Публикации Катедра "Чуждоезиково обучение" / Department of Foreign Language Teaching


Белчева, Весела (2021) Linguistic Impact On Self-Awareness And Social Affiliation. Journal of Communication and Behavioural Sciences, 2021, 1, 75-78 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=970338

Белчева, Весела (2020) Образователна мисия на учебните помагала по немски език в България в началото на ХХ век. Сборник "Лингводидактически ракурси // Linguodidactic Perspectives". София: УИ "Св. Климент Охридски". СЪСТАВИТЕЛИ: Д. Веселинов, М. Йорданова, 2020, 273-280. ISBN 978-954-07-4982-2

Белчева, Весела (2020) Приносът на Серафим и Вера Барутчийски за обучението по немски език в България в началото на ХХ век. Сп. "Предучилищно & училищно образование", бр. 1 / 2020, 122-130. ISSN 2535-0692

Белчева, Весела (2019) Bruecken zur Interkulturalitaet im Fremdsprachenunterricht. Ionesco, Eduard, Chirimbu Sebastian (ed.). Challenges of Transition from School to Labor Market. Competence and Career. Procedia of 2nd edition. PTS 2018 International Symposium. UK: ACADEMIA Publishing,10-19. ISBN 978-1-9998738-6-8

Белчева, Весела (2019) On language as a conflict factor Сб. IX Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах». КИIB: TОВ НВП "Iнтерсервic", 25-28, ISBN 978-617-696-869-6

Белчева, Весела (2019) За езиковите контакти на обединена Европа. Сп. "Предучилищно и училищно образование", бр. 2, 25 - 33, ISSN 2535-0692

Белчева, Весела (2019) Методът на Франц Ан в чуждоезиковото обучение в България в края на ХIX-началото на ХХ век. // FRANZ AHN’S FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHOD IN BULGARIA AT THE TURN OF THE 20TH CENTURY Сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 2, 188-194. ISSN 0205-1834. https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=E3KmGzI52D5hX4PCjiJ&page=1&doc=1

Белчева, Весела (2018) За особеностите на един чуждоезиков учебник за висшите училища, публикуван в България през 50-те години на ХХ в. Белчева, В., Станчев, С., Вълчева, Пл. (съст.). Сборник "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" // Foreign language teaching between past and present. Велико Търново: Ивис, 2018, 51-58. ISBN 978-619-205-107-5, COBISS.BG-ID 1288528100

Белчева, Весела (2018) Илюстрацията - позната и непозната в учебниците по немски език за деца през 80-те години на ХХ в. Белчева, В., Станчев, С., Вълчева, П. и др. (съст.). Сборник "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" // Foreign language teaching between past and present. Велико Търново: Ивис, 2018, 59-64, ISBN 978-619-205-107-5, COBISS.BG-ID 1288528100

Белчева, Весела (2018) Чуждоезиковото обучение в България през 30-те години на ХХ в. - между каноничното и модернистичното // FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN BULGARIA IN THE 1930s - BETWEEN CANON AND MODERNITY Сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 2, 194-203,ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1560395220 https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=11&SID=E5f8L2g1PRbhkTfawxm&page=1&doc=1

Белчева, Весела (2017) Кондиката на Елинското училище в Търново - ценен исторически извор за училищното образование през първата половина на ХIX в. (рецензия на книга) сп. "Образование", бр. 2, с.131-133, ISSN 0861-475X

Белчева, Весела (2017) Лингводидактически ретроспективи, или за два български учебника по немски език от 30-те години на XX век // FOREIGN LANGUAGE TEACHING RETROSPECTIVES OR OUTLINES OF TWO BULGARIAN TEXTBOOKS OF GERMAN FROM THE 1930S Сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 3, 289- 295, ISSN 0205-1834, https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=11&SID=E5f8L2g1PRbhkTfawxm&page=1&doc=2

Белчева, Весела (2017) Първи учебници и помагала по немски език в България Научни трудове, Филологически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", том 55, кн. 1, сб. Б, 289-298, ISSN 0861- 0029, https://lib.uni-plovdiv.net/handle/123456789/698

Белчева, Весела (2017) Ретроспективни щрихи към чуждоезиковото обучение в България (CD, в съавторство) Велико Търново: "Ивис", 96 с., ISBN 978-619-205-049-8

Белчева, Весела (2016) Didaktisch-methodische Ueberlegungen und unterrichtspraktische Ideen zur oesterreichischen Landeskunde im DaF-Unterricht Сб. "Diversity in Knowledge Society (Education, Education Leadership, Interdisciplinary Studies, Language, Literature)", 47- 52, ISBN 978-88-97908-29-6

Белчева, Весела (2016) Wie das Land, so das Sprichwort, или за един нов тематичен речник в помощ на обучението по немски като чужд език (рецензия в съавторство) Сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 6, 717-719,ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1282892516

Белчева, Весела (2016) За динамичната метода по немски език на Благой Мавров или как да усвоим най-необходимото от всекидневния говор Сп. "Образование", бр. 6, 5-12, ISSN 0861-475Х, COBISS.BG-ID 1285094884

Белчева, Весела (2016) Изграждане на представата за Германската демократична република в българските учебници по немски език от 60-те и 70-те години на ХХ в. // CREATING THE IMAGE OF THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC IN BULGARIAN TEXTBOOKS OF GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE FROM THE 1960s AND 1970s сп. "Чуждоезиково обучение", кн.1, 2016, 50-60, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1275619812 https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=11&SID=E5f8L2g1PRbhkTfawxm&page=1&doc=3

Белчева, Весела (2016) Образът на търновския учител по чужд език от Възраждането до началото на ХХ в. Кратка историческа ретроспекция Сборник от Юбилейна научна конференция на Факултета по класически и нови филологии "Филологията - класическа и нова".София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски",734-741, ISBN 978-954-07-4082-9

Белчева, Весела (2016) По следите на австрийския художник Густав Климт в обучението по немски като чужд език Сп. "Образование", бр. 3, 47-56, ISSN 0861-475X, COBISS.BG-ID 1278672100

Белчева, Весела (2016) Преодоляване на стереотипните представи за Другостта в чуждоезиковото обучение Сб. "Език, култура и лингводидактика", 102-110, ISBN 978-619-205-024-5,COBISS.BG-ID 1276596964

Белчева, Весела (2016) Първата немска читанка като част от българското методическо наследство // THE FIRST GERMAN LANGUAGE READING BOOK AS A PART OF THE BULGARIAN METHODICAL HERITAGE Сп. "Чуждоезиково обучение", бр. 5, 543-546, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1281310180 https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=11&SID=E5f8L2g1PRbhkTfawxm&page=1&doc=4

Белчева, Весела (2016) Ретроспективен поглед към гръцките книги в училищната библиотека в края на XVIII - средата на XIX в. (рецензия на книга) Сп. "Образование", бр.4,117-119, ISSN 0861-475X, COBISS.BG-ID 1285049828

Белчева, Весела (2015) On the image of the German Democratic Republic in Bulgarian foreign language teaching textbooks from the socialist period. // За образа на Германската демократична република в български чуждоезикови учебници от периода на социализма. The International Symposium of Teaching Creativity, Thinking and Educational Management: conference proceedings. Pitesti, Tiparg, 38-51, ISBN 978-973-735-854-7

Белчева, Весела (2015) Детската литература в огледалото на модерността сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 4, 2015, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1272855268

Белчева, Весела (2015) Отвъд бариерата на езика или за илюстрацията в ранното чуждоезиково обучение сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 2, 2015, 173-181, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1272744676

Белчева, Весела (2014) Езикът като мост: за многоезичността, многоезичието и английския като lingua franca. Сб. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. В. Търново: Ивис, 2014, 179–188, ISBN 978-954-2968-77-1, COBISS.BG-ID 1267736292

Белчева, Весела (2014) Belcheva, V. Maria Montessoris methodischer Ansatz im Kontext des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule. In: Analele Universitâţii Spiru Haret. Seria Filologie. An XVIII, nr. 18, 2013. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2014, 23-30,ISSN 1454-8291

Белчева, Весела (2014) Видни търновски учители по чужди езици от Възраждането до началото на ХХ в.//NOTORIOUS FOREIGN LANGUAGE TEACHERS IN VELIKO TURNOVO - FROM BULGARIAN RENAISSANCE UNTIL BEGINNING OF 20TH CENTURY сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 3, 2014, 287-294, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID1265373668 https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C1uQGjGWdBmsDcMfapl&page=1&doc=6

