Публикации Катедра "Журналистика и връзки с обществеността" / Department of Journalism and Public Relations


Андреева, Десислава (2022) Наука в ART-ериите на града. Креативният град: медийни наративи и комуникационни политики. Съст. Христина Христова, Десислава Андреева, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 9-29, ISBN: 978-619-208-288-8

Андреева, Десислава (2021) "Черен лебед", инфодемия и научна журналистика. Качествена журналистика и нова комуникационна среда. Международна научна конференция на ФЖМК, проведена на 29-30-10.2020 г., Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет "Св. Климент Охридски", София, с. 305-315, ISBN 978-619-7567-07-6. Индексирано в CEEOL: https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=999108

Андреева, Десислава (2020) Карикатурата: граници на свободата. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis (Филологически проучвания на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"), том 37, кн. 2, 2018, с. 63-78. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020. ISSN2534-918X (print);2534-9235 (online).

Андреева, Десислава (2020) Смях по време на избори (из медийната рецепция на българските изборни практики) Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Година IV(XXXVI), 2020, том 1 - OSTENDIT HISTORIA. Изследвания в памет на професор доктор на историческите науки Иван Стоянов.ISSN: 2603-3534 (Print), ISSN: 2603-5065 (Online), стр. 552-581, Достъпно на:http://journals.uni-vt.bg/fhyb/bul/vol4/iss1/34

Андреева, Десислава (2019) На прокрустовото ложе: научната журналистика между науката, журналистиката и алтернативните факти. Медии и журналистика - професионалните стандарти между властта и парите. Ефективен мениджмънт на независима медия. Сборник в чест на проф. дсн Петранка Филева. Съст. Бисер Златанов. София: ФЖМК, 2019, с. 256-269. ISBN 978-619-7567-00-7, https://www.newmedia21.eu/content/2015/11/sbornik-p.fileva.pdf.

Андреева, Десислава (2018) Изберете новото! Сп. "Медии и комуникации на 21. век". Сп. "Проглас", 1, 2018 (год. ХХVII), с.100-101. ISSN 2367-8585, COBISS.BG-ID:1119668196 . Вторична база данни CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=679894

Андреева, Десислава (2018) Научната журналистика в епохата на постистината. Истини и лъжи за факти, новини и събития. Сборник с доклади от международна научна конференция. Т. 2, Русе: Регионална библиотека "Любен Каравелов", 2018, с. 268-278. ISBN 978-619-7404-04-3, COBISS.BG-ID:1287656676.

Андреева, Десислава (2018) Репресираният смях на карикатурата Библиотеки, четене, комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018, с.203-222. ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID: 1237524452.

Андреева, Десислава (2018) Симбиозата между пиар и журналистика – гледната точка на ПР практиците (резултати от локално проучване). Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, том 36 (2), с. 51-62. ISSN: 2534-9236, COBISS.BG-ID:1277647332.

Андреева, Десислава (2018) Следите на града: прагматика на етикетизацията. Градът - памет и медии. Серия Обществени комуникации – 8. Катедра по журналистика и масови комуникации, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен: Фабер, 2018, с. 109-170, ISSN 2603-4506 (Print), ISSN 2603-4514 (Online). http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=282. COBISS.BG-ID:1277052132. Реферирано и рецензирано, вторична база данни CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=752704

Андреева, Десислава (2017) "Политиката е нашата душа". Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХIХ век. Велико Търново: "Фабер", 628 с. ISBN 978-619-00-0667-1; COBISS.BG-ID: 1284745188

Андреева, Десислава (2017) (Не)свободната карикатура. Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е? Сборник доклади от Международна научна конференция. Ред. Теодора Евтимова, Силва Василева, Кети Илиева и др. Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе, 2017, с. 422-432. ISBN 978-619-7404-01-2; COBISS.BG-ID: 1283530468 .

Андреева, Десислава (2017) PR жанрове. Класически форми Велико Търново: "Фабер", 232 с. ISBN 978-619-00-0617-6; COBISS.BG-ID:1280968164.

Андреева, Десислава (2016) „Изключващият” дискурс, или за медийното несъзнавано (из медиарефлексията на евроинтеграцията). Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 06.01.2016. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2016) Източната криза: възходът на новините Сборник с доклади от Национална научна конференция "140 години Априлско въстание и Априлска епопея при Дряновски манастир", 13.05.2016 г.- Велико Търново: Фабер, 2016, с.205-231.ISBN 978-619-00-0540-7.

Андреева, Десислава (2016) Подменената журналистика. Пиарът в журналистическото съдържание (авторски принос: с. 7-192; 223-245) В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 256 с. ISBN 978-619-208-075-4; COBISS.BG-ID:1277363172

Андреева, Десислава (2015) Журналистика или чурналистика: Предизвикателствата на пиара пред регионалните медии (проучване върху практиката и нагласите на журналистите във Велико Търново). Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.10.2015. ISSN 1314-3794.

Андреева, Десислава (2015) Кои сме и какви сме? (Фрагменти от политическата авторефлексия на българите в предосвобожденския вестникарски дискурс) Годишник на Софийски университет. Факултет по журналистика и масова комуникация. Ред. Веселина Вълканова, Здравка Константинова, Снежана Попова, Христо Кафтанджиев, Т. 21, София : УИ "Св. Климент Охридски", 2015, с. 17-45. ISSN 1311-4883.

Андреева, Десислава (2015) Панорама и мерило Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 22.11.2015. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2015) Прессъобщения versus новини. Наблюдения върху медийната трансформация на PR-текстовете в регионалните вестници. Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието. Научна конференция с международно участие, Ред. Петко Чобанов, Галя Христозова, Милен Балтов и др., Т.2, 12-14 юни 2015, Бургас, с. 88-94. ISBN 978-619-7126-11-2; COBISS.BG-ID:1275033572.

Андреева, Десислава (2015) Рицари на „малката правда” : В търсене на разследващата журналистика преди Десети ноември 1989 г. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 04.09.2015. ISSN 1314-3794

Андреева, Десислава (2014) Между редовете: из историята на манипулативните техники в българската преса Дванадесета национална научна конференция с международно участие „Библиотеки-четене- комуникации”, 14-15 ноември 2013. Ред. и съст.: Елена Георгиева, Александър Ковачев, Иван Александров и др., Велико Търново : Народна библиотека "П.Р. Славейков", 2014, с. 292-305. ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID: 1237524452.

Андреева, Десислава (2014) Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - История на българската журналистика). София: Софийски университет - Факултет по журналистика и масова комуникация, юни 2014, 38 с.

Андреева, Десислава (2014) Редакционният апел – същност и паралели Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 20.01.2014. ISSN 1314-3794. (21.01.2014). Виж същото в: сп. Либерален преглед, 20.08.2014..

Андреева, Десислава (2011) Медия в първо лице: да бъдеш редактор на общински вестник. Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности. Между традицията и модерността. Научна кръгла маса. Изследвания. В. Търново, 2011, с. 46-72. ISBN 978-954-524-735-4, COBISS.BG-ID: 1232692452

Андреева, Десислава (2011) Политическият дискурс в цариградския периодичен печат през 70-те години на ХІХ век Българският периодичен печат през Възраждането. Нац. научн. конф., Сливен, 7-8 октомври 2009. – Годишник на Регионален исторически музей – Сливен. Ред. Здравка Константинова, Огняна Маждракова-Чавдарова, Т. ІІ. Сливен, 2011, с.123-138. ISSN 1313-4035 ;COBISS.BG-ID: 1124384228

Андреева, Десислава (2010) „Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза” /Дискусионни щрихи на една конференция / Социално-икономически анализи, 3, 2010, с. 230-246. ISSN 1313-6909; COBISS.BG-ID:1124917732

Андреева, Десислава (2010) Политическите пространства на възрожденското любопитство. Между традицията и модерността: Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009. Съст. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Десислава Андреева и др. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 281-306. ISBN 978-954-524-735-4; COBISS.BG-ID:1232692452.

Андреева, Десислава (2009) Вестник „Напредък” (1874-1877 г.) и цензурата върху периодичния печат в Османската империя. Архив за поселищни проучвания, 2007, кн. 3-4, с. 12 – 46. ISSN 0861-6507; COBISS.BG-ID 1120161764.

Андреева, Десислава (2009) Измерения на политическото в медийния дискурс на Възраждането 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Ред. Милко Палангурски, Петър Тодоров, Христо Глушков. В. Търново, 2009, с. 254 – 287. ISBN 978-954-524-720-0; COBISS.BG-ID: 1234330340.

Андреева, Десислава (2009) Медийният образ на Русия, конструиран от цариградския ни периодичен печат през 70-те години на ХІХ век. 130 години от Руско-турската война (1877 – 1878 г.) и Освобождението на България. Ред. Иван Стоянов, Христо Глушков, Петко Ст. Петков и др., Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 187 – 209. ISBN 978-954-524-712-5; COBISS.BG-ID: 1231341796.

Андреева, Десислава (2009) Полето на вестникарските войни – между легализма и гражданската еманципация. Библиотеки – четене – комуникации: Седма Нац. науч. конф., Велико Търново, 21 – 22 ноември 2008 г. : Посв. на 100 год. от обявяването на Независимостта на България. – В. Търново, 2009, с. 270 – 290. ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID: 1237524452.

Андреева, Десислава (2009) Политическата комуникация в цариградския периодичен печат през 70-те години на ХІХ век. (Методологични възможности за реконструкция на политическото мислене през Зрялото Възраждане). Трудове на ВТУ: Стопански факултет: Катедра Библиотекознание и масови комуникации: направление „Обществени комуникации и информационни науки”. Ред. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Стефан Коларов и др., Т.1, Велико Търново, 2009, с. 169 – 227.

Андреева, Десислава (2008) За неосветените кътчета на идейно-политическото ни наследство (Иван Стоянов. Политически идеи на Тайния централен български комитет). Българско възраждане. Идеи – Личности - Събития. Годишник на Общобългарски комитет и фондация „Васил Левски”. Т.10. София: Общобългарски комитет и Фондация „Васил Левски”, 2008, с.308 – 312. ISSN 1311 –1337; COBISS.BG-ID:1247285220

Андреева, Десислава (2008) Рицарят от ариергарда (Вестник „Сутрина”). Библиотеки –четене – комуникации. Шеста Национална научна конференция, Велико Търново, 15 – 16 ноември 2007г. Посветена на 180 години от рождението на Петко Р. Славейков. Съст. Лъчезар Георгиев, Калина Иванова, Теодор Иванов и др., В. Търново, 2008, с. 251 – 271. ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID: 1237524452.

Андреева, Десислава (2008) Слухът във възрожденския периодичен печат: особена комуникационна стратегия в политическия разговор на нацията. Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията. Национална кръгла маса по случай петнадесетгодишнината на Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 24-25 април 2007 г.. Съст. Елена Георгиева, Десислава Андреева, Малина Димитрова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с.142 -153. ISBN 978-954-524-642-5; COBISS.BG-ID: 1228182756.

Андреева, Десислава (2008) Цариградският периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век: практики на оцеляването. Българите във войните за национално освобождение и обединение 1876 – 1919. Доклади и съобщения от Национална научна конференция (Плевен, 20-21 септември 2007 г.). Съст. и ред. Михаил Грънчаров. Плевен: Регионален исторически музей – Плевен, 2008, с. 31 – 48. ISBN 978-954-91579-6-3; COBISS.BG-ID: 1228476644.

Андреева, Десислава (2007) България в блогосферата: към подстъпите на гражданската журналистика. България в Европейския съюз: първи стъпки. Юбилейна научно-практическа конференция 25 – 27 май 2007 г. Ред. Байко Байков, Митко Димитров, Пенчо Пенчев. София: ГорексПрес, 2007, с.483 – 492. ISBN 978-954-616-185-7;COBISS.BG-ID:1227591140.

Андреева, Десислава (2007) За стилистиката на един възрожденски вестник („Ден”, 1876). Библиотеки, четене, комуникации. Пета Национална научна конференция 22 – 23 ноември 2006 г., В. Търново. Посветена на 105 години от рождението на проф. Тодор Боров. Съст. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Георги Игнатов. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 254 – 266. ISВN 978-954-524-610-4; COBISS.BG-ID: 1237524452

Андреева, Десислава (2006) „НИЕ, МЕДИИТЕ” и началото на гражданската журналистика (Dan Gillmor ‘We The Media: Grassroots Journalism By the People, For the People’). Издател, г.VІІІ, № 3-4, 2006, с. 64 – 73. ISSN: 2367-9158 (Online), ISSN: 1310-4624 (Print); COBISS.BG-ID:1120963556

Андреева, Десислава (2006) България пред Европа – 130 години по-рано (Медийната рецепция на една отложена среща). България в Европа – 2007. Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. Ред. Байко Байков, Митко Димитров, Пенчо Пенчев и др. София: Горекс Прес, 2006, с. 475 – 483. ISBN 10: 954-616-170-5; ISBN 13: 978-954-616-170-3. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 03.01.2007, № 1 (86). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2006) Два народни обичая, описани в мемоарите на Пандели Кисимов. Етнологията вчера, днес и утре (Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). Съст. Мария Иванова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 137 – 159. ISBN 954-524-510-7, ISBN 978-954-524-510-7; COBISS.BG-ID: 1046063076. Виж същото в Електронно списание LiterNet, 17.11.2007, № 11 (96). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2006) Криминалната новина в един български възрожденски вестник. Библиотеки, четене, комуникации. Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга. Четвърта Национална научна конференция 22 – 23 ноември 2005 г., В. Търново. Съст. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Георги Игнатов и др. В. Търново, 2006, с. 204 – 221. ISВN -10: 954-524-553-0; ISВN -13: 978-954-524-553-4; COBISS.BG-ID: 1237524452

Андреева, Десислава (2006) Портрети на книгата – в огледалото на Интернет. Книгата и „безкнижната” цивилизация. Трета национална научна конференция с международно участие. София, 1 ноември 2005 г. Съст. Петър Парижков. София: За буквите - О писменехь. 2006, с. 144-156. ISBN 954-8887-19-3, ISBN 978-954-8887-19-9; COBISS.BG-ID: 1242965476. Виж също в Електронно списание LiterNet, 31.07.2006, № 7 (80)

Андреева, Десислава (2005) “Setting the Agenda”, или за медийните ефекти върху общественото мнение (Maxwell McCombs ‘Setting the Agenda. The mass media and public opinion’). Издател, г.VІІ, 2005, бр.1, с. 40 – 55. ISSN: 2367-9158 (Online), ISSN: 1310-4624 (Print); COBISS.BG-ID:1120963556 Виж същото в разширен вид в Електронно списание LiterNet, 24.04.2006, № 4 (77). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2005) Al-Jazeera: медийната перла на арабския свят (Mohamed el-Nawawy и Adel Iskandar ‘Al-Jazeera’). Издател, г. VІІ, № 4, 2005, с. 34 – 42. ISSN: 2367-9158 (Online), ISSN: 1310-4624 (Print); COBISS.BG-ID:1120963556 Виж същото в разширен вид в Електронно списание LiterNet, 02.07.2006, № 7 (80). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2005) Смисълът на Липсващия текст (Тайната на “писмото” в някои автобиографични творби на Г. Раковски). Библиотеки, четене, комуникации. Съдбата на българската книга. (Трета национална научна конференция, Велико Търново, 25-26 ноември 2004). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 286-298. ISBN: 954-524-478-Х; COBISS.BG-ID: 1237524452

Андреева, Десислава (2004) Автобиографичните хипостази на Раковски. Сборник в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-годишнината му. Материали от научната конференция, проведена на 14-15 октомври 2004 г. във Велико Търново.Съст. Елена Георгиева, Живка Радева, Теодор Иванов. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с.192-207. ISBN 954-524-471-2; COBISS.BG-ID:1044783588 Виж същото в Електронно списание LiterNet, 05.12.2004, № 12 (61). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2004) За времето, паметта и историята във вестниците на Раковски “Бъдущност” и “Бранител”. Издател, год.VІ, 2004, бр.1, с. 36 – 44. ISSN: 2367-9158 (Online), ISSN: 1310-4624 (Print); COBISS.BG-ID:1120963556

Андреева, Десислава (2004) Раковски и жените. Епохи, г. VІІІ, 2000, кн. 3-4, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 193 –200. ISSN: 2534-8418 (Online) ISSN: 1310-2141 (Print); COBISS.BG-ID: 1120927204 Виж същото в Електронно списание LiterNet, 17.07.2004, № 7 (56). ISSN 1312-2282 (online).

