Публикации на проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев


Георгиев, Лъчезар (2021) Модерни технологични способи в издателския процес. // Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": Обществени комуникации и информационни науки. Т. 11, 2019 / Сътав. и науч. ред. Лъчезар Георгиев Георгиев, - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021, с. 5-51: Резюме на англ. ез. ISSN 2367-8135 COBISS.BG-ID - 1271899108

Георгиев, Лъчезар (2021) Щрихи от издателските и печатните комуникации в САЩ и Европа [Студия]. // Георгиева, Стела В., Лъчезар Г. Георгиев. Тенденции в книжната индустрия: Изследвания за книгата / Състав. и науч. ред. Лъчезар Георгиев [Научен сб. студии]. - София: Star Way, 2021, с. 71 - 125. ISSN 978-954-8685-28-3 COBISS.BG-ID - 44298504

Георгиев, Лъчезар (2021) Португалската книга в България : издатели, автори, заглавия, български писатели и учени по темата Португалия : [монография] / Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956- = Georgiev, Lǎčezar Georgiev. Издателство и производство - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021. - 195 с.: резюме на англ. ез.: резюме на португ. ез. Език - български ISBN - 978-619-208-239-0 COBISS.BG-ID - 45130760

Георгиев, Лъчезар (2021) ИЗДАТЕЛИ, ПИСАТЕЛИ, КНИГИ. Книговедски изследвания / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - София: Акад. изд. За буквите - О писменехь, 128 с. : резюме на англ. ез. ISBN 978-619-185-480-6 COBISS.BG-ID - 47738120

Георгиев, Лъчезар (2021) За някои автори на изследванияпо психология от Дружеството на военните писатели и военните публицисти. - В: Историята на психологията по време на Втората световна война. Методология и практика. - В. Търново, ИВИС, 2021, с 39 - 53. ISBN 978-619-205-170-9

Георгиев, Лъчезар (2020) Книга и авторско право - между традицията и глобалния свят / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - В: Библиотеки, четене, комуникации В. Търново: Нар. библиотека П. Р. Славейков, 2020, с. 92-114: резюме на англ. ез. ISSN 1313-8138

Георгиев, Лъчезар (2020) Поетът-издател Гео Милев и приносите му за българското книгоиздаване. – В : сп. ДЗЯЛО, год.VIII, № 17 [е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х – ХХI век ISSN 1314-9067 НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline) год. VIII, 2020, брой 17]

Георгиев, Лъчезар (2020) Георгиев, Лъчезар. Технологии в книгоиздаването / Георгиев, Лъчезар Георгиев = Georgiev, Lǎčezar Georgiev, 1956 . - София:Star Way, 2020. - 88 с. ISBN - 978-954-8685-30-6 COBISS.BG-ID - 1292598756

Георгиев, Лъчезар (2019) Георгиев, Лъчезар. ОФОРМИТЕЛСКИ ПОДХОДИ В ГРАФИКАТА НА СЪВРЕМЕННАТА ДЕТСКА КНИГА.. - В: Библиотеки, четене, комуникации В. Търново: Нар. библиотека П. Р. Славейков, 2019, с. 312-327: резюме на англ. ез. ISSN 1313-8138

Георгиев, Лъчезар (2019) Библиотечни поредици в българската книжна индустрия между двете световни войни: Европейски и световни образци [Студия]. – В: Б и б л и о т е к и т е в контекста на европейското културно наследство : Сб. с доклади от Национална конференция с междунар. участие, 7–8 окт. 2019. – Шумен: Регион. библиотека Ст. Чилингиров [печ. Фабер], 2019, с. 94–125. ISBN 978-954-2936-54-1 COBISS.BG-ID - 43516680

Георгиев, Лъчезар (2019) FACTORS OF THE BUSINESS ENVIRONMENT OF THE BOOK FOR SOME STRATEGIC PROCESSES (Фактори на бизнес средата на книгата.За някои стратегически процеси в книгоиздателската индустрия) / Георгиев, Лъчезар Георгиев=Luchezar Georgiev. // Издател (Научно списание), ХХI, 2019, № 1, с. 5-11 [Статията е изцяло на английски език ]. ISSN 1310-4624 COBISS.BG-ID - 1120963556

Георгиев, Лъчезар (2019) ДИГИТАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ В СЪВРЕМЕННОТО КНИГОИЗДАВАНЕ / Георгиев, Лъчезар Герогиев. - В: сб. Комуникации и политики. Т. 3 / Състав. Н. Палашев и др.. - София: За буквите - О писменехь, 2019, с. 48 -66. ISBN 978-619-185-391-5 COBISS.BG-ID - 42069000

Георгиев, Лъчезар (2018) МЕНИДЖМЪНТ В СФЕРАТА НА КНИГОИЗДАТЕЛСКИТЕ ДЕЙНОСТИ./ Георгиев, Лъчезар Георгиев. - В: Комуникации и политики. Кн. 2 / Състав. Н. Палашев и др. - Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2018, с. 118 - 127. ISBN - 978-619-185-390-8 COBISS.BG-ID - 42067464

Георгиев, Лъчезар (2018) Куманова, Александра. Енциклопедия – компендиум на издателския процес: Синтез на редактора, издателя, журналиста и университетския преподавател. – В: Куманова, Александра. PARADIGMA QUARTUM (Образци на създаване и осмисляне на книгата в четири стъпки на обхват на библиосферата). // И з д а т е л (ISSN 1310-4624 Научно списание за книгата), 2018, № 2 (кн.3-4), с. 72-74. COBISS.BG-ID - 1120963556 [Авторката на рецензията е академик на Руската академия на науките, проф. дн на УниБИТ - София.] Рецензия за учебника за ВУЗ на Лъчезар Г. Георгиев „Увод в издателския процес“ (2017).

Георгиев, Лъчезар (2018) Сб. П о г л е д и към книгоиздаването. – София: СУ Св. Кл. Охридски: ФЖМК, 2018, с. 39–40. [В сборника се цитира приносът на проф. д-р Лъчезар Георгиев за утвърждаването на специалността „Книгоиздаване“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и негови становища относно спецификата на обучението по специалността]

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиева, Стела. Световни лидери, въздействащи върху съвременния книжен маркетинг. // Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Фак. Математика и информатика. Т. 7. Обществени комуникации и информационни науки./ Състав. и науч. ред. Лъчезар Г. Георгиев. – В. Търново : Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 152: Цитирани са 5 научни книги на проф. Л. Георгиев: • Георгиев, Лъчезар, Стела Георгиева. Пътища на детската книга. – София : АН-ДИ, 2015. – 200 с. : с ил.: резюме на англ. португ. и исп. ез. [ISBN 978–619–7221–05–3] • Георгиев, Лъчезар. Книгоиздаване и печатни комуникации : Изследвания за книгата и медиите (=Book publishing and printed communications: Research on the book and media). – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013. – 424 с. : рез. на рус. и англ. ез. : с ил. COBISS.BG-ID - 1271899108

Георгиев, Лъчезар (2018) Иновации в печатните комуникации (= Georgiev, Lachezar. Innovations in the printing communications). // И з д а т е л, 2018, № 1 (кн. 1-2), с. 15-32. ISSN 1310-4624 COBISS.BG-ID - 1120963556

