Публикации на доц. д-р Стефания Иванова Беломъжева-Димитрова


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2021) Effect of the training program on mental qualities in elite orienteers. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 21 (3), Art 190, pp. 1498 - 1504, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 , DOI:10.7752/jpes.2021.03190

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2021) Dimitrov, D., S. Belomazheva-Dimitrova. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEVEL OF SPECIFIC MOTOR SKILLS IN 12-13-YEAR-OLD TENNIS PLAYERS. Trakia Journal of Sciences, Vol. 19, Suppl. 1, pp 615-620, ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2021.s.01.096

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2021) Stoychevski, М., S. Belomazheva-Dimitrova. SURVEY OF THE EXPERTS’ OPINION ON THE THERAPEUTIC EFFECT OF SWIMMING. Trakia Journal of Sciences, Vol. 19, Suppl. 1, pp 515-519, ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2021.s.01.078.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2021) Козлева, А., С. Беломъжева-Димитрова. ПРОУЧВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО НА 14-19 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ КЪМ ВРЕДНИТЕ НАВИЦИ И ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ КАТО ФАКТОРИ. НА ЗДРАВЕТО В: сборник от Тринадесета международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", СУ "Свети Климент Охридски", Департамент по спорт, Университетско издателство "Свети Климент ОХридски", с. 157-166.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2020) Belomazheva-Dimitrova, S. CHANGES IN SOME PERFORMANCE INDICATORS FOLLOWING THE IMPLEMENTATION OF AN EXPERIMENTAL MODEL FOR BODY CORPUS MUSCLE STABILITY IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CLASSES. Trakia Journal of Science, Vol. 18, Suppl. 1, pp. 741-747; ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2020.s.01.112

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2020) Беломъжева-Димитрова, С. Влияние на методика за начално обучение по ориентиране върху някои психически качества при ученици. В: Сборник от Дванадесета международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.157-166. ISSN 1314-2275; COBISS.BG-ID – 1247245284

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2020) Димитров, Д., С. Беломъжева-Димитрова. Ниво на развитие на антропометричните показатели и специфичните двигателни качества на 12-13-годишни тенисисти. В: СЕДМА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, 20.11.2020, В. ТЪРНОВО/Редактор/Маринела Михова. Велико Търново: I and B, 2020, с. 402-409. ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2020) Беломъжева-Димитрова, С. ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИ НА 11-12 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ ОТНОСНО ПРОБЛЕМЪТ ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ/SURVEY OF THE OPINION OF PARENTS OF 11-12 YEAR-OLD STUDENTS ABOUT THE SPINAL DEFORMITIES PROBLEM. ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“, Педагогически факултет, Т. ХXІV D, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020, с. 949-957, ISSN 1314 – 6769.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2019) Беломъжева-Димитрова, С., И. Сираков. Запаметяването като метод за подготовка в ориентирането - за или против: проучване на мнението на състезатели от световния елит. Сборник с доклади от научна конференция "Туризъм и спорт", НСА ПРЕС, София, 2019, с. 5-11. ISBN 978-954-718-573-9, COBISS.BG-ID - 1289549796.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2019) Сираков, И. С. Беломъжева-Димитрова. Анализ на възможностите за приложение на GPS технологиите и софтуерните продукти в спорта ориентиране. В: сборник от Единадесета международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”. 8-ми ноември, 2019, София. Редактор Анжелина Янева. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2019, с. 288-298. ISSN 1314-2275; COBISS.BG-ID – 1247245284

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2019) Беломъжева-Димитрова, С., П. Ангелова. ЧЕСТОТА И ПРИЧИНИ ЗА ТРАВМИТЕ ПРИ СТУДЕНТКИ СЪСТЕЗАТЕЛКИ ПО ВОЛЕЙБОЛ/Frequency and epidemiology of traumas in female student volleyball players. Сп. Педагогически алманах, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", бр.2/2019, с. 279-285, ISSN 1310-358X.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2019) Belomazheva-Dimitrova, S. Recovery of the muscle function after stable elbow fractures. Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 19 (Supplement issue 6), Art 308, pp 2070 – 2074, 2019 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES. Indexed in Scopus