Андреева, Десислава (2003) Умният българизъм, или за смисъла на едно неизползвано понятие във възрожденското политическо пространство (исторически етюд). Епохи, г. VІІІ, 2000, бр. 1, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с.101 – 120. ISSN: 2534-8418 (Online) ISSN: 1310-2141 (Print); COBISS.BG-ID: 1120927204

Андреева, Десислава (2002) Възрожденецът Пантелей Г. Кисимов (1832 – 1905). Опит за просопография. В.Търново: Faber, 2002, 128 с. ISBN 954–775–101-8; COBISS.BG-ID:1038681060

Андреева, Десислава (2002) Диалогът на едно съзряване (Гавриил Кръстевич като епистоларна личност). Национални студентски четения. (Доклади от националните студентски четения Велико Търново, 2002). Ред. Николай Димитров, Антония Велкова-Гайдарджиева. Велико Търново: Faber, 2002, с. 5 – 15. ISBN: 954-775-199-9; COBISS.BG-ID: 1040194788

Георгиева, Стела (2021) Архитектура и книжни експозиции в Латинска Америка. Водещи аспекти, проблеми и тенденции.// Б И Б Л И О Т Е К И-ЧЕТЕНЕ-КОМУНИКАЦИИ. Деветнадесета нац. конф. с междунар. участие 17-18 ноември 2020. В. Търново: Нар. библиотека П.Р. Славейков. ISBN: 2683-0981 (online) Народна библиотека "П. Р. Славейков", Велико Търново, 2021, ISSN: 2683-0981(online)

Георгиева, Стела (2021) Георгиева, Стела.Библиотечна архитектура и книжни колекции в Латинска Америка.// Т р у д о в е на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, ФМИ, Обществени комуникации и информационни науки, том 11, 2019, с. 52-73. ISSN 2367-8135; COBISS.BG-ID - 1271899108

Георгиева, Стела (2021) Тенденции в книжната индустрия. Изследвания за книгата. Star Way, София, 2021, ISBN: 978-954-8685-28-3. Обем на книжното тяло 127 страници

Георгиева, Стела (2020) Георгиева, Стела. Концепции за развитие на интелектуалната собственост в Аржентина. / Стела В. Георгиева. // Б и б л и от е к и, четене, комуникации: Осемнадесета нац. науч. конф. с междунар. участие 14-15 ноември 2019. - В. Търново: Нар. библиотека П.Р. Славейков, 2020, с. 122-134: Abstract ISSN 1313-8138

Георгиева, Стела (2019) Георгиева, Стела. Модерна библиотечна архитектура и съвременни книжни колекции в Латинска Америка / Георгиева, Стела Валериева. / / Библиотеките в контекста на европейското културно наследство: Нац. конф. с междунар. уч. 7-8 окт. 2019. - Шумен: РБ Ст. Чилингиров, 2019, с. 126 - 140. ISBN 978-954-2936-54-1; COBISS.BG-ID - 43516680

Георгиева, Стела (2019) Георгиева, Стела. Модерни акценти, тенденции и проблеми на детската книга и четене в Австралия / Стела В. Георгиева. // Б и б л и от е к и, четене, комуникации: Седемнадесета нац. науч. конф. с междунар. участие. - В. Търново: РБ П.Р. Славейков, 2019, с. 302-311: Abstract ISSN 1313-8138

Георгиева, Стела (2019) Георгиева, Стела. Структури и пазари, свързани с книгата (= Stela Valerieva Georgieva. Structures and Markets to the Book). // Издател, год. XXI, №1, с. 34-44 : рез. на англ. ез. ISSN 1310-4624; COBISS.BG-ID - 1120963556

Георгиева, Стела (2018) Модерни тенденции при маркетинга на френската книга / Георгиева, Стела Валериева. // И з д а т е л, 2018, №2(кн. 3-4),с. 75-83: с инфографики: резюме на англ. ез. ISSN 1310-4624; COBISS.BG-ID - 1120963556

Георгиева, Стела (2018) Георгиева, Стела. Две монографии с научни приноси и практическа приложност / Георгиева, Стела Валериева (статия: науч. обзор). // И з д а т е л, 2018, №1( кн.1-2), с. 47. ISSN 1310-4624; COBISS.BG-ID - 1120963556

Георгиева, Стела (2018) Георгиева, Стела. Книжната индустрия в Германия, Скандинавските страни и Италия / Стела В. Георгиева. // И з д а т е л, 2018, №1( кн.1-2), с. 8-14. ISSN 1310-4624; COBISS.BG-ID - 1120963556

Георгиева, Стела (2018) Книжният маркетинг в Испания и Латинска Америка през ХIХ-ХХI век. // Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Том 10, 2018. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 161-190: резюме на англ. ез. ISSN 2367-8135; COBISS.BG-ID - 1271899108

Георгиева, Стела (2018) Световни лидери, въздействащи върху съвременния книжен маркетинг (Студия). // Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий, ФМИ. Т. 9, 2017. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 129-154: резюме на англ. ез. ISSN 2367-8135; COBISS.BG-ID - 1271899108

Георгиева, Стела (2017) Георгиева, Стела. Пътят до Атлантика - вълнуващо пътешествие към хуманността и надеждата. / Стела В. Георгиева [обзорна аналит. статия]. // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 26-29: Abstract ISSN 1310-4624 ; COBISS.BG-ID - 1120963556

Георгиева, Стела (2017) Георгиева, Стела. Страници от библиографията на проф. д-р Лъчезар Георгиев [Встъпителна студия на бълг. и англ. ез.]. - В: Проф. д-р Лъчезар Георгиев: Библиография / Състав. Стела Георгиева; Магдалина Миланова. // Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий: Общ. комуникации и инф. науки. Т. 8, 206. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 9 - 21. ISSN 2367-8135; COBISS.BG-ID - 1271899108

Георгиева, Стела (2017) Иновативни издателски и библиотечни практики за популяризиране на детската книга в Колумбия и Перу. // Библиотеки, четене, комуникации: Петнадесета национална научна конференция с международно участие, В. Търново, 17-18 ноември 2016 г. - В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2017, с. 438-447. ISSN 1313-8138

Георгиева, Стела (2017) Книги, деца и тийнейджъри - водещи организации и структури за насърчаване на детското четене в Латинска Америка. - В: Книги, деца и тийнейджъри: четенето между разума и емоциите: Сб. доклади от кръгла маса. - Сливен: изд. Жажда, 2017, 135-151 [статията на бълг. и англ. ез.] [Език - български, английски] ISBN - 978-619-7239-11-9 COBISS.BG-ID - 1280355300

Георгиева, Стела (2016) Георгиева, Стела. Библиотечни и издателски практики за популяризиране на детската книга и четенето в португало- и испаноезичните страни.(Латинска Америка) / Стела В. Георгиева. // Б и б л и о т е к а т а на ХХI век: Практики, комуникации, иновации. // Шумен: Регион. библ. Ст. Чилингиров, 2016, с. 60-70.

Георгиева, Стела (2016) Георгиева, Стела. Новите пътища на детската книга в Латинска Америка. Португалоезичното и испаноезичното детско книгоиздаване в контекста на глобалните издателски процеси. // Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий: Общ. комуникации и инф. науки. Т. 7, 2015. - В. Търново: Унив. изд.. Св. св. Кирил и Методий, 2016, с. 117-163: резюме на англ. ез.: с ил. ISSN 2367-8135; COBISS.BG-ID - 1271899108

Георгиева, Стела (2016) Георгиева, Стела.Издаването на испаноезична детска литература в Латинска Америка: Състояние, проблеми, развитие Стела Валериева Георгиева / / Н а ц и о н а л н и т е детски литератури в глобалния свят: / Стела Валериева Георгиева. доклади - Сливен: РБ Сава Доброплодни; изд. Жажда, 2016, с. 93-116 [двуезична студия: на бълг. и англ. ез]. ISBN 978-619-7239-07-2

Георгиева, Стела (2015) Георгиев, Лъчезар, Стела В. Георгиева. Пътища на детската книга / Състав и науч. ред. Лъчезар Георгиев. – София: АН-ДИ, 2015. – 200 с.: Резюмета на англ., испански и португ. ез.: с ил. ISBN - 978-619-7221-05-3; COBISS.BG-ID – 1272655076

Георгиева, Стела (2015) Георгиева, Стела Валериева, 1981- = Georgieva, Stela Valerieva, 1981-; Миланова, Магдалина Николаева = Milanova, Magdalina Nikolaeva. Проф. д-р Лъчезар Георгиев – Биобиблиография [Предговор на бълг. и англ. ез.: д-р Стела В. Георгиева, с. 5 -16] Вид на материала - книга ; възрастни, нехудожествена литература Издателство и производство - София : Star Way, 2015. – 320 с. : прилож. с цветни ил. Език - български, английски. ISBN - 978-954-8685-25-2 COBISS.BG-ID - 1273410532

Георгиева, Стела (2015) Георгиева, Стела. Аспекти, проблеми и тенденции на фентъзи изданията за деца в Северна Америка и Австралия / Стела Валериева Георгиева. / / С ъ в р е м е н н а т а фентази литература за деца - между традицията и новите тенденции. - Сливен: РБ Сава Доброплодни; ИК "Жажда, 2015, с.115-134. ISBN - 978-619-7239-02-7; COBISS.BG-ID - 1270973924

Георгиева, Стела (2015) Георгиева, Стела. Велико Търново като издателски и печатарски център в контекста на книговедските изследвания / Стела Валериева Георгиева. / / Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Т. 6, 2014. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 207- 227. ISSN 0204-6369 [В национ. библиография: ISSN 1313-9045]. - Т. 1 (2009), с. 9-52. COBISS.BG-ID 1240143332

Георгиева, Стела (2015) Георгиева, Стела. Историческа и книговедска научна периодика на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" / Стела Валериева Георгиева. / / Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий: Общ. комуникации и инф. науки, ФМИ. Т. 5, 2013. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 53 -108 [Студия в:Том 5-6, 2013-2014]. ISSN 0204-6369 [В национ. библиография: ISSN 1313-9045]. - Т. 1 (2009), с. 9-52. COBISS.BG-ID 1240143332

Георгиева, Стела (2014) Георгиева, Стела. ДЕТСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ В САЩ И КАНАДА / Стела Валериева Георгиева. / / Сб. Д е ц а т а и четенето - между традиционната и електронната книга. Сливен: ХVI национален фестивал на детската книга;. - Сливен:ИК Жажда; РБ Сава Доброплодни, 2014, с. 135 - 151. [Двуезична статия: на бълг. и англ. ез.]. ISBN - 978-619-90081-7-1; COBISS.BG-ID - 1266069220

Георгиева, Стела (2014) Георгиева, Стела. Книговедски извори за издателски дейности и културна тематика в първите демократични вестници на старата столица от началото на демократичния преход (1990 – 1994) [Студия]. // Трудове на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" : Обществени комуникации и информационни науки. Department of Librarian studies and mass communications. - Т. 4 (2012). - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, с. 63-133 : с ил. - в тома посочен: ISSN 0204-6369 [В национ. библиография: ISSN 1313-9045]. с. 63-133 : с ил. COBISS.BG-ID 1240143332

Георгиева, Стела (2014) Георгиева, Стела. Нели Костова представя в монография библиотеката като културен феномен / Георгиева, Стела Валериева [статия с критичен коментар]. // И з д а т е л, 2014, №1-2, с. 62-63. ISSN 1310-4624; COBISS.BG-ID - 1120963556

Георгиева, Стела (2013) Георгиева, Стела. Медии, книжовност, историчност: В контекста на националната издателска традиция / Стела Валериева Георгиева. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013. - 204 с.: с ил. [Рецензенти: проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева; проф. дпн Тодор Галунов- автор на послеслова; научен редактор проф. д-р Лъчезар Георгиев - автор на предговора в книгата]. ISBN 978-954-524-922-8 COBISS.BG-ID - 1260141028

Георгиева, Стела (2013) Георгиева, Стела.Традиции и съвременни аспекти в дейността на калифорнийските печатни медии (САЩ) / Стела Валериева Георгиева.. / / XI Научна конференция "Библиотеки-Четене-Комуникации". Посветена на 20- годишнината на катедра "Библиотекознание имадови комуникации при Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 16-17 ноември 2012 г. - В. Търново: Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий. 2013. с. 259-270.

Георгиева, Стела (2012) Българско книгоиздаване: Авторски текстове / В съавторство с Лъчезар Г. Георгиев /Състав. и науч. ред: Георгиев, Лъчезар Георгиев.. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. - 332 с. ISBN 978-954-524-852-8; COBISS.BG-ID – 1248738788

Иванова, Калина (2019) Иванова, Калина и др. G-book – Полова идентичност : деца читатели и библиотечни колекции / Калина Иванова, Мартина Янкова, Магдалина Миланова // Библиотеки-четене-комуникации : Седемнадесета нац. науч. конф. с междунар. участие, Велико Търново,15-16 ноем. 2018г. / Състав. Александър Ковачев, Иван Александров, Калина Иванова. – В.Търново, 2019, с. 285-293. Велико Търново

Иванова, Калина (2019) Иванова, Калина. Защо библиотекарите могат да бъдат двигатели на промяната към интелигентни общества / Калина Иванова. (Професионални форуми). // Б Б И А о н л а й н , окт. 2019, N 5, с. 24-25 : с ил. ISSN 1314-7285 София

Иванова, Калина (2019) Иванова, Калина. Нови тенденции в дигитализирането на писменото наследство в сродни културни институции / Калина Иванова. // Библиотеките - ключ към миналото - портал към бъдещето : Доклади от XXIX Национална конференция на ББИА София, 6 - 7 юни 2019 г. - София, 2019, с. 47-51. ISBN 978-954-9837-33-9 София

Иванова, Калина (2018) Иванова, Калина и др. Мобилна дигитализация (MobiDig) – Нов проект на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ от Центъра за развитие на човешките ресурси / Калина Иванова, Росен Петков, Даниела Атанасова, Иван Александров, Калоян Здравков // Библиотеки-четене-комуникации : Шестнадесета нац. науч. конф. с междунар. участие, Велико Търново,16-17 ноем. 2017г. / Състав. Иванка Янкова, Александър Ковачев, Иван Александров, Калина Иванова. – В.Търново, 2018, с. 380-387. ISSN 1313-8138 Велико Търново

Иванова, Калина (2018) Иванова, Калина и др. Модернизация на професионалното обучение чрез проект „Мобилна дигилизация” / Калина Иванова, Росен Петков, Даниела Атанасова. // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Т. 1. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”. В. Търново, 2018, с. 151-159. ISBN 1314-1937 Велико Търново

Иванова, Калина (2018) Иванова, Калина и др. Проект за сътрудничество по програма "Креативна Европа", подпрограма "Култура" "G - BOOK! GENDER IDENTITY : CHILD READERS AND LIBRARY COLLECTIONS" / Калина Иванова , Иван Александров. // Европейски хоризонти : Библиотеките между буквите и бинарния код : Сборник доклади от Национална научна конференция 8 - 9 октомври 2018 г. - Силистра, 2018, с. 171-181 : с цв. ил. ISBN 978-619-7400-36-6 Силистра

Иванова, Калина (2018) Иванова, Калина. Етапи в историческото развитие на Великотърновската народна библиотека и приносите на нейните директори за утвърждаването и като важен културен институт / Калина Иванова. // Т р у д о в е н а В е л и к о т ъ р н о в с к и я у н и в е р с и т е т С в . с в . К и р и л и М е т о д и й . С т о п а н с к и ф а к у л т е т , о б щ е с т в е н и к о м у н и к а ц и и и и н ф о р м а ц и о н н и н а у к и , 10, 2018, с. 191-212. ISSN 0204-6369; 2367-8135 Велико Търново

Иванова, Калина (2018) Иванова, Калина. Ролята на библиотечния мениджър за успешното управление и реализация на проекти с европейско финансиране в обществената библиотека / Калина Иванова // Библиотечният и информационен мениджмънт - 10 години постижения и предизвикателства: Научен сборник с доклади от Научна конференция по повод 10 години от създаването на Катедра „Библиотечен мениджмънт“ при Университета по библиотекознание и информационни технологии, 4 декември 2018 г.- София, 2018, с.154-165. ISBN 978-619-185-347-2 София

