Публикации на проф. д-р Ценка Николова Иванова


Иванова, Ценка (2019) Езици в лингвистичния смисъл и езици в политическия смисъл: южнославянски ракурси В: ПОЛИТИКАТА В КУЛТУРАТА НА БЪЛГАРИ И СЪРБИ (сборник с доклади от научна конференция във ВТУ, май 2018 г., стр. 159-169); изд. Фабер, ISBN 978-619-00-1042-5.

Иванова, Ценка (2019) Славистиката и българската интелигенция в края на XIX и началото на XX век: Ватрослав Ягич и/в България. // Slavistics and Bulgarian intellectuals in the end of the XIX and the beginning of the XX cent: Vatroslav Yagich and / in Bulgaria. Отговорността пред езика, кн. 5, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, 2019 г., ISSN 1313-695X, 196-204.

Иванова, Ценка (2018) Cenka Ivanova, Marinela Porczyńska, Zagadnienia tłumaczenia na tle lingwistyki kulturowej (Na przykładach języków słowiańskich z akcentem na język bułgarski i polski). [w:] Tłumaczenia w XX wieku. Pod red. Anny Szczepan-Wojnarskiej, Agaty Mikołajko i Łukasza Kucharczyka. Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, s. 37-53. ISBN 978-83-8090-436-1 (wersja drukowana); ISBN 978-83-8090-437-8 (wersja elektroniczna).); Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego

Иванова, Ценка (2018) Ценка Иванова. XVI международен конгрес на славистите: между традициите, иновациите и предизвикателствата към бъдещето (Белград, 20-27 август 2018 година) ПРОГЛАС, издание на Филологическия факултет на Великотърновския университет, кн. 2, 2018 (год. ХХVII), ISSN 0861-7902

Иванова, Ценка (2018) КОНВЕРГЕНТНИ И ДИВЕРГЕНТНИ ПРОЦЕСИ НА ЕЗИКОВАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОТ СРЕДАТА НА 19. ДО СРЕДАТА НА 20. ВЕК (ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ КНИЖОВНИ ЕЗИЦИ) XVI Међународни конгрес слависта: ОКРУГЛИ СТО "Kрај Првог светског рата и словенски свет: Језичко наслеђе и језичка политика", Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија; http://www.ikum.org.rs/images/stories/programmks1.pdf

Иванова, Ценка (2018) Ежегодната конференция "Езици, култури, комуникации" във Филологическия факултет на ВТУ сп. Проглас, кн. 1/2018, том 27; ISSN 0861-7902

Иванова, Ценка (2017) Languages and Writing Systems: Between the Cultural Heritage and Politics (A Sociolinguistic Perspective) // Cenka Ivanova Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future. Papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress 26th BETA-IATEFL Annual International Conference 22nd-25th June 2017 Varna, Bulgaria; p. 126-146; ISSN 1314-6874; http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2018/01/BETA-IATEFL-Newsletter_July_August_2017-Special-Issue.pdf

Иванова, Ценка (2017) Езици, реалии, бизнес комуникации // Tsenka Ivanova: Languages, Realia, Business Communication Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от централна и източна Европа (колективен том). Институт "Конфуций", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: Фабер, 2017, 60-71. ISBN 978-619-00-0745-6.

Иванова, Ценка (2017) Красив и грозен – лингвокултурологични антонимни опозиции (универсални и индивидуализиращи черти в български и сръбски) // Леп и ружан – лингвокултуролошке антонимне опозиције (универзалне и индивидуалне црте у бугарском и српском језику) Красотата в културата на българи и сърби // Лепота у култури Бугара и Срба. Велико Търново: УИ «Св. Св. Кирил и Методий», 2017, ISBN 978-619-208-100-3.

Иванова, Ценка (2016) Тематична лексика, славянски колокации и превод Мултикултурализъм и многоезиичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения. София, 21-23 април 2016 г. Фабер: Велико Търново, с.687-695.

