Публикации Катедра "Наказателноправни науки" / Department of Penal Law


Велчев, Борис (2018) "За представителите на обществеността в НК" сп. „De Jure“, кн. 2, ISSN: 1314-2593

Велчев, Борис (2017) "За разкриването на корупционните престъпления" сп. "De Jure", бр. 2, 2017 г., с. 118, ISSN: 1314-2593

Велчев, Борис (2017) "Заплашването в НК" сп. "Юридически свят", кн. 2, 2017 г. , ISSN: 1311-3488

Велчев, Борис (2017) "Обектът на престъплението и обществената опасност" сп. "De Jure", кн. 1, с. 5, ISSN 1314-2593

Велчев, Борис (2017) Обществената опасност в българското наказателно право София, Сиела, 2017, 220 стр. ISBN 978-954-28-2353-7

Велчев, Борис (2016) За юридическата грешка и грешката в обществената опасност сп. „Юридически свят“, кн. 2, 2016 г., ISSN: 1311-3488

Велчев, Борис (2016) Робството по българското наказателно право С., 2016 г., ISBN 978-954-28-2018-5

Велчев, Борис (2015) Международно наказателно право С., изд. Сиела, 2015 г., ISBN 978-954-28-1720-8, COBISS.BG-ID 1276462820

Велчев, Борис (2015) Някои бележки върху трафика на хора сп. „Юридически свят“, кн. 2, 2015 г., ISSN: 1311-3488

Велчев, Борис (2015) Престъпления от частен характер С., изд. Сиела, 2015 г., ISBN 978-954-28-1660-7, COBISS.BG-ID 1270615012

Велчев, Борис (2015) Принудата като изключващо вината обстоятелство сп. "Съвременно право”, кн. 2, 2015 г., ISSN: 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1274217444

Велчев, Борис (2014) Диверсията и вредителството по българското право De jure, бр.2, 2014 г., ISSN: 1314-2593

Велчев, Борис (2014) За изключващото обществената опасност обстоятелство по чл. 12б НК сп. „Правна мисъл”, кн. 2, 2014 г.

Велчев, Борис (2014) Към въпроса за провокацията в наказателното право сп. „De jure”, кн. 1, 2014 , ISSN: 1314-2593

Велчев, Борис (2014) Престъпления против републиката С. 2014 г., ISBN 978-954-28-1599-0

Велчев, Борис (2013) The Bulgarian Constitution and the standards of lawfulness of the elections outlined in the Venice Commission Code of Good Practice in Electoral Matters”, Алманах „Конституционное правосудие в новом тысячилетие”, Ереван, 2013 г., ISSN 1829-0124

Велчев, Борис (2013) Научна редакция на „Помагало наказателно материално право за кандидати за младши съдии и младши прокурори” С. Издание на НИП, 2013 г.

Велчев, Борис (2013) Някои бележки за посредственото извършителство по българското наказателно право сп. De Jure, бр. 2 от 2013 г., ISSN: 1314-2593

Велчев, Борис (2012) Проблеми на наказателната политика в Република България Сиела, С.,2012 г., 263 с., ISBN 978-954-28-1146-6

Велчев, Борис (2011) “Human Smuggling in and Through Bulgaria” “Human Trafficking, Smuggling and Illegal Immigration”, NATO Science for Peace and Security Programme, 2011, ISBN-10: 9781607507239

Велчев, Борис (2011) За необходимостта от конституционно ограничение на правото на парламента да криминализира В: „Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България” (Материали от научната конференция, Велико Търново, 3 юни 2011г.), ISBN: 978-954-9615-60-9

Велчев, Борис (2011) За състава на престъплението по чл. 208 НК сп. „De Jure”, бр. 2 от 2011 г., с. 5-14, ISSN: 1314-2593

Велчев, Борис (2011) За състава на престъплението по чл.282 НК сп. „De jure”, 2010г., бр. 1 от 2011 г., с. 5-10, ISSN: 1314-2593

Велчев, Борис (2010) За изключващите наказуемостта основания и противодействието на организираната престъпност сп. „De Jure”, бр. 1, 2010г.1 с. 25-3, ISSN: 1314-2593

Велчев, Борис (2009) За дефиницията на държавност и кухият правов ред сп. Общество и право, 2009 г., кн.10, ISSN 0204-85-23

Велчев, Борис (2006) Препоръки за усъвършенстване на наказателноправната уредба, посветена на паметниците на културата сб. „Правна уредба на културното наследство в България и ЕС”, 2006 г., с. 127-130, ISBN 9549132269

Велчев, Борис (2005) За състава на престъплението по чл.339а от Наказателния кодекс сп. „Съвременно право”, 2005 г. , кн.1, с. 66-74, ISSN: 0861-18-15

Велчев, Борис (2004) За приложното поле на чл. 282 от Наказателния кодекс Съвременно право, 2004, 6, ISSN: 0861-18-15

Велчев, Борис (2001) Имунитетът по българското наказателно право С, Софи-Р, 2001. 251 с., ISBN 9549615375