Иванова, Калина (2017) Иванова, Калина. Съвременни методи за организация и управление на библиотеките : Учебно помагало / Калина Иванова. – В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 2017. – 231 с.: с прил.ISBN:978-619-7173-16-1 гр. Велико Търново

Иванова, Калина (2017) Иванова, Калина.Творчеството на българския дух да се разпространява "по-широко из народа" (95 години от учредяването на трета народна библиотека във Велико Търново)

Иванова, Калина (2016) Иванова, Калина и др. История и современность Великотырновской народной библиотеки имени Петко Р. Славейкова / Калина Иванова, Иван Александров Иванова, Калина и др. История и современность Великотырновской народной библиотеки имени Петко Р. Славейкова / Калина Иванова, Иван Александров. // Петербургская библиотечная школа, – Санкт-Петербург 2016, № 1, с. 82-87. [Инд./Реф. в : ИНИОН РАН] С библиогр. Санкт-Петербург, Русия

Иванова, Калина (2016) Иванова, Калина. Ролята на застъпничеството и лобирането за подобряване на условията на работа и на услугите, които Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" предлага на местната общност // Да поговорим за застъпничеството и лобирането в българските библиотеки: Сборник с добри практики и идеи. - София, 2016, с. 53-61.ISBN 978-619-185-258-1 София

Иванова, Калина (2016) Иванова, Калина.Документиране на книжовното и и сторическо наследство чрез изграждане на дигиталната културна съкровищница Север+ . - В сб Дни на науката, 2015, Велико Търново, с. 33-37, Фабер, 2016. ISBN:1314-2283 Велико Търново

Иванова, Калина (2016) История и современность Великотырновской народной библиотеки имени Петко Р. Славейкова Санкт-Петербург

Иванова, Калина (2016) Народна библиотека „П. Р. Славеjков”, Велико Трново: Центар иновациjа, континуираног образовња, поуздан партнер и чувар књижног културног наслеђа Крушевац, Република Сърбия

Иванова, Калина (2015) Иванова, Калина. За духовността във Великотърновския регион : Опит за историографско изследване на културно просветна дейност : Монография / Калина Иванова. – В. Търново : Нар. библ. „П. Р. Славейков”, 2015. – 320 с. ISBN 978-619-7173-06-2 Велико Търново

Иванова, Калина (2014) История и съвременност на великотърновската народна библиотека "Петко Р. Славейков" : Монография / Калина Иванова. - В. Търново : Нар. библ. "П. Р. Славейков", 2014. - 319 с. ISBN: 978-619-7173-01-7 Велико Търново

Иванова, Калина (2014) Електронен архив на документалното наследство за Балканските войни Велико Търново

Иванова, Калина (2014) История и съвременност на великотърновската народна библиотека "П. Р. Славейков" Велико Търново

Иванова, Калина (2014) Модерната визия на библиотеката предизвикателства и възможности пред ръководството на РНБ "П. Р. Славейков" - Велико Търново / Калина Иванова. // Дни на науката'2013 : Посвещава се на 50-год. на Великотърновския университет "Св. св. Кирил Методий". - В. Търново : Фабер, 2014, е. 107-114. с библиогр.ISSN 1314-2283. Велико Търново

Иванова, Калина (0) Проект "Мобилна дигитализация"- иновативни практики за създаване на дигитално съдържание": Представен на Национална конференция на EPALE Велико Търново, 10 октомври 2019 г. Велико Търново

Игнатов, Георги (2021) Велико Търново - кандидат за европейска столица на културата: пиар и комуникационни стратегии Креативният град: медийни наративи и комуникационни политики. Велико Търново, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-288-8, c. 49-59

Игнатов, Георги (2018) Как социалните медии промениха радиото Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, том 36, бр. 2, с. 83-91, ISSN: 2534-9236

Игнатов, Георги (2018) Репресираният смях на карикатурата. Библиотеки, четене, комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018, ISSN1313-8138, с.203-222.

Игнатов, Георги (2017) (Не)свободната карикатура. Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е? Сборник доклади от Международна научна конференция. Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе, 2017, с. 422-432, ISBN 978-619-7404-01-2.

Игнатов, Георги (2015) Пътят на радиото в дигиталния свят. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 02. 11. 2015.

Игнатов, Георги (2014) Дигитални медии и идентичност. XI национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ – 1-2 ноември 2013, София, УниБИТ, За буквите – О писменехь, София, 2014, с. 561–566.

Игнатов, Георги (2014) Защо обичаме социалните мрежи? XII национална научна конференция с международно участие „Библиотеки, четене, комуникации“ – 14-15 ноември 2013, Велико Търново, РБ “П. Р. Славейков” – Булгед ООД, Велико Търново, 2014, с. 213 – 221

Игнатов, Георги (2013) Книжна мобилност. XI национална научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации.”, 16 - 17 ноември 2012, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2013, с. 239 - 249

Игнатов, Георги (2012) Модели за финансиране на национални и регионалните медии. Десета национална научна конференция с международно участие “Библиотеки, четене, комуникации.”, 17 – 18 ноември 2011, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, с. 164 – 175

Игнатов, Георги (2012) Регионалните медии и промените в информационната инфраструктура в условия на глобална криза. Девета национална научна конференция с международно участие “Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век”, 1 - 2 ноември 2011, София, УниБИТ.

Игнатов, Георги (2010) Електронните издания на регионалния печат в Северна България. Национална научна конференция с международно участие “Между традицията и модерността” 11 юни 2009, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, с. 55 - 62 .

Игнатов, Георги (2009) Журналистиката в мрежата - алтернатива или допълнение на традиционните медии. Трудове на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, Обществени комуникации и информационни технологии, Т. 1, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 281 - 301.

Игнатов, Георги (2009) Телевизионното съдържание в мрежата – форми на обхват. Седма национална научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации.”, 21 - 22 ноември 2008, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 306 - 313.

Игнатов, Георги (2008) Вреди ли телевизията на книгата? Сб. от Национална кръгла маса "Книга и комуникация - от идеята до интерпретацията", Велико Търново, 24-25 април 2007 г. Ред. Е. Георгиева, Д. Андреева, М. Димитрова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 93-97. ISBN 978-954-524-642-5

Игнатов, Георги (2006) БЪЛГАРСКИТЕ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ В ПРОЦЕСА НА КОНВЕРГЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКОТО МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО. Сб. от Международна научно-практическа конференция "България в Европа - 2007", Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. Б. Байков, М. Димитров, П. Пенчев, Г. Стефанов, Д. Донева, Л. Георгиев. София: "ГорексПрес", 2006, с. 484-489. ISBN - 10: 954 - 616 - 170 -5. ISBN - 13: 978 - 954 - 616 - 170 -3

Игнатов, Георги (2006) ИСТОРИЧЕСКИЯТ ДИСКУРС В КНИГАТА “ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АТАНАС СТЕФАНОВ (1891 – 1944)”. Сб. от Четвърта национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 22-23 ноември 2005 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 161-170. ISBN - 10: 954-524-553-0. ISBN - 13: 978-954-524-553-4

Инджов, Иво (2022) Възходът на десните дигитални контрапубличности "Семинар_BG". Онлайн списание за културни изследвания. - Бр. 22. Пост-демокрация и пост-политика. Как да мислим политическото в пост/кризисна епоха?, публикуван на 17 юни 2022 г. ISSN: 1313-9932. Онлайн: https://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy22/item/619-vazhodat-na-desnite-digitalni-kontrapublishnosti.html.

Инджов, Иво (2021) Държавата и финансирането на медиите: България и средиземноморският медиен модел "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021, т. 5/кн.1 (с. 7-21). ISSN: 2603-3801 (Online) ISSN: 2603-3089 (Print). Онлайн: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol4/iss1/3, https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol5/iss1/2, DOI: https://doi.org/10.54664/ZKQL5823.

Инджов, Иво (2020) 13 актуални медийни бизнес модела в дигиталната епоха – поуките за България "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2020, т. 4/кн. 1 (с. 16-33). ISSN: 2603-3801 (Online) ISSN: 2603-3089 (Print). Онлайн: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol4/iss1/3.

Инджов, Иво (2020) Bulgarian public service media under threat Еuropean Journalism Obesrvatory, 7.01.2020 (5 pp.), https://en.ejo.ch/media-politics/press-freedom/bulgarian-public-service-media-under-threat. Статията е актуализиран вариант на текст, публикуван в немскоезичната версия на портала: Bulgarien: Öffentlich-rechtliche Medien in Gefahr, https://de.ejo-online.eu/medienpolitik/bulgarien-oeffentlich-rechtliche-medien-in-gefahr, 27.11.2019.

Инджов, Иво (2020) Българската журналистика: между медийната демокрация и медийния капитализъм "Ново време: Списание за социални идеи, политика и култура". - София, юли-август 2020, бр. 7-8 (17 стр). ISSN: 0323-9055, COBISS.BG-ID: 1124605668. Онлайн: https://www.novovreme.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5675&Itemid=66.

Инджов, Иво (2019) Journalismus in Bulgarien: Korrupt, doch unschuldig? Еuropean Journalism Obesrvatory, 1.04.2019 (5 S.), https://de.ejo-online.eu/qualitaet-ethik/journalismus-in-bulgarien-korrupt-doch-unschuldig.

Инджов, Иво (2019) Отношенията ПР - журналистика: между хегемонията на пиара и взаимната колонизация "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, т. 3/кн. 1 (с. 7-16). ISSN: 2603-3801 (Online) ISSN: 2603-3089 (Print). Онлайн: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol3/iss1/2.

Инджов, Иво (2018) Борба с фалшивите новини с инструментариума на закона и на саморегулацията - българският случай "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, т. 2/кн. 1 (с. 48-60). ISSN: 2603-3801 (Online) ISSN: 2603-3089 (Print). Онлайн: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/7.

Инджов, Иво (2018) Контролираният печат и антиеврейската пропаганда: "Еврейският въпрос" в огледалото на българските вестници (1940-1944) Beau Bassin: GlobeEdit, 2018 (133 с.). ISBN-10: 6138243307, ISBN-13: 978-6138243304, COBISS.BG-ID:1287267812.

Инджов, Иво (2018) Либералната регулация и по-отговорната комуникация в онлайн медиите Сборник с доклади от Лятна школа по връзки с обществеността 2018: "Трансформация на общуването". Департамент Масови комуникации, Издателство на Нов български университет, 2018 (49-64). ISBN: 978-619-233-188-7. Oнлайн: https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2018.

Инджов, Иво (2017) Журналистика, фалшиви новини и дезинформация Сборник с доклади от Лятна школа по връзки с обществеността 2017: "Свободата на словото в дигиталната епоха". Департамент Масови комуникации, Издателство на Нов български университет, 2017 (с. 12-38). ISBN: 978-619-233-187-0. Онлайн: https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2017.

Инджов, Иво (2017) Журналистиката - учебник и наръчник. Второ актуализирано и преработено издание София: Издателство "Изток - Запад", 2017 (488 с.; авторски принос на И.И. - 100 с.). ISBN: 9786190100058.

Инджов, Иво (2017) Левият популизъм като шанс за демокрацията: "Подемос" и авангардната политическа комуникация "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, т. 1/кн. 1 (с.19-26). ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print). Онлайн: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol1/iss1/4.

Инджов, Иво (2016) „За "Теорията на демокрацията“ (рецензия) Дойков, Йордан. Теория на демокрацията (по Джовани Сартори), CD-методическо пособие. София: "За буквите - О писменехь", 2016 (с. 8-9). ISBN 978-619-185-219-2.

Инджов, Иво (2016) Die Genossenschaftsidee in Südosteuropa in ihrer historischen Entwicklung Indzhov, Ivo. Die Genossenschaftsidee in Südosteuropa in ihrer historischen Entwicklung // Südosteuropa Mitteilungen, München: Südosteuropa Gesellschaft, 2016, 05-06/56. Jhg., Beiheft zu den 13. Frankfurter Medienrechtstagen 2016 "Mediengenossenschaften - Strategie zur Stärkung des unabhängigen Journalismus in Ost- und Südosteuropa", 27.-28. Januar, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), (S. 47 - 52). ISSN: 0340-174-X.

Инджов, Иво (2016) Амбивалентният характер на политическата коректност и медиите "Проглас": Филологическо списание. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, кн. 1/XXV (с. 74-91). ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID:1119668196. Онлайн: http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol25/iss1/5.

Инджов, Иво (2016) Рецензия за монографията "Подменената журналистика" Андреева, Десислава; Маздрашка-Михова, Фани. Подменената журналистика: Пиарът в журналистическото съдържание. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016 (2 стр.; на четвърта корица - откъс от рецензията). ISBN: 978-619-208-075-4.

Инджов, Иво (2015) Журналистът като homo oeconomicus maturus – медиите между пазара и обществената мисия "Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика", 26 октомври 2015 (9 стр.), https://www.newmedia21.eu/analizi/zhurnalistat-kato-homo-oeconomicus-maturus-mediite-mezhdu-pazara-i-obshtestvenata-misiya/. ISSN: 1314-3794.

Инджов, Иво (2015) Мониторингов доклад "Обществени медии и плурализъм": "Панорама" и "Референдум" в БНТ – псевдоплурализъм в действие Институт за модерна политика. "Панорама" и "Референдум" в БНТ – псевдоплурализъм в действие, 28.12.2015 (8 стр.), https://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/BNT_Analysis.pdf (посетена на 8.08.2017).

Инджов, Иво (2015) Образът на ромите в българския печат "Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика", 14 април 2015, http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/obrazat-na-romite-v-balgarskiya-pechat-2012/ (28 стр.) (посетена на 15 април 2015 г.). ISSN: 1314-3794. Първа публикация: // уебсайт на Институт за модерна политика, 27 май 2012, https://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads, /Roma_Bild_Final_May2012.pdf (посетена на 15 април 2015).

Инджов, Иво (2014) Комуникационната активност на българските евродепутати в социалните медии "Международни отношения", 2014 / 2 (стр. 63-84; авторски принос на И.И. - 16 стр.). ISSN 0324-1092, COBISS.BG-ID: 1265089252.

Инджов, Иво (2014) Темите табу в онлайн медиите – 2014 "Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи и критика", 11.12.2014 (34 стр.), http://www.newmedia21.eu/content/2014/12/BGonline-medii-temi-tabu2014.pdf (посетена на 15 декември 2014 г.). ISSN: 1314-3794 (Публикацията е налична и на сайта на Института за модерна политика: Проект „Темите табу в българските онлайн медии – 2014“. Резултати и анализ, http://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/IMP-report-taboo-topics-260614.pdf (посетен на 15 декември 2014 г.).

Инджов, Иво (2013) Tabuthemen in bulgarischen Printmedien. Staatsmacht, Kapital und Menschenrechte – über diese drei Themenblöcke berichten bulgarische Medien zu selektiv "Journalistik Journal". - Dortmund: TU Dortmund, 2013, 16 Jhg./1 (S. 38-39). ISSN: 1617-447x. (Също и в: "European Journalism Observatory", 31.10.2012, http://de.ejo-online.eu/7327/ethik-qualitatssicherung/tabuthemen-in-bulgarischen-printmedien (посетена на 3 ноeмври 2012 г.).

Инджов, Иво (2013) Телекрацията на Борисов? Институт за модерна политика, 17.02.2013 (9 стр.), http://www.modernpolitics.org/?p=4249 (посетена на 18 февруари 2013 г.).

Инджов, Иво (2013) Темите табу в българските печатни медии, 2012: Представяне на резултатите от едноименния пилотен проект за изследване на феномена „agenda cutting“ Темите табу в медиите, сб., съст. и автор - Иво Инджов. София: Институт за модерна политика, със съдействието на Фондация за свободата "Фридрих Науман", 2013 (с. 7-33). ISBN: 978-954-92740-2-8, COBISS.BG-ID: 1261384164.

Инджов, Иво (2013) Темите табу в медиите Сборник, съставител. София: Институт за модерна политика, със съдействието на Фондация за свободата Фридрих Науман", 2013 (111 стр.). ISBN: 978-954-92740-2-8, COBISS.BG-ID: 1261384164.

