Публикации за 2021


Александрова, Силвия (2021) Вудро Вильсон, российские революции 1917 г. и взгляд на послевоенный мир. Ключевские чтения – 2020: Народ и власть. Сборник научных трудов. Москва: Издательство Спутник+, 2021, с. 496-502. ISBN 978-5-9973-5864-8

Алексиева, Милена (2021) Aleksieva, M. FACTOR STRUCTURE OF PHYSICAL ABILITY OF 9-YEAR-OLD PUPILS OVER A 12 YEAR-PERIOD Годишник на НСА „Васил Левски“ – гр. София (главен редактор: проф. Татяна Янчева, дн) от научна конференция с международно участие на катедра „Баскетбол,волейбол, хандбал“, проведена на 02.06.2021 „Проблеми на обучението и тренировката по баскетбол, волейбол, хандбал“ COBISS.BG-ID - 1290800356 с. 307 - 314

Ангелов, Мариан (2021) THE GAME IN THE MUSIC EDUCATION OF THE LITTLE STUDENTS KNOWLEDGE International Journal, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol. 47.2, Education, Skopje, Global Impact and Quality Factor, 2021, p. 377 - 382, ISSN 2545 - 4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version). [Global Impact Factor] [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing]

Ангелов, Мариан (2021) Музикалният съпровод при педагогическата работа на стажант-учителите Сб. от Научно-практическа конференция с международно участие „Наставничеството: класичност и модерност“, Враца, 30 октомври 2020 г. Ред. доц. д-р Рени Христова-Коцева, доц. д-р Евгения Тополска, доц. д-р Светлана Ангелова. Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, с. 203-209. ISBN: 978-619-208-246-8, COBISS.BG-ID - 46643720

Ангелов, Мариан (2021) Музикалното творчество в 1. – 4. клас при практическата подготовка на стажант-учители Сб. от Научно-практическа конференция с международно участие „Наставничеството: класичност и модерност“, Враца, 30 октомври 2020 г. Ред. доц. д-р Рени Христова-Коцева, доц. д-р Евгения Тополска, доц. д-р Светлана Ангелова. Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, с. 195-202. ISBN: 978-619-208-246-8, COBISS.BG-ID - 46643720

Ангелова, Светлана (2021) Development of student teachers’ satisfaction with e-learning science courses Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE’20) AIP Conf. Proc. 2333, 050011-1–050011-9; https://doi.org/10.1063/5.0042071 Published by AIP Publishing.

Ангелова, Светлана (2021) Мотивиращата практико-приложна подготовка на стажант-учителя и преподаването на природни науки в началното училище – съдържателни параметри и взаимозависимости В: Сб. „Научно-практическа конференция с международно участие „Наставничеството: класичност и модерност“, Ред. Р. Христова – Коцева, Е. Тополска, С. Ангелова, ВТУ – Филиал Враца, 31. 10. 2020 г. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 101-111

Ангелова, Светлана (2021) Професионално-компетентния профил на стажант-учителя по природни науки в интердисциплинна и контекстуална перспективи В: Сб. „Научно-практическа конференция с международно участие „Наставничеството: класичност и модерност“, Ред. Р. Христова – Коцева, Е. Тополска, С. Ангелова, ВТУ – Филиал Враца, 31. 10. 2020 г. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 77-100

Астарджиева, Татяна (2021) Об отношениях между Российской империей и Великим княжеством Финляндским. - В: Ключевские чтения-2020. "Народ и власть". Материалы Международной научной конференции молодых ученых. Сборник научных трудов., Москва: Издательство "Спутник+", 2021., c. 478-483. ISBN 978-5-9973-5864-8.

Бакоев, Валентин (2021) On Symmetry in Mathematical Identities Symmetry: Culture and Science, Vol. 32, Number 2, 2021, pp. 49 - 53. https://doi.org/10.26830/symmetry_2021_2_149

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2021) Effect of the training program on mental qualities in elite orienteers. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 21 (3), Art 190, pp. 1498 - 1504, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 , DOI:10.7752/jpes.2021.03190

Белчева, Весела (2021) Linguistic Impact On Self-Awareness And Social Affiliation. Journal of Communication and Behavioural Sciences, 2(1)/2021

Бойчев, Бойчо (2021) Return on investment for internet advertising Международной научно-практической онлайн-конференции "Развитие росийской экономики и ее безопасность в условиях современных и угроз". - Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 21–22 апреля 2021 года. с. 206-208. ISBN: 978-5-7972-2860-8

Бойчев, Бойчо (2021) Приложение на бенчмаркетинговия подход в аграрния сектор Сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция "Агробизнесът и селските райони- икономика, иновации и разтеж", Варна, 18 юни 2021 г. Ред. Мария Станимирова. Варна: Наука и икономика, с. 181-191. ISBN:978-954-21-1088-0

Бонджолова, Валентина (2021) Български език за чужденци. Нива С1 и С2. Издателство „Фабер“: Велико Търново, 2021. 256 стр. ISBN 978-619-00-1346-4.

Бонджолова, Валентина (2021) Към нови лингвистични хоризонти на Стоян Буров Ст. Буров. Лингвистични хоризонти. Избрани трудове. Изд. "ИВИС": Велико Търново, 2021, 7-12. ISBN 978-619-205-169-3.

Борисов, Борислав (2021) По някои въпроси на доброволното изпълнение в гражданския изпълнителен процес Научни четения в памет на Кристиан Таков "Предизвикателства към правото"

Будева, Соня (2021) Advantages and Disadvantages of Rural Social Work. Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, Third edition. Enna, Italy, 21.11.2020, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science) Bucharest, Romania

Будева, Соня (2021) Empowering practitioners in social work from rural communities. St. Cyril and St. Methodius University Publishing House, 2021, p.165, ISBN 978-619-208-250-5 Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий"

Будева, Соня (2021) Изследователски доклад от национално проучване относно възприятията и нуждите на работещите в социалната сфера в малки населени места в България при справяне с феномена бърнаут, стр.38, Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2021, ISBN: 978-619-00-1313-6 Изд. "Фабер", В.Търново

Будева, Соня (2021) Информационните и комуникационни технологии в практиката на помагащите професионалисти. (2021) Коллективная монография «СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: ЛИЧНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ» г. Москва, Россия

Будева, Соня (2021) Предизвикателства пред практикуващите в социалната сфера в малките населени места. в сб. „Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места – предизвикателства и възможности“, стр.7-28, Унивeрситетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2021, ISBN 978-619-208-249-9 Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий"

Булева-Петрова, Марияна (2021) Теоретична идея – терминология – теория (върху примера на една теория за музикалната тектоника) "Българско музикознание", 2021 № 2, 2-24, ISSN 0204-823X

Буров, Стоян (2021) In Memoriam. Михаил Виденов (1940–2021) Съпоставително езикознание, 2021, № 1, стр. 105–107.

Буров, Стоян (2021) Безпредложие Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021). Съст. Св. Коева и М. Стаменов. I том. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, стр. 26–38. ISSN 2683-118X (print) 2683-1198 (online)

Буров, Стоян (2021) Лингвистични хоризонти. Избрани трудове В. Търново: Издателство ИВИС, 2021. 375 стр. ISBN 978-619-205-169-3

Буров, Стоян (2021) От наследството на Българското книжовно дружество до съвременната българска лингвистика. Очерци и бележки по история на българското езикознание В. Търново: Издателство ИВИС, 2021. 445 стр. ISBN 978-619-205-168-6

Буюклиева, Стефка (2021) A software program for equivalence of linear codes over finite fields ACA 2021 Book of Abstracts https://aca2021.sba-research.org/data/ACA_2021_Book_of_Abstracts.pdf

Буюклиева, Стефка (2021) Characteristic vector and weight distribution of a linear code Cryptography and Communications, vol. 13, pp. 263–282 (2021). Impact factor: 1.291 (2019) https://doi.org/10.1007/s12095-020-00458-8 SCImago Journal & Country Rank

Буюклиева, Стефка (2021) Optimal Binary LCD Codes Designs, Codes and Cryptography, ( arXiv:2010.13399v1), Published 06.09.2021. https://doi.org/10.1007/s10623-021-00929-w

Буюклиева, Стефка (2021) Self-Dual Codes (invited contribution) Huffman, W.C., Kim, J.-L., & Solé, P. (2021). Concise Encyclopedia of Coding Theory (1st ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781315147901

Бянов, Иван (2021) Common Agricultural Policy – The Opportunities and Threats for Regions of European Union Member States Advances in Economics, Business and Management Research, volume 181, Proceedings of the 3rd International Conference Spatial Development of Territories (SDT 2020), Atlantis press (part of Springer nature), ISBN 978-94-6239-404-9, ISSN 2352-5428, https://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.210710.014 pp 81-86, https://www.atlantis-press.com/proceedings/sdt-20/125958567

Бянова, Невена (2021) Effects of the EU Electricity Markets Opening on Competition and Prices сп. Икономически изследвания, кн. 30 (1), 2021, с. 35-69, издание на Институт за икономически изследвания при БАН, ISSN: 0205-3292, COBISS.BG-ID - 1120137700

Василев, Георги (2021) "Куклен театър в педагогическата дейност" Издателство "ВЕКС"

Василев, Георги (2021) "Театрална педагогика"(аспекти) Издателство"Векс"

Василев, Георги (2021) Театрална анимация Издателство "ВЕКС"

Василев, Георги (2021) Театрални пространства в педагогическата дейност

Василева, Калина (2021) Бай Ганьо Българина.Опит върху българската народопсихология и българската модерност. Книга втора. Велико Търново: ИК Фабер, 2021, ISBN: 978-619-00-1280-1

Василева, Красимира (2021) Асоциативно поле на концепта „любов“ в съвременното българско езиково съзнание. B: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021 година). Т. 1. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, с. 99 – 105. ISSN 2683-118Х (print) ISSN 2683-1198 (online)

Великова, Силвия (2021) Metalanguage issues in the analysis of the appositional construction - Research Result. Theoretical and Applied Linguistics, V.7 (1), 49-69, DOI: 10.18413/2313-8912-2021-7-1-0-5, ISSN 2313-8912 [URL: http://rrlinguistics.ru/].

Великова, Силвия (2021) Дидактика, методика или „пост-метод“ педагогика. Терминологични акценти при дефинирането на езиковото обучение - Педагогически алманах, бр. 1, 86-94, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print) http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol29/iss1/12

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2021) Велкова-Гайдаржиева, А. Бургаската поезия през 2020 година. // Море, 2021, № 1, с. 216-232. ISSN: 0205-3296.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2021) Велкова-Гайдаржиева, А. За сборника "Петко Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания". // Море, 2021, № 1, с. 195-199. ISSN: 0205-3296.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2021) Гайдаржиева, А. Иван Радев и неговият "Български Атон". // Литературен вестник. 10-16. 02. 2021, бр. 6, 2021, с. 6-7. ISSN 1310-9561

Вълчева, Пламена (2021) Flashes of Inspiration. 60 Flash Fiction Texts with Exercises. Veliko Turnovo: Faber Publishers, 2021, 194, ISBN: 987-619-00-1353-2

Галунов, Тодор (2021) "Суверинитет в Евразийской интеграций", сп. "Вопросы истории", с. 144-149, 2021, кн. 1. ISSN 0042-8779 сп. "Вопросы истории", с. 144-149, 2021, кн. 1. ISSN 0042-8779

Генова, Дафинка (2021) Новини сатира, фалшиви новини, постистина и конспиративни теории Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. София: СУ "Св. Климент Охридски." ФЖМК, Публ. на 24.06.2021 г. Обем 24 стр. Online ISSN 1314-3794 - Национален референтен списък https://www.newmedia21.eu/analizi/novini-satira-falshivi-novini-postistina-i-konspirativni-teorii/

Георгиев, Борис (2021) Творба: 1. „Анахронично“, 50х60 см., акрил, платно, 2021 г.. В каталог „50 години НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ЛУДОГОРИЕ *21“, Разград, 2021 г., с. 23, ISBN 978-619-00-1323-5 Разград, 2021 г., с. 23, ISBN 978-619-00-1323-5, печат Издателство „Фабер“, Велико Търново; Съставител: Тодор Тодоров

Георгиев, Лъчезар (2021) ИЗДАТЕЛИ, ПИСАТЕЛИ, КНИГИ. Книговедски изследвания / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - София: Акад. изд. За буквите - О писменехь, 128 с. : резюме на англ. ез. ISBN 978-619-185-480-6