Велчев, Борис (2001) Помилването по българското наказателно право С, Софи-Р, 2001. 255 с., ISBN: 954-9615-30-8

Велчев, Борис (2000) The Right of asylum in Bulgarian law Criminal law review, 2000, № 3, 78-89, ISSN: 0011-135X

Велчев, Борис (2000) Наказателноправни аспекти на борбата с корупцията С., ЦИД 2000, ISВN: 954-477-090-9

Велчев, Борис (1999) Consular immunities in Bulgarian criminal law Comparative law review, 1999, № 2, 21-33, ISSN: 0866-9449

Велчев, Борис (1999) За имунитета на народните представители сп. „Съвременно право”, 1999, № 4, 74-85, ISSN: 0861-18-15

Велчев, Борис (1998) Основни аспекти на помилването сп. „Съвременно право”, 1998, № 4, с. 72-82., ISSN: 0861-18-15

Велчев, Борис (1998) Политическое преступление в международном уголовном праве „Международная жизнь”, 1998, № 4, с.24-31, ISSN 0130-9625

Велчев, Борис (1998) Статутите на международните трибунали за престъпленията, извърше¬ни в бивша Югославия и Руанда сп. „Съвременно право”, 1998, № 3, с. 24-36, ISSN: 0861-18-15

Велчев, Борис (1997) За имунитета на президента и вицепрезидента сп. „Полит. изследвания”, 1997, № 1, с.21-27, ISSN 0861-4830

Велчев, Борис (1997) Наказателно-правни аспекти на дипломатическия имунитет сп. „Съвременно право”, 1997, № 1, с. 32-42, ISSN: 0861-18-15

Велчев, Борис (1989) Имунитети от наказателна отговорност сп. „Народни съвети”, бр. 10 от 1989 г., с.32-36

Велчев, Борис (1989) Наказателноправни аспекти на иманярството СЮБ Бюлетин, бр. 9, 1989 г., стр. 24-29

Велчев, Борис (0) За правото на неприкосновеност на личния живот Доклад на конференция в Грузия

Велчев, Борис (0) По въпроса за обществената опасност в българското наказателно право под печат, изд. „Сиела“

Видолов, Иван (2021) Закономерности в развитието на криминалистичната наука НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ТОМ XX, ISSN 1314-6459, с. 206-240.

Видолов, Иван (2020) Процесуална уредба на обиска в светлината на правата на човека сп. Правна мисъл, бр. 4, ISSN 1313-7348, с. 53-73.

Видолов, Иван (2019) Understanding Virtual Embodiment: A Phenomenological Lens Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences, 2019.ISBN 978-0-9981331-2-6

Видолов, Иван (2018) Digitalization, Human Rights and the Concept of Equality before the Law Globalization, the State and the Individual, № 2 (18)/2018, pp. 26-34, index-copernicus. ISBN 2367-4555

Видолов, Иван (2018) Electronic Evidence and Electronic Evidence Means in Bulgarian Criminal Procedure Globalization, the State and the Individual" № 2 (18)/2018, pp.35-43, index-copernicus. ISBN 2367-4555

Видолов, Иван (2016) Ръководство за експерт криминалисти. Част първа. София, Академия на МВР, 2016 с. 235 – 257.

Видолов, Иван (2014) Право на Европейския съюз в областта на доказателства по наказателни дела. Сб. „Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство”, 2014, ISBN 978-954-07-3722-5, с. 332-344.

Видолов, Иван (2013) По някой въпроси на разпознаването. Сп. „Теза”, бр. 5/2013, ISSN 1314-5312, с. 107-114.

Видолов, Иван (2013) Противодействие на организираната престъпност. Прокуратура на Република България. София, 2013, ISBN 978-954-92616-3-9, с. 374-485.

Видолов, Иван (2012) Процесуална същност на освидетелстването. Сп. „Теза”, бр.2/2012, ISSN 1314-5312, с. 96 -105.

Видолов, Иван (2011) Освидетелстване от лекар по реда на чл. 158 НПК. сп. „Общество и право“, бр. 7/2011, ISSN 0204-85-23, с. 55-65.

Видолов, Иван (2011) Освидетелстването – исторически и сравнителноправен анализ. Бюлетин факултет „Полиция“, бр.32 /2011, с. 191 -212.

Видолов, Иван (2011) Престъпления против избирателното право. Методика за разследване. София: Сиела, 2011, ISBN 978-954-28-0955-5, с. 89 – 97, 113 – 126, 149 – 255.

Видолов, Иван (2011) Процесуални проблеми при осигуряване на образци за сравнително изследване по реда на чл. 146 от НПК. сп. „Общество и право“, бр. 4/2011, ISSN 0204-85-23, с. 55 – 64.

Видолов, Иван (2011) Тактика на освидетелстване в досъдебното производство. София: Фенея, 2011, ISBN 978-954-9499-70-4, 179 с.

