Публикации Катедра "Предучилищна педагогика" / Department of Pre-school Pedagogy


Гайдова, Радка (2019) Гайдова, Р. Познавателна книжка по ОН Конструиране и технологии, І група. Програмна система „Моливко – играя и зная”, изд., „Слово”, В. Търново, 2019, ISBN 978-619-212-053-5 изд. Слово, В. Търново, 2019, ISBN 978-619-212-053-5

Гайдова, Радка (2019) Гайдова, Р. Познавателна книжка по ОН Конструиране и технологии, ІІ група. Програмна система „Моливко – играя и зная”, изд., „Слово”, В. Търново, 2019, ISBN 978-619-212-061-0 изд. Слово, В. Търново, 2019, ISBN 978-619-212-061-0

Гайдова, Радка (2019) Моливко "ИГРАЯ И ЗНАЯ". Книга за учителя І група. В. Търново, изд. Слово, 2019, с.256-286 В. Търново, Слово, 2019, ISBN 978-619-212-050-4

Гайдова, Радка (2019) Моливко "ИГРАЯ И ЗНАЯ". Книга за учителя ІІ група. В. Търново, изд. Слово, 2019, с.375-407 В. Търново, изд. Слово, 2019, ISBN 978-619-212-057-3

Гайдова, Радка (2018) Гайдова, Р. Възходът и предизвикателствата пред предучилищното образование в България -пленарен доклад. Eлектронен сборник с доклади от Международна научна конференция "„Нови концепции и перспективи за развитие на предучилищното образование след 2015 г.” и Х научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка", МОН, РУО-В. Търново, ВТУ-Педагогически факултет, Велико Търново, 12-14 юни, 2017; 978-619-7281-28-6

Гайдова, Радка (2018) Гайдова, Р. Познавателна книжка по ОН Конструиране и технологии, ІV група. Програмна система „Моливко – играя и зная”, ІVгр., изд., „Слово”, 2018, ISBN - 978-619-212-038-2, COBISS.BG-ID - 1286084324 изд. Слово, В. Търново, 2018,ISBN - 978-619-212-038-2

Гайдова, Радка (2018) Гайдова, Р. Познавателна книжка по ОН Конструиране и технологии, ІІІ подготвителна група. Програмна система „Моливко – играя и зная”, изд., „Слово”, В. Търново, 2018, ISBN - 978-619-212-049-8 изд. Слово, В. Търново, 2018, ISBN - 978-619-212-049-8 COBISS.BG-ID - 1290721508

Гайдова, Радка (2018) Моливко "ИГРАЯ И ЗНАЯ". Книга за учителя - ІV подготвителна група. В. Търново, изд. Слово, 2018. ISBN - 978-619-212-040-5; COBISS.BG-ID - 1286138596

Гайдова, Радка (2018) Моливко "ИГРАЯ И ЗНАЯ". Книга за учителя за ІІІ подготвителна група. В. търново, изд. Слово, 2018. ISBN - 978-619-212-039-9; COBISS.BG-ID - 1286139364

Гайдова, Радка (2016) Гайдова, Р. Образователно направление „Конструиране и технологии”, І група. Програмна система „Моливко – играя и зная” за предучилищно образование. Тематично разпределение за първа възрастова група (ЗПУО,2015; ДОИ, Наредба № 5/2016). Изд., „Слово”, 2016. (Onlines) Издателство „Слово”, В. Търново, 2016, (Onlines).

Гайдова, Радка (2016) Гайдова, Р. Образователно направление „Конструиране и технологии”, ІV група. // Програмна система „Моливко – зная и играя” за предучилищно образование. Тематично разпределение за четвърта възрастова група (ЗПУО,2015; ДОИ, Наредба № 5/2016). Изд., „Слово”, 2016. (Onlines) Издателство „Слово”, В. Търново, 2016, (Onlines)

Гайдова, Радка (2016) Гайдова, Р. Образователно направление „Конструиране и технологии”, ІІ група. Програмна система „Моливко – играя и зная” за предучилищно образование. Тематично разпределение за втора възрастова група (ЗПУО,2015; ДОИ, Наредба № 5/2016). Изд., „Слово”, 2016, (Onlines) Издателство „Слово”, В. Търново, 2016,(Onlines).

Гайдова, Радка (2016) Гайдова, Р. Образователно направление „Конструиране и технологии”, ІІІ група. Програмна система „Моливко – зная и играя” за предучилищно образование. Тематично разпределение за трета възрастова група (ЗПУО,2015; ДОИ, Наредба № 5/2016). Изд., „Слово”, 2016. (Onlines) Издателство „Слово”, В. Търново, 2016,(Onlines) .

Гайдова, Радка (2016) Гайдова, Р. Устойчивост и прогресивност в националните и европейските концепции по технологично образование в предучилищен етап - публична лекция, представена по повод придобиване на академична длъжност "професор".

Гайдова, Радка (2015) Инженерни акценти в подготовка на учителя по техника и технологии. сб. Дни на науката, отг. редактор Петко Петков, 2014, СУБ, кл. В. Търново, 2014,с. 229-304, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID - 1275977188 В. Търново, СУБ, кл. В. Търново, 2014, с.299-304, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID - 1275977188

Гайдова, Радка (2015) Практико-приложни компетентности по технологично обучение. ВТУ, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, [с. 207], ISBN 978-619-208-003-7, COBISS.BG-ID - 1273690596

Гайдова, Радка (2015) Професионално ориентиране и кариерно развитие на педагогическите специалисти по техника и технологии. В. Търново. ВТУ. Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, сп. Педагогически алманах, 2015, с.267-310, ISSN 1310-358Х. Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, Педагогически алманах, 2015, с.267-310, ISSN 1310-358Х, COBISS.BG-ID - 1278830564

Гайдова, Радка (2015) Съвременни обществено-социални проявления на предприемачеството. сб. Дни на науката, отг. редактор Петко Петков, 2014, СУБ, кл. В. Търново, 2014,с. 305-315, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID - 1275980004 В. Търново, СУБ, кл. В. Търново, 2014,с. 305-315, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID - 1275980004

Гайдова, Радка (2015) Технологичната култура на студентите-педагози. Председател-Розалия Кузманова-Карталова, сб. Юбилейна международна научна конференция "30 години Педагогически факултет" ,(В. Търново ; 2014) с. 281-288, ISBN - 978-619-00-0352-6, COBISS.BG-ID - 1274247140 В. Търново, изд. Фабер, ЮНК „30 години Педагогически факултет”, 21. ноември, 2014, с.281-288, ISBN: 978-619-00-0352-6, COBISS.BG-ID - 1274247140

Гайдова, Радка (2014) 30 години катедра „Предучилищна педагогика”. Унив.изд.”Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически алманах, 2, 2014 ISSN 1310-358Х

Гайдова, Радка (2014) Базовото партньорство – практики, проблеми, идеи, решения. сп.Педагогически алманах, отг. редактор Пенка Костова, 2013, бр.2, с. 201-210,, ISSN 1310-358X, COBISS.BG-ID - 1261171428 В. Търново, Унив.изд.”Св. св. Кирил и Методий”, ВТУ, сп.Педагогически алманах, 2013, бр.2, с. 201-210,, ISSN 1310-358X, COBISS.BG-ID - 1261171428

Гайдова, Радка (2014) Детската градина – социална и задължителна. В. Търново, ВТУ, Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, Педагогически алманах, 1, 2014, с.7-19, ISSN 1310-358Х, COBISS.BG-ID - 1274015716

Гайдова, Радка (2014) Емоционално съпреживяване на техническите дейности. В. Търново. ВТУ. Юбилейна международна университетска конференция „30 години Педагогически факултет”, ВТУ, 2014,, с.224-229, ISBN: 978-619-00-0352-6 Юбилейна международна университетска конференция „30 години Педагогически факултет”, ВТУ, 2014,, с.224-229, ISBN: 978-619-00-0352-6

Гайдова, Радка (2014) Портфолио по техника и технологии на студента-педагог. В. Търново. НВУ „Васил Левски”, Годишна университетска научна конференция, 2014, с. 258-264, ISSN 1314-1937, COBISS.BG-ID - 1274709220 НВУ „Васил Левски”, Годишна университетска научна конференция, 2014, с. 258-264, ISSN 1314-1937, COBISS.BG-ID - 1274709220

Гайдова, Радка (2014) Техника, технологии, технологична култура. Педагогически аспекти. ВТУ, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, [с.179], ISBN 978-954-524-977-8, COBISS.BG-ID - 1266374116.

Гайдова, Радка (2013) Актуальные подходы к развитию вышего педагогического образования. Исследовательские инициативы студенческой молодежи как социальная практика современного профессионального образования. Русия, Санкт-Петербург, Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и преподавателей вузов, Санкт-Петербург, 2013, с.58, ISBN 978-5-7237-0934-8 Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и преподавателей вузов, Санкт-Петербург, 2013. с. 58, ISBN 978-5-7237-0934-8

Гайдова, Радка (2013) Воспитание технологической культуры у дошкольников. Русия. Толиати. НОЦ ТГУ Международный исследовательский центр современных проблем воспитания, Асоциация за иновации в образованието; Сб. „Воспитание детей и молодежи в изменяющемся мире”,изд. ТГУ-Толиати, Русия, 2013, ISBN 978-5-8259- 0717-8 НОЦ ТГУ Международный исследовательский центр современных проблем воспитания, Асоциация за иновации в образованието; Сб. „Воспитание детей и молодежи в изменяющемся мире”,изд. ТГУ-Толиати, Русия, 2013, ISBN 978-5-8259- 0717-8

Гайдова, Радка (2013) Высшее професиональное педагогическое педагогическое образование в современной Болгарии. Новые идеи о популярных подходах в высшем педагогическом образовании. Москва–Уляновск, Современное обрязование: опыт и тенденции развития. Материалы V междунородной научно-практической конференции. часть І, Москва–Уляновск, 2013. с.119, ISBN 978-5-7042-2422-8. Материалы V междунородной научно-практической конференции. часть І, Москва–Уляновск, 2013, с.119, ISBN 978-5-7042-2422-8.

Гайдова, Радка (2013) Гайдова, Радка. Професионална компетентност у студентите-педагози. В. Търново. ВТУ. Юбилейна международна университетска конференция „50 години ВТУ”, Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, 2013. Юбилейна международна университетска конференция „50 години ВТУ”, Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, 2013, ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID - 1274917860.

Гайдова, Радка (2013) Идеи за иновативност от опита на доц. д-р Маргарита Каменова. Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, Педагогически алманах, 2, 2013, ISSN 1310-358X

Гайдова, Радка (2013) Иновацията - образователни и технически технологии на 3-11-годишните в контекста на европейските идеи. Варна. VІ Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”, МОН-РИО, Варна, 2013, с. 86-90, ISBN 978-954-579-971-6 VІ Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”, МОН-РИО, Варна, 2013, с. 86-90, ISBN 978-954-579-971-6

Гайдова, Радка (2013) Коопериран компетентностен подход в технологичното обучение на студентите-педагози. сп.Педагогика, София, 2013, кн.9, т.85, с.1381-1388, SSN - 0861-3982, COBISS.BG-ID - 1119662308 София, Национално издателство за образование и наука,сп. Педагогика, 2013, кн. 9, т.85,с.1381-1388, ISSN - 0861-3982, COBISS.BG-ID - 1119662308

Гайдова, Радка (2013) Савремене тенденциjе у наставним иваннаставним активностима на учителским (педагошким) факултетима. Сърбия. Учитељском факултету у Врању, 2013, с. 434, ISBN 978-86-6301-011-6 (Online). Учитељском факултету у Врању, 2013, с. 434, ISBN 978-86-6301-011-6 (Online).

Гайдова, Радка (2012) Гайдова, Радка. Образователни стратегии по конструктивно-технически и битови дейности за предучилищна възраст (учебник, ІІ-ро допълнено издание), В. Търново. из. Слово, 2012, [с. 166]. В. Търново, изд. Слово, 2012, [с. 166], ( ІІ-ро допълнено издание) ISBN 978-954-439-962-7, COBISS.BG-ID - 1255429860

Гайдова, Радка (2012) Книжка по Професионално-практическо обучение. За студенти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; ВТУ, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2012/2013.

Гайдова, Радка (2012) Педагогически технологии за управление на самостоятелната работа на студентите – бъдещи детски учители. Международна научна конференция, Китен, І кн., т. ІІ, ISBN 978-954-490-336-7

Гайдова, Радка (2012) Педагогическите специалности - европейски облик и идеи за кариерно развитие. В. Търново, СУБ - кл. В. Търново, Дни на науката 2012, Майски четения, изд. Фабер, с. 161-168, ISSN 1314-2283; COBISS.BG-ID - 1255948004 СУБ - кл. В. Търново Dni na naukata 2012,Mayski cheteniya SUB - kl. V. Tarnovo

Гайдова, Радка (2012) Перспективи за европеизиране на технологичното обучение в предучилищна и начална училищна възраст. Perspektivi za evropeizirane na tehnologichnoto obuchenie v preduchilishtna i nachalna uchilishtna vazrastл В. Търново, ВТУ, ЮМУК "130 години предучилищно образование в България".VTU, YuMUK "130 godini preduchilishtno obrazovanie v Balgariya". с. 132-136, ISBN 978-954-524-842-9 ВТУ, ЮМУК "130 години предучилищно образование в България".с. 132-136, ISBN 978-954-524-842-9 VTU, YuMUK "130 godini preduchilishtno obrazovanie v Balgariya".

Гайдова, Радка (2012) Самоорганизация и интеграция на микро- и макросистемите в подготовката по Техника и технологии на студентите от педагогическите специалности. Русе. Международна научна конференция, РУ-СУБ, 2012, с.61-69. РУ-СУБ, 2012, с.61-69, ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID – 1289710820.

Гайдова, Радка (2011) Технологичната подготовка на предучилищниците. София, сп. Предучилищно възпитание, 2011, 2011, 8, с. 65-72. ISSN 0204-7004; COBISS.BG-ID - 1238631396

Гайдова, Радка (2011) Технологичното обучение на подрастващите от 3 до 11 години в България Tehnologichnoto obuchenie na podrastvashtite ot 3 do 11 godini v Balgariya, В. Търново. ВТУ, сп. Педагогически алманах, Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий", 2011 Pedagogicheski almanah, VTU Педагогически алманах, Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий", 2011 Pedagogicheski almanah, VTU

Гайдова, Радка (2010) Естетика в техниката.Estetika v tehnikata.сп. Педагогически алманах, отг. редактор Марга Георгиева, 2010, кн.2, с.83-92, SSN - 1310-358X, COBISS.BG-ID - 1240117988 В. Търново, ВТУ, Унив. изд. "Св.св. Кирил и Методий" сп. Педагогически алманах, 2010, кн.2, ISSN - 1310-358X, COBISS.BG-ID - 1240117988

Гайдова, Радка (2010) Книга за учителя. Моливко – за предучилищно възпитание и подготовка на 3-4-годишни деца. ІІ-ро допълнено издание, Слово, В. Търново, 2010, [с. 403-430], ISBN 978-954-439-930-6 ІІ-ро допълнено издание, Слово, В. Търново, 2010, [с. 403-430], ISBN 978-954-439-930-6

Гайдова, Радка (2010) Книга за учителя. Моливко – за предучилищно възпитание и подготовка на 4-5-годишни деца В. Търново, изд. Слово, 2010, [с. 501-540], .ІІІ-то допълнено издание, ISBN 978-954-439-931-3 ІІІ-то допълнено издание, Слово, В. Търново, 2010, [с. 501-540], ISBN 978-954-439-931-3

Гайдова, Радка (2010) Книга за учителя. Моливко – за предучилищно възпитание и подготовка на 5-6-годишни деца. изд. Слово, В. Търново, ІІІ-то допълнено издание, 2010, с. 383-418, ISBN 978-954-439-920-7 ІІІ-то допълнено издание, Слово, В. Търново, 2010, с. 383-418, ISBN 978-954-439-920-7

Гайдова, Радка (2009) Конструирането като ерготерапия. сп. Педагогически алманах, отг. редактор Марга Георгиева, 2009, кн.1, с. 129-142, ISSN 1310-358Х, COBISS.BG-ID - 1235160292 В. Търново, ВТУ, Унив. изд. "Св.св. Кирил и Методий" сп. Педагогически алманах, 2009, кн.1, ISSN 1310-358Х, COBISS.BG-ID - 1235160292

Гайдова, Радка (2009) Репери на интерактивност в технологичните дейности за предучилищници. В. Търново, ВТУ, Научна конференция с международно участие, сб. 25 години Педагогически факултет, 2009 Научна конференция с международно участие, сб. 25 години Педагогически факултет

Гайдова, Радка (2008) Екзактен профил на педагогическите способности на учителя по техника и технологии.В. Търново. Майски четения - Дни на науката, 2008, СУБ, кл. В. Търново. Майски четения - Дни на науката, 2008, СУБ, кл. В. Търново

Гайдова, Радка (2008) Книга за учителя. Моливко. Диагностична система за подготвителна група в детската градина (6-7), (по всички образователни направления, диагностика и моторика).В. Търново, изд. Слово, 2008, [с 389-437], ІІІ-то допълнено издание, ISBN 978-954-439-890-3 ІІІ-то допълнено издание, Слово, В. Търново, 2008, [с 389-437], ISBN 978-954-439-890-3