Георгиев, Лъчезар (2021) Модерни технологични способи в издателския процес. // Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": Обществени комуникации и информационни науки. Т. 11, 2019 / Сътав. и науч. ред. Лъчезар Георгиев Георгиев, - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 5-51: Резюме на англ. ез. ISSN 2367-8135 COBISS.BG-ID - 1271899108

Георгиев, Лъчезар (2021) Португалската книга в България : издатели, автори, заглавия, български писатели и учени по темата Португалия : [монография] / Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956- = Georgiev, Lǎčezar Georgiev. Издателство и производство - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021. - 195 с.: резюме на англ. ез.: резюме на португ. ез. Език - български ISBN - 978-619-208-239-0 COBISS.BG-ID - 45130760

Георгиев, Лъчезар (2021) Щрихи от издателските и печатните комуникации в САЩ и Европа [Студия]. // Георгиева, Стела В., Лъчезар Г. Георгиев. Тенденции в книжната индустрия: Изследвания за книгата / Състав. и науч. ред. Лъчезар Георгиев [Научен сб. студии]. - София: Star Way, 2021, с. 71 - 125. ISSN 978-954-8685-28-3 COBISS.BG-ID - 44298504

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2021) APPLYING BLENDED LEARNING COURSES FOR EDUCATION IN THE CONTEMPORARY UNIVERSITY. INFORMATION SYSTEM ‘E-UNIVERSITY’ OF THE UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO, BULGARIA Facta Universitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUTeachLearnTeachEd

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2021) ГЛАВА 3. РЕФЛЕКСИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ (с.182-198) Социально-психологические проблемы современного общества в условиях цифровизации: личность, организация, управление: коллективная монография / под ред. И.А. Бариляк. Е.Д. Короткиной, Е.С. Ребриловой. – Тверь: Издательство Тверского государственного университета, 2021. – 358 с. ISBN 978-5-7609-1655-6

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2021) Педагогически аспекти на електронното обучение Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", с. 401 ISBN 978-619-208-261-1

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2021) Преподаване и учене в средното училище. Монографични изследвания УИ "Св. Св. Кирил и Методий", ISBN: 978-619-208-263-5, с. 332

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2021) Рецензия на Сборникът научни студии „Дигитални компетенции и медиаобразование в предучилищна и начална училищна възраст“ със съставител проф. д-р Румяна Папанчева, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2021) СПЕЦИФИЧНА НАТОВАРЕНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – СЪЩНОСТ И МОДЕЛИ ЗА ОТЧИТАНЕ В НЯКОИ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ Pedagogika-Pedagogy Volume 93, Number 5, 2021, 595-614.

Георгиева-Трифонова, Цветанка (2021) Research on Improvement of N-grams Based Text Classification by Applying Pointwise Mutual Information Measures Baltic Journal of Modern Computing, vol. 9 No. 3, 2021, pp. 290-302. https://doi.org/10.22364/bjmc.2021.9.3.05; ISSN 2255-8950 (Online), ISSN 2255-8942 (Print).

Георгиева, Виолета (2021) Гражданско образование, 11. клас. Помагало за учители Люксембург. Служба за публикации на Европейския съюз. Ред. Борислав Димитров (Пенков), В. Стойчева и др., 277 стр. ISBN: 978-92-76-26301-2, DOI: 10.2775/509001 PDF - ISBN: 978-92-76-26300-5, DOI: 10.2775/397179

Георгиева, Виолета (2021) Педагогическа лаборатория: работни листове за обектно-базирано обучение Велико Търново: Издателство "Слово", 106 стр. ISBN 978-619-212-079-5 (електронна книга)

Георгиева, Виолета (2021) Педагогически аспекти на преподаване на наследството във виртуална среда Сборник „Музейно-образователни практики и електронната среда като ефективен инструмент в неформалното образование“, Абагар

Георгиева, Златинка (2021) СОЦИАЛНОТО УНАСЛЕДЯВАНЕ В ПОЛЕТО НА ДЕТСКАТА ПСИХОЛОГИЯ Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-260-4, стр. 395

Георгиева, Златинка (2021) ДЕТСКАТА ИГРА. Възможни последици от СОVID-19 IІ Международной научно-практической конференции для ученых, аспирантов, соискателей и студентов. «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ИННОВАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ». [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Георгиева, Златинка (2021) ОСНОВНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В НАЧАЛОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Сборник "Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство", Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-261-1, стр. 245-252

Георгиева, Златинка (2021) РОЛЯТА НА СЕМЕЙСТВОТО В ПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИК В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 Материалы международной студенческой научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Л.В. Занкова. Министерство науки и высшего образования РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный университет». Тверь 2021. ISBN 978-5-7609-1638-9. с. 307-312 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Георгиева, Златинка (2021) ХИПОТЕЗА НА СОЦИАЛНОТО УНАСЛЕДЯВАНЕ В ПОЛЕТО НА ПСИХОЛОГИЯТА. Сборник "Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство", Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-261-1, стр. 9-21

Георгиева, Стела (2021) Георгиева, Стела.Библиотечна архитектура и книжни колекции в Латинска Америка.// Т р у д о в е на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, ФМИ, Обществени комуникации и информационни науки, том 11, 2019, с. 52-73. ISSN 2367-8135; COBISS.BG-ID - 1271899108

Гергова, Христина (2021) Формиране на правоговорна компетентност у първокласници роми - състояние на проблема (анализ на анкета с учители) сп." Педагогически алманах". Ред. М. Булева,. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", ISSN:2367-9360 ( Online ) ISSN:1310-358X, COBISS.BG-ID - 1121205220

Гергова, Христина (2021) Формиране на правоговорна компетентност чрез обучението по български език и литература - деца роми, начално ограмотяване

Гецов, Антон (2021) Metalanguage issues in the analysis of the appositional construction Research result. Theoretical and Applied Linguistics. Volume 7, Issue №1, 2021, ISSN 2313-8912. [http://rrlinguistics.ru/en/journal/annotation/2383/]

Гълъбов, Мирослав (2021) Adapting a method for tracking the movement of the camera in the visualization of augmented reality. Paper presented at the International Conference on Technics, Technologies and Education, Yambol, Bulgaria, 4-6 November 2020. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 1031(2021), pp. 1-8. Online ISSN: 1757-899X, Print ISSN: 1757-8981 DOI 10.1088/1757-899X/1031/1/012064

Гълъбова-Маринова, Мила (2021) Класичност и модерност в обучението по български език 2.- 4. клас Сб. Наставничеството: класичност и модерност. НПК, 30.10.2020 - ВТУ Филиал Враца. Ред. Р. Христова-Коцева и др. В. Търново: УИ, ISBN 978-619-208-246-8

Гърбачева, Анелия (2021) Динамичният модел за изучаване на различието и на стратегиите за функционално обучение. Международен научен семинар “Л. Виготски и приобщаващото образование”, 20-21 май 2021 г. Електронен ресурс. Видеоканал на ИИИНАСР. Международен научен семинар “Л. Виготски и приобщаващото образование”, 20-21 май 2021 г.

Дамянов, Даниел (2021) Архитектура на приложения при изграждане на автоматизирани приложно-програмни интерфейси издателство „ИТИ“ 2021 ISBN 978-619-7602-15-9

Дамянов, Даниел (2021) Техники и подходи за генериране на автоматичен програмен код. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” НА МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 28 МАЙ 2021 г.

Дерменджиев, Атанас (2021) The Globalization of Political Processes. The Geographical View XV Jornadas Internacionais Grandes Problemáticas do Espaço Europeu 28 a 30 de maio de 2021 FLUP , Porto, Portugal, p. 29-30

Дерменджиев, Атанас (2021) Електропроизводствени райони на Румъния. Географски анализ. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“, 27-28 май, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, електронно издание, В. Търново, 2021, с. 2084-2091, ISSN 2367-7481

Дерменджиев, Атанас (2021) Нефтената промишленост на Румъния. Историко-географски преглед. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“, 27-28 май, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, електронно издание, В. Търново, 2021, с. 2075-2083, ISSN 2367-7481

Дерменджиев, Атанас (2021) Пространство, икономически концепции и модели за развитието на обществото В: Научна конференция, 31 октомври 2019, В. Търново, България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т. XIV, 2021, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 297-306. ISSN 2603-3895 (Print), ISSN 2603-3860 (Online)

Дерменджиева, Стела (2021) Аргументирани щрихи за „нововъведенията” в обучението по география и икономика в V клас. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 27 – 28 май 2021 година, Електронно издание. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2021, с. 614 – 628. ISSN 2367-7481.

Дерменджиева, Стела (2021) Относно „промените” в новата програма по география и икономика за V клас. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 27 – 28 май 2021 година, Електронно издание. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2021, с. 601 – 613. ISSN 2367-7481.

Дерменджиева, Стела (2021) Традиции и инновации в обучение географии стран первого гимназиального этапа средней школы в Болгарии – нормативный уголок. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции г. Москва, 12 декабря 2020 года. „Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития”. Москва: Издательство „Перо”, 2021, с. 62 – 66. ISBN 978-5-00189-145-1.

Дерменджиева, Стела (2021) Конструктивен анализ на променящата се образователна среда чрез учебните програми по География на България - В: Научна конференция, 31 октомври 2019, В. Търново, България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т. XIV, 2021, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 320-338. ISSN 2603-3895 (Print), ISSN 2603-3860 (Online)

Дерменджиева, Стела (2021) Методические проекции на образовательное содержание по географии стран, для успешной реализации новых учебных программ по географии и экономики в прогимназиальном этапе. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции г. Москва, 12 декабря 2020 года. „Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития”. Москва: Издательство „Перо”, 2021, с. 16 – 20. ISBN 978-5-00189-145-1.

Дерменджиева, Стела (2021) Теория и методика на географското образование. Велико Търново, Издателство "ИТИ", 2021, 886 с.ISBN 978-619-7602-13-5

Димитров, Добромир (2021) Светотайнствената изповед Списание "Свет", бр. 1, С.,2021, ISSN 1313-9320

Димитрова, Илияна (2021) Л. Н.Толстой и личността на Петко Ю. Тодоров В: Петко Ю. Тодоров.140 години от рождението на писателя. Нови изследвания. Съст. Д. Михайлов, ред. Димитър Михайлов, Николай Димитров, Илияна Димитрова, Мая Ангелова, Александър Христов, изд. ДАР-РХ, В. Търново, 2021, 95-102. ISBN 978-954-9489-78-1

Димитрова, Илияна (2021) Хроника: XII международна конференция „Проблеми на устната комуникация“ (В. Търново, 6. – 7.11.2020 г.), сп. „Проглас“. Гл. редактор: проф. дфн Живка Колева-Златева. Кн. 1, 2021, с. 132–134. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID - 1119668196

Димитрова, Татяна (2021) Национальная политика в контексте европейских стандартов в области профессионального обучение Международный научный журнал "Научные горизонты", № 6(46) | 2021 с. 5-11. ISSN 2587-618Х

Димитрова, Татяна (2021) Рынок труда в Болгарии и приоритеты в национальном плане действий по трудоустройству на 2021 Международный научный журнал "Научные горизонты", № 3(43) | 2021 с. 15-22. ISSN 2587-618Х

Добрев, Добрин (2021) Covid-19: Критичен анализ на последствията от кризата -В: Библиотека „Диоген”, Книга „Психология“: „Психосоциални измерения на кризата в условията на Ковид 19“, сборник, състав. ас. д-р Доротея Дунева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2021, том 29, кн.1, с. 11-20, ISSN 1314-2763 (print), ISSN 2367-9549 (online)

Добрев, Добрин (2021) Архетип и социално унаследяване при развитието на детето –В: „Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство“, сборник от Международна научна конференция, гр. Велико Търново, 20.10.2020, съставител Манол Манолов и други. Велико Търново: Издателство ПИК, 2021, с. 238-245. ISBN 978-954-736-261-1

Добрев, Добрин (2021) Политическата психология в полето на българските етнопсихологически особености Пловдив: Издателство Манол Николов Манолов, 2021, 546 страници. ISBN 978-619-91664-3-7; COBISS.BG-ID 44956680

Донев, Владимир (2021) ЛАГЕРНАТА ТЕМА В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ПРОЗА; INNY SWIAT w LITERATURZE NARODOW KONTEKSTY, ZYCIORYSY, INTERPRETACJE; Instytut Literatury Krakow, 247-261; ISBN 978-83-66359-38-3; https://www.academia.edu/45542265/%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90_%D0%92_%D0%A1%D0%AA%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90_%D0%A5%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%90

Дончев, Антон (2021) Създаването на 11-и полк от Българската армия (декември 1885–март 1886 г.). В: Епохи, Том ХХIX (2021), Книжка 1. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2021, с. 80-83. ISSN 1310-2141.

