Публикации за 2021


Александрова, Силвия (2021) Вудро Вильсон, российские революции 1917 г. и взгляд на послевоенный мир. Ключевские чтения – 2020: Народ и власть. Сборник научных трудов. Москва: Издательство Спутник+, 2021, с. 496-502. ISBN 978-5-9973-5864-8

Ангелова, Светлана (2021) Development of student teachers’ satisfaction with e-learning science courses Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE’20) AIP Conf. Proc. 2333, 050011-1–050011-9; https://doi.org/10.1063/5.0042071 Published by AIP Publishing.

Ангелова, Светлана (2021) Мотивиращата практико-приложна подготовка на стажант-учителя и преподаването на природни науки в началното училище – съдържателни параметри и взаимозависимости В: Сб. „Научно-практическа конференция с международно участие „Наставничеството: класичност и модерност“, Ред. Р. Христова – Коцева, Е. Тополска, С. Ангелова, ВТУ – Филиал Враца, 31. 10. 2020 г. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 101-111

Ангелова, Светлана (2021) Професионално-компетентния профил на стажант-учителя по природни науки в интердисциплинна и контекстуална перспективи В: Сб. „Научно-практическа конференция с международно участие „Наставничеството: класичност и модерност“, Ред. Р. Христова – Коцева, Е. Тополска, С. Ангелова, ВТУ – Филиал Враца, 31. 10. 2020 г. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 77-100

Астарджиева, Татяна (2021) Об отношениях между Российской империей и Великим княжеством Финляндским. - В: Ключевские чтения-2020. "Народ и власть". Материалы Международной научной конференции молодых ученых. Сборник научных трудов., Москва: Издательство "Спутник+", 2021., c. 478-483. ISBN 978-5-9973-5864-8.

Борисов, Борислав (2021) По някои въпроси на доброволното изпълнение в гражданския изпълнителен процес Научни четения в памет на Кристиан Таков "Предизвикателства към правото"

Будева, Соня (2021) Advantages and Disadvantages of Rural Social Work. Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, Third edition. Enna, Italy, 21.11.2020, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science) Bucharest, Romania

Будева, Соня (2021) Empowering practitioners in social work from rural communities. St. Cyril and St. Methodius University Publishing House, 2021, p.165, ISBN 978-619-208-250-5 Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий"

Будева, Соня (2021) Изследователски доклад от национално проучване относно възприятията и нуждите на работещите в социалната сфера в малки населени места в България при справяне с феномена бърнаут, стр.38, Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2021, ISBN: 978-619-00-1313-6 Изд. "Фабер", В.Търново

Будева, Соня (2021) Предизвикателства пред практикуващите в социалната сфера в малките населени места. в сб. „Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места – предизвикателства и възможности“, стр.7-28, Унивeрситетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2021, ISBN 978-619-208-249-9 Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий"

Буюклиева, Стефка (2021) Characteristic vector and weight distribution of a linear code Cryptography and Communications, vol. 13, pp. 263–282 (2021). https://doi.org/10.1007/s12095-020-00458-8

Буюклиева, Стефка (2021) Self-Dual Codes (invited contribution) Huffman, W.C., Kim, J.-L., & Solé, P. (2021). Concise Encyclopedia of Coding Theory (1st ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781315147901

Бянова, Невена (2021) Effects of the EU Electricity Markets Opening on Competition and Prices сп. Икономически изследвания, кн. 30 (1), 2021, с. 35-69, издание на Институт за икономически изследвания при БАН, ISSN: 0205-3292, COBISS.BG-ID - 1120137700

Василев, Георги (2021) "Куклен театър в педагогическата дейност" Издателство "ВЕКС"

Василев, Георги (2021) "Театрална педагогика"(аспекти) Издателство"Векс"

Василев, Георги (2021) Театрална анимация Издателство "ВЕКС"

Василев, Георги (2021) Театрални пространства в педагогическата дейност

Василева, Калина (2021) Бай Ганьо Българина.Опит върху българската народопсихология и българската модерност. Книга втора. Велико Търново: ИК Фабер, 2021, ISBN: 978-619-00-1280-1

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2021) Велкова-Гайдаржиева, А. Бургаската поезия през 2020 година. // Море, 2021, № 1, с. 216-232. ISSN: 0205-3296.

Велкова-Гайдаржиева, Антония (2021) Велкова-Гайдаржиева, А. За сборника "Петко Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания". // Море, 2021, № 1, с. 195-199. ISSN: 0205-3296.

