Публикации на доц. д-р Светозара Георгиева Ръцева-Христова


Ръцева-Христова, Светозара (2018) ИКОНОГРАФИЯ НА ЙЕРОТОПОСА: СРЕБЪРНИЯТ ПРОСКИНИТАРИЙ ОТ ПАРАКЛИСА НА НЕОПАЛИМАТА КЪПИНА В СИНАЙСКИЯ МАНАСТИР„СВ.ЕКАТЕРИНА" // Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" , Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев УИ "Св. св. Кирил и Методий" - В. Търново 2018, 519 - 535, ISBN:26033534 България, Велико Търново

Ръцева-Христова, Светозара (2016) ’Iconography of the Hierotopos: the Silver Proskinitarion from the Burning Bush Chapel at the Sinai Monastery of St. Catherine’. Eastern Christian Art in its Late Antique and Islamic Context, ECA 10 (2014-2016), 81-95, Leuven: Peeters Publishers ISSN 1781-0930 https://poj.peetersleuven.be/content.php?url=issue&journal_code=ECA&issue=0&vol=10 Belgium, Leuven

Ръцева-Христова, Светозара (2014) Уточнение към иконографската типология и текстовете на две Богородични икони от Велико Търново.В: Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” В. Търново 2014, 533-54, ISBN 978-954-524-982-9 COBISS.BG-ID - 1274111972 България, велико Търново

Ръцева-Христова, Светозара (2013) Невiдомi шляхи до “Гори, по якiй ходив Бог„ Варненський ктитор i львiвськi джерела iконографii срiвного проскинетариiю синайскоi каплицi Неопалимоi купини.В:Пам’ятки Украiни. Исторiя та культура, №8 серпень 2013, Киев, 38 - 45,КВ № 683 от 01.06. 1994 http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=10384 Украйна, Киев

Ръцева-Христова, Светозара (2013) 13. The Mural “Spinning discs” – an Indication for Spiritual Connectionsand Artistic Influences. In: Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art.In: Series Byzantina, Vol. XI Warsava 2013, .р. 25-40, ISSN 1733-5787 http://seriesbyzantina.eu/wp-content/uploads/2018/12/VOL.-XI.-2013.-FULL-TEXT.pdf Варшава

Ръцева-Христова, Светозара (2011) The Mural “Spinning discs” – an Indication for Spiritual Connectionsand Artistic Influences. Proceedings of the XXII International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 august 2011, Volume III Abstracts of Free Comunications, Sofia 2011, 278, ISBN:978-954-8536-04-2 The Mural “Spinning discs” – an Indication for Spiritual Connectionsand Artistic Influences. Proceedings of the XXII International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 august 2011, Volume III Abstracts of Free Comunications, Sofia 2011, 278, ISBN:978-954-8536-04-2 COBISS.BG-ID - 1238371556 София

Ръцева-Христова, Светозара (2010) Образът на Александър Велики в поствизантийската иконография. В: От От Честния пояс на Богородица до коланчето за рожба. Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на проф. Е. Бакалова. Агата - А, София 2010, 212-221,ISBN:978-954-540-069-8 COBISS.BG-ID - 1237663460 София

Ръцева-Христова, Светозара (2008) За особеностите на цикъла “Сътворението на света” от притвора на търновския храм “Св. Георги”. В: Известия на РИМ – Велико Търново, 2008, Т. ХХІІІ, 203 – 215, ISSN: 0861-5888 COBISS.BG-ID - 1180711908 Велико Търново

Ръцева-Христова, Светозара (2008) Образът на св. Сисой пред отворения гроб в храмовите програми от Арбанаси. В: Изкуствоведски четения,БАН, София 2008, 358-364, ISSN: 1313 - 2342 COBISS.BG-ID - 1182487012 София

Ръцева-Христова, Светозара (2008) Въртящите се дискове от Боянската църква. сп. Проблеми на изкуството 2/2008, 16-22,ISSN:0032-9371 COBISS.BG-ID - 1182039524 София

Ръцева-Христова, Светозара (2006) The Artistic School at the Sinai Monastery of St Catherine: Areas of Influence and Incidence of its Artistic Production 11-13th cc. Проблеми на изкуството 1/2006,3-12, ISSN: 0032-9371 COBISS.BG-ID 1119667172 София

Ръцева-Христова, Светозара (2006) За някои иконографски аспекти на изображението на св. Богородица “Страстна”. (Материали от научната конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д. н. Любен Прашков проведена във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” 14-15 декември 2001г.) В: Любен Прашков – реставратор и изкуствовед, София, 2006, 177- 185,ISBN: 954524514 COBISS.BG-ID - 1242737892 София

Ръцева-Христова, Светозара (2005) Църквата “Св. Атанасий” в Арбанаси и традициите на епирското ателие., В. Търново, Праксис 2005, ISBN 954 439 009 4 COBISS.BG-ID – 1291033572 Велико Търново

Ръцева-Христова, Светозара (2004) Св. Богородица “Страстна” – произход и семантика в контекста на средновековната образна традиция. сп. Проблеми на изкуството, 3/2004, 10-14, ISSN:0032-9371 COBISS.BG-ID 1119667172 София

Ръцева-Христова, Светозара (2003) “Holy Mary in Passion” - Origin and Semantics in the Context of Byzantine and Post – Byzantine Image Traditions’, Albright Institute of Archaeological Research Fellows’ Reports, ASOR Newsletter Vol. 53/3. Jerusalem. 2002 – 2003. pp. 19 – 20.ISSN 0361-6029 https://www.asor.org/wp-content/uploads/2017/03/53_3.pdf Израел, Йерусалим

Ръцева-Христова, Светозара (2003) Стенописите от арбанашките църкви.//Арбанаси.,Борина, София, 2003, 47-89, ISBN 954 500 095 3.COBISS.BG-ID 1041002468 София

Ръцева-Христова, Светозара (1998) 1. Иконографски и стилови характеристики на стенописния ансамбъл от ц. “ Св. Атанасий” – 1667 г. в Арбанаси. Проблеми на изкуството – Извънреден брой посветен на 60 – годишнината на проф. д. н. Елка Бакалова, 1998, 20 – 31, ISSN: 0032-9371 / В: Търновска книжовна школа, Т. VІ, В. Търново 1999, с. 633 - 642 ISBN: 954‐524‐339‐2 София, Велико Търново

Ръцева-Христова, Светозара (1998) Стенописите в нартекса на храма “ Св. Атанасий” в Арбанаси – сюжетно-тематични и иконографски аспекти. сп. Проблеми на изкуството, 4/1998, 20 – 31, ISSN:0032-9371 COBISS.BG-ID - 1119667172 София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/