Публикации Катедра "Музика" / Department of Music


Борисова, Ана (2021) "Почукването" в българското народно пеене. Педагогически аспекти. Сборник с доклади от Втора научна конференция „Съвременно музикално образование и възпитание”, проведена онлайн на 02.07.2021 г. Под печат.

Борисова, Ана (2021) Индивидуалното обучение по българско народно пеене със студенти от музикално-педагогическите специалности в ситуация на отдалечен достъп. Оптимизиране на педагогическите подходи. Сборник с доклади от Осма междуународна научна конференция – Педагогическо образование – традиции и съвременност. Ай анд Би. 2021, с. 98-105. ISSN - 2534 9317

Борисова, Ана (2019) From grandparents to grandchildren: On the issue of cross-generational cultural transmission and the enculturational process Сборник доклади от Юбилейната научна конференция по повод 25 години специалност "Педагогика на обучението по музика" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 91-110. ISBN 978-619-208-196-6, COBISS.BG-ID - 1291679460

Борисова, Ана (2015) Северняшки славеи. Народни песни с клавирен съпровод – Iч. Велико Търново: Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий, 2015, 91 с. ISBN 979-0-707690-07-9 COBISS.BG-ID 12733183972

Борисова, Ана (2013) Народното пеене – автентично и… „академично". Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет Св.св. Кирил и Методий" 1963-2013, Велико Търново, 10 май 2013 г. Ред. кол. Розалия Кузманова-Карталова ... и др. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 473-479 ISBN 978-619-208-001-3 COBISS.BG-ID 1274917860

Борисова, Ана (2013) Овладяването на българската народнопесенна орнаментика в часа по народно пеене като основа за развитие на певческите умения (Анализ на емпирични данни от подготвителния етап на педагогически експеримент). Сб. от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 17 януари 2013 г. Ред. кол. Пламен Легкоступ ... и др. В. Търново: Фабер, 2013 с. 676-687 ISBN 978-954-400-957-1 COBISS.BG-ID 1261571300

Борисова, Ана (2013) Особености на обучението по народно пеене в извънкласните училищни форми на читалищен принцип и в музикално-педагогическите университетски специалности. Хисаря, 2013.

Борисова, Ана (2013) Часът по народно пеене като терен за качествени педагогически изследвания. Сб. от Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 6 юни 2013 г. Ред. кол. Пламен Легкоступ ... и др. В. Търново: Фабер, 2013, ISBN 978-954-400-985-4 COBISS.BG-ID 1261571556

Борисова, Ана (2012) Орнаментиката на българската народна песен – фолклористични и педагогически аспекти. -В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ. Русе: ИЦ при РУ „Ангел Кънчев”, 2012, том 51, серия 6.3, с. 237-241 Print ISSN 1311-3321

Булева-Петрова, Марияна (2021) Таинство повторяющихся звуков в музыке А. Н. Скрябина на примере фортерианных сонат. В: Две легенды русской музыки - А.К. Глазунов и А. Н. Скрябин. Санкт-Петербург: ГПУ имени А.И. Герцена.ISBN 978-5-8064-2969-9

Булева-Петрова, Марияна (2021) Теоретична идея – терминология – теория (върху примера на една теория за музикалната тектоника) "Българско музикознание", 2021 № 2, 2-24, ISSN 0204-823X

Булева-Петрова, Марияна (2020) „Практически курс по цифрован бас“ от Атанас Атанасов – принос към изучаването на творческата и изпълнителската практика на бароковата епоха Алманах - НМА "Проф. Панчо Владигеров", Print Edition ISSN 1313-9886 E-Journal ISSN 2367-8011; almanac.nma.bg/практически- курс-по-цифрован-бас-от- атанас-атанасов-принос-към- изучаването-на-творческата-и- изпълнителската-практика-на- бароковата-епоха/

Булева-Петрова, Марияна (2019) За монографията на Снежина Врангова “От песен към художествена форма в инструменталната музика” Алманах - Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ISSN 2367-8011. https://almanac.nma.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0/?fbclid=IwAR3huI0V-12sKBXdDozopLUlt0VYG29WuEE7eR68EzFhf7_M1MmuBX2qzEk

Булева-Петрова, Марияна (2019) Историята на музикалното образование като област на научни търсения и като учебна дисциплина. - В: Съвременно музикално образование и възпитание. Сборник доклади от юбилейната научна конференция по повод 25 години специалност "Педагогика на обучението по музика" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". ISBN: 978-619-208-196-6, с. 17-25.

Булева-Петрова, Марияна (2019) Клара Мечкова: „Трифонията в тетрафоничната музикална система и в живота на византийското осмогласие“ Българско музикознание, 2019 № 1, 102 - 105

Булева-Петрова, Марияна (2019) Минор и радост: опит за проникване в музикалното мислене през масовата песен от 40-те до края на 50-те години на ХХ век - В: Българско музикознание, 2019 № 4, 48-60. ISSN 0204-823X

Булева-Петрова, Марияна (2019) Музикална теория - музикална педагогика: исторически връзки, актуално състояние, перспективи Сборник от международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", съст. Маринела Михова,АЙ АНД БИ, Велико Търново, с.458-466, ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1288420836 .

Булева-Петрова, Марияна (2019) Научните перспективи в изследването на “Обратната перспектива” в музиката Алманах - Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ISSN 2367-8011. https://almanac.nma.bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/

Булева-Петрова, Марияна (2019) Специфика на педагогическите изследвания в сферата на професионалното музикално обучение (иновативни идеи в разработки на докторанти към катедра „Музика“ на Великотърновския университет) - В: ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА СЪВРЕМЕННОТО МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ Юбилеен сборник. Пловдив: Астарта, с. 7 - 24

Булева-Петрова, Марияна (2018) Съвременното педагогическо образование - хармония между традиция и бъдеще - В: Педагогическото образование - традиции и съвременност. Международна научна конференция. Сборник доклади. Велико Търново: Ай енд Би. ISSN: 2534-9317, с. 1-7

Булева-Петрова, Марияна (2017) За изучаването на музикалната хармония - теоретични, методологични и методически аспекти. Пловдив: Астарта, 411 с. ISBN 978-954-350-250-9

Булева-Петрова, Марияна (2017) Лекционен курс по хармония Пловдив: Астарта, 160 с. ISBN 978-954-350-251-6

Булева-Петрова, Марияна (2016) „100 години от рождението на професор Асен Диамандиев” - Българско музикознание, 2016, 4, с. 101-103. Print ISSN 0204-823X

Булева-Петрова, Марияна (2016) Етос, патос и логос на звуковата повторност в хоровите балади на Петко Стайнов - Българско музикознание, 2016, 4, с. 72-81. Print ISSN 0204-823X

Булева-Петрова, Марияна (2016) Звуко-энергийное проявление Истины и Благости в творчестве Г. И. Уствольской. - В: Приношение Галине Уствольской, Борису Тищенко. Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И.Герцена, 2016, с. 37-52. ISBN 978-5-8064-2332-1

Булева-Петрова, Марияна (2016) Паралелният живот на едно голямо дело: "Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в звук". - Музикални хоризонти, 2016, 6, с. 25-26. Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2015) Об индивидуальных композиторских стилях болгарских классиков. - Вестник музыкальной науки. Новосибирск, 2015, 1(7), с. 99-109. Print ISSN 2308-1031

Булева-Петрова, Марияна (2015) 80 години от рождението на Генчо Гайтанджиев (1935 – 2010) Българско музикознание, 2015, 1, с. 64-74. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2015) Музикалната тектоника като хронотоп и повторение – теоретичен модел с приложимост в музикалната педагогика. Велико Търново, 2015.

Булева-Петрова, Марияна (2015) Музикалният слух като концепт на теоретичното музикознание в новата книга на Ангелина Петрова Музикални хоризонти, 2015, 5, с. 28. Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2015) Повторението в музиката и токатата - Българско музикознание, 2015, 3, с. 25-41. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2015) Типология на повторението в музиката - В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2015, том 54, серия 6.3, с. 142-146. ISSN 1311-3321

Булева-Петрова, Марияна (2015) Фолклорът и китарата в творческия прочит на Пламен Арабов Музикални хоризонти, 2015, 3, с. 27-28. Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2014) „Непознатият Стоян Джуджев” по проправения път от философията към фолклористиката в книгата на Горица Найденова Музикални хоризонти, 2014, 4, с. 27. Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2014) Инвенцията на Любомир Пипков - Българско музикознание, 2014, 2, с. 22-30. Print ISSN 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2014) Когато тъпан бие... Първи национален събор-надсвирване "Ангел Кръстев" Музикални хоризонти, 2014, 9, с. 13-14. Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2014) Музикалното пространство и време като идея за музикална тектоника - В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, Т. 53, серия 6.3., с. 157-162. Print ISSN 1311-3321

Булева-Петрова, Марияна (2014) О "фатум-гармонии" в последнем вокальном опусе П.И.Чайковского Новое слово о П.И.Чайковском, "...Как наше слово отзовется...". П.И.Чайковский в современном мире. Коллективная монография. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. 78-96, ISBN 978-5-8064-2026-9

Булева-Петрова, Марияна (2013) "Идея - понятие - термин ІІ" Българско музикознание, 2013, 3-4, с. 3-4. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2013) Городская песня Позднего болгарского возрождения и специфика музыкального мышления болгар во второй половине ХІХ века - Вестник музыкальной науки, 2013, 2, с. 109-122. Print ISSN 2308-1031