Георгиев, Лъчезар (2018) Съвременната португалска книга и нейната издателска рефлексия в България: Двустранни комуникации, книги, преводни заглавия.- В: Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ФМИ: Общ. комуникации и информ. науки. Т. 9, 2017. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 5 - 128: резюме на англ. ез.: с ил. ISSN 2367-8135 [научно реферирано и реценз. издание в нац. библиогр. бази данни]. COBISS.BG-ID - 1271899108

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. Книги, студии и поредици по военна психология 1936-1946 г. // И з д а т е л, 2018 (кн. 3-4), с. 89-93. COBISS.BG-ID - 1120963556 ISSN 1310-4624 научно списание за книгата "ИЗДАТЕЛ", № 2/кн. 3-4/, с. 89-93. ISSN 1310-4624

Георгиев, Лъчезар (2018) Трима професори за книгата в Бургас [редакционен отзив на сп. Издател за творческа среща на проф. Лъчезар Георгиев с читалищни дейци и библиотекари от Бургаския регион]. // И з д а т е л, 2018, № 2 (кн. 3-4), с. 97. ISBN 1310-4624 COBISS.BG-ID - 1120963556

Георгиев, Лъчезар (2018) КОМПОЗИЦИЯ НА КНИГАТА / Георгиев, Лъчезар Георгиев = Georgiev, Lǎčezar Georgiev, 1956. - София: изд. АН-ДИ, 2018 [6. прераб. и доп. изд.]. - 140 с. : с ил. и сх. : рез. на англ. ез. - Библиотека Книга и печатни комуникации ISBN 978-619-7221-09-1; COBISS.BG-ID - 1287249892

Георгиев, Лъчезар (2018) Дигиталният печат и съвременната книга - иновации, предизвикателства, тенденции [The digital print and the contemporary book - innovations, challenges,trends] / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // В: Библиотеки, четене, комуникации Шестнадесета национална научна конференция с международно участие 16-17 ноември 2017 г.- В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2018, с. 223-239: резюме на англ. ез. ISBN 1313-8138

Георгиев, Лъчезар (2018) ИЗДАТЕЛСТВА С ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕ НА КНИЖНАТА ИНДУСТРИЯ И БЪЛГАРСКАТА КНИГА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ. Мениджмънт, структури, издателска политика. // Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий. Т. 10, 2018. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 5-160 [= Lachezar Georgiev. PUBLICATIONS CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF THE PUBLIC INDUSTRY AND THE BULGARIAN BOOK BETWEEN THE TWO WORLD WAR]. - Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": Общ. комуникации и инф. науки: резюме на англ. ез. ISSN 2367-8135 COBISS.BG-ID - 1271899108

Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. Родното книгопечатане в Цариград. // За буквите – О писменехь: Кирило-методиевски вестник. – София: УниБИТ, бр. 54, год. ХХХVIII, март 2018, с. 8: с ил. ISSN 1312-3785 София: За буквите - О писменехь, 2018

Георгиев, Лъчезар (2017) Загадъчният нобелист : Писателят José Saramago в България [The enigmatic Nobel Prize winner: The writter Jose Saramago in Bulgaria]. – София : АН-ДИ, 2017. – 134 с. : с ил. : рез на англ. : Пространно резюме на португалски ез. ISSN 978-619-7221-08-4 COBISS.BG-ID - 1281575908

Георгиев, Лъчезар (2017) Графичната композиция на книгата и нейната рефлексия върху детското четене (=Graphic Design of book and its reflection on child reading). // К н и г и, деца и тийнейджъри: четенето между разума и емоциите (=Book,childrens and teenagers: reading between reason and emotions)./ Сб. доклади. - Сливен: XIX национален фестивал на детската книга; PБ "Сава Доброплодни", 2017, с.115 - 134. ISBN 978-619-7239-11-9 COBISS.BG-ID - 1280355300

Георгиев, Лъчезар (2017) КОМПОЗИЦИЯ НА КНИГАТА. - София: STAR WAY, 2017 [5. прераб. и доп. изд.]. - 140 с. : с ил. и сх. ::рез. на англ. ез. - Библиотека Книга и печатни комуникации ISBN 978-954-8685-7221-27-6 COBISS.BG-ID - 1282912740 [Издания на книгата от столично издателство: София: Star Way, 2007 г., 2012 г. и 2014 г.. Други тиражи: 2015, 2016 г. на същото издателство: ISBN 978-954-8685-22-1 (2014 г. -3. прераб. и доп. изд.). ISBN 978-954-8685-26-9 (2015 г. и 2016 г. - 4. прераб. и доп. изд.) ISBN 978-954-8685-27-6 (5.прераб. и доп. изд. - 2017). Друго издание: В. Търново: изд. Фабер, 2010, с твърда подвързия ISBN 978-954-400-383-8]

Георгиев, Лъчезар (2017) Тенденции в съвременното българско книгоиздаване [Студия]. // Н а у ч н и т р у д о в е на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Т. 14, 2016 [Студия]. – София: Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2017, с. 57–78. ISSN 1314-2623 COBISS.BG-ID - 1247225316

Георгиев, Лъчезар (2017) Георгиев, Лъчезар. Издателски и библиотечно-експозиционни иновации на фондация "Жузе Сарамагу" - Лисабон [=Book publishing library and exhibitition innovations of Portuguese Fundation Jose Saramago]. - В: Научен сб. Библиотеки, четене, комуникации: Петнадесета научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации": Дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческото наследство 17-18 ноември 2016. - В.Търново: Нар. библиотека "П.Р. Славейков", 2017, с. 424 - 437. ISSN 1313-8138

Георгиев, Лъчезар (2017) УВОД В ИЗДАТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС [= Lachezar Georgiev. INTRODUCTION IN THE PUBLISHING PROCESS. - Veliko Turnovo: St. Ciril and St. Methodius University Press, 2017. - 251 p.: Abstract] / Георгиев, Лъчезар Георгиев = Georgiev, Lǎčezar Georgiev.. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017. - 251 с. : с ил. : резюме и съдържание на англ. ез. ISBN 978-619-208-126-3 COBISS.BG-ID - 1283308260 [Вид на материала - учебник ; възрастни, нехудожествена литература]

Георгиев, Лъчезар (2017) Проф. д-р Лъчезар Георгиев: БИБЛИОГРАФИЯ. - В: Публикувано в: ТРУДОВЕ на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Обществени комуникации и информационни науки Том 8, 2016: [Томът излязъл от печат юни 2017 г.] / Състав. и науч. ред. Л. Георгиев. - Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017. : 324 с. ISSN - 2367-8135 COBISS.BG-ID - 1271899108

Георгиев, Лъчезар (2017) Куманова, Александра [акад. проф. дн] Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Библиографска панорама на едно солидно книговедско и художествено-публицистично творчество. За 60-годишнината на проф. Лъчезар Георгиев / Ал. Куманова. // Информационен бюлетин: Централна библиотека на БАН (София). № 1/100/, год. XI с. 10-15. ISSN 1312-9899

Георгиев, Лъчезар (2017) Списание "Издател" в обектива на медии и библиотеки в страната. // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 45, с резюме на англ. ез. ISBN 1310-4624 COBISS.BG-ID - 1120963556

