Публикации Катедра "Начална училищна педагогика" / Department of Primary-school Pedagogy


Василев, Георги (2022) "Педагогически артистизъм"/Аспекти/ Издателство "Фабер"

Василев, Георги (2022) "Театрализацията в педагогическия процес" сборник статии СУБ май 2022

Василев, Георги (2022) Театрални пространства в педагогическата дейност

Василев, Георги (2021) "Куклен театър в педагогическата дейност" ISBN: 978-619-00-1422-5. Издателство "Фабер"

Василев, Георги (2021) "Театрална педагогика"(аспекти) Издателство"Векс" ISBN 078-619-91517-2-3

Василев, Георги (2021) Театрална анимация Издателство "Фабер" ISBN 978-619-00-1452-2

Василев, Георги (2020) "Неделник"(Театрално и педагогическо взаимодействие ) , 2020 Издателство "VEX 1",Велико Търново,2020,ISBN: 978-619-91517-1-6

Василев, Георги (2020) "СЛОВНИК"-(Изразително четене и художествено претворяване на литературен текст) ISBN: 978-619-00- изд."Фабер"-В.Търново 2020,267с.,ISBN: 978-619-00- 1114-9 COBISS.BG-ID - 39981064

Василев, Георги (2020) "Театралният кръжок на Константин Кисимов 1919-1922" Издателство"ВЕХ" В.Търново ISBN 978-619-91517-0-9

Василев, Георги (2018) ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА В ОБЛАСТТА НА МЕДИЙНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ БСУ 16.06.2018 МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Василев, Георги (2017) " Хроника на едно театрално столетие 1870 - 1970 г. " Велико Търново Фабер 2017г.,251с., ISBN 978-619-00-0628-2.

Василев, Георги (2017) Драма техники при работа с художествен текст за неговото възприемане, разбиране, осмисляне и претворяване (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас) Велико Търново Издателство Exlibris 978-619-90391-6-8

Василев, Георги (2016) "Първите театрални представления в Търново"Петнадесета национална научна конференция Библиотеки ,четене ,комуникация,с.352-371, ISSN1313-8138,COBISS.BG-ID 1237524452 Петнадесета национална научна конференция Библиотеки ,четене ,комуникация,с.352-371, ISSN1313-8138,COBISS.BG-ID 1237524452

Василев, Георги (2016) .„Любителско театрално движение 1870-1915г.” Фабер В.Търново 2016г.,122с. ISBN 978-619-00-0397-7

Василев, Георги (2016) ”Любителско театрално движение 1870г. (Първи ученически театър).” НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ в чест на 85-годишнината на Проф. д. изк. Валентин Ангелов ВТУ,ФИ 22.10.2015

Василев, Георги (2016) ”Требник” Фабер В.Търново,2016 ,302с.,ISBN 978-619-00-0474-5

Василев, Георги (2016) Възможности на драматизацията за четене, разбиране и претворяване на художествен текст (начален етап на обучение1.-4 клас) Интегрален подход при работа с художествен текст за развитие на четенето и четивната грамотност [Електронен ресурс] Йорданова, Даниела Тодорова, 1960- = Jordanova, Daniela Todorova, 1960- ... Вид на материала - електронна книга ; възрастни, нехудожествена литература Издателство и производство - В. Търново : Екслибрис студио, 2017 Език - български ISBN - 978-619-90391-6-8 COBISS.BG-ID - 1284595172 Издателство Exlibris ISBN 978-619-90391-2-0

Василев, Георги (2015) .Първите театрални представления в Търново. Сб. от XV национална научна конференция „Библиотеки , четене , комуникация“ на тема „Дигитална конверсия на литературното книжовно наследство“, Велико Търново, 17-18 ноември, 2016 г. Ред. проф.дфн Иванка Янкова ,доц.д-р Александър Ковачев,д-р Иван Александров,доц.Калина Иванова, Издателство Анубис-Булвест, София с.352-371. ISSN1313-8138. COBISS.BG-ID 1237524452 "Известия" том 3 ,Исторически алманах на РИМ, Габрово 2015г.,с.184-196 , ISSN 2367-783X COBISS.BG-ID1272268516

Василев, Георги (2015) Теарализация и драматизация в урока по литература в начален етап на обучение 1.-4 клас” Научна конференция ПФ ВТУ , Педагогически сборник 2015г.ISBN978-619-7281-01-9

Василев, Георги (2015) Театърът на Бачо Киро. Сб. от Втори научен форум „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм „, „Известия на РИМ – Габрово“, Габрово, 8-9 Октомври 2015 г. Ред. проф. д-р П. Петков, К. Чолакова. Габрово: Фабер, том III , с .184-196. ISSN 2367-783X. COBISS.BG-ID 1272268516 Театърът на Бачо Киро. Сб. от Втори научен форум „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм „, „Известия на РИМ – Габрово“, Габрово, 8-9 Октомври 2015 г. Ред. проф. д-р П. Петков, К. Чолакова. Габрово: Фабер, том III , с .184-196. ISSN 2367-783X. COBISS.BG-ID 1272268516

Василев, Георги (2013) Видове упражнения за формиране на словесноизпълнителска компетентност на студентите педагози. Сб. От Международна конференция на Бургаски свободен университет "Знанието - традиции,иновации, перспективи", Бургас, 14-15 юни 2013 г. Ред. проф. д-р П. Чобанов, проф. д-р В. Янков и др. Бургас, 2013, т. I, с.326-334. ISBN 978-954-9370-95-9. COBISS.BG-ID 1261419492 1261419492 Видове упражнения за формиране на словесноизпълнителска компетентност на студентите педагози. Сб. От Международна конференция на Бургаски свободен университет "Знанието - традиции,иновации, перспективи", Бургас, 14-15 юни 2013 г. Ред. проф. д-р П. Чобанов, проф. д-р В. Янков и др. Бургас, 2013, т. I, с.326-334. ISBN 978-954-9370-95-9. COBISS.BG-ID 1261419492

Василев, Георги (2012) "Дидактическа технология за формиране на словесноизпълнителска компетентност на студентите педагози чрез неформалното образование" Сборник научни доклади от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на Националния Военен Университет"Васил Левски" том 10 ,с. 81-91,ISBN 978-954-753-095-9

Василев, Георги (2012) "Куклотерапия" "Интегрирано и включващо обучение " Научно- методичен сборник за учителя ,Издателство "Веста"Велико Търново 2012,ISBN 978-954-543-041-1

Василев, Георги (2012) Възможности за използване на мултимедията в урока по литература – 1- 4 клас

Гърбачева, Анелия (2021) Динамичният модел за изучаване на различието и на стратегиите за функционално обучение. Международен научен семинар “Л. Виготски и приобщаващото образование”, 20-21 май 2021 г. Електронен ресурс. Видеоканал на ИИИНАСР. Международен научен семинар “Л. Виготски и приобщаващото образование”, 20-21 май 2021 г.

Гърбачева, Анелия (2020) Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за V-VII клас - за обучение на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа. e-ISBN: 978-619-7065-76-3. 865 с. Национално издателство за образование и наука Азбуки

Гърбачева, Анелия (2020) Преоткриване на идеите на Алфред Бине в съвременното изучаване на интелектуалните (не)спосoбности В: Историята на френската психология от XIX – XX век и нейното влияние в България и Русия. В. Търново: Издателство „ИВИС“, 2020. с. 92-103. ISBN 978-619-205-163-1

Гърбачева, Анелия (2020) Учебно помагало за V – VII клас За обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа. e-ISBN: 978-619-7065-76-3. 950 с. Национално издателство за образование и наука Азбуки

Гърбачева, Анелия (2019) La communication complémentaire et alternative, les programmes spécialisés dans le cadre du soutien éducatif intensif. 5e colloque international sur les inégalités scolaires: Construire un avenir pour chaque élève, 24 et 25 avril 2019, Lausanne, Suisse Haute école pédagogique du canton de Vaud Filières Secondaire I et Secondaire II Centre de soutien à la recherche

Гърбачева, Анелия (2019) Le soutien pédagogique interactif et fonctionnel dans le contexte de l’éducation inclusive. 5e colloque international sur les inégalités scolaires: Construire un avenir pour chaque élève, 24 et 25 avril 2019, Lausanne, Suisse

Гърбачева, Анелия (2019) Българо-швейцарски научен дискусионен форум "От приобщаване към участие в образователния процес", 29-30 юни 2019 г. Електронен ресурс. В. Търново : Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутист. спектър на развитие, 2019. ISBN - 978-619-188-330-1 COBISS.BG-ID - 1291748580

Гърбачева, Анелия (2019) Образователният триъгълник на J. Houssaye в приобщаващото образование. В: Дискусионен форум „Приобщаващото училище и благополучието на учениците“, 28-29 ноември 2019 г., ,гр. Лясковец, област Велико Търново

Гърбачева, Анелия (2018) Иновативното в приобщаващото образование. - В: От приобщаване към участие в образователния процес. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 7-45. ISBN 978-619-208-- Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гърбачева, Анелия (2018) Управление, образователен процес, социопрофесионални отношения - в контекста на приобщаващата образователна институция и визията за Образование 2030. - В: Трети научен дискусионен форум “От приобщаване към участие в образователния процес “, 07-08 декември 2018, гр. Велико Търново.https://www.ir-di-tsa.com/wp-соntent/uploads/2018/12/Aneliya_Garbatcheva.pdf https://www.ir-di-tsa.com/wp-content/uploads/2018/12/Aneliya_Garbatcheva.pdf

Гърбачева, Анелия (2018) Функционално оценяване – от МКФ до плана за специална образователна подкрепа. В: Втори научен дискусионен форум “От приобщаване към участие в образователния процес”, 23-25 юни 2018, с. Крапец. https://www.ir-di-tsa.com https://www.ir-di-tsa.com

Гърбачева, Анелия (2016) Кой е ресурсният учител? / Виртуален център за приобщаващо образование. Издателство: Център за приобщаващо образование. Електронна версия. http://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/koy-e-resursniyat-uchitel София

Гърбачева, Анелия (2016) Ресурсният учител / Виртуален център за приобщаващо образование. Издателство: Център за приобщаващо образование. Електронна версия. http://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/resursniyat-uchitel София

Гърбачева, Анелия (2015) Екологичният подход в инклузивното образование. Велико Търново: Издателство АИО. 2015. 176 с. ISBN 978-619-90162-3-7 COBISS.BG-ID 1272803300 Велико Търново: Издателство АИО

Гърбачева, Анелия (2015) Методика за функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие. София: Издателство МОН. 64 с. София: Издателство МОН

Гърбачева, Анелия (2015) Социалните умения на децата със специални образователни потребности за участие в образователния процес. - В: Образование детей и молодежи в изменняющемся мире. Тольятти: Издательство ТГУ. с. 94-107 ISBN 978-5-8259-0857-1. Тольятти: Издательство ТГУ

Гърбачева, Анелия (2015) Сущность и преимущества ко-обучения с учетом теоретико-прикладньiх исследований /Образование детей и молодежи в изменняющемся мире: технологический подход. Издательство: ТГУ. (с. 169-175). ISBN 978-5-8259-0857-1.

Гърбачева, Анелия (2015) Същност и предимства на ко-обучението с оглед на теоретико-приложните изследвания / Педагогически алманах. Издателство: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Гърбачева, Анелия (2015) Участие в образователния процес на 6-9 годишните деца в състояние на интелектуална недостатъчност. През погледа на изследователската практика. Велико Търново: АИО. ISBN 978-619-90162-2-0. 176 с. COBISS.BG-ID 1272716260 Велико Търново: Издателство АИО

Гърбачева, Анелия (2014) Хронотопография на прехода от образователна интеграция към инклузия. Импакт за познавателно и социално развитие на децата в състояние на интелектуална недостатъчност : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор на науките", професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност "Специална педагогика". 449 л. COBISS.BG-ID 1282100452 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Гърбачева, Анелия (2013) Évaluation d’un projet pilote d’éducation inclusive pour enfants d’âges préscolaire et scolaire en Bulgarie. De l'intégration à l'inclusion scolaire : regards sur les défis actuels de l'école. 8 – 10 avril 2013 – Bienne (CH) Bienne (CH). De l'intégration à l'inclusion scolaire : regards sur les défis actuels de l'école

Гърбачева, Анелия (2013) Екосистемен модел на образователната интеграция. - В: Сб. Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013 [Eлектронен ресурс] /Ред. кол. Розалия Кузманова-Карталова ... [и др.] ; състав. Рени Христова-Коцева. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2015. ISBN 978-619-208-001-3 COBISS.BG-ID 1274917860 В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Гърбачева, Анелия (2013) Практикум по интегрирано и индивидуално обучение. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2013. 187 с. ISBN 978-954-524-901-3 COBISS.BG-ID 1260302564 Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гърбачева, Анелия (2012) iPasserelle, une passerelle numerique pour les cles de la reussite: https://www.ludomag.com/2012/02/ipasserelle-une-passerelle-numerique-pour-les-cles-de-la-reussite/ https://www.ludomag.com. 7.02.2012

Гърбачева, Анелия (2012) Индивидуална програма за обучение. В: Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя (ч. 1) Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Издателство Веста, 2012. ISBN 978-954-543-041-1 (ч. 1) COBISS.BG-ID 1246606308 Велико Търново: Издателство Веста

Гърбачева, Анелия (2012) Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя (ч. 1) Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Издателство Веста, 2012. ISBN 978-954-543-041-1 (ч. 1) COBISS.BG-ID 1246606308 Велико Търново: Издателство Веста

Гърбачева, Анелия (2012) Речник на учителя. В: Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Издателство "Веста", с. 65-95. ISBN 978-954-543-041-1 (ч. 1) COBISS.BG-ID 1246606308 Велико Търново: Издателство "Веста"

Гърбачева, Анелия (2012) Топография на образователната интеграция. Насоки за учителя. - В: Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Издателство "Веста", с. 9-47. ISBN 978-954-543-041-1 (ч. 1) COBISS.BG-ID 1246606308 Велико Търново: Издателство "Веста"

Гърбачева, Анелия (2011) Актуални трансформации в образователните практики. В: Интегрирано обучение – диалог и разнообразие. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 25-78. ISBN 978-954-524-794-1COBISS.BG-ID 1237953252В Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Гърбачева, Анелия (2010) Formation des enseignants-titulaires et des éducateurs-ressources de la classe intégratrice e-psychoeducation.eu

Гърбачева, Анелия (2010) Un accompagnement pédagogique virtuel au sein de l’école intégratrice.(p. 72-77), В. Congres Handicap 2010 – 6 conférence La pluridisciplinarité au service d’une réalité sociétale. Copyright: IFRATH, Paris, ISBN 978-2-9536899-0-7. http://ifrath.fr/conferences/actes/ActesHandicap2010.pdf Copyright: IFRATH, Paris. http://ifrath.fr/conferences/actes/ActesHandicap2010.pdf

Гърбачева, Анелия (2010) Добрите практики в дистанционното обучение на ресурсни учители. -В Сб. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гърбачева, Анелия (2010) Методически насоки за работа с деца/ученици със специални образователни потребности e-psychoeducation.eu

Гърбачева, Анелия (2009) L’apprentissage individualise dans le contexte de l’education integree en Bulgarie. Bulgarie. In: Participation et responsabilités sociales. Un nouveau paradigme pour l’intégration des personnes avec une déficience intellectuelle). Eds. Viviane Guerdan, Geneviève Petitpierre, Jean-Paul Moulin & Marie-Claire Haelewyck. PETER LANG AG, International Academic Publishers, Bern (CH), 2009, p. 91-101. http://d-nb.info/993677401/04 PETER LANG AG, International Academic Publishers, Bern (CH)

Гърбачева, Анелия (2009) Добрите практики в дистанционното обучение на ресурсни учители http://e-psychoeducation.eu

Гърбачева, Анелия (2008) Интеграцията като идея, политика и тендеция в образованието. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2007. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Гърбачева, Анелия (2008) Образователни модели на интегрираното/интегриращото обучение. В: Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 51-75. ISBN 978-954-524-598-5. COBISS.BG-ID 1226964708 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Гърбачева, Анелия (2007) Destination: Intégration scolaire. Mons (В): Presse Universitaire UMH, 2007, 111 с. D/2007/9708/1 Mons (В): Presse Universitaire UMH

Гърбачева, Анелия (2007) Le paradigme de l’éducation integrée des enfants a besoins spécifiques Mons: Presse Universitaire UMH

Гърбачева, Анелия (2007) Парадигмата за интегрираното обучение. В: Посока: училищна интеграция. Българо-белгийски педагогически възгледи. Монс: Университетско издателство UMH. 2007. с. 31-45. D/2007/9708/1 Монс: Университетско издателство UMH

Гърбачева, Анелия (2007) Посока: училищна интеграция. Монс (В): Университетско издателство, 2007, 111 с. D/2007/9708/1 Монс (В): Университетско издателство UMH

Гърбачева, Анелия (2003) За работата с деца със специални образователни потребности. - В: Сб. Децата с увреждания – неразделна част от програмите за придобиване на професионална квалификация учител. София: МОН. 2003 София: МОН

Гърбачева, Анелия (1997) Парадокси на поведението. Проблематичното в поведението на децата и юношите. Велико Търново: Издателство Фабер 1997. ISBN 954-9541-08-6 Велико Търново: Издателство Фабер. 1997

Гърбачева, Анелия (1996) Девиантното поведение. Сп. Философия, 1996, Кн. 1. ISSN: 0861-6302.-V.1(1996), с. 10-16. COBISS.BG-ID 1132364004 София: Сп. Философия, 1996, Кн. 1.