Булева-Петрова, Марияна (2012) Да разтворим учебника по хармония на Парашкев Хаджиев - Българско музикознание, 2012, 1, с. 22-29. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2012) Интерпретация музыки Моцарта с позиций теории интонем. Сб. Петербургское приношение Моцарту: Сборник статей и материалов Международного моцартовского симпозиума, 14-16 апреля 2011 г. - СПб.; Тверь: Твер. гос. ун-т, 2012, 204 с, с. 17-25. ISBN 978-5-7609-0785-1

Булева-Петрова, Марияна (2012) Нова пътека към корените на националната ни идентичност Българско музикознание, 2012, 2, с. 114-116. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2012) Хоровые концерты Г. Свиридова в контексте русской музыки и концертного жанра ХХ века. Сб. "Г. В. Свиридов и русская хоровая музыка", Курск, с. 180-188, ISBN 978-5-88313-786-9

Булева-Петрова, Марияна (2011) "Петербургское приношение Моцарту" (музикалнотеоретичен пътепис) Българско музикознание, 2011, 2, с.83-86. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2011) Гармоничные числа и теория гармонии Михаила Марутаева – экспериментальное исследование на примере фуг из Двадцати четырех прелюдий и фуг ор. 87 Дмитрия Шостаковича. - В: «Изучая мир Дмитрия Шостаковича…» (общая редакция и составление Г. П. Овсянкиной). Санкт-Петербург: Союз художников, 2011, с. 107-139. ISBN 978-5-8128- 0106-9

Булева-Петрова, Марияна (2011) Звуковата текстуализация на автентичния контекст като обновителен фактор в историята на музикалното мислене – В: Текстът като феномен на културата. Варна: „Св. св. Константин и Елена Холдинг“, 2011, с. 143-158. ISBN 978-954-92464-3-8

Булева-Петрова, Марияна (2011) Идеята за хармония у св. Василий Велики Сб. Свидетелства на традицията. Сборник материали от научноизследователски проекти на православния богословски факултет. Редколегия: доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Елена Попова, доц. д-р Свилен Тутеков, гл. ас. д-р Стефка Кънчева. ВТ: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 259-278. ISBN: 978-954-524-801-6

Булева-Петрова, Марияна (2011) Размисли за съвременното състояние на теоретичните дисциплини в рамките на професионалното музикално образование. Сб. от конференция Съвременното образование в училищата по изкуствата – състояние и перспективи в европейския контекст. Пловдив: Астарта, 2011, с. 62-70. ISBN 978-954-350-114-9

Булева-Петрова, Марияна (2011) ХАРМОНИЯТА КАТО ПЕСЕН БЕЗ ДУМИ (по повод най-новото учебно пособие от проф. д-р Пламен Арабов - „Песни без думи”). Музикални хоризонти, 2011, 2. Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2010) Гармония взглядов и взгляды на гармонию в эстетическом мышлении и творчестве Георгия Свиридова сб. Г.В. Свиридов в современной музыкальной культуре. Москва., с. 69-75

Булева-Петрова, Марияна (2010) Поглед към кореспонденцията между Димитър Ненов и Стоян Брашованов Музикални хоризонти, 2010, 4, Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2010) Предговор към книгата Питев, Христо "До Питагор и напред" ВТ, 2010 ВТ

Булева-Петрова, Марияна (2010) Русия, руската душа и музиката като обединяващо изкуство през погледа и хармоничното мислене на Георгий Свиридов. сб. Русия в музика, Пловдив, 68-79. ISBN 978-954-350-093-2

Булева-Петрова, Марияна (2009) Идея гармонии - исторические и актуальные аспекты (на материале латинских музыкально-теоретических трактатах) Сибирский музыкальный альманах, с. 38-42

Булева-Петрова, Марияна (2009) Идеята за хармония (върху старогръцки, византийски и латински текстове). Пловдив: Астарта, 2009, 782 с. ISBN 978-954-350-078

Булева-Петрова, Марияна (2009) Клавирни миниатюри "Шумен" през призмата на хармонията сб. Панчо Владигеров - поглед от ХХІ век, с. 68-78. ISBN 978-954-92438-1-9

Булева-Петрова, Марияна (2009) Модални и тонални пластове в симфоничното творчество на Петко Стайнов - В: Петко Стайнов в паметта на времето. София: Фондация "Петко Груев Стайнов", 2009, с. 291-308. ISBN 954-92466-1-2

Булева-Петрова, Марияна (2009) Науката "хармоника" - от философска пропедевтика до музикална теория сб. "Нови идеи в музикознанието"

Булева-Петрова, Марияна (2009) Поглед върху монографиите и преводите на Явор Конов За мащаба на едно научно дело в-к Култура, Брой 28 (2555), 22 юли

Булева-Петрова, Марияна (2009) Поглед към хармонията на Марин Големинов (с примери от балета "Нестинарка") сб. 100 години от рождението на академик Марин Големинов, с. 49-61. ISBN 978-954-92200-4-9

Булева-Петрова, Марияна (2009) ХАРМОНИЯ НА ГЛАСОВЕТЕ (сборник хорови песни) Пловдив

Булева-Петрова, Марияна (2008) Терминът хармония - сфери и модуси на изява в Античността и Средновековието Българско музикознание, 2008, 3-4, с. 24-41. ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2007) Българската детска и училищна песен. Историко-теоретични ракурси. София

Булева-Петрова, Марияна (2007) Една идея за хармонията на Бела Барток (върху примери от струнните квартети) Барток днес - рефлексии и практики. Сборник, с. 33-45

Булева-Петрова, Марияна (2007) Идеята за хармония – исторически и актуални аспекти (върху материал от латинските музикално-теоретични трактати ІІІ – ХV в.) "Европа като културно пространство" ЮЗУ, Годишник Том V, Благоевград

Булева-Петрова, Марияна (2007) Три книги на Томи Кърклисийски Българско музикознание, 2007, № 2, с.186-190, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2006) Изтъкната пианистка и клавирна педагожка. 90 години от рождението на проф. Мара Петкова Музикални хоризонти № 10, 35-37

Булева-Петрова, Марияна (2006) Писмени упражнения по хармония. Част ІІ - Хроматика ВТ: Астарта, 2006. ISBN-10: 954-8324-97-0; ISBN-13: 978-954-8324-97-7

Булева-Петрова, Марияна (2006) Письма-размышления о Гармонии (Письмо 2) «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.13383

Булева-Петрова, Марияна (2006) Письма-размышления о Гармонии.(Письмо 1) «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.13375

Булева-Петрова, Марияна (2006) Стилистични особености на хармоничната система при Хайдн, Моцарт и Бетовен. Експериментално изследване върху образци на сонатно Аllegro в клавирните сонати. - В:Творческият свят на Пенчо Стоянов. София: Хайни, 2006, с. 103-112. ISBN 9549835561, 9789549835564

Булева-Петрова, Марияна (2006) Хармонията като онтологично основание /върху текстове от Платоновите диалози/ Нови идеи в музикознанието 2006, 59-79. ISBN -10: 954-91437-8-3; ISBN – 13: 978-954-91437- 8-2

Булева-Петрова, Марияна (2006) Что же такое гармония www.a3d

Булева-Петрова, Марияна (2005) За музикално-психологичните изследвания на Иван Хлебаров върху творчеството на Любомир Пипков - В: Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова" ІІІ. Ред. Марияна Булева. София: Хайни, 2005, с. 10-19. ISSN 1312-2339

Булева-Петрова, Марияна (2005) Писмени упражнения по хармония. Част І Диатоника ВТ: Астарта, 2005. ISBN-10: 954-8324-97-0; ISBN-13: 978-954-8324-97-7

Булева-Петрова, Марияна (2005) Превъплъщенията на мажоро-минорната тонална система в българската музика като историко-теоретичен проблем - В: Българското историческо музикознание: подходи и конкретизации. София: СБК, 2005, с. 100-130. ISBN 954-91437-5-9

Булева-Петрова, Марияна (2005) Предговор към българското издание /Антон Веберн. Пътят към новата музика. Пътят към композицията с 12 тона/ Антон Веберн. Пътят към новата музика. Пътят към композицията с 12 тона.