Дочков, Иво (2021) Платонизмът на Ориген - към въпроса за източниците Artes Liberales ISBN 978-619-91795-0-5 COBISS.BG-ID - 44100872

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2021) Точки в мрежа с условия за минималност - обобщения, твърдения, алгоритми (в подготовка) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) The city of Nin and the Salt museum - the first capital of Croatia and the preserved traditional technology for salt production. – In: International Scientific Refereed Online Journal Impact Factor - SocioBrains, February 2021, ISSUE 78, pp. 490 - 499. ISSN 2367-5721 (online).

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) The educational system in Bulgaria in conditions of reform - preserved traditions and innovations. Journal of communication and behavioural sciences. Publishing House of Romania de Maine Foundation, Bucharest. Volume 2, Number 1, 2021, pp. 65-74. ISSN 2668-9650.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Аргументирани щрихи за „нововъведенията” в обучението по география и икономика в V клас. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 27 – 28 май 2021 година, Електронно издание. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2021, с. 614 – 628. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Биоград на мору – една от малко известните туристически перли на Северна Далмация. Сборник доклади от Международна научна конференция „Туризмът и глобалните кризи”, организирана от Катедра „Туризъм” на Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 21 април 2021 г. Велико Търново: Издателство „Ай анд Би”, 2021, с. 795 – 809. ISBN: 978-619-7281-73-6.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Изучаване на тема „Китай” по география и икономика след образователната реформа в българското училище. Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2021, с. 45-63. ISSN: 2603-5030(Print). ISSN: 2603-5391(Online).

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Методические проекции на образовательное содержание по географии стран, для успешной реализации новых учебных программ по географии и экономики в прогимназиальном этапе. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции г. Москва, 12 декабря 2020 года. „Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития”. Москва: Издательство „Перо”, 2021, с. 16 – 20. ISBN 978-5-00189-145-1.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Образователните промени в училищната география на Хърватия – съвременни концепции и дидактически модели. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 27 – 28 май 2021 година, Електронно издание. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2021, с. 629 – 636. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Относно „промените” в новата програма по география и икономика за V клас. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 27 – 28 май 2021 година, Електронно издание. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2021, с. 601 – 613. ISSN 2367-7481.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Приложение на Вен-диаграмата в обучението по география и икономика и по икономика – същност, значение, приложение, варианти. – In: International Scientific Refereed Online Journal Impact Factor - SocioBrains, February 2021, ISSUE 78, pp. 615 - 623. ISSN 2367-5721 (online).

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Традиции и инновации в обучение географии стран первого гимназиального этапа средней школы в Болгарии – нормативный уголок. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции г. Москва, 12 декабря 2020 года. „Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития”. Москва: Издательство „Перо”, 2021, с. 62 – 66. ISBN 978-5-00189-145-1.

Друмева, Красимира (2021) ”The Wild River” – сценарий на творческа работилница за деца Публикация в каталог на The 19th International Creative Anxiety Workshops– Vincent’s Pocket Poznań, October 13–16, 2020, страници: 139, година: 2020, Studio Poligrafia Wysogotowo, стр. 67-68, ISBN 978-83-953075-7-7

Друмева, Красимира (2021) ART IN PIXELS Публикация в списание Facta Universitatis, Series Visual Arts and Music (FU Vis Art Mus), Ниш, Сърбия. 127-135 p. Print ISSN: 2466-2887, Online ISSN: 2466-2895

Друмева, Красимира (2021) Metaphor – the visual language of poster art Публикация в сборник доклади от VII National Scientific Conference with International participation Balkan Art Forum 2019 (BARTF 2019), ”ART AND CULTURE TODAY: METAPHOR, PERCEPTION AND SYMBOLISM” Ниш, Сърбия, 2020, ISBN 978-86-85239-76-2, COBISS.SR-ID 28308489,147-158 p.

Друмева, Красимира (2021) Стилове и тенденции в развитието на театралния плакат Международна научна конференция „Визуални изследвания“, Велико Търново, 25-26 октомври 2019 година

Дунева, Доротея (2021) Влияние на родителския стил на възпитание за появата на контраидентичност при юношите. Сб. с доклади от Международна научна конференция "Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство". Велико Търново: "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 196-203. ISBN 978-954-736-261-1

Дунева, Доротея (2021) Юношеското отчуждение – фактори и последици. Материалы международной студенческой научно-практической конференции „Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований“, посвященной 120-летию со дня рождения Л. В. Занкова. Тверь: Тверской государственный университет, 2021, с. 53-56. ISBN 978-5- 7609-1638-9

Емилиянова, Боряна (2021) Метафората в народната географска терминология. Соматични термини. Съпоставително изследване върху български и румънски езиков материал Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий". ISBN 978-619-208-245-1. COBISS.BG-ID - 46482440

Златкова-Дончева, Катерина (2021) Приобщаване, обучение и развитие на деца и ученици с интелектуални затруднения Бургас: ЛИБРА СКОРП, 347 с. ISBN - 978-954-471-705-6, COBISS.BG-ID – 44938248

Златкова-Дончева, Катерина (2021) Тревожност и агресивност при деца с емоционално-поведенчески разстройства – представяне на индивидуален случай Педагогика. 93 (1). с. 74 – 86. ISSN - 0861-3982, [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR] COBISS.BG-ID – 45092616

Иванов, Иван (2021) "Здравословни и патологични режими на функциониране на малките общности - механизми разрушаващи социалния капитал" Сборник текстове "Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места - предизвикателства и възможности", Изд. Великотърновски университет, 2021 ISBN

Иванов, Иван (2021) Динамика на отношенията между българското общество и неговото политическо лидерство. Основно групово допускане за адхезия. Българско списание по психология, Кн.4, изд. Дружество на психолозите в РБ, 2021, ISSN 0861-7813

Иванов, Иван (2021) Проблеми на родителстването в ситуация на емоционално неглижиране на дете Сборник "Психосоцилно развитие на детето в съвременното семейство", изд. ПИК, 2021, ISBN 978-954-736-261-1

Иванова, Анна (2021) Самопознанието – някои скептически проблеми. Нотабене. 2021, бр. 51 (онлайн) // ISSN 1313-7859 (online), достъпно на: http://notabene-bg.org/read.php?id=1073 НРС ID № 2388

Иванова, Ваня (2021) Семантические инноваты в русском и болгарском языках (на материале имен существительных). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. – 300 с. ISBN 978-619-208-251-2. COBISS.BG-ID 47536392 Велико Търново

Иванова, Ваня (2021) Функции метафоры в инновационном процессе на лексико-семантическом уровне русского языка // Проглас. Филологическо списание, кн. 1, 2021 (год. ХХX). УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2021. – С. 35 – 42. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print). COBISS.BG-ID 1119668196. Велико Търново

Иванова, Стефка (2021) Устойчивото и "зеленото" сградостроителство – съвременни решения за реализирането на строително-инвестиционните проекти Сборник научни трудове от научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности”, проведена на 27.05.2021 г. в гр. В. Търново.

Илиева, Мария (2021) Българинът в своя езиков свят : Лингвокултурологично и етнопсихолингвистично изследване Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021 г. 224 с. ISBN 978-619-208-237-6 COBISS.BG-ID - 45075720

Илчева, Мария (2021) Eco-system of social economy in Bulgaria – new policies in a dynamic environment Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, Third edition. Enna, Italy, 21.11.2020, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science) Bucharest, Romania

Илчева, Мария (2021) Аспекти и приложения на логистиката при управление на риска от бедствия Сборник доклади от научна конференция "Логистиката и обществените системи", 25-27.02.2021 г. Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", ISSN 2738 - 8042

Илчева, Мария (2021) АСПЕКТИ НА ПРОЕКТНОТО ФИНАНСИРАНЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ Сборник доклади от Научно-практическа конференция "Развитие на българската и европейска икономика - предизвикателства и възможности", 27-28.05.2021 г.

Илчева, Мария (2021) Инструменти за интегрирано териториално развитие в България НВУ "Васил Левски", Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 8, ISSN 1314-1937, стр. 245 - 256

Илчева, Мария (2021) НОВИ РИСКОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ (International Scientific Conference)„Проблеми на социалната и икономическата сигурност“ том 1, „Светът в/след глобалната пандемия“, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, ISSN 2738 – 8689, стр. 73 - 83 „Проблеми на социалната и икономическата сигурност (Светът в/след глобалната пандемия“ (“Problems of Social and Economic Security (The World After/In Global Pandemic”) 20.11.2020

Илчева, Мария (2021) Организация и управление на НПО Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Илчева, Мария (2021) СОЦИАЛНА ЛОГИСТИКА И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА С КОВИД – 19 Сборник доклади от научна конференция "Логистиката и обществените системи", 25-27.02.2021 г. Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", ISSN 2738 - 8042

Илчева, Мария (2021) Социални проекти и социални иновации като генератор на промяна в селските райони на България Сборник с доклади от международно-практическа конференция „ОВЛАСТЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“

Илчева, Мария (2021) Социалните иновации в България – концептуални основи и добри практики Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Илчева, Мария (2021) Социалните иновации като инструмент за постигане на целите за устойчиво развитие Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2021, Том 8, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", ISSN 1314-1937, стр. 257 - 269

Йонкова, Красимира (2021) Илюзиите на Аз-а за автономия в игрите на егото В: Загубата на личната автономия. Колективна монография под общата редакция на Дончо Градев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2021, с. 108-148. ISBN 978-954-07-5198-6

Йонкова, Красимира (2021) Невидимото отвъд видимото за политиката и психологията на българите В: Добрев, Д., Манолов, М. Политическата психология в полето на българските етнопсихологически особености. Пловдив: Издателство Манол Николов Манолов, 2021, c. 8-15. ISBN 978-619-91664-3-7; COBISS.BG-ID 44956680

Йонкова, Красимира (2021) Осъзнатостта, генерирана чрез медитация, намалява субективното усещане за автоматизираност на процесите - изследване при лица с различен медитативен опит В: Сборник доклади на Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки. Том 2, Кризата: индивидуални и социални проекции. Отговорен редактор Катя Стойчева. София: БАН, Институт за изследване на населението и човека, 2021, с. 86-93. ISSN 2683 - 0868 (Online)

Йонкова, Теодора (2021) Пекин в древността Сборник с доклади от Международна научна конференция „ Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, В. Търново: Фабер 2021, с. 364-375 , ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online)

Йорданова, Даниела (2021) Възможности за възстановяване и управление на организациите при кризи – тенденции и практики Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2021, Том 7. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, с. 216-225. ISSN 1314-1937

Йорданова, Даниела (2021) Управление на изпълнението в публичната администрация – практики и перспективи Научно-практическа конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, 27-28 май 2021 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Стопански факултет, Велико Търново

Калейнска, Теодора (2021) Комуникационната политика на ЕС на местно ниво (на опита на мрежата „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“) Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27-28 май 2021, НВУ "Васил Левски", Издателство НВУ "В.Левски", Велико Търново, стр. 1996-2005; ISSN 2367-7481;

Караиванова, Петя (2021) Konakchieva, P. SYNERGY BETWEEN GAMES AND TECHNOLOGY IN PRESCHOOL ENVIRONMENTAL EDUCATION – Pedagogika, vol. 93, 2, pp 251 – 259. ISSN 1314–8540 (Online) Pedagogika, vol. 93, 2, pp 251 – 259. ISSN 1314–8540 (Online)

Караиванова, Петя (2021) Конакчиева, П. Академичното взаимодействие в аудиторни и извънаудиторни форми – инструмент за усъвършенстване на професионално-практическата подготовка на студентите-педагози. – Педагогически алманах, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн.1, с. 34 – 43, 2021. ISSN 2367-9360 (Online), ISSN 1310-358X (Print). Педагогически алманах, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн.1, с. 47 – 56, 2021. ISSN 2367-9360 (Online), ISSN 1310-358X (Print).