Инджов, Иво (2013) Топ-10 на темите табу в българските онлайн медии, 2013: Бели петна в осведомяването са финансирането на медиите и проблеми от сферите на властта, капитала и правата на потребителите Темите табу в медиите, сб., съст. - същия. София: Институт за модерна политика, със съдействието на Фондация за свободата "Фридрих Науман", 2013 (с. 34-60). ISBN: 978-954-92740-2-8, COBISS.BG-ID: 1261384164.

Инджов, Иво (2012) Въведение в журналистиката София: Изток-Запад, 2012 (416 стр.; авторски принос на И.И. - 81 стр.). ISBN: 978-954-321-991-9.

Инджов, Иво (2011) Korruption in bulgarischen Printmedien Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2011, 1, Beiheft zu den 9. Frankfurter Medienrechtstagen 2010 "Staatliche Maßnahmen zur Behinderung freier Berichterstattung in Ost- und Südosteuropa - Stand und Gegenstrategien", 24.-25. November, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (S. 37-41). ISBN 978-3-8305-1932-4.

Инджов, Иво (2011) Zum Phänomen bezahlter Nachrichten in Bulgarien Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2011/4 (S. 411-416). ISSN 0030-6444.

Инджов, Иво (2011) Медиите – между свободата, политиката и бизнеса София: Институт за модерна политика, със съдействието на Фондация за свободата "Фридрих Науман", 2011 (226 стр., авторски принос на И.И. - 204 стр.). ISBN 978-954-92740-1-1. COBISS.BG-ID: 1236546788.

Инджов, Иво (2010) Medienmacht und Medienvielfalt in Bulgarien Osteuropa-Recht, Berlin: Berliner-Wissenschaftsverlag, 2010, 1, Beicheft zu den 8. Frankfurter Medienrechtstagen 2009 "Medienvielfalt in Ost-/Südosteuropa - Stand, Notwendigkeit und Perspektiven", 25.-26. November, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (S. 40-45). ISBN 978-3-8305-1785-6.

Инджов, Иво (2008) Die Fernsehtransformation in Bulgarien: Die Rolle des Fernsehens im Prozess der europäischen Integration Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008 (304 S.) ISBN: 978-3-639-01591-1 (zugl. Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina, Diss., 2005.

Инджов, Иво (2007) Frei und vielfältig? - Der ambivalente Beitrag ausländischer Medieninvestitionen zur Entwicklung der postkommunistischen Medienlandschaft in Bulgarien Vorträge der internationalen Konferenz "Medienpolitik und Mediengesetzgebung in Südosteuropa“, Konrad-Adenauer-Stiftung / Moldova-Institut Leipzig, Bucarest, 11.-12. Oktober 2007 (10 S.), http://www.uni-leipzig.de/~mil/pdf/de/IvoIndzhov.pdf (посетена на 5 януари 2008 г.).

Инджов, Иво (2007) Политическото посредничество в епохата на "Биг Брадър" "Политически изследвания", изд.: Българска асоциация за политически науки / Институт за политически и правни изследвания, 2/2007, 83-94. ISSN: 0861-4830, COBISS.BG-ID: 1175120100.

Инджов, Иво (2003) Fernsehen zwischen Macht und Markt. Die D(E)ffekte des dualen Rundfunksystems in Bulgarien Vorträge der internationalen Konferenz "Transformationsprozesse der Bildschirm-Medien in West- und (Süd-)Osteuropa. Informationsvermittlung und öffentliche Meinungsbildung" des Center for Advanced Central European Studies, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), 7.-10. November 2002 (34 стр.), online verfügbar unter: http://www.medienanalyseonline.de/CACES2002/Beitrag_Ivo_final.pdf (посетена на 2 март 2004).

Ковачев, Александър (2021) МАРИЯ МЛАДЕНОВА – ПРЕКРАСЕН ЧОВЕК, КОЛЕГА, ПРИЯТЕЛ. Доказал се професионалист в областта на българското библиотекознание и българската библиография / / Мария М л а д е н о в а (1945 – 2020). Мемор. сб. : Биобиблиогр. / Състав. Ваня Аврамова, Светла Девкова [и др.]. – София, 2021, с . 110-113. Също и в: / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Деветнадесета нац. науч. конф. с междунар. уч., Велико Търново, 17 ноем. 2020 г. Посв. на стратегии и партньорства между архиви, библиотеки и музеи за опазване и достъп на култ.-истор. наследство и на 75-год. от рожд. на проф. дфн Мария Младенова, един от основателите на катедра “Библиотекознание, библиография и научна информация” и неин дългогод. преподав. София

Ковачев, Александър (2020) ПЕРСОНАЛНИ БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛИ СЪСТАВЕНИ В НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „П. Р. СЛАВЕЙКОВ” (ВЕЛИКО ТЪРНОВО) В НАЧАЛОТО НА 21-ВИ ВЕК / / С а х а р о в с к и е чтения – 2019 : Сб. статей по мат. VІІ междунар. науч.-практ. конф. Санкт-Петербург, 2-3 декабря 2019 г. / Ответ. ред. М. Н. Колесникова. – Санкт-Петербург, 2019, с. 65-72. ; Също и в: Б и б л и о т е к и четене комуникации. Осемнадесета нац. науч. конф. с междунар. уч. 14-15 ноем. 2019 г. Посв. на 130 г. от учредяв. на първата обществ. библ. в град В. Търново и на темата за прил. на библ. законод., авт. право и сродните му права в раб. на библ. и на 70-год. от рожд. на проф. д-р Елена Георгиева, една от основ. на катедра „Библиотекознание” и неин дългогод. преподав.. – В. Търново, 2020, с. 317-325. Санкт Петербург

Ковачев, Александър (2019) КАТЕДРА „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ” КЪМ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” НА ЧЕТВЪРТ ВЕК (1992 – 2017 Г.) = DEPARTMENT OF LIBRARIANSHIP AND BIBLIOGRAPHY AT VTU ‘’ST. ST. CYRIL AND METHODIUS’’ QUARTER-CENTURY (1992 - 2017) / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Седемнадесета нац. науч. конф. с междунар. уч. 15-16 ноем. 2018 г. : Посв. на 190 г. от рожд. на отец Матей Преображенски – виден български възрожденец и просветител и на темата за детската книга и четенето в ранна детска възраст. – В. Търново, 2019, с. 212-221. Велико Търново

Ковачев, Александър (2019) КОВАЧЕВ, Александър. Българското краезнание в периода 1878 - 1912 г. / Александър Ковачев. – В. Търново : [б.и.], 1999, с. 65-127. ISBN 954-90275-7-0. Цитирано в: П а н ч е в а, Цветанка. Книжовни проекции на локалното или българското краезнание от Възраждането до днес / Цветанка Панчева. – София, 2019. – 352 с. ISBN 978-954-07-4585-5. COBISS. BG-ID-1290209764. Цит. на с. 84. София

Ковачев, Александър (2019) ПЕРСОНАЛНИ БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛИ СЪСТАВЕНИ В НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „П. Р. СЛАВЕЙКОВ” (ВЕЛИКО ТЪРНОВО) В НАЧАЛОТО НА 21-ВИ ВЕК / / С а х а р о в с к и е чтения – 2019 : Сб. статей по мат. VІІ междунар. науч.-практ. конф. Санкт-Петербург, 2-3 декабря 2019 г. / Ответ. ред. М. Н. Колесникова. – Санкт-Петербург, 2019, с. 65-72. Санкт Петербург

Ковачев, Александър (2019) Португалската книга в България Велико Търново

Ковачев, Александър (2018) Учебници и учебно-помощна литература съставени от Петко Рачев Славейков на български език и издадени в България / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноември 2017 г. : Посв. на 190-годишнината от рождението на видния български поет, публицист, политик Петко Рачев Славейков. – В. Търново, 2017, с. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНО-ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА СЪСТАВЕНИ ОТ ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИЗДАДЕНИ В БЪЛГАРИЯ / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноември 2017 г. : Посв. на 190-годишнината от рождението на видния български поет, публицист, политик Петко Рачев Славейков. – В. Търново, 2017, с. Велико Търново

Ковачев, Александър (2017) Учебници и помощна литература от учителя Никола Начов в библиотеката при Народно читалище „Христо Ботев” – Калофер / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Петнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноември 2016 г. : Посв. на „Дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческото аследство”. – В. Търново, 2017, с. 258-262. Велико Търново

Ковачев, Александър (2016) Атанас Пеев – щастлив пленник на краезнанието в Добрич и в неповторимият добруджански край / Алексансдър Ковачев. (Юбилей – пример за достолепие в науката за род и роден край) / / Р о д о з н а н и е = G e n e a l o g i a, 2016, № 3-4, с. 116-120. София

Ковачев, Александър (2016) Някои нови сведения за библиографската дейност на академик Никола Начов / Александър Ковачев, Състав. и авт. ; Науч. ред. Елена Георгиева. / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Четиринадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноември 2015 г. : Посв. на 830-год. от въстанието на болярите Петър и Асен и възстановяването на българската държава. – В. Търново, 2016, с. 100-107. Велико Търново

Ковачев, Александър (2015) Съвременни ракурси в библиографската дейност на отдел „Краезнание” в РНБ „П. Р. Славейков” – В. Търново / Александър Ковачев. / / [Д в а д е с е т и п е т] 25 години Факултет „Математика и информатика” : Юбил. междунар. науч. конф., 27-28 ноем. 2015 г., Велико Търново Електронно издание. он-лайн

Ковачев, Александър (2014) Персоналната библиография в България като вид система за библиографска информация = The Persons Bibliography in Bulgaria as an Information-Searching System / / Т р. на Великотърн. унив. „Св. св. Кирил и Методий”. Направ. Обществени комуникации и информ. науки. Т. 4, 2012 = The works of St. Cyril and st. Methodius University of Veliko Turnovo. Direct. Public Communicat. And Inform. Sciences. Vol. 4, 2012 / Ред. кол. Лъчезар Георгиев и др. – В. Търново, 2014, с. 51 – 62. Други ред. Севдалина Гълъбова, Елена Георгиева, Александър Ковачев. Велико Търново

Ковачев, Александър (2014) Текущата Национална библиография на Република България като информационно-търсеща система (ИТС) / Александър Ковачев. / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Дванадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново, 14-15 ноември 2013 г. : Посв. на 100-год. от Балканските войни / Състав. Александър Ковачев, Иван Александров, Калина Иванова. – В. Търново, 2014, с. 84-89. Велико Търново

Ковачев, Александър (2013) Юбилей. Списание „Архив за поселищни проучвания” на двадесет години / Александър Ковачев. / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Единадесета национална научна конференция, Велико Търново, 16-17 ноември 2012 г. : Посв. на 20-год. на катедра „Библиотекознаниие и масови комуникации” при Стоп. фак. На ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” / Състав. Лъчезар Георгиев, Елена Георгиева, Калина Иванова. – В. Търново, 2013, с. 206-211. Велико Търново

Ковачев, Александър (2012) Препратките – важен елемент от справочно-информационните възможности в библиографиите / Александър Ковачев. / / Б и б л и о т е к и четене комуникации. Десета национална научна конференция, Велико Търново, 17-18 ноември 2011 г. : „Дигиталните колекции и способите за достъп до потребителите”. Посв. на 60–год. на проф. д–р Алберт Бенбасат Ч. 1–2. / Състав. Лъчезар Георгиев и др. ; Науч. ред. Лъчезар Георгиев. – В. Търново, 2012. Други състав. Елена Георгиева, Калина Иванова, Живка Радева Ч. 1., с. 235–241. Велико Търново

Ковачев, Александър (2012) СПРАВОЧНО-МЕТОДИЧЕН АПАРАТ В БИБЛИОГРАФСКИЯ УКАЗАТЕЛ / Ред. Анелия Петкова. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. – 260 с. Велико Търново

Ковачев, Александър (2007) ДИМИТЪР ФИЛИПОВ : Био-библиогр. / Състав... ; Встъп. статия Димитър Панайотов. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007. – 116 с. : с сн., 1л. портр. Велико Търново

Ковачев, Александър (2004) Творци на българската библиография:Биобиблиография. Велико Търново

Ковачев, Александър (1999) БЪЛГАРСКОТО КРАЕЗНАНИЕ В ПЕРИОДА 1878 – 1912 Г. - В. Търново : [Faber], 1999. – 228 с. (Дисертационен труд) Велико Търново

Ковачев, Александър (1999) Българското краезнание в периода 1878-1912 г. Велико Търново

Маринова, Марина (2022) Платформата "Капитал Градове" - медиен наратив и практически решения за "Градолюбители" Сб. от кръгла маса "Креативният град: медийни наративи и комуникационни политики", Велико Търново, 21 октомври 2021 г. Ред. Хистова, Х. и др. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2022, с. 113 - 125, ISBN 978-619-208-288-8

Маринова, Марина (2021) Синхронни и диахронни ракурси в поведението пред камера (Наблюдения върху българската телевизионна практика) Проглас - Филологическо списание (2021). Том 30/бр. 1. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 76 - 89. ISSN: 2367 - 8585 (Online)

Маринова, Марина (2020) Икономика на преживяванията: спортният бранд и телевизията Медии и комуникации на 21. век (2020). Том 4/бр. 1. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2020, с. 82 - 87. ISSN: 2603-3801 (Online); ISSN: 2603-3089 (Print)

Маринова, Марина (2019) Мобилна журналистика - идеята, идеалът, поуките Сб. от Международна научна конференция „Идеи, идеали – възход и крушение”, Русе, 23 – 24 април 2019 г. Ред. Т. Евтимова и др. Русе: РБ „Любен Каравелов”, 2019, с. 170-178. ISBN 978-619-7404-09-8

Маринова, Марина (2018) Ролята на телевизионното интервю в предизборната комуникация Медии и комуникации на 21. век: Медии и избори (1/2017). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 105-112. ISSN 2603-3089 (Print)

Маринова, Марина (2016) Телевизионните новини - подготовка, стилистични особености, редактиране В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", направление Обществени комуникации и информационни науки. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. VII, с. 165-208. ISSN 2367-8135

Маринова, Марина (2015) Икономическият коментар в телевизията - посоки към квазижурналистика Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 27 октомври 2015 г. Online ISSN 1314-3794. https://www.newmedia21.eu/analizi/ikonomicheskiyat-komentar-v-televiziyata-posoki-kam-kvazizhurnalistika/

Маринова, Марина (2015) Кой ни слуша? Поглед върху езика на телевизионната публицистика Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 3 юни 2015 г. Online ISSN 1314-3794. https://www.newmedia21.eu/analizi/koj-ni-slusha-pogled-varhu-ezika-na-televizionnata-publitsistika/

Маринова, Марина (2015) Прочити на публицистичния текст Сб. от Тринадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 13-14 ноември 2014 г. Ред. Е. Георгиева. София: "Булгед" ООД, 2015, с. 311-321. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2014) Копирайтинг - журналистика или реклама? Сб. от Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 15 ноември 2013 г. Ред. П. Легкоступ, Б. Борисова, М. Иванова, В. Кутева- Цветкова. Велико Търново: "Фабер", 2014, с. 157-166. ISBN 978-619-00-0037-2

Маринова, Марина (2014) Протестът като форма на комуникация Сб. от Дванадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 14-15 ноември 2013 г. Ред. Е. Георгиева. София: "Булгед" ООД, 2014, т. II, с. 203-213. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2014) Регионалната телевизия: модел, система, функционалност В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", направление Обществени комуникации и информационни науки. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, т. IV, с. 161-186. ISSN 0204-6369

Маринова, Марина (2012) Цензурата Сб. от Десета национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 17-18 ноември 2011 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, т. II, с. 175-184. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2011) Коментарът в журналистиката Сб. от Девета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 17-18 ноември 2010 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 254-262. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2010) България в рамката на европейската медийна политика Сб. от Осма национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 17-18 ноември 2009 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 343-369. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2010) Медийната регулация и факторите на влияние в гражданското общество Сб. от Национална научна конференция с международно участие "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 71-106. ISBN 978-954-524-735-4

Маринова, Марина (2009) Другата страна на свободното писане - испанският роман в проекта на модерността Сб. от Седма национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 21-22 ноември 2008 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ: "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 314-324. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2008) Комуникация в предизборен контекст: демагогия и имиджов шаблон при политическите фигури в публичната игра Сб. от Шеста национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 15-16 ноември 2007 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 291-305. ISBN 978-954-524-669-2