Булева-Петрова, Марияна (2005) Теоретичните възгледи на Добри Христов за многогласната обработка на народната песен Сб. "Добри Христов и българският ХХ век" С., с. 247-252. ISBN 954-91697-2-3

Булева-Петрова, Марияна (2004) "Срещнали се луди-млади", за да се срещнат изкуствата Сп. "Музикални хоризонти" № 3

Булева-Петрова, Марияна (2004) За Явор Конов и за неговите книги като културно дело сп. "Музикални хоризонти" бр. 5, с. 43-44

Булева-Петрова, Марияна (2004) Многогласното осмисляне на българската народна песен /сравнителен анализ на творби от Н. Атанасов, П. Пипков, Д. Христов и Л. Пипков/ Сб. от Национална историко-теоретична конфеенция, Велико Търново, октомври 2003 „България в музика“. Съст. и ред. Марияна Булева. ВТ: Астарта, с. 64-79. ISBN 954-8324-30-4

Булева-Петрова, Марияна (2004) Представяне на нова книга за българската музика Сп. "Музикални хоризонти" № 5

Булева-Петрова, Марияна (2004) Хармонията на Любомир Пипков - Българско музикознание, 2004, 4, с. 3-54. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2004) Хомофонна фактура и мажоро-минорна тонална хармония /теоретични и методически аспекти/ Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова" ІІ, С. с. 48-66

Булева-Петрова, Марияна (2003) "Теория и... практика" /Киприана Беливанова/ - един съвременен поглед към прозренията на 60-те години Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова" Год.1, с. 84-92

Булева-Петрова, Марияна (2003) "Фолклорни перли" в-к Musiкa Viva бр. 10-11

Булева-Петрова, Марияна (2003) Поглед към Музикалния атлас на Улрих Михелс и към българския му превод Сп. "Музикални хоризонти" № 10

Булева-Петрова, Марияна (2003) Хармонията на Веселин Стоянов: щрихи към проблема за музикалното мислене като знак на културна идентичност - Българско музикознание - "Музика и културна идентичност", 2003, 4, с. 147-155. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2003) Хармонията на Дебюси в българското музикознание. Пораждащи идеи в студия на Искра Рачева. Сб. Музикални предизвикателства от началото на ХХ век. ІІ. С. с. 39-50

Булева-Петрова, Марияна (2002) Испанската музикална култура - историко-теоретични ракурси Сб. "Испания в музиката", ВТ, с. 14-20

Булева-Петрова, Марияна (2002) Хармонични явления в Сонатата за две пиана и ударни инструменти на Барток Сб. Музикални предизвикателства от началото на ХХ век. С., с. 21-32

Булева-Петрова, Марияна (2002) Хармоничното мислене в Гротескната сюита "Бай Ганю" като музикално-езиково проявление на комичното в музиката на Веселин Стоянов - Българско музикознание, 2002, 4, с. 39-55. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2002) Хуморът на Веселин Стоянов през призмата на неговото хармонично мислене Сб. Веселин Стоянов и неговото време" Русе, с. 43-58

Булева-Петрова, Марияна (2000) Добри Христов за хармонията Сб. "Добри Христов - 125 години от рождението" Варна, 42-51

Булева-Петрова, Марияна (1999) Развитие на учението за хармонията в България. История, настояще, перспективи. Издателство на ВТУ

Булева-Петрова, Марияна (1997) Nenov, Dimiter The New Grove Dictiоnary of Music and Musicians, 19722

Булева-Петрова, Марияна (1997) Tekeliev, Alexander The New Grove Dictionary of Music and Musicians

Булева-Петрова, Марияна (1997) Музикалното мислене на Панайот Пипков в контекста на българската музикална култура от края на ХІХ и началото на ХХ век Сб. "Панайот Пипков и музикалната култура на неговото време"

Булева-Петрова, Марияна (1996) Българската детска и училищна песен от Освобождението до 40-те години на ХХ в. Аспекти на звуковисочинното мислене и музикално- поетичния синтез. Българско музикознание, 1996, 1, с. 3-44, Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (1996) Инструменталните съпроводи в българските детски и училищни песни /аспекти на хармоничното мислене и музикално поетичния синтез/ Издателство на ВТУ

Булева-Петрова, Марияна (1996) Проблеми на музикално-поетичния синтез "Музикални хоризонти" - извънреден брой

Булева-Петрова, Марияна (1996) Ценностни аспекти и информативно натоварване на жанра детска и училищна песен в контекста на музикалната култура Сп. "Българско музикознание" № 4

Булева-Петрова, Марияна (1995) Проблеми на ладовата организация в органума /ІХ-ХІ в./ Сп. "Музикални хоризонти" № 10

Булева-Петрова, Марияна (1992) Проблеми на вертикалната организация в мадригалите на Джезуалдо Сп. "Музикални хоризонти" № 9-10

Булева-Петрова, Марияна (1988) Наблюдения върху лада тон-полутон в Сюитата "Бай Ганю" от В. Стоянов и Концерта за пиано от Д.Ненов Музикални хоризонти, 1988, 8, с. 40-50.

Булева-Петрова, Марияна (0) Теоретична идея - терминология - теория (върху примера на една теория за музикалната тектоника) "Българско музикознание", 2021 № 2, 3-24, ISSN 0204-823X

Габрова, Тодорка (2015) Към проблема за възприемането на музика в подготвителна група на детската градина, Сборник доклади: Международна научна конференция: Педагогическото образование- традиции и съвременност/ съставител доц. д-р Рени Христова-Коцева, Велико Търново, издателство Ай анд би, 2015. ISBN: 978-619-7281-01-9, file:///E./S5_2 pdf. Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"

Габрова, Тодорка (0) Модулно-интегративен модел за организация на възприемането на музика в подготвителна група на детската градина ВТУ"Св.Св.Кирил и Методий" Педагогически факултет Международна научна конференция "Педагогическо образование - традиции и съвременност"

Димитрова-Михалева, Сребра (2017) Първостроителита на Бургаска опера. Документална хроника 1920 - 1972 НИБ - А - Консулт София

Караиванова, Бинка (2021) Творческите дейности в урока по музика - актуални проблеми в подготовката на учителя Съвременно музикално образование и възпитание. Сборник доклади от Втора национална научна конференция. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 101-109. ISBN 978-619-208-286-4, COBISS.BG-ID50467592

Караиванова, Бинка (2020) Художественотворческото общуване в урока по музика Педагогически алманах 2020, том 28, брой 2, с. 199-203, Print ISSN 1310-358X, ISSN: 2367-9360 (Online)

Караиванова, Бинка (2019) Ансамбловото музициране в началното обучение по пиано Съвременно музикално образование и възпитание. Сборник доклади от Юбилейната научна конференция по повод 25 години специалност "Педагогика на обучението по музика" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 34-46. ISBN 978-619-208-196-6, COBISS.BG-ID - 1291679460

Караиванова, Бинка (2019) Експериментално изследване за въвеждане на модел на интегративен подход в обучението на музикалните педагози Педагогическите изследвания в условията на съвременното музикално образование. Юбилеен сборник. Пловдив: Астарта, с. 25-102. ISBN 978-954-350-273-8 COBISS.BG-ID 42312712

Караиванова, Бинка (2019) Интегративни тенденции в обучението на музикалните педагози по задължително пиано Пловдив: Астарта, 2019, 135 с., ISBN 978-954-350-276-9, COBISS.BG-ID1293391332

Караиванова, Бинка (2019) Концертните изяви в помощ на бъдещия музикален педагог Педагогически алманах, 2019, 2, с. 267-272. ISSN: 1310-358X (Print), ISSN: 2367-9360 (Online)

Караиванова, Бинка (2013) Клавирното творчество на българските композитори класици в обучението по задължително пиано В. Търново: Ивис, 2013, 160 с. ISBN 978-954-2968-60-3 COBISS.BG-ID 1263418852

Караиванова, Бинка (2012) Музикалното мислене на Веселин Стоянов през призмата на клавирното творчество за деца Българско музикознание, 2012,1, с. 12-21. Print ISSN 0204-823X COBISS.BG-ID 1251264740

Караиванова, Бинка (2012) Свирим и пеем. Детски и училищни песни от български композитори с клавирен съпровод В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2012, 94 с. ISMN 979-0-707690-05-5 COBISS.BG-ID - 1260718564

Караиванова, Бинка (2009) Клавирните миниатюри на Димитър Ненов като проекция на стила му Педагогически алманах, 2009, 1, с. 241-273. Print ISSN 1310-358X , ISSN: 2367-9360 (Online), COBISS.BG-ID 1235173348

Караиванова, Бинка (2008) Полифонични похвати и техники в късното клавирно творчество на Любомир Пипков Педагогически алманах, 2008, 2, с. 135-164. Print ISSN 1310-358X, ISSN: 2367-9360 (Online), COBISS.BG-ID - 1183341540

Караиванова, Бинка (2005) Теоретична постановка, класификация и терминологични уточнения върху музикално-изразния компонент клавирна фактура. Фактурна типологизация на песенните съпроводи. Трудове на Великотърновския университет, 2005, 10 (4), с. 141-158. ISSN - 1313-7492 COBISS.BG-ID - 1124241636

Караиванова, Бинка (2004) Интегративни тенденции в обучението на музикалните педагози Музикални хоризонти, 2004, 7, с. 30-33; 8, с. 31-33. Print ISSN 1310-0076 COBISS.BG-ID 1166285284

Караиванова, Бинка (2004) Интегративни тенденции в обучението на музикалните педагози по задължително пиано върху материал от българските детски и училищни песни. Дисертация/Автореферат COBISS.BG-ID - 1242077412

Караиванова, Бинка (2004) Социални и дидактически основания за интегративен подход в обучението на музикалните педагози Педагогически алманах, 2004, 1-2, с. 118-127. Print ISSN 1310-358X, ISSN: 2367-9360 (Online), COBISS.BG-ID 1176255972

Караиванова, Бинка (2002) Жанрът детска и училищна песен в обучението на бъдещите музикални педагози Педагогически алманах, 2002, 1-2, с. 151-167. Print ISSN 1310- 358X, ISSN: 2367-9360 (Online), COBISS.BG-ID - 1176255716

Караиванова, Бинка (1999) "Детски албум" оп. 39 от Пьотр Илич Чайковски в обучението на студентите в часовете по задължително пиано Педагогически алманах, 1999, 1-2, с. 194-199. Print ISSN 1310-358X, ISSN: 2367-9360 (Online) COBISS.BG-ID 1159177700

