Публикации на доц. д-р Мая Йорданова Русева


Русева, Мая (2021) Роля на американския натурализъм от средата на ХХ век за позитивния обрат в политологията. - В Сб. от Годишна университетска научна конференция НВУ „В. Левски”. В. Търново, 2021. ISSN 2367-7481.

Русева, Мая (2021) Към научен характер на политологичното познание . методологическата иновация на американската политология. - В: Сб. от Годишна университетска научна конференция НВУ „В. Левски”. В. Търново, 2021. ISSN 2367-7481.

Русева, Мая (2021) Традиции и тенденции в дисциплинарното развитие на политологията. - В: Сб от Годишна университетска научна конференция НВУ „В. Левски”. В. Търново, 2021. ISSN 2367-7481.

Русева, Мая (2020) Познанието в социалните науки след „края на епистемологията”. Проблеми и решения. - В: Сб. от Международна научна конференция „Философията и бъдещето на човека", Велико Търново, 2020.

Русева, Мая (2020) Академична дейност и комуникация в Работилница по феноменология на политиката ARS. - Реторика и комуникации.Електронно научно списание. 2020, Бр. 45. с. 91-105, Online ISSN 1314-4464, COBISS.BG-ID - 1291175908

Русева, Мая (2018) Модернизацията в познавателната култура. - Балканские синтезе. Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој./Balkan synthesis: journal for social issues, culture and regional development Година IV (2018), број 3, с. 77-88. ISSN 2406 - 1190, COBISS.SR-ID 210639116 Ниш, Р. Сърбия

Русева, Мая (2017) Към методологическата дискусия на политологията. Сб. "20 години Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Съст. В. Бузов, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 230-262. ISBN - 978-619-208-097-6, COBISS.BG-ID - 1284626660

Русева, Мая (2017) Модерност и модернизация. Единство и противоречия между културна динамика и политическа промяна. Сб. от Девети Арнаудови четения, 23-24 октомври 2015 г., Русенски университет. Арнаудов сборник. Ред. Р. Русев. Русе: Лени Ан, т. 9, 2017, с. 108-119. ISBN 978-619-7058-49-9, COBISS.BG-ID 1280435684

Русева, Мая (2017) Теория и методология на политологичните изследвания. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, 472 с. ISBN 978-619-208-090-7, COBISS.BG-ID 1278817252.

Русева, Мая (2017) Методологическа роля на позитивизма за специализирания научен интерес към сферата на политическото. Сб. от академични четения на Работилница по феноменология на политиката ARS в памет на проф. Кирил Шопов. Политологични ракурси. Съст. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 19-30. ISBN 978-619-208-108-9, COBISS.BG-ID 1280981220.

Русева, Мая (2017) Академията като традиция на приемствеността в полза на развитието. Сб. от академични четения на Работилница по феноменология на политиката ARS в памет на проф. Кирил Шопов. Политологични ракурси. Съст. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 7-18. ISBN 978-619-208-108-9, COBISS.BG-ID 1280981220.

Русева, Мая (2017) Влияния между политика и наука за политиката. - Реторика и комуникации. Електронно научно списание. 2017, Бр.29. Online ISSN 1314-4464, COBISS.BG-ID - 1291175908

Русева, Мая (2016) Политическата модернизация - демократични модели и механизми. Сб. доклади от Годишната национална конференция на Българската асоциация по политически науки. Предизвикателства пред представителната демокрация в България. Велико Търново: Европейски информационен център, 2016, с. 69-81. ISBN 978-954-9469-13-4, COBISS.BG-ID 1287539684.

Русева, Мая (2016) Охрана със сигнално-охранителна техника. Проблеми пред сигурността и възможни решения. Сб. Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите.Т. 3. Съст. В. Бузов, Велико Търново: Ивис, 2016, с. 317-325, COBISS.BG-ID 1286176484. ISBN 978-619-205-023-8

Русева, Мая (2016) Специфика на личната охрана в частната охранителна практика. Сб. Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите.Т. 3. Съст. В. Бузов, Велико Търново: Ивис, 2016, с. 326-335. ISBN 978-619-205-023-8, COBISS.BG-ID 1286182628.