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2019) Сираков, И., С. Беломъжева-Димитрова. Относно ролята и мястото на техническите тренировки и техния анализ в годишния тренировъчен цикъл на състезатели по ориентиране: проучване на мнението на треньори и ръководители на отбори. В Сборник трудове от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново: Ай анд Би, 2019, с. 525-532. ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2019) Стойчевски, М., С. Беломъжева-Димитрова. Проучване на мнението и степента на информираност на родители на занимаващи се с плуване деца относно проблемът гръбначни изкривявания и неговата профилактика. Сборник трудове от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново: Ай анд Би, 2019, с. 519-524. ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Ivan Sirakov, Stefaniya Belomazheva-Dimitrova. Value оf technical trainings, their analysis аnd effects оn the preparation process оf world elite orienteering competitors Journal of Physical Education and Sport, Vol. 18, Issue 5, pp. 2127-2133, DOI: 10.7752/jpes.2018.s5321, 2018. online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051. Indexed in SCOPUS.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Milen Vidinovski, Stefaniya Belomazheva-Dimitrova. Effectiveness of a specialized climbing method for beginners on the physical and technical fitness of 8-10 year old children Journal of Physical Education and Sport, Vol. 18, Issue 5, pp. 2065 - 2069, DOI: 10.7752/jpes.2018.s5321, 2018. online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051. Indexed in SCOPUS.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Belomazheva-Dimitrova, S. Impact of Corrective Exercises Sets During Physical Education and Sports Classes on the Spine Stability of 11-12 Year Old Pupils. Research in Physical Education, Sport and Health 2018, Vol. 7, No. 1, pp.91-96. ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160. Idexed in EBSCO, DOAJ, DRJI, Index Copernicus International.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова, Л. Петров. Ски. Велико Търново: Ай анд Би, 2018, с. 203, ISBN:978-619-7281-30-9, COBISS.BG-ID - 1286853604.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Беломъжева-Димитрова, С., Д. Димитров. Двигателна активност и интерес към спорта на 11-12 годишни ученици. С. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2018, бр. 2/2018, с. 130-136. Print ISSN: 1310-358Х, COBISS.BG-ID - 1121205220.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Stanojevic, B., B. Jorgic, D. Zivkovic, S. Milenkovic, R. Stankovic, S. Belomazheva-Dimitrova. The Relation between Nutritional Status and the Incidence of Spinal Column Postural Disorders in Adolescents. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 16-17 ноември, 2018, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2018, с. 34-40. ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Стойчевски, М., С. Беломъжева-Димитрова. Плуване срещу гръбначни изкривявания: обзорно проучване. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 16-17 ноември, 2018, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2018, с. 174-179. ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Сираков, И., С. Беломъжева-Димитрова. Модерният спринт - GPS анализ на маршрута за мъже на първи кръг от Световната купа 2017. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 16-17 ноември, 2018, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2017, с. 143-149. ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Беломъжева-Димитрова, С., М. Видиновски. Катеренето като възможност за практикуване на спорт във висшите училища. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 16-17 ноември, 2018, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2017, с. 49-54. ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Сираков, И., С. Беломъжева-Димитрова. Проучване мнението на състезатели по ориентиране относно мястото на техническите тренировки и техния анализ в процеса на подготовка. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 17-18 ноември, 2017, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2017, с. 96-103. ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Трайкович, М., С. Беломъжева-Димитрова, Д. Цонкова, С. Джорджевич, Б. Йоргич. Ефективност на програми от изправителни упражнения за корекция на кифотично лоша поза при деца в начална училищна възраст: преглед. Списание Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2017, брой 2/2017, с. 181-186. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID - 1121205220.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Dyakova, G., P. Angelova, Iv. Angelova, T. Dyakov, S. Belomazheva-Dimitrova. Sports injuries in students – athletes. Trakia Journal of Sciences, 2017, Vol. 15, Suppl. 1, pp. 369-374. ISSN 1313-7069 (print)ISSN 1313-3551 (online), doi:10.15547/tjs.2017.s.01.062. Indexed in EBSCO, AGRIS, CABI, Zoological Record, eLibrary.ru, DOAJ, Web of Science (2005-2006) (2008-), Available online at: http://http://www.uni-sz.bg. Регистър на НАЦИД: https://randii.nacid.bg/register/search