Белчева, Весела (2014) Д. Веселинов. Летописна книга на Факултета по класически и нови филологии (1965-1988). Съпоставително езикознание: списание на СУ "Св. Климент Охридски".- Год.. 39,бр. 1 (2014), с. 119-121, ISSN 0204-8701, COBISS.BG-ID 1266779364

Белчева, Весела (2014) Детето, изкуството и чуждият език.// THE CHILD, ART AND FOREIGN LANGUAGE сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 6, 2014, 670-676, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID1267961060 https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C1uQGjGWdBmsDcMfapl&page=1&doc=7

Белчева, Весела (2014) За езиковата комуникация и интеркултурната компетентност в съвременния образователен дискурс. Сб. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. В. Търново: Ивис, 2014, 9–12, ISBN 978-954-2968-77-1, COBISS.BG-ID 1267736292

Белчева, Весела (2013) Überlegungen zur Ausbildung von LehrerInnen für den Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht (DaF) an den bulgarischen Grundschulen Dejica, D. & S. Chirimbu (eds.) Investing in... Science and Research. Linguistics, ESP, Cultural Studies, USA: ECKO, 181-192, ISBN 978-1-4276-5408-3

Белчева, Весела (2013) Методико-дидактически практики на Гьоте-институт за студенти-педагози, изучаващи немски език. Сп. "Образование", бр. 2, 2013, 142-144, ISSN 0861-475X

Белчева, Весела (2013) Ретроспективен поглед към една филологическа институция в България сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 3, 2013, ISSN 0205-1834

Белчева, Весела (2013) Чуждоезиковото обучение между традиции и иновации, между образователна теория и учебна практика сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 4, 2013, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1255509732

Белчева, Весела (2012) Österreich im Fokus. Ein Text- und Übungsbuch zu Aspekten österreichhischer Landeskunde für Studenten der Fachrichtungen Grundschulpädagogik mit Deutsch und Vorschulpädagogik mit Deutsch. // Австрия във фокус. Учебно помагало по австрийско странознание за студентите от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език” В. Търново: Ивис, 103 с., ISBN 978-954-2968-40-5, COBISS.BG-ID 1249164516

Белчева, Весела (2012) За мястото на немскоезичната детско-юношеска литература в обучението на студентите - педагози Филологический сборник V. Тверь: Твер. государственный университет, 40-47, ISBN 975-5-7609-0703-5

Белчева, Весела (2012) Илюстрацията в обучението по немски като чужд език в началното училище В. Търново: Ивис, 162 с., ISBN 978-954-2968-19-1, COBISS.BG-ID 1249202916

Белчева, Весела (2012) Критерии за подбор на илюстрации за чуждоезиковото обучение. Сп. "Образование", 2012, 19-28, ISSN 0861-475X

Белчева, Весела (2012) Лингводидактическа роля на илюстрациите в контекста на ранното чуждоезиково обучение. Сп. "Образование", 2012, бр. 6, 3-13, ISSN 0861-475X

Белчева, Весела (2011) Deutschsprachige Kinder- und Jugendlitaratur fuer Studenten der Fachrichtungen Grundschulpaedagogik mit Deutsch und Vorschulpaedagogik mit Deutsch. // Немскоезична детско-юношеска литература за студенти от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език” В. Търново: Ивис, 100 с., ISBN 978-954-8387-86-6, COBISS.BG-ID 1239582692

Белчева, Весела (2011) Einfuehrung in die oesterreichische Landeskunde fuer Studenten der Fachrichtungen Grundschulpaedagogik mit Deutsch und Vorschulpaedagogik mit Deutsch. // Увод в австрийското странознание за студенти от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език” В. Търново: Ивис, 96 с., ISBN 978-954-8387-95-8, COBISS.BG-ID 1239583716

Белчева, Весела (2011) За някои проблеми пред ранното обучение по немски като чужд език в българския образователен контекст Сп. "Образование", бр. 4, 29-37,ISSN 0861-475X

Белчева, Весела (2011) За съвременното състояние на обучението по немски като чужд език в детската градина и в началното училище Сп. "Педагогически алманах", бр.3, том 19

Белчева, Весела (2011) За съвременното състояние на обучението по немски като чужд език в детската градина и в началното училище. Белчева, В., Станчев, С., Стоянова, В., Върлинкова, Г. (съст.). Сборник "Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи". Велико Търново: Ивис, 73-81. ISBN 978-954-2968-18-4, COBISS.BG-ID 1249131492

Белчева, Весела (2010) За някои аспекти на чуждоезиковия образователен дискурс в България през XIX и началото на XX век Педагогика, бр.1, 133-139, ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1234923748

Белчева, Весела (2010) Методически идеи за развитие на интеркултурната компетентност в обучението по немски като чужд език в началното училище Чуждоезиково обучение, кн. 3,21-26, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1235564260

Белчева, Весела (2010) Представата за Германия у бъдещите учители по немски като чужд език в детската градина и в началното училище. Сп. "Чуждоезиково обучение", кн.6, 24-30, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1235615460

Белчева, Весела (2010) Чуждата култура като компонент на чуждоезиковото обучение. Станчев, С., Грудкова, С., Стоянова, В. и др. (съст.). Сборник "Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение". Велико Търново: Ивис, 136-144. ISBN 978-954-8387-87-3, COBISS.BG-ID 1239647972

Белчева, Весела (2009) Д. Веселинов. Българските студенти на Фердинанд дьо Сосюр. Чуждоезиково обучение, бр.1, 2009, с. 69-71, ISSN: 0205-1834,COBISS.BG-ID 1182616548

Белчева, Весела (2009) Димитър Михайлов – непознатият български студент на Фердинанд дьо Сосюр. Сп. "Български език", бр.4,84-89,ISSN 0005-4283, COBISS.BG-ID 1183812324

Белчева, Весела (2008) Литературните текстове в контекста на ранното обучение по немски като чужд език Сб. "Съвременни образователни технологии в основното училище". В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 261-266, ISBN 978-954-524-628-9

Белчева, Весела (2008) Образователен потенциал на приказката в контекста на ранното чуждоезиково обучение в началното училище Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 245-257, ISBN 978-954-07-2794-3, COBISS.BG-ID 1230065636

Белчева, Весела (2007) Примерни тестови задачи за проверка на уменията за слушане, четене и писане в обучението по немски като чужд език (III-IV клас) Чуждоезиково обучение, кн. 1,50-63, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1174650084

Белчева, Весела (2006) Interkulturelles Lernen und Fremdverstehen im Fremdsprachenunterricht Trans-Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 16. Nr., Mai 2006. http://www.inst.at/trans/16Nr/14_6/beltscheva16.htm, ISSN 1560-182X

Белчева, Весела (2006) Диагностика на готовността на учениците за работа с приказки в обучението по немски като чужд език (III-IV клас) Сп. Чуждоезиково обучение, кн.1,42-50, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1170821348

Белчева, Весела (2006) Диалогът между културите в съвременното чуждоезиково обучение (посредническата роля на приказките) Сб. “Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство”(т. 2). Велико Търново: Издателство "ПИК", 448-456, ISBN-13: 978-954-736-142-3, COBISS.BG-ID 1045500132

Белчева, Весела (2006) За “срещата между културите” в ранното чуждоезиково обучение Начално училище, кн. 3,28-32, ISSN 1310 0572, COBISS.BG-ID 1171991524

Белчева, Весела (2005) За четенето и разбирането на приказки в ранното обучение по немски като чужд език Сп. “Чуждоезиково обучение”, кн. 3, 39-43, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1167435748

Белчева, Весела (2005) Приказките и възпитателното им въздействие в контекста на ранното обучение по немски като чужд език Сп. “Чуждоезиково обучение”, кн. 5,49-58, ISSN 0205-1834

Белчева, Весела (2004) Das voelkerverbindende Volksmaerchen Филологическо списание “Проглас”, 274-280, ISSN 0861 7902

Белчева, Весела (2003) Präsentation eines Namensregisters der Aufzeichnungen von Elias Canetti Trans-Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften,14. Nr., April 2003, http://www.inst.at/trans/14Nr/beltscheva14.htm, ISSN 1560-182X

Вълчева, Пламена (2021) Flashes of Inspiration. 60 Flash Fiction Texts with Exercises. Veliko Turnovo: Faber Publishers, 2021, 194, ISBN: 987-619-00-1353-2

Вълчева, Пламена (2020) Constructing Leadership as Influence in Organizational Interaction - Сборник от Седемнадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, УИ “Св. Климент Охридски”, 2020.

