години СУБ-Стара Загора"

Колев, Николай (2001) Система от задачи по компонентите сложност и степен на проблемност на базата на основната структура "Технологии,сигурност иекология"

Колев, Николай (1999) Методическо ръководство по математика за начални учители Велико Търново

Колев, Николай (1998) Обобщена редица на Фибоначи и някои нейни аритметични свойства Четвърта конференция по ПМИ и проблемите на обучението по МОМ

Колев, Николай (1995) Математика Велико Търново

Колев, Николай (1990) Математика Велико Търново

Колев, Николай (1989) Креативното мислене в занятията по математика и използване на компютърна техника Юбилейна научна сесия по случай 25 години ВТУ

Колев, Николай (1988) Една диалогообучаваща програма по математика върху раздела "Уравнение на права в равнината"

Колев, Николай (0) Measurement of Scalar Quantities by Limiting Procedur Мiжнародний збiрник наукових рабiт „Дидактика математики: проблеми I дослiджения ” Донецк

Любомирова, Евелина (2021) Педагогически дизайн на електронна книга по математика Сборник доклади от Осма международна научна конференция "Педагогическото образование – Традиции и съвременност“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“,Педагогически факултет

Любомирова, Евелина (2021) Функции на електронната книга в обучението по математика Списание "Математика, компютърни технологии и образование" УИ "Св. св. Кирил и Методий", В.Търново

Минчева, Иванка (2022) ИДЕИ ЗА СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА ЗАДАЧИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2022 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2022 Proceedings of the Fifty First Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Tryavna, April 5–9, 2022

Минчева, Иванка (2021) РЕШАВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 29(2), с. 235 – 259. Print ISSN1310-358X – Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново [Инд./Реф. в: ERIH PLUS]

Минчева, Иванка (2020) Идеи за усъвършенстване на обучението по математика чрез използване на математически софтуер GeoGebra Математика, компютърни науки и образование, 2020, 3(1), с. 105 – 119. Print ISSN2603-4670 – Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново

Минчева, Иванка (2019) Използване на GeoGebra при изучаване на геометрия в обучението по математика в 1. – 4. клас. Сборник от международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 15 – 16 ноември 2019 г. Ред. Маринела Михова. с. 233 – 241. ISSN 2534-9317 Сборник от международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност“, Велико Търново

Минчева, Иванка (2019) Усвояване на понятието числов израз в обучението по математика в началното училище. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, 27(1), с. 54 – 63. Print ISSN1310-358X Университетско издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Минчева, Иванка (2018) Използване на математически софтуер GeoGebra за решаване на стереометрични задачи в обучението по математика. Сб. от 57-ма годишна научна конференция на РУ§СУ'18 „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето”, Русе, 26 – 27 октомври 2018 г. Ред. М. Върбанова и др. http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=proc18-6.4. Proceedings of University of Ruse - 2018, volume 57, book 6.4., с. 28 – 33. ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line) Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев"

Минчева, Иванка (2017) Constructing geometric figures in GeoGebra. - В: Научни трудове на РУ§СУ. Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот. Proceedings of University of Ruse – 2017. Печатна база на Русенски университет "Ангел Кънчев", 56 (6.4.), 2017. с. 32 - 37. ISSN 1311-3321(print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line) Русе, Печатна база на Русенски университет "Ангел Кънчев"

Минчева, Иванка (2017) Десети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас. - Математика, 2017, LVI (4), с. 25 - 30. Print ISSN 0204-6881 София, списание Математика

Минчева, Иванка (2017) Дидактически модел за решаване на показателни уравнения в обучението по математика. - Педагогически алманах, 2017, 25(1), с. 37 - 41. Print ISSN 1310-358X Велико Търново, Педагогически алманах - педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

Минчева, Иванка (2017) Книга за учителя по математика за втори клас. София: Питагор, 2017, 189 с. http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/02/2-klas-matematika-kniga-za-uchitelia.pdf София: издателство Питагор