Гърбачева, Анелия (1996) Психология на девиантното поведение. Велико Търново: Абагар. 190 с. ISBN 954-427-222-4 COBISS.BG-ID 1030385892 Велико Търново: Абагар

Гърбачева, Анелия (1996) Психологията на поведението – бихевиоризъм или компортьиомантализъм?. Сп. Философия, 1996, Кн. 4. ISSN: 0861-6302.-V.1(1996), с. 46-52 COBISS.BG-ID 1133841380 Сп. Философия, кн. 4

Гърбачева, Анелия (1996) Специална педагогика. Велико Търново: Издателство Абагар, 1996, с. 264. ISBN 954-427-241-0, COBISS.BG-ID 1029343460 Велико Търново: Издателство Абагар

Гърбачева, Анелия (1995) Основи на дефектологията. Велико Търново : Абагар, 1995, 240 с. ISBN 954-427-176-7 COBISS.BG-ID 1028230116 Велико Търново: Абагар

Гърбачева, Анелия (1992) Социальный контроль и его личностная локализация у подростков с асоциальной и просоциальной направленностью. В: Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике. Москва: НИИ ОПП, РАО, 1992 http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-07/dissertaciya Москва: НИИ ОПП, РАО

Гърмидолова, Мариана (2019) М. ГЪРМИДОЛОВА. Детските рисунки като документ на епохата. – Педагогически алманах, 2019, №1, с. 103-117.Print ISSN 1310-358X Online ISSN 2367-9360; СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) Print ISSN 1310-358X Online ISSN 2367-9360;

Гърмидолова, Мариана (2019) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за десети клас. София: Просвета плюс, 2018, ISBN 978-619-222-213-0 ISBN 978-619-222-213-0

Гърмидолова, Мариана (2019) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Книга за учителя по изобразително изкуство за десети клас. София: Просвета плюс, 2018, 28 с., ISBN 978-619-222-307-6 ISBN 978-619-222-307-6

Гърмидолова, Мариана (2019) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за десети клас. София: Просвета плюс, 2018, 48 с., ISBN 978-619-222-213-0 ISBN 978-619-222-292-5

Гърмидолова, Мариана (2019) М. МОЙНОВА. Детски послания в рисунки. В. Търново: Екслибрис студио, 2019, 184 с. Екслибрис студио. ISBN 978-619-90391-8-2 COBISS.BG-ID 1288698340 В. Търново ISBN 978-619-90391-8-2 COBISS.BG-ID 1288698340

Гърмидолова, Мариана (2018) М. ГЪРМИДОЛОВА, Д. ЙОРДАНОВА, М. НИКОЛОВА. Интерактивни методи за възприемане, разбиране, осмисляне и интепретиране на художествен текст. - В: Развитие на четивна грамотност на ученици чрез работа с художествен текст. В. Търново, Екслибрис студио, 2018, с. 27-43. ISBN 978-619-90391-7-5 В. Търново

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за седми клас. София:Просвета плюс, 2018 г., 43 с.ISBN 978-619-222-244-4; COBISS.BG-ID 1286183652 София ISBN 978-619-222-244-4; COBISS.BG-ID 1286183652

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Електронен учебник по изобразително изкуство за девети клас. София: Просвета плюс, 2018, 52 с. София ISBN 978-619-222-216-1

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Книга на учителя по изобразително изкуство за девети клас. София:Просвета плюс, 2018, 32 с., ISBN 978-619-222-245-1; COBISS.BG-ID 1286944484 София ISBN 978-619-222-245-1; COBISS.BG-ID 1286944484

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, В. Гунева, Св. Гостилова. Учебник по изобразително изкуство за девети клас. София: Просвета плюс, 2018, 51 с.ISBN 978-619-222-215-4; COBISS.BG-ID 1287121892 София ISBN 978-619-222-215-4; COBISS.BG-ID 1287121892

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за 7 клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с. София ISBN 978-619-222-214-7

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за десети клас. София: Просвета плюс, 2018, ISBN 978-619-222-213-0 ISBN 978-619-222-213-0

Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за седми клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с., ISBN 978-619-222-213-0; COBISS.BG-ID 1286007780 ISBN 978-619-222-213-0; COBISS.BG-ID 1286007780

Гърмидолова, Мариана (2017) М. ГЪРМИДОЛОВА, Д. ЙОРДАНОВА.Теоретичен модел за възприемане, разбиране и осмисляне на художествен текст за развитие на четивната грамотност (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас). В електронен сборник "Интегрален подход при работа с художествен текст за развитие на четенето и четивната грамотност". Екслибрис студио, В. Търново, 2017, с. 8-20. ISBN 978-619-90391-6-8; COBISS.BG-ID 1284595172 ISBN 978-619-90391-6-8; COBISS.BG-ID 1284595172

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за осми клас. София: Просвета плюс, 2017, 52 с. ISBN 978-619-222-100-3 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за пети клас. София:Просвета плюс, 2016, 106 с. ISBN 978-619-222-064-8 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за шести клас. София:Просвета плюс, 2017, 112 с. ISBN 978-619-222-101-0 София

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за осми клас. София:Просвета плюс, 2017, 39 с. ISBN 978-619-222-142-3; COBISS.BG-ID 1282957028 София ISBN 978-619-222-142-3; COBISS.BG-ID 1282957028

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за шести клас. София: Просвета плюс, 2017, 63 с. ISBN 978-619-222-141-6; COBISS.BG-ID 1282958052 София ISBN 978-619-222-141-6; COBISS.BG-ID 1282958052

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за осми клас. София: Просвета плюс, 2017, 51 с. ISBN 978-619-222-099-0; COBISS.BG-ID 1282954724 София ISBN 978-619-222-099-0; COBISS.BG-ID 1282954724

Гърмидолова, Мариана (2017) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за шести клас. София: Просвета плюс, 2017, ISBN 978-619-222-141-6; COBISS.BG-ID 1283140324 София ISBN 978-619-222-141-6; COBISS.BG-ID 1283140324

Гърмидолова, Мариана (2016) ГЪРМИДОЛОВА М. За илюстрирането при четенето и драматизацията на художествен текст. – В сб: Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитието на вниманието към четенето (подготвителни за училище групи 1. – 4. клас). Изд. Екслибрис, В. Търново, 2016 г. В. Търново

Гърмидолова, Мариана (2016) М. ГЪРМИДОЛОВА. Детската рисунка като феномен на художествената култура. – Педагогически алманах, 2016, №2, с. 220 - 229. Print ISSN 1310-358X. Online ISSN 2367-9360; COBISS.BG-ID 1284186852 СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) Print ISSN 1310-358X. Online ISSN 2367-9360; COBISS.BG-ID 1284186852

Гърмидолова, Мариана (2016) М. ГЪРМИДОЛОВА. Съвременни стратегии за обучението на учениците от нет поколението. – Педагогически алманах, 2016, №2, с. 211-219. Print ISSN 1310-358X Online ISSN 2367-9360; COBISS.BG-ID 1284185316 СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) Print ISSN 1310-358X Online ISSN 2367-9360; COBISS.BG-ID 1284185316

Гърмидолова, Мариана (2016) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Книга на учителя по изобразително изкуство за пети клас. София: Просвета плюс, 2016, 90 с. ISBN 978-619-222-048-8; COBISS.BG-ID 1278393316 София

Гърмидолова, Мариана (2016) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за пети клас. София: Просвета плюс, 2017, 104 с. ISBN 978-619-222-049-5; COBISS.BG-ID 1280535780 София ISBN 978-619-222-049-5; COBISS.BG-ID 1280535780

Гърмидолова, Мариана (2016) М. МОЙНОВА. Детската рисунка като феномен на културата. В. Търново: Екслибрис студио, 2016, 239 с. ISBN 978-619-90391-4-4; COBISS.BG-ID 1285744100 ISBN 978-619-90391-4-4; COBISS.BG-ID 1285744100

Гърмидолова, Мариана (2015) М. Гърмидолова. За илюстрирането при четенето и драматизацията на художествен текст. В електронен сборник "Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на вниманието към четенето (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас)". Редактор: проф. Даниела Йорданова. В. Търново: Екслибрис студио, 2015, с. 52-61. ISBN 978-619-90391-2-0; COBISS.BG-ID 1284590564 ISBN 978-619-90391-2-0; COBISS.BG-ID 1284590564

Гърмидолова, Мариана (2015) ГЪРМИДОЛОВА М. Формирането на личността на човека на културата в обучението по изобразително изкуство. В. Търново, 10.05.2013 г. Сб. от юбилейна международна научна конференця "50 години Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" 1963 - 2013, 10.05.2013 г. Ред. колегия: проф. Розалия Кузманова, доц. Рени Христова, доц. Галя Бонева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 186 - 192, ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID 1274917860 В. Търново ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID 1274917860

Гърмидолова, Мариана (2014) М. Гърмидолова. Съвременни стратегии за обучение на учениците в средната училищна възраст. - В: Педагогически алманах, 2014, №2, с. 218-238. Print ISSN 1310-358X. Online ISSN 2367-9360; COBISS.BG-ID 1284186852 СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) Print ISSN 1310-358X. Online ISSN 2367-9360; COBISS.BG-ID 1284186852

Гърмидолова, Мариана (2012) GARMIDOLOVA M. „Riddles and Creativity” , 15th International Conference “ Educational Reform in the 21st Century” in Balkan Countries, Букурещ

Гърмидолова, Мариана (2012) М. Гърмидолова. Изобразителното изкуство като информационен източник. Сб. от ІІ Есенен научно-образователен форум „Съвременни предизвикателства пред учителската професия“, София, 24-25 ноември 2012, СУ „Св. Климент Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, Ред. Габриела Каменова, София: СУ-ДИУУ, с. 284-292. ISSN 1312-899Х Справка: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПРОДЪЛЖАВАЩО образование. – София: СУ “Св.КлиментОхридски”. Департамент за информация и усъвършенстване на учители, 2006- ISSN 1312-899X (оnline) ISSN 1312-899X (оnline)

Гърмидолова, Мариана (2012) М. ГЪРМИДОЛОВА. Културата на училищната организация. - Педагогически алманах, 2012, №2, с. 91-110. Print ISSN 1310-358X ; Online 2367-9360. COBISS.BG-ID 1255000036 СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) Print ISSN 1310-358X ; Online 2367-9360. COBISS.BG-ID 1255000036

Гърмидолова, Мариана (2012) М.ГЪРМИДОЛОВА. Междукултурната компетентност и изобразителното изкуство. - В: Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, т. 51, серия 6.3., с. 229 - 233. Print ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID1245227236 СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев” = Научные труды...=Proceedings – University of Rousse “Angel Kanchev”. – Русе, 1999- Заб.: Продължение на Научни трудове - Висше техническо училище "Ангел Кънчев" - Русе ISSN 0205-3322. ISSN 1311-3321 (print) Print ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID1245227236

Гърмидолова, Мариана (2012) МОЙНОВА М. Изобразителното изкуство като информационен източник. – В сб.: Съвременни предизвикателства пред учителската професия, София

Гърмидолова, Мариана (2011) М. ГЪРМИДОЛОВА. Творческите способности в изобразителната дейност. Сб. от Есенен научно-образователен форум на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители "Учителят : призвание, компетентност, признание", София, 18-20 ноември 2011 г. Ред. Габриела Каменова. София: печат Смолини - 94 АД, с. 81 - 86 ISSN 1312-899X Справка: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. УЧИТЕЛЯТ: призвание, компетентност, признание: есенен научно-образователен форум. – София: СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители, 2011. Заб.: Специално изд. към i Продължаващо образование – ISSN 1312- 899X ISSN 1312- 899X

Гърмидолова, Мариана (2011) М.ГЪРМИДОЛОВА. Творческите способности в изобразителната дейност. - В: Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, т. 50, серия 6.3. Езикознание и литературознание, с. 173-177. Print ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1245227236 СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев” = Научные труды...=Proceedings – University of Rousse “Angel Kanchev”. – Русе, 1999- Заб.: Продължение на Научни трудове - Висше техническо училище "Ангел Кънчев" - Русе ISSN 0205-3322. ISSN 1311-3321 (print) Print ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1245227236

Гърмидолова, Мариана (2011) МОЙНОВА М. Електронен учебник по изобразително изкуство за пети клас (уроци). Изд. Просвета София

Гърмидолова, Мариана (2011) МОЙНОВА М. Електронен учебник по изобразително изкуство за шести клас (уроци). Изд. Просвета, София

Гърмидолова, Мариана (2010) М. ГЪРМИДОЛОВА Развитие на художественото образование в България. Сб. от научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", В. Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. колегия: Пл. Легкоступ, Ж. Карапенчев, Р. Кузманова, Д. Гълъбова, Г. Тодоров. В. Търново: Фабер, 2010 г., 142 - 146 с. ISBN 978-954-400-422-4 В. Търново

Гърмидолова, Мариана (2009) M. Garmidolova. The art education system in Bulgaria. Paper presented at the 2nd International Colloquium MOTIVATION FOR INNOVATION AND CREATIVITY OF YOUTH - MICY, Ljubljana and Piran, Slovenia, October 14-17. Ed. by Marjan Prevodnik. Printed in Maribor, 2009, pp. 27-28. COBISS.SHD 63634945 COBISS.SHD 63634945

Гърмидолова, Мариана (2009) M. Garmidolova. THE INTERCULTURAL LANGUAGE OF ART - The role of interactive teaching of art in developing intercultural competence. Paper presented at ITAE conference Intervention Through Art Education, Graz, Austria, June 8-10, 2009. Ed. by Franziska Pirstinger. Printed in Graz, Austria - Catholic University College of Education, 2009, pp. 242 - 247. ISBN 978-3-200-01546-3 Gratz. Austria

Гърмидолова, Мариана (2009) Изобразително изкуство – 8 клас. издателство Азбуки-Просвета, София

Гърмидолова, Мариана (2009) Книга на учителя по изобразително изкуство – 8 клас, издателство Азбуки-Просвета, София

Гърмидолова, Мариана (2009) Развитието на художественото образование в България. //Международна конференция, В. Търново.

Гърмидолова, Мариана (2009) Табло по изобразително изкуство – „Глава”, издателство Просвета, София.

Гърмидолова, Мариана (2009) Табло по изобразително изкуство – „Човешка фигура”, издателство Просвета, София.

