Публикации на проф. дн Елена Василева Попова


Попова, Елена (2019) Проф. Елена Генова на 66 години Проблеми на изкуството, 1, 2019, 51-54.

Попова, Елена (2019) Още за стенописите от XIX век в църквата "Св. Арх. Михаил", град Рила. Проблеми на изкуството, 4, 2019, 32-42.

Попова, Елена (2018) Църква „Успение Богородично”, Троянски манастир. Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, 641-668. ISBN 978-954-8594-73-8

Попова, Елена (2018) Църква „Св. арх. Михаил”, гр. Рила. Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, 139-148. ISBN 978-954-8594-73-8

Попова, Елена (2018) Църква „Св. Ирина”, с. Хотница. Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, 325-335. ISBN 978-954-8594-73-8

Попова, Елена (2018) Църква „Св. Никола”, Капиновски манастир. Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, 609-621. ISBN 978-954-8594-73-8

Попова, Елена (2018) От св. Яков Персиец - до Балканджи Йово Институт за изследване на изкуствата, БАН

Попова, Елена (2016) Храмът в иконата Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2016

Попова, Елена (2016) Литургични текстове на светците, изписани в църквата „Св. Димитър” в Арбанаси. Проблеми на изкуството, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 3, 2016, 22-31. ISSN 0032-9371

Попова, Елена (2016) Изображения на Страшния съд в търновските села Самоводене и Хотница. Проблеми на изкуството, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 4, 2016, 13-21. ISSN 0032-9371

Попова, Елена (2016) Църковната живопис в село Арбанаси от ХVІ-ХVІІІ в. – свидетелство за българо-румънските отношения през периода. презентация на семинара Българо-румънски културни взаимоотношения XV-XX век, ИИИзк., БАН, 12.05.16.

Попова, Елена (2015) Образите на св. 40 мъченици в арбанашките църкви от XVII век. Герои. Култове. Светци. Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата, БАН, с. 213-224. ISBN 978-954-8594-55-4

Попова, Елена (2014) Царибродският кръст „Св. Троица”. Манолова-Николова, Надя, Пенка Желева Шекерджиева. Исторически изследвания за Средна Западна България XV-XIX век. София: УИ „Св. Климент Охридски”, с. 331-343. ISBN 978-954-07-3746-1

Попова, Елена (2014) За девите и Спящите в неделя. Два мотива от сцената Страшният съд в храма „Св. Димитър” в Арбанаси (1621) в контекста на паметниците от региона. Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на проф. протопрезвитер Н. Шиваров. Велико Търново: Великотърновски университет «Св.св. Кирил и Методий», с. 348-374. ISBN 978-954-524-982-2

Попова, Елена (2013) Надпревара с времето. Проблеми на изкуството, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 3, 2013, с. 59-61, ISSN 0032-9371

Попова, Елена (2012) Литургични и социални функции на иконата през Възраждането. 520 с. + приложение 174 с., 299 илюстрации. Велико Търново

Попова, Елена (2012) Еснафи и светци. Светците-покровители на занаятите през Възраждането. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново. ISBN 978-954-524-906-8.

Попова, Елена (2012) Търновската чудотворна икона – текстове и версии. Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Том 1. БАН, Институт за литература. Издателски център «Боян Пенев». с. 42-55. ISBN 978-954-8712-77-4

Попова, Елена (2012) Чинопоследование на шествието с пренасянето на мощите на св. Йоан Рилски – текст и изображение. “Търновска книжовна школа”. Т. 9. Търново и идеята за християнския универсализъм ХІІ-ХV век. В. Търново, 2011 (2012), 723-739

Попова, Елена (2011) Popova, E. Iconographical Programme of the Murals in St. Demetrius Church in Arbanassi. (Preliminary study). Свидетелства на традицията. Сборник с изследвания по научни проекти на ПБФ. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 223–250. ISBN 978-954-524-801-6

Попова, Елена (2011) ЦЪРКОВНАТА ХОРУГВА. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011. ISBN 978-954-524-811-5.