Минчева, Иванка (2017) Книга за учителя по математика за първи клас. София: Питагор, 2017, 240 с. http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/02/1-klas-matematika-kniga-za-uchitelia.pdf София: Издателство Питагор

Минчева, Иванка (2017) Математика за втори клас. София: Питагор, 2017, 128 с. ISBN 978-619-7412-03-1 София: издателство Питагор

Минчева, Иванка (2017) Помагало по математика за избираеми учебни часове за втори клас. София: Питагор, 2107, 64 с. ISBN 978-619-181-146-5 София: издателство Питагор

Минчева, Иванка (2017) Тетрадка №1 по математика за втори клас. София: Питагор, 2017, 40 с. ISBN 978-619-7412-06-2 София: издателство Питагор

Минчева, Иванка (2017) Тетрадка №2 по математика за втори клас. София: Питагор, 2017, 40 с. ISBN 978-619-7412-05-5 София: издателство Питагор

Минчева, Иванка (2017) Тетрадка №3 по математика за втори клас. София: Питагор, 2017, 40 с. ISBN 978-619-7412-04-8 София: издателство Питагор

Минчева, Иванка (2016) Девети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас. - Математика, 2016, LV (3), с. 37 - 41. Print ISSN 0204-6881 София, списание Математика

Минчева, Иванка (2015) Some learners’ errors in teaching secondary school mathematics. - В: Научни трудове на Русенския университет, том 54, серия 6.4 Oбразование – изследвания и иновации. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2015, с. 46 - 48. ISSN 1311-3321 Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Минчева, Иванка (2014) Дидактически идеи за решаване на линейни модулни уравнения от вида в обучението по фолклор. - В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 53, серия 6.2, Педагогика и психология, история, етнология и фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2014, с. 186 - 191. ISSN 1311-3321 Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”

Минчева, Иванка (2013) Методът на уравненията за решаване на текстови задачи в началното обучение по математика. - В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 6.2 Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2013, с. 50 - 54. ISSN 1311-3321 Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Минчева, Иванка (2012) The interrelations between addition - subtraction and multiplication - division and the preliminary teaching of the concept of equation in primary school course of mathematics. - Pedagogy, 2012, LXXXIV (5), с. 852 – 867. Online ISSN 1314-8540 София, спhe Педагогика

Минчева, Иванка (2012) Връзките събиране – изваждане и умножение – деление в обучението по математика в началните класове. Пловдив: Астарта, 2012, 280 с. ISBN 978-954-350-147-2 Пловдив: Астарта

Минчева, Иванка (2012) Някои идеи за приложение на информационните технологии при усвояване на математическите понятия от деца на 6 – 7 годишна възраст. Сб. от Юбилейна международна университетска конференция "130 години предучилищно образование в България", Велико Търново, 18 - 19 май 2012 г. Ред. П. Легкоступ. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 313 - 318. ISBN 978-954-524-842-9 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Минчева, Иванка (2011) Ръководство за решаване на задачи по увод във висшата математика. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, 135 с. ISBN 978-954-524-796-5 Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Минчева, Иванка (2010) Методика на обучението по математика в началното училище. Специална част. Избрани глави от общата част. Пловдив: Астарта, 2010, 342 с. ISBN 978-954-350-110-6 Пловдив: Астарта

Минчева, Иванка (2010) Ръководство за решаване на задачи по училищен курс по геометрия. Пловдив: Астарта, 2010, 270 с. ISBN 978-954-350-109-0 Пловдив: Астарта

Минчева, Иванка (2009) Educational Mathematical Internet Games for Pupils of Preschool and Primary School Age. Proceedings, Education. MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, 16 - 20 September 2009. Ред. Стефан Додунеков. Mathematical Society of SouthEastern Europe, Union of Mathematicians of Macedonia, pp. 71 – 77.ISBN 978-9989-649-40-9 Ohrid, Macedonia, MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009

Минчева, Иванка (2009) Semantic descriptions of games in mathematical educational sites for children of preschool and primary school age. Сборник доклади от научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 6 - 7 ноември, 2009 г.. Ред. П. Легкоступ. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 435 – 439. ISBN 978-954-400-422-4 Велико Търново, Фабер