Иванова, Ценка (2016) Нов труд, предназначен за българи, изучаващи словашки език: Даниела Константинова. Падежите в словашкия език (с оглед на преподаването им на българи), Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, 170 с. Проглас, кн. 2, 2016

Иванова, Ценка (2016) Близостта на езиците като извор на положителни емоции (сръбската и българската реч в общата оценъчна представа към езика на „другия“ и като отношение в литературни произведения) Емоције у култури Срба и Бугара //Емоциите в културата на сърби и българи; Ниш, Филозофски факултет, ISBN 978-86-7379-411-2, стр. 221-232.

Иванова, Ценка (2015) ДУМИ, НАСОЧВАЩИ КЪМ ОЧАКВАНИ ДЕЙСТВИЯ/ЖЕСТОВЕ И ТЪЛКУВАНИЯТА ИМ ПРИ БЛИЗКОРОДСТВЕНИ ЕЗИЦИ // РЕЧИ КОЈЕ УПУЋУЈУ НА ОЧЕКИВАНЕ РАДЊЕ/ГЕСТОВЕ И ЊИХОВА ТУМАЧЕЊА КОД БЛИСКОСРОДНИХ ЈЕЗИКА Слово и жест в културата на българи и сърби (единайсети тематичен двуезичен сборник), В. Търново, ВТУ издателство 2015, стр. 28-40.

Иванова, Ценка (2015) БАЛКАНИСТИКАТА КАТО ЛИНГВИСТИЧНА НАУКА В ДИАХРОНИЯ: НАЧАЛО И РАЗГРЪЩАНЕ НА ПРЕДМЕТА НА ИЗСЛЕДВАНЕ / BALKAN STUDIES AS LINGUISTIC BRANCH OF SCHOLARSHIP IN DIACHRONY: BEGGINING AND DEVELOPMENT OF THE OBJECT OF STUDY Балканите – език, история, култура. Т. 4, ВТУ-ИВИС, Велико Търново

Иванова, Ценка (2015) Ценка Иванова. ЕЗИКОВИ И МЕЖДУКУЛТУРНИ КОМУНИКАЦИИ (социолингвистични и лингвокултурологични теми: славянски и балканославянски езици) електронно издание

Иванова, Ценка (2014) ИДЕЯТА ЗА ОБЩ ЮЖНОСЛАВЯНСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК ПРЕЗ 19. ВЕК – ФИКЦИЯ И/ИЛИ РЕАЛНОСТ // ИДЕЈА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ЈУЖНОСЛОВЕНСКОМ КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ У 19. ВЕКУ – ФИКЦИЈА И/ИЛИ СТВАРНОСТ Стварност и фикција у култури Срба и Бугара/ Реалност и фикция в културата на сърби и българи (десети тематичен двуезичен сборник), Ниш 2014, стр. 77-92.

Иванова, Ценка (2014) Родът на съществителните имена в сръбския и българския език Српски језик XIX, Београд, стр. 445-459.

Иванова, Ценка (2014) Колокацията като междуславянски диференциален признак (с оглед на южнославянските езици) Проглас, 1/2014.

Иванова, Ценка (2014) Практическа българска граматика за сърби (с елементи на сравнение и акценти върху интерференциите между сръбския и българския език). // За студенти, изучаващи български език в университетите в Сърбия (електронен формат) Електронен формат

Иванова, Ценка (2013) Cenka Iwanowa, Margreta Grigorowa. Polonistyka na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim Postscriptum polonistyczne. – In: Szkoła języka i kultury polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Polonistyka w Bułgarii – wczoraj i dziś, 2013/2 (12), s. 57-67.

Иванова, Ценка (2013) Daniela Konstantinova, Cenka Ivanova. Slovakistika na Veľkotrnovskej univerzite Sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Trnove v Bulharsku Slovenčina vo svete. Súčasný stav a perspektívy. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava 22 – 25.10. 2013, s. 241–244.

Иванова, Ценка (2013) О КАРАКТЕРОЛОГИЈИ СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА СА ГЛЕДИШТА ЊЕГОВОГ ЛЕКСИЧКОГ ФОНДА // КЪМ ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕТО НА СРЪБСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА НЕГОВИЯ ЛЕКСИКАЛЕН ФОНД Научни састанак слависта у Вукове дане, 42/1, Београд, 2013, стр. 61-71.