Гайдова, Радка (2008) КОМПЛЕКТ ТАБЛА по конструктивно-технически дейности Моливко, Слово, В. Търново, 2008

Гайдова, Радка (2008) Приносите на доц. д-р Маргарита Каменова Предучилищно възпитание, 2008, COBISS.BG-ID - 1182210020

Гайдова, Радка (2008) Съдържателни доминанти на шестте "К" в обучението по конструиране сп. Педагогически алманах, ВТУ, 2008

Гайдова, Радка (2008) Формиране при 3-7-годишните деца разбиране за анализ на технически конструкции. Ловеч. Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка. сб. "Водим бъдещето за ръка", Ловеч, 2008 Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка "Водим бъдещето за ръка", Ловеч

Гайдова, Радка (2008) Шестте "К" на технологичната грамотност в предучилищна възраст Предучилищно възпитание,2 2008

Гайдова, Радка (2007) Ресурси на техническата дейност за развитие на моторните умения на децата в контекста на подготовката за училище. В. Търново, ВТУ, унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий",сп. Педагогически алманах, 2007, 1-2, с. 194-203. ISSN - 1310-358X; COBISS.BG-ID - 1181117924

Гайдова, Радка (2007) Техниката "оригами" в обучаващата система по конструктивно-технически дейности " Мога да направя сам..." НПК, 125 години предучилищно възпитание в България, Свищов, 2007

Гайдова, Радка (2006) Образователни стратегии по конструктивно-технически и битови дейности в предучилищна възраст.В. Търново. изд. Слово, [с.126], 2006. В. Търново, изд. Слово, 2006; ISBN - 954-439-855-4; 978-954-439-855-2 COBISS.BG-ID -1045871588

Гайдова, Радка (2006) Подход за ориентиране на формите за педагогическо взеимодействие в обучението по конструиране в предучилищна възраст. Унив.изд. "Св.св.Кирил и Методий", 2006

Гайдова, Радка (2006) Развитие на рефлексивните умения на децата от предучилищна възраст, чрез продукта на конструктивно-техническата дейност. сп. Предучилищно възпитание, 2006, COBISS.BG-ID - 1171469796

Гайдова, Радка (2005) Акценти на трудовата дейност за здравното възпитание в предучилищна възраст. ПНК - Здравното възпитание, 2000 –2005, РК на БНК – ОМЕП, кл. В. Търново, СУ

Гайдова, Радка (2005) Детското конструиране като комбинаторна дейност. НК, Дни на науката-2005, СУБ, кл. В. Търново

Гайдова, Радка (2005) Конструктивно-техническата дейност в детската градина. В. Търново, изд. Слово, 2005, [с.263] Слово, В. Търново, 2005, ISBN - 954-439-848-1 COBISS.BG-ID - 1045871332

Гайдова, Радка (2005) Моливко, Книга за учителя за 4-5г. Слово, В. Търново, 2005

Гайдова, Радка (2005) Моливко,Книга за учителя за 3-4 и 4-5г. Слово, В. Търново, 2004

Гайдова, Радка (2005) Моливко,Книга за учителя за 5-6г. Слово, В. Търново, 2005

Гайдова, Радка (2005) Проекции и динамика на развитието на комуникативните умения в съдържанието на конструктивно-техническата дейност. НК,Предизвикателствата пред науката в процеса на евроинтеграция, ТУ, Ст. Загора, 2005

Гайдова, Радка (2005) Социално-битови дейности в детската градина. ВТУ, Сп. Педагогически алманах, 2005, COBISS.BG-ID - 1174409700

Гайдова, Радка (2005) Технологично обучение в детството. НК, СУБ и развитието на науката и висшето образование – т. 1, СУБ, кл. В. Търново, 2005

Гайдова, Радка (2005) Учебна книжка за детето "Мога да направя сам...", 3-4 г. Слово, В. Търново, 2005

Гайдова, Радка (2005) Учебна книжка за детето "Мога да направя сам...", 4-5 г. Слово, В. Търново,2005

Гайдова, Радка (2005) Учебна книжка за детето "Мога да направя сам...", 5-6 г. Слово, В. Търново, 2005

Гайдова, Радка (2004) Дидактически модели за екипна организация на обучението по конструиране. НК,Образованието в глобализиращия се свят, 20 години, Педагогически факултет, ВТУ, 2004

Гайдова, Радка (2004) Интегритет на конструктивно-техническите и битови дейности с новите тенденции за предучилищната образователна пракатика. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2004

Гайдова, Радка (2004) Конструктивно-техническата дейност – педагогически феномен за възпитаване у децата на социална култура за общуване. НК,Образованието в глобализиращия се свят, 20 години, Педагогически факултет, ВТУ, 2004

Гайдова, Радка (2004) Модел на педагогическа система за обучение по конструиране в подготвителна група. НК,Съвременни предизвикателства на прехода детска градина-училище, ВТУ,Педагогич.факултет-изд. Слово, 2005.

Гайдова, Радка (2004) Моливко,Книга за учителя по диагностика за 6-7г. Слово, В. Търново, 2004

Гайдова, Радка (2004) Моливко,Книга за учителя,за 6-7г. Слово, В. Търново, 2004

Гайдова, Радка (2004) Образователно направление “Конструктивно-технически и битови дейности” – анализ на учебни помагала за подготвителна група. НК, Образование и изкуство, ШУ Еп.К.Преславски, Шумен, 2004.

Гайдова, Радка (2004) Стандарти и терминология в обучението по конструктивно-техническа дейност. НК, Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, СУ, Китен, 2004.

Гайдова, Радка (2004) Техника и технологична култура – или за необходимостта от технологично обучение в предучилищна възраст. НК, Образование и изкуство, ШУ Еп.К.Преславски, Шумен, 2004.

Гайдова, Радка (2004) Техническо мислене и техническо въображение сп. Предучилищно образование, 2004, COBISS.BG-ID - 1165010404

Гайдова, Радка (2004) Учебна книжка за детето "Мога да направя сам...", 6-7г. изд. Слово, В. Търново, 2004

Гайдова, Радка (2004) Учебна книжка за диагностика на подготовката децата за училище "Вече мога сам" Слово, В. Търново, 2004

Гайдова, Радка (2003) Гайдова, Радка. Прагматична стратегия за формиране на технологична култура чрез обучението по конструиране. НК, Педагогика и методика, 40 години ВТУ. В. Търново, унив. изд. "Св. Св. кирил и Методий", 2003. ISBN 954-524 ¬454-2; COBISS.BG-ID – 1044179172.

Гайдова, Радка (2003) Детерминираност между детските интереси и умения за конструиране. НК, СУБ, кл. В. Търново, Дни на науката 2003,

Гайдова, Радка (2003) Детското конструиране през фокуса на един социален аспект. НК, Българския път към НАТО – перспективи и предизвикателства, ВНУ, В. Търново, 2003.

Гайдова, Радка (2003) Педагогически основи на конструктивната игра. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2003,ISSN - 1310-358X COBISS.BG-ID - 1121205220, COBISS.BG-ID - 1166915044

Гайдова, Радка (2003) Техническо и художествено конструиране в предучилищна възраст. сп. Предучилищно възпитание, бр. 5, 2003, COBISS.BG-ID - 1161347044

Гайдова, Радка (2002) Акценти на триадата: природна среда - образование - здраве. НК, Наука, околна среда и устойчиво развитие, СБУ, кл. В. Търново, 2002.

Гайдова, Радка (2002) Имплицитност на структурата на уменията за конструиране в предучилищна възраст. НК, 120 години предучилищно възпитание,ВТУ, 2002.

Гайдова, Радка (2002) Непреходност във възгледите на просветители и съвременници за развитие на конструирането в предучилищна възраст. НК, 120 години предучилищно възпитание,ВТУ, 2002.

Гайдова, Радка (2002) Нови стратегии за приложение на дидактическите структури в обучението по констриране. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2002

Гайдова, Радка (2001) Аспекти на обучението с Lego Dacta в детска градина - начално училище. НК, Интеграцията "детска градина - начално училище", Русе, 2001

Гайдова, Радка (2001) Гайдова, Радка. Обучаващи задачи по конструиране. София, сп. Предучилищно възпитание, 2001, 3, с.48-52; ISSN - 0204-7004; COBISS.BG-ID - 1154589668

Гайдова, Радка (2001) Гайдова, Радка. Педагогически условия за организиране на образователната среда по конструиране. София, сп. Дом, дете, детска градина, 2001, 3; ISSN - 1310-0580; COBISS.BG-ID - 1158133476

Гайдова, Радка (2001) Гайдова, Радка. Система за усвояване и диагностика на уменията за конструиране при 5-7 годишните деца. Дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор".Диплом №27985 от 03.07.2002, ВАК. (Научна комисия 12, Протокол № 9, 22.04.2002) [Р. Гайдова], 2001. В. Търново, ВТУ, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", ВТУ, 2001, COBISS.BG-ID - 1265830628.

Гайдова, Радка (2001) Детето и технологиите Lego Dacta НК, Детето на ХХІ век, ИО на МОН-В.Търново, РС на ОМЕП-В.Търново, 2001

Гайдова, Радка (2001) Конструирането - обучаваща технология за умственото развитие на децата от предучилищна възраст. НК,Технологии, сигурност и екология, ВВОВУ,В. Търново, 2001

Гайдова, Радка (2001) Материалите за конструиране - екологично средство за учене и действие. НК,Технологии, сигурност и екология, ВВОВУ, В.Търново, 2001

Гайдова, Радка (2001) Приемственост между учебното съдържание по конструиране в детската градина и техника в началното училище. НК, Интеграцията "детска градина - начално училище", Русе, 2001

Гайдова, Радка (2001) Традиции и новости в диагностицирането на обучението по конструиране. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2001

Гайдова, Радка (2000) Аспекти на съвременната практика на диагностицирането в предучилищна възраст. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2000

Гайдова, Радка (1998) Алтернативи за демократизиране на учебния процес във ВУЗ. НК, Теория, методика и управление на УВП, ВВОВУ "В. Левски", В.Търново, 1998

Гайдова, Радка (1996) Гайдова, Радка. Програмите за възпитанието на децата от предучилищна възраст и диагностика на когнитивното развитие на децата. София. сп. Дом, дете, детска градина.1996, 1-2 ; SSN - 1310-0580; COBISS.BG-ID - 1132514532

Гайдова, Радка (1996) Диагностика на трудовите умения на децата. сп. Предучилищно възпитание, 1996, бр.1, с.39-41 сп. Предучилищно възпитание, 19961, бр.1, с.39-41

Гайдова, Радка (1996) Обучението на 6-7-годишните деца за обучението по труд и техника в І клас. сп. Педагогически алманах, бр. 1-2, 1996

Гайдова, Радка (1994) Диагностичният процес по конструиране в програмно-методическата документация по предучилищно възпитание. Унив.изд. "Св. св. Кирил и Методий", Трудове на ВТУ, 1994

Гайдова, Радка (1993) Практикум по труд и техника-Іч. Унив.изд."Св. св. Кирил и Методий", 1993

Гайдова, Радка (1993) Формиране на сензорни еталони чрез конструктивно-техническата дейност. НК, Образованието и личността”, Шумен, 1993.

Гайдова, Радка (1993) Формиране на хуманни взаимоотношения в бита НК, Хуманизиране на педагогическия процес”, Благоевград, 1993.

Гайдова, Радка (1992) Актуални аспекти в процеса на диагностика на практическите умения в предучилищна възраст. НК, Педагогически условия за детско творчество, ВТУ, 1992

Гайдова, Радка (1992) Върху проблема за обемните модели при овладяване на знания по конструктивно-техническа дейност. НК, Развиващи функции на учебния процес, ВТУ, 1992.

Гайдова, Радка (1992) Нови виждания относно проблема за работа с шаблон в ІІІ група. НК, Педагогически условия за детско творчество, ВТУ, 1992.

Гайдова, Радка (1989) Общуването в конструктивно-техническата дейност на децата от предучилищна възраст. НК-Общуването в творческата дейност на личността, Русе, 1989

Гайдова, Радка (1989) Повишаване познавателната активност при формиране на конструктивно-технически способности у 5-6-годишните деца НК,Интензификация на УВП в условията на НТР и развитие на способностите на учащите се, ВТУ, 1989.

Гайдова, Радка (1989) Ролята и мястото на детето от предучилищна възраст в учебно-възпитателния процес по конструктивно-техническа дейност. НК, Мястото и ролята на детето, ученика и учителя в учебно-възпитателния процес при условията на НТР, 2ч., Ст. Загора, 1989.

Гайдова, Радка (1988) Детското конструиране, дейност за многостранно познание. НК, Теория, методика и управление на УВП, ВВОВУ "В. Левски", В. Търново, изд. ВВОВУ,1988 НК, Теория, методика и управление на УВП, ВВОВУ "В. Левски", В. Търново, 1988

Гостилов, Стефан (2016) Относно знаково-символната страна на визуалната комуникация. Сб. от Трета докторантска научн а сесия ВТУ „Св.св. Кирил и Метoдий”, Ред. колегия: Венка Кутева-Цветкова, Галя Бонева, Рени Христова-Коцева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 115-123, ISBN 978-619-208-088-4

Гостилов, Стефан (2016) Рaзвитие нa визуaлнo-кoмуникaтивни кoмпетенции нa 5–6-гoдишни децa чрез изoбрaзителнaтa дейнocт риcувaне

Гостилов, Стефан (2015) Методическо ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания

Гостилов, Стефан (2015) Относно кодиращата функция на изкуството като невербално средство за общуване. Сб. от Международна научна конференция Педагогическото образование - традиции и съвременност“, Велико Търново, 2015 г. Ред.: Рени Христова-Коцева. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015 2015ISBN 978-619-7281-01-9, УДК 37(063.034), COBISS.BG-ID 1281978852 Междунaрoднa нaучнa кoнференция „Педaгoгичеcкoтo oбрaзoвaние - трaдиции и cъвременнocт” ВТУ „Cв.св. Кирил и Метoдий”.

Гостилов, Стефан (2013) Oтнocнo някoи cемиoтични acпекти нa езикa нa изoбрaзителнoтo изкуcтвo. Сб. от Юбилейнa междунaрoднa нaучнa кoнференция „50 гoдини ВТУ „Cв.св. Кирил и Метoдий”, Велико Търново, 2013 г. Ред колегия: Р. Кузманова-Карталова, Р. Христова, Г. Бонева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с 109-114. ISBN 978-619-208-001-3 УДК 378.4.096:37(497.216)(091)(063.034) COBISS.BG-ID 1274917860 Юбилейнa междунaрoднa нaучнa кoнференция „50 гoдини ВТУ „Cв.св. Кирил и Метoдий”.

Гостилов, Стефан (2012) Дисциплините осигуряващи процеса на усвояването на графичната форма на писането – цели, задачи, реализация, перспективи ВТУ. ВТУ Педагогически алманах

Гостилов, Стефан (2010) Симвoлнaтa или знaкoвaтa прирoдa нa детcките риcунки. сп. Педагогически алманах. ВТУ „Cв.св. Кирил и Метoдий”.2010 / Том 18 / Брой 2, Ред: В. Петрова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 162-183, ISSN: 1310-358Х УДК 372.36, COBISS.BG-ID 1240122084 ВТУ Педагогически алманах

Гостилов, Стефан (2010) Фотографията и рисунката в и извън владението на иконичността. ВТУ Педагогически алманах

Гостилов, Стефан (2008) Предпоставки за семиологичен анализ на рисунката като знак и някои синтагматични отношения спрямо писането. ВТУ Педагогически алманах

Гостилов, Стефан (2008) Семиотичен подход за осигуряване процесите на трансфер и опериране на кодирана информация в рисуването при 5–7г. деца. С. Предучилищно възпитание кн.8/2008

Гостилов, Стефан (2007) Графичните знаци в учебно-възпитателната работа при 5-7 г.деца. Научно- практическа конференция – „125г. предучилищно възпитание”, Свищов

Гостилов, Стефан (2007) Семиотичен модел на визуална комуникация на градската среда. при 5-7 г. деца. Научно- практическа конференция – „125г. предучилищно възпитание”, Свищов

Гостилов, Стефан (2004) Иконичност, изобразителен език и детската реч Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (2004) Композиране на рисунките при 5–7 годишните деца на семиотична основа. Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1999) Детската градина и семейството в подготовката на децата за писане Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1999) Детската рисунка и реч във владенията на иконичността Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1999) Енигматичен подход при изграждането на детската рисунка в предучилищна възраст. Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) “Калиграфията” – интегрираща дисциплина в обучението на студентите от факултет “Педагогика” към ВТУ”Св. Св. Кирил и Методий” Програма на юбилейна научна конференция с международно участие, Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) Визуалната комуникация на градската среда и възпитателната работа при 5-6 годишни деца Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. , Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) Графични знаци и пределното им адаптиране към учебно-възпитателната работа Програма на юбилейна научна конференция с международно участие, Велико Търново

Гостилов, Стефан (1997) Практическата работа с широки пера в упражненията по калиграфия със студентите от специалността “ Предучилищна и начална училищна педагогика” Програма на научна сесия 97. Долна Митрополия

Гостилов, Стефан (1997) Реализиране на някои когнитивни функции на знака в детската градина Програма на научна сесия 97. Долна Митрополия

Гостилов, Стефан (1994) Подготовка на децата за писане – задължение и отговорност на учители и родители Програма за провеждане на научно-теоретична конференция на тема: “Семейството като възпитателен фактор”. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1994) Психическа и емоционална устойчивост на децата, попаднали в екстремна ситуация на улицата Трета национална научна конференция на тема: “Безопасността в пътното движение за децата от предучилищна възраст”, Велико Търново

Гостилов, Стефан (1993) Визуалната комуникация – интегрираща система за ориентиране на 5-6 годишните деца в детската среда Международна научна конференция на тема: “ Хуманизиране на педагогическия процес”. Благоевград

Гостилов, Стефан (1993) Невербалните средства за комуникация – основа за изграждане съдържанието на рисунката при 6 годишните деца Сборник от резюмета на научно-практическа конференция на тема: “ Образованието и личността”. Шумен

Гостилов, Стефан (1993) Педагогическото взаимодействие при консултиране на базовите учители по изобразителни дейности Сборник разюмета от семинара на тема: “Актуални проблеми на емпиричното педагогическо изследване”. Смолян

Гостилов, Стефан (1992) Нов подход за рисуване по даден начален образ чрез използване на семиотична връзка между музикална и изобразителна дейност Сборник материали от научна-практическа конференция на тема: “Педагогически условия за детско творчество”. Велико Търново

Гостилов, Стефан (1992) Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност Сборник резюмета от научно-практическа конференция на тема: “Проблеми на образованието в демократизиращото се общество”. Смолян

Гроздев, Калин (2017) Гроздев, К. Игрите с пясък за формиране на здравна култура в предучилищна възраст. сп. Педагогически алманах, бр. 1., Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново

Иванова, Борислава (2020) РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ Сборник от Втора общодокторантска научна конференция ,,Дигиталната хуманитаристика и перспективите пред българската наука“, 02-03.10.2020г., Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, стр. 593-613, ISSN 2683-0523.

