Публикации за 2018


Авгинова-Николова, Емилия (2018) Концептът БИТ и ХЛЯБЪТ като ядро на този концепт у българите, руснаците и гърците“ "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" ISBN 978-619-205-107-5, Велико Търново, изд. Ивис, 2018, стр.23-35

Аврамов, Владимир (2018) Аврамов, В. Живописни творби „Скритият принц” (акрил, платно, размер 140х110 см) и „Луд или влюбен” (акрил, платно, размер 140х110 см) Велико Търново

Агаларева, Маринела (2018) Климатични колебания и методологични подходи при оценка на опасността от наводнения в полупланинския централен сегмент на Предбалкана В: Известия на Българското географско дружество (БГД)

Агаларева, Маринела (2018) Климатичните колебания и отражението им върху общественото здраве В: Известия на Българското географско дружество (БГД)

Александров, Олег (2018) Cult of the Standarts in Novae (Moesia Inferior). In: LA DACIE ET L’EMPIRE ROMAIN. Mélanges d’épigraphie et d’archéologie offerts à Constantin C. Petolescu. Bucarest: Editura Academiei Române, 2018, pp. 135-143. ISBN 978-973-27-3035-5

Александров, Олег (2018) Редовни археологически разкопки на късноантична крепост "Ковачевско кале" край град Попово. В: Археологически открития и разкопки през 2017 г. София: Булгед ООД, 2018, с. 331-333. ISSN 1313-0889; COBISS.BG-ID – 1123846884

Александрова, Елица (2018) Иновативни елементи в изобразителните творби на учениците в първи клас.INNOVATIVE ELEMENTS IN FACING PUPILS IN THE FIRST CLASS Пета докторантска научна сесия Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” . 25.04.2018 г – ISSN:2603-3674

Александрова, Елица (2018) СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ФОРМАТА ПРИ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАСSPECIFIC FEATURES OF IMAGE IMAGE IN FIRST CLASS STUDENTS Сборник доклади от научна конференция 03-04.06.2018г. Европейски стандарти в спортното образование. Филиал-Враца.Ай анд Би- 2018г.(стр.41-45). ISBN: 978-619-7281-38-5 COBISS.BG-ID1 286862052

Александрова, Елица (2018) ТВОРЧЕСТВО И КРЕАТИВНОСТ В ДЕТСКИТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТВОРБИCREATIVITY AND CREATIVITY IN CHILDREN'S IMAGING WORKS Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Емилия Василева. Софийски университет "Св. Климент Охридски"Просвета-София“АД.2018г. (стр.413-416). ISBN: 978-954-01-3806-0 COBISS.BG-ID1288262884

Александрова, Силвия (2018) САЩ и събитията в Русия през 1917 г. USA and the Developments in Russia in 1917. 100 Октомврийска революция – реалности и историческа памет: Сборник доклади от международна конференция, 10-11 ноември 2017 г. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 139-154, ISBN 978-619-208-164-5.

Алексиева, Милена (2018) Aleksieva, Milena,Stoyan Denev. Establishment of the current physical development of children with special educational needs / Stoyan Denev - 8 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Ред. Prof. dr ALEKSANDRA Vidoviс. Pere Krece 13, Banja Lukaс. с. 228-234. ISBN 978-99976-34-29-0 [Инд./Реф. в: Directory of Research Journals Indexing (DRJI)] 8 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON “SPORTS SCIENCE AND HEALTH” Panevropski univerzitet “APEIRON”, Pere Krece 13, Banja Lukaс. с. 228-234. ISBN 978-99976-34-29-0

Алексиева, Милена (2018) PETKOVA, M., M. ALEKSIEVA . Factor structure of physical development, physical workability and specific preparedness of 8-year-old schol children. 2018 11th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania [Инд./Реф. в: SCOPUS] 2018 11th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18 Supplement issue 5, Art 309, pp. 2070 - 2073, 2018 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051

Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена и Мирослава Петкова. Игровият подход в обучението по баскетбол (Второ преработено и допълнено издание). В. Търново: „Ай анд Би“, 2018, 116 с., ISBN:978-619-7281-41-5; COBISS.BG-ID 1286807524 2018, В. Търново: „Ай анд Би“, 116 с., ISBN:978-619-7281-41-5; COBISS.BG-ID 1286807524

Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена и Мирослава Петкова. ФАКТОРНА СТРУКТУРА НА 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ПРИЛОЖЕН ИГРОВИ ПОДХОД. /Мирослава Петкова - XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Рoссия, Ред. Кречетов Андрей Александрович. с. 218-221, ISBN 978-5-906969-98-9 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Рoссия, с. 218-221, ISBN 978-5-906969-98-9

Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена, Панайотис Милонас. Установяване разликите в мотивацията за участие в спортни занимания при ученици от Гърция и България 2018, Спорт и наука, брой 4, с. 136-147. София, ISSN 1310-3393 COBISS.BG-ID - 1121090276

Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена, Стоян Денев. ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ. Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" -16.11.2018 Ред. проф.д-р Л. Петров ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" с. 49-56 ISSN - 2534-9317 COBISS.BG-ID - 1288420836

Ангелов, Мариан (2018) Възможности за реализиране на учебното съдържание в урока по музика в начално училище при някои форми на практическо обучение на стажант-учители Сб. от Международен симпозиум „Образование – ‘21”, Велико Търново, 30 ноември – 1 декември 2018 г. (под печат)

Ангелов, Мариан (2018) За автентичността при някои музикалнометрични форми Сб. от Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития”, Русе, 24-25 април 2018 г. Ред. Т. Евтимова и др. Русе: Изд. Рег. библиотека „Любен Каравелов” - Русе, т. I, с. 297–304. ISBN: 978-619-7404-03-6, COBISS.BG-ID 1288017380

Ангелов, Мариан (2018) Формиране на музикална компетентност на студенти – бъдещи начални учители при работа с учебните комплекти по музика - В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 133-151, ISBN 978-619-208-140-9, COBISS.BG-ID 1288324068

Ангелов, Христо (2018) Норми на международното частно право в Търновската конституция Сборник доклади от международна кръгла маса, посветена на 140-годишнината от освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция, Велико Търново, 19 април 2018 г.

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) ЗА СМЪРТТА НА РАЗКАЗВАЧА В МАРАНЯТА НА МАГИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ТВОРЧЕСТВОТО НА ГЕОРГИ МАРКОВСКИ Сп. Страница, бр. 2 / 2018 (74), с. 140-154, ISSN 1310-9081,COBISS.BG-ID: 1120790500

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) ЗА СМЪРТТА НА РАЗКАЗВАЧА В МАРАНЯТА НА МАГИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ТВОРЧЕСТВОТО НА ГЕОРГИ МАРКОВСКИ Сп."Кирило-Методиевски записки" (Cyrylo-Metodiańskie), 7/18, Люблин: Институт по славянска филология; Издателство на Люблинския университет „Мария Кюри-Склодовска“, с. 166-173, Electronic ISSN: 2449-8297

Ангелова-Анастасова, Мая (2018) Новелата "В тиха вечер" на Емилиян Станев в контекста на партизанската проза Сб. Емилиян Станев. Традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя. Велико Търново: Издателство ДАР-РХ, 2018, с. 112-126, ISBN 978-954-9489-60-6, COBISS.BG-ID:1287543780.

Ангелова, Пенка (2018) Близкото минало, което все повече се отдалечава. В: Гебиртиг: роман / Роберт Шиндел. 2018, Русе: Елиас Канети, с. 5-13, ISBN 978-954-2992-36-3. COBISS.BG-ID - 1286885604. Русе: Елиас Канети

Ангелова, Пенка (2018) ВТОРИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА. Рийдър за учителя. 2018, 188 с. . Русе: Елиас Канети