Иванова, Ценка (2013) ЗА ДВУЕЗИЧНИТЕ И МНОГОЕЗИЧНИТЕ РАЗГОВОРНИЦИ В ДНЕШНО ВРЕМЕ // FOR BILINGUAL AND MULTILIGUAL PHRASEBOOKS TODAY Проблеми на устната комуникация. Книга девета/1, Девета международна научна конференция (28-29 окт. 2011); ВТУ, 2013, 123-134.

Иванова, Ценка (2013) УНИВЕРСИТЕТСКАТА БЪЛГАРИСТИКА В ЧУЖБИНА „Минало, настояще и перспективи на чуждестранната българистика.'' Сборник с доклади от Международната кръгла маса, посветена на петдесетата годишнина на Летния семинар по българистика. София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2013, 54-66.

Иванова, Ценка (2013) БАЛКАНИСТИКАТА, КОПИТАР И «СЕРБСКИЙ ЛЕТОПИС» ОТ 1830 ГОДИНА (албански, влашки, български и сръбски езикови сравнения) // THE BALKAN STUDIES, KOPITAR AND “SERBSKIY LETOPIS /SERBIAN CHRONICLE” (1830) (Albanian, Wallachian, Bulgarian and Serbian language comparisons) Време и пространство в културата на българи и сърби// Време и простор у култури Бугара и Срба. В. Търново – ВТУ – „Славена“, 2013, стр. 84-103.

Иванова, Ценка (2013) ЕЗИКЪТ И КУЛТУРАТА НА „ДРУГИЯ” В УЧИЛИЩАТА И УНИВЕРСИТЕТИТЕ НА БАЛКАНИТЕ // THE LANGUAGE AND CULTURE OF THE “OTHER” IN THE SCHOOLS AND UNIVERSITIES ON THE BALKANS. „Балканите – език, история, култура” /3, изд. ИВИС, ВТУ – Велико Търново 2013, стр. 375-383

Иванова, Ценка (2012) ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В ЧУЖБИНА И ЗА РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (между традициите и съвременните реалности) // FOR THE BULGARIAN LANGUAGE ABROAD AND FOR THE ROLE OF THE BULGARIAN STATE (between the traditions and contemporary realities) Българската езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация. Пловдив, Унив. издателство, 2012, ISBN 978-954-423-784-4, стр. 132-149

Иванова, Ценка (2012) ЕЗИКОВИТЕ И МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ КОНТАКТИ В СЛАВИСТИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – МЕЖДУ ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ И СПЕЦИФИЧНОТО Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят” (ВТУ – Башкирски държавен университет): март 2012 г., стр. 427-436; Публикувани доклади [PDF] www.uni-vt.bg/pages/6346/uplft/dok-bash-5[1]ci.1.pdf.

Иванова, Ценка (2012) ПРЕВОДИТЕ КАТО ИЗТОЧНИК ЗА НОВИ НОМИНАЦИИ В ЕЗИКОВАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 19. ВЕК // THE TRANSLATIONS AS A SOURCE OF NEW NOMINATIONS IN THE LANGUAGE STANDARDIZATION DURING 19th century „Име у култури Срба и Бугара/ Името в културата на сърби и българи”, Осми двуезичен тематичен сборник В. Търново – Ниш, 2012, ISBN 978-86-7379-242-2, с. 133-146

Иванова, Ценка (2012) СЛАВИСТИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДНЕС И ТРАДИЦИИТЕ В СЛАВИСТИКАТА Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи. Благоевград, ЮЗУ, 2012, стр. 141-147.

Иванова, Ценка (2012) БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА, БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК, БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА https://www.president.bg/docs/1352300257.pdf: Президент на Р България. Заседание на Съвета по духовност, култура и национална идентичност на тема "Проблеми на пълноценния диалог и сътрудничеството с българите по света", 7 ноември 2012 г.