Гърмидолова, Мариана (2008) Диск по История на изобразителното изкуство 5 – 7 клас, София, АЗБУКИ-ПРОСВЕТА, 2008 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2008) Книга за учителя по изобразително изкуство за 7 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2008 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2008) М. ГЪРМИДОЛОВА. Ролята на изобразителната дейност за развитието на речта при децата роми. - Предучилищно възпитание, 2008, №10, с. 21-24. Print ISSN 0204-7004; COBISS.BG-ID 1182219492 СПРАВКА: СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ, РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСИРАНИ В СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ БАЗИ ДАННИ С НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ. ПЕДАГОГИКА: месечно научно-теоретично списание. – София: МОН, 1991- Заб.: Обединява от 2012 Начално образование -ISSN 0204-4951 и Предучилищно възпитание - ISSN 0204-7004; Продължение на Народна просвета - ISSN 0204-6237 ISSN 0861-3982 (print), 1314-8540 (online). СВЕТОВНА БАЗА ДАННИ: Web of Science Print ISSN 0204-7004; COBISS.BG-ID 1182219492

Гърмидолова, Мариана (2008) М. МОЙНОВА, Г. ДАНЧЕВА. Пеят, скачат палците... Велико Търново: Слово, 2008 г., 48 с. ISBN 978-954-439-900-9; COBISS.BG-ID 1229489636 ISBN 978-954-439-900-9; COBISS.BG-ID 1229489636

Гърмидолова, Мариана (2008) М. МОЙНОВА, М. Савчева. Интерактивните методи в обучението по изобразително изкуство. София: АзБуки-Просвета", 2008 г., 55 с. ISBN 978-954-360-039-7; COBISS.BG-ID 1228760804 София, Азбуки-Просвета ISBN 978-954-360-039-7; COBISS.BG-ID 1228760804

Гърмидолова, Мариана (2008) Учебник по изобразително изкуство за 7 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2008 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2007) Диск към учебника по изобразително изкуство за 6 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2007 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2007) Книга за учителя по изобразително изкуство за 6 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2007 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2007) Учебник по изобразително изкуство за 6 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2007 г. София, издателство Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2006) Диск към учебника по изобразително изкуство за 5 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2006 г. София, Азбуки-Просвета

Гърмидолова, Мариана (2006) Изобразително изкуство за 5 клас АЗБУКИ - ПРОСВЕТА - София

Гърмидолова, Мариана (2006) Книга на учитела по изобразително изкуство за 5 клас АЗБУКИ - ПРОСВЕТА София

Гърмидолова, Мариана (2005) Междукултурната комуникация в образователния процес/ Сб. Педагогически приноси. Велико Търново, 2005 г. В. Търново

Гърмидолова, Мариана (2004) М. Мойнова Играта и изобразителната дейност. Шумен . Сборник на Юбилейна научна сесия на ШУ „Константин Преславски” 2004 г. София

Гърмидолова, Мариана (2004) М. Мойнова. Междукултурната комуникация в образователния процес. Сб. Педагогически приноси. Велико Търново, 2004. Велико Търново

Гърмидолова, Мариана (2004) М. МОЙНОВА. Психодиагностичен комплекс графични тестове. - В: Ръководство за изследване на детето. Под ред. на Б. Минчев – 2 част. София: Веда Словена - ЖГ, 2004, 312-331 с. ISBN 954-8510-84-7(ч 2); COBISS.BG-ID 1044945892 ISBN 954-8510-84-7(ч 2); COBISS.BG-ID 1044945892

Гърмидолова, Мариана (2003) М. Мойнова. Относно някои специфики в развитието на детската изобразителна дейност. Сб. от Юбилейната научна конференция посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" "Изкуство и образование", Шумен, 21-22 май, 2003. Ред. колегия доц. д-р Благомир Папазов, доц. д-р Герасим Стоилов, доц. д-р Валери Чакалов. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2003 г., с. 50 - 54. ISBN 954-577-164-X; COBISS.BG-ID 1040392676 ISBN 954-577-164-X; COBISS.BG-ID 1040392676

Гърмидолова, Мариана (2002) М. Мойнова, Д. Кадинова. Развитие на моторната активност на първокласниците чрез интегративното обучение. - ЛИЧНОСТ, мотивация, спорт / ПроСпорт, София: НСА ПРЕС, 2002, кн. 2, с. 50-53. ISBN 1312-0166 (print) COBISS.BG-ID 1121708004 СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ЛИЧНОСТ, мотивация, спорт / ПроСпорт – София: НСА ПРЕС, НСА “Васил Левски”, 2002- . ISSN 1312-0166 (print) ISBN 1312-0166 (print) COBISS.BG-ID 1121708004

Гърмидолова, Мариана (2002) М. Мойнова. Изобразителната дейност в развитието на детето, сб. Детето на XXI век. В. Търново, 2002 Велико Търново

Гърмидолова, Мариана (2002) М. Мойнова. Специфика на образите в детския изобразителен език. Първа университетска конференция по социална педагогика и социално дело. 17-21.06.2002. Китен; Китен

Гърмидолова, Мариана (2001) М. Гърмидолова. Детската рисунка и гатанката. Сб. от материали от научната конференция "Рисуването – образователни и творчески аспекти", София, 26-27 април. Ред.: доц. Христо Добаров, проф. Стоян Домусчиев, доц. д-р Незабравка Иванова, гл.ас. д-р Искра Николова, ст. преп. Бойка Доневска. Издателство "Панорама", София, 2002, с. 199 - 205. ISBN 954-9655-21-0 София

Гърмидолова, Мариана (2001) М. Мойнова. Естетическият тип дейност като форма за усвояване на действителността. - Педагогически алманах, 2001, № 1,2, с. 124 -132. ISSN 1310-358X (print), 367-9360 (online) ; COBISS.BG-ID 1158991076 СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) ISSN 1310-358X (print), 367-9360 (online) ; COBISS.BG-ID 1158991076

Гърмидолова, Мариана (2001) М. Мойнова. Играта и изобразителната дейност. Варна. Национална конференция “Играта – забравеният образ на детството”, 11/12.10. 2001; Варна

Гърмидолова, Мариана (2001) М. Мойнова. Изобразителната дейност в развитието на детето. Юбилейна научна конференция. 31.10.2001. Шумен; Шумен

Гърмидолова, Мариана (2000) М. Мойнова. Празниците на бургуджиите, отразени в детските рисунки. Научна конференция - Пловдив, 2000; Пловдив

Гърмидолова, Мариана (1999) М. Мойнова. Еволюцията на детската рисунка. В. Търново:ПИК, 1999, 175 с. ISBN 954 736 026 4; COBISS.BG-ID 1288328164 В. Търново ISBN 954 736 026 4; COBISS.BG-ID 1288328164

Гърмидолова, Мариана (1999) М. Мойнова. Единство между изобразителната дейност и развитието на художественото възприятие. - Педагогически алманах, 1999 г., кн. № 1,2, с. 200 - 207. ISSN 1310-358X (print), 367-9360 (online) ; COBISS.BG-ID 1159005924 СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) ISSN 1310-358X (print), 367-9360 (online) ; COBISS.BG-ID 1159005924

Гърмидолова, Мариана (1999) М. МОЙНОВА. Играта и изобразителната дейност. В. Търново: Знак 94, 1999, 55 с. Ред. доц. д-р Кирил Цанков, Рецензент доц. д-р Валентина Колева ISBN 954-8709-48-1;COBISS.BG-ID 1034557412 В. Търново ISBN 954-8709-48-1;COBISS.BG-ID 1034557412

Гърмидолова, Мариана (1999) М. Мойнова. Игровият подход в изобразителната дейност. - Начално образование, 1999 (5), с. 41 - 45 ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1142290404 София ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1142290404

Гърмидолова, Мариана (1999) М. Мойнова. Речта и детската изобразителна дейност. сб. Научни трудове на Тракийския университет, ИПКУ 1999; Пловдив

Гърмидолова, Мариана (1999) М.Мойнова. Особености на перспективната система в изобразителния метаезик в началния курс. Юбилейна научна конференция – Шуменски университет «Константин Преславски», 1999; Шумен

Гърмидолова, Мариана (1998) М. Мойнова Взаимодействието между учебните предмети от художествения цикъл. Педагогически алманах. кн.1/2. В. Търново 1998; В. Търново

Гърмидолова, Мариана (1998) М. Мойнова. Детската рисунка като художествен модел. сб. Научни трудове послучай 120 години от създаването на ВВОУ “В. Левски” В. Търново, 1998; В. Търново

Живкова-Гостилова, Светлана (2018) Електронен учебник по изобразително изкуство за девети клас София: Просвета плюс, 2018, 52 с. София ISBN 978-619-222-216-1

Живкова-Гостилова, Светлана (2018) Книга на учителя по изобразително изкуство за девети клас. София:Просвета плюс, 2018, 32 с., ISBN 978-619-222-245-1; COBISS.BG-ID 1286944484 София ISBN 978-619-222-245-1; COBISS.BG-ID 1286944484

Живкова-Гостилова, Светлана (2018) Учебник по изобразително изкуство за девети клас. Страници на уроците - 22 - 23; 24 - 25; 26 - 27; 28 - 29 София: Просвета плюс, 2018, 51 с.ISBN 978-619-222-215-4; COBISS.BG-ID 1287121892 София ISBN 978-619-222-215-4; COBISS.BG-ID 1287121892

Живкова-Гостилова, Светлана (2017) Нов похват за развиване на композиционни умения в декоративните дейности на учениците в заниманията по интереси – 3 клас. Заглавие на сборника : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Четвърта докторантска научна сесия 27 април 2017 Подзаглавие на сборника: Сборник доклади Велико Търново 2017 Място на издаване : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Издателство: ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" страници на публикацията: с. 82-89. ISSN 2603-3674

Живкова-Гостилова, Светлана (2017) Усвояване на видовете декоративни композиции въз основа познаването на техните градивни елементи в заниманията по интереси при 9-10 годишни деца. Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" Том XXI D Подзаглавие на сборника: Научни трудове от Конференция Иновации в образованието 27 – 29 октомври 2017 г. Педагогически факултет Фабер, Велико Търново Издателство: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2017 с. 643-652 ISSN 1314–6769

Живкова-Гостилова, Светлана (2016) Някои семиотични аспекти на рисунката като знак и основа за стилизиране в декоративно-приложното изкуство "Ай анд Би", Велико Търново Заглавие на сборника : Педагогическо образование – традиции и съвременност 18 – 19 НОЕМВРИ 2016 Велико Търново страници на публикацията:. 205 - 212 ISSN 2534-9317

Йорданова, Даниела (2021) APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN ONLINE TRAINING OF STUDENTS FROM THE "ST. CYRIL AND ST. METHODIUS" UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO AND THE FACULTY OF PEDAGOGY IN VRANJE AT UNIVERSITY OF NIS University of Nis

Йорданова, Даниела (2020) Д. Йорданова, Ст. Георгиева-Лазарова и др. E-learning opportunities in higher education in the Republic of Bulgaria and Serbia / The model of Veliko Turnovo University "St. St. Cyril and Methodius" / The “model” Faculty of Education in Vranje University in Nis / Prof. Daniela Yordanova PhD; Prof. Danijela Zdravkovic PhD - Proceedings of the International ConferenceVranje – Jagodina, Serbia, November 6, 2020, ISBN 978-86-6301-039-0, p. 22-38. Сърбия

Йорданова, Даниела (2019) Възможности за приложение на интерактивните методи при работа с художествен текст чрез обучението по литература (1.-4. клас). - Педагогически алманах, 2019, (1), с. 41-48. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Йорданова, Даниела (2018) Възможности за обогатяване на педагогическата практика в областта на медийното образование в началното училище Международна научна конференция "Синя икономика и синьо развитие , Бургас , Бургаски свободен университет, 1-2 юни, 2018.

Йорданова, Даниела (2018) Йорданова, Даниела. М. Гърмидолова, М. Николова. Интерактивни методи за възприемане, разбиране, осмисляне и интепретиране на художествен текст. Научен сборник "Развитие на четивна грамотност на ученици чрез работа с художествен текст" Съставител и редактор Даниела Йорданова. Велико Търново: Eclibris, 2018, с. 27-43. ISBN 978-619-90391-7-5. COBISS.BG-ID 1288645604 В. Търново: издателство "Еxlibris"

Йорданова, Даниела (2018) Развитие на четивна грамотност на ученици чрез работа с художествен текст. В. Търново, 2018. ISBN 978-619-90391-7-5. COBISS.BG-ID 1288645604. Съставител и редактор Даниела Йорданова В. Търново: издателство "Еxlibris" .

Йорданова, Даниела (2017) System of caming exercises for pre‐school children ad pre‐primary education (theoretical aspects). XX Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2017", in physical education, sport and recreationq. Nis, Serbia, University of Nis, 2017, с. 347-250. ISBN 978-86-87 249i-85-1 Nis, Serbia, University of Nis

Йорданова, Даниела (2017) Интегрален подход при работа с художествен текст за развитие на четенето и четивната грамотност / Теоретичен модел за възприемане, разбиране, осмисляне и интерпретиране на художествен текст с оглед развитие на четивна грамотност (подготвителни за училище групи и 1. - 4. клас)ISBN 978-619-90391-6-8 . COBISS.BG-ID 1284595172 В. Търново: Издателство "Еxlibris" .

Йорданова, Даниела (2016) За грамотността и разбирането на художествен текст от ученици в първи клас при работа с художествен текст за развитие на внимание към четенето (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас)"при работа с художествен текст.Научен сборник "Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на внимание към четенето (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас)". Съставител и редактор Даниела Йорданова. Велико Търново:Eklibris, 2016, с. 26-39. ISBN 978-619-90391-2-0. COBISS.BG-ID 1284590564 Велико Търново, Eklibris

Йорданова, Даниела (2016) Йорданова, Даниела. Въпроси на обучението по български език в 1.-4. клас. Велико Търново: Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий", 2016, 194 с. ISBN 978-619-208-086-0 COBISS.BG-ID 1279842788 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (с. 194). ISBN 978-619-208-086-0

Йорданова, Даниела (2016) За някои особености на художествения текст с оглед изграждане на модел за възпитаване на внимание към четенето на деца от подготвителни за училище групи и ученици от началните класове.Научен сборник "Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на внимание към четенето (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас)". Съставител и редактор Даниела Йорданова. Велико Търново:Eklibris, 2016, с. 15-25 ISBN 978-619-90391-2-0.COBISS.BG-ID 1284590564 В. Търново: издателство "Exlibris"

Йорданова, Даниела (2015) За целите и съдържанието на съвременното обучение по български език в началното училище-Съвременна хуманирастика, Център по хуманитарни науки, 2015, ( 2), 2015, с. 55-63. ISSN 1313-9924 COBISS.BG-ID 1125170660 Бургас: Съвременна хуманитаристика, Център по хуманитарни науки

Йорданова, Даниела (2015) Технологичен вариант за представяне на урок по български език (4. клас) в информационна образователна среда. Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Великотърновски университет, Педагогически факултет, 21-23 ноември 2015 г. Велико Търново: "АЙ анд БИ", с. ISBN 978-619-7281-01-9 Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. В. Търново, издателство "АЙ анд БИ" . ISBN 978-619-7281-01-9

Йорданова, Даниела (2014) Йорданова, Даниела. Езиковите понятия в обучението по български език като втори език Международна научна конференция „30 години Педагогически факултет”.В. Търново, 2014. ISBN: 978-619-00-0352-6

Йорданова, Даниела (2014) Йорданова, Даниела. Методи и упражнения в обучението по правопис на български и английски език в 1.- 4. клас. Чуждоезиково обучение, 2014, (5), с. 121-141 ISSN 0205 – 1834. София, Чуждоезиково обучение, 2014, кн. 5. (с. 121-141). ISSN 0205 – 1834.

Йорданова, Даниела (2014) Йорданова, Даниела. Възприемане и осмисляне на вълшебни фолклорни приказки от учениците в I – IV клас- Педагогически алманах, 2014, том 22, (2) , с. 54-62. Print ISSN 1310-358X. Online ISSN 2367-9360; COBISS.BG-ID 1284186852

Йорданова, Даниела (2014) Йорданова, Даниела. Обучението по правоговор и правопис в I – IV клас – дидактико-методически проекции. Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” 1963-2013. Великотърновски университет, 10.5. 2013. Редакционна колегия: проф. д-р Розалия Кузманова Карталова, доц. д-р Рени Христова, Коцева, доц. д-р Галя Бонева. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2015, с. 179-185. ISBN 978-619-208-001-3.COBISS.BG-ID 1274917860

Йорданова, Даниела (2013) Contemporary tendencies in teaching literacy the primary school-JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 2013, Vol. 4, с. 178-183. ISSN 1314-6289. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, Vol. 4, 2013. (с. 178-183). ISSN 1314-6289. Which is licensed in EBSCO, USA

Йорданова, Даниела (2013) Контент анализ на учебните програми по български език с оглед на обучението по правоговор и правопис в началните класове - Педагогически алманах, 2012, том 20 (1), с. 65-82. Print ISSN 1310-358X Вeлико Търново: Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий»,

Йорданова, Даниела (2013) Уроците по български език и литература в I – IV клас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013 , с. 194. ISBN 978-619-208-086-0. COBISS.BG-ID 1253058532 В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Йорданова, Даниела (2013) Учебната документация за първи клас с оглед на обучението по правоговор. Сборник "Традиции и иновации в началното образование". София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"Юбилеен сборник в чест на 70-годишната на проф. Ст. Здравкова. София. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013 , с. 253-260. ISBN 978-954-07-3634-1 Традиции и иновации в началното образование. Юбилеен сборник в чест на 70-годишната на проф. Ст. Здравкова. София. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013 (с. 253-260). ISBN 978-954-07-3634-1

Йорданова, Даниела (2013) Възможности на лингвистичния анализ в обучението по правоговор на учениците в I – IV клас - Педагогически алманах, том 21, (1), с. 91-100. Print ISSN 1310-358Х В. Търново, университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”

Йорданова, Даниела (2013) За усъвършенстването на правоговорните умения на 5-7-годишните деца чрез упражнения по образец и моделиране. VI национална конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка", Варна:Славена, 21-23 април 2013, с. 97-100. ISBN 978-954-579-971-6 Варна: Славена

Йорданова, Даниела (2013) История на Педагогическия факултет. Велико Търново: Фабер, 2013, 248 с. ISBN 978-619-00-0004-4 В. Търново, издателство Фабер, 2013 (с. 220). ). ISBN 978-619-00-0004-4.