Минчева, Иванка (2008) Идеи за пресмятане на сбор и разлика с преминаване с числата до 20 в обучението по математика в първи клас. Сборник от доклади на шестата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "120 години Софийски университет "Св. Климент Охридски" и развитие на педагогическата наука", София, 21 - 22 ноември 2008 г. Ред. С. Здравкова. София: Издателство "Веда Словена - ЖГ", 2008, с. 155 - 165. ISBN 978-954-8846-04-02 София, издателство "Веда Словена - ЖГ"

Минчева, Иванка (2007) Връзките събиране - изваждане и умножение - деление и аналогията между тях в началното обучение по математика. Сборник доклади на Петата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България", Китен, 05 - 08 септември 2007 г. Ред. С. Здравкова. София: Веда Словена - ЖГ, 2007, с. 277 - 282. ISBN 978-954-8846-02-8 София, издателство "Веда Словена - ЖГ"

Минчева, Иванка (2007) Семантични аспекти на усвояването на математическите понятия. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция - 20 години Педагогически факултет "Образованието в глобализиращия се свят", Велико Търново, 15 - 17 октомври 2004 г. Ред. П. Легкоступ. Велико Търново: Университетско издателство "Св св. Кирил и Методий", 2007, с. 342 - 345. ISBN 978-954-524-608-1 Велико Търново: Университетско издателство "Св св. Кирил и Методий"

Минчева, Иванка (2006) Връзката между аритметичните операции събиране и изваждане в началното обучение по математика. Сборник от четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция", Китен, 18 - 22 септември, 2006. Ред. М. Атанасова, А. Дяков. София: Веда Словена – ЖГ, 2006, с. 261 – 267. ISBN 10:954-8510-97-9, ISBN 15:978-954-8510-97-4 София: Веда Словена – ЖГ, 2006

Минчева, Иванка (2006) Семантични аспекти на усвояването на математическите понятия в началното обучение по математика. - Педагогически алманах, 2006, XIV (1, 2). с. 255 - 262. ISSN 1310-358X Велико Търново, Педагогически алманах на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Минчева, Иванка (2005) Методически проблеми на решаване на текстови задачи с математически модел равенство от вида a.b = c в началното обучение по математика. Сборник от научна конференция по повод 40 години на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2005 г. Ред. П. Легкоступ, М. Георгиева, Ж. Карапенчев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 223 – 229. ISSN 954-524-454-2 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Минчева, Иванка (2005) Някои аспекти на изучаване на математическите понятия в началните класове. Сборник от научна конференция по повод 40 години на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2005 г. Ред. П. Легкоступ, М. Георгиева, Ж. Карапенчев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 223 – 229. ISSN 954-524-454-2 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Минчева, Иванка (2004) Някои методически аспекти на решаването на текстови задачи в началното обучение по математика. Сборник доклади на Втората есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения", Китен, 20 - 25 септември 2004 г. Ред. С. Здравкова, Б. Ангелов. София: Издателство "Веда Словена - ЖГ", 2004, с. 113 - 117. ISBN 954-8510-87-1 София, издателство "Веда Словена - ЖГ"

Минчева, Иванка (2003) Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията за решаване на задачи от умножение и деление в обучението по математика в началните класове. - Начално образование, 2003, бр. 1, с. 61 - 66. Print ISSN 0204-4951 София, списание Начално образование, бр. 1, 2003

Минчева, Иванка (2003) Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията при решаване на задачи от изваждане в обучението по математика в началните класове. - В: Математика и методика на обучението по математика и информатика. Шумен: Унивеситетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2003, с. 30 - 36. ISBN 954-577-159-3 Шумен: Унивеситетско издателство "Епископ Константин Преславски"

Минчева, Иванка (2003) Дидактически проблеми на началното обучение по математика. Математическите понятия и математическите твърдения. Велико Търново: Астарта, 2003, 88 с. ISBN 954-8324-03-2 Велико Търново: Астарта