Георгиев, Лъчезар (2017) Гeоргиев, Лъчезар. Графиката на модерната детска книга: Композиционни предизвикателства, визуални ефекти, илюстративни подходи. // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 48-63 : резюме на англ. ез. : с ил. ISSN 1310-4624 COBISS BG-ID - 1120963556

Георгиев, Лъчезар (2017) Проф. д-р Лъчезар Георгиев. БИБЛИОГРАФИЯ / Съставители Стела Георгиева и Магдалина Миланова; библиографски редактор Даниела Върбанова / съставител на поредицата Лъчезар Г. Георгиев. / / В: Т ру д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": Факултет Математика и информатика: Общ. комуникации и инф. науки. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017. - 324 с. : с ил. : аbstract: предговор и на англ. ез. ISSN 2367-8135

Георгиев, Лъчезар (2017) Георгиев, Лъчезар. За мениджмънта и диверсификацията в сферата на книгоиздателските дейности [Студия] / Лъчезар Георгиев Георгиев. / / И з д а т е л, 2017, № 2 (кн. 3-4), с. 106-118. ISSN 1310-4624 COBISS.BG-ID - 1120963556

Георгиев, Лъчезар (2017) Старозагорски митрополит ПАВЕЛ: ДНЕВНИЦИ (1919-1940) / Научен рецензент проф. д-р Лъчезар Георгиев / Състав. Тодор Билчев. - Русе: Авангард-Принт, 2017, 487 с.: твърда подвързия

Георгиев, Лъчезар (2017) Георгиев, Лъчезар. Аналитично и критично за българското книгоиздаване. // За буквите – О писменехь: Кирило-методиевски вестник. – София: УниБИТ, юб. бр. 50, год. ХХХVIII, май 2017, с. 11: с портр. сн. на автора. ISSN1312-3785 София:За буквите - О писменехь, 2017 ISSN 1312-3785

Георгиев, Лъчезар (2017) Георгиев, Лъчезар. Тенденции в съвременното българско книгоиздаване [Студия]. // Н а у ч н и т р у д о в е на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Т. 14, 2016. – Акад. изд. За буквите – О писменехь, 2017, с. 57–78. ISSN 1314-2623 София: Акад. изд. "За буквите - О писменехь", 2017

Георгиев, Лъчезар (2016) Георгиева, Стела. Българското книгоиздаване в монография с висока научна стойност. // Издател, 2016, № 3–4, с. 122–127. COBISS.BG-ID - 1120963556 [Рецензия за монографията на Лъчезар Г. Георгиев „ Книгоиздаването в България 1806-1944 (2016)]. у нас

Георгиев, Лъчезар (2016) Георгиев, Лъчезар=Georgiev, Lychezar. The book and the challenges of the new age: innovations in the management of the publishing structures [= Лъчезар Георгиев. Книга и вызовы нового века: инновации в менеджменте издательских структур]. // Т р у д ы Санкт-Петербургского государственного институ¬та культуры. Т. 213. Книжное дело вчера, сегодня, завтра : материалы 18-й междунар. науч.-практ. конф. «Смирдин. чтения», посвящ. 450-летию отечеств. книгопечатания, 23–25 апр. 2013 г., Санкт-Петербург / М-во культуры Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ин-т культуры ; [редкол.: А. Ю. Русаков (отв. ред.) и др.]. – СПб., 2016. – с. 134–159. ISSN 2308-0051 PИНЦ Русия, Санкт Петербург, 2016 ISSN 2308-0051

Георгиев, Лъчезар (2016) Георгиев, Лъчезар. Библиотечни и издателски дейности за иновативно съхраняване и популяризиране творчеството на Нобеловия лауреат за литература Жузе Сарамагу в Португалия и България [Студия]. - В: Б и б л и о т е к а т а на ХХI век: Практики. Комуникации. Ефективност. – Шумен, Регион. Библиотека Ст. Чилингиров, 2016, с. 40–54. ISBN 978-619-2936-28-2 COBISS.BG-ID - 1280229348

Георгиев, Лъчезар (2016) Европейското и световното книгоиздаване – между комерсиалното в търсене на читателска аудитория. // Gloria bibliospherae (Нишката на Арианда) : Юбилеен сборник по случай 65 години от основаването на УниБИТ. – София: Издателство За буквите – О писменехь, 2016, с. 270–281. ISBN 978-619-185-211-6 Online 978-619-185-212-3 COBISS.BG-ID - 1276126180

Георгиев, Лъчезар (2016) Lachezar Georgiev. Intellectual property an author [= Интелектуална собственост и автор]. // The works of St Ciril and St Methodius University of Veliko Turnovo. Direction Public communications and Infomation sciences. Volume 7, 2015. - V. Turnovo:St Ciril and St. Methodius University, 2016, pp.11-66. [=Трудове на ВТУ и Св. св. Кирил и Методий": Общ. комуникации и информ. науки: Факултет "Математика и информатика". Том 7, с. 11-66] Студията е на английски език, с пространно резюме на български. ISBN 2367-8135 [Реферирано издание] COBISS.BG-ID - 1271899108 В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016.

Георгиев, Лъчезар (2016) Георгиев, Лъчезар Георгиев [= Georgiev, Lǎčezar Georgiev]. Книгоиздаването в България : 1806-1944 [Монография]. - София: АН-ДИ, 2016. - 450 с.: с ил.: резюме на англ. ез. Език - български ISBN - 978-619-7221-06-0 COBISS.BG-ID - 1276731364 COBISS.BG-ID - 1276731364

Георгиев, Лъчезар (2016) Lachezar Georgiev. The author and the book publishing process : Two studies on the book and print communications. – Saarbrücken; Düsseldorf [Germany] : Lambert Academic Publishing, 2016. – 60 p. ISBN 978–3– 330–02030–6 Книгата е изцяло на английски език. Eлектронно и печатно издание. Saarbrücken; Düsseldorf - Germany

Георгиев, Лъчезар (2016) Георгиев, Лъчезар. Съвременната детска литература и тенденциите в европейското книгоиздаване за деца. // В: Н а ц и о н а л н и т е детски литератури в глобалния свят [= National literatures for Children in the global world]. - Сливен: Регионална библиотека Сава Доброплодни, изд. Жажда, 2016, с. 129 - 148. ISBN 978-619-7239-07-2 Сливен: РБ "Сава Доброплодни", 2016 Sliven: Published by Sava Dobroplodni Regional Library, 2016, p. 129 - 148. ISBN 978-619-7239-07-2

Георгиев, Лъчезар (2015) Георгиев, Лъчезар. Проекции на емблематиката на българската ръкописна книга в предосвобожденски издания / Лъчезар Георгиев Георгиев. - В: Т ъ р н о в с к а книжовна школа. Том 10. - Десети междунар. симпозиум 17-19 окт. 2013 г. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015., с. 229 - 247. ISBN 978-954-524-339-2 (T.10) В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015. ISBN 978-954-524-339-2 (T.10)

Георгиев, Лъчезар (2015) Георгиев, Лъчезар. Лисабонският дом на книгата в памет на Жузе Сарамагу / Лъчезар Георгиев Георгиев. // И з д а т е л, 2015, № 1 (кн. 1–2), с. 7–25. ISSN 1310-4624 COBISS.BG-ID - 1120963556

Георгиев, Лъчезар (2015) Пътища на детската книга / Георгиев, Лъчезар Георгиев, Стела Валериева Георгиева. – София : АН-ДИ, 2015. – 200 с. : Резюмета на англ., испански и португалски език : с ил. ISBN 978-619-7221-05-3 COBISS.BG-ID – 1272655076 [С резюме на английски, португалски и испански език и с кратки биогр. данни за двамата автори. Включени са следните статии от автора: Eвропейски процеси в издателския бизнес и детската книга;Импровизации и модерни послания при издаването на фентъзи детски книги; За илюстрацията и орнаментиката на българската детска книга.]

