Публикации на проф. дн Виолета Русева Иванова


Русева, Виолета (2021) Опит в жанровата генеалогия. Повествованията на Любен Каравелов. – Сп. Литературна мисъл, 2021, кн.1, с. 84 – 122. ISSN (print) 0324-0495; ISSN (online) 1314-9237.

Русева, Виолета (2021) Литературноисторически етюди. Второ доп. изд. Варна: LiterNet, 2021. ISBN 978-954-304-446-7. https://liternet.bg/publish2/vruseva/literaturnoistoricheski/index.html

Русева, Виолета (2020) Българското литературно възраждане в концепцията на Михаил Арнаудов.// Българска литературна критика - позиции и контексти. Сборник с научни изследвания. ИЦ "Боян Пенев" - ИЛ, БАН. София, 2020, с. 31 - 74. ISBN 978-619-7372-25-0

Русева, Виолета (2020) Буквар модел 1840 E-списание LiterN, 2020, бр. 8. ISSN 1312-2282

Русева, Виолета (2020) Йордан Йовков и Добруджа – „изгубената земя”. Доклад на национална научна конференция „(Не)познатият Йовков”, посветена на 140 години от рождението на писателя. Добрич, 30.09 – 1.10 2020 г.

Русева, Виолета (2019) Поетът Петя Цонева. – Литературен вестник, бр. 22, 12–18.06.2019, с. 5.

Русева, Виолета (2019) Неизречимостта Ботев. Три културноисторически сюжета Е-списание LiterNet, 2019, бр. 1. ISSN 1312-2282; Е-книга „Ботев и българската литература”, https://liternet.bg/ebook/botev.

Русева, Виолета (2019) „Богомилски легенди” на Николай Райнов – неразчетената мистификация Сп. Литературна мисъл, 2019, кн. 2, с. 22 - 55. ISSN (print) 0324-0495; ISSN (online) 1314-9237.

Русева, Виолета (2019) „Слънчеви приказки” на Н. Райнов. E-списание LireNet, 2019, бр. 8. ISSN 1312-2282

Русева, Виолета (2018) Визуални графеми на магически светове E-списание LiterNet, 2018, бр. 2. ISSN 1312-2282

Русева, Виолета (2018) Пътуването Радичков E-списание LiterNet, 2018, бр. 8. ISSN 1312-2282

Русева, Виолета (2018) Лествицата Човек и краха на историята. Романът "Антихрист" на Емилиян Станев Сб. Емилиян Станев - традиция и модерност.110 години от рождението на писателя. Нови изследвания. ДАР-РХ, В. Търново, 2018, с. 188 – 209. ISBN 978-954-9489-60-6

Русева, Виолета (2018) Наративни стратегии в романа "Иван Кондарев" на Емилиян Станев Доклад на международна научна конференция „Езици, култури, комуникации”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, май 2018 г.

Русева, Виолета (2018) Ботев и българската литература Сп. Проглас. Филологическо списание. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2018, кн. 2, с. 256-262

Русева, Виолета (2017) 6 студии по историческа поетика.УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017 (202 стр.). ISBN 978-619-208-111-9 COBISS.BG-ID 1280753636

Русева, Виолета (2017) Семантичните формули Доклад на международна научна конференция „Езици, култури, комуникации”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, май 2017 г.

Русева, Виолета (2016) Историческа поетика / история на литературата. Тезисите на А. Н. Веселовски в литературоведската систематика на ОПОЯЗ. – Сп. Проглас. Филологическо списание. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2016, кн. 2, с. 300 – 326. COBISS.BG-ID 1284798948

Русева, Виолета (2015) Български символизъм: модуси на различимост (316 стр.). Дисертация за присъждане на научна степен „доктор на науките по филология”. Защитена на 16. 01. 2015 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. COBISS.BG-ID 1282023140

Русева, Виолета (2014) Български символизъм: модуси на различимост. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2014 (400 стр.). ISBN 978-954-524-947-1; COBISS.BG-ID 1268254180

