Публикации на проф. д-р Димитринка Антонова Милкова


Милкова, Димитринка (2012) Основи на правото. Книга първа. С., Сиела.

Милкова, Димитринка (2009) Основи на правото. Кн. 1. 7. прераб. и доп. изд. С., Сиела

Милкова, Димитринка (2003) Обща теория на правото. С., Юриспрес и Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Милкова, Димитринка (2003) Типизацията при създаването на нормативните юридически актове. В: Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер. С., Сиби

Милкова, Димитринка (2002) Език и стил на юридическите актове. В: Науч. алманах иа ВСУ, № 2

Милкова, Димитринка (2002) Презумпцията в правото като способ на юридическата техника. Съвременно право, № 1

Милкова, Димитринка (2002) Юридическа техника. С., Сиби

Милкова, Димитринка (2001) Обща теория на правото. С., Албатрос

Милкова, Димитринка (1998) Обща теория на правото. Бургас, БСУ

Милкова, Димитринка (1995) Основи на правото. Учебник за Х кл. Раздел 1. София

Милкова, Димитринка (1991) Размишления относно концепцията за развитието на университетското юридическо образование у нас. Съвременно право, № 4

Милкова, Димитринка (1990) Трудно ли се усвоява юридическата наука. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски

Милкова, Димитринка (1989) Някои проблеми на системата на юридическите актове и тяхното значение за преустройството на правната надстройка. Год. СУ. Юрид. фак., 82

Милкова, Димитринка (1989) За главното в духовната характеристика на юриста днес. Държава и право, № 5

Милкова, Димитринка (1985) Значение на общотеоретичното изследване на юридическите актове. Год. СУ. Юрид. фак., 78

Милкова, Димитринка (1984) Юридическите актове в социалистическото право. С., Наука и изкуство

Милкова, Димитринка (1984) Теория на държавата и правото. Т. 1. Общи въпроси. Досоциалистически типове държави и право. С., СУ Кл. Охридски

Милкова, Димитринка (1981) Учебно-методическо помагало по теория на държавата и правото. С., СУ Кл. Охридски

Милкова, Димитринка (1980) Държава и право на новоосвободилите се от колониална зависимост страни. (Теоретични проблеми). Год. СУ. Юрид. фак., 73

Милкова, Димитринка (1979) Взаимодействие на правото и морала при социализма. С., Наука и изкуство

Милкова, Димитринка (1978) Теория на социалистическата държава. С., СУ Кл. Охридски

Милкова, Димитринка (1976) Социалистическата юридическа наука и задачите на идеологическия фронт. Правна мисъл, № 3

Милкова, Димитринка (1976) Социалистическото право - могъщ идеологически фактор при изграждане на развитото социалистическо общество в НРБ. Фолософска мисъл, № 10

Милкова, Димитринка (1976) Механизмът на социалистическата държава като система. Год. СУ. Юрид. фак., 67

Милкова, Димитринка (1975) Същност на социалистическото право и неговата регулираща функция. (Понятие и взаимодействие). Год. СУ. Юрид. фак., 66

Милкова, Димитринка (1975) За нормативността на правото. Правна мисъл, № 5

Милкова, Димитринка (1975) Място и роля на юридическата наука в системата на социалното управление. Правна мисъл, № 1

Милкова, Димитринка (1975) Регулиращата функция на социалистическото право, правните норми и правните отношения. Год. СУ. Юрид. фак., 66

Милкова, Димитринка (1974) Понятие и класификация на функциите на правото при социализма. Год. СУ. Юрид. фак., 65

Милкова, Димитринка (1974) Същност на регулиращата функция на правото при изграждане и развитие на социалистическото общество. Правна мисъл, № 3

Милкова, Димитринка (1972) Ролята на социалистическото право за усъвършенствуване на систе¬мата на социалното управление при изграждане на развито социалистиче¬ско общество. Год. СУ. Юрид. фак., 63

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/