Публикации на проф. д-р Димитър Маринов Киров


Киров, Димитър (2020) Между вярата и разума. Първи въпроси. Четвърто преработено издание. рецензенти: доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков, изд. Омофор, София, 2020, с. 254. ISBN - 978-954-2972-80-8; COBISS.BG-ID - 47399432 София

Киров, Димитър (2019) Между вярата и разума. Първи въпроси. Трето преработено издание, рецензенти: доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков, София, изд. Омофор, 2019, с. 222 София

Киров, Димитър (2018) Проблеми и възможности за юдео-християнски диалог, с. 265-323. В: Свещеното Писание . Херменевтика – Богослужение – Диалог (сборник в съавторство: Павлин Стефанов (о. Павел), Стефка Кънчева). Рецензенти: доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков, София: Фондация „Покров Богородичен“, 2018. ISBN 978-954-9272-62-4. София

Киров, Димитър (2018) Обетованата земя в библейско-исторически и археологически контекст (С оглед на съвременните религиозни и политически реалии), с. 231-264; Проблеми и възможности за юдео-християнски диалог, с. 265-323. В: Свещеното Писание . Херменевтика – Богослужение – Диалог (сборник в съавторство: Павлин Стефанов (о. Павел), Стефка Кънчева). Рецензенти: доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков, София: Фондация „Покров Богородичен“, 2018. ISBN 978-954-9272-62-4. София

Киров, Димитър (2018) Библейско богословие. Академични есета. Рецензенти: Проф. протопрезв. д-р Николай Ст. Шиваров, проф. д-р Иван Ж. Димитров, София: Фондация „Покров Богородичен“, 2018, 462 с. ISBN 978-954-9272-66-2; COBISS.BG-ID – 1292846564. гр. София

Киров, Димитър (2016) Божият народ в Стария Завет (Някои аспекти). В сб. Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (Отец Петър Гарена), т. 2, София: ИК „Гутенберг“, 2016, 13-31 c. ISBN 978-619-176-080-0 COBISS.BG-ID 1554440916

Киров, Димитър (2016) Жребият в Свещеното Писание като израз на Божията воля. В (сборник доклади от научна конференция, проведена от 8 до 11 октомври 2014 г., катедра Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Редакционна колегия: Доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Мариян Стоядинов, Доц. д-р Свилен Тутеков, д-р Стефка Кънчева) Свещеното Писание в Църковното предание. София: Фондация „Покров Богородичен“, 2016, 91-112 с., ISBN 978-954-9272-50-1 COBISS.BG-ID 1275384292 София

Киров, Димитър (2016) Категории и понятия от преддверието на библейското богословие. – В сб. Два стълба на храма. 11, София: „Библейска библиотека“, 2016, 23-49 c., ISBN 978-954-92168-8-2 София

Киров, Димитър (2016) Между вярата и разума. Първи въпроси. Второ преработено издание, София: Фондация „Покров Богородичен“, 2016, 197 с. ISBN 978-954-2972-49-5. COBISS.BG-ID 1276236260 София

Киров, Димитър (2015) Секуларизмът в светлината на Свещеното Писание. В сб. Религии: култури и политики (доклади от научната конференция Религии и политики на Балканите, организирана от факултета по библиотекознание и информационни технологии, проведена на 16 април 2015 г. в гр. София), Редактор: проф. д.ф.н. Цветана Георгиева, София: Издателство „Ан-Ди“, 2015, 189-201 с. ISBN 978-619-7221-04-6 София

Киров, Димитър (2014) Между вярата и разума. Първи въпроси. Първо издание София: Фондация „Покров Богородичен“, 2014, 104 с. ISBN 978-954-9272-35-8. София

Киров, Димитър (2014) Църковната криза като криза на обществото. Сп. „Свет“, 2014, кн. 1, с. 4-12, ISSN 1313-9320 София

Киров, Димитър (2014) Библейското богословие в светлината на съвременната научна дискусия (Раждането и развитието на дисциплината Библейско богословие). Сборник в често на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров. Ред. колегия: проф. д-р на изк. Елена Попова, доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Светлозар Влайков, доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. архимандрит д-р Авксентий (Делипапазов), доц. д-р Свилен Тутеков, доц. Миглена Прашкова, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2014, с. 9-21, ISBN 978-954-524-982-2 COBISS.BG-ID 1274111972 Велико Търново

