Публикации на проф. д-р Венелин Костов Грудков


Грудков, Венелин (2020) ЦАРЕ И СВЕТЦИ В ТЪРНОВСКА БЪЛГАРИЯ Сборник "ВЛАДЕТЕЛ, ДЪРЖАВА И ЦЪРКВА на Балканите през Средновековието", част I. стр.222-234. Издателство "Фабер". ISBN 978-619-00-1104-0.

Грудков, Венелин (2020) Странстванията на душата и безумията на мисълта (Романът "Антихрист" на Емилиян Станев) Списание "ПРОГЛАС", том 29, брой 1, 2020, стр.51-61. УИ "Св. св. Кирил и Методий". ISSN: 2367-8585 COBIS.BG -ID-119668196

Грудков, Венелин (2019) КУЛТЪТ КЪМ СВ.ИВАН РИЛСКИ В ТЪРНОВСКАТА АГИОГРАФИЯ. Търновска книжовна школа 11 - пространства на паметта. УИ "Св.св .Кирил и Методий". ISBN 978-619-208-181-2. COBISS.BG-ID 1289739492

Грудков, Венелин (2019) Религиозната почит към Рилския светец в контекста на османските завоевания на Балканите. Балканите - език, история, култура. том VI. Красимира Мутафова и кол. УИ "Св.св. Кирил и Методий". (с.231-240). ISSN 1314-4065

Грудков, Венелин (2019) Проекции на еретизма в "Легенда за Сибин" на Емилиян Станев сп. Проглас. том 28, бр.2, стр. 200-209. ISSN 0861-7902

Грудков, Венелин (2019) Реконструкции на средновековния код в прозата на Емилиян Станев сп. Епохи. том 27, бр.2, стр.348-362. ISSN 1310-2141

Грудков, Венелин (2018) Щрихи към романистиката на Емилиян Станев В:Емилиян Станев - традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя. Велико Търново: ДАР - РХ. 2018. (с. 35 - 47).ISBN 978-954-9489-60-6 COBISS.BG-ID 1287543780

Грудков, Венелин (2016) Старобългарска литература: Климент Охридски - извори, опит за историзация; Литературното дело на Климент Охридски; Черноризец Храбър; Апокрифи; Литературния процес през ХIII век; Значение на агиографските паметници от ХIII век за литературния развой; Евтимий Търновски и неговото време; Литературното дело на Евтимий Търновски; Григорий Цамблак https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=13

Грудков, Венелин (2016) Eвтимий Търновски и неговото време. СУ:e-medievalia.

Грудков, Венелин (2016) Литературното дело на Евтимий Търновски. СУ: e-medievalia.

Грудков, Венелин (2016) Григорий Цамблак. СУ: e-medievalia.

Грудков, Венелин (2015) Разказът за Търновския събор от 1211 г. в съвременната историческа проза. Сб. Търновска книжовна школа. Том 10.Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2015, (с. 130-137). ISBN 954-524-339-2 ISBN 954-524-339-2 /Т10/. Данни по НРС: 1481. ТЪРНОВСКА книжовна школа. ‐ В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1989. 954‐524‐339‐2

Грудков, Венелин (2015) Апокрифи СУ: e-medievalia.

Грудков, Венелин (2015) Литературният процес през XIII век. СУ: e-medievalia.

Грудков, Венелин (2015) Значение на агиографските паметници от XIII в. за литературния развой. СУ: e-medievalia.

Грудков, Венелин (2014) За идеологическата употреба на изкуството: Емилиян Станев, "Тихик и Назарий" Сп. Пламък, год.67,2014, кн.2, (с.98-106).София: ИК "Списание Пламък", гл. ред. Георги Константинов; ISSN 0032-0528 COBISS.BG-ID 1263052004

Грудков, Венелин (2014) Черноризец Храбър. СУ: е-medievalia.

Грудков, Венелин (2014) Литературното дело на Климент Охридски. СУ: е-medievalia.

Грудков, Венелин (2014) Св.Климент Охридски - извори, опит за историзация. СУ: e-medievalia.