Ангелова, Пенка (2018) Глобалното измерение. Предговор към: Глобалното измерение. Сборник очерци (за български евреи със световна известност). Русе: Елиас Канети, 2018, с. 7-10. ISBN - 978-954-2992-37-0. COBISS.BG-ID - 1286811364. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2018) Елиас Канети. В: Глобалното измерение. Сборник очерци (за български евреи със световна известност). Русе: Елиас Канети, 2018, с. 157-164. ISBN - 978-954-2992-37-0. COBISS.BG-ID - 1286811364. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2018) Жилото на спасението. В: Глобалното измерение. Сборник очерци (за български евреи със световна известност). Русе: Елиас Канети, 2018, с. 11-29. ISBN - 978-954-2992-37-0. COBISS.BG-ID - 1286811364. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2018) Нисим Жак Канети. В: Глобалното измерение. Сборник очерци (за български евреи със световна известност). Русе: Елиас Канети, 2018, с. 165-168. ISBN - 978-954-2992-37-0. COBISS.BG-ID - 1286811364. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2018) Роберт Шиндел. Гебиртиг. Роман. Русе: Елиас Канети (Библиотека Нова Европа), 2018, 312 с., ISBN 978-954-2992-36-3. COBISS.BG-ID - 1286885604. Русе: Елиас Канети.

Ангелова, Пенка (2018) Фердинанд Брукнер. В: Глобалното измерение. Сборник очерци (за български евреи със световна известност). Русе: Елиас Канети, 2018, с. 68-72. ISBN - 978-954-2992-37-0. COBISS.BG-ID - 1286811364. Русе: Елиас Канети

Ангелова, Светлана (2018) An Ecological Aapproach to the Formation of Preschoolers' Ttolerance Towards the Nnature (following the example of educational field “Environmental world”) Сб. „Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, Eds by А. Ковачевић et al. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 2018, 17, pp. 37-43. ISBN 978-86-7746-707-4

Ангелова, Светлана (2018) Do Future Primary Science Teachers Feel Confident to Transform Scientific Ecological Knowledge into School Knowledge? А Case Study in Bulgaria International Journal of Science and Research (IJSR), 2018, 7 (6), 2018, pp. 1272-1277. Online ISSN 2319-7064. SJIF (2018) = 7.296 [Инд./Реф. в: Index Copernicus Value (ICV) 76.24] < https://www.ijsr.net/index.php>

Ангелова, Светлана (2018) Inquiry-based Science Learning for Scientific Literacy Development in Primary School Children Advanced Science: Сб. статей V Международная научно-практическая конференция. Пенза, 2018. Ред. Г. Гуляев, Пенза: МЦНС „Наука и Просвещение“, 2018, pp.196-198. ISBN 978-5-907135-44-4 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

Ангелова, Светлана (2018) Study on Student Teachers’ Educational and Professional Attitudes and Expectations Concerning Their Practical Training KNOWLEDGE – International Journal, 2018, 26 (2), pp. 467-474. Print ISSN 2545-4439, e-version ISSN 1857-923X, GIF (2016) = 1.322 [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing]

Ангелова, Светлана (2018) With Reference to a Correlation “Mental Health – Tolerance” in Preschoolers Сб. „Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“. Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, Eds by А. Ковачевић et al. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 2018, 17, pp. 43-50. ISBN 978-86-7746-707-4

Ангелова, Светлана (2018) Актуални принципи, подходи и политики за изучаване на здравето В: Антология Неформално образование. Ред. В. Гюрова и др., научни консултанти П. Макариев, Е. Василева, М. Златева, рецензенти Е. Еничарова, С. Цветанска, Р. Симеонова, София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018, с. 291-306. ISBN 978-954-07-4375-2 COBISS.BG-ID – 1287135716

Ангелова, Светлана (2018) Здоровесберегьющее образование и формирование здорового стилья жизни болгарских детей В: „Личностно-профессиональное и карьерное развитие: актуальные исследования и форсайт-проекты“. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение „Психологический Институт Россиской Академии Образования“, Ред. Л. Митина, Москва: Издательство „Перо“, 2018, с.109-112. ISBN 978-5-00122-440-2 [Инд./Реф. в: РИНЦ]