Минчева, Иванка (2003) Задачите за намиране на неизвестен компонент на аритметична операция и приложението им за решаване на текстови задачи в обучението по математика в началните класове. Велико Търново: Астарта, 2003, 119 с. ISBN 954-91193-9-4 Велико Търново: Астарта

Минчева, Иванка (2003) Някои идеи за систематизиране на построителни задачи, които се решават с метода на еднаквостите. - В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 40, серия 3 – Математика и информатика. Русе: Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2003, с. 38 - 41. ISSN 1311-3321. Русе: Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънчев”

Минчева, Иванка (2003) Някои проблеми на моделирането при решаване на текстови задачи в обучението по математика в началните класове. - Начално образование, 2003, бр. 4, с. 25 – 32. Print ISSN 0204-4951 София, списание Начално образование, бр. 4, 2003

Минчева, Иванка (2003) Ролята на емоциите и занимателните елементи в обучението по математика в началните класове. - Педагогически алманах, 2003, XI (1, 2), с. 44 - 58. Print ISSN 1310-358X Велико Търново, Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Минчева, Иванка (2003) Ръководство за решаване на задачи по училищен курс по геометрия. Велико Търново: Астарта, 2003, 231 с. ISBN 954-8324-12-1 Астарта. В.Търново

Минчева, Иванка (2002) Методика на обучението по математика в началните класове. Специална част. Велико Търново: Астарта, 2002, 196 с. ISBN 954-91193-5-1 Астарта. В.Търново

Минчева, Иванка (2001) Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията в обучението по математика в началните класове. Сборник от тридесетата пролетна конференция на Съюза на математиците в България "Математика и математическо образование", Боровец, 8 - 11 април, 2001 г. Ред. Г. Станилов. София: Анубис, 2001, с. 339 - 345. ISBN 954-8880-08-3 София: Анубис

Минчева, Иванка (2001) Идеи за минимизиране на обучението по математика. Сборник от тридесетата пролетна конференция на Съюза на математиците в България "Математика и математическо образование", Боровец, 8 - 11 април, 2001 г. Ред. Г. Станилов. София: Анубис, 2001, с. 329 - 333. ISBN 954-8880-08-3 София: Анубис

Минчева, Иванка (2001) Пропедевтика на понятието уравнение в началното обучение по математика - синтез от резултатите на едно изследване. - Начално образование, 2001, бр. 1, с. 30 - 43. Print ISSN 0204-4951 София, списание Начално образование, бр. 3, 2001

Минчева, Иванка (2000) Някои идеи, свързани с пропедевтика на понятието уравнение в началното обучение по математика. - Начално образование, 2000, бр. 3, с. 30 - 35. Print ISSN 0204-4951 София, списание Начално образование, бр. 3, 2000

Минчева, Иванка (2000) Някои подходи за мотивиране на учениците в обучението по математика. - Математика и информатика, 2000, XXV (4), с. 43 - 48. Print ISSN 1310-2230 София, списание Математика и информатика, бр. 4, 2000

Минчева, Иванка (1998) Някои въпроси, свързани с пропедевтика на понятието уравнение в първи клас. Дидактически системи задачи за въвеждане на равенства от вида а +  = в,  – а = в, а –  = в (сс. 24 – 39). - В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, т.1, кн.1, 1998, с. 24 - 39. ISSN 0204 - 6369 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

Минчева, Иванка (1995) За проблемно-евристичната математическа дейност. - Предучилищно възпитание, 1995, XLIII (6), с. 23 - 24. ISSN 0204-7004 София, списание Предучилищно възпитание, бр. 6, 1995

Минчева, Иванка (1995) Някои проблеми на моделирането при решаване на текстови задачи в четвърти клас. - Начално образование, 1995, бр. 5, с. 33 - 39. Print ISSN 0204-4951 Содия, списание Начално образование, бр. 5, 1995

Накова, Галя (2021) Slant and Legendre null curves in 3-dimensional Sasaki-like almost contact B-metric manifolds J. Geom. 112, 6 (2021). https://doi.org/10.1007/s00022-021-00571-w