Грудков, Венелин (2013) Поезията на Антихриста. Triantafyllo. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.фил.н. Христо Трендафилов. Отг. ред. Веселин Панайотов. Шумен: Фабер, (с598-604); ISBN 978 954 400 933 5 COBISS.BG-ID 1258126052

Грудков, Венелин (2012) Eмилиян Станев между смисъла и вярата. Пловдив: Астарта. 2012. 186 стр. ISBN 978-954-350-126-7. COBISS.BG-ID: 1252346596

Грудков, Венелин (2011) Съвременни функции на култа към св. Иван Рилски Търновска книжовна школа. Т.9.: Търново и идеята за християнския универсализъм ХII - ХVв. : девети международен симпозиум, Велико Търново, 15-17 октомври 2009г. Ред. кол. Иван Харалампиев … и др.В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2011, /с.94-102/. ISBN 954-524-339-2 COBISS.BG-ID 1248773860

Грудков, Венелин (2010) Прозренията на Емилиян Станев за корените на българската вяра и съмнения (върху текста на романа "Антихрист"). Сп. Проглас Гл. ред. Пенка Радева Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", год. XIX, 2010, кн2. (с. 115-125). ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196

Грудков, Венелин (2010) За (не)състоялите се разговори в българската литература. Сб. И ние в литературата. съст. Елена Налбантова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий" . ISBN 978-954-524-731-6 COBISS.BG-ID 1234272228

Грудков, Венелин (2010) Житие на българския антихрист: Романът "Антихрист" на Емилиян Станев в светлината на средновековната християнска култура. София: ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД, 2010.- 134 стр. ISBN 978-954-92526-2-0. COBISS.BG-ID 1233863396

Грудков, Венелин (2008) Емилиян Станев или силата на духа. Сборник в чест на XIV международен славистичен конгрес "Славистични проучвания" , Ред. Николай Даскалов, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий" ,2008,(c. 115-126). ISBN 978-954-524-652-4 COBISS.BG-ID 1229239268

Грудков, Венелин (2008) Един малко познат книжовник от Търновска България. Сб. Киприанови четения. 600 години от успението на св. Киприан, Митрополит Московски. Отг. ред Невяна Дончева- Панайотова (с. 407-412). Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2008, ISBN 978-954-524-641-8 COBISS.BG-ID 1229190628

Грудков, Венелин (2008) Безсилието на словото. Сп. Проглас. Гл. ред. Пенка Радева, Велико Търново, кн.2. год. XVII, 2008, (с.134-140). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". ISSN 0861-7902 COBISS.BG-ID 1119668196

Грудков, Венелин (2008) Следите на старобългарската култура в романа Антихрист на Емилиян Станев. Сб. "Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата" Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя Отг. ред. Сава Василев. /Изследвания. Архив. Спомени/. (с.115-120). Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий". ISBN 978-954-524-625-8. COBISS-ID 1228434660

Грудков, Венелин (2007) Св. Иван Рилски и българската историческа съдба. Сборник Слово и вяра.: Международна научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф Боню Ст. Ангелов. Отг. ред. Димитър Кенанов, Велико Търново: ПИК, 2007, (c. 197-206). ISBN 978-954-736-172-0 COBISS.BG-ID 1229257444

Грудков, Венелин (2007) Детерминация на пространството в аскетичната агиология. Сб. Търновска книжовна школа 8 "Св. Евтимий, Патриарх Търновски и неговата духовна мисия в Европа". отг. редактор Георги Данчев.- Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий" , 2007, (с. 95 - 99). ISBN 954-524-339-2(T8) COBISS.BG-ID 1230459876

Грудков, Венелин (2006) Следите на Светото писание в текстовете на старобългарската литература. Сб. Свое и чуждо в културата на българи и сърби. Съст. Мария Илиева и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, (c. 245-2520. ISBN 954 524 519 0 COBISS.BG-ID 1243657956

Грудков, Венелин (2006) Грешният Лалое. Българска фило.„логическа медиевистика: Сборник научни изследвания в чест на проф дфн Иван Харалампиев, ред Ангел Давидов и др. (с.499-504). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006. ISBN 954-524-546-8, ISBN 978-954-524-546-6, COBISS.BG-ID 1242745828

Грудков, Венелин (2004) Съдбата на търновския сакрален пантеон: Върху свидетелства от оригиналната старобългарска агиография. Сборник в чест на проф. дфн Георги Данчев. Материали от международна научна конференция Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Отг. редактор Димитър Кенанов. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004. (с.194-197). ISBN 954-524-408-9 COBISS.BG-ID 1042559716

Грудков, Венелин (2003) Търновската агиографска продукция от времето на Асеневци. Сп.Проглас. год.VIII, кн. 3-4. (с.31-46). Гл. ред. Георги Данчев, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003. ISSN 0861- 7902. COBISS.BG-ID1159444708

