Публикации на проф. дн Пенка Стоянова Бурова


Бурова, Пенка (2015) Антонимите – в съзнанието, в езика и в речника [Е. Пернишка, Ст. Василева. Речник на антонимите в българския език. Второ допълнено и преработено издание. Наука и изкуство, София, 2014. 507 стр.] Български език и литература, 2015, кн. 2, с. 200 - 204.

Бурова, Пенка (2014) Новата история на три чужди думи в българския език (Презентация, промоция и акция). Електронно списание LiterNet, 17.10.2014, № 10 (179)

Бурова, Пенка (2014) Чуждите думи – никога свои. Психолингвистичен механизъм на употребата. В. Търново: ИВИС, 272 стр.

Бурова, Пенка (2014) Демотивация и оцеляване на наименованията (Върху примери от български, руски и немски език). Филологически сборник. VІ. Велико Търново – Твер. В. Търново: Университетско издателство, 2014, с. 179 - 189.

Бурова, Пенка (2014) Говор и правоговор – какво мислят българите? Проблеми на устната комуникация. Книга десета. 2014. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” (в съавт.)

Бурова, Пенка (2014) От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. 335 стр. ISBN978-954-524-983-9

Бурова, Пенка (2013) Чужди елементи в българската реч. Трети международен конгрес по българистика. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 23–26 май 2013 (под печат).

Бурова, Пенка (2013) За един вид тавтология в устната реч. Проблеми на устната комуникация. Книга девета, том ІІ. ІХ Международна конференция, 28–29 октомври 2011. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 176-194.

Бурова, Пенка (2013) Вътрешен мотив и лексикално значение на думата (Върху примери от български и немски език). Российский гуманитарный журнал, 2013. Т. 2, № 4, 332 – 339. ( ISSN 2305-8420), (в съавт.)

Бурова, Пенка (2013) Вътрешният мотив на думите в полза на правописа. Електронно списание LiterNet, 16.02.2013, № 2 (159)

Бурова, Пенка (2012) Вътрешният мотив на думите в тълковния речник. Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2012, с. 72-84.

Бурова, Пенка (2011) Мотивация и демотивация в чуждия език. Педагогически алманах (Велико Търново), ХІХ, Извънреден брой /2011, с. 12 - 19.

Бурова, Пенка (2010) Смисълът на нонсенса. Проглас (В. Търново), 2010, кн. 1, с. 5 – 24.

Бурова, Пенка (2010) Между писмената и устната комуникация (Наблюдения върху езика във форумите на интернет). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5 - 6 юни 2008 г. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 41-51. [В съавторство с П. Пехливанова.]

Бурова, Пенка (2010) Между писмената и устната комуникация. Наблюдения върху езика във форумите на интернет. Проблеми на устната комуникация, книга осма. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 41 - 51 (в съавт.).

Бурова, Пенка (2009) Тълковен речник на българския език Велико Търново: Слово, 416 стр.

Бурова, Пенка (2008) Защо ранно чуждоезиково обучение? Предпоставките на детската възраст. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, с. 77–90. (в съавт.)

Бурова, Пенка (2006) Пълни и съкратени структури в чуждия език – как да ги преподаваме? Чуждоезиково обучение, 2006, кн. 4, с. 36 – 50.

Бурова, Пенка (2006) Говоренето в телевизионното шоу “Биг брадър”. Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. В. Търново, 2006, с. 107 – 120.

Бурова, Пенка (2006) Какво се случва в българския език? Светът на речника. Светът в речника. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. дфн Емилия Пернишка. В. Търново, 2006, с. 62 - 68.

Бурова, Пенка (2004) Защо ранно чуждоезиково обучение? Предпоставките на детската възраст. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение. Втора част. В. Търново, 2004, 14 - 32.

Бурова, Пенка (2003) Въпросът “Какво е това?” в обучението по чужд език. Чуждоезиково обучение, № 3.