Маринова, Марина (2008) Текстът - идея и интерпретация Сб. от Национална кръгла маса "Книга и комуникация - от идеята до интерпретацията", Велико Търново, 24-25 април 2007 г. Ред. Е. Георгиева, Д. Андреева, М. Димитрова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 127-142. ISBN 978-954-524-642-5

Маринова, Марина (2007) Media text like a part of discourse cognitive models in mass communications Сб. от Научна конференция "Съвременно образование и чужд език", Велико Търново, май 2006 г. Ред. А. Иванова, М. Аврамова, С. Грудкова, М. Христова. Велико Търново: "Астарта", 2007, с. 247-259. ISBN 978-954-350-36-9

Маринова, Марина (2007) Текстът като "огледало" - невербалният "образ" на автора Сб. от Пета национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 22-23 ноември 2006 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 235-249. ISBN 978-954-524-610-4

Маринова, Марина (2006) Контекстуално обусловеното включване на социалното време в медийния разказ: раждането на медийните митове Сб. от Международна научно-практическа конференция "България в Европа - 2007", Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. Б. Байков, М. Димитров, П. Пенчев, Г. Стефанов, Д. Донева, Л. Георгиев. София: "ГорексПрес", 2006, с. 495-505. ISBN - 10: 954 - 616 - 170 -5. ISBN - 13: 978 - 954 - 616 - 170 -3

Маринова, Марина (2006) Публицистичният език - средство за реконструкция на историческото време Сб. от Четвърта национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 22-23 ноември 2005 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 121-131. ISBN - 10: 954-524-553-0. ISBN - 13: 978-954-524-553-4

Маринова, Марина (2006) Телевизионният дискурс. Археология на знанието, несъперничещо на писания текст Сб. от Трета национална научна конференция с международно участие "Книгата и безкнижната цивилизация", София, 1 ноември 2005 г. Ред. П. Парижков. София: "За буквите - О писменехь", 2006, с. 412-424. ISBN - 10: 954-8887-19-3. ISBN - 13: 978-954-8887-19-9

Маринова, Марина (2005) Как едно телевизионно предаване говори с езика на един световен роман (типологически паралел и психолингвистични отправки) Сб. от Научна конференция в чест на проф. Марин Ковачев, Велико Търново, 14-15 октомври 2004 г. Ред. Е. Георгиева, Ж. Радева, Т. Иванов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 208-219. ISBN 954-524-471-2

Маринова, Марина (2005) Прочити на телевизионния текст: гласове на тълкувателя и буквалиста. Прагматична перспектива Сб. от Втора научна конференция "Книгата и националната идентичност", София, 1 ноември 2004 г. Ред. П. Парижков. София: "За буквите - О писменехь", 2005, с. 368-381. ISBN 954-8887-10-Х

Маринова, Марина (2005) Телевизията - нова реалност и социална парадигма, или за омаловажаването на Гутенберг. Диспозиционни аспекти. Сб. от Трета национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 25-26 ноември, 2004 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 187-196 г. ISBN 954-524-478-Х

Маринова, Марина (2002) Смешното и тъжното, конфликтът личност и общество в дилогията на Иля Илф и Евгений Петров "Дванайсетте стола" и "Златния телец" Сб. от Национални студентски четения, Велико Търново, май 2002. Ред. Н. Димитров, А. Велкова-Гайдарджиева. Велико Търново: "Фабер", 2002, с. 28-34. ISBN 954-775-199-9

Павлова, Илиана (2020) Анализиране и визуализиране на данни Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, 228 с. ISBN 978-619-208-223-9, COBISS.BG-ID - 41692936

Павлова, Илиана (2020) БНТ и БНР в социалните мрежи: новините по време на пандемията от COVID-19. В: Медиалог, електронно научно списание, СУ "Св. Кл. Охридски", ФЖМК, бр. 8, 2020, с. 127-140. ISSN 2535-0846 Водещи редактори на броя: доц. дн Вяра Ангелова, доц. д-р Орлин Спасов. Достъпно онлайн https://www.medialog-bg.com/?p=3710

Павлова, Илиана (2020) Журналистика по време на пандемията от COVID-19 (Изследване на потребителските коментари на сайтовете на "Дневник", "Сега" и "Труд") В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, № 4, с. 56-69. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print), DOI: https://doi.org/10.54664/MNPI8760

Павлова, Илиана (2020) Комуникационен мениджмънт в социалните мрежи. Велико Търново: Фабер, 2020, 140 с., ISBN 978-619-00-1125-5, COBISS.BG-ID 41501448

Павлова, Илиана (2020) Механизми на влияние в социалните мрежи. В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, януари 2020, №42, с. 102-115. ISSN 1314-4464 (online), http://rhetoric.bg/ - Нац. референтен списък

Павлова, Илиана (2019) Комуникация и благотворителност. В: Проглас: филологическо списание, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019 (год. ХХVIII), бр. 1, с. 146-147. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print)

Павлова, Илиана (2019) Управление на мрежи и бранд общности – теоретични аспекти. В: Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите. Ефективен мениджмънт на независима медия. Сборник в чест на проф. дсн Петранка Филева. Съст. Бисер Златанов, СУ "Св. Кл. Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, София, 2019, с. 167-175. ISBN 978-619-7567-00-7 Достъпно онлайн https://www.newmedia21.eu/content/2015/11/sbornik-p.fileva.pdf

Павлова, Илиана (2018) Епохата на постистина: алгоритми, емоции, власт В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, №2, с. 7-16. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print), COBISS.BG-ID 1285464036, DOI: https://doi.org/10.54664/FMVW8443

Павлова, Илиана (2018) Персонален имидж и трансмедийни разкази В: Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов. Състав. и науч. ред. Бойко Пенчев и др., София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 527–536. ISBN 9789540744377, COBISS.BG-ID 1287221476

Павлова, Илиана (2017) Мениджмънт на отношенията в онлайн политическите комуникации В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, №1, с. 7 - 11. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print), COBISS.BG-ID 1285464036 (списание), COBISS.BG-ID 1293353188 (статия)

Павлова, Илиана (2016) Apps комуникацията (комуникацията чрез приложения за мобилни устройства) В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, април 2016, №22. ISSN 1314-4464 (online), https://rhetoric.bg/ - Нац. реф. списък

Павлова, Илиана (2016) Бранд журналистика В: Проглас: филологическо списание, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016 (год. XXV), бр. 1, с. 9 – 27. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID 1119668196 (списание), COBISS.BG-ID 1279927780 (статия)

Павлова, Илиана (2016) Марка за различие. В: Проглас: филологическо списание, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016 (год. XXV), бр. 1, с. 210 – 212. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID 1119668196 (списание), COBISS.BG-ID 1279972068

Павлова, Илиана (2016) Предговор. В: Криминалното – факти и фикции. Серия „Обществени комуникации“, № 6, ШУ „Еп. Константин Преславски“, В. Търново: Фабер: 2016, с. 9 – 11. ISBN 978-619-00-0512-4, подсерия Обществени комуникации = ISSN C634-1977, COBISS.BG-ID 1279752676

Павлова, Илиана (2016) Професия журналист: 21. век. Теоретични измерения, комуникационни модели, медийни практики. Велико Търново: Фабер, 2016, 232 с. ISBN 978-619-00-0464-6, COBISS.BG-ID 1276703716

Павлова, Илиана (2015) Social Semantic Journalism: социална журналистика – семантичен уеб В: Newmedia21. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. София: СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК, Публ. 03.11.2015 г. Обем 25 стр. ISSN 1314‐3794 (online), http://www.newmedia21.eu - Нац. реф. списък

Павлова, Илиана (2015) Роботът журналист В: Нови медии, аудитории, бизнесмодели. Серия „Обществени комуникации" №5. Катедра по журналистика и масови комуникации на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Ред. кол.: доц. д-р Юрий Проданов (отг. ред.) и др. Шумен, В. Търново: Фабер, 2015. с. 92 – 102. ISBN 978-619-00-0354-0, COBISS.BG-ID 1276561892. Колекция, подсерия Обществени комуникации = ISSN C634-1977

Павлова, Илиана (2013) Модераторът, свободата на словото и новите медии В: Лична свобода и медии. Ред. кол.: проф. дфн Елка Добрева (отг. ред.) и др. Серия „Обществени комуникации“ № 3. Катедра по журналистика и масови комуникации, ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, В. Търново: Фабер, с. 160 – 169. ISBN 978-619-00-0073-0, COBISS.BG-ID 1266227684, Колекция, подсерия Обществени комуникации = ISSN 2603-4506

Павлова, Илиана (2012) "Заради Възраждането" на Елена Налбантова. В: Проглас: филологическо списание, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012 (год. ХХI), кн. 2, с. 161 - 165. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print). Също и в: Електронно списание LiterNet, 14.10.2012, № 10 (155).

Павлова, Илиана (2012) Да споделяш в облаците. Новите медии и журналистиката Велико Търново: Фабер, 192 с. ISBN: 978-954-400-716-4, COBISS.BG-ID 1250850020

Павлова, Илиана (2010) Как се пише курсова работа, рецензия Велико Търново: Фабер, 2010. ISBN: 978-954-400-291-6

Павлова, Илиана (2010) Между имената и думите. Творби, срещи и прочити. Велико Търново: Фабер, 220 с. ISBN 978-954-400-366-1, COBISS.BG-ID 1233638628

Павлова, Илиана (2010) Образование онлайн – възможности и перспективи Сб. Теория и практика на съвременото чуждоезиково обучение. Велико Търново: ИВИС, 2010, с. 159 – 165. ISBN 978-954-8387-87-3

Павлова, Илиана (2009) Екатерина Каравелова. Занятията за ума и тревогите на сърцето Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. Състав. и ред. Милена Кирова. София: Алтера, 2009, с. 89 – 108. ISBN 978-954-9757-32-3, COBISS.BG-ID 1231205092

Павлова, Илиана (2009) Журналистиката – литература de facto? В: Проглас: филологическо списание, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009 (год. XVIII), бр. 1, с. 68–79. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID 1119668196 (списание), COBISS.BG-ID 1182639332 (статия)

Павлова, Илиана (2008) „Нужда е да се разпознайме”. В търсене на предателя – един възрожденски контекст („Горски пътник” на Георги С. Раковски). Електронно списание LiterNet, 2.03.2008, № 3 (100), http://liternet.bg/publish16/i_pavlova/rakovski.htm (2.03.2008).

Павлова, Илиана (2008) Елисавета, или още Елеонора (Наблюдения върху „Крадецът на праскови” и „Търновската царица” на Емилиян Станев) Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя. Изследвания, архив, спомени. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 203 – 216.

Павлова, Илиана (2008) Новият „нов журнализъм” или за журналистиката без журналисти. Литературата, София: УИ „Св. Климент Охридски”, Фак. по славянски филологии, 2008, № 4, с. 182–191. ISSN 1313-1451 (print), COBISS.BG-ID 1244627940 (списание), COBISS.BG-ID 1182147044 (статия)

Павлова, Илиана (2008) П. К. Яворов. Игри и маниери Играта в културата на българи и сърби / Игра у култури бугара и срба. Велико Търново: УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2008, с. 89–100. ISBN 978-954-524-690-6, COBISS.BG-ID 1231350244

Павлова, Илиана (2007) GHID DE CONVERSAŢIE ROMÂN – BULGAR cu. Dicţionar bulgar-român şi român-bulgar. GHID DE CONVERSAŢIE ROMÂN – BULGAR cu. Dicţionar bulgar-român şi român-bulgar. Bulgaria: Faber, 2007, 276 p. ISBN 978-954-775-760-8, COBISS.BG-ID 1226836964

Павлова, Илиана (2007) Защо "Защо обичаме жените" на Мирча Картареску? Книгите днес, бр. 2, 2007, с. 45 – 46. Също и в: Електронно списание LiterNet, 30.03.2007, № 3 (88).

Павлова, Илиана (2007) Поетът и времето. В: Проглас, 2007 (год. XVI), кн. 1, с. 193-196. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print). Също и в: Електронно списание LiterNet, № 6 (91),18.06.2007.

Павлова, Илиана (2006) „Раковски” на Иван Вазов. Пътища и проломи. Филологический сборник. Выпуск І, Тверь – Велико Търново, 2006, с. 145 – 149.

Павлова, Илиана (2006) Жената в Книга за Книгите. Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, с. 319 – 321. ISSN 1311-0209 Също и в: Електронно списание LiterNet, 06.02.2007, № 2 (87).

Павлова, Илиана (2006) Иван Радославов и Иван Мешеков – срещите в словото. Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, 325 – 328.

Павлова, Илиана (2006) Към същността. Литературен форум, бр. 7, юли 2006, с. 2. Също и в: Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, с. 540 – 541. ISSN 1311-0209

Павлова, Илиана (2006) Литературни анализи 12 клас. Литературни анализи в помощ на учениците от 12 клас. Отг. ред. акад. д-р Иван Радев. Велико Търново: Абагар, 2006. 192 с. ISBN 10:954-427-672-6 ISBN 13:978-954-427-672-0

Павлова, Илиана (2006) Прозата на критика Литературен форум, бр. 3, 2006. Както и в: Електронно издание "Литературен Форум" http://litforum.alteraforum.net/article.php?id=10&issueid=528 (12.11.2007). Също и в: Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, 488 – 489. ISSN 1311-0209

Павлова, Илиана (2006) Цветя и плодове в „Железния светилник” на Димитър Талев Свое и чуждо в културата на българи и сърби / Своje и туhe у култури бугара и срба. Велико Търново: УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2006, с. 214 – 228. ISBN 954-524-519-0, ISBN 978-954-524-519-0, COBISS.BG-ID 1243657956

Павлова, Илиана (2005) Боевете за кръстопътища, кръстопътищата на боевете („Боеве” на Йордан Вълчев). „Змей със змейовете и човек с човеците” Йордан Вълчев. Изследвания. Материали. Спомени. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Национален институт „Нова българска литература“, библиотека „Позиции“. Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 19–23. ISBN 954-524-479-8 Също и: Електронно списание LiterNet, 01.09.2005, № 9, (70) http://www.liternet.bg/publish16/i_pavlova/boevete.htm (25.01.2007).

Павлова, Илиана (2005) Бутилките на литературата Пиянство и смисъл. Сборник с доклади VII Национална литературна конференция Арбанаси 2004. Велико Търново: Фабер, 2005. с. 22-30. ISBN 954-775-478-5, COBISS.BG-ID 1044256996

Павлова, Илиана (2005) Лястовици и картечници по пътя на надеждата („Българка” и „По жицата” на Йордан Йовков). Класика и литературна съвременност. Сборник в памет на проф. Любомир Стаматов. Благоевград: УИ Неофит Рилски, 2005, с. 294 – 300. Също и в: Добруджа, №23, сб. 125 години от рождението на Йордан Йовков: Национална науч. конф., Добрич - Албена, септ. 2005, с. 222 – 227. COBISS.BG-ID 1182085092

Павлова, Илиана (2005) Между странника и глупеца (“Странник” на Хр. Ботев). Христо Ботев. Съвременни интерпретации. Библ. “Разночетения” №5. Велико Търново: Слово, 2005, с. 366 – 372. ISBN 954-439-808-2

Павлова, Илиана (2005) Портретите на словото. Литературнокритическите портрети на Димо Кьорчев. Димо Кьорчев – между литературата и политиката. Изследвания, архив, оценки. Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 68 – 74. ISBN 954-524-450-X

Павлова, Илиана (2004) Възрожденски очертания. Фигури и карти, път и памет. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 191. с. ISBN 954-524-393-7, COBISS.BG-ID 1042353892

Павлова, Илиана (2004) Между “иде” и “беда бе то за всички ни” – в интертекста на “Пролетен вятър” на Никола Фурнаджиев и “Ръж” на Ангел Каралийчев. Художникът и неговият образ. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Здравко Чолаков. София: УИ Св. Кл. Охридски, 2004, с. 72 – 80. ISBN 954-07-1927-5, COBISS.BG-ID 1041671652

Павлова, Илиана (2004) Носталгиите по пътя: пътници, скитници. Литературната география – пътешественици и домоседи. Сборник с доклади от Национална научна конференция Арбанаси 2003. В. Търново: Фабер, 2004, с. 65 – 74. ISBN 954-775-327-4, COBISS.BG-ID 1042581988

Павлова, Илиана (2003) Петко Р. Славейков. Житиеписът на желанията В: Петко Р. Славейков – нови изследвания. Сборник по повод 175 години от рождението му. В. Търново: Фабер, 2003, с. 88–93. ISBN 954-775-197-2, COBISS.BG-ID1040325092

Павлова, Илиана (2003) Тъгите на печалния странник (“Помниш ли, помниш ли…” на Д. Дебелянов) Димчо Дебелянов. Съвременни интерпретации. Библ. “Разночетения” № 2. Велико Търново: Слово, 2003, с. 118 – 126. ISBN 954-439-753-1

Павлова, Илиана (2002) Литературни анализи 8 клас Литературни анализи в помощ на учениците от 8 клас. Отг. ред. проф. д-р Иван Радев. Велико Търново: Абагар, 2002, Девето допълнено и преработено издание. ISBN 954-427-137-6 Помагалото е одобрено с Протокол №9 от 18.X.1996 г. на МОН.