Русева, Виолета (2014) Херменевтичното поле. Иван Радославов. http://bgmodernism.com/Nauchni-statii/v_ruseva <5. 05. 2014>

Русева, Виолета (2013) Как помни литературата? – В: Димчо Дебелянов. 125 години от рождението на поета. Нови изследвания. Архив. Спомени. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Ред. акад. Ив. Радев и колегия. Велико Търново, 2013, с. 46 – 59. ISBN 978-954-524-920-4; COBISS.BG-ID 1260149220

Русева, Виолета (2012) Фрагменти историчност. – В: Пространствата на словото. Сборник в чест на проф. Св. Игов. Т. I. Съст. Кл. Протохристова, Е. Трайкова, Ал. Йорданов, Ант. Велкова-Гайдаржиева, Ал. Антонова. ИЛ, БАН. София: ИЦ „Боян Пенев”. T. 1. С., 2012, с. 296 – 309. ISBN 978-954-8712-77-4; COBISS.BG-ID 1252405476

Русева, Виолета (2012) Поет на Времето. – Сп. Проглас. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2012, кн. 1, с. 54 - 82. COBISS.BG-ID 1247590372

Русева, Виолета (2011) Антология/и. – В: Светът на словото. Сборник в чест на проф. Н. Даскалов. Отг. ред. Ц. Иванова. Ред. колегия. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2011, с. 71 - 79. ISBN 978-954-524-775-0; COBISS.BG-ID 1238056420

Русева, Виолета (2011) Любовта като отсъствие. – Филологически сборник IV. Велико Търново – Твер. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2011, с. 158 - 166. ISBN 978-954-524-767-5

Русева, Виолета (2010) Елегии на безутешни дни. Книга за Дебелянов. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2010 (167 стр.). ISBN 978-954-524-749-1; COBISS.BG-ID 1235184868

Русева, Виолета (2010) По следите на един дебют. Упорството да узнаеш. – В: И ние в литературата. Изследвания. Библиотеки. Оценки. Съст. Е. Налбантова. УИ „Св. св. Кирил и Методий. Велико Търново, 2010, с. 20 – 55. ISBN 978-954-524-731-6; COBISS.BG-ID 1234272228

Русева, Виолета (2009) Пенчо Славейков „На Острова на Блажените”. Българската литература като друга. – В: Стоян Михайловски, Пенчо Славейков – ракурси на модерното. Съст. М. Димитрова, Пл. Антов, Цв. Атанасова. ИЛ, БАН, София: ИЦ „Боян Пенев, 2009, с. 223 – 246. ISBN 978-954-8712-50-7; COBISS.BG-ID 1234192868

Русева, Виолета (2009) Яворов. Биография на мотивите. Личните бележници на поета. – В: Яворов – литературни и биографични сюжети. Съст. М. Димитрова, Пл. Антов. Св. Каролев. ИЛ, БАН. София: ИЦ „Боян Пенев”, 2009, с. 100 – 117. ISBN 978-954-8712-61-3; COBISS.BG-ID 1234195428

Русева, Виолета (2009) Литературноисторически етюди. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2009 (160 стр.). ISBN 978-954-524-680-7; COBISS.BG-ID 1230281700

Русева, Виолета (2009) Лириката на Дебелянов – поетически езици. – Сп. Проглас. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2009, кн 1, с. 35 – 51. COBISS.BG-ID 1182813412

Русева, Виолета (2008) Местата на града. – В: Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Изследвания. Архив. Спомени. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2008, с. 197 - 202. ISBN 978-954-524-625-8

Русева, Виолета (2007) „Поколение?” „Десетилетие?” „Можем ли да разкажем литературната си история?” Или за поетите и времената. – В: Поетите. Времената. Традициите. Петър Алипиев. Изследвания, материали, спомени. Ред. В. Русева, Ант. Велкова-Гайдаржиева, Г. Върбанова (техн. ред.). УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2007, с. 22 - 28. ISBN 978-954-524-561-9; COBISS.BG-ID 1243676644

Русева, Виолета (2007) Другият Вазов. – В: Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов. Ред. Р. Радев, Р. Русев, Р. Лебедова. Велико Търново: Фабер, 2007, с. 150 - 162. ISBN 978-954-775-788-2; COBISS.BG-ID 1228002020