Киров, Димитър (2013) Историята и Откровението в библеистиката (В светлината на съвременната дискусия). В сб. (доклади от научна конференция с международно участие по случай двадесетата годишнина от основаването на Православния богословски факултет към ВТУ „Св. Кирил и Методий“, състояла се на 17-18 октомври, 2011 г. в гр. Велико Търново), Теология и социум. Редакционна колегия: Доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р архимандрит Авксентий/Делипапазов, доц. д-р Мариян Б. Стоядинов, Доц. д-р Светлозар М. Влайков, доц. д-р Свилен М. Тутеков, доц. Миглена Л. Прашкова. София: Фондация „Покров Богородичен“, 2013, 13-49 с. ISBN 978-954-9272-16-7. COBISS.BG-ID 1258134244 София

Киров, Димитър (2013) За вярата и неверието в съществуването на Бога. Сп. „Свет“, кн. 4, 2013, с. 4-15, ISSN 1313 - 9320 София

Киров, Димитър (2013) Историята като Откровение и съвременната библеистика. В сб. Вяра и знание. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност Теология в Шуменския университет (доклади от едноименна конференция, състояла се на 21 май 2011 г., гр. Шумен), Редакционна колегия: проф. дтн Димитър Киров (отговорен редактор), проф. д-р Веселин Панайотов, гл. ас. д-р Десислава Иванова, гл. ас. Илонка Стоянова. Шумен: „Фабер“, 2013, 33-48 с. ISBN 978-954-400-865-9. COBISS.BG-ID 1257535716 Шумен

Киров, Димитър (2011) Библейското богословие в светлината на съвременната научна дискусия. Сп. Слово и образ, 2011, кн. 3, 3-18 с. Print ISSN 1313-8022. COBISS.BG-ID 1245102820 Велико Търново

Киров, Димитър (2011) Православният етос в глобалния свят. В сб.: Библия-Култура-Диалог (текст от участие в научноизследователския проект „Библията – база за диалог в културния живот и конфесионалните взаимоотношения в България като член на Европейския съюз“. Проектът е премиран в Национален конкурс „Идеи“ при Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Документална справка: Договор вх. № Д002 – 2/21.01.09 на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, № ID 01.136. Рецензент на проекта е проф. дин Георги Бакалов, научно-технически сътрудник д-р Ивайло Найденов), Съставителство и научна редакция: проф. д-р Славчо Вълчанов, проф. д-р Антоний Хубанчев. София: Издателство институт „Библия-култура-диалог“, 2011, т. 4, 158-176 с. ISBN 978-954-92528-4-2.COBISS.BG-ID 1235656932. Публикацията е преработен вариант на доклад изнесен на VI-та международна научна конференция на Руската православна църква на тема „Живот в Христос: християнска нравственост, аскетическото предание на Църквата и предизвикателствата на съвременната епоха“, проведена в Даниловския манастир от 15 до 18 ноември 2010 г. в Москва. Оригиналната публикация Православный этос в глобальном мире може да се открие: http://www.bogoslov.ru/text/1243088.html София

Киров, Димитър (2011) Orthodox and Wesleyan Spirituality. Lectures, Republic of Korea. In Korean language. 2011, pp. 190. Republic of Korea

Киров, Димитър (2011) Единството на вярата – средство за лечение на деградиралото общество. Сб. Нравствената деградация. Патриотични семинари, (доклади от научния семинар Нравствената деградация, проведен в гр. Русе на 11 юни 2011 г.), Съставител и научен редактор проф. д-р Петър Иванов, Русе, ИК Ахат, 2011, 179-194 с. ISBN 978-954-9664-41-6. COBISS.BG-ID 1238374372 Русе

Киров, Димитър (2010) Проблеми и възможности за юдео-християнски диалог. В сб.: Библия-Култура-Диалог (текст от участие в научноизследователския проект „Библията – база за диалог в културния живот и конфесионалните взаимоотношения в България като член на Европейския съюз“. Проектът е премиран в Национален конкурс „Идеи“ при Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Документална справка: Договор вх. № Д002 – 2/21.01.09 на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, № ID 01.136. Рецензент на проекта е проф. дин Георги Бакалов, научно-технически сътрудник д-р Ивайло Найденов), Съставителство и научна редакция: проф. д-р Славчо Вълчанов, проф. д-р Антоний Хубанчев, проф. дфн Цветан Теофанов, София: Издателство институт „Библия-култура-диалог“, 2010, 139-171 с. ISBN 978-954-92528-2-8. COBISS.BG-ID 1235656932 София