Вълчева, Пламена (2019) Велик тайник на Божията благодат. Съвременни чудеса на свети Николай Мирликийски Чудотворец. Съст. и прев. Пл. Вълчева. Велико Търново, Фабер, 2019, 193 с., ISBN 978-619-00-0898-9.COBISS.BG-ID - 1291557860

Вълчева, Пламена (2018) From Lœdan to Leadership — Implications of Word History for the Study of Leadership Сборник от Четиринадесетата конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии на СУ "Св. Климент Охридски" 2017 г., с. 260-265, COBISS.BG-ID - 39462920

Вълчева, Пламена (2018) Narratives-in-interaction and Leader Identity Construction in the Youth Organization AIESEC. Metis. Ricerchi di sociologia, psicologia e antropologia della comunicazione. Vol. XXV 1/2018 /Giancarlo Volpato. - Padova: CLEUP, 2018, 99-117. ISBN 978 886787 964 9.

Вълчева, Пламена (2018) Spanning Two Worlds: Traditional and Digital Storytelling in the University Language Classroom. Белчева, В., Станчев, С., Вълчева, Пл. (съст.). Сборник "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" // Foreign language teaching between past and present. Велико Търново: Ивис, 2018, 119-127. ISBN 978-619-205-107-5. COBISS.BG-ID - 1288528100

Вълчева, Пламена (2018) The Enactment of Leader Identity in Oral Narratives of Personal Experience in the Youth Organization AIESEC. International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental Communication. Proceedings of the 4th ESTIDIA conference “Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication”, ed. Ana-Maria Munteanu. Vol.6, Issue 2, 2017, 35-44. ISSN 2285-3324. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=145

Вълчева, Пламена (2017) A Great Feast of Storytelling: Leadership, Narrative Performance and Belonging in the Youth Organization AIESEC. Сборник от Тринадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, УИ “Св. Климент Охридски”, съст. проф. д-р Мадлен Данова, стр. 74- 80, ISSN 0131-4394, COBISS.BG-ID - 38893320

Вълчева, Пламена (2016) Doing Leadership through Narrative Discourse: Storytelling and Identity Construction in a Global Community of Practice. //Trinity College Dublin Working Papers in Linguistics: Proceedings of the 6th Sociolinguistics Summer School, 4-7th Aug. 2015 /Irma Bochorishvili et al. — Dublin: Trinity College, 2016, 158-163.

Вълчева, Пламена (2016) Identity Construction through Narrative Discourse in a Global Community of Practice. //Език, култура и лингводидактика. /Весела Белчева и др. — Велико Търново: Ивис, 2016, с. 46-52. ISBN: 978-619-205-024-5, COBISS.BG-ID 1276596964

Вълчева, Пламена (2015) Leaders, Storytellers and Performers: Representations of Group Identity Through Narrative Discourse in AIESEC Bulgaria Community of Practice. //Сборник от Дванадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии. / Димитър Веселинов. — София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2015, с. 236-242. ISSN: 1314-3948, COBISS.BG-ID 1282250468

Вълчева, Пламена (2014) Bulgarian University Students’ Perceptions of English as a Lingua Franca. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. /Свилен Станчев и др. — Велико Търново: Ивис, 2014, ISBN 978-954-2968-80-1, COBISS.BG-ID 1283573220

Вълчева, Пламена (2014) Pronominal Usage as an Identity-shaping Strategy in a Global Community of Practice. //Сборник от Единадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии. / Димитър Веселинов. — София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2014, с. 300-306. ISSN: 1314-3948.

Вълчева, Пламена (2013) Sociocultural Approaches to Identity Construction in AIESEC Bulgaria Community of Practice. //Сборник от Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии. / Димитър Веселинов. — София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2013, с. 347-353. ISBN: 978-954-07-3633-4. COBISS.BG-ID 1262962148

Вълчева, Пламена (2012) 100 Flash Fiction Dictations. Veliko Turnovo: Faber Publishers, 2012. —135. ISBN: 978-954-400-708-9, COBISS.BG-ID 1246993892

Вълчева, Пламена (2012) Cultural Identification through English as a Lingua Franca. // Езикът и културата в съвременния свят. / Марияна Парзулова, Кирил Цанков. — Велико Търново: Знак'94, 2012, c. 120-124. ISBN 978-954-8305-24-2, COBISS.BG-ID 1247563236

Вълчева, Пламена (2011) The Globalization of English: Perspectives for Business English Teaching. //Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма — теория, практика, перспективи. /Весела Белчева и др. — Велико Търново: Ивис, 2011, с. 126-134. ISBN: 978-954-2968-18-4, COBISS.BG-ID 1249131492

Вълчева, Пламена (2010) A Language Classroom outside the Classroom: Moodle Essentials for English Language Learners. //Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. /Свилен Станчев и др. — Велико Търново: Ивис, 2010, с. 178-188. ISBN: 978-954-8387-87-3, COBISS.BG-ID 1239647972

Вълчева, Пламена (2009) In Quest of a Needed Pronoun: Singular They. //Съвременно образование и чужд език. /Божидар Питев, Диана Питева. — Велико Търново: Астарта, 2009, с. 90-98. ISBN: 978-954-350-084-0, COBISS.BG-ID 1233468900

Върлинкова, Галина (2021) EL MUNDO VEGETAL Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2021, ISBN 978-619-208-256-7

Върлинкова, Галина (2020) Развиване на интеркултурната комуникативна компетентност в обучението по чужд език чрез видеоматериали ГРАМАТИКА НА ДУХА, сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова, по случай нейната 70-годишнина. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020. ISBN 978-619-208-211-6

Върлинкова, Галина (2016) El cine en las aulas: una herramienta indispensable para la inmersión en el mundo de los hispanohablantes. Propuesta de actividades a partir de series populares. Издателство „ИВИС“, 2016

Върлинкова, Галина (2013) El hombre y su entorno Editores "Faber", 2013 ISBN: 978-954-400-978-6

Върлинкова, Галина (2012) El mundo de las plantas Faber publishing house, 2012 ISBN: 978-954-400-736-2

Върлинкова, Галина (2011) El mundo de los animales Издателство "Фабер", 2011 ISBN: 978-954-400-515-3

Върлинкова, Галина (2009) La importancia de los neologismos y anglicismos en el español actual В: Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. Aстарта, с. 51-56

Върлинкова, Галина (2008) Las dudas más frecuentes a la hora de hablar y escribir en español Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. Астарта, с. 55–62

Върлинкова, Галина (2007) Предизвикателствата пред съвременния преводач В: Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: изд. Астарта, с. 142–148

Върлинкова, Галина (0) РАЗВИВАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК ЧРЕЗ ВИДЕО МАТЕРИАЛИ

Грудкова, Силвия (2016) Culture and tourism as content in project-based tasks. Сб. Език, култура, лингводидактика. (с.111-116). Велико Търново:IVIS Publishing. ISBN 978-619-205-024-5.

Грудкова, Силвия (2013) Катедра "Чуждоезиково обучение". Сб. История на философския факултет. (с.88-91). Велико Търново:Фабер. ISBN 978-619-00-0017-4.

Грудкова, Силвия (2011) Academic reading and intercultural competence. Сб. Балканите - език, история, култура. (с.314-321). Велико Търново: ИВИС. ISSN 1314-4065.

Грудкова, Силвия (2011) Reflective activities for developing intercultural competencein the foreign language classroom. Сб. Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи. (с.151 161). Велико Търново: ИВИС. ISBN 978-954-2968-18-4.

Грудкова, Силвия (2010) Some aspects of academic reading. Сб. Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. (с.30-39). Велико Търново: ИВИС. ISBN 978-954-8387-87-3.

Грудкова, Силвия (2009) Identifying paragraph purpose in academic texts. Сб. Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес. (с. 226-234). Варна: Наука и икомомика. ISBN 978-954-21-0425-4.

Грудкова, Силвия (2007) Critical reading in academic context. Активно учене и критическо мислене (CD-ROM). Доклади от конференция проведена в София, април, 2005. София: Бълг.асоц. по четене. ISBN 978-954-91310-3-1 COBISS.BG-ID 1227892196

Грудкова, Силвия (2006) Questions that teach interpretation skills. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново: Астарта. ISBN 978-954-350-36-9.