Русева, Виолета (2006) „Мисъл”. Исторически речник на създадените смисли. – В: Българска филологическа медиевистика. Сборник в чест на проф. Иван Харалампиев. Отг. ред. А. Давидов. Ред. колегия. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2006, с. 515 – 534. ISBN 10:954-524-546-8; ISBN 13:978-954-524-546-6; COBISS.BG-ID 1242745828

Русева, Виолета (2006) Алеко. Изложения. Институции. Бит. Европа. Ориента. Балканите. – Филологический сборник. Выпуск I. Тверской государственный университет. Великотырновский университет имени святых Кирилла и Мефодия. Тверь – Велико Тырново, 2006, с. 167 – 173. ISBN 5-900971-56-2

Русева, Виолета (2006) Дискурсивна география на идентичността. – Сп. „Проглас”. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2006, кн.1, с. 128 - 146

Русева, Виолета (2005) Емблемата София. Семиозис на градското пространство. – В: Класика и литературна история. В памет на Л. Стаматов. Благоевград: „Неофит Рилски”, 2005, с. 88 – 99. ISBN 954-680-371-5

Русева, Виолета (2005) „Майце си”. Началата. – В: Ботев. Съвременни интерпретации. Велико Търново: Слово, 2005, с. 125 - 129. ISBN 954 439 808-2

Русева, Виолета (2005) Персоналистични практики на ранния български модернизъм. – В: Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на М. Неделчев. Том II. Съст. Й. Ефтимов, Б. Курташева, Б. Манчев. Нов български университет. С., 2005, с. 15 - 30. ISBN 954-535-391-0

Русева, Виолета (2004) Концепт „Европа” в болгарской культуре ХХ века. – Комплексне дослідження духовної культури cлов’ян. Національна Академія Наук. Київ, 2004, с. 70 - 74. ISBN 966-02-3280-2

Русева, Виолета (2003) „Албена”. – В: Йовков. Съвременни интерпретации. Велико Търново: Слово, 2003, с. 245 - 250. ISBN 954 439 771-X

Русева, Виолета (2003) Д. Дебелянов – риторическа граматика. – В: Езикът и литературата – средство за (не)разбирателство. Доклади от научна конференция на ФСФ на СУ. Под ред. на Ил. Монова. Ред. колегия Б. Биолчев, В. Стефанов, Р. Евтимова УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2003, с. 50 - 62. ISBN 954-07-1791-4; COBISS.BG-ID 1041386468

Русева, Виолета (2003) Кореспонденцията на П. Тодоров и О. Кобилянска – универсалността на модерната душа. – Слов’янский збiрник. Випуск Х. Одеський нацiональний унiверситет iм. I. I. Мечникова. Фiлологiчний факультет. Одеса, 2003, с. 275 - 278. ISBN 966-318-097-8

Русева, Виолета (2003) „Шибил”. – В: Йовков. Съвременни интерпретации. Велико Търново: Слово, 2003, с. 39 - 42. ISBN 954 439 771-X

Русева, Виолета (2003) Конструираната идентичност. – В: Памет и дълг. Сборник в чест на Ив. Радев. Ред. Е. Налбантова, С. Василев, Ю. Коева (техн. ред). УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003, с. 261 - 266. ISBN 954-524-345-7; COBISS.BG-ID 1039809508 Също в: Краят на модерността? Култура и критика, част III LiterNet, Варна, 2003, с. 111-117. ISBN 954-304-024-9

Русева, Виолета (2002) Литература за ХII клас на средното общообразователно училище. Задължителна подготовка. Автори С. Янев, В. Русева, Р. Радев. София: Прозорец, Труд, Просвета, 2002. ISBN 954-733-280-5; ISBN 954-528-339-4; ISBN 954-01-1324-5; COBISS.BG-ID 1042354660