Караиванова, Бинка (1998) Силата на внушението в часа по музикален инструмент Педагогически алманах, 1998, 1-2, с. 181-187. Print ISSN 1310-358Х, ISSN: 2367-9360 (Online), COBISS.BG-ID 1154105060

Караиванова, Бинка (1994) Предпоставки за формиране на сценичното самочувствие на музиканта Трудове на Великотърновския университет, 1994, 6 (4), с. 389-412. Print ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID - 1177192676

Мандикова-Иванова, Вася (2019) "Заедно на акордеонната сцена" Алманах - Национална музикална академия "Проф.Панчо Владигеров" ISSN 2367-8011 https://almanac.nma.bg/заедно-на-акордеонната-сцена/

Мандикова-Иванова, Вася (2019) Българските начални школи по акордеон и употребата им в началното обучение на студентите от педагогическите специалности на ВТУ. Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий"

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Жанров подход в обучението по акордеон на бъдещите педагози. Сб.от Конференция с международно участие "Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа", София, 23-24 ноември 2012 г. София: УИ "Св. Климент Охридски" 2013, с.571-576.ISSN 978-954-07-3522-1 COBISS.BG-ID 1262691812

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Преди да се поеме по пътя на инструменталното музициране (резултати от констатиращ етап на педагогически експеримент за прилагането на жанров подход в началното обучение по акордеон). Сб. от Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, Велико Търново,6 юни 2013 г. Ред кол.Пламен Легкоступ… и др .Велико Търново: Фабер, 2013 с.378-386. ISSN 978-954-400-985-4 COBISS.BG-ID 1261571556

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Специализирана методика за жанров подход в обучението на студенти от педагогическите специалности (За ролята на първичните моторни жанрове). Сб. от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, Велико Търново, 17 януари 2013 г.Ред.кол. Пламен Легкоступ ...и др. Велико Търново: Фабер , 2013, т. I,с.653-663. ISSN 978-954-400-957-1 COBISS.BG-ID 1261571300

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Стъпки на методическия модел за жанров подход в началното обучение по акордеон на студенти от педагогическите специалности. Сб. от Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“,Велико Търново, 15 ноември 2013 г. Ред. кол.Пламен Легкоступ ...и др. Велико Търново:Фабер, 2014, с.38-45. ISSN 978-619-00-0037-2 COBISS.BG-ID 1269279972

Мандикова-Иванова, Вася (2010) Жанровата музика за акордеон-методически аспекти /върху примери от художествената литература/ Сб. от Национална научна конференция, посветена на 50-годишния юбилей на училище "Панайот Пипков" Съвременното образование в училищата по изкуствата - състояние и перспективи в европейския контекст, Плевен, ноември 2010 г. Пловдив : АСТАРТА, 2011, с.24-32. ISSN 978-954-350-114-9 COBISS.BG-ID 1238839268

Мечкова, Клара (2022) Знанието за източноправославната музика в учебниците по музика. Сб. от музикалнотеоретична и педагогическа кръгла маса с международно участие "Академичен форум ИНТЕГРАЛНА МУЗИКАЛНА ТЕОРИЯ 9/22; 100 ГОДИНИ НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ". София, 13-14 май 2022. Ред. доц. д-р Снежина Врангова. София: Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", 2022, с.253 - 273. ISSN 2367-5985 Print

Мечкова, Клара (2021) За двойните мартирии в стихирарите със средновизантийска нотация от XIII и XIV век. Българско музикознание, 2021, 3, с. 82-104. Print ISSN 0204-823X COBISS.BG-ID - 1119623396.

Мечкова, Клара (2021) Защо и как трябва да се изучава традицията на едногласната църковна музика у нас. Сб. от Втора научна конференция "Съвременно музикално образование и възпитание", Велико Търново, 02 юли 2021. Ред. доц. д-р Бинка Караиванова В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 33 - 45. ISBN 978-619-208-286-4

Мечкова, Клара (2020) Колелото на Кукузел в светлината на исихасткото богословие. Сб. от международна научна конференция "Св. Йоан Кукузел - личност, творчество, епоха", София, октомври 2020. Ред. чл.-кор. Светлана Куюмджиева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, с. 165 - 176. ISBN 978-954-07-5121-4 COBISS.BG-ID - 47370504

Мечкова, Клара (2019) Голямата теория на Хрисант между Изтока и Запада (начални наблюдения). Сб. от юбилейната научна конференция "Съвременно музикално образование и възпитание", Велико Търново, 28 юни 2018. Ред. проф. д.н. Марияна Булева. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 70 - 79. ISBN 978-619-208-196-6 COBISS.BG-ID - 1291679460

Мечкова, Клара (2018) Трифонията в тетрафоничната музикална система и в живота на византийското осмогласие. Пловдив: Астарта, 2018, 291 с. ISBN 978 – 954 - 350-265-3 COBISS.BG-ID 1288298724

Мечкова, Клара (2016) On Triphony – Knowns and Unknowns. Сб. от 55-та годишна конференция на Русенския университет "Интелигентната специализация - иновативна стратегия за регионална икономическа транстформация", Русе, 28-29 октомври, 2016 г. Ред. Калоян Стоянов, Веселин Григоров и др. Ruse: Angel Kanchev University of Ruse, 2016, s. 324-327. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID - 1283036132

Мечкова, Клара (2013) Византийското осмогласие като израз на богословското разбиране за събитие и безсмъртие. Сб. от международна научна конференция "Събитие и безсмъртие (литература, език, философия, наука)", 13-14 май, 2011. Ред. Офелия Николова, Дарин Тенев, Камелия Спасова. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2013, с. 131 - 142. ISBN 978-954-07-36-921 COBISS.BG-ID - 1288191716

Мечкова, Клара (2013) Трифонията. Българско музикознание, 2013, 3-4, с. 25- 40. Print ISSN 0204-823X COBISS.BG-ID 1262461156

Мечкова, Клара (2009) Осмогласната система на византийската музика в изворовите теоретични текстове. Тетрафонията. В. Търново: АБАГАР, 2009, 230 с. ISBN 978-954-427-850-2 COBISS.BG-ID 1231216868

Мечкова, Клара (2008) Към въпроса за терминологията на византийското осмогласие. Българско музикознание, 2008, 3-4, с. 60-87. Print ISSN 0204-823X COBISS.BG-ID 1182495716

Мечкова, Клара (2003) За смъртта и възнесението на св. Богородица или Успение Богородично (15 август). Събитието и преданието. Химнографията. Текстът на стихирата "Богоначалным мановением". Духовна култура, 2003, 8, с. 7-15. Print ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1162274276

Мечкова, Клара (2000) Tearhio nevmati в контекста на песнопенията за Успение Богородично. Българско музикознание, 2000, 2, с. 63-70. Print ISSN 0204-823X COBISS.BG-ID 1142896356

Мечкова, Клара (1993) Възрожденски извори за осмогласната "Слава и ныне" на "Господи воззвах" - "Богоначалным мановением" на 15 август, Успение Богородично. Духовна култура, 1993, 8, с. 18-20. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID - 1129143268

Мечкова, Клара (1990) Търновският музикоучител Давид Тулешков. Българско музикознание, 1990, 3, с. 103-105. Print ISSN 0204-823X COBISS.BG-ID - 1119623396

Мечкова, Клара (1988) Търновският музикоучител Никола Златарски. Музикални хоризонти, 1988, 17–18, с. 31-36. Print ISSN 1310-0076 COBISS.BG-ID - 1119760356

Начева-Маркова, Нина (2021) Начева-Маркова, Н. Иновационни технологии в обучението по солфеж в педагогическите факултети //Савремене тенденцийе у наставним и ваннаставним активностима на учительским (педагошким) факултетима, Сърбия, Вранье, 2014 г., Раздел//глава/III, с. 612-618; ISBN 978-86-6301-011-6. Сърбия, Вранье, 2014 г.

Начева-Маркова, Нина (2018) Особености на музикалното възпитание на деца с отклонения в речевото развитие Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието, Велико Търново, Десета научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка"

Начева-Маркова, Нина (2016) "ВЛИЯНИЕ НА ПЕСЕНТА И ПЕВЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ РЕЧТА НА ДЕЦА С ГОВОРНО-КОМУНИКАТИВНИ АНОМАЛИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Начева-Маркова, Нина (2015) "Възможности за развитие на творческите способности в часовете по солфеж." Педагогически алманах 2015г.

Начева-Маркова, Нина (2015) Новаторски подходи и образователни технологии в пособието на проф. Асен Диамандиев "Технически упражнения за овладяване на интервалите" Сборник с доклад от участие в научна конференция гр. Пловдив, АМТИИ на тема: " 100 години от рождението на проф. Асен Диамандиев", 2015г.