Вълчева, Пламена (2021) Flashes of Inspiration. 60 Flash Fiction Texts with Exercises. Veliko Turnovo: Faber Publishers, 2021

Галунов, Тодор (2021) "Суверинитет в Евразийской интеграций", сп. "Вопросы истории", с. 144-149, 2021, кн. 1. ISSN 0042-8779 сп. "Вопросы истории", с. 144-149, 2021, кн. 1. ISSN 0042-8779

Георгиев, Лъчезар (2021) Георгиев, Лъчезар. Модерни технологични способи в издателския процес. // Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": Обществени комуникации и информационни науки. Т. 11, 2019, - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 5-51: Резюме на англ. ез. ISSN 2367-8135

Георгиев, Лъчезар (2021) Георгиев, Лъчезар. Португалската книга в България : издатели, автори, заглавия, български писатели и учени по темата Португалия : [монография] / Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956- = Georgiev, Lǎčezar Georgiev. Издателство и производство - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021. 195 с.: резюме на англ. ез.: резюме на португ. ез. Език - български ISBN - 978-619-208-239-0 COBISS.BG-ID - 45130760

Георгиев, Лъчезар (2021) Георгиев, Лъчезар. Щрихи от издателските и печатните комуникации в САЩ и Европа [Студия]. // Георгиева, Стела В., Лъчезар Г. Георгиев. Тенденции в книжната индустрия: Изследвания за книгата / Състав. Лъчезар Георгиев [Научен сб. студии]. - София: Star Way, 2021, с. 71 - 125. ISSN 978-954-8685-28-3 COBISS.BG-ID - 44298504 София

Георгиева, Златинка (2021) СОЦИАЛНОТО УНАСЛЕДЯВАНЕ В ПОЛЕТО НА ДЕТСКАТА ПСИХОЛОГИЯ Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-260-4, стр. 395

Георгиева, Златинка (2021) ОСНОВНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В НАЧАЛОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Сборник "Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство", Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-261-1, стр. 245-252

Георгиева, Златинка (2021) РОЛЯТА НА СЕМЕЙСТВОТО В ПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИК В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 Сборник доклади от Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 120-летию со дня рождения Занкова Л.В. «Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований» Россия, г. Тверь

Георгиева, Златинка (2021) ХИПОТЕЗА НА СОЦИАЛНОТО УНАСЛЕДЯВАНЕ В ПОЛЕТО НА ПСИХОЛОГИЯТА. Сборник "Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство", Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-261-1, стр. 9-21

Георгиева, Стела (2021) Георгиева, Стела.Библиотечна архитектура и книжни колекции в Латинска Америка.// Т р у д о в е на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, ФМИ, Обществени комуникации и информационни науки, том 11, 2019: - с.52-73. Унивеситетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново.

Гергова, Христина (2021) Формиране на правоговорна компетентност чрез обучението по български език и литература - деца роми, начално ограмотяване

Гецов, Антон (2021) Metalanguage issues in the analysis of the appositional construction Research result. Theoretical and Applied Linguistics. Volume 7, Issue №1, 2021, ISSN 2313-8912. [http://rrlinguistics.ru/en/journal/annotation/2383/]

Димитров, Добромир (2021) Светотайнствената изповед Списание "Свет", бр. 1, С.,2021, ISSN 1313-9320

Димитрова, Илияна (2021) Л. Н.Толстой и личността на Петко Ю. Тодоров В: Петко Ю. Тодоров.140 години от рождението на писателя. Нови изследвания. Съст. Д. Михайлов, ред. Димитър Михайлов, Николай Димитров, Илияна Димитрова, Мая Ангелова, Александър Христов, изд. ДАР-РХ, В. Търново, 2021, 95-102. ISBN 978-954-9489-78-1

Димитрова, Татяна (2021) Рынок труда в Болгарии и приоритеты в национальном плане действий по трудоустройству на 2021 Международный научный журнал "Научные горизонты", № 3(43) | 2021 с. 15-22. ISSN 2587-618Х

Добрев, Добрин (2021) Архетип и социално унаследяване при развитието на детето –В: „Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство“, сборник от Международна научна конференция, гр. Велико Търново, 20.10.2020, съставител Манол Манолов и други. Велико Търново: Издателство ПИК, 2021, с. 238-245. ISBN 978-954-736-261-1

Добрев, Добрин (2021) Политическата психология в полето на българските етнопсихологически особености Пловдив: Издателство Манол Николов Манолов, 2021, 546 страници. ISBN 978-619-91664-3-7; COBISS.BG-ID 44956680

Донев, Владимир (2021) ЛАГЕРНАТА ТЕМА В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ПРОЗА; INNY SWIAT w LITERATURZE NARODOW KONTEKSTY, ZYCIORYSY, INTERPRETACJE; Instytut Literatury Krakow, 247-261; ISBN 978-83-66359-38-3; https://www.academia.edu/45542265/%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90_%D0%92_%D0%A1%D0%AA%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90_%D0%A5%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%90

Дочков, Иво (2021) Платонизмът на Ориген - към въпроса за източниците Artes Liberales ISBN 978-619-91795-0-5 COBISS.BG-ID - 44100872

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2021) Точки в мрежа с условия за минималност - обобщения, твърдения, алгоритми (в подготовка) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) The city of Nin and the Salt museum - the first capital of Croatia and the preserved traditional technology for salt production. – In: International Scientific Refereed Online Journal Impact Factor - SocioBrains, February 2021, ISSUE 78, pp. 490 - 499. ISSN 2367-5721 (online).

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Биоград на мору – една от малко известните туристически перли на Северна Далмация. Сборник доклади от Международна научна конференция „Туризмът и глобалните кризи”, организирана от Катедра „Туризъм” на Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 21 април 2021 г. Велико Търново: Издателство „Ай анд Би”, 2021, с. 795 – 809. ISBN: 978-619-7281-73-6.

