Публикации на проф. д-р Сашо Георгиев Пенов


Пенов, Сашо (2018) „125 години Юридически факултет при СУ Св. Климент Охридски“ – Алманах ,София:, Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2018. 176 с., SBN 978-954-07-4413-1,COBISS.BG-ID 1286741476 София:, Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2018. 176 с., SBN 978-954-07-4413-1, COBISS.BG-ID 1286741476

Пенов, Сашо (2016) Management and control of European Structural and Investment Funds in Bulgaria. - (Съавт.: С. Михайлова-Големинова). International Scientific Conference 'Legal, Social and Political control in national, international and EU law'. Faculty of Law, University of Niš, 2016, 731-741.

Пенов, Сашо (2016) Проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС. Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз. [Доклади от международна научно-приложна конф., проведена през ноември 2016 г. в гр. София]. София, Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2016, 21-64.

Пенов, Сашо (2015) Откриване на изцяло реконструираната 272-ра аудитория в Ректората на Софийския университет. [Слово на декана на Юридическия факултет в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Сашо Пенов]. –Съвременно право, 2015, № 1, 83-86, ISSN 0861-1815 Съвременно право, 2015, № 1, 83-86, ISSN 0861-1815

Пенов, Сашо (2015) Поздравление към участниците.Тържествено възпоменателно събрание по под 125 г. от Рождението на акд. Петко Стайнов, София, 18 май 2015г. София, 18 май 2015г.

Пенов, Сашо (2014) Принципът на законоустановеност на данъциите и таксите в практиката на Върховния административен съд,Сборник доклади от научна конференция в СУ “Св. Кл. Охридски“ Юридически факултет 17.10.2013г.: „100г. Върховен административен съд“ София , Университетско издателство Св.Кл.Охридски, 2014, 522-540, ISBN 978-954-07-3794-2, COBISS.BG-ID1268561892 Сборник доклади от научна конференция в СУ “Св. Кл. Охридски“ Юридически факултет 17.10.2013г.: „100г. Върховен административен съд“ София Университетско издателство Св.Кл.Охридски, 2014, 522-540, ISBN 978-954-07-3794-2, COBISS.BG-ID1268561892

Пенов, Сашо (2014) Встъпително поздравление публикувано в сборник „135 години български парламентаризъм /Научната конференция „135 години български парламентаризъм”, организирана от Народното събрание, Историческия факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и юридическите факултети на Великотърновския университет и Софийския университет сборник „135 години български парламентаризъм“ , София, Сиби

Пенов, Сашо (2014) Научна конференция „100г. от създаването на Върховния административен съд“ проведена на 17.10.2013г., встъпително поздравление Сборник “100г. върховен административен съд“ София, Унив. изд. Св.Кл. Охридски 2014, 568с.

Пенов, Сашо (2013) Принципът на законоустановеност на данъчните задължения в Република България в практиката на Конституционния съд, Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Междунар. научна конф., организ. от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013, 238-247. (Състав. и предг.: М. Новкиришка-Стоянова, ..., М. Карагьозова-Финкова). ISBN978-954-07-3477-4, COBISS.BG-ID 1260479972 : Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Междунар. научна конф., организ. от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013, 238-247. (Състав. и предг.: М. Новкиришка-Стоянова, ..., М. Карагьозова-Финкова). ISBN978-954-07-3477-4, COBISS.BG-ID 1260479972

Пенов, Сашо (2012) Доклад по повод честване на 120г. от създаването на Юридическия факултет при СУ „Св. Кл. Охридски“ и началото на юридическото образование в България. Алманах на Юридически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски, София

Пенов, Сашо (2011) Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки., София, Сиби, 2011. 224 с., ISBN: 978-954-730-749-0 COBISS.BG-ID 1240094692 София, Сиби, 2011. 224 с., ISBN: 978-954-730-749-0 COBISS.BG-ID 1240094692

Пенов, Сашо (2010) Обжалване на ревизионните актове по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по административен ред, - De jure,2010, № 1, 31-37., ISSN 1314-2593, online ISSN 236798410 - De jure,2010, № 1, 31-37., ISSN 1314-2593, online ISSN 236798410

Пенов, Сашо (2008) Конституционните промени в организацията на местните данъци и измененията на Закона за местните данъци и такси, София, Административно правосъдие,2008, № 2, с. 41-48, ISSN 0861-5268, COBISS.BG-ID 1120590052 София, Административно правосъдие,2008, № 2, с. 41-48, ISSN 0861-5268,COBISS.BG-ID 1120590052

Пенов, Сашо (2003) Спогодбата между България и Руската федерация за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, В: 12 години по-късно. [Сборник доклади от научна конф. на бълг. и руски юристи, проведена в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, 28-30.Х.2002 г.]. С., 2003, 124-127. , ISBN 954-07-1783-3 В: 12 години по-късно. [Сборник доклади от научна конф. на бълг. и руски юристи, проведена в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, 28-30.Х.2002 г.]. С., 2003, 124-127. , ISBN 954-07-1783-3 Същото и на рус. ез., 122-125.