Киров, Димитър (2010) Biblical Values as Obligations and the Contemporary Life Style [In coll. Invasion of Non Values in a Multimedia World. Held in Facultatea de Teologie Ortodoxa Universitatii ,,l Decembrie l9l8,, Alba Iulia (6-8 mai 2010)], Redactor: Liviu Stanciu, Alba Julia, 2010, pp. 109-121. ISBN 978-606-509-122-1 Alba-Julia, Rumania

Киров, Димитър (2010) Еклезиологични основи на православното библейско тълкуване. В сб.: Православие и постмодернизъм (доклади от конференция с международно участие Църквата и обществените очаквания (в мултикултурния свят), организирана от Православния богословски факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Великотърновска света митрополия и Фондация „Покров Богородичен”, Ноември 05-10, 2006 г., Велико Търново), Редакционна колегия: проф. дин Казимир Попконстантинов, проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров, архим. доц. д-р Авксентий, доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. Миглена Прашкова, гл. асист. д-р Мариян Стоядинов, гл. асист. д-р Росен Русанов, гл. асист. д-р Свилен Тутеков), София: „Омофор“, 2010,151-168 с. ISBN 978-954-9700-90-9. COBISS.BG-ID 1232439780 София

Киров, Димитър (2010) Докладът Православный этос в глобальном мире е изнесен на VI-та международна научна конференция на Руската православна църква на тема „Живот в Христос: християнска нравственост, аскетическото предание на Църквата и предизвикателствата на съвременната епоха“, проведена в Даниловския манастир от 15 до 18 ноември 2010 г. в Москва. Може да се открие на: http://www.bogoslov.ru/text/1243088.html

Киров, Димитър (2009) Словото Божие като Откровение. В сб.: Трансцендентални езици на метафизиката (Сборникът обобщава резултатите от проведената през май 2009 г. научна конференция със същото заглавие и е включен в изследователски проект при катедра „Философия“ и Центъра за немски идеализъм към Философския факултет на ЮЗУ), Съставители: проф. дфн Валентин Канавров и доц. д-р Георги Донев; Рецензенти: проф. д-р Христо Тодоров, доц. д-р Николай Обрешков, доц. д-р Димитър Денков), Благоевград: без посочено издателство, 2009, 428-447 с. ISBN 978-954-5. COBISS.BG-ID 1234757604 Благоевград

Киров, Димитър (2009) Слово и образ, сп. Слово и образ, В. Търново, 1/2009, с. 3-7 ISSN 1313-8022, COBISS.BG-ID 1125114084 Велико Търново

Киров, Димитър (2009) Catholicity (Sobornost) versus Secularization and Globalization. In coll.: Postmodernity – Friend or Foe? (Conference held in Timisoara, Romania from 4 to 8 June 2008 reflecting on the theme: Communicating the Gospel to postmodern people. Theological and practical reflections), Ed. by Neagoe, Alexandru and Zorgdrager, Heleen. Academic referees: prof. dr. Hyme Stoffels, The Free University, Amsterdam, Holland and prof. dr. Stefan Dobler, The University “Lucian Blaga”, Sibiu, Romania. Kerk in Aktie –Utrecht, Mirton – Timisoara, 2009, pp. 231-247. ISBN 978-973-52-0692-5. Utrecht-Timisoara

Киров, Димитър (2007) Православната култура в Европа (В светлината на библейската екзегеза на св. Евтимий, Патриарх Търновски). В сб.: Св. Евтимий, Патриарх Търновски и неговата духовна мисия в Европа. Търновска книжовна школа, Велико Търново, 2007, т. 8, 751-762 с. ISBN 954-524-339-2 (8). Велико Търново

Киров, Димитър (2007) The Unity of Revelation and the Unity of Tradition. Paper presented at the Fourth Consultation on Orthodox and Wesleyan spirituality convened at St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, Crestwood, New York, January 8-13, 2006. – In the coll.: Orthodox and Wesleyan Ecclesiology. Ed. by ST Kimbrough, Jr. Crestwood, New York 10707, 2007, St. Vladimir’s Seminary Press, pp. 105-117. ISBN 978-0-88141-268-0. Crestwood, New York, 10707

Киров, Димитър (2007) Неканоничните библейски книги и Откровението. (Доклад, изнесен на научна конференция по библеистика на 18 декември 2007 г. във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“) В: Библията в България (Научни конференции 2007. Сборник доклади), Българско библейско дружество. Фондация „Библейска лига“, б. м., 2007, 103-110 с. ISBN 978-954-8968-43-0. без място