Иванова, Ценка (2011) ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ КОДИФИКАЦИИ (ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕНЕН АСПЕКТ) // POLITICAL CONTEXT OF SOUTH SLAVIC CODIFICATIONS (HISTORICAL AND CONTEMPORARY ASPECTS) Власт и кодификация (конференция на Комисията по книжовни езици към МСК), Пловдив, ISBN 978-954-423-660-1, 2011, стр. 121-134.

Иванова, Ценка (2011) СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАЛКАНСКИТЕ СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ // CONTEMPORARY CHALLENGES THE BALKAN SLAVIC LANGUAGES „Балканите – език, история, култура” /2, Велико Търново 2011, стр. 25-36; ISSN 1314-4065.

Иванова, Ценка (2011) Категорията род в български и сръбски – общи и различни черти (аспекти на разграниченията при близкородствени езици) Научни трудове в памет на Георги Герджиков. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011; стр. 279–293.

Иванова, Ценка (2010) Балканославянска глаголна колокация (конвергентен и дивергентен аспект) Глаголната система на балканските езици – наследство и неология, Сборник с доклади от Международна научна конференция, 30.04.-2.05. 2009 г.). Велико Търново, 2010, ISBN 978-954-400-357-9, с. 149-162.

Иванова, Ценка (2010) Къде да те карам? (българско-сръбски разговорни паралели) Проблеми на устната комуникация. Книга осма, В. Търново, 2010, ISBN 978-954-524-745-3, стр. 250-258.

Иванова, Ценка (2010) Густав Мурин. Поезията на информацията / информиращата поезия – от политика към наука. // превод от словашки език Славянска прегръдка 2010, изд. на Славянската литературна и артистична академия – Варна; също също В: Густав Мурин: Животът като самиздат. Велико Търново: Издателство „ПИК”, 2013. Murín, Gustáv: Život ako samizdat. Veľké Trnovo: Vydavateľstvo PIC, 2013 (ред. Д. Константинова);

Иванова, Ценка (2010) Славистични срещи 2010: Велико Търново – Ниш Проглас, кн. 1/2010, ISSN 0861 - 7902; 258-259.

Иванова, Ценка (2009) Иванова Ценка, Анастасия Петрова. Международна научна конференция „Глаголната система на балканските езици – наследство и неология” (30 април до 2 май 2009 г.) Проглас, кн.2/2009

Иванова, Ценка (2009) Ясмина Буква. Кратки хумористични разкази (Писмо, И те така, Велики петък, Толерантност, С еленов скок – ходом марш!) © Електронно списание LiterNet, 13.01.2009, № 1 (110);

Иванова, Ценка (2009) Поредният тематичен проект на преподаватели от Велико Търново и Ниш. (Играта в културата на българи и сърби / Игра у култури Бугара и Срба. Авторски колектив, Великотърновски университет, Филологически факултет – Университет в Ниш, Философски факултет, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008, 186 стр.) Проглас, кн.1/2009

Иванова, Ценка (2009) Иванова Ценка, Кр. Мутафова. Втора научна конференция „Балканите – език, история, култура” – Велико Търново 2009 Проглас, кн. 2/2009

Иванова, Ценка (2009) За одеянието или за буквите на българския и сръбския език (исторически и съвременни ракурси) Тело и одело у култури Срба и Бугара / Тяло и дрехи в културата на сърби и българи (шести по ред двуезичен сборник), Ниш – Велико Търново, 2009, COBISS.SR-ID 174693900.

Иванова, Ценка (2009) За източниците в изследванията по история на книжовния език (методологически аспекти) Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачкова, Шумен, Унив. изд., Anno iubilaeo, Series Linguistica 3/2009, стр. 132-139, ISSN 1313-695Х.