Георгиев, Лъчезар (2015) Георгиев, Лъчезар. Издаването на фентъзи детски книги – изпитания и предизвикателства, виртуозни импровизации и модерни послания [= Lachezar Georgiev. Issuace of fantasy books for children – trials and challenges virtuo-like improvisations and modern and messages] / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // С ъ в р е м е н н а т а фентъзи литература за деца – между традицията и новите тенденции : Сб. Доклaди от кръгла маса / Състав. Р. Петрова. – Сливен: РБ "С. Доброплодни"; ИК Жажда, 2015, с. 91–114. Двуезична публикация: на български и на английски език. ISBN 978-619-7239-02-7

Георгиев, Лъчезар (2015) Георгиев, Лъчезар. Печатарското дело в България след Първата световна война : Столични и извънстолични печатници с принос за родната книжовност / Лъчезар Георгиев Георгиев : [Студия]. // Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Фак. Математика и информатика. Т. 6 [за 2014]. Обществени комуникации и информационни науки. – В. Търново : Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 159–206. С резюме на англ. ез. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID - 1271899108

Георгиев, Лъчезар (2015) Георгиев, Лъчезар. Интелектуална собственост и автор в съвременния книгоиздателски процес / Лъчезар Георгиев Георгиев. / / И н т е л е к т у а л н а т а собственост – формула за успех, творчество и иновации : Трети нац. семинар с междунар. участие. Състав. Тереза Тренчева. – София : За буквите – О писменехь, 2015, с.148-165., с резюме на англ. ез. ISBN 978-619-185-160-7 COBISS.BG-ID - 1273972196

Георгиев, Лъчезар (2015) Георгиев, Лъчезар. Издаването на фентъзи детски книги - изпитания и предизвикателства. виртуозниимпровизации и модерни послания. // Съвременната фентъзи литература за деца - между традицията и новите тенденции : [в рамките на] XVII национален фестивал на детската книга : сборник доклади от кръгла маса, Сливен, 11-13 май, 2015 г. = Modern fantasy literature for children - between tradition and new trends : [within] XVII national children's book festival : collection of reports of the round table, Sliven, 11-13 May, 2015 Вид на материала - сборник ; възрастни, нехудожествена литература Издателство и производство - Сливен : Регион. библ. "Сава Доброплодни", 2015 Език - български, английски ISBN - 978-619-7239-02-7 COBISS.BG-ID - 1270973924

Георгиев, Лъчезар (2015) Военноиздателският фонд – родолюбив принос в полза на българската полиграфия / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Полиграфия(София), 2015, № 4, с. 38–41; № 6, 2015, с. 42-45. ISSN 0204-9953; COBISS.BG-ID - 1119664356

Георгиев, Лъчезар (2015) Георгиев, Лъчезар. Терминологични метаморфози и специфики в графиката на съвременната книга у нас. / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // К н и г а т а – нашето по-смислено настояще : Сб. с докл. от форума Дни на книгата и авторското право в УниБИТ / 3/ 2015 / Състав. и ред. Л. Парижкова. – София : За буквите – О писменехь, 2015, с. 26–33. ISSN -1314-7323 COBISS.BG-ID - 1259334372

Георгиев, Лъчезар (2015) Стратегически подходи в книгоиздаването и печатните комуникации [Монография] / Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956- = Georgiev, Lǎčezar Georgiev. / 4. прераб. и доп. изд. - София : Ан-Ди, 2015. - 262 с. : резюме на англ. ез. ISBN - 978-619-7221-02-2 COBISS.BG-ID - 1270767076

Георгиев, Лъчезар (2014) Георгиев, Лъчезар. С дълбочина и проникновеност в света на визуалната комуникация (Профили) [обзорна аналит. статия] / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Издател, 2014, № 3–4, с. 13–24. ISSN 1310-4624 COBISS.BG-ID - 1120963556

Георгиев, Лъчезар (2014) Композиция на книгата. / Георгиев, Лъчезар Георгиев = Georgiev, Lǎčezar Georgiev / 3. прераб. и доп. изд. – София : Star Way, 2014. – 140 с. : с ил. и сх. – Библиотека Книга и печатни комуникации ISBN - 978-954-8685-22-1 COBISS.BG-ID - 1266740708

Георгиев, Лъчезар (2014) Georgiev, Lachezar. Management and Strategy in Book Publishing and Printed Communications [Лъчезар Георгиев Георгиев] / Translation from Bulgarian Snezhana Boyanova, Lena Ilieva. – В. Търново : FABER, 2014. – 248 p.: тв. подвързия ISBN 978–619–00–0080–8

Георгиев, Лъчезар (2014) Георгиев, Лъчезар и др. Книговедски извори за издателската и печатарската дейност на Любен Каравелов 1868 – 1878 г. / Лъчезар Георгиев Георгиев; Стела Валериева Георгиева. // Б ъ л г а р с к о възраждане : Идеи. Личности. Събития. Т. 15. / Ред. Ив. Стоянов – София : Общобълг. к-т В. Левски ; Фондация В. Левски, 2014, с. 62–84. Годишникът включва материали от Юбилейна научна конференция с международно участие „Любен Каравелов – писател, публицист, революционер, политик“ (24–25 апр. 2014 г., Русе). ISSN 1311-1337 COBISS.BG-ID - 1120578276

Георгиев, Лъчезар (2014) Печатната комуникация и книгата: Полиграфически и рекламни аспекти / Лъчезар Георгиев Георгиев. - София: Star Way, 2014. - 88 с.: с ил. и схеми ISBN 978-954-8685-18-4 COBISS.BG-ID - 1261592036

Георгиев, Лъчезар (2014) Стратегии и четене – европейските процеси в издателския бизнес и детската книга : Традиционни и дигитални издания в подкрепа на детското четене [= Strategies and reading – European processes in publishing business and children′s books. Traditional and digital media supporting children′s reading]. // Децата и четенето – между традиционната и електронната книга : Сборник с доклади. / Състав. Р. Петрова-Василева. – Сливен: Жажда, 2014, с. 111–132. Статията е публикувана на български и на английски език. Двуезичният сборник е от научна кръгла маса с международно участие в рамките на ХVI национален фестивал на детската книга – Сливен, 7–9 май 2014 г. ISBN 978-619-90081-7-1

Георгиев, Лъчезар (2014) Георгиев, Лъчезар и др.. Древняя болгарская столица Велико Тырново – современный центр книжной и издательской деятельности / Лъчезар Георгиев Георгиев; Стела Валериева Георгиева. / / Б и б л и о г р а ф и ч е с к и е чтения памяти Константина Илларионовича Шафрановского (1900 – 1973) : Сб. трудов Междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 17 октября 2011 г.) / Рос. акад. наук, Библиотека ; [редкол.: Н. М. Баженова и др.; науч. рук. проекта В. П. Леонов]. – Санкт-Петербург, 2014, с. 134–149. (съавт. със Стeла В. Георгиева) Публикацията е на рус. ез. ISBN 978-5-336-00-152--5

