Публикации Катедра "Национална сигурност" / Department of National Security


Бузов, Вихрен (2022) Рационалната критическа дискусия като инструмент на практическата логика [Rational Critical Discussion as Instrument of Practical Logic] Говори, за да те видя... Сборник в чест на 75-годишнината на проф.дфн Донка Александрова, Съст. Донка Петрова, Герасим Петрински, Росица Йорданова, Мина Тасева-Бенчева, София: УИ "Св. Климент Охридски", ISBN 978-954-07-5397-3, с.391-400

Бузов, Вихрен (2021) "The Great Reset: Глобалният корпоративен елит срещу националните държави и демокрацията" KNJIGA XXXII, PROCEEDINGS MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA, ed. Slobodan Neskovic, Izdavač: CENTAR ZA STRATEŠKA ISTRAŽIVANJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI-CESNA B, BEOGRAD u saradnji sa Univerzitetom “Sveti Kiril i Metodij”, Veliko Trnovo, Bugarska i Međunarodnom Akademijom Nauka, Umetnosti i Bezbednosti - MANUB, Beograd: Belpak d.o.o., Novi Beograd, ISBN 978-86-85985-43-0, s.1-7

Бузов, Вихрен (2021) ЗДРАВНА СИГУРНОСТ ИЛИ СВОБОДА – ЕДНА ФАЛШИВА ДИЛЕМА [Health Security or Freedom – a False Dilemma] "Проблеми на социалната и икономическата сигурност" Том 1: "Светът в/след глобалната пандемия", Материали от Международна научна конференция, [Book Series "Problems of Social and Economic Security": "The World After/In Global Pandemic, Proceedings of Scientific Conference] 20.11.2020 г., УИ "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 2738-8689, с.53-59

Бузов, Вихрен (2021) Злоупотреби със здравната сигурност [Abuses of Health Security] Кризи и конфликти - корелации и предизвикателства, Том 1. Кризи и сигурност на международно и регионално ниво, съст. и редакция Н. Дойков, София: Научно-технически съюз за машиностроене "Индустрия 4.0", 2021 г. с.18-25, ISBN: 978-619-7383-22-5

Бузов, Вихрен (2021) Проектът "Канал Истанбул" в геополитическа перспектива [The Istanbul Channel Project from a Geopolitical Perspective] MODERNIZACIJA IZMEĐU PROSPERITETA I DESTRUKCIJE, Kniga XXXV, CENTAR ZA STRATEŠKA ISTRAŽIVANJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI-CESNA B, BEOGRAD, ed. Slobodan Neskovic, s.1-5, ISBN: 978-86-85985-48-5 Beograd, 2021.

Бузов, Вихрен (2021) Психологизмът на Живко Сталев [The Psychological Conception of Law of Zh. Stalev] Сб. "История на българската обществено-хуманитарна мисъл - Част I (Българската философско-психологическа традиция), ред. Д. Цацов, С. Марков, Иво Стамболийски, Велико Търново - Издателство "ИТИ", ISBN 978-619-7602-18-0, с.59-66

Бузов, Вихрен (2021) Спомен за един истински философ, методолог и поет в логиката Сб. "История на българската обществено-хуманитарна мисъл - Част I (Българската философско-психологическа традиция), ред. Д. Цацов, С. Марков, Иво Стамболийски, Велико Търново - Издателство "ИТИ", ISBN 978-619-7602-18-0, с.85-90

Бузов, Вихрен (2020) "Глобалният вирус" [The Global Virus] DRUŠTVO I C O V I D - 19, KNJIGA XXXI, PROCEEDINGS MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA, ed. Slobodan Neskovic, Izdavač: CENTAR ZA STRATEŠKA ISTRAŽIVANJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI-CESNA B, BEOGRAD u saradnji sa Univerzitetom “Sveti Kiril i Metodij”, Veliko Trnovo, Bugarska i Međunarodnom Akademijom Nauka, Umetnosti i Bezbednosti - MANUB, Beograd: Belpak d.o.o., Novi Beograd, ISBN 978-86-85985-43-0, s.1-7

Бузов, Вихрен (2020) Aristotle and the Specific Duality of Legal Interpretation 2400 years of thinking with Aristotle / editors : Mircea Dumitru, Cristian Iftode, Savu Totu. – București : Editura Universității din București, 2020, ISBN 978-606-16-1199-7, pp.249-257;

Бузов, Вихрен (2020) Education for Profit or Education for Democracy: The Case of Southeastern Europe “Politics and Knowledge: New Trends in Social Research” - In: Proceedings of 7th ACADEMOS Conference 2020 International Conference, (Bucharest, Romania, 7-10 October 2020) Editor Andrei Taranu PhD, FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, (Bologna) Italy, pp. 65-70, ISBN 979-12-80225-00-9 (https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000766316700008)

Бузов, Вихрен (2020) Southeast European Countries and the Forced Migration Flows – Security Perspectives PROCEEDINGS OF 3rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo June, 19th 2020 Editorial Board:Dimitar Dimitrov, Marie-Hélène Blanchet Milenko Bodin, Milko Palangurski, Nadezhda Hristova, Veneta Hristova, Vihren Bouzov FILODIRITTO INTERNATIONAL Proceedings, pp.112-117, Bologna (Italy), ISBN 978-88-85813-99-1

Бузов, Вихрен (2020) Заплахи за сигурността на местните общности в страните от Югоизточна Европа [Threats to Security of Local Communities in Southeast European Countries] DRUŠTVENI RAZVOJ I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NAGRAD VALJEVO I KOLUBARSKI OKRUG, KNJIGA XXX,PROCEEDINGS MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA; Editor Prof. dr Slobodan Nešković, Valjevo-Beograd, Serbia, ISBN: 978-86-85985-42-3, pp.1-6

Бузов, Вихрен (2020) Истина и справедливост в правото: два модела на съдебния процес [Truth and Justice in Law: Two Models of Court’s Proceedings] "Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти", Сборник с доклади от Международна научна конференция, 29.11.2019 г., ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Юридически факултет, В. Търново: Издателскво "Фабер", ISBN 978-619-00-1165-1, с.60-69

Бузов, Вихрен (2020) Краят на войната в Сирия в регионална и глобална перспектива [The End of the Syrian War in Regional and Global Perspective] Сб. "Проблеми на националната и корпоративната сигурност" [Problems of National and Corporate Security], Поредица за трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“ Tом 7, съст. В. Бузов, В. Търново: Издателство "Ивис", ISBN 978-619-205-150-1, ISSN 2335-0056, с.78-83

Бузов, Вихрен (2020) Култура на мисленето - логически и методологически аспекти [Culture of Thinking - Logical and Methodological Aspects] Велико Търново: Издателство "Абагар", 216 стр., ISBN 978-619-168-250-8

Бузов, Вихрен (2020) Някои противоречия между корпоративната сигурност и сигурността на националната държава [SOME CONTRADICTIONS OF CORPORATE AND NATION-STATE SECURITY] Сборник научни трудове "Широката сигурност", Т2 Киребсигурност, икономическа, социална и културна сигурност, Международна научна конференция, Съст. Н. Дойков, НБУ: София, сс.461-466, ISBN 978-619-73-83-19-5

Бузов, Вихрен (2019) Analytic Approach to the Normativeness of Meaning Rules and Social Institutions Analele Universităţii din Craiova, Seria Filosofie, Nr. 43 (Nr.1 / 2019) / Annals of the University of Craiova – Philosophy Series, nr. 43 (Nr1⁄ 2019), Craiova, ROMANIA, pp.155-167, ISSN 1841-8325

Бузов, Вихрен (2019) Crises of State Security in the Globalization Era Political and Economic Unrest in the Contemporary Era, Proceedings of the 6th Academos Conference 2019, ed. A. Taranu, Bucharest 20-23.06.2019, Faculty of Political Science, National University of Political Science and Public Administration, Bologna: Filodritto Editore, pp.41-46, ISBN 978-88-85813-41-0 (https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000722431500005)

Бузов, Вихрен (2019) Energy Security and Energy Sovereignty of Southeastern European Countries 2nd Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, Proceedings of International Conference, “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, (Eds. Dimitar Dimitrov, Milko Palangurski, Nadezhda Hristova Veneta Hristova, Vihren Bouzov), Bologna: Filodritto International Proceedings, pp. 80-84, ISBN 978-88-85813-37-3

Бузов, Вихрен (2019) The Collapse of Great Ideologies - Perspectives for the Future of Humankind 18 Мечународна филозофска школа Felix Romuliana, Зборник излагана, 31.08-02.09.2017, Зайечар, Србия, уредник Миленко Бодин, Центр за културу, сс.39-49, ISBN 978-86-88123-87-7, COBISS.SR.-ID 278688012

Бузов, Вихрен (2019) The Wider Black Sea Zone - Development and Security Perspectives in a Pluralist World Geopolitics in the Black Sea Region - Tendencies and Challenges (Second International Conference). Philosophy Nowadays. Thematic Papers, eds. Sl. Neskovic, B. Todorova, Belgrade, Belpak doo New Belgrade, pp.33-39, ISBN 978-954-8765-15-2

Бузов, Вихрен (2019) Битката за Балканите [The Battle for the Balkans] "Международна сигурност и политики на развитие в България и на Балканите", Поредица за трансгранично сътрудничество "Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите, Том 6, с.113-118, В. Търново: Издателство "Ивис", ISSN 2335-0056; ISBN 978-619-205-123-5

Бузов, Вихрен (2019) Новата доминация на Турция в Широкия Черноморски регион Transgranicna saradnja, preduzetnistvo i bezbednost sa osvrtom na Zlatar i Novu Varos, Tematski zbornik radova, Bezbednost u postmodernom ambijentu, Ed. Sl. Neskovic, CESNA-B, Belgrade: Belpak d.oo.New Belgrade, s.1-9, ISBN 978-86-85985-39-3

Бузов, Вихрен (2019) Проблеми на социалната сигурност в аспекта на местното самоуправление [Problems of the Social Security Policies in the Context of Local Government] Drustveno-economski razvoi i bezbednost zajednice sa akcentom na grad Valjevo i Kolubarski okrug, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu, Proceedings Medunarodna naucna konferencia, ed. Slobodan Neskovic, Beograd: CESNA-B i Internacionalnni Unuversitet Travnik u Travniku, BiH, s.1-6, ISBN: 978-86-85985-38-6

Бузов, Вихрен (2019) Сигурност чрез пролиферация на заплахите в един плуралистичен свят [Security through Treats Proliferation in a Pluralist World] "Модерна сигурност и съвременни технологии", Сборник с научни трудове, Том 2 "Модерна сигурност", София:НТС по машиностроене "Индустрия 4.0", ISBN 978-619-7383-13-3, с.253-258

Бузов, Вихрен (2018) "Ранномодерните университети като интелектуална институция" "Философията и развитието на обществото", Библиотека "Диоген", Том 26 (2), съст.В. Бузов, А. Иванова, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 441-456, ISBN 978-619-208-169-0, ISSN: 2367-9549 (Online) ISSN: 1314-2763 (Print)

Бузов, Вихрен (2018) "Руско-украинският конфликт и регионалната сигурност в Югоизточна Европа [Russian-Ukrainian Conflict and the Regional Security in South-Eastern Europe]" Jugoistocna Evropa i postmoderni izazovi, ed.Sl. Neskovic, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu kn. XXIII i XXIV, Beograd:CESNA-B, s.1-6, ISBN 978-86-85985-35-5

Бузов, Вихрен (2018) A Complementarity Principle in the International Security Relations - Some Applications in the Context of the Wider Black Sea Region Сб. "Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в Широкия Черноморски регион" [Cross-Border Cooperation, Security and Development Perspectives of the Wider Black Sea Region], Том 5 [Vol.5] съст. В. Бузов [ed. Bouzov, V.], Издателство ИВИС, Велико Търново [IVIS Publ. House, Veliko Turnovo], pp.63-68, ISBN 978-619-205-080-1, ISSN 2335-0056

Бузов, Вихрен (2018) Epistolar filosofic COLOCVII FILOSOFICE (COLLOQUIA PHILOSOPHICA) Patricia Smith Churchland, David Ellerman, Samir Abuzaid, Roberto Poli, Mendo Castro Henriques, Jānis Ozoliņš, Nicholas Denyer, Abdelmadjid Amrani, Vihren Bouzov, Domingo Fernández Agis; coord.: Cornelia Margareta Găşpărel. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2018 Conţine bibliografie ISBN 978-606-544-531-4, pp.90-94

Бузов, Вихрен (2018) Freedom, Critical Discussion and Liberal Democracy Development, Democracy and Society in the Contemporary World, Proceedings of 5th ACADEMOS Conference 2018, International Political Science Conference, (Bucharest, Romania, 14-17 June 2018), Editor Andrei Taranu, FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, pp.59-63, ISBN 978-88-85813-08-3 (https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=C1ZvsJelcXlcDI19uHD&page=1&doc=1)

Бузов, Вихрен (2018) Global Conflicts and Dialogue of Civilizations from the Perspective of Southeast Europe Southeast Europe:History, Culture, Politics, and Economy, ds.D. Dimitrov, M. Palangurski, N. Hristova, V. Bouzov), Proceedings of Scientific Conference, Italy: Filodritto, pp.63-70, ISSN 978-88-85813-05-2 [https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C1jJEmEqXMvBkjfaysz&page=1&doc=1]