Драганова-Стойкова, Тамара (2021) Приложение на Вен-диаграмата в обучението по география и икономика и по икономика – същност, значение, приложение, варианти. – In: International Scientific Refereed Online Journal Impact Factor - SocioBrains, February 2021, ISSUE 78, pp. 615 - 623. ISSN 2367-5721 (online).

Друмева, Красимира (2021) ”The Wild River” – сценарий на творческа работилница за деца Публикация в каталог на The 19th International Creative Anxiety Workshops– Vincent’s Pocket Poznań, October 13–16, 2020, страници: 139, година: 2020, Studio Poligrafia Wysogotowo, стр. 67-68, ISBN 978-83-953075-7-7

Друмева, Красимира (2021) ART IN PIXELS Публикация в списание Facta Universitatis, Series Visual Arts and Music (FU Vis Art Mus), Ниш, Сърбия. 127-135 p. Print ISSN: 2466-2887, Online ISSN: 2466-2895

Друмева, Красимира (2021) Metaphor – the visual language of poster art Публикация в сборник доклади от VII National Scientific Conference with International participation Balkan Art Forum 2019 (BARTF 2019), ”ART AND CULTURE TODAY: METAPHOR, PERCEPTION AND SYMBOLISM” Ниш, Сърбия, 2020, ISBN 978-86-85239-76-2, COBISS.SR-ID 28308489,147-158 p.

Друмева, Красимира (2021) Стилове и тенденции в развитието на театралния плакат Международна научна конференция „Визуални изследвания“, Велико Търново, 25-26 октомври 2019 година

Златкова-Дончева, Катерина (2021) Тревожност и агресивност при деца с емоционално-поведенчески разстройства – представяне на индивидуален случай Педагогика. 93 (1). с. 74 – 86. ISSN - 0861-3982, [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR] COBISS.BG-ID – 45092616

Иванов, Иван (2021) "Здравословни и патологични режими на функциониране на малките общности - механизми разрушаващи социалния капитал" Сборник текстове "Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места - предизвикателства и възможности", Изд. Великотърновски университет, 2021 ISBN

Иванов, Иван (2021) Динамика на отношенията между българското общество и неговото политическо лидерство. Основно групово допускане за адхезия. Българско списание по психология, Кн.4, изд. Дружество на психолозите в РБ, 2021, ISSN 0861-7813

Иванов, Иван (2021) Проблеми на родителстването в ситуация на емоционално неглижиране на дете Сборник "Психосоцилно развитие на детето в съвременното семейство", изд. ПИК, 2021, ISBN 978-954-736-261-1

Иванова, Анна (2021) Самопознанието – някои скептически проблеми. Нотабене. 51(2021), // Online ISSN 1313-7859

Илиева, Мария (2021) Българинът в своя езиков свят Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021 г. 224 с. ISBN 978-619-208-237-6 COBISS.BG-ID - 45075720

Илчева, Мария (2021) Eco-system of social economy in Bulgaria – new policies in a dynamic environment Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, Third edition. Enna, Italy, 21.11.2020, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science) Bucharest, Romania

Илчева, Мария (2021) НОВИ РИСКОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ (International Scientific Conference) „Проблеми на социалната и икономическата сигурност (Светът в/след глобалната пандемия“ (“Problems of Social and Economic Security (The World After/In Global Pandemic”) 20.11.2020

Илчева, Мария (2021) Социални проекти и социални иновации като генератор на промяна в селските райони на България Сборник с доклади от международно-практическа конференция „ОВЛАСТЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“

Йонкова, Красимира (2021) Невидимото отвъд видимото за политиката и психологията на българите В: Добрев, Д., Манолов, М. Политическата психология в полето на българските етнопсихологически особености. Пловдив: Издателство Манол Николов Манолов, 2021, c. 8-15. ISBN 978-619-91664-3-7; COBISS.BG-ID 44956680

Караиванова, Петя (2021) Konakchieva, P. SYNERGY BETWEEN GAMES AND TECHNOLOGY IN PRESCHOOL ENVIRONMENTAL EDUCATION – Pedagogika, vol. 93, 2, pp 251 – 259. ISSN 1314–8540 (Online) Pedagogika, vol. 93, 2, pp 251 – 259. ISSN 1314–8540 (Online)

Карамихова, Маргарита (2021) Карамихова, М. 2021. Война и мир в една песен. П. Ст. Петков, М. Карамихова (съст.) Войната и мирът – минало, настояще, предизвикателства. Доклади от международна научна конференция 22 юни 2018 година. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново. 341-358. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново.