Иванова, Ценка (2008) Съвременни аспекти на разграниченията при южнославянските езици Славянска филология. БАН – Български национален комитет на славистите. Доклади и статии за ХIV Международен конгрес на славистите. Том 24. София, Акад. изд. «М. Дринов», 2008, стр. 321-338. ISBN 978-954-8712-46-0

Иванова, Ценка (2008) Междуезиковата “игра” на думи, смисли и употреби – български и сръбски Играта в културата на българи и сърби / Игра у култури Бугара и Срба, Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008, ISBN 978-954-524-690-6

Иванова, Ценка (2008) Емил Кудличка. Писмо от България. Културата на преден план. Източник: Literarny dvojtyzdennik, 5.11.2008., с. 11 // превод от словашки език www.liternet.bg

Иванова, Ценка (2007) XXX Международен летен семинар по български език и култура във ВТУ. (съавторство със Светлозар Влайков) Проглас, кн. 2, 2007, стр. 195-198

Иванова, Ценка (2007) Езици и езикова политика на Балканите (тезиси за социолингвистичен анализ) // Language and language policy of the Balkans (thesises for socio-linguistic analysis) Балканите – език, история, култура. Сборник от Международна научна конференция В. Търново, 13-15 април 2007, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, стр. 378-390. ISBN 978-954-524-636-4

Иванова, Ценка (2007) Съвременният български език, българската държава и светът, в който живеем (По повод национална кръгла маса или конференция, посветена на съвременния български език – 29 март 2007 г., Национален дворец на културата) сп. “Проглас”, кн.1/2007, В. Търново, ISSN 0861 7902

Иванова, Ценка (2007) Историята на българския книжовен език в контекста на сравнението Език и литература, кн. 3-4/2007, стр. 117-128; ISSN 0324-1270

Иванова, Ценка (2007) Историята на българския книжовен език в контекста на сравнението Език и литература, кн. 3-4/2007, стр. 117-128; ISSN 0324-1270

Иванова, Ценка (2007) Status bugarskog jezika u Srbiji sa sociolingvističkog i lingvokulturološkog aspekta // THE STATUS OF THE BULGARIAN LANGUAGE IN SERBIA IN A SOCIO-LINGUISTIC AND LINGUO-CULTURAL ASPECT Zbornik SANU Položaj nacionalnih manjina u Srbiji, str. 571-579. САНУ, Београд; https://www.peacepalacelibrary.nl/plinklet/index.php?ppn=317425218

Иванова, Ценка (2007) Српско-бугарски речник – тематски, хомонимни // Сръбско български тематичен и омонимен речник Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, ISBN 987-86-17-14088-3, 390 стр.; автори Ценка Иванова и Мариана Алексич

Иванова, Ценка (2007) Синтагматска организација лексема (колокација) као дистинктивно обележје код блискосродних језика – бугарског и српског Научни састанак слависта у Вукове дане, 36/1, Београд 2007, стр. 273-282, ISBN 978-86-86419-17-8.

Иванова, Ценка (2006) Българският език в европейското университетско образование – статус, проблеми, перспективи сборник "Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство". Велико Търново, 2006, стр. 64-75; http://liternet.bg/publish10/civanova/bylgarskiat.htm

Иванова, Ценка (2006) Променливи на представата за свое и чуждо при близкородствени езици и култури (български и сръбски) Свое и чуждо в културата на българи и сърби / Своје и туђе у култури Бугара и Срба, Велико Търново, 2006, стр. 84-94.

Иванова, Ценка (2006) Lingvokulturološki aspekti studija balkanskih kultura Za studije balkanskih kultura, Filozofski fakultet – Institut za sociologiju, Niš 2006; също на http://liternet.bg/publish10/civanova/lingvo.htm

Иванова, Ценка (2006) Двадесет и девети международен летен семинар по български език и култура във ВТУ (съавтори Ценка Иванова и Светлозар Влайков) Проглас, кн. 2, 2006, ISSN 0861 - 7902; 179-181

Иванова, Ценка (2005) За разграниченията при южнославянските езици Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Боян Байчев. Велико Търново, Унив. изд., 2005, стр. 249-260

Иванова, Ценка (2005) За близките и различни славянски езици в съвременен контекст (с оглед към южнославянския ареал) сп. Мост (списание на българското малцинство за литература, изкуство, наука, обществени въпроси), № 188-191, Ниш, 2005, стр. 250-264

Иванова, Ценка (2005) Bilateralna kulturna saradnja – iskustva i perspektive Savremeni Balkan u kontekstu geokulture razvoja kulture mira i evrointegracijskih procesa. Filozofski fakultet – Institut za sociologiju, Niš, 2005, 387-394.

