Публикации на проф. дин Иван Асенов Тютюнджиев


Тютюнджиев, Иван (2018) За произхода на търновския митрополит Теофил I (преди 1527, 1528, 1530 – ?) // Епохи, XXVI (2018), кн. 1. ISSN 1310-2141, с. 107-111. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2018) Зараждане на научния интерес към историята на Османската империя. Историографски етюди. – Севлиево : „М-Прес“ ООД, 2018. - 156 с. ISBN 978-954-8455-93-0 Севлиево

Тютюнджиев, Иван (2018) Османотурски документи за Търновската църква от XVII – XIX в. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018. - 132 с. ISBN 978-619-208-152-2 В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2017) Приносна публикация, коригираща наложени погрешни стереотипи в българската историография и българското обществено пространство относно именуването и титулуването на Владислав Варненчик (Отзив за статията на Николай Кънев „Някои бележки върху коректното именуване и титулуване на Владислав Варненчик“). // Епохи, Т. 25 / Бр. 2, 2017, с. 486-487. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2017) Greek propaganda in Didymoteicho during the first decade of XX century. // Первый международный конгресс православных ученых. Эвангелские ценности и будущее православного мира. «Наука и православие : стратегии развития» : Великое Тырново, Болгария, февр. 20–26, 2017. – Voronezh : Istoki, 2017, сс. 150-154. ISBN 978-5-4473-0145-3. (в съавт. с Н. Атанасов) Воронеж, Русия

Тютюнджиев, Иван (2017) Вампирите в българските земи. – Севлиево : „М-Прес“ ООД, 2017. - 171 с. ISBN 978-954-8455-84-8 Севлиево

Тютюнджиев, Иван (2017) История на българския народ ХV – ХVІІ в. – В. Търново : Ровита, 2017. - 840 с. ISBN 978-954-8914-39-0 В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2017) Търново и Търновският край по времето на Руско-турската война 1877 – 1878. – В. Търново : Ровита, 2017. - 184 с. ISBN 978-954-8914-38-3 В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2017) Османските завоевания и Държавата на духа – В. Търново : Абагар, 2017.– 231 с. ISBN 978-6-19168-179-2 В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2016) Дневник на Светата Търновска митрополия (1870 – 1871)/ Ред. Владимир Владов. – В. Търново : Ровита, 2016. – 335 с. ISBN 978-954-8914-36-9. Рец.: Русев, Иван. Дневник на светата Търновска митрополия (1870 – 1871). София, 2017// сп. История Рец.: Атанасова, Светла. Дневник на светата Търновска митрополия (1870 – 1871). В. Търново, 2017// сп. Епохи В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2016) Велико Търново в научното творчество на акад. Васил Гюзелев - В: ЕПОХИ, XXIV (2016), кн.2, с. 165-167. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2016) Търновският епископат и Русия XV – XVII век. – В: Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV – XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. Съст. и ред. Ст. Първева, О. Тодорова. София: Гутенберг, 2016, с. 605-635. ISBN 978-619176-088-6 София

Тютюнджиев, Иван (2015) Greek documents about Russian-Bulgarian relationship of the 17th century in Russian archives. // Orthodox Scientist in Modern World. Value of Orthodox World and Contemporary Society : Materials of the IVth International Conference. Part 2. Salonika, Greece, Sept. 25–26 2015. – Voronezh : Istoki, 2015, p. 196-199. Воронеж, Русия

Тютюнджиев, Иван (2015) Interaction of Evangelicals and Orthodox Christians in the Protestant Primary school in Strumica (Macedonia) 1913 – 1918. // Orthodox Scientist in Modern World. Value of Orthodox World and Contemporary Society : Materials of the IVth International Conference. Part 2. Salonika, Greece, Sept. 25–26 2015. – Voronezh : Istoki, 2015, p. 171-175. (в съавт. с Stoil Dimitriev) Воронеж, Русия

Тютюнджиев, Иван (2014) Православный выбор Болгарии – историко-кулътуртые аспекты. // Православный ученый в современном мире. Духовно-нравственная культура и цели Российского образования: новации, преемственность, мировоззренческие парадигмы : Материалы третьей междунар. науч.-практ. конференции, 16 окт. 2014 г., Свято-Троицкая Сергиева лавра. Т. 2. – Воронеж, 2014, с. 460-464. (в съавт. с И. Лазаров) Воронеж, Русия