Накова, Галя (2021) Totally umbilical radical screen transversal half lightlike submanifolds of almost contact B-metric manifolds C. R. Acad. Bulg. Sci., Vol. 74, № 1, pp. 12-22

Накова, Галя (2020) Radical Screen Transversal Half Lightlike Submanifolds of Almost Contact B-metric Manifolds C. R. Acad. Bulg. Sci., Vol 73, № 11, pp 1499-1509, (2020), http://www.proceedings.bas.bg/ (Indexed in Web of Science, Q4)

Накова, Галя (2020) Проекционни методи - аналитично представяне на аксонометрия и перспектива Астарта, 2020, ISBN 978-954-350-279-0

Накова, Галя (2018) Almost Para-Hermitian and Almost Paracontact Metric Structures Induced by Natural Riemann Extensions Results in Mathematics, 2018 Springer Nature Switzerland AG https://doi.org/10.1007/s00025-018-0939-x, Online ISSN 1420-9012, Print ISSN 1422-6383, https://rdcu.be/bdbUl, Impact Factor 0,969 (2017)

Накова, Галя (2018) The decomposition of almost paracontact metric manifolds in eleven classes revisited J. Geom. (2018) 109:18, https://doi. org / 10.1007/s 00022-018-0423-5, (MCQ) : 0,25 (2016)

Накова, Галя (2017) Holomorphic submanifolds of some hypercomplex manifolds with Hermitian and Norden metrics C. R. Acad. Bulg. Sci., (2017), Vol 70, № 1, pp. 29-40, ISSN 1310–1331 (Print) , ISSN 2367–5535 (Online), Impact Factor 0,233 (2015),

Накова, Галя (2017) Null Curves on the Unit Tangent Bundle of a Two-Dimensional Kähler-Norden Manifold Contemporary Perspectives in Differential Geometry and its Related Fields, World Scientific Publ., Singapore, (2017), pp. 113-129, ISBN: 978-981-3220-90-4

Накова, Галя (2017) Десети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11 и 12 клас сп. Математика, бр. 4, 2017, стр. 25-30, ISSN 0204-6881

Накова, Галя (2016) Slant Null Curves on Normal Almost Contact B-Metric 3-Manifolds with Parallel Reeb Vector Field Results. Math., Springer International Publishing, (2016), DOI 10.1007/s00025-016-0535-x, ISSN: 1422-6383 (Print) 1420-9012 (Online), Impact Factor 0,768 (2015)

Накова, Галя (2016) Totally umbilical radical transversal lightlike hypersurfaces of Kahler-Norden manifolds of constant totally real sectional curvatures Bulletin of the Iranian Mathematical Society, Published by Iranian Mathematical Society, (2016), Vol. 42, 4, pp. 839-854, ISSN 1017-060X (Print), ISSN 1735-8515 (Online), 5-Year Impact Factor 0,321

Накова, Галя (2016) Девети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас сп. Математика, бр. 3, 2016, стр. 37-41, ISSN 0204-6881

Накова, Галя (2015) Book review of "Differential Geometry for Physicists and Mathematicians: Moving Frames and Differential Forms: From Euclid Past Riemann" by Jose G. Vargas, World Scientific, Singapore, 2014, xvii+292 pp., ISBN 978-9814566391. Journal of Geometry and Symmetry in Physics, (2015), 38, pp. 109-113, ISSN 1312-5192

Накова, Галя (2015) On totally umbilical and screen totally umbilical radical transversal lightlike hypersurfaces of Kähler-Norden manifolds Current Developments in Differential Geometry and its Related Fields, Editors Toshiaki Adachi, Hideya Hashimoto, Milen Hristov, Singapore, World Scientific Publ., (2015), pp. 165-182, ISBN 978-981-4713-78-8

Накова, Галя (2013) Radical transversal lightlike hypersurfaces of almost complex manifolds with Norden metric Journal of Geometry, Springer Basel, (2013), 104, pp 539-556, DOI 10.1007/s00022-013-0180-4, ISSN 0047-2468 (print), ISSN 1420-8997 (electronic), MCQ 0,27 (2015)