Иванова, Ценка (2005) Изследване на българската и сръбската езикова стандартизация чрез преводите между двата езика през ХІХ век Зборник Матице српске за славистику 67; Матица Српска Нови Сад, 2005, 137-150; http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/slavistiku_67.pdf.

Иванова, Ценка (2005) O Bugarima u Srbiji (автори Ц. Иванова и В. Бойков) Prava manjina, OGI centar – Niš, 2005, стр. 129-160; ISBN 86-83561-10-0

Иванова, Ценка (2005) Българско-сръбски разговорник Плевен, Грамма, ISBN 954-8805-68-5, автори Ц. Иванова и Биляна Васич

Иванова, Ценка (2004) Близки и различни. Южнославянски езикови проекции Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-437-2

Иванова, Ценка (2004) Южнославянские сопоставительные аспекты: формы и употребление будущего времени в болгарском и сербском языках Балканско езикознание XLIII, (2003-2004), 2-3, str. 261-268.

Иванова, Ценка (2004) За българско-сръбския интеркултурен диалог и езиковите контакти Regionalni razvoj i integracija Balkana u strukture EU - balkanska raskršća i alternative, Filozofski fakultet – Institut za sociologiju, Niš 2004, str.461-473

Иванова, Ценка (2004) За интеркултурните контакти и фоновите езикови знания Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 182-183, 2004, стр. 176-200.

Иванова, Ценка (2004) Новинарска компетенција у регионалном и европском плурализму Uloga masovnih medija u razvoju demokratskog multikulturnog drustva i regionalne saradnje, Nis, Filozofski fakultet, 2004, 40-44.

Иванова, Ценка (2004) Кулинарните недоразумения на сръбско-българската езикова граница Трапезата в културата на българи и сърби / Трпеза у култури Бугара и Срба (двуезичен сборник), Ниш – Велико Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”& Faber, 2004, стр. 71-84. ISBN 954-524-406-2.

Иванова, Ценка (2004) Сладжана Илич. Поезия, в която отекват хилядолетия (портрет на М. Орлич) // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 180-181, 2004, стр. 73-79

Иванова, Ценка (2004) Милан Орлич. На поезията не е позволена посредственост (интервю) // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 180-181, 2004, стр. 80-83; 84-85.

Иванова, Ценка (2004) Иванова, Ценка. Близки и различни: Южнославянски езикови проекции (монография, 244 стр.), В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004; ISBN - 954-524-437-2; COBISS.BG-ID – 1042878180 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий

Иванова, Ценка (2003) Говорът и книжовноезиковата практика на българите – католици от сръбски Банат (съавтори Ценка Иванова и Ничка Бечева) Славистика VІІ, Славистичко друштво Србиjе, Београд 2003 http://falmis.org/virtualna-biblioteka/govorat-na-bulgarite-katolici

Иванова, Ценка (2003) Радомир Виденович-Равид. Високо рееща се космогония на огъня (поезията на Бранко Милкович). // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 173/2003.

Иванова, Ценка (2003) Михайло Пантич, Котки, разказ // превод от сръбски език Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 174/2003, стр.18-25

Иванова, Ценка (2003) Щрихи към балканския Вавилон. Българско-сръбски книжовноезикови отношения 18. - 19. век Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-326-0

Иванова, Ценка (2002) Данните от съпоставителното езикознание за езиковата история и езиковата прогностика Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, том 33, кн. 2, Велико Търново, 2002

Иванова, Ценка (2002) Изследвания за българско-сръбските езикови и книжовноезикови отношения (ХV-ХХ век) Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси, Ниш,170-171/2002, стр. 107-129

Иванова, Ценка (2002) На 24 май в Интернет стартира виртуалната библиотека “Растко – България” с десетки публикации, отразяващи българско-сръбските културни връзки https://www.rastko.rs/rastko-bg/tekuce/civanova-izlohbata.php