Русева, Виолета (2002) Властта и игрите на езика. – Сп. Литературата. Изд. на Унив. Вазово общество. С., 2002, кн.3 (13), с. 128 - 135. Също в: Г. Марковски. Хитър Петър. Приложение: интерпретация, бележки, архив В. Русева. Велико Търново: Слово, 2002, с. 191 - 214. ISBN 954 439 683-7; COBISS.BG-ID 1039965412

Русева, Виолета (2002) Национализми, културни стратегии, дискурси. – Сб. Воля за облик. София: Феномен 21, 2002, с. 251 - 255. ISBN 954-549-033-0

Русева, Виолета (2002) В традицията. – В. Литературен форум, бр. 23, 11 - 17 юни, 2002

Русева, Виолета (2002) Език на езиците. – Слов’янский збiрник. Випуск IХ. Одеський нацiональний унiверситет iм. I. I. Мечникова. Фiлологiчний факультет. Одеса, 2002, с. 127 - 130. ISBN 966-549-864-9

Русева, Виолета (2001) Генеалогия на българската модерност. Яворов. Велико Търново: Абагар, 2001 (135 стр.). ISBN 954-427-448-0; COBISS.BG-ID 1037485796

Русева, Виолета (2001) Институцията „Мисъл”. – Сп. Критика, 2001, год. 2, кн. 1, с. 3 – 14

Русева, Виолета (2001) Литература за ХI клас на средното общообразователно училище. Задължителна подготовка. Автори С. Янев, В. Русева, Р. Радев, София: Прозорец, Труд, Просвета, 2001. ISBN 954-733-219-8; ISBN 954-528-266-5; ISBN 954-01-1141-2; COBISS.BG-ID 1037824484

Русева, Виолета (2001) Религия и културни идентификации на модерността. – В: Следите на свещената книга в българската литература. Ред. Ив. Радев (гл. ред.), В. Русева, Т. Моллов, Ю. Коева (техн. ред.). Нац. институт „Нова българска литература”. Велико Търново: Фабер, 2001, с. 239 – 243. ISBN 954-9541-94-0; COBISS.BG-ID 1037284580

Русева, Виолета (2001) Гардеробът на експресионистичната дама. – В: Гардеробът на литературата. Трета национална литературна конференция (Арбанаси, 2000). Велико Търново: Фабер, 2001, с. 71 - 74. ISBN 954-775-014-3

Русева, Виолета (2001) Етнокултурни емблеми и постнационален синдром. – Сб. Прагът на времето. Плевен: Леге артис, 2001, с. 23 - 29. ISBN 954-9933-12-1

Русева, Виолета (2000) Българският символизъм като интертекст. – В: Конструиране на традицията. Сборник в чест на проф. Милена Цанева. Съст. М. Кирова, Н. Чернокожев. УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2000, с. 189 - 196. ISBN 954-07-1513-X

Русева, Виолета (2000) Сексуалност – смисъл – език в поезията на Яворов. – В: Литературата – зони на ерогенност. Втора национална литературна конференция (Арбанаси, 1999). УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2000, с. 93 - 98. ISBN 954-524-234-5

Русева, Виолета (2000) Генеалогия на българската модерност – един възможен проект. – В: Филологически сборник. В памет на проф. Г. Димов. Ред. Н. Даскалов, Ив. Станков, Д. Михайлов. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2000, с. 186 - 190. ISBN 954-524-224-8

Русева, Виолета (2000) За генеалогията на един сюжет у Яворов. – В: Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2000, с. 205 - 212. ISBN 954-524-229-9

Русева, Виолета (2000) Български символизъм. Предговор, съставителство и приложение В. Русева. Ред. Ив. Радев. Велико Търново: Слово, 2000 (335 стр.). ISBN 954 439 647-0; COBISS.BG-ID 1036134628

Русева, Виолета (2000) Българският символизъм – феномен на духа и езика. – Предговор към Български символизъм. Ред. Ив. Радев. Велико Търново: Слово, 2000, с. 5 - 27. ISBN 954 439 647-0; COBISS.BG-ID 1036134628

Русева, Виолета (1999) Das Geschlecht – Verwünschung und Mystik. Brüche. Auf- Brüche – Um-Brüche – Aus- Brüche in Ost und West. Berlin, 1999, 99 - 103. ISBN 3-930412-72-1

