Публикации на проф. д-р Пламен Веселинов Киров


Киров, Пламен (2018) За достойнствата на пряката демокрация De Jure, том:9 (2018), брой:2, 2018, стр.125-134, ISSN (print):1314-2593 , ISSN (online):2367-8410

Киров, Пламен (2018) Политическа легитимация и контрол при пряката и представителната демокрация, Юридически свят, брой:2, 2018, стр.11-28, ISSN (print):1311-3488 Юридически свят, брой:2, 2018, стр.11-28, ISSN (print):1311-3488

Киров, Пламен (2018) Референдумът - начин на употреба, Конституционни изследвания том:Конституционни изследвания 2016 г. 70 години република, редактор/и:проф. д-р Пламен Киров, издателство:Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2018, стр.26-49, ISBN:978-954-07-4556-5 том:Конституционни изследвания 2016 г. 70 години република, редактор/и:проф. д-р Пламен Киров, издателство:Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2018, стр.26-49, ISBN:978-954-07-4556-5

Киров, Пламен (2017) Политически реформи и избирателни системи De Jure, брой:2, 2017, стр.143-151, ISSN: 1314-2593 (Print)

Киров, Пламен (2017) Ефектите и дефектите на една конституционна процедура Конституционноправни изследвания, том:25 години демократична трасформация – проекции върху конституционната система, брой: 2014-2015, редактор: Пламен Киров, издателство:Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2017, стр.70-97; ISBN 978-954-07-4298

Киров, Пламен (2017) Еволюцията на конституционните принципи Еволюцията на конституционните принципи. – В: Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право. [Сборник с доклади от юбилейна междунар. научна конф. „25 години юридически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България“]. Велико Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, 15-29. ISBN 978-619-208-118-8

Киров, Пламен (2017) Служебно ли е служебното правителство и на кого служи то? Конституционноправни изследвания, том:25 години демократична трасформация – проекции върху конституционната система, брой:2014-2015, редактор/и:Пламен Киров, издателство:Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2017, стр.307-337. ISBN 978-954-07-4298-4

Киров, Пламен (2017) За задължителното избирателно право DE JURE, том:14, брой:1, 2017, стр.12-20,. ISSN: 2367-8410 (Online)

Киров, Пламен (2017) Политически реформи и избирателни системи De Jure, том:8, брой:2, 2017, стр.143-151, ISSN: 2367-8410 (Online)

Киров, Пламен (2015) Конституиране на представителното управление в България Сиела, 2015. – 566 с. ISBN 978-954-28-1661-4; COBISS.BG-ID 1270682852 - 2015 г.

Киров, Пламен (2014) Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи Съставителство и предговор: Пламен Киров., С., Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2014. 606 с. ISBN 978-954-07-3786-7

Киров, Пламен (2014) Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти Съставителство и предговор: Пламен Киров., С., Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2014, 608 с. ISBN 978-954-07-3785-0

Киров, Пламен (2014) Особености на парламентарното управление в България De Jure, брой:2, 2014, стр.15-23. ISSN: 1314-2593 (Print)

Киров, Пламен (2014) Демократични стандарти за функциониране на избирателните системи. Tом:20 години от приемането на Четвъртата българска конституция. Конституционен консенсус и конституционни конфликти, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.207-234 - 2014,ISBN 978-954-07-3785-0 39

Киров, Пламен (2014) Върху правото на мнение. Конституционни изследвания 2012-2013, том:Конституционноправна защита на основните права и свободи, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.40-59. ISBN 978-954-07-3786-7, COBISS.BG-ID 1269043684 - 2014

Киров, Пламен (2014) Конституционнa недопустимост на дискриминацията. Конституционни изследвания 2012-2013, том:Конституционноправна защита на основните права и свободи, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр. 221-240, ISBN 978-954-07-3786-7

Киров, Пламен (2014) За допустимите граници на разширяването на избирателното право. Конституционни изследвания 2012-2013, том:Конституционноправна защита на основните права и свободи, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр. 387-409. ISBN 978-954-07-3786-7

Киров, Пламен (2014) Конституционноправни проблеми на електронното гласуване. онституционни изследвания 2010-2011, том:20 години от приемането на Четвъртата българска конституция. Конституционен консенсус и конституционни конфликти, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.13-33, ISBN 978-954-07-3785-0