Ангелова, Светлана (2018) Здравно-образователната подготовка на студенти педагози през призмата на синергетичния подход В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Рецензенти В. Кутева – Цветкова, И. Петкова, Ред. М. Михова, Е. Тополска, Св. Ангелова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 57-86. ISBN 978-619-208-140-9 COBISS.BG-ID 1288324068

Ангелова, Светлана (2018) Концепция за детско здраве в началното училище В: „Детето и педагогиката“ в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева. Ред. Я. Рашева-Мерджанова, И. Петкова, М. Косева, София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018, с. 383-393. ISBN 978-954-01-3806-0, COBISS.BG-ID - 1288262884

Ангелова, Светлана (2018) Толерантността към културните различия като проява на психическо здраве при учениците в началното училище Сб. „Хармония в различията“, Научна конференция „Хармония в различията“. София, 10. 12. 2018. Ред. Ж. Назърска, С. Шапкалова, М. Гарванова, Н. Дебрюне, Д. Стоянова, София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2018, с. 476-481. ISBN 2367-7899, COBISS.BG-ID – 1273744100

Андреев, Андрей (2018) Руската православна църква в първите години след революцията (1917-1920). Сб. 100 години октомврийска революция - реалности и историческа памет. В. Търново, 2018, ISBN 978-619-208-164-5. COBISS.BG-ID 1288258532 В. Търново

Андреева, Деница (2018) OPPORTUNITIES FOR USING THE COMPETENCY APPROACH IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WITHIN THE ORGANIZATTION

Андреева, Десислава (2018) Изберете новото! Сп. "Медии и комуникации на 21. век". Сп. "Проглас", 1, 2018 (год. ХХVII), с.100-101. ISSN 2367-8585, COBISS.BG-ID:1119668196 . Вторична база данни CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=679894

Андреева, Десислава (2018) Научната журналистика в епохата на постистината. Истини и лъжи за факти, новини и събития. Сборник с доклади от международна научна конференция. Т. 2, Русе: Регионална библиотека "Любен Каравелов", 2018, с. 268-278. ISBN 978-619-7404-04-3, COBISS.BG-ID:1287656676.

Андреева, Десислава (2018) Репресираният смях на карикатурата Библиотеки, четене, комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018, с.203-222. ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID: 1237524452.

Андреева, Десислава (2018) Симбиозата между пиар и журналистика – гледната точка на ПР практиците (резултати от локално проучване). Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, том 36 (2), с. 51-62. ISSN: 2534-9236, COBISS.BG-ID:1277647332.

Андреева, Десислава (2018) Следите на града: прагматика на етикетизацията. Градът - памет и медии. Серия Обществени комуникации – 8. Катедра по журналистика и масови комуникации, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен: Фабер, 2018, с. 109-170, ISSN 2603-4506 (Print), ISSN 2603-4514 (Online). http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=282. COBISS.BG-ID:1277052132. Реферирано и рецензирано, вторична база данни CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=752704

Анчев, Стефан (2018) Косово и Крым в планах Запада против России: мифологический аспект. МИФ: ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА ФИЛИАЛ МГУ в СЕВАСТОПОЛЕ Центр информационной политики и Международного сотрудничества Сборник материалов Всероссийской научной междисциплинарной конференции с международным участием (ноябрь 2017 года, г. Севастополь). ISSN 2308–3646 с.526-531

Анчев, Стефан (2018) НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БАЛКАНСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, КАК ПОПЬІТКА СОЗДАНИЕ ОБЩЕБАЛКАНСКОГО СОЮЗА ИЛИ БАЛКАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕТОДОЛОШКИ ИЗАЗОВИ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ Тематски зборник међународног значаја. c. 1-15 Косовска Митровица, 2018.

Анчев, Стефан (2018) Религиозный фактор - ключевой элемент в политике Запада и создании конфликтов и разрушения государственности. с. 22-28. Электронный научный журнал «Архонт». 2018. № 2(5). ISSN Электронный: 2587-9464

Анчева, Антоанета (2018) Екоршето като метод и естетическа програма Сп. Визуални изследвания, Брой 1/2017. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2018, с. 27-30 ISSN 2535-101Х COBISS.BG-ID 1285463268

Аркадиев, Димитър (2018) ЗА ТОЧНОСТТА НА ОЦЕНКИТЕ ЗА БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В МИНАЛИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Сп. Статистика, София, НСИ, 2018, кн.2, с.81-113. ISSN: 2367-5497.