Грудков, Венелин (2002) За двата преписа на Житието на сръбския патриарх Ефрем. Сб. Търновска книжовна школа. T. 7. Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. Международен симпозиум, В. Търново, 8-10 окт.,1999. Ред. кол. Георги Данчев ...и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, (с.175-180) ISBN 954- 524 -339- 2(T 7) COBISS.BG-ID 1039827940

Грудков, Венелин (2001) Небесен човек и земен ангел: Житийният цикъл за св. Иван Рилски - литературоведска интерпретация Велико Търново: Фабер.120 стр. ISBN 954-9541-90-X

Грудков, Венелин (2001) Свети Исай Серски и неговото житие. Сб. Преславска книжовна школа.Т.5. Изследвания в чест на проф. д.истн. н. Тотю Тотев. Отг. ред. Васил Гюзелев, Христо Трендафилов. (с.283 - 285). София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов. ISBN 954-430771-0 COBISS.BG-ID 1036769764

Грудков, Венелин (2001) Тезиси за анализ на агиографския цикъл за св.Иван Рилски Сб. Следите на свещената книга в Българската литература.Гл. ред. Иван Радев (с. 45-52). Велико Търново: Фабер. ISBN- 954- 9541- 94- 0 COBISS.BG-ID 1037284580

Грудков, Венелин (2001) Символно-митологични пластове в агиографския цикъл, посветен на св.Иван Рилски. Сб. Българистични проучвания. 7: Атуални проблеми на българистиката и славистиката - Шеста международна научна сесия Велико Търново, 17-18август 2000г. Гл. ред. Илия Пачев. (с. 65-72). Велико Търново: ПИК, 2001 /Велико Търново:Фабер/ ISBN 954-736- 058- 2 COBISS.BG-ID 1037804516

Грудков, Венелин (1999) Призвани да просияят. Велико Търново: Фабер, 1999 - 110 с. ISBN 954-9541-34-7 COBISS.BG-ID 1034621924

Грудков, Венелин (1999) Бележки към житието на св.Патриарх Ефрем като исторически извор и литературен паметник. Сборник Търновска книжовна школа. Том 6.(стр,439-450) Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий". ISBN 954-524-214-0 COBISS.BG-ID 1034466020

Грудков, Венелин (1997) Свети Иван Рилски в агиографията от края на XII и началото на XIII в. Епохи: историческо списание на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" vol. V ,1-4. (с.261-265). Велико Търново: Университетско издателство. ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID 1120927204

Грудков, Венелин (1997) Агиографски произведения от края на ХII и първата половина на ХIII в., свързани с Търново. Велико Търново. COBISS.BG-ID 1263994596

Грудков, Венелин (1995) Йоасаф Бдински и съдбата на българската народност в края на XIV в. Палеобалканистика и Старобългаристика. I есенни нац. четения Проф. Ив. Гълъбов. Велико Търново. Отг. ред. Казимир Попконстантинов. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий" , с. 97 - 101. ISBN 954-524-121-7; COBISS.BG-ID 1028507364

Грудков, Венелин (1994) Михаил Воин в агиографията на XIII и XIV в. Паметници. Поетика. Историография: Пети международен симпозиум Велико Търново, 6-8 септември 1989. Гл. ред. Георги Данчев.Сб. Търновска книжовна школа. V., 1994 (с.179-185).Велико Търново. УИ "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 954-524-090-3 COBISS.BG-ID 1027525092

Грудков, Венелин (1993) Култът към Иларион Мъгленски в агиографията на XIII в. Славистични проучвания: Сб. в чест на Х I междунар. славист. конгрес. Ред. кол. Людвиг Селимски и др.(с.149-157). Велико Търново. УИ "Св.св. Кирил и Методий". ISBN 954-524-041-5 COBISS.BG-ID 1025827044

Грудков, Венелин (1993) Проложното житие на патриарх Йоаким I - паметник на старобългарската книжнина. Сп. Проглас, год.2, кн.1. (32-40 с.). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"ISSN 0861 7902 COBISS.BG-ID 1119668196

Грудков, Венелин (1991) Е. Георгиев и литературния процес на XIII в. Българистични и славистични изследвания: Материали от Науч. конф. посветена на 80-год. от рождението на акад. Емил Георгиев 1910 - 1982, В. Търново. Ред кол. Георги Данчев и др. (20-29 стр.) УИ "Св. св. Кирил и Методий", БАН. Център за българистика. Велико Търново. COBISS.BG-ID 1025827876

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/