Георгиев, Лъчезар (2014) Фамилия велики издателски мениджъри [Lachezar Georgiev. GREAT EDITORIAL MANAGERS. Contributions of family Sulzberger]. // Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Т. 4, 2012: Обществени комуникации и информационни науки / състав и ред. Л. Георгиев. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, с. 7-18. ISSN 0204-6369

Георгиев, Лъчезар (2014) Паратекстове и композиционна специфика в книгите на Еса де Кейрош на български език / Лъчезар Г. Георгиев. // ИЗДАТЕЛ, 2014, № 1-2,с. 7 - 18 : резюме на англ. ISSN 1310-4624 COBISS BG-ID - 1120963556

Георгиев, Лъчезар (2014) Страници от историята на книгата: Книгоиздаване и печатни комуникации на Балканите и в Европа [Pages from History of the Book: Publishing and print communications in the Balkans and Europe] / Георгиев, Лъчезар Георгиев = Georgiev, Lǎčezar Georgiev. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. - 420 с. : с ил. : резюме на руски и англ. език:contents engl. [Монография] ISBN 978-954-524-980-8 COBISS.BG-ID - 1266398436

Георгиев, Лъчезар (2014) Georgiev, Lachezar. Management and Strategy in Book Publishing and Printed Communications : Monograph. / Georgiev, Lǎčezar Georgiev = Георгиев, Лъчезар Георгиев - Faber, 2014. - 248 p. Език - английски ISBN - 978-619-00-0080-8 COBISS.BG-ID - 1266293732

Георгиев, Лъчезар (2013) КНИГОИЗДАВАНЕ и ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ: Изследвания за книгата и медиите[=BOOK PUBLISHING AND PRINTED COMMUNICATIONS: Research on the Book and Media] / Георгиев, Лъчезар Георгиев = Georgiev, Lǎčezar Georgiev. - В.Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013. - 424 с: Резюме на англ. ез. - Библиотека Книгоиздаване [Монография] Език - български, руски, английски ISBN - 978-954-524-905-1 COBISS.BG-ID - 1260427492

Георгиев, Лъчезар (2013) Л. Г. Георгиев. Журнал „Издател” – в пользу книги и издательского бизнеса Лъчезар Георгиев Георгиев.- В: И н н о в а ц и и в технологиях и образовании : V Науч.-практ. конф. : Сб. статей : Ч. 3. – Белово [Русия] : Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, 2013, с. 162–166. Публикацията е на руски ез. ISBN 978-5-89070-920-2 Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева 2013 ISBN 978-954-524-914-3 /ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2013/

Георгиев, Лъчезар (2013) Георгиев, Лъчезар. Два извора за творци и радетели на българската книга. Из кореспонденцията на митрополит Климент Браницки и Иван Шишманов с книжовника и издателя Илия Р. Блъсков // Книгата – нашето по-смислено настояще : Сб. с докл. от форума Дни на книгата и авторското право в УниБИТ 3/2013 / Състав. Л. Парижкова. – София : За буквите – О писменехь, 2013, с. 33–43. ISSN - 1314-7323 COBISS.BG-ID - 1259334372

Георгиев, Лъчезар (2013) Ускорено развитие и научен просперитет на катедра Библиотекознание и масови комуникации в началото на новото хилядолетие : [Пленарен доклад; с ил.] / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Библиотеки, четене, комуникации : Единадесета нац. науч. конф. с междунар. участие 16–17 ноември 2012 г. Посветена на 20-год. на катедра „Библиотекознание и масови комуникации” при Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. / Състав. и науч. ред. Л. Георгиев. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 9–40. ISSN - 1313-8138 COBISS.BG-ID - 1237524452

Георгиев, Лъчезар (2012) СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ГРАФИКАТА НА ИТАЛИАНСКИТЕ ПЕЧАТНИ МЕДИИ / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - В: Трудове на Великотърн. унив. „Св. св. Кирил и Методий”. Стопански фак. [за 2011], Т. 3. Обществени комуникации и информационни науки / Състав., науч. ред. (…). – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 7–44. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID - 1125150436

Георгиев, Лъчезар (2012) Георгиев, Лъчезар. Стратегически подходи в книгоиздаването и печатните комуникации [Монография] / Георгиев, Лъчезар Георгиев. / 3. прераб. изд. - София: АН-ДИ, 2012. - 260 с. : рез. на англ. ез. [Език - български] ISBN - 978-954-92709-4-5 COBISS.BG-ID - 1249202404

Георгиев, Лъчезар (2012) Съвременни тенденции в графиката на италианските печатни медии / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Библиотеки, четене, комуникации. Десета национална научна конференция с междунар. участие, В. Търново, 17-18 ноем. 2011 г. Ч. I. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 69 - 90.ISSN - 1313-8138 COBISS.BG-ID - 1237524452

Георгиев, Лъчезар (2012) Тенденции к профилированию деятельностей в менеджмент современном болгарском книгоиздательстве / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - В: Инновации в технологиях и образовании : V междунар. науч.-практ. конф. 18–19 мая 2012. Сб. статей. Ч. 2. – Белово : Типография Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, 2012, с. 232–235. ISBN 978-5-89070-850-2

Георгиев, Лъчезар (2012) Българско книгоиздаване : Авторски текстове / Георгиев, Лъчезар, Стела Георгиева [=Стела Валериева Асенова].. / Състав. и науч. ред. Лъчезар Георгиев Георгиев. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. – 332 с. : с ил. (съавт. със Стела В. Георгиева; в книгата: Стела В. Асенова). ISBN 978-954--524-852-8 COBISS.BG-ID – 1248738788

Георгиев, Лъчезар (2011) КНИГОИЗДАВАНЕ И КНИЖНИНА по документални източници от Държавния военноисторически архив. / Георгиев, Лъчезар Георгиев = Georgiev, Lǎčezar Georgiev, [Georgiev, Lachezar. BOOK PUBLISHING and Writen Works in Documentary Sourses of the State Military History Archives ] / Монография [Хабилитационен труд на професор Лъчезар Георгиев: Георгиев, Лъчезар.]. - В. Търново: изд. Фабер, 2011. - 544 с.: резюме на англ. ез. : с ил. и факсимил.: твърда подвързия. Език - български ISBN 978-954-400-479-8 COBISS.BG-ID - 1281124580

Георгиев, Лъчезар (2011) Структури и модели в българското книгоиздаване: С наблюдения и анализи върху непубликувани архивни документи / Георгиев, Лъчезар Георгиев= Georgiev, Lǎčezar Georgiev / 2. прераб. и доп. изд.[Монография] - София: Star Way, 2011. - 296 с.: с ил. и факсимилета. - Библиотека Книга и полиграфия [Език - български] ISBN - 978-954-8685-17-7 COBISS.BG-ID - 1237295076

Георгиев, Лъчезар (2011) Георгиев, Лъчезар. Списание „Родолюбие” и Илия Мусаков – печатни комуникации и редакционно-издателски дейности : [Студия; с ил.]. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век : (Осма нац. науч. конф. с междунар. участие София, 1 ноември 2010 г.). – София : За буквите – О писменехь, 2011, с. 208–243. ISSN 978-954-2946-09-0