Аркадиев, Димитър (2018) НЯКОИ РЕЗЕРВИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ. Регионално развитие и политика : юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков. София, Мелани, 2018, 298 c., с.60-68. ISBN - 978-954-92917-8-0

Асенов, Олег (2018) Performance Optimization in Heterogeneous Wireless Access Networks Based on User Heat Maps 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2018

Астарджиева, Татяна (2018) "Гръцко царство" на П. И. Пестел. Международна конференция "Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през ХIХ – ХХI век", В. Търново, 19-20 ноември, 2016 г. Ред. С. Анчев. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2018, т. I, с. 11-29. ISBN 978-619-208-160-7. COBISS.BG-ID - 1288316900.

Астарджиева, Татяна (2018) Александър Василиевич Колчак. Исторически поглед. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2018, 358 с. ISBN 978-619-208-147-8. COBISS, BG-ID-1285535460.

Астарджиева, Татяна (2018) Правителственият преход от Февруари към Октомври. Международна конференция "100 години Октомврийска революция - реалности и историческа памет", В. Търново,10-11 ноември 2017. Съст. Т. Астарджиева. В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2018, c. 101-120. ISBN 978-619-208-164-5. COBISS, BG-ID- 1288258532.

Астарджиева, Татяна (2018) Русия и българският неутралитет (1914- 1915 г.). Сб. "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", В. Търново, 31 октомври 2017 г. Ред. Н. Кънев. В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2018, т. ХII, с.165-179. Online. ISSN: 978-619-208-165-2. COBISS.BG-ID - 1287457508.

Астарджиева, Татяна (2018) Формиране на бялото движение (възникване, идеи и състав). - В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий, 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. дин Иван Тютюнджиев. Ред. Ив. Тютюнджиев. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2018, с. 758-770. ISSN 2603-3534. COBISS, BG-ID-40851720.

Атанасов, Асен (2018) Effectiveness of the games approach in students’ football classes. – Research in Physical Education, Sport and Health 2018, Vol. 7, No. 2, pp.47-50. ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160. Idexed in EBSCO, DOAJ, DRJI, Index Copernicus International.

Атанасов, Асен (2018) Мотивацията като определящ фактор на волевите усилия при студенти в заниманията по футбол Списание "Педагогически алманах", бр. 2, 2018, стр.179-183 Индексирано в: CEEOL, Directory of Research Journals Indexing in ResearchBib / Pedagogical Almanac Imdexed in CEEOL

Атанасов, Асен (2018) Оптимизиране на учебния процес по футбол в условията на висшите училища. Свищов: Академично издателство „Ценов“, 2018. – 135 с. ISBN 9789542316022; COBISS.BG-ID 1285849316

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2018) Атанасова 2018: "Global landscapes" in small places: the linguistic picture behind the public inscriptions in Veliko Turnovo". // Kamzabekuly, D. et al. (eds) Bulletin of the L. N. Gumilyov Eurasian National University, Philology Series, № 3 (124). Astana: L. N. Gumilyov Eurasian National University, 17-28. ISSN 2616-678X гр. Астана, Казахстан

Атанасова-Дивитакова, Светлана (2018) Атанасова 2018: How public signs convert the old Samovodska Charshiya street in Veliko Turnovo into a modern tourist attraction. // Алексова и др. (ред.). Проблеми на социолингвистиката, кн. 13, "Обществените процеси и тяхното отражение в езика", София, ИК "Знак'94", 217-224. ISSN 1314-5401

Бакоев, Валентин (2018) About the ordinances of the vectors of the n-dimensional Boolean cube in accordance with their weights Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1811.04421v1,