Тютюнджиев, Иван (2014) Търново и Москва ХІV – ХVІ в.: идеята за „втори Рим“ и „трети Константинопол“. // Bulgaria Mediaevalis : Studies in honour of Professor Vassilka Tăpkova-Zaimova. Vol. 4–5. – Sofia, 2013 – 2014, p. 511-538. София

Тютюнджиев, Иван (2014) Търново и Москва ХІV – ХVІ в. Идеята за „втори Рим“ и „трети Константинопол“. // Тверской вклад в русское православие. – Тверь : Тверской государственный университет, 2014, с. 16-47. Твер, Русия

Тютюнджиев, Иван (2013) Дипломатические миссии митрополита Климента в России после освобождения Болгарии. // Православный ученый в современном мире. Т. 2. – Воронеж, 2013, с. 206-212. Воронеж, Русия

Тютюнджиев, Иван (2013) За автора и неговата книга. // Великов, Юлиан. Imperator et Sacerdos: Константин Велики, иконоборските императори и Каролингите. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 7-10. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2012) Бележити търновски митрополити (ХV – ХVІІІв.). // Османското робство – знакови герои, велики революционери, духовни водачи и творци : В сянката на азиатската деспотия [Бележити българи. 4]. – София : Световна библиотека, 2012, с. 98-106. София

Тютюнджиев, Иван (2012) Дионисий Рали –духовен и политически водач на българите в края на ХVІ век. // Османското робство – знакови герои, велики революционери, духовни водачи и творци : В сянката на азиатската деспотия [Бележити българи. 4]. – София : Световна библиотека, 2012, с. 48-58. София

Тютюнджиев, Иван (2012) Константин – "Прославеният император на България". // Османското робство – знакови герои, велики революционери, духовни водачи и творци : В сянката на азиатската деспотия [Бележити българи. 4]. – София : Световна библиотека, 2012, с. 6-13. (в съавт. с Пл. Павлов) София

Тютюнджиев, Иван (2012) Фружин и неговите потомци. // Османското робство – знакови герои, велики революционери, духовни водачи и творци : В сянката на азиатската деспотия [Бележити българи. 4]. – София : Световна библиотека, 2012, с. 13-18. (в съавт. с Пл. Павлов) София

Тютюнджиев, Иван (2012) Българо-руски църковни отношения ХV – ХІХ вв. // Тверской вклад в Русское православие. – Тверь, 2012, с. 3-9. Твер, Русия

Тютюнджиев, Иван (2012) Актуалные проблемы религиозного образования в Болгарии // Православный ученый в современном мире. – Воронеж, 2012. Воронеж, Русия

Тютюнджиев, Иван (2011) История и цивилизация 11. клас : Задължителна подготовка. – [3. изд.] – В. Търново : Слово, 2011. (в съавт. с Ив. Лазаров, Р. Михнева, М. Палангурски, Л. Стоянов, В.Стойчева) В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2011) Стопанска история на България / Ред. Владимир Владов, науч ред. Иван Тютюнджиев. – В. Търново : Ровита, 2011. – 204 с. (в съавт. с А. Костов, Пл. Павлов, М. Палангурски, Ив. Лазаров, Ив. Русев) Авторска част : Стопанско развитие на българските земи през ХV – ХVІІ в., с. 49-87. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2011) Надписът от олтарната абсида на търновската митрополитска църква „Св. св. Петър и Павел” [Византия без граници : 22 междунар. конгрес по византология, София, 22 – 27 авг. 2011 г.]. // Пробл. на изкуството, 2011, № 2, с. 42-48. (в съавт. с Е. Мутафов, П. Събев)

Тютюнджиев, Иван (2011) Тырновский митрополит Дионисий І Ралли (1580 – 1598, †1620). // Вестн. Тверского госуд. ун-та. Сер. История, 2011, № 11, Вып. 2, с. 3-13. http://eprints.tversu.ru/2668/1/3-13.pdf