Русева, Мая (2015) Истината и политиката (Особености на социалната комуникация). - Реторика и комуникации.Електронно научно списание. 2015, Бр. 18. Online ISSN 1314-4464, COBISS.BG-ID - 1291175908

Русева, Мая (2015) Динамиката на научното развитие и политологията като научен факт. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, 16-19 юли 2015, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, с. 334-343. ISSN 1314-1937; COBISS.BG-ID 1237830884 ;

Русева, Мая (2015) Новите обрати. Политически характер на съвременните нелинейни модели за развитието на познанието. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, 16-19 юли 2015, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, с. 312-322. ISSN 1314-1937; COBISS.BG-ID 1237830884

Русева, Мая (2015) Гаранциите за сигурността на света и гаранциите за сигурност на познанието за него. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, 16-19 юли 2015, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, с. 323-332. ISSN 1314-1937; COBISS.BG-ID 1237830884;

Русева, Мая (2015) Политологичните изследвания. Методология и теория. Велико Търново: Faber, 2015, 472 с. ISBN 978-619-00-0365-6, COBISS.BG-ID 1274711012.

Русева, Мая (2014) Охраната на училищата – актуален проблем след трагедията в Лясковец. (приложен експертен анализ) - Security.bg, портал за сигурност и охрана на България, 24.03.2014 г.

Русева, Мая (2014) Политическо поведение в периода на преход през призмата на понятието „манталитет”. Сб. Управленски модели на българския преход - студентски изследвания на Работилница по феноменология на политиката ARS., Част I. Ред. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство. „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. с. 193-216. ISBN 978-954-524-941-9, COBISS.BG-ID - 1265843172

Русева, Мая (2014) Проект студентски проучвания на особеностите на българския преход. Сб. Управленски модели на българския преход - студентски изследвания на Работилница по феноменология на политиката ARS., Част I. Ред. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство. „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. с. 7-10. ISBN 978-954-524-941-9, COBISS.BG-ID - 1265843172

Русева, Мая (2014) Оценка на риска. (експертен анализ) – Security.bg, портал за сигурност и охрана на България, 12.03.2014 г.

Русева, Мая (2009) Спорът за позитивизма и отношението между социална теория и социална практика. – В: Философия, история, политика. Библиотека „Диоген”. Съст. З. Иванов, Велико Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 53-93. ISBN 978954524679-1, COBISS.BG-ID 1230181604.

Русева, Мая (2006) В режим на странен атрактор. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 102 с. ISBN 978-954-524-547-3, COBISS.BG-ID 1242787044.

Русева, Мая (2006) Отношението към себе си и към Другия като част от съвременната културна идентичност на българите. – In: Кulturni i etnički odnosi na Balkanu – mogućnosti regionalne i evropske integracije. / Cultural and Ethnic Relations at the Balkans - Possibilities of Regional and European Integration. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven, 2006, pp. 199-216. ISBN 86-7379-107-3, COBISS.SR-ID 133221132

Русева, Мая (2005) Манталитет и менталност на българина в периода на преход. – В: Народопсихология и глобализация. Ред. М. Драганов, Велико Търново:Унив. издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 156-176. ISBN 954-524-462-3

Русева, Мая (2004) Културната политика в ситуация на социална промяна – израз на политическата култура на управляващите (културно-критически анализ). - In: Мodeli kulturne politike u uslovima multikulturnih društava na Вalkanu i evrointegracionih procesa. / Models of Cultural Policy under the Conditions of the Multicultural Societies at the Balkans and the Euro Integration Processes. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven , 2004, pp.. 19-26. ISBN - 86-7746-027-6, COBISS.SR-ID - 117933068