Иванова, Ценка (2001) Изследване на българската и сръбската езикова стандартизация чрез преводите между двата езика през ХІХ век Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику LI

Иванова, Ценка (2001) Автореферат на дисертация „Българско-сръбски книжовноезикови връзки през Възраждането” (Аспекти на езиковата стандартизация в балканославянския ареал), 51 стр. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" на ВТУ Специализиран научен съвет по езикознание при ВАК, Софийски университет - Факултет по славянски филологии

Иванова, Ценка (2000) In memoriam. Милич Станкович - Милич от Мачва (1934-2000) Мост, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българите в Югославия, Ниш, № 163-164-165/2000.

Иванова, Ценка (2000) За типовете междуезикови контакти (в творбите на български и сръбски писатели) Краят на хилядолетието - носталгии, раздели и надежди (Сборник с доклади от конференция Факултета по славянски филологиии на СУ; ред. Б. Биолчев, В. Стефанов, Н. Чернокожев). София, Унив. изд-во, 2000; 239-247

Иванова, Ценка (2000) Към историята на българо-сръбските книжовноезикови отношения (по материали от българския вестник “Въстокъ”, издаван в Белград през 1865 год.) Jужнословенски филолог LVI/1-2 (Посвећено Павлу Ивићу), Београд, 2000, стр. 455-461

Иванова, Ценка (1999) Ц. Иванова, М. Алексич. Сръбско-български тематичен речник и Лексикон на междуезиковите омоними и полисеми. Велико Търново, ПИК, 1999, 288 стр., ISBN 954-736-008-6; научна редакция.

Иванова, Ценка (1999) Южнославянската междуезикова омонимия и полисемия в приложната лингвистика Сръбско-български тематичен речник и Лексикон на междуезиковите омоними и полисеми. В. Търново, 1999, стр. 271-286; колективен том, ISBN 954-736-008-6

Иванова, Ценка (1999) Контролирани и неконтролирани промени на езиковия статус в балканославянския ареал Сборник доклади от ІV международна научна конференция “Общества в преход - теория и практика”, Велико Търново, 1999 год., стр. 71-88

Иванова, Ценка (1998) Южнославянският езиков ареал - наследени и нови тенденции в конвергентните и дивергентни процеси Славянска филология. Доклади за ХII международен конгрес на славистите в Краков, 1998; т. 22, стр. 34-46

Иванова, Ценка (1998) Междуславянските лексико-семантични отношения в приложната лингвистика Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII международен славистичен конгрес. В. Търново, 1998, стр. 35-44

Иванова, Ценка (1998) Езикова история и езикова прогностика - въз основа на съпоставителното езикознание (Перспективи на балканославянския ареал) Jужнословенски филолог, 1998, LIV, стр. 131-141.

Иванова, Ценка (1998) Фоновите чуждоезикови (не)знания и (не)съзнателната манипулация в международните политически коментари Медиите и езикът. София, 1998, стр. 204-208.

Иванова, Ценка (1998) “Ред” и “неред” код негираних облика у jужнословенском jезичком ареалу Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 1998, № 27/2; стр. 137-147

Иванова, Ценка (1997) О наставном процесу на српском jезику на страним универзитетима Округли сто “Статус србистике у свету” - Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 1997, књ. 26/2; стр. 495-497

Иванова, Ценка (1997) За езика на Стеван Сремац (типологически преглед) Мост, списание на българската народност в Югославия, N147/1997; стр. 57-62

Иванова, Ценка (1997) Типолошки осврт на jезик Стевана Сремца Научна конференциjа “Књижевно дело Стевана Сремца - ново читање”, Ниш, 1997, стр. 93-98

Иванова, Ценка (1996) Юбилейна научна сесия във Философския факултет на Университета в гр. Ниш Проглас, 1996, N4; ISSN 0861 - 7902; стр. 121-122

Иванова, Ценка (1996) Среща на българисти от три континента. ХIХ летен семинар по български език и култура във Велико Търново Българистика и българисти, 1996, N3; стр. 17-18