Павлова, Илиана (2002) Очерковите форми в контекста и еволюцията на възрожденската проза : за вътрешножанровите аспекти и статут на очерка от 40-те до 70-те г. на ХIХ в. Принт. изд., В. Търново, 2002. COBISS.BG-ID 1262036196

Павлова, Илиана (2002) Паметта на водата В: Хидрофилия и хидрофоби. Сборник от Национална конференция Арбанаси 2001. Велико Търново: Фабер, 2002, с. 23-28. ISBN 954-775-117-4, COBISS.BG-ID 1041400548

Павлова, Илиана (2001) „Горски пътник“ на Раковски – тайната на разпознаването Следите на Свещената книга в българската литература. Национален институт „Нова българска литература“, катедра „Българска литература“. Библиотека „Позиции“. Велико Търново: Фабер, 2001. с. 97-101. ISBN 954-9541-94-0, COBISS.BG-ID 1037284580

Павлова, Илиана (2001) Идентичността - истина и измислица в очертанието. Млади Филолози. Доклади от четвъртите студентски филологически четения – В. Търново 2000. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет. В. Търново: Фабер, с. 18-27.

Павлова, Илиана (2001) Подобия и сравнения по пътя към Европа (Из българските идентификации в очерка през Възраждането) В: Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от V-та международна научна конференция, В. Търново 2000 г. Съставител Теодора Калейнска. Информационно-документационен център на Съвета на Европа, В. Търново, 2001, с. 154–161. ISBN 954-90635-6-9, COBISS.BG-ID 1036216548

Павлова, Илиана (2001) Помен и спомен в гардероба на една картина и един разказ (Рене Магрит и Светослав Минков). Гардеробът на литературата. Сборник с доклади от Трета национална литературна конференция Арбанаси 2000. Национален институт „Нова българска литература“, библиотека „Позиции“. Велико Търново: Фабер, 2001, с. 102-111. ISBN 954-775-014-3, COBISS.BG-ID 1037283812

Павлова, Илиана (2000) Разходката. Гледките и (не)удоволствията Света гора: Алманах за литература и изкуство, 2000-2001, бр. 3 (В), с. 32-42. ISSN: 1311-0209, COBISS.BG-ID 1172620004, COBISS.BG-ID 1172620004 (статия)

Павлова, Илиана (2000) Христоматия по литература за 8 клас. Критически прочит Христоматия по литература за 8 клас. Критически прочит. Отг. ред. проф. дфн Иван Радев. Велико Търново: Абагар, 2000, ISBN 954-427-420-0, COBISS.BG-ID 1036064484

Павлова, Илиана (1999) Биографията като вариант прочит (биографията на Неофит Бозвели от Петко Р. Славейков) В: Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филология, 1999, Т. 37, кн. 1, с. 589–597. ISSN: 0861-0029, COBISS.BG-ID 1177533156 (списание), COBISS.BG-ID 1177533156 (статия)

Радева, Живка (2020) Библиотеките днес и тяхното бъдеще. Размисли по Майкъл Горман. // Б и б л и о т е к и т е днес и тяхното бъдеще: Кръгла маса, посветена на 75-годишнина от създаването на Градска библиотека, Свищов. - Свищов, 2020.

Радева, Живка (2020) Книговедска характеристика на просветните издания от старопечатната колекция на читалище "Надежда" - Велико Търново. - Културно-историческо наследство = Cultural and Historical Heritage: опазване, представяне, дигитализация. – София: БАН, Институт по математика и информатика. // Културно - историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация : Научна онлайн поредица Състав. П. Петков, Г. Богданова. - Т. 6, № 2, 2020, с. 95-114. ISSN 2367-8038 (online). Нац. референтен списък ID № 1209.

Радева, Живка (2019) Литературният периодичен печат във Велико Търново през годините 1878-1944. // Литературно Търново : Търновски писатели и книжовници от свети Теодосий Търновски до наши дни : Био-библиографски справочник. - Ст. Загора, 2019, с. 213-217. ISBN 978-954-2927-42-6 Стара Загора

Радева, Живка (2019) П. К. Яворов : Библиография. 1998-2008. // Яворов : 140 години от рождението на поета : Нови изследвания. - В. Търново, с. 345-391. ISBN 978-954-9489-65-1 Велико Търново

Радева, Живка (2018) Книгите и градският живот през погледа на Петко Славейков и Любен Каравелов. // Библиотеки, четене, комуникации : Шестнадесета национална научна конференция с международно участие. - В. Търново, 2018, с.57-64. ISSN 1313-8138 Велико Търново

Радева, Живка (2018) Стилиян Чилингиров и Народната библиотека - спомени за литературни приятелства и срещи. - Библиотека, ХХV, 2018, № 6, с. 60-66. ISSN 0861-847X, COBISS.BG-ID – 1290093540 София

Радева, Живка (2016) Книга с голям информационен заряд. // Владева, Павлина. Велико Търново в калейдоскопа на времето. – В. Търново, 2016, с. 5-8. Велико Търново

Радева, Живка (2016) Прояви на библиофилство през Възраждането. - Библиотеки, четене, комуникации : Четиринадесета национална научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2016, с. 37-43. ISSN 1313-8138 COBISS.BG-ID - 1281518308 Велико Търново

Радева, Живка (2016) Прояви на библиофилството през Възраждането. // Библиотеки, четене, комуникации : Четиринадесета национална научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2016, с. 37-43. ISSN 1313-8138. Велико Търново

Радева, Живка (2015) Книговедски публикации в периодичния печат през Възраждането – начален период на българското книгознание. - [Двадесет и пет] 25 години факултет „Математика и информатика” : Юбилейна научна конференция. – В. Търново, 2015, с. 158-163. ISBN 978-619-00-0419-6, COBISS.BG-ID 1276183524 Велико Търново

Радева, Живка (2015) Книгоиздаване и книгознание през Възраждането : Към въпроса за книжовните приоритети на българите. - Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Фак. "Математика и информатика". Направление "Обществени комуникации и информационни науки" = The Works of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Faculty of mathematics and inforamtics. Direction Public communications and information sciences. – В. Търново, Т. 7, 2015, с. 89-116. ISSN 2367-8135, COBISS.BG-ID - 1284590308 Велико Търново

Радева, Живка (2015) Книжните поредици. Към проблема за издателските практики при социализма. - Библиотеки, четене, комуникации : Тринадесета нац. научна конференция, ноем. 2014 г. – В. Търново, 2015, с. 145-152. COBISS.BG-ID – 1281290980 ISSN 1313-8138. Велико Търново

Радева, Живка (2014) Издателски приоритети в последните години на Възраждането. - По следите на българската книга : Описи. Находки. Библиология : Втори национален колоквиум, посветен на 160-годишнината от рождението на Лука Касъров, 1854-1916. – Пловдив, 2014. – с. 68-78. ISBN 978-954-9546-82-8, COBISS.BG-ID 1271160036 Пловдив

Радева, Живка (2014) Любен Каравелов – приноси във възрожденското книгознание. - Българско Възраждане - идеи, личности, събития: Годишник на Общобългарски комитет и Фондация "Васил Левски" : Т. 15. – София: Общобълг. к-т "Васил Левски", 2014, с. 120-126. ISSN1313-938X (print), COBISS.BG-ID - 1265662436 Русе

Радева, Живка (2014) Петко Славейков и хлябът на българската духовна трапеза. // СЛАВЕЙКОВОТО общество: изследвания и материали: материали от конференции, организирани от община Трявна в рамките на Славейковите празници. – София: Кралица Маб, 2014, с. 28-34. ISBN 978-954-533-134-3 (print) София

Радева, Живка (2013) Biblioteka jako galleria – od wewnątrz. Zdziejòw Biblioteki Narodowej im. Petko Sławejkowa w Wielkim Tyrnowie. - Bibliotekarz Podlaski : Ogòlnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze I bibliologiczne, 2013, № 1 (ХХVІ), с. 69-78. ISSN 1640-7806 Полша

Радева, Живка (2013) Към идеята за организиране на фонд „Редки и ценни колекции” в малките библиотеки. - Библиотеката – духовността на града : Доклади от нац. науч. конференция, посветена на 120-годишнината от основаването на библиотека "Наука", гр. Троян, 30-31 октомври 2012 г. – Троян, 2013, с. 48-52. ISBN - 978-619-90179-1-3 , COBISS.BG-ID – 1264009188 Троян

Радева, Живка (2013) Нов актуален пътеводител в библиотечното обслужване : Отзиви и рецензии. - ББИА онлайн: Списание на Българската библиотечно-информационна асоциация, 2013, № 6, с. 67-69. ISSN 1314-7285 (print); 1314-4944 (online) 1314-4944 (online) София

Радева, Живка (2012) Възгледите на Петко Славейков за сборните издания през Възраждането. - Библиотеки, четене, комуникации : Десета национална научна конференция научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2012, с. 292-301. ISSN 1313-8138, COBISS.BG-ID 1250787300 Велико Търново

Радева, Живка (2012) Илюстрациите във възрожденските сборници – от случайност и формализъм до равнопоставеност с текста. // Труд. на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” : Стоп. фак. Общ. комуникации и информац. науки : Т. 4. - В. Търново, 2012. ISSN 2367-8135 В. Търново

Радева, Живка (2012) Информационните текстове в сборника през Възраждането – отговор на новото мислене и задачите на времето. - Издател, 2012, № 1-2, с. 2-8. ISSN 1310-4624, COBISS.BG-ID - 1252958692. Велико Търново

Радева, Живка (2012) Сборникът през Възраждането – традиции, влияния, утвърждаване. - [Двадесет] 20 години инвестиция в бъдещето : Юбилейна международна научно-практическа конференция : 18-19 май 2012 г. – София, с. 559-567. ISВN 978-954-616-221-2. Нац. референтен списък ID № 1556. София

Радева, Живка (2012) Сборникът през Възраждането : Към проблема за видовата характеристика на възрожденските книги. – В. Търново : Народна библиотека «П. Р. Славейков», 2012. – 311 с. ISBN 978-954-92946-2-0; COBISS.BG-ID - 1257914596 Велико Търново

Радева, Живка (2011) Издателски практики и знаковост на авторските имена в българските възрожденски сборници. - Име у култури Срба и Бугара / Името в културата на сърби и българи : Осми двуезичен тематичен сборник. – В. Търново – Ниш, 2011, с. 155-161. ISBN 978-86-7379-242-2; COBISS.BG-ID – 1245498852 Ниш, Сърбия

Радева, Живка (2011) Личностен подход в творчеството на проф. Мария Младенова. - Библиотеки, четене, комуникации : Девета нац. научна конференция, ноем. 2010 г. – В. Търново, 2011, с. 159-166. ISSN - 1313-8138 , COBISS.BG-ID - 1244778980 Велико Търново

Радева, Живка (2010) Белите полета и белезите на времето : Наблюдения върху приписките в старопечатната колекция на Народна библиотека „Петко Славейков”, Велико Търново. - Библиотека, 2010, № 5, с. 122-126. ISSN 0861-847X, COBISS.BG-ID – 1234781412 София

Радева, Живка (2010) Библиотеката като галерия – поглед отвътре. // Култура и памет : 120 години от създаването на Народна библиотека „П. Р. Славейков” – В. Търново. – В. Търново, 2010, с. 7-24. Велико Търново

Радева, Живка (2010) Велико Търново в българските мемоарни книги. - Между традицията и модерността : Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009 г. - В. Търново, 2010, с. 307-315. ISBN 978-954-524-735-4, COBISS.BG-ID 1232692452 В. Търново

Радева, Живка (2010) Миниатюрните издания като библиотечни колекции и информационен ресурс. - Съвременната библиотека – център за информация и знание : Доклади [от] ХX Национална научна конференция на ББИА, София, 9-10 юни 2010 г. – С., 2010, с. 84-93. ISBN 978-954-9837-18-6, COBISS.BG-ID - 1235681252 София

Радева, Живка (2010) Радева, Живка. Издателската политика на Народна библиотека „Петко Р. Славейков” в годините на прехода: По повод 120 год. от нейното създаване. // Библиотеки, четене, комуникации: Посветена на 120 год. от основаването на библиотеката : Осма нац. науч. конф., Велико Търново, 17-18 ноем. 2009. - В. Търново, 2010, с. 101-107. ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID - 1237524452. Велико Търново

Радева, Живка (2010) Радева, Живка. Мемоарите с краеведско съдържание като културно-историческо наследство и проява на индивидуална, социална и културна памет. - Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Стопански факултет. Обществени комуникации и информационни науки, 2, 2010, с. 245-294. ISSN 1313-9045, COBISS.BG-ID - 1240209124 Велико Търново

Радева, Живка (2009) Библиотеката като галерия - поглед отвътре. // Пътят към книгите и информацията : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на Татяна Янакиева. - София, 2009, с. 336-342. ISBN 978-954-523-112-4 София

Радева, Живка (2009) Търново през първото десетилетие на ХХ век. // Библиотеки, четене, комуникации : Седма национална научна конференция. 21-22 ноем. 2008 г. – В. Търново, 2009, с. 27-36. ISSN 1313-8138 В. Търново

Радева, Живка (2008) Генезис на краеведската мемоаристика (1878-1944 г.). // Професия. Поприще. Призвание : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на Радка Колева. - София, 2008, с. 253-259. ISBN 978-954-523-101-8 София

Радева, Живка (2008) Петко Славейков в българската следосвобожденска мемоаристика. - Библиотеки, четене, комуникации : VI национална научна конференция, посветена на 180 години от рождението на Петко Славейков. – В. Търново, 2008, с. 82-89. ISBN 978-954-524-669-2; ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID - 1181535460 В. Търново

Радева, Живка (2007) Емилиян Станев 1907 – 2007 : Биобиблиография / Ред. Р. Пенчева. – В. Търново : Нар. библиотека „П. Р. Славейков”, Къща – музей „Емилиян Станев”, 2007. – 388 с. ISBN - 978-954-92002-1-8; 978-954-92002-1-8 COBISS.BG-ID - 1242968292 Велико Търново

Радева, Живка (2007) За природата на следосвобожденските мемоари с краеведско съдържание. - Издател : Научно списание за книгата. 2007, № 3-4, с. 2-38. ISSN 1310-4624, COBISS.BG-ID 1176643044 В. Търново

Радева, Живка (2007) Краеведските информационни масиви и партньорството между библиотеките в условията на глобализация. // Globalization, Digitization, Access and Preservation of Cultural Heritage, Sofia 2006 is under the patronage of his Excellency Mr. Georgi Pirinski, the Chairman of the National Assembly of the Republic of Bulgaria. - S., 2007, p. 283-288. ISBN 0-934068-16-X София

Радева, Живка (2007) Радева, Живка. Библиография на с. Павел. // Село Павел, Великотърновско : Изследвания. Документи. Спомени. – В. Търново, 2007, с. 436-456. Велико Търново

Радева, Живка (2006) Икономическият просперитет, въстанията и социалният живот на българите според мемоарните книги. - България в Европа – 2007 : Международна научно-практическа конференция, 2-4 юни 2006 г. – С., 2006, с. 426-432. ISBN 978-954-616-170-3 София