Иванова, Борислава (2019) ДИГИТАЛНАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ В СЪВРЕМЕННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА Сборник от Първа общодокторантска научна конференция ,,Младите изследователи в дигиталния свят‘‘, 04-05.10.2019г., Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 663-671, ISSN 2683-0523

Иванова, Борислава (2019) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ РАВНИЩЕТО НА ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ Международна научно-практическа конференция „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ‘2019“, ВУАРР, Академично издателство „Талант”, Пловдив, 2019, стр. 663-671, ISBN 978-619-203-281-4 (on-line)

Иванова, Борислава (2018) СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ Сборник от Международна научна конференция ,,Педагогическото образование – традиции и съвременност’’, Издателство „Айанд Би“, 2018, стр. 350-358, ISSN: 2534-9317

Иванова, Борислава (2017) ТОЙ/ТЯ РАВНОПОСТАВЕНИ В ЕВРОПА - ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ / Равнопоставеност на мъжа и жената в семейството Издателство „Фабер“, 2017, Велико Търново, с. 40-51, ISBN: 978-619-00-0640-4

Караиванова, Петя (2022) Конакчиева, П. Интегративни функции на играта в обучението по околен свят (изследователски репери в научното наследство на проф. дпн Елка Петрова). Сб. Вечното и непреходното в предучилищното възпитание. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 137 – 160, 2022, ISBN 978-619-208-297-0. COBISS.BG-ID - 53100296 Сб. Вечното и непреходното в предучилищното възпитание. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 137 – 160, 2022, ISBN 978-619-208-297-0.

Караиванова, Петя (2021) Konakchieva, P. SYNERGY BETWEEN GAMES AND TECHNOLOGY IN PRESCHOOL ENVIRONMENTAL EDUCATION – Pedagogika, vol. 93, 2, pp 251 – 259. ISSN 1314–8540 (Online) COBISS.BG-ID - 1119662308 Pedagogika, vol. 93, 2, pp 251 – 259. ISSN 1314–8540 (Online)

Караиванова, Петя (2021) Конакчиева, П. Академичното взаимодействие в аудиторни и извънаудиторни форми – инструмент за усъвършенстване на професионално-практическата подготовка на студентите-педагози. – Педагогически алманах, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн.1, с. 34 – 43, 2021. ISSN 2367-9360 (Online), ISSN 1310-358X (Print). Педагогически алманах, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн.1, с. 47 – 56, 2021. ISSN 2367-9360 (Online), ISSN 1310-358X (Print).

Караиванова, Петя (2021) Конакчиева, П. Екологичните празници и развлечения – образователно пространство за развитие на природонаучни компетенции в предучилищното детство. – В сб. Дни на науката 2020, Велико Търново, Фабер, с. 224 – 235, 2021. ISSN 1314-2283. В сб. Дни на науката 2020, Велико Търново, Фабер, с. 224 – 235, 2021. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2021) Конакчиева, П. Природонаучните компетенции на детето във фокуса на отговорното родителство. – В сб. Дни на науката 2020, Велико Търново, Фабер, с. 200 – 223, 2021. ISSN 1314-2283. В сб. Дни на науката 2020, Велико Търново, Фабер, с. 200 – 223, 2021. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2020) Конакчиева, П. Интерактивност в обучението на три-четиригодишните деца чрез система от мултимедийни игри по Околен свят. – В сб. Дни на науката 2019, Велико Търново, Фабер, с. 76 - 85, 2020. ISSN 1314-2283. В сб. Дни на науката 2019, Велико Търново, Фабер, с. 76 - 85, 2020. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2020) Конакчиева, П. Концептуални параметри на моделна технология за въвеждане на ранно икономическо и финансово образование в детската градина (на примера на четвърта подготвителна възрастова група). В сб. Актуални проблеми на сигурността, Велико Търново, 22 – 23 октомври 2020, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, с. 11 - 21, 2020. ISSN 2367-7465. COBISS.BG-ID - 1275878884 В сб. Актуални проблеми на сигурността, Велико Търново, 22 – 23 октомври 2020, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“

Караиванова, Петя (2020) Конакчиева, П. Ранно икономическо и финансово образование чрез синергията между игра и проектна дейност (на примера на четвърта подготвителна възрастова група). В сб. Актуални проблеми на сигурността, В сб. Актуални проблеми на сигурността, Велико Търново, 22 – 23 октомври 2020, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, с. 22 - 31, 2020. ISSN 2367-7465. COBISS.BG-ID - 1275878884 В сб. Актуални проблеми на сигурността, В сб. Актуални проблеми на сигурността, Велико Търново, 22 – 23 октомври 2020, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“

Караиванова, Петя (2020) Конакчиева, П. Целеви и съдържателни параметри за въвеждане на ранно икономическо и финансово образование в детската градина (на примера на четвърта подготвителна възрастова група). В сб. Актуални проблеми на сигурността, В сб. Актуални проблеми на сигурността, Велико Търново, 22 – 23 октомври 2020, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, с. 32 - 42, 2020. ISSN 2367-7465. COBISS.BG-ID - 1275878884 В сб. Актуални проблеми на сигурността, Велико Търново, 22 – 23 октомври 2020, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. и др. Книга за учителя за първа възрастова група. Моливко - играя и зная. Образователно направление Околен свят. Велико Търново: Слово, с. 127-210, 2019. ISBN 978-619-212-050-4. COBISS.BG-ID - 40566024 Велико Търново: Слово. ISBN 978-619-212-050-4.

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. Книга за учителя за втора възрастова група. Моливко - играя и зная. Околен свят. Велико Търново: Слово, с. 139-309, 2019. ISBN 978-619-212-057-3. COBISS.BG-ID - 40566536 Велико Търново: Слово, 2019. ISBN 978-619-212-057-3.

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Познавателна книжка за втора възрастова група (4–5-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2019. ISBN 978-619-212-058-0. COBISS.BG-ID - 39216648 Велико Търново: Слово, 2019. ISBN 978-619-212-058-0.

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Познавателна книжка за първа възрастова група (3–4-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2019. ISBN 978-619-212-051-1. COBISS.BG-ID - 39217160 Велико Търново: Слово, 2019. ISBN 978-619-212-051-1.

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. Приоритети на отговорното родителство за възпитаване на социално уверено дете. – Педагогически алманах, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн.1, с. 21–40, 2019. ISSN 2367-9360 (Online), ISSN 1310-358X (Print). COBISS.BG-ID - 1121205220 Педагогически алманах, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн.1, с. 21–40, 2019. ISSN 2367-9360 (Online), ISSN 1310-358X (Print).

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. Развиване на природонаучни компетенции в детството чрез творческите игри като средства на занимателната екология. – В сб. Дни на науката 2018, Велико Търново, Фабер, с. 180-189, 2019. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID - 44847368 В сб. Дни на науката 2018, Велико Търново, Фабер, с. 180-189, 2019. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. Стимулиране на изследователските прояви чрез обучението по околен свят в детската градина. Сб. Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 15 – 16 ноември, 2019, съставител М. Михова, Ай Анд Би, 2019, с. 395–404. ISSN 2534-9317. COBISS.BG-ID - 1288420836 Велико Търново, Ай Анд Би, 2019, с. 395–404. ISSN 2534-9317.

Караиванова, Петя (2019) Конакчиева, П. Студентският конкурс „Моите първи педагогически опити“ – една добра академична традиция. – Педагогически алманах, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“,кн.2, с. 122–126, 2019. ISSN 2367-9360 (Online), ISSN 1310-358X (Print). COBISS.BG-ID - 1121205220 Педагогически алманах, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“,кн.2, с. 122–126, 2019. ISSN 2367-9360 (Online), ISSN 1310-358X (Print).

Караиванова, Петя (2018) Konakchieva, P. The ecological education of the 5- to 6- year-old children in the context of the competence paradigm. Knowledge – International Journal. pp. 1085–1091, Vol. 28.3, December, Skopje, 2018. ISSN 1857-923X (for e-version). ISSN 2545-4439 (for printed version). Knowledge – International Journal. pp. 1085–1091, Vol. 28.3, December, Skopje, 2018. ISSN 1857-923X (for e-version). ISSN 2545-4439 (for printed version).

Караиванова, Петя (2018) Konakchieva, P. The economic education of the 6- to 7- year-old children in the focus of the pedagogical system Molivko – I play and i know. Knowledge – International Journal. pp. 1079–1084, Vol. 28.3, December, Skopje, 2018. ISSN 1857-923X (for e-version). ISSN 2545-4439 (for printed version). Knowledge – International Journal. pp. 1079–1084, Vol. 28.3, December, Skopje, 2018.

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. и др. Моливко – играя и зная. Книга за учителя. Образователно направление Околен свят. Част 1. и Част 2. за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-039-9. COBISS.BG-ID - 1286139364 Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. и др. Моливко – играя и зная. Книга за учителя. Образователно направление Околен свят. Част 1. и Част 2. за трета подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. COBISS.BG-ID - 1286138596 Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. Познавателна книжка за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018.ISBN 978-619-212-031-3. COBISS.BG-ID - 1286079716 Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. Познавателна книжка за четвърта подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-036-8. COBISS.BG-ID - 1286110948 Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. Познавателна книжка за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-032-0. COBISS.BG-ID - 1286077668 Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. Познавателна книжка за четвърта подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. COBISS.BG-ID - 1286113508 Велико търново: Слово

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Педагогически функции на екоприказката в предучилищното екологично образование. – В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 181 – 191, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID - 40246792 В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 181 – 191, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Приоритети на предучилищните педагози за развитие на емоционална интелигентност в детството. – В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 192 – 204, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID - 40247560 В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 192 – 204, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2017) HEALTH EDUCATION OF BULGARIAN CHILDREN AS A FOCUS IN THE TRAINING ON THE ‘SURROUNDING WORLD’ SUBJECT THROUGH THE PEDAGOGICAL SYSTEM ‘MOLIVKO – I PLAY AND I KNOW’. London Review of Education and Science No.2. (22), July-December, 2017 © Imperial College Press, 2017© Imperial College London, 2017 ISSN: 1474-846X, p. 537-543. London Review of Education and Science

Караиванова, Петя (2017) Блоков модел за развитие на креативността в професионалната подготовка на студентите педагози. В монографията Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите. с.91-97, PRIMAX, Русе. ISBN 978-619-7242-31-7. COBISS.BG-ID - 1285662692 издателство PRIMAX, Русе

Караиванова, Петя (2017) Конакчиева, П. Изобразителните игри в педагогическото взаимодействие по Околен свят. – В сб. Водим бъдещето за ръка 2017, CD, с. 74 – 81, Велико Търново, Ай анд Би, 2017. ISBN 978-619-7281-28-6. COBISS.BG-ID - 1284787684 В сб. Водим бъдещето за ръка 2017, CD, с. 74 – 81, Велико Търново, Ай анд Би, 2017. ISBN 978-619-7281-28-6.

Караиванова, Петя (2017) Конакчиева, П. Изследователска култура и европейски компетенции във висшето педагогическо образование. – В сб. „Дни на науката 2016”, Велико Търново, с. 56 – 63, Фабер, 2017. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID - 41248008 В сб. Дни на науката 2016, с. 56 - 63, Велико Търново: Фабер. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2017) Конакчиева, П. Компетенции за адаптиране към социалната среда в образователните институции. сб. „Дни на науката, 2016“, с. 64 - 74, Велико Търново: Фабер. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID - 41539592 сб. „Дни на науката, 2016“, с. 64 - 74, Велико Търново: Фабер. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2016) Конакчиева, П. Кейс-методът в екологичното образование на детето. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 1, 2016, с- 51 – 59. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID - 1281362916 Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 1, 2016, с- 51 – 59. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2016) Конакчиева, П. Мобилност и интерактивност при възпитаване на социална компетентност в предучилищното детство. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 1, 2016, с. 21 – 30. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID - 1281361380 Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 1, 2016, с. 21 – 30. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2016) Конакчиева, П. Пътуване към другите: възпитаване на социална компетентност в детството чрез интерактивни моделни технологии. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 2, 2016, с. 192 – 200. ISSN 2367-9360. COBISS.BG-ID - 1284184548 Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 2, 2016, с. 192 – 200. ISSN 2367-9360.

Караиванова, Петя (2016) Конакчиева, П. Пътуване с другите: вариант на интерактивна мобилност за подготвяне и изявяване на социални компетенции в детството. - Педагогически алманах, кн. 2, с. 201 – 210, 2016. ISSN 2367-9360. COBISS.BG-ID - 1284183780. Педагогически алманах, кн. 2, с. 201 – 210, 2016. ISSN 2367-9360. COBISS.BG-ID - 1284183780

Караиванова, Петя (2016) Конакчиева, П. Социалната компетентност като образователен приоритет на педагогическото взаимодействие „дете – среда“. В сб. „Дни на науката 2015”, Велико Търново: Фабер, 2016, с. 141 – 151. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID - 1283429092 В сб. „Дни на науката 2015”, Велико Търново: Фабер, 2016, с. 141 – 151. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2016) Образователно направление „Околен свят“. Програмна система „Моливко – играя и зная“. Годишно тематично разпределение за втора възрастова група. http://izdatelstvo-slovo.com/annual-distributions.php Ел. вариант. Сайт на издателство „Слово“, Велико Търново: Слово, 2016.

Караиванова, Петя (2016) Образователно направление „Околен свят“. Програмна система „Моливко – играя и зная“. Годишно тематично разпределение за първа възрастова група. Ел. вариант. http://izdatelstvo-slovo.com/annual-distributions.php Сайт на издателство „Слово“, Велико Търново: Слово, 2016.

Караиванова, Петя (2016) Образователно направление „Околен свят“. Програмна система „Моливко – играя и зная“. Годишно тематично разпределение за трета възрастова група. http://izdatelstvo-slovo.com/annual-distributions.php Ел. вариант. Сайт на издателство „Слово“, Велико Търново: Слово, 2016.

Караиванова, Петя (2016) Образователно направление „Околен свят“. Програмна система „Моливко – играя и зная“. Годишно тематично разпределение за четвърта възрастова група. http://izdatelstvo-slovo.com/annual-distributions.php Ел. вариант. Сайт на издателство „Слово“, Велико Търново: Слово, 2016.

Караиванова, Петя (2015) Възпитаване на толерантност в предучилищното детство. В сб. Юбилейна международна научна конференция 30 години Педагогически факултет, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 273 – 280. ISBN 978-619-00-0352-6. COBISS.BG-ID - 1274247140 В сб. Юбилейна международна научна конференция 30 години Педагогически факултет, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 273 – 280. ISBN 978-619-00-0352-6.

Караиванова, Петя (2015) Конакчиева, П. Проблеми на интерактивното обучение в практиката на висшето педагогическо образование. – Педагогически алманах, кн. 1, с. 157 – 166, Велико Търново, 2015. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID - 1278799076 Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 1, Велико Търново, 2015, с. 157 – 166. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2015) Конакчиева, П. Детерминанти за ефективност на ранното образование по въпросите на риска, безопасността и здравето. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 1, с. 9 – 21, 2015. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID - 1278751460 OF RISK, SAFETY, AND HEALTH Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 1, с. 9 – 21, 2015. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2015) Конакчиева, П. Интерактивни моделни технологии във висшето педагогическо образование. Велико Търново: Слово, 2015, с. 180. ISBN 978-612-212-000-9. COBISS.BG-ID 1272910820 УДК 372.3(075.8) Велико Търново: Слово, 2015, с. 180. ISBN 978-612-212-000-9. COBISS.BG-ID 1272910820 УДК 372.3(075.8)

Караиванова, Петя (2015) Конакчиева, П. СОЦИОКУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ДЕТСТВО КАТО ФЕНОМЕН И ПЕДАГОГИЧЕСКА РЕАЛНОСТ. В сб. Юбилейна конференция 50 години ВТУ, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2015. с. 95 – 101. ISSN 978-619-208-001-3. COBISS.BG-ID - 1274917860 В сб. Юбилейна конференция 50 години ВТУ, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2015. с. 95 – 101. ISSN 978-619-208-001-3.