Йорданова, Даниела (2013) Йорданова, Даниела. Синергетични модели на образователни технологии във висшето педагогическо образование. В. Търново: Слово, 2013, с. 86–114.ISBN 978-954-439-987-0.COBISS.BG-ID 1268262628

Йорданова, Даниела (2013) Лингвометодически аспекти на обучението по правоговор и правопис в I – IV клас В. Търново: Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2013, 351 с. ISBN 978-954-753-112-3 COBISS.BG-ID 1289489124

Йорданова, Даниела (2013) Синергетични модели на образователни технологии във висшето педагогическо образование. Велико Търново: Слово, с. 160. ISBN 978-954-439-987-0COBISS.BG-ID 1268262628 Велико Търново: Слово

Йорданова, Даниела (2013) Учителите за правоговорната и правописната култура на учениците от I-IV клас- Педагогически алманах, 2013, том 21, (1), с. 37-60. Print ISSN 1310-358Х Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Йорданова, Даниела (2012) Интегрирано и включващо обучение//Йорданова, Даниела. Вариант за оценяване на езиковото развитие и речевата комуникация на деца в състояние на лека интелектуална недостатъчност. Велико Търново:Веста, 2012, с.9 -21. ISBN 978-954-543-042-8 COBISS.BG-ID 1246606308 В. Търново, издателство „Веста”, 2012 (с. 9-21). ISBN 978-954-543-042-8

Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела и др. Възможности за използване на мултимедията в урока по литература /1.-4. клас/ Юбилейна международна университетска конференция «130 години предучилищно образование в България. В. Търново, университетско издателство « Св. св. Кирил и Методий», 2012. ISBN 978-954-524-842-9

Йорданова, Даниела (2012) Yordanova, Dаniela. Multimedia in the Bulgarian language and litefature lessons in the first through the fourt grade Revista. Academiei Fortelor Terestre. Sibiu, VOL XVII, Nr. 4. CNCS code 328. ISSN 2247 – 840X, ISSN-L 1582-6384. Internasional indensing EBSKO

Йорданова, Даниела (2012) Даниела Йорданова. Вариант за диагностика на словесноизпълнителските умения на студентите педагози, участници в студентски експериментален театър В. Търново. Педагогически алманах, университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" (с. 77-90).ISSN 1310 -358X.

Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела и др. Дидактическа технология за формиране на словесноизпълнителска компетентност на студентите педагози чрез неформалното образование Международна юбилейна научна конференция на НВУ "В. Левски". В. Търново, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012 (с. 81-90). ISBN 978-954-753-095-9

Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела. Дидактически изисквания към мултимедийния урок по български език и литература в I- IV клас Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата, том 1, В. Търново, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012 (с. 174-180). ISBN 978 -954-753-104-8

Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела. Проблемът за ограмотяването в подготовката на бъдещия детски и начален учител Международна научна конференция. Китен, 2012.

Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела. Специфика на портфолиото на студентите педагози при хоспитирането им по български език Сборник научни трудове от юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”. В. Търново, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012 (с. 73-80). ISBN 978-954-753-095-9

Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела. Теоретико-методически проекции на обучението по правоговор в I –IV клас Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата, том 1, В. Търново, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012 (с. 190-198). ISBN 978 -954-753-104-8

Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела. Упражнението – основен метод в образователния процес по български език в етапа 1 – 4 клас Сборник научни трудове от юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски” В. Търново, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012 (с. 66-72). ISBN 978-954-753-095-9

Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела.Интегрирано обучение-диалог и разнообразие// За началното ограмотяване на децата със специални образователни потребности в условията на комуникация. Велико Търново: Веста, с.137-144. COBISS.BG-ID 1246606308

Йорданова, Даниела (2010) Възможности за интерактивно обучение на студентите педагози Годишна университетска научна конференция на НВУ "В. Левски", 2010.

Йорданова, Даниела (2010) Дидактически изисквания при хоспитиране на студентите педагози В. Търново

Йорданова, Даниела (2010) За езиковата компетентност на студентите – бъдещи начални учители Международна научна конференция „Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист” на СУ „Кл. Охридски”, Педагогически факултет, Китен,

Йорданова, Даниела (2010) За упражненията по български език в 1-4 клас Годишна научна университетска конференция на НВУ "В. Левски", 2010.

Йорданова, Даниела (2010) Методи на обучение по правоговор в етапа I - IV клас Годишна научна университетска конференция на НВУ "В. Левски", 2010.

Йорданова, Даниела (2009) Основни задачи на хоспитирането по български език в I-IV клас Научна конференция с международно участие. 25 години Педагогически факултет. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009.

Йорданова, Даниела (2009) Рецензия на "Реалности в образователния процес в началното училище (квалификационно-образователна дейност с начални учители)", А. Кръстева, З. Чакалова. В. Търново, сп. "Педагогически алманах"

Йорданова, Даниела (2009) Семейството като фактор за формиране на детската езикова култура и университетското образование Международна научно-практическа конференция на тема: "Хуманизация и демократизация на университетското образование. Китен, 2009.

Йорданова, Даниела (2009) Система на практическото обучение на студентите педагози в началните класове Годишна университетска научна конференция на НВУ "В. Левски"

Йорданова, Даниела (2008) Диагностичен модел за измерване на детската речевоетикетна компететност София, сп. "Предучилищно възпитание"

Йорданова, Даниела (2008) За съвременния урок по български език в I-IV клас сп. "Педагогически алманах", В. Търново.

Йорданова, Даниела (2008) За формиращото оценяване в началното обучение по правоговор и правопис Шумен

Йорданова, Даниела (2008) За формиращото оценяване в обучението по правоговор и правопис (1-4 клас). Шумен

Йорданова, Даниела (2008) Формиране на детската правоговорна култура в условията на съвременното начално ограмотяване София, сп. "Начално образование"

Йорданова, Даниела (2007) Методика на обучението на български език и литература в началните класове – проблеми и перспективи. Втора част. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 223 ISBN 978-954-611-1 COBISS.BG-ID 1228221156 УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново.

Йорданова, Даниела (2005) Инструментарим за установяване на типичните правоговорни грешки в речта на малките ученици. Диагностични процедури и резултати Сп.” Начално училище” бр. 2, бр. 4

Йорданова, Даниела (2005) Йорданова, Даниела. Обучението по правоговор в българското началното училище (исторически преглед). Велико Търново: Фабер, 2005, 115 с. ISBN 954-775-388-6 COBISS.BG-ID 1043690724

Йорданова, Даниела (2005) Йорданова, Даниела. Семейството за езиковата култура на учениците ( I – IV) клас В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 55. ISBN 954-524-459-3. COBISS.BG-ID 1043809508 Велико Търново, УИ "СВ.св. Кирил и Методий" (с. 55) ISBN 954-524-459-3

Йорданова, Даниела (2005) Преодоляване на диалектната редукция в речта на учениците. Велико Търново: Фабер, 2005, 195 с. ISBN 954-775-468-8 COBISS.BG-ID 1043809252 В.Търново, издателство "Фабер"(с.195).ISBN 954-775-468-8

Йорданова, Даниела (2005) Съвременното обучение по правоговор в българското начално училище УИ “Св.св. Кирил и Методий, Трудове на ВТУ

Йорданова, Даниела (2005) Състояние и проблеми на началното обучение по български език – I – IV клас с оглед на редукцията Сп. “Начално училище”, 2004, бр. 6; 2005, бр. 1.

Йорданова, Даниела (2004) Йорданова, Даниела. Проблеми на обучението по български език и литература - I - IV клас. Велико Търново: Фабер, 2004, 343 с. ISBN 954-775-293-6 COBISS.BG-ID 1042178020

Йорданова, Даниела (2000) Методика на обучението по български език и литература (четене) . Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2000, 173 с. ISBN 954-524-260-4 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Йорданова, Даниела (1999) Йорданова, Даниела. Системата от правоговорни знания и умения в контекста на учебно-възпитателния процес в първи клас.- Педагогически алманах, 1999, том 7, (1) с. 34-43. Online ISSN 2397-9360. Print ISSN 1310-358X ; Online 2367-9360. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)

Йорданова, Даниела (1999) Правоговорната култура на децата, които постъпват за обучение в първи клас.-Начално образование, 1999, (5), с. 3-10. Print ISSN 0204-4951 Справка: ПЕДАГОГИКА: месечно научнотеоретично списание. - София: МОН, 1991- Заб.: Обединява от 2012 Начално образование - ISSN 0204-4951 и Предучилищно възпитание - ISSN 0204-7004; Продължение на Народна просвета - ISSN 0204-6237; Обединява Начално образование - ISSN 0204-4951 и Предучилищно възпитание -ISSN 0204-7004 0861-3982 (print) 1314-8540 (online)

Йорданова, Даниела (1998) Йорданова, Даниела. Проблеми на обучението по правоговор в първата половина на XX век.- Педагогически алманах, 1998, том 6, (1), с. 37-49. Online ISSN 2367-9360. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)

Йорданова, Даниела (1994) Българският език. Какво трябва да знаем за него в 3. и 4. клас. Велико Търново: Слово, 1994, 117 с. ISBN 954 439 286-6 Велико Търново, издателство "Слово" (с. 117) ISBN 954 439 286-6

Йорданова, Даниела (1994) Българският език. Какво трябва да знаем за него в 1. и 2. клас. Велико Търново: Слово, 1994, 72 с. ISBN 954 439 285-8 Велико Търново, издателство "Слово" (с. 72). ISBN 954 439 285-8

Кильовска, Ваня (2020) Европейска езикова политика в областта на интеркултурното образование Електронен сборник от Международна научна конференция „Педагогическото образование –традиции и съвременност“, В.Търново, 20-21.11.2020г. Съставител проф. д-р Маринела Михова ; Изд.“Ай анд би“,В.Търново, ISSN 2534 – 9317

Кильовска, Ваня (2019) Възможности за формиране на лингвистична чувствителност при обучението на деца в начална училищна възраст списание Българска наука – София, https://nauka.bg/ , 2019, бр.120, (с.92 – 103). ISSN 1314 – 1031

Кильовска, Ваня (2018) Приложимост на метода изследване в хода на действие в педагогически изследвания Сборник от Международна научна конференция „ Педагогическото образование – традиции и съвременност“, ВТУ“Св.св. Кирил и Методий“, 16-17 ноември 2018; В.Търново Съставител Рени Христова – Коцева. Велико Търново: Ай Анд Би, 2018г., ISSN 2534 – 9317

Кильовска, Ваня (2017) Аспекти на интеркултурното образование в предучилищна възраст ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ научно списание - Велико Търново: УИ"СВ.Св.Кирил и Методий", 2017, (с.42 - 49). ISSN 1310 - 358X

Кильовска, Ваня (2016) “Измерване и оценяване на развитието на интеркултурната компетентност на обучаемите при прилагане на интеркултурен подход в чуждоезиковото обучение" Електронен сборник „Учителят прави училището”, Университетско издание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016

Кильовска, Ваня (2015) Съвременни методи за обучение в областта на културологичния елемент - Педагогически алманах, 2015, брой 2/2014г., с. 63 – 73. ISBN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1274067172 Педагогически алманах, 2015, брой 2/2014г., с. 63 – 73. ISBN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1274067172

Кильовска, Ваня (2014) Овладяване и развиване на интеркултурна компетентност в процеса на обучението на студенти от педагогически специалности - Сб. от научна конференция „Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация“, Велико Търново, декември 2012г. Ред. кол.: Свилен Станчев - отг. ред., Весела Белчева, Себастиан Киримбу, Адина-Михаела Барбу-Киримбу ... и др. Велико Търново: И „Ивис“, 2014, с.142-149. ISBN 978-954-2968-77-1 COBISS.BG-ID 1267736292 Сб. от научна конференция „Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация“, Велико Търново, декември 2012г. Ред. кол.: Свилен Станчев - отг. ред., Весела Белчева, Себастиан Киримбу, Адина-Михаела Барбу-Киримбу ... и др. Велико Търново: И „Ивис“, 2014, с.142-149. ISBN 978-954-2968-77-1 COBISS.BG-ID 1267736292

Кильовска, Ваня (2012) „Интеркултурни и интердисциплинарни връзки в проекта „Почеркът на един народ – Картината и писмеността – преносители на култура” Педагогически алманах, брой 1/2011г. , Университетско издателство”Св.св.Кирил и Методий”, 2011

Кильовска, Ваня (2012) Съчетаване на интеркултурен и интердисциплинарен подход в процеса на подготовката и реализацията на образователен проект, свързан с чуждоезиковото обучение - Педагогически алманах, 2012, брой 2/2011г., с. 104 – 112. ISBN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1287144164 Педагогически алманах, 2012, брой 2/2011г., с. 104 – 112. ISBN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1287144164

Кильовска, Ваня (2010) Интеркултурни аспекти на чуждоезиковото обучение (в съавторстнво с Вакрилен Кильовски) сборник “Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение” ; “ИВИС”, В.Търново, 2010

Кильовска, Ваня (2009) Френско – български сборник „La lettre dévoilée – Разбулената буква” Френско – български сборник „La lettre dévoilée – Разбулената буква”, ИВИС, Велико Търново 2009

Кильовска, Ваня (2008) Езиковата система по френски език Colibri mon ami 2 и Общата европейска рамка за чужди езици – съпоставка на стандартите за учебно съдържание сборник „Съвременни образователни технологии в основното училище”; Университетско издателство „Св.Св. кирил и Методий”; Велико Търново, 2008 ISBN 978 - 954 - 524 - 628 - 9

Кильовска, Ваня (2007) “За мястото и ролята на родния език в чуждоезиковото обучение в начална училищна възраст” Юбилейна научна конференция – 20 години педагогически факултет “ Образованието в глобализиращия се свят” , УИ "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново, 2007 ISBN - 978 - 954 - 524 - 608 - 1

Кильовска, Ваня (2007) “Продължаващо обучение на учителите по чужд език в началното училище” Юбилейна научна конференция – 20 години педагогически факултет “ Образованието в глобализиращия се свят”, УИ "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново, 2007

Кильовска, Ваня (2007) Научен превод от български на френски език на статия на тема: „Нормативна основа за ресурсно осигуряване на социалната интеграция”, автор - Пенка Костова. „Посока: Училищна интеграция – Българо-белгийски педагогически възгледи”, УИ "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново, 2007

Кильовска, Ваня (2006) “Развитието на металингвистично съзнание – обща цел при обучението по роден език и чужд език” “Съвременно образование и чужд език”, УИ "Св.св.Кирил и Методий"., Велико Търново, 2006

Кильовска, Ваня (2005) “За развитието на слуховите умения и навици в процеса на чуждоезиковото обучение в начална училищна възраст" Сборник доклади от научна конференция “Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции”, СУ"Св. Климент Охридски", Фабер, 2005

Кильовска, Ваня (2004) “Новите информационни и комуникационни технологии като средство за модернизация на ранното чуждоезиково обучение” Сборник доклади от научна конференция на Съюз на учените в България - “България и Европа, традиции и съвременност”, велико Търново, Фабер, 2004 ISBN 954 - 774 -331 - 2

Кънева, Пенка (2021) За избора на учебен комплект по български език и литература в начален етап. И за обучението Педагогика, том 93, кн. 1, с. 130-133, ISSN 0861 – 3982. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране: ПЕДАГОГИКА: месечно научнотеоретично списание. - София: МОН, 1991- ISSN 0204-6237. 0861-3982 (print) 1314-8540 (online). COBISS.BG-ID1281242084.

Кънева, Пенка (2021) Музикални занимания в чуждоезиковото обучение в началното училище Сборник от международна научна конференция на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 19 ноември 2021. Велико Търново: Ай енд Би. ISSN: 2534-9317. COBISS.BG-ID – 1121205220. с. 259-264.

Кънева, Пенка (2021) Фолклорни игри с пеене на английски език в заниманията по интереси в началното училище Педагогически алманах, 2021, Том 29, бр. 2, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 223-228. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print). СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online); COBISS.BG-ID - 1121205220.

