Публикации на гл.ас. д-р Борислав Спиридонов Борисов


Борисов, Борислав (2021) По някои въпроси на доброволното изпълнение в гражданския изпълнителен процес Научни четения в памет на Кристиан Таков "Предизвикателства към правото"

Борисов, Борислав (2020) Дискусионни въпроси на заповедното производство във връзка с измененията и допълненията в Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.) Списание "DE JURE"- Официално издание на Юридическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", № 1, 2020, с. 47-62, ISSN 2367-8410 (Online), ISSN 1314-2593 (Print), COBISS.BG-ID 1234383332.

Борисов, Борислав (2020) За понятието медиативност по правни и неправни спорове Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Конфликтът и неговото разрешаване - юридически, исторически, икономически и психологически аспекти", 29.11.2019 г., Изд. Фабер, 2020, 312 - 325, ред. колегия: доц. д-р Янка Тянкова, проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д.ю.н. Георги Митов, проф. дн Вихрен Бузов, доц. д-р Венета Христова, доц. д-р Гергана Георгиева и гл. ас. д-р Десислава Давидкова.

Борисов, Борислав (2019) По някои въпроси на писмените защити в исковия граждански процес 100 години от рождението на проф. Борис Яновски. Сборник студии и статии. С.: УИ "Св. Климент Охридски". Рецензенти: проф. д-р Анелия Мингова, проф. д-р Валентина Попова. Съставител: гл. ас. д-р Ивайло Костов, с. 317-329, ISBN: 978-954-07-4913-6, COBISS.BG-ID 40011016.

Борисов, Борислав (2019) Някои бележки във връзка с измененията на Гражданския процесуален кодекс в материята на заповедното производство (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.) В: Сборник Научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков. С.: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019 г., с. 538 - 550. Съставители: гл. ас. д-р Венцислав Л. Петров, гл. ас. д-р Виктор Токушев, научни ред.: проф. д. ю.н. Екатерина Матеева и проф. д.ю.н. Иван Русчев, ISBN 978-954-07-4746-0, COBISS.BG-ID - 1292822244.

Борисов, Борислав (2019) По някои въпроси на медиацията и другите алтернативни способи за доброволно разрешаване на спорове в исковия граждански процес В: Сборник от Международна научна конференция "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите членки на Европейския съюз", В. Търново, Издателство Фабер, 2019, ISBN 978-619-00-0946-7, COBISS.BG-ID-1291502308, ред. колегия: проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д.ю.н. Иван Русчев, проф. д.ю.н. Георги Митов, проф. д.и.н Игорь Филькевич, доц. д-р Янка Тянкова, доц. д-р Венета Христова, доц. д-р Гергана Георгиева и гл. ас. д-р Десислава Давидкова.

Борисов, Борислав (2019) Доклад по делото и неговото значение в исковия процес В: Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция, т. 8 Научно направление "Социални, стопански и правни науки", Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2019 г., с. 234 - 245; ISSN 1314-1937.

Борисов, Борислав (2018) Институтът на помирение по граждански дела след Освобождението на България от османско робство. В: Сборник доклади от международна Кръгла маса "140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституцията". В. Търново, 19 април 2018 г., с. 117 - 137, ред. колегия: проф. д-р Евгений Тонков, проф. д-р Еленна Сафронова, проф. дн Цветан Сивков, проф. дн Иван Тютюнджиев и доц. д-р Янка Тянкова. ISBN 978-619-00-0816-3, COBISS.BG-ID - 1287398628

Борисов, Борислав (2018) Медиацията и принципите на гражданския процес В: Актуални въпроси на частното право. Сборник с доклади в чест на 95-годишнината на проф. д-р Емил Георгиев. Университетско издателство "Св. Климент Охридски". С., 2018, с. 195-207.ISBN 978-954-07-4468-1, COBISS.BG-ID 1285868260.

Борисов, Борислав (2018) Медиацията в българския граждански процес Велико Търново, Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2018, 241 с., ISBN 978-619-208-162-1, COBISS.BG-ID 1277724644 - https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1288141284

Борисов, Борислав (2018) Допустимост на исковото производство в хипотеза, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяване на иска В: Сборник доклади от Кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз" (12.12.2017 г.), Изд. Фабер, 2018, с. 88-102, ред. колегия: доц. д-р Янка Тянкова, проф. д.ю.н. Борис Велчев, проф. д.ю.н. Цветан Сивков, д.ю.н. Георги Митов, д.ю.н. Георги Стефанов, гл. ас. д-р Десислава Давидкова - Димитрова, ISBN 978-619-00-0788-3, COBISS.BG-ID 1286608356

Борисов, Борислав (2018) Електронни публични търгове в Гражданския процесуален кодекс В: Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция на Национален военен университет "Васил Левски" (14-15.06.2018 г.), т. 8, научно направление "Социални, стопански и правни науки", 2018, с. 175-183, ISBN 978-619-7246-20-9, ISNN 1314-1937.