Грудкова, Силвия (2004) Story-based activities for teaching English to young learners. Сб. "120 години предучилищно възпитание". Велико Търново: Слово. ISBN 954-439-796-5.

Грудкова, Силвия (2004) Възможностите на хипертекста за обучение по четене на чужд език. Сб. Библиотеки - четене - комуникации. Велико Търново: УИ Св.св. Кирил и Методий. ISBN 954-524-424-0.

Грудкова, Силвия (2004) Програма по аналитично четене на английски език. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново: Астарта. ISBN 978-954-350-36-9.

Грудкова, Силвия (2003) Reading as communication - an interactive approach. Сб. Българският път към НАТО - перспективи и предизвикателства. Научни трудове, кн.73. Велико Търново:Издателски център НВУ Васил Левски. ISSN 0861-0312.

Грудкова, Силвия (2003) Write and Learn. 208 стр. Велико Търново: АСТАРТА. ISBN 954-8324-23-7.

Грудкова, Силвия (2002) Essays based on authentic materials. Сб. Детето на XXI век.(с.52-58). Велико Търново: ОМЕП.

Димитрова, Марийка (2016) Dimitrova, Marijka. Film und Musik im DaF-Unterricht (увод към темата на броя) BDV-Magazin. Film und Musik im DaF-Unterricht (Zeitschrift des BDV). V. Tarnovo: DizArt, S. 1-2 ISSN 1310-6228

Димитрова, Марийка (2015) Dimitrova, Marijka. Literatur und Theater im DaF-Unterricht (увод към темата на броя) BDV-Magazin. Literatur und Theater im Daf-Unterricht. V. Tarnovo: DizArt, S. 1-3. ISSN 1310-6228

Димитрова, Марийка (2015) Dimitrova, Marijka. Zur linguistischen Analyse intertextueller Beziehungen (am Beispiel von Wissenschafts- und Medientexten). Dentschewa, Emilia/Razbojnikova-Frateva, Maja/Baschewa, Emilia/Kileva-Stamenova, Reneta/Ivanova, Radka/Arnaudova, Svetlana (Hrsg.): Traditionen, Herausforderungen und Perspektiven in der germanistischen Lehre und Forschung. 90 Jahre Germanistik an der St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia. Akten der Jubiläumskonferenz der Fachrichtung Deutsche Philologie 11.-12. Oktober 2013. Sofia: Universitätsverlag „St. Kliment Ochridski“, S. 513-526. ISBN 978-954-07-3684-6

Димитрова, Марийка (2015) Димитрова, Марийка. Теория и практика по съвременен немски синтаксис (рецензия за Rada Vassileva „Ausgewählte Fragen zur deutschen Syntax“) сп. Проглас, кн. 2/2015, с. 445-448. ISSN 0861-7902

Димитрова, Марийка (2014) Dimitrova, Marijka. Das Bewerten als sprachliches Handeln und wie wird es in Texten realisiert. Павлина Стефанова (Съставител): Езикът Наука и практика. Юбилеен сборник „65 години проф. Мария Грозева-Минкова”. София: Нов български университет, с. 90-103. ISBN 978-954-938-810-4

Димитрова, Марийка (2014) Dimitrova, Marijka. Textlinguistik und Pragmalinguistik. Ein Lehr- und Arbeitsbuch/Marijka Dimitrova; Neli Peycheva Universitaetsverlag "Hll. Kyrill-und-Method-Universitaet" ISBN 978-954-524-935-8

Димитрова, Марийка (2014) Dimitrova, Marijka. Zu den Symbolen in Elias Canettis” Masse und Macht“ aus linguistischer Sicht. Филологически сборник В. Търново – Твер: УИ „Св.св. Кирил и Методий“. (електронен носител)

Димитрова, Марийка (2014) Dimitrova, Marijka. Zur (text)linguistischen Analyse von Rezensionen im Internet. Zur Charakteristik der Textsorte “Rezension” In: Ewa Zebrowska/Mariola Jaworska/Dirk Steinhoff (Hrsg.): Materialitaet und Medialitaet der sprachlichen Kommunikation. Akten des 47. Linguistischen Kolloquiums in Olsztyn 2012. Frankfurt am main: Peter Lang, S. 89-101. ISBN 978-3-631-65090-5

Димитрова, Марийка (2014) Dimitrova, Marijka. Zur Ermittlung der Wortbildungsaktivität von Körperteilbezeichnungen aufgrund von Wortbildungsnestern (am Beispiel von „Bein, Fuß“ im Deutschen, „крак“ im Bulgarischen. Ана Димова/Антоанета Димитрова/Снежана Бойчева (Съставителство): Език и комуникация в образователната и научната сфера. Сборник с научни статии. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, с. 33-49. ISBN 978-954-577-982-4

Димитрова, Марийка (2014) Димитрова, Марийка. Рецензията като текстов жанр в българския и немския език. Сборник с материали от Юбилейната международна научна конференция „50 години ВТУ”. 1963-2013. Секция Филологически факултет. В. Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“ (електронен носител)

Димитрова, Марийка (2014) Димитрова, Марийка. Уве Бютнер на 60 години Милтенова, А./Казански, Н./Волева, Ем (съст.) Българистика. Информационен бюлетин. Централна библиотека на БАН, 28/2014, с. 114-117.

Димитрова, Марийка (2013) Dimitrova, Marijka. Die Wortbildung unter nominativem Aspekt (am Beispiel der Körperteilbezeichnungen im Deutschen und Bulgarischen) В. Търново: изд. ИВИС, 2013. ISBN 978-954-2968-69-6

Димитрова, Марийка (2013) Dimitrova, Marijka. Entwickeln des Sprechens im DaF-Unterricht Чуждоезиковото обучение днес. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.п.н. Павлина Стефанова. София, Издателство на Нов български университет, 2013, с. 72-84. ISBN 978-954-535-748-?

Димитрова, Марийка (2013) Dimitrova, Marijka. Zum Stellenwert der Textlinguistik im Germanistikstudium Хоризонти на филологическото знание. Юбилеен сборник, посветен на проф. Л. Огнянов. София, Издателство на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2013, с. 74-84. ISBN 978-954-07-3499-6

Димитрова, Марийка (2013) Dimitrova, Marijka/Peycheva, Neli. Textlinguistik und Pragmalinguistik. Ein Lehr- und Arbeitsbuch Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2013 ISBN 978-954-524-935-8

Димитрова, Марийка (2013) Димитрова, Марийка. За някои особености на новината в популярната преса. сп. Българска реч, год. XIX кн. 1/2013, с. 60-68.

Димитрова, Марийка (2012) Dimitrova, Marijka. Text - Textwissen - Textkompetenz Perspektiven und Chancen der Germanistik im 21. Jahrhundert (Доклади от научна конференция, организирана от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”), В. Търново: Издателство „Фабер”, 2012, с. 113-122. ISBN 978 – 954 – 400 – 637 – 2

Димитрова, Марийка (2012) Dimitrova, Marijka. Zur Semantik von Diminutiva-Körperteilbezeichnungen im Deutschen und Bulgarischen. Sprache der Kultur und Kultur der Sprache (Сборник с научни статии в чест на проф. дфн Ана Димова, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”). В. Търново, Издателство „Фабер”, 2012, с. 72-85. ISBN 978 – 954 – 400 – 720 - 1

Димитрова, Марийка (2012) Димитрова, Марийка. Даниела Стойчева. МНОГОЕЗИЧИЕТО В ОБУЧЕНИЕТО ПО СЪВРЕМЕННИ ЕЗИЦИ. София, Издателска къща „Анубис”, 2012, 243 стр. (рецензия, публикувана в сп. „Чуждоезиково обучение”, кн. 3, 2012, София, с. 269-271)

Димитрова, Марийка (2009) Dimitrova, Marijka. Die Stellenanzeige als Anlass zur natuerlichen Sprachproduktion im DaF-Unterricht. В: сп. Чуждоезиково обучение, 6/2009, София, с. 40-46. ISSN 0205 – 1834

Димитрова, Марийка (2009) Димитрова, Марийка и др.(съставителство и превод): Петезичен тематичен Бизнес речник ИК „Колибри” София, 2009, 398 с. ISBN 978 – 954 – 529 – 465 – 5

Димитрова, Марийка (2001) Die Situation der Fremdsprachenlehrerausbildung in Bulgarien am Beispiel der Hll. Kyrill und Method – Universität zu Veliko Tarnovo/ Bulgarien Zur Ausbildung von Fremdsprachenlehrern in Südosteuropa. Situation und Perspektiven, Belgrad 2001, S. 53-58.