Кънева, Пенка (2020) Обучението по немски език в съвременния чуждоезиков контекст. Учебник. Автор: Янка Коева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, 242 с. ISBN: 978-619-208-215-4. Педагогически алманах, 2020, Том 28, бр. 2, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 266-268. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print). СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online); COBISS.BG-ID - 1121205220.

Кънева, Пенка (2019) За билингвизма и обучението по съвременни езици. Сб. доклади от международна научна конференция "Педагогическото образование - традиция и съвременност", 15-16 ноември 2019 година, Велико Търново: Издателство "Ай анд би" , с. 242 - 246, ISSN 2534-9317. COBISS.BG-ID – 1121205220.

Кънева, Пенка (2019) Междупредметните връзки в ранното обучение по английски език като чужд. Педагогически алманах, 2019, бр. 1, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 49-53. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print). СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online); COBISS.BG-ID - 1121205220.

Кънева, Пенка (2019) Овладяване на четенето за социални цели – българско и английско начално училище. Педагогика, кн. 9, с. 1215-1230, ISSN 0861 – 3982. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране: ПЕДАГОГИКА: месечно научнотеоретично списание. - София: МОН, 1991- ISSN 0204-6237. 0861-3982 (print) 1314-8540 (online). COBISS.BG-ID1281242084.

Кънева, Пенка (2018) Критерии за избор на учебен комплекс по английски език Сб. доклади от годишна университетска научна конференция, 14-15 юни 2018 година, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", с. 140 - 147, ISSN 2367-7481, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book). COBISS.BG-ID - 1277204964.

Кънева, Пенка (2016) Началното ограмотяване – „ключ” за успешен живот в променящия се свят. Педагогика. 2016 г., кн.7, с. 982-987. ISSN 0861 – 3982. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране: ПЕДАГОГИКА: месечно научнотеоретично списание. - София: МОН, 1991- ISSN 0204-6237. 0861-3982 (print) 1314-8540 (online). COBISS.BG-ID1281242084.

Кънева, Пенка (2015) 3а четенето и езиковото образование на утрешния ден (1. – 4. клас). Български език и литература. 2015, кн. 1, с. 43-58. В съавторство с Мариана Гатева Мандева. ISSN 0323-9519. СПРАВКА: Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. БЪЛГАРСКИ език и литература. – София: МОН, 1958-. ISSN 0323-9519 (print). Световна база данни: Web of Science 2015-. COBISS. BG-ID1120425188.

Кънева, Пенка (2015) Literacy readiness in teaching English. In: Acquisition of Slavic Languages. Lincom Studies in Language Acquisition and Bilingualism. Ed. by Hristo Kyuchukov. Munich: Lincom. 2015, pp. 183 – 198. ISBN 978 3 86288 671 5.

Кънева, Пенка (2015) Teaching Reading Skills in the Multicultural World (1st - 4th Grade). Journal Scientific & Applied Research . 2015, Vol. 8, p. 74-79. 6p. ISSN - 1314-6289. COBISS.BG-ID - 1246476772

Кънева, Пенка (2015) Англоезичната грамотност на изхода на началния етап на основната училищна степен. В: Грамотността в началното училище. Ред. М. Мандева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 210-219. ISBN 978-619-208-029-7. COBISS.BG-ID 1279455716

Кънева, Пенка (2015) Видове упражнения за начално ограмотяване по английски език. Сб. от Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2015, с. 212-218. ISBN 978-619-208-001-3. COBISS.BG-ID 1274917860.

Кънева, Пенка (2014) Взаимодействието между родния и чуждия език. ИЗБРАНО от текстовете, публикувани в списанията на Национално издателство АЗ-БУКИ, бр. 35, 28 август – 3 септември, 2014 (стр. II – V)

Кънева, Пенка (2014) Как да помогнем на малките ученици при овладяване на английския правопис? Чуждоезиково обучение, кн. 2014, кн. 4, с. 378 - 384. ISSN 0205–1834 (Print). СПРАВКА: Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна и нформация. ЧУЖДОЕЗИКОВО обучение = Foreign language teaching: двумесечно научно-методическо списание. - София: МОН, 1985-. ISSN 0205-1834 (print) 1314-8508 (online). Световна база данни: Web of Science 2015-. COBISS.BG-ID1265390820

Кънева, Пенка (2014) Методи на обучение по правопис на български и английски език в началните класове. Чуждоезиково обучение 2014, кн. 5, с. 521-541. ISSN 0205–1834 (Print). В съавторство с Даниела Тодорова Йорданова. СПРАВКА: Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна и нформация. ЧУЖДОЕЗИКОВО обучение = Foreign language teaching: двумесечно научно-методическо списание. - София: МОН, 1985-. ISSN 0205-1834 (print) 1314-8508 (online). Световна база данни: Web of Science 2015-. COBISS.BG-ID 1265406436

Кънева, Пенка (2013) Фолклорът в обучението по английски език на деца. Научни трудове, том 52, серия 6.3 от Конференция на РУ§СУ'13, 25.10.2013, Ред. проф. д-р Ангел Смрикаров. Русе, с. 135-139. ISSN 1311-3321. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев" = Научныетруды...=Proceedings – University of Rousse “Angel Kanchev”. – Русе, 1999- 1311-3321 (print) 2535-1028 (CD) 2603-4123 (online). COBISS.BG-ID1121172452

Кънева, Пенка (2012) Английският правопис в начална училищна възраст. Велико Търново, Астарта, 2012, (200 с.). ISBN 978-954-350-144-1. COBISS.BG-ID 1252319204

Кънева, Пенка (2012) Английският правопис в начална училищна възраст. Педагогически алманах, 2012, том 20, брой 1, с. 94-110, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“. ISSN1310-358X. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online); COBISS.BG-ID 1121205220

Кънева, Пенка (2012) Възможности за пренос на знания и умения по правопис от обучението по български език в обучението по английски език. Традиции и иновации в началното образование. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, с. 375 - 381. ISBN 978-954-07-3634-1. COBISS.BG-ID 1261278692

Кънева, Пенка (2012) Изследване на уменията за правилно писане на английски като чужд език на български четвъртокласници. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 6.2. с. 76-80. ISSN 1311-3321. COBISS.BG-ID 1289894628.

Кънева, Пенка (2012) Приложение на диктовката в обучението по правопис на български и английски език. Сборник доклади от научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 25-26 октомври 2012 година, том 1, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, с.181-190. В съавторство с Даниела Тодорова Йорданова. ISBN 978-954-753-104-8. COBISS.BG-ID1262087908

Кънева, Пенка (2012) Първи упражнения за четене и правилно писане на английски език. Велико Търново, Астарта, 2012, (80 с.). ISBN 978-954-350-145-8. COBISS.BG-ID1253166052

Кънева, Пенка (2011) Практическата подготовка на студентите от специалностите Начална училищна педагогика и чужд език и Предучилищна педагогика и чужд език за преподаване на английски език. Педагогически алманах, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", с. 20-29. ISSN 1310-358X. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online); COBISS.BG-ID - 1121205220

Кънева, Пенка (2011) Приложението на фонетичния метод и неговите разновидности в процеса на ограмотяване по английски език. Начално образование, 2011, кн. 6, с. 43-50. ISSN 0204 – 4951. СПРАВКА: Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна и нформация. ПЕДАГОГИКА: месечно научно-теоретично списание. – София: МОН, 1991- Заб.: Обединява от 2012 Начално образование -ISSN 0204-4951 и Предучилищно възпитание - ISSN 0204-7004; COBISS.BG-ID - 1119655396

Кънева, Пенка (2010) Умението за четене с разбиране и грамотността. Сб. от научна конференция с международно участие: 25 години Педагогически факултет. 6 – 7 ноември 2009. Ред. Р. Кузманова-Карталова, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 386-391. ISBN 978-954-400-422-4. COBISS.BG-ID1236540644

Кънева, Пенка (2009) Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. Тема: Формиране на начални умения за четене с разбиране на английски като чужд език – II клас Рецензенти: проф. д-р Стойка Здравкова, доц. д-р Тодор Шопов Научно жури: Висша атестационна комисия към Министерския съвет на Република България № на дипломата: № 33610 (Научна комисия 18, Протокол №12, от 08.10.2009 г.) Дата на издаване: 09.12.2009 г. COBISS.BG-ID1262000868

Кънева, Пенка (2008) Теориите за четене и методите за овладяване на умението за четене на английски език. Сб. доклади от Научно-практическа конференция, Велико Търново, 11 май 2006. Съвременни образователни технологии в основното училище/ Състав. Пенка Костова Тодорова. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 2008, (с. 249-253). COBISS.BG-ID 1228373988.

Кънева, Пенка (2008) Умението за четене с разбиране на английски език. В: Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение. Ред. Проф. Тодор Шопов и др. София:УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 231-245. ISSN 978-954-07-2794-3. COBISS.BG-ID1230065636 ISSN 978-954-07-2794-3

Кънева, Пенка (2007) Възможностите на балансирания подход за ефективно формиране на детското четене в англоговорящите страни. Начално образование, 2007, кн. 6, с. 20-31. ISSN 0204-4951. СПРАВКА: Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна и нформация. ПЕДАГОГИКА: месечно научно-теоретично списание. – София: МОН, 1991- Заб.: Обединява от 2012 Начално образование -ISSN 0204-4951 и Предучилищно възпитание - ISSN 0204-7004; COBISS.BG-ID - 1119655396

Кънева, Пенка (2007) Обучението по четене на английски език като чужд език в началната училищна степен. В: Начално образование, 2007, кн. 4, с. 3-11. ISSN 0204-4951. СПРАВКА: Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна и нформация. ПЕДАГОГИКА: месечно научно-теоретично списание. – София: МОН, 1991- Заб.: Обединява от 2012 Начално образование -ISSN 0204-4951 и Предучилищно възпитание - ISSN 0204-7004. COBISS.BG-ID1174650852

Кънева, Пенка (2006) Готовността за ограмотяване [на второкласниците в България] по английски език като чужд Педагогически алманах, 2006, том 14, кн.1, с. 133-149, Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий". ISSN 1310-358X. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online); COBISS.BG-ID - 1121205220.

Кънева, Пенка (2005) Възможности за здравно възпитание в часовете по английски език във втори клас Висшето педагогическо образование - проблеми, постижения, тенденции. Научна конференция на ФНПП към СУ “Св. Климент Охридски”. (съавтор)

Кънева, Пенка (2005) За подходите към ограмотяването по английски език в начална училищна възраст. Осигуряване и оценяване на качеството на обучение. Трета есенна научна конференция на ФНПП към СУ “Св. Климент Охридски”

Кънева, Пенка (2005) Приложение на мултимедия в обучението по чужд език – английски в начална училищна възраст. Сб. от Научна конференция на СУ§РУ "Научни трудове на Русенския университет", том 44, серия 6.3, Русе, 25-26.10.2005 г. Ред. А. Смрикаров и др., Русе: РУ „Ангел Кънчев”, 2005, с. 94-99. ISSN 1311-3321. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев" = Научныетруды...=Proceedings – University of Rousse “Angel Kanchev”. – Русе, 1999- 1311-3321 (print) 2535-1028 (CD) 2603-4123 (online). COBISS.BG-ID1121172452

Кънева, Пенка (2005) Учебникът по английски език за втори клас “Blue skies” – предпоставка за усвояване на някои компенсаторни стратегии за общуване. Сб. от Научна конференция на СУ§РУ "Научни трудове на Русенския университет", том 44, серия 6.3, Русе, 25-26.10.2005 г. Ред. А. Смрикаров и др., Русе: РУ „Ангел Кънчев”, 2005, с. 99-102. ISSN 1311-3321. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев" = Научныетруды...=Proceedings – University of Rousse “Angel Kanchev”. – Русе, 1999- 1311-3321 (print) 2535-1028 (CD) 2603-4123 (online). COBISS.BG-ID1121172452

Кънева, Пенка (2004) Анализ на одобрените от МОН учебни комплекти по английски език за втори клас Образованието в глобализиращия се свят. Юбилейна научна конференция на Педагогически факултет към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 168-173. ISBN 978-954-524-608-1

Кънева, Пенка (2004) Методът на цялостната физическа реакция и обучението по английски език в предучилищна възраст Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения. Втора есенна научна конференция на ФНПП към СУ “Св. Климент Охридски”

Кънева, Пенка (2004) Феноменът Хари Потър и обучението по английски език в началните класове Образование и изкуство. Том II. Юбилейна международна научна конференция на ПФ към ШУ “Епископ Константин Преславски”, Шумен

Мандева, Марианна (2018) Съвременни проблеми на обучението по български език и литература - 1. - 4. клас АСТАРТА, Пловдив, 2018, 159с. ISBN 978-954-350-266-0

Мандева, Марианна (2017) „МАЛКОТО ГОЛЯМО ЧЕТЕНЕ” – И В УРОКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП) сп. БЕЛ, бр. 1

Мандева, Марианна (2017) Child reading – “Personal legend” Книги, деца и тийнейджъри: четенето между разума и емоциите" Сборник с доклади от кръгла маса с международно участие, Сливен, 9-11 май, 2017

Мандева, Марианна (2017) ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ТЕМА: „ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ” Обучител: проф. д.п.н. М. Мандева Електронно помагало - теоретична част на обучението

Мандева, Марианна (2017) ГРАМОТНОСТ НА СЪРЦЕТО – СТУДЕНТСКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА V Национална научно-практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище”

Мандева, Марианна (2017) ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ НА ОФИЦИАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ВТОРИ ЕЗИК - НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ОБУЧИТЕЛ: ПРОФ. Д.П.Н. М. МАНДЕВА Електронно помагало за обучаваните учители

Мандева, Марианна (2017) ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ НА ОФИЦИАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ВТОРИ ЕЗИК - НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ОБУЧИТЕЛ: ПРОФ. Д.П.Н. М. МАНДЕВА

Мандева, Марианна (2017) МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 1. – 4. КЛАС НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, 120с., ISBN 978-619-208-096-9

Мандева, Марианна (2017) ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН на тема " Формиране на езикова грамотност в начална училищна възраст" - презентация с обучител проф. д.п.н. М. Мандева, ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (ОУ "Св. П. Евтимий", ОУ "П. Р. Славейков" - В. Търново; РУО - В. Търново; СУ "Д. Благоев", Свищов"; СУ "Бачо Киро", Павликени) 7 - 11 февруари, 2017

Мандева, Марианна (2017) УЧЕНИКЪТ-РАБОТНИК НА ЗНАНИЕТО – ПОСТКОМУНИКАТИВНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (НАЧАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП) Българско списание за образование

Мандева, Марианна (2016) "Говорещото дете" в променящия се свят - "Младото четене" (начална училищна възраст) Педагогика

Мандева, Марианна (2016) "Лекция по вдъхновение", изнесена на 24.03.2016 пред студенти от Педагогически и Стопански факултет презентация, корпус 5 на ВТУ, зала 400

Мандева, Марианна (2016) „ГОВОРЕЩОТО ДЕТЕ” В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАЧАЛНОТО ОГРАМОТЯВАНЕ сп. "Педагогика", бр. 9

Мандева, Марианна (2016) Днешните ни решения за насърчаване на детското четене Образование, София

Мандева, Марианна (2016) За учителя - академично и лично сп. Педагогика

Мандева, Марианна (2016) КНИЖКАТА И/ИЛИ „МИШКАТА” – НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (в съавторство със студентките М. Атанасова и А. Ковачева) ХV НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “БИБЛИОТЕКИ – ЧЕТЕНЕ – КОМУНИКАЦИИ” , В. Търново, ноември, 2016

Мандева, Марианна (2016) Лагер по застъпничество за студенти, участващи в Roma Health Scholarship Program – ЦМЕДТ “АМАЛИПЕ” КАК ДА “ПРАВИМ НЕЩА” ЧРЕЗ ЕЗИКА – МОТИВАЦИОННО ПИСМО И ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ МОДЕРАТОР: ПРОФ. Д.П.Н. М. МАНДЕВА - Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” презентация

Мандева, Марианна (2016) Мандева, М. Училище за случилото се бъдеще – ограмотяване в мултикултурната класна стая. Образование, София

Мандева, Марианна (2016) НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ – ПЪТУВАЩА РАБОТИЛНИЦА „ЧЕТЕНЕ И ТЕАТЪР” (в съавторство с Г. Иванова, студент, ПНУП) ІV НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ - ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ “АМАЛИПЕ”, ВЕЛИКО ТЪРНОВО съвместно с ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ И ФОНДАЦИЯ ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА, В. Търново, 4 и 5 юли, 2016