Начева-Маркова, Нина (2014) Иновационните технологии в обучението по солфеж в педагогическите факултети Сърбия, Университет Ниш, Тематичен сборник от научна конференция с международно участие, на тема: "Съвременни тенденции в преподавателската и извънпреподавателската дейност в учителските(педагогическите) факултети" ISBN 978-86-6301-011-6

Начева-Маркова, Нина (2013) Възможности за използване на интерактивни методи при преподаване на Методика на обучението по солфеж Четвърта национална конференция с международно участие на тема: "Музикално-образователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда" ISSN: 1314-4324

Начева-Маркова, Нина (2013) Дидактическите тестове - вариант за оптимизиране на професионалното музикално образование Педагогически алманах XXI 1/2013, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" ISSN 1310-358X

Начева-Маркова, Нина (2013) Задачи и упражнения по Методика на обучението по солфеж, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2013 г. ISBN 978-954-524-918-1

Начева-Маркова, Нина (2013) Исторически сведения и дейност на Академичен студентски хор при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” Международна университетска научна конференция по случай 50-годишния юбилей на ВТУ"Св.св. Кирил и Методий", УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Начева-Маркова, Нина (2011) "И песните му се леят през девет земи в десета" 2011 г. Щрихи към портрета на твореца Петър Льондев Музикални хоризонти ISSN 1310-0076

Начева-Маркова, Нина (2011) Иван Пеев - бележит български музикален теоретик и педагог Велико Търново, Фабер,2011 г. ISBN 978-954-400-578-8

Начева-Маркова, Нина (2011) Теоретико-практическа адаптация на фолклорните образци и българското композиторско творчество към обучението по солфеж Унив. изд. "Св.св.Кирил и Методий" ISBN 979-0-707690-03-1

Начева-Маркова, Нина (2010) За някои съвременни тенденции в обучението по теория на музиката и солфеж на бъдещите музикални педагози Сборник с материали от Трета Национална конференция на тема "Музикално-педагогически стратегии и практика в предучилищна, училищна и предучилищна среда

Начева-Маркова, Нина (2010) Концепцията на проф. Асен Диамандиев за обучение по солфеж на народностна основа Сборник със статии от кръгла маса "Проф. Асен Диамандиев - педагог и композитор" (95 години от рождението на проф. Асен Диамандиев)

Начева-Маркова, Нина (2010) Проблеми на амбитуса и интерваловия строеж на фолклорните образци във връзка с обучението по солфеж сп.Музикални хоризонти 1/2010 ISSN 1310-0076

Начева-Маркова, Нина (2009) "Интегративни връзки между българския музикален фолклор и обучениет по солфеж" 2009 г.В: Сборник "Хуманизация и демократизация на университетското образование", СУ"Св.Климент Охридски", Педагогически факултет, Издателство ЕКС-ПРЕС ISBN 978-954-490-072-4

Начева-Маркова, Нина (2009) "Теоретичното и методико-практическото наследство на Иван Пеев" ВТУ"Св.св. Кирил и Методий", Автореферат на дисертационен труд

Начева-Маркова, Нина (2009) Възпитаване на музикален слух на народностна основа, чрез творчеството на българските композитори Педагогически алманах 1/2009, УИ"Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново ISSN 1310-358X

Начева-Маркова, Нина (2009) Неравноделните метруми и размери в часовете по солфеж Педагогически алманах, 2/2009, УИ"Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново ISSN 1310-358X

Начева-Маркова, Нина (2008) "За демократичните музикално-педагогически принципи на проф. Иван Пеев" 2008 г.,В: Сб."Хуманизация и демократизация на университетското образование", СУ"Св.Климент Охридски", Педагогически факултет, Издателство ЕКС-ПРЕС, ISBN: 978-954-8606-80-6

Начева-Маркова, Нина (2007) „Рационалното и емоционалното в солфежната система на проф. Иван Пеев” Сборник от конференция на ЮЗУ „Неофит Рилски” на тема :100 години от пождението на проф. Иван Пеев – музикален теоретик и педагог”.

Начева-Маркова, Нина (2007) „Реализация на идеята за възпитание на музикалния слух на народностна основа в практическите издания на проф. Иван Пеев през периода 1948 – 1958 г.” Годишник том V, на ЮЗУ „Неофит Рилски”, сб. Материали от Четвърта юбилейна международна научно-практическа конференция „Музиката – традиция и съвременност”

Начева-Маркова, Нина (2007) „Тестове по елементарна теория на музиката” за начална практическа подготовка", 2007 г. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново Идентификационен номер: 3828 ISBN 978-954-616-6

Начева-Маркова, Нина (2006) „Интеграцията – актуален принцип в методическата система на проф. Иван Пеев при обучението по солфеж” Годишник том ІV, ЮЗУ „Неофит Рилски”, дб. Доклади изнесени на международна научна конференция „Национални култури и европейска единтичност”, Благоевград, 2006, стр.142-144

Начева-Маркова, Нина (2006) „Новаторските идеи на професор Иван Пеев по проблемите на масовото музикално възпитание и преустройството на училищното обучение” Педагогическия алманах, 2006 , кн. 1-2, Университетко издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, стр. 59-86, ISSN 1310-358X

Начева-Маркова, Нина (2006) „Съвременни аспекти в методическата система на проф. Иван Пеев при солфежното обучение на предучилищните педагози” Сб. Доклади от Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ „Св. Климент Охридски”, 2006, стр. 130-135

Начева-Маркова, Нина (2005) ”Справочник по нотопис”, 2005 г., Университетското издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” ISBN - 10:954-524-545-X

Начева-Маркова, Нина (2005) „Концепцията на професор Иван Пеев по проблема за методиката на музикалната " 2005 г.диктовка” ,ЮУ „Неофит Рилски”, Факултет по изкуствата ISBN - 10:954-680-396-0 ISBN - 13:978-954-680-396-2

Начева-Маркова, Нина (2005) „Някои иновации в съвременния нотопис” Педагогически алманах, 1, 2/ 2005г, Университетско Издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005 г. ISSN 1310-358X

Начева-Маркова, Нина (2005) „Овладяване на нетрадиционните символи и означения от съвременния нотопис в часовете по теория на музиката в специалността ПОМ” Осигуряване и оценяване качеството на обучението, С, 2005г., Изд. ”Веда словена-жг”,СУ „Климент Охридски” ISBN 954-8510-92-8

Начева-Маркова, Нина (2004) „Българската музика в солфежното обучение на студентите от специалността ПОМ” Образование и изкуство, том ІІ, УИ “Епископ Константин Преславски” Шумен, 2004г.

Начева-Маркова, Нина (2004) „Обогатяване на музикалната култура на бъдещите предучилищни педагози чрез обучението по солфеж” „120 години предучилищно възпитание.” Слово, 2004г, В.Търново, Юбилеен сборник ISBN 954-439-796-5

Начева-Маркова, Нина (2004) „Овладяване ладоинтонационните и метроритмични особености на българската народна песен в обучението на бъдещите предучилищни педагози по теория на музиката и солфеж” „120 години предучилищно възпитание”, Слово, 2004г., В. Търново, Юбилеен сборник. ISBN 954-439-796-5

Начева-Маркова, Нина (2004) „Овладяване на съвременните ритми –необходима част от солфежната подготовка на бъдещите педагози по музика” Образование и изкуство, том ІІ, УИ „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2004г. ISBN 954-577-216-6

Начева-Маркова, Нина (2002) „Творчеството на Веселин Стоянов – възможност за овладяване мелодико-интонационните и метроритмични особености на българската композиторска школа от второто поколение, в часовете по солфеж” Научни трудове, том 38, Серия 6, Педагогика и обществознание, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2001г.

Начева-Маркова, Нина (2001) „Музикално-дидактическите игри като фактор за интеграция на музикалното възпитание в детската градина и началното училище” /в съавторство с гл. ас. Славка Петкова/ Научни трудове, Том 38, серия 6, Педагогика и общество, Русенски университет „Ангел Кънчев” 2001г.

Начева-Маркова, Нина (2001) „Музикално-слуховият опит от детската градина – основа за придобиване умения за точна интонация при вокално изпълнение” Научни трудове, том 38, Серия 6, Педагогика и обществознание, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2001г.

Начева-Маркова, Нина (2000) „Обработки на народни песни за часовете по солфеж” Обработки на народни песни за часовете по солфеж, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2000г. ISBN 954-524-219-1

Начева-Маркова, Нина (1999) „Очарователен ритъм – двугласни и тригласни вокални аранжименти” Очарователен ритъм – двугласни и тригласни вокални аранжименти, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1999г. ISBN 954-524-203-5

Начева-Маркова, Нина (1999) „Професионално – педагогически и интелектуално – нравствени качества на учителя по музика” Педагогически Алманах, 1, 2/ 1998,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” ISBN 1310-358X

Начева-Маркова, Нина (1998) „Развитието на метроритмичния усет – средство за стимулиране на интелектуалната дейност в часовете по солфеж” Педагогически алманах,1,2/1998, Университетско Издателство „Св. св. Кирил и и Методий” ISSN 1310-358X

Начева-Маркова, Нина (1997) „Синкретизма в изкуството и интегралния подход в музикално-възпитателния процес” Проблеми на обучението в началното училище, Университетско издателство, В. Търново, 1997г.

Начева-Маркова, Нина (1997) „Солфежи и диктовки в помощ на кандидат - студентите за специалност Музикална педагогика” Солфежи и диктовки в помощ в помощ на кандидат-студентите за специалност„Музикална педагогика”, В.Търново, 1997г.

Начева-Маркова, Нина (1997) „Солфежът – средство за интелектуално развитие в специализираните паралелки по музика на СОУ” Педагогически алманах, 1, 2/ 1997г., Университетско издателство ”Св. св. Кирил и Методий”

Начева-Маркова, Нина (1995) „Емоционалното и рационалното в учебно-възпитателния процес по музика” Педагогически алманах, 1, 2/ 1995, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Начева-Маркова, Нина (1994) „За музикалната памет и развитието й чрез обучението по солфеж” Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, том 6, кн. 4.