Бурова, Пенка (2003) Езикът на урока по чужд език – на кой език да бъде? Начално образование, № 5.

Бурова, Пенка (2003) Как се класират познанията за(д) думите – свободен асоциативен експеримент. Педагогически алманах (Велико Търново), № 1-2 (под печат).

Бурова, Пенка (2003) Лингвистични особености при усвояване на чужд език в детска възраст. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 143 стр.

Бурова, Пенка (2003) Когнитивно развитие в чуждия език. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 136 стр.

Бурова, Пенка (2001) Глаголната метонимия. Семантика и прагматика. Велико Търново, Faber, 292 стр.

Бурова, Пенка (2001) Метонимични значения на глаголи с представка из Велико Търново

Бурова, Пенка (2000) Автореферат на дисертацията София, 39 стр.

Бурова, Пенка (2000) Глаголната метонимия в съвременния български език. София, 310 стр. (ръкопис)

Бурова, Пенка (1999) Малък речник на чуждите думи в българския език. Велико Търново: Слово, 608 стр. (в съавт.).

Бурова, Пенка (1998) Малък тълковен речник на българския език. Велико Търново: Слово, 351 стр. (в съавт.).

Бурова, Пенка (1998) Метонимично назоваване на екзистенциалност. Проглас (Велико Търново), № 1.

Бурова, Пенка (1998) По въпроса за лексикографския подход към глаголните метонимични значения. За думите и речниците. Първа национална конференция, София, 19-20 октомври 1998. София, 2000.

Бурова, Пенка (1998) [Рец.] Д. Генова. За репрезентацията на значението и употребата на езика. ВеликоТърново, 1997, 180 стр. – Съпоставително езикознание, № 3-4 (в съавт.).

Бурова, Пенка (1995) Речник на чуждите думи в български. Велико Търново: Елпис, 768 стр. (в съавт.).

Бурова, Пенка (1994) Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения. Велико Търново: Елпис, 1056 стр. (в съавт.).

Бурова, Пенка (1994) Прагматически значения на самоназоваването в българската реч. Сп. Български език, 1990, № 4.

Бурова, Пенка (1994) Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения. В. Търново, 1994

Бурова, Пенка (1993) За някои особености на работата върху кратък литовско-български речник. Проглас (Велико Търново), № 2 (в съавт.).

Бурова, Пенка (1993) За старите и новите особености на работата върху литовско-български речник. Проглас (Велико Търново), № 4 (в съавт.).

Бурова, Пенка (1992) Метонимична употреба на глаголи във въвеждащи пряката реч авторски думи. Език и литература, № 1.

Бурова, Пенка (1992) За един вид персонификация в българския език. Български език, № 3.

Бурова, Пенка (1991) Компетентност и компетенции. Български език, № 1.

Бурова, Пенка (1991) Самопредставянето. Литературен вестник (Велико Търново), 28 февруари 1991.

Бурова, Пенка (1990) Погрешна употреба на методика вм. метод и на характеристика вм. характерна черта. Български език, №1.

Бурова, Пенка (1990) Прагматически значения на самоназоваването в българската реч. Български език, №4.

Бурова, Пенка (1990) Глаголната метонимия в българския език Български език, № 5.

Бурова, Пенка (1989) Оценъчно значение на задпоставеното съгласувано определение. Български език, № 1 (в съавт.).

Бурова, Пенка (1989) За употребата на съществителното персонаж. Български език, № 5.

Бурова, Пенка (1989) Кафейна, кафеена или кафена чаша? Български език, № 6.

Бурова, Пенка (1988) Неправилна употреба на глагола подам/подавам. Български език, № 1.

Бурова, Пенка (1988) За един особен начин на обръщение в интервю. Сп. Български език, 1988, № 5.

Бурова, Пенка (0) От детските думи до изучаването на чужд език. Функции на вътрешния мотив. Приноси към теорията и практиката на езиковото образование. Сборник по случай 80-годишнината на проф. д-р Кирил Димчев (под печат).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/