Тютюнджиев, Иван (2010) Рильский монастырь. // Православный паломник, 2010, № 7 (62) – 8 (63), с. 49–53. Москва, Русия

Тютюнджиев, Иван (2009) "Велико Търново" в приписка на поп Петър от 1681 г. // "България, земя на блажени..." : In Memoriam Professoris Iordani Andreevi. Междунар. конф. в памет на проф. д. и. н. Йордан Андреев. – В. Търново : ИВИС, 2009, с. 534-540. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2009) Το Ισλάμ στη Βουλγαρία μέσα στο περιβάλλον της ΕΕ. // Στο: 12o Διεθνές Συνέδριο. Πάτρα, 19–21 Ιουνίου 2009. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Μετανάστευση – Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας. Πάτρα, 2009, σ. 169-172. (в съавт. с. Вл. Владов) Патра, Гърция

Тютюнджиев, Иван (2008) Бератът за назначаване на Вартоломей като митрополит на Дристра от 1739 г. // Балканите – език, история, култура : Междунар. науч. конф. 13 – 15 април 2007 г., ВТУ Св. св. Кирил и Методий / Отг. ред. Красимира Мутафова. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008, с. 89-98. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2008) Тырновский митрополит Дионисий І Ралли и признание Московской патриархии. // Традиционная культура славянских народов в современном социокультурном пространстве : Материалы V Междунар. научно-практ. конференции 8–9 августа 2008 в 2 ч. – Ч. 2. Разделы V–VІІ. – Славянск на Кубани : Изд. центр. Славянский-на Кубани государств. пед. институт, 2008, с. 9-15. Славянск на Кубани, Русия

Тютюнджиев, Иван (2008) Търновският митрополит Йосиф (1714 – 1722). // Црквене Студиjе. Годишњак Центра за црквене студије (Ниш), 2008, № 4, с. 311-316. Ниш, Сърбия

Тютюнджиев, Иван (2007) Търновският епископат XII – XXI в. / Науч. ред. Момчил Младенов ; [Предг. Пламен Павлов]. – В. Търново : Ровита, 2007. – 454 с. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2007) Търновската митрополия през XV – XIX в. / Науч. ред. Васил Гюзелев, [Предг. Е. Грозданова]. – В. Търново : Ровита, 2007. – 567 с. Библиогр. с. 518-559. Рец.: Вачев, Хитко. Иван Тютюнджиев. Търновската митрополия през XV – XIX век. В. Търново, Ровита, 2007. // Изв. на Регион. ист. музей – В. Търново, 23, 2008, с. 351-355. Рец.: Младенов, Момчил. Значимо и приносно изследване. // История, 2008, № 2–3 с. 122-128. [Рец.]: Леонтиева, Т. Тютюнджиев Ив. Търновската митрополия ХV – ХІХ в. В. Търново, "РОВИТА" 2007. 567 с. Тираж 1000 екз. // Вестн. Тверского госуд. ун-та. Сер. История, 2012, № 18, Вып. 3, с. 146-150. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2007) От патриаршия към митрополия – драмата на една промяна в статута на Търновската църква в края на XIV в. и началото на XV в. // Търновска книжовна школа. : Осми междунар. симпозиум Велико Търново, 14 – 16 окт. 2004 г. – Т. 8. Св. Евтимий, Патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007, с. 513-529. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2006) Митрополит Игнатий Търновски и българското присъствие на Фераро-Флорентинския събор (1438-1439) : III. Изследвания. // Тангра : Сб. в чест на 70-год. на акад. Васил Гюзелев. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 685-717. София