Георгиев, Лъчезар (2011) Георгиев, Лъчезар. Съвременните предизвикателства пред печатните комуникации [Студия] / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - В: Между традицията и модерността : национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009 г. / Състав и науч. ред. Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956- = Georgiev, Lǎčezar Georgiev. [Научен сборник]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 5 - 32. Език - български, руски ISBN - 978-954-524-735-4 COBISS.BG-ID - 1232692452

Георгиев, Лъчезар (2011) Георгиев, Лъчезар. Болгарское книгоиздательство – современные процессы и тенденции. // Чтения памяти Константина Иларионовича Шафрановского (1900 – 1973) : Сб. трудов Междунар. науч. конф. – Санкт Петербург : Библиотека Российской академии наук, 2011, с. 240–249. ISBN 978-5-336-00127-3

Георгиев, Лъчезар (2011) Георгиев, Лъчезар. Между традицията и модерността : национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009 г. / Състав. Георгиев, Лъчезар Георгиев = Georgiev, Lǎčezar Georgiev. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2010 [Език - български, руски] ISBN - 978-954-524-735-4 COBISS.BG-ID - 1232692452

Георгиев, Лъчезар (2010) Стратегически подходи в книгоиздаването и печатните комуникации [Монография] / Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956- Издателство и производство - София : АН-ДИ, 2010. - 260 с. Език - български ISBN - 978-954-91730-9-3 COBISS.BG-ID - 1235606244

Георгиев, Лъчезар (2010) Списание „Родолюбие” и Илия Мусаков – печатни комуникации и редакционно-издателски дейности : [Студия ; с ил.]. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век : (Осма нац. науч. конф. с междунар. участие София, 1 ноември 2010 г.). – София : За буквите – О писменехь, 2011, с. 208–243. ISBN 978-954-2946-09-0 ISSN - 1314-7099 COBISS.BG-ID - 1248335844

Георгиев, Лъчезар (2010) Георгиев, Лъчезар. Дейността на Военноиздателския фонд по документи от Държавния военноисторически архив / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - В: България – кръстопът на култури и цивилизации: Седма нац. науч. конф. с междунар. участие, София, 1 ноември 2009 г. (Юбил. изд., посветено на 60-год. на Университета по библиотекознание и информационни технологии). / Състав Кр. В. Денчева и др. / Ред. Св. Девкова и др. – София: За буквите – О писменех, 2010, с. 172–194. ISBN 978-954-8887-91-5 COBISS.BG-ID - 1237016036

Георгиев, Лъчезар (2009) Георгиев, Лъчезар. Издателско-полиграфически стратегии и иновации у нас : (Втората половина на ХХ век – началото на новото столетие). - В: Книгоиздаване и медии : Сб. с докл. от науч. семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2007 г. във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски”. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 45–65. ISBN 978-954-07-2983-1

Георгиев, Лъчезар (2009) Книга и печатни комуникации (=Book and publishing communications) : Монография. – В. Търново : Фабер, 2009. – 240 с. : с ил. и сх. – Библиотека Книга и полиграфия ISBN 978-954-400-175-9 COBISS.BG-ID - 1231518948

Георгиев, Лъчезар (2009) Издателско-полиграфически стратегии и иновации - втората половина на ХХ век - началото на новото столетие / Георгиев, Лъчезар Георгиев, - В: Книгоиздаване и медии : Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2007 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Състав. Бенбасат, Алберт Нисим. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 40-65. Език - български ISBN - 978-954-07-2983-1 COBISS.BG-ID - 1231842788

Георгиев, Лъчезар (2009) Георгиев, Лъчезар. Полиграфически аспекти на книгата и печатните комуникации / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр. и схеми. - В: Трудове на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Стопански факултет. Обществени комуникации и информационни науки. Faculty of economics. Department of Librarian studies and mass communications. - в тома посочен: ISSN 0204-6369 [В национ. библиография: ISSN 1313-9045]. - Т. 1 (2009), с. 9-52. COBISS.BG-ID 1240143332

Георгиев, Лъчезар (2009) Георгиев, Лъчезар. Печатни иновации при производството на изданията . / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - В: сб. България в културното многообразие на Европа: Шеста национална конференция с междунар. участие, / Състав. Кр. В. Денчева, Л. Др. Цветкова и др. / Ред. Св. Девкова. - София, 1 ноем. 2008 г. - София: За буквите - О писменехь, 2009, с. 155-167. ISBN - 978-954-8887-65-6 COBISS.BG-ID - 1231481316

Георгиев, Лъчезар (2008) Основаване и първи стъпки на Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" : с ил. и сх. / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - В. Книга и комуникация - от идеята до интерпретацията : Национална кръгла маса по случай петнадесетгодишнината на Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново 24-25 април 2007 / Състав. Е. Георгиева и др. / Ред. Цв. Рашкова. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008, с. 11 - 40. ISBN - 978-954-524-642-5 COBISS.BG-ID - 1228182756

Георгиев, Лъчезар (2008) Георгиев, Лъчезар. Славейковият модел на издателско-полиграфически комплекс. - В: Б и б л и о т е к и, четене, комуникации. Шеста нац.ион. научна конференция: Посветена на 180 години от рождението на Петко Р. Славейков. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008, с.18-34: с 4 сх. ISBN 978-954-524-669-2

Георгиев, Лъчезар (2008) Книга, книгоиздаване и печат / Георгиев, Лъчезар Георгиев. – София : Star Way, 2008. – 128 с. : със сх. – Библиотека Книга и полиграфия ISBN 978–954–8685–15–3 COBISS.BG-ID - 1228777956

Георгиев, Лъчезар (2008) Книга и книгоиздателски процес : Монография / Георгиев, Лъчезар Георгиев = Georgiev, Lǎčezar Georgiev, 1956. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008. – 384 с.: с ил.: рез. на англ. ез. ISBN 978-954-524-670-8 COBISS.BG-ID - 1292155620

Георгиев, Лъчезар (2008) Георгиев, Лъчезар. Современные тенденции в болгарском академическом книгоиздательстве. // Книжная культура. Опыт прошлого и проблемы современности : К 280-летию академического книгоиздательства в России. (Материалы Междунар. науч. конференции Москва, 18–19 декабря 2008 г.). – Москва : Наука, 2008, с. 120–123. (съавт. със Ст. Денчев)[Публикацията е в научния сборник от международната конференция]. ISBN 978-5-02-036894-1 Москва

Георгиев, Лъчезар (2007) Георгиев, Лъчезар. Велико Търново – съвременен център за издателски бизнес. // Бизнес среда на книгата : Сб. с докл. от науч. семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2007, с. 82–92. ISBN 978-954-07-2487-4

Георгиев, Лъчезар (2007) Седем етюда по българско книгоиздаване / Георгиев, Лъчезар Георгиев. . – В. Търново : Астарта, 2007. – 168 с. ISBN 978–954–350 –31–4 COBISS.BG-ID - 1243998692

Георгиев, Лъчезар (2007) Георгиев, Лъчезар. Българското книгоиздаване – пориви на духа и висота на нравствените ценности. (Ретроспективни наблюдения и оценки за духовния облик на българския книгоиздател). - В: Държавата на духа : Четвърта нац. науч. конф. с междунар. участие. София, 1 ноември 2006 г. – София : За буквите – О писменехь, 2007, с. 495–512. ISBN 978-954-8887-29-8 [Изданието е подкрепено от Дирекция "Книга и библиотечно дело" при Министерство на културата].