Накова, Галя (2012) Some lightlike submanifolds of almost complex manifolds with Norden metric Journal of Geometry. Springer Basel, (2012), 103, pp 293-312, DOI 10.1007/s00022-012-0133-3, ISSN 0047-2468 (print), ISSN 1420-8997 (electronic), MCQ 0,27 (2015)

Накова, Галя (2011) Eleven classes of almost paracontact manifolds with semi-Riemannian metric of (n+1,n). (with Simeon Zamkovoy) Recent Progress in Differential Geometry and its Related Fields, World Scientific, Singapore, 2011, pp. 119-136

Накова, Галя (2009) Almost Paracontact Manifolds arXiv:0806.3859v2 [math.DG] 20 Mar 2009

Накова, Галя (2009) Some submanifolds of almost contact manifolds with Norden metric Trends in Differential Geometry, Complex Analysis and Mathematical Physics, World Scientific, Singapore, pp. 185-194, 2009

Накова, Галя (2007) On some non-integrable almost contact manifolds with Norden metric of dimension 5 Topics in contemporary differential geometry, complex analysis and mathematical physics, World Scientific, Singapore, pp. 252-260, 2007

Накова, Галя (2005) Ръководство по геометрия - елементи на математическите основи на геометричното моделиране и компютърната графика (съвместно с Милен Христов) Астарта, Велико Търново

Накова, Галя (2004) Curvature properties on some three - dimensional almost contact B-metric manifolds Plovdiv University " Paissii Hilendarski " Scientific Works - Mathematics, Vol. 34, Book 3, 51 - 60

Накова, Галя (2004) Curvature properties on some three - dimensional almost contact B-metric manifolds, II Fifth International Conference on Geometry, Integrability and Quantization, Varna, I. Mladenov and A. Hirshfeld, Editors, Sofia, 169 - 177

Накова, Галя (2004) Some submanifolds of almost complex manifolds with B-metric of codimension two 33 Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, 162 - 166

Накова, Галя (2003) Curvature tensors in the basic classes of real isotropic hypersurfaces of a Kaehler manifold with B-metric Trends in Complex Analysis, Diff. Geometry and Mathematical Physics, eds. S. Dimiev and K. Sekigawa, World Scientific, Singapore, 159 - 167

Накова, Галя (2003) Curvature tensors on almost contact manifolds with B-metric Trends in Complex Analysis, Diff. Geometry and Mathematical Physics, eds. S. Dimiev and K. Sekigawa, World Scientific, Singapore, 145 - 158

Накова, Галя (2003) Curvature tensors on hypersurfaces of a Kaehler manifold with B-metric (with M. Manev) 32 Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, 186 - 191

Накова, Галя (2003) Curvature tensors on some five - dimensional almost contact B-metric manifolds (with M. Manev) 32 Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, 192 - 197

Накова, Галя (2001) Some remarks on the integrability conditions for almost contact manifolds with B-metric Plovdiv University " Paissii Hilendarski " Scientific Works - Mathematics, Vol. 33, Book 3, 87 - 94

Накова, Галя (2000) Подмногообразия на почти контактни многообразия с B-метрика София

Накова, Галя (1999) Four-dimensional submanifolds of seven-dimensional almost contact manifolds with B-metric Aspects of Complex Analysis, Diff. Geometry, Math. Physics and Applications, World Sci. Publ., Singapore, 148-159

Накова, Галя (1998) An example of Lorentzian submanifold of 5-dimensional almost contact manifold with B-metric Proc. of Jubilee Sci. Session of V. Levski Higher Military School, V. Tarnovo, 59 - 65

Накова, Галя (1998) Submanifolds of some almost contact manifolds with B-metric with codimension two, II Math. Balkanica, Vol. 12, 93 - 108

Накова, Галя (1997) On the Lorentzian submanifolds of almost contact manifold with B-metric of dimension 5. (with K. Gribachev) Proc. of Jubilee Sci. Session of V. Levski Higher Military School, V. Tarnovo, 56 - 62