Тютюнджиев, Иван (2006) Кратка история на България [CD-ROM] : За зрелостници и кандидат-студенти / Карти Румен Янков ; Програмист Камен Симеонов. – [В. Търново : Изд. авт., 2006]. – (14,8 МВ) : с ил., сх., табл. (в съавт. с Иван Лазаров, П. Христов, М. Палангурски.) Изт.: Загл. екран ; Етикет ; Обложка. - Системни изисквания: Windows 98/2000/XP ; Internet Explorer. – Съдържа: 2 файла. Съдържа и Хронология ; Политически партии ; Управляващи ; Препоръчителна литература. – Прил. на в. 24 часа, бр. 115, 28.04.2006. – Дигитално изд. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2005) История и цивилизация 11. клас : Задължителна подготовка. – [2. изд.] – В. Търново : Слово, 2005. – 359 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Р. Михнева, М. Палангурски, Л. Стоянов, В. Стойчева) Авторски уроци от № 18 до № 24, с. 105-141. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2005) История на България : Тестове и конспекти за кандидат-студенти. – В. Търново : Слово, 2005. – 159 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, П. Ст. Петков, В. Стойчева, М. Палангурски) В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2005) Светска и духовна власт в Европа и света : Историко-хронологичен справочник. – В. Търново : Ровита, 2005. – 416 с. Съдържа и Речник. Библиогр. с. 399-403. (в съавт. с Момчил Младенов) В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2005) Гръцки извори за живота и делото на митрополит Игнатий Търновски (? – †1464). // Црквене студије. Годишњак Центра за црквене студије (Ниш), 2005, II, № 2, с. 245-250. (в съавт. с Ив. Христов) Ниш, Сърбия

Тютюнджиев, Иван (2005) Митрополит Игнатий Търновски (? – †1464) и Съборът във Ферара – Флоренция (1438 – 1439). // Црквене студије. Годишњак Центра за црквене студије (Ниш), 2005, II, № 2, с. 229-244. Ниш, Сърбия

Тютюнджиев, Иван (2004) Кратка история на българския народ : За зрелостници и кандидат-студенти. – В. Търново : Ровита, 2004. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2003) История на България. : Тестове и конспекти за кандидат-студенти. – В. Търново : Слово, 2003. – 159 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, П. Петков, М. Палангурски, В. Стойчева) Авторска част: История на българските земи през ХV – ХІХ век, с. 32-72. Съдържа и Терминол. речник ; Хроника на събитията. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2002) Екзархии на Цариградската патриаршия в българските земи през ХІV – ХІХ век. // Търновска книжовна школа Т. 7. Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, с. 559-575. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2001) История и цивилизация – XI клас : Тестове – В. Търново : Слово, 2001. – 104 с. : с ил. (в съавторство с Ив. Лазаров, М. Палангурски, В. Стойчева) В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2001) История и цивилизация 11. клас по новата учебна програма : Задължителна подготовка –В. Търново : Слово, 2001. – 359 с.: с ил., к. (в съавт. с Ив. Лазаров, Р. Михнева, М. Палангурски, Л. Стоянов, В. Стойчева) Авторски уроци от № 18 до № 24, с. 105-141. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2001) История и цивилизация 11. клас по новата учебна програма : Профилирана подготовка – В. Търново : Слово, 2001. – 168 с.: с ил. (в съавт. с Ив. Лазаров, Р. Михнева, М. Палангурски, Л. Стоянов, В. Стойчева) Авторски текст на уроци № 13, 17, 18 и 22 – с. 85-91, 109-116, 117-122, 138-142. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (2000) История на България : Учебник за кандидат-студенти и зрелостници 2000 – 2001 г. / Под ред. на Васил Гюзелев. – София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; В. Търново : Gaberoff, 2000. – 328 с. : със сх., к. (в съавт. с Д. Саздов, Л. Спасов, Пл. Павлов, И. Лазаров, М. Палангурски) В. Търново, София