Бакоев, Валентин (2018) Enumeration of the Closed Knight's Paths of Length 10 15th International Conference on Informatics and Information Technologies (CIIT 2018), April 20-22, 2018, Mavrovo, Macedonia http://ciit.finki.ukim.mk/; https://easychair.org/cfp/CIIT2018

Бакоев, Валентин (2018) Ordinances of the vectors of the n-dimensional Boolean cube in accordance with their weights Book of Abstracts of 14SMAK, Kragujevac, Serbia, May 16 – 19, 2018, p. 103; ISBN 978-86-6009-055-5; https://imi.pmf.kg.ac.rs/kongres

Бакоев, Валентин (2018) Sequence A305860 in the Online Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) - author. In: N. J. A. Sloane, editor, The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS), published electronically at https://oeis.org

Бакоев, Валентин (2018) Sequence A319511 in the On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) - author. In: N. J. A. Sloane, editor, The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS), published electronically at https://oeis.org.

Баланов, Йордан (2018) Приложно поле на правото на сдружаване на българските граждани по чл. 83 от Търновската конституция Сб. доклади от международна кръгла маса. 140-Годишнината от освобождението на България от османска владичество и приемане на Търновската конституция. Велико Търново, 19 април 2018 г. Ред. Е. Тонков, Е. Сафронова, Цв. Сивков. И. Тютюнджиев, Я. тянкова. Велико Търново: Фабер", 2018, с. 95-103, ISBN978-619-00-0816-3

Белогашев, Георги (2018) Решението на Лайбниц за връзката душа-тяло през философския ракурс на Димитър Михалчев Философски алтернативи, 2018, 27(5), с. 98 - 110, ISSN 0861-7899

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Belomazheva-Dimitrova, S. Impact of Corrective Exercises Sets During Physical Education and Sports Classes on the Spine Stability of 11-12 Year Old Pupils. Research in Physical Education, Sport and Health 2018, Vol. 7, No. 1, pp.91-96. ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160. Idexed in EBSCO, DOAJ, DRJI, Index Copernicus International.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Ivan Sirakov, Stefaniya Belomazheva-Dimitrova. Value оf technical trainings, their analysis аnd effects оn the preparation process оf world elite orienteering competitors Journal of Physical Education and Sport, Vol. 18, Issue 5, pp. 2127-2133, DOI: 10.7752/jpes.2018.s5321, 2018. online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051. Indexed in SCOPUS.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Milen Vidinovski, Stefaniya Belomazheva-Dimitrova. Effectiveness of a specialized climbing method for beginners on the physical and technical fitness of 8-10 year old children Journal of Physical Education and Sport, Vol. 18, Issue 5, pp. 2065 - 2069, DOI: 10.7752/jpes.2018.s5321, 2018. online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051. Indexed in SCOPUS.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Stanojevic, B., B. Jorgic, D. Zivkovic, S. Milenkovic, R. Stankovic, S. Belomazheva-Dimitrova. The Relation between Nutritional Status and the Incidence of Spinal Column Postural Disorders in Adolescents. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 16-17 ноември, 2018, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2018, с. 34-40. ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Беломъжева-Димитрова, С., Д. Димитров. Двигателна активност и интерес към спорта на 11-12 годишни ученици. С. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2018, бр. 2/2018, с. 130-136. Print ISSN: 1310-358Х, COBISS.BG-ID - 1121205220.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова, Л. Петров. Ски. Велико Търново: Ай анд Би, 2018, с. 203, ISBN:978-619-7281-30-9, COBISS.BG-ID - 1286853604.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Сираков, И., С. Беломъжева-Димитрова. Модерният спринт - GPS анализ на маршрута за мъже на първи кръг от Световната купа 2017. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 16-17 ноември, 2018, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2017, с. 143-149. ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Стойчевски, М., С. Беломъжева-Димитрова. Плуване срещу гръбначни изкривявания: обзорно проучване. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 16-17 ноември, 2018, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2018, с. 174-179. ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Белчева, Весела (2018) За особеностите на един чуждоезиков учебник за висшите училища, публикуван в България през 50-те години на ХХ в.