Радева, Живка (2006) Манастирите в интимния свят на българина : Наблюдения върху мемоарните книги (1878-1944 г.). // Православие и краезнание : Материали от Втората национална конференция „Православие и краезнание“, Стара Загора, 2006. – В. Търново, 2006, с. 275-278. ISBN 978-954-350-14-7 В. Търново

Радева, Живка (2006) Опит за класификация на българските мемоари с оглед на краеведските материали в тях. - Библиотечни дискурси : Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на Александра Дипчикова. - София, 2006, с. 206-213. ISBN 978-954-523-088-2; COBISS.BG-ID 1242810852 София

Радева, Живка (2006) Радева, Живка. Историческата тема и книгите за Великотърновския край (1985-2005 г.) // БИБЛИОТЕКИ, четене, комуникации: четвърта национална научна конференция, 22-23 ноем. 2005 г., В. Търново. – В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 114-120. 954-524-553-0 Велико Търново

Радева, Живка (2005) БЪЛГАРСКИТЕ мемоарни книги (1878-1944 г.) като биография на националния дух. // БИБЛИОТЕКИ, четене, комуникации: трета национална научна конференция, 25-26 ноем. 2004 г., В. Търново. – В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 220-228. 954-524-478-X

Радева, Живка (2005) Из историята на Кьорчевия род. // Димо Кьорчев между литературата и политиката : Изследвания. Архив. Оценки. – В. Търново, 2005, с. 11-15. ISBN 954-524-450-X В. Търново

Радева, Живка (2005) Проф. Марин Ковачев, библиографията и краеведската дейност в Народна библиотека „П. Р. Славейков” – В. Търново. // Сборник в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-годишнината му. – В. Търново, 2005, с. 28-31. ISBN 954-524-471-2 Велико Търново

Радева, Живка (2005) Сава Доброплодни и българската краеведска мемоаристика. - [Сто осемдесет и пет] 185 години от рождението на Сава Доброплодни : Сборник доклади от Юбилейна научна сесия, 1-2 декември 2005 г. – Сливен, 2005, с. 106-113. ISBN 954-795-121-1; COBISS.BG-ID - 1044769252 Сливен

Радева, Живка (2004) Из биографията на един екземпляр от ценното изследване на д-р Васил Берон. - Берон, Васил. Археологически и исторически изследвания : [Ново издание]. – В. Търново, 2004, с. 367-371. ISBN 954-427-594-0; COBISS.BG-ID 1043489764 В. Търново

Радева, Живка (2004) Книгата в най-новата история на Велико Търново. // БИБЛИОТЕКИ, четене, комуникации: национална научна конференция, посветена на 60-год. на доц. Стефан Коларов, 20-21 ноем. 2003 г., В. Търново. – В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 220-226. ISBN 954-524-424-0 В. Търново

Радева, Живка (2004) Научни трудове и археологически проучвания на сътрудниците и специалистите от археологическия институт с музей при БАН, филиал – Велико Търново. / / Средновековно Търново : Археол. проучвания : Юбил. сборник. – В. Търново, 2004, с. 261-294. Велико Търново

Радева, Живка (2004) Религиозната книга в Търново през Възраждането. // По следите на българската книга : Описи. Находки. Библиология : Национален колоквиум, посветен на 100-годишнината от рождението на д- Маньо Стоянов. - Пловдив, 2004, с. 117-121. ISBN 954-9546-17-9 Пловдив

Радева, Живка (2003) Легендите на Моско Москов. // Моско Москов : Юбилеен сборник : 140 години от рождението му. : Научна конференция, Велико Търново, 2003. – В. Търново, 2005, с. 119-122. ISBN 954-736-125-2 В. Търново

Радева, Живка (2003) Радева, Живка. История на Великотърновската народна библиотека (1889-1945). // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сб. статии. – С., 2003, с. 250-253.ISBN-954-07-1831-7; COBID.BG-ID 1041014244. София

Радева, Живка (2003) Търново в писмата на Петко Славейков. // Петко Славейков : Нови изследвания : Сборник по повод 175 години от рождението му. – В. Търново, 2003, с. 160-164. ISBN 954-775-197-2 В. Търново

Радева, Живка (2003) Търново във възрожденската периодика. // Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов : Доклади и научни съобщения от седмите музейни четения "Човекът в миналото" на Регионален исторически музей - Велико Търново, 20-21 май 2003 г. – В. Търново, 2003, с. 93-96. ISBN 954-427-536-3 В. Търново

Радева, Живка (2002) Ретроспективната библиография на периодичния печат в България. // Българска библиография 1852-2002 : Юбилеен сборник. - В. Търново, 2002, с. 249-251. ISBN 954-91193-2-7 В. Търново

Радева, Живка (2001) Димитър Талев : Библиография (1978-1998 г.). // Станков, Иван. На пътя на историята : Творчеството на Димитър Талев. – В.Търново, 2001, с. 127-143. Велико Търново

Радева, Живка (2001) Иван Радославов. Иван Мешеков : Библиография. – В. Търново : Фабер, 2001. – 84 с. Велико Търново

Радева, Живка (2000) Велико Търново през Възраждането : Библиография. - Радев, Иван. История на Велико Търново XVIII-XIX в. - В. Търново, 2000, с. 723-832. Велико Търново

Радева, Живка (1999) П. К. Яворов : Библиография [1991 - 1998 г.]. // Славата на поета : 120 години от рождението на Яворов : Нови изследвания. София, 1999, с. 229-276. София

Радева, Живка (1998) Краеведските справки в Народна библиотека „П.Р. Славейков” – Велико Търново : Наблюдение и анализ. // Год. Нар. библ. „Иван Вазов”. – Пловдив, 1998, с. 25-30. Пловдив

Радева, Живка (1996) Априлското въстание в Първи революционен окръг, отразени в художествената литература : Библиография. – В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 1996. – 28 с. Велико Търново

Радева, Живка (1996) Първи революционен окръг, отразен в художествената литература : Лит.-библиограф. обзор. // Титани на една епоха : Страници от историята на Горна Оряховица. – Г. Оряховица, 1996, с. 243-247. ISBN 954-825-904-4 Горна Оряховица

Радева, Живка (1996) Ролята на библиотеките за развитие на краеведската дейност в България. (Центрове и материали за краеведски проучвания). // Архив за поселищни проучвания [Краеведски методически сборник], 1996, № 1-2, с. 119-124. ISSN 0861-6507 В. Търново

Радева, Живка (1995) Издателски аспекти на библиотечното краезнание във Велико Търново. (Библиотеките). // Издател, 1995, № 1, с. 19-20. ISSN 1310-4624 Велико Търново

Радева, Живка (1994) Книгата на Петко Р. Славейков "Габровското училище и неговите първи попечители" – модел за тематично краеведско проучване през Възраждането. // Интегралният подход в краеведската дейност у нас. – В. Търново, 1994, с. 89-92. ISBN 954-524-101-2 Велико Търново

Радева, Живка (1994) Краеведска дейност в българските училища през Възраждането. // Архив за поселищни проучвания, 1994, № 3-4, с. 3-10. ISSN 0861-6507 COBISS.BG-ID - 1120161764 В. Търново

Радева, Живка (1993) Литературният периодичен печат във Велико Търново в годините 1878-1944. // Библиотекознание. Библиография. Книгознание : Сборник. - Т. 3. - София, 1993, с. 93-97. ISSN 0861-4881 София

Радева, Живка (1993) Стилиян Чилингиров и Търновската народна библиотека. // Стилиян Чилингиров : Сборник. – Шумен, 1993, с. 104-107. ISBN 8109 Шумен

Радева, Живка (1991) Колю Фичето : Библиогр. указател. - В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 1991. – 92 с. Велико Търново

Радева, Живка (1991) Константин Кисимов : Библиография. // Константин Кисимов : Спомени : [Сб.] – В. Търново, 1991 с. 187-206. Велико Търново

Радева, Живка (1991) П. К. Яворов. : Библиография. [1978-1991 г.] // Яворов сборник : Изследвания и материали. – В. Търново, 1991, с. 336-357. Велико Търново

Радева, Живка (1991) Радева, Живка. Изграждането на библиотека „П. Р. Славейков” във Велико Търново. // Библиотекар, 1991, № 7-8, с. 74-77.ISSN 0204-7438; COBISS.BG-ID 1120267236. София

Серезлиев, Стефан (2021) "Бранд и брандинг в комуникацията и презентацията" в "Комуникационни и презентационни умения в международна среда". с. 33-38. Издател "Дипломатически институт" към МВнР, София, ISBN 978-619-7200-24-9

Серезлиев, Стефан (2021) "Комуникационният бранд мениджмънт" в "Реторика и комуникации през 21. век: теории, методи, практики" Институт по реторика и комуникации, София. ISBN 978-619-91989-2-6 (мека подвързия). с. 27-42 ISBN 978-619-91989-3-3 (pdf).

Серезлиев, Стефан (2021) Онлайн курс по реторика. RHEFINE - Rhetoric of Innovative Education - проект по Erasmus + ИЗДАНИЕ НА ИНСТИТУТА ПО РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ ПО ПРОЕКТ RHEFINE – RHETORIC OF INNOVATIVE EDUCATION. 2021, ISBN 978-619-91989-1-9. Електронно издание във формат pdf „Онлайн курс по реторика“ ISBN 978-619-91989-0-2.

Серезлиев, Стефан (2020) Брандинг във време на пандемията от COVID-19: между адаптацията и новите перспективи. с. 70-81 в научно списания Медии и комуникации на 21. век, том 4, кн. 1, 2020. ISSN: 2603-3801 (Online) ISSN: 2603-3089 (Print). Издател: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ (Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий").

Серезлиев, Стефан (2019) Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите [Електронен ресурс] Национална библиотека 'Св. св. Кирил и Методий', София - електронна книга / ISBN 978-619-194-044-8; COBISS.BG-ID - 1289943012 // Институт по реторика и комуникации - София: https://www.iorc.info/

Серезлиев, Стефан (2019) Медийните брандове: реторични перспективи отвъд дизайна и визуалната идентичност В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, юли 2019, 40. ISSN 1314-4464 (online), https://rhetoric.bg/ - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2019) Мениджмънт на щастието: между емоционалния брандинг и постистината. Серезлиев, Стефан (2019) Мениджмънт на щастието: между емоционалния брандинг и постистината. Сборник с доклади и статии от VI Международна научна конференция „ИДЕИ, ИДЕАЛИ – ВЪЗХОД И КРУШЕНИЕ“, Том 2, 23-24 април 2019 г., Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Ред. Т. Евтимова и др. с. 38-46. ISBN 978-619-7404-09-8

Серезлиев, Стефан (2019) Съвременният ПР: комуникационни перспективи и предизвикателства в контекста на ИМК, брандинга и новите консуматори В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, №3, с. 22-27. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2018) Емоционалният брандинг в лабиринта на постистината. В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, №2, с. 17-23. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2017) Политическият бранд: криза на бранд наративността. В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, №1, с. 12 - 19. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2016) Визуалната реторика: роля и значение в комуникациите на медийните брандове. Научна конференция „Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата”

Серезлиев, Стефан (2016) Името на бранда. Творчески процес и аргументация – втора част. В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, април 2016, 22. ISSN 1314-4464 (online), https://rhetoric.bg/ - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2016) Реклама и публичен брандинг: нови пресечни точки в публичното управление. В: Годишник на департамент „Администрация и управление“, 2016 (НБУ), Том 1, . (Рец. за: Павлова, Албена и Станчев, Здравко. Реклама, публичен брандинг и нормативна уредба. С.: изд. „Нова звезда“, 2015, 204 с.). Online ISSN 2603-297X.

Серезлиев, Стефан (2015) Името на бранда. Комуникативни аспекти. Първа част. В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, октомври 2015, 19. ISSN 1314-4464 (online), https://rhetoric.bg/ - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2015) Супербранд и супердизайн. В: Superbrands. AN INSIGHT INTO SOME OF BULGARIA’S STRONGEST CONSUMER & BUSINESS BRANDS 2015-2016, с. 134-138, София, 2015, „ВИП Медиа”ООД, по лиценза на Superbrands Limited UK. ISBN 978-954-91965-4-2. COBISS.BG-ID - 1277503204.

Серезлиев, Стефан (2014) "Бранд и пропаганда: Комуникационни предизвикателства" в "Съвременни пропагандни, ПР и бранд технологии" в Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 03 декември 2014. Докладът е представен на 22 ноември 2014 г. в рамките на „ Денят на Бернайс 2014”, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността по повод 123 години от рождението на Едуард Бернайс (1891-1995) и проведен академичен панел на тема „„Бернайс и съвременните измерения на връзките с обществеността“, организиран от Българската академична асоциация по комуникации (БААК) и с медийното партньорствона сп. „Медиите на 21 век” (newmedia21.eu) и сп. „Реторика и комуникации”. newmedia21. Съвременни пропагандни, ПР и бранд технологии. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 03 декември 2014. ISSN 1314-3794. Списанието е включено в Национален референтен списък (НРС).

Серезлиев, Стефан (2014) Бранд vs/via Тероризъм: Да говорим в бъдеще време. В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, януари 2014, №13. ISSN 1314-4464 (online), https://rhetoric.bg/ - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране

Серезлиев, Стефан (2014) Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите. София: Ваньо Недков, 2014, 358 с. PRINT ISBN 978-619-194-044-8 // COBISS.BG-ID - 1289928164

Серезлиев, Стефан (2013) Bulgarian Package Design: Call to action. В: Package & Design, Package & Design Publishing House, China, 2013(4), July, pp. 4-25. Print ISSN 1007-4759

Серезлиев, Стефан (2013) Образованието по реклама в реторичната светлина на прожекторите. Ab initio nullum, semper nullum. „Реторика и комуникации”,[ http://rhetoric.bg/] електронно научно списание, брой 8, януари 2013. Online ISSN 1314-4464 . Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2013) Пресечни точки в полето на медийния дизайн. (Рец. за Веселина Вълканова. Медиен дизайн. София, УИ "Св. Климент Охридски", 2013) В: Newmedia21. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. София: СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК, Публ. 04.09.2013 г. ISSN 1314‐3794 (online) http://www.newmedia21.eu. - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2013) Съвременният бранд: нови комуникационни перспективи, нови предизвикателства. Superbrands. AN INSIGHT INTO SOME OF BULGARIA’S STRONGEST BRANDS 2012-2013 „ВИП Медиа”ООД, под лиценза на Superbrands Limited UK, 2013, с. 114-117. Print ISBN 978-954-91965-3-5.

Серезлиев, Стефан (2013) Творческите хоризонти пред съвременната реклама: Творческият процес (от поредицата Творческият процес в съвременната реклама). „Реторика и комуникации”, [ http://rhetoric.bg/ ] електронно научно списание, брой 7, април 2013. ISSN 1314-4464. Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2012) Бранд-точките на контакт с бранда – новите перспективи пред бранд комуникациите. Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2012, № 12. Available from: [www.media-journal.info]. ISSN 1313-9908

Серезлиев, Стефан (2012) Интегрираните Маркетингови Комуникации – новият стар трамплин на бранда – част І. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 16 февруари 2012. ISSN 1314-3794. Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

Серезлиев, Стефан (2012) Интегрираните Маркетингови Комуникации – новият стар трамплин на бранда – част ІІ. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 24 февруари 2012.

Серезлиев, Стефан (2011) Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi II. Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС "Алма комуникация". 2011, (11), < https://media-journal.info/?p=item&aid=172> Online ISSN 1313-9908.

Серезлиев, Стефан (2010) Политическият брандинг с рекламен акцент? Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2010, № 5. Available from: [www.media-journal.info]. ISSN 1314-4464.

Серезлиев, Стефан (2009) Политическият брендинг с рекламен акцент? Асоциация ИМАГИНЕС, Класик Дизайн ООД, 2009, 31 с. ISBN 978–954–92504–1–1

Серезлиев, Стефан (2008) Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi I. Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2008, № 3. Available from: [www.media-journal.info] ISSN 1313-9908

Серезлиев, Стефан (2007) Future of Design Education. The New Disruption: Graphic Design vs Marketing. In: DESIGN EDUCATION. Tradition and Modernity (Section 6. Envisioning the future) - Scholastic Papers from the International Conference, DETM 05. Publisher ‏: ‎ National Institute of Design, Ahmedabad; 2007th edition (April 1, 2007), Ed. by Vijai Singh Katiyar and Shashank Mehta. Paldi Ahmedabad 380007 INDIA, Printed by NID Printing Studio, 2007. pp. 577-582. Print ISSN 81–86199–57–8. ISBN-13 ‏: ‎ 978-8186199572.