Начева-Маркова, Нина (1990) „Актуализиране музикалната подготовка на студентите от педагогическите висши учебни заведения” Научна организация на обучението във ВУЗ, Резюмета на доклади от ХVІІІ методическа конференция по въпросите на обучението и възпитанието във ВУЗ, Пловдив, 1990г

Начева-Маркова, Нина (1988) „Песента – основно средство за музикално-естетическо възпитание” Педагогика и психология

Николова, Илияна (2019) Аспекти на практическото обучение на студентите като стажант-учители по музика. - В: Сборник доклади от юбилейната научна конференция по повод 25 години специалност „Педагогика на обучението по музика” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019. ISBN: 978-619-208-196-6, с. 26-33. COBISS.BG-ID - 1291679460

Николова, Илияна (2018) Методически задачи в урока по музика I-IV клас. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2018, 150 с. ISBN 978-619-00-0134-8 COBISS.BG-ID 1269336804

Николова, Илияна (2015) Училищното музикално обучение от страниците на списание „Учителска практика” – В: История на просветното дело – нови изследвания, уникални културни ценности и музейни колекции. Иновативни форми на представяне, съст. Мариана Томитова, Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2015, с. 283-291. ISBN 978-954-490-468-5 COBISS.BG-ID 1273604580

Николова, Илияна (2014) Справочник за учителя по музика в общообразователното училище. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2014, 212 с., ISBN 978-954-524-973-0 COBISS.BG-ID 1273246436

Николова, Илияна (2011) Музикалнопедагогическото наследство на Борис Тричков. ред. Анелия Петкова, В. Търново: Фабер, 2011, 200 с. ISBN 978-954-400-544-3 COBISS.BG-ID 1239498980

Николова, Илияна (2010) „Стълбицата” на Борис Тричков като средство за нотно ограмотяване на учениците от трети клас. – В: 25 години Педагогически факултет. съст. Олга Петкова, В. Търново: Фабер, 2010, с. 378-381. ISBN 978-954-400-422-4 COBISS.BG-ID 1236540644

Николова, Илияна (2010) Избрани песни от българските учебници по музика. ред. Лилия Наумова, В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2010, 180 с. ISBN 979-0-707690-02-4 COBISS.BG-ID 1253857252

Николова, Илияна (2010) Фактори за успешно провеждане на учебно-възпитателния процес със студентите от специалност „Начална училищна педагогика” – В: Българският език в Молдова. Сб. от Десетата международна научна конференция „Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова"

Николова, Илияна (2009) Тестове по музика (от пети до осми клас на общообразователните училища). ред. Кирил Цанков, В. Търново: Знак`94, 2009, 6 с. ISBN 954-8709-99-6 COBISS.BG-ID 1251994340

Николова, Илияна (2009) Тестове по музика (от първи до четвърти клас на общообразователните училища). ред. Кирил Цанков, В. Търново: Знак`94, 2009, 16 с. ISBN 954-8709-98-9 COBISS.BG-ID 1252644324

Николова, Илияна (2008) Музикална култура на Велико Търново от Възраждането до края на ХХ век. съст. Илияна Николова, ред. Марин Ковачев, В. Търново: Астарта, 2008, 118 с. ISBN 978-954-350-053-6 COBISS.BG-ID 1227898084

Николова, Илияна (2006) Дисертационен труд на тема: Музикална култура на Велико Търново от Възраждането до наши дни - Велико Търново 2006 -

Николова, Илияна (2004) Велико Търново в българската музика. съст. Илияна Николова В. Търново: Астарта, 2004, 120 с. ISBN 954-8324-31-2 COBISS.BG-ID 1042258404

Николова, Илияна (2004) Музикална литература за флейта. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2004, 43 с. ISBN 954-524-388-0

Николова, Илияна (2003) За автора на най-тържествената българска песен. – Педагогически алманах, 2003, 1, 2, с. 361-364. Print ISSN1310-358Х

Николова, Илияна (2003) Календарните празници в обучението по музика I-IV клас. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 185 с. ISBN 954-524-191-8 COBISS.BG-ID 1041051108

Николова, Илияна (2000) Кратка музикална история на Велико Търново. В. Търново: Фабер, 2000, 150 с. ISBN 954-9541-72-4

Николова, Илияна (2000) Методически задачи в урока по музика I-IV клас. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2000, 90 с. ISBN 954-524-254-Х COBISS.BG-ID 1036236260

Николова, Илияна (1999) Музикална дейност в Търновската епархия за периода 1944-1947 г. – Духовна култура, 1999, 2, с. 21-24. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1141804260

Николова, Илияна (1998) Календарните празници в обучението по музика I-IV клас.В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 1998, 111 с. ISBN 954-524-191-8 COBISS.BG-ID 1033317860

Николова, Илияна (1997) “Във всеки концерт свирехме и творба от български автор”. – Музикални хоризонти, 1997, 3, 4, с. 108-109. Print ISSN 1310-0076

Николова, Илияна (1997) Възприемане на музика в началното училище. – В: Проблеми на обучението в началното училище. съставител доц. Панайот Дражев, В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 1997, с. 164-179. ISBN 954-524-156-Х

Николова, Илияна (1997) Музикалното обучение в Петропавловския манастир около Освобождението. – В: Научни трудове на Висше военно общовойсково училище “Васил Левски”. В. Търново: 1997, 55, с.133-136. ISSN 0861-0312

Николова, Илияна (1997) Никола Янакиев Златев и наговият принос към историята на музикалното дело във Велико Търново. – Музикални хоризонти, 1997, 5, 6, с. 119-121. Print ISSN 1310-0076

Николова, Илияна (1997) Принос към биографията и творческия път на професора по флейта Никола Стефанов Савов. – Архив за поселищни проучвания, 1997, 3, 4, с. 178-181. Print ISSN 0861-65-07

Николова, Илияна (1997) Създаване и развитие на музикалното дружество “Струна” във Велико Търново. – Архив за поселищни проучвания, В. Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 1997, 1, 2, с. 118-121. Print ISSN 0861-6507

Николова, Илияна (1996) Към проблема за възприемане на музика в началната училищна възраст. – Педагогически алманах, 1996, 1, 2, с. 211-215. ISSN 1310‐358X

Петкова-Марчевска, Славка (2018) Място и функции на българската традиция в съвременната култура на метрополия и диаспора Сб. Българите в Северното Причерноморие, т. XIII. Одеса, Украйна: ISBN 978-966-2601-86-2, с. 153-161

Петкова-Марчевска, Славка (2018) ПРОБЛЕМА ЖАНРОВОЙ ОГРАНИЧЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ФОЛЬКЛОРНО-ПЕСЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В БОЛГАРИИ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ Сб. Народная музыка сквозь века и границы: источники, изучение, исполнение. Санкт Петербургская консерватория им. Н.И. Римского Корсакова, Русия.

Петкова-Марчевска, Славка (2018) Типы полевых записей и публикаций традиционной песенной культуры, их назначение и место в инкультурации новых поколений (на примере болгарских изданий) // Types of Traditional Song Culture Field Recordings and Publications, their Appointment and Place in the Inculturation of New Generations (of the Examle of Bulgarian Editions) В: Актуальнi питання схiдноэвропейскоi етномузикологii. Аctual issues of east-european ethnomusicology. С. 44-60 // S. 44-60 Украйна, Днiпропетровская академия музики iм, М. Глiнки, 2018, ISBN 978-966-981-104-2

Петкова-Марчевска, Славка (2018) Традиционната детска песенно-игрова култура в предучилищното музикално възпитание Велико Търново, изд. Дар РХ, 2018, 183 с., ISBN 978-954-9489-64-4

Петкова-Марчевска, Славка (2017) Майчините песни в традиционната култура и в съвременното предучилищно възпитание Педагогически алманах, бр.2/2017, Велико Търново, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", ISSN 1310-358X, с. 153-159.

Петкова-Марчевска, Славка (2017) Детските игри с песен в българската традиционна култура Сб. "Музика и танц (традиции и съвременност), Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски", ISBN 978-954-00-0149-4, с. 106-113.

Петкова-Марчевска, Славка (2016) Детските игри с песен от българската народна традиция и тяхното място в общото музикално образование В: Dunarea-Nistru: Anuar=Дунав-Днестър: Годишник, т. IV, ред. д-р В. Кондов. Тараклия, 2016, с. 207-215, ISBN 978-9975-3132-1-6.