Попова, Елена (2011) Царските двери в църквата “Успение Богородично” във Велико Търново и творчеството на Станю Нейков Марангозина. Проблеми на изкуството, 1, 2011, 37-41

Попова, Елена (2010) ХРАМЪТ УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Поредица “Търновски църкви и манастири”, 6. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2010. ISBN – 978 954 524 759 0

Попова, Елена (2010) Типология на домашните икони. Православие и постмодернизъм. Сборник с доклади от научна конференция. ИК «Омофор», С., 2010, 95-110. ISBN 978-954-9700-90-9

Попова, Елена (2010) Иконографска програма на стенописите в църквата Св. Димитър в Арбанаси. Известия. Регионален исторически музей – Велико Търново, ХХІV, ИК Фабер, В. Търново, 2009/2010, 35-60. ISSN 0861-5888

Попова, Елена (2009) Стенописите от ХVІ и ХVІІ в. в параклиса “Св. Георги” на храма “Св. Димитър” в Арбанаси. сп. “Слово и образ”, ВТУ, бр. 1, 2009, 22-28.

Попова, Елена (2009) Изложба “Стенописи”. Наследството на Любен Прашков. Сп. “Слово и образ”, 1,ВТУ 2009, 98 – 100.

Попова, Елена (2008) Благовремието на дървото. (Национална изложба по дървопластика, 2008). “Света гора” (Алманах за литература, наука и изкуство), В. Търново, бр. 9, 2008, 490 – 492

Попова, Елена (2008) “ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1453 / ГРЪЦКИ ЗОГРАФИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1453”. Институт за изкуствознание, БАН, 2008. ISBN 978 954 8594 12 7

Попова, Елена (2007) Разрушената църква «Св. Петка» в Асенова махала, Велико Търново. Проблеми на изкуството, 4, 2007, 34-45.

Попова, Елена (2007) ДЪРВОРЕЗБЕНИ ДОМАШНИ ИКОНОСТАСИ. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007. ISBN 978 954 524 578 7

Попова, Елена (2007) Възрожденски домашни икони в колекцията на Регионален исторически музей – Велико Търново. ИЗВЕСТИЯ, Регионален исторически музей – Велико Търново, ХХІІ, 2007, 241-252

Попова, Елена (2006) Корпус на стенописите от ХVІІІ век в България. Акад. изд. “М. Дринов”, БАН, 2006. ISBN – 13: 978 954 322 001 4.

Попова, Елена (2006) Домашните икони от колекцията на НХГ – семантика и морфология. Проблеми на изкуството, бр. 1, 2006

Попова, Елена (2006) За националната изложба „Изкуство на българската книга”. Изкуство на българската книга, 2006 (каталог). С., 2006.

Попова, Елена (2006) Изображенията на св. Богородица върху домашни икони. Годишник на Православен богословски факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В.Т., 2006

Попова, Елена (2006) Мобилни форми на църковното изкуство за домашния олтар през епохата на балканското Просвещение. Пътища и граници: утъпкани и нови. Българско общество за проучване на 18 век. С., 2006 http://www.bulgc18.com/roads/bg/Popova-paper-bg.htm

Попова, Елена (2004) Царибродският кръст “Св. Троица”. Сп. Минало, кн. 1, 2004, 25-34

Попова, Елена (2004) Самоковски икони в селата из Царибродско. Сборник радова ІІІ “Ниш и Византия”, 3-5 юни 2004, Ниш, Югославия, 377-382

Попова, Елена (2004) Златото в народната култура на българите през османския период. "Думи, пари, памет". Съставители Рая Заимова и Николай Аретов. Българско общество за изучаване на ХVІІІ век. “Кралица Маб”, 2004, 42-49

Попова, Елена (2004) Икони от Йоан Николов Иконописец в Царибродско. Паметници. Реставрация. Музеи. Бр. 3 (юли) 2004, 21-26

Попова, Елена (2003) Александър Денков (1925-1972). В.Култура, 6 март 2003.