Иванова, Ценка (1996) Српски jезик у општетеоретским и компаративно-историjским класификациjама (Досадашњи статус, перспективе и задаци у настави и универзитетским уџбеницима) Округли сто “Статус србистике у свету” - Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 1996, књ. 25/2; стр. 491-494

Иванова, Ценка (1996) Южнославянските езикови стандарти между рационалното и емоционалното (исторически и съвременен аспект) Българистични проучвания. Международен семинар по бълг. език и култура. В. Търново,1996; стр. 217-247

Иванова, Ценка (1995) Проницаеми езикови равнища в българската и сръбската донационална книжовноезикова формация Палеобалканистика и Старобългаристика. Първи есенни четения “Професор Иван Гълъбов”. В. Търново, 1995; стр. 209-216

Иванова, Ценка (1995) Синиша Паунович (in memoriam) Проглас, 1995, N3; стр. 114-115

Иванова, Ценка (1995) Славянската междуезикова омонимия в приложната лингвистика. Първа част: теоретична мотивация Проглас,1995, N1; стр. 20-31; ISSN: 2367-8585 (Online); ISSN: 0861-7902 (Print); Лиценз: CC BY-NC-ND

Иванова, Ценка (1995) О књижевноjезичким контактима на почетку српске и бугарске стандардизациjе Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, Међународни славистички центар на Филолошком факултету, UDK 80 YU ISSN 0351-9066, 1995, књ. 25/2; стр. 223-233

Иванова, Ценка (1994) Сборник в чест на единайсетия международен славистичен конгрес (съавторство с Р. Кърпачева) Проглас, 1994, N1; стр. 129-134

Иванова, Ценка (1994) О културноj комуникациjи на Балкану са гледишта словенске међуjезичке хомонимиjе Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд,1994, књ. 24/1; стр.205-213

Иванова, Ценка (1993) Роля на екстралингвистичните фактори за процесите в сръбско-хърватския книжовен език в миналото и днес Юбилейна научна сесия “80 години от Балканската война” - ВВОУ “В. Левски”. В. Търново, 1993; стр. 25-32

Иванова, Ценка (1993) Българският книжовен език в отношение към една специфична езикова ситуация Проблеми на социолингвистиката (езиковата ситуация в микро- и макросоциалните общности). Трета национална школа по социолингвистика, В. Търново, 1993; стр. 167-173. Колективен том с научна редакция; ISBN 954 - 524 - 015 - 6.

Иванова, Ценка (1993) По някои принципни и специфични въпроси на междуезиковата омонимия в славянските езици Славистични проучвания // Etudes slaves. Сборник в чест на ХI международен славистичен конгрес. В. Търново, 1993; стр. 67-77. Колективен том, научна редакция, ISBN 954-524-041-5.

Иванова, Ценка (1992) История на езика и история на книжовния език - допирни точки и специфика в подхода към фактите Съвременни проблеми на българската езикова история. В. Търново, 1992; ISBN 954-524-021-0; стр. 114-126.

Иванова, Ценка (1992) Българският книжовен език - компонент на една специфична езикова ситуация (по материали от изданията на българската редакция “Братство” в гр. Ниш, Сърбия) Трудове на ВТУ, т. ХХVІІІ, книга 2, Езикознание, 1992, стр. 7-35 (студия). Годишна поредица, научна редакция, ISSN 0204-6369.

Иванова, Ценка (1991) Към предвъзрожденския етап от историята на южнославянските книжовни езици Българистични и славистични изследвания (в памет на акад. Емил Георгиев). В. Търново, 1991; стр. 86-98

Иванова, Ценка (1990) Концепциите на Доситей Обрадович и Софроний Врачански за книжовен език /съпоставителен анализ/ Софроний Врачански и проблемите на българската култура. В. Търново, 1990; стр. 56-62.

Иванова, Ценка (1990) Доситей Обрадович и Софроний Врачански за основата на книжовния език МОСТ, списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българската народност в Югославия. Ниш, 1990, N123; стр. 45-51

Иванова, Ценка (1989) Доситей Обрадович Съпоставително езикознание, ISSN – 0204 – 8701; 1989, N6; стр. 76-79.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/