Тютюнджиев, Иван (2000) Кратка стопанска история на България / Съст. и ред. Иван Тютюнджиев. – 2. изд. – В. Търново : Фабер, 2000. – 223 с. (в съавт. с Пл. Павлов, П. Ст. Петков, Ив. Лазаров, Л. Дончева, М. Палангурски) Авторска част: Стопанско развитие през ХV – ХVІІ век, с. 47-79. [1. изд. 1996] В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1999) Търновската митрополия през XVII и първата половина на XVIII век : По док. от архива на метоха Божи гроб на Ерусалимската патриаршия в Цариград / Рецензенти: проф. д-р Васил Гюзелев, проф. д-р Димитриос Гонис. – В. Търново : Слово, 1999. – 130 с. Текст и на гр. ез. – 1. изд. 1996. Първо издание: Търновската митрополия през XVII и първата половина на XVIII век : По док. от архива на метоха Божи гроб на Ерусалимската патриаршия в Цариград / Рецензенти: проф. д-р Васил Гюзелев, проф. д-р Димитриос Гонис. – В. Търново : Слово, 1996. – 130 с. Текст и на гр. ез. – 2. изд. 1999. Рец.: Вачев, Хитко. Иван Тютюнджиев. Търновската митрополия през 17. и първата половина на 18. век. По документи от архива на метоха „Божи гроб” на Ерусалимската патриаршия в Цариград. В. Търново, 1996. // Изв. на Ист. музей – Велико Търново, 12, 1997, с. 271-275. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1999) Гръцко житие на св. Иван Рилски от ХІХ век в ръкописната сбирка на Светогорския манастир Ватопед. // Търновска книжовна школа. Т. 6. Българската литература и изкуство от търновския период в историята на православния свят. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1999, с. 485-496. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1999) Кратка история на българския народ : Теми за кандидат-студенти и зрелостници. – 2. прераб. и доп. изд. София : Анубис, 1999. – 336 с. със сх. (в съавт. с Ив. Лазаров, М. Палангурски, Пл. Павлов), София

Тютюнджиев, Иван (1998) Тестове по история на България : За зрелостници и кандидит-студенти. – В. Търново : Слово, 1998. – 240 с. (в съавт. с Виолета Стойчева) В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1998) История на България : [Уч. помагало за учениците от СОУ]. Ч. 1–2. – 2. изд. – В. Търново : Слово, 1998. Ч. 1. VII – ХVIII век : Средновековие, Българските земи под османска власт. – 160 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов) Авторска част с. 106-111, с. 127-156. Ч. 2. ХVIII век – 1947 г. : Българско възраждане, България в новото време. – 215 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов, М. Палангурски) Авторска част с. 5-17, с. 40-45. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1996) Кратка стопанска история на България / Съст. и ред. Иван Тютюнджиев. – В. Търново : Фабер, 1996. – 224 с. – 2. изд. – 2000. (в съавт. с Пл. Павлов, П. Ст. Петков, Ив. Лазаров, Л. Дончева М. Палангурски) Авторска част: Стопанско развитие през ХV – ХVІІ век, с. 47-79. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1996) История на България : [Уч. помагало за учениците от СОУ]. Ч. 1–2. – В. Търново : Слово, 1995 – 1996. Ч. 1. VII – ХVIII век : Средновековие, Българските земи под османска власт. – 1995. – 160 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов) Ч. 2. ХVIII век – 1947 г. : Българско възраждане, България в новото време. – 1996. – 215 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов, М. Палангурски) С авторска част в Ч. 1. с. 106-111, с. 127-156; Ч. 2. с. 5-17, с. 40-45. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1996) Стопанска история на България : Тестове / Състав. и науч. ред. Иван Тютюнджиев. – В. Търново : Faber, 1996. – 88 с. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1996) Търновската митрополия и атонските манастири ХV – началото на ХІХ в. по гръцки извори. // Светогорска обител Зограф. Т. 2. – София : СУ Св. Климент Охридски, 1996, с. 121-133. София

Тютюнджиев, Иван (1996) Казашки военни акции по Българското Черноморие през първата половина на XVII в. // Страници от историята на българите в Северното Причерноморие. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1996, с. 98-101. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1996) Османското завоевание и българската миграция във Влашко и Молдова през XIV – XV в. // Страници от историята на българите в Северното Причерноморие. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1996, с. 79-89. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1996) Търновската митрополия и атонските манастири ХV – началото на ХІХ в. по гръцки извори. // Светогорска обител Зограф. Т. 2. – София : СУ Св. Климент Охридски, 1996, с. 121-133. София

Тютюнджиев, Иван (1995) Българската анонимна хроника от XV век за битката при Косово поле от 1389 г. // Год. на СУ Св. Климент Охридски. Науч. център за славяно-византийски проучвания Иван Дуйчев, 86 (5), 1995 [за 1992 – 1993], с. 91-94.