Карамихова, Маргарита (2021) Карамихова, М. 2021. Война и мир в една песен. П. Ст. Петков, М. Карамихова (съст.) Войната и мирът – минало, настояще, предизвикателства. Доклади от международна научна конференция 22 юни 2018 година. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново. 341-358. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново.

Кирилова, Веска (2021) Функционална субституция на средните гласните [e-ɛ] и на широката гласна [e] в устната практика на френския и българския език сп. Проглас, Том 30, бр.1, В. Търново: Изд. на ВТУ, 2021, с. 26-34. ISSN 0861-7902 on line: http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol30/iss1/

Коева, Янка (2021) Многоезичието в училищна среда като политически и практико-педагогически проблем Педагогика, Vol. 93 (3), 354-360, Web of science.

Колев, Росен (2021) Калкулиране по време или Time-driven Activity-based costing В сборник: "Развитие на българската и европейската икoнoмика - предизвикателства и възможности." Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ, проведена на 27.05.2021 г. във Велико Търново.

Колева, Здравка (2021) Възможности на игровизирането при интерактивните онлайн комуникации между аграрните производители и потребителите на техните продукти Юбилейна научно-практическа конференция „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“ Икономически университет – Варна, 18 юни 2021 г.

Колева, Здравка (2021) Мотивацията през призмата на игровизацията, приложена в сферата на маркетинга Научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности”, Велико Търново, 27-28.05.2021 г.

Колева, Здравка (2021) Приложение на игровизацията в земеделските стопанства спис. Социално-икономически анализи, том 2021/1 (19), стр. 58-67. ISSN: 1313-6909.

Колева, Лидия (2021) Kомпетентностният подход в обучението по Управление на образованието.Изд. Ивис, 2021, ISBN 978-619-205-164-8,с.129, COBISS.BG-ID - 44553224

Колева, Лидия (2021) Мениджмънт идеи. Теории, тенденции, перспективи през 21 век в помощ на училищния директор“. Велико Търново: УИ ,,Св. св. Кирил и Методий“, 2021. ISBN 978-619-208-253-2,с.109, COBISS.BG-ID - 44433160

Константинова, Даниела (2021) "Граматичната категория падеж (българско-словашки паралели)" Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, стр. 256 ISBN: 978-619-208-265-9

Косев, Светослав (2021) ВЪЗПРИЯТИЕ, ВЪОБРАЖЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗКУСТВО Велико Търново, Екслибрис студио. ISBN 978-619-90931-0-6 (книжно тяло) ISBN 978-619-91915-0-7 (DVD)

Косев, Светослав (2021) ТЕХНОАРТИСТИЗЪМ Технологиите като изразно средство в изобразителното изкуство Издателство • ПИК • Велико Търново, 2021, ISBN 978-954-736-262-8

Костадинова, Надежда (2021) ОТРАЖЕНИЕ НА ГЛОБАЛНАТА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 ВЪРХУ КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БЪЛГАРИЯ / IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE CULTURAL TOURISM IN VELIKO TARNOVO, BULGARIА "Туризмът и глобалните кризи", Сборник доклади от международна научна конференция, организирана от катедра "Туризъм" на Стопанския факултет на Великотърносвския университет "Св. св. Кирил и Методий", 21 април, 2021 г., издателство "Ай енд Би", Велико Търново, 2021, ISBN: 978-619-7281-73-6, сс 743-751

Крумова-Цончева, Калояна (2021) ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТА В УРОКА ПО НАРОДНИ ТАНЦИ STUDENT’S MOTOR ACTIVITY IN FOLK DANCE CLASSES International journal KLOWLEDGE, год. 2021,бр.6, стр.485-490, индексирано в:EBSCO,Index Copernicus,EuroPub u Global Inpact & Quality Factor (GIF) и обявено в електронен формат в OJS, ISSN 2545-4439;ISSN 1857-923X, , индексирано от Copernicis EuroPub u Global Impact $ Quality Factor (GIF)1.322, и обявен в електронна форма в OJS 1.322, международно издателство

Кънева, Пенка (2021) За избора на учебен комплект по български език и литература в начален етап. И за обучението Педагогика, том 93, кн. 1, с. 130-133, ISSN 0861 – 3982. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране: ПЕДАГОГИКА: месечно научнотеоретично списание. - София: МОН, 1991- ISSN 0204-6237. 0861-3982 (print) 1314-8540 (online). COBISS.BG-ID1281242084.

Лазаров, Лъчезар (2021) APPLYING BLENDED LEARNING COURSES FOR EDUCATION IN THE CONTEMPORARY UNIVERSITY. INFORMATION SYSTEM ‘E-UNIVERSITY’ OF THE UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO, BULGARIA Facta Universitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education

Лазаров, Лъчезар (2021) Информационни и комуникационни технологии в обучението на деца със специални образователни потребности. УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. 125, ISBN 978-619-208-240-6

Лазаров, Лъчезар (2021) Преподаване и учене в средното училище Монографични изследвания УИ "Св. Св. Кирил и Методий", ISBN: 978-619-208-263-5, с. 332

Лазаров, Лъчезар (2021) Рефлексия технологий обучения, в коллективной монографии "Социально-психологические проблемы современного общества в условиях цифровизации: личность, организация, управление" Тверской государственный университет (г. Тверь, Россия)

Лазаров, Лъчезар (2021) СПЕЦИФИЧНА НАТОВАРЕНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – СЪЩНОСТ И МОДЕЛИ ЗА ОТЧИТАНЕ В НЯКОИ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ инд. в Web of Science Pedagogika-Pedagogy Volume 93, Number 5, 2021, 595-614

Лакова, Светлана (2021) КООРДИНИРАНЕ НА ФИСКАЛНАТА И МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА Академично издателство "Талант" на ВУАРР град Пловдив,2021 ISBN 978-619-203-307-1

Лакова, Светлана (2021) МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКИЯТ СЕКТОР В ОБЩИНИТЕ Годишна университетска научна конференция 2021, НВУ, на 27-28 май 2021 г. във Велико Търново

Легкоступ, Пламен (2021) WORKS OF ART AND 5 – 10 YEAR OLD CHILDREN, Pedagogika-Pedagogy Volume 93, Number 2, 2021, pp 251-259, ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print) Национално издателство Аз-буки, София

Легкоступ, Пламен (2021) В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи), второ допълнено и преработено издание, ВТ, издателство "ФАБЕР", 2021, 264 стр., ISBN 978-619-00-1267-2; рецензенти: доц. Лучия Ангелова, доц. Радослав Радев, д-р Галина Николова Велико Търново, издателство "Фабер"

Легкоступ, Пламен (2021) ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА - Paginadearte / Arte en Bulgaria / Изкуството в България https://www.youtube.com/watch?v=GUd5ko-xExc&feature=share&fbclid=IwAR3U7yFMDHGazqUBiBODSNQfjQhZsf-ysbs2f8jNWP0pvi6aHtSLXTqYcHc Paginadearte www.paginadearte.com - www.visualartsite.com

Легкоступ, Пламен (2021) Национална изложба "Лудогорие" 2021, Художествена галерия "Проф. Илия Петров" в град Разград, откриване 21 май 2021 Художествена галерия "Проф. Илия Петров" в град Разград

Легкоступ, Пламен (2021) ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВОТО ПОД КАРАНТИНА – ПРОБЛЕМИ, РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ, стр. 11-23; СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ДИПЛОМАТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ KИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА EВРОПА“ ТОМ VІ, 404 стр., Велико Търново, Издателство „Фабер“, 2021, ISSN: 2603-5030 (Print), ISSN: 2603-5391 (Online) Велико Търново, Издателство „Фабер“

Легкоступ, Пламен (2021) Самостоятелна изложба „От Търновград до Мисионис … през Китай“, ХГ "Никола Маринов", Търговище, 29.07.2021 - 27.08.2021 г. Художествена галерия "Никола Маринов", Търговище

Легкоступ, Пламен (2021) ХХІ Международно биенале на графиката - Варна 2021, Градска художествена галерия "Борис Георгиев", 13.08 - 30.09.2021 г. Градска художествена галерия "Борис Георгиев",

Любенов, Любомир (2021) FINANCIAL ISSUES AND FUNDING IN THE BULGARIAN BEEKEEPING SECTOR Economic Archive, Svishtov, book 1, ISSN 0323-9004

Любенов, Любомир (2021) PROFITABLENESS AND PERSPECTIVE OF THE APICULTURE IN NORTH-EASTERN BULGARIA, 27th annual international conference RESEARCH FOR RURAL DEVELOPMENT 2021, 12-14 May, 2021, Jelgava, Latvia.

Любенов, Любомир (2021) Strategic Pricing of Bee Products from Ruse Region, Социално-икономически анализи, кн. 1. стр. 76 – 86.

Любенов, Любомир (2021) Инфраструктурата на взаимоотношения в организация от сектор пчеларство Научно списание „Общество и здраве“, бр. 3, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, УМБАЛ „Канев“ АД – Русе, стр. 138-149, ISSN 2683-0892 (online)

Любенов, Любомир (2021) Структура на пазарна организация в пчеларството на област Русе Развитие на Българската и Европейската икономика – предизвикателства и възможности, Том 5. Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново.

Мандова, Искра (2021) За някои значими постижения в Китай през епоха Тан (VII-X в.) В: Окото на Изтока. България - Китай: взаимни отражения, Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 30-41 с. ISBN: 978-954-00-0263-7

Мандова, Искра (2021) Традиционната Кунчю опера – развитие, характеристика и символика на образите "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново: Фабер, с. 313-320, 2021. ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online) COBISS.BG-ID 1289556964

Мандова, Искра (2021) Учебник по български език за чужденци, нива А1-A2. изд. Фабер, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Департамент за езиково обучение, 316 с. ISBN 978-619-00-1210-8

Манолов, Манол (2021) Политическата психология в полето на българските етнопсихологически особености Издателство Манол Николов Манолов, 2021, 546 страници. ISBN 978-619-91664-3-7; COBISS.BG-ID 44956680

Манолов, Манол (2021) Социалното унаследяване в полето на детската психология Издателство ПИК, Велико Търново. ISBN: 978-954-736-260-4

Манолов, Манол (2021) Хипотеза на социалното унаследяване в полето на психологията Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство, издателство ПИК, Велико Търново. ISBN 978-954-736-261-1

Манолов, Манол (2021) Цинизмът като нагласа при българите. Предпоставки при възпитанието на детето Психология на развитието. УИ на ПУ "Паисий Хилендарски" ISSN 1313-759X. Online ISSN 2738-7240. COBISS.BG-ID - 1125168356, главен редактор доц. д-р Юрий Янакиев

Манчева-Али, Олга (2021) THE CHALLENGES OF THE PANDEMIC TO THE TOURIST INDUSTRY ECONOMIC SECURITY (CASE STUDY OF BULGARIA) Collection of the online International Scientific-Practical Conference "Economic security in the context of sustenable development", December 11, 2020, Academy of Economic Studies of Moldova, ASEM, Chișinău, Moldova, ISBN 978-9975-155-01-4, pp. 56-64

Манчева-Али, Олга (2021) The Digital Economy and Its Impact on Consumption in the Regions of Bulgaria Proceedings of the 3rd International Conference Spatial Development of Territories (SDT 2020), Advances in Economics, Business and Management Research, volume 181, Published by Atlantis Press International B.V., https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210710.043, ISBN 978-94-6239-404-9, ISSN 2352-5428, pp. 256 - 261

Манчева-Али, Олга (2021) ОТРАЖЕНИЕ НА ГЛОБАЛНАТА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 ВЪРХУ КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БЪЛГАРИЯ СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТУРИЗМЪТ И ГЛОБАЛНИТЕ КРИЗИ", ОРГАНИЗИРАНА ОТ КАТЕДРА „ТУРИЗЪМ“ ПРИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, 21 АПРИЛ 2021, Издателство „Ай анд Би“, Велико Търново, 2021, ISBN: 978-619-7281-73-6, с. 743 - 751

Манчева-Али, Олга (2021) СЪСТОЯНИЕ НА НАСТАНИТЕЛНАТА БАЗА В КУРОРТЕН КОМПЛЕКС „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“, БЪЛГАРИЯ СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТУРИЗМЪТ И ГЛОБАЛНИТЕ КРИЗИ", ОРГАНИЗИРАНА ОТ КАТЕДРА „ТУРИЗЪМ“ ПРИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, 21 АПРИЛ 2021, Издателство „Ай анд Би“, Велико Търново, 2021, ISBN: 978-619-7281-73-6, с. 736 - 742