Киров, Пламен (2014) Законодателни уредби на избирателното право на гражданите В: Сборник „135 години от приемането на Търновската конституция“. София: Сиби, 2014, с. 345-358. ISBN 978-954-730-891-6; COBISS.BG-ID 1266300388 - 2014

Киров, Пламен (2014) Принцип за уседналост в контекста на скритата ревизия на Конституцията. В: Конституционни изследвания 2010–2011 г.: двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти. Състав. Пламен Киров. София: УИ „Св. Климент Охридски", 2014, с. 423-443. ISBN 978-954-07-3785-0; COBISS.BG-ID 1269043940 - 2014

Киров, Пламен (2013) Съвременни предизвикателства пред плуралистичната демокрация В: Сб. Ние в науката и науката в нас: в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2013, с. 522-538. ISBN 978-954-400-982-3; COBISS.BG-ID 1262622436 - 2013

Киров, Пламен (2013) Дефекти в съвременното представително управление. В: Сб. Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Т. 1. Съставит. и предговор Пламен Киров. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2010, с. 45-64. ISBN 978-954-07-3048-6; COBISS.BG-ID 1236689636 - 2010

Киров, Пламен (2011) За вота на недоверие и вота на доверие към Правителството в българския конституционен модел. В: Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България. Материали от научна конференция. София: Софи-Р, 2011, с. 282-299. ISBN 978-954-961560-9; COBISS.BG-ID 1238804964 - 2011

Киров, Пламен (2010) Рационализиране на българската избирателна система. В: Сб. Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Т. 1. Съставит. и предговор Пламен Киров. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2010, с. 45-64. ISBN 978-954-07-3048-6; COBISS.BG-ID 1236689636 - 2010

Киров, Пламен (2010) Съвременни предизвикателства към представителното управление Сборник „Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм“, том 2,

Киров, Пламен (2010) Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм (Том 2) Съставителство и предговор: Пламен Киров. С., Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2010, 328 с., ISBN 978-954-07-3073-8.

Киров, Пламен (2010) Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм (Том 1). Съставителство и предговор: Пламен Киров., С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010, 278 с. ISBN 978-954-07-3048-6 (т.1)

Киров, Пламен (2010) Конституционен съд. Юриспруденция 1997-2006 С., Институт Отворено общество, 2010. 880 с. (В съавторство; авт.: Раздел ІІ).

Киров, Пламен (2010) Съвременни предизвикателства към представителното управление Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, брой:2, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010, стр.77-97. ISBN 978-954-07-3073-8 29

Киров, Пламен (2009) Концепцията за пропорционалното представителство 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции. Т. 2. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, 67–92. (Науч. ред.: …), ISBN 978-954-07-2851-3.

Киров, Пламен (2009) Класическият дебат за политическото представителство и критериите за оценка на избирателната система 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции. [Материали от научна конф. на СУ „Св. Климент Охридски“ ]. Т. 1. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, 55-74. (Науч. ред. и въведение: …), ISBN 978-954-07-28-45-2.

Киров, Пламен (2009) 130 години български конституционализъм - проблеми и тенденции (Том 2). Науч. ред. и въведение: Пламен Киров. [Материали от научна конф. на СУ „Св. Климент Охридски“ ]. Т. 2. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, 320 с., ISBN 978-954-07-2851-3.

Киров, Пламен (2009) 130 години български конституционализъм - проблеми и тенденции (Том 1). Науч. ред. и въведение: Пламен Киров. [Материали от научна конф. на СУ „Св. Климент Охридски“ ]. Т. 1. С., Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2009, 292 с., ISBN 978-954-07-28-45-2

Киров, Пламен (2006) Президентската институция - проблеми и предизвикателства България в Европейския съюз. C., 2006, 27-52, – В: България в Европейския съюз. Cофия: ГорексПрес, ([С.: Вулкан]), Фондация Фридрихт Еберт, 2006, с. 27-52. ISBN 978-954-616-171-0; COBISS.BG-ID 1242679780 - 2006

Киров, Пламен (2004) Президентът в българския конституционен модел С., Сиби, 2004. 320 с. ISBN 954-730-201-9

Киров, Пламен (2004) Търновската конституция и демократичната държавност В: 125 години от приемането на Търновската конституция. [Сборник с доклади от научна конф. на бълг. и руски юристи, проведена в гр. Велико Търново, 14-16.ІV.2004 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски и Българо-руски юрид. клуб, 2004, 163-169. Също и на рус. ез., 163-169.