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Беломъжева-Димитрова, С. Качествен анализ на болковата симптоматика при приложение на комплексна кинезитерапевтична методика след стабилни лакътни фрактури. Списание Медицина и Спорт, 2017, брой 1-2/2017, с. 26-29. ISSN 1312-5664, COBISS.BG-ID - 1121911268.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С. Въздействие върху болковата симптоматика на комплексна кинезитерапевтична методика за възстановяване на лакътната става след стабилни фрактури. Сп. Медицина и спорт, 2016, брой 1-2/2016, с. 26-31. Print ISSN 1312-5664, COBISS.BG-ID - 1121911268.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С., Д. Дончева. Относно дисциплината „Физическо възпитание и спорт” при ученици със специални образователни потребности. Сп. Спорт и наука, 2016, бр. 2/2016, с. 107-115. ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С., С. Денев, М. Алексиева. Адаптирана физическа активност. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4, COBISS.BG-ID - 1279866084.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С. Кинезитерапия след стабилни лакътни фрактури. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 211. ISBN 978-954-9689-87-7, COBISS.BG-ID - 1289521380.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Джорджевич, С., Б. Йоргич, С. БеломъжеваДимитрова, Д. Цонкова, С. Миленкович. Влияние на плоскостъпието върху позата на тяото при студенти от великотърновски университет. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2016, с. 367-372. ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Jorgić, Б., S. Đorđević, S. Belomazheva-Dimitrova, S. Milenković, D. Tsonkova, G. Georgiev. Postural Status of the Spinal Column in the Sagittal Plane in a Student Population. Book of Proceedings of XIX International Scientific Conference „FIS Communications 2016" in Physical Education, Sport and Recreation, 20-22nd October 2016, Nis, Serbia. Editor in chief: Saša Pantelić. Nis: Faculty of sport and physical education, University of Niš, 2016, pp. 295-299. ISBN: 978‐86‐87249‐80‐6

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Видиновски, М., С. Беломъжева-Димитрова. Съвременни аспекти на техниката на катерене. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2016, с. 339-344. ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Сираков, И., С. Беломъжева-Димитрова. Съвременни средства за проследяване на движението на състезатели по ориентиране. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 324-329. ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Беломъжева-Димитрова, С., М. Стойчевски. Кинезиотейпинг методът - хит в спортно-възстановителната практика. Сп. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2015, брой 1/2015, с. 127-133. Print ISSN 1310-358X, COBISS.BG-ID - 1121205220.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Беломъжева-Димитрова, С., М. Петкова. Проучване мнението на ученици от начален етап на основна образователна степен относно провеждането на модул „Туризъм”. Сп. Спорт и наука, 2015, изв. бр. 2/2015, с. 49-58. Print ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Беломъжева-Димитрова, С., М. Видиновски. Травматизъм в спортното катерене. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото бразование – традиции и съвременност”, 20 – 21 ноември 2015, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2015, с. 420-426. ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Дончева, Д., С. Беломъжева-Димитрова. Оценката на стойката на децата в миналото и днес. Сборник доклади от научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 1-ви юни, 2015, Враца. Редактор/Стефан Стойков. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, с. 30-36. ISBN 978-954-9689-79-2, COBISS.BG-ID 1274513892.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Кънчева. Е., С. Беломъжева-Димитрова. Работна книга по методика на физическото възпитание – професионално практическо обучение. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, с. 121. ISBN 978-954-9689-96-9, COBISS.BG-ID - 1276912100.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова. Условия и възможности за ски туризъм в курорта Банско – анализ на потребителското мнение. Сборник доклади от научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 1-ви юни, 2015, Враца. Редактор/Стефан Стойков. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, с. 54-59. ISBN 978-954-9689-79-2, COBISS.BG-ID 1274513892.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Belomazheva-Dimitrova, S. Changes in the End Feel of the Elbow Joint during Recovery Process after Conservatively Treated Stable Fractures. Proceedings of the 8th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 19th - 20th November, 2015, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 19 (2/2015), pp. 485-490. ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Беломъжева-Димитрова, С., Д. Дончева. Профилактика на гръбначните изкривявания и физическо възпитание. Сборник трудове от Юбилейна международна научна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 453-458. ISBN 978-619-00-0352-6