Киров, Димитър (2007) Библейският превод в светлината на Откровението. (Доклад, изнесен на научна конференция по библеистика на 1 ноември 2007 г. в СУ „Св. Климент Охридски“) В: Библията в България (Научни конференции 2007. Сборник доклади), Българско библейско дружество. Фондация „Библейска лига“, б. м., 2007, 29-41 с. ISBN 978-954-8968-43-0. без място

Киров, Димитър (2006) Стремежът към християнско единство днес (В светлината на глобализацията). В сб.: Православието и светът днес – Шести конгрес на висшите православни богословски школи, София, 5-10 октомври 2004. Ред. колегия: проф. д-р Тотю Коев, доц. д-р Александър Омарчевски, гл. ас. д-р Павел Павлов, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Издателство „Омофор“, 2006, 319-334 с., Еngl. transl. pp. 335-349. Университетско издателство «Св. Климент Охридски» ISBN – 10: 954-07-2337-X ISBN – 13: 978-954-07-2337-2 Издателство „Омофор“ ISBN – 10: 954-9700-53-4 ISBN – 13: 978-954-9700-53-4 COBISS.BG-ID 1242664164 София

Киров, Димитър (2006) Православното богословие на кирилица в обединена Европа (Църковно-исторически и културно-политически измерения). Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Ред. колегия: доц. д-р Мария Спасова, доц. д-р Кирил Кабакчиев, доц. д-р Мария Мъжлекова, гл. ас. Пенка Ковачева, гл. ас. Камен Димитров. Отговорен редактор: проф. д-р Ангел Давидов, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 2006, с. 565-577. ISBN 10: 954-524-546-8; ISBN 13: 978-954-524-546-6. гр. Велико Търново

Киров, Димитър (2006) Глобализацията и Православната църква в светлината на Божието Откровение, сп. Мирна, София, 2006, кн. 27, с. 8-19. ISSN 1310-9065. COBISS.BG-ID 1120547044 София

Киров, Димитър (2006) Религиозното образование: един сериозен въпрос за решаване, сп. Мирна, София, 2006, кн. 26, с. 105-118. ISSN 1310-9065. COBISS.BG-ID 1120547044 София

Киров, Димитър (2006) Geschreven Traditie. De H. Schrift in de Orthodoxe Kerk. Pokrof. № 4, Amsterdam, 2006, p. 16-18. Амстердам

Киров, Димитър (2005) Свещеното Писание като авторитет на вярата (конфесионални подходи). (В сб.: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров, 23-24 ноември 2001). Ред. и съставител доц. д-р Димитър Попмаринов, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 17-32, с. ISBN 954-524-491-7. COBISS.BG-ID 1044793060 Велико Търново

Киров, Димитър (2005) Професор протопрезвитер Николай Шиваров. (В сб.: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров, 23-24 ноември 2001), Ред. и съставител доц. д-р Димитър Попмаринов, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 11-16 с. ISBN 954-524-491-7. COBISS.BG-ID 1044793060 Велико Търново

Киров, Димитър (2005) Старозаветното Свещено Писание – основен извор и авторитет за догматическото учение на Църквата. В сб. Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев. Ред. колегия: проф. дин Казимир Попконстантинов, проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров, доц. д-р Димитър Попмаринов, гл. асист. д-р Мариян Стоядинов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2005, с. 9-11. ISBN 954-524-469-0 COBISS.BG-ID 1044793060. Велико Търново

Киров, Димитър (2005) Житейският път на проф. д-р Тотю Пенчев Коев. В сб. Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев. Ред. колегия: проф. дин Казимир Попконстантинов, проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров, доц. д-р Димитър Попмаринов, гл. асист. д-р Мариян Стоядинов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2005, с. 9-11. ISBN 954-524-469-0 COBISS.BG-ID 1044793060. Велико Търново

Киров, Димитър (2005) The Mysticism of Light in the Scriptures and in the Orthodox Worship Tradition. Paper presented at the Second Consultation on Orthodox and Wesleyan spirituality held at Trinity College, June 16-20, 2000 in Bristol, UK – In the coll.: Orthodox and Wesleyan Scriptural Understanding and Practice. Ed. by ST Kimbrough, Jr. Crestwood, New York 10707, St. Vladimir’s Seminary Press, 2005, pp. 89-106. ISBN 0-88141-301-1; ISBN 978-088141-301-4. Crestwood, New York