Маринов, Владислав (2021) XII Международна конференция „Проблеми на устната комуникация“ (В. Търново, 6.–7.11.2020 г.) Български език, 1, 125 - 128, pISSN: 0005-4283, eISSN: 2603-3372, COBISS.BG-ID - 1119829220

Маринова, Катя (2021) История и култура на Япония В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, 199 с. ISBN:978-619-208-243-7. COBISS.BG-ID – 46464264

Маринова, Марина (2021) Синхронни и диахронни ракурси в поведението пред камера (Наблюдения върху българската телевизионна практика) Проглас - Филологическо списание (2021). Том 30/бр. 1. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 76 - 89. ISSN: 2367 - 8585 (Online)

Марков, Атанас (2021) Extension of creative approaches visual artists by Augmented Reality (AR). Разширяване на творческите подходи при визуалните артисти чрез добавена реалност (AR) CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE: PRESERVATION, PRESENTATION, DIGITIZATION; VOLUME 7, ISSUE 1 (9)/ 2021

Марков, Иван (2021) ИНТЕГРИРАНАТА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ОТ НИВО 2 КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕСТАРТ НА ТУРИЗМА В РАЙОНА РЕСТАРТ НА ТУРИЗМА – НОВА НАДЕЖДА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ ВАРНА, 2021 Издател: ФИЛ, Варна 2021 ISBN 978-954-9741-45-2

Марковска, Ангелина (2021) Измерения на българската идентичност в навечерието на Втората световна война (културно-психологически дискурси). В: ИСТОРИЯТА НА ПСИХОЛОГИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА: МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА, стр. 29-39. Издателство „ИВИС“, 2021, стр.280, ISBN 978-619-205-170-9

Марчева-Йошовска, Петя (2021) ASSESSMENT OF THE SOCIAL SKILLS OF CHILDREN WITH SEVERE INTELLECTUAL AND MANY DISORDERS KNOWLEDGE – International Journal, The Teacher of The Future (2021), Vol.46.6. pp. 1071 - 1076. ISSN: 1857-923X (Printed), ISSN: 2545-4439 (Online)

Марчева-Йошовска, Петя (2021) Приобщаващо образование. Теория и практика Преподаване и учене в средното училище. Монографични изследвания. Авторски колектив: А. Кръстева, В. Кутева-Цветкова, Ж. Савова, М. Михова, Г. Бонева, Л. Попова, Ст. Георгиева-Лазарова, Л. Лазаров, М. Тодорова-Колева. Л. Колева, Д. Димитрова, С. Тодорова, М. Марчева-Йошовска, М. Калейнска, К. Тодорова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021. ISBN 978-619-208-263-5.

Марчева-Йошовска, Петя (2021) Процесът на приобщаване и ценностната система на учителя Педагогика, MOН, бр. 4, 2021, с.501 - 511. COBISS.BG-ID - 1119662308.

Марчева-Йошовска, Петя (2021) РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ISBN: 978-619-00-1257-3. Велико Търново: "Фабер". COBISS.BG-ID - 44338440

Марчева, Пенка (2021) Етнопедагогически измерения на съвременния музикалнообразователен процес Сборник с доклади от Шеста международна научно-практическа конференция "Музикалнообразователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда" - 20 - 21.03.2021 г., рецензенти: проф. Севдалина Димитрова и проф. Татяна Колышева, ISBN 978-619-239-514-4, с.11-14, COBISS.BG-ID - 45217032

Марчева, Пенка (2021) ПРОУЧВАНЕ НАГЛАСИТЕ НА СТУДЕНТИ – БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПО МУЗИКАЛНОПЕДАГОГИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ сп.Педагогика,Volume 93, Number 7, DOI10.53656/ped2021-6.04, с. 912-924

Митов, Георги (2021) Кратък лекционен курс по Наказателнопроцесуално право София, Сиела, 2020. ISBN 978-954-28-3414-4

Митов, Георги (2021) Налагане на административно наказание от въззивния съд, когато деянието не съставлява престъпление В: Сборник доклади от научна конференция „Реформата в административното наказване от 2020 г.“, организирана от катедра „Административноправни науки“ и катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведена на 17 май 2021 г. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021

Михайлов, Димитър (2021) Думи на съставителя. - В: Петко Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2021, с. 7. ISBN 978-954-9489-78-1. У нас

Михайлов, Димитър (2021) Елин Пелин "портретува" д-р Кръстев. - Електронно списание LiterNet, 21.03.2021, № 3 (256). ISSN 1312-2282. У нас

Михайлов, Димитър (2021) Изстраданата болка по Буджака. - В: Димитър Пейчев. Стъпки по земята. Стихотворения. ДАР-РХ. Велико Търново, 2021, с. 5-6. ISBN 978-954-9489-79-8. У нас

Михайлов, Димитър (2021) Последният автограф, последното писмо. - Литературен вестник, год. 30, бр. 6, 10-16.02.2021, с. 4. ISSN 1310-9561. У нас

Михайлов, Димитър (2021) Яворов за творби на Петко Ю. Тодоров. - В: Петко Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2021, с. 197-203. ISBN 978-954-9489-78-1. У нас

Моллов, Тодор (2021) ⁂Вдовец (старец) спечелва мома на облог. Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2021 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/8/content.htm)

Моллов, Тодор (2021) ⁂Искал я три пъти, не му я давали; ⁂Лесно ще се разделят, но как ще се забравят; ⁂Мома не отваря на либето си - 1 (Оправдава се - до нея лежат майка или баща и са затиснали нейната коса или дреха); ⁂Мома не отваря на либето си - 2 (Оправдава се, че е преуморена от работа или пране и го отпраща при другата му любовница); ⁂Млада невеста, отровена от пренебрегнато първо либе. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2021 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/6/content.htm)

Моллов, Тодор (2021) ⁂Млада снаха, отровена в новото си семейство; ⁂Отровена от свекървата в деня на сватбата си; ⁂Облог с турци, паша или евреи за обход или надбягване с коне; ⁂Кобен сън на кралица (царица, мома) за пропадане на царството; ⁂Вдовец (старец) спечелва мома на облог; ⁂Двама братя - съперници в работата и ергенуването; ⁂Невеста вършее на гумно през нощта; ⁂Млада невеста, отровена от пренебрегнато първо либе. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2021 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2021) ⁂Облог с турци, паша или евреи за обход или надбягване с коне. Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2021 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/3/content.htm)

Моллов, Тодор (2021) ⁂Хайдушки грях; ⁂Мануш войвода. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2021 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/4/content.htm)

Моллов, Тодор (2021) Жребий и жертва в миторитуалния инвариант на българските пролетни момински обреди «Кумичене» и «Боенец». Обичаји у култури Срба и Бугара / Обичаите в културата на сърби и българи. /Прир. проф. др Јелена Јовановић. Ниш, 2021, с. 85-96.

Моллов, Тодор (2021) Изборът на водач (станеник) в коледните песни. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", год. ІІІ (ХХХV). 2019 (Ostendit historia. Изследвания в чест на 65-годишнината на професор доктор Мария Иванова). Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2021, 108-123

Моллов, Тодор (2021) Преподновеният брак в баладата „Мъж продава жена си“. Пренасянето на сакралност (Локално - регионално - национално) (Годишник на Асоциация „Онгъл”, том 19, год. ХІV, 2021). С., ROD, 2021 (ISSN 1311-493X), с. 321-340.

Моцинова-Бръчкова, Милена (2021) Важност на психолошка поддршка на семееjства со деца со посебни потреби за време на пандемиjта со COVID-19 Библиотека „Диоген“, 2021 / Том 29 / Брой 1, 47-59. ISBN 978-954-534-974-7, COBISS.BG-ID – 1268297444

Моцинова-Бръчкова, Милена (2021) Проблеми на половата идентификация в постмодерното общество В сборник: Дванаесетта меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: ИСТОК-ЗАПАД“, Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“. Издавач: Меѓународен Центар за Славјанска Просвета - Свети Николе, Година 8, Број 3, Април 2021, Свети Николе, Република Северна Македония, 2021, 345-350. ISSN (принт) 1857-9299 ISSN (онлајн) 1857-9302

Мутафова, Красимира (2021) „Стари“/„нови“ селища и административни центрове в османското провинциално управление: Ала кинисе/Осман пазар и Хоталич/Серви (Селви) (по османски документи от XV–XVІІ век). – сп. Епохи, 2021, Т. 29, бр. 1, с. 67–79.ISSN: 1310 – 2141 (print), ISSN: 2534 – 8418 (online). [Инд. в: ERIH PLUS и др.] Велико Търново

Наама, Карим (2021) Икономика след COVID 19, Република Тунис Сборник с доклади от Шеста научна конференция на катедра "Икономикс" на тема "Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики", София, 19 ноември 2020, Ред. Стати Станев. -София: Издателски комплекс УНСС, 2021, с. 97-107. ISBN: 978-619-232-466-7

Накова, Галя (2021) Slant and Legendre null curves in 3-dimensional Sasaki-like almost contact B-metric manifolds J. Geom. 112, 6 (2021). https://doi.org/10.1007/s00022-021-00571-w

Накова, Галя (2021) Totally umbilical radical screen transversal half lightlike submanifolds of almost contact B-metric manifolds C. R. Acad. Bulg. Sci., Vol. 74, № 1, pp. 12-22

Налбантова, Елена (2021) История на българската литература в Бесарабия и Таврия 19 – 21 век УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново

Николова, Галина (2021) Development of Colour Perception and Colour Combination Skills of Preschool Children through Studying Artworks of Impressionist Artists списание „Педагогика”, бр. 3/2021 г.

Нунев, Йосиф (2021) Българските роми - минало, настояще, бъдеще. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021, ISBN 978-619-208- Велико Търново

Нунев, Йосиф (2021) Помощник-учителят през периода на Българското просвещение и в нашето съвремие. София

Няголова, Марияна (2021) М. Няголова (2021) Историята на психологията по време на Втората световна война: методология и практика. Колективна монография. Съставител. Отговорни редактори: М. Няголова, Ю. Олейник. Велико Търново: Издателство ИВИС, 280 с. Велико Търново

Няголова, Марияна (2021) Няголова М. (2021) Академичната обща психология в България по време на Втората световна война. Национален Военен университет. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 2021. Том 2. Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки". Редакционен съвет: С. Е. Стефанов, В. К. Банабакова, С. Д. Стойков, И. Ц. Ангелов, С. И. Събев. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2021, с. 102-110. Велико Търново

Няголова, Марияна (2021) Няголова М. Д. (2021) Проблема духовности в болгарской психологии со времен Второй мировой войны. Современная реальность в социально-психологическом контексте – 2021: сборник научных трудов. Под научной редакцией О. А. Белобрыкиной и М. И. Кошеновой. Министерство просвещения Российской федерации, Новосибирский государственный педагогический университет. Новосибирск: Издательство НГПУ. 2021, с. 40-47. Новосибирск, Руска Федерация

Няголова, Марияна (2021) Няголова М.(2021) Психоанализът в България, в навечерието и по време на Втората световна война. Национален Военен университет. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 2021. Том 2. Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки". Редакционен съвет: С. Е. Стефанов, В. К. Банабакова, С. Д. Стойков, И. Ц. Ангелов, С. И. Събев. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2021, с. 111-117. Велико Търново

Няголова, Марияна (2021) Няголова М., Олейник Ю. (2021) Историята на психологията в деня на скръб и памет: вчера, днес и утре (вместо предговор). Историята на психологията по време на Втората световна война: методология и практика. Колективна монография. Съставител. Отговорни редактори: М. Няголова, Ю. Олейник. Велико Търново: Издателство ИВИС, с. 9-14. Велико Търново

Няголова, Марияна (2021) Няголова М., Олейник Ю. (2021) Концептуални идеи и резултати от крос-културното изучаване на психологията през Втората световна война. Историята на психологията по време на Втората световна война: методология и практика. Колективна монография. Съставител. Отговорни редактори: М. Няголова, Ю. Олейник. Велико Търново: Издателство ИВИС, с. 15-21. Велико Търново

Няголова, Марияна (2021) Няголова М., Олейник Ю. (2021) Психология на религията и вярата в СССР по време на Втората световна война. Национален Военен университет. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 2021. Том 2. Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки". Редакционен съвет: С. Е. Стефанов, В. К. Банабакова, С. Д. Стойков, И. Ц. Ангелов, С. И. Събев. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2021, с. 118-131. Велико Търново

Няголова, Наталия (2021) "За отношението на славяните към българската литература" на П. Ю. Тодоров - опит за коментар "П. Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания", В. Търново, Дар-РХ, с.102 - 111, ISBN 978-954-9489-78-1

Няголова, Наталия (2021) Александър Степанов, "Монологът на Крокодила от приказката на А. И. Чуковски: към проблема за източниците и отпратките" Международен филологически колегиум "Слово и общество", т.II, с. 45 - 60, ISSN 2738-8581 (Online), превод от руски език Наталия Няголова

Няголова, Наталия (2021) Гендер и пространство в литературе и кино («Дороги в никуда» Богомила Райнова и «Белая комната» Методи Андонова) Slavica, 2021, №50, Debrecen, DEBRECEN UNIVERSITY PRESS,p. 183 - 190.ISSN 0583-5356(print), ISSN 2732-0146 (online); DOI: 10.31034.