Караиванова, Петя (2015) Конакчиева, П. Съвременни изследователски позиции, идеи и концепции за екологично образование на децата в Русия. В сб. „Дни на науката 2015”, Велико Търново: Фабер, 2016, с. 130 – 140. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID - 1283428324 FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION OF CHILDREN IN RUSSIA В сб. „Дни на науката 2015”, Велико Търново: Фабер, 2016, с. 130 – 140. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2015) Конакчиева. П. Приоритети за екологично образование на децата в чуждестранния педагогически опит (или за добрите практики в Европа, Америка и Азия). - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 1, 2015, с. 167 – 176. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID - 1278804452 Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, кн. 1, 2015, с. 167 – 176. ISSN 1310-358X.

Караиванова, Петя (2015) Толерантността – компонент на професионалната компетентност на предучилищния педагог. В сб. Юбилейна международна научна конференция 30 години Педагогически факултет, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 295 – 304. ISBN 978-619-00-0352-6. COBISS.BG-ID - 1274247140 В сб. Юбилейна международна научна конференция 30 години Педагогически факултет, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 295 – 304. ISBN 978-619-00-0352-6.

Караиванова, Петя (2014) Конакчиева, П. Екология и устойчиво развитие в предучилищното образование. – Педагогика, с. 55–62, 2014, кн.1. ISSN 0861 – 3982. COBISS.BG-ID - 1263319268 Педагогика: НИОН „Аз Буки“, 2014, кн.1, с. 55 – 62. ISSN 0861 – 3982.

Караиванова, Петя (2014) Конакчиева, П. Еколого-педагогическият тренинг – интерактивна образователна технология за мотивиране на екоцентрично отношение към природния свят. В сб. „Дни на науката 2014”, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 285 – 298. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID - 1275975652 В сб. „Дни на науката 2014”, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 285 – 298. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2014) Конакчиева, П. Задължителната подготовка на децата за училище – състояние, проблеми, перспективи. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2014 , кн. 1, с. 20 – 29. ISSN 1310-358Х. COBISS.BG-ID - 1274016228 Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2014 , кн. 1, с. 20 – 29. ISSN 1310-358Х.

Караиванова, Петя (2014) Конакчиева, П. Образователната среда – фактор за стимулиране на екологосоциалното развитие в детството. В сб. „Дни на науката 2014”, Велико Търново, Фабер, с. 248 – 257, 2015. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID - 1275970788 В сб. „Дни на науката 2014”, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 248 – 257. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2014) Конакчиева, П. Педагогически измерения на проблема за възпитаване на социална увереност в предучилищното детство. В сб. „Дни на науката 2014”, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 258 – 265. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID - 1275973092 .В сб. „Дни на науката 2014”, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 258 – 265. ISSN 1314-2283

Караиванова, Петя (2014) Конакчиева, П. Принципът за природосъобразност като общофилософска основа на педагогическото взаимодействие „дете – среда“. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2014, кн. 2, с. 33 – 42. ISSN 1310-358Х. COBISS.BG-ID - 1274055396 Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2014, кн. 2, с. 33 – 42. ISSN 1310-358Х.

Караиванова, Петя (2014) Философстването с деца – средство за формиране на природонаучни компетенции в предучилищното детство. В сб. "Дни на науката 2014", с. 266 – 284. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID - 1275974884 В сб. "Дни на науката 2014", Велико Трново: Фабер, с. 266 – 284. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2013) Konakchieva, P. Projections of education on issues of risk, safety, and health in child-environment pedagogical interaction. В сб. „Воспитание детей и молодежы в изменяющемся мире = Възпитанието на децата и младежите в изменящия се свят”. Под ред. И. В. Руденко. Тольятти: Издательство ТГУ. 2013, pp. 239–249.ISBN 978-5-8259-0717-8. В сб. „Воспитание детей и молодежы в изменяющемся мире = Възпитанието на децата и младежите в изменящия се свят”. Под ред. И. В. Руденко. Тольятти: Издательство ТГУ. ISBN 978-5-8259-0717-8.

Караиванова, Петя (2013) Канакчиева, П. КОЛЕКЦИОНИРАНЕТО – ФОРМА ЗА КРЕАТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СРЕДАТА. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, кн. 2, с. 7-15. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1261166820 УДК 372.36 Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2013, кн. 2, с. 7 – 15, ISSN 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1261166820 УДК 372.36

Караиванова, Петя (2013) Конакчиева, П. & Колектив. Синергетични идеи в педагогиката на взаимодействие „дете – среда”. В: Синергетични модели на образователни технологии във висшето педагогическо образование. Велико Търново: Слово, 2013, с. 34 – 85; 151 – 159; 159 с. ISBN 978-954-439-987-0. COBISS.BG-ID 1268262628 Велико Търново, Слово ISBN 978-954-439-987-0. COBISS.BG-ID 1268262628

Караиванова, Петя (2013) Конакчиева, П. Детето и природата. Теоретични основи и съдържание на екологичното образование в детската градина. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, 227 с. ISBN 978-954-524-910-5 COBISS.BG-ID 1260104676 УДК 372.3.033(075.8) Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, 227 с. ISBN 978-954-524-910-5 COBISS.BG-ID 1260104676 УДК 372.3.033(075.8)

Караиванова, Петя (2013) Конакчиева, П. Детето и природата. Технологична организация на екологичното образование в детската градина. Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2013,192 с. ISBN 978-954-524-911-2. COBISS.BG-ID 1260104164 Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2013,192 с. ISBN 978-954-524-911-2.COBISS.BG-ID 1260104164

Караиванова, Петя (2013) Конакчиева, П. ПРИОРИТЕТИ В ЕДИННОТО ЕКОЛОГОВЪЗПИТАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО „ДЕТСКА ГРАДИНА – СЕМЕЙСТВО”. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2013, кн. 2, с. 16-59. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1261167076 УДК 372.36.033 Педагогически алманах, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, кн. 2, с. 16 – 59. ISSN 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1261167076 УДК 372.36.033

Караиванова, Петя (2013) Конакчиева, П. Проектната дейност на децата – мост между традиции и новаторство. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, кн. 1, с. 28–36. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1261141732 УДК 372.36 Педагогически алманах, Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2013, кн. 1, с. 28 – 36, ISSN 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1261141732 УДК 372.36

Караиванова, Петя (2013) Конакчиева, П. Проекции на концепцията за „устойчиво развитие” в предучилищното екологично образование. Сб. от научна конференция „Дни на науката 2012”, Велико Търново, 31 май 2012 г. Ред. проф. д-р Петко Ст. Петков, Велико Търново: Фабер, 2013, с. 262 – 270. ISSN 1314–2283. COBISS.BG-ID 1255989732 УДК 372.36.033 В сб. „Дни на науката 2012”, Велико Търново: Фабер, 2013. с. 262 – 270. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1255989732 УДК 372.36.033

Караиванова, Петя (2013) Конакчиева, П. Съвместната дейност – условие за възпитаване на екологична култура в детството. Сб. от научна конференция „Дни на науката 2012”, Велико Търново, 31 май 2012 г. Ред. проф. д-р Петко Ст. Петков, Велико Търново: Фабер.2013, с. 252–261.ISSN 1314–2283. COBISS.BG-ID 1255989476 УДК 372.36.033 В сб. „Дни на науката 2012”, Велико Търново: Фабер, 2013. с. 252 – 261. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1255989476 УДК 372.36.033

Караиванова, Петя (2012) Конакчиева, П. Възпитаване на ценностно отношение към природата в предучилищното детство. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2012, кн. 2, с.176-216. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1255003108 УДК 372.36 Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2012, кн. 2, с.176-216. ISSN 1310-358X.COBISS.BG-ID 1255003108 УДК 372.36

Караиванова, Петя (2012) Конакчиева, П. ИНТЕРАКЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРИРОДНИЯ СВЯТ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ДЕТСТВО. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, кн. 1, с. 33-48. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1254943716 УДК 372.32 Педагогически алманах. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, кн. 1. с. 33 - 48. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1254943716 УДК 372.32

Караиванова, Петя (2012) Конакчиева, П. Приобщаване на студентите към изследователска дейност чрез метода на проектите. Сб. от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България”, Велико Търново, 18-19 май 2012 г. Ред. проф. дпн Пламен Легкоступ, проф. д-р Димитър Гюров, проф. д-р Божидар Ангелов, доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова, доц. д-р Рени Христова-Коцева, доц. д-р Галя Бонева, доц. д-р Радка Гайдова, съставител доц. д-р Рени Христова-Коцева, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 215–221. ISBN 978-954-524-842-9. COBISS.BG-ID 1267889380 УДК 372.3.04(497.2)(091)(063.034) Сб. от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България”, Велико Търново, 18-19 май 2012 г. Ред. проф. дпн Пламен Легкоступ, проф. д-р Димитър Гюров, проф. д-р Божидар Ангелов, доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова, доц. д-р Рени Христова-Коцева, доц. д-р Галя Бонева, доц. д-р Радка Гайдова, съставител доц. д-р Рени Христова-Коцева, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 215–221. ISBN 978-954-524-842-9. COBISS.BG-ID 1267889380 УДК 372.3.04(497.2)(091)(063.034)

Караиванова, Петя (2012) Конакчиева, П. Проблеми на педагогическото взаимодействие при възпитаване на субективно отношение към природата (сс. 354 – 365). В сб. „Дни на науката 2011”, Велико Търново: Фабер, 2012. ISSN 1314-2283. В сб. „Дни на науката 2011”, Велико Търново: Фабер, 2012. ISSN 1314-2283.

Караиванова, Петя (2012) Конакчиева, П. Теоретични проблеми на екологичното образование в предучилищното детство (сс. 345 – 353). В сб. „Дни на науката 2011”, Велико Търново: Фабер. 2012, ISSN 1314-2283. В сб. „Дни на науката 2011”, Велико Търново: Фабер, 2012, т.1.

Караиванова, Петя (2011) Конакчиева, П. ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ НА СОЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА КУЛТУРА ПРИ ОРИЕНТИРАНЕ НА ПЕТ–СЕДЕМГОДИШНИТЕ ДЕЦА В СВЕТА.- Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2011, кн. 2, с. 123 - 170. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287145444 УДК 372.32.035 Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2011, кн. 2, с. 123 - 170. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287145444 УДК 372.32.035

Караиванова, Петя (2011) Конакчиева, П. Педагогически модел за възпитаване на социална и гражданска култура при ориентиране на три-петгодишните деца в света. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, кн. 1, с. 152-200. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287120356 УДК 372.32.035 Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, кн. 1, с. 152-200. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287120356 УДК 372.32.035

Караиванова, Петя (2011) Конакчиева, П. Проблеми на педагогическото взаимодействие при възпитаване на субективно отношение към природата. Сб. от научна конференция „Дни на науката 2011”, Велико Търново, 27 май 2011 г. Ред. доц. д-р Петко Ст. Петков, Велико Търново: Фабер, 2011, т. 1, с. 354–365. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1248814308 УДК 372.32 В сб. „Дни на науката 2011”, Велико Търново: Фабер, 2011. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1248814308 УДК 372.32

Караиванова, Петя (2011) Конакчиева, П. Социално-личностното развитие в детството като приоритет на педагогическото взаимодействие „дете – среда”. - Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, кн. 1, с. 77-91. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287107300 Педагогически алманах ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287107300

Караиванова, Петя (2011) Конакчиева, П. Теоретични проблеми на екологичното образование в предучилищното детство. Сб. от научна конференция „Дни на науката 2011”, Велико Търново, 27 май 2011 г. Ред. доц. д-р Петко Ст. Петков, Велико Търново: Фабер, 2011, т. 1, с. 345–353. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1248784356 УДК 372.32 В сб. „Дни на науката 2011”, Велико Търново: Фабер, 2011, т.1. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1248784356 УДК 372.32

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. (2010). Социален свят. Природен свят. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 4–5-годишни деца. Книга за учителя (под общата редакция на доц. д-р Д. Гълъбова). Трето допълнено издание (сс. 213 – 393). Велико Търново: Слово. ISBN 978-954-439-931-3. Велико Търново: Слово

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Възпитаване на изследователско поведение у децата от предучилищна възраст при ориентиране в света. - Педагогически алманах, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, кн. 2, с. 72 – 82. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1240117476 УДК 372.36.015.3 Педагогически алманах, с. 72-82, кн. 2, 2010 ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1240117476 УДК 372.36.015.3

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. За детската практико-преобразуваща изследователска дейност. - Предучилищно възпитание, 2010, кн.7, с.10-12. ISSN 0204 - 7004 COBISS.BG-ID 1234586084 УДК 372.36 Предучилищно възпитание, 2010, № 7 ISSN 0204 - 7004 COBISS.BG-ID 1234586084 УДК 372.36

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Игрови технологии за ориентиране на детето в света. Велико Търново: Слово, 2010, 255 с. ISBN 978-954-439-933-7. COBISS.BG-ID 1254877668 УДК 372.3:371.38 Велико Търново: Слово, 2010. ISBN 978-954-439-933-7. COBISS.BG-ID 1254877668 УДК 372.3:371.38

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Ориентиране в света и възпитаване на личностна култура при прехода „детска градина – училище”. Сб. от Юбилейна научна конференция „България и българите в Европа”, Велико Търново, 16-17 октомври 2009 г. Ред. доц. д-р Петко Ст. Петков, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 324 – 328. ISBN 978-954-400-301-2. COBISS.BG-ID 1232390884 УДК 061(497.2)(063) В сб. „България и българите в Европа”, Велико Търново: Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-301-2. COBISS.BG-ID 1232390884 УДК 061(497.2)(063)

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Педагогически функции на играта при изграждане на глобалния детски опит. В сб. Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 324–328. ISBN 978-954-400-422-4. COBISS.BG-ID 1236540644 УДК 37(497.2)(063) 378.4.096:37(497.216)(063) В сб. „25 години Педагогически факултет” – Научна конференция с международно участие, Велико Търново: Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-422-4. COBISS.BG-ID 1236540644 УДК 37(497.2)(063) 378.4.096:37(497.216)(063)

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Педагогически функции на игрите с правила при ориентиране на детето от предучилищна възраст в света. Сб. от Юбилейна научна конференция „България и българите в Европа”, Велико Търново, 16-17 октомври 2009 г. Ред. доц. д-р Петко Ст. Петков, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 318–323. ISBN 978-954-400-301-2. COBISS.BG-ID 1232390884 УДК 061(497.2)(063) В сб. „България и българите в Европа”, Велико Търново: Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-301-2. COBISS.BG-ID 1232390884 УДК 061(497.2)(063)

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Система от критерии и показатели за проучване степента на реализиране на детската практико-експериментална дейност. Сб. от Научна конференция „Дни на науката 2009”, Велико Търново, 30 май 2009, Ред. доц. д- Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 232–237. ISBN 978-954-400-276-2. COBISS.BG-ID 1236598244 УДК 372.3 Сб. от Научна конференция „Дни на науката 2009”, Велико Търново, 30 май 2009, Ред. доц. д- Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 232–237. ISBN 978-954-400-276-2. COBISS.BG-ID 1236598244 УДК 372.3

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Социален свят. Природен свят. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 3–4-годишни деца. Книга за учителя (под общата редакция на доц. д-р Д. Гълъбова). Второ допълнено издание. Велико Търново: Слово, 2010. с. 203-338. ISBN 978-954-439-930-6. УДК 372.3 COBISS.BG-ID 1255385060 Велико Търново: Слово, 2010. с. 203-338. ISBN 978-954-439-930-6. УДК 372.3 COBISS.BG-ID 1255385060

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Социален свят. Природен свят. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 5–6-годишни деца. Книга за учителя. Под общата редакция на доц. д-р Д. Гълъбова. Трето допълнено издание. Велико Търново: Слово, 2010, с. 217–332, 623 с. ISBN 978-954-439-920-7. УДК 372.3, COBISS.BG-ID 1255386340 Велико Търново: Слово, 2010, с. 217–332, 623 с. ISBN 978-954-439-920-7. УДК 372.3, COBISS.BG-ID 1255386340

Караиванова, Петя (2010) Конакчиева, П. Формиране и развитие на междуличностни отношения в общността от връстници. Сб. от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 318–323. ISBN 978-954-400-422-4. COBISS.BG-ID 1236540644 УДК 37(497.2)(063) 378.4.096:37(497.216)(063) Сб. от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова, Велико Търново: Фабер, 2010, с. 318–323. ISBN 978-954-400-422-4.COBISS.BG-ID 1236540644 УДК 37(497.2)(063) 378.4.096:37(497.216)(063)