Киров, Пламен (2003) Законодателна реформа и ратификация на Договора за присъединяване на Република България към НАТО Конституцията, международните договори и присъединяването на Република България към НАТО. С., 2003, 46-52. (Състав. и ред.: Ев. Танчев, Ем. Константинов).

Киров, Пламен (2003) Външнополитическите правомощия на президента според Конституцията на Република България Конституция, външна политика и европейско конституционно пространство. С., 2003, 29-45.

Киров, Пламен (2002) Представително управление и избирателни системи Съвременно право, брой:6, 2002, стр.17-29, ISSN 0861-1815.

Киров, Пламен (2002) Конституционни закони и конституционни промени Право и политика - предизвикателства на прехода, 2002, стр.36-56.

Киров, Пламен (1999) Конституция на Република България. [Коментар] Конституция на Република България. [Коментар]. С., Сиела, 1999. 432 с. (В съавторство; авт.: Гл. І, чл. 10; Гл. ІІ, чл. 28-36 и чл. 42 и Гл. ІХ).

Киров, Пламен (1999) Ролята на парламентарните комисии в отношенията Парламент - Правителство Парламентарна демокрация, брой:6, 1999, стр.4-12

Киров, Пламен (1998) Функции на избирателната система Съвременно право, брой:5, 1998, стр.44-55, ISSN 0861-1815.

Киров, Пламен (1998) Изменения в Конституцията на Република България от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз Изменения на Конституцията на Републиката от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз. С., Фенея, 1998, 208 с. (Съавт. на сборника и съавт. на изсл.: Е. Танчев, Ю. Захариева; авт.: Гл. III, § 1, 2, 5), с.95-102.

Киров, Пламен (1998) Принципи на избирателната система Съвременно право, брой:4, 1998, стр.53-63, ISSN 0861-1815.

Киров, Пламен (1998) Избирателно право Основни права на човека и гражданина, 1998, стр.79-98

Киров, Пламен (1996) Избирателна система и политическа стабилност Съвременно право, брой 2, 1996, стр. 33-42, ISSN 0861-1815.

Киров, Пламен (1996) Избирателна система - в търсене на съгласието Конституцията и демократичните промени в България. С., 1996, 48-58.

Киров, Пламен (1994) Парламентарен контрол

Киров, Пламен (1994) Конституциите по света - Швейцария, Австрия, Япония, Холандия, Португалия. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1994. 332 с. (Състав.: Н. Неновски, Г. Близнашки, Ев. Танчев, …; превод: Е. Михайлова и др.). ISBN 954-07-0447-2

Киров, Пламен (1992) Испания: Конституция и публичноправно законодателство С., Век 22, 1992. 274 с. (Състав.: Н. Неновски, Г. Близнашки, …; ред.: Г. Близнашки; превод от исп.: Т. Липова и др.). (Сер. Алианс). ISBN 954-416-028-0

Киров, Пламен (1991) Общественото самоуправление В: Организациите в социалист. общество. [Х международна школа на младите учени в Приморско, 1989 г.]. С., 1991, 44-50.

Киров, Пламен (1991) Избори `91 Избори `91. Анализи. Варна, Нар. дело ООД, 1991. 60 с.

Киров, Пламен (1990) Конституциите: САЩ, Република Италия, ФРГ, Република Франция, Република Гърция, Кралство Испания, Федерална република Бразилия Конституциите: САЩ, Република Италия, ФРГ, Република Франция, Република Гърция, Кралство Испания, Федерална република Бразилия [Сборник]. С., Век 22, 1990. 418 с. (Състав.: ..., Е. Танчев, Г. Близнашки; отг. ред.: Г. Близнашки; превод: Н. Иванов и др.). (Сер. Алианс).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/