Русева, Мая (2004) България между балканския манталитет и европейските ценности – културологичен прочит на социалния преход. / Вulgaria between Вalkan Мentality and Еurpoean Values (Cultural Reading of The Social Transition). – In: Regionalni razvoj I integracija Balkana u structure EU – balkanska raskršća I alternative. / Regional Development аnd Integration of the Balkans into the EU Structures – Balkan Crossroads and Alternatives. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven , 2004, рp. 129-144. ISBN 86-7746-014-4, COBISS.SR-ID 115333388

Русева, Мая (2003) Отношението цели – ценности между класика и модерност в социалнофилософската теоретична мисъл и методологическото му полагане в социологията. - В: Ценности и ценностни ориентации. Библиотека “Диоген”. Съст. С. Марков,. Велико Търново: Унив. издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 93-118. ISBN 95452437832, COBISS.BG-ID 1042279908.

Русева, Мая (2003) Хуманистични идеи за адаптацията като процес и адаптивността като комплексно човешко качество (философски ракурс). - В: Проблеми на адаптацията към училищното обучение и възпитание. Свитък 2 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Пик, 2003, 23-64 с.. ISBN 954 736 089 Х, COBISS.BG-ID 1041480676.

Русева, Мая (2003) Обща характеристика на резултатите от проучване на адаптационните проблеми в училище. Постановка на проблема за адаптацията. - В: Проблеми на адаптацията към училищното обучение и възпитание. Свитък 2 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Пик, 2003, 13-23 с.. ISBN 954 736 089 Х, COBISS.BG-ID 1041480676.

Русева, Мая (2001) Проект на Центъра за образователни технологии. – В: Типични затруднения в учебно-възпитателната работа. Причини и фактори. Методика за преодоляването им. Свитък 1 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2001, 13-19 с.. ISBN 954-254-295-7.

Русева, Мая (2001) Хуманистичната тенденция на социалнопедагогическото (критика и праксеологичен модел). София, 2001, 380 с., COBISS.BG-ID 1262851812.

Русева, Мая (2001) Методически насоки за преодоляване на типичните затруднения във възпитанието. – В: Типични затруднения в учебно-възпитателната работа. Причини и фактори. Методика за преодоляването им. Свитък 1 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2001, 99-134 с. ISBN 954-254-295-7.

Русева, Мая (2000) Прекомерната опека и проблемите, които тя поражда. - Дом, дете, детска градина : двумесечно научно-методическо списание ISSN: 1310-0580.- VII, 5 (2000), с. 72-75, COBISS.BG-ID 153851108

Русева, Мая (1999) Социалната педагогика пред екзистенциален проблем (За хуманизма като съвместимост на социалността със свободата). Велико Търново: Faber, 1999, 71 с. ISBN 954-9541-29-0.

Русева, Мая (1997) Психолого-педагогически аспекти на учебната практика. - В: Проблеми на обучението. Ред. П. Дражев, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1997, с. 149-163. ISBN 954-524-156-Х

Русева, Мая (1996) Практически методи на социалната педагогика. - В: Увод в социалната педагогика. Велико Търново: Слово, 1996, с. 165-228. ISBN 954 439 410-9, COBISS.BG-ID 1029273572.

Русева, Мая (1995) Неизползвани възможности на наблюдението и анализа на урок като методи за професионално-практическа подготовка на студентите. - Педагогически алманах, 1995, Кн.1, 2, с. 168-176. Print ISSN 1210-358Х, COBISS.BG-ID 1132710372.

Русева, Мая (1995) Функции на социалната педагогика. - Педагогика, 1995, № 11, с.39-50. Print ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1131406052.

Русева, Мая (1991) За стимулиране на изследователската дейност на студентите. Сб. от научна конференция „Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във висшите училища”, Шумен, 18-19 май 1991 г. Ред. В. Куков, Й. Манчев, И. Недев, Сл. Иванов. Шумен: Хелиос, 1991, Част І, с. 58-64.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/