Караиванова, Петя (2009) Конакчиева, П. Педагогическото общуване – средство за реализиране на личностно ориентиран модел на взаимодействие „дете – среда”. Сб. от Научна конференция „Дни на науката 2008”, Велико Търново, 15-16 май 2008 г. Ред. проф. дфн Иван Харалампиев, Велико Търново: Фабер, 2009, с. 168–172. ISBN 978-954-400-078-2. COBISS.BG-ID 1230328036 УДК 001:061.25(497.216)(063) 001(497.2)(063) Сб. от Научна конференция „Дни на науката 2008”, Велико Търново, 15-16 май 2008 г. Ред. проф. дфн Иван Харалампиев, Велико Търново: Фабер, 2009, с. 168–172. ISBN 978-954-400-078-2. COBISS.BG-ID 1230328036 УДК 001:061.25(497.216)(063) 001(497.2)(063)

Караиванова, Петя (2009) Конакчиева, П. Психолого-педагогически проблеми при възпитаване на готовност за социалната позиция „ученик” у пет-седемгодишните деца. - Педагогически алманах, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, кн. 1, с. 143–154. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1235160548 УДК 372.3.015.3 Педагогически алманах, Велико Търново, 2009, № 1 ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1235160548 УДК 372.3.015.3

Караиванова, Петя (2008) Конакчиева, П. Педагогически функции на макетирането за овладяване на ключови компетенции при ориентиране на пет-седемгодишните деца в природния свят (с. 44 – 46). Предучилищно възпитание, 8, 2008. Предучилищно възпитание, №8

Караиванова, Петя (2008) Конакчиева, П. Психолого-педагогически предпоставки за възпитаване на познавателна култура у пет-седемгодишните деца при ориентиране в света (с. 50 – 62). Педагогически алманах, 2, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий. 2008. ISSN 1310-358X. Педагогически алманах, Велико Търново, 2008, № 2

Караиванова, Петя (2008) Конакчиева, П. Социален свят. Природен свят. В: Книга за учителя. Моливко. Дидактична система за подготвителна група на детската градина (6-7 г.). Под общата редакция на доц. Д. Гълъбова. Трето допълнено издание. Велико Търново: Слово, 2008, с. 251-334, 662 с. ISBN 978-954-439-890-3. COBISS.BG-ID 1229489892 УДК 372.3 Велико Търново: Слово, 2008, с. 251-334, 662 с. ISBN 978-954-439-890-3. COBISS.BG-ID 1229489892 УДК 372.3

Караиванова, Петя (2007) Конакчиева, П. Сравнителен анализ на методическите системи за ориентиране в света в подготвителна предучилищна група. Сб. от Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет „Образованието в глобализиращия се свят“, Велико Търново, 15-17 октомври, 2004 г. Ред. проф. дпн Пламен Легкоступ. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, Част 1, с. 64-68. ISBN --978-954-524-608-1. Сб. от Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет „Образованието в глобализиращия се свят“, Велико Търново, 15-17 октомври, 2004 г. Ред. проф. дпн Пламен Легкоступ. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, Част 1, с. 64-68. ISBN --978-954-524-608-1.

Караиванова, Петя (2007) Формиране на култура на превенция у децата от подготвителна предучилищна група В сб. „Образованието в глобализиращия се свят” – Юбилейна научна конференция 20 години педагогически факултет, част 1, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2007

Караиванова, Петя (2006) Конакчиева, П. Методически насоки за реализиране на образователното направление „Природен свят”. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 3–4-годишни деца. Моливко. Под общата редакция на доц. Д. Гълъбова. Първо издание. Велико Търново: Слово, 2006. с. 99 - 170. 320 с. ISBN 978-954-439-866-8 COBISS.BG-ID 1243170532 УДК 372.3 Слово, Велико Търново, 2006 ISBN 978-954-439-866-8 COBISS.BG-ID 1243170532 УДК 372.3

Караиванова, Петя (2006) Методически насоки за реализиране на образователното направление „Социален свят”. В: Книга за учителя за предучилищна възпитание и подготовка на 3–4-годишни деца. Моливко. Под ред. Д. Гълъбова. Слово, Велико Търново, 2006

Караиванова, Петя (2006) Моливко. От земята до небето (3–4 години). Помагало за предучилищно възпитание и подготовка на три-четиригодишни деца. Образователно направление „Природен свят” Слово, Велико Търново, 2006

Караиванова, Петя (2006) Моливко. Прозорче към света (3–4 години). Помагало за предучилищно възпитание и подготовка на три-четиригодишни деца. Образователно направление „Социален свят” Слово, Велико Търново, 2006

Караиванова, Петя (2005) Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 4 – 5-годишни деца. Моливко. Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2005) Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 5 – 6-годишни деца. Моливко. Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2005) Методически насоки за реализиране на образователното направление „Природен свят”. В: Книга за учителя за предучилищна възпитание и подготовка на 4–5-годишни деца. Моливко. Под ред. Д. Гълъбова. Слово, Велико Търново, 2005

Караиванова, Петя (2005) Методически насоки за реализиране на образователното направление „Социален свят”. В: Книга за учителя за предучилищна възпитание и подготовка на 4–5-годишни деца. Моливко. Под ред. Д. Гълъбова. Слово, Велико Търново, 2005

Караиванова, Петя (2005) Моливко. От земята до небето (4 – 5 години). Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2005) Моливко. От земята до небето (4–5 години). Помагало за предучилищно възпитание и подготовка на четири-петгодишни деца. Образователно направление „Природен свят”. Слово, Велико Търново, 2005

Караиванова, Петя (2005) Моливко. От земята до небето (5 – 6 години). Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2005) Моливко. Прозорче към света (4–5 години) Слово, ВТ, 2005

Караиванова, Петя (2005) Моливко. Прозорче към света (5 – 6 години). Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2005) Овладяване на познавателни стратегии от 5 – 7-годишните деца чрез предметно – оперативни и практико – изпробващи методи в игри и занимания на открито сб. “Здравното възпитание” – Първа национална научно-практическа конференция. УИ “Св. Кл. Охридски, С.

Караиванова, Петя (2005) Педагогически условия и средства за стимулиране на творческите прояви при ориентиране в света сб. “Педагогика и методика” – Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В.Т.

Караиванова, Петя (2004) Книга за учителя за подготвителна предучилищна група. Моливко. Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Конакчиева, П. Педагогически условия и средства за усъвършенстване на практически и познавателни умения за ориентиране в света. В сб. Образование и изкуство. том 2.Т. 2: Ред. кол. Анастасия Атанасова-Вукова и др. - 548 с. : с табл. - Други ред.: Д. Игнатовски, Я. Тоцева ; Ред. А. Атанасова-Вукова известна като Анастасия Петрова Атанасова, Шумен, 2004, с. 337-340. ISBN 954-577-216-6.COBISS.BG-ID 1042479588 В сб. Образование и изкуство. том 2. Шумен, 2004. ISBN 954-577-216-6.COBISS.BG-ID 1042479588

Караиванова, Петя (2004) Моливко, внимавай! Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Моливко, внимавай! Методически бележки за учителя в подготвителна група Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Моливко. Вече мога сам. Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Моливко. От земята до небето (6 – 7 г.) Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Моливко. Прозорче към света (6 – 7 г.) Слово, ВТ.

Караиванова, Петя (2004) Ориентиране в света и овладяване на социална култура от 5 – 7-годишните деца – предизвикателства и перспективи. сб. “120 години предучилищно възпитание”, ВТ, Слово.

Караиванова, Петя (2004) Светът на детето и детето в света на възрастните сб. Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище. Слово, ВТ .

Караиванова, Петя (2004) Формиране на социално – ориентирани норми за живот в здравословна среда “Образование и изкуство”, т. ІІ, Ш.

Караиванова, Петя (2003) Конакчиева, П. Експериментирането – условие за активна творческа позиция. – Предучилищно възпитание, 2003, №1, с. 30–33. ISSN 0204 - 7004 COBISS.BG-ID 1160057316 УДК 372.3.015.3 Предучилищно възпитание, 2003, №1. ISSN 0204 - 7004 COBISS.BG-ID 1160057316 УДК 372.3.015.3

Караиванова, Петя (2003) Конакчиева, П. Педагогически условия и средства за усъвършенстване на практико-преобразуващата и изследователската дейност на 5-7-годишните деца. – Педагогически алманах, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, кн. 1 – 2, с. 223–232. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1166915812 УДК 372.36 Педагогически алманах, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, кн. 1 – 2, с. 223–232. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1166915812 УДК 372.36

Караиванова, Петя (2002) За толерантност и диалог в педагогическото пространство. Педагогически алманах, ВТ, кн. 3 – 4.

Караиванова, Петя (2002) Конакчиева, П. Учителите за методите на педагогическо взаимодействие при ориентиране на детето в света. - Педагогически алманах. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн. 1-2, с. 94-105. ISBN 1310-358X УДК 371.315 COBISS.BG-ID 1176249828 Педагогически алманах, ВТ, кн. 1 – 2.Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн. 1-2, с. 94-105. ISBN 1310-358X УДК 371.315 COBISS.BG-ID 1176249828

Караиванова, Петя (2002) Овладяване основите на здравна култура и ориентиране в света В сб. “Здравословно и хуманно образование”, ГО.

Караиванова, Петя (2002) Ориентиране на детето от предучилищна възраст в света и овладяване на познавателни стратегии В сб. “Детето на ХХІ век”, ВТ.

Караиванова, Петя (2001) Конакчиева, П. Моделите и моделирането при ориентирането в света. – Предучилищно възпитание, 2001, №3, с. 43–47. ISSN 0204 - 7004 COBISS.BG-ID 1154594276 УДК 372.36 Предучилищно възпитание, №3. ISSN 0204 - 7004 COBISS.BG-ID 1154594276 УДК 372.36

Караиванова, Петя (2001) Познавателните способности като психолого-педагогически проблем Предучилищно възпитание, №9.

Караиванова, Петя (2000) Сензорно – интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст чрез предметно – оперативните методи за ориентиране в света. Педагогически аланах, ВТ, кн.1, 2.

Караиванова, Петя (1999) Детето и науката Предучилищно възпитание

Караиванова, Петя (1999) Познавателното развитие на детето от предучилищна възраст Педагогически алманах

Караиванова, Петя (1998) За неясните знания, догадки и въпроси и ролята им в процеса на взаимодействие “дете – среда”. Педагогически алманах, ВТ, кн. 1, 2.

Караиванова, Петя (1998) Конакчиева, П. За приложението на елементарните опити и експериментирането в процеса на взаимодействие “дете – среда”. Сб. Научни трудове на ВВОУ „Васил Левски“ от Юбилейна научна конференция с международно участие, посветена на 120-годишината от създаването на ВВОВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 25-26 юни 1998 г. Ред. полк. доц. д-р Г. А. Атанасов, Велико Търново, 1998, с. 41- 48. ISSN 0861 -9115. COBISS.BG-ID 1146898660 УДК 372.32 Сб. Научни трудове на ВВОУ „Васил Левски“ от Юбилейна научна конференция с международно участие, посветена на 120-годишината от създаването на ВВОВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 25-26 юни 1998 г. Ред. полк. доц. д-р Г. А. Атанасов, Велико Търново, 1998, с. 41- 48. ISSN 0861 -9115. COBISS.BG-ID 1146898660 УДК 372.32

Караиванова, Петя (1998) Първи стъпки в професията на детския учител – за някои затруднения и грешки, възникващи в процеса на педагогическата практика сб.”Теория, методика и управление на учебно-възпитателния процес”

Караиванова, Петя (0) Образователно направление „Околен свят“. Програмна система „Моливко – играя и зная“. Годишно тематично разпределение за първа възрастова група. Сайт на издателство „Слово“, Велико Търново: Слово, 2016.

Караиванова, Петя (0) Образователно направление „Околен свят“. Програмна система „Моливко – играя и зная“. Годишно тематично разпределение за първа възрастова група. Ел. вариант.

Легкоступ, Пламен (2022) Самостоятелна изложба графика "МИТОВЕ, ТРАДИЦИИ, ЛЕГЕНДИ", изложбен комплекс "Рафаел Михайлов", Велико Търново, 04-28 април 2022 Изложбен комплекс "Рафаел Михайлов", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2022) Сборна изложба на художници, творили във Велико Търново: "ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ВЕЛИКО ТЪРНОВО", Художествена галерия "Борис Денев" - Велико Търново, 22.03.2022 Художествена галерия "Борис Денев" - Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2021) "НАЦИОНАЛНА ГРАФИЧНА ИЗЛОЖБА НА ИМЕТО НА ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ – 2021", Художествена галерия „Станислав Доспевски” – Пазарджик, 01.10.2021 - 30.12.2021 г. Художествена галерия „Станислав Доспевски” – Пазарджик

Легкоступ, Пламен (2021) WORKS OF ART AND 5 – 10 YEAR OLD CHILDREN, Pedagogika-Pedagogy Volume 93, Number 2, 2021, pp 251-259, ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print), COBISS.BG-ID 47260424 Национално издателство Аз-буки, София

Легкоступ, Пламен (2021) В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи), второ допълнено и преработено издание, ВТ, издателство "ФАБЕР", 2021, 264 стр., ISBN 978-619-00-1267-2; COBISS.BG-ID 47557128, рецензенти: доц. Лучия Ангелова, доц. Радослав Радев, д-р Галина Николова Велико Търново, издателство "Фабер"

Легкоступ, Пламен (2021) ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА - Paginadearte / Arte en Bulgaria / Изкуството в България https://www.youtube.com/watch?v=GUd5ko-xExc&feature=share&fbclid=IwAR3U7yFMDHGazqUBiBODSNQfjQhZsf-ysbs2f8jNWP0pvi6aHtSLXTqYcHc Paginadearte www.paginadearte.com - www.visualartsite.com

Легкоступ, Пламен (2021) ЕСЕНЕН САЛОН НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ, Изложбен комплекс "Рафаел Михайлов", Велико Търново, 18 ноември – 15 декември 2021 г. Изложбен комплекс "Рафаел Михайлов", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2021) МОИТЕ ПЪРВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТИ (Студентски сборник за иновативни идеи и практики), т.2. (рецензент) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2021) Национална изложба "Лудогорие" 2021, Художествена галерия "Проф. Илия Петров" в град Разград, откриване 21 май 2021 Художествена галерия "Проф. Илия Петров" в град Разград

Легкоступ, Пламен (2021) ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВОТО ПОД КАРАНТИНА – ПРОБЛЕМИ, РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ, стр. 11-23; СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ДИПЛОМАТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ KИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА EВРОПА“ ТОМ VІ, 404 стр., Велико Търново, Издателство „Фабер“, 2021, ISSN: 2603-5030 (Print), ISSN: 2603-5391 (Online) Велико Търново, Издателство „Фабер“

Легкоступ, Пламен (2021) Осмо международно биенале „Изкуството на миниатюрата“, Художествена галерия Русе, 13.10.2021 - 30.12.2021 Художествена галерия Русе

Легкоступ, Пламен (2021) Самостоятелна изложба „От Търновград до Мисионис … през Китай“, ХГ "Никола Маринов", Търговище, 29.07.2021 - 27.08.2021 г. Художествена галерия "Никола Маринов", Търговище

Легкоступ, Пламен (2021) Самостоятелна изложба живопис „Приказен свят“, Галерия "Възраждане", Пловдив, 04.11.2021 - 22.11.2021 г. Галерия "Възраждане", Пловдив

Легкоступ, Пламен (2021) Самостоятелна изложба живопис и графика „ИХТИС или Символът на рибата“, Галерия „Жельо Тачев“, Тутракан, 06.12.2021 - 15.01.2022 г.; Галерия „Жельо Тачев“, Тутракан

Легкоступ, Пламен (2021) ХХІ Международно биенале на графиката - Варна 2021, Градска художествена галерия "Борис Георгиев", 13.08 - 30.09.2021 г. Градска художествена галерия "Борис Георгиев",

Легкоступ, Пламен (2020) Биенале за съвременно българско изобразително изкуство БУРГАС 2020 "ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО", Галерия Петко Задгорски, Бургас, 04 септември - 09 октомври 2020 г. Галерия Петко Задгорски, Бургас,

Легкоступ, Пламен (2020) Национална изложба - триенале: "ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПРОСТРАНСТВО ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ`2020", 20.10.2020 - 12.11.2020 г., Велико Търново ИК „Рафаел Михайлов“ Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2020) Национална изложба "ГРАФИЧЕН ФОРУМ", зала "Байер", Стара Загора, 31.10 2020 зала "Байер", Стара Загора

Легкоступ, Пламен (2020) Особености на китайската градска архитектура и парково изкуство – естетически и социални аспекти, (съавтор с Искра Мандова), Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", том 5, Велико Търново, 11 – 12 октомври 2019 г., ВТ, изд. "Фабер", 2020, 266 стр., 159-174 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин Изд. "Фабер", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2020) ПЕТО БАЛКАНСКО КВАДРИНАЛЕ НА ЖИВОПИСТА "МИТОВЕТЕ И ЛЕГЕНДИТЕ НА МОЯ НАРОД", Стара Загора, 20.12.2020 г. Стара Загора, Художествена галерия

Легкоступ, Пламен (2020) Пътуващият творец и неговите произведения – основа на интеркултурното общуване, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", том 5, Велико Търново, 11 – 12 октомври 2019 г., ВТ, изд. "Фабер", 2020, 266 стр., 217-228 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин Изд. "Фабер", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2020) Рецензия за придобиване на ОНС Доктор от Елена Веселинова Панайотова, Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“. 26 Май 2020 Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“