Петкова-Марчевска, Славка (2016) Конструирование локального туристического бренда на основе традиционного фольклора (на примере болгарских курортов) Сб. Брендирование территорий: между маркетингом и фольклором" Москва, Изд. дом "Дело", 2016, с. 61-65, ISBN 978-5-7749-1218-6

Петкова-Марчевска, Славка (2016) Мястото и ролята на народната песен в общото музикално образование според „Народни песни със съпровод из училищния репертоар”. В: “100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ”. Съст. и ред. Ю. Куюмджиев. Пловдив, Изд. АМТИИ, с. 43 - 52, ISBN 978-954-2963-17-2

Петкова-Марчевска, Славка (2015) Децата, песента и играта. Игри с песен от българската народна традиция Велико Търново, изд. Фабер, 163 с., ISMN 979-0-707699-04-1

Петкова-Марчевска, Славка (2015) Обредното гадаeне на девойките в традиционната култура на източните и южни славяни Обрядные гадания девушек в традиционной культуре восточных и южных славян Във: «Фольклорные традиции Севера и Северо-Запада России: ареальные исследования в контексте этнокультурных взаимосвязей», науч. ред. Г.В. Лобкова. Санкт Петербург, 2015, с. 156-162, ISBN 978-5-4416-0018-7

Петкова-Марчевска, Славка (2015) Проблемът за мястото на българската фолклорно-песенна традиция в общото музикално образование В: сб. "50 години Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий". Велико Търново, Университетско издателство, 2015, с. 456-462, ISBN 978-619-208-001-3

Петкова-Марчевска, Славка (2015) Фолклорна съкровищница. Пушевските традиции - някога и сега. Велико Търново, ISBN 978-954-350-216-5

Петкова-Марчевска, Славка (2014) Первые исследования Добри Христова как основа болгарской этномузыкологии Сб. «Этномузыкология: история формирования научнo-образовательных центров, методы и результаты ареальных исследований”. Ред. Г. Лобкова. Санкт Петербург, 2014, с. 94-110, ISBN 978-5-98620-135-1

Петкова-Марчевска, Славка (2014) С песен славим Кирил и Методий Велико Търново, Университетско издателство ВТУ, 2014, 121 с., ISMN 979-0-707690-06-2

Петкова-Марчевска, Славка (2014) Съхраняване на музикално-фолклорната практика на българската диаспора в Молдова чрез общото музикално образование Велико Търново, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"

Петкова-Марчевска, Славка (2013) В ПРОСЛАВА НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ. Сборник с песни и песнопения. Велико Търново, изд. ДАР, 120 с., ISMN 979-0-707670-04-0

Петкова-Марчевска, Славка (2013) Народно-песенната традиция на бесарабските българи в миналото и в съвременността В: "Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали." т. XII, Одеса, Симекс принт, 2013, с. 365-380, ISBN 978-966-2601-27-5

Петкова-Марчевска, Славка (2013) Овладяване на родната музикална култура от децата с български етнос в Молдова в условията на поликултурно образование В сб. "Втори научен семинар на докторанти и подтдокторанти", Велико Търново, ISBN 978-954-400-985-4

Петкова-Марчевска, Славка (2013) Предучилищното възпитание в Молдова и мястото на музиката – народна и авторска в него В: Педагогически алманах, кн.1, Велико Търново, Университетско издателство, с.168-191, ISSN 1310-358X

Петкова-Марчевска, Славка (2013) СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ФОЛКЛОРНАТА ПРАКТИКА ПРИ БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ В МОЛДОВА Сб. "Първи научен семинар на докторанти и постдокторанти", Велико Търново, ISBN 978-954-400-957-1

Петкова-Марчевска, Славка (2012) За реформаторското дело на музикалния педагог Борис Тричков В: Педагогически алманах, Велико Търново, Университетско издателство, с. 73-77, ISSN 1310-358X

Петкова-Марчевска, Славка (2012) Музикалното възпитание в общообразователното училище на Р. Молдова и възможностите за изучаване на родния фолклор от децата с български етнос. В: Педагогически алманах, бр.2, Велико Търново, Университетско издателство, с. 217-253, ISSN 1310-358X

Петкова-Марчевска, Славка (2011) 100-годишнина на записаните от Добри Христов мелодии на сборника „Български народни песни от Бесарабия“ и песните за Варна в него В: Известия на Съюза на учените - Варна, "Културното наследство на Варна'2011". Варна, 2011, с. 49-59, ISSN 1310-5833

Петкова-Марчевска, Славка (2011) Български народни песни от вековете. Избрани от сборниците на полковник Георги Янков. Велико Търново, Университетско издатество на ВТУ, 2011, 157 с. ISMN 979-0-707690-04-8

Петкова-Марчевска, Славка (2011) Музыкальная этнокультура и фольклор: современная оценка роли и значения В: «Отечественная этномузыкология: история науки, методы исследования, перспективы развития», Санкт-Петербург, ISBN 978-5-903191-38-3

Петкова-Марчевска, Славка (2011) Социалните форми на музициране и образователните стратегии в музикалното възпитание В сб. "Иновационни практики в образованието“, Благоевград, Университетско издателство "Неофит Рилски", 2011, с. 130-137, ISBN 978-954-680-780-9

Петкова-Марчевска, Славка (2010) „Създаване и съдба на сборниците „Български народни песни от Елена Янкова“ и „Български народни песни от Бесарабия“ В: "Българският език в Молдова" кн. №10, съст. и ред. В. Кондов, Комрат, Гагаузка АО, Молдова, 2010, с. 186-197.

Петкова-Марчевска, Славка (2010) Музыкальный фольклор и академическая система художественных ценностей Кишинеу, Academia de Muzica, Teatru,si Arte Plastice: ",,Invatamantul artistic – dimensiuni culturale”.

Петкова-Марчевска, Славка (2010) Фолклорът в съвременното общо музикално образование в Русия сб. „Русия в музика“, Велико Търново, ISBN 978-954-350-093-2

Петкова-Марчевска, Славка (2009) Подготовка учителей музыки для преподавание родного фольклора В сб. "Българският език в Молдова", кн. №9, ред. Л. Бойкова, съст, В. Кондов, Комрат, Гагузка АО, Молдова, 2009, с. 56-62.

Петкова-Марчевска, Славка (2009) Подпомагане овладяването на родния език, чрез прилагането му в обучението по музика Сб. Юбилейная конференция "10 лет Комратского университета"

Петкова-Марчевска, Славка (2008) Проблемите при музикалното възприемане и комуникация в началото на XXIв. и масовото музикално възпитание Сб. Българският език в Молдова №8, Комрат, Молдова.

Петкова-Марчевска, Славка (2007) Българската народна песен В: 'Български хоризонти", бр.6-7, Кишинев, 2007, с. 31, ISBN 9975-9568-2-3

Петкова-Марчевска, Славка (2007) Предизвикателства на глобализацията спрямо възможностите на децата за музикално възприемане. В: "Образованието в глобализиращия се свят" Ч. I. Велико Търново, Университетско изд. "Св.св. Кирил и Методий", 2007, с. 518-521, ISBN 978-954-524-608-1

Петкова-Марчевска, Славка (2007) Сохранение культурного разнообразия в условиях мультикультурного музыкального воспитания детей. Международный исторический журнал „Русин“ №4, 2007 г., Кишинев, ISSN 1857-2685

Петкова-Марчевска, Славка (2006) Стратегии за формиране и развитие на способността за пълноценно възприемане на музика Педагогически алманах, Велико Търново, 2006, №1-2, ISSN 1310-358X

Петкова-Марчевска, Славка (2005) „Реална и фиктивна интеграция при музикално-рецептивната дейност в детската градина и началното училище” Сб. "Педагогика и методика", гр. В. Търново, изд. ВТУ, 2005, ISBN 954-524-454-2

Петкова-Марчевска, Славка (2004) ”Професионалната подготовка на музикалните педагози и способността им за адаптация към съвременните форми на рецепция” В: "Образование и изкуство", том II, гр. Шумен, 2004, ISBN 954-577-216-6

Петкова-Марчевска, Славка (2004) „Слуховото възпитание и възприемането на музика в предучилищна възраст” В: Юбилеен сб. „120 години предучилищно възпитание”, гр. В. Търново, 2004, ISBN 954-439-796-5

Петкова-Марчевска, Славка (2004) „Слуховото и музикално-слухово възпитание на децата от 3 до 7 години, като етапи към пълноценно музикално възприемане” Сб. "Образование и изкуство", том II, гр. Шумен, 2004, ISBN 954-577-216-6

Петкова-Марчевска, Славка (2003) Глобализацията на съвременната музикална култура и проблемите при формирането на умения за възприемането на музика Сб. "Първият учителски събор в Шумен 1873 г. и новобългарското образование - история и съвременност", Шумен, Изд. ШУ "Еп. Константин Преславски

Петкова-Марчевска, Славка (2002) “Възприемането на музика в началото на XXI век – промени и проблеми” Сб. "Детето на XXI век", гр. В. Търново

Петкова-Марчевска, Славка (2002) ”Промените в рецепционните практики и необходимостта от непрекъснато образование на музикалните педагози” Сп. Педагогически алманах, бр.3-4, гр. В. Търново, ISSN 1310-358X

Петкова-Марчевска, Славка (2002) „Рецепцията на творчеството на Веселин Стоянов за деца, в началото на XXI век” Сб. "Веселин Стоянов и неговото време", гр. Русе

Петкова-Марчевска, Славка (2001) “Интеграцията детска градина – начално училище при възприемането на музика” В: "Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 38, серия 6 Педагогика и обществознание, Русе, 2001, ISSN 1311-3321

Петкова-Марчевска, Славка (2001) “Музикално-дидактичните игри, като фактор за интеграция на музикалното възпитание в детската градина и началното училище” Сб. "Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 38, серия 6 Педагогика и обществознание, Русе, 2001, ISSN 1311-3321

Петкова-Марчевска, Славка (1998) "Хей Божурко". Детски песни със съпровод на пиано по стихове на Димитър Спасов. гр. Велико Търново, 1998.

Петкова-Марчевска, Славка (1998) “За някои страни на проблема за съотношението между теоретичната и практическа подготовка” Сб. "Научни трудове на ВВОУ" кн. №63

Петкова-Марчевска, Славка (1997) За някои проблеми свързани с перспективата, мястото и значението на народната песен в масовото музикално възпитание Сб. "Проблемите на масовото музикално възпитание в България" Пловдив, 1997.