Колева, Лидия (2021) Kомпетентностният подход в обучението по Управление на образованието.Изд. Ивис, 2021, ISBN 978-619-205-164-8,с.129, COBISS.BG-ID - 44553224

Колева, Лидия (2021) Мениджмънт идеи. Теории, тенденции, перспективи през 21 век в помощ на училищния директор“. Велико Търново: УИ ,,Св. св. Кирил и Методий“, 2021. ISBN 978-619-208-253-2,с.109, COBISS.BG-ID - 44433160

Косев, Светослав (2021) ТЕХНОАРТИСТИЗЪМ Технологиите като изразно средство в изобразителното изкуство Издателство • ПИК • Велико Търново, 2021, ISBN 978-954-736-262-8

Костадинова, Надежда (2021) ОТРАЖЕНИЕ НА ГЛОБАЛНАТА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 ВЪРХУ КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БЪЛГАРИЯ / IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE CULTURAL TOURISM IN VELIKO TARNOVO, BULGARIА "Туризмът и глобалните кризи", Сборник доклади от международна научна конференция, организирана от катедра "Туризъм" на Стопанския факултет на Великотърносвския университет "Св. св. Кирил и Методий", 21 април, 2021 г., издателство "Ай енд Би", Велико Търново, 2021, ISBN: 978-619-7281-73-6, сс 743-751

Крумова-Цончева, Калояна (2021) ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТА В УРОКА ПО НАРОДНИ ТАНЦИ STUDENT’S MOTOR ACTIVITY IN FOLK DANCE CLASSES International journal KLOWLEDGE, год. 2021,бр.6, стр.485-490, индексирано в:EBSCO,Index Copernicus,EuroPub u Global Inpact & Quality Factor (GIF) и обявено в електронен формат в OJS, ISSN 2545-4439;ISSN 1857-923X, , индексирано от Copernicis EuroPub u Global Impact $ Quality Factor (GIF)1.322, и обявен в електронна форма в OJS 1.322, международно издателство

Кънева, Пенка (2021) За избора на учебен комплект по български език и литература в начален етап. И за обучението Педагогика, том 93, кн. 1, с. 130-133, ISSN 0861 – 3982. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране: ПЕДАГОГИКА: месечно научнотеоретично списание. - София: МОН, 1991- ISSN 0204-6237. 0861-3982 (print) 1314-8540 (online). COBISS.BG-ID1281242084.

Легкоступ, Пламен (2021) WORKS OF ART AND 5 – 10 YEAR OLD CHILDREN, Pedagogika-Pedagogy Volume 93, Number 2, 2021, pp 251-259, ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print) Национално издателство Аз-буки, София

Легкоступ, Пламен (2021) В търсене на тайнствената красота (пътеводител за малки и големи), второ допълнено и преработено издание, ВТ, издателство "ФАБЕР", 2021, 264 стр., ISBN 978-619-00-1267-2; рецензенти: доц. Лучия Ангелова, доц. Радослав Радев, д-р Галина Николова Велико Търново, издателство "Фабер"

Легкоступ, Пламен (2021) ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА - Paginadearte / Arte en Bulgaria / Изкуството в България https://www.youtube.com/watch?v=GUd5ko-xExc&feature=share&fbclid=IwAR3U7yFMDHGazqUBiBODSNQfjQhZsf-ysbs2f8jNWP0pvi6aHtSLXTqYcHc Paginadearte www.paginadearte.com - www.visualartsite.com

Легкоступ, Пламен (2021) Национална изложба "Лудогорие" 2021, Художествена галерия "Проф. Илия Петров" в град Разград, откриване 21 май 2021 Художествена галерия "Проф. Илия Петров" в град Разград

Манолов, Манол (2021) Политическата психология в полето на българските етнопсихологически особености Издателство Манол Николов Манолов, 2021, 546 страници. ISBN 978-619-91664-3-7; COBISS.BG-ID 44956680

Манолов, Манол (2021) Социалното унаследяване в полето на детската психология Издателство ПИК, Велико Търново. ISBN: 978-954-736-260-4

Манчева-Али, Олга (2021) THE CHALLENGES OF THE PANDEMIC TO THE TOURIST INDUSTRY ECONOMIC SECURITY (CASE STUDY OF BULGARIA) Collection of the online International Scientific-Practical Conference "Economic security in the context of sustenable development", December 11, 2020, Academy of Economic Studies of Moldova, ASEM, Chișinău, Moldova, ISBN 978-9975-155-01-4, pp. 56-64

Манчева-Али, Олга (2021) ОТРАЖЕНИЕ НА ГЛОБАЛНАТА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 ВЪРХУ КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БЪЛГАРИЯ СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТУРИЗМЪТ И ГЛОБАЛНИТЕ КРИЗИ", ОРГАНИЗИРАНА ОТ КАТЕДРА „ТУРИЗЪМ“ ПРИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, 21 АПРИЛ 2021, Издателство „Ай анд Би“, Велико Търново, 2021, ISBN: 978-619-7281-73-6, с. 743 - 751

Манчева-Али, Олга (2021) СЪСТОЯНИЕ НА НАСТАНИТЕЛНАТА БАЗА В КУРОРТЕН КОМПЛЕКС „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“, БЪЛГАРИЯ СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТУРИЗМЪТ И ГЛОБАЛНИТЕ КРИЗИ", ОРГАНИЗИРАНА ОТ КАТЕДРА „ТУРИЗЪМ“ ПРИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, 21 АПРИЛ 2021, Издателство „Ай анд Би“, Велико Търново, 2021, ISBN: 978-619-7281-73-6, с. 736 - 742