Легкоступ, Пламен (2020) Рецензия за придобиване на ОНС Доктор от Милена Емилова Кирниколова, Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“. 28 септември 2020 Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св. Климент Охридски“

Легкоступ, Пламен (2020) Самостоятелна художествена изложба "Китайски импресии" - живопис и графика, м. март 2020 Галерия "Arsenal of Art", Пловдив, България

Легкоступ, Пламен (2020) Самостоятелна художествена изложба "Пътуване във времето" - живопис и графика, 17 септември – 15 октомври 2020 г. Художествена Галерия Жорж Папазов, Ямбол

Легкоступ, Пламен (2019) Еast meets West - mutual learning between encountering civilizations : art exhibition in celebration of the 70th anniversary of the establishment of China-Bulgaria diplomatic relations 1949-2019 / forew. Cui Xiliang, Plamen Legkostup, Veliko Tarnovo, Faber Publishers, 2019, pp 54, ISBN 978-619-00-0978-8, COBISS.BG-ID 39072264 Veliko Tarnovo, Faber Publishers

Легкоступ, Пламен (2019) Есенен салон на СБХ-Велико Търново, Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново, м. октомври 2019 г. Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2019) Изобразително изкуство за 4. клас - електронен учебник (съавтор), изд. "Просвета-София" АД, 2019 г., (Одобрен със заповед № РД 09-1607/25.06.2019 г.), 76 стр. ISBN: 978-954-01-3841-1 "Просвета-София" АД

Легкоступ, Пламен (2019) Изобразително изкуство за 4. клас (съавтор), изд."Просвета-София" АД, 76 стр. 2019 г., (Одобрен със заповед № РД 09-1607/25.06.2019 г.) ISBN: 978-954-01-3840-4, COBISS.BG-ID - 1291423972 изд."Просвета-София" АД,

Легкоступ, Пламен (2019) Книга за учителя за 4 клас по изобразително изкуство, Издателство „Просвета – София“ АД – София, 2019, Формат: 17х24 см , 84 стр., ISBN 978–954–01–3905–0, COBISS.BG-ID - 1290818532 Издателство „Просвета – София“ АД

Легкоступ, Пламен (2019) Международна изложба „Арт Розалиада - живописен пир на любовта и виното – 2019“, февруари 2019 изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2019) Някои междукултурни различия между българи и китайци (съавтор с Искра Мандова), Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 12 – 13 октомври 2018 г., ВТ, изд. "Фабер", 2019, 220 стр., 69-78 стр., ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин ВТ, изд. "Фабер"

Легкоступ, Пламен (2019) По вълните на времето, Велико Търново, Изд. Фабер, 2019, 54 стр., ISBN 978-619-00-0935-1, COBISS.BG - ID - 38506504 Изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2019) Универсалният език на изкуството и Пътят на коприната, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 12 – 13 октомври 2018 г., ВТ, изд. "Фабер", 2019, 220 стр., 79-94 стр., ISSN: 2603-5030, COBISS.BG-ID 50001928, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин ВТ, изд. "Фабер", 2019

Легкоступ, Пламен (2019) Юбилейна самостоятелна изложба "60х60", Художествена галерия "Борис Денев", Велико Търново, април-май 2019 г. Художествена галерия "Борис Денев", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2018) Детето и изкуството (връзка между познавателното и творческото развитие), ДЕТЕТО И ПЕДАГОГИКАТА - Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева, София, 29 ноември 2018 г., София, изданието е отпечатано с подкрепата на изд. Просвета, 504 стр., 296-306 стр, ISBN 978-954-01-3806-0, съставители: Яна Рашева-Мерджанова, Илиана Петкова, Марияна Косева; СУ "Климент Охридски", изданието е отпечатано с подкрепата на изд. Просвета

Легкоступ, Пламен (2018) Есенен салон на СБХ - Велико Търново – „ОТРАЖЕНИЯ“, м. декември 2018 г. Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2018) Изложба „70 години великотърновски художници 1948-2018“, март 2018 г. Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2018) Изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), електронен учебник; Одобрен със заповед № РД 09-1183/19.07.2018; София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3601-1; Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2018) Изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), печатен - хартиен носител; Одобрен със заповед № РД 09-1183/19.07.2018; София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, Формат: 21х29 см, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3600-4; COBISS.BG-ID 1286955748 Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2018) Изобразително изкуство за 4. клас (съавтор), печатен - хартиен носител; Одобрен със заповед № РД ....на МОН; София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, Формат: 60х90/8 см, 76 стр., ISBN: 978-954-01-3840-4 Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2018) Книга за учителя по изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, Формат: 17х24 см, 80 стр., ISBN: 978-954-01-3720-9; COBISS.BG-ID 1285452516 Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

Легкоступ, Пламен (2018) Международна изложба „Дългият марш“, януари 2018 Hot Spot Art Plaza, Shenzhen, China

Легкоступ, Пламен (2018) Международна изложба в рамките на China Beijing International Language and Culture Expo 2018, 10.2018 CIEK, Beijing, China,

Легкоступ, Пламен (2018) Национална изложба „Арт Розалиада - живописен пир на любовта и виното – 2018“, февруари 2018 изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2018) Основи на изобразителното изкуство - теория и практика (част първа), ВТ, Издателство "Фабер", 2018 г., 328 страници, ISBN 978-619-00-0718-0; COBISS.BG-ID 1285810148 Издателство "Фабер" Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2018) Първите пет години на великотърновския институт „Конфуций“, Пленарен доклад, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 13-14 октомври 2017 г., ВТ, изд. "Фабер", 2018, 310 стр., 25-59 стр., ISBN:978-619-00-0745-6; COBISS.BG-ID 1285808868 ред.колегия: проф. Пламен Легкоступ; доц. Лун Тао; доц. Искра Мандова, изд. "Фабер", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2018) ПЪТЯТ. ДРАКОНЪТ. ХУДОЖНИКЪТ. (За Китай от първо лице), ВТ, Изд. Фабер, 2018, 252 стр., ISBN 978-619-00-0812-5; COBISS.BG-ID 1287410660 Издателство Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2018) Фотоизложба „Китай през обектива на ... телефона“, м. октомври 2018 Институт „Конфуций“ към ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“

Легкоступ, Пламен (2017) Приветствие, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", 257 стр,Велико Търново, 11-12 ноември 2016 г., ВТ, изд. "Фабер", 2017, 9-10 стр, ISBN: 978-619-00-0592-6; COBISS.BG-ID 1279019492 ред.колегия: проф. Пламен Легкоступ; доц. Лун Тао; доц. Искра Мандова, изд. "Фабер", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2017) Relation Between Cognitive аnd Creative Development // London Review of Education and Science, 2017, № 2 (22), (July-December). Volume XI., London, Imperial College Press, 2017. 381-390 p./ 590 p. ISSN: 1474-846X © Imperial College Press, 2017, © Imperial College London, 2017

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 1. клас (съавтор), Одобрен от МОН със заповед № РД 09-1588/08.02.2017 г., София, Издателство "Просвета", 2017, 68 стр., ISBN: 978-954-01-3226-6; COBISS.BG-ID 1280878052 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 1. клас, електронен учебник, (съавтор), Одобрен със заповед № РД 09-1588/08.02.2017 г., София, Издателство "Просвета", 2017, 70 стр., ISBN: 978-954-01-3276-1 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 2. клас (съавтор), одобрен от МОН,Заповед № РД 09-5349/05.10.2017 г., София, Издателство "Просвета", 2017, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3412-3; COBISS.BG-ID 1283220708 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 2. клас, електронен учебник, (съавтор), одобрен от МОН,Заповед № РД 09-5349/05.10.2017 г, София, Издателство "Просвета", 2017, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3413-0 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) ИНТЕЛЛЕКТ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ТВОРЧЕСКЫЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ - СВЯЗИ И ЗАВИСИМОСТИ // Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. – 2017. – № 24; URL: vsoa.esrae.ru/190-1021 (дата обращения: 19.05.2017). Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. – 2017. – № 24; URL: vsoa.esrae.ru/190-1021 http://www.vsoa.esrae.ru/

Легкоступ, Пламен (2017) Класически техники и съвременни технологии в изобразителното изкуство, Международна научна конференция "Oт сетивното към визуалното: плурализмът в изкуството", В. Търново, 20-21 ноември 2015, [Електронен ресурс -1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см] В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2017' ISBN 978-619-208-103-4; COBISS.BG-ID 1284937188 В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Легкоступ, Пламен (2017) Книга за учителя по изобразително изкуство за 1. клас (съавтор), София, Издателство "Просвета", 2017, 60 стр., ISBN 978-954-01-3225-9; COBISS.BG-ID 1278392292 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Книга за учителя по изобразително изкуство за 2. клас (съавтор), София, Издателство "Просвета", 2017, 68 стр., ISBN 978-954-01-3463-5 ; COBISS.BG-ID 1282829540 Издателство "Просвета", София

Легкоступ, Пламен (2017) Международна изложба „The Silk Road - Impresion of Civilizations“, юни 2017 Пекински университет по езици и култура, Пекин, Китай

Легкоступ, Пламен (2017) Национална изложба – „Велико Търново, пространство за вдъхновение“, април-май 2017 Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2016) Art Book of Prof. Plamen Legkostup, Beijing Language and Culture University, Division of Confucius Institute Development, Faculty of Arts, Beijing, China; 70 pp, 2016 Beijing Language and Culture University, Division of Confucius Institute Development, Faculty of Arts, Beijing, China

Легкоступ, Пламен (2016) Colorful world Beijing International Culture Exhibition, Oct 27-30, 2016 China International Exhibition Center, Beijing

Легкоступ, Пламен (2016) IN JURE VERITAS! Списание DE JURE, Официално списание на Юридическия факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Том 7 / Брой 2, ВТ, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 110-110 стр, Print ISSN: 1314-2593 УИ "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2016) Детето и изобразителното изкуство като интегративна творческа цялост, Сборник с доклади на тема „Предизвикателства пред съвременното образовани. Кръгла маса в чест на 80-годишнината на чл.-кор. проф. Любен Димитров, дпн“, София, 23 ноември 2016 г., София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, 97-104/ 512 стр., ISBN 978-954-07-4201-4, COBISS.BG-ID 1289550820 Ред.колегия: проф. Емилия Рангелова, проф. Георги Петров, доц. Вержиния Боянова, доц. Владислав Господинов; УИ „Св. Климент Охридски“, София

Легкоступ, Пламен (2016) Класически техники и съвременни технологии в изобразителното изкуство, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема: От сетивното към визуалното. "Плурализмът в изкуството“, Велико Търново, 20-21 ноември 2015 г., ВТ, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2016, ISBN 978-619-208-103-4 УИ „Св. Св. Кирил и Методий“ ISBN 978-619-208-103-4

Легкоступ, Пламен (2016) Международна изложба, Международен пленер по живопис „Pod krovom Srbije” - май, 2016 Дом на културата, Княжевац, Сърбия,

Легкоступ, Пламен (2016) Представителна изложба на преподаватели от ФИИ на ВТУ, 2016 Ст. Загора, Казанлък, Сливен, Разград, Ловеч, Враца, Видин

Легкоступ, Пламен (2016) Ролята на Институт „Конфуций“ за културния, образователен и икономически обмен между Китай и България, Пленарен доклад, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 25-26 септември 2015 г., ВТ, изд. "Фабер", 283 стр, 11-22 стр., ISBN: 978-619-00-0406-6; COBISS.BG-ID 1276229092; COBISS.BG-ID 1286335204 ред.колегия: проф. Пламен Легкоступ; доц. Лун Тао; доц. Искра Мандова, изд. "Фабер", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2016) Самостоятелна изложба графика, живопис и компютърна графика, юни 2016 Пекински университет по езици и култура, Пекин, Китай

Легкоступ, Пламен (2016) Самостоятелна изложба живопис, януари 2016 Университет по Геонауки, Ухан, Китай

Легкоступ, Пламен (2015) Antilogika slike, [autor tj. urednik Slavko Krunić; reprodukcije Milan Đakov]; Аутор: Гаталица, Александар; Ђурић, Миодраг; Албахари, Давид; Ђоковић, Михајло; Арсић, Љубица; Станић, Војо; Герзић, Боривој; Луковић, Александар; Димић, Ивана; Карабаджаков, Ганчо; Јовановић Данилов, Драган; Рап, Ото; Митровић, Немања; Уларџић, Дејан; Монд, Вал; Крунић, Славко; Огњановић, Мирјана; Браидо, Силвано; Палавестра, Александар; Легкоступ, Пламен; Пинел, Елоди; Пенев, Пеньо; Ранковић, Драган; Токин, Иван; Круљ, Зоран; Ветман, Харалд; Петровић, Снежана; Шајтинац, Угљеша; Мацановић, Момчило; Издавање и производња - Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, 2015 (Novi Sad : Print studio MA); 89 str.-reprodukcije u bojama; ISBN 978-86-7931-422-2; COBISS.SR-ID 293464071 Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, 2015 (Novi Sad : Print studio MA)

Легкоступ, Пламен (2015) Palavestra, Aleksandar; Легкоступ, Пламен, Ukradena relikvija : priča nastala prema slici "Privlačenje" Plamena Legkostupa / Aleksandar Palavestra; B: Antilogika slike, Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, 2015, ISBN 978-86-7931-422-2; COBISS.SR-ID 293464071; Str. 51-56 - COBISS.SR-ID 315453703 Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, Srbije

Легкоступ, Пламен (2015) Международна изложба „Antilogika slike” - февруари, 2015 Нови Сад, Сърбия,

Легкоступ, Пламен (2015) Отчет на проф. д.п.н. Пламен Анатолиев Легкоступ - ректор на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" за развитието на Университета през периода от 17.05.2011 до 25.05.2015 година [Електронен ресурс], В. Търново : Фабер, 2015, 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см, ISBN 978-619-00-0245-1; COBISS.BG-ID 1271955940 издателство Фабер

Легкоступ, Пламен (2015) Отчет на проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ, Ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” за РАЗВИТИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА през периода от 17.05.2011 до 25.05.2015; ВТ, изд. Фабер, 2015, 532 стр., ISBN 978-619-00-0245-1; COBISS.BG-ID 1271954916 изд. Фабер, Велико Търново,

Легкоступ, Пламен (2015) Самостоятелна изложба живопис в рамките на 10-тата световна конференция на Институтите „Конфуций“, декември 2015 Експо център, Шанхай, Китай

Легкоступ, Пламен (2014) Приветствие, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР, Велико Търново, 26-27 септември 2014 г., ВТ, изд. "Фабер", 2014, 12-13 стр., ISBN: 978-619-00-0185-0; COBISS.BG-ID 1271465188, ред.колегия: проф. Бора Беливанова, проф. Пламен Легкоступ; проф. Ли Сяокуей; доц. Искра Мандова изд. "Фабер", 2014

Легкоступ, Пламен (2014) Самостоятелна изложба „5 § 5“, м. април 2014 изложбени зали „Рафаил Михайлов“, Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (2014) Самостоятелна изложба „ТРАДИЦИИ, ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ”, юни 2014 Централно фоайе на БАН, София

Легкоступ, Пламен (2014) Самостоятелна изложба живопис и графика, (cъвмecтно с Пeньo Пeнeв) - 01.10.2014 Нaциoнaлен иcтopичecки мyзeй, Tиpaнa, Албания

Легкоступ, Пламен (2014) Самостоятелна изложба живопис и компютърна графика „Средновековни притчи“, октомври 2014 художествена галерия „Димитър Добрович”, Сливен

Легкоступ, Пламен (2014) Теория и методика на изобразително изкуство (съавтор), София, Издателство Просвета, 2014, 276 стр., ISBN 978-954-01-3039-2; COBISS.BG-ID 1267020004 Издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2013) Арт-терапия и социална работа с деца-мигранти, Сборник: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти (авторски колектив); ВТ, изд. Фабер, 2013, 92-104/140 стр., ISBN 978-954-400-980-9; COBISS.BG-ID 1261589988 изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2013) В университетите се учи, а не се прави политика : с проф. Пламен Легкоступ, ректор на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" разговаря Веселина Ангелова, В-к Труд : национален всекидневник. ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 294 (28 окт. 2013), с. 18, COBISS.BG-ID 1254365412 В-к Труд : национален всекидневник, София : Медиа холдинг

Легкоступ, Пламен (2013) Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий” – вчера, днес, утре, София, сп. Педагогика, кн. 9, година LXXXIV, 2013, стр. 1289-1301 ISSN: 0861-3982; COBISS.BG-ID 1261095908 София

Легкоступ, Пламен (2013) Изложба "Международен пленер по живопис “Спинакер'2013”, февруари, 2013 Херцег Нови, Черна гора

Легкоступ, Пламен (2013) Изобразително изкуство – IІI-ти клас, трето прераб. изд, (съавтор), одобрен от МОН със зaповeд: № PД 09-209/17.02.2014 г.) София, издателство Просвета, 2013, 96 стр., ISBN 978-954-01-2890-0; COBISS.BG-ID 1266366180 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2013) Преподавателите на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" (1963-2013) / [ред. кол. Пламен Легкоступ - отг. ред. ... и др.], (предговор), В. Търново, изд. Фабер, 2013, 5-6 стр., 636 стр., ISBN 978-619-00-0054-9; COBISS.BG-ID 1266337252 изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2013) Разказ за Светогорската светлина [Видеозапис], COBISS.BG-ID 46800136 В. Търново : Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий"