Димитрова, Марийка (2001) Kulturbezogene Bedeutungserklärungen bei der Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht für Fortgeschrittene http://www.sprachwissenschaft.ch/IDT2001/

Димитрова, Марийка (2000) Zur Erschließung der Bedeutung von WBK unter Berücksichtigung von Text- und Teiltextbedeutung Sprachkontakt, Transfer, Spracherwerb, Sofia, S. 57-76

Димитрова, Марийка (1996) Проф. Павел Борисевич на 65 години сп. Проглас, кн. 1, В. Търново, с. 93-96

Димитрова, Марийка (1993) Zur Ermittlung der Bedeutungsstruktur von Texten und Wortbildungskonstruktionen am Beispiel von deutsch- und bulgarischsprachigen wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Texten Dokumentation & Materialien, Germanistentreffen Bulgarien - Rumänien - Deutschland, Bd. 27, Bonn, S. 319-345

Димитрова, Марийка (1991) Zum Zusammenhang von Semantik des Präfixes und Valenz der Ausgangslexeme im Deutschen und Bulgarischen (anhand von Präfixverben mit auf- und deren Entsprechungen im Bulgarischen) Съпоставително езикознание, кн. 6, София, с. 20-27

Димитрова, Марийка (1991) Семантика на глаголните представки, обозначаващи началната фаза на глаголното действие в съвременния български език Български език, кн. 2, София, с. 132-139

Димитрова, Марийка (1990) Zur semantischen Differenzierung von Präfixverben mit auf-, ab-, aus- bei der Kennzeichnung der Abschlussphase des verbalen Prozesses im Deutschen Deutsch als Fremdsprache, H. 4,, Leipzig, S. 225-230

Димитрова, Марийка (1989) Die Rolle des Lehrbuchs im Lexikunterricht für die Ausbildung von Deutschlehrerstudenten. Illustriert an "Wir diskutieren" Protokollband der XVI. Wissenschaftlichen Konferenz der Deutschlehrer und Germanisten, София, с. 62-70

Димитрова, Марийка (1984) За някои видове грешки, допускани в областта на глаголното префиксално словообразуване в немски език Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение, София, с. 119-131

Димитрова, Марийка (1983) Изразяване на инхоативен начин на действие с представката за- в български език и нейните съответки в немски език Юбилеен сборник 20 години ВТУ, кн. 1 Езикознание, Велико Търново, с. 94-106

Димитрова, Марийка (1981) Sprachliche Mittel in deutschen und bulgarischen Werbetexten für Kosmetika Germanistisches Jahrbuch DDR-VRB, София, с. 118-132

Димитрова, Марийка (1979) Зависимост между представки и предлози при глаголните словосъчетания в български и немски език Съпоставително езикознание и чуждоезиковото обучение, с. 115-127

Димитрова, Марийка (1977) Езикът на рекламата в български и немски език Бюлетин за съпоставително изследване на български език с други езици, бр. 3, с. 117-125

Иванова, Людмила (2020) Der Uebersetzer laesst grueßen. Ueberlegungen zu einem bewaehrten und doch umstrittenen Uebersetzungsverfahren Studia philologica universitatis velikotarnovensis, Vol.39/3, ed. Майя Разбойникова-Фратева et. al. УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 251-262 ISSN 2534-918X (print) ISSN2534-9236 (online)

Иванова, Людмила (2019) Zur Problematik der Zeitdistanz zwischen Original und Übersetzung. - Beiträge zur Translation und Fachkommunikation. ed. by Vlasta Kucis et al. Sofia:NBU ISBN 978-619-233-077-4 (e-book) p. 199-219. https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/beitrage-zur-translation-und-fachkommunikation София: НБУ ISBN 978-619-233-077-4 (e-book)

Иванова, Людмила (2019) Практическа немска граматика с тестове и упражнения. Плевен:Грамма, 2019, 478 с. ISBN 978-954-2943-10-5 Плевен:Грамма, 2019. ISBN 978-954-2943-10-5

Иванова, Людмила (2018) Toponyme in Tourismustexten und ihre Wiedergabe in Übersetzungen. - В: На езика, за езика, чрез езика // In der Sprache, über die Sprache, durch die Sprache. Ред. Р. Василева и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 180 - 195 ISBN 978-619-208-178-2 Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Иванова, Людмила (2018) Немско-български речник. Българско-немски речник София: Скорпио

Иванова, Людмила (2016) Bedarfsorientierte philologische Germanistik. Akten des XIII Internationalen Germanistenkongresses „Germanistik zwischen Tradition und Innovation“, Shanghai, August 2015. Hrsg. Jianhua Zhu et al. Frankfurt a.M.: Peter Lang 2016, Bd. 4. S. 155-159. ISSN 2193-3952; ISBN 978-3-631-66866-5 (Print) E-ISBN 978-3-653-06218-2 (E-PDF) E-ISBN 978-3-631-70756-2 (EPUB) E-ISBN 978-3-631-70757-9 (MOBI) DOI 10.3726/b10391 Frankfurt a.M.: Peter Lang

Иванова, Людмила (2016) Lost or Found in Translation? Оригинали и преводи на текстове в сферата на туризма. Плевен: Издателство "Грамма", 2016, 223 с. ISBN 978-954-2943-07-5 COBISS.BG-ID 1282038500 Плевен: Издателство "Грамма"

Иванова, Людмила (2016) България – открий и сподели! За посланието на един туристически слоган и емоционалния заряд на български туристически текстове. – Сб. от научна конференция „Емоциите в културата на сърби и българи“, Ниш, 2015. Ред. Б. Дмитриевич et al. Ниш: УИ на Нишкия университет, 2016, с. 189-201. ISBN 978-86-7379-411-2 COBIS.SR-ID 223321100 Ниш: УИ на Нишкия университет

Иванова, Людмила (2015) Der Tourismustext (Original und Translat) und sein Adressatenkreis. - Сб. от конференция „90 Jahre Germanistik an der Universitaet St. Kl. Ochridski. Traditionen, Herausforderungen und Perspektiven in der germanistischen Lehre und Forschung“ Sofia, 11-12 Oktober 2013 E.Dentschewa et al. (Hg.). Sofia:Universitaetsverlag St. Kl. Ochridski, 2015, S. 635-646. ISBN 978-954-07-3684-6 COBISS.BG-ID 1285227492 Sofia:Universitaetsverlag St. Kl. Ochridski

Иванова, Людмила (2015) Lokalspezifik in Texten aus dem Tourismusbereich und Herausforderungen vor ihrer Uebersetzung - 4. Landeskonferenz "Schwerpunkte der bulgarischen Germanistik im 21. Jahrhundert", 30. Oktober - 1. November 2014, Sofia. Germanistik in Bulgarien, M. Grozeva et al. (Hg.) Band I - Sofia:Verlag NBU 2015 - с. 330-340 - ISBN 978-954-535-893-7 COBISS.BG-ID 1287682532 Sofia:Verlag NBU

Иванова, Людмила (2015) Как се прави добър превод или за връзката между практика и теория. Рецензия за сборника Albrecht Buschmann (Hrsg.), Gutes Uebersetzen. Neue Perspektiven fuer Theorie und Praxis des Literaturuebersetzens. Berlin/Boston: De Gruyter 2015 сп. „Проглас”, кн. 2, 2015, с. 189-194 ISSN 0861-7902

Иванова, Людмила (2014) Езикът на нормативните актове - юридически и филологически аспекти. - Проглас. Филологическо списание, 2014, 23(1), с. 123-149. Print ISSN 0861-7902 COBISS.BG-ID 1119668196 В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Иванова, Людмила (2014) Немски език. Самоучител в диалози. том 1. Плевен: Грамма 2014, 351 с. ISBN978-954-2943-04-4 Плевен:Грамма

Иванова, Людмила (2014) Немски език. Самоучител в диалози. том 2. Плевен: Грамма 2014, 351 с. ISBN978-954-2943-04-4 Плевен:Грамма