Маринов, Владислав (2021) XII Международна конференция „Проблеми на устната комуникация“ (В. Търново, 6.–7.11.2020 г.) Български език, 1, 125 - 128, pISSN: 0005-4283, eISSN: 2603-3372, COBISS.BG-ID - 1119829220

Марчева-Йошовска, Петя (2021) РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ISBN: 978-619-00-1257-3. Велико Търново: "Фабер". COBISS.BG-ID - 44338440

Марчева, Пенка (2021) Етнопедагогически измерения на съвременния музикалнообразователен процес Сборник с доклади от Шеста международна научно-практическа конференция "Музикалнообразователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда" - 20 - 21.03.2021 г., рецензенти: проф. Севдалина Димитрова и проф. Татяна Колышева, ISBN 978-619-239-514-4, с.11-14, COBISS.BG-ID - 45217032

Митов, Георги (2021) Кратък лекционен курс по Наказателнопроцесуално право София, Сиела, 2020. ISBN 978-954-28-3414-4

Михайлов, Димитър (2021) Думи на съставителя. - В: Петко Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2021, с. 7. ISBN 978-954-9489-78-1. У нас

Михайлов, Димитър (2021) Елин Пелин "портретува" д-р Кръстев. - Електронно списание LiterNet, 21.03.2021, № 3 (256). ISSN 1312-2282. У нас

Михайлов, Димитър (2021) Изстраданата болка по Буджака. - В: Димитър Пейчев. Стъпки по земята. Стихотворения. ДАР-РХ. Велико Търново, 2021, с. 5-6. ISBN 978-954-9489-79-8. У нас

Михайлов, Димитър (2021) Последният автограф, последното писмо. - Литературен вестник, год. 30, бр. 6, 10-16.02.2021, с. 4. ISSN 1310-9561. У нас

Михайлов, Димитър (2021) Яворов за творби на Петко Ю. Тодоров. - В: Петко Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания. ДАР-РХ. Велико Търново, 2021, с. 197-203. ISBN 978-954-9489-78-1. У нас

Моллов, Тодор (2021) Изборът на водач (станеник) в коледните песни. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", год. ІІІ (ХХХV). 2019 (Ostendit historia. Изследвания в чест на 65-годишнината на професор доктор Мария Иванова). Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2021, 108-123

Моллов, Тодор (2021) Преподновеният брак в баладата „Мъж продава жена си“. Пренасянето на сакралност (Локално - регионално - национално) (Годишник на Асоциация „Онгъл”, том 19, год. ХІV, 2021). С., ROD, 2021 (ISSN 1311-493X), с. 321-340.

Накова, Галя (2021) Slant and Legendre null curves in 3-dimensional Sasaki-like almost contact B-metric manifolds J. Geom. 112, 6 (2021). https://doi.org/10.1007/s00022-021-00571-w

Накова, Галя (2021) Totally umbilical radical screen transversal half lightlike submanifolds of almost contact B-metric manifolds C. R. Acad. Bulg. Sci., Vol. 74, № 1, pp. 12-22

Николова, Галина (2021) Development of Colour Perception and Colour Combination Skills of Preschool Children through Studying Artworks of Impressionist Artists списание „Педагогика”, бр. 3/2021 г.

Нунев, Йосиф (2021) Българските роми - минало, настояще, бъдеще. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021, ISBN 978-619-208- Велико Търново

Няголова, Наталия (2021) "За отношението на славяните към българската литература" на П. Ю. Тодоров - опит за коментар "П. Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя. Нови изследвания", В. Търново, Дар-РХ, с.102 - 111, ISBN 978-954-9489-78-1

Павлов, Пламен (2021) "Един само буден сред толкова спящи..." Георги Раковски – будителят на нацията.– Будител, 2021, кн.1, 7-12. ISSN 1312-7829 София

Павлов, Пламен (2021) "Този, който пръв ни повика в народен живот..." /Иларион Макариополски/.– Сб. 150 години Българска Екзархия, Троян, 2021. Троян

Павлов, Пламен (2021) Бележки към някои от новооткритите документи за Васил Левски и комитетската организация в България.– Сб. изследвания. Национален музей "Васил Левски". София, 2021. София

Павлов, Пламен (2021) Българската земя Македония през IX-XIV в.– Две държави, един народ. София, изд. "Тангра ТанНакРа", 2021. София

Павлов, Пламен (2021) Българските "следи" от територията на днешна Румъния в епохата на Средновековието.– Българи и румънци. С., "Тангра ТанНакРа", 2021 София

Павлов, Пламен (2021) Българският въпрос в Южна /Егейска/ Македония в светлината на най-нови данни.– Румен Иванов. Българите в Егейска Македония. Плевен, "Еделвайс", 2021. Плевен

Павлов, Пламен (2021) Владетелите на България /от легендите до ХХ в./. София, изд. "Сиела", 2021, 288 стр. ISBN 978-954-28-3141-9 /в колектив с Делян Момчилов, илюстрации Стен Дамянов/ София

Павлов, Пламен (2021) Георги Раковски и Васил Левски – водачите на българската национална революция.– Сб. Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие. София, Военна академия "Г. С. Раковски", 2021 София

Павлов, Пламен (2021) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2021 (в съавторство с П. Владкова) София