Видолов, Иван (2010) Образци за сравнително изследване – понятие и видове. сп. „Общество и право“, бр. 7/2010, ISSN 0204-85-23, с. 85 – 95.

Видолов, Иван (2009) Основни концептуални модели на криминалистиката по света. сп. „Правна мисъл“, ISSN 1310-7348, бр. 2/2009, с. 67 – 79.

Видолов, Иван (2009) Тактически аспекти в подготовката за претърсване и изземване при разследване на дела за престъпления, свързани с данъчни задължения Бюлетин „Полиция“, бр. 25/2009, с. 66 – 84.

Видолов, Иван (2008) Разкриване и разследване на престъпления, свързани с избягване на данъчни задължения. София: Фенея, 2008, ISBN 978-954-9499-26-1, 255 с.

Видолов, Иван (2008) Тактика на назначаване на експертизи при дела свързани с данъчни престъпления. Бюлетин „Полиция“, бр. 24/2008, ISSN 1312-6679, с. 133 – 150.

Видолов, Иван (2007) Образуване на наказателното производство при дела за данъчни престъпления. Криминалистически и процесуални аспекти. Бюлетин „Полиция“, бр. 23/2007, ISSN 1312-6679, с. 133 – 156.

Давидкова-Димитрова, Десислава (2020) Разрешава или създава конфликти процедурата по ускоряване на наказателното производство? Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема КОНФЛИКТЪТ И НЕГОВОТО РАЗРЕШАВАНЕ – ЮРИДИЧЕСКИ, ИСТОРИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ ISBN 978-619-00-1165-1

Давидкова-Димитрова, Десислава (2019) Производство по налагане на възпитателни мерки и необходимост от въвеждане на медиацията при извършени противообществени прояви от деца Сборник доклади от Международна научна конференция на тема „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз“

Давидкова-Димитрова, Десислава (2018) Правото на обвиняемия да има защитник при провеждане на разпоредителното заседание Сборник доклади от кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз", Велико Търново, 12 декември 2017 г., издателство Фабер, с. 125-131. ISBN 978-619-00-0788-3

Давидкова-Димитрова, Десислава (2018) Формиране на наказателното правораздаване след Освобождението на България от Османско владичество Сборник доклади от международна кръгла маса "140-годишнината от Освобождението на България от Османско владичество и приемане на Търновската конституция, Велико Търново, 19 април 2018 г., Издателство "Фабер", с. 138-148. ISBN 978-619-00-0816-3

Давидкова-Димитрова, Десислава (2017) Защитникът в наказателния процес на Република България изд. Сиби, 2017 г., 240 с. ISBN 978-619-226-040-8

Давидкова-Димитрова, Десислава (2017) МЕДИАЦИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА – ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУТА Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 224-237. ISBN 978-619-208-118-8

Давидкова-Димитрова, Десислава (2016) Protection of the Right to a Lawyer in Criminal Procedure of the Republic of Bulgaria Collection of Research Papers in Conjunction with the 6-th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia “Constitutional Values in Contemporary Legal Space” I, 16 – 17 November, 2016, University of Latvia, 2016, p. 302 – 312, ISBN 978-9934-18-185-6

Давидкова-Димитрова, Десислава (2016) Задължения на защитника в наказателния процес и някои последици от тяхното изпълнение De jure, 2016, № 2 (13), с. 104 – 145. ISSN 1314-2593

Давидкова-Димитрова, Десислава (2016) Защита на бедните обвиняеми De jure, 2016, № 1 (12), с. 64 – 72. ISSN 1314-2593

Давидкова-Димитрова, Десислава (2016) Някои щрихи относно защитника в наказателния процес на Древна Гърция и Древен Рим Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков, Велико Търново, с. 92 – 101. ISBN 978-954-400-324-1

Давидкова-Димитрова, Десислава (2015) Задължително участие на защитник в наказателния процес De jure, 2015, № 1 (10), с. 101 – 112. ISSN 1314-2593

Давидкова-Димитрова, Десислава (2015) Основания за отвод на защитника в наказателния процес De jure, 2015, № 2 (11), с. 177 – 185. ISSN 1314-2593

Давидкова-Димитрова, Десислава (2013) Противодействие на организираната престъпност. Давидкова, Д. - част първа, глава трета (с. 311 – 356) издадена по проект „Укрепване капацитета на Прокуратурата на Република България при изграждане на специализирани структури за противодействие на организираната престъпност и свързаните с нея престъпления”, изпълнен от Обединение „Прозрачност без граници и партньори”, 608 с. ISBN 978-954-92616-3-9

Давидкова-Димитрова, Десислава (2013) Упълномощаване на защитник в наказателния процес De jure, № 1 (6), с. 79 – 85. ISSN 1314-2593

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Policy for exemption from sanctions and reduction of sanctions. Exemption from prohibition of agreements, decisions and concerted practices (в съавторство) Сборник доклади от международна конференция на тема “European Union competition law and its Enforcement: issues, practices and compliance, problematic aspects”, Vilnius, 27 – 28.05. 2010 г., изд. по проект, финансиран от Европейската комисия, p. 184 – 199, ISSN 1822-3575