Мандева, Марианна (2016) Начално ограмотяване в променящия се свят (в съавторство с Д. Гаджева) УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Мандева, Марианна (2016) Началното ограмотяване - "ключ" за успешен живот в променящия се свят научно списание "Педагогика"

Мандева, Марианна (2016) Обучение на начални учители от ОУ "П. Славейков", Пловдив - "Съвременни проблеми на четенето в мултикултурната класна стая" (презентация)

Мандева, Марианна (2016) Ограмотяване на българския ученик РИО, В. Търново, зала 1

Мандева, Марианна (2016) Работилница по четене - модератор проф. дпн М. Мандева в партньорство със студентките П. Георгиева и Христина Димитрова и докторант А. Николова - ВТУ, Педагогически факултет СБУ, Фондация "Устойчиво развитие за България", СОК "Камчия", под патронажа на МОН - Семинар "Извънкласните и извънучилищни дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2016"

Мандева, Марианна (2016) УЧИТЕЛЯТ ПРАВИ УЧИЛИЩЕТО - съставител на сборник УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Мандева, Марианна (2016) Четем заедно - взаимодействие на училищни и извънучилищни културно-образователни ресурси (Презентация - кръгла маса "Интерактивно преподаване и учене в съвременното училище", организирана от Общински координационен съвет на СБУ - Габрово, под патронажа на д.ик.н. Янка Такева – Председател на Синдиката на българските учители, и госпожа Таня Христова - кмет на Община Габрово) Община Габрово, Конферентна зала

Мандева, Марианна (2016) Четенето и писането - единно речево поведение от старта на ученика в училище Сборник "Учителят прави училището"

Мандева, Марианна (2015) Нов прочит на целите на началното училищно обучение по български език Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2015) Обучението по български език в 1. – 4. клас – проблеми на технологията Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2015) Mandeva, М., P. Kaneva. Teaching reading skills in the multicultural world (1st – 4th grade). JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, Vol. 8 (лицензиран в EBSCO, USA)

Мандева, Марианна (2015) Грамотността в началното училище УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Мандева, Марианна (2015) Една книга на проф. дн Нели Иванова, която трябва да се прочете по няколко причини Образование, № 3

Мандева, Марианна (2015) ЕЗИКОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВЕНИ ОБЩНОСТИ - МИСИЯ НА УЧИТЕЛЯ И НА ЦЯЛОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО Сборник - ТРЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“ В. Търново

Мандева, Марианна (2015) За "мостовете" между формалното, неформалното и информалното езиково образование на малкия ученик - поуките от една педагогическа практика - есе Презентация, 4. септември, 2015 - Първа награда в МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС "Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците" - Синдикат на българските учители, фондация „Устойчиво развитие за България” и Саниторно-оздравителният комплекс /СОК/ „Камчия”, с подкрепата на Министерството на образованието и науката

Мандева, Марианна (2015) За четенето и езиковото образование на утрешния ден (1. - 4. клас) БЕЛ, София, кн 1, 2015, с. 43-58, ISSN 0323 – 9519 (Print), ISSN 1314 – 8516 (Online), COBISS.BG-ID - 1272551908, Реф. в Web of Science (2012-)

Мандева, Марианна (2015) За четенето, писането и езиковото образование за настоящето и бъдещето (1. - 4. клас) сп Педагогика, София, книжка 4, 2015, стр. 476-484, ISSN 0861-3982 (Print), ISSN 1314-8540 (Online), COBISS.BG.-ID - 1273222884, Реф. в Web of Science (2012-)

Мандева, Марианна (2015) Компетентностен подход в обучението по първия (българския) език - начален етап на основната образователна степен УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2015, 170с. ISBN 978-619-208-023-5

Мандева, Марианна (2015) Мандева, М. Компетентностный подход в обучении детей первому языку. Образование детей и молодежи в изменяющемся мире: технологический аспект. Сборник статей. Тольятти:Издательство ТГУ,

Мандева, Марианна (2015) Мандева, М. Четящото дете в променящия се свят – две „аксиоми” в училищната практика, по които непременно трябва да се дискутира. Образование, София

Мандева, Марианна (2015) Мандева, М., Д. Гаджева. Училището и библиотеката – заедно в усилията за „преподаване” на желание за четене (І клас). Библиотека, София

Мандева, Марианна (2015) Мандева, М., П. Кънева. За четенето и езиковото образование на утрешния ден (І - ІV клас) БЕЛ, София

Мандева, Марианна (2015) Обучението по български език - инструмент за предотвратяване отпадането от училище Педагогика, София, кн. 5, 2015, с. 678-692, ISSN 0861-3982 (Print), ISSN 1314-8540 (Online), COBISS.BG-ID - 1273697764, Реф. в Web of Science (2012-)

Мандева, Марианна (2015) Обучението по писмено преразказване в началните класове - езиково обучение за настоящето и бъдещето на детето Образование, № 3

Мандева, Марианна (2015) Отново за подбора на текстовете за писмено преразказване – начален образователен етап Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2015) Още за посткомуникативността в обучението по български език - и за писането (начален етап на основната образователна степен) Българският език и съвременното езиково обучение. сборник в чест на 65-годишнината на проф. М. Петрова. УИ "П. Хилендарски", филиал Смолян

Мандева, Марианна (2015) Повишаване на грамотността в началното училище чрез обучение по писмено преразказване на първия (българския) език . "Приноси към теорията и практиката на езиковото образование. Сборник в памет на проф. К. Димчев. Булвест 2000, София

Мандева, Марианна (2015) Родноезиковите занятия в в началното училище – работилница за формиране на интегрален тип компетентности сп БЕЛ, София, кн 6, 2015,стр. 585-600, ISSN 0323 – 9519 (Print), ISSN 1314 – 8516 (Online), COBISS.BG-ID - 1275578596, Реф. в Web of Science (2012-)

Мандева, Марианна (2015) Споделен опит: за "мостовете" между формалното, неформалното и информалното езиково образование на малкия ученик Учителско дело

Мандева, Марианна (2015) Увод в методиката на обучението по български език (начален етап на основната образователна степен)

Мандева, Марианна (2015) Уроците за писмения преразказ – начален образователен етап. Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2015) Учителят прави училището сп. педагогика, бр. 6

Мандева, Марианна (2014) Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен доктор на науките УИ "Св. св Кирил и Методий", Велико Търново

Мандева, Марианна (2014) Езиковото образование в българското училище в европейски образователен континуум Педагогически алманах, № 1

Мандева, Марианна (2014) ЗА ЕЗИКОВИТЕ СИТУАЦИИ, В КОИТО ДЕЦАТА ИЗУЧАВАТ БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК КАТО ВТОРИ ЕЗИК - „ДОКЛАД” ПО ЕДИН „НЕНАПИСАН ДОКЛАД” сп Образование, София, №6, стр. 3-16, ISSN - 0861-475X, COBISS.BG-ID - 1268024548

Мандева, Марианна (2014) За лингво-методическата подготовка на бъдещите начални учители - една тревога и една надежда Образование, № 5

Мандева, Марианна (2014) За подходите към училищното формално училищно образование Педагогически алманах, № 2

Мандева, Марианна (2014) Занятията по български език в началното училище - "работилница" за "създаване" на света и на "Аз"-а Образование, № 2

Мандева, Марианна (2014) КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ПЕРВОМУ ЯЗЫКУ – „ЗЕРКАЛО” МИРА III Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Современные гуманитарные технологии в образовании: субъектность, творчество, духовность»- 2 декабря 2013 года – 31 марта 2014 года/

Мандева, Марианна (2014) Образователни възможности за свободно писмено преразказване (4. клас) Педагогика, № 3

Мандева, Марианна (2014) Още веднъж за уроците по български език - начален училищен етап Педагогически алманах, № 1

Мандева, Марианна (2014) ОЩЕ ЗА „МАЛКОТО ГОЛЯМО ЧЕТЕНЕ” – И В УРОКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП) ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” XIII-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “БИБЛИОТЕКИ – ЧЕТЕНЕ – КОМУНИКАЦИИ”

Мандева, Марианна (2014) ПИСМЕНИЯТ ПРЕРАЗКАЗ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ЕЗИКОВО И СОЦИОКУЛТУРНО ИЗРАСТВАНЕ НА МАЛКИЯ УЧЕНИК сп. "Педагогика" №8

Мандева, Марианна (2014) ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО И ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ /ПОСТКОММУНИКАТИВНОСТЬ/ International Scientific and Practical Internet-Conference ACTUAL PROBLEMS AND WAYS OF IMPLEMENTATION THE REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT. March 28, 2014, Dnepropetrovsk, Ukraine.

Мандева, Марианна (2014) Тренинг на начални учители - РИО - В. Търново, септември, 2014 Презентации

Мандева, Марианна (2014) Усъвършенстване на ключовата компетентност Общуване на роден език чрез дейност по проект - 1. 4. клас сп БЕЛ, София, кн 2, 2014, стр. 146-159, ISSN 0323-9519 (Print), ISSN 1314-8516 (Online), COBISS.BG.-ID - 1263331812, Реф. в Web of Science (2012-)

Мандева, Марианна (2013) Екипно обучение по български език в мултикултурна образователна среда (1. - 4. клас) Национална научно-практическа конференция "Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище"

Мандева, Марианна (2013) За комуникативноориентираното начално училищно обучение по писмено преразказване (на български език като първи език) Български език и литература, кн. 6.

Мандева, Марианна (2013) Компетентностен подход в обучението по преразказване (1. - 4. клас) Педагогика, № 9

Мандева, Марианна (2013) КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ ПУТЕМ ОБУЧЕНИЯ БОЛГАРСКОМУ ЯЗЫКУ (В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ЯЗЫКА) В КОМАНДЕ. I международная научно-практическая интернетконференция „Психология отношений в постнекрассической парадигме”, Белово, 1-15 декабря, 2013.

Мандева, Марианна (2013) Комуникативните упражнения в речевото етикетно обучение (1. - 4. клас). Образование, кн. 1.

Мандева, Марианна (2013) Комуникативноречеви умения за писмена преразказна дейност чрез първия (българския) език - начален училищен етап Литернет, номври, 2013г. http://liternet.bg/publish29/mariana-mandeva/komunikativnorechevi.htm

Мандева, Марианна (2013) Междупредметна интеграция и родноезиково образование Образование, кн. 2.

Мандева, Марианна (2013) Обучение на чуждестранни студенти-магистранти от КНПУ „Абай”, Казахстан - комп. презентации

Мандева, Марианна (2013) Обучението по писмено преразказване в началните класове - отклик на потребностите на променящия се живот Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ"

Мандева, Марианна (2013) Обучението по писмено преразказване в началните класове - отклик на потребностите на променящия се живот Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ"

Мандева, Марианна (2013) Още веднъж за интерактивността в езиковото обучение на малките ученици BULGARIAN JOURNAL OF EDUCATION VOLUME 2 2013 - http://www.elbook.eu/cat.php?cid1=3

Мандева, Марианна (2013) Писменият преразказ като езиков текст Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2013) Помощна литература за студенти - електронни презентации на актуални проблеми от обучението по български език в предучилищна и начална училищна възраст

Мандева, Марианна (2013) Систематизация на ученическите писмени преразкази (2. - 4. клас) Образование, № 6

Мандева, Марианна (2013) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ЭТНОСОВ ПУТЕМ ОБУЧЕНИЯ БОЛГАРСКОМУ ЯЗЫКУ (В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЯЗЫКА) В КОМАНДЕ – НАЧАЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП Международная заочная научно-практическая конференция «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ У ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ», ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П.

Мандева, Марианна (2013) Техники за писмено преразказване в началните класове Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2013) Типове реч и обучението по писмено преразказване Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2013) Урокът за създаване на ученически писмени текстове с етикетна функция (1. - 4. клас) Педагогика, София, кн. 4, 2013, с. 518-530, ISSN 0861-3982 (Print), ISSN 1314-8540 (Online), COBISS.BG-ID - 1257748452

Мандева, Марианна (2013) Усъвършенстване на детската комуникативноречева компетентност чрез екипно обучение по писмено преразказване - начален училищен етап BULGARIAN JOURNAL OF EDUCATION VOLUME 2, 2013 - http://www.elbook.eu/cat.php?cid1=3

Мандева, Марианна (2013) Формиране на комуникативноречеви умения за преразказване (1. - 4. клас) Педагогика, кн. 2.

Мандева, Марианна (2012) Диагностичен инструментариум за измерване компетентността за писмено етикетно общуване в края на втори клас Начално образование бр.6

Мандева, Марианна (2012) Интерактивни методи в обучението по речево етикетно общуване Целодневно обучение, кн. 5

Мандева, Марианна (2012) Комуникативноориентирано образование и упражненията по български език в 1. - 4. клас Педагогика, кн. 3

Мандева, Марианна (2012) Обучение на български речев етикет (начална училищна възраст) В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN - 1313-8138, COBISS.BG-ID - 1237524452

Мандева, Марианна (2012) Речево етикетно общуване (ІІ клас) - интерактивни методи в обучението Целодневно обучение, кн. 5

Мандева, Марианна (2011) Диагностичен инструментариум за измерване на уменията за езиков анализ на старта в първи клас Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2010) Възможностти за интерактивно обучение на студентите педагози Годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", 30.09-01.10 2010 Велико Търново

Мандева, Марианна (2010) Диагностичен инструментариум за измерване на детската компетентност за писмено етикетно общуване в началото на втори клас Начално образование

Мандева, Марианна (2010) За езиковата компетентност на студентите - бъдещи начални учители Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист - Международна научна конференция на СУ, Педагогически факултет, 2-5 септември 2010 Кит

Мандева, Марианна (2010) За комуникативно ориентираното родноезиково образование (1-4 клас) Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2010) За упражненията по български език в 1-4 клас Годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", 30.09-01.10 2010 Велико Търново

Мандева, Марианна (2009) Интерактивни методи в процеса на обучението по писмено етикетно общуване (втори клас) Научна конференциа на ВТУ, ноември 2009

Мандева, Марианна (2009) Модернизация на образованието и формиране на комуникативноречеви умения в 1-4 клас Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2009) Основни задачи на хоспитирането по български език в 1-4 клас Научна конференция на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Мандева, Марианна (2009) Рецензия на "Реалности в образователния процес в началното училище (квалификационно-образователна дейност с начални учители)", А. Кръстева, З. Чакалова, В. Търново, 2009г. Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2009) Семейството като фактор за формиране на детската езикова култура и университетското образование Международна научно-практическа конференция на СУ, Педагогически факултет на тема "Хуманизация и демократизация на университетското образование".

Мандева, Марианна (2008) Диагностичен модел за измерване на детската речевоетикетна компетентност (подготвителна група за училище) Предучилищно възпитание

Мандева, Марианна (2008) За съвременния урок по български език в 1-4 клас Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2008) За формиращото оценяване в началното обучение по правоговор и правопис Конференция на ШУ "К. Преславски"

Мандева, Марианна (2008) Интерактивни методи в началното родноезиково обучение - реалност и предизвикателства Научна конференция на СУ "Климент Охридски" "120 години специалност педагогика - традиции и нови реалности"

Мандева, Марианна (2008) Особености на детската лексика в началото на подготвителна за училище група (лингво-методически аспекти) Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2008) Формиране на детската правоговорна култура в условията на съвременното начално ограмотяване сп. "Начално образование"

Мандева, Марианна (2008) Формиране на еткетното поведение и вежливата реч в мултикултурна образователна среда ( 4 клас ) Многообразие без граници. Институт Отворено общество

Мандева, Марианна (2007) За оценяването по български език в 1-4 клас Велико Търново, Областна научно-практическа конференция Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование

Мандева, Марианна (2007) Методика на обучението по български език и литература в началните класове. Проблеми и перспективи. Втора част. Велико Търново, Университетско издателство

Мандева, Марианна (2007) Съвременната езикова ситуация в България и етикетното поведение на 7-11-годишните ученици ( методически аспекти на проблема) Велико Търново, Педагогически алманах

Мандева, Марианна (2006) Алгоритмите в обучението на преразказване - една конструктивна възможност за играждане на речеви стратегии в ранна училищна възраст Начално образование : месечно списание, София, XLVI, 3 (2006), с. 37-43, ISSN 0204-4951

Мандева, Марианна (2006) Екипната учебна дейност - една възможност за модернизиране на обучението на преразказване в началните класове Четвърта есенна научна конференция на СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, "Подготовка на учители и социаелни педагози в навечерието на европейската интеграция

Мандева, Марианна (2006) Интерактивни методи на обучение в условията на родноезиковия образователен процес в I - IV клас Научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище"

Мандева, Марианна (2006) Методика на обучението по български език и литература в началните класове - проблеми и перспективи. Първа част В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 200 с.