Киров, Димитър (2005) Обетованата земя в библейско-исторически и археологически контекст. (В сб.: Културните текстове на миналото – носители символи и идеи. Книга I. Текстове на историята, история на текстовете. Материали от Юбилейната международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 октомври 2003). Редакционна колегия: акад. проф. д-р Dr. h. c. Васил Гюзелев (отговорен редактор), проф. д-р Dr. h. c. Хайнц Миклас, проф. д-р Dr. h. c. Петер Шрайнер, Ст. н. с. д-р Божидар Димитров, д-р Росина Костова (съставител). София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2005, 76-92 с. ISBN 954-07-2144-X. COBISS.BG-ID 1045965028. София

Киров, Димитър (2004) Godlessness According to 2 Timothy 3:1-9 and Ps. 13 (14). Some Biblical and Theological Attitudes in the Light of the Situation in a Postcommunist Society. ΛΕΥΚΑΔΑ 25-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003. ΡΑΦΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ „ΜΕΛΙΣΣΑ“, 2004, pp. 225-237. Солун

Киров, Димитър (2004) Единството на Откровението в светлината на исихазма. В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов, Материали от Международна научна конференция Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Ред. колегия: проф. дфн Димитър Кенанов – отговорен редактор, проф. дфн. Иван Харалампиев, чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев, проф. дфн Станьо Георгиев, проф. дин Йордан Андреев, доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова, доц. д-р Мария Мъжлекова, Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2004, 505-526 с. ISBN 954-524-410-0. Велико Търново

Киров, Димитър (2004) Съвременни богословски проблеми. Второ допълнено издание. Рецензент проф. д-р Тотю Коев (Добавена е студията: Библия, Църква и посткомунизъм, с. 133-163), София: Фондация «Покров Богородичен», 2004, ISBN 954-9700-34-8, 265 с.; първо издание, В. Търново: изд. Фабер, 2001, 187 с. ISBN 954-775-084-4. COBISS.BG-ID 1043364068 София

Киров, Димитър (2003) Пустинята – реалност и символика /библейско-богословско осветление/. Международна научна конференция: Религия, образование и общество за един мирен свят. October 31-November 1-2, 2003 г. Kardzhali. Ред. колегия: Протопрезвитер д-р Николай Шиваров, проф. д-р Иван Недев, проф. д-р Т. Коев, Изд. „ДЪГА-ВК“, Кърджали, 2003, с. 151-161. ISBN 954-9634-20-5. Кърджали

Киров, Димитър (2003) Kirov, Dimitar Pop-Marinov, Ph.D., Senior Assistant Professor and Vice Dean, Faculty of Theology, University of Ternovo, Ternovo, Bulgaria. Article: Orthodox Church of Bulgaria. The New Catholic Encyclopedia in association with: The Catholic University of America, Washington, D.C. Second edition. 2003. Editorial: Erin Bealmear, Jim Craddock, Stephen Cusack, Miranda Ferrara, Kristin Hart, Melissa Hill, Margaret Mazurkiewicz, Carol Schwartz, Christine Tomassini, Michael J. Tyrkus. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. Includes bibliographical references and indexes. ISBN 0-7876-4004-2. 1. Catholic Church—Encyclopedias. I. Catholic University of America. BX841. N44 2002. 282’ .03—dc21. 2002000924 Printed in the United States of America. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ISBN: 0-7876-4004-2 (set) Washington

Киров, Димитър (2002) Месиански и апокалиптически идеи в българската апокрифна литература. (В сб.: Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. Седми международен симпозиум, Велико Търново, 8-10 октомври 1999 г.), В. Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2002, т. 7, 685-698 с. ISBN 954-524-339-2 (T 7). Велико Търново

Киров, Димитър (2002) The Way of Holiness. Paper presented at the first Consultation on Orthodox and Wesleyan Spirituality held at St Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, January 1999, New York – In the coll.: Orthodox and Wesleyan Spirituality. Ed. by ST Kimbrough, Jr. Crestwood, New York 10707, St. Vladimir’s Seminary Press, 2002, pp. 117-126. ISBN 0-88141-235-X. Crestwood, New York

Киров, Димитър (2001) Кратко Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет. Рецензент: доц. д-р Димитър Кенанов, В. Търново: изд. „Фабер“, 2001, 260 c. ISBN 954-775-066-6, COBISS.BG-ID 1038572004 гр. Велико Търново

Киров, Димитър (2001) Гражданско общество и религиозно образование в България. В сб.: Религиозно образование и гражданско общество. В. Търново, Faber, 2001, с. 81-90. ISBN 954-775-036-4. Велико Търново