Георгиев, Лъчезар (2007) Структури и модели в българското книгоиздаване : От Възраждането до национализацията 1947 г. : С наблюдения върху непубликувани архивни документи / Георгиев, Лъчезар Георгиев [Монография]. - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2007. - 292 с.: с ил.: Приложение факсимил. на документ. материал [Език - български]. - Библиотека Книга и полиграфия. ISBN - 978-954-524-579-4 COBISS.BG-ID - 1243716836

Георгиев, Лъчезар (2007) Георгиев, Лъчезар. Лични и фамилни издатели между двете световни войни /Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Библиотеки, четене, комуникации. Пета национ. науч. конфер. 22-23 ноем. 2006 г. Състав. Лъчезар Г. Георгиев. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007, с. 92-132. ISBN - 978-954-524-610-4 COBISS.BG-ID - 1228183780

Георгиев, Лъчезар (2006) Георгиев, Лъчезар. Историческата тема в българската книга: Теми, издатели, поредици в съвременното ни книгоиздаване / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Библиотеки, четене, комуникации : Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга:Четвърта национална научна конференция 22-23 ноември 2005 г., В. Търново. / Състав. и науч. ред. Лъчезар Георгиев Георгиев. - В- Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 7 - 43. ISBN - 954-524-553-0; 978-954-524-553-4 COBISS.BG-ID - 1242648804

Георгиев, Лъчезар (2006) Георгиев, Лъчезар. Българско книгоиздаване : Ретроспекции. Тенденции. Структури. Модели. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006. – 343 с.: с ил.: с библ. списък на авторски книги. ISBN – 10: 954–524–552–2 ISBN – 13: 978–954–524–552–7 COBISS.BG-ID - 1243716580

Георгиев, Лъчезар (2006) Георгиев, Лъчезар. Книги и печатници у нас между двете световни войни : (Характеристики, структури, тенденции) / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Книгата и безкнижната цивилизация : Трета нац. науч. конф. с междунар. участие. София, 1 ноември 2005 / Ред. П. Парижков. – София : За буквите – О писменехь, 2006, с. 99–115. ISBN 10: 954-8887-19-3; ISBN 13: 978-954-8887-19-9 COBISS.BG-ID - 1242965476

Георгиев, Лъчезар (2005) Георгиев, Лъчезар. Възрожденски издател с неоспорим принос за българската книга : 140 години от смъртта на Тодор Хрулев. // Издател, 2005, № 2–3, с. 53–62. ISSN 1310-4624

Георгиев, Лъчезар (2005) Георгиев, Лъчезар. Пътеписна литература и издателска традиция / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Библиотеки, четене, комуникации. Съдбата на българската книга. Трета нац. научна конф. 25-26 ноем. 2004, В. Търново / Състав и науч. ред. Лъчезар Г. Георгиев.- В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 75-102. ISBN - 954-524-478-X COBISS.BG-ID - 1044940004

Георгиев, Лъчезар (2005) Георгиев, Лъчезар. Книгоиздаване и философска култура. Книга първа: Колективна монография / Състав. Лъчезар Георгиев Георгиев и др. [и автор]. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005. - 318 с.: с ил. ISBN 954-524-463-1 COBISS.BG-ID - 1044218852

Георгиев, Лъчезар (2005) Георгиев, Лъчезар. Мемоарно-документалната литература за националноосвободителното движение - нова форма на обществена комуникация след Освобождението. - В: Книгоиздаване и философска култура. Кн. 1. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 102-146 : с ил. ISBN 954-524-463-1 COBISS.BG-ID - 1044218852

Георгиев, Лъчезар (2005) Георгиев, Лъчезар. Преводната философска книжнина (1878-1944). – В: Книгоиздаване и философска култура. Кн.- 1. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 54 – 87 : с ил. ISBN 954-524-463-1 COBISS.BG-ID – 1044218852

Георгиев, Лъчезар (2004) Георгиев, Лъчезар. Език и философия на печатната реклама в контекста на издателския процес / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Философия и език [Колективна монография] / Състав. С. Марков. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2004, с. 203 - 223. - Библиотека Диоген ISBN - 954-524-411-9 COBISS.BG-ID - 1043844068

Георгиев, Лъчезар (2004) Георгиев, Лъчезар. Теория на книгоиздателския процес : Аспекти, проблеми, тенденции / Георгиев, Лъчезар Георгиев / 2. прераб. изд - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004. - 232 с. : с ил. : рез. на френски ез. - Библиотека Книгоиздаване № 3 Език - български ISBN - 954-524-386-4 COBISS.BG-ID - 1041649380

Георгиев, Лъчезар (2003) Книговедски студии и статии : В контекста на историята и теорията на бълг. книгоиздаване. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003. – 160 с. : с ил., портр. ISBN 954–524–367–8 COBISS.BG-ID - 1040407524

Георгиев, Лъчезар (2003) Георгиев, Лъчезар. Етика и нормативност в издателската дейност. В контекста на философията на книгоиздателския процес през Възраждането / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Философия и етика: Колективна монография / Състав Л. Ст. Андреев. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003, с. 149–165. - Библиотека Диоген. ISBN 954-524-357-0 COBISS.BG-ID - 1041318884

Георгиев, Лъчезар (2003) Георгиев, Лъчезар. Издания и издатели на Виктор Юго в България (1878-1944) / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - В: Виктор Юго - Човекът, писателят, общественикът : Междунар. науч. конф. в чест на 200 г. от рождението му. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003, с. 81-94, с. рез. на фр. ез. Език - български, френски ISBN - 954-524-354-6 COBISS.BG-ID - 1040202724

Георгиев, Лъчезар (2002) Георгиев, Лъчезар. Общуването чрез книгата : Автор и книгоиздателски процес в контекста на философията на комуникациите / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Философия и психология на общуването: Колективна монография / Състав. Л. Андреев. – В. Търново, 2002, с. 216–234. ISBN 954-524-314-7 COBISS.BG-ID - 1039074532

Георгиев, Лъчезар (2002) Управление и маркетинг на книгоиздателската дейност. [=Lachezar Georgiev.Management and marketing of publishing activities]. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002. - 212 с: : Библиография: Рез. на англ. ез.: С ил.- Библиотека Книгоиздаване № 2 [Език - български]. ISBN - 954-524-333-3 COBISS.BG-ID - 1039434724

Георгиев, Лъчезар (2001) Теория на книгоиздателския процес : Аспекти, проблеми, тенденции. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2001. – 232 с. : с ил.:рез. на фр. ез. - Библиотека Книгоиздаване № 1 ISBN 954–524–293–0 - 1. изд. COBISS.BG-ID - 1037789156

Георгиев, Лъчезар (2001) Един изследователски проблем от края на 30-те години на ХХ век с принос към българската философско-психологическа мисъл: Метафизиката на Имануел Кант, Артур Шопенхауер, Фридрих Ницше и Томаш Масарик в книгата на проф. Спиридон Казанджиев „Знание и вяра“, и архетиповете в българската книгоиздателска традиция./ Георгиев, Лъчезар Георгиев.. – В: Ф и л о с о ф и я и психология: Метафизични първооснови на съвременната психология: Колективна монография / Състав. Е. Данков, Ст. Горчев. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2001, с. 193–218. - Библиотека Диоген Език - български ISBN - 954-524-258-2 COBISS.BG-ID - 1036583140