Попова, Елена (2003) Музеят – финанси и фантазии. "Художественият музей и ХХІ век". ГХГ-Пловдив, “Пигмалион”, 2003, 205-214

Попова, Елена (2002) Богородица-Хестия. Проблеми на изкуството, 1, брой в чест на проф. И. Маразов, 2002, 42-50

Попова, Елена (2002) Popova, Е. Along the Via dolorosa of Transition - and Beyond: Children’s Book Illustration in Bulgaria, Greece, Yugoslavia, and the FYROM. BOOKBIRD, iBBY’s quarterly, Vol. 40, NO. 1, January, 2002, рр. 35-41

Попова, Елена (2002) Чужди влияния в естетиката на възрожденската икона. Проблемът за другия: кулктурно-художествени, антропологически и социално-психологически проблеми. “Славена”: Варна, 2002, 145-154

Попова, Елена (2001) Иконата”Молебное пение ко пресвятой Богородице”в Националната художествена галерия. Традиция. Приемственост. Новатоство. В памет на Петър Динеков. София, 2001, 473-484

Попова, Елена (2001) ЗОГРАФЪТ ХРИСТО ДИМИТРОВ ОТ САМОКОВ. Изд. група “АГАТА-А”, София, 2001. ISBN 954-540-027-7

Попова, Елена (2001) Popova, Е. Chiprovskiat diskos (“Le ciboir de Chiprovci”, Mila Santova, 1997) Ethnologie Française, 2 - avril-juin, 2001, рр. 345-346

Попова, Елена (2001) Теми, въведени в българската живопис от Христо Димитров. Проблеми на изкуството, 3, 2001, 3-10, ISSN 0032-9371

Попова, Елена (2001) Иконите на Димитар Христов во Македониjа. Зборник за средновековна уметност 3, Музей на Македониjа, Скопjе 2001, 215-225

Попова, Елена (2000) Праотец Ной – култ, икони, апокрифи (ХVІІІ-ХІХ в.). Проблеми на изкуството, 2000, № 4, с. 46-52.

Попова, Елена (1999) Стенописите в притвора на църквата “Св. Никола”, Арбанаси. Проблеми на изкуството, № 3, 1999, 3-17. ISSN 0032-9371

Попова, Елена (1998) Реинтерпретации на чудотворната икона на Св. Богородица от Кикос в българската живопис от края на 18 - 19 век. Проблеми на изкуството, 1998, № 4, с. 32-41

Попова, Елена (1998) За авторството на иконата Св. Марина с житие н галерията на икони – Охрид. Проблеми на изкуството, 3, С, 1998, 33-39

Попова, Елена (1996) Св. Йоан Рилски. Българистика, септември 1996

Попова, Елена (1995) Икона на св. Екатерина в църквата Св. Георги Метошки в Асеновград. Проблеми на изкуството, № 2, 1995, 31-43

Попова, Елена (1994) Критска икона в музея на Бачковския манастир. Изкуство/Art in Bulgaria, № 19-20, 1994, 4-5

Попова, Елена (1994) Михалис Гарудис и следите на времето. Изкуство/ Art in Bulgaria, № 8, 1994.

Попова, Елена (1993) Скулпторът и метаморфозите на материята (Павел Койчев). Изкуство/Art in Bulgaria, № 5, 1993.

Попова, Елена (1993) Генко, освободеният . Изкуство/Art in Bulgaria, № 4, 1993

Попова, Елена (1992) Пространствени промени в българската възрожденска иконопис. Из историята на българското изобразително изкуство III, С., 1992, 5-16

Попова, Елена (1991) Барокковий простiр у пiзнiй середньовiчнiй болгарськiй iконi. Украинское барокко и европейский контекст, Киiв, 1991

Попова, Елена (1990) Барокът в живописта на Тома Вишанов-Молера. Изкуство, 9-10, 1990, 34-42

Попова, Елена (1989) Барокът в живописта на Тревненската школа от края на ХVІІІ век. Изкуство, № 4, 1989, 36-41

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/