Легкоступ, Пламен (2013) Социалната педагогика и изкуството, София, списание Педагогика, кн. 9, година LXXXIV, 2013, стр. 1331-1339, ISSN: 0861-3982; COBISS.BG-ID 1261097700 София

Легкоступ, Пламен (2013) Училищна педагогика, (съавтор), Велико Търново, изд. Фабер, 2013, 354 стр./ 97-98; 183-192; 341-344 стр; ISBN 978-954-400-976-2; COBISS.BG-ID 1262632164 изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2012) Колективна изложба - живопис, м. декември 2012 университет по Геонауки в Ухан, КНР

Легкоступ, Пламен (2012) Предговор; Диалог на педагогическите компетенции : 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца / [състав. Огняна Георгиева-Тенева ... и др.], ; 324 с. : с портр., диагр., табл. ; 24 см [предг. Пламен Легкоступ], ISBN 978-954-524-839-9; COBISS.BG-ID 1246143972 Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012 (печат-Ивис)

Легкоступ, Пламен (2012) Социално-педагогическата работа и изкуството (съавтор), ВТ, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 216 стр., ISBN 978-954-524-835-1; COBISS.BG-ID 1245980644 Рецензенти: проф. Димитър Гюров, проф. Лучия Ангелова, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Легкоступ, Пламен (2011) "Изобразителното изкуство и интегрираното обучение", сборник „Подадена ръка”, авторски колектив, Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", 204 стр, ВТ, издателство Фабер, 2011, стр. 139-162, ISBN 978-954-400-555-9; COBISS.BG-ID 1239494628 Издателство Фабер, В. Търново,

Легкоступ, Пламен (2011) Арттераприја као начин јачање функције породице (съавтор), Васпитање за хумане односе-Проблеми и перспективе, Ниш, 2011, 393-400 стр, ISBN 978-86-7379-233-0 Васпитање за хумане односе-Проблеми и перспективе, Ниш, 2011, ISBN 978-86-7379-233-0

Легкоступ, Пламен (2011) Възможности за интегриране на деца-мигранти чрез средствата на изобразителната дейност, (съавтор), „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2011, с. 161 – 165, ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1245232612 „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, ISSN 1311-3321

Легкоступ, Пламен (2011) Изложба "Международен пленер по живопис “Спинакер'2011”, февруари, 2011 Херцег Нови, Черна гора

Легкоступ, Пламен (2011) Измерения на личностното развитие в релациите на неговия творчески и интелектуален компонент, Сборник по случай 60-годишнината на проф. дпн Пламен Радев, Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”, 2011, с. 29-34, ISBN 978-954-423-667-0. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011, ISBN 978-954-423-667-0.

Легкоступ, Пламен (2011) Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор), одобрен от МОН cъc заповeд № PД 09-1729/24.11.2011 г.), София, издателство Просвета, 92 стр., ISВN 9789540122359 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2011) Основи на училищната педагогика, (съавтор), ВТ, изд. Фабер, 2011, 288 стр.; 52-54, 109-116, 278-282 стр; ISBN 978-954-400-560-3; COBISS.BG-ID 1239533796 изд. Фабер

Легкоступ, Пламен (2011) Отчет на проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ, Ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” за РАЗВИТИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА през периода от 17.05.2007 до 17.05.2011; ВТ, изд. Фабер, 2011, 310 стр. ISBN 978-954-400-469-9; изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2011) Ролята на изобразителното изкуство при възприемането на художествената литература от децата от предучилищна възраст (съавтор), Ниш, Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 75-79, ISBN: 978-86-82695-92-9. Научни скуп на тему: Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, Учитељском факултету у Врању. В: Денић, С. (гл. и отг. уред.). Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста. Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 153 - 163. ISBN: 978-86-82695-92-9.

Легкоступ, Пламен (2011) Самостоятелна изложба „33 компютърни графики“, м. май – 2011 изложбени зали „Рафаил Михайлов“, Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (2011) Социално-педагогическа компетентност за работа с деца-мигранти, (съавтор), „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2011, стр.156 - 160, ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1245232612 „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2011, ISSN 1311-3321

Легкоступ, Пламен (2011) Социално-педагогически аспекти на работата с деца в неравностойно социално положение чрез интеграция между изобразителното изкуство и развитието на речта (съавтор) Ниш, Университет у Нишу, Врање: Учитељски факултет. с. 163 - 173. ISBN: 978-86-82695-92-9. Научни скуп на тему: Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, Учитељском факултету у Врању. В: Денић, С. (гл. и отг. уред.). Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста. Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 163 - 173. ISBN: 978-86-82695-92-9.

Легкоступ, Пламен (2011) Търновска книжовна школа. Т. 9, Търново и идеята за християнския универсализъм XII-XV век : девети международен симпозиум, Велико Търново, 15-17 октомври 2009 г. / [ред. кол. Иван Харалампиев ... и др.], отзив, В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011 (В. Търново : Фабер), 816 с, ISBN 954-524-339-2 (подв.), COBISS.BG-ID 1248773860 Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, печат Фабер

Легкоступ, Пламен (2011) Финансиране на държавните висши училища – състояние и перспективи, Сборник от научно-практически семинар „Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор” - 10-11.12.2010 г., ВТ, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 59-70, ISBN 978-954-524-807-8; COBISS.BG-ID 1239171300 Научно-практически семинар „Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор” 10-11.12.2010 г., Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, ISBN 978-954-524-807-8

Легкоступ, Пламен (2010) Взаимодействието „родители-деца и възможностите на арт-терапията”, (съавтор), Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, проведена на 6-7.11.2009, В.Търново, изд. Фабер, 2010, стр.152-155, ISBN 978-954-400-422-4 В. Търново: Фабер, ISBN: 978-954-400-422-4.

Легкоступ, Пламен (2010) Изкуството на правото и правото на изкуството, Списание DE JURE, Официално списание на Юридическия факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Том 1 / Брой 1, ВТ, УИ на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 5-10 стр, Print ISSN: 1314-2593 УИ на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2010) Изложба "Международен пленер по живопис “Алма-Монс”, март, 2010 Баня Врдник, Р. Сърбия

Легкоступ, Пламен (2010) Изложба "Международен пленер по живопис", септември, 2010 Прилипац, Р. Сърбия

Легкоступ, Пламен (2010) Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, второ допълнено издание, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010, 233 стр., ISBN 978-954-07-3057-8; COBISS.BG-ID 1232900580 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

Легкоступ, Пламен (2010) Педагогическото образование във Великотърновската Алма Матер, Пленарен доклад, Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, проведена на 6-7.11.2009, В.Търново, ВТ, изд. Фабер, 2010, стр. 13-18, ISBN 978-954-400-422-4 Сборник доклади от научна конференция „25 години педагогически факултет”, В.Търново, 2010, ISBN 978-954-400-422-4

Легкоступ, Пламен (2010) Самостоятелна изложба – живопис, графика, м. март, 2010 Български културен център, Берлин, Германия

Легкоступ, Пламен (2010) Самостоятелна изложба – компютърна графика, м. юни, 2010 Ректорат на Нишкия университет, Ниш, Сърбия

Легкоступ, Пламен (2010) Стилове и основни етапи в европейското изкуство, Велико Търново, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2010, 195 стр., ISBN 978-954-524-765-1; COBISS.BG-ID 1239216356 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2009) Аспекти на социалната работа със семействата в България и в света, (съавтор), София, сп. Педагогика, кн 9-10, 2009, стр. 71-85, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1183740388 сп. Педагогика, кн 9-10, стр. 71-85, София. 2009. ISSN 0861-3982.

Легкоступ, Пламен (2009) Дела религијске уметности и ученици у неравномрпавном социјалном положају, (съавтор), Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009, стр. 429-438, ISBN 978-86-7379-179-1 Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1

Легкоступ, Пламен (2009) Денят на народните будители, София, сп. Педагогика, кн 9-10, 2009, стр. 3-7, ISSN 0861-3982. сп. Педагогика, кн 9-10, стр. 3-7, София. 2009. ISSN 0861-3982.

Легкоступ, Пламен (2009) Децата и изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), монография, второ издание, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2009, 236 стр. ISBN 978-954-07-2950-3; COBISS.BG-ID Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

Легкоступ, Пламен (2009) Жеља за истицањем и насиље у школама и арт-терапија, (съавтор), Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira, Niš, 2009, стр. 259-271, ISBN 978-86-7379-179-1 Niš, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1

Легкоступ, Пламен (2009) Изобразително изкуство за IV клас (съавтор с Лучия Малинова Ангелова), Одобрен със заповед N РД 09-216/03.02.2009 на МОН, второ прераб. издание, София, изд. Просвета, 2009, 92 стр., ISBN 978-954-01-2235-9; COBISS.BG-ID 1230217444 София, изд. Просвета

Легкоступ, Пламен (2009) История на българската философска мисъл : От палеобалканската митология до метафизиката на исихазма. - 2009. - 380 с. : с ил. ; 21 см., Т. 1 - съставител Евлоги Данков; В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2000-2009, ISBN 978-954-524-697-5; COBISS.BG-ID 1230182628 Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2000-2009, ISBN 978-954-524-697-5

Легкоступ, Пламен (2009) Книга за учителя по изобразително изкуство за IV клас (съавтор с Лучия Малинова Ангелова), второ преработено издание, София, изд. Просвета, 2009, 80 стр., ISBN 978-954-01-2236-6; COBISS.BG-ID 1229351908 изд.Просвета

Легкоступ, Пламен (2009) Пламен Легкоступ, монография, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2009, 112 стр, ISBN 978-954-07-2849-0 Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Легкоступ, Пламен (2009) Православие и славянство – единство в многообразии, Пленарен доклад, Международной научно-практической конференции "Славянский мир: общность и многообразие" Тверской государственный университет, 22-23 мая 2008, Тверь, 2009, стр. 5-13, ISBN 978-5-7609-0481-2 Тверской государственный университет, Тверь, 2009, ISBN 978-5-7609-0481-2

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с учителите (съавтор), Книга за учителя за втора група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, стр. 157-176, ISBN 978-954-426-816-9; COBISS.BG-ID 1231908068 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с учителите (съавтор), книга за учителя за трета група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, стр. 89-98, ISBN 978-954-426-846-6; COBISS.BG-ID 1231908580 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с учителите, Книга за учителя за първа група на детската градина. (съавтор), София, издателство Анубис, 2009, стр. 89-98, ISBN 978-954-426-846-6; COBISS.BG-ID 1231908324 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с цветовете (съавтор), Учебник за втора група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, 30 стр, ISBN 978-954-426-837-4; COBISS.BG-ID 1233328868 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с цветовете (съавтор), Учебник за първа група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, 30 стр, ISBN 978-954-426-844-2; COBISS.BG-ID 1233344484 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с цветовете (съавтор), учебник за трета група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, 32 стр, ISBN 978-954-426-814-5; COBISS.BG-ID 1233327588 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2009) Професорите на Великотърновския университет 1963-2008, Предговор на едноименния сборник, ВТ, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, стр. 3-6, ISBN 978-954-524-692-0 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2009. ISBN 978-954-524-692-0

Легкоступ, Пламен (2009) Самостоятелна изложба „Изкуство и технологии”, ноември 2009 СВУБИТ, София,

Легкоступ, Пламен (2009) Самостоятелна изложба, м. декември, 2009 галерия „Възраждане“, Пловдив, България

Легкоступ, Пламен (2009) Юбилейна самостоятелна изложба – живопис, графика и скулптура – „50 по 50“, м. Април, 2009 художествена галерия „Борис Денев”, Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (2008) 45 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" дава мощен духовен тласък за развитието на българската просвета и култура, София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008, стр. 1-3, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060 сп. "Предучилищно възпитание", София, кн. 8, 2008

Легкоступ, Пламен (2008) Изобразително изкуство за II клас (съавтор с Лучия Ангелова), [2.] прераб. изд, Одобрен със заповед N РД 09-322/07.03.2008 г. на МОН, София, изд. Просвета, 2008, ISBN 978-954-01-1933-5; COBISS.BG-ID 1228549604 София, изд. Просвета

Легкоступ, Пламен (2008) Изобразително изкуство за III клас (съавтор с Лучия Малинова Ангелова), второ преработено издание, Одобрен със заповед N РД 09-321/07.03.2008 г. на МОН, София, изд. Просвета, 2008, 92 стр., ISBN 978-954-01-2092-8; COBISS.BG-ID 1228091108 изд. Просвета

Легкоступ, Пламен (2008) Интегративната роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата, София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008, стр. 9-13, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060 сп. "Предучилищно възпитание", София, кн. 8, 2008.

Легкоступ, Пламен (2008) Приятели с учителите – обучение, възпитание и диагностика. Подготвителна група. (съавтор), (одобрено от МОН), София, изд. АНУБИС, 2008, ISBN 978-954-426-779-7; COBISS.BG-ID 1230070756 София, изд. АНУБИС, 2008.

Легкоступ, Пламен (2008) Приятели с цветовете - обучение, възпитание и диагностика. Подготвителна група. (съавтор) (Одобрено със заповед Nо РД 09-289/05.03.2008 г. на МОН), София, издателство Анубис, 2008, 32 стр, ISBN 978-954-426-710-0; COBISS.BG-ID 1230065892 издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2008) С основателно самочувствие и големи отговорности, София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008, стр. 5-8, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060 София

Легкоступ, Пламен (2007) “Связи и зависимости между интеллектом и творческими способностями", Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей - Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию факультета дошколной педагогики и психологии и 135-летию Московского Педагогического Государственого Университета, 16-17 марта 2007 года, Москва Москва, Русия, Московски държавен педагогически университет

Легкоступ, Пламен (2007) Legkostup, Pl., "L`education artistique au sein de l`education integratrice", Destination: Integration scolaire – approaches educatives belgo-bulgares, 115 стр, авторски колектив; Mons, Belgique, Universite de Mons-Hainaut, UMH, 2007, pp 83-93, D/2007/9708/1 Université de Mons-Hainaut, UMH, Belgique

Легкоступ, Пламен (2007) Възприемането на изкуството и децата от предучилищна възраст, София, сп. Предучилищно възпитание, бр. 1, 2007, стр. 18-24 Сп. Предучилищно възпитание, 2007, №1.

Легкоступ, Пламен (2007) Дете и уметничко дело (Ликовна уметност и дечjе ликовне способности) монография, Реп. Сърбия,Издавач: Медиа Прес Ниш, Штампа: Медиа Прес Ниш, 2007, 128 стр., ISBN 86-909478-0-3; COBISS.SR-ID 1024144596 Ниш Реп. Сърбия, Издавач: Медиа Прес Ниш, Штампа: Медиа Прес Ниш, ISBN 86-909478-0-3;

Легкоступ, Пламен (2007) Изложба "Международен пленер по живопис „Колут-Мандич“, декември, 2007 Суботица, Р. Сърбия

Легкоступ, Пламен (2007) Изложба "Международен пленер по живопис „Колут-Мандич“, февруари, 2007 Апатин, Р. Сърбия

Легкоступ, Пламен (2007) Изобразителното изкуство и интегрираното обучение, Интеграцията като идея, политика и тенденция в образованието, авторски колектив - Пенка Костова, Анелия Гърбачева, Иван Карагьозов, Мари-Клер Алевик, Гилен Мажерот, Моник Дьопре, Пол Дюпон, монография, 172 стр, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, 111-134 стр, ISBN 978-954-598-5; COBISS.BG-ID 1226964708; рецензенти: проф. Гинка Димитрова, доц. Живко Карапенчев, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2007) Интеркултурното образование в българското училище-идеи и реалност (съавтор с Валентина Колева, Христо Кючуков), София, сп. Педагогика, кн. 2, 2007, стр. 50-60, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1174407140 сп. Педагогика, София ISSN 0861-3982.

Легкоступ, Пламен (2007) Методически разработки на уроци по изобразително изкуство – I - IV клас: С Арт и Цветльо в света на изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), книга за учителя; София, издателство Просвета, 2007, 152 стр, ISBN 978-954-01-2040-9; COBISS.BG-ID 1226957028 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2007) Самостоятелна изложба – живопис и компютърна графика – „Традиции и технологии в изобразителното изкуство”, м. април – 2007 изложбени зали „Рафаил Михайлов“, Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (2007) Ще проверя основно всички сметки на ВТУ : Интервю с Пламен Легкоступ, ректор на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" / Иван Първанов, в-к Монитор : Българският национален всекидневник Х1. ISSN 1311-9699. - IX, 2924 (25 май 2007), с. 14, COBISS.BG-ID 1220165348 в-к Монитор : Българският национален всекидневник, София : Монитор ООД

Легкоступ, Пламен (2006) "Изобразителното изкуство и интелектуалното възпитание", София, сп. "Предучилищно възпитание", LIV, кн. 1, 2006, стр. 27-29, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1170001380 София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 1, 2006;

Легкоступ, Пламен (2006) "Форми за екипна изобразителна дейност – класификация и организация",София, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006, стр. 54-68, ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1173624548 София, сп. Педагогика, кн. 9/ 2006.