Мандева, Марианна (2006) Теоретико-методически основи на комуникативно ориентираното обучение на преразказване в I-IV клас Трудове на ВТУ, Педагогически факултет, том 9, книга 4, 2005

Мандева, Марианна (2006) Формиращо оценяване в условията на обучението на преразказване в 1-4 клас Начално обазование бр.1

Мандева, Марианна (2005) Обучението на преразказване според съвременните нормативни документи по български език и литература за етапа І - ІV клас Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2005) Проекции на личностно ориентирания образователен процес в обучението на преразказване в І - ІV клас Начално образование, бр. 4

Мандева, Марианна (2005) Формиране на комуникативноречеви умения у учениците от І - ІV клас чрез обучението на преразказване Есенна научна конференция на ФНПП на СУ, Китен

Мандева, Марианна (2004) Активно учене в условията на домашната работа по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2004) За домашната работа по български език в І - ІV клас Образование и изкуство, т. ІІ, Шумен

Мандева, Марианна (2004) За етикетното образование на децата от подготвителна група за училище Начално образование, бр. 3

Мандева, Марианна (2004) За класификацията на ученическите преразкази /І-ІV клас/ Сборник с материали от Юбилейна научна конференция на ПФ на ВТУ, В. Търново

Мандева, Марианна (2004) Изследователските учебни задачи по български език в І - ІV клас Живи гласове. Обмяна на опит. В. Търново - Минск /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Комуникативни проекции в обучението на преразказване /І-ІV клас/ В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 155 с.

Мандева, Марианна (2004) Комуникативноречевите задачи в условията на началното обучение по роден /български/ език. Живи гласове. Обмяна на опит. В. Търново - Минск

Мандева, Марианна (2004) Комуникативноречевите учебни задачи в условията на домашната работа по български език в І - ІV клас Втора есенна научна конференция на ФНПП на СУ, Китен /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Лингво-методически основи на етикетното обучение в българското начално училище В. Търново, Фабер, 84 с.

Мандева, Марианна (2004) Личностно ориентираният образователен процес и началното обучение по български език Начално училище, 2004, бр. 5,6, 50 с.

Мандева, Марианна (2004) Модернизацията на родноезиковото образование в І - ІV клас през погледа на учителя и на методика Сборник с материали от научна сесия, посветена на проф. М. Герасков, Враца

Мандева, Марианна (2004) Особености на детската лексика на "входа" в подготвителна група за училище Сборник с материали от Юбилейна научна конференция на ПФ на ВТУ, В. Търново

Мандева, Марианна (2004) Проблеми на обучението по български език и литература - І-ІV клас. Първа част В. Търново, Фабер, 343 с. /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Рефлексията в началното обучение по български език Образование и изкуство, т. ІІ, Шумен /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Усвояване на способи за ефективно учене по роден език в І - ІV клас Втора есенна научна конференция на ФНПП на СУ, Китен

Мандева, Марианна (2004) Формиране на комуникативна компетентност у учениците от І-ІV клас чрез екипно обучение по български език Език и стратегии в обучението, В. Търново /съавтор/

Мандева, Марианна (2004) Формиране на основна комуникативна компетентност у децата от подготвителна за училище група Съвременни предизвикателства на прага детска градина - начално училище, В. Търново

Мандева, Марианна (2003) Възможности за активно учене по български език /І-ІV клас/ 40 години ВТУ, В. Търново

Мандева, Марианна (2003) Модел за обучение на речев етикет в І клас Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика. Научна конференция на СУ, Китен

Мандева, Марианна (2003) Някои възможности на алгоритмите в началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2 /съавтор/

Мандева, Марианна (2003) Обучение на устно диалогично етикетно общуване /І-ІV клас/ В. Търново, Фабер, 224 с. ISBN - 954-775-217-0, COBISS.BG-ID - 1040758756

Мандева, Марианна (2003) Поглед към формиращото оценяване в условията на началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2003) Речевата етикетна култура на децата на старта на училищното обучение Начално образование, бр. 5

Мандева, Марианна (2002) Възможности на екипното обучение за развитие на вежливата реч в начална училищна възраст Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2 /съавтор/

Мандева, Марианна (2002) Към проблема за речевото етикетно образование на 6-11-годишните ученици Начално училище, бр. 5, 40 с.

Мандева, Марианна (2002) Методи за активно учене в условията на началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2002) Модел за обучение на устно диалогично етикетно общуване Начално образование, бр. 4/5

Мандева, Марианна (2002) Обучението на речев етикет в началните класове - предпоставка за здравословен и хуманен начин на живот Здравословно и хуманно образование, Г. Оряховица

Мандева, Марианна (2002) Стимулиране на репродуктивната речева изява на 6-8-годишните деца 120 години предучилищно възпитание, В. Търново

Мандева, Марианна (2002) Училището, семейството и библиотеката - партньори при градежа на читателската култура на 6-11-годишните деца Библиотеки, четене, комуникация, В. Търново

Мандева, Марианна (2001) За етикетната лексика на 7-8-годишните ученици Начално образование, бр. 5/6

Мандева, Марианна (2001) Инструментариум за измерване компетентността на второкласниците за устно диалогично етикетно общуване Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2001) Съвременни концепции за развитие на вежливата реч в началното училище Езиковедски изследвания. Национална научна конференция. В. Търново

Мандева, Марианна (2001) Формиране основи на компетентност за устно диалогично етикетно общуване /втори клас/ В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 33 с.

Мандева, Марианна (2000) Методика на обучението по български език и литература /четене/ - І - ІV клас. Първа част В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 173 с. /съавтор/

Мандева, Марианна (2000) Методически аспекти на проблема "Социолингвистика и речев етикет Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (2000) Училището и семейството - партньори при градежа на детската комуникативно-речева култура в І - ІV клас Начално образование, бр. 4 /съавтор

Мандева, Марианна (1999) Междупредметни връзки при обучението в речева етикеция Начално образование, бр. 5 /съавтор/

Мандева, Марианна (1999) Обучението на речева етикеция - социален ангажимент на съвременното българско училище Обучение и квалификация - непрекъснато образование, ИПКУ, Стара Загора

Мандева, Марианна (1998) Етикетът на речта и родноезиковото обучение на второкласниците Сборник с материали от Юбилейна научна сесия, посветена на 120 г. от създаването на ВВОВУ "В.

Мандева, Марианна (1998) Нерешени въпроси в системата на обучението в преразказване - І - ІV клас Сборник с материали от Юбилейна научна сесия, посветена на 120 г. от създаването на ВВОВУ "В. Левски", В. Търново/съавтор/

Мандева, Марианна (1998) Речевият етикет в съвременната учебна документация за І - ІV клас Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (1997) Методика на обучението по български език в подготвителен клас Проблеми на обучението в началното училище, В. Търново

Мандева, Марианна (1997) Ситуативно-речевите упражнения в уроците по български език във втори клас Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (1996) Модел за обучение на устно диалогично общуване в съответствие с етикета Начално образование, бр. 6

Мандева, Марианна (1995) Преразказът -репродукция или творческа изява на детето от начална училищна възраст Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2

Мандева, Марианна (1995) Комуникативно-речев подход в обучението по писмен преразказ /ІІІ и ІV клас/ Начално образование, бр. 1

Мандева, Марианна (1994) Отново за първокласниците билингви и отново въпросителни Начално образование, бр. 1 /съавтор/

Мандева, Марианна (1994) Писменият преразказ - І - ІV клас В. Търново, Слово, 100 с. /съавтор/

Мандева, Марианна (1993) За корелацията между семейната среда и речника на първокласни- ците, слабо владеещи български език Езиковата ситуация в микро- и макроезиковите общности, В. Търново /съавтор/

Мандева, Марианна (1993) Речев етикет - методически аспекти на работата в началните класове Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1

Мандева, Марианна (0) ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ НА ОФИЦИАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ВТОРИ ЕЗИК - НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ” ОБУЧИТЕЛ: ПРОФ. Д.П.Н. М. МАНДЕВА

Симеонова, Катя (2022) Ефективно обучение с отдалечен достъп в подготовката на студенти педагози. Сб. доклади от ІХ международна научна конференция „Бунтът на духа – основна сила по пътя към свободата“, 28-29 април 2022 г., Русе

Симеонова, Катя (2021) Качествено частнодидактическо обучение на студенти педагози. Сб. доклади от годишна университетска научна конференция, 27-28 май 2021 г., Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2021, с. 76-85. ISSN 2367-7481. COBISS.BG-ID - 1277204964

Симеонова, Катя (2021) Социално ангажирано преподаване и учене по време на COVID-19: споделен опит от виртуалната аудитория на студенти педагози. Сб. доклади от международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 19 ноември 2021 година, Велико Търново: Издателство "Ай eнд би", 2019, с. 27 – 36. ISSN 2534-9317. COBISS.BG-ID - 1288420836

Симеонова, Катя (2019) Очаквани резултати от обучение в прогресивния модел на предприемаческата компетентност. Сб. доклади от международна научна коференция "Педагогическото образование - традиция и съвременност", 15-16 ноември 2019 година, Велико Търново: Издателство "Ай eнд би", 2019, с. 247 – 252. ISSN 2534-9317.COBISS.BG-ID – 1288420836

Симеонова, Катя (2019) Създаването на стойност като цел в началното технологично обучение. Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, 17-18 октомври 2019 г., Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2019, с. 623-633. ISSN 2367-7473. COBISS.BG-ID - 1275877092

Симеонова, Катя (2018) Self-Regulated Learning in Higher Education: Teaching Experience in Teacher Training. // Сб. От международна научна конференция „Knowledge without borders“ : Scientific Papers, Social Sciences. IKM – Skopie, Robert Dimitrovski, PhD : GRAFOPROM – Serbia, 2018, с. 47-52. ISSN 2545-4439. Върнячка Баня, Република Сърбия

Симеонова, Катя (2018) Компетентност предприемачество: референтна рамка, образователни отражения в подготовката на студенти педагози. – Педагогически алманах, 2018, (1), с. 24-36. ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1181113828 Велико Търново

Симеонова, Катя (2017) За дигиталната компетенция на бъдещите начални учители през формиращата се детска идентичност. Сб. доклади от годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 1-2 юни 2017, Електронно издание, с. 131-136. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017. ISSN 2367-7481. COBISS.BG-ID - 1277204964 Велико Търново

Симеонова, Катя (2017) За прехода от конструиране и технологии в предучилищното образование към предприемачество в началния училищен етап. Сб. от Десета международна научна конференция "Водим бъдещето за ръка", Велико Търново, 12-14 юни 2017. Велико Търново: "Ай енд Би", 2017, с. 170-174. ISBN - 978-619-7281-28-6. COBISS.BG-ID - 1284787684 Велико Търново

Симеонова, Катя (2017) Относно някои основни теоретични аспекти на предприемачеството в образованието. Сб. от международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 17-18 ноември 2017, с. 293 - 297. Велико Търново: "Ай енд Би", 2017. ISSN: 2534-9317. COBISS.BG-ID – 1288420836 Велико Търново

Симеонова, Катя (2016) Аспекти на предприемачеството за деца: идеи от "Синята икономика". Сб. от международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 18-19 ноември 2016. Релико Търново: "Ай енд Би", 2016, с. 170-174. ISSN: 2534-9317. COBISS.BG-ID - 1288420836 Велико Търново

Симеонова, Катя (2015) Конструиране на детската Аз-менталност чрез материалност. Сб. от юбилейна международна научна конференция "50 години великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013", секция Педагогически факултет, Велико Търново, 2013. Ред. проф. д-р Р. Кузманова-Карталова, доц. д-р Р. Христова, доц. д-р Г. Бонева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 219-225. ISBN 978-619-208-001-3. COBISS.BG-ID - 1274917860 Велико Търново

Симеонова, Катя (2014) Езикът на технологията в интеркултурната комуникация. Сб. от научна конференция "Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация", декември, 2012 г. Ред. Св. Станчев и др. Велико Търново: Ивис, 2014, с. 123-128. ISBN 978-954-2968-77-1. COBISS.BG-ID 1267736292 Велико Търново

Симеонова, Катя (2013) Актуални аспекти на началното технологично обучение. Велико Търново: Фабер, 2013, 167 с. ISBN 978-954-400-880-2. COBISS.BG-ID 1255965412 Велико Търново

Симеонова, Катя (2013) Техническата грамотност в началното технологично обучение. Велико Търново: Фабер, 2013, 267 с. ISBN 978-954-400-873-4. COBISS.BG-ID 1256834276 Велико Търново

Симеонова, Катя (2012) Technology and Metaphor: a Project for a Project. Сб. от научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", Велико Търново, 25-26 октомври 2012 г. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012, с. 109-114. ISBN 978-954-753-104-8. COBISS.BG-ID 1262087908 Велико Търново

Симеонова, Катя (2012) Графичната грамотност в технологичните дейности. Сб. от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 14-15 юни 2012 година. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2012, с. 54-59. ISBN 978-954-753-095-9. COBISS.BG-ID 1251240676 Велико Търново

Симеонова, Катя (2012) Емоционалната експресивност чрез учебните технологични дейности. – Педагогически алманах, 2012, XIX (2), с.127-135. Print ISSN: 1310-358X. COBISS.BG-ID 1255001060 Велико Търново

Симеонова, Катя (2012) Образование за мир. Сб. от научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", Велико Търново, 25-26 октомври 2012 г. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012, с. 102-109. ISBN 978-954-753-104-8. COBISS.BG-ID 1262087908 Велико Търново

Симеонова, Катя (2012) Техническата култура в технологичното обучение: прости механизми. Сб. от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на Националния военен университет "Васил Левски", Велико Търново, 14-15 юни 2012 година. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2012, с. 60-65. ISBN 978-954-753-095-9. COBISS.BG-ID 1251240676 Велико Търново

Симеонова, Катя (2011) Дигиталната грамотност и детската идентичност. – Педагогически алманах, 2011, XIX (2), с. 83-94. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287134692 Велико Търново

Симеонова, Катя (2011) Ранното чуждоезиково обучение по английски език в две скандинавски страни. – Педагогически алманах, 2011, (изв. бр.), с. 92-98. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1249034724 Велико Търново

Симеонова, Катя (2011) Технологичното обучение на подрастващите от 3 до 11 в България интерпретативна лекция за струденти - магистранти от Казахстански Национален Педагогически Университет – Абай. – Педагогически алманах, 2011, XIX(1), с. 103-111. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287097316 Велико Търново

Симеонова, Катя (2010) Историческо развитие на теорията за предприемачеството. – В: Сборник на НВУ „Васил Левски“, 2010 г. Ред. майор И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2010, том 10, с. 87-107. ISSN 1314-1937. COBISS.BG-ID - 1237830884 Велико Търново

Симеонова, Катя (2010) Функционална грамотност в технологичното обучение. Сб. от научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 382-385. ISBN 978-954-400-422-4. COBISS.BG-ID 1236540644 Велико Търново

Симеонова, Катя (2010) Холистичен подход към оценяването: приоритети в технологичното обучение. Сб. от научна конференция "Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование", Велико Търново, 2009 г. Ред. П. Костова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 52-60. ISBN 978-954-524-734-7. COBISS.BG-ID 1234438116 Велико Търново

Симеонова, Катя (2009) School and Family as Partners. Paper presented at the 2009 Asian Pacific Forum on Sociology of Education: Social Change and Educational Reform, Tainan, May 2009. Ed. by Tien Hui Chiang. Tainan: 台灣國立大學, 2009, pp. E-3-4-1 - E-3-4-4. Tainan, Taiwan

Симеонова, Катя (2008) Мотивационна стойност на технологичното обучение в началния етап на основната образователна степен. – Педагогика, 2008, (8), с.58-72. Print ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1180028388 София

Симеонова, Катя (2008) Мултисензорност в образователния процес с оглед на технологичното обучение. Сб. от научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", Велико Търново, 11 май 2006 г. Ред. П. Костова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 402-407. ISBN 978-954-524-628-9. COBISS.BG-ID 1228373988 Велико Търново

Симеонова, Катя (2007) Bulgarian Novice Teachers' Attitudes towards Transfer of Learning: Expectations and Reality. – In: Professional Inductions of Teachers in Europe and Elsewhere. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, Tiscarna Literra picta d.o.o., 2007, pp.60-65. ISBN 978-961-253-021-1 Ljubljana, Slovenija

Симеонова, Катя (2007) Критерии за анализ на учебници по технологично обучение – обобщаване на студентски опит. – Педагогически алманах, 2007, XIV(1-2), с. 204-211. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1181113828 Велико Търново