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Дончева, Д., С. Беломъжева-Димитрова, С. Добрата поза при малките деца. Сборник трудове от Юбилейна международна научна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 491-498. ISBN 978-619-00-0352-6, COBISS.BG-ID - 1274247140.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Belomazheva-Dimitrova, S. Recovery of the Complex Elbow Function after Stable Intra-Articular Fractures. Proceedings of the 7th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 14th - 15th November, 2014, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 18 1/2014, pp. 28-34. ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Беломъжева-Димитрова, С. Функционално възстановяване на лакътния комплекс след консервативно лекувани фрактури на лакътната става. Велико Търново, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 216. COBISS.BG-ID - 1282922468.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Belomazheva-Dimitrova, S. Study of the Effect of Mobilization and Muscle-Inhibitory Techniques on an Elbow Arthrokinematics after Conservative Treatment of Intra-Articular Fractures of the Elbow Joint. Proceedings of the 6th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 22nd - 23rd November, 2013, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 17 (1/2013), pp. 98-103. ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова. Проучване мнението на студентите относно качеството на обучение в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 2/2013, с.109-117. Print ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Беломъжева-Димитрова, С., Е. Кънчева, Ц. Дилова-Нейкова. Проучване на нагласите и очакванията на кандидатстващи за специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Сборник от Международна научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 31 май – 1 юни, 2013, Враца. Редактор/Димитронка Цонкова. Велико Търново: Ай анд Би, 2013, с. 443-450. Print ISBN 978-954-9689-79-2, COBISS.BG-ID 1274513892.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Belomazheva-Dimitrova, S. Elbow Stiffness – Nature and Ethiopathogenesis. Research in Kinesiology, 2013, vol. 41, 1/2013, pp.111-116. Print ISSN: 1857-7679, indexed in COBISS, EBSCO, WZB, WolrdCat, TIB.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Беломъжева-Димитрова, С. Проучване на етиологичните и патогенетичните фактори на ставната контрактура. Сборник от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011. Редактор/Людми Петров. Велико Търново: Ай анд Би, 2011, с. 302-305. Print ISSN 1313-244X, COBISS.BG-ID – 1125170916.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Беломъжева-Димитрова, С., Е. Кънчева. Проучване на студентското мнение относно въпроса за интеграцията на деца със специални потребности в масовото училище. Сборник от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011. Редактор/Людми Петров. Велико Търново: Ай анд Би, 2011, с. 306-309. Print ISSN 1313-244X , COBISS.BG-ID – 1125170916.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Беломъжева-Димитрова, С., Н. Попов. Функционални резултати от комплексна кинезитерапия след консервативно лечение на вътреставни фрактури в лакътната става. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, том 5/2011, серия 8.1, с. 20-25. Print ISSN 1311-3321, COBISS.BG-ID - 1121172452.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова. Анализ на тенденциите за формиране и развитие на пазара на спортни стоки в Европа и Северна Америка в началото на XXI век. Сб. от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Великотърновски университет „Св., св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 6-7 ноември, 2009 г. Редактор/Розалия Кузманова-Карталова. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 587-591. ISBN 978-954-400-422-4, COBISS.BG-ID 1236540644.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Крумова-Цончева, К., М. Петкова, С. Беломъжева-Димитрова. Сравнителен анализ на соматотипологична характеристика на занимаващи се със спортна и художествена гимнастика и спортуващи други спортове деца на 9-10 годишна възраст. Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 4/2010, с. 166-170. Print ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Беломъжева-Димитрова, С., Н. Попов. Изследване ефекта на някои мануални техники върху възстановяването на подвижността в лакътната става след оперативно лечение на вътреставни фрактури. Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2010, том 49/2010, серия 8.1, с. 64-68. Print ISSN1311-3321, COBISS.BG-ID - 1121172452.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Беломъжева-Димитрова, С., Е. Кънчева. Проучване на средствата и методите на Кинезитерапия прилагани в областта на лакътната става с цел преодоляване на функционалния дефицит. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, том 48/2009, серия 8.1, с. 41-46. Print ISSN 1311-3321, COBISS.BG-ID - 1121172452.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Беломъжева-Димитрова, С. Системен подход за диагностика на функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания. Сп. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2009, бр. 2, с. 159-167. Print ISSN 1310-358Х, COBISS.BG-ID - 1121205220.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Беломъжева-Димитрова, С. Опит за изграждане на методика за ежедневна оценка на болката и функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, том 48/2009, серия 8.1, с. 28-33. Print ISSN 1311-3321, COBISS.BG-ID - 1121172452.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/