Павлов, Пламен (2021) Град Радомир и националната памет за един достоен владетел и воин.– Цар Гаврил Радомир. Радомир, 2021. София - Радомир

Павлов, Пламен (2021) За историята на храма и духовната енергия на един град (Предговор).– Анюта Каменова–Борин. "На църква да идем". Храм "Св.св. Кирил и Методий", град Монтана. Монтана, изд. "Пространство форма", 2021. Монтана

Павлов, Пламен (2021) Ислямът и българите - ранни контакти и характерни случаи на промяна на вярата (до средата на XV в.).– Българският ислям (съставител Г. Кулов). Кърджали, 2021. Кърджали

Павлов, Пламен (2021) Историята не е кабинетна наука, а много повече /Предговор/.– Николай Овчаров. Краят на Второто българско царство и съдбата на Златоградския край. София, "Уникарт", 2021, 7-10 ISBN 978-954-2953-00-5 София

Павлов, Пламен (2021) Какво знаем и какво не знаем за Иван Асен II?– National Geographic – България, 2021 ISSN 1312-6571 София

Павлов, Пламен (2021) Кратка илюстрована история на България. София, "Борина", 2021. София

Павлов, Пламен (2021) Легията на Раковски – първообраз на българската държавност и армия.– "За буквите", год. ХLIII, 2021, с. 7 ISSN 1312-3785 (отделни издания на бълг. и англ. ез.) София

Павлов, Пламен (2021) Македония – Историческата истина. София, "Световна библиотека", 2021, 223 стр. ISBN 978-954-574-252-1 София

Павлов, Пламен (2021) Моята България (Учебно помагало по история и цивилизации, 5-12 клас).София, изд. "Просвета", 2021, 165 стр. /авторски текст на Пл. Павлов, с. 50-89/ ISBN 978-954-01-4117-6 София

Павлов, Пламен (2021) Ново изследване за средновековната боруйска "Мала Света гора" и миналото на Стара Загора.– Иван Танев, Мариана Минкова. Берое/Боруй и боруйската "Мала Света гора". В. Търново – Стара Загора, 2021. В. Търново - Ст. Загора

Павлов, Пламен (2021) Обиколките на Левски.– Сб. в чест на проф.д.н. Атанас Дерменджиев, 2021 В. Търново

Павлов, Пламен (2021) Предговор /Отношенията на българите и Православния Изток с Русия през XV-XVII в. в светлината на нови извори/.– Веселин Горанчев. Русия, Православния Изток и българските земи през XV–XVII век /Църковни и политически връзки/. В. Търново, 2021, 7-10. ISBN 978-619-7602-09-8 В. Търново

Павлов, Пламен (2021) Раковски - будителят на нацията.– Форум, 2021, кн. 1 Балчик

Павлов, Пламен (2021) София - хилядолетният град на мъдростта. София, "Борина", 2021 (на бълг., англ., фр., нем., рус., исп., итал.) София

Павлов, Пламен (2021) Сръбската кралица Белослава (1234-1243), дъщеря на цар Иван Асен II.– Юбилеен сборник Бони Петрунова /Известия на Националния исторически музей, т. XIII/. София, 2021, 538-546 /на бълг. и англ. ез./ ISSN 1311 - 5219 София

Петков, Петко (2021) Българската екзархия 1870-2020 г. – В: 180 години от изграждането и освещаването на храм „Св. Димитър“ с. Ветринци. Сборник доклади от Трета историческа кръгла маса. Изд. „ИТИ“, В. Търново, 2021, с. 7-21. ISBN 978-619-7602-08-1

Петков, Петко (2021) Войната и мирът в официалните празници на българската държава (1879-2018 г.). // Войната и мирът – минало, настояще, предизвикателства. Доклади от международна научна конференция 22 юни 2018 г. Редакционна колегия: проф. Петко Ст. Петков, проф. Маргарита Карамихова, В. Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, с. 120-150. ISBN 978-619-208-241-3

Петков, Петко (2021) Литература с принос към историята (За книгата на акад. Иван Радев „Моите страници за Васил Левски“. София: Български бестселър, 2019, 223 стр.). – Литературен вестник, год. 30, № 6, 10-16.02.2021 г., с. 7. ISSN 1310-9561 (06).

Петкова, Мирослава (2021) Петкова, М. Бадминтон – теория, методика, практика (второ допълнено и преработено издание). 2021 изд. Ай анд Би, Велико Търново, 113 с., ISBN: 978-619-7281-71-2

Петров, Галин (2021) Дълбоката екология - една съвременна концепция за взаимоотношенията Човек-Природа. Сборник в чест на 60-годишния юбилей на проф. дн А. Дерменджиев, В. Търново, ВТУ, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2021

Петров, Галин (2021) Относно генезиса на позитивните форми в обхвата на Несебърската депресия. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, February 2021, ISSUE 78.

Петров, Галин (2021) Характерни особености на защитена местност „Калината“, община Несебър. Сборник от XV научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, 2 ноември 2020 г., гр. Велико Търново (под печат).