Пенов, Сашо (2003) Прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществата според процедурата в ДПК, Финанси и право, 2003, № 8, 28-35. /1993-2011/ ISSN 1312-949X, COBISS.BG-ID 1119867364 Финанси и право, 2003, № 8, 28-35. /1993-2011/ ISSN 1312-949X, COBISS.BG-ID 1119867364

Пенов, Сашо (2002) Проблеми по прилагането на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото, София, Право без граници, 2002, № 2, 11-17, COBISS.BG-ID 1157830884 София, Право без граници, 2002, № 2, 11-17, COBISS.BG-ID 1157830884

Пенов, Сашо (2001) Определяне на лихви по чл. 114 от ДПК и чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други държавни вземания,Адв. преглед, 2001, №11-12, 36-40., ISSN C607-5274. - 1313-7204 Адв. преглед, 2001, №11-12, 36-40., ISSN C607-5274. - 1313-7204

Пенов, Сашо (2000) Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Аспекти на хармонизацията с правото на Европейския съюз, С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. 176 с., ISBN 954-07-1437-0 COBISS.BG-ID 1035217636 С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. 176 с., ISBN 954-07-1437-0 , COBISS.BG-ID 1035217636

Пенов, Сашо (1999) Правен режим на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане. - Данъчен наблюдател,1, 1999, София, изд. ДЪГА, Данъчен наблюдател,1999, кн.1, 105 стр. ISSN 1310-6139 София, изд. ДЪГА, Данъчен наблюдател,1999, кн.1, 105 стр. ISSN 1310-6139

Пенов, Сашо (1999) Актуално изследване върху изискванията за законосъобразност на административните актове, София, Администр. правосъдие, 1999, № 2, с.110-112, ISSN 0861-5268 София, Администр. правосъдие, 1999, № 2, с.110-112, ISSN 0861-5268

Пенов, Сашо (1999) Избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата чрез норми на националното данъчно право., софия, Административно правосъдие, 1999,№ 3, с. 52-69, ISSN 0861-5268 софия, Административно правосъдие, 1999,№ 3, с. 52-69, ISSN 0861-5268

Пенов, Сашо (1998) Новото данъчно законодателство през 1998 (Съавт.: Г. Петканов, Ив. Кондарев, Г. Минкова; авт.: Корпоративно-подоходно облагане, 46-106)., София., ИК Труд и право, 1998. 384 с., ISBN 954-608-022-5 София., ИК Труд и право, 1998. 384 с., ISBN 954-608-022-5

Пенов, Сашо (1997) Действие на договорите за избягване на международното двойно данъчно облагане,Фин.-данъчен контрол, 1997, № 2, 9-24, ISSN 0861-3435 Фин.-данъчен контрол, 1997, № 2, 9-24, ISSN 0861-3435

Пенов, Сашо (1996) Облагане на доходите от дивиденти според договорите за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, Търг. право, 1996,№ 2, 26-30, ISSN 0861-6892 Търг. право, 1996,№ 2, 26-30, ISSN 0861-6892

Пенов, Сашо (1996) Регулативно действието на нормите на международните договори за изябягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, Търг. и дан. право, 1996, № 4, 55-74; ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044 Търг. и дан. право, 1996, № 4, 55-74; ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044

Пенов, Сашо (1996) Регулативно действието на нормите на международните договори за из¬бягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата,Търг. и дан. право, 1996, № 5, 51-76., ISSN 0861-6892 , COBISS.BG-ID 1119683044 Търг. и дан. право, 1996, № 5, 51-76., ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044

Пенов, Сашо (1996) Понятие за международно двойно данъчно облагане. , Фин.-данъчен контрол 1996, № 8, 17-20, ISSN 0861-3435, COBISS.BG-ID 1119687652 Фин.-данъчен контрол 1996, № 8, 17-20, ISSN 0861-3435, COBISS.BG-ID 1119687652

Пенов, Сашо (1996) Методи за избягване на двойното данъчно облагане. , София, изд. ДЪГА, 60, списание Търг. право, 1996, № 3-4, 44-51, ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044 София, изд. ДЪГА, 60, списание Търг. право, 1996, № 3-4, 44-51, ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044

Пенов, Сашо (1994) Принципи на избягване на международното двойно данъчно облагане. - Закон, 1994, № 4, 74-79.

Пенов, Сашо (1993) Данък върху общия доход. Коментар(В съавторство; автор.: Дял ІІІ - Избягване на двойното данъчно облагане на доходите на физическите лица, 179-202) Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Международна научна конф., организ. от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013. 608 с. (Състав. и предг.: М. Новкиришка-Стоянова, ..., М. Карагьзова-Финкова); София, ИК Труд и право, 1993. 240

Пенов, Сашо (1993) Данък върху добавената стойност. [Коментар]. (В съавторство; автор: Гл. ІІІ - Сделките като обект на облагане с данък върху добавената стойност, 121-154). София, ИК Труд и право, 1993, 240с.

Пенов, Сашо (1991) Бюджет на общините и местното самоуправление. - Самоуправлението в политическата, стопанска и духовна област. София, 1991

Пенов, Сашо (1991) Данъчен режим на смесените сдружения в България. Организациите в социалистическото общество. София, 1991

Пенов, Сашо (1991) Чуждестранните лица като субекти на данъчни задължения по Указ № 56 за стопанската дейност. , София, Съвременно право, 1991, № 1, 45-50, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972 София, Съвременно право, 1991, № 1, 45-50, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972

Пенов, Сашо (1990) Сборник от нормативни актове по финансово право [Учебно помагало за студентите от СУ „Св. Кл. Охридски“]. , София, Унив. изд. Св. Кл. Охридски. 1990, 512 с., COBISS.BG-ID 1096857060 София, Унив. изд. Св. Кл. Охридски. 1990, 512 с., COBISS.BG-ID 1096857060

Пенов, Сашо (1990) Учебно помагало по гражданско учение. С., Министерство на правосъдието и СЮБ, 1990. (В съавторство; авт.: Работа на отчетника). София, Министрество на правосъдието и Съюз на юристите в България.

Пенов, Сашо (1989) Правен режим на смесените сдружения в Китайската народна република. - (В съавторство). София, Държ. и право,1989, № 10, 67-71.

Пенов, Сашо (1989) Правен режим на свободните безмитни зони в Китай. - софия, Държ. и право, 1989, № 12.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/