Борисов, Борислав (2018) Въздействие на Правото на Европейския съюз върху развитието на медиацията по граждански дела в Република България – проблеми и стъпки за преодоляването им В: Сборник "10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството".С.: Издателството на Нов Български университет, 2018, с. 366-373, ISBN 978-619-233-025-5.

Борисов, Борислав (2017) Задължителност на медиацията по граждански дела в Република България - предложения De lege ferenda В: Сборник доклади от Годишна Университетска научна конференция (01-02.06.2017 г.), т. 6, научно направление "Социални, стопански и правни науки", 2017, с. 168-176, ISNN 1314-1937.

Борисов, Борислав (2017) Медиация по наказателни дела - перспективи за развитие на института Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право", ISBN 978-619-208-118-8, COBISS.BG-ID 1284480228.

Борисов, Борислав (2017) За понятието „алтернативни способи за разрешаване на спорове“ в българската правна система Научни трудове, Т. 55, серия 7. Правни науки, Русе, 2016, с. 94-99. ISSN 1311-3321.

Борисов, Борислав (2016) Разглеждане и решаване на граждански дела в разумен срок В:Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново, Фабер, 2016, с. 222 - 242, ISBN 978-619-208-072-3, COBISS.BG-ID - 1279817444, съст. доц. д-р Павел Атанасов Сарафов, ас. д-р Борислав Спиридонов Борисов.

Борисов, Борислав (2016) Правният спор и методите за доброволно разрешаване на спорове в гражданския процес Списание "DE JURE", № 1, 2016, с. 11-19, ISSN 2367-8410 (Online), ISSN 1314-2593 (Print), COBISS.BG-ID 1234383332

Борисов, Борислав (2014) Разглеждане и решаване на граждански дела в разумен срок В: Юбилейна Международна научна конференция “50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, секция Юридически факултет, 10 май 2013 г., с. 111-117, ред.: проф. д-р Цветан Сивков, проф. д-р Георги Стефанов, доц. д-р Георги Митов, доц. д-р Янка Тянкова, гл. ас. Борислав Борисов и ас. Илиян Байчев, ISBN - 978-954-524-971-6, COBISS.BG-ID - 1274051556

Борисов, Борислав (2014) Електронно правосъдие по граждански дела Сборник от Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2014. Издателство Фабер, ISBN 978-619-00-0037-2, ред. проф. д.п.н. Пламен Легкоступ, проф. д-р Багрелия Борисов, доц. д-р Мария Иванова, доц. д-р Венка Кутева - Цветкова, Борислав Апостолов, Силвия Христова, Стела Нацева, Радостина Ненова.

Борисов, Борислав (2012) За правното значение на споразумение, сключено в процедура по медиация Сборник доклади 20 години Юридически факултет, Университетско издателство "Паисий Хилендарски" под наслов "Правото - изкуство за доброто и справедливото". УИ "Паисий Хилендарски", 2013, ISBN 978-954-423-874-2, отг. ред. проф. д-р Дарина Зиновиева, техн. съст. д-р Петя Неделева.

Борисов, Борислав (2012) Медиация и другите алтернативни способи за доброволно разрешаване на спорове в гражданския процес Списание "DE JURE", 2012, № 1, ISSN 2367-8410 (Online), ISSN 1314-2593 (Print),COBISS.BG-ID 1234383332

Борисов, Борислав (2012) Концентрационното начало в исковия граждански процес "20 години инвестиция в бъдещото" - Юбилейна международна научно-практическа конференция на Стопански факултет (18-19 май 2012 г.), гр. Велико Търново. С.: Издателство ГорексПрес, 2012, ISBN 978-954-616-212-2, ред. съвет: проф. д.п.н. Байко Байков, проф. д.с.н. Начко Радев, проф. д.и.н. Никола Вълчев, проф. д-р Васил Цанов, проф. д-р Лилия Чанкова, проф. д-р Митко Димитров, доц. д-р Венцислав Статев, доц. д-р Димитър Аркадиев, доц. д-р Илиян Матеев, доц. д-р Йордан Радков.

Борисов, Борислав (2011) Отговор на исковата молба и неговото значение в исковия процес Списание "DE JURE", 2011, № 1, с. 85-94, ISSN 2367-8410 (Online), ISSN 1314-2593 (Print), COBISS.BG-ID 1234383332

Борисов, Борислав (2009) Исторически преглед на заповедното производство в България Сборник "130 години модерна българска държавност" в чест на проф. Иван Стоянов - 60 години, отдадени на историята и висшето образование, УИ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново, 2009 г. с. 429 - 443, ISBN 978-954-524-720-0.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/