Петрова, Красимира (2021) «ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ» Сборник с доклади от«Соціальна робота і сучасність: теорія та практика професійного й особистісного розвитку соціального працівника» Киев

Петрова, Красимира (2021) ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛНАТА СРЕДА ВЪРХУ ЕМОЦИИТЕ НА ЛИЧНОСТТА В РАННА ЗРЯЛОСТ Коллективная монография «ПРОЦЕССЫ ТРУДА, ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ», ТвГУ, Русия Твер, Русия

Петрова, Красимира (2021) Проблеми на директната социална работа с деца в риск/в нужда ОВЛАСТЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА –ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ, сборник с материали от международна конференция, ISBN 978-619-208-249-9,с. 52-57 Велико Търново

Петрова, Красимира (2021) СОЦИАЛНОТО УНАСЛЕДЯВАНЕ В ПОЛЕТО НА ДЕТСКАТА ПСИХОЛОГИЯ Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-260-4, стр. 395 - стр. 389-391 В.Търново

Петрова, Мария (2021) Собствените имена на орографките обекти Е-списание Географ, 2020-2021, Год. V-VI, брой 5, с. 21-35. ISSN: 2534 – 949X.

Попова, Десислава (2021) Aggressive Behaviour in the Context of Multiple Disabilities of Institutionalized Children and Young People - Case Studies Педагогика, 93 (2), 271-280

Пулова-Ганева, Юлия (2021) Тhe integrated approach in the care of people with disabilities from the social Forum of Studies of Society, International Conference on Social Sciences and Humanities, Third edition. Enna, Italy, 21.11.2020, Editura Pro Universitaria, Bucharest, Romania, Indexed in Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index (former Thomson Reuters - ISI Web of Science) Bucharest, Romania

Рабовянова, Теодора (2021) Изглежда нещо не е наред с глагола. Международна научна конференция „Езици, култури, комуникации” 8-9 юни 2017 г., Велико Търново.

Радев, Радослав (2021) Красота на едно утро от съня ни. – Предговор към книгата на Илко Марков. Третото измерение. Плевен. Изд.Кентавър. ISBN 978-619-7493-24-5, с.5-7

Радев, Радослав (2021) Моите кутии за спомени. Изложба на Николина Джановска. 17-30 ноември 2020. Изложбени зали "Рафаел Михайлов", гр. Велико Търново. Бюлетин на СБХ, №5, 2021. с.51-53. ISSN 1313-9622

Радев, Радослав (2021) Радослав Радев. Владимир Стоянов. Благовестие на думите. – Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство. 2019-2020 г. Буква П (№16). Фабер. с. 469-470. ISSN 1311-0209

Радев, Радослав (2021) Радослав Радев. Литературните градове на България. Бургас - 2019 г. Проза. – Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство. 2019-2020 г. Буква П (№16). Фабер. с. 433-439. ISSN 1311-0209

Русева, Виолета (2021) Литературноисторически етюди. Второ доп. изд. Варна: LiterNet, 2021. ISBN 978-954-304-446-7. https://liternet.bg/publish2/vruseva/literaturnoistoricheski/index.html

Русева, Виолета (2021) Опит в жанровата генеалогия. Повествованията на Любен Каравелов. – Сп. Литературна мисъл, 2021, кн.1, с. 84 – 122. ISSN (print) 0324-0495; ISSN (online) 1314-9237.

Русева, Мая (2021) Към научен характер на политологичното познание . методологическата иновация на американската политология. - В: Сб. от Годишна университетска научна конференция НВУ „В. Левски”, 2021.

Русева, Мая (2021) Роля на американския натурализъм от средата на ХХ век за позитивния обрат в политологията. - В Сб. от Годишна университетска научна конференция НВУ „В. Левски”, 2021.

Русева, Мая (2021) Традиции и тенденции в дисциплинарното развитие на политологията. - В: Сб от Годишна университетска научна конференция НВУ „В. Левски”, 27-28 май 2021

Сивков, Цветан (2021) Измененията в Закона за административните нарушения и наказания от 2020 г. Коментар. София: Сиела, 2021, 132 с., ISBN 978-954-28-3482-3

Симеонова, Юлия (2021) Образование на мюсюлмани по примера на Турското училище в Търново от края на XIX в. до 1959 г. (Историко-педагогически анализ), УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2021, 176 с., ISBN 978-619-208-248-2. В. Търново

Спасов, Емил (2021) Професор Богдан Филов - културно-просветни възгледи и образователна политика. В Сборник: Наставничеството: Класичност и модерност. Велико Търново, 2021, с 210 - 222, ISBN: 978-619-208-246-8 Университетско издателство ВТУ Св. Св. Кирил и Методий.