Няголова, Наталия (2021) Поетът и поезията във филма "Другият наш възможен живот" (2004) Международен филологически колегиум "Слово и общество", Шу "Епископ Константин Преславски", 2021, ISSN 2738-8581 (Online), с. 100 - 109

Павлов, Пламен (2021) "Един само буден сред толкова спящи..." Георги Раковски – будителят на нацията.– Будител, 2021, кн.1, 7-12. ISSN 1312-7829 София

Павлов, Пламен (2021) "Този, който пръв ни повика в народен живот..." /Иларион Макариополски/.– Сб. 150 години Българска Екзархия, Троян, 2021. Троян

Павлов, Пламен (2021) Бележки към някои от новооткритите документи за Васил Левски и комитетската организация в България.– Васил Левски, комитетската организация и османската власт /1872-1873/. София, Национален музей "Васил Левски", изд. "Златен змей", 2021, 29-35 ISBN 978-954-776-057-8 София

Павлов, Пламен (2021) Българската земя Македония през IX-XIV в.– Две държави, един народ. София, изд. "Тангра ТанНакРа", 2021. София

Павлов, Пламен (2021) Българските "следи" от територията на днешна Румъния в епохата на Средновековието.– Българи и румънци. С., "Тангра ТанНакРа", 2021 София

Павлов, Пламен (2021) Българският въпрос в Южна /Егейска/ Македония в светлината на най-нови данни.– Румен Иванов. Невидимите българи в Южна Македония. Плевен, "Еделвайс", 2021, 6-10 ISBN 978-619-7186-45-1 Плевен

Павлов, Пламен (2021) Владетелите на България /от легендите до ХХ в./. София, изд. "Сиела", 2021, 288 стр. ISBN 978-954-28-3141-9 /в колектив с Делян Момчилов, илюстрации Стен Дамянов/ София

Павлов, Пламен (2021) Георги Раковски и Васил Левски – водачите на българската национална революция.– Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие. София, Военна академия "Г. С. Раковски", 2021, 26-32 ISBN 978-619-7478-66-2 София

Павлов, Пламен (2021) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2021 (в съавторство с П. Владкова) София

Павлов, Пламен (2021) Град Радомир и националната памет за един достоен владетел и воин.– Цар Гаврил Радомир. Радомир, 2021. София - Радомир

Павлов, Пламен (2021) За историята на храма и духовната енергия на един град (Предговор).– Анюта Каменова–Борин. "На църква да идем". Храм "Св.св. Кирил и Методий", град Монтана. Монтана, изд. "Пространство форма", 2021. Монтана

Павлов, Пламен (2021) Ислямът и българите - ранни контакти и характерни случаи на промяна на вярата (до средата на XV в.).– Българският ислям (съставител Г. Кулов). Кърджали, 2021. Кърджали

Павлов, Пламен (2021) Историята не е кабинетна наука, а много повече /Предговор/.– Николай Овчаров. Краят на Второто българско царство и съдбата на Златоградския край. София, "Уникарт", 2021, 7-10 ISBN 978-954-2953-00-5 София

Павлов, Пламен (2021) Какво знаем и какво не знаем за Иван Асен II?– National Geographic – България, 2021 ISSN 1312-6571 София

Павлов, Пламен (2021) Книга, написана с обич и ерудиция.– Мутафов, Вихрен, Цанка Дикова, Иван Бораджиев. История на село Момин сбор, Великотърновско. В. Търново, "Фабер", 2021, 7-8 ISBN 978-619-00-1344-0 Велико Търново

Павлов, Пламен (2021) Кратка илюстрована история на България. София, "Борина", 2021. София

Павлов, Пламен (2021) Легията на Раковски – първообраз на българската държавност и армия.– "За буквите", год. ХLIII, 2021, с. 7 ISSN 1312-3785 (отделни издания на бълг. и англ. ез.) София

Павлов, Пламен (2021) Македония – Историческата истина. София, "Световна библиотека", 2021, 223 стр. ISBN 978-954-574-252-1 София

Павлов, Пламен (2021) Моята България (Учебно помагало по история и цивилизации, 5-12 клас).София, изд. "Просвета", 2021, 165 стр. /авторски текст на Пл. Павлов, с. 50-89/ ISBN 978-954-01-4117-6 София

Павлов, Пламен (2021) Ново изследване за средновековната боруйска "Мала Света гора" и миналото на Стара Загора.– Иван Танев Иванов, Мариана Минкова. Боруйската "Мала Света гора". В. Търново, изд. "Фабер", 2021, 7-12 ISBN 978-619-00-1307-5 В. Търново

Павлов, Пламен (2021) Обиколките на Левски.– Сб. в чест на проф.д.н. Атанас Дерменджиев, 2021 В. Търново

Павлов, Пламен (2021) Предговор /Отношенията на българите и Православния Изток с Русия през XV-XVII в. в светлината на нови извори/.– Веселин Горанчев. Русия, Православния Изток и българските земи през XV–XVII век /Църковни и политически връзки/. В. Търново, 2021, 7-10. ISBN 978-619-7602-09-8 В. Търново

Павлов, Пламен (2021) Раковски - будителят на нацията.– Форум, 2021, кн. 1 Балчик

Павлов, Пламен (2021) София - хилядолетният град на мъдростта. София, "Борина", 2021 (на бълг., англ., фр., нем., рус., исп., итал.) София

Павлов, Пламен (2021) Сръбската кралица Белослава (1234-1243), дъщеря на цар Иван Асен II.– Юбилеен сборник Бони Петрунова /Известия на Националния исторически музей, т. XIII/. София, 2021, 538-546 /на бълг. и англ. ез./ ISSN 1311 - 5219 София

Павлова, Мария (2021) Счетоводната етика и големите корпоративни скандали на 2020 година. В сборник: Развитие на българската и европейската икинимика - предизвикателства и възможности. Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ, проведена на 27.05.2021 г. във Велико Търново.

Палангурски, Милко (2021) Иван Пеев Плачков (1854-1942): Един просветител и публицист в политиката. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2021. – 128 с. ISBN 978-619-203-254-3

Палангурски, Милко (2021) Фирмилиановият въпрос. Духовната битка за "вратата" на Македония (1897-1902), В. Търново, 2021, 114 с. В. Търново, УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2019, ISBN 978-619-203-252-9

Пенчева, Ивалинка (2021) Нови предизвикателства пред управленската теория и практика Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики. Сборник с доклади от шестата научна конференция на катедра "Икономикс", посветена на 100 годишнината на УНСС. Изд. комплекс - УНСС, София, 2021, с. 202-215, ISBN 978-619-232-466-7.

Петков, Петко (2021) Българската екзархия 1870-2020 г. – В: 180 години от изграждането и освещаването на храм „Св. Димитър“ с. Ветринци. Сборник доклади от Трета историческа кръгла маса. Изд. „ИТИ“, В. Търново, 2021, с. 7-21. ISBN 978-619-7602-08-1

Петков, Петко (2021) Войната и мирът в официалните празници на българската държава (1879-2018 г.). // Войната и мирът – минало, настояще, предизвикателства. Доклади от международна научна конференция 22 юни 2018 г. Редакционна колегия: проф. Петко Ст. Петков, проф. Маргарита Карамихова, В. Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, с. 120-150. ISBN 978-619-208-241-3

Петков, Петко (2021) Литература с принос към историята (За книгата на акад. Иван Радев „Моите страници за Васил Левски“. София: Български бестселър, 2019, 223 стр.). – Литературен вестник, год. 30, № 6, 10-16.02.2021 г., с. 7. ISSN 1310-9561 (06).

Петкова, Мирослава (2021) Петкова, М. Бадминтон – теория, методика, практика (второ допълнено и преработено издание). 2021 изд. Ай анд Би, Велико Търново, 113 с., ISBN: 978-619-7281-71-2

Петкова, Мирослава (2021) Петкова, М. Корелационно-структурен модел на физическата дееспособност при 9-годишни ученици за 12-годишен период от време. Годишник на НСА „Васил Левски“ – гр. София (главен редактор: проф. Татяна Янчева, дн) от научна конференция с международно участие на катедра „Баскетбол,волейбол, хандбал“, проведена на 02.06.2021 „Проблеми на обучението и тренировката по баскетбол, волейбол, хандбал“, с. 44 - 53, COBISS.BG-ID - 1290800356

Петкова, Мирослава (2021) Петкова, М. Установяване влиянието на интерактивни подвижни игри върху някои психически качества при 9–10-годишни ученици. сп. Педагогически алманах, Том 29, бр. 1, стр. 120-126, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print), Лиценз: CC BY-NC-ND

Петров, Галин (2021) Дълбоката екология - една съвременна концепция за взаимоотношенията Човек-Природа. Сборник в чест на 60-годишния юбилей на проф. дн А. Дерменджиев, В. Търново, ВТУ, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2021

Петров, Галин (2021) Относно генезиса на позитивните форми в обхвата на Несебърската депресия. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, ISSUE 78, February 2021, 119-126, ISSN 2367-5721 (online).

Петров, Галин (2021) Рецензия на "Оценка за въздействието върху околната среда" с автор проф. д-р Пламен Маринов Лаков Списание за наука "Ново знание, ВУАРР - Пловдив, год. Х, бр. 1, 2021, с. 190-192

Петров, Галин (2021) Характерни особености на защитена местност „Калината“, община Несебър. Сборник от XV научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, 2 ноември 2020 г., гр. Велико Търново (под печат).

Петров, Мирослав (2021) Shearlet-Based Adaptive Noise Reduction in CT Images Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering

Петрова, Красимира (2021) «ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ» Сборник с доклади от«Соціальна робота і сучасність: теорія та практика професійного й особистісного розвитку соціального працівника» Киев

Петрова, Красимира (2021) Petrova. K. Movement Games as a Means of Overcoming Aggression in Preschool Age. Педагогика, София, 2021, брой 2, година XCIII, (с.281-287). ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print), COBISS.BG-ID - 1119662308

Петрова, Красимира (2021) ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛНАТА СРЕДА ВЪРХУ ЕМОЦИИТЕ НА ЛИЧНОСТТА В РАННА ЗРЯЛОСТ Коллективная монография «ПРОЦЕССЫ ТРУДА, ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ», ТвГУ, Русия Твер, Русия

Петрова, Красимира (2021) Образователната среда – творческа сцена в детската градина. Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността", Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“, Велико Търново, 27-28 май 2021, Ред. С. Стефанов, С. Стойков и др. Велико Търново: НВУ „Васил Левски“, 2021. ISSN - 2367-7465 COBISS.BG-ID - 1275878884

Петрова, Красимира (2021) Проблеми на директната социална работа с деца в риск/в нужда ОВЛАСТЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА –ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ, сборник с материали от международна конференция, ISBN 978-619-208-249-9,с. 52-57 Велико Търново

Петрова, Красимира (2021) СОЦИАЛНОТО УНАСЛЕДЯВАНЕ В ПОЛЕТО НА ДЕТСКАТА ПСИХОЛОГИЯ Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-260-4, стр. 395 - стр. 389-391 В.Търново

Петрова, Мариана (2021) Expanding opportunities for professional development through the use of integrated teaching Proceedings of the Symposium on Advances in Educational Technology (AET 2020), Kyiv, Ukraine, November 12-13, 2020

Петрова, Мариана (2021) Socio-Pedagogical Conditions of Future Social Specialist Training for Successful Professional Career International Journal of Higher Education, Vol. 10, No. 4, August 2021, p.1-8

Петрова, Мариана (2021) The role of the Sociocultural Environment of Inclusion in the Modern Educational Institution International Journal of Higher Education, Vol. 10, No. 3, June 2021, p.211-222

Петрова, Мариана (2021) Разработка теоретической основы для клиент-ориентированных компаний Proceedings of the XIV International scientific conference "Innovations in technology and education", Kuzbass State Technical University, Belovo, Russia (26-03-2021 - 27-03-2021 г. Vol.4, ISBN 978-5-00137-239-4 (т.4), ISBN 978-5-00137-235-6 pp.56-63

Петрова, Мария (2021) Собствените имена на орографките обекти Е-списание Географ, 2020-2021, Год. V-VI, брой 5, с. 21-35. ISSN: 2534 – 949X.