Русева, Виолета (1999) Между Изтока и Запада – българската литература след войните в търсене на национална културна идентичност. – В: Западноевропейският модернизъм и славянските литератури. Материали от международна научна конференция. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 1999, с. 591 - 601. ISBN 954-524-189-6

Русева, Виолета (1999) Смъртта: почерк на модерната чувствителност. – В: Славата на поета. 120 години от рождението на Яворов. Нови изследвания. Велико Търново: Абагар, 1999, с. 50 - 59. ISBN 954-427-358-1

Русева, Виолета (1999) Словото като обект на историческата поетика. – Слов’янский збiрник. Випуск VI. Одеський державний унiверситет iм. I. I. Мечникова. Фiлологiчний факультет. Одеса, 1999, с. 176 - 181. ISBN 966-549-361-2

Русева, Виолета (1998) Мистичният Йовков. Велико Търново: Абагар, 1998 (183 стр.). ISBN 954-427-292-5

Русева, Виолета (1998) Яворов: от „Стихотворения” (1901) до „Антология” – рефлексията на модерното съзнание спрямо традицията. – Сп. Демократически преглед, 1998, кн. 37, с. 499 – 504

Русева, Виолета (1997) Непостижимата яснота на битието (сб. „Песента на колелетата на Йовков). – Сп. Език и литература, 1997, кн.5 - 6, с. 88 - 95

Русева, Виолета (1997) Магиката на родното (повестта „Жетварят” на Йордан Йовков). – Сп. Проглас, 1997, кн.1 - 2, с. 86 - 95

Русева, Виолета (1997) Жалостта (от „По жицата” до „Другоселец”). – В. Литературен вестник, бр. 25, 16 -22 юли, 1997

Русева, Виолета (1997) Още за „Албена”. – В: Света гора. Алманах за литература и изкуство. Велико Търново, 1997, с. 39 - 43

Русева, Виолета (1996) Яворов и поетическото наречие на символизма. – В: „Как ехото не глъхне”. Нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 1996, с. 65 - 78. ISBN 954-07-0966-0

Русева, Виолета (1995) Естетиката на символизма и поетическият език на Яворов. – Сп. Език и литература, 1995, кн. 4, с. 88 - 95. COBISS.BG-ID 1133649380 Също в: Яворов. Поезия. Проза. Съвременни оценки, критически анализи и литературни разработки. Велико Търново: Слово, 1995, с. 287 – 298. ISBN 954 439 389-7

Русева, Виолета (1995) Манифести на българския авангардизъм. Предговор, съставителство и приложение В. Русева. Велико Търново: Слово, 1995 (136 стр.). Поредица "Литературни кръгове и издания" под ред. на С. Василев. ISBN 954 439 341-2; COBISS.BG-ID 1028752356

Русева, Виолета (1995) Манифести на българския авангардизъм – принципи на естетичното. Предговор към: Манифести на българския авангардизъм. Поредица "Литературни кръгове и издания" под ред. на С. Василев. Велико Търново: Слово, с. 7 – 18. 1995. ISBN 954 439 341-2; COBISS.BG-ID 1028752356

Русева, Виолета (1995) Следвоенната култура: опит за психоаналитична реконструкция. – В. Литературен вестник, бр.19, 7 - 13 юни, 1995

Русева, Виолета (1995) Художественият свят на Йордан Йовков. В: Йордан Йовков. Разкази. Съвременни оценки, критически анализи и литературни разработки. Велико Търново: Слово, 1995, с. 5 – 16. ISBN 954 439 347-1 Също в: Българска литература. Т. III. Велико Търново. Слово, 1997, с. 149 - 160

Русева, Виолета (1995) Някои наблюдения над поетическия език. – В: Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Т. II. Литературознание. Ред. О. Сапарев, Г. Петков, Б. Ганчева, Ю. Николова, З. Козлуджов. Пловдив: Унив. изд., 1995, с. 61 - 66. ISBN 954-423-083-1