Симеонова, Катя (2007) Мотивационна осигуреност на обучението в началния училищен етап. – Педагогика, 2007, (9), с. 12-27. Print ISSN: 0861-3982. COBISS.BG-ID 1180028388 София

Симеонова, Катя (2007) Съвременни аспекти на философията на технологията. Сб. от научна конференция "Дни на науката", Велико Търново, 2006 г. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: Фабер, 2006, с. 214-221. ISBN 978-954-775-727-1. COBISS.BG-ID 1226756580 ВеликоТърново

Симеонова, Катя (2007) Трансфер, дауншифтинг и холизъм: Парадигми в контекста на технологиите и технологичното обучение. Сб. от научна конференция "Дни на науката", Съюз на учените в България, Велико Търново, 2007 г. Ред. И. Харалапиев, В. Стоянова, Д. Златева, П. Костова, Н. Бъчварова. Велико Търново: Фабер, 2007, с. 199-205. ISBN 978-954-775-906-0. COBISS.BG-ID 1249375460 Велико Търново

Симеонова, Катя (2006) Pre-Service Teachers’ Hands-on Research Learning. Paper presented at the conference for Comparative Education and Teacher Training, Sofia, 2006. Ed. by N. Popov, Ch. Wolhuter, C. Heller, M. Kysilka. Sofia: Bureau for Educational Services, 2006, pp. 126-131. ISBN 954-9842-05-3. COBISS.BG-ID - 1229348836 София

Симеонова, Катя (2006) Мултисензорна познавателна технология в образователния процес. – Педагогически алманах, 2006, XIV(1-2), с. 7-17. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1180871140 Велико Търново

Симеонова, Катя (2005) Идентифициране и дейност с изявени ученици в технологичното обучение. Сб. от научна конференция по повод 40 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2005 г. Ред. доц. Пл. Легкоступ, проф. д-р М. Георгиева, доц. д-р Ж. Карапенчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 127-134. ISBN 954-524-454-2. COBISS.BG-ID - 1044179172 Велико Търново

Симеонова, Катя (2005) Технология и ценности – критичен поглед с оглед на образованието. Сб. от научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", Велико Търново, 2004 г. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: Фабер, 2005, т. I, с. 247-254. ISBN 954-775-514-5. COBISS.BG-ID 1045835236 Велико Търново

Симеонова, Катя (2004) Възможности за преодоляване на травмиращи събития при 5-7годишни деца чрез технологични дейности. – В: Съвременни предизвикателства на прага детска градина - училище. Велико Търново: Слово, 2004, с.93-101. ISBN954-439-803-1 Велико Търново

Симеонова, Катя (2004) Дисертационен труд на тема: "Изследване на проблемно-субектното пространство в частнодидактическото технологично обучение на студенти (домашен бит и техника)". Научна специалност 05.07.03. Методика на обучението по домашен бит и техника. Защитена пред Специализиран научен съвет по педагогика, Комисия №18, Протокол №13 от 14.10.2004 г. Диплома №29408/27.12.2004 г. COBISS.BG-ID 1241932772 София

Симеонова, Катя (2004) За технологичните умения на студентите – бъдещи начални учители. Сб. от научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят”, Велико Търново, 15-17 октомври 2004 г. Ред. Пл. Легкоступ. Велико Търново: Фабер, 2007, с. с. 493-495. ISBN 978-954-524-608-1. COBISS.BG-ID 1228218596 Велико Търново

Симеонова, Катя (2004) Развитие на фините двигателни умения чрез технологично обучение Велико Търново

Симеонова, Катя (2004) Съвместно обучение на студенти и ученици при изследване на проблемно-субектното пространство чрез технологично обучение. – Начално образование, 2004, (2), с. 21-28. Print ISSN 0204-4951. COBISS.BG-ID 1163130596 София

Симеонова, Катя (2003) Pre-Service Teacher Training, Identifying and Stimulating 10-11-year-old Students’ Creative Thinking by Problem Solving in Drawing and Paper/Cardboard Modeling. – Proceedings of the third international conference "Creativity in mathematics education and the education of gifted students", Rousse, Aug. 3-9 2003. Ed. Ed. Emiliya Velikova. University of Rousse, V-Publications, Athens, Greece, 2003, pp. 151-158. ISBN 960-8073-10-3. COBISS.BG-ID 1042850020 Athens, Greece

Симеонова, Катя (2003) Перспективата на ситуационно ориентираното обучение във висше училище. – Сб. научни трудове на русенски университет Ангел Кънчев. Русе, 2003, т. 40, 10.1, с. 50-54. ISSN 1311-3321. COBISS.BG-ID 1178499300 Русе

Симеонова, Катя (2003) Проблемната ситуация в проблемно-субектното пространство. – В: Научни трудове. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2003, с. 335-340. ISSN 1313-8553. COBISS.BG-ID1178348516 Велико Търново

Симеонова, Катя (2003) Проблемно-субектното пространство в процес на обучение на студенти-бъдещи учители. – Педагогика, 2003, (12), с. 46-56. Print ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1162585316 София

Симеонова, Катя (2003) Психични детерминанти и фактори за групова учебна дейност в проблемна среда. – В: Научни трудове. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2003, с. 341-346. ISSN 1313-8553. COBISS.BG-ID 1178353636 Велико Търново

Симеонова, Катя (2003) Технологичното обучение в помощ на училищната адаптация. – Сб. "Проблеми на адаптацията към училищно обучение и възпитание". Велико Търново, 2003, с. 196-209. ISBN 954-736-085-X. COBISS.BG-ID - 1041480676 Велико Търново

Стефанова, Евдокия (2021) За природата и миналото на България - интересно и забавно - учебно помагало по Човекът и обществото за трети клас, Скорпио. 2021 ISBN 978-954-792-950-0 София

Стефанова, Евдокия (2021) За природата и миналото на България - интересно и забавно - учебно помагало по Човекът и обществото за четвърти клас, Скорпио. 2021 ISBN 978-954-792-991-3 София

Стефанова, Евдокия (2021) За света около теб - интересно и забавно, учебно помагало за трети клас по Човекът и природата, Скорпио, 2021. ISBN 978-954-792-951-7 София

Стефанова, Евдокия (2021) Съвременни образователни тенденции в обучението по родинознание Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 19.11.2021 г. Ред. В.Кутева–Цветкова. Велико Търново: Издателство Ай анд Би, ISSN: 2534-9317, 265 – 273. COBISS.BG-ID – 1121205220

Стефанова, Евдокия (2020) ИКТ като средсво за формиране на дигитална компетентност при взаимодействието "човек-общество-природа" - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2020, с. 318-328. ISBN 2367- 7481 COBISS.BG-ID 1277204964

Стефанова, Евдокия (2020) Проверка компетентността на студентите от педагогически специалности относно здравословното хранене на подрастващите - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2020, с. 329-338. ISBN 2367- 7481 COBISS.BG-ID 1277204964

Стефанова, Евдокия (2020) Устойчиво развитие при запознаване с природната среда в начална училищна възраст - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2020, с. 339-349. ISBN 2367- 7481 COBISS.BG-ID 1277204964

Стефанова, Евдокия (2019) Анализ на урок при взаимодействието "човек-общество-природа" в начална училищна възраст - В сб. ТеchCo, Ловеч: УИ "Васил Априлов" - Габрова, кн.2, 2019. с.63-68. ISSN 2535-079X COBISS.BG-ID - 1286713316

Стефанова, Евдокия (2019) За България и за света около теб - интересно и забавно София: Издателство Скорпио, 2019, 122 с. ISBN 978-954-792-860-2

Стефанова, Евдокия (2019) Историческото развитие на Дебелец . - Известия на исторически музей Кюстендил, 2019, 20, с. 359-382. ISSN - 0861-4342 COBISS.BG-ID - 1121306340 - В. Търново: издателство "Фабер"

Стефанова, Евдокия (2019) Съвременен модел на урок за затвърдяване на новите знания и обобщение при взаимодействието „човек-общество-природа” в начална училищна възраст. – Сб. доклади от научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, 15.11.2019 г. - 16.11.2019 г. Издателство "Ай анд Би" Велико Търново 2019 с.253-260 ISSN 2534-9317

Стефанова, Евдокия (2019) Съвременни образователни тенденции в учебната програма по Човекът и обществото в III и IV клас - В сб. ТеchCo, Ловеч: УИ "Васил Априлов" - Габрова, кн.2, 2019. с.69-75. ISSN 2535-079X COBISS.BG-ID - 1286713316

Стефанова, Евдокия (2018) За света около теб - интересно и забавно. София: Скорпио, 2018, 80 с. ISBN 954-792-806-6

Стефанова, Евдокия (2018) Здравна компетентност на учениците от начална училищна възраст при възприемане на света. - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2018, с. 217-225. ISBN 978-619-7246-20-9

Стефанова, Евдокия (2018) Половата идентичност на децата – елемент на гражданската и социалната им компетентност. - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2018, с. 226-234. ISBN 978-619-7246-20-9

Стефанова, Евдокия (2018) Разработване на проекти при интегриране на здравно образование в учебно-възпитателния процес - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2018, с. 210-216. ISBN 978-619-7246-20-9

Стефанова, Евдокия (2017) Гражданска и социална компетентност при възприемане на света в начална училищна възраст. - Педагогически новости, 2017, бр.1, с. 38-70. ISSN 1314-7714

Стефанова, Евдокия (2017) Дигитална компетентност на учениците от начална училищна възраст при взаимодействието човек-общество и човек-природа. Knowledge-International journal. рр. 323-329, vol 16.1 Skopje, 2017. ISSN 1857-923Х

Стефанова, Евдокия (2017) ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЛОВО ВЪЗПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2017, с. 156-163. ISSN 2367-7481 COBISS.BG-ID – 1277204964

Стефанова, Евдокия (2017) Полово възпитание и компетенции за лична идентичност в семейството и образователните институции до 12-годишна възраст. - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2017, с. 148-155. ISSN 2367-7481 COBISS.BG-ID – 1277204964

Стефанова, Евдокия (2017) Хигиенна оценка на седмично учебно разписание за начална училищна възраст – Сб. доклади от научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, 17.11.2017 г. - 18.11.2017 г. Издателство "Ай анд Би" Велико Търново 2017 с.304-311 ISSN 2534-9317

Стефанова, Евдокия (2016) Интегриране на здравното образование в обучението по Околен свят Сб. от Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност», Велико Търново, 18 – 19 ноември 2016 г., Ред. К. Р. Христова-Коцева. Велико Търново: Издателство Ай анд Би, 2016, с. 182 – 188, ISSN: 2534-9317 COBISS.BG-ID - 1288420836

Стефанова, Евдокия (2016) Интерактивен мултимедиен модел - взаимодействие "човек - общество" в първи клас. Електронен сборник "Учителят прави училището". Велико Търново : Университетско издание на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 153-166. ISBN 978-619-208-081-5

Стефанова, Евдокия (2015) ИНТЕРАКТИВЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПОДРАСТВАЩИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО РОДЕН КРАЙ В ПЪРВИ КЛАС. в сб."Образование детей и молодежи в изменяющемся мире:технологический аспект=Образование на децата и младежите в променящия се свят:технологичен аспект". Под ред. И. В. Руденко. Тольятти: Издателство ТГУ, Русия. 2015 рр. 150-157. ISBN 978-5-8259-0857-1

Стефанова, Евдокия (2015) Сравнителен анализ на резултати от проведено експериментално изследване на ученици в първи клас, при приложение на иновационен модел за изграждане на ключови компетенции (пилотно изследване) -Сб. от Втора докторантска научна сесия, Велико Търново, 28.04.2015, Ред. К. доц. д-р Р. Христова-Коцева, електронен сборник, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий" , 2015, с. 50 – 56. ISBN 978-619-208-040-2. http://www.uni-vt.bg/res/1127/2ds.pdf COBISS.BG-ID - 1292587748

Стефанова, Евдокия (2014) Проучване отношението на началните учители към медийните компетенции в първи клас при взаимодействието "човек-общество" - Сб. от Първа докторантска научна сесия, Велико Търново, 29.04.2014, Ред. К. доц. д-р Р. Христова-Коцева, електронен сборник, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 74 – 78, ISBN 978-954-524-992-1. http://www.uni-vt.bg/res/1290/първа_доктор.pdf COBISS.BG-ID - 1292586980

Стефанова, Евдокия (2013) Родният край и компетенциите на подрастващите - В: Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: Издателство "Фабер", 2014, с. 61-68. ISBN 978-619-00-0037-2 COBISS.BG-ID 1269279972

Фидосиева, Христина (2022) Терапевтични програми в специалните образователни институции – учебно помагало изд. Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие, Велико Търново, ISBN: 978-619-92065-2-2

Фидосиева, Христина (2021) L’accompagnement pédagogique et la zone proximale de développement Résumés « Vygotsky et l’éducation inclusive : regards épistémologiques sur les pouvoirs d’agir des professionnels » Séminaire scientifique international (SSI), 20-21 mai 2021, p. 13 , ISBN 978-619-92065-1-5

Фидосиева, Христина (2021) Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за V-VII клас - за обучение на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа Национално издателство за образование и наука "Аз-буки", e-ISBN: 978-619-7065-76-3

Фидосиева, Христина (2021) Педагогическата подкрепа в зоната за близко развитие Резюмета „Л.С. Виготски и приобщаващото образование: епистемологични възгледи за силата на действие на специалистите“, ИИИНАСР, с. 13, ISBN 978-619-92065-0-8

Фидосиева, Христина (2021) Педагогическата подкрепа в зоната за близко развитие Международен научен семинар “Л. Виготски и приобщаващото образование”, 20-21 май 2021 г. Видеоканал на ИИИНАСР, електронен ресурс

Фидосиева, Христина (2021) Педагогически характеристики на подкрепата в обучението Педагогическо списание на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ - "Педагогически алманах", бр.2, 2021, COBISS.BG-ID - 1121205220

Фидосиева, Христина (2020) "Интерактивна и функционална подкрепа в обучението на деца и ученици от аутистичен спектър на развитие" ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", COBISS.BG-ID - 46633992

Фидосиева, Христина (2020) Преоткриване на идеите на Алфред Бине в съвременното изучаване на интелектуалните (не)способности. Redécouvrir les idées d’Alfred Binet dans l’étude contemporaine des (in) capacités. intellectuelles Колективна монография "История на френската психология от XIX-XX век и нейното влияние в България и Русия", "L’histoire de la psychologie française de XIX – XX siècle et son influence sur la Bulgarie et la Russie". Издателство "ИВИС", Велико Търново. ISBN 978-619-205-163-1,COBBIS.BG-ID - 49624072

Фидосиева, Христина (2019) Визията за подкрепа в контекста на приобщаващо образование Сборник с доклади от научно-практическа конференция „Актуални политики и практики в образованието“. Издателство: Педагогически колеж – гр. Плевен. ISBN 978-619-91255-1-9,COBISS.BG-ID - 1289892836

Фидосиева, Христина (2019) Научноизследователски проекции на подкрепата в обучението на ученици от аутистичен спектър на развитие Сборник с доклади от шеста докторантска научна сесия. Издателство: Педагогически факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново. ISSN 2603-3674

Фидосиева, Христина (2019) От приобщаване към участие в образователния процес. Сборник с резюмета от българо-швейцарски научен дискусионен форум. От приобщаване към участие в образователния процес. Сборник с резюмета от българо-швейцарски научен дискусионен форум. Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие. ISBN 978-619-188-330-1 COBISS.BG-ID - 1291748580

Фидосиева, Христина (2018) Обучението в приобщаващ контекст. Електронна публикация към Трети научен дискусионен форум „От приобщаване към участие в образователния процес, електронна публикация“, https://www.ir-di-tsa.com/wp-content/uploads/2018/12/Christina_Fidosieva.pdf .

Фидосиева, Христина (2018) Подкрепа – между теоретичната парадигма и практическите предизвикателства. В: От приобщаване към участие в образователния процес. Съставител. Х. Фидосиева. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 45-66. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". ISBN 978-619-208-191-1 COBISS.BG-ID - 38853640

Фидосиева, Христина (2018) Структура и съдържание на индивидуална учебна програма за ученици със специални образователни потребности Наръчник „Приобщаващо образование“ - РААБЕ-България, ISSN - 2535-0404, COBISS.BG-ID - 1282515684

Фидосиева, Христина (2016) Успешна социализация на ученици със специални образователни потребности Предизвикателствата пред нас : форум на младите педагогически специалисти от област Велико Търново, 22-23.04.2016 с. Арбанаси, В. Търново : Фабер, 2016, ISBN - 978-619-00-0438-7, COBISS.BG-ID - 1276151012

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/