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Prohibited agreements. Chalenges facing the anticartel legislation in economic crisis (в съавторство) Сборник доклади от международна конференция на тема “European Union competition law and its Enforcement: issues, practices and compliance, problematic aspects”, Vilnius, 27 – 28.05. 2010 г., изд. по проект, финансиран от Европейската комисия, p. 104 – 115, ISSN 1822-3575

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Subjects of legal relationships in competition law (в съавторство) Сборник доклади от международна конференция на тема “European Union competition law and its Enforcement: issues, practices and compliance, problematic aspects”, Vilnius, 27 – 28.05. 2010 г., изд. по проект, финансиран от Европейската комисия, p. 23 - 32. ISSN 1822-3575

Давидкова-Димитрова, Десислава (2010) Модернизация на европейското и българско конкурентно право (авторски колектив) В.Търново, 158 с. ISBN 978-954-400-324-1

Давидкова-Димитрова, Десислава (2006) Някои проблеми при забраната за напускане пределите на Република България по чл. 153а от НПК и мярката за административна принуда по чл. 75, т. 3 от ЗБДС В. Търново, 2006, Сборник от Национална научна конференция „Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз (проблеми и перспективи)”, с. 346 – 358, ISBN - 10: 954-524-501-8; ISBN – 13: 978-954-524-501-5

Давидкова-Димитрова, Десислава (2005) Медиацията по наказателни дела – една от алтернативите на традиционното наказателно производство В.Търново, 2005, Сборник от Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. Св.Кирил и Методий” „Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука”, с. 397 – 414. ISBN 954-524-453-4

Илиева, Илмира (2020) Българските военни съдилища и правото на справедлив съдебен процес De Jure, № 2, 2020. ISSN (Print): 1314-2593, ISSN (Online): 2367-8410, COBISS.BG-ID 1234383332

Илиева, Илмира (2020) Ролята на военния началник във военния наказателен процес Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2020, с. 284-290. ISSN: 1314-1937, COBISS.BG-ID - 1237830884

Илиева, Илмира (2020) Специална подсъдност на военните съдилища. Практически проблеми при определяне на военна подсъдност De jure, No 1, 2020, с. 63-70. ISSN (Print): 1314-2593, ISSN (Online): 2367-8410, COBISS.BG-ID 1234383332

Илиева, Илмира (2019) Помирителната процедура по делата от частен характер в следосвобожденския военно-наказателен процес В: Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Велико Търново, издателство "Фабер", 2019, с. 450-457 ISBN: 978-619-00-0946-7, COBISS.BG-ID - 1291502308

Илиева, Илмира (2018) Конституционни основи на военното правосъдие в българската държава De jure, No 2, 2018, с. 264-274. ISSN (Print): 1314-2593, ISSN (Online): 2367-8410, COBISS.BG-ID 1234383332

Илиева, Илмира (2018) Осигуряване на правото на пострадалите от престъпление да получат подкрепа съгласно изискванията на чл. 8 и 9 от Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета Сборник доклади от кръгла маса на тема: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз, ред. кол. Янка Тянкова ... [и др.]. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 167-178. ISBN: 978-619-00-0788-3 COBISS.BG-ID 1286608356

Илиева, Илмира (2018) Търновската конституция и принципите на наказателния процес. Равенство на гражданите в наказателното производство Сборник доклади от международна кръгла маса: 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция, ред. кол. Евгений Тонков ... [и др.] Велико Търново: Фабер, 2018, с. 249-262. ISBN: 978-619-00-0816-3 COBISS.BG-ID 1287398628

Митов, Георги (2021) Кратък лекционен курс по Наказателнопроцесуално право София, Сиела, 2021. ISBN 978-954-28-3414-4

Митов, Георги (2021) Налагане на административно наказание от въззивния съд, когато деянието не съставлява престъпление В: Сборник доклади от научна конференция „Реформата в административното наказване от 2020 г.“, организирана от катедра „Административноправни науки“ и катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведена на 17 май 2021 г. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021

Митов, Георги (2021) Привличане на обвиняем със съставянето на протокола за първото действие по разследване срещу него De jure, № 2, 2021, 183-191. ISSN (Print): 1314-2593, ISSN (Online): 2367-8410, COBISS.BG-ID 1234383332

Митов, Георги (2020) За същността на предаването на съд В: Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти. Сборник доклади от научната конференция, проведена на 29 ноември 2019 г. във Велико Търново от Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново: Фабер, 2020, 119 – 134

Митов, Георги (2020) Прекратяване на наказателното производство в случаите на чл. 250, ал. 1, т. 2 НПК Правна мисъл, 2020, № 4, 41 – 52