Иванова, Людмила (2014) Проблеми на комуникацията чрез туристически текстове (оригинали и преводи). - В: Сборник с научни статии „Език и комуникация в образователната и научната сфера“, Ред. Сн. Бойчева et al. Шумен: УИ „Еп. К. Преславски”, 2014 г., с. 200-208. ISBN 978-954-577-982-4 COBISS.BG-ID 1271589092 Шумен: УИ "Еп. К. Преславски"

Иванова, Людмила (2013) Das Fachwoerterbuch in der Uebersetzerausbildung. Das Potenzial einer Wechselwirkung. – In: Specialised Lexikography. Print and digital, specialised dictionaries, Databases. Lexicographica. Series Maior. Vida Jesensek (Ed.) Berlin/Boston: de Gruyter, 2013, c. 235-244. ISBN 978-3-11-033338-1, E-ISBN 978-3-11-033343-5 Berlin/Boston: de Gruyter

Иванова, Людмила (2013) Texte in der Tourismusbranche – Uebersetzungsprobleme. - - In: Translation in Theorie und Praxis. Deutsch als Fremdsprache in der Diskussion. Vlasta Kucis (Hrsg.). Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2013, S. 163-174. ISBN 978-3-631-62903-1 (Print) E-ISBN 978-3653-03502-2 (E-Book) Frankfurt a.M.: Peter Lang

Иванова, Людмила (2013) Проектите ИДИАЛ и ИДИАЛ4Р – възможности за интеграция на интеркултурната комуникация в обучението по български като чужд език. Сб. от Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят” по случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет гр. Уфа. Велико Търново, февруари-март 2012 г. Ред. Ст. Буров et al. В. Търново:УИ ”Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 419-426. ISBN 978-954-524-919-8 КВ. Търново:Университетско издателство

Иванова, Людмила (2013) Текстът в туристическата брошура, неговият адресат и проблеми на превода. - – В: Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. В. Търново: Ивис, 2013, с. 204-211. ISBN 978-954-2968-50-4 В. Търново:Ивис

Иванова, Людмила (2012) Tourismustext und kulturelle Verstaendigung. Сб. от научна конференция „Perspektiven und Chancen der Germanistik im 21. Jahrhundert. Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век, Шумен, 8-10 декември 2010 г. Ред. А. Димова et al. В. Търново: Фабер, 2012, с. 209-219. ISBN 978-954-400-637-2 COBISS.BG-ID 1246463716 В. Търново:Фабер

Иванова, Людмила (2011) (Туризъм1. Специализиран български за немскоговорящи студенти Учебни модули за изучаване на български език с професионални цели – ниво А2 по ЕЕР. http://www.idial4p-center.org/bg/module/viewdownload/19-turizam1/90------) Туризъм 2. Специализиран български език за туристическия бизнес, ниво А2 по ЕЕР. Учебни модули за изучаване на български език с професионални цели – ниво А2 по ЕЕР http://www.idial4p-center.org/bg/module/summary/20-turizam2/91-------) http://www.idial4p-center.org/bg/module/summary/20-turizam2/91-------)

Иванова, Людмила (2010) Щрихи от България. Учебни материали за изучаващите български език. Страноведчески аспекти.

Иванова, Людмила (2009) Аз говоря български. А ти? Български език за немскоезични студенти. - Пловдив: Летера. 2009, 160 с. ISBN 978-954-516-635-8 Пловдив: Летера 2009. 160 с. ISBN 978-954-516-635-8

Иванова, Людмила (2009) Anthroponyme in und zwischen den Kulturen. - In: Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. Nikolina Burneva et al. (Hrsg.). Dresden: Thelem, 2009, с. 45-63. ISBN 978-3-939888-83-3 Dresden: Thelem

Иванова, Людмила (2009) Der Uebersetzungsunterricht als Buehne der Sprach- und Kulturbegegnungen. - In: Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien. Interkulturelle und kulturkontrastive Perspektiven. H. Caspar-Hehne, I. Schweiger (Hg.), Göttingen: Universitätsverlag, 2009, S. 57-68. ISBN 978-3941875-46-3. Göttingen: Universitätsverlag

Иванова, Людмила (2009) Да общуваме на български. Български език за чужденци. Втора част. Велико Търново: Фабер 2009, 180 с. (разработени уроци 1,2,3,4,5,6,8) ISBN 978-954-400-110-0 COBISS.BG-ID 1234353892 В. Търново: Фабер

Иванова, Людмила (2009) Оценяването като феърплей. - Сб. с доклади от Кръгла маса «Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес». 2009 г. Ред. М. Генова. Варна: Издателство „Наука и икономика” 2009, с. 205-212. ISBN 978-954-21-0425-4 М Генова и др. (ред.), Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес. Икономически университет-Варна: Издателство „Наука и икономика”. Варна 2009, ISBN 978-954-21-0425-4 (стр. 205-212).

Иванова, Людмила (2009) Хуморът в диалога между културите сп. Проглас, Филологическо списание, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, кн. 1, стр. 167-171

Иванова, Людмила (2008) Von der Form zum korrekten Ausdruck. Uebungsbuch zu Schwerpunkten der Morphologie des Deutschen. Übungsbuch zu Schwerpunkten der Morphologie des Deutschen. Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag "Hll. Kyrill und Method", 2008, 300pp. ISBN 978-954-524-654-8 COBISS.BG-ID 1229239012 Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag "Hll. Kyrill und Method", 2008, 300pp. ISBN 978-954-524-654-8.

Иванова, Людмила (2008) Преводът – нашият шанс да преодолеем Вавилонското проклятие сп. Проглас, Филологическо списание, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, кн. 2, стр. 157-161.

Иванова, Людмила (2007) Прагматизъм в ЧЕО. Утопия или реална възможност е формирането на преводаческа компетентност при нефилологическите специалности на българските висши училища. Сб. от Научна конференция «Съвременно образование и чужд език»., Велико Търново, май 2006, Ред. А. Иванова et al. В.Търново: Астарта 2007. с. 5-17. ISBN 978-954-350-36-9. А. Иванова и др. (ред.), Съвременно образование и чужд език. Научна конференция май 2006 г. В.Търново: Астарта 2007. ISBN 978-954-350-36-9 (стр. 5-17).

Иванова, Людмила (2007) Празникът във фокуса на междукултурния трансфер. Сб. от конференция в чест на 70-годишнината на доц. Анна Лилова «Превод и културен трансфер», София, 21-22 октомври 2005 г. Ред. Р. Килева. София: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2007, с. 124-135. ISBN 978-954-о7-2467-6. COBISS.BG-ID 1244120548 София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски” 2007. ISBN 978-954-о7-2467-6 (стр. 124-135).

Иванова, Людмила (2007) Силни със силните глаголи. Неправилните глаголи в немски език. Плевен: Грамма 2007, 64 с. ISBN 978-954-8805-76-6 COBISS 1226834148 Плевен: Грамма

Иванова, Людмила (2006) Kulturhintergrund im zweisprachigen Wörterterbuch. Am Beispiel des Sprachenpaars Deutsch und Bulgarisch. Сб. Germanistische Linguistik 184-185 от Drittes Internationales Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung, Шумен, 23-24 октомври 2005 г. Ред. A. Dimova, V. Jesensek, P. Petkov. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag, 2006, с. 73-83. ISBN -10 3-487-13274-5, ISBN-13 978-3-487-13274-7, ISSN 0072-1492 Hildesheim, Zuerich, New York: Georg Olms Verlag 2006. ISBN10 3-487-13274-5 (стр. 73-83).

Иванова, Людмила (2006) Това, което езиците “премълчават". Сб. от Международна научна конференция « Езиковата политика на Европейския съюз и университетското пространство». В. Търново, 5-7 октомври 2005 г. Ред. Б. Борисова et al. Велико Търново: ПИК 2006 г., т. 2, с. 744-753. ISBN 978-954-736-142-3 COBISS.BG-ID 1045500132 В. Търново: ПИК 2006 г., том 2. ISBN 978-954-736-142-3 (стр. 744-753).