Серезлиев, Стефан (2006) Design Reflections on the Cross-Cultural Mirror. Some Bulgarian Design perspectives between marketing and art at the beginning of the 21st century. International Council of Design, Canada. Icograda eNews, 2006,

Серезлиев, Стефан (2002) Мениджмънт на дизайна [- ахилесова пета на рекламния бизнес в България]. Медиа свят: Събития, анализи, личности. 2002, с. 32-33. Print ISSN: 1311-7483. COBISS.BG-ID – 1160150756

Серезлиев, Стефан (2001) Factor ADVtm. Медиа & реклама : Месечно списание, (2001), Декември, с. 38-39,; 1311-302X.- dek., ISSN: C608-4397. COBISS.BG-ID - 1154913508

Серезлиев, Стефан (2001) Голямата конвенция II. Стратегическо планиране на рекламата. Медиа & реклама : Месечно списание; 1311-302X.- apr./maî (2001), s. 49-50. Print ISSN: C608-4397. COBISS.BG-ID - 1154913508

Серезлиев, Стефан (2001) Дизайнът, без който рекламата не може. Дизайнът, като ресурс в рекламата. Медиа свят: Събития, анализи, личности / 2001, Декември, Списания - Медиа ЕООД. COBISS.BG-ID 1120236260. Print ISSN 1311-7483.

Серезлиев, Стефан (2000) Рекламата - между маркетинга и изкуството. Медиа & реклама : Месечно списание; 1311-302X.- dek. (2000), с. 54-56, ISSN: C608-4397. COBISS.BG-ID - 1154913508

Серезлиев, Стефан (1999) Пътят пред/зад свободната рекламна инициатива [в България]. Медиа & реклама: Месечно списание; 1311-302X.- sept. (1999), Септември, с. 2-3, Print ISSN: C608-4397. COBISS.BG-ID - 1154913508

Серезлиев, Стефан (1991) Плакатът – между изкуството и комуникацията. Индустриален дизайн. Декоративно изкуство : списание за индустриален дизайн, декоративно, монументално, приложно изкуство и архитектурно-художествен синтез. До 1991, N 1 под загл. Промишлена естетика. Декоративно изкство = ISSN 0205-0099., 1991, януари, с.18–21. Print ISSN 0861-4245.

Христова, Христина (2022) ФЕСТИВАЛНИЯТ ТУРИЗЪМ В КРЕАТИВНИЯ ГРАД: ИМИДЖОВИ РОЛИ И КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ Креативният град: медийни наративи и комуникационни политики. Велико Търново, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Съст. Христина Христова, Десислава Андреева, ISBN 978-619-208-288-8, c. 31-48

Христова, Христина (2021) Влияние управления событиями (ивeнт-мениджмент) в корпоративной культуре В: Научные вести - междунардный научный журнал, 2021, №3(32), 133 – 147, ISSN 2619- 1245.

Христова, Христина (2021) Мадонари в хипермодерния град: имиджови роли и превъплъщения УМЕТНОСТ И КОНТЕКСТ 6: ЗАБОРАВЉЕНИ УМЕТНИЦИ И УМЕТНИЧКА ДЕЛА. ЗБОРНИК РАДОВА СА МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СИМПОЗИЈУМА. Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, Огранак САНУ у Новом Саду. Ниш - Нови Сад, с. 187-199, ISBN 978-86-7025-883-9, https://www.ogranaknis.sanu.ac.rs/wp-content/uploads/2021/06/zbornik_zaboravljeni_web.pdf

Христова, Христина (2021) МЕДИЙНИ НАРАТИВИ В СТРУКТУРАТА НА КОРПОРАТИВНИТЕ САЙТОВЕ ЛИНГВИСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ II. НАУЧНИ ТЕКСТОВЕ ОТ ЮБИЛЕЙНАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФИЛОЛОГИЯТА – ТРАДИЦИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В НОВАТА РЕАЛНОСТ“ (7-9 ОКТОМВРИ 2021 Г. ) ПО ПОВОД 30-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Благоевград, c. 309 - 320, ISSN: 2682-9673, отг. редактор: Тодорова, Б.

Христова, Христина (2021) ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ОБИЧАИ И ПИАР СТРАТЕГИИ В ГРАДСКАТА СРЕДА/ ТРАДИЦИОНАЛНИ БУГАРСКИ ПРАЗНИЦИ И PR СТРАТЕГИЈЕ У ГРАДСКОЈ СРЕДИНИ. В: Зборник радова "ОБИЧАЈИ У КУЛТУРИ СРБА И БУГАРА". 2021,c. 151-164, Ниш: Изд.центар Универзитет у Нишу, Прир. Јовановић, Јелена.//https://doi.org/10.46630/osb.2021

Христова, Христина (2020) Корпоративен имидж и пиар кампании: влияния и взаимозависимост STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS, 2020,Том 37, бр. 2, c. 35-48, ISSN 2534-918 Х (print)

Христова, Христина (2020) Корпоративное гражданство как конкурентное преимущество В:Научные вести - междунардный научный журнал, 2020, №3(20), (online), с.177-187, ISSN 2619- 1245.

Христова, Христина (2020) Модели на ефективен пиар в "творческите градове" през новото столетие В: Управление и образование - академично списание, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 2020, гл. редактор: И.Димитров. Том 16 (2), с. 29-37,ISSN 13126121, COBISS.BG-ID - 1122054372

Христова, Христина (2019) Special events as a tool of marketing PR В: SocioBrains, scientific journal, 2019, бр. 53,c. 30-39, ISSN 2367-5721,http://www.sociobrains.com

Христова, Христина (2019) Влияния и трансформации на празниците в градския брандинг. София: Авангард Прима,с. 228, ISBN 978-619-239-289-5, COBISS.BG-ID - 1292489188.

Христова, Христина (2019) Пиар на дестинация в икономиката на преживяванията В:Управление и образование - академично списание, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 2019, гл. редактор: И.Димитров. Том 15 (2), с. 144-151,ISSN 13126121, COBISS.BG-ID - 1122054372

Христова, Христина (2018) Фалшиви новини в корпоративните комуникации В: Медии и комуникации на 21.век. Велико Търново: Св. св. Кирил и Методий, 2018, бр. 2, с. 31 - 40, ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране. COBISS.BG-ID – 1285464036

Христова, Христина (2017) "Старбъкс": наративи на корпоративното гражданство В: Съвременна хуманитаристика - научно списание на Бургаския свободен университет, 2017, бр. 1, с. 6 - 17, ISSN 1313-9924

Христова, Христина (2017) Градът на хиперконсуматорите В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 6 февруари 2017 г., 13 стр., ISSN 1314-3794. https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/gradat-na-hiperkonsumatorite/

Христова, Христина (2017) Роли и трансформации на празниците в брандинга на градовете В: Годишник на Бургаския свободен университет, 2017, том XXXVI,c.83-94, ISSN: 1311-221X

Христова, Христина (2017) Фестивалът в развитието на културните индустрии. В: STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS, 2017,Том 36, бр. 2, c. 25-38, ISSN 2534-9236, COBISS.BG-ID 1277647332

Христова, Христина (2016) Градът като арт територия. В: Сборник с доклади от XVI Лятна школа по PR, 2014 г. Съст. Христова, Евелина. ebox.nbu.bg/ssc15/viev_lesson.php?id=5,10, ISBN 978 - 954 - 535-899 -9. https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/gradat-na-hiperkonsumatorite/

Христова, Христина (2016) Територии на съучастието В: Проглас - издание на Филологическия факултет при ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2016, бр.1, с. 28 - 42, ISSN 0861-7902, COBISS.BG-1279931108

Христова, Христина (2015) Интегриране на пърформанса в измеренията на PR кампаниите В: Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. 23 февруари 2015, 14 стр., ISSN 1314-3794. https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/integrirane-na-parformansa-v-izmereniyata-na-pr-kampaniite/

Христова, Христина (2015) Корпоративна социална отговорност и бранд позициониране В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 29 октомври 2015 г., 10 стр.,ISSN 1314-3794. ] https://www.newmedia21.eu/analizi/korporativna-sotsialna-otgovornost-i-brand-pozitsionirane/

Христова, Христина (2015) Празникът – проекция и алтернатива на общественото мнение В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. 17 юли 2015 г., 9 стр., ISSN 1314-3794

Христова, Христина (2015) Празникът в ролята на повелител В: Реторика и комуникации- електронно научно издание, 2015, бр. 18, 14 стр., ISSN 1314-4464 COBISS.BG-ID - 1291175908

Христова, Христина (2014) Великотърновските печатни медии за ролята на корпоративния театър в Нощта на музеите В: Трудове на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, Професионално направление: Обществени комуникации и информационни науки, том 4, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014 г., с. 135-159, ISSN 0204-6369

Христова, Христина (2014) Аспекти на културния маркетинг в старата столица В: Юбилейна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Секция Стопански факулте. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, гл. редактор: Р. Илева.с.299-307, ISBN 978-954-524-970-9. COBISS.BG-ID 1273298916

Христова, Христина (2014) Роля на специалните събития в развитието на градския брендинг В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. 12 март 2014, 13 стр., ISSN 1314-3794.https://www.newmedia21.eu/analizi/rolya-na-spetsialnite-sabitiya-v-razvitieto-na-gradskiya-brending

Христова, Христина (2013) Телевизия "Евроком Царевец" - в търсене на регионална идентичност В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 26 август 2013, 30 стр., ISSN 1314-3794. https://www.newmedia21.eu/proekti/televiziya-evrokom-tsarevets-v-ta-rsene-na-regionalna-identichnost/

Христова, Христина (2012) "Разказът" в списание "Signcafe" за тенденциите в медийния свят и ролите на рекламата в началото на второто десетилетие от новия век В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". 2012, том 3, с. 45-68, ISSN 0204-6369

Христова, Христина (2012) Диалогът между различията в програмната схема на TV7 Юбилейна международна научно - практическа конференция, Велико Търново 18-19 май 2012 г. София: ГорексПрес, с.550-559,ISBN 978-954-616-221-2

Христова, Христина (2012) Знаковата роля на политическото риалити "ТV7 в България: Мисия: твоят избор" Сборник с доклади от Десетата национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации". Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2012, Част първа. Съст. Георгиев,Л., Ел. Георгиева, К. Иванова, Ж. Радева., с.184-191,ISSN 1313 - 8138

Христова, Христина (2012) Фестивалът "Сцена на вековете" - метонимия на мащабен брандинг процес В: Медиите на 21 век - онлайн издание за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. 9 август 2012 г., 13 стр., ISSN 1314-3794

Христова, Христина (2011) Медийни процеси в България през първото десетилетие на ХХI век в контекста на националните специализирани списания за медийни практики и реклама Велико Търново: Фабер, 2011, с. 319, ISBN 978 - 954-400-470-5, COBISS.BG-ID 1237514468

Христова, Христина (2011) Антиподи на петата власт В: Медиите на 21.век - онлайн издание за анализи, изследвания и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 9 юни 2011 г., ISSN 1314-3794. https://www.newmedia21.eu/kritika/antipodi-na-petata-vlast-v-blgarskoto-mediyno-prostranstvo/

Христова, Христина (2010) Литературните вестници в българската хуманитарна периодика през годините на прехода В: Сборник с доклади от Осмата национална конференция "Библиотеки, четене, комуникации". Велико Търново: Унив. издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 369-378,ISSN 1310-4624

Христова, Христина (2010) Алманах "Мизия" в контекста на печатните комуникации у нас В: Между традицията и модерността. Сборник с доклади от Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности". Велико Търново, 2010,с.247-264, ISBN 978-954-524-735-4

Христова, Христина (2009) Дебатът за културната ситуация в България през новото столетие пo страниците на списание "Пламък". Издател. Научно списание за книгата. Велико Търново. УИ Св. св. Кирил и Методий, 2009, гл. редактор: Л. Георгиев, бр. 1-2., с.35-38, ISSN 1310-4624,COBISS.BG-ID - 1183837668

Христова, Христина (2009) Риторика на спомена в белетристиката на Павел Вежинов от 70-те и 80-те години на XX век В: Отклонението като норма. Сборник с доклади от Юбилейна конференция в чест на проф. Румяна Йовева (Варна, 2008). Гл.редактор: К. Вачкова. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2009, с.156-161,ISBN 978-954-577-538-3. COBISS.BG-ID 1245155300

Христова, Христина (2008) Трансцендираните светове в белетристиката на Павел Вежинов от 70-те и 80-те години на ХХ век В: Издател. Научно списание за книгата. Велико Търново. УИ Св. св. Кирил и Методий, 2008, гл. редактор Л. Георгиев, бр. 3-4. ISSN 1310-4624, с. 23-29. COBISS.BG-ID - 1183837924

Христова, Христина (2004) Из дебрите на съзнанието Велико Търново: Астарта, 2004, ISBN 954-8324-38-5, COBISS.BG-ID 1042749668

Христова, Христина (1998) Аз-ът в диалог с друг тип съзнание В: "85 години от участието на Българската авиация в Балканската война": Научно-тематичен сборник от доклади на научна сесия 9-10 октомври 1997 Долна Митрополия.1998, гл.редактор: В. Младенов,том 3. с. 380-390,ISSN 1310-4624 COBISS.BG-ID – 1031948004

Чернева, Стефка (2020) Тенденции и проблемни полета в книгоиздаването и книгоразпространението// Б и б л и о т е к и, четене, комуникации : Осемнадесета нац. науч. конф. с междунар. участие. В. Търново 14-15 ноем. 2019 г. – В. Търново

Чернева, Стефка (2020) Четене и читатели във Велико Търново през погледа на експертите / / Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Обществени комуникации и инф. науки : Фак. Математика и информатика. - В. Търново : ВТУ Св. св. Кирил и Методий

Чернева, Стефка (2017) Книгата и четенето в живота на студентите от Велико Търново / / Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Обществени комуникации и инф. науки : Фак. Математика и информатика. -В. Търново : ВТУ Св. св. Кирил и Методий, с. 155-197

Чернева, Стефка (2017) Четенето и проблеми на потребността от него в големия град (на примера на Велико Търново)

Чернева, Стефка (2016) Модни тенденции в издателския бизнес през 2015 г. // Б и б л и о т е к и, четене, комуникации : Четиринадесета нац. науч. конф. с междунар. участие. В. Търново 17-18 ноем. 2015 г. – В. Търново, 2016, с. 293–304.

Чернева, Стефка (2014) Книгата като подарък : Резултати от социологическо изследване. // Б и б л и о т е к и, четене, комуникации : Дванадесета нац. науч. конф. с международно участие. В. Търново 14 – 15 ноември 2013 г. – В. Търново, 2014, с. 159 – 171.

Чернева, Стефка (2014) Мода в книгоиздателския бизнес : еротика и порнография.// Б и б л и о т е к и, четене, комуникации : Дванадесета нац. науч. конф. с международно участие. В. Търново 14 – 15 ноември 2013 г. – В. Търново, 2014, с.172 – 180.

Чернева, Стефка (2014) Ролята на книжарница „Хеликон“ за стимулиране на четенето в град Велико Търново. // О б щ е с т в о на знанието и хуманизмът на XXI век : XVII нац. науч. конф. с междунар. участие София 31 октомври – 1 ноември 2014 г. – София, 2015, с. 452– 461.

Чернева, Стефка (2013) Книжарниците в Германия, Чехия и Австрия през погледа на един български книжар. // Б и б л и о т е к и, четене, комуникации : Единадесета нац. науч. конф. с международно участие. В. Търново 16 – 17 ноември 2012 г. – В. Търново, 2013, с. 249 – 258.

Чернева, Стефка (0) Необходимост от социология на книгата и четенето днес. // Б и б л и о т е к и, четене, комуникации : Десета нац. науч. конф. с международно участие. В. Търново, 17 – 18 ноември 2011, посветена на 60-год от рождението на проф. д-р Алберт Бенбасат : Ч. 2. – В. Търново, 2012, с. 279 – 285.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/