Митов, Георги (2019) Законодателните метаморфози на чл. 50 от НПК (продължаване от прокурора на производството за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия) Научни четения на тема: "Санкциите в правото". Сборник доклади. София, УИ "Св. Климент Охридски", с. 353-367, ISBN 978-954-07-4831-3 COBISS.BG-ID: 38770184

Митов, Георги (2019) Медиация по наказателни дела от частен характер Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Велико Търново, издателство "Фабер", 2019, с. 236-245 ISBN: 978-619-00-0946-7 COBISS.BG-ID: 1291502308

Митов, Георги (2019) Прекратяване на наказателното производство по дела от частен характер от съдията докладчик, когато деянието не съставлява престъпление De jure, № 2, 2019, с. 129-137. ISSN (Print): 1314-2593, ISSN (Online): 2367-8410, COBISS.BG-ID 1234383332

Митов, Георги (2018) Дела от частен характер по Закона за углавното съдопроизводство Сборник доклади от научна конференция на тема "Наказателното правораздаване - традиции и перспективи", организирана от катедра "Наказателноправни науки" на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", проведена в София на 6 ноември 2017 г. Състав. Пламен Панайотов ... [и др.] София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, с. 120-127. ISBN 978-954-07-4405-6 COBISS 1285569252

Митов, Георги (2018) Допълнителна присъда Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство. Сборник доклади от Международна научна конференция, посветена на 50 години от влизането в сила на Наказателния кодекс от 1968 г. София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, с. 91-104. ISBN 978-954-07-4536-7 COBISS.BG-ID: 1288085732

Митов, Георги (2018) Правото на пострадалия да получи писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, ако не владее български език Сборник доклади от кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз", организирана от Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ на 12 декември 2017 г. във Велико Търново. Велико Търново, Фабер, 2018, с. 48-55. ISBN 978-619-00-0788-3 COBISS.BG-ID 1286608356

Митов, Георги (2018) Ускоряване на наказателното производство De jure, No 2, 2018, с. 147-159. ISSN (Print): 1314-2593, ISSN (Online): 2367-8410, COBISS.BG-ID 1234383332

Митов, Георги (2017) Встъпване на прокурора в наказателното производство за престъпления от частен характер Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи“. Сборник доклади. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 195-210. ISBN 978-954-07-4321-9 COBISS.BG-ID 1284106212

Митов, Георги (2017) Наказателни дела от частен характер София: Сиби, 2017, 291 с. ISBN 978-619-226-045-3 COBISS.BG-ID 1283589860

Митов, Георги (2017) Освобождаване от изтърпяване на наказание, наложено за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, когато преди започване на неговото изпълнение частният тъжител е поискал това De jure, 2017, № 2, с.113-117. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL] COBISS.BG-ID 1234383332

Митов, Георги (2017) Процесуални проблеми на реторсията De jure, 2017, № 1, с. 21-27. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2017) Срок за подаване на тъжбата на пострадалия по наказателни дела от частен характер В: Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев. Сборник доклади. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 178-186. ISBN 978-954-07-4260-1 COBISS 1280167652

Митов, Георги (2017) Частното начало в наказателния процес Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България, Велико Търново, 6-7 октомври 2016 г. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 98-108. ISBN 978-619-208-118-8 COBISS.BG-ID 1284480228

Митов, Георги (2016) Въззивен контрол върху първоинстанционния съдебен акт при връщане на делото на прокурора В: Право и государство в современном мире: состояние, проблемы, тенденции развити. Материалы международной научно-теоретической конференции – III Международные „Мальцевские чтения“ – памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, члена-корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора Мальцева Геннадия Васильевича (Белгород, 21-22 апреля 2016 г.). – Белгород, ООО „ГиК“, 2016, 57-67

Митов, Георги (2016) Въззивно производство по наказателни дела София: Сиби, 2016, 304 с. ISBN 978-954-730-957-9 COBISS.BG-ID 1274998244

Митов, Георги (2016) Възобновяване на наказателни дела от апелативния съд De jure, 2016, № 2, с. 116-120. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2016) Някои въпроси по обжалването и протестирането на разпореждането на съдията-докладчик (чл. 249, ал. 3 от НПК) и определението на първоинстанционния съд (чл. 288, ал. 2 от НПК) за връщане на делото на прокурора Сборник доклади от научна конференция на тема "Наказателното законодателство - традиции и перспективи", организирана от катедра "Наказателноправни науки" на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", проведена в София на 29 февруари 2016 г. Състав. Пламен Панайотов. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", с. 357 - 369. ISBN 978-954-07-4170-3 3 COBISS.BG-ID 1278438628

Митов, Георги (2015) За критериите за деление на съдебните актове De jure, 2015, № 1, с. 20-26. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2015) Нови моменти в произнасянето от въззивния съд по мярката за неотклонение и другите мерки за процесуална принуда IUS ROMANUM, 2015, № 2. Online ISSN 2367-7007

Митов, Георги (2015) Структура на въззивното производство (два стадия и шест етапа на съдебното заседание) De jure, 2015, № 2, с. 146-152. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2014) Европейски стандарти относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство В: Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство. Сборник доклади. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, с. 296-306. ISBN 978-954-0737-22-5 COBISS.BG-ID 1266077924