Киров, Димитър (2001) Съвременни богословски проблеми.Редактор проф. д-р Тотю Коев, Велико Търново: изд. Фабер, 2001, ISBN 954-775-084-4.COBISS.BG-ID 1038574308 Велико Търново

Киров, Димитър (1999) Библейски постановки за светостта в православното богословие. Сп. "Богословска мисъл", кн. 3-4. София, 1999, с. 77-92. ISSN 1310-7909, COBISS.BG-ID 1155946468. София

Киров, Димитър (1999) Синът човешки. Образът в книга Даниил и междузаветната неканонична литература. София: Фондация „Покров Богородичен“, 1999, 151 c. ISBN 954-9700-06-2 гр. София

Киров, Димитър (1997) Културният секуларизъм. Сп. "Философия", София, 1997, кн. 1, с. 3-10. ISSN 0861 - 6302 София

Киров, Димитър (1997) Феноменът Ванга. Сп. “Мирна”, кн. 3, 1997. ISSN 1310 - 9065; COBISS.BG-ID 1120547044 София

Киров, Димитър (1996) Пророческо видение в Стария Завет и исихастката традиция, ДК, кн. 1, 1996, с. 2-14. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1996) Православието - елемент на националната сигурност. В сб.: Религия, образование, национални приоритети, В. Търново, 1996, с. 3-21. ISSN 0861-6302. В. Търново

Киров, Димитър (1994) Книга Иисус Навин. Годишник на Православния богословски факултет 1991/1992, т.1. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 114-158 c. 1994, ISSN 0204-6369 гр. Велико Търново

Киров, Димитър (1994) Богословската школа на схиархимандрит Паисий Величковски и съвременното Православие. В сб.: Паисий Величковски и неговата книжовна школа. Ред. колегия: проф. к.б. Тотю Коев, проф. д-р Георги Данчев, доц. к.ф.н. Димитър Кенанов, В. Търново, 1994. С. 92-105. ISBN 954-524-080-6; COBISS.BG-ID 1027508452 Велико Търново

Киров, Димитър (1994) Православието като елемент на националната сигурност, ДК, 1994, С., кн. 10. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1994) Да има или да няма религиозно образование в нашата страна. Сп. "Духовна култура" /ДК/, София, кн. 7, 1994. С. 23-27.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1994) Религиите (кратък речник, в съавторство), София: фондация „Минерва“, 1994, /568 статии/, 87-255 c. ISBN 954-8318-06-7 COBISS.BG-ID 1028022500 София

Киров, Димитър (1993) Религиозно-богословското значение на книжовната реформа на св. Евтимий, патриарх Търновски. В. Търново, 1993 /сборник/, с. 219-231. Велико Търново

Киров, Димитър (1993) Практическата библейска мъдрост, ДК, кн. 11, 1993, с. 1-12.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1992) Orthodoxie und Demokratie. Glaube in der 2 Welt. 20 Jahrgang № 2. 1992. Швейцария

Киров, Димитър (1991) Neue orthodoxe vereinigung in Bulgarien. Glaube in der 2 Welt. 19 Jahrgang № 5. 1991. Швейцария

Киров, Димитър (1990) Die Situation der orthodoxen Kirche in Bulgarien. Glaube in der 2 Welt. 18 Jahrgang № 9 Швейцария

Киров, Димитър (1990) Православно самосъзнание и свобода. ЦВ, бр. 23, 1990. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1990) Кой е нашият ближен? ЦВ, бр. 19, 1990.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1990) Църквите в променяща се Източна Европа. ЦВ, бр. 24, 1990. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1990) Мъченик на новото време. ЦВ, бр. 37, 1990ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1989) Жизненият и творчески път на отец Павел Флоренски. ЦВ, бр. 16, 1989, ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1989) Живот в общение, ЦВ, бр. 3, 1989. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1989) Св. Василий Велики. Вредата от пиянството. ЦВ, бр. 2, 1989. София

Киров, Димитър (1988) Международен семинар на младежи-християни в гр. София. ЦВ, бр. 23, 1988. София

Киров, Димитър (1988) Проф. прот. д-р Думитру Стънилоае, Богословие и Църква, ЦВ, бр. 14, 1988. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1988) Стремеж към съвършенство и опазване на Божието творение (В светлината на учението на св. Йоан Богослов за християнската любов), ЦВ, бр. 28, 1988. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (1988) Благословена си ти между жените. ЦВ, бр. 9, 1988. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Киров, Димитър (0) Православната младеж на Балканите. ЦВ, бр. 42-43, 1993.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/