Русева, Виолета (1994) „Грях” на Георги Райчев – текстът като прелъстяване. – Сп. Участие, 1994, бр. 4

Русева, Виолета (1994) Полът – проклятие и мистика. – В. Литературен вестник, бр. 35, 10 - 16 окт., 1994

Русева, Виолета (1994) Биографии на български писатели. Колектив. Велико Търново: Слово, Т. II. 1994, с. 21 – 24; 73 - 81. ISBN 954 439 197-5

Русева, Виолета (1993) Български модернизъм. Литература на двадесетте години. – В: Алманах за XI клас. Колектив. Велико Търново: Слово, 1993, с. 9 - 20. ISBN 954 439 103-7

Русева, Виолета (1993) Между Вчера и Утре. Естетическата нагласа на модерността. – В: Алманах за XI клас. Колектив. Велико Търново: Слово, 1993, с. 21 - 34. ISBN 954 439 103-7

Русева, Виолета (1993) Светослав Минков. – В: Алманах за XI клас. Колектив. Велико Търново: Слово, 1993, с. 316 - 324. ISBN 954 439 103-7

Русева, Виолета (1993) Културната роля на Гео Милев през двадесетте години. – В: Гео Милев. Място и роля в българската култура. Научна конференция. Стара Загора, 1993, с. 65 - 80

Русева, Виолета (1993) Аспекти на модерността в българската литература през 20–те години. Велико Търново: Алфа, 1993 (129 стр.). ISBN 954-8381-01-Х; COBISS.BG-ID 1026139620

Русева, Виолета (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от VI клас. Колектив: В. Русева, Ив. Радев, Д. Михайлов, Ив. Станков, Ст. Гърдева, Р. Мишева. Велико Търново: Абагар, 1992, ISBN 954-427-058-2 (1993, 1994,1999,2000). Русева, В.: Иван Вазов. „Иде ли?”, с. 51 - 54. Русева, В.: Николай Лилиев. „Тихият пролетен дъжд”, с. 85 - 87. Русева, В.: Елин Пелин. „По жътва”, с. 87 - 90. Русева, В.: Йордан Йовков. „По-малката сестра”, с. 90 - 93

Русева, Виолета (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от V клас. Колектив: В. Русева, Ив. Радев, Д. Михайлов, Ив. Станков, Ст. Гърдева, Р. Мишева. Велико Търново: Абагар, 1992, ISBN 954-427-057-4 (1993, 1994, 1999, 2000). Русева, В.: Елин Пелин. „На браздата”, с. 74 - 77. Русева, В.: Йордан Йовков. „Другоселец”, с. 91 - 94. Русева, В.: Христо Смирненски. „Братчетата на Гаврош”, с. 94 - 97. Русева, В.: Христо Смирненски. „Зимни вечери”, с. 97 - 100. Русева, В.: Никола Вапцаров. „Пролет”, с. 105 - 108

Русева, Виолета (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от VII клас. Колектив: В. Русева, Ив. Радев, Д. Михайлов, Ст. Гърдева. Велико Търново: Абагар, 1992, ISBN 954-427-035-3 (1993, 1994, 1999, 2000). Русева, В.: Елин Пелин. „Андрешко”, с. 58 - 63. Русева, В.: Елин Пелин. „Косачи”, с. 63 - 68. Русева, В.: Елин Пелин.”Ангелинка”, с. 68 - 71. Русева, В.: Христо Смирненски. „Юноша”, с. 71 - 76. Русева, В.: Павел Вежинов. „Един есенен ден по шосето”, с. 100 - 105. Русева, В.: Йордан Радичков. „Горещо пладне”, с. 105 - 110. Русева, В.: Станислав Стратиев. „Самотните вятърни мелници”, с. 110 - 112