Тютюнджиев, Иван (1995) Български военни формирования в Украйна през XVIII век. // Българите в Северното Причерноморие : Изследв. и мат. – Т. 4. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1995, с. 131-136. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1995) Ямболският надпис от 1356/1357 г. и политическите събития в България от средата на ХІV век. // Палеобалканистика и старобългаристика : Първи есенни нац. четения Проф. Ив. Гълъбов : Сб. науч. статии / Ред. кол. Казимир Попконстантинов и др. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1995, с. 367-372. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1995) Македонија во творештвото и политичката дејност на Никола Милев – 1881 – 1925 год. // Европа и Македонското прашање. – Делчево, 1995, с. 141-151. Делчево, Македония

Тютюнджиев, Иван (1995) Българите и османското завоевание (краят на ХІІІ – средата на ХV в.) : [Уч. помагало за учениците от СОУ]. – В. Търново : Слово, 1995. – 151 с. (в съавт.с Пл. Павлов) В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1994) За статута на Арбанаси като патриаршеска екзархия от 1642 г. // Сборник Ряховец [В. Търново ; Горна Оряховица], [1], 1994, с. 111-122. В. Търново; Горна Оряховица

Тютюнджиев, Иван (1994) Кратка история на българския народ : Лекции за общообраз. у-ща и кандидат-студентите / Иван Лазаров и др. – 2. изд. – София : Просвета, 1994. – 280 с. : със сх. София

Тютюнджиев, Иван (1994) История на българския народ през XV – XVII в. в таблици, схеми, карти и тестове : Уч. помагало. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1994. – 292 с. : с табл., сх., к. (в съавт. с Кр. Мутафова) Авторска част : с. 7-38, 227-270. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1994) Казашки военни акции по Българското Черноморие през първата половина на XVII в. // Българите в Северното Причерноморие : Изследв. и мат. – Т. 3. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1994, с. 113-116. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1993) Събития от историята на Търновското царство и живота на царското семейство на Иван-Александър, отразени в Българската анонимна хроника от ХV век. // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia : В чест на проф. Веселин Бешевлиев. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1993, с. 111-116. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1993) Едно пътуване на Ерусалимския патриарх Хрисантий Нотара (1707 – 1731) в българските земи от 1720 г. // Епохи, 1993, № 2, с. 98-102. (в съавт. с Т. Драгостинова)

Тютюнджиев, Иван (1993) Кратка история на българския народ : Лекции за общообраз. у-ща и кандидат-студентите –София : Просвета, 1993. – 280 с. : с табл. (в съавт с Ив. Лазаров, Пл. Павлов, М. Палангурски) Авторска част с. 94-131, 143-153. София