Спасова, Мария (2021) „Избрано от Шестодневника Златоустаго“ (Извлечения от беседа 3 и беседа 4 на Златоустовия Шестоднев в Хил489). – В: Sub specie aeternitatis. Сборник научных статей к 60‑летию Вадима Борисовича Крысько. Москва, «Азбуковник», 2021, 767–778. ISBN 978-5-91172-215-9. Москва

Стоядинов, Мариян (2021) Религия - Християнство-Православие. Учебник за седми клас Издател: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ. София, 2021, ISBN 978-619-91522-6-3

Стоянов, Иван (2021) Социалното унаследяване в полето на детската психология Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-260-4, стр. 395

Стоянов, Иван (2021) Хипотеза на социалното унаследяване в полето на психологията Сборник "Психосоциално развитие на детето в съвременното семейство", Издателство "ПИК", Велико Търново, ISBN 978-954-736-261-1, стр. 9-21

Тодорова-Колева, Мариела (2021) Ovidе Decroly School - through life - about life or opportunities for integration and inclusion of children with special educational needs XVI Международной научно-практической конференции „Современньie научньıе исследования: Актуальньıе вопросьı, достижения и инновации”, 5 января 2021, Пенза, Ред. Гуляев Герман Юрьевич, с. 218 - 221, ISBN 978-5-00159-693-6, [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Тодорова, Силвия (2021) Съвременни измерения на партньорството училище- семейство, АСТАРТА, с.178, ISBN - 978-954-350-293-6, COBISS.BG-ID - 45228040.

Тополска, Евгения (2021) Наставничество, академичен коучинг или професионално партньорство в подготовката на бъдещите общообразователни учители за приобщаващо образование Наставничеството: класичност и модерност (ред. кол. доц. д-р Рени Христова-Коцева, доц. д-р Евгения Тополска, доц. д-р Светлана Ангелова), Университетско издателство ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ISBN: 978-619-208-246-8, стр. 57 - 65

Тополска, Евгения (2021) Педагогическа подкрепа за социално и емоционално учене в предучилищна възраст Наставничеството: класичност и модерност (ред. кол. доц. д-р Рени Христова-Коцева, доц. д-р Евгения Тополска, доц. д-р Светлана Ангелова), Университетско издателство ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ISBN: 978-619-208-246-8, стр. 66 - 71

Тутеков, Свилен (2021) "Синтеза литургијског и подвижничког етоса у теолошкој мисли епископа Атанасија Јевтића ", у: Вера и мисао у вртлогу времена. Међународни зборник радова у част митрополита Амфилохија (Радовића) и епископа Атанасија (Јевтића), приредили Андреј Јефтић, Микоња Кнежевић, Раде Кисић, Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Подгорица: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Фоча: Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ 2021, 343-359. Београд-Подгорица-Фоча

Фидосиева, Христина (2021) "Интерактивна и функционална подкрепа в обучението на деца и ученици от аутистичен спектър на развитие" ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Фидосиева, Христина (2021) Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за V-VII клас - за обучение на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа Национално издателство за образование и наука "Аз-буки", e-ISBN: 978-619-7065-76-3

Христов, Паисий (2021) Лафонтен, Басни Издателство "Изток-Запад", 2021 г. Превод Ат. Сугарев и П. Христов

Христов, Паисий (2021) Лафонтен, Избрани Басни "Изток-Запад"

Христов, Паисий (2021) Роман за Лисан - превод от старофренски език

Христов, Паисий (2021) Три пиеси на Молиер Издателство "Ивис"

Христова, Венета (2021) GLAMPING ENTREPRENEURS’ PERSPECTIVE AFTER COVID-19 – SOME EVIDENCES FROM POLAND AND BULGARIA Научные горизонты, 2021, 1 (41), pp. 65-74. Print ISSN 2587-618Х, Available at: http://www.sciencehorizon.ru

Христова, Христина (2021) Влияние управления событиями (ивeнт-мениджмент) в корпоративной культуре В: Научные вести - междунардный научный журнал, 2021, №3(32), 133 – 147, ISSN 2619- 1245.

Чавдарова, Велислава (2021) ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛНАТА СРЕДА ВЪРХУ ЕМОЦИИТЕ НА ЛИЧНОСТТА В РАННА ЗРЯЛОСТ Коллективная монография «ПРОЦЕССЫ ТРУДА, ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ», ТвГУ, Русия

Чавдарова, Велислава (2021) Влияние на стила на управление върху тревожността на работещите в социалната сфера ОВЛАСТЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА –ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ, сборник с материали от международна конференция, ISBN 978-619-208-249-9,с. 45-52

Чавдарова, Велислава (2021) Подходы и модели в социальной работе с клиентами Соціальна робота і сучасність: теорія та практика професійного й особистісного розвитку соціального працівника: Матеріали Десятої Міжнародної науковопрактичної конференції (18 грудня 2020 року, м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. с.252-255. ISBN 978-617-520-043-8

Чавдарова, Велислава (2021) Приказка за съвременна България Вторая международная научно-практическая конференции для ученых, аспирантов, соискателей и студентов «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ИННОВАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ», Одеса

Чавдарова, Велислава (2021) Проблеми на директната социална работа с деца в риск/в нужда ОВЛАСТЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА –ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ, сборник с материали от международна конференция, ISBN 978-619-208-249-9,с. 52-57

Чакърова-Димитрова, Изабела (2021) Приложно поле и някои особености на споразумението по ЗАНН. De jure, 2021, №1, ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410

Чуховска, Деляна (2021) AWARENESS AND PERSONAL PERCEPTIONS OF COVID-19 IN 6 – 7-YEAR OLD CHILDREN AFTER A PERIOD OF SOCIAL ISOLATION Pedagogika, vol.93, 3, pp 384-391, 2021 ISSN 1314–8540 (Online)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/