Бузов, Вихрен (2018) Philosophy, Scientific Rationality and Critical Thinking in European Intellectual Tradition Innovaeducation, ICT and Education for the Next Generation, Thematic Proceedings, Editors:Dragan Soleša, Vladimir Šimović, Novi Sad: Faculty of Economics and Engineering Management (FIMEK), Serbia, pp.103-116, ISBN 978-86-87619-89-0

Бузов, Вихрен (2018) Енергийна сигурност и енергиен суверенитет Koridori u Srbiji i regionu Jugoistocne Evrope, Proceedings Naucna konferencija sa medunarodnim ucescem, Ed. Sl. Neskovic, Beograd, CESNA-B i Internacionalni univerzitet u Travniku, BiH, s. 1-4, ISSBN 978-86-85985-37-9

Бузов, Вихрен (2018) Игрови модели и стратегии за гарантиране на сигурност "Историята и философията на политическата икономия (200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)", Сборник с доклади от научна конференция, Издателски комплекс - УНСС, С.,с.59-66. ISBN 978-619-232-068-3

Бузов, Вихрен (2018) Катастрофата на неолибералния мултикултурализъм Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век, Том II, Сборник статии, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-161-4, с 145-150

Бузов, Вихрен (2018) Някои бележки за понятието "хибридни войни" "Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност", Сборник научни трудове, НТС по машиностроене "Индустрия 4.0": София, 2018, с.38-43, ISBN 978-619-7383-09-6

Бузов, Вихрен (2017) "The Regional Dimensions of Contemporary Global Confrontation" //Cross-Border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans, Vol.4, Cross-Border Book Series "New Challenges to Security and Development of the Balkans, Centre for Cross-Border Studies, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria, Publisher: ИВИС, Veliko Turnovo, pp.179-184, ISBN 978-619-205-051-1; ISSN 2335-0056

Бузов, Вихрен (2017) "Висшето образование по философия и социални науки в България под пресата на псевдореформи" "20 години Философски факултет ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", УИ "Св.св. Кирил и Методий", съст. В. Бузов, А. Иванов, , с.9-18, ISBN 978-619-208-097-6

Бузов, Вихрен (2017) "Кризи на корпоративната сигурност [Crises of Corporate Security]" Drustveni fenomeni i korporativna bezbednost, Tematski zbornik radova, Proceedings, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu, ed. Sl. Neskovic, Beograd: CESNA-B, s.1-4, ISBN 978-86-85985-34-8

Бузов, Вихрен (2017) "ПРЕХОДЪТ КАТО ИСТОРИЧЕСКИ ПРОВАЛ – В ТЪРСЕНЕ НА НОВИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ" "Политически хоризонти", Бр.4, година I, ISSN:2534 – 966X, с.6-22

Бузов, Вихрен (2017) "Университетите и научните изследвания в обществото на знанието през XXI век - алтернативи за Балканските страни" [Universities and Scientific Researches in the Development of Knowledge-Based Society in the 21th Century: Alternatives for the Balkan Countries] Balkan Syntheses, Journal for Social Issues, Culture and Regional Development,Vol. III, N 2, 2016, Faculty of Philosophy, University of Nis, Serbia, pp.23-45, ISSN 2406 - 1190

Бузов, Вихрен (2017) "Философия решений конфликтов безопасности в эпоху глобализации" Социально-политическая и экологическая безопасность как политический курс стратегического развития современной России, VI Столыпинские чтения, Материалы научно-практической конференции с международным участием, отв.ред. В. М. Юрченко, Краснодар, Кубанский государственный университет, с.170-177, ISBN 978-5-8209-1382-2

Бузов, Вихрен (2017) Effective Management of Forced Migration - Societal Security Aspects "Pravni i bezbednosni aspekti migracija i posledice migrantske krize", Tematski zbornik radova, Konstantin Magnus, Naisus, Nis, Serbia, (red. Ivan Kostadinovic), s. 9-17, ISBN 978-86-6113-046-5

Бузов, Вихрен (2017) Knowledge-Based Society in the Social Development Perspective - Alternatives for the Balkan Countries Innovation, ICT and Education for Next Generation, Thematic Proceedings, Innovaeducation 2017, Novi Sad, Faculty of Economics and Engineering Management, pp.524-543, ISBN 978-86-87619-84-5,

Бузов, Вихрен (2017) Security as a Social and Political Value Dialogue and Universalism N2, Journal of the International Society for Universal Dialogue, Warsaw, Polish Academy of Sciences, pp.141-150, PL ISSN 1234-5792

Бузов, Вихрен (2017) Европейският съюз и кризата на мултикултурализма (The European Union and the Crisis of Multiculturalism) Сб. "Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз" (Сборник с доклади и научни съобщения от международна кръгла маса, Поредица "Наука, образование, сигурност", Том 4, Нов български университет, С., с.63-68, ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠953-⁠8

Бузов, Вихрен (2017) Изчерпването на идеологиите и проектите за бъдещето "Политики на развитие в България и на Балканите" [Development Policies in Bulgaria and on the Balkans], УИ "Св. св. Кирил и Методий", Сборник статии от Първата научна конференция "Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите" [Proceedings of International Conference],с. 21-32, ISBN 978-619-208-139-3

Бузов, Вихрен (2017) Моделът на театрализираните "демократични" революции - случаите на Румъния и България Сб. "Политическата демагогия в прехода", съст. и научен редактор М. Мизов, Център за исторически и политологически изследвания, Фондация "Солидарно общество" и Катедра "Политология" на УНСС, с.170-179, ISBN: 978-954-2982-10-4

Бузов, Вихрен (2017) Перпспективи пред амбициите на Турция в широката Черноморска зона Сб. "Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион", Изд. Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия 4.0", Конференция, НБУ, с.320-326, ISBN 978-619-7383-07-02

Бузов, Вихрен (2017) Тръмп-революцията срещу нелибералния строй [Trump-revolution against the neoliberal order] "Морал и етика на справедливостта в съвременното общество", Сборник от 12 Национална конференция по етика, Фондация "Солидарно общество", Изд. "Авангард Прима", с.103-108,ISBN 978-619-160-749-5 .

Бузов, Вихрен (2016) 20th-Century Bulgarian Philosophy of Law: From Critical Acceptance of Kant’s Ideas to the Logic of Legal Reasoning in: Pattaro, E., C. Roversi (eds.) A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. V.12 (1), Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World, Netherlands: Springer, pp.681-690; ISBN 978-94-007-1478-6 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55683617600)

Бузов, Вихрен (2016) "Балканите като регион на сигурност - проблеми и перспективи" (The Balkans as a Security Region – Problems and Perspectives) "Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност", Сборник с материали от Международна конференция в НБУ, съст. Т. Коларов, С., НБУ, с.70-78, ISBN 9789545359071

Бузов, Вихрен (2016) "Вземане на решения при кризи на регионалната сигурност" Защитена дисертация за научна степен "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" в професионално направление 9.1 Национална сигурност

Бузов, Вихрен (2016) "Нови пътища за изграждане на общество на солидарността в България" "Морал и етика на солидарността в българското общество", съст. Е. Маринова, М. Мизов, Фондация "Солидарно общество", 2016, с.118-128, ISBN 978-619-160-604-7

Бузов, Вихрен (2016) "Принудителната миграция - провал на космополитизма" "Геостратегическата ситуация и бежанските вълни - между хуманизма и агресията", съст. чл.кор.проф. Л. Димитров, проф. М. Мизов, Фондация "Човещина", С., с.82-88, ISBN 978-619-160-615-3;

Бузов, Вихрен (2016) How Could We Avoid a New War on the Balkans (co-author P. Petkova) Tematski sbornik radova "Jugoiztocna Evropa i polozaj Republike Srbije", Proceedings, Ed. Sl. Neskovic, 2016, pp.11-15, ISBN978-86-85985-33-1

Бузов, Вихрен (2016) On the Social Benefits of Knowledge Analele Universitatii din Craiova. Seria Filosofie 37 (1/2016), pp.27-38 Craiova, Romania, ISSN 1841-8325 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55683617600)

Бузов, Вихрен (2016) Philosophy of Media Manipulation in the Globalization Era: Options for Countering Diogenes, Book Philosophy, An International Thematic Journal, Volume Practicheska filosofia [Practical Philosophy], eds. M. Marinov, Hr. Hristov, pp.9-16

Бузов, Вихрен (2016) The Balkans as a security region: regional and global challenges Governing for the Future. Interdisciplinary Perspectives for a Sustainable World, International Conference “Governing for the Future” (Bucharest, Romania, 9-12 June, 2016), editor Taranu, A., Italy: Publication Medimond . T609F0021, pp.161-166, ISBN 978-88-7587-731-6 [https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C1jJEmEqXMvBkjfaysz&page=1&doc=2]

Бузов, Вихрен (2016) The Culture of Peace Concept – Content and Applications in the Context of the Present Balkan Conflicts Сб. "Прометеjска социологиjа Лубише Митровича", Зборник радова, Филозофски факултет у Нишу, с.63-69

Бузов, Вихрен (2016) Глобалният тероризъм и правото на сигурност (GLOBAL TERRORISM AND THE RIGHT OF SECURITY) (co-author P. Petkova) Tematski sbornik radova "Obrazovanje, pravo i bezbednost u funkciji razvoja drustva", Proceedings, Fakultet za pravo, bezbednost i menazment Konstantin Veliki, Nis, CESNA-B, s.1-7, ISBN 978-86-6113-044-1

Бузов, Вихрен (2016) Една евристична критика на субективизма в социалното познание (A Heuristic Criticism of Subjectivism in Social Knowledge) Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 226-233. ISBN 978-619-7343-00-7

Бузов, Вихрен (2016) Към раздяла с илюзиите във философията на международната сигурност В: "Глобалните проблеми и съдбата на България през 21 век", Сборник посветен на 70-годишнината на чл.кор.проф. В. Проданов, съст. Б. Градинаров, Bisfrim, С., с.203-209, ISBN 9786199075708

Бузов, Вихрен (2016) Теоретични подходи към обяснението на регионалните кризи на сигурността "Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите", Том 3, Велико Търново, Издателство "ИВИС", с.101-108, ISBN 978-619-205-023-8

Бузов, Вихрен (2015) "Globalization and Cosmopolitanism: Some Challenges" Dialogue and Universalism Journal of International Society for Universal Dialogue, Vol. XXV No. 2/2015, Warsaw, Polish Academy of Sciences, pp.236-244, ISSN 1234-5792 Human Being. Its Nature and Functions. II Edited by Christopher Vasillopulos and Panos Eliopulosр 2015

Бузов, Вихрен (2015) "Екологична сигурност и глобална справедливост" "Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България", Сборник от Х Национална конференция по етика, Съст. Е. Маринова, Фондация "Устойчиво развитие на България", с.77-84;

Бузов, Вихрен (2015) "Крахът на неолибералните утопии" "Философия и общество", съст. В. Бузов, Л. Андреев, Библиотека "Диоген", Издателство "Св.св. Кирил и Методий", с.9-34;ISBN 978-619-208-015-0, ISSN 1314-2763

Бузов, Вихрен (2015) "Кризи на сигурността на общностите в глобалната епоха" "Сборник доклади от годишна университетска научна конференция", 16-17.07.2015, Електронно издание, НВУ "В. Левски", ISSN 2367-7481, с.173-180

Бузов, Вихрен (2015) "Кризи на сигурността на общностите в глобалната епоха" "Доклади от годишна университетска научна конференция", 16-17.07.2015, НВУ "В. Левски", с.173-180

Бузов, Вихрен (2015) "Логика и свят" Сб. "Логическата традиция", Съст. Т. Полименов, Е. Латинов, УИ "Св. Климент Охридски", с.22-26

Бузов, Вихрен (2015) "Принудителната миграция и бъдещето на човечеството" Сб. "Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите", Том 2, Издателство "Ивис", с.179-188

Бузов, Вихрен (2015) "Решения и сигурност" Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 187 стр., ISBN 978-619-208-028-0

Бузов, Вихрен (2015) A Decision-Theoretic Approach to Norms and Values BOOK OF ABSTRACTS, 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science CLMPS 2015, UNIVERSITY OF HELSINKI 3–8 AUGUST 2015, p.495 http://schd.ws/hosted_files/clmps2015/c0/Abstracts%20C5.3%20Philosophy%20of%20the%20Humanities%20and%20the%20Social%20Sciences.pdf

Бузов, Вихрен (2015) Forced Migration – The Challenges for the Balkans PRO EST, Revistă de analiză a politicii internaţionale editată de Asociaţia de Studii Internaţionale „PRO EST”, (http://proest1.wixsite.com/proest/single-post/2015/04/01/Forced-Migration-%E2%80%93-The-Challenges-for-the-Balkans)

Бузов, Вихрен (2015) Forced Migration, Global Media and Peace Culture Nauka I savremeni universitet, NISUN 4, University of Nis T.2 Drjavnost, demokratizacja I kultura na mira [Science and Modern University 4. V.2, Statehood, Democratization and Peace Culture], Tematic Collection Book, Filozofski fakultet, University of Nis, Serbia, pp.249-257.