Иванова, Людмила (2005) Von der Wortgruppe zum Satz, Uebungsbuch zu Schwerpunkten der deutschen Syntax. Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag "Hll. Kyrill und Method", 2005, 180 с. (разработена глава 4, с. 87-177) ISBN 954-524-458-5 COBISS.BG-ID 1044241380 /съавторство/ R. Vassileva, L. Ivanova, T. Ratscheva (разработена част: Nebensatz) V. Tarnovo:Universitaetsverlag 2005, S. 87-177 ISBN 954-524-458-5

Иванова, Людмила (2005) Аспекти на преводаческата компетентност. Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на проф. Х. Валтер, Почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 5 декември 2003 г. Ред. Марийка Димитрова et al. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 36-47. ISBN 954-524- 486- 0 ISBN 954-524-486-0 COBISS.BG-ID 1045356004 В. Търново : Университетско издателство

Иванова, Людмила (2004) Translatorische Kompetenz und politische Kommunikation. - Translatorische Kopetenz. Сб. „Translatorische Kompetenz“ от Tagungsberichte der LICTRA, Leipzig, 4-6.10. 2001. Eberhard Fleischmann et al. (Hrsg). Tübingen: Stauffenburg, 2004, S.377-390. ISBN 3-86057-253-9, ISSN 0948-1494. Fleischmann, Schmitt, Wotjak /Hg.), Translatorische Kompetenz, Tuеbingen: Stauffenburg 2004, S.377-390. ISBN 3-86057-253-9.

Иванова, Людмила (2004) Немска граматика с упражнения за всички системи на обучение. Deutsche Grammatik mit Übungen. Велико Търново: Gaberoff, 2004. 416 с. ISBN ISBN 954-9607-88-7 В.Търново: Gaberoff, 2004, 416 с. ISBN 954-9607-88-7

Иванова, Людмила (2003) Das grammatische Geschlecht der Substantive. In: Wort und Grammatik. Festschrift für Pavel Petkov anlässlich seiner Emeritierung. ( = Germanistische Linguistik 171-172). Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag. 2003. Ed. by A. Dimova et al. S. 69 – 85. ISBN ISBN 3-487-11964-1 A.Dimova, H.E.Wiegand (Hg.), Wort und Grammatik. Germanistische Linguistik. 171-172. Herausgegeben vom Forschungsinstitut für deutsche Sprache. Deutscher Sprachatlas. Marburg/Lahn, Hildesheim-Zürich-New York:Georg Olms Verlag, 2003.

Иванова, Людмила (2003) Die Beziehungen Mensch - Sprache - Natur aus der Sicht der Ökolinguistik. - В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучание по чужд език. Научна конференция в чест на Международната година на езиците. 15 - 17 май 2001г. Ред. Б. Борисова et al. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" 2003, с. 42-49. ISBN 954-524-377 5 COBISS.BG-ID 1041660900 Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучание по чужд език. Научна конференция в чест на Международната година на езиците. В.Търново: УИ "Св. св. Кирил и методий" ISBN 954-524-377 5 с. 42-49

Иванова, Людмила (2003) Probleme der Übersetzung politischer Texte für das Sprachenpaar Deutsch und Bulgarisch. Veliko Tarnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“, 2003, 275 pp. ISBN 954-524-373-2 COBISS.BG-ID 1041084388 Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag "Hll. Kyrill und Method", 2003, 275 pp. ISBN 954-524-373-2

Иванова, Людмила (2003) Българско-немски бизнес разговорник. Плевен: Грамма /В.Търново:Абагар 2003. 288 с. ISBN 978-954-8805-57-5 COBISS.BG-ID 1044499172 Плевен: Грамма

Иванова, Людмила (2002) Kulturunterschiede und Probleme der Uebersetzung politischer Texte. - - Germanistentreffen „Sprache-Kommunikation-Verständigung: Deutsch – die Sprache, die uns verbindet“, Kongress der Germanisten Südosteuropas, Велико Търново, 22-24 юни 2000 г. Ред. М. Димитрова et al. Veliko Tarnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“ 2002, S. 519-524. ISBN 954 524 340 6 COBISS.BG-ID 1041380836 Germanistentreffen: Sprache-Kommunikation – Verstaendigung, V. Tarnovo:Universitätsverlag 2002, S. 519-524. ISBN 954 524 340 6

Иванова, Людмила (2002) Немско-български речник = Deutsch-bulgarisches Wörterbuch.Велико Търново: Gaberoff 2002 г. (2 тома,100 000 думи, вкл. 25 000 словосъчетания, граматика и приложения) ISBN 954-9607-53-4 COBISS.BG-ID 1041242340 В. Търново: Gaberoff ISBN 954-9607-53-4

Иванова, Людмила (1991) Zum Problem des Genus substantivi. - Archiv für bulgarische Philologie. Ред. Дуриданов, И. et al. Sofia: Universitätsverlag "Kliment Ochridski" 1991. т. 2 с. 58-103 COBISS-BG-.ID 1024575204 София: УИ "Кл. Охридски"

Иванова, Людмила (1989) Ubersetzungsverfahren : Arbeitsheft zum Lehrgebiet Ubersetzen fur das Sprachenpaar Deutsch-Bulgarisch / [Уч. помагало за студентите от Великотърновския унив. Кирил и Методий]. Велико Търново: ВТУ 1989, 129 с. COBISS.BG-ID 1084532452 Велико Търново:ВТУ COBISS.BG-ID 1084532452

Иванова, Людмила (1989) Uwe Buettner, L. Ivanova, Einfuehrung in die Theorie und Praxis des Uebersetzens. (Учебно помагало за студентите от Великотърновския университет „Кирил и Методий“. В. Търново: УИ ,123 с. COBISS.BG-ID 1084532196 V.Tarnovo: Universitaetsverlag

Иванова, Людмила (1988) Das Genus der Substantive und die Sprachebenen. - In 2. Jenaer Semantik-Syntax-Symposium, 21-22 Mai 1987, Jena. Wissenschaftliche Beitraege der FSU Jena. Ed. by Chr. Römer, 1988. Jena: Die Universität. S. 211-221 Jena: Die Universität

Иванова, Людмила (1988) Zum Problem des Genus substantivi aus translationslinguistischer Sicht (Am Material des Deutschen und des Bulgarischen) - In: Linguistische Arbeitsberichte (Leipzig), № 61, Leipzig: KMU, S. 27-31. Leipzig: KMU

Иванова, Людмила (1988) Към проблема за императивната модалност в немски и български език. - Сб. Юбилейна научна сесия "150 години от рождението на В. Левски". ВНВУ "В. Левски". 1988 г. Научни трудове. Велико Търново:ВНВУ "В. Левски" кн. 10. 1988. с. 147-154. В.Търново: ВНВУ "В. Левски"

Иванова, Людмила (1987) Към характеристиките на рода на съществителните имена в българския и немския език. - Доклади от Втория международен конгрес по българистика, София 23 май-3 юни 1986 г. Ред. Д. Иванова-Мирчева et al. София: БАН, 1989 г. том 4, с. 59-68. COBISS.BG-ID 1240789476 София: Издателство на БАН

Иванова, Людмила (1985) Zum Genussystem des Deutschen und des Bulgarischen. (Dissertation A zur Erlangung des Doktorgrades Dr. phil., Friedrich-Schiller-Universität Jena, 1985) COBISS.BG-ID 1256296420 Friedrich-Schiller-Universität Jena

Иванова, Людмила (1984) Der Zusammenhang zwischen Genus beim Substantiv und Sexus bei Personenbezeichnungen am Material des Deutschen und des Bulgarischen oder Was versteht man unter "Semantik des Genus" - Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB. Ed. by Deutschlektorat. Sofia:KIZ der DDR in Sofia. 1982. S. 12 - 25. Germanistisches Jahrbuch DDR-VRB. Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia.

Иванова, Людмила (1984) За еманципация и в езика. - Български език, кн. 2, 1984, с. 77-78. ISSN 0005-4283 София: Издателство на БАН

Иванова, Людмила (1983) По някои проблеми от теорията за граматическата категория род на съществителните (на базата на материал от български и немски език). – В: Сборник от научна конференция „Юбилеен сборник 20 години Великотърновски университет (1963-1983)“, Велико Търново, 16 – 18 ноември 1983 г. Велико Търново: ВТУ „Кирил и Методий“ 1983 г. кн. 1. Езикознание. с. 115-130. COBISS-BG.ID 1102602212 Велико Търново: ВТУ „Кирил и Методий“

Иванова, Людмила (1980) Към проблема за граматическия род при имена на животни в българския и немския език. - Сб. Първа научно-методическа конференция "Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение", 27 октомври 1979 г. Велико Търново. Ред. А. Данчев et al. Велико Търново: ВТУ "Кирил и Методий"/София: ИЧС "Г.А. Насър", 1980, с. 197-206. COBISS.BG-ID 1088026596 В. Търново: ВТУ "Кирил и Методий" и София: ИЧС "Г.А. Насър"

Иванова, Людмила (0) Der Originaltext als Voraussetzung für eine wirksame Übersetzung (am Beispiel von Texten aus dem Tourismusbereich) Mehrsprachigkeit-Interkulturalität-Intermedialität. Deutsch - Die Sprache, die uns verbindet. Univeritätsverlag, Bd. 9 Röhrig ISBN 978-3-86110-577-0

Питев, Божидар (2020) Teaching English to archaeology and theology students: A case for using translation as a language-teaching tool “Zeszyty Glottodydaktyczne”, Zeszyt 10 (2020), s. 13-24 (Krakow, Poland). ISSN 2080-2358.