Тютюнджиев, Иван (1993) Познавате ли историята на България? : Въпроси и отговори : История на България в тестове VII в. – 1948 г. – В. Търново : Аста, 1993. – 290 с. (в съавт. с М. Палангурски, М. Минчев, П. Петков, Н. Проданов) Съставител на изданието и автор на раздела: Българският народ под османска власт (ХV – ХVІІІ век), с. 54-100. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1992) Документи за политическата история на средновековна България ХII – ХIV в. : В помощ на семинарните занятия : [За студентите от Великотърновския унив. Св. св. Кирил и Методий]. – 2. прераб. и доп. изд. – В. Търново : Аста, 1992. – 152 с. (съавт. с Иван Лазаров, Пламен Павлов) 1. изд. 1989. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1992) Българската държава и османската експанзия 1369 – 1422 : [Изследване]. – В. Търново : Слово, 1992. – 91 с. (в съавт. с Пл. Павлов) Авторска част: с. 5-24, 29-36, 38-59, 62-74. Библиогр. с. 79-87. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1992) Българската анонимна хроника от XV век : [Изследване]. – В. Търново : Елпис, 1992. – 256 с. Библиогр. с. 242-254. [Рец.]: Bojčeva, P. // Et. balkaniques, 1994, № 2, p. 147-149. [Рец.]: Бойчева, П. // Епохи, 1994, № 2, с. 108-111. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1992) Българската анонимна хроника от ХV век за началото на османското завоевание в Европа. // Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV – ХVIII в. : Междунар. науч. конф., В. Търново, 20 – 22 май 1987 г. – В. Търново : ВТУ Св. св. Кирил и Методий, 1992, с. 104-112. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1992) Българската хроника от XV век в историографските проучвания. // Тр. на ВТУ Св. св. Кирил и Методий – В. Търново. Исторически факултет, 27, 1992 [за 1989], № 3, с. 65-111. Рецензент: доц. д-р Йордан Андреев. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1992) За етапите на османското завоевание на българската държава (1370 – 1397). // Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV – ХVIII век : Междунар. науч. конф., В. Търново, 20 – 22 май 1987 г. – В. Търново : ВТУ Св. св. Кирил и Методий, 1992, с. 57-67. (в съавт. с Пл. Павлов) В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1992) Османското завоевание и българската миграция във Влашко и Молдова през XIV – XV в. // Българите в Северното Причерноморие : Изследв. и мат. Т. 1. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1992, с. 70-81. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1991) Лекции по българска история : За кандидат-студенти : Ч. 1–2. – В. Търново : [Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методии], 1991. Ч. 1. VII – XVII в. – 170 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов) Ч. 2. XVIII в. – 1944 г. – 202 с. (в съавт. с Ив. Лазаров, Пл. Павлов, М. Палангурски) В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1991) Османските турци и краят на Средновековна България : Нова хипотеза за завладяването на Видинското царство / Рецензент проф. Васил Гюзелев. – В. Търново : Съюз на учените в България - клон В. Търново, 1991. – 41 с. : с к., сх. (в съавт. с Пл. Павлов) В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1989) Документи за политическата история на средновековна България XII – XIV в. : В помощ на семинарните занаятия [за студентите от Великотърновския унив. Кирил и Методий] / Рецензенти: проф. д-р Йордан Андреев, доц. д-р Г. Плетньов. – В. Търново : Великотърн. унив. Кирил и Методий, 1989. – 170 с. (в съавт. с Иван Лазаров, Пламен Павлов) Авторска част: Раздел І. Възстановяване и утвърждаване на българската държава (1185 – 1241), док. № 24, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36; Раздел ІІ. Политическа криза в българската държава, док. № 13; раздел ІІІ. Политическа стабилизация през първите десетилетия на XIV в. Османското завоевание и краят на средновековната българска държава, док. № 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41; раздел ІV. Политическата идеология на Българската държава (ХІІ–ХІV век)., док. № 6. 2. прераб. и доп. изд. – 1992. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1989) За историческата стойност на Българската хроника от ХV век. // Старобългаристика, 1989, № 2, с. 71-86. (в съавт. с К. Кабакчиев)

Тютюнджиев, Иван (1988) Падането на България под османска власт. (Проблеми на периодизацията). // Военноист. сб., 1988, № 4, с. 3-15. (в съавт. с Пл. Павлов)

Тютюнджиев, Иван (1987) Българската хроника от ХV в. и Хрониката на влашкия монах Михаил Мокса (1620 г.). // Ист. прегл., 1987, № 4, с. 68-77.

Тютюнджиев, Иван (1986) Сведения за Асеневци във влашките, сръбските и руски летописи. // Векове, 1986, № 4, с. 15-22.

Тютюнджиев, Иван (1985) Бележки върху Българската анонимна хроника от ХV век. // Векове, 1985, № 3, с. 24-28.

Тютюнджиев, Иван (1985) Българската хроника от XV век за битката при Ровине и смъртта на цар Иван Шишман. // Юбилеен сборник: XI пролетен колоквиум на възпитаници на ИФ. Т. 1. – В. Търново : ВТУ Кирил и Методий, 1985, с. 211-216. В. Търново

Тютюнджиев, Иван (1985) Чужди извори за ролята на средновековната столица Търновград в международните отношения. // Велико Търново в историческата съдба на българския народ : Сб. материали в помощ на лекторите / Отг. ред. Атанас Попов. – В. Търново : Окръжен съвет на дружество "Георги Кирков" ; Окръжен съвет за култура, 1985, с. 48-60. (в съавт. с Пл. Павлов) В. Търново

Тютюнджиев, Иван (0) Дионисий Рали като предстоятел на Влахомолдовската църква и църковните връзки и отношения на България с Влашко и Молдова през ХІV – ХІХ в. // Епохи. (под печат)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/