Митов, Георги (2014) Забрана за влошаване положението на подсъдимия (reformatio in pejus) при новото разглеждане на делото в първата инстанция след връщането му от въззивния съд В: 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963 – 2013. Секция Юридически факултет. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, с. 44 – 51. ISBN 978-954-524-971-6 COBISS.BG-ID 1274051556

Митов, Георги (2014) Прекратяване на наказателното производство от въззивния съд, когато първоинстанционният съд не е упражнил правомощието си по чл. 369, ал. 4 НПК. De jure, 2014, № 1, 22-29. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2013) La posibilidad de acelerar el proceso penal atribuyendo facultades de apelación al Tribunal de Casación. (RI §413506). Iustel, 2013. Online ISSN 1697-3046

Митов, Георги (2013) Анализ на законодателството и съдебната практика по дела за организираната престъпност, корупция, икономически и финансови престъпления С.: Национален институт на правосъдието, 2013, 210 с.

Митов, Георги (2013) Връщане от въззивния съд на делото за ново разглеждане на прокурора Норма, 2013, № 10. Online ISSN 1314-5118

Митов, Георги (2013) Връщане от въззивния съд на делото за ново разглеждане на прокурора, когато се установи, че престъплението, за което е образувано производството по тъжба на пострадалия, е от общ характер De jure, 2013, № 2, с. 10-18. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2013) Възможността за ускоряване на наказателното производство чрез въвеждане на въззивни правомощия на касационния съд В: Римско и съвременно публично право. Сборник статии и доклади от Международната научна конференция, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", София, 21 май 2012 г. Състав. Малина Новкиришка-Стоянова ... и др. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013, с. 414-422. ISBN 978-954-0734-77-4 COBISS 1260479972

Митов, Георги (2013) За обвързването на режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода с типа на затворническото заведение в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража Норма, 2013, № 1, 30-60. ISSN 1314-5118

Митов, Георги (2013) Ограничаване на правото на въззивния съд да връща делото за ново разглеждане от първата инстанция De jure, 2013, № 1, с. 13-18. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2013) Противодействие на организираната престъпност. София, Прокуратура на Република България, 608 с. Част I, глава 2 и 4, част II, глава 7. ISBN 978-954-92616-3-9 COBISS.BG-ID 1264271332

Митов, Георги (2013) Спиране на наказателното производство от въззивния съд Съвременно право, 2013, № 6. ISSN 0861-18-15

Митов, Георги (2012) Въззивни правомощия на касационния съд по чл. 354, ал. 5, изр. 2 НПК. Съвременно право, 2012, № 5, с. 7-18. ISSN 0861-18-15

Митов, Георги (2012) Възобновяване на наказателното дело, когато касационният съд e приложил закон за еднакво или по-леко наказуемо престъпление – чл. 354, ал. 2, т. 2 НПК. Правно-информационна система „Апис Време”, 2012

Митов, Георги (2012) Европейските стандарти за правото на обжалване и решенията на Върховния касационен съд по чл. 354, ал. 5, изр. 2 НПК De jure, 2012, № 2, с. 17-20. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2012) Създава ли достатъчна гаранция за правото на справедлив процес възможността за възобновяване на наказателното дело, когато касационният съд е приложил закон за еднакво или по-леко наказание De jure, 2012, № 1, с. 39-43. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2011) Възобновяване на наказателни дела София: Сиби, 2011, 215 с. ISBN 978-954-730-748-3 COBISS 1240096228

Митов, Георги (2011) За съдържанието на понятието „наказателно преследване” Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България, издателство: Софи-Р, 2011, стр.124-134. ISBN 978-954-9615-60-9

Митов, Георги (2011) Лица, които могат да правят искане за възобновяване на наказателни дела Правно-информационна система „Апис Време”, 2011

Митов, Георги (2011) Обща характеристика на възобновяването на наказателното дело по искане на задочно осъден, поради неучастието му в наказателното производство De jure, 2011, № 2, с. 32-37. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2011) Предпоставки за възобновяването на наказателното дело по искане на задочно осъден Правно-информационна система „Апис Време”, 2011

Митов, Георги (2011) Съдебни актове, подлежащи на проверка по реда на възобновяването на наказателни дела De jure, 2011, № 1, с. 31-38. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Митов, Георги (2011) Същност на касационното производство по наказателни дела С.: Сиби, 2011, 192 с. ISBN 978-954-730-706-3 COBISS 1236262628

Митов, Георги (2011) Установяване на основанията за възобновяване на наказателни дела Съвременно право, бр. 2, 2011, стр. 23-36. ISSN 0861-18-15

Митов, Георги (2009) Действие на „ревизионното начало” в касационното производство по наказателни дела Правно-информационна система „Апис Практика”, 2009