Накова, Галя (1997) Submanifolds of some almost contact manifolds with B-metric with codimension two, I Mathematica Balkanica, Vol. 11, 255 - 267

Накова, Галя (1993) One classification of almost contact manifolds with B-metric Proc. of Jubilee Sci. Session of V. Levski Higher Military School, V. Tarnovo, 27, 208 - 214

Христов, Милен (2021) МАТЕМАТИКА за 12. клас, задължителна подготовка "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД, ISBN 978-619-215-542-1

Христов, Милен (2017) Камелия Колева, Ръководство по висша математика, първа част (линейна алгебра, аналитична геометрия, диференциално смятане на функция на една реална променлива). КЛМН, София

Христов, Милен (2016) MathematicalReviews, MR3415599 : Liviu Ornea and Misha Verbitsky, Locally Conformally Kähler Metrics Obtained from Pseudoconvex Shells , PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY , Volume 144, Number 1, January 2016, Pages 325–335. MathematicalReviews

Христов, Милен (2015) A Geometric study on Laplace transformed curves Current developments in Differential Geometry and its Related Fields, World Sci. Publ., Singapore, 2015, pp. 225-233. ISBN 978-981-4713-78-8

Христов, Милен (2015) MathematicalReviews, MR3359439 : Alfonso Carriazoa, M. Carmen M´ arqueza, Hassan Ugailb , Normal Approximations of Regular Curves and Surfaces , Filomat 29:3 (2015), 457–464. MathematicalReviews, MR3359439

Христов, Милен (2015) On the Geometry of Laplace Transformed Curves ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 25 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” 27 – 28 ноември 2015, Сборник доклади, В.Търново, 2015, pp. 95-100

Христов, Милен (2015) Vector-valued Laplace transformation applied to rational Bezier curves Current developments in Differential Geometry and its Related Fields, World Sci. Publ., Singapore, 2015, pp. 235-241. ISBN 978-981-4713-78-8

Христов, Милен (2014) Bernard Gibert , Asymptotic Directions of Pivotal Isocubics , Forum Geometricorum 14 (2014) 173–189. MathematicalReviews, MR3280179

Христов, Милен (2014) Bharat Adsul, Jinesh Machchhar, Milind Sohoni , Local and global analysis of parametric solid sweeps , Computer Aided Geometric Design 31 (2014) 294–316. MathematicalReviews, MR3257392

Христов, Милен (2014) MathematicalReviews, MR3213819 : Ron Goldman, Stephen Mann and Xiaohong Jia, Computing Perspective Projections in 3-Dimensions Using Rotors in the Homogeneous and Conformal Models of Clifford Algebra , Adv. Appl. Clifford Algebras 24 (2014), 465–491. MathematicalReviews, MR3213819

Христов, Милен (2014) MathematicalReviews, MR3469989 : Allaev, G. M. (UZ-TRSU; Termez) Infinitely small bendings of piecewice-smooth [surfaces] of revolution under a given direction of displacement of the edge points , Uzbek. Mat. Zh. 2011, no.4, 13-19. MathematicalReviews, MR3469989

Христов, Милен (2013) Geometric group structures and trajectories of rational Bezier curves Prospects of Differential Geometry and its Related Fields, World Sci. Publ., Singapore, 2013, pp. 129-143 . ISBN 978-981-4541-80-0

Христов, Милен (2013) On the matrix approach in the complex analysis and its geometric applications "Complex Analysis and Applications ’13"(Proc. Intern. Conf., Sofia, 2013), Electronic Book (Full Length Papers), 345 pp. Editor: Virginia Kiryakova, Institute of Mathematics and Informatics, Bulg. Acad. Sci. Sofia, 2013, pp. 100-117. ISBN 978-954-8986-38-0

Христов, Милен (2012) BOOK REVIEW , A New Approach to Differential Geometry Using Clifford’s Geometric Algebra, by John Snygg, Springer, New York, 2012, xvii + 465pp., ISBN 978-0-8176- 8283-8. , JGSP 25 (2012) 121–123. JGSP 25, Sofia

Христов, Милен (2011) Bezier type almost complex structures on quaternionic Hermitian vector spaces RECENT PROGRESS IN DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS RELATED FIELDS, Editors: Toshiaki Adachi, Hideya Hashimoto, Milen Hristov, World Scientific, Singapore, 2011, pp. 177-194.