Попова, Десислава (2021) Aggressive Behaviour in the Context of Multiple Disabilities of Institutionalized Children and Young People - Case Studies Педагогика, 93 (2), 271-280

Прашкова, Миглена (2021) Икони на поп Димитър Кънчов от църквата „Св. Димитър” в с. Зимница, Ямболско. Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, Т. 6, Фабер, ISBN 1313-6356, COBISS.BG-ID - 1291621092, В. Търново, 2021, 11–22, 297–301

Пулова-Ганева, Юлия (2021) Тhe integrated approach in the care of people with disabilities from the social Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, Third edition. Enna, Italy, 21.11.2020, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science) Bucharest, Romania

Рабовянова, Теодора (2021) Дерефлексивите в българския език – непреходни и некаузативни употреби Съст. Светла Коева, Максим Стаменов. Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Т. 1. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, с. 81–90. ISSN 2683-118Х (print) ISSN 2683-1198 (online)

Рабовянова, Теодора (2021) Изглежда нещо не е наред с глагола. Международна научна конференция „Езици, култури, комуникации” 8-9 юни 2017 г., Велико Търново.

Рабовянова, Теодора (2021) С. Буров. Studia Grammatica Bulgarica Съпоставително езикознание, ХLVI, 2021, № 1, с. 74-77; ISSN 0204-8701

Радев, Радослав (2021) Белите волове и знаковостта на бялото пространство в българската литература. – В: Време и пространство. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Юлия Николова. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив. ISBN 978-619-202-679-0. с.370-384.

Радев, Радослав (2021) Красота на едно утро от съня ни. – Предговор към книгата на Илко Марков. Третото измерение. Плевен. Изд.Кентавър. ISBN 978-619-7493-24-5, с.5-7

Радев, Радослав (2021) Моите кутии за спомени. Изложба на Николина Джановска. 17-30 ноември 2020. Изложбени зали "Рафаел Михайлов", гр. Велико Търново. Бюлетин на СБХ, №5, 2021. с.51-53. ISSN 1313-9622

Радев, Радослав (2021) Радослав Радев. Владимир Стоянов. Благовестие на думите. – Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство. 2019-2020 г. Буква П (№16). Фабер. с. 469-470. ISSN 1311-0209

Радев, Радослав (2021) Радослав Радев. Да се каже като дума, дасе изпее като песен.В: Владимир Стоянов. Духоният иконостас на рода или песента в нас без начало и без край. Варна, Изд. Устойчиво развитие на България. Варна. 2021. ISBN 978-619-7136-29-6. с.5-8

Радев, Радослав (2021) Радослав Радев. Литературните градове на България. Бургас - 2019 г. Проза. – Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство. 2019-2020 г. Буква П (№16). Фабер. с. 433-439. ISSN 1311-0209

Радуканов, Сергей (2021) Conceptual approaches to financial risk management of the company based on the theory of sustainability. - Social capital: vectors of development of behavioral economics: collective monograph Editor: Veliko Tarnovo, Bulgaria: ACCESS Press Publishing house, 2021. 184 p. ISBN 978-619-91511-4-3 (https://doi.org/10.46656/book.2021.social.capital)

Радуканов, Сергей (2021) Бюджетиране в търговските банки - особености и проблеми Сп. "Ново знание" Кн. 10, № 1, Пловдив, Академично издателство "Талант", 2021, стр. 52-60 ISSN 2367-4598 (Online), ISSN 1314-5703 (Print)

Рибарова, Павлина (2021) Паскал Киняр, "Човекът с трите букви" Издателство "Леге Артис", ISBN: 978-619-7516-27-2

Рибарова, Павлина (2021) Тестове по френски език за проверка на входното и изходното ниво на учениците в 7. клас Издателство "Просвета"

Румпос, Димитриос (2021) Βούλγαροι και Έλληνες κοινή πολιτισμική και ιστορική μοίρα. Εφ. "Πολιχνιάτικος λόγος", τεύχος 165, Ιανουάριος-Μάρτιος 2021, σ. 9. Αθήνα.

Русева, Виолета (2021) Литературноисторически етюди. Второ доп. изд. Варна: LiterNet, 2021. ISBN 978-954-304-446-7. https://liternet.bg/publish2/vruseva/literaturnoistoricheski/index.html

Русева, Виолета (2021) Опит в жанровата генеалогия. Повествованията на Любен Каравелов. – Сп. Литературна мисъл, 2021, кн.1, с. 84 – 122. ISSN (print) 0324-0495; ISSN (online) 1314-9237.

Русева, Мая (2021) Към научен характер на политологичното познание . методологическата иновация на американската политология. - В: Сб. от Годишна университетска научна конференция НВУ „В. Левски”. В. Търново, 2021. ISSN 2367-7481.

Русева, Мая (2021) Роля на американския натурализъм от средата на ХХ век за позитивния обрат в политологията. - В Сб. от Годишна университетска научна конференция НВУ „В. Левски”. В. Търново, 2021. ISSN 2367-7481.

Русева, Мая (2021) Традиции и тенденции в дисциплинарното развитие на политологията. - В: Сб от Годишна университетска научна конференция НВУ „В. Левски”. В. Търново, 2021. ISSN 2367-7481.

Сабоурин-Дренска, Владимир (2021) Послеслов към Златомир Златанов, "Никой не знае защо. Събрани пиеси”, 2021, с. 209-212. Print ISBN: 9786197362817 Златомир Златанов, "Никой не знае защо. Събрани пиеси” София: Black Flamingo, 2021

Сивков, Цветан (2021) Измененията в Закона за административните нарушения и наказания от 2020 г. Коментар. София: Сиела, 2021, 132 с., ISBN 978-954-28-3482-3

Сивков, Цветан (2021) Понятие за методите на държавно управление. Методи и принципи. Видове методи. De jure, 2021, №1, с. 9 – 21. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Симеонова, Катя (2021) Качествено частнодидактическо обучение на студенти педагози. Сб. доклади от годишна университетска научна конференция, 27-28 май 2021 г., Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2021, с. 76-85. ISSN 2367-7481. COBISS.BG-ID - 1277204964

Симеонова, Юлия (2021) Образование на мюсюлмани по примера на Турското училище в Търново от края на XIX в. до 1959 г. (Историко-педагогически анализ), УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2021, 176 с., ISBN 978-619-208-248-2. COBISS.BG-ID - 47179016. В. Търново

Славова, Цветелина (2021) Към проблема за дефинирането на понятията от невербалната диригентска изразност сп. Българско музикознание, 2021,№ 2 "Идея, понятие, термин III, с. 73-86, ISSN 0204-823X

Спасов, Емил (2021) Професор Богдан Филов - културно-просветни възгледи и образователна политика. В Сборник: Наставничеството: Класичност и модерност. Велико Търново, 2021, с 210 - 222, ISBN: 978-619-208-246-8 Университетско издателство ВТУ Св. Св. Кирил и Методий.

Спасова, Мария (2021) Ранната датировка на препис – важен, но не основен критерий за атрибуцията на превод. – В: ШЬСТВОУѬ НꙐНѢ ПО СЛѢДОУ ОУЧИТЕЛЮ. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2021, 83–103. ISBN 978-954-07-5222-8. София

Спасова, Мария (2021) „Избрано от Шестодневника Златоустаго“ (Извлечения от беседа 3 и беседа 4 на Златоустовия Шестоднев в Хил489). – В: Sub specie aeternitatis. Сборник научных статей к 60‑летию Вадима Борисовича Крысько. Москва, «Азбуковник», 2021, 767–778. ISBN 978-5-91172-215-9. Москва

Спиридонов, Валентин (2021) Ново изследване на междувоенните съветско-германски отношения. - Епохи, Т. XXIX (2021), кн. 1, с. 126-129. В. Търново

Станчев, Свилен (2021) Linguistic Impact On Self-Awareness And Social Affiliation. Journal of Communication and Behavioural Sciences, 2(1)/2021

Стефанов, Цанко (2021) Изследване на добрите мениджърски практики, използвани от фирмите на тежката промишленост в област Велико Търново Сборник от Годишна университетска научна конференция 27 – 28 май 2021 г., Национален военен университет, Велико Търново

Стефанов, Цанко (2021) Изследване на маркетинговата дейност на предприятията от леката промишленост в област Велико Търново Сборник с научни доклади от Първа научно-приложна конференция „Маркетингът в действие“, НБУ, Рец: проф. д-р Иванка Данева, София: Аскони-издат, 2021, стр. 218 – 223, ISBN 978-954-383-138-8

Стефанов, Цанко (2021) Изследване на сътрудничеството в маркетингов и управленски аспект на микропредприятията от област Велико Търново Сборник от Годишна университетска научна конференция 27 – 28 май 2021 г., Национален военен университет, Велико Търново

Стефанов, Цанко (2021) Маркетингови решения за усъвършенстване на ценообразуването в предприятие за опаковъчни продукти Сборник от Годишна университетска научна конференция 27 – 28 май 2021 г., Национален военен университет, Велико Търново

Стефанов, Цанко (2021) Модел за изграждане на следпроизводствената дистрибуционна мрежа Сборник от Научна конференция „Логистиката и обществените системи” 25 – 27 февруари 2021 г., Ред. съвет: Ваня Банабакова, Велико Търново: Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“, 2021, стр. 845 - 853, ISSN 2738-8042

Стефанов, Цанко (2021) Пласментна политика на фирмите от леката промишленост в област Велико Търново Сборник от Научна конференция „Логистиката и обществените системи” 25 – 27 февруари 2021 г., Ред. съвет: Ваня Банабакова, Велико Търново: Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“, 2021, стр. 1072 - 1079, ISSN 2738-8042

Стефанов, Цанко (2021) Специфика на дистрибуционните решения при предприятията от тежката промишленост в област Велико Търново Сборник от Научна конференция „Логистиката и обществените системи” 25 – 27 февруари 2021 г., Ред. съвет: Ваня Банабакова, Велико Търново: Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“, 2021, стр. 1080 - 1083, ISSN 2738-8042

Стефанов, Цанко (2021) Стратегическото сътрудничество в маркетинговата и управленската дейност на организациите в област Велико Търново от сферата на услугите Сборник с научни изследвания „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, 27 - 28.05.2021 г, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново

Стефанова, Евдокия (2021) За природата и миналото на България - интересно и забавно - учебно помагало по Човекът и обществото за трети клас, Скорпио. 2021 ISBN 978-954-792-950-0 София

Стефанова, Евдокия (2021) За света около теб - интересно и забавно, учебно помагало за трети клас по Човекът и природата, Скорпио, 2021. ISBN 978-954-792-951-7 София

Стойкова, Поля (2021) "Зелената сделка" на Кипър - възобновяемата енергия. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, на 27-28 май 2021 г.,Национален военен университет " В. Левски" - В.Търново, том 7, стр.74-84. ISSN 1314-1937

Стоядинов, Мариян (2021) Религия - Християнство-Православие. Учебник за седми клас Издател: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. София, 2021, ISBN 978-619-91522-6-3

Стоянов, Иван (2021) Социалното унаследяване в полето на детската психология Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-260-4, стр. 395

Стоянов, Иван (2021) Хипотеза на социалното унаследяване в полето на психологията Сборник "Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство", Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-261-1, стр. 9-21

Стоянова-Енчева, Олга (2021) Новата държавна политика на Египет в контекста на актуалните предизвикателства пред туризма Социално-икономически анализи

Събев, Павлин (2021) Иисус – историческият човек тогава и сега // Християнство и култура, №4 (161)/2021, с. 23-33. ISSN 1311 – 9761, COBISS.BG-ID – 1121501412. София: Комунитас.