Митов, Георги (2009) Забраната за влошаване на положението на подсъдимия в производството по възобновяване на наказателни дела Правно-информационна система „Апис Време”, 2009

Митов, Георги (2008) Някои проблеми при възобновяването на наказателни дела по присъди, решения и определения, непроверени по касационен ред Съвременно право, 2008, № 4, с. 7-16. ISSN 0861-18-15

Митов, Георги (2007) Допустимост на споразумението в дисциплинарно наказание по Закона за адвокатурата Адвокатски преглед, 2007, № 8, с. 9-14 ISSN: 1313-7204

Митов, Георги (2007) Някои особености на разглеждането на наказателни дела с участието на непълнолетни лица Наръчник на магистрата за работа по дела с участие на непълнолетни, Пазарджик, 2007, с. 39-48. ISBN 978-954-9492-10-1 COBISS.BG-ID 1244046052

Митов, Георги (2005) Давността за налагане на дисциплинарно наказание по Закона за адвокатурата Адвокатски преглед, 2005, № 11-12, с. 30-34 ISSN: 1313-7204

Митов, Георги (2005) Някои проблеми на пробацията като наказание по Наказателния кодекс Пробация, 2005, № 4, с. 71-78

Митов, Георги (2005) Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива Фондация „Регионален фонд Ига”, 2005, 391 с.

Митов, Георги (2004) Въвеждане на наказанието пробация и неговото прилагане по отношение на непълнолетни лица Програма за пробационен надзор на непълнолетни правонарушители. София, 2004, с. 29-36. ISBN 954-91398-7-5 COBISS.BG-ID 1045298916

Митов, Георги (2004) Въвеждането на пробацията и изпълнението на наказанията задължително заселване, лишаване от право на местоживеене в определено населено място и поправителен труд без лишаване от свобода, наложени до 01.01.2005 г. Правно-информационна система „Апис Време”, 2004

Митов, Георги (2004) Непълнолетните като субекти на наказателна отговорност (наказателно правен и процесуален статут) Справочник на съдебния заседател, С.:, 2004, 51-56

Митов, Георги (2004) Промените в Наказателния кодекс и Закона за изпълнение на наказанията, свързани с наказанието пробация и изграждане на пробационната система в Република България Пробация, 2004, № 3, с. 40-50. ISBN 954-91398-4-0

Митов, Георги (2004) Ролята на Търновската конституция за развитието на касационното обжалване по наказателни дела Юридическата природа на актовете на конституционните съдилища на Република България и Руската федерация. Кръгла маса на български и руски юристи, проведена в Юридическия факултет на Софийския университет ”Св. Климент Охридски”, 26-29 ноември 2003 г., Т. 6, с. 149-156. ISBN 9540719372, 9789540719375 COBISS.BG-ID 1041766116

Митов, Георги (2004) Субекти на наказателния процес. Съдът – главен субект. Справочник на съдебния заседател, С.:, 2004, 82-86

Митов, Георги (2002) Поправка на явна фактическа грешка по наказателни дела Адвокатски преглед, 2002, № 5-6, с.16-19 ISSN: 1313-7204

Митов, Георги (2001) Процесуални проблеми в производството по дела за престъпления по чл. 227 б от НК Съвременно право, 2001, № 4, 55-62. ISSN 0861-18-15

Митов, Георги (1994) Задължителното участие на прокурора в производството за преглед по реда на надзора по дела за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия "Практическо право”, 1994, № 3, 18-34

Митов, Георги (1992) Преодоляване на бюрократизма в дейността на органите на предварителното производство Как да достигнем модерното общество. С., 1992

Митов, Георги (1991) За повишаване ефективността на общественото поръчителство Организациите в социалистическото общество. С.: СУ „Св. Климент Охридски“, 1991, 194-200

Митов, Георги (1990) Помирението като основание за прекратяване на наказателното производство Бюлетин на СЮБ, 1990, № 8, 28-32

Пулева, Николета (2020) Някои бележки по темата за съгласието на пострадалия Сборник доклади от втора общодокторантска научна конференция на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ „Дигитална хуманитаристика и перспективите пред българската наука“

Пулева, Николета (2019) За "правото на смърт" De Jure, том 10, брой 2

Пулева, Николета (2018) "Граница между правото на зачитане на личния живот по чл. 8 от ЕКПЧ и тежката телесна повреда по чл. 128 от българския НК" Сборник доклади от кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз", Велико Търново, Фабер, 2018 г., ISBN 978-619-00-0788-3

Пулева, Николета (2018) "Формиране на българското наказателно право след приемане на Търновската конституция от 16.04.1879 г." Сборник доклади от международна кръгла маса 140-годишнината от освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция, Велико Търново, Фабер, 2018 г., ISBN 978-619-00-0816-3

Пулева, Николета (2015) „Как неизпълнението на облигационните задължения се отразява на съществуването на вещното право на строеж“ Сборник от студентска научна сесия на Юридически факултет на ВТУ, тема на сесията „Несъвършенствата в законодателството и предизвикателства пред правоприлагането"