Питев, Божидар (2020) Кръстю Банев, Еклисиологията на "Добротолюбие" сп. "Християнство и култура" 156 (2020), 9, 94–110

Питев, Божидар (2020) Семантични особености на християнската богословска терминология / Semantic characteristics of Christian theological terminology сп. "Български език" / Bulgarian Language 67 (2020), 3, 99–111

Питев, Божидар (2017) Терминологични приноси на Диоклийски митрополит Калистос (Уеър) // Езикът на науката и науката за езика : Юбилеен сборник в чест на на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова / Съставители: Е. Петкова и др. София, Издателство на БАН, с. 233-245. ISBN 978-954-322-891-1.

Питев, Божидар (2016) За богословските термини Лице - личност - личностност в съвременния български език сп. "Български език", 2016, № 1, с. 91–99. ISSN 0005-4283.

Питев, Божидар (2012) Българско-английски речник на църковните термини / Bulgarian-English Dictionary of Ecclesiastical Terms С. : Издателство „Омофор”, 2012 (второ, преработено и допълнено издание). – 224 с. ISBN 978-954-2972-04-4.

Питев, Божидар (2011) Актуални аспекти на превода на православни аскетически понятия от български на английски език В: Свидетелства на традицията. Сборник материали от научноизследователски проекти на Православния богословски факултет. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 191-212. ISBN 978-954-524-801-6

Питев, Божидар (2009) Developing collocation awareness in translation in EFL В: Съвременно образование и чужд език. Научна конференция. В. Търново: „Астарта”, с. 132-144.

Питев, Божидар (2008) Employing translation work in EFL at Upper-Intermediate/Advanced levels (B2-C1) В: Съвременно образование и чужд език. Научна конференция. В. Търново: „Астарта”, с. 47-54.

Питев, Божидар (2007) Expressing futurity in Bulgarian and English: A contrastive analysis В: Съвременно образование и чужд език. Научна конференция. В. Търново: „Астарта”, с. 185-195.

Питева, Диана (2012) Българско-английски речник на църковните термини / Bulgarian-English Dictionary of Ecclesiastical Terms С. : Издателство „Омофор”, 2012 (второ, преработено и допълнено издание). – 224 с. ISBN 978-954-2972-04-4.

Питева, Диана (2010) Project-based Learning with Multimedia В: Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. В. Търново: „Ивис”, с. 189-195.

Питева, Диана (2009) Problem Cases in Adjective and Adverb Classes in English В: Съвременно образование и чужд език. Научна конференция. В. Търново: „Астарта”, с. 99-106.

Стоянова, Ваня (2020) РАЗВИВАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК ЧРЕЗ ВИДЕО МАТЕРИАЛИ Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 978-619-208-211

Стоянова, Ваня (2016) An Intercultural Communicative Approach to Exploring Gender Roles in the English as a Second Language (ESL) Setting. Сб. Език, култура, лингводидактика. (с.116-123). Велико Търново: IVIS Publishing. ISBN 978-619-205-024-5.

Стоянова, Ваня (2014) Stoyanova,V. Communicative Competence, English as an International Language (EIL) and the Intercultural Speaker. In: Analele Universitâţii Spiru Haret. Seria Filologie. An XVIII, nr. 18, 2013. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2014

Стоянова, Ваня (2011) Reflective Activities for Developing Intercultural Competence in the Foreign Language Classroom. / Силвия Грудкова. - Сб. Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи. (с.151-161). Велико Търново: ИВИС. ISBN 978-954-2968-18-4.

Стоянова, Ваня (2010) Models for Developing Intercultural Competence in Foreign Language Teaching. Сб.Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. Велико Търново: Ивис.ISBN 978-954-8387-87-3

Стоянова, Ваня (2009) An Aspect of Discriminative Language-Sexist Humour.Сб.Съвременно образование и чужд език. В.Търново: Астарта. ISBN 978-954-350-084-0

Стоянова, Ваня (2009) Инклузивният език в бизнес кореспонденцията на английски език. Сб. Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес. Варна: Наука и икономика. ISBN 978-954-21-0425-4,

Стоянова, Ваня (2007) Some Aspects of Discriminative Language for Portraying People with Disabilities. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново:Астарта. ISBN:978-954-350-36-9

Стоянова, Ваня (2006) Avoiding Discriminative Language. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново:Астарта. ISBN –10: 954-8324-98-4

Стоянова, Ваня (2004) Specific Content and Some Job-Related Activities in English for Tourism. Сб. Съвременно образование и чужд език. Велико Търново: Астарта. ISBN 954-8324-52-0

Христова, Миглена (2018) За преподаването на граматика при усвояването на чужд език. ISBN 978-619-205-107-5, (с. 17-22). Сборник "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" // Foreign language teaching between past and present. Велико Търново: Ивис, 2018, ISBN 978-619-205-107-5, COBISS. BG-ID 1288528100 Велико Търново: Ивис, 2018, ISBN 978-619-205-107-5, COBISS. BG-ID 1288528100

Христова, Миглена (2016) Езиковата картина на света като важен аспект на обучението по чужд език. В. Търново. Издателство ИВИС, ISBN 978-619-205-024-5

Христова, Миглена (2014) Interkulturalität im Fremdsprachenunterricht (Интеркултурност в чуждоезиковото обучение). В. Търново 2014. Издателство ИВИС, ISBN 978-954-2968-77-1

Христова, Миглена (2014) Русские глаголы пространственной локализации стоять, лежать, сидеть в сопоставлении с их немецкими соответствиями stehen, liegen, sitzen. (Руските глаголи за пространствена локализация стоять, лежать, сидеть в съпоставка с немските им съответствия stehen, liegen, sitzen.) В. Търново 2014. Издателство ИВИС, ISSN 1312-3069.

Христова, Миглена (2009) Partizipien im Bulgarischen und Deutschen in kontrastiver Sicht – Funktionen und Gebrauch – Контрастивен поглед върху причастията в български и немски език – функции и употреба - Съвременно образование и чужд език, научна конференция – май 2008, Велико Търново; Астарта, 2009, ред. колегия – Божидар Питев, Диана Питева; ISBN 978-954-350-084-0 Велико Търново; Астарта, 2009, ISBN 978-954-350-084-0

Христова, Миглена (2008) Die Bedeutungsübertragung im Bereich der Präpositionen als Ursache für die Nichtübereinstimmung ihrer Bedeutungen bei den verschiedenen Sprachen (am Beispiel des Deutschen und Bulgarischen) – Преносните значения на предлозите като причина за несъвпадение на техните значения в различните езици (с примери от немски и български) - Съвременно образование и чужд език, научна конференция – май 2007, Велико Търново; Астарта, 2008, ред. колегия – Галина Върлинкова, Ваня Стоянова, Миглена Христова; ISSN 1313-4086 Велико Търново; Астарта, 2008, ISSN 1313-4086

Христова, Миглена (2008) Die Negation im Deutschen - Отрицанието в немския език – Съвременно образование и чужд език, научна конференция – май 2007, Велико Търново; Астарта, 2008, ред. колегия – Галина Върлинкова, Ваня Стоянова, Миглена Христова; ISSN 1313-4086 Велико Търново; Астарта, 2009, ISBN 978-954-350-084-0

Христова, Миглена (2007) Die Beherrschung der Syntaktischen Strukturen als notwendige Bedingung für die Beherrschung der deutschen Wortstellung, сборник Съвременно образование и чужд език, кат. “Чуждоезиково обучение”, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, издателство Астарта, 2007, ISBN: 978-954-350-36-9 издателство Астарта, 2007, ISBN: 978-954-350-36-9

Христова, Миглена (0) Выражение таксисных значений одновременности, предшествования и следования в русском, болгарском и немецком языках в сопоставительном плане – под печат

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/