Легкоступ, Пламен (2006) Training of pedagogical staff on purpose to integrate the information and communication technologies in the teaching process, (Margarita Todorova, Mariana Nikolova, Georgi Todorov), Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes Editing and layout of the book: Maria Pascual Segarra, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education, pp 151-159, ISBN 80-7290-236-9, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education

Легкоступ, Пламен (2006) Training primary school teachers in the new conditions of the Bulgarian educational reality, (Antonia Krasteva, Margarita Todorova, Georgi Todorov), Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes, Editing and layout of the book: Maria Pascual Segarra, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education, pp 201-210, ISBN 80-7290-236-9, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Education

Легкоступ, Пламен (2006) Дисертационен труд "Интегративна роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст", 388 стр. и 297 стр. с приложения, защитен успешно пред СНС по Педагогика при ВАК през септември 2006 г., за присъждане на научната степен Доктор на педагогическите науки. Предложена от Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий. Пед. фак. Кат. Предучилищна педагогика Защитена пред СНС по педагогика, 28.09.2006 Утвърдена от ВАК с прот. N 18-14/19.10.2006 COBISS.BG-ID 1242124004 СНС по Педагогика при ВАК

Легкоступ, Пламен (2006) Изкуство, творчество, интелектуално възпитание, монография, В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 216 стр, ISBN-13:978-954-524-509-1, ISBN-10:954-524-509-3, COBISS.BG-ID 1243623396 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев; Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2006) Изкуството и обучението по религия, книга, Велико Търново, изд. Фабер, 2006, 103 стр., ISBN 10: 954-775-665-9, ISBN 13: 978-954-775-655-7; COBISS.BG-ID 1243144420 рецензенти: доц. Димитър Попмаринов, доц. Пеньо Пенев, изд. Фабер, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2006) Изложба "Международен пленер по живопис „Спинакер'06“, февруари 2006 Херцег Нови, Черна гора,

Легкоступ, Пламен (2006) Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, учебник, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, 170 стр., ISBN 10: 954-07-2449-X , ISBN 13: 978-954-07-2449-2, рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

Легкоступ, Пламен (2006) Магия от цветове - учебно помагало за трета група на детската градина, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрено от МОН, заповед №09-246/31.03.2006, София, издателство Анубис, 2006, 32 стр., ISBN-10: 954-426-685-2; ISBN-13:978-954-426-685-1; COBISS.BG-ID 1242851556 рецензент Юлия Георгиева издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2006) Основи на специалната педагогика – част втора, учебник 218 стр, (съавтор с Иван Карагьозов, Венета Кацарска), глава 3-та - Изобразителното изкуство в обучението на деца със специални образователни потребности, Велико Търново, печат "Антос полиграф", Шумен, 2006, 66-105 стр, ISBN 954-8665-70-Х Велико Търново, печат "Антос полиграф", Шумен

Легкоступ, Пламен (2006) Практически аспекти на учебното съдържание по изобразително изкуство – I - IV клас, Електронен учебник, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2006) Самостоятелна изложба живопис – галерия „Alteschule“, м. януари 2006 Клетвиц, Германия

Легкоступ, Пламен (2005) "Възприемане на природните обекти и изобразяването им в реални и фантазни образи", (съавтор с Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Владимир Стойчев), София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2005, стр. 2-4, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1168581092 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2005

Легкоступ, Пламен (2005) "Изобразителното изкуство и работата в екип", Педагогически алманах, том.13, бр.1, 2005, В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2005, 289-319 стр, Print ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1174411492 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2005) "Ролята и мястото на изобразителното изкуство за интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности в масовото училище", Велико Търново, Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", Иновационни образователни технологии в детската градина и началното училище (Методико-приложни аспекти), 2005, том 10, книга 4, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, стр. 7-37, ISSN 0204-6369 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2005) XI Национална изложба на художниците – педагози, май 2005 изложбени зали „Рафаил Михайлов“, Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (2005) Арт-терапията чрез изобразителното изкуство и детето. – В: Здравно възпитание. Първа национална научно-практическа конференция „Иновации в подготовката на кадри за социална работа” София: Унив. изд. Св. Климент Охридски

Легкоступ, Пламен (2005) В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи), ВТ, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, 176 стр., ISBN 954-524-435-6; COBISS.BG-ID 1243720676 рецензенти: доц. Лучия Ангелова, доц. Радослав Радев Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2005) Децата и изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), монография, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005, 236 стр. ISBN 954-07-2238-1; COBISS.BG-ID 1044177892 Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София

Легкоступ, Пламен (2005) Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор), одобрен от МОН със заповед № РД 09 - 1184/12.07.2005, София, издателство Просвета, 2005, 92 стр., ISBN 954-01-1715-1 COBISS.BG-ID 1044047844 рецензент Мариета Савчева издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2005) Изобразително изкуство, Тестови задачи и упражнения за IV-ти клас, авторски колектив, (съавтор с Лучия Ангелова), София, издателство Просвета, 2005, 198-227 стр., ISBN 954 01 1822-0; COBISS.BG-ID 1044660708 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2005) Изобразительные способности и интеллект детей 5-6 лет, Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей, МГПУ, Москва, Русия, Издательство Прометей, 2005, стр. 541-544, ISBN 5-7042-1446-0, Москва, Русия: Научные труды Московского Педагогического Государственного Университета, серия: Психолого-педагогические науки, Сборник статей, Издательство Прометей

Легкоступ, Пламен (2005) Книга за учителя по Изобразително изкуство – IV-ти клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, София, издателство Просвета, 2005, 72 стр., ISBN 954-01-1734-8; COBISS.BG-ID 1044047844 рецензент Мариета Савчева издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2005) Международен пленер по живопис „Струга'05“, 2005 Скопие, Македония

Легкоступ, Пламен (2005) Международна изложба „Универсиада ’2005”, 2005 Измир, Турция

Легкоступ, Пламен (2005) Предучилищната педагогика – научна област или борба на програми (съавтор с Лучия Ангелова),София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, с. 11-13, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1166615268 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 2/2005, с. 11 - 13 .

Легкоступ, Пламен (2005) Самостоятелна изложба компютърна графика „С ново лице“, м. април 2005 галерия „Спектър“, Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (2004) "Общуването “ Родител – дете – творба ” в музея или в художествената галерия”, София, сп. Образование, бр.1/2004, година XIII, стр. 36-43, ISSN: 0861-475X; COBISS.BG-ID 1163119588 София, сп. Образование, кн. 1/2004.

Легкоступ, Пламен (2004) В приказния свят приказни игри (съавтор с Лучия Ангелова и Николай Цанев), сп. Предучилищно възпитание, кн.7/2004, 20-26 стр, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1165008868 София

Легкоступ, Пламен (2004) Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), Одобрен със заповед N РД 09-1337/31.08.2004 г. на МОН, София, издателство Просвета, 2004, 92 стр., ISBN 954-01-1585-Х, ISBN 954-01-1573-6; COBISS.BG-ID 1042497252, рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова, издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2004) Книга за учителя по Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН - зап. № РД 09-1337/31.08.2004, София, издателство Просвета, 2004, 62 стр., ISBN 954-01-1585-Х; ISBN 954-01-1573-6; COBISS.BG-ID 1042497252 рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова, издателство Просвета София

Легкоступ, Пламен (2004) Приказни игри - учебно помагало за подготвителна група на детската градина, (съавтор с Лучия Ангелова, Николай Цанев), одобрено от МОН - зап. № РД 09-1135/11.08.2004, София, издателство Анубис, 2004, 32 стр., ISBN 954-426-634-8; COBISS.BG-ID 1044370660 рецензенти: проф. Стойка Здравкова, Кирил Гюлеметов, издателство Анубис, София

Легкоступ, Пламен (2004) Самостоятелна изложба – живопис и компютърна графика, м. декември 2004 Руски културно-информационен център, София, България

Легкоступ, Пламен (2004) Самостоятелна изложба – живопис и компютърна графика, м. септември, 2004 Български културно-информационен център, Москва, Русия

Легкоступ, Пламен (2004) Самостоятелна изложба живопис, м. юни 2004 – галерия „Възраждане“, Пловдив, България

Легкоступ, Пламен (2003) "Изобразителното изкуство между подготвителната група и първи клас", София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8/2003, стр. 16-19, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1161843684 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8/2003.

Легкоступ, Пламен (2003) “Children and talent”, Трета интернационална конференция “Creativity in mathematics education and the education of gifted students”, Bulgaria, Rousse, August 3-9, 2003, стр. 263-265 Трета интернационална конференция “Creativity in mathematics education and the education of gifted students”, Bulgaria, Rousse, August 3-9, 2003.

Легкоступ, Пламен (2003) IX Национална изложба на художниците – педагози, май, 2003 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (2003) Penio Penev, Plamen Legkostup: Slike, Galerija Spinnaker Mračević, Herceg Novi, februar 2003; 4 str. - ilustr. u boji ; 21 cm; Herceg Novi; COBISS.SR-ID 195613447 Herceg Novi, Monte Negro

Легкоступ, Пламен (2003) Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрен от МОН, София, издателство Просвета, 2003, 88 стр., ISBN 978-954-011-933-5; COBISS.BG-ID 1040769508 рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2003) Книга за учителя по Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, София, издателство Просвета, 2003, 70 стр., ISBN 954-01-1420-9; COBISS.BG-ID 1040769764 издателство Просвета, София

Легкоступ, Пламен (2003) Самостоятелна изложба живопис - галерия „Спинакер“, м. Февруари, 2003 Херцег Нови, Черна гора

Легкоступ, Пламен (2003) Самостоятелна изложба живопис, графика, пластика „44 години – 44 картини“, България, м. април, 2003 галерия „Спектър“ В. Търново

Легкоступ, Пламен (2002) "Изобразителното изкуство като приключение", (съавтир с Лучия Ангелова), София, сп. Начално образование, кн. 3/2002, стр. 79-85, ISSN 0204-4951, COBISS.BG-ID 1119655396 София, сп. Начално образование кн. 3/2002

Легкоступ, Пламен (2002) "Проблеми при разработването на учебници и книги за деца", (съавтор с Лучия Ангелова), София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2002, стр. 29-31, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1159843044 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2002

Легкоступ, Пламен (2002) "Социалната педагогика - минало, настояще и бъдещe Първа университетска конференция по Социална педагогика и Социални дейности, Китен

Легкоступ, Пламен (2002) “Изобразителното изкуство и някои аспекти на възпитателното му въздействие“, сб. Детето на ХХІ век, ВТ, изд. Инспекторат по образованието, Регионален комитет на ОМЕП, 2002, стр. 131-136, сб. Детето на ХХІ век, изд. Инспекторат по образованието, Регионален комитет на ОМЕП, Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2002) Изложба на художници от Североизточна България, 2002 художествена галерия, Разград

Легкоступ, Пламен (2002) Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Малинова), Одобрен със заповед N РД 09-421/11.06.2002 на МОН, София, издателство Прозорец, 2002, 90 стр., ISBN 954-733-277-5; COBISS.BG-ID 1039106788; рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, издателство Прозорец, София

Легкоступ, Пламен (2002) Книга за учителя по Изобразително изкуство – I-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрена от МОН, рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова, София, издателство Прозорец, 2002, 32 стр., ISBN 954-733-284-8 издателство Прозорец, София

Легкоступ, Пламен (2002) Самостоятелна изложба живопис, 2002 Културен център, Севшу, Швеция

Легкоступ, Пламен (2001) "Произведенията на графиката в заниманията по изобразителни дейности в детската градина", Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", т. 4, книга 4, 1992, В. Търново, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2001, стр. 115-150; ISSN: C619-2998 ; COBISS.BG-ID 1177170148 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2001) Предучилищна педагогика (учебник за висшите учебни заведения), под редакцията на проф. д-р Елка Петрова, девета глава, В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2001, 162-190 стр, ISBN 954-524-272-8; COBISS.BG-ID 1037764324 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (2001) Самостоятелна изложба живопис, 2001 галерия „Артеа“, Варна, България

Легкоступ, Пламен (2000) "Изкуството и естетическото възпитание", В. Търново, Педагогически алманах, том 8, кн. 1, Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2000, стр. 97-104, (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1158998756 Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2000) "Художественната галерия и развитието на творческите способности на детето", София сп. Предучилищно възпитание, XLVIII, 4 бр. 2000, стр. 12-17, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1143678948 София, сп.Предучилищно възпитание, брой 5

Легкоступ, Пламен (2000) Детето и творбата, монография, II-ро допълнено издание. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2000. – 162 стр. ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156; рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (2000) Изложба "Международен балкански пленер по живопис", 2000 г. Измир, Турция

Легкоступ, Пламен (2000) Изложба на художници от балканските страни, 2000 г галерия „Санат“, Кушадасъ, Турция,

Легкоступ, Пламен (1999) Изложба "Международен балкански пленер по живопис", август 1999 Остров Лемнос, Гърция

Легкоступ, Пламен (1999) Изложба "Международен пленер по живопис „БАЛКАНАРТ'99“, 1999 Варна, България,

Легкоступ, Пламен (1999) Изложба "Международен пленер по живопис", август 1999 Струга, Македония

Легкоступ, Пламен (1999) Самостоятелна изложба живопис и графика, септември 1999 галерия „Възраждане“, Пловдив, България

Легкоступ, Пламен (1999) Самостоятелна изложба живопис, графика, пластика „Митът или тялото на рибата“ , април 1999 галерия „Спектър“ Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (1998) иЗЛОЖБА "Международен пленер „Лесново‘98“, 1998 Скопие, Македония

Легкоступ, Пламен (1998) Изложба "Международен пленер по живопис „БАЛКАНАРТ'98“, 1998 Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (1998) Самостоятелна изложба живопис, 1998 галерия „Аруид“, Русе, България

Легкоступ, Пламен (1998) Самостоятелна изложба живопис, 1998 галерия „Артеа“, Варна, България

Легкоступ, Пламен (1997) Изложба "Международен пленер по живопис", 1997 Струга, Македония

Легкоступ, Пламен (1997) Изложба "Съвременни български художници", 1997. галерия за чуждестранно изкуство и галерия "Пеликан", София, България

Легкоступ, Пламен (1997) Изложба „Великотърновски художници в София“, 1997 изложбени зали на СБХ, „Шипка“ 6, София, България

Легкоступ, Пламен (1997) Колективна изложба „България - изкуство по време на криза“, 1997 галерия „Kunsthoken“, Кведленбург, Германия

Легкоступ, Пламен (1997) Самостоятелна изложба живопис, м. август,1997 - Културен център, Охрид, Македония

Легкоступ, Пламен (1997) Самостоятелна изложба живопис, м. май, 1997 галерия „Артос“, София, България

Легкоступ, Пламен (1997) Самостоятелна изложба живопис, м. юни, 1997 галерия „Пеликан“, Бургас, България

Легкоступ, Пламен (1997) Хабилитационен труд "Възприемане на художествената творба и влиянието й върху изобразителната дейност на децата", за получаване на научното звание “доцент”. СНС по Педагогика при ВАК

Легкоступ, Пламен (1996) "Развитие на детското творческо въображение и способности чрез изобразяването по асоциация", сп. "Педагогически алманах", Том 4 / Брой 1, Велико Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 1996, 136-149 стр., (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1135438820 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (1996) Детето и творбата, монография, I-во издание, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1996,160 стр, ISBN 954-524-148-9; COBISS.BG-ID 1030717156 рецензенти: Елка Петрова, Огнян Занков Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново

Легкоступ, Пламен (1996) Изложба „Българските пейзажи“, м. Февруари, 1996 галерия „Артос“, София

Легкоступ, Пламен (1996) Самостоятелна изложба живопис, 1996 галерия „Спектър“, Велико Търново, България

Легкоступ, Пламен (1996) Самостоятелна изложба живопис, 1996 галерия „Данаилов“, Пловдив, България

Легкоступ, Пламен (1996) Художествено възприемане на произведенията на изобразителното изкуство (в предучилищна възраст), София, сп. Предучилищно възпитание 1996, № 8, стр. 11-15, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1133697764 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8

Легкоступ, Пламен (1995) "Динамизиране на отношението дете - детска рисунка чрез целенасочени контакти с графични творби", ВТ, сп. "Педагогически алманах",Том 3 / Брой 1, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”,1995, 63-79 стр., (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1132701668 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Легкоступ, Пламен (1995) Изложба „22 великотърновски художници“, м. март – април, 1995 галерия „Спектър“, В. Търново

Легкоступ, Пламен (1995) Самостоятелна изложба живопис, м. март – април, 1995 хотел „Бидермайер“, Виена, Австрия

Легкоступ, Пламен (1994) Колективна изложба - живопис „Вяра, традиция, палитра“, м. май, 1994 Народно събрание на Република България, София

Легкоступ, Пламен (1994) Самостоятелна изложба - живопис, м. Април, 1994 галерия "Спектър", Велико Търново

Легкоступ, Пламен (1994) Самостоятелна изложба - живопис, м. юни, 1994 галерия „Жанет“ - Пловдив

Легкоступ, Пламен (1994) Самостоятелна изложба, м. Декември, 1994 галерията на Департамента Л’Еро, Монпелие, Франция

Легкоступ, Пламен (1993) Изложба "Фестивал на изкуството", 1993 Туке, Северна Франция

Легкоступ, Пламен (1993) Изложба „Българският мистицизъм“, 1993 Марсинел, Белгия

Легкоступ, Пламен (1993) Колективна изложба - живопис, м. април – юни, 1993 салони на „Кръста на розата“, Париж, Франция

Легкоступ, Пламен (1992) "Педагогическото въздействие на произведенията на изкуството", ,София, сп. "Предучилищн