Пулева, Николета (2015) „Способи за реализиране на избирателното право – алтернативата електронно гласуване“; Годишник Бургаски свободен университет Конференция за студентско научно творчество, т. 31, Бургас, 2015, ISSN 1311-221-X

Пулева, Николета (2014) „Заобикалянето на закона по чл.26, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.33 от Закона за собствеността“ Годишник на Бургаски свободен университет от Конференця за студентско научно творчество, т. 30, Бургас, 2014 г., ISSN 1311-221-X

Пулева, Николета (2014) „Наказателноправен режим на България за противодействие на незаконната имиграция“ Сборник от студентска научна сесия на Юридически факултет на ВТУ, тема на сесията „Членство на България в ЕС – предизвикателства пред законодателството", 2014 г.

Пулева, Николета (2013) „Нормативна основа на медицинските изследвания върху хора и правилата на добра клинична практика“ Сборник от студентска научна сесия на Юридически факултет на ВТУ, тема на сесията „Право и етика“, 2013 г.

Пулева, Николета (0) „Материалноправни и процесуални проблеми на наказателния институт – съкратено съдебно следствие“ Сборник от студентска научна сесия на Юридическия факултет на ВТУ, тема на сесията „Проблеми и тенденции в актуалните законодателни реформи“

Стоянов, Емил (2018) Националната сигурност като приоритет на наказателната и криминологична политика. Москва: Сбoрник материали от ХI Руски конгрес по наказателно право и криминология, МГУ "М.В.Ломоносов", 31 май 2018, с. 91-97

Стоянов, Емил (2017) Виктимизация-рискове и превенция. Москва: Сборник доклади - научно-образователен центътр за криминологични изследвания, МГУ "М.В.Ломоносов", 27 ноември 2017, с. 47-52

Стоянов, Емил (2016) Противодействие на трансграничната престъпност. Сборник от материали на Шестата научно-практическа конференция на ПУ "Паисий Хилендарски". Пловдив: Унив. изд. "Паисий Хилендарски" 2016, с. 21-26 ISBN:978-954-423-679-6.

Стоянов, Емил (2015) Наркомании и наркопрестъпност. Севлиево: "М-Прес" ООД, 2015, 184 с. ISBN: 978-954-8455-37-5

Стоянов, Емил (2012) Интернет престъпност. Севлиево: "М-Прес" ООД, 2012, 280 с. ISBN: 978-554-8455-58-9

Стоянов, Емил (2012) Проблемът изпиране на пари-състояние и възможни подходи за превенция. Сборник материали от научна сесия, посветена на 25-годишнината от създаването на Българската асоциация по криминология "Превантивната политика и съвременната престъпност", [науч. ред. Юлия Бояджиева]. София: Академия на МВР, 2012, с. 91-96. ISBN 978-954-348-070-8 COBISS.BG-ID 1268763364 В: Превантивната политика и съвременната престъпност: материали от научна сесия, посветена на 25-годишнината от създаването на Българската асоциация по криминология, София, 14 юни 2011 година [науч. ред. Юлия Бояджиева]. София: Академия на МВР, 2012. ISBN 978-954-348-070-8 COBISS.BG-ID 1268763364

Стоянов, Емил (2011) Актуални проблеми на престъпността и нейното влияние върху развитието на България. В: Политика и престъпност: наказателноправни и криминологични аспекти. Сборник от материали на Четвъртата международна научно-практическа конференция, организирана от Юридически факултет на Пловдивския Университет "Паисий Хилендарски" 18 юни 2010 г. / състав. и науч. ред. Йордан Айдаров. Пловдив: Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2011-от 96 до 103 стр.ISBN 978-954-423-679-3 COBISS.BG-ID 1235886820 В: Политика и престъпност: наказателноправни и криминологични аспекти. Сборник от материали на Четвъртата международна научно-практическа конференция, организирана от Юридически факултет на Пловдивския Университет "Паисий Хилендарски" 18 юни 2010 г. / състав. и науч. ред. Йордан Айдаров. Пловдив: Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2011. ISBN 978-954-423-679-3 COBISS.BG-ID 1235886820

Стоянов, Емил (2010) Криминология. Севлиево: "М-Прес" ООД, 2010, 295 с. ISBN: 987-954-8455-32-9.

Стоянов, Емил (2010) Международно наказателно право. Севлиево: "М-Прес" ООД, 2010, 224 с. ISBN: 978-954-8455-33-6 COBISS.BG-ID 1253341668

Стоянов, Емил (2009) Криминология. Севлиево: "М-Прес'' ООД, 2009, 230 с. ISBN: 987-954-8455-21-3

Стоянов, Емил (2003) Престъпността, нейните причини и превенция във Въоръжените сили. София: УИД - Академия на МВР, 2003, 195 с. ISBN: 978-954-348-070-7

Стоянов, Емил (2000) Насилствената престъпност във Въоръжените сили на Република България. София: Академия на МВР, 2000, 178 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/