Събев, Павлин (2021) Иисус и книжниците. История и памет – критика на академичния дискурс. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 158 с. ISBN 978-619-208-267-3

Тасевска, Даниела (2021) ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА НА ТРАЙНО БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ В: ПСИХОЛОГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ. Материалы международной студенческой научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Л.В. Занкова. Министерство науки и высшего образования РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный университет». Тверь 2021 УДК 159.9(082)+37(082) ББК Ю9я43+Ч40я43 П86

Тодоров, Иван (2021) Памет за Алексей. – В: А.П. Мартемьянов. Ветераны римской армии – магистраты и жрецы в Нижней Мезии. Алексей Павлович Мартемьянов: биобиблиография, воспоминания, интервью. Харьков, „Контрасть”, 2021 (ISBN 978-617-7405-49-7), 220 – 225. А.П. Мартемьянов. Ветераны римской армии – магистраты и жрецы в Нижней Мезии. Алексей Павлович Мартемьянов: биобиблиография, воспоминания, интервью. Харьков, „Контрасть”, 2021 (ISBN 978-617-7405-49-7), 220 – 225.

Тодорова-Колева, Мариела (2021) Ovidе Decroly School - through life - about life or opportunities for integration and inclusion of children with special educational needs XVI Международной научно-практической конференции „Современньie научньıе исследования: Актуальньıе вопросьı, достижения и инновации”, 5 января 2021, Пенза, Ред. Гуляев Герман Юрьевич, с. 218 - 221, ISBN 978-5-00159-693-6, [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Тодорова, Силвия (2021) Реализиране на партньорство между училище и семейство- мнения и нагласи на бъдещите педагози. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция, 27-28 май 2021 Издателси комплекс на НВУ " Васил Левски", с. 437-447, ISSN 2367-7481

Тодорова, Силвия (2021) Семейното възпитание през погледа на класиците на Педагогиката, Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция, 27-28 май 2021, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски" с. 448-454, ISSN 2367-7481

Тодорова, Силвия (2021) Семейството като среда за възпитание и социализация, Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция, 27-28 май 2021 Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", с. 455-464, ISSN 2367-7481

Тодорова, Силвия (2021) Съвременни измерения на партньорството училище- семейство, АСТАРТА, с.178, ISBN - 978-954-350-293-6, COBISS.BG-ID - 45228040.

Тодорова, Теодора (2021) Бизнес със социална кауза Измерване на социалното въздействие, Издателство Ай анд Би, В.Търново, 2021 г., ISBN 978-619-7281-76-7

Тополска, Евгения (2021) Наставничество, академичен коучинг или професионално партньорство в подготовката на бъдещите общообразователни учители за приобщаващо образование Наставничеството: класичност и модерност (ред. кол. доц. д-р Рени Христова-Коцева, доц. д-р Евгения Тополска, доц. д-р Светлана Ангелова), Университетско издателство ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ISBN: 978-619-208-246-8, стр. 57 - 65, COBISS.BG-ID - 46643720

Тополска, Евгения (2021) Педагогическа подкрепа за социално и емоционално учене в предучилищна възраст Наставничеството: класичност и модерност (ред. кол. доц. д-р Рени Христова-Коцева, доц. д-р Евгения Тополска, доц. д-р Светлана Ангелова), Университетско издателство ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ISBN: 978-619-208-246-8, стр. 66 - 71

Тополска, Евгения (2021) Подходи в обучението по български език при деца с друг семеен език Образование и технологиии, годишно научно-методическо списание, vol. 12/2021, issue 1, ISSN 1314-1791 (Print) ISSN 2535-1214 (Online), с. 55-60

Тополска, Евгения (2021) Светът е на децата: Учебно помагало по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за 4-5 годишни деца "Издателство Атласи " ООД, ISBN: 978-619-238-199-8,

Тотляков, Атанас (2021) Тотляков, А. Интерсубективност и интерсубект // Визуални изследвания. Списание за съвременно изкуство 1/2021, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, ISSN 2535-101X, с. 26-33

Тутеков, Свилен (2021) "Етиката в контекста на христологизацията на философията според ранните аскетически отци", в: Philosophоs – Philotheos – Philoponоs: Студије и огледи као χαριστήριαу част професора Богољуба Шијаковића поводом његових 65 година. Съст.: Микоња Кнежевић, Београд: Гномон, Подгорица: Матица српска, 2021, с. 263-278. Београд-Подгорица

Тутеков, Свилен (2021) "Синтеза литургијског и подвижничког етоса у теолошкој мисли епископа Атанасија Јевтића ", у: Вера и мисао у вртлогу времена. Међународни зборник радова у част митрополита Амфилохија (Радовића) и епископа Атанасија (Јевтића), приредили Андреј Јефтић, Микоња Кнежевић, Раде Кисић, Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Подгорица: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Фоча: Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ 2021, 343-359. Београд-Подгорица-Фоча

Фидосиева, Христина (2021) Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за V-VII клас - за обучение на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа Национално издателство за образование и наука "Аз-буки", e-ISBN: 978-619-7065-76-3

Христов, Александър (2021) Жанровите игри на П. Ю. Тодоров и Елин Пелин: идилии, разкази или стихотворения в проза. В: Петко Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания. Съст. Димитър Михайлов. ДАР–РХ. В. Търново, 2021, с. 152–187. ISBN 978-954-9489-78-1.

Христов, Александър (2021) Сборниците предвестници на Елин-Пелиновата книга „Черни рози“. В: Сборник от XIV национални филологически четения за студенти и докторанти на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Съст. Иванка Сакарева. ИК „Неофит Рилски“. Благоевград, 2021, с. 144–150. ISSN 2535-0625.

Христов, Паисий (2021) Лафонтен, Басни Издателство "Изток-Запад", 2021 г. Превод Ат. Сугарев и П. Христов

Христов, Паисий (2021) Лафонтен, Избрани Басни "Изток-Запад"

Христов, Паисий (2021) Роман за Лисан - превод от старофренски език

Христов, Паисий (2021) Три пиеси на Молиер Издателство "Ивис"

Христова-Коцева, Рени (2021) Survey of Parents’ Disposition to Co-creation with Their Children сп. Педагогика, книжка 3/2021, година XCIII,с.372-383, Print ISSB 0861-3982, Online ISSN 1314-8540, COBISS.BG-ID - 1119662308

Христова-Коцева, Рени (2021) Възможности за самостоятелни занимания в детската градина Сборник доклади от научно-практическа конференция с международно участие „Наставничеството: класичност и модерност”, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2021, с. 20-30. ISBN 978-619-208-246-8, COBISS.BG-ID - 46643720

Христова, Венета (2021) GLAMPING ENTREPRENEURS’ PERSPECTIVE AFTER COVID-19 – SOME EVIDENCES FROM POLAND AND BULGARIA Научные горизонты, 2021, 1 (41), pp. 65-74. Print ISSN 2587-618Х, Available at: http://www.sciencehorizon.ru

Христова, Христина (2021) Влияние управления событиями (ивeнт-мениджмент) в корпоративной культуре В: Научные вести - междунардный научный журнал, 2021, №3(32), 133 – 147, ISSN 2619- 1245.

Христова, Христина (2021) Мадонари в хипермодерния град: имиджови роли и превъплъщения УМЕТНОСТ И КОНТЕКСТ 6: ЗАБОРАВЉЕНИ УМЕТНИЦИ И УМЕТНИЧКА ДЕЛА. ЗБОРНИК РАДОВА СА МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СИМПОЗИЈУМА. Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, Огранак САНУ у Новом Саду. Ниш - Нови Сад, с. 187-199, ISBN 978-86-7025-883-9, https://www.ogranaknis.sanu.ac.rs/wp-content/uploads/2021/06/zbornik_zaboravljeni_web.pdf

Цветкова, Галина (2021) Вътрешно пространство - самостоятелна изложба В.Търново, Изложбени зали "Р.Михайлов"

Цонкова, Ваня (2021) Пазарът на социални облигации в условията на кризата КОВИД - 19 Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности”, проведена на 27.05.2021 г. в гр. В. Търново.

Цончева, Полина (2021) "Образованието в Китай през вековете - кратки бележки" В: "Сборник с доклади от международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", т. VI. Фабер: В. Търново, 2021, с. 24-36, ISSN (print): 2603-5030

Чавдарова, Велислава (2021) ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛНАТА СРЕДА ВЪРХУ ЕМОЦИИТЕ НА ЛИЧНОСТТА В РАННА ЗРЯЛОСТ Коллективная монография «ПРОЦЕССЫ ТРУДА, ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ», ТвГУ, Русия

Чавдарова, Велислава (2021) Влияние на стила на управление върху тревожността на работещите в социалната сфера ОВЛАСТЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА –ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ, сборник с материали от международна конференция, ISBN 978-619-208-249-9,с. 45-52

Чавдарова, Велислава (2021) ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА РОМСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: ЛИЧНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ - коллективная монография, издательство Тверского государственного университета ISBN 978-5-7609-1655-6, с.62-79

Чавдарова, Велислава (2021) Подходы и модели в социальной работе с клиентами Соціальна робота і сучасність: теорія та практика професійного й особистісного розвитку соціального працівника: Матеріали Десятої Міжнародної науковопрактичної конференції (18 грудня 2020 року, м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. с.252-255. ISBN 978-617-520-043-8

Чавдарова, Велислава (2021) Приказка за съвременна България Вторая международная научно-практическая конференции для ученых, аспирантов, соискателей и студентов «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ИННОВАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ», Одеса

Чавдарова, Велислава (2021) Проблеми на директната социална работа с деца в риск/в нужда ОВЛАСТЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА –ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ, сборник с материали от международна конференция, ISBN 978-619-208-249-9,с. 52-57

Чакърова-Димитрова, Изабела (2021) Актовете по ЗАНН, попадащи в обхвата на прякото административно правораздаване след измененията в закона от края на 2020 година. De jure, 2021, № 2, ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2021) Допустимост на споразумението в административното наказване. Научна конференция на тема „Реформата в административното наказване от 2020 г.“, организирана от катедра „Административноправни науки“ и катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 17.05.2021 г.

Чакърова-Димитрова, Изабела (2021) Приложно поле и някои особености на споразумението по ЗАНН. De jure, 2021, №1, с. 22-34, ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чакърова-Димитрова, Изабела (2021) Участници в споразумението по ЗАНН. Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция на тема "Развитие на съвременното право - между установените традиции и желаната бъдеща реалност" по случай 30 години от създаването на Юридическия факултет към Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

Чернева, Бойка (2021) Европеизацията на правото и интердисциплинарните изследвания на правото и икономиката. Сборник с доклади от Научна конференция "100 години УНСС-100 години право в УНСС", проведена на 12 ноември 2020г., т. 2 "Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, икономическите и социалните науки. София: Издателски комплек - УНСС, 2021. ISBN 978-619-232-438-4

Чернева, Бойка (2021) Легиспруденцията като нова теория на рационалното законодателство. -В: Конституционни изследвания 2018 г. Актуални тенденции в демократичния конституционализъм. София: УИ "Св. Климент Охридски", ISBN 978-954-07-5183-2, с. 33-47.

Чуховска, Деляна (2021) AWARENESS AND PERSONAL PERCEPTIONS OF COVID-19 IN 6 – 7-YEAR OLD CHILDREN AFTER A PERIOD OF SOCIAL ISOLATION Pedagogika, vol.93, 3, pp 384-391, 2021 ISSN 1314–8540 (Online)

Янков, Румен (2021) Геоархеологическите ресурси на туризма в България и техните имитации От Залмоксис до Кетцалкоатл. Изследвания в чест на 66-годишнината на доц. д-р Стефан Йорданов, Изд. "ИТИ", Велико Търново, 2020, ISBN 978-619-7602-01-2, с. 847-854

Янков, Румен (2021) Някои наблюдения върху изборните резултати в Карнобатския край ПРОСТРАНСТВО – ОБЩЕСТВО – ИКОНОМИКА, Том 3, Ред. П. Стоянов, И. Стаменков, К. Цветков, Изд. Атласи, София, 2021, с. 234-248 (www.soccultgeo.eu) ISBN 978-619-238-200-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/