Петкова-Марчевска, Славка (1992) "За някои проблеми на демократизацията във висшите учебни заведения" Сб. "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество", гр. Смолян

Петкова-Марчевска, Славка (1992) "Самостоятелната работа на студентите и автономията на личността" Сб. "Ян Амос Коменски и хуманизмът", гр. Благоевград

Петкова-Марчевска, Славка (1991) "Проблеми при организирането на самостоятелната работа по музикално-теоретичните дисциплини" Сб. "Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес", гр. Шумен

Славова, Цветелина (2021) Диригентският анализ в обучителен аспект - кръстопът на интердисциплинарна терминология В: Съвременно музикално образование и възпитание. Сборник доклади от Втора национална научна конференция, организирана от катедра Музика, Педагогически факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, 2.07.2021, с.21-31, ISBN 978-619-208-286-4

Славова, Цветелина (2021) Към проблема за дефинирането на понятията от невербалната диригентска изразност сп. Българско музикознание, 2021,№ 2 "Идея, понятие, термин III, с. 73-86, ISSN 0204-823X

Славова, Цветелина (2019) "На пагона - лиричка" или армейската мечта на полковник о.з. Стефан Вачев. По случай 105 години от рождението му. сп. Музикални хоризонти, бр. 10, с.26-29. ISSN 1310-0076

Славова, Цветелина (2019) За обучението в диригентски практики по учебния план на специалност ПОМ В: Съвременно музикално образование и възпитание. Сборник доклади от юбилейната научна конференция по повод 25 години специалност "Педагогика на обучението по музика" във Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий" 28 юни 2018 г., с.48-56, ISBN 978-619-208-196-6

Славова, Цветелина (2017) Диригентският терминологичен апарат в обучението на учители по музика. Интегративни аспекти. В: Музикалнотеоретичната подготовка във висшето музикално образование. Сборник, посветен на 40-годишнината на катедра "Теория и история на музиката" в АМТИИ, (съставител проф. д-р Полина Куюмджиева), Пловдив: АМТИИ, с. 119-127. ISBN 978-954-2963-24-0

Славова, Цветелина (2017) От Бай Дико до "Тико, тико" или магията на духовата музика. "Брас бенд фест" в Плевен сп. Музикални хоризонти, 2017, № 9, с. 9-10. ISBN 1310-006

Славова, Цветелина (2015) Студенческое хоровое пение и православная певческая традиция. CD Русская цивилизация в свете исторического выбора святого княза Владимира (Электронный ресурс): материалы XI Международных научно-образовательных Знаменских чтений, 17 марта 2015 г.). Курск: Изд-во Курского гос. университета, 2015. ББК 86, УДК 2, И 75.

Славова, Цветелина (2013) Идея за диригентски терминологичен речник сп.Българско музикознание, 2013, кн.3-4 "Идея - понятие - термин". София: БАН,с.140-150,ISSN 0204—823X

Славова, Цветелина (2013) Обучението на учителя по музика за диригент на училищни музикални състави. В: "Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа". Сборник от конференция с международно участие "Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа", 23-24 ноември 2012 г. София:Университетско издателство "Св.Климент Охридски",с.с.565-570, ISBN 978-954-07-3522-1

Славова, Цветелина (2012) Русские хоровые шедевры ХХ века в обучении хоровому дирижерству в Болгарии. - Материалы I Международной научно-практической конференции "Г. В. Свиридов и русская хоровая музыка", Курск, 22-23 ноември 2011, Ред. Е. Д. Легостаев, Е. Н. Яковлева, Е. Е. Легостаева. Курск, 2012, с.225-230, ISBN 978-5-88313-786-9 В:"Г.В. Свиридов и русская хоровая музыка". Курский государственный университет, 2012, с. 225-230, ISBN 978-5-88313-786-9

Славова, Цветелина (2009) Европейските академични измерения на Учителя по полифония проф. Здравко Манолов. -Алманах - Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров, брой 1, София: НМА Проф. Панчо Вадигеров, 2009, с.8-19. ISSN 1313-9886, COBISS.BG-ID 1232720868 Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров". Алманах, година 1, с. 8 - 19. ISSN 1313-9886, COBISS.BG-ID 1232720868

Славова, Цветелина (2009) Хармония на гласовете: сборник хорови песни /учебно помагало / (Автор на предговор). 44 с., Пловдив: Астарта, 2009, ISBN 978-954-350-086-3 !, COBISS.BG-ID 1254470628 Пловдив, Астарта,

Славова, Цветелина (2008) Здравко Манолов. Велико Търново: Астарта, 2008, 247 с. ISBN 978-954-350-068-0 изд. Астарта, Велико Търново, ISBN 978-954-350-068-0

Славова, Цветелина (2007) 40 години "Тъпан бие" - Музикални хоризонти, 2007, (7), с. 26-28, Print ISSN 1310-0076, COBISS.BG-ID 1180119524 сп. Музикални хоризонти, 2007, № 7, с. 26-28, ISSN 1310-0076

Славова, Цветелина (2007) Европейска полифонична техника в хоровата песен "Кое ми цвете най-рано рани" от Здравко Манолов - Сб. Европа като културно пространство. Годишник том 5 на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград, УИ "Неофит Рилски", 2007, с. 228 - 239. ISBN 978-954-680-514-0 Благоевград

Славова, Цветелина (2006) Европейски методологически традиции на строгия стил и педагогическата полифонична практика на проф. Здравко Манолов. Сб. Национални култури и европейска идентичност. Годишник том 4 на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски". Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2006, с.144 - 147, ISBN 10: 954-680-428-2; ISBN 13: 978-954-680-428-0 Сб. Национални култури и европейска идентичност. Годишник том 4 на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски". Благоевград, 2006, с.144 - 147, ISBN 10: 954-680-428-2; ISBN 13: 978-954-680-428-0

Славова, Цветелина (2006) Присъствието на композитора Здравко Манолов в жанра обработка на народни песни - Сб. Музиката - традиции и съвременност, том 4 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2006,с.122 - 128. Сб. Музиката - традиции и съвременност, том 4 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград, 2006,с.122 - 128

Славова, Цветелина (2005) Балетът "Змей и Яна" - към изворите на либретото. Сб. Музиката - традиции и съвременност. Годишник том 3 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград : Университетско издателство Неофит Рилски, 2005, с.110 - 114.ISSN C607-8591. - 1313-7298, COBISS.BG-ID 1121065700 Сб. Музиката - традиции и съвременност. Годишник том 3 на катедра "Музика" при ЮЗУ "Н. Рилски". Благоевград, 2006, с.110 - 114.

Славова, Цветелина (2005) Благодаря, Професоре. - Музикални хоризонти, 2005, (8), с.37-38. ISSN 1310-0076, COBISS.BG-ID 1119760356 сп. "Музикални хоризонти" № 8, ISSN 1310-0076

Славова, Цветелина (2004) Формиране и мотивиране на аналитичен диригентски подход към партитурата у студентите от специалност ПОМ. - Сб. от Юбилейна маждународна научна конференция "Образование и изкуство", Шумен, 14-15 май 2004. Ред. Анастасия Атанасова - Вукова, Димитър Игнатовски, Янка Тоцева. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2004, т.2, с. 524-529. ISBN 954-577-216-6 Сб. "Образование и изкуство" Т. 2, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2004, ISBN 954-577-216-6

Славова, Цветелина (2003) Соната за валдхорна и пиано. Русе:Авангард принт, 2003, "Авангард-принт" Русе

Славова, Цветелина (2002) За някои характерни черти на университетските хорове в Испания. Сб. от национална научна конференция "Испания в музиката", 6-7 април 2002. Велико Търново: Астарта, 2002 г. Ред. Божанка Моцинова. Велико Търново: Астарта, 2002, с. 58-64, ISBN 954-91070-9-4 сб. "Испания в музиката", Астарта: Велико Търново, 2002, с. 58-64

Славова, Цветелина (2001) За музикалната грамотност на самодейния хор. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2001, кн. 1-2, с.141-147. Print ISSN 1310-358X "Педагогически алманах" Кн. 1,2, с. 141-147

Славова, Цветелина (1999) Някои особености на вокалната работа в ученическия хор. - Педагогически алманах, Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ, 1999, кн.1-2. ISSN1310-358X , COBISS.BG-ID 1159180004 "Педагогически алманах" Кн. 1,2

Славова, Цветелина (1999) Три детски пиеси за цигулка и пиано. Плевен: Дукс и комес, 1999 Плевен: Дукс и комес

Славова, Цветелина (1998) Гаудеамус. Сборник хорови песни без съпровод /учебно помагало/. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1998. ISBN 954-524-190-х Университетвско издателство на ВТУ

Славова, Цветелина (1998) Хорово-диригентското изкуство в обучението на бъдещите музикални педагози. Педагогически алманах: Университетско издателство на ВТУ, 1998, кн.1-2, ISSN1310-358X, COBISS.BG-ID 1121205220 "Педагогически алманах" Кн. 1,2

Славова, Цветелина (1989) La matina bonora. - В: Armonie in concorso. Roma: Pro musica studium, 1989, 74-75 с. Armonie in concorso, Roma 1989, 74-75

Цветанов, Йордан (2016) Началният етап в обучението по кларинет – актуални методически проблеми Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“

Цветанов, Йордан (2016) Първият урок по кларинет като стъпка в етапа на началното обучение Велико Търново, Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/