Христов, Милен (2011) Антония Пушкарова, Тематични и изпитни тестове по математика за студенти по икономика, АСТАРТА, 2011. АСТАРТА, Пловдив

Христов, Милен (2009) M.J.Hristov, Some geometric properties and objects related to Bezier Curves. Topics in differential geometry, complex analisys and mathematical phisics, World Sci. Publ., pp.109 –119

Христов, Милен (2009) Милен Христов, Аналитична геометрия (второ преработено издание} Астарта, Пловдив, ISBN 978-954-350-083-3

Христов, Милен (2007) M.J.Hristov, On the real hypersurfaces of locally conformally-Kaehler manifolds Topics in contemporary differential geometry, complex analisys and mathematical phisics, World Sci. Publ.pp.110 –118.

Христов, Милен (2007) Димитър Петров, Милен Христов и др., Сборник задачи от конкурсните изпити по математика за ВТУ " Св.Св. Кирил и Методий " и НВУ "Васил Левски" Астарта, Велико Търново, ISBN 978-954-350-028-4

Христов, Милен (2005) Милен Христов, Галя Накова, Ръководство по геометрия Астарта, Велико Търново, ISBN 954-8324-69-5

Христов, Милен (2003) On the locally quasi-Sasakian manifolds C.R.Acad. Bulg. Sci. 56,No.2,9-14(2003)

Христов, Милен (2002) Ganchev, Georgi; Hristov, Milen. Riemannian curvatures of the four basic classes of real hypersurfaces of a complex space form. Geometry, integrability and quantization (Varna, 2001), 238--248, Coral Press Sci. Publ., Sofia .

Христов, Милен (2001) Ganchev, Georgi; Hristov, Milen. Real hypersurfaces of a Kaehler manifold (the sixteen classes). Perspectives of complex analysis, differential geometry and mathematical physics (St. Konstantin, 2000), 147--158, World Sci. Publishing, River Edge, NJ.

Христов, Милен (1999) On the integrability conditions for almost contact manifolds Aspects of complex analysis, differential geometry, mathematical physics and applications (St. Konstantin, 1998), 134--147, World Sci. Publishing, River Edge, NJ, 1999

Христов, Милен (1999) Върху геометрията на Римановите многообразия с допълнителна структура София

Христов, Милен (1998) On the Sasakian Space Forms Proceedings of FMI/VTU "St.St. Cyrill and MethodiusV.Tarnovo, Vol.1(1998), Book 1, 88-94.

Христов, Милен (1997) On the Integrability Conditions and Structure Properties for Almost Contact Metric Manifolds Mathematika Balkanica, New Series Vol.11, 1997, Fasc. 3-4, 239-253

Христов, Милен (1996) Псевдогрупи от преобразувания в R^ 2n+1 и почти контактни метрични структури Юбилейна Научна Сесия, ВВОВУ "Васил Левски" Научни трудове, 42(1996), 183-188.

Христов, Милен (1994) Hermitian-like natural connection on an almost contact metric manifold SERDICA-Bulg. math. publ.,20(1994), 111-119

Христов, Милен (1993) Curvature identities for almost contact metric manifolds of Hermitian type SERDICA-Bulg. math. publ.,19(1993), 273-286

Христов, Милен (1993) Identities for the Riemannian and for the Hermitian- like curvature tensors on an almost contact metric manifold of Hermitian type Proc. of Jubilee Sci. Session of "Vassil Levski"Higher Military School, V.Tarnovo, 27(1993), 215-220

Христов, Милен (1990) Subclasses of the conformal almost contact metric Manifolds Math. and Educ. in Math., Proc. of the XIX Spring Conf. of UBM. Sunny Beach, 1990, 144-148.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/