Георгиев, Лъчезар (2000) Георгиев, Лъчезар. ЛИТЕРАТУРА И КНИГОИЗДАТЕЛСКА ТРАДИЦИЯ: Емблематика, философска книжнина, мемоари, библиотечни поредици, автори и прототипи, печатарско дело. / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - В. Търново: Фабер, - 2000. - 256 с.: рез. и съдърж. на англ. ез. : с ил. ISBN 954-9541-68-1 COBISS.BG-ID - 1036200420

Георгиев, Лъчезар (1999) Радко Радославов – жизнен път и творчество : Принос към ист. на бълг. образование и книжовност Георгиев, Лъчезар Георгиев. – В. Търново : Star Way; печ. СИРА, 1999. – 144 с. : с портр., ил., факс. Издателство и производство - В. Търново : Радослав Стефанов Радославов : [Звезден път], 1999 Език - български ISBN - 954-8685-06-X COBISS.BG-ID - 1034554852

Георгиев, Лъчезар (1999) Георгиев, Лъчезар. Минко Радославов : Поборник, просв. деец и държавник : Био-библиогр. и историогр. изследване : Студия с докум. прил. / Георгиев, Лъчезар Георгиев Вид на материала - книга. Издателство и производство - В. Търново : Радослав Стефанов Радославов; печ. СИРА, 1999 Език - български ISBN - 954-8685-05-1 COBISS.BG-ID - 1033759460

Георгиев, Лъчезар (1999) Георгиев, Лъчезар. Издателската дейност на Захари Стоянов по документи от Държавен архив - Русе. / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - В: Захари Стоянов. Редактор и издател : Док., писма, телеграми / Състав. Лъчезар Г. Георгиев и др.. – В. Търново,: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий,1999, с. 7–27. ISBN - 954-524-204-3 COBISS.BG-ID - 1034003684

Георгиев, Лъчезар (1999) Георгиев, Лъчезар. Преводната философска литература в контекста на родната книгоиздателска традиция / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Философия, 1999, № 1, с. 52 - 59. Философия : двумесечно научно - методическо списание Вид на материала - периодично издание Издателство и производство - София : МОН Език - български ISSN - 0861-6302 COBISS.BG-ID - 1119686628 София: МОН

Георгиев, Лъчезар (1998) Филип Тотю : Историогр. източници : Изследвания / Състав., науч. ред. Лъчезар Георгиев. – Русе : Държ. арх., 1998. – 225 с. (съавт. с Д. Петков и Т. Билчев) Език - български ISBN - 954-8339-09-9 COBISS.BG-ID - 1033759972

Георгиев, Лъчезар (1998) Георгиев, Лъчезар. Издатели с принос за развитието на българското образование до Освобождението Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Пед. алманах, 1998, № 1–2, с. 84–94. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND

Георгиев, Лъчезар (1997) Георгиев, Лъчезар. Свищов - издателски и печатарски център : ХIX - началото на XX в. / Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956- Вид на материала - дисертация ; възрастни, нехудожествена литература Издателство и производство - Велико Търново, София : [Л. Георгиев], 1997 Език - български COBISS.BG-ID - 1263625700

Георгиев, Лъчезар (1997) Свищов - издателски и печатарски център XIX – началото на ХХ век : Монография. – Свищов : Междунар. фонд. Ал. Константинов; Star Way, 1997. – 374 с. : с ил. Библиогр. с. 361–372. ISBN 954-8685-04-3 [Публикация на дисертационния труд на Лъчезар Георгиев]. COBISS.BG-ID - 1032227300

Георгиев, Лъчезар (1996) Георгиев, Лъчезар. Приносът на свищовските печатници-издателства за развитието на българското образование и утвърждаване на национална книгоиздателска традиция / Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Пед. алманах, 1996, № 1–2, с. 176–203. Рез. на англ. ез. Библиогр. 20 загл. [Дейности на свищовските печатници “Паничкови”, “Славкови”, Печатница на Американската евангелска мисия, печатницата на Димитър Дамянов, Дунавско печатарско дружество, Никола Данков и съдружие, на “Никола С. Найденов”, книжарница и скоропечатница “Гр. Т. Михайлов”, печатарите - книжари Илия Хр. Петков, Владимир П. Янакиев, книжарница на Драган Манчов, Йосиф Т. Козаров]. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND

Георгиев, Лъчезар (1995) Георгиев, Лъчезар. Формиране на издателските центрове в България (Из историята на издателската дейност у нас) / Лъчезар Георгиев Георгиев. // Издател, 1995, № 2–4, с. 9–19. ISSN 1310-4624 COBISS.BG-ID - 1120963556

Георгиев, Лъчезар (1995) Георгиев, Лъчезар. Свищовските издатели в борба за утвърждаване на българската възрожденска книжнина / Лъчезар Георгиев Георгиев. // Архив за поселищни проучв., 1995, № 3–4, с. 44–75. ISSN 0861-6507 COBISS.BG-ID - 1120161764 [Библиогр. 10 загл.] [Изследване върху дейността на Васил Ненович, Христаки Павлович, Емануил Васкидович, Георги Атанасович, Иван Стоянов-Мерданчанин, Хрисант Йованович, Никола Д. Катранов].

Георгиев, Лъчезар (1995) Георгиев, Лъчезар. Приносът на Хаджи Димитър Паничков за израстването на Свищов като книжовен център след Освобождението / Лъчезар Георгиев Георгиев. // Издател, 1995, № 1, с. 5–9. ISSN 1310-4624 COBISS.BG-ID - 1120963556 С библиогр.

Георгиев, Лъчезар (1995) Георгиев, Лъчезар.Нови свидетелства за литературната и издателска дейност на Захари Стоянов : От фонда на Русенския държ. архив. // Проглас, 1998, № 2, с. 129–139. ISSN - 0861 - 7902 COBISS.BG-ID - 1119668196

Георгиев, Лъчезар (1995) Георгиев, Лъчезар.Просветителски и педагогически аспекти в издателската дейност на Свищовското читалище Георгиев, Лъчезар Георгиев. // Пед. алманах, 1995, № 1–2, с. 80–97. Рез. на англ. ез. С библиогр. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND

Георгиев, Лъчезар (1994) Георгиев, Лъчезар. Организация на издателския процес: История и съвременни аспекти на издателската дейност в България ХIХ - ХХ век / Георгиев, Лъчезар Георгиев. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1994.- 120 с. : със 3 схеми. ISBN 954-524-084-9 COBISS.BG-ID - 1026615268

Георгиев, Лъчезар (1991) Георгиев, Лъчезар. Филип Тотю : Личност, дейност, документи : Моногр. / Отг. ред. Дойно Дойнов. – Русе : Районен държ. архив, 1990 [библиогр. каре 1991]. – 262 с. : 15 л. факс., ил. (съавт. с Димитър Петков, Тодор Билчев). Език - български ISBN - Издателски номер 14/296 COBISS.BG-ID - 1096954852

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/