Русева, Виолета (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от XI клас. Колектив: В. Русева, А. Калоянов, Д. Колева, Д. Михайлов, Ив. Станков, С. Василев. Велико Търново: Абагар, 1993, ISBN 954-427-080-9 (1992,1994, 1999, 2000). Русева, В.: Гео Милев. „Септември”, с. 3 - 9. Русева, В.: Гео Милев. „От „Небето” до „И свет во тме светится”, с. 9 - 12. Русева, В.: Ангел Каралийчев. „Ръж”, с. 29 - 33. Русева, В.: Атанас Далчев. „Повест”, с. 77 - 80. Русева, В.: Атанас Далчев. „Прозорец”, с. 80 - 84. Русева, В.: Йордан Радичков. „Свирепо настроение”, с. 140 - 144

Русева, Виолета (1992) Й. Йовков. Разкази. Предговор, съставителство и приложение В. Русева. Велико Търново: Слово, 1992. (1999 ISBN 954 439 568-7)

Русева, Виолета (1992) Гео Милев. Поезия. Публицистика. Предговор, съставителство и приложение В. Русева. Велико Търново: Слово, 1992. (1999 ISBN 954 439 567-9)

Русева, Виолета (1992) Кризата на изказа – срив на ценности. – В. Литературен форум, бр. 10, 11 - 17 март, 1992

Русева, Виолета (1991) В пространството на „неясния” смисъл. – Сп. Литературна мисъл, 1991, кн. 5–6, с. 94 - 104

Русева, Виолета (1991) Жанр и памет. – Трудове на ВТУ. Литературознание, 1991 (1989). Т. ХХIII, кн. 1, с. 81 - 115

Русева, Виолета (1990) Небесна светлина на духа. – В. Литературен вестник, бр. 5, 20 юли – 2 авг., 1990

Русева, Виолета (1990) Радичков и фолклорът. – Сп. Родна реч, 1990, кн. 2, с. 54 - 57

Русева, Виолета (1990) Поет в прозата. – Сп. Литературна мисъл, 1990, кн. 3, с. 58 - 65

Русева, Виолета (1990) „Трябва да мислиш само за Партията” – или животът на една тема. – В. Литературен форум бр. 31, 2 авг., 1990

Русева, Виолета (1989) Повествователни трансформации в българския разказ през 60-те години. – Сп. Литературна мисъл, 1989, кн. 3, с. 144 - 150

Русева, Виолета (1989) Езикови и литературни норми в „Софийски разкази” на К. Калчев. – Сп. Език и литература, 1989, кн. 5, с. 85 - 92

Русева, Виолета (1989) Постмодернизъм – назоваването като проблем на културата. – В. Литературен фронт, бр.32, 10 авг., 1989

Русева, Виолета (1989) История – по мярата на съвременността. – Сп. Хоризонт, 1989, кн. 4, с. 110 - 115

Русева, Виолета (1988) Поетика на българския разказ през 60–те години. Автореферат на дисертация за присъждане на (кфн) докторска степен. Велико Търново, 1988. (Защитена пред НС и ВАК - София на 23. 03. 1989.) COBISS.BG-ID 1257667044

Русева, Виолета (1988) Проблемът за традицията в сборниците „Ръж” на А. Каралийчев и „Корените” на В. Попов. Втори международен конгрес по българистика. Доклади. С., 1988, с. 453 - 459

Русева, Виолета (1988) „Примитивът” като семантична и естетическа категория в критически текстове от 20-те и 60-те години. – Сп. Литературна мисъл, 1988, кн. 3, с. 60 - 64

Русева, Виолета (1987) Митологични модели в лингвистичната организация на Радичковите разкази. Sprach– und Literaturwissenschaftliche Aspekte bei der Interpretation literarischer Texte. Teil II, Sofia, 1987, s. 171 - 177

Русева, Виолета (1985) Методологически насоки при анализа на съвременния български разказ. – Сб. Анализ на художествения текст в училище. С., 1985, с. 279 - 286

Русева, Виолета (1984) Повествователни трансформации в жанра разказ. – Сб. Лингвистика. Поетика. Литературна история. С., 1984, с. 166 -172

Русева, Виолета (0) Опит в жанровата генеалогия. Повествованията на Любен Каравелов. – Сп. Литературна мисъл, 2021, кн.1, с. 84 – 122. ISSN (print) 0324-0495; ISSN (online) 1314-9237.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/