Бузов, Вихрен (2015) Philosophy of Global Security Proceedings of the International Conference “Humanities and Social Sciences Today. Classical and Contemporary Issues” – Philosophy and Other Humanities, Mihai-Dan Chiţoiu, Ioan-Alexandru Tofan (Editors), Bucurеsti : Pro Universitaria, 2015, pp.43-51, ISBN 978-606-26-0414-1

Бузов, Вихрен (2015) Език, съзнание и действие в перспективата на съвременната аналитична философия на езика "20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си", Юбилейна международна конференция за 20 години на специалност Психология във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", УИ "Св.св. Кирил и Методий", с.383-394.

Бузов, Вихрен (2015) Кризи на сигурността на държавата в глобалната епоха "Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения", 50 години Катедра "История, Философия, Социология" в СА "Д. Ценов", съст.И. Върбанов и др., 2015, с.34-41 , ISBN 978-954-23-1093-8

Бузов, Вихрен (2014) "20 години на специалност „Философия” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” Сб. „20 години специалност „Философия” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Библиотека „Диоген”, съст. В. Бузов, 5-43;

Бузов, Вихрен (2014) FORCED MIGRATION AS A GLOBAL SECURITY CHALLENGE “Glocal Understanding of Forced Migration” (IP Erasmus+; 12 European universities, lead partner - University of Gediz, Izmir, Turkey), project implementation period 1.09.2012 – 31.07.2013. Veliko Turnovo professors members of the academic teaching staff (http://ip4migration.wix.com/ip4migration#)

Бузов, Вихрен (2014) Political Confrontation Today and the Global Terrorism Challenges to the Balkans Tradition, Modernization and Identities 4. Dialogue of Cultures and Partnership of Civilizations on the Balkans, Nis, Faculty of Philosophy, 107-113;

Бузов, Вихрен (2014) Глобальные вызовы безопасности на Балканах “Безопасность Черноморского региона в контексте современных геополитических трансформаций и перспективы развития Молдовы в экономическом и энергетическом пространстве Причерноморья”, Cishinau, Moldova, s.4-7;

Бузов, Вихрен (2014) Език, интеркултурна комуникация и глобализация Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация, ВТ, „Ивис”, отг. редактор Свилен Станчев, с.13-19;

Бузов, Вихрен (2014) Перспективи пред Балканския регион на сигурност сп. "Балканске синтезе" том 1, брой 3/2014, Часопис за друштвена питана, култура и регионални развой, с.95-105

Бузов, Вихрен (2014) ПОЗИЦИЯТА НА ДОБРИН СПАСОВ В ДЕБАТА ЗА СТАТУТА НА ДЕОНТИЧНАТА ЛОГИКА Сб. "Истината, доброто и красотата. Философски прочити", Сборник в памет на проф. Исак Паси, проф. Добрин Спасов и проф. Кирил Нешев, УИ "Св. Климент Охридски", съст. и ред. П. Горанов, 2014, с.75-84

Бузов, Вихрен (2014) Приложенията на теорията на решенията в икономиката и правото пред методологични трудности Сб. "Социалните науки и икономиката (Взаимодействия и перспективи за сътрудничество" Том 1, Международна научна конференция, Свищов: СА "Д. Ценов", , сс.45-53, 2015, ISBN 978-954-23-1005-1

Бузов, Вихрен (2014) ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ЕТНОКУЛТУРНИ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ Tradition, Modernization, Identities. Education and Balkan Societies on the Road of Culture of Peace and Eurointegration (International Scientific Conference), Ed. by N. Jovanovic and etc., s.247-253

Бузов, Вихрен (2013) “Europe 2020” Some Problems of Development in Romania and Bulgaria Maximizing Comparative Advantages of Border Regions (The European Integration of Romania and Bulgaria:Problems and Issues). A Thematic Collective Book, Gabrovo: Ex-Press, pp.15-22, ISBN 978-954-490-370-1

Бузов, Вихрен (2013) Modernism and Postmodernism in Philosophy of Law (The Globalization Era Challenges: Technological vs. Dialogical Theories) Significance and Interpretation within the Knowledge-Based Society, ed. D. Simbotin, P. Dunca, Baia Mare, Romania, pp.203-209;

Бузов, Вихрен (2013) ON JUSTIFICATION OF LEGAL DECISIONS – EFFICIENCY OR CORRECTNESS THE YEARBOOK OF THE ,,GH.ZANE” INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH VOL. 22, ISSUE 1, 81-86, 2013

Бузов, Вихрен (2013) On the Justification of Cooperative Decisions in the Field of Knowledge Rethinking Politics for the Knowledge Society, eds. T. Dima, K. Gasparel, Dan Simbotin, Iasi, pp.57-63;

Бузов, Вихрен (2013) The Development of Global Society – Cosmopolitanism or Republicanism “Globalization and Sovereignty Decline”, Косовска Митровица, pp.91-97;

Бузов, Вихрен (2013) Two Projects of Knowledge-Based Society Unity and Diversity in Knowledge Society. Epistemology and Philosophy of Science & Ethics, Social and Political Philosophy& Economic Theories and Practices. Proceedings of International Conference, Iasi, Institutul European, pp.83-89;

Бузов, Вихрен (2013) Имат ли съдебните дела „правилно решение”? (Несъгласия с Дуоркин) Етиката в българската правна система, съст. В. Драмалиева, Е. Маринова, Издателски комплекс УНСС, сс.105-113.

Бузов, Вихрен (2013) История на Философски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" УИ "Св.св. Кирил и Методий"

Бузов, Вихрен (2012) Can the International Community of Today Use Political Violence in a Legitimate Way? Political Violence (Uros Suvakovic ed.), Филозофски факултет, Kosovska Mitrovica, Serbia, pp.123-129;

Бузов, Вихрен (2012) Global Injustice as a Threat to World Security Public Reason 4 (1-2): Bucharest: University of Bucharest, pp.226-32, 2012, ISSN 2065-7285 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55683617600) EISSN 2065-8958

Бузов, Вихрен (2012) On Rationality of Collective Choice in the Context of Mankind Knowledge and Action within the Knowledge Based Society, Proceedings of International Scientific Conference – Baia Mare, Romania, pp.115-125;

Бузов, Вихрен (2012) The Knowledge Society in Global Perspective Limits of Knowledge Society. Antropology and Cultural Studies (2). Ethics, Social and Political Philosophy. (Eds. I. Frasin, Codrin Dinu Vasiliu), Colectia Societate&Cunuastere, Institutul European, Iasi, pp.91-105;ISBN 978-973-611-787-9

Бузов, Вихрен (2012) Алтернативи на глобализма Проблеми на националната и международната сигурност, Том 3, ВТ, „Ивис”, с.141-149.

Бузов, Вихрен (2012) Съвременната философия и науките за езика Сб. „Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма – теория, практика, перспективи, Изд. „ИВИС”, с.9-21;

Бузов, Вихрен (2011) "Social Responsibility and Political Participation (the Case of Bulgarian and Romanians)" The Impact of European Union Integration of the Border Regions, Conference Volume, Craiova University Press and St. Cyril and St. Methodius University Press, pp.15-19.

Бузов, Вихрен (2011) "Влияние на европейската интеграция върху граничните региони [Impact of the European Integration on the Border Regions],Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță” , Caiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian) ISBN 978-954-524-829-0

Бузов, Вихрен (2011) Certain Problems in the Ongoing Reform of Bulgaria’s National Security System Tрадицjа, модернизацjа, идентитети. Место традицje и модернизацje у различитим концепциjама и стратегиjама развоjа земля у траанзиции, Университет у Нишу, сс.229-235;

Бузов, Вихрен (2011) Rationality, Decisions and Norms in the Globalization Era (Essays in Practical Logic) Велико Търново: Издателство "ИВИС",122 стр., ISBN 978-954-2968-10-8 .

Бузов, Вихрен (2010) "Глобалните кризи на сигурността" Бузов, В., И. Райчев (съст.), Глобализацията: философски и социологически аспекти, Библиотека „Диоген”, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, с.38-55;

Бузов, Вихрен (2010) "Лудвиг Витгенщайн и Казимеж Айдукевич за нормативността на езиковите правила" Критика и хуманизъм кн. 31, 1, Списание за хуманитарни и социални изследвания, С., Фондация за хуманитарни и социални изследвания, сс.137-148.

Бузов, Вихрен (2010) ON THE CONCEPTION OF SECURITY (A PHILOSOPHICAL APPROACH) BOUZOV, V. (2010), On the Conception of Security (A Philosophical Approach) – in: Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Sociologie-Asistenta Sociala-Filozofie [Annals of the University of Oradea, Installment Sociology-Social Work-Philosophy] N IX, pp.9-17;

Бузов, Вихрен (2010) Scientific Rationality as Normative System Logos and Eisteme N I, 2 (2010), Gheorghe Zane Institute for Economic and Social Research, Romanian Academy, Iasi Branch, pp. 247-256, ISSN 20693052, 20690533

Бузов, Вихрен (2010) Модерната наука като креативен продукт на европейската култура сб. „Мрежи и институции на знанието в Ранномодерна Европа”, Доклади от научна конференция, Велико Търново 2010, (Бузов, В. – научен редактор и съставител), Издателство „Абагар”, с.205-231

Бузов, Вихрен (2010) Ранномодерните университети, властта и обществото сб. „Мрежи и институции на знанието в Ранномодерна Европа”, Доклади от научна конференция, Велико Търново 2010, (Бузов, В. – научен редактор и съставител), Издателство „Абагар”, с.31-48

Бузов, Вихрен (2010) Философия на правото и правна логика в глобалната епоха Велико Търново: Абагар, 238 с., ISBN 978-954-427-922-6

Бузов, Вихрен (2009) "20 YEARS TRANSITION IN BULGARIA: A CRISIS OF SOCIAL VALUES" Clovek-Dejiny-Hodnoty IV (Jako Filozoficky, sociologicky a politologicky problem) red. H. Petrucijowa, J. Faber [Man-History-Values IV (As Philosopical, Sociological and Politological Problem)], University of Ostrava, Ostrava, pp.120-124;

Бузов, Вихрен (2009) "Вземане на решения при кризи на сигурността. Модели и стратегии" Велико Търново: "Абагар", 200 стр., 2009, ISBN 978-954-427-885-7

Бузов, Вихрен (2009) Университетските ценности в в развитието на Universitas Jagiellonica и Universitas Carolina през XIV-XVI век Сб. “Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм”, Сборник от научна конференция, Съст. В. Бузов, Издателство “Абагар”, Велико Търново, с.29-59;

Бузов, Вихрен (2008) "За мястото на логиката в изграждането на новоевропейската култура" "Европейските институции на знанието в началото на Новото време", Сборник от научна конференция, съст. В. Бузов, Издателска къща "Одри", с.126-144;

Бузов, Вихрен (2008) За образите на балканския национализъм Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи”, (съст. М. Златева), СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, с.155-161

Бузов, Вихрен (2008) Индукцията и логиката на решенията (позакъснял отговор на някои забележки на моя рецензент доц. д-р Недялко Мерджанов) Сб. “Логика и наука” (съст. С. Марков), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.151-161;

Бузов, Вихрен (2008) Кратки бележки по философия Враца :"Одри", 104 стр., ISBN 978-954-990-4536

Бузов, Вихрен (2008) Модели на решаването на кризи в международните отношения в условията на Новия световен ред ХХI век Геополитически и морскоправни аспекти на международните отношения. Сборник с доклади от научна конференция на ВСУ “Черноризец Храбър” (съст. Н. Дюлгерова), Варна, с.53-60;

Бузов, Вихрен (2008) На моите учители в логиката, или съществува ли школа в българската логика Сб. “Логика и наука” (съст. С. Марков), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.9-20;

Бузов, Вихрен (2007) "Бележки по логика и философия на правото. Учебно пособие за студенти по право, философия и социални науки" Враца:Издателство "Одри", 2007, 120 стр, ISBN, 978-954-9904505

Бузов, Вихрен (2007) "Логика на решенията или как да бъдем ефективни при вземането на решения" Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 116 стр., 2007, ISBN 978-954-524-575-6,

Бузов, Вихрен (2007) Сблъсъкът на културите в спорта Комуникация, спорт и култура” (съст. М. Златева, Д. Петкова), СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, сс.49-56;

Бузов, Вихрен (2007) Толерантността като доминация Сб. “Толерантност и етърпимост в международните отношения”.Сборник с доклади от научна конференция на ВСУ “Черноризец Храбър” (съст. Н. Дюлгерова), Варна, с.163-168;

Бузов, Вихрен (2006) "Теория на рационалните решения и праксиология" “Философия и праксиология”, Библиотека “Диоген”, (съст. М. Минчев), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.51-71;

Бузов, Вихрен (2006) В защита на модела на нормите Сб. “Истина и справедливост в наказателния процес, (Съст. Б. Велчев), УИ “Св. Климент Охридски”, с.74-85;

Бузов, Вихрен (2006) ЗА ЛОГИЧЕСКАТА КОРЕКТНОСТ НА ДОКАЗАТЕЛСТВОТО ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БОГА НА СВ. ТОМА ОТ АКВИНО Сб. “Ars и Scientia през Средновековието”, Сборник от научна конференция, (съст. Н. Божилова), “Одри”, с.141-153;

Бузов, Вихрен (2006) Светът на нормите: философско-логическо изследване Издателство "Одри", Враца, 174 страници, ISBN 9549904482

Бузов, Вихрен (2006) Толерантността на балканските общества [Tolerance in Balkan Societies] Геокултура развоjа и култура мира на Балкану (етничка и религиjска позадина [The Geoculture of Development and the Culture of Peace in the Balkans (Ethnic and religious Background)], Faculty of Philosophy, University of Nis, s. 173-179 (in Bulgarian)

Бузов, Вихрен (2006) Философията на математиката - проблеми и перспективи "Математика, информатика и компютърни науки", Научно-приложна конференция, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 12-13.05.2006, "Слово", с.232-236;

Бузов, Вихрен (2005) Приносът на Философския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" за развитието на философските изследвания и философското образование в България Филос. алтернативи. - С., 2005. - Г. 14, N 1. - С. 103-111

Бузов, Вихрен (2005) "The State and the Protection of National Culture (Държавата и защитата на националната култура)" Models of Cultural Policy under the Condition of the Multicultural Societies at the Balkans and the Eurointegration Process, Sven, Nis, pp.27-33;

Бузов, Вихрен (2005) Научна рационалност, избор и решение “Съвременна философия. Човекът между крайното и безкрайното”, Библиотека “Диоген”, (съст. Е. Данков), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.110-140;

Бузов, Вихрен (2005) ЧЕТЕНЕТО НА КНИГИ КАТО ФИЛОСОФСКИ МЕТОД (За същността на философската аргументация) Книгоиздаване и философска култура, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, съст. Е. Данков, Р. Данкова, с.211-235;

Бузов, Вихрен (2004) Norms as Decisions ARHE, Casopis za filozofii, N2, Novi Sad, pp.113-117.

Бузов, Вихрен (2004) Икономически либерализъм или комунитаризъм: перспективите на Балканските общества [Economic Liberalism or Communitarianism: the Prospects of Balkan Societies] : Regionalni razvoi i integracjia Balkana u structure EU – Balkanska raskrsca I alternative [Regional Development and Integration of Balkans into the EU-Strctures – Balkan Crossroads and Alternatives], Nis, Serbia, “Sven”,s.145-153;

Бузов, Вихрен (2004) Философията на математиката в сянката на Кант Кант и диалогът на традициите. Тематичен сборник, посветен на 280-годишнината от рождението и 200 годишнината от смъртта на И. Кант, съст. В. Канавров, Г. Донев, УИ “Неофит Рилски”, с.300-317

Бузов, Вихрен (2003) "ФИЛОСОФСКА ЛОГИКА. Учебно помагало за студенти по хуманитарни и социални науки" Велико Търново, Изд. "ПИК"

Бузов, Вихрен (2003) Analytical Philosophy in Bulgaria Ruch Filozofyczny, Tom LX, N4, Torun, Poland, pp.557-664

Бузов, Вихрен (2003) Norms, Values and Scientific Rationality Philosophy between Old and New Values. Proceedings of XXII Varna International Philosophical School, 29 May-01 June 2002, IphR-BAS, Sofia, pp.382-384;

Бузов, Вихрен (2003) Scientific Rationality, Decision and Choice Bulgarian Studies in the Philosophy of Science (ed. Dimitri Ginev), Boston Studies in the Philosophy of Science Volume 236, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, pp.17-29; ISBN 9401709610

Бузов, Вихрен (2003) THE BALKANS: CLASH OF CULTURES OR CONFRONTATION OF CIVILIZATIONS (Rejection of Cultural Relativism: Some Arguments) "KULTURA U PROCESIMA RAZVOJA, REGIONALIZACIJE I EVROINTEGRACIJE BALKANA", FILOZOFSKIFAKULTET - UNIVERZITET U NISU, INSTITUT ZA SOCIOLOGUU, SVEN, Nis, Serbia

Бузов, Вихрен (2003) За същността на нормите и нормативния дискурс “Философия и етика”, Библиотека “Диоген”, (съст. Л. Андреев), УИ “Св.св. Кирил и Методий”, с.87-103.

Бузов, Вихрен (2003) Норми, оценки, истинност “Ценности и ценностни ориентации”, (съст. С. Марков), Библиотека "Диоген", УИ “Св.св. Кирил и Методий”, с.31-41

Бузов, Вихрен (2002) "Либерализмът – сбърканата философия на българския преход" България в началото на ХХI век – икономическа, правна и социална трансформация, Научна конференция на Стопански факултет на ВТУ, Faber, с.215-219

Бузов, Вихрен (2002) Философия на езика Враца: Изд. "Одри", 2002, ISBN 954-9904-34-2, 126 стр.

Бузов, Вихрен (2001) "Логика. Кратък курс" Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, 91 страници, ISBN 954-524-303-1

Бузов, Вихрен (2001) „Der Balkan–Ein ZusammenstoB von Kulturen oder die Konfrontation von Zivilizationen [Balkans–Clash of Cultures or Confrontation of Civilizations ( Popper v/s Huntington)" Penka Angelova und Judith Veichtlbauer (Hrsg.): Pulverfaß Balkan. Mythos oder Realität. Internationales Symposium Rousse, Oktober 1998. (Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft. Bd.3) St Ingbert: Rörig Universitätsverlag, 2001. 318 S., brosch., pp.187-195, DM 52.-. ISBN 3-86110-274-9.

Бузов, Вихрен (2001) Логиката и модерната европейска култура Философия и европейски ценности, Научна конференция, УНСС, с.9-18;

Бузов, Вихрен (2001) От философия на езика към философия на съзнанието “Философия и психология” (Данков, Е., Ст. Горчев съст.), Диоген, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Библиотека “Диоген”, с.156-175;

Бузов, Вихрен (2001) Съвременната полска философия на правото сп. Юридически свят N 1, Sibi, София, с.64-75;

Бузов, Вихрен (2000) Езикова общност и конвенции Сб. „Лингвистика на литературния текст и теория на литературата“, Международна научна конференция в памет на доц. Христо Тодоров, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с.318-322, ISBN 954-524-229-9

Бузов, Вихрен (1999) "Аспекти на правната логика" София: Изд. "Д. Яков", 144 с., ISBN 954-527-1035, COBISS.BG-ID - 1033565156

Бузов, Вихрен (1999) Бейсианизъм или попърианство Философски алтернативи № 5-6, ИФИ-БАН, с.70-76;

Бузов, Вихрен (1999) Дедукцията и новото знание Философия, № 6, Издание на МОН, с.31-37;

Бузов, Вихрен (1998) "Практическа логика или изкуството на аргументацията" "НВМ-Пл. Христов": "Ловеч Принт" Клон Тетевен, 144 стр., ISBN 954-90354-1-7

Бузов, Вихрен (1998) В защита на модерността Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, книга 3, Философия, Т.4, с.211-224;

Бузов, Вихрен (1998) Логиката на научните открития пред нови перспективи "Библиотека Диоген" Том 10, 1998 г., съст. Е. Данков, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, с.167-207

Бузов, Вихрен (1998) Логиката на откритията не е изоставена! Философски алтернативи №3-4, с.13-18;

Бузов, Вихрен (1998) Полската аналитична школа: от логика към онтология Философски форум N 2\3, С., Balkam, с.212-219

Бузов, Вихрен (1998) Постмодернистката критика на рационализма и науката: граници на валидност Осмисленост, смисъл, опосредстваност , Сборник посветен на 40-годишнината на Димитри Гинев, Критика и хуманизъм, С., с.124-133;

Бузов, Вихрен (1997) Логиката на научните открития пред нови перспективи Философия и наука, (Е. Данков – съст.), Диоген, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.167-206;

Бузов, Вихрен (1997) Науката логика като практическо изкуство Философия. - С., 1997 . - Г. 6, N 2-3. - С. 75-82

Бузов, Вихрен (1997) Полската аналитична школа Филос. алтернативи. - С., 1997. - Г. 6, N 5/6. - С. 38-47

Бузов, Вихрен (1997) Проблеми, теории, модели Философски алтернативи № 3, с.31-35;

Бузов, Вихрен (1996) Върху епистемологическите основи на икономическия либерализъм на Фридрих Хайек сб. Общество, икономика, култура, Сборник статии (ред. О. Стоичкова), ЮЗУ “Неофит Рилски”, с.61-67;

Бузов, Вихрен (1996) Индуктивният извод и диалектиката на познанието Год. на Софийския унив. "Св. Климент Охридски" / Филос. фак. - С., 1996. - Т. 86 : 1993, кн. - Философия. - С. 127-137 ;

Бузов, Вихрен (1996) Логика и философия Любомъдрие Том 1, Материали от национална конференция по философия, Съст. Е. Данков, Философска асоциация – Велико Търново, с. 209-212, ISBN 954-9507-07-06

Бузов, Вихрен (1996) Рационалност, познание, култура Философия и култура (Съст. Р. Данкова), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Диоген, ВТ, с.253-294;

Бузов, Вихрен (1996) Съществуват ли обективно естествените типове? сп. Философия N 2, Издание на МОН, С., с..66-72

Бузов, Вихрен (1995) Научната рационалност в културологична перспектива Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Център по културознание . - С., 1995. - Т.84 : 1991.

Бузов, Вихрен (1995) Попъровият антииндуктивизъм – амбиции и резултати Философски алтернативи, № 3, с.13-17;

Бузов, Вихрен (1995) Социокултурната детерминация на наблюдението и експеримента в науката Списание Обща и приложна културология № 1, съст. Д. Гинев, Център по културология, С., с.16-26;

Бузов, Вихрен (1994) Проблеми на логическия анализ на научния експеримент Философски алтернативи. - С., 1994. - Г. 2, N 1. - С. 46-52.

Бузов, Вихрен (1994) За философския метод, логиката и творчеството Философски алтернативи № 2, с.91-95;

Бузов, Вихрен (1994) Религиозните убеждения на учените Сб. Хуманизъм, наука, религия, ИСТРОС-студии, ЕРИДАН-ООД, С., с.20-29;

Бузов, Вихрен (1993) В търсене на индуктивната машина Философски алтернативи, №2, с.7-15;

Бузов, Вихрен (1993) Единството на обяснение и разбиране Сб. Парадигмата на третата култура, съст. Н. Манолов, Технически университет, С., с.58-79.

Бузов, Вихрен (1992) Експерименталната проверка на хипотези в съвременната биология Сб. Естествознанието и биологията пред прага на XXI век, ИФИ-БАН и Биологически факултет на СУ, Варна, с.19-28;

Бузов, Вихрен (1992) Математиката като логика; Границите на формалното познание, възможностите на аксиоматичния метод; Светоусещането на математика Философия №2, Специален брой за философия на математиката, с.10-12, 16-18, 21-23, 33-35.

Бузов, Вихрен (0) Southeast European Countries and the Forced Migration Flows – Security Perspectives PROCEEDINGS OF 3rd International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics,and Economy, “St. Cyril and St. Methodius”University of Veliko Tarnovo, June, 19th 2020, Editorial Board: Dimitar Dimitrov, Marie-Hélène Blanchet, Milenko Bodin. Milko Palangurski, Nadezhda Hristova, Veneta Hristova, Vihren Bouzov, Bologna (Italy), FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, pp.112-117, ISBN 978-88-85813-99-1

Владов, Владимир (2017) Елинското училище в Търново и православният клир през първата половина на ХІХ в. // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІХ, 1 / Проф. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 119-126. ISSN 978-619-208-128-7

Владов, Владимир (2015) Orthodox Clergy and School of Hellenic Sciences in Tarnovo in the First Half of the XIX Century // Orthodox Scientist in Modern World. Value of Orthodox World and Contemporary Society. Materials of the IVth International Conference. Part 2. Salonika, Greece, Sept. 25–26 2015. / G. Zaridze. – Voronezh : Istoki, 2015, p. 156-161. ISBN 978-5-4473-0084-5.

Владов, Владимир (2013) Андонис Самаракис. Балкански калейдоскоп 2. Варна: Славена, 2013. - с. 120-122. ISBN 978-954-579-984-6

Владов, Владимир (2013) Иерархия и титулатура священнослужителей в Православной церкви: Греция, Болгария, Россия. Исторические параллели. // Православный ученый в современном мире. Материалы второй международной научно-практической конференции / Г. Заридзе. – Воронеж : Истоки, 2013, с. 116-118. ISBN 978-5-88242-980-4

Владов, Владимир (2012) Бедното девойче // Дванадесет синаксара. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. с. 52-66. ISBN: 978-954-524-853-5

Владов, Владимир (2012) Гръцките книги в училищната библиотека (края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ в.) В. Търново: Ровита, 2012. - 348 с. ISBN: 978-954-8914-30-7.

Владов, Владимир (2012) Гърция, България, Европа. Културно-исторически връзки в Ново време. Сборник в памет на проф. Марин Жечев. // Българистика – София: БАН, 2012, 25. - с. 123-125. ISSN 1311-8544

Владов, Владимир (2012) Дзадзара // Дванадесет синаксара. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. с. 67-84. ISBN: 978-954-524-853-5

Владов, Владимир (2012) Кондиката на Елинското училище в Търново В. Търново: Ровита, 2012. – 196 с. ISBN: 978-954-8914-29-1.

Владов, Владимир (2012) Пролог. // Дванадесет синаксара. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. с. 7-8. ISBN: 978-954-524-853-5

Владов, Владимир (2011) Европейското просвещение и Балканите // Балканите – език история, култура / Доц. д-р Красимира Мутафова. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 114-120. ISSN 1314-4065

Владов, Владимир (2011) Елинското училище в Търново и дейността му като финансова институция през първата половина на ХIX в. // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. V / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 291-297. ISBN 978-954-524-780-4

Владов, Владимир (2009) Το Ισλάμ στη Βουλγαρία μέσα στο περιβάλλον της ΕΕ // 12o Διεθνές Συνέδριο. Πάτρα, 19–21 Ιουνίου 2009. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Μετανάστευση, Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας. Τ. 1 / Παντελής Γεωργογιάννης – Πάτρα, 2009, σ. 169-172. ISBN 978-960-82477-0-3

Владов, Владимир (2009) Титулатурата на православното духовенство през ХV–ХІХ в. в контекста на българо-гръцките отношения // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІV / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 323-332. ISBN 978-954-524-718-7

Владов, Владимир (2008) Гръцко-български просветни връзки и отношения (края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ век) // Балканите – език история, култура / Доц. д-р Красимира Мутафова. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 115-142. ISBN 978-954-524-636-4

Владов, Владимир (2008) Стойна Пороманска – Новогръцкият език в България. Теория и практика. Η Νεοελληνική γλώσσα στη Βουλγαρία. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІІІ-2 / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 219-231. ISBN 978-954-524-666-1

Владов, Владимир (2007) Τα Ελληνικά Σχολεία της περιοχής του Τιρνόβου ανάμεσα στα τέλη του ΙΗ΄ και τα μέσα του ΙΘ΄ αι. // Proceedings of the 3rd European Congress of Modern Greek Studies, Organised by the European Society of Modern Greek Studies, Bucharest, 2-4 June 2006 : The Greek World Between the Age of Enlightenment and the Twentieth Century. Vol. 1 / Konstantinos Dimadis. – Athens : Ellinika Grammata, 2007, p. 315-324. ISBN 978-960-19-0079-7

Владов, Владимир (2007) Търновската община и елинското образование в края на ХVІІІ и първата половина на ХІХ век // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІІ / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 50-73. ISBN 978-954-524-602-9

Владов, Владимир (2006) Гръкоезични извори за елинското образование в Търново от края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ век // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 237-244. ISBN 978-954-524-508-4

Владов, Владимир (2006) Новогръцкият език в контекста на езиковата политика на ЕС // Езиковата политика на ЕС и европейското университетско пространство. Т. І / Доц. д-р Багрелия Борисова. – В. Търново : ПИК, 2006, с. 51-63. ISBN: 978-954-736-142-3

Владов, Владимир (2003) Το πολυτονικό τα WINDOWS και το MS WORD // Първи конгрес на неоелинистите от балканските страни на тема: „Новогръцкият език на Балканите – проблеми на обучението, изследвания, перспективи“. / проф. д-р Стойна Пороманска. – В. Търново : Ровита, 2003, с. 217-221

Владов, Владимир (2003) Някои проблеми при работата с гръцки шрифтове под WINDOWS 95 и 98 // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, с. 5-10. ISBN 954-524-348-1

Владов, Владимир (1999) Η διδασκαλία της νεοελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στην ειδικότητα «Εφαρμοσμένη γλωσσολογία» της Φιλολογικής σχολής του Πανεπιστημίου „Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου“ Βουλγαρίας // Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Τ. 1. / Παντελής Γεωργογιάννης. – Πάτρα, 1999, σ. 262-266

Владов, Владимир (1999) Οι μέθοδοι και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο „Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου“ // Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Τ. 1. / Παντελής Γεωργογιάννης. – Πάτρα, 1999, σ. 49-52

Владов, Владимир (1999) Τα κείμενα των τραγουδιών στην ελληνική διάλεκτο της πόλης Πομόριε // Πρακτικά του Α΄ Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνιστών. Βερολίνο, 1998. Ο Ελληνικός Κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση 1453–1981. Τ. Α΄ / Asterios Argyriou. – Athens : Ellinika Grammata, 1999, p. 639-645. ISBN 978-960-344-859-1

Владов, Владимир (1996) Гръцкият езиков проблем // Societas Classica : Поредица „Д-р Никола Пиколо“ / Пепа Лунгарова – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1996, с. 103-111. ISBN 954-524-135-7

Владов, Владимир (1996) Префикс α при словообразуването в новогръцкия език – семантика и развитие // Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски“. Кн.28 Филологии / Доц. д-р А. Атанасов – В. Търново, 1996, с. 179-183. ISSN 0861-0312

Владов, Владимир (1996) Употребата на някои остарели предлози в съвременната гръцка публицистика // Societas Classica : Поредица „Д-р Никола Пиколо“ / Пепа Лунгарова – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1996, с. 112-121. ISBN 954-524-135-7

Владов, Владимир (1993) Учебникът по новогръцки език за чужденци „Τα νέα ελληνικά για ξένους“, Θεσσαλονίκη, 1990“ // Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски“. Кн.28 Филологии / Доц. д-р А. Атанасов – В. Търново, 1993, с. 79-86. ISSN 0861-0312

Галунов, Тодор (2022) „ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ“, с. 25-30, ISBN 978-5-6047691-5-7. Сб. „УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН И ЦИФРОВИЗАЦИЯ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ПО ИТОГАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ“, 2021, Липецк, Россия.

Галунов, Тодор (2021) "Суверинитет в Евразийской интеграций", сп. "Вопросы истории", с. 144-149, 2021, кн. 1. ISSN 0042-8779 сп. "Вопросы истории", с. 144-149, 2021, кн. 1. ISSN 0042-8779

Галунов, Тодор (2020) Галунов Т.Г., Взаимодействие органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в реализации социальных проектов. Международный научно-практический журнал «Эпоха науки».-2020. - №21., Россия.ISSN 2409-3203, Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Отдел научных исследований. с. 1-9.

Галунов, Тодор (2020) Галунов Т.Г.,. Перспективы межмуниципального сотрудничества России и Болгарии // С. 42-44 Сборник научных трудов Международного интеграционного форума "Приграничье-2019", 9-11 декабря 2019 г. - Белгород: АНО "ИПСИ", 2020. С. 42-44.

Галунов, Тодор (2020) Изборните практики в началото на управлението на Стефан Стамболов 1886-1887. Поуките от историята за ефективността на политиката. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев., С. 2020 г., с. 203-213. ISBN 978-619-232-314-1. Поуките от историята за ефективността на политиката. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев., С. 2020 г., с. 203-213. ISBN 978-619-232-314-1.

Галунов, Тодор (2019) "Обществени поръчки като източник на корупционни практики по време на участието на България в Първата световна война", с. 84-91. Добруджа в края на Първата световна война. ISBN: 978-619-90566-2-2. Добрич, 2019.

Галунов, Тодор (2019) „Политика без партии 1934-1937“ 10-TA МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – 2019, Исток – Запад, Св. Николи, Македония, с. 17-22. 2019. ISSN (принт) 1857-9299; ISSN (онлајн) 1857-9302 10-TA МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – 2019, Исток – Запад, Св. Николи, Македония

Галунов, Тодор (2019) IMPRESSIONS OF A FRENCHMAN ABOUT THE BALKANS IN THE XVIII CENTURY (Dalibor Elezović, Balkans in letters: the impressions of an 18th-century Westerner. Sofi a: Bulgari Publishing House; Kosovska Mitrovica: Faculty of Philosophy, 2019, 212 pp.) Социолошки преглед, 2019, 4, Сърбия.ISSN (печать) ISSN (онлайн) 0085-6320; 2560-4880

Галунов, Тодор (2019) IMPRESSIONS OF A FRENCHMAN ABOUT THE BALKANS IN THE XVIII CENTURY (Dalibor Elezović, Balkans in letters: the impressions of an 18th-century Westerner. Sofi a: Bulgari Publishing House; Kosovska Mitrovica: Faculty of Philosophy, 2019, 212 pp.), Социолошки преглед, vol. LIII (2019), no. 4, ISSN (print) 2560-4880 ISSN (On line) 0085-6320 Социолошки преглед, vol. LIII (2019), no. 4, ISSN (print) 2560-4880 ISSN (On line) 0085-6320, Сърбия.

Галунов, Тодор (2019) The political elites in the search for the culprits responsible for the First National Catastrophe Studia Academica Sumenensia., 2019, 6, с. 91-101. ISSN – 2367– 5446. Studia Academica Sumenensia., 2019, 6, с. 91-101. ISSN – 2367– 5446.

Галунов, Тодор (2019) Българо-сръбски влияния в политическата култура на пропорционалното партийно представителство Политиката в културата на българи и сърби. Политика у култури бугара и срба. В. Търново, 2019, с. 149 - 158, ISBN 978-619-00-1042-5

Галунов, Тодор (2019) Законодателната подготовка на съдебното преследване и демонизирането на д-р Васил Радославов, с. 105-121. "Д-р Васил Радославов - живот, борба, политика". Материали от научна конференция, посветена на 165 годишнината от рождението и 90 - годишнината от кончината на д-р Васил Радославов 15 юли 2019 г., гр. Ловеч. ,с. 105-121.

Галунов, Тодор (2019) Изборните практики в България и ликвидирането на политическия плурализъм (1944-1945)., с. 59-72. Проекции на комунистическия тоталитаризъм в България в периода 1944-1989., С. 2019, ISBN 978-619-01-0413-1.

Галунов, Тодор (2019) Съдебната отговорност на българските министри от годините на Първата световна война Сръбска бащина, год. IV, 1, 2019, Черна гора, Никшич, с. 63-46, ISSN 2337–0939.

Галунов, Тодор (2018) „Националната кръгла маса и подготовката на изборната реформа в България през 1990 г.“ 9-TA МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – 2018, Исток – Запад, Св. Николи, Македония, с. 39-46. ISSN (print) 1857 – 9299. ISSN (online) 1857 – 9302. 9-TA МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – 2018, Исток – Запад, Св. Николи, Македония, с. 39-46. ISSN (print) 1857 – 9299. ISSN (online) 1857 – 9302.

Галунов, Тодор (2018) BEGINNING OF THE ELECTORAL REFORMS IN BULGARIA AND THE RATIO: DEMOCRACY, POST-DEMOCRACY, POLITICAL STABILITY Welfare and security in the 21 th Century century: the contexts of post-democracy., с. 137-148. ISBN 978-609-481-027-5

Галунов, Тодор (2018) АСПЕКТИ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА РЕФОРМА В НАЧАЛОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД. Накъде сме тръгнали? Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев, София, 2018, с. 359 - 369. ISBN 978 – 954 – 07 – 4533 – 6.COBISS.BG-ID 128721584, инд. реф. .Google Scholar. Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев, София, 2018, с. 359 - 369. ISBN 978 – 954 – 07 – 4533 – 6.

Галунов, Тодор (2018) ИЗБОРИ И РЕФОРМИ ПРЕЗ 1947-1952 ГОДИНА БЪЛГАРИЯ 140 ГОДИНИ МОДЕРНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНОСТ, с. 66-77. Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност 1 юни 2018 г., УНСС Предпечатна подготовка Виолета Здравкова ISBN 978-619-232-151-2

Галунов, Тодор (2018) Конституционноправни проблеми на участието на България във войните за национално освобождение. Герои. Идеи. Съдби., Сб. С изследвания, 2018, с. 149-160. ISBN 978 – 619 – 176 – 125 – 8. Герои. Идеи. Съдби., Сб. С изследвания, 2018, с. 149-160. ISBN 978 – 619 – 176 – 125 – 8.

Галунов, Тодор (2017) Выборные практики и “социальная стабильность” в Болгарии (1976-1989 гг.). In: Welfare and Security in 21st Century: Politisation of the „Social Contract“. Interdisciplinary Collection of Scientific Works. Scientific redactors Sergej Kocherov, Saulius Šiliauskas. Ed. by Vaidutis Laurėnas / Благосостояние и безопасность в ХХI веке: политизация „социального контракта“ / Интердисциплинарный сборник научных трудов. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2017, p. 199-211.ISBN 978-9955 -18-955-8 Выборные практики и “социальная стабильность” в Болгарии (1976-1989 гг.). In: Welfare and Security in 21st Century: Politisation of the „Social Contract“. Interdisciplinary Collection of Scientific Works. Scientific redactors Sergej Kocherov, Saulius Šiliauskas. Ed. by Vaidutis Laurėnas / Благосостояние и безопасность в ХХI веке: политизация „социального контракта“ / Интердисциплинарный сборник научных трудов. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2017, p. 199-211.ISBN 978-9955 -18-955-8

Галунов, Тодор (2017) Избирателни системи и парламентарни избори в България (1944 – 1989 г.).Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017 г. ISBN – 978 – 619 – 2008 – 114- 0. Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017 г. ISBN – 978 – 619 – 2008 – 114- 0.

Галунов, Тодор (2017) Избори и престъпления във вота за Шестото Велико Народно Събрание през 1946 г. , Епохи, кн. 1, 2017 г., с. 139-153.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online). Епохи, кн. 1, 2017 г., с. 139-153.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).

Галунов, Тодор (2017) Избори и реформи в България 1947-1949 г. Мегународен диалог Исток-Запад (право и политикологja)., Македония, св. Николе, 2017, год. 4, кн. 2, с. 17-23.ISSN (print) 1857 – 9299. ISSN (online) 1857 – 9302. Мегународен диалог Исток-Запад (право и политикологja)., Македония, св. Николе, 2017, год. 4, кн. 2, с. 17-23.ISSN (print) 1857 – 9299. ISSN (online) 1857 – 9302.

Галунов, Тодор (2016) Изборите за Велико Народно Събрание в България и компенсационните механизми за малките партии. Мегународен диjалог: Исток – Запад (Право и Политикологиjа), Св. Николе, Р. Македония, 2016, с. 13-18. ISSN (print) 1857 – 9299. ISSN (online) 1857 – 9302. Мегународен диjалог: Исток – Запад (Право и Политикологиjа), Св. Николе, Р. Македония, 2016, с. 13-18. ISSN (print) 1857 – 9299. ISSN (online) 1857 – 9302.

Галунов, Тодор (2016) Парламентарни избори и реформи в България (1944 – 1945 г.).Епохи, кн. 1, 2016, с. 102 – 110.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online). Епохи, кн. 1, 2016, с. 102 – 110.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).

Галунов, Тодор (2015) Politikal Morality and the Recall of Members of Parliament in the Bulgarian Parliamentary Tradition. Studia Academica Sumenensia., 2015, 2, с. 144-154. ISBN – 978 – 619 – 2008 – 114- 0. Studia Academica Sumenensia., 2015, 2, с. 144-154. ISBN – 978 – 619 – 2008 – 114- 0.

Галунов, Тодор (2014) Избирателните системи в България (1919-1939 г.)."Фабер"", гр. В. Търново, 250 с., 2010, 2014 (трето допълнено издание). ISBN – 978 – 619 – 00 – 0170- 6 "Фабер"", гр. В. Търново, 250 с., 2014 (трето допълнено издание). ISBN – 978 – 619 – 00 – 0170- 6

Галунов, Тодор (2014) Мажоритарната система и парламентарните избори в България от възстановяването на българската държавност до началото на деветдесетте години на ХIХ век., издателство "Фабер", гр. В. Търново, 250 с., 2010; 2014. ISBN – 978 – 954 – - 400 – 391- 3. Издателство "Фабер", гр. В. Търново, 250 с., 2014. ISBN – 978 – 954 – - 400 – 391- 3.

Галунов, Тодор (2014) Отзоваването на депутати в българската парламентарна традиция. Сб. Одеска българистика, 2013-2014, Одеса, 2014, кн. 11-12, с. 151-160. ISBN 978-966-2743-02-9.Отзоваването на депутатите в българската парламентарна традиція / Т. Галунов // Одеська болгаристика. – 2014. – за 2013/2014, вип.11/12: Присвячений 150-річчю Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова та 20-річчю спеціальності "болгарська мова та література". – С. 151-160. Сб. Одеска българистика, 2013-2014, Одеса, 2014, кн. 11-12, с. 151-160. ISBN 978-966-2743-02-9.

Галунов, Тодор (2013) Избори и реформи през 1962-1975. сп. Епохи, 2013, кн. 2., с. 159-180.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online). сп. Епохи, 2013, кн. 2., с. 159-180.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).

Галунов, Тодор (2013) Третият държавен съд. Български министри на подсъдимата скамейка. „Фабер”, гр. В. Търново, 288 с., 2013.Велико Търново, "Фабер".ISBN – 978 – 954 – - 400 – 973- 1.ISSN 1311-7300 (Print) ISSN 2603-512Х (Online) Велико Търново, "Фабер".ISBN – 978 – 954 – - 400 – 973- 1.

Галунов, Тодор (2012) Приложението на метода Д` ОНДТ и парламентарните избори в България през 2005 г. "България и Балканите в сферата не европейските влияния през ХIХ-ХХI век. В. Търново, 2012, с. 174-188." 174-188. ISBN – 978 – 954 – 2968 – 46- 7. "България и Балканите в сферата не европейските влияния през ХIХ-ХХI век. В. Търново, 2012, с. 174-188." 174-188. ISBN – 978 – 954 – 2968 – 46- 7.

Галунов, Тодор (2011) Изборното законодателство в България 1940 - 1944. г., Либерална библиотека "Хермес, 2011, февруари, (онлайн). Либерална библиотека, фондация „Хермес”, кн. 12а, 2010, www.hermesbg.org.

Галунов, Тодор (2010) Мажоритарната система и парламентарните избори в България от възстановяването на българската държавност до началото на деветдесетте години на ХIХ век., издателство "Фабер", гр. В. Търново, 250 с., 2010; ISBN – 978 – 954 – - 400 – 391- 3. Велико Търново, УДК 342.8(497.2)(091)+949.72.051 Фабер, В.Търново.

Галунов, Тодор (2010) Началото на изборното ни законодателство и проблемът за грамотността. Либерална библиотека, фондация „Хермес”, кн. 12а, 2010, www.hermesbg.org.

Галунов, Тодор (2009) The 1920 parliamentary Electionsin Bulgaria and Their violation (Парламентарни избори и нарушения в България през 1920 г.). Bulgarian Historical Reviev, кн. 3-4, 2009 г., с. 112-137. ISSN – 0204 – 8906.SKOPUS Bulgarian Historical Reviev, кн. 3-4, 2009 г., с. 112-137. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2009) Загубата на гласове при пропорционалната система и парламентарните избори в България (1912-1923). Сб. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, с. 369-381.ISBN – 978 – 954 – 524 – 720 – 0. Сб. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, с. 369-381.ISBN – 978 – 954 – 524 – 720 – 0.

Галунов, Тодор (2009) Изборите за Първо обикновено народно събрание в Княжество България и приложението на мажоритарната система. Исторически преглед, 2009, кн. 5-6, с. 78-90. ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, 2009, кн. 5-6, с. 78-90. ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (2008) Галунов, Т. Парламентарни избори и нарушения в България през 1923 г. сп. Наука, 2008, кн. 6, с. 46-53. ISSN – 0204 – 8906. сп. Наука, 2008, кн. 6, с. 46-53. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2008) Задължителното гласуване – насилие над личността? Правен свят, 2008, кн. 12, с. 96-98. Правен свят, 2008, кн. 12, с. 96-98.

Галунов, Тодор (2008) Избирателни реформи и идеи за реформи (1934-1939 г.) Исторически преглед, 2008, кн. 5-6, с. 127-143.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, 2008, кн. 5-6, с. 127-143.ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (2008) Избирателни системи и парламентарни избори в България (1919 - 1939 г.). Велико Търново: Фабер.ISBN 978 - 954 - 775 - 959 -6, 2008, Фабер, В. Търново, с. 240 Фабер, В. Търново.

Галунов, Тодор (2007) Wahlsysteme und Parlamehtswahlen wahrend der Regierung Stefan Stambolovs (1886-1890). - (Парламентарни избори и реформи при управлението на Стефан Стамболов 1886-1890 г.) - Bulgarian Historical Reviev, кн. 1-2, 2007 г., с. 124-154. ISSN – 0204 – 8906. Skopus - Bulgarian Historical Reviev, кн. 1-2, 2007 г., с. 124-154. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2007) Парламентарни избори и нарушения в България през 1927 г. Исторически преглед, бр. 1-2, 2007, с. 85-113. ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, бр. 1-2, 2007, с. 85-113. ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (2007) Парламентарни избори и нарушения в България през 1931 г. Исторически преглед, 2007, кн. 5-6, с. 49-84. ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (2005) Галунов, Т. Консервативна или либерална избирателна система (българският опит от 1882 г.). Исторически преглед, 2005, кн. 5-6, с. 64-88. ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, 2005, кн. 5-6, с. 64-88. ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (2005) Опитът за консервативна избирателна реформа през 1883 г. Наука, бр. 2 от 2005 г., с. 45-51. ISSN – 0204 – 8906. Наука, бр. 2 от 2005 г., с. 45-51. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2004) Законодателната подготовка на референдума от 1922 г. Павликенският край-люлка на организираното земеделско движение. Сб. Доклади 100 г. БЗНС, София, 2004 г., с. 111-123. ISBN 954-07-1912-7. Павликенският край-люлка на организираното земеделско движение. Сб. Доклади 100 г. БЗНС, София, 2004 г., с. 111-123. ISBN 954-07-1912-7.

Галунов, Тодор (2003) Аферата "Гендович".сп. Общество и право, бр. 1 от 2003 г., с. 17-19. ISSN – 0204 – 85-23. сп. Общество и право, бр. 1 от 2003 г., с. 17-19. ISSN – 0204 – 85-23.

Галунов, Тодор (2003) Бързото забогатяване на един министър-председател. сп. Общество и право, бр. 10 от 2003 г., с. 25-27. ISSN – 0204 – 85-23 сп. Общество и право, бр. 10 от 2003 г., с. 25-27. ISSN – 0204 – 85-23

Галунов, Тодор (2003) Какъв да бъде българският конституционен модел? Сб. Дни на науката, 2003. В. Търново, 2003, с. 134-143. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9. Сб. Дни на науката, 2003. В. Търново, 2003, с. 134-143. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9.

Галунов, Тодор (2003) Опитът за избирателна реформа от 1880 г. Международен семинар по български език и култура. Българистични проучвания, т. 9, В. Търново, 2003 г., с. 148-168. ISBN – 954 – 775 – 281 – 2 Международен семинар по български език и култура. Българистични проучвания, т. 9, В. Търново, 2003 г., с. 148-168. ISBN – 954 – 775 – 281 – 2

Галунов, Тодор (2003) Референдумът за съдене на виновниците за националните катастрофи.сп. Общество и право, бр. 8 от 2003 г., с. 23-26. ISSN – 0204 – 85-23 сп. Общество и право, бр. 8 от 2003 г., с. 23-26. ISSN – 0204 – 85-23

Галунов, Тодор (2003) Стопанските афери на министър П. Динчев. сп. Общество и право, бр. 9 от 2003 г., с. 22-23.ISSN – 0204 – 85-23 сп. Общество и право, бр. 9 от 2003 г., с. 22-23.ISSN – 0204 – 85-23

Галунов, Тодор (2002) La Bulgarie d` apres-guerre a la recherche des responsables de la deuxieme catastrophe nationale (Следвоенна България в търсене на виновниците за Втората национална катастрофа). Bulgarian Historical Review, 2002, N 3-4, с. 177-187. ISSN – 0204 – 8906. SKOPUS Bulgarian Historical Review, 2002, N 3-4, с. 177-187. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2002) Аферата "Фратер". сп. "Общество и право", бр. 8 от 2002 г., с. 21-22. ISSN – 0204 – 85-23 сп. "Общество и право", бр. 8 от 2002 г., с. 21-22. ISSN – 0204 – 85-23

Галунов, Тодор (2002) Българската търговия и аферите на финансовия министър Д. Тончев. сп. Общество и право, бр. 6 от 2002 г., с. 23-24. ISSN – 0204 – 85-23. сп. Общество и право, бр. 6 от 2002 г., с. 23-24. ISSN – 0204 – 85-23.

Галунов, Тодор (2002) Държавните доставки и политиката на министър Лазар Паяков. Исторически преглед, кн. 3-4 от 2002, с. 161-183.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, кн. 3-4 от 2002, с. 161-183.ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (2002) Избирателните системи в България (1919-1939 г.)."Фабер"", гр. В. Търново, 152 с., 2002, 2014. ISBN – 954 – 524 – 320 – 1; Велико Търново: Св. св. Кирил и Методий Фабер, В. Търново.

Галунов, Тодор (2002) Началото на българското избирателно законодателство (1878-1879 г.) Сб. "Наука, околна среда и устойчиво развитие", В. Търново, 2002 г., с. 129-139. ISBN – 954 – 775 – 154 – 9. Сб. "Наука, околна среда и устойчиво развитие", В. Търново, 2002 г., с. 129-139. ISBN – 954 – 775 – 154 – 9.

Галунов, Тодор (2002) Политическите права на гражданите според Търновската конституция. Сб. от конференция "Човекът и законът" 2000 г., В. Търново. 2002 г., с. 77-85. ISBN – 954 – 524 – 316 – 3. Сб. от конференция "Човекът и законът" 2000 г., В. Търново. 2002 г., с. 77-85. ISBN – 954 – 524 – 316 – 3.

Галунов, Тодор (2001) Корупцията при управлението на д-р В. Радославов (1913-1918). Сб. Корупцията - традиционни и съвременни измерения. В. Търново, 2001, с. 108-117.ISBN – 954 – 775 – 032 – 1. Сб. Корупцията - традиционни и съвременни измерения. В. Търново, 2001, с. 108-117.ISBN – 954 – 775 – 032 – 1.

Галунов, Тодор (2001) Правомощията на монарха според Търновската конституция и тези на президента според конституцията от 1991 г. Сб. от конференция "Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение", В. Търново, 2001 г., с. 157-163. ISBN – 954 – 427 – 450 – 2. Сб. от конференция "Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение", В. Търново, 2001 г., с. 157-163. ISBN – 954 – 427 – 450 – 2.

Галунов, Тодор (2001) Правомощията на монарха според Търновската конституция. Сп. Наука, бр. 3, 2001 г., с. 55-60. ISSN – 0204 – 8906. Сп. Наука, бр. 3, 2001 г., с. 55-60. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2000) La loi penale concernaant les responsanbles de la catastrophe nationale en Bulgarie de l' an 1919. (Съдебното преследване срещу Радославовите министри и закона за съдене и наказване виновниците за народната катастрофа от 1919 г.). Bulgarian Historical Review, N 3-4, 2000 г., с. 139-147. ISSN – 0204 – 8906. Bulgarian Historical Review, N 3-4, 2000 г., с. 139-147. ISSN – 0204 – 8906.

Галунов, Тодор (2000) Правото на лична неприкосновеност на гражданите според Търновската конституция. Сборник "Дни на науката 2000", В. Търново, с. 42-53. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9. Сборник "Дни на науката 2000", В. Търново, с. 42-53. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9.

Галунов, Тодор (1999) Обикновеното народно събрание според Търновската конституция. Сборник "Дни на науката 99", В. Търново, 1999, с. 62-76. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9. Сборник "Дни на науката 99", В. Търново, 1999, с. 62-76. ISBN – 954 – 9541 – 79 – 9.

Галунов, Тодор (1999) Четвъртият държавен съд (1913-1923), издателство "Фабер", гр. В. Търново, 172 с. 1999; 2010; 2014. ISBN – 978 – 954 – 400 – 270 - 1. издателство "Фабер", гр. В. Търново, 172 с. 1999; 2010; 2014. ISBN – 978 – 954 – 400 – 270 - 1.

Галунов, Тодор (1998) "Втората национална катастрофа. Процесът. Виновниците. "Абагар, Велико Търново, 1998,с. 176. ISBN 954 - 427 - 267 - 4. Абагар, Велико Търново, 1998,с. 176. ISBN 954 - 427 - 267 - 4.

Галунов, Тодор (1998) Аграрната реформа и законодателството на БЗНС (1920-1923). История, N 2-3, 1998, с. 70-87. ISSN – 0861 – 3710. История, N 2-3, 1998, с. 70-87. ISSN – 0861 – 3710.

Галунов, Тодор (1998) БЗНС и българският парламентаризъм (1920-1923). Исторически преглед, N 5-6, 1998, с. 60-77.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, N 5-6, 1998, с. 60-77.ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (1998) Демократическата партия и формиране на анкетата за Първата национална катастрофа. Епохи, N 1, год. 5, 1998, с. 88-103.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online). Епохи, N 1, год. 5, 1998, с. 88-103.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).

Галунов, Тодор (1998) Четвъртият държавен съд. Демократически преглед, N 37, 1998, с. 288-314. ISSN1310 - 2311. Демократически преглед, N 37, 1998, с. 288-314.

Галунов, Тодор (1997) Епилогът на съдебното преследване срещу Радославовите министри. Исторически преглед, 1997, N 4, с. 58-78.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, 1997, N 4, с. 58-78.ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (1997) Конституционно-наказателната отговорност на министрите в подготовката на българското участие в Първата световна война. ISSN C605-8906. - 0861-5306; COBISS.BG-ID 1138045924 сп. Родина

Галунов, Тодор (1997) Подготовката на Третия държавен съд в България (1919-1921), първа част. Военноисторически сборник, 1997, N 3, с. 16-34. ISSN – 0204 - 4080 Военноисторически сборник, 1997, N 3, с. 16-34. ISSN – 0204 - 4080

Галунов, Тодор (1997) Подготовката на Третия държавен съд в България (1919-1921), част втора. Военноисторически сборник, 1998, N 5, с. 26-42. ISSN – 0204 - 4080 Военноисторически сборник, 1998, N 5, с. 26-42. ISSN – 0204 - 4080

Галунов, Тодор (1996) Третият държавен съд (1921-1923).Исторически преглед, 1996, N 5, с. 47-65.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, 1996, N 5, с. 47-65.ISSN – 0323 - 9748.

Галунов, Тодор (1995) Поземлената собственост и законодателството на БЗНС (1920-1923). Епохи, 1995, N 3-4, год. III, с. 77-87.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online). Епохи, 1995, N 3-4, год. III, с. 77-87.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).

Камарашев, Георги (2016) Местна комисия по обществен ред и сигурност при Община Велико Търново и взаимодействието ѝ с МВР за превенция на престъпността НВУ "Васил Левски"

Камарашев, Георги (2015) Евакуация от райони и обекти Център за дистанционно обучение НВУ "Васил Левски", електронен учебник

Камарашев, Георги (2014) Изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0016 "Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към НВУ "Васил Левски" БСУ

Камарашев, Георги (2014) Командване и управление на тактически формирования на сухопътните войски при водене на бойни действия във високопланинска среда НВУ "Васил Левски"

Камарашев, Георги (2014) Управление при кризи Център за дистанционно обучение НВУ "Васил Левски", електронен учебник

Камарашев, Георги (2013) Отбранително-мобилизационна подготовка електронен учебник

Камарашев, Георги (2012) Евакуация на хора при бедствия НВУ "Васил Левски"

Камарашев, Георги (2012) Решаване на задачата за целеразпределение от командирите на наземно базирани подразделения за ПВО НВУ "Васил Левски"

Маркова, Цвета (2018) 2018г. - Маркова Цв., Чюбатарова- Николова Ст., Маркова Н, НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Департамент „Национална и международна сигурност“, Международна научна конференция „Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност“, тема: „Криминологически аспектина трафика на хора в Европа“, София, 16 март 2018 г.

Маркова, Цвета (2017) 2017г. - Маркова Цв., Маркова Н. „Балканските контрабандни канали“, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 1-2 юни 2017г., ТОМ 3, Научно направление „Сигурност и отбрана“, Национален военен университет „Васил Левски“-Велико Търново, 171-179 стр., ISSN 1314-1934

Маркова, Цвета (2017) 2017г. - Маркова Цв., Маркова Н., ВТУ „Св. Св. „Кирил и Методий“, Философски факултет, Център за трансгранични изследвания, Втора международна научна конференция „Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в широкия черноморски регион“, Първа секция: „Сигурност в широкия черноморски регион“,тема: „Геополитически аспекти на трафика на хора като заплаха за националната сигурност“, Велико Търново, 16-17.11 2017г.

Маркова, Цвета (2017) 2017г. - Маркова Цв., Чюбатарова- Николова Ст., „Новото право на съдебното обжалване по Законаза зашита на класифицираната информация“, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 1-2 юни 2017г., ТОМ 3, Научно направление „Сигурност и отбрана“, Национален военен университет „Васил Левски“-Велико Търново, 162-170 стр., ISSN 1314-1934

Маркова, Цвета (2017) 2017г. - Маркова Цв., Чюбатарова- Николова Ст., Маркова Н. „Статутът на служителя по сигурността на информацията- законови празноти в ЗЗКИ“, Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната“ ТОМ 2, Национален военен университет „Васил Левски“-Велико Търново, 26-27 октомври 2017г., стр.73-83, ISSN 2367-7465

Маркова, Цвета (2017) МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА КАК ГАРАНТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ BALTIС INTERNATIONAL ACADEMY

Маркова, Цвета (2016) 2016г. - Маркова Цв. "Конституционно гарантираното право на справедлив съдебен процес в контекста на практиката на ЕСПЧ и ЗИД ЗЗКИ", Международна конференция „25 години юридически факултет“, ВТУ „Св. Св. „Кирил и Методий“, 6-7.10.2016 г., доклад, ISBN 978-619-208-118-8

Маркова, Цвета (2016) 2016г. - Маркова Цв. "Конституционно гарантираното право на справедлив съдебен процес в контекста на практиката на ЕСПЧ и ЗИД ЗЗКИ", Международна конференция „25 години юридически факултет“, ВТУ „Св. Св. „Кирил и Методий“, 6-7.10.2016 г., доклад, ISBN 978-619-208-118-8

Маркова, Цвета (2016) Amendment of the case-law of courts in Bulgaria on administrative cases as a consequence of a resolution on art. 6 of European Convention on Human Rights Baltijas Starptautiskās akadēmijas zinātniski teorētisks žurnāls

Маркова, Цвета (2016) Гарантиране публичността на съдебния контрол при разглеждане на уволнения в МВР Годишна унйверситетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски" - В. Търново, 20¬21.10.2016 г., стр. 297-304

Маркова, Цвета (2016) Трафикът на хора-тенденции и противодействие Международна научна конференция Изложение на съвременни отбранителни продукта, Национален Военен университет „Васил Левски", факултет „Артилерия, ПВО и КИС" - гр. Шумен, Военна Техническа Академия гр. Букурещ, Румъния, Национален Университет по отбрана гр. Варшава, Полша, 0¬7.10.2016 г.

Маркова, Цвета (2015) INFORMATION SYSTEMS FOR AUTOMATED CASE MANAGEMENT IN THE BULGARIAN COURTS Civitas, ISSN: 2217-4958, MMXV, N 912015, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 125-139

Маркова, Цвета (2015) НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕРЕГЛАМЕНТИРАН ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ В сборнике: Инновации в технологиях и образовании. Сборник статей участников VIII Международной научно-практической конференции: в 5 частях. БЕЛОВО, ВЕЛИКО-ТЫРНОВО, 2015. УДК 082.1 ББК65.34.13 (2Рос - 4Кем), ISBN 978-5-906805-56-0, с. 167-172.

Маркова, Цвета (2015) Правeн режим на информационната сигурност Фондация „Национална и международна сигурност", библиотека „Сигурност", 22, 2015, монография, ISBN 987-619-7143-03-4

Маркова, Цвета (2014) Intelligence in Today’s Open, Connected World Daugavpils, Latvia

Маркова, Цвета (2014) Индустриалната сигурност на фирмите - анализ на регулаторната рамка, сравнително-правни аспекта - НАТО и ЕС, рестрикциите - пречка за бизнеса и предпоставка за корупционни практики Сборник научни трудове Годишна университетска научна конференция в Национален военен университет „Васил Левски" ISSN 1314-1937

Маркова, Цвета (2014) Меры защиты классифицированной информации в сфере промышленной безопасности VII международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 28-29.03.2014 т.4, ISBN 978-5-89070-976-9, ISBN 978-954-524-966-2, стр.204-210 (РИНЦ)

Маркова, Цвета (2014) Търгове на НАТО в контекста на проучването на физически лица, като елемент на индустриална сигурност Сборник „Научни трудове" на Фондация „Национална и международна сигурност" ISSN 1314-9105

Маркова, Цвета (2011) Достъпът до класифицирана информация в контекста на конституционното право на гражданите да търсят, получават и разпространяват информация”, сборник „Е-правосъдие, Е-управление и информационна сигурност”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ФНИ РД 366-11/2009 г. (2009 - 2011 г.), стр.8-13

Солаков, Тихомир (2021) Солаков, Т. „Държавата и религиите в България от края на XIХ век до средата на ХХ век“, „THE STATE AND RELIGIONS IN BULGARIA FROM THE END OF THE 19TH CENTURY TO THE MIDDLE OF THE TWENTIETH CENTURY“, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27-28 май 2021г., Велико Търново, 2021, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7481,стр. 799-804 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”

Солаков, Тихомир (2021) Солаков, Т. „Религиозната сигурност и кризата в духовността”, Сборник с научни трудове от международна научна конференция „Кризи и конфликти – корелации и предизвикателства“, том 2: „Кризи и сигурност на национално ниво“, 14 май 2021г., София, 2021, Издател: Научно технически съюз по машиностроене „Индустрия 4.0“, ISВN 978-619-7383-23-2, стр. 387-395 Издател: Научно технически съюз по машиностроене „Индустрия 4.0“

Солаков, Тихомир (2021) Солаков, Т. „Сектата „Свидетели на Йехова” заплаха за националната сигурност“, „SECT 'WITNESSES OF JEHOVAH' THREAT TO NATIONAL SECURITY“, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27-28 май 2021г., Велико Търново, 2021, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7481,стр. 811-819 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”

Солаков, Тихомир (2021) Солаков, Т. „Социално-икономическата обстановка в България след 1989 г. и нейното влияние върху духовната сфера в обществото“, „SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN BULGARIA AFTER 1989 AND ITS INFLUENCE ON THE SPIRITUAL SPHERE IN SOCIETY“, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27-28 май 2021г., Велико Търново, 2021, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7481,стр. 805-810 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”

Солаков, Тихомир (2021) Солаков, Т., „Националната и духовна сигурност“, „National and spiritual security“, Сборник доклади Научна конференция „Светът в/след глобалната пандемия, „Проблеми на социалната и икономическа криза“, Том 1, ISSN 2738-8689, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий", В. Търново, 2021, стр. 93-102 Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий"

Солаков, Тихомир (2021) Солаков, Т., „Църквата на мормоните – заплаха за националната сигурност“, „Mormon church a threat to national security“, Сборник доклади Научна конференция „Светът в/след глобалната пандемия, „Проблеми на социалната и икономическа криза“, Том 1, ISSN 2738-8689, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий", В. Търново, 2021, стр.165-172 Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий"

Солаков, Тихомир (2020) Solakov, Tihomir, „CONTENT AND ESSENCE OF THE CONCEPT OF SECURITY“, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 68, April 2020, pp. 165-173 International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com

Солаков, Тихомир (2020) Solakov, Tihomir, „MOON’S CHURCH (SECT) A THREAT TO NATIONAL SECURITY“, „Църквата (сектата) на Муун заплаха за националната сигурност“, „МАТТЕХ“ 2020г. - Сборник научни трудове, том 2, Шумен 2020, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1314-3921, стр.200-207 Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

Солаков, Тихомир (2020) Solakov, Tihomir, „THE STATE AND THE RELIGIOUS COMMUNITIES IN THE PERIOD 1944 - 1989“, „Държавата и религиозните общности в периода от 1944г. – 1989г.“, „МАТТЕХ“ 2020г. - Сборник научни трудове, том 2, Шумен, 2020, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1314-3921, стр.194-199 Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

Солаков, Тихомир (2020) Solakov, Tihomir, „Theoretical aspects of national security”, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 68, April 2020, pp. 154-164 International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com

Солаков, Тихомир (2020) Солаков ,Т., „МЕТОДИ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА КОРПОРАТИВНИТЕ СЕКТИ“, „CORPORATE SECTS ACTION METHODS“, Сборник доклади от международна научна конференция 22-23.11.2019г., Велико Търново, България (Проблеми на националната и корпоративна сигурност), Том 7, издателство „ИВИС“, Велико Търново, 2020, ISSN 2335-0056, ISBN 978-619-205-150-1, стр. 299-305 издателство „ИВИС“, Велико Търново

Солаков, Тихомир (2020) Солаков Т., „ОСОБЕНОСТИ ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ СЕКТИТЕ“, „MAIN CHARACTERISTICS OF THE SECTS“, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020г., 2020, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7481,стр. 654-663 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”

Солаков, Тихомир (2020) Солаков, Т., „Вербовчик. Тактика на вербуване използвани от сектите“, „RECRUITER. RECRUITMENT TACTICS USED BY SECTS“, Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, Велико Търново, 22-23 октомври 2020г., издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7473, стр.463-469 издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“

Солаков, Тихомир (2020) Солаков, Т., „ДЕСТРУКТИВНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНИТЕ ЦЕЛИ В ДЪРЖАВАТА“, Сборник научни трудове международна Научна конференция „Широка сигурност“, Том 2, Кибер сигурност. Икономическа, социална и културна сигурност, ISВN 978-619-7383-19-5, СОФИЯ, 2020г., стр.548-554 СОФИЯ

Солаков, Тихомир (2020) Солаков, Т., „Държавните политики за сигурност“, „NATIONAL SECURITY POLICIES“, Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“ 22-23 октомври 2020г., Велико Търново, 2020, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7473, стр. 448-453 издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“

Солаков, Тихомир (2020) Солаков, Т., „ЕТАПИ НА ВЕРБУВАНЕ В СЕКТИТЕ“, „STAGES OF RECRUITMENT IN SECTS“, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020г., Велико Търново, 2020, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7481, стр. 640-646 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”

Солаков, Тихомир (2020) Солаков, Т., „МЕТОДИ НА ВЕРБУВАНЕ ИЗПОЛЗВАНИ ОТ СЕКТИТЕ“, „RECRUITMENT METHODS USED BY SECTS“, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020г., Велико Търново, 2020, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7481, стр. 647-653 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”

Солаков, Тихомир (2020) Солаков, Т., „ОПАСНИТЕ МЕТОДИ НА СЕКТИТЕ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛИ“, Сборник научни трудове международна Научна конференция „Широка сигурност“, Том 2, Кибер сигурност, Икономическа, социална и културна сигурност, ISВN 978-619-7383-19-5, СОФИЯ, 2020, стр.543-547 СОФИЯ

Солаков, Тихомир (2020) Солаков, Т., „ПРИЧИНИ ЗА ШИРОКО НАВЛИЗАНЕ НА СЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ДУХОВНАТА СИГУРНОСТ.“, „REASONS FOR TNE WIDESPREAD INVASION OF THE SECTS IN BULGARIA AND THEIR IMPACT ON SPIRITUAL SECURITY“, Сборник доклади от международна научна конференция 22-23.11.2019г., Велико Търново, България (Проблеми на националната и корпоративна сигурност), Том 7, издателство „ИВИС“, Велико Търново, 2020, ISSN 2335-0056, ISBN 978-619-205-150-1, стр. 254-257. издателство „ИВИС“, Велико Търново

Солаков, Тихомир (2020) Солаков, Т., „Сектата на сциентолозите заплаха за националната сигурност“, „SCIENTOLOGIST SECT A THREAT TO NATIONAL SECURITY“, Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, 22-23 октомври 2020г., Велико Търново, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7473, стр.454-462 издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“

Солаков, Тихомир (2020) Солаков, Т., „Сигурност на индивида, обществото и държавата“, „SECURITY OF THE INDIVIDUAL, SOCIETY AND THE STATE“, публикувано в Годишник на Шуменският Университет „Епископ Константин Преславски“ - Технически Науки, том X E, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020, ISSN 1311-834X, стр.224-228 Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

Солаков, Тихомир (2020) Солаков, Т., „ТРАДИЦИОННИТЕ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ И ВЛИЯЕЩИ НА СИГУРНОСТТА ФАКТОРИ НАСОЧЕНИ СРЕЩУ ТЯХ.“, „TRADITIONAL RELIGIONS IN BULGARIA AND INFLUENCING SECURITY FACTORS DIRECTED AGAINST THEM“, Сборник доклади от международна научна конференция 22-23.11.2019г., Велико Търново, България (Проблеми на националната и корпоративна сигурност), Том 7, издателство „ИВИС“, Велико Търново, 2020, ISSN 2335-0056, ISBN 978-619-205-150-1, стр.185-190. издателство „ИВИС“, Велико Търново

Солаков, Тихомир (2019) Solakov, T., „STRUCTURE AND CLASSIFICATION OF SECT“, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Technical Sciences, Konstantin Preslavsky University Press, 2019, ISSN 1311-834X, vol. IX E, pp.148-156 Konstantin Preslavsky University Press

Солаков, Тихомир (2019) Solakov, Tihomir, „SECTS END THEIR CHARACTERISTIC SIGNS“, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Technical Sciences, Konstantin Preslavsky University Press, 2019, ISSN 1311-834X, vol. IX E, pp 157-163 Konstantin Preslavsky University Press

Солаков, Тихомир (2019) Солаков, Т., „РЕЛИГИОЗНА СЕКТА, РЕЛИГИОЗЕН КУЛТ И НЕТРАДИЦИОННИ РЕЛИГИОЗНИ ДВИЖЕНИЯ“, „RELIGIOUS SECT, RELIGIOUS CULT AND NON-TRADITIONAL RELIGIOUS MOVEMENTS“, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27-28 юни 2019г., Велико Търново, 2019г., Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7481,стр.560-569 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”

Солаков, Тихомир (2019) Солаков, Т., „РЕЛИГИОЗНИТЕ СЕКТИ КАТО ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ“, „RELIGIOUS SECTS, A THREAT TO THE NATIONAL SECURITY“, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27-28 юни 2019г., Велико Търново, 2019г., Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7481, стр. 551-559 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”

Солаков, Тихомир (2019) Солаков, Т., „ТОТАЛИТАРНА СЕКТА“, „ТОТАLITARIAN SECT“, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27-28 юни 2019г., Велико Търново, 2019г., Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7481, стр. 570-574 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”

Солаков, Тихомир (2019) Солаков, Т., Христов, Х., „БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ И РАДИКАЛНИЯ ИСЛЯМ. ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ РИСКОВЕ ЗА БЪЛГАРИЯ“, „Balkan countries and the radical Islam. Internal and external risks that are threatening Bulgaria.“, „Поредица за трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на балканите“, том 6, Международна сигурност и политика за развитие в България и на Балканите, Сборник с доклади от международната научна конференция 02-03.11.2018г., издателство „ИВИС“, Велико Търново, 2019, ISSN 2335-0056, ISBN 978-619-205-123-5, стр.99-112 издателство „ИВИС“, Велико Търново

Солаков, Тихомир (2019) Солаков, Т., Христов, Х., „ПЛАНЪТ „МЮСЮЛМАНСКА ДЪГА“ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО МЕТОДИ ЗА РАДИКАЛИЗИРАНЕ НА ЛИЦА И РИСКОВИ ГРУПИ“, „The “Muslim arc” plan and the related methods of radicalizing people and groups of people at risk.“, „Поредица за трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на балканите“, том 6, Международна сигурност и политика за развитие в България и на Балканите, Сборник с доклади от международната научна конференция 02-03.11.2018г., издателство „ИВИС“, Велико Търново, 2019, ISSN 2335-0056, ISBN 978-619-205-123-5, стр.232-237 издателство „ИВИС“, Велико Търново

Солаков, Тихомир (2018) Solakov, T., „THE RELATIONS BETWEEN THE STATE AND THE RELIGIOUS ORGANIZATIONS AS A FACTOR POSING THREATS TO THE NATIONAL SECURITY OF BULGARIA“, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Technical Sciences, Konstantin Preslavsky University Press, 2018, ISSN 1311-834X, vol. VIII E, pp.102-110 Konstantin Preslavsky University Press

Солаков, Тихомир (2018) Solakov, Т., HRISTOV, H., „ISLAMIC RELIGIOUS FUNDAMENTALISM AND EXTREMISM“, „ИСЛЯМСКИ РЕЛИГИОЗЕН ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ И ЕКСТРЕМИЗЪМ“, „МАТТЕХ“ 2018г., Сборник научни трудове, том 2, част 1, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1314-3921, стр.272-284 Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

Солаков, Тихомир (2018) Солаков, Т, Христов, Х., „МЮСЮЛМАНСКАТА ОБЩНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ЕТНИЧЕСКИ ПРИЗНАК“, „THE MUSLIM COMMUNITY IN THE REPUBLIC OF BULGARIA BY ETHNIC RECOGNITION“, Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2018 на Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново, 14 - 15 юни 2018 г., Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book), ISSN 2367-7481, стр.621-630 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”

Солаков, Тихомир (2018) Солаков, Т., Христов, Х., „ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАДИКАЛИЗИРАНЕ НА МЮСЮЛМАНСКИТЕ ОБЩНОСТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, „BACKGROUND RADICALIZATION OF THE MUSLIM COMMUNITY IN BULGARIA“, Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2018 на Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново, 14 - 15 юни 2018 г., Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book), ISSN 2367-7481, стр. 631-641 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”

Солаков, Тихомир (2018) Христов, Х., Солаков Т., „ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЪРЖАВА И РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ФОРМИ И МЕТОДИ НА НЕТРАДИЦИОННИТЕ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ“, „COUNTRY AND RELIGIOUS ORGANIZATIONS RELATIONSHIPS. FORMS AND METHODS OF ACTIVITY OF NITRADITIONAL DEFINITIONS“, Международна научна конференция „Политика на Eвропейския съюз по защита на информацията и личните данни“, 2018г., Сборник научни трудове, Шумен, 2018, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISBN 978-954-9681-89-5, стр.61-66 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”

Солаков, Тихомир (2018) Христов, Х., Солаков, Т., “РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ИСЛЯМСКИ РАДИКАЛИЗЪМ И ТУРСКИ РАЦИОНАЛИЗЪМ. ПРИЧИНИ, ДОВЕЛИ ДО РАЗДЕЛЕНИЕТО НА МЮФТИЙСТВОТО“, Юридически сборник, Том XXV, 2018г., ISSN: 1311-3771, Бургаски свободен университет, стр. 114-122 Бургаски свободен университет

Солаков, Тихомир (2018) Христов, Х., Солаков, Т., „ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ ЗА РАДИКАЛИЗИРАНЕ НА ЛИЦА И РИСКОВИ ГРУПИ“, „METHODS USED FOR RADIATION OF PERSONS AND RISK GROUPS“, Международна научна конференция „Политика на европейския съюз по защита на информацията и личните данни“, 2018г., Сборник научни трудове, Шумен, 2018, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISBN 978-954-9681-89-5, стр.67-72 Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”

Солаков, Тихомир (2018) Христов, Х., Солаков, Т., „ПРОЦЕСИ НА РЕИСЛЯМИЗАЦИЯ СРЕД МЮСЮЛМАНСКАТА ОБЩНОСТ И ПРОВЕЖДАНА МАЛЦИНСТВЕНА ПОЛИТИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, Юридически сборник, Том XXV, 2018г., ISSN: 1311-3771, Бургаски свободен университет, стр. 105-113 Бургаски свободен университет

Солаков, Тихомир (2018) Христов, Хр., Солаков, Т., Мюсюлманските религиозни общности в Република България и националната сигурност, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN: 978-619-201-217-5, 2018 г., 255 с. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен

Солаков, Тихомир (2017) Solakov, T., „Radicalism and stages of radicalization“, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Technical Sciences, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2017, pp. 133-140. Konstantin Preslavsky University Press

Солаков, Тихомир (2017) Solakov, T., „Religious fundamentalism and extremism“, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Technical Sciences, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2017, pp. 120-132. Konstantin Preslavsky University Press

Солаков, Тихомир (2017) Solakov, T., „Тhe Bulgarian state and the religious organizations in the period after 1989“, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Technical Sciences, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2017, pp